Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 842 - Luni, 18.01.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea ANDBER MAXIM SRL ............................................................................................................................... 2
2. Societatea EVOLUTION SECURITY SRL ................................................................................................................... 3
3. Societatea LINE AND ART DESIGN SRL ................................................................................................................... 3
4. Societatea PREMIER DRINKS SRL.............................................................................................................................. 4
5. Societatea PROFESSIONAL DESIGN SOLUTIONS SRL ........................................................................................... 5
6. Societatea CETA - COMPANIA DE EXPEDITII SI TRANSPORT AUTO SA ........................................................... 6

Județul Caraş-Severin ...................................................................................................................................................... 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea GENERAL METAL TRADING SA ............................................................................................................. 7

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea CRIS AGRO STAR SRL .............................................................................................................................. 8
2. Societatea C.N.M.PETROMIN SA ................................................................................................................................ 9

Județul Călăraşi ................................................................................................................................................................ 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea ANTOVA PARC SRL .................................................................................................................................. 9

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea AGRO RADENA SRL ................................................................................................................................ 10

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 11


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL ............................................................................................................ 11
2. Societatea TOTAL POST SERVICES SRL ................................................................................................................. 12
3. Societatea ULBA CONSTRUCT SRL ......................................................................................................................... 13

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea MARIAN AMYROS SRL .......................................................................................................................... 14

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea BOZOMIR FOOD SRL .............................................................................................................................. 14

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 17


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 17

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ANDBER MAXIM SRL, cod unic de înregistrare: 18263778
Dosar nr: 13308/3/2020
Termen: 17.02.2021
Deschis La: Tribunalul Bucuresti
Sectia: a VII-a Civila –Complet C14
Proces verbal al adunarii creditorilor din data de 14.01.2021
Astazi, 14.01.2021, ora 15:00, au fost convocați la biroul lichidatorului judiciar, creditorii debitoarei din dosarul nr.
13308/3/2020, ce are drept obiect procedura de insolvență a debitoarei Andber Maxim SRL, cu sediul în București
Sectorul 1, Intr. Filioara, nr. 1, Etaj 1, ap. 3, Inregistrata la ORC sub nr. J40/62/2006, CUI 18263778 .
Ordinea de zi a ședinței, comunicată creditorilor prin convocare, cuprinde:
1. Exprimarea punctului de vedere privind formularea cererii de atragere a raspunderii personale patrimoniale a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

organelor de conducere ale debitoarei, avand în vedere ca lichidatorul judiciar nu considera oportuna formularea aunei
astfel de cereri;
2. Aprobarea propunerii de inchidere a procedurii falimentului avand în vedere ca nu exista bunuri mobile/imobile în
averea debitoarei.
3. Exprimarea punctului de vedere privind avansarea sumelor de bani necesare pentru continuarea procedurii, în
cazul în care creditorii nu sunt de acord cu inchiderea procedurii
La ora 15:00, nu a dat curs convocării niciun creditor, insa a trimis punct de vedere pe mail, creditorul DGRFP
București – Srviciul Juridic 1, care detine 100% din totalul masei credale.
Lichidatorul judiciar constata ca este indeplinita conditia de cvorum și declara sedinta Adunarii creditorilor deschisa.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, creditorul este de acord cu formularea cererii de atragere a raspunderii
intemeiate pe dispozitiile art.169 din Legea 85/2014 și în calitate de unic creditor va formula actiunea soc aile de atac
prevazute.
Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, creditorul nu este de acord cu inchiderea procedurii pana la solutionarea
definitiva a cererii de atragere a raspunderii patrimoniale.
Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, creditorul comunica faptul ca în calitate de creditor bugetar, nu dispune de
sume de bani destinate continuarii procedurii.
IN CONCLUZIE:
1. Creditorul unic va formula cererea intemeiata pe dispozitiile art. 169 din Legea 85/2014.
Lichidatorul judiciar declara sedinta adunarii creditorilor inchisa în incheie prezentul proces verbal în 2 exemplare unul
pentru depunere la dosarul cauzei și unul pentru a fi publicat în BPI.
Lichidator judiciar
Iosif Și Țărmure SPRL

2. Societatea EVOLUTION SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 29059359


1) D.G.R.F.P.-Serviciul Juridic Mijlocii
Str. Sperantei, nr.40, sector 2, București
Tel./Fax: 201/210.14.83/84
Email: juridic.mb@mfinante.ro
2) Manea Catalin
Dosar nr. 25568/3/2020; Tribunalul București, Secția a VII a Civilă; București, Spaliul Independeței nr.319L, clădirea
B,sector 6, Tel.-021/313.28.02. E-mail: trb-insolvență@just.ro, Program: zilnic: 9-14.
Subscrisa: C.I.I. Râpeanu Ionela, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Evolution Security SRL., în dosar
25568/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII a Civilă, în temeiul Legii nr. 85/2014
Convocăm adunarea creditorilor
Nr.007/14.01.2021
Pentru data de 27.01.2021, ora 13:00, la adresa din București, str. Frunzișului, nr.22, parter, sector 4, cu următoarea
ordine de zi:
1) prezentarea și supunerea spre aprobare a ofertelor făcute de evaluatori membri A.N.E.V.A.R pentru efectuarea
evaluării mijloacelor fixe identificate prin procesul verbal de inventariere întocmit de lichidatorul judiciar la
22.10.2020.
- EUROVEST SRL, prin evaluator A.N.E.V.A.R. Apetrei Lidia, care a solicitat suma de 1.500 lei, TVA inclus;
- P.F.A. Popa Ionel Ștefan Cristian care a solicitat suma de 2.500 lei, TVA inclus;
- GMT-EVALUARE ȘI CONSULTANȚĂ SRL, prin evaluator A.N.E.V.A.R. Munteanu Vasile, care a solicitat suma
de 2.000 lei, plus TVA.
Listela cu bunurile mobile identificate prin inventariere pot fi consultate la dosarul nr. 25568/3/2020, care se regăsește
la arhiva Secției a VII- a, a Tribunalului București.
În cazul în care nu vă veți prezenta, ne puteți comunica o adresa cu opinia d-voastră asupra punctelor de pe ordinea de
zi la adresa de mail: ionela@lichidatorinsolventa.ro, până cel târziu 27.01.2021, ora 13:00.
În cazul în care nu veți răspunde vom considera că aprobați în mod tacit poziția lichidatorului judiciar.
Data: 14.01.2021
Lichidator judiciar, C.I.I. Râpeanu Ionela

3. Societatea LINE AND ART DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 11636179
Către,
Creditorii Line And Art Design SRL
Ref: Line And Art Design SRL- în faliment
Sediu social: în București, Sectorul 2, str. Agricultori, nr. 33,
CUI RO 11636179, J40/3227/1999
Dosar nr. 13067/3/2018, Tribunalul București - Sectia a VII-a Civila,
Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, Număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II -0488 tel./fax 0040.213.400.442/0040.213.400.452 E-mail
office@primeinsolv.ro, primeinsolv@gmail.com, desemnată în calitate de lichidator judiciar al LINE AND ART
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

DESIGN S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul social în București, Sectorul 2, str. AGRICULTORI, nr. 33,
inregistrata în registrul comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/3227/1999 și CUI 11636179, prin
Încheierea de ședință pronunțată la data de 08.05.2018, în dosarul nr. 13067/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului
București - Secția a-VII-a Civilă,București în conformitate cu art. 47 și urmatoarele din Legea nr. 85/2014
Convoaca adunarea creditorilor debitoarei Line And Art Design SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din București, strada Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap.1-2,
parter, sector 1, în data de 25.01.2021, ora 11.00, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind strategia de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul societății LINE
AND ART DESIGN SRL
2. Prezentarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a licitației de vânzare a activelor aflate în
patrimonial LINE AND ART DESIGN SRL
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti, cu procura speciala și legalizata sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii pot vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor,semnatura fiind
legalizata de notarul public ori certificata și atestata de un avocat, sau inscrisul în format electronic, caruia i s-a raportat,
atasat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicata prin orice
mijloace și inregistrata la administratorul judiciar /lichidatorul judiciar, cel mai tarziu la ora de incepere a Adunarii
creditorilor.
Creditorii cu titluri de valoare la purtator vor depune originalele la lichidatorului judiciar cu cel putin 5 zile inainte de
data fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota.
Lichidator judiciar, Prime Insolv Practice SPRL
prin practician în insolventa Av. Ioana Toma

4. Societatea PREMIER DRINKS SRL, cod unic de înregistrare: 33651811


Tribunalul București
Sectia a VII-a Civila
Dosar nr. 3889/3/2019
Debitor Premier Drinks SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Proces - Verbal al ședinței
Comitetului creditorilor Premier Drinks SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr. de inregistrare: 31/18.01.2021
Încheiat astăzi 18.01.2021 orele 10.00, la sediul ales din București, Bd. Magheru, nr. 31, parter, cam. 3, sector 1, cu
ocazia ședinței Comitetului Creditorilor debitorului Premier Drinks SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite.
Lichidatorul judiciar C.I.I. Palacean Livia-Alina a convocat ședința Comitetului Creditorilor pentru data de azi
18.01.2021, ora 10,00 prin Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 395/11.01.2021, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea desemnarii unei firme de arhivare în vederea arhivarii și pastrarii documentelor contabile ale societatii
debitoare dintre ofertele primite la sediul lichidatorului judiciar;
2. Aprobarea mentinerii contractului privind furnizarea serviciilor de contabilitate a societatii Lencont SRL cu un
onorariu de 300 lei + TVA/ luna pe perioada de faliment.
Conform art. 58 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, ședința este prezidată de către reprezentantul C.I.I. Palacean Livia-
Alina practician în insolventa Alina Palacean.
Au transmis vot în scris:
 Anaf-DGRFP-Biroul Juridic 6 prin adresa nr. 1858/12.01.2021 voteaza dupa cum urmeaza:
Referitor la punctul unu aflat pe ordinea de zi, respectiv: desemnarea societatii de arhivare care sa procedeze la
preluarea și depozitarea arhivei apartinand societatii debitoare, avand în vedere cele trei oferte depuse de catre
(MANDRURO GENERAL SERVICES-1522 Euro +TVA, IT EXPERT ARCHIVE-1112 Euro + TVA, UBERUM -890
Euro + TVA) propunem oferta UBERUM -890 Euro +TVA, intrucat este cea mai avantajoasa din punct de vedere
financiar.
In ceea ce priveste aprobarea mentinerii contractului privind furnizarea serviciilor de contabilitate a societatii
LENCONT SRL cu un onorariu de 300 lei + TVA/ luna pe perioada de faliment, ANAF nu aproba acest punct, avand în
vedere ca, în conformitate cu dispozitiile art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 ,prin hotararea prin care se decide
intrarea în faliment judecatorul sindic va pronunta dizolvarea debitorului persoana juridica’’, opinam faptul ca, în speta
de fata, atributiile de a organiza și conduce situatia economico-fiscala a debitoarei ii revine lichidatorului judiciar,
conform art. 64 din Legea nr. 85/2014.
 Gemarco Industry SRL prin adresa nr. FN/14.01.2021 voteaza dupa cum urmeaza:
Aprobarea desemnarii unei firme de arhivare în vederea arhivarii și pastrarii documentelor contabile ale societatii
debitoare dintre ofertele primite la sediul lichidatorului judiciar, respectiv votam în favoarea UBERUM SRL pentru
pretul oferit de acesta potrivit celor mentionate în convocator respectiv pentru pretul de 890 Euro +TVA.
Aprobarea mentinerii contractului privind furnizarea serviciilor de contabilitate a societatii LEXCONT SRL cu un
onorariu de 300 lei + TVA/luna pe perioada de faliment.
 Wine Solutions Brand SRL prin adresa nr. FN/14.01.2021 voteaza dupa cum urmeaza:
Pentru punctul 1) din Ordinea de zi votam dintre ofertele primite de lichidatorul judiciar pentru desemnarea unei firme
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

de arhivare, în vederea realizarii activitatilor descrise mai sus, oferta. Cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar
a societatii UBERUM SRL care a indicat oferta unui onorariu în cuantum de 890 Euro +TVA.
Pentru punctul 2)din. Ordinea de zi votam pentru mentinerea contractului de contabilitate cu societatea LEXCONT SRL
în conditiile financiare descrise mai sus în cadrul prezentarii Ordinii de zi.
Comitetului Creditorilor din data de 18.01.2021, în unanimitate a hotarat:
Aprobarea desemnarii societatii Uberum SRL în vederea arhivarii și pastrarii documentelor contabile ale societatii
debitoare cu un onorariu de 890 Euro +TVA.
si cu majoritate a hotarat:
Aprobarea mentinerii contractului privind furnizarea serviciilor de contabilitate a societatii LEXCONT SRL cu un
onorariu de 300 lei + TVA/luna pe perioada de faliment.
Voturile prin corespondență sunt anexate procesului-verbal și fac parte integrantă din procesul-verbal.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 18.01.2021, în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru a fi depus la
dosarul cauzei și un exemplar pentru lichidator judiciar.
Lichidator judiciar, C.I.I. Palacean Livia-Alina
Prin titular cabinet Palacean Livia Alina

5. Societatea PROFESSIONAL DESIGN SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 31910103


Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar
în procedura generală de insolvență
Nr.: 1338/28.12.2020
1. Date privind dosarul: număr dosar 5903/3/2019 Tribunal București Secția a VII a civilă, Termen 27.01.2021
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa Spl.Independentei nr. 319L, Cladirea B–Sema Parc, sector 6, programul
arhivei/registraturii instanței: 9:30 – 14
3. Debitor: Professional Design Solutions SRL, Cod de identificare fiscală31910103, sediul social sector 6, București,
Spl. Independenței nr. 273, Corp 3, et.3, având număr de ordine în registrul comerțului J40/8026/2013, EUID ROONRC
J40/8026/2013
4. Creditor: Goods To Go SRL
5. Lichidator judiciar: Reviva Consulting SPRL, Cod de identificare fiscală 20656370, sediul social Turnu Magurele,
str. 1 Mai, bl.P05, ap.5,jud Teleorman, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 0236 tel./fax
0247/416355, E-mail revivaconsulting@gmail.com., nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană
juridică Hodina Viorel
6. Subscrisa: Reviva Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Professional Design Solutions
SRL, conform încheierii din data de 23.09.2020 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII a civilă, în dosarul
5903/3/2019, În temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvențeiși de
insolvență comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilorși justificarea cheltuielilor
efectuate în condițiile art. 159 alin. (1) și art.161 astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 1 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanțăși unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în
condițiile art. 159 alin. (1) și art. 161 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență pentru debitorul SC Professional Design Solutions SRL
Număr dosar 5903/3/2019 Tribunal București Secția a VIIa Civilă
Temei juridic: art. 159 alin. (1) și art. 161 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvențe iși de
insolvență
Lichidator judiciar: Reviva Consulting SPRL
Debitor: Professional Design Solutions.
Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
În indeplinirea activității noastre în perioada 27.11.2020 până la 28.12.2020:
Am depus la dosar Raportul de activitate B1126/26.11.2020 și l-am publicat în BPI nr. 20822/08.12.2020.
A fost convocată adunarea creditorilor pentru data de 14.01.2021, având ca ordine de zi 1. oportunitatea depunerii
cererii de atragere a raspunderii conform art. 169 din legea 85/2014 de catre creditorul majoritar lichidatorul judiciar nu
formuleaza o astfel de cerere;
2 inchiderea procedurii conform art.174 din legea 85/2014.
Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 159 alin. (1) și art. 161 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvențeiși de insolvență:nu au fostavansate.
Domnule Președinte vă rugăm sa aprobați prezentul raport de activitate și să ne acordați un termen în vederea
continuării procedurii.
Semnătură

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

6. Societatea CETA - COMPANIA DE EXPEDITII SI TRANSPORT AUTO SA, cod unic de înregistrare: 341806
Ref: Dosar nr. 26171/3/2009, Termen 25.01.2021, C1
CETA – Compania de Expediții și Transport Auto SA - în faliment, în bankrupcy, en faillite -
Sediul social: str. Preciziei nr. 38 A, sector 6, București
Nr. Reg. Com. J40/260/1991, CUI 341806
Proces verbal al adunării creditorilor
Ceta – Compania De Expediții Și Transport Auto S.A
Nr. 17332/15.01.2021
Prezentul proces verbal este încheiat astăzi, 15.01.2021, ora 1100, cu ocazia Ședinței Adunării Creditorilor CETA S.A
convocată de către lichidatorul judiciar în temeiul art. 13 din Legea nr. 85/2006. Convocatorul nr. 170304/05.01.2021 a
fost comunicat prin e-mail însoțit de materialele supuse ordinii de zi și a fost publicat în BPI nr. 662/14.01.2021 .
Ordinea de zi a ședinței:
1. Prezentarea ofertelor primite din partea societăților Geosped SRL pentru suma de 500.000 euro cu TVA inclus și
Colete Online SRL pentru suma de 650.000 euro + TVA pentru proprietatea constând în teren și construcții din Satu
Mare, str. Cerbului nr. 19-23, garantată în favoarea creditorului National Bank of Greece (fosta Banca Românească).
2. Prezentarea și aprobarea unui nou regulament de vânzare pentru imobilul situat în Satu Mare, str. Cerbului nr. 19
și 23 constând în teren și construcții, garantat în favoarea creditorului National Bank of Greece (fosta Banca
Românească) prin licitație publică cu preț de pornire de 650.000 euro + TVA, prețul cel mai mare oferit.
3. Prezentarea și aprobarea unui nou regulament de vânzare pentru terenul de 22.053 mp înscris în Cartea Funciara
nr. 400828 (nr. CF vechi 3468) a loc. Săcălaz, judet Timiș, nr. cadastral: Ps714; Ps703;Ps709/3; Ps710/1;Ps710/2;
Ps699/1;Ps699/2; Ps698/36, situat în loc. Săcălaz, județ Timiș, garantat în favoarea Agio Wierzytelnosci Plus 2
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety în temeiul contractului de cesiune din
27.07.2017 și actului adțional din 25.05.2019 la contractul de cesiune din 09.10.2017.
Prin convocator s-a menționat că votul poate fi dat și prin corespondență. Creditorii care și-au exprimat în mod valabil
votul în scris sunt:
 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (DGRFP) în reprezentarea Administrației Sectorului 6 a
Finanțelor Publice, prin adresa nr. 1498/11.01.2021, cu un procent de 16,26% totalul creanțelor înscrise În tabelul
definitiv consolidat actualizat nr. 3 publicat în BPI nr. 131/06.01.2021 și un procent de 24.17% din totalul creanțelor
prezente.
 BRD Groupe Societate Generale SA prin reprezentant convențional SCA Zamfirescu Racoți Vasile&Partners, prin
adresa FN din 14.01.2021 cu un procent de 12,05% totalul creanțelor înscrise în tabelul definitiv consolidat actualizat
nr. 3 publicat în BPI nr. 131/06.01.2021 și un procent de 17.91% din totalul creanțelor prezente.
 AGIO Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety SA prin av. Ștefănuț Ciprian-
Petru, prin adresa nr. 39/15.01.2021, cu un procent de 14,91% din totalul creanțelor înscrise în tabelul definitiv
consolidat actualizat nr. 3 publicat în BPI nr. 131/06.01.2021 și un procent de 22.17% din totalul creanțelor prezente.
 National Bank of Greece (NBG) prin reprezentant convențional IK Rokas& Partners–Constamntinescu,
Radu&Ionescu SPARL prin adresa FN din 15.01.2021, cu un procent de 24,05% din totalul creanțelor înscrise în tabelul
definitiv consolidat actualizat nr. 3 publicat în BPI nr. 131/06.01.2021 și un procent de 35.74% din totalul creanțelor
prezente.
La sedință nu s-a prezentat niciun creditor. Creditorii care și-au exprimat votul prin corespondență însumează 67,28%
din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv consolidat actualizat nr. 3 publicat în BPI nr.
131/06.01.2021, astfel în temeiul art. 15 alin 1 din Legea 85/2006, sedința este legal constituită.
Referitor la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel:
 DGRFP nu exprimă vot.
 BRD Groupe Societate Generale SA a luat act de ofertele primate și achiesează la votul creditorului garantat.
 AGIO Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety SA achiesează la votul
creditorului garantat.
 National Bank of Greece (NBG) a luat act de ofertele primite din partea societăților Geosped SRL pentru suma de
500.000 euro cu TVA inclus și Colete Online SRL pentru suma de 650.000 euro + TVA pentru proprietatea constând în
teren și construcții din Satu Mare, str. Cerbului nr. 19-23, garantată în favoarea creditorului National Bank of Greece
(fosta Banca Românească).
Referitor la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel:
 DGRFP comunică că instituția aprobă regulamentul propus.
 BRD Groupe Societate Generale SA a luat act de noul regulament de vânzare pentru imobilul situat în Satu Mare,
str. Cerbului nr. 19 și 23 constând în teren și construcții, garantat în favoarea creditorului National Bank of Greece
(fosta Banca Românească) prin licitație publică cu preț de pornire de 650.000 euro + TVA, prețul cel mai mare oferit și
achiesează la votul creditorului garantat.
 AGIO Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety SA nu își exprimă votul.
 National Bank of Greece (NBG) a luat act și respinge noul regulament de vânzare pentru imobilul situat în Satu
Mare, str. Cerbului nr. 19 și 23 constând în teren și construcții, garantat în favoarea creditorului National Bank of
Greece (fosta Banca Românească) prin licitație publică cu preț de pornire de 650.000 euro + TVA.
Referitor la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

 DGRFP comunică că instituția nu aprobă acest punct de pe ordinea de zi.


 BRD Groupe Societate Generale SA a luat act de noul regulament de vânzare pentru terenul de 22.053 mp înscris în
Cartea Funciara nr. 400828 (nr. CF vechi 3468) a loc. Săcălaz, judet Timiș, nr. cadastral: Ps714; Ps703;Ps709/3;
Ps710/1;Ps710/2; Ps699/1;Ps699/2; Ps698/36, situat în loc. Săcălaz, județ Timiș, garantat în favoarea Agio
Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety în temeiul contractului
de cesiune din 27.07.2017 și actului adțional din 25.05.2019 la contractul de cesiune din 09.10.2017 și achiesează la
votul creditorului garantat.
 AGIO Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety SA transmite votul de vedere,
astfel:
 organizarea de 4 runde de licitație cu prețul de pornire de 46.560 euro + TVA, adică diminuat cu 60% din valoarea
din raportul de evaluare (116.400 euro), la interval de 7 zile.
 organizarea de 4 runde de licitație cu prețul de pornire de 40.740 euro + TVA, adică diminuat cu 65% din valoarea
din raportul de evaluare (116.400 euro), la interval de 7 zile.
 organizarea de 4 runde de licitație cu prețul de pornire de 34.920 euro + TVA, adică diminuat cu 70% din valoarea
din raportul de evaluare (116.400 euro), la interval de 7 zile.
 National Bank of Greece (NBG) a luat act de noul regulament de vânzare pentru terenul de 22.053 mp înscris în
Cartea Funciara nr. 400828 (nr. CF vechi 3468) a loc. Săcălaz, judet Timiș, nr. cadastral: Ps714; Ps703;Ps709/3;
Ps710/1;Ps710/2; Ps699/1;Ps699/2; Ps698/36, situat în loc. Săcălaz, județ Timiș, garantat în favoarea Agio
Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety în temeiul contractului
de cesiune din 27.07.2017 și actului adțional din 25.05.2019 la contractul de cesiune din 09.10.2017 și susține punctul
de vedere al creditorului garantat.
Având în vedere că deciziile Adunării Creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare a
creanțelor prezente, conform dispozițiilor prevăzute de art. 15 alin 1 din Legea nr. 85/2006, la ședința din 15.01.2021
față de votul majorității creanțelor prezente, s-au luat următoarele:
HOTĂRÂRI:
1. S-a luat act ofertele primite din partea societăților Geosped SRL pentru suma de 500.000 euro cu TVA inclus și
Colete Online SRL pentru suma de 650.000 euro + TVA pentru proprietatea constând în teren și construcții din Satu
Mare, str. Cerbului nr. 19-23, garantată în favoarea creditorului National Bank of Greece (fosta Banca Românească).
2. respingerea noului regulament de vânzare pentru imobilul situat în Satu Mare, str. Cerbului nr. 19 și 23 constând
în teren și construcții, garantat în favoarea creditorului National Bank of Greece (fosta Banca Românească) prin licitație
publică cu preț de pornire de 650.000 euro + TVA, prețul cel mai mare oferit.
3. aprobarea regulamentului de vânzare pentru terenul de 22.053 mp înscris în CF nr. 400828 (nr. CF vechi 3468) a
loc. Săcălaz, județ Timiș, nr. cadastral: Ps714; Ps703;Ps709/3; Ps710/1;Ps710/2; Ps699/1;Ps699/2; Ps698/36, situat în
loc. Săcălaz, județ Timis, cu amendamentele transmise de creditorul garantat Agio Wierzytelnosci Plus 2
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, un exemplar va rămâne în posesia lichidatorului judiciar
spre a fi publicat în BPI, iar unul va fi depus la instanță de judecată la dosarul cauzei.
Anexăm prezentului proces verbal:
➢ Comunicare convocator și materiale e-mail și BPI nr. 662/14.01.2021.
➢ Formularul de vot prin corespondență al DGRFP
➢ Formularul de vot prin corespondență al BRD
➢ Formularul de vot al AGIO Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety SA
➢ Formularul de vot prin corespondență al National Bank of Greece (NBG)
➢ Regulamentul de vânzare aprobat pentru terenul de 22.053 mp înscris în Cartea Funciară nr. 400828 (nr. CF vechi
3468) a loc. Săcălaz, judeș Timiș, nr. cadastral: Ps714; Ps703;Ps709/3; Ps710/1;Ps710/2; Ps699/1;Ps699/2; Ps698/36,
situat în loc. Săcălaz, județ Timiș garantat AGIO Wierzytelnosci Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny
Zamkniety SA.
Lichidator judiciar, RomInsolv SPRL

Județul Caraş-Severin
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GENERAL METAL TRADING SA, cod unic de înregistrare: 13728848
Convocare adunare creditori
Nr. 292, data emiterii:18.01.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 571/115/2009, Tribunal Caraș-Severin, Secția comercială, Judecător-sindic Juca
Petru.
2.Arhiva instanței: Resita, str. Horea nr. 2-4, jud. Caraș-Severin, Număr de telefon 0255-213.304 Programul
arhivei/registraturii instanței 9.00-12.30
3.1. Debitor: General Metal Trading SA., Cod de identificare fiscală 13728848, sediul social în Reșița, Calea Timișorii,
nr. 16, jud. Caraș-Severin, număr de ordine în registrul comerțului J11/61/2001
3.2. Administrator special: nu este cazul.
4. Lichidator judiciar: CLV Insolv IPURL, cu sediul ales în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr.74, birou 5, jud.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

Timiș, nr. de inregistrare RFO II 0858/19.05.2016, tel. 0356.172.036, Fax 0356.172.046, E-mail:
clvinsolv@yahoo.com, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Cuteanu Leonard Vicențiu
5. Subscrisa CLV Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC General Metal Trading SA., în urma
pronuntarii Încheierii din data de 02.06.2016 de Tribunalul Caras-Severin în dosar nr. 571/115/2009, în temeiul art.13 și
urm. din Legea 85/2006, convoacă adunarea creditorilor debitoarei SC General Metal Trading SA.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul CLV Insolv IPURL din Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 74, birou 5,
jud. Timiș în data de 27.01.2021, orele 12.00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și
prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia
i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin
orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
1. Prezentare raport nr. 291/18.01.2021.
Lichidatorul judiciar CLV Insolv IPURL,
prin Cuteanu Leonard Vicențiu

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CRIS AGRO STAR SRL, cod unic de înregistrare: 16731147
Raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar
pentru perioada cuprinsă între 02.11.2020 – 18.01.2021
Nr. iesire 52/18.01.2021
1.Dosar nr. 15344/118/2010, Judecător-sindic: Cristina Constantinesc, Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă cu
sediul în Constanța, str. Traian nr. 31, Program arhivă: Luni – Vineri: 08.30 – 12.30
2 Debitor: Cris Agro Star SRL, CUI: 16731147, J13/7437/2004, Sediu. Constanța, str. Farului nr. 10, cam. 4, Punct de
lucru: Cogealac, str. Revoluției nr. 36, jud. Constanța
3 Lichidator judiciar: CC Insol SPRL, RFO 0262, CUI RO 27695147 Sediu: str. Cibinului nr. 8, Constanța, tel./Fax:
0241586601
4.Subscrisa, CC Insol S.P.R.L., prin practician în insolvență Curutz Corina, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului Cris Agro Star SRL, conform sentinței civile nr. 1097/27.07.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța, secția
a II-a Civilă, în dosarul nr. 15344/118/2010 In temeiul art.21 din Legea nr.85/2006, comunica:
În îndeplinirea atribuțiilor stabilite în sarcina sa, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea
Raportului de activitate anterior în Buletinul Procedurilor de Insolvență
Astfel că depunem alăturat dovada.
Dosare pe rol în care debitoarea este parte:
D 2386/212/2018 – obligatia de a face, în contradictoriu cu Eliza Power SRL – pe rolul Tribunalului Constanta –
suspendat în temeiul art.413 alin.1 Cod procedura civila;
D 7503/118/2017 – pretentii, în contradictoriu cu Eliza Power SRL – pe rolul Tribunalului Constanta – termen:
02.02.2021, pentru întocmirea raportului de expertiza.Astfel cum am aratat anterior, în sedinta organizata la data de
28.09.2020, Adunarea Creditorilor, legal întrunită, a hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea proiectului de fuziune
prin absorbtie a debitoarei Cris Agro Star SRL de catre Construct Exclusiv Invent SRL, cu consecintta achitarii în
totalitate a creantelor detinute de Cris Agro SRL.
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în B.P.I. a procesului verbal al Adunarii Creditorilor din 28.09.2020,
dovada fiind depusa la termenul anterior.
Invederam instantei ca procedura de fuziune prin absorbtie a fost demarata, în acest momet aflandu-ne în prima etapa a
acestei operatiuni, fiind admisa cererea depusa la ORC Constanta privind proiectul de fuziune, urmand sa fie parcursi
urmatorii pasi ai acestei proceduri, respectiv, etapa a II.
Depunem alaturat dovada în acest sens.
Facem precizarea ca la sediul nostru a fost inregistrata sub nr. 540/04.11.2020, o adresa din partea societatii EVALTAS
PLUS SRL prin Tasente Constantin, angajat în calitate de persoana de specialitate pentru evaluarea bunurilor debitoarei,
acesta solicita sa intreprindem demersuri în vederea anularii mandatului acordat, neputand duce la indeplinire misiunea
incredintata, din motive medicale.
Depunem alaturat adresa primita.
Fata de aceasta situatie, am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor pentru data de 25.01.2021 avand ca ordine de
zi:
1.Exprimarea unui punct de vedere cu privire la angajarea unui persoane de specialitate pentru evaluarea bunurilor
aflate în patrimoniul debitoarei și stabilirea onorariului acesteia conform ofertelor anexate.
2.Stabilirea componenței comitetului creditorilor și desemnarea președintelui acestuia. Lichidatorul judiciar propune
următoarea componență a Comitetului Creditorilor: comuna Cogealac – prin Primar, Construct Exclusiv Invent SRL și
InvestCapital Malta LTD. Propunem ca președinte al Comitetului Creditorilor să fie Construct Exclusiv Invent SRL
Depunem alaturat convocatorul sedintei de mai sus.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

Fata de toate aceste considerente, va solicitam acordarea unui nou termen de judecată în vederea continuarii procedurii
de fuziune și convocarii Adunarii Creditorilor, astfel cum am aratat mai sus.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin în sarcina sa, de la data depunerii raportului de activitate anterior și până în
prezent, lichidatorul judiciar nu a efectuat cheltuieli de procedură.
Lichidator judiciar, CC Insol S.P.R.L.
prin practician în insolvență Curutz Corina

2. Societatea C.N.M.PETROMIN SA, cod unic de înregistrare: 1888004


Raport
Nr.: 27B/15.01.2021
1.Dosar 3417/118/2011, Tribunalul Constanța Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Iulia Casian.
2.Arhiva instanței: str. Traian, Nr.31, Constanța, telefon 0241-551345, Program Luni - Vineri 08.30 -12.30.
3.Debitor: CNM Petromin SA în faliment, în bankruptcy, en faillite. Cod de identificare fiscală 1888004, Sediul:
Județul Constanța, Localitatea Constanța, Incinta Port, Număr de ordine în registrul comerțului J13/575/1991.
4. Lichidator judiciar: Dăscălescu & CO S.P.R.L. Cod de identificare fiscală R14955032,Sediul social: Strada Marcus
Aurelius, nr. 8, parter, Constanța, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RSP 0267, tel/Fax
0241559033, E-mail office@dascalescu-insolv.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:
Av. Dăscălescu Elena.
5. Subscrisa: Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului CNM Petromin SA
conform Sentinței civile civile nr. 2626 din data de 10/09/2012 pronunțată de Tribunalul Constanța, secția a II-a Civilă,
în dosarul nr. 3417/118/2011, în temeiul art. 21 raportat la art. 25 din Legea nr.85/2006, comunică:
Extras al raportului de activitate nr 31
6. Actele și operațiunile efectuate în perioada 19.10.2020 – 15.01.2021
A. Publicarea extrasului Raportului de activitate nr. 30 intocmit de Lichidatorul judiciar
B. Asistarea și reprezentarea intereselor debitoarei în cadrul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata
C. Organizarea sedintelor de licitatii în vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei
D. Desfasurarea operatiunilor de selectionare, reconditionare și conservare a documentelor din arhiva societatii
debitoare
E. Eliberarea adeverintelor solicitate de persoanele care au detinut calitatea de angajati ai societatii debitoare
7. Analiza actelor și opetațiunilor de încasări și plăți.
Astfel cum rezulta din situatia intocmita, referitoare la incasarile și platile efectuate în perioada 19.10.2020 –
15.01.2021, prezentata în anexa, impreuna cu documentele justificative, în averea debitoarei au fost inregistrate incasari
în cuantum de 11,81 lei, iar platile efectuate au fost în valoare de 27.650 lei.
8.Propuneri
Pentru realizarea actelor și operatiunilor specifice, necesare continuarii procedurii insolvenței prevazuta de Legea nr.
85/2006, administratorul judiciar va proceda la:
 Organizarea sedintelor de licitatii în vederea valorificarii tuturor bunurilor din patrimoniul debitoarei;
 Reprezentarea intereselor debitoarei în cadrul dosarelor în care aceasta este parte;
 Finalizarea raportului privind cauzele care au determinat insolventa;
 Continuarea operatiunilor de arhivare a documentelor debitoarei.
9.Solicitari adresate Instantei
Avand în vedere actele și operatiunile intreprinse, precum și cele care urmeaza a fi efectuate, va solicitam acordarea
unui nou termen de judecata, în vederea continuării procedurii de faliment, pentru lichidarea averii debitoarei și
distribuirea fondurilor banesti obtinute.
In temeiul at. 411 pct.2 din Codul de procedura civila solicitam judecarea și în lipsa.
Lichidator judiciar, Societatea Dăscălescu & CO S.P.R.L.
Asociat coordonator Av. Elena Dăscălescu

Județul Călăraşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ANTOVA PARC SRL, cod unic de înregistrare: 37860160
Cabinet Individual de Insolvență Hârsescu Nicoleta
Calarasi, str. Stirbei Voda, bl. M18, sc. C, et. P, ap. 4, jud. Calarasi; tel./Fax: 0242 332 788
e-mail: cii.harsescunicoleta@yahoo.com
Lichidator judiciar al: SC Antova Parc SRL – în insolvență, în insolvency, en procedure collective
CUI: 37860160; J51/417/2017
Sediu Social: Localitatea Ciocanesti str. Principala nr. 433 bis, jud. Calarasi
Dosar nr. 689/116/2019 – Tribunalul Calarasi
Catre, Tribunalul Calarasi
Referitor: Dosar nr. 689116/2019
Debitor: Antova Parc S.R.L
Termen: 26.10.2020
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

Cabinetul Individual de Insolventa Harsescu Nicoleta cu sediul în Calarasi, str. Stirbei Voda, bl. M18, sc. C, et. P, ap. 4,
jud. Calarasi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Antova Parc SRL, numit prin Hotararea nr. 41/2020 din
data de 26.06.2020, pronuntata de Tribunalul Calarasi în dosarul nr. 689/116/2019, depune urmatorul
Raport de activitate
Nr: 33/21.10.2020
Prin care aducem la cunostinta instantei faptul ca, de la data deschiderii procedurii de insolventa și pana în prezent,
lichidatorul judiciar a intreprins urmatoarele: a fost intocmita notificarea de deschidere a procedurii de insolventa,
notificare ce a fost publicata în BPI nr. 10699/30.06.2020, asa cum reiese din dovada de publicare nr.
155496/30.06.2020; au fost inventariate bunurile debitoarei conform proces verbal de inventariere nr. 29/26.08.2020, a
fost intocmit tabelul suplimentar al creantelor cu nr. 30/05.09.2020, publicat în BPInr. 16511/06.10.2020 asa cum
rezulta din dovada de publicare nr. 233391/06.10.2020, a fost intocmit tabelul consolidat al creantelor cu nr.
31/05.10.2020, publicat în BPI nr. 17149/14.10.2020 asa cum rezulta din dovada de publicare nr. 242334/14.10.2020, în
vederea evaluarii bunurilor au fost transmise cereri de oferta privind evaluarea, a fost convocata adunarea creditorilor
avand la ordinea de zi confirmarea lichidatorului și a onorariului acestuia, asa cum rezulta din convocatorul nr.
32/21.10.2020. Urmeaza ca lichidatorul sa convoace adunarea creditorilor în vederea aprobarii ofertei de evaluare.
Lichidatorul a reprezentat debitoarea în dosarele 3722/202/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Calarasi avand ca obiect
obligatia de a face, desfiintare constructii, și dodarul 1371/202/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Calarasi, avand ca obiect
infractiuni la alte legi speciale Legea 50/1991R. Ambele dosare au vizat constructie fara autorizatie pentru imobilul în
care debitoarea si-a desfasurat activitatea anterior datei deschiderii procedurii. Fata de cele mai sus prezentate, solicitam
instantei acordarea unui nou termen de judecata pentru evaluarea bunurilor debitoarei și indeplinirea procedurilor
conform legii.
Depunem impreuna cu prezentul raport, în copie, urmatoarele documente: notificarea de deschidere a procedurii de
faliment, dovada de publicare nr. 155496/30.06.2020, proces verbal de inventar, tabelul suplimentar alcreantelor nr.
30/05.09.2020, dovada de publicare nr. 233391/06.10.2020, tabelul definitiv consolidat nr. 31/05.10.2020, dovada de
publicare nr. 242334/14.10.2020, convocatorul adunarii creditorilor nr. 32/21.10.2020
Lichidator judiciar, C.I.I. Harsescu Nicoleta

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGRO RADENA SRL, cod unic de înregistrare: 26789227
Către,
Dl. Marchidan Vasile Radu în calitate de asociat unic al SC Agro Radena SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4342/99/2020 (135/2020), Tribunalul Iași. Secția civilă-faliment Judecător-
sindic: Dan Artenie
2.Arhiva/registratura instanței: mun. Iași, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Iași
3.Debitor:SC Agro Radena SRL, În insolvență/Insolvency/En procedure collective sediul social: sat Fântânele,
com.Fântânele, jud. Iași Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22 /541 /2010, Cod Unic de Înregistrare: 26789227
4. Administrator judiciar: Solvens S.P.R.L. sediul ales: mun. Iași, str. Armeană, nr.11, jud. Iași Nr.de înregistrare în
Registrul Societăților Profesionale: 0149; CIF:RO 20657154 Tel/fax: 0232/433533; Mobil: 0724/335784, 0744/609310,
www.lichidarijudiciare.com; email: solvens.iasi@gmail.com, Nume și prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică: Apostul Dumitru
Subscrisa, Solvens SPRL, cu sediul în mun. Iași, str. Armeană, nr.11, în calitate de administrator judiciar al SC Agro
Radena SRL, desemnat prin Sentința civilă nr.2/13.01.2021, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr.4342/99/2020,
- în conformitate cu dispozițiile art. 5, pct.4 coroborat cu art. 52 și art. 53 din Legea nr.85/2014 privind procedura
insolvenței,
Convoacă adunarea generală a asociaților SC Agro Radena SRL
Nr.73/1227/15.01.2021
1. Locul și data desfășurării ședinței Adunării Generale a Asociaților: Adunarea asociaților va avea loc la sediul
administratorului judiciar Solvens SPRL din mun. Iași, str. Armeană, nr.11, jud. Iași în data de 25.01.2021, ora: 1200.
2. Condiții de participare: Acționarii vor participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții lor legali sau prin
reprezentanții mandatați prin procură specială sau notarială, care vor fi depuse la sediul administratorului judiciar până
la data 25.01.2021, ora 12.00, prin corespondență, fax sau e-mail.
Pentru participarea la ședință se vor legitima cu carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașaport.
3. Ordinea de zi:
1 Desemnarea administratorului special, persoană fizică sau juridică, care să reprezinte interesele acestora în cadrul
procedurii.
2. Oportunitatea restructurării activității SC Agro Radena SRL în baza unui plan de reorganizare.
4. Observații:
In caz de neprezentare vă rugăm să ne comunicati un punct de vedere în scris până la data și ora ședinței Adunării
Generale a Asociaților la sediul administratorului judiciar de mai sus sau la tel/fax 0232/433533, email:
solvens.iasi@gmail.com.
5. Informații suplimentare: Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

Solvens S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al SC Agro Radena SRL

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL, cod unic de înregistrare: 29985783
Debitor: Ama Grup Trafic Rapid SRL
Cod de identificare fiscală: 29985783
Sediul social: oras Pantelimon, str. Oas nr.21, jud. Ilfov
Numar de ordine în registrul comerțului: J23/815/2012
Tribunalul Ilfov - Sectia Civila
Dosar nr.1566/93/2019*
Termen 4 februarie 2021 – Complet F18
Raport de activitate nr.2
privind indeplinirea atributiilor lichidatorului judiciar al
Ama Grup Trafic Rapid SRL (perioada 05.11.2020 – 04.02.2021)
1. ASPECTE PRELIMINARE
Prin Sentinta civila nr.1837 din data de 23.07.2020 pronuntata în Dosarul nr.1566/93/2019* aflat pe rolul Tribunalului
Ilfov - Sectia Civila, s-a dispus deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de legea nr.85/2014 în
contradictoriu cu AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL.
Totodata, prin aceeasi Sentinta civila, în cauza a fost numit lichidator judiciar FIDUCIA S.P.R.L., în sarcina acestuia
fiind stabilite atributiile prevazute de art.64 din lege.
2. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII DEBITOARE
Denumire: AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL
Forma de organizare: Societate pe actiuni
Nr.inmatriculare la ORC: J23/815/2012
Cod unic de inregistrare: 29985783
Sediul social: oras Pantelimon, str. Oas nr.21, jud. Ilfov
Administrator: Andrei Mihai Alexandru
Asociati: Andrei Mihai Alexandru, 100,00%
Capital social 250,00 lei subscris și varsat
3. STADIUL INDEPLINIRII ATRIBUTIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR
3.1. Tabel definitiv consolidat completat
Avand în vedere Cererea de repunere în termen formulata de catre creditorul TCI Global Expert SRL, la data de
09.11.2020 a fost intocmit și depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv consolidat completat al creantelor inregistrate
impotriva AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL, fiind afisat la usa instantei și publicat în BPI nr. 18985/10.11.2020.
Cuantumul total al masei credale inregistrata în tabel este în suma de 376.090,11 lei.
3.2. Cerere de atragere a raspunderii patrimoniale
Avand în vedere noile inscrisuri depuse de catre creditorul TCI Global Expert SRL în sustinerea Cererii acestora de
repunere în termen, precum și faptul ca fostul administrator judiciar nu a predat niciun document contabil, lichidatorul
judiciar a identificat motive care să se circumscrie prevederilor articolului mentionat, respectiv prevederile art.169 lit.a)
și lit.d) din Legea nr.85/2014 și a promovat cerere de atragere a raspunderii impotriva fostului reprezentant al societatii
debitoare Andrei Mihai Alexandru, cerere ce face obiectul Dosarului nr.1566/93/2019*/a2, aflat pe Rolul Tribunalului
Ilfov, Sectia Civila, cu prim termen de judecata în data de 18.02.2021.
3.3. Litigii
In ceea ce priveste stadiul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata în AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL este
parte, aratam urmatoarele :
3.3.1. Debitor AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL, creditor TCI Glogal Expert SRL – Dosar nr.1566/93/2019*/a1 aflat
pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia Civila – Cerere de repunere în termen. La data de 07.01.2021, Instanta de judecata a
dispus: Ia act de înscrierea creditorului reclamant în tabelul definitiv consolidat publ. în BPI la 10.11.2020. Respinge
cererea ca rămasa fara obiect".
3.3.2. Debitor AMA GRUP TRAFIC RAPID SRL, parat Andrei Mihai Alexandru – Dosar nr. 1566/93/2019*/a1 aflat
pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia Civila – Cerere atragere raspundere. S-a stabilit prim termen de judecata la data
18.02.2021.
Cuantumul total al masei credale ramasa neacoperita este în suma de 376.090,11 lei.
4. CONCLUZII :
Solicitam acordarea unui nou termen pentru incasarea pretului, pentru distribuirea sumelor catre creditori, precum și
pentru solutionarea Cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014 și ramanerea acesteia definitiva. In
situatia în care procedura o va permite, lichidatorul judiciar va convoca Adunarea creditorilor pentru a supune aprobarii
acestora inchiderea procedurii falimentului.
Fiducia S.P.R.L., lichidator judiciar al Ama Grup Trafic Rapid SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

2. Societatea TOTAL POST SERVICES SRL, cod unic de înregistrare: 23291073


Tribunalul Ilfov- Sectia Civila
Dosar nr. 679/93/2013
Termen: 21.01.2021
Raport de activitate nr.2
privind stadiul indeplinirii atributiilor lichidatorului judiciar al Total Post Services SRL
in perioada 22.10.2020 – 21.01.2021
1. INTRODUCERE
Prin incheierea de sedinta din data de 23.07.2020, pronuntata de Tribunalul Ilfov Sectia Civila în dosar nr.679/93/2013,
s-a dispus inlocuirea lichidatorului CII Georgescu Alina Ioana cu practicianul în insolventa PECUNIA IPURL.
2. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII DEBITOARE
Denumire: TOTAL POST SERVICES
Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata
Nr. inmatriculare la ORC: J23/417/2008
Cod unic de inregistrare: 23291073
Sediul social: Or. Voluntari, Intr. C-tin Brancoveanu nr.4, Jud. Ilfov
Asociati: Zoto Investments BV, Olanda, 100%
Capital social: 10.500 lei subscris și varsat
Obiect de activitate: Alte activitati postae și de curier, cod CAEN 5320.
3. STADIUL INDEPLINIRII ATRIBUTIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR
3.1. Bunuri identificate scriptic
Prin adresa nr.15472/18.08.2020, Primaria Or. Voluntari ne-a informat ca societatea debitoare figureaza pe rolul fiscal
cu un bun mobil constand intr-un Scuter, data dobandirii acestuia fiind 13.08.2010.
Avand în vedere raspunsul primit de la Primaria Or. Voluntari, lichidatorul judiciar a solicitat debitoarei predarea
acestuia. Solicitarea a fost adresata în scris, comunicata prin posta cu confirmare de primire, la data de 16.09.2020.
Pana la data intocmirii prezentului raport de activitate, bunul mobil nu a fost predat lichidatorului judiciar, notificarea
intaorcandu-se cu mentiunea „expirat termen de pastrare”.
Prin adresa nr.231171/05.08.2020, Prefectura Mun. București Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere
și Inmatriculare a Vehiculelor Ilfov ne-a comunicat faptul ca pe numele societatii debitoare figureaza mai multe
autovehicule inmatriculate, conform listingului anexat.
In vederea identificarii eventualelor conturi bancare deschise pe numele societatii debitoare, lichidatorul judiciar a
notificat prin e-mail, la data de 14.08.2020, toate institutiile bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
Din raspunsurile primite, societatea debitoare a fost identificata cu conturi deschise la Raiffeisen Bank, BRD și
Trezoreria Ilfov.
Raiffeisen Bank ne-a comunicat faptul ca unul din conturi are valoare negativa iar altul are valoarea 0.
In contul deschis la BRD a fost identificata suma de 8.148,56 lei.
In contul deschis la Trezoreria Ilfov a fost identificata suma de 14.678,01, suma ce a fost transferata de catre
lichidatorul judiciar în contul deschis pe numele debitoarei la BRD.
3.2. Notificare asociat unic
Lichidatorul judiciar a notificat asociatul unic, ZOTO INVESTMENTS BV, cu privire la deschiderea procedurii, la
schimbarea lichidatorului judiciar și cu privire la predarea bunurilor identificate scriptic în patrimnul societatii
debitoare.
Notificarea a fost tradusa în olandeza, avand în vedere faptul ca asociatul unic, societatea ZOTO INVESTMENTS BV
este inmatriculata în Olanda.
Notificarea a fost comunicata prin posta cu confirmare de primire la data de 03.11.2020, aceasta intorcandu-se cu
mentiunea „Insufficient address”.
Precizam faptul ca adresa de corespondenta a asociatului unic este cea din evidenta ONRC, conform informatiilor
extinse solicitate de catre lichidatorul judiciar la data de 16.09.2020.
3.3. Adunarea creditorilor / 16.09.2020 / incidenta prev. art.138
Adunarea Creditorilor debitoarei TOTAL POST SERVCES SRL a fost convocata de lichidatorul judiciar pentru data de
16.09.2020, iar creditorii au fost notificati cu privire la data, locul, ora și ordinea de zi a sedintei prin publicarea
convocarii în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.14487 din data de 07.09.2020.
Totodata, lichidatorul judiciar a publicat un anunt cu privire la modificarea datei convocarii în Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr.14775 din data de 10.09.2020.
Ordinea de zi a Adunarii creditorilor a fost urmatoarea:
1. Analiza oportunitatii formularii cererii de atragere a raspunderii materiale a organelor de conducere ale debitoarei, în
conformitate cu prevederile art.138 din Legea nr.85/2006, avand în vedere faptul ca fostul lichidatorul judiciar a
apreciat prin raportul privind cauzele și imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa urmatoarele:
“Precizam ca pana în acest moment, lichidatorul nu a putut identifica nicio persoana dintre cele prevazute la art.138 din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenței care sa fi cauzat starea de insolventa, prin niciuna dintre modalitatile
prevazute în acest text legal.”
Lichidatorul judiciar a precizat faptul ca Raportul privind cauzele și imprejurarile care au dus la aparitia starii de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

insolventa – anexat prezentei convocari - a fost depus dosarul cauzei și a fost publicat în Buletinul procedurilor de
insolventa.
Fata de punctele de vedere prezentate, cu unanimitate de voturi, Adunarea creditorilor considera oportuna formularea
cererii de atragere a raspunderii materiale a organelor de conducere ale debitoarei, în conformitate cu prevederile
art.138 din Legea nr.85/2006, aceasta urmand a fi formulata de catre creditorul majoritar D.G.R.F.P. BUCURESTI – în
reprezentarea Administratiei Judetene a Finantelor Ilfov .
Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost comunicat prin posta la dosarul cauzei la data de 16.09.2020 și a fost
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.15201 din data de 17.09.2020.
Cererea a fost formulata de catre D.G.R.F.P. BUCURESTI – în reprezentarea Administratiei Judetene a Finantelor Ilfov
și face obiectul dosarului asociat nr.679/93/2013/a7.
4. CONCLUZII și SOLICITARI
Fata de aspectele invederate în cadrul prezentului raport de activitate, rugam onorata instanta:
-sa acorde un nou termen de judecata în vederea solutionarii cererii de atragere a raspunderii, obiect al dosarului asociat
nr. 679/93/2013/a7 și în vederea intocmirii raportului financiar și a planului de distribuire a sumelor identificate în
conturile deschise pe numele societatii debitoare.
In temeiul prevederilor art.411 C.pr.civ. solicitam judecata în lipsa.
Pecunia IPURL
lichidator judiciar al Total Post Services SRL
Florica Cretu

3. Societatea ULBA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 31320048


Tribunalul Ilfov – Sectia Civila-F18
Dosar nr. 2527/93/2020
Tabel preliminar
al creanțelor înregistrate față de debitor SC Ulba Construct SRL
Nr. Numele creditorilor Valoarea Valoarea Ponderea % Sume contestate
crt. creanței creanței cu drept de în grad în total / Observații
solicitate (lei) reținute (lei) vot
creanțe bugetare cf. art. 161 pct.5 Legea 85/2014
1 ANAF 387.444,00 387.444,00 387.444,00 100,00 28,60 -
total creanțe bugetare 387.444,00 387.444,00 387.444,00 100,00 28,60 ---------
creanțe chirografare cf. art. 161 pct. 8 și 9 Legea 85/2006
2 AUTO SERVICE 51.347,44 51.347,44 51.347,44 5,31 3,79 -
LOGISTICS
TRANSPORT
3 HUNNEBECK România 581.268,15 581.268,15 581.268,15 60,09 42,91
SRL
4 SCHINDLER România 146.578,90 146.578,90 146.578,90 15,15 10,82
SRL
5 AMC TRANS 25.049,50 25.049,50 25.049,50 2,59 1,85 -
MULTICOM SRL
6 SPOT VISION 69.614,63 69.614,63 69.614,63 7,20 5,14 -
ELECTRIC
&LIGHTING SRL
7 BEJ ANDREI EUGEN 7.623,18 7.623,18 7.623,18 0,79 0,56 -
8 GLOBAL ZONE 61.821,86 61.821,86 61.821,86 6,39 4,56 -
ENGINEERING SRL-
prin lichidator judiciar
Tanasa&Asociatii
9 ONUT DAR SRL 113.113,52 23.976,48 23.976,48 2,48 1,77 89.137,04-sub
conditie pana la
prezentarea
procesului verbal
de receptie a
lucrarilor
total creanțe chirografare 1.056.417,18 967.280,14 967.280,14 91,13 71,40 ---------
total general 1.443.861,18 1.354.724,14 1.354.724,14 -------- 100,00 ---------
Administrator judiciar, S&A Insolvency SPRL
prin practician coordonator, Anca Goanta

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARIAN AMYROS SRL, cod unic de înregistrare: 24099662
Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă
Adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A,
Tel: 0262.218235-40, Fax: 0262-218209
E-mail: tribunalmm@just.ro
Dosar nr. 1787/100/2014
Termen: 01.03.2021, NCPC Complet specializat falimente nr. 1
Citație
emisă la: ziua 13 luna 01 anul 2021
Către,
Creditorii:
-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2 A;
-SC Pan Fruits SRL prin administrator judiciar Eurexpert IPURL, Beiuș, str. Narciselor, nr. 11, jud. Bihor;
-Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare-Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 5 A;
-SC Agricom Food SRL-Baia Mare, str. Emil Racoviță, nr. 50;
-SC Agro Bio Food SRL-Baia Mare, str. Emil Racoviță, nr. 50;
-SC Zaco Fruct SRL-Voluntari, str. Mureș, nr. 70 C, județ Ilfov;
-Zah Monica Adriana-Baia Mare, str. Gării, nr. 8, ap. 13;
-Botiș Nicu Cătălin reprezentantul creditorilor salariați – din Baia Mare, str. Gh. Bilașcu, nr. 22, ap. 9-
Sunt chemați la această instanță, camera 78, NCPC Completul specializat falimente nr. 1, în ziua de 01 luna 03, anul
2021, ora 11, în dosarul de insolvență privind pe debitoarea MARIAN AMYROS SRL, cu sediul în Baia Mare, str.
Emil Racoviță, nr. 50, județul Maramureș, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J24/1207/2008 și codul
fiscal 24099662, pentru procedura insolvenței.
Parafa președintelui instanței, Grefier
Viorica Bud

Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BOZOMIR FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 30757398
Depunere rapoarte întocmite de
lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvență
Nr.: 13, data emiterii: 14.01.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 439/101/2017, Tribunalul Mehedinți, Secția a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic Tudor Eugenia.
2.Arhiva/registratura instanței: adresa B-dul Carol I, nr. 14, loc. Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinți, tel: 0252/2012084.
3.Debitor: SC BOZOMIR FOOD SRL, cod de identificare fiscală 30757398, sediul social în: municipiul Dr. Tr.
Severin, str. Th. Costescu, nr. 1-5, jud. Mehedinți, număr de ordine în registrul comerțului J25/416/2012.
4.Creditori: Conform tabelului definitiv consolidat al creanțelor.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, cu
sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Crișan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinți, membră UNPIR,
conform legitimației nr. 1B1463, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Grădinaru
Valentina, tel 0740159966, e-mail:valentinagradinaru18@yahoo.com.
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvență Grădinaru Valentina, în calitate de lichidator judiciar ai debitorului SC
BOZOMIR FOOD SRL, în temeiul art. 167 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență comunică Raportul final și situațiile financiare finale cu privire la debitorul SC BOZOMIR FOOD SRL,
astfel întocmit, în număr de 4 file.
6. Număr de exemplare depuse: 2. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Raport final și situații financiare finale
privind debitorul SC Bozomir Food SRL
Nr.: 13, data emiterii: 14.01.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar: 439/101/2017, Tribunalul Mehedinți, Secția a-II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic Tudor Eugenia.
2. Temei juridic: art. 167 din Legea 85/2014.
3. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Grădinaru Valentina.
4. Debitor: S C Bozomir Food SRL.
5. Mențiuni: Prin SC nr. 32 din data de 27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dos. nr. 439/101/2017, s-a
dispus deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitorului. Cererea introductivă a fost formulată de către
creditorul SC Doiman Com SRL, pentru o creanță certă, lichidă și exigibilă, izvorând dintr-un titlu executoriu, respectiv
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

sentința nr. 312/21.04.2016 pronunțată de Judecătoria Dr. Tr. Severin în dos. nr. 12349/225/2015. Debitorul nu a
formulat contestație.
Administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege, sens în care a procedat la notificarea deschiderii
procedurii de insolvență în BPI nr. 7197/10.04.2017, conform Dovezii de publicare nr. 97512/10.04.2017 și a publicat
un anunț colectiv privind deschiderea procedurii în ziarul Bursa nr. 67 din data de 10.04.2017.
Au fost notificați de asemenea administratorul societar, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, Primăria
Dr. Tr. Severin și A.J.F.P. Mehedinți.
Debitorul a fost organizat și a funcționat ca societate comercială cu răspundere limitată, conform Legii 31/1990R.
Capitalul social a fost în cuantum de 200 lei, de tip privat, integral autohton, deținut integral de către unicul asociat și
administrator B. A. R, cu datele de identificare aflate la dosarul cauzei. Obiectul de activitate al debitorului l-a constituit
prestarea de servicii specifice „ restaurant ”. Debitorul nu a avut sediu propriu, ci un sediu închiriat în Dr. Tr. Severin,
jud. Mehedinți, str. Th. Costescu, nr. 1-5.
Pe baza documentelor contabile a fost întocmită situația contului de profit și pierdere pentru perioada 2014, 2015 și
2016 și situația patrimonială aferentă anilor 2014, 2015 și 2016.
Din situația contului de profit și pierdere, a rezultat faptul că în anul 2014 debitorul nu a înregistrat venituri, însă a
cheltuit suma de 278.183 lei. În anul 2015, debitorul avea înregistrate venituri în valoare de 704.957 lei și cheltuieli în
valoare de 811.107 lei, iar în anul 2016 debitorul înregistra venituri în valoare de 230.347 lei și cheltuieli în valoare de
291.050 lei.
S-a observă astfel că în perioada analizată debitorul a înregistrat pierderi semnificative, însă descrescătoare, de la o
pierdere în cuantum de 278.183 lei înregistrată la 31.12.2014, la o pierdere de 66.703 lei, la data de 31.12.2016.
Cât privește situația patrimonială, s-a precizat faptul că atât din evidențele contabile, cât și din relațiile obținute de la
Primăria Dr. Tr. Severin, a rezultat faptul că debitorul nu deține în patrimoniu bunuri imobile.
Debitorul a deținut însă în patrimoniu, la data de 31.12.2016, bunuri mobile respectiv;
- mijloace de transport auto ( 1 autoturism Opel Combo și 1 autoturism Wolksvagen 9N) în valoare contabilă de 33.076
lei;
- echipamente tehnologice în valoare contabilă de 104.957 lei;
- mobilier în valoare contabilă de 10.723 lei;
- creanțe imobilizate în valoare de 8.500 lei.
Valorile bunurilor mobile mai sus menționate sunt valori contabile, neafectate de amortizare.
De asemenea, debitorul avea înregistrate la 31.12.2016 mărfuri alimentare în valoare de 8.705 lei.
Furnizorii înregistrați de debitor la 31.12.2016, au fost în valoare de 202.422 lei, unii dintre furnizori ( creditori ) fiind
înscriși în tabelele de creanțe conform cererilor formulate.
Cauzele care au condus debitorul la insolvență au fost obiective, datorate activității fluctuante, în sensul că veniturile au
valori mult diferite, în funcție de sezon. În plus, organele de conducere nu pot estima, cât mai aproape de realitate,
numărul de porții de mâncare ( meniuri) pe care le pregătesc, acesta fiind zilnic mai mare decât necesarul de consum,
pentru a fi pregătite să satisfacă un număr cât mai mare de posibili clienți ( porțiile neconsumate fiind înregistrate pe
pierderi ).
Debitorul a dorit să-și salveze afacerea și a depus un plan de reorganizare a activității.
Prin sentința intermediară nr. 8/12.02.2018 a fost confirmat planul de reorganizare a activității debitorului, pe o
perioadă de 3 ani. Dreptul de administrare a activității debitorului nu a fost ridicat, urmând să fie exercitat de către
administratorul special B. A. R.
La data de 11.06.2018 a fost convocată adunarea creditorilor debitorului, în vederea aprobării deschiderii procedurii de
faliment împotriva debitorului, având în vedere faptul că, de la data confirmării planului de reorganizare de către
judecătorul sindic și până la data de 31.05.2018 debitorul nu a achitat ratele către creditori conform graficului de plăți și
nici obligațiile curente. Adunarea creditorilor a fost convocată din inițiativa administratorului judiciar, care a apreciat că
planul de reorganizare propus de debitor a eșuat. Adunarea creditorilor a amânat luarea unei decizii cu privire la
deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului până la o nouă adunare a creditorilor, deoarece s-a apreciat că
există o intenție de plată din partea debitorului cu privire la achitarea obligațiilor scadente, având în vedere faptul că
administratorul special a prezentat în ședința adunării o chitanță de plată către creditorul bugetar, în cuantum de 1.000
lei.
Prin SC nr. 88/15.10.2018 pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dos. nr. 439/101/2017, s-a dispus deschiderea
procedurii de faliment împotriva debitorului, ca unică soluție pentru eventuala îndestulare a creditorilor. Pentru a
pronunța acestă sentință, judecătorul-sindic a avut în vedere faptul că planul de reorganizare propus de către debitor a
eșuat.
Lichidatorul judiciar a îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege sau dispuse de către judecătorul-sindic, sens în care a
notificat deschiderea procedurii de faliment în BPI nr. 19930/23.10.2018, conform Dovezii de publicare nr.
277237/23.10.2018, debitorul, prin administratorul societar B. A. R ( prin semnătură de primire ) și a publicat un anunț
colectiv în ziarul Curierul Național din data de 24.10.2018.
În urma notificărilor efectuate, au formulat cereri suplimentare de creanță A.J.F.P. Mehedinți, pentru suma de 258.391
lei și UAT – Primăria Dr. Tr. Severin pentru suma de 5.025,65 lei, sume care au fost incluse în tabelul suplimentar al
creanțelor, publicat în BPI nr. 22468/26.11.2018, conform Dovezii de publicare nr. 313407/26.11.2018. Ulterior, a fost
întocmit tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitorului, înregistrat cu nr. 421/09.12.2018.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

În urma efectuării inventarierii, în averea debitorului au fost identificate următoarele bunuri:


- autoturism VW POLO nr. înmatriculare MH – 05-AEJ,
- autoturism OPEL COMBO, nr. înmatriculare MH – 05 – EUK – accidentat,
- mobilier bar ( mese, scaune, bar, consolă restaurant ),
- utilaje specifice bucătărie ( cuptor pizza, malaxor, mașină de gătit cu 4 plite, congelatoare, vitrine frigorifice, mașină
spălat vase, mașină spălat pahare, etc. ),
- stoc băuturi bar.
Regulamentul de vânzare a fost aprobat în sensul vânzării bunurilor prin licitație publică cu strigare, pornind de la prețul
minim de evaluare. Bunurile au fost expuse pe piață în toate modalitățile prevăzute de lege ( anunțuri, publicații scrise și
online ).
Lichidatorul judiciar a depus raportul de evaluare al bunurilor debitorului la grefa Tribunalului Mehedinți și a procedat
la publicarea unui anunț în acest sens în BPI nr. 839/15.01.2019. Anunțul depunerii raportului de evaluare a fost
publicat în BPI în temeiul art. 155 din Legea 85/2014 și a cuprins în sinteză rezultatul evaluării.
Așa cum s-a precizat anterior, în averea debitorului s-au aflat 2 autoturisme, nefuncționale, respectiv
- autoturism VW POLO nr. înmatriculare MH – 05-AEJ, nefuncțională.
- autoturism OPEL COMBO, nr. înmatriculare MH – 05 – EUK – accidentat, daună totală despăgubire
Auto VW POLO nefuncțional a fost ridicat de Poliția Comunitară fără ca proprietarul să fie înștiințat.
La data de 12.04.20109 a avut loc licitația publică în vederea valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul
debitorului ( cu excepția autoturismului Volkswagen Polo care se afla în litigiu.
Anunțurile publicitare cu privire la valorificarea bunurilor debitorului au fost publicate în ziarele Piața Severineană,
Bursa și publicate pe portalele de specialitate. La data și ora prevăzută în anunțurile publicitare, s-a prezentat
reprezentantul SC MIHALIS DROBETA SRL, care a făcut dovada achitării garanției de participare și a achiziționării
caietului de sarcini. Fiind singurul participant la licitație și oferind prețul de pornire, ofertantul prezent a fost declarat
adjudecatar pentru toate bunurile licitate, urmând ca diferența de preț să fie achitată în termen de 30 de zile de la data
licitației. Precizăm că toate bunurile mobile au fost achiziționate la prețul de 100 % din prețul de evaluare.
Se precizează de asemenea faptul că în ședința Adunării Creditorilor din data de 23.04.2019 s-a aprobat efectuarea unei
expetize contabile în vederea stabilirii dacă în cauză sunt incidente dispozițiile art. 169 din Legea 85/2014, fiind
desemnat pentru efectuarea acestei lucrări, ec. C. M. cu un onorariu de 2.500 lei.
Pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat 2 dosare, respectiv:
- dos. nr. 4650/225/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Dr. Tr. Severin având ca obiect restiturire mijloc de transport de
către Poliția Locală, soluționat definitiv, în sensul obligării Poliției Locale la restituirea acestuia către proprietar,
conform înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.
- dos. nr. 9365/225/2019 disjuns din dos. nr. 4650/225/2019 aflat pe rolul judecătoriei Dr. Tr. Severin, având ca obiect
pretenții, reclamant fiind Poliția Locală. Poliția Locală Dr. Tr. Severin a formulat cerere de plată la dosarul cauzei, însă
aceasta a fost respinsă de către lichidatorul judiciar.
De asemenea, a fost finalizat raportul de expertiză aprobat de către adunarea creditorilor, din care rezultă că nu au fost
identificate fapte de natură să atragă răspunderea personală a organelor de conducere. Pentru întocmirea expertizei a
fost achitată suma de 2.500 lei către expertul contabil..
Se precizează de asemenea că au fost selectate și predate documentele contabile la o unitate arhivistică din Dr. Tr.
Severin și s-a realizat predarea efectivă, conform dovezilor aflate la dosarul cauzei.
În cursul procedurii de insolvență și faliment, respectiv 07.07.2017 – 07.12.2020, în contul unic de insolvență au fost
încasate sume din chirii bunuri mobile, despăgubiri auto și vânzări bunuri mobile, în cuantum total de 66.874,66 lei,
conform extraselor de cont prezentate la dosarul cauzei.
Plățile efectuate în aceeași perioadă au fost în cuantum de 22.069,27 lei și s-au referit la plăți cu întocmirea rapoartelor
de evaluare ( 2 rapoarte ), expertizei contabile având ca obiect incidența dispozițiilor art. 169 din Legea 85/2014,
arhivarea documentelor contabile de către o unitate specializată, chirie către proprietarul spațiului locativ ( restaurant )
plată cerere plată către UAT Drobeta, cheltuieli parțiale cu salariile. Toate plățile au fost autorizate de adunarea
creditorilor și au fost nominalizate în rapoartele de activitate. Comisioanele înregistrate la bancă pentru administrare
cont au fost de 29 lei lunar ( timp de 45 luni ).
Concret, din vânzarea bunurilor s-a obținut suma de 39.701,97 lei ( inclusiv TVA, respectiv 6.338,00 lei ), din
despăgubiri auto s-a obținut suma de 4.590,90 lei, restul fiind din încasări chirii utilizare bunuri mobile ( mese, scaune,
utilaje bucătărie, etc ).
Sumele de bani obținute au fost alocate, conform dispozițiilor legale, pentru cheltuielile de procedură, inclusiv onorarii,
fiind atașate înscrisuri în acest sens.
Datorită fondurilor insuficiente nu au fosat efectuate distribuiri către creditori.
În averea debitorului nu se mai află bunuri de valorificat, astfel încât se solicită închiderea procedurii de faliment
împotriva debitorului, conform art. 175 (2) din Legea 85/2014.
2. Situații financiare finale
Elemente de activ și pasiv Sold 31.12.2016 Sold 31.12.2020 Sold 14.01.2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE - - -
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 95.907 - -
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

Elemente de activ și pasiv Sold 31.12.2016 Sold 31.12.2020 Sold 14.01.2021


III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - - -
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL 95.907 - -
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 8.504 - -
II. CREANȚE 47.436 - -
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 2.064 44804 -
CHELTUIELI ÎN AVANS - - -
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 58.004 44804 -
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
641.006 44804 -
PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
-583.002 - -
DATORII CURENTE NETE
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE -487.095 - -
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL SOCIAL 200 - -
II. REZERVE DIN REEVALUARE - - -
III. REZERVE - -
IV. PROFIT/PIERDERE REPORTATĂ -420.592 - -
V. PROFITUL/PIERDEREA EXERCIȚIULUI
-66.703 - -
FINANCIAR
TOTAL CAPITALURI PROPRII -487.095 - -
TOTAL CAPITALURI -487.095 - -
Cabinet Individual de Insolvență Grădinaru Valentina

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
Convocare adunare creditori
Nr: 206 data emiterii: 18.01.2021
Termen de procedură: 18.01.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 50/1371/2017, Tribunalul Specializat Mureș.
2.Arhiva/registratura instanței: Târgu Mureș, str. Justiției, nr. 1, cod poștal: 540069, Județul Mureș, România, Telefon:
0265-262.010, Fax: 0265-311.827, E-mail: tr-mures-comercial@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanței 08:00-
12:00.
3.Debitor: Romcab SA (în insolvență, în insolvency, en procedure collective) cu sediul în Târgu Mureș, str.
Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și nr. de înregistrare în Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș J26/764/1995.
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL, Cod de identificare fiscală RO 28531126, sediul social Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență IIA0339, tel./fax 0364-
412631/2, E-mail: office@rtz.ro.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului ROMCAB SA,
➔ În temeiul Încheierii Civile nr. 26/2017, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul cu numărul
50/1371/2017;
➔ Ținând cont de componența Comitetului Creditorilor Romcab SA stabilită prin hotărârea adoptată în cadrul
ședinței Adunării Creditorilor Romcab SA desfășurată în data de 02 Mai 2017, conform Procesului-verbal al Adunării
Creditorilor nr. 2802/02.05.2017, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8642/04.05.2017, menținută de
către judecătorul-sindic prin Sentința nr. 156/11.07.2017, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a61 aflat pe rolul
Tribunalului Specializat Mureș, având ca obiect Contestațiile formulate împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din
data de 02 Mai 2017;
➔ Având în vedere poziția președintelui Comitetului Creditorilor, respectiv Banca Transilvania SA, de renunțare la
calitatea/poziția de membru al comitetului creditorilor și, implicit, la poziția de președinte al comitetului creditorilor;
➔ Având în vedere poziția membrului Comitetului Creditorilor, respectiv Elbi Electric & Lighting SRL, de renunțare
la calitatea/poziția de membru al comitetului creditorilor;
➔ În considerarea Sentinței nr. 152/C/10 Decembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a150 de către
Tribunalul Specializat Mureș;
➔ Raportat la dispozițiile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței,
respectiv în vederea respectării acestora:
Convoacă adunarea creditorilor Romcab SA
6. Ședința Adunării Creditorilor a fost fixată pentru data de 27 Ianuarie 2021, ora 11:00, urmând să aibă loc la sediul
administratorului judiciar din Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, având următoarea ordine de zi:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

(1) Aprobarea componenței Comitetului Creditorilor Romcab SA, în sensul stabilirii numărului membrilor acestuia,
respectiv 3 sau 5 creditori.
La acest punct de pe ordinea de zi creditorii își vor exprima neechivoc votul, după cum urmează:
❏ Votează pentru un Comitet format din 3 membri.
❏ Votează pentru un Comitet format din 5 membri.
(2) Modificarea componenței Comitetului Creditorilor Romcab SA, în sensul stabilirii, respectiv aprobării de către
creditorii Romcab SA a unui nou Comitet dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, cu luarea în considerare a
punctului (1) de pe ordinea de zi.
La acest punct de pe ordinea de zi creditorii își vor exprima neechivoc votul, după cum urmează:
❏ Pentru ipoteza unui Comitet format din 3 membri, componența acestui for va fi următoarea:
➢ Președinte:
➢ Membru:
➢ Membru:
❏ Pentru ipoteza unui Comitet format din 5 membri, componența acestui for va fi următoarea:
➢ Președinte:
➢ Membru:
➢ Membru:
➢ Membru:
➢ Membru:
Totodată, împreună cu votul exprimat, creditorii vor comunica administratorului judiciar un document din care să
rezulte intenția creditorilor de a face parte din componența Comitetului Creditorilor.
Notă informativă:
Actualmente, componența Comitetului Creditorilor este după cum urmează: Banca Transilvania SA – președinte,
Piraeus Bank România SA - actuală First Bank SA – membru, Elbi Electric & Lighting SRL – membru, MFC
Commodities Trading GMBH – membru, Sadalbari SRL – membru. Componența Comitetului Creditorilor a fost
stabilită de către Adunarea Creditorilor în cadrul ședinței din data de 02.05.2017, hotărârea fiind menținută de către
judecătorul-sindic prin Sentința nr. 156/11.07.2017, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a61 aflat pe rolul
Tribunalului Specializat Mureș, având ca obiect contestațiile formulate împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din
data de 02.05.2017.
Președintele Comitetului Creditorilor Romcab SA, Banca Transilvania SA, a transmis administratorului judiciar o
Adresă prin intermediul căreia ne-a adus la cunoștință următoarele aspecte:
„Subscrisa, Banca Transilvania SA, având în vedere modificarea cuantumului creanței, vă solicităm să luați act de
renunțarea la calitatea/poziția de membru al comitetului creditorilor și, implicit, la poziția de președinte al comitetului
creditorilor.
Pe cale de consecință, în temeiul dispozițiilor art. 50, alin. 5 teza a doua din Legea nr. 85/2014, vă solicităm să
desemnați un nou membru al comitetului creditorilor, care să înlocuiască subscrisa în cadrul acestui organ deliberativ.”
De asemenea, unul dintre membri Comitetului Creditorilor Romcab SA, respectiv Elbi Electric & Lighting SRL a
comunicat administratorului judiciar o Notificare prin intermediul căreia ne-a adus la cunoștință următoarele aspecte:
“Subscrisa, Elbi Electric & Lighting SRL, (...), vă aducem la cunoștință intenția noastră de retragere din calitatea de
membru în Comitetul Creditorilor.
În acest sens, având în vedere ce ne privește, nu mai sunt întrunite cumulativ criteriile prevăzute de art. 50 alin. 4 din
Legea nr. 85/2014, vă solicităm să convocați adunarea creditorilor în vederea modificării corespunzătoare a
componenței comitetului creditorilor.”
Având în vedere aceste susțineri, facem trimitere la prevederile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, conform cărora:
„În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 membri, dintre
primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deținând creanțe ce beneficiază de cauze de preferință, creanțe bugetare
și creanțe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii și care se oferă voluntar, selecția fiind efectuată prin întrunirea
acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanțelor prezente. (…)”.
Așadar, componența Comitetului creditorilor este desemnată prin votul liber exprimat de creditori, în conformitate cu
dispozițiile sus amintite.
Din analiza prevederilor legale mai sus expuse, putem extrage criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru ca
un creditor cu drept de vot să facă parte din Comitetul Creditorilor:
➔ Creditorul să dețină o creanță beneficiară a unei cauze de preferință, bugetară sau chirografară;
➔ Creanța deținută să se afle între primele 20 cele mai mari creanțe în ordinea valorii;
➔ Creditorul să se ofere voluntar pentru a face parte din Comitetul Creditorilor.
Analizând creanțele cu care sunt înscriși membrii Comitetului Creditorilor desemnat de Adunarea Creditorilor din 02
Mai 2017, în Tabelul Preliminar al Creditorilor, se poate observa că desemnarea acestora a fost realizată cu respectarea
prevederilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cei 5
creditori deținând cele mai mari creanțe dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, din categoriile beneficiare ale unei
cauze de preferință și chirografare.
Totodată, înțelegem să prezentăm, în ordine alfabetică, creditorii care dețin primele 20 cele mai mari creanțe în ordinea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

valorii, în conformitate cu Tabelul Definitiv al Creditorilor Romcab SA, astfel:


1 Banca de Export – Import a României Exim Bank SA - în nume și cont propriu
2 Banca de Export – Import a României Exim Bank SA - în numele și contul Statului Român
3 Banca Transilvania SA
4 CEC Bank SA
5 Chaucer Corporate Capital (No. 3) Limited & Hardy Underwriting Limited
6 Codelco Kupferhandel GMBH
7 Elbi Electric & Lighting SRL
8 Electroconat SRL
9 Geserco SRL
10 International Investment Bank
11 International Trade Services GMBH
12 Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG
13 MFC Commodities Trading GmbH
14 MKM Mansfelder Kupfer und Messing GMBH
15 Piraeus Bank România SA
16 TOBIMAR SRL
17 Traxys Europe SA
18 Triplast SRL
19 TROESTER GMBH & CO. KG
20 United Metal Trading Corporation SRL
Potrivit art. 50, alin. (5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:
„Dacă nu se va obține majoritatea necesară, se va menține comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. La
propunerea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a celorlalți membri ai comitetului creditorilor,
judecătorul-sindic va consemna, prin încheiere, modificarea componenței acestuia, astfel încât criteriile prevăzute la
alin. (4) să fie respectate în toate fazele procedurii.”
În cadrul ședinței Adunării Creditorilor Romcab SA desfășurată în data de 23 Septembrie 2020, cu un procent de
52,17% din totalul creanțelor înscrise la masa credală și a 64,51% din totalul creanțelor votante, a fost modificată
componența Comitetului Creditorilor Romcab SA, în sensul stabilirii unui Comitet format din 3 creditori, respectiv
aprobată în următoarea formă:
1. MFC Commodities Trading GMBH - președinte;
2. First Bank SA (fosta Piraeus Bank România SA ) – membru;
3. CEC Bank SA – membru.
Hotărârea creditorilor antemenționată a fost contestată, iar prin intermediul Sentinței nr. 152/C/10 Decembrie 2020,
pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a150, Tribunalul Specializat Mureș, reținând faptul că nu a fost respectat
termenul prevăzut la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, a dispus următoarele:
“Anulează hotărârea adunării creditorilor din data de 23.09.2020, publicată în BPI nr. 15730/24.09.2020, luată în cadrul
procedurii de insolvență a debitoarei Romcab SA, în insolvență, pe seama căreia este desemnat administratorul judiciar
RTZ & Partners SPRL.”
Astfel, în considerarea tuturor aspectelor redate mai sus, având în vedere necesitatea modificării componenței
Comitetului Creditorilor, supunem atenției creditorilor Romcab SA punctele aflate pe ordinea de zi.
7. Întrucât potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
creditorii pot vota și prin corespondență, rugăm membrii Adunării Creditorilor Romcab SA. să comunice voturile pe
care doresc să le exprime pentru ședința Adunării Creditorilor ce se va desfășura în data de 27 Ianuarie 2021 prin
mijloace de comunicare la distanță (fax, respectiv e-mail), având în vedere:
➔ Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734 din 12 Mai 2020;
➔ Contextul excepțional generat de pandemia Covid - 19 și evoluția acesteia pe teritoriul României;
➔ Recomandarea implementării măsurilor de distanțare socială pentru limitarea infecțiilor cu noul coronavirus SARS
- CoV - 2.
Subliniem faptul că administratorul judiciar nu își asumă alte atribuții decât cele legale, că toate chestiunile de
oportunitate sunt de competența creditorilor, că administratorul judiciar nu face predicții și nici nu acordă garanții cu
privire la reușita, eficacitatea sau randamentul anumitor măsuri decis a fi luate de către creditori, astfel încât, votul
condiționat de astfel de chestiuni va fi interpretat ca fiind pur și simplu, pozitiv sau negativ după cum a indicat
creditorul, orice alte mențiuni din sfera celor indicate mai sus, urmând a fi ignorate.
8. Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar la sediul acestuia din Cluj-Napoca, jud.
Cluj, Aleea Detunata, nr. 4, în baza unei cereri scrise. Telefon/Fax 0364 412 631/0364 412 632, E-mail: office@rtz.ro.
Program: 09.00 – 17:30.
Semnătura

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 842/18.01.2021

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 842/18.01.2021 conţine 20 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20