Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean


................................., născut la data de ...................................., în localitatea
......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
.........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........,
scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al
.............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de
.............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin
prezenta pe ................................................................. cetăţean ..........................., născut la data de
...................................., în localitatea ......................................., de sex ..................,
căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str.
...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. .........,
sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ..........................
eliberat de ................................... la data de ................................................, cod numeric personal
......................................................., ca în numele meu şi pentru mine, să administreze şi să-mi
conserve autoturismul marca ................... tipul .................... serie şasiu .................................
culoare ........................ an de fabricaţie ..............., înscris în circulaţie sub numărul
.............................., proprietatea mea, potrivit cărţii de identitate a vehiculului nr.
.................................................................. .
În acest scop, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa autorităţilor administraţiei publice
şi instanţelor judecătoreşti, în faţa organelor de poliţie rutieră, la Registrul Auto Român, precum şi
în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, putând formula orice cereri şi primi orice fel de înscrisuri
oficiale, în limitele prezentului mandat.
De asemenea, mandatarul meu este împuternicit să încheie contracte de asigurare a
autoturismului cu orice societate comercială de asigurări, la libera sa apreciere, stabilind clauzele
contractului de asigurare, pe care-l va semna în numele meu şi pentru mine şi să plătească
primele de asigurare, precum şi toate taxele legale pentru serviciile prestate.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru
mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .............. exemplare, la ............... astăzi, data
autentificării.
S-au eliberat părţilor ............... exemplare.

MANDANT