Sunteți pe pagina 1din 6

Str. Nicolae Caramfil nr.

61B, et, 3, Sector 1,


Bucuresti, Romania
Telefon: (+40-21) 326 60 53 Fan (+40-21) 326 60 60

TRIBUNALUL BUCURESTI
BULEVARDUL UNlRll NR,37, SECTOR 3, BUCURESTI
SECTIAAVII.ACIVILA

DOMNULE PRESEDINTE'

$ubscrisa, STARLIFT ROMANIA S.R.L., cu sediul social situat in


Bucuresti, $ectorul 6'
inregistrata la Registrul
Bulevardul Timisoara, Nr.92, Cladirea C18, lot 2, birourile nr' 11, 12,
Comertului Bucuresti sub numarul identificata prin Codul Unic de lnregistrare
avand contul bancar RO1OVBBU2511BU05662127O1 deschis la VolksBank
Sucursala Apolodor Bucuresti, reprezentata legal prin dl. Mathieu Inore
Joseph
Romania -
Fabbri, in calitate de administrator, si

cEREREDEDESGH|DEREAPRocEDUR|IINSoLVENTE|I

prin care solicit instantei sa ia act de intentia subscrisei de a intra in procedura


85/2014 privind
simplificata a insolventei si sa dispuna, in temeiul art, 71 din Legea nr'
procedurile de prevenire a lnsolventei si de Insolventa, deschiderea procedurii
simplificate a insolventei fata de subcrisa'

Page 1 of 4
In fapt, aratam ca, in prezent, subscrisa, din cauza situatiei economice dificile existente, a
dificultatilor intampinate [n realizarea obiectului de activitat€, se afla in situatla de a nu mai
putea achita datoriile pe care le are fata de credltorl, inreglstrand obligatil de plata
neonorate, aflandu-se astfel in stare de Insolventa lminenta.

Pentru promovarea uneicereride deschidere a proceduriisimplificate a insolventei, trebuie sa fie


indeplinite conditiile prevazute de art. 06 din Legea 8512014.

Potrivit art. 66 alin, 4 ,,debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta va putea
$a adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prezentului titlu".

Insolventa este definita potrivit art 5 pct. 29 ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizeaza prin insuficienta fondurllor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide
si exigibile, Insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la
scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Astfel, dupa cum se poate observa din inscrisurile anexate prezentei (in special lista creditorilor
si situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii) rezulta ca subscrisa nu-si poate plati datoriile,
care depasesc pragul limita prevazut de lege in cuantum de 40000 lei (cuantumul datoriilor finnd
de aprox. 679738,94 tei), din aauza insuficientei fondurilor banesti, valoarea debitelor inregistrate
de subscrisa fiind superioara valorii bunurilor disponibile si a creantelor pe care le avem de
recuperat,

Solicltam lnstantei sa admita cererea astfel cum a fost formulata, sa ia act de intentia
manifestata de a intra in procedura simpllficata sl sa dispuna deschiderea procedurii
simpliflcate a insolventei fata de subscrisa.

ln drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile ad. 66'69 din Legea 8512014.

In probatiune, solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri.

In cadrul probei cu inscrisuri, depun urmatoarele inscrisuri prevazute de art. 67 alin. 1 din
Legea 8512014, in copiiceilificate pentru conformitate cu originalul:

Page 2 of 4
1) Anexa 1 - dovada achitarii taxeijudiciare de timbru in cuantum de 200 de lei - chitanta seria
CN PRWB1 52 nr, 0002407 1 | 03.08.201 5 - in ori gi na | ;
2) Anexa 2 - imputernicire avocatiala seria B nr. 2580888/11,08.2015;
3) Anexa 3 - extras Recom privind subscrisa;
4) Anexa 4 - ultlma situatie financiara anuala, certificata de catre administrator; contul de profit si
pierdere pe anul anterior depunerii cererii; ultima situatie finaciara semestriala certificata de
administrator;
5) Anexa 5 - balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cereriide deschidere
a procedurii(luna iulie 2A1$l
6) Anexa 6 - lista tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care
subscrisa isi ruleaza fondurile:
7) Anexa 7 - lista numelor si a adreselor creditorilor;
8) Anexa I - lista cuprinzand transferurile patrimoniale efectuate in cele 6 luni anterioare
inregistrarii cererii introductive; balantele de verificare in care sunt mentionate platile efectuate
in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive;
9) Anexa 9 - Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor privind intentia de intrarea subscrisei in
procedura simplificata a insolventei; declaratia prin care subscrisa isi arata intentia de intrare
in procedura simplificata;
10)Anexa 10 - declaratie pe propria raspundere, certificatd de un avocat, din care rezulta ca
subscrisa nu a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciard prevazute de Legea 8512014
intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;
11)Anexa 11 - declaratie pe propria raspundere, certificatd de avocat, din care rezulta ca nici
societatea debitoare, nici asociatii persoane juridice, nici adminishatorul nu au fost condamnati
definitiv in ultimii cinci ani anterior cererii pentru deschiderea procedurii simplificate, pentru
savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de seryiciu, de fals,
precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr.2211969, cu modificarile ulterioare, Legea
nr. 31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 82/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.2111996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr, 78/200, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr, 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, ori pentru infractiunile prevazute de Legea nr,8512014;
t 2) Anexa 12 - declaratie prin care debitorul arata ca un este membra a unui grup de societati;
13) Anexa t3 - dovada Codului Unic de Inregisirare ;

Page 3 of 4
14)Anexa 14 - dovada notificarii organuluifiscal competent cu privire la intentia de deschidere a
procedurii insolventei;
1b)Anexa 1b - copie legalizata de pe Incheierea din data de 17.06,2015 pronuntata in dosarul
nr.202251312015.

STARLIFT ROMANIA S.R.L.


p. HAMMOND BOGARU SlAsoClATll
,..) av. Andra Carablneru

DOMNULUI PRESEDINTE AL SECTIEI AVII.A A TRIBUNALULUI BUCURESTI

Page 4 of 4
GUVERNUL ROMANru
MTNTSTERUL MEDIULUI $I SCHWIBARILOR CLIMATICE

S erviciul Av izarc, Proceduri Insolventd


qi Recuperare Creante
-
citre: TRIBUNALUL BUCURE$TI = Sec{ia a vII-a CivilI
Adres5: Bdul. Unirii, m.37, sector 3, Bucureqti

DOMNULE PRE$EDINTE'

Administrafia Fondului pentru Mediu, cu sediul in Bucureqti, Splaiul Independenlei


nr. 294 Corp A, ,..tor 6, cod fiscal 147 15650, cont RO23TREZ70620I185000XXXX deschis
laTrczoreria Sectorului 6, Bucuregti, institufie publicl funcJionAnd in bazaOUG m' 19612005
privind Fondul pentru gi completdri prin Legea nr. 105/2006,
prinreprezentant legal, , dePunem

CERERE

prin care vd rugSm sd pronun{a{i o hotdrAre prin procedurii


prevdzute de Legea nr,8512014 privind procedurile insolven!fl
in cazul S.C. MORASEN PROD S.R.L., cu sediul escu, nr. 2,
br 86BIS'
", 1' et 1' ap i; tilll-11.3;,lxT::tff;*'nJ""tiiJ"T"rt#il lli,,l'l
suma de 675.273,00 lei.

tN fnpf : in urma verificdrilor, conform Notei de constatare din data de 09.07.2014, a


rczultat in sarcina debitoarei o creanld la Fondul pentru mediu in valoare totald' 675.273,00lei
reprezentdnd:
- contribulia datoratd: 454.858'00 lei;
- dobdnzi: 152.186,00 lei;
- penalitdli de intdrziere: 68.229,00 lei.

Pentru recuperarea acestei creanJe au fost luate mdsuri de recuperare in conformitate cu


prevederile OG nr.9212003, privind Codul de procedur[ fiscal6, republicatd, cu modiflrcdrile 9i
completarile ulterioare, insd pAnd in prezent S.C. MORASEN PROD S.R.L. nu a achitat
obligaJiile la Fondul pentru mediu'
Accesoriile (dobAnzi qi penalitdli) au fos calculate pdn61a09.07.20t4.
intrucAt:
- creanfa S.C. MORASEN FROD S.R.L., fa{d de bugetul Fondului pentru mediu este
certi, lichidi gi exigibili, urmffnd ca ulterior si fie actualizatl, in conformitate cu

Splaiul Independenlei,nr.2g4, Corp A, Sector 6, Bucuregti Tel/Fax: 004/021.319'48.49:0041021.319.48.50


www.afm.ro
prevederile art. 80 din Legea nr.8512014 privind procedurile de prevenirea a insolvsnlsl
gi de insolvenfd;

- S.C. MORASEN PROD S.R.L. nu a efectuat nicio platd la Fondul pentru mediu, drept
pentru care societatea este prezumatd a fi in insolvenld;

- cuantumul crean{ei pe care o are de incasat Administra{ia Fondului pentru Mediu de la


S.C. MORASEN PROD S.R.L. este superior valorii-prag de 40000 lei (RON),

considerdm cd sunt intrunite condi{iile enumerate la art. 3 alin. I din Legeanr. S5/2014
prirind procedurile de prevenirea a insolvenJei gi de insolvenfd, iar Administralia Fondului
pentru Mediu, in calitate de creditor, este indreptafit[ sd solicite deschiderea procedurii
insolvenjei pentru S.C. MORASEN PROD S.R.L.
De asemenea, preciz[m cd,nu s-au constituit garantii reale gi nici nu s-au luat mdsuri
asigurdtorii impotriva bunurilor debitoarei.
Creanla face parte din categorra precrzatd Ia art. 161 punct 5 din Legea nr.85/20l4
prirrind procedurile de prevenirea a insolventei gi de insolven{[.
Conform art.4I1 din Codul de procedurS. civild solicitim iudecarea in lipsI.
tN nnnpT, ne intemeiem cererea pe dispozijiile art. 70 din Legea m. 8512014 privind
procedurile de prevenirea a insolvenfei gi de insolven{6.
in dovedirea prezentei cereri inlelegem s[ ne folosim de proba cu inscrisuri. -
Atagdm, in fotocopie:
- Nota de constatare din 09.07 .2014 qi anexele,
- Anunf cu privire la inceperea execut[rii silite prin poprire nr. 264561130.07.2013 gi nr.
223182130.08.20t2.
- Titlu executoriu nr. i78708102.07.2012,
- Somafia de platd nr. 118109102.07.2012,
- Proces - verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr.
8891A124.0t.2012.
- Anun! colectiv nr.72121A117.07.2012,
- Decizia de impunere n-r. 464109.12.2011,
- Anexa 4 - parametrii de calcul
Depunem prezentain dublu exemplar in vederea comunic[rii.

Cu deosebitd consideralie,

{":.tllllp

Splaiul lndependenlei,nr294, Corp A, Sector 6, Bucuregti Tel/Fax: 0041021.319,48.49;004/021.319.48.50


wwrv,afm.ro

S-ar putea să vă placă și