Sunteți pe pagina 1din 3

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI
DOSAR NR.: 12133/281/2011
TERMEN: 29.09.2011

Domnule Preşedinte,

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A., cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1, judeţul
Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova
sub nr. J29/1317/1997, având cont bancar nr. RO54RNCB0205044861500001 deschis la
- B.C.R. Ploiesti, C.U.I. R9921025, telefon 0244/543121 – interior 33101-33102, fax
0244/543328, reprezentată legal prin Administrator Unic – ec. Sălăjan Bogdan-Lucian, în
calitate de CREDITOARE, în contradictoriu cu DEBITOAREA noastră S.C.
MARCONSIB S.R.L., cu sediul în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 15, judeţul Sibiu,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.
J32/1667/2005, având cont bancar nr. RO47BTRL03301202692112 deschis la Banca
Transilvania, C.U.I. RO18133344, telefon 0369/435788, fax 0369/435788, reprezentată
legal prin Administrator – ing. Isdrăilă Mihai Gheorghe, depunem prezentele:

NOTE DE ŞEDINŢĂ

prin care invocăm lipsa de temei şi justificare a întâmpinării formulate de


debitoarea S.C. MARCONSIB S.R.L.

şi solicităm:

RESPINGEREA ÎNTÂMPINĂRII FORMULATE DE ACEASTA CA FIIND


NETEMEINICĂ ŞI NELEGALĂ, ŞI ADMITEREA ACŢIUNII NOASTRE AŞA CUM
A FOST FORMULATĂ.

MOTIVARE: Aşa cum am arătat şi în acţiunea aflată în curs de soluţionare, între


societatea noastră şi debitoare s-a încheiat contractul de subantrepriză lucrări de
construcţie nr. 127/16.08.2010, contract prin care aceasta a solicitat executarea de izolaţii
exterioare la clădire Spital C.F.R. Ploieşti.

Referitor la capătul de cerere în care debitoarea afirmă că lucrările executate de


societatea noastră nu sunt de calitatea solicitată prin normele tehnice de execuţie,
considerăm că această afirmaţie este netemeinică din următoarele motive:

În nota scrisă pe situaţia de plată nr. 1 la contractul nr. 127/16.08.2010, debitoarea


specifică că:

a) Lucrările au fost executate în totalitate conform solicitărilor beneficiarului;


b) Lucrările corespund din punct de vedere calitativ.

De asemenea vă rugăm să reţineţi faptul că din momentul în care societatea noastră


a finalizat lucrările ce formau obiectul contractului nr. 127/16.08.2010, nu am mai putut
în niciun fel lua legătura cu debitoarea, aceasta refuzând să ne mai răspundă la telefon,
sau la diversele căi de soluţionare în mod amiabil a litigiului ivit (notificările nr.
65/11.02.2011, nr. 78/24.02.2011, invitaţia la conciliere din data de 12.04.2011).

În continuare vă rugăm să observaţi că în adresa nr. 1528/19.04.2011, conducerea


Spitalului General C.F.R. Ploieşti ne comunica următoarele:

- nu are cunoştinţă despre contractual încheiat între societatea noastră şi debitoare,


neaflându-se în posesia listei cu subcontractorii;

- S.C. MARCONSIB S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale prevăzute în


art. 22 din contractul de lucrări nr. 163/01.07.2010, respectiv prezentarea la încheierea
contractului a tuturor contractelor încheiate cu subcontractorii.

Faţă de cele mai sus menţionate vă rugăm să constataţi netemeinicia capătului de


cerere în care debitoarea afirmă că recepţia lucrărilor nu a fost efectuată, datorită
problemelor legate de calitatea lucrărilor executate de societatea noastră.

Prin neîndeplinirea de către debitoare a obligaţiei constând în furnizarea listei


tuturor contractelor încheiate cu subcontractorii, aceasta a dovedit încă o dată în plus
reaua-credinţă şi dezinteresul total atât faţă de beneficiarul final (care şi-a achitat integral
c/val lucrărilor executate către debitor), cât şi faţă de subcontractori.

Prin faptul că Spitalul C.F.R. Ploieşti a achitat către debitoare c/val lucrărilor
executate rezultă încă o dată în plus că lucrările executate de societatea noastră au fost
conforme din punct de vedere calitativ cu solicitările beneficiarului.

Referitor la capătul de cerere în care debitoarea afirmă că a refuzat semnarea


extrasului de cont, datorită problemelor rezultate din lipsa calităţii lucrărilor executate de
societatea noastră, considerăm că această afirmaţie este netemeinică din următorul motiv:

- cu toate că debitoarea ne-a pus la dispoziţie un număr de fax, precum şi o adresă de


e-mail niciodată nu ne-au răspuns, refuzând comunicarea, aşa că nu putem discuta de un
refuz de semnare a extrasului de cont din moment ce nu există bună voinţă şi dorinţă
reciprocă de comunicare.

De asemenea vă aducem la cunoştinţă faptul că ne-am deplasat la sediul indicat de


debitoare în contract, fără a găsi pe cineva acolo.

Referitor la capătul de cerere în care debitoarea nu este de acord cu plata sumei de


3.684,48 lei reprezentând c/val dobândă comercială invocând motivul că nu există nicio
clauză contractuală în contractual nr. 127/16.08.2011 care să prevadă perceperea acestei
dobânzi, considerăm că această afirmaţie este netemeinică din următorul motiv:

- în cazul în care în contract nu sunt prevăzute penalităţi pentru numărul de zile de


întârziere a plăţii debitului, se aplică dobânda comercială practicată de B.N.R. (O.G. nr.
9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţiile băneşti).

În prezent dispoziţiile O.G. nr. 9/2000 au fost abrogate prin dispoziţiile O.G. nr.
13/29.08.2011, aplicarea dobânzii legale fiind în continuare în vigoare.

Dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 13/29.08.2011 se aplică pentru
stabilirea dobânzii în materie comercială până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil.

Faţă de toate cele mai sus menţionate considerăm că creanţa noastră este certă,
lichidă şi exigibilă.

Pe cale de consecinţă vă rugăm să respingeţi întâmpinarea formulată de


debitoare ca netemeinică şi nelegală şi să admiteţi acţiunea formulată de societatea
noastră cu cheltuieli de judecată.

În dovedirea acţiunii aflate în curs de soluţionare, înţelegem să ne folosim de:

● proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Administrator Unic, Compartiment juridic,

Ec. Sălăjan Bogdan-Lucian Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Ploieşti

S-ar putea să vă placă și