Sunteți pe pagina 1din 51

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 2113 - Joi, 04.02.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea EMA PIT EXTRAFASHION SRL ............................................................................................................... 3

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea INTEREXTRAPLAST SRL ......................................................................................................................... 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea OPTICAL DISC SOLUTIONS SRL (FOSTA ODS BUSINESS SERVICES SRL) .................................... 7
2. Societatea R&T SPRINT TRANS SRL ........................................................................................................................ 21
3. Societatea SIMPLU PREST SRL ................................................................................................................................. 22

Județul Caraş-Severin .................................................................................................................................................... 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea AGRICOLA BRENTA SRL ....................................................................................................................... 23

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea ALU STAR SISTEM SRL .......................................................................................................................... 24

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 25
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea MICLAS SA ................................................................................................................................................ 25

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 26


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. Societatea INTERCOM CONSTRUCTEXPERT SRL ................................................................................................ 26
2. Societatea SIER DECO TEXTIL SRL ......................................................................................................................... 27

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 30


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 30
1. Societatea TEHNOSOFT SRL ..................................................................................................................................... 30

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 31


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 31
1. Societatea SARTO REG SRL....................................................................................................................................... 31
2. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 31

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 46


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 46
1. Societatea PACIFIC EXTRA FOOD SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ ............................................... 46

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 47


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 47
1. Societatea GRIG WOOD S.R.L.................................................................................................................................... 47

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 48
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 48
1. Societatea NOTABIL P.E.P. SRL ................................................................................................................................ 48

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 49


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 49
1. Societatea DANUBIU RO 2002 SRL ........................................................................................................................... 49

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Județul Vaslui ................................................................................................................................................................. 50


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 50
1. Societatea TAGENT IMPEX SRL ............................................................................................................................... 50

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EMA PIT EXTRAFASHION SRL, cod unic de înregistrare: 27105319
UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN România
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ PETRIA MIHAELA
Atestat UNPIR nr: 1B-3856, RFO I-0998/ 24.08.2018, CIF: 19779565
Sediul: mun. Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr: 46, vila T, jud. Argeș;
E-mail: petria_c.mihaela@yahoo.com, tel. 0788/262.837
Dosar nr. 309/1259/2012 * al Tribunalului Specializat Argeș, Judecător-sindic: Ciprian Tița
Debitor: Soc.Ema Pit Extrafashion SRL, cu sediul în mun. Pitești, str. Negru Vodă, complex Nord, et. 1, jud. Argeș,
J03/620/24.06.2010, CUI: 27105319.
Lichidator judiciar: C.I.I. Petria Mihaela
Termen:04.03.2021
Raport activitate privind descrierea modului de îndeplinire
a atribuțiilor pentru debitorul Soc.Ema Pit Extrafashion SRL
Nr. inregistrare: 397/29.01.2021
1.Date: dosar nr.309/1259/2012 al Tribunalului Specializat Argeș ;Judecător sindic: Ciprian Tița
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Tribunalul Specializat Argeș, b-dul I.C. Brătianu, nr. 7(24), municipiul Pitești,
jud. Argeș, Număr de telefon 0248 610303, fax 0248 223290, e-mail_ tribunalul-arges-comercial@just.ro, programul
arhivei/registraturii instanței Luni-Vineri 08.30-12.00;
3.1.Debitor: Soc.Ema Pit Extrafashion SRL, cu sediul în mun. Pitești, str. Negru Vodă, complex Nord, et. 1, jud. Argeș,
J03/620/24.06.2010, CUI: 27105319
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4.Creditori: - D.GR.F.P.Ploiești, ITM. Pitești
5.Lichidator judiciar: C.I.I. Petria Mihaela
6.Subscrisa - Cabinet Individual de Insolvență Petria Mihaela –, CIF: 19779565, cu sediul social în mun. Pitești, strada
Pictor Nicolae Grigorescu, nr: 46, vila T, jud. Argeș, număr de înscriere în tabloul UNPIR: RFO I-0998, sectiunea I B–
3856, tel: 0788/ 262.837, e-mail: petria_c.mihaela@yahoo.com, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Ema Pit
Extrafashion SRL, CUI: 27105319, în dosarul nr. 309/1259/2012 al Tribunalului Specializat Argeș, dosar având ca
obiect procedura insolvenței acestei debitoare, procedură deschisă prin încheierea de ședință din data de 01.03.2012,
prin care judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență, dizolvarea societății debitoare și
ridicarea dreptului de administrare al acesteia, iar prin încheierea de ședință din 17.12.2015 a fost desemnat lichidatorul
judiciar, în temeiul art.25 din Legea privind procedura insolvenței,ulterior, prin încheierea din data de 25.10.2018,
judecătorul-sindic a luat act de faptul că în prezentul dosar procedura este administrată de practicianul în insolvență CII
Petria Mihaela, prin prezenta, comunică:
Raportul privind descrierea modului de îndeplinire
a atribuțiilor pentru debitorul Soc.Ema Pit Extrafashion SRL
în care sunt consemnate activitățile desfășurate de lichidatorul judiciar de la momentul depunerii raportului de activitate
anterior și până la momentul depunerii prezentului raport:
-Procedura insolvenței debitoarei Ema Pit Extrafashion SRL, CUI: 27105319 a fost deschisă prin încheierea de ședință
din data de 01.03.2012, prin care judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență,
dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al acesteia, iar prin încheierea de ședință din
17.12.2015 a fost desemnat lichidatorul judiciar, în temeiul art.25 din Legea privind procedura insolvenței,ulterior, prin
încheierea din data de 25.10.2018, judecătorul-sindic a luat act de faptul că în prezentul dosar procedura este
administrată de practicianul în insolvență CII Petria Mihaela.
-S-a formulat și o cerere de antrenare a răspunderii personale a foștilor administratori statutari ai debitoarei, care a facut
obiectul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, înregistrat sub nr. 309/1259/2012/a2, având ca obiect
angajarea răspunderii patrimoniale conform art.138 din Legea 85/2006, a fost soluționată prin sentința com. nr.
307/04.05.2017, pronunțată în dos. nr. 309/1259/2012/a2, astfel cum această sentință a fost îndreptată prin încheierea de
ședință din 25.01.2018, în sensul admiterii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a pârâtelor Iliescu Elena și
Panțîru Floarea, acestea fiind obligate să aducă la masa credală a societății debitoare Ema Pit Extrafashion, suma de
216.028 lei. În prezent, aceste hotărâri au fost puse în executare de reprezentanții creditorului fiscal D.GR.F.P.Ploiești-
prin AJFP Argeș -prin angajarea răspunderii personale a acestor foști administrator ai debitoarei.
-De asemenea, în patrimoniul debitoarei au fost identificate-un nr. de 7 echipamente din industria confecțiilor compuse
din 7 mașini de cusut cu o val. totală de 4.137 lei, conform raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul
ANEVAR SC TOTAL ROM PROIECT SRL, iar, urmare a numeroaselor încercări nereușite de valorificare a acestor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

bunuri, prețul acestora a fost stabilit la 50 % din valoarea de evaluare-adică la suma de 2068,5 lei-, sumă cu mult mai
mică decat cheltuielile administrative din procedură, motiv pentru care, în baza art. 131(dacă se constată că deși există
bunuri, acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze
sumele corespunzătoare.) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței modificată prin Legea nr. 169/2010,
lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii.
-Prin sentința comercială de închidere a procedurii falimentului debitoarei Ema Pit Extrafashion, anume sent.
275/21.03.2019, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dos. com. 309/1259/2012, s-a dispus închiderea
procedurii insolvenței debitoarei și plata, din fondul de lichidare, a sumei de 4000 lei pentru lichidatorul judiciar CII
Petria Mihaela.
-Împotriva acestei soluții a declarat recurs creditorul fiscal D.GR.F.P.Ploiești-prin AJFP Argeș, recurs ce i-a fost admis
prin decizia comercială nr. 1240/ 07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, în dos. com. 309/1259/2012,
dispunându-se casarea sentinței 275 / 21.03.2019 și rejudecarea cererii, în principal în vederea obținerii de relații cu
privire la bunurile debitoarei, de la toate instituțiile publice abilitate să ofere asemenea informații, astfel cum prevăd
disp. art. 58 din l. 85/2006.
-Astfel fiind, în rejudecare, lichidatorul judiciar CII Petria Mihaela a procedat la emiterea adreselor către toate
instituțiile publice abilitate și anume:
 adresa nr. 257/15.06.2020 către O.C.P.I. Argeș, la care ni s-a răspuns prin adresa nr.5350/01.07.2020, eliberată de
OCPI Argeș, prin care ne comunică faptul că NU AU FOST IDENTIFICATE ÎNREGISTRĂRI REFERITOARE LA
IMOBILE aparținând debitoarei.
 adresa nr. 258/15.06.2020 către Prefectura Județului Argeș - Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și
Înmatriculari Vehicule Argeș, REVENIRE ADRESA NR. 384/14.01.2021, la care, până în prezent, nu am primit
răspunsul solicitat.
 adresa nr.259/15.06.2020 către Primăria Pitești, jud. Argeș la care ni s-a răspuns prin adresa nr. F/
192724/18.06.2020, eliberată de Primăria Pitești, prin care ne comunică faptul că debitoarea NU FIGUREAZĂ ÎN
EVIDENȚA FISCALĂ CU ROL NOMINAL UNIC. OBS: În rejudecare, lichidatorul judiciar a solicitat noi informatii
de la ONRC în vederea indentificarii eventualelor sedii secundare ale debitoarei, iar din informațiile furnizate și atașate
la dosarul instanței a rezultat faptul că incă de la data infiintarii acestei societati nu au existat alte sedii, în afara sediului
principal din mun. Pitești, jud. Argeș.
 Adrese bănci nr. 387/15.01.2021 –RAIFFEISEN BANK, 388/15.01.2021-EXIM BANK, 389/15.01.2021- ING
BANK, 390/15.01.2021-UNICREDIT BANK, la care, până în prezent, nu am primit răspunsurile solicitate.
 adresa nr: 260/15.06.2020 către Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș, la care am primit răspunsul
nr.12.505/2248/ccmmrm/19.06.2020 în sensul că debitoarea nu figurează cu contracte individuale de muncă.
 adresa 261/15.06.2020 către D.G.R.F.P. Argeș, la care ni s-a răspuns prin adresa nr. 1/29/105771/26.06.2020,
eliberată de ANAF ARGEȘ, prin care ne comunică faptul că debitoarea NU A ÎNREGISTRAT OBLIGAȚII FISCALE
NĂSCUTE DUPĂ DATA DESCHIDERII PROCEDURII SIMPLIFICATE a insolvenței, soldul rămânând același de
215.365 lei, sumă cu care instituția fiscală a solicitat și a fost înscrisă la masa credală a debitoarei.
OBS: Tot astfel, pentru recuperarea acestei sume de 215.365 lei, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a
răspunderii foștilor administratori statutari ai debitoarei sub nr. 456/19.04.2016, întemeiată pe art.138 lit. d) pentru
motivele următoare: nu au fost predate lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art.28 din Legea 85/2006, acest
aspect creînd prezumția că evidența contabilă nu a fost condusă conform prevederilor legii contabilității nr. 82/1991
încalcând în acest fel prevederile art. Art. 144² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată și din legea contabilității nr.
82/1991 republicată; foștii administratori ai debitoarei au încălcat și prevederile art. 73 alin. (1) lit. c din legea
societățiilor comerciale care stabilesc că administratorii sunt solidari răspunzători fața de societate pentru existenta
registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, în sensul că nu au condus contabilitatea societății în conformitate cu
prevederile Legii nr. 82/1991 republicată.Astfel, foștii administratori sociali ai societății debitoare d-na Panțîru Floarea
și d-na Iliescu Elena erau obligate să țină contabilitatea în conformitate cu legea, în sensul întocmirii și depunerii
situațiilor financiare trimestriale, semestriale, anuale, a declarațiilor fiscale, etc. Consultând site-ul Ministerului
Finanțelor Publice se constată că societatea debitoare, înființată în 2010, a efectuat raportari contabile doar la finele
anului 2010.Astfel, cererea de antrenare a răspunderii personale a foștilor administratori statutari ai debitoarei a făcut
obiectul dosarului asociat aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, înregistrat sub nr. 309/1259/2012/a2, având ca
obiect angajarea răspunderii patrimoniale conform art.138/Legea 85/2006 și a fost soluționat prin sentința com. nr.
307/04.05.2017, pronunțată în dos. nr. 309/1259/2012/a2, astfel cum această sentință a fost îndreptată prin încheierea de
ședință din 25.01.2018, în sensul admiterii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a pârâtelor Iliescu Elena și
Panțîru Floarea, acestea fiind obligate să aducă la masa credală a societății debitoare Ema Pit Extrafashion, suma de
216.028 lei. În prezent, aceste hotărâri au fost puse în executare de reprezentanții creditorului fiscal D.GR.F.P.Ploiești-
prin AJFP Argeș.
-Lichidatorul judiciar a formulat notificare de închidere 373/14.12.2020, precum și cerere de închidere a procedurii
acestei debitoare.
-Pe parcursul derulării procedurii de valorificare a bunurilor, deși au fost persoane interesate de aceste bunuri, cele două
administratore statutare ale debitoarei –Iliescu Elena și Panțîru Floarea, în custodia cărora fostul lichidator judiciar ne-a
informat că au fost lăsate bunurile debitoarei, nu au răspuns solicitărilor noului lichidatorului judiciar.Situația anterior
expusă a constituit și unul din motivele ce ne-au determinat să promovăm cererea pentru atragerea răspunderii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

patrimoniale a celor două persoane anterior numite.În concluzie, având în vedere că ne aflăm în imposibilitatea de a
finaliza valorificarea celor 7 bunuri ale debitoarei, datorită conduitei administratorilor statutari ai debitoarei, chiar și
prin valorificarea celor 7 mașini de cusut la fier-vechi, vă solicităm închiderea procedurii insolventei.
Atașăm prezentului raport:
-noile adresele întocmite de lichidatorul judiciar catre instituțiile bancare, adrese cun. nr. 387, 388, 389,390 din
15.01.2021;
- revenire adresă permise nr. 384/14.01.2021,
-datele furnizate de ONRC în ceea ce priveste sediile debitoarei; din aceste date furnizate de ONRC reiese faptul că
debitoarea nu a avut și nici nu are alte sedii secundare, în afara celui din mun. Pitești, str. Negru Vodă, complex Nord,
et. 1, jud. Argeș, J03/620/24.06.2010, CUI: 27105319.;
- răspunsurile de la toate autoritatile pe care le-am primit până în prezent ca urmare a adreselor transmise de lichidatorul
judiciar în rejudecare: OCPI, PRIMARIA PITESTI, ITM, DGRFP.
Obiective de realizat:
-continuarea procedurii și primirea răspunsurilor de la toate autoritățile statului, respectiv mai este de comunicat
răspunsul de la Prefectura Județului Argeș - Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculari Vehicule
Argeș și răspunsurile de la bănci, la care, până în prezent, nu am primit răspunsul solicitat.
-soluționarea cererii de închidere a procedurii.
Lichidator judiciar, CII Petria Mihaela

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INTEREXTRAPLAST SRL, cod unic de înregistrare: 7308351
INTEREXTRAPLAST SRL;
Raportul de activitate
Nr.: 84; data emiterii: 01.02.2021
Termen 09.02.2021;
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1911/112/2016 a Tribunalului Bistrița-Năsăud – secția a II a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic Bujor Lăcrimioara Tina.
2.Arhiva/ registratura instanței: Adresa: Bistrița, str. Alba-Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. Telefon: 0263-213528.
3.Debitor: Soc. INTEREXTRAPLAST SRL: Cod de identificare fiscală: 7308351. sediul social: Bistrița, str. Tărpiului,
nr. 28, jud. Bistrița-Năsăud. Număr de ordine în registrul comerțului: J06/881/1994.
4. Administrator judiciar: Ioja Paula Sabina – Cabinet Individual de Insolvență: Cod de identificare fiscală:
RO31340541. sediul social: Bistrița, str. Petre Ispirescu, nr. 15B, jud. Bistrița-Năsăud. Număr matricol: 1B3786. Tel:
0744-172-828; Fax: 0263-218095. E-mail: poenar_insolventa@yahoo.com.
5. Subsemnata: Ioja Paula Sabina – Cabinet Individual de Insolvență în calitate de administrator judiciar al debitorului
Soc. INTEREXTRAPLAST SRL conform Sentinței Civile nr. 140/21.03.2017 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud
– secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 1911/112/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, depun:
Raportul de activitate Soc. Interextraplast SRL:
A. Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: Prin Hotărârea
Civilă nr. 152/31.03.2020 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosarul 1911/112/2016, instanța de judecată a
confirmat modificarea Planului de reorganizare al debitoarei Soc. INTEREXTRAPLAST SRL. Conform graficului de
plăți, anexă Planului de reorganizare, administratorul special trebuia să efectueze următoarele plăți: 1. B2KAPITAL
PORTOFOLIU MANAGEMENT SRL = 1.000 lei - plată aferentă trimestrului II din Planul de reorganizare (iulie-
august - septembrie 2020) 2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud = 2.000 lei - plată aferentă
trimestrului II din Planul de reorganizare (iulie-iunie-august 2020). În cee ce privesc plățile către creditoarea
B2KAPITAL PORTOFOLIU MANAGEMENT SRL și creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Bistrița-Năsăud: aratăm că administratorul special a depus în contul debitoarei INTEREXTRAPLAST SRL suma de
3.100 lei, însă aceasta nu a putut fi distribuită creditorilor întrucât Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud a înființat poprire pe contul de insolvență a debitoarei pentru suma de 458.813,00 lei, unde avem deja Hotărârea
nr. 1137/03.05.2019 pronunțată în dosarul nr. 9955/190/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița, prin care instanța de
judecată a admis excepția inadmisibilității executării silite, invocată de către contestatoarea Soc. INTEREXTRAPLAST
SRL, și pe cale de consecință a admis în parte contestația la executare. S-a constatat că executarea silită demarată de
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud în dosarul execuțional nr. 08811994, în baza dispozițiilor
art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 88/2018 este inadmisibilă, motiv
pentru care s-a dispus anularea Titlului executoriu nr. 5906/11.10.2018, a Somației nr.5907/11.10.2018, precum și a
tuturor actelor de executare ulterioare emise în dosarul execuțional nr. 08811994. Hotărârea nr. 1137/03.05.2019
pronunțată de Judecătoria Bistrița în dosarul nr. 9955/190/2018 a rămas definitivă prin Decizia Civilă nr.
41/A/13.02.2020, pronunțată în 13.02.2020 de Tribunalul Bistrița-Năsăud în dosarul nr. 9955/190/2018.
3. ELECTRICA FURNIZARE SRL = 1.000 lei - plată aferentă trimestrului II din Planul de reorganizare (iulie-august -
septembrie 2020) conform chitanței nr. 11482/11.02.2020. Anexăm dovada de plată.
În cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.11.2020, cu un procent de 100% din creditori prezenți la vot, a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

fost confirnat Raportul de activitate nr. 919/07.10.2020, privind situația financiară a debitoarei Soc.
INTEREXTRAPLAST SRL, depus la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data de 13.10.2020 și publicat în
BPI nr. 17316/16.10.2021. Procesul Verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1028/02.11.2020 a fost depus la
dosarul cauzei în data de 29.01.2021, prin adresa nr. 69/28.01.2021. În ceea ce privesc bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei, pentru care administratorul special al debitoarei Dan Gabriel Claudiu și-a arătat intenția de valorificare prin
adresa înregistrată sub nr. 319/30.09.2020, respectiv a bunurilor:
nr. valoare fără TVA
crt. bun evaluat (lei)
1 Pod suspendat 200,00
2 Traspalet manual 1TO/2.5M 50,00
3 Trans-paletă 25,00
4 Cântar EEP6,/150-2-1 - platformă 15,00
5 Cântar EL. MTW-V 600 kg S.5241 50,00
6 Ventilator (exhausare) ROMPOIPRO 75,00
7 Extruder Pol. HDPE 4.800,00
8 Extrudel model HPF55T 8.800,00
9 Mașină de extrudare PP 11.100,00
10 Mașină de imprimat 6 culori 3.800,00
11 Mașină de imprimat BIELLONI 97.150,00
12 Mașină de imprimat FLWS 9.900,00
13 Mașină Stantat - pliator la OZM 340,00
14 Mașină îndoit folie - pliator 1.700,00
15 Mașină găurit mase plastice - Microperf 100,00
16 Sudeză OZM 70LSSERIA 847 4.100,00
17 Mașină univ. seduză nr. 2 2.700,00
18 Mașină pungi trap. sudeză nr. 3 2.600,00
19 Mașină sudeză confecționat mape indo 4 4.300,00
20 Sudeză nr. 5 1.800,00
21 Sudeză ELBA Corapak nr. 6 4.000,00
TOTAL 157.000,00

Arătăm următoarele:
În data de 22.10.2020, prin adresa nr. 991/21.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare întocmit de
expertul evaluator Bâlc Ioan. Cu privire la depunerea Raportului de evaluare sus-menționat, s-a procedat la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.18220/29.10.2020 a Anuțului înregistrat sub nr. 1000/26.10.2020. Anunțul
înregistrat sub nr. 1000/26.10.2020, precum și dovada publicării acestuia în BPI au fost depuse la dosarul cauzei prin
adresa nr. 69/28.01.2021.
În cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.11.2020, cu un procent de 56,01% din creditori prezenți la vot,
a fost aprobat Regulamentul de vânzare a bunurilor mobile și strategia de valorificare a acestora, prin șusținerea
licitaților publice cu strigare, conform următorului calendar: 2 ședințe având ca preț de pornire 100% din valoarea
stabilită prin raportul de evaluare, 2 ședințe având ca preț de pornire 75% din valoarea stabilită prin raportul de
evaluare, 2 ședințe având ca preț de pornire 50% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare. Procesul Verbal al
Adunării Generale a Creditorilor nr. 1028/02.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei în data de 29.01.2021, prin adresa
nr. 69/28.01.2021. Conform strategiei de valorificare a bunurilor mobile, aprobată în cadrul Adunării Generale a
Creditorilor din data de 02.11.2020, la sediul administratorului judiciar, au avut loc: 2 ședințe având ca preț de pornire
100% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, respectiv în data de: 16.11.2020 - însă neprezentându-se niciun
posibil cumpărător s-a procedat la încheierea Procesului verbal în lipsă, 30.11.2020 - însă neprezentându-se niciun
posibil cumpărător s-a procedat la încheierea Procesului verbal în lipsă. 2 ședințe având ca preț de pornire 75% din
valoarea stabilită prin raportul de evaluare, respectiv în data de: 14.12.2020 - însă neprezentându-se niciun posibil
cumpărător s-a procedat la încheierea Procesului verbal în lipsă, 28.12.2020 - însă neprezentându-se niciun posibil
cumpărător s-a procedat la încheierea Procesului verbal în lipsă. - 2 ședințe având ca preț de pornire 50% din valoarea
stabilită prin raportul de evaluare, respectiv în data de: 11.01.2021 - însă neprezentându-se niciun posibil cumpărător s-a
procedat la încheierea Procesului verbal în lipsă, 25.01.2021 - însă neprezentându-se niciun posibil cumpărător s-a
procedat la încheierea Procesului verbal în lipsă. Publicațiile de vânzare împreună cu doveziile privind afișarea și
publicarea acestora, și Procesele verbale de licitașie publică cu strigare încheiate în lipsă, au fost depuse la dosarul
cauzei prin adresa nr. 69/28.01.2021.
Având în vedere faptul că bunurile mobile din patrimoniul debitoarei Soc. INTEREXTRAPLAST SRL, respectiv
nr. valoare fără TVA
crt. bun evaluat (lei)
1 Pod suspendat 200,00
2 Traspalet manual 1TO/2.5M 50,00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

3 Trans-paletă 25,00
4 Cântar EEP6,/150-2-1 - platformă 15,00
5 Cântar EL. MTW-V 600 kg S.5241 50,00
6 Ventilator (exhausare) ROMPOIPRO 75,00
7 Extruder Pol. HDPE 4.800,00
8 Extrudel model HPF55T 8.800,00
9 Mașină de extrudare PP 11.100,00
10 Mașină de imprimat 6 culori 3.800,00
11 Mașină de imprimat BIELLONI 97.150,00
12 Mașină de imprimat FLWS 9.900,00
13 Mașină Stantat - pliator la OZM 340,00
14 Mașină îndoit folie - pliator 1.700,00
15 Mașină găurit mase plastice - Microperf 100,00
16 Sudeză OZM 70LSSERIA 847 4.100,00
17 Mașină univ. seduză nr. 2 2.700,00
18 Mașină pungi trap. sudeză nr. 3 2.600,00
19 Mașină sudeză confecționat mape indo 4 4.300,00
20 Sudeză nr. 5 1.800,00
21 Sudeză ELBA Corapak nr. 6 4.000,00
TOTAL 157.000,00
nu au fost valorificate în urma susținerilor licitaților publice cu strigare, conform strategiei de valorificare stabilite în
cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.11.2020, în temeiul art. 48, și art. 156 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar a procedat la Convocarea
Adunării Generale a Creditorilor Soc. INTEREXTRAPLAST SRL pentru data de 01.02.2020, cu următoarea Ordine de
zi: 1. Prezentarea și aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei Soc.
INTEREXTRAPLAST SRL. Administratorul judiciar propune valorificarea bunurilor mobile sus-menționate, prin
predarea acestora la un centru de colectare deșeuri metalice fieroase și nefieroase.” Anexăm convocatorul Adunării
Generale a Creditorilor Soc. INTEREXTRAPLAST SRL nr. 62/25.01.2021, împreună cu dovada publicării acestuia în
BPI nr. 1562/28.01.2021.
Conform Procesului Verbal al Adunării Generale a Creditorilor Soc. INTEREXTRAPLAST SRL nr. 82/01.02.2021, cu
un procent de 56,91% din totalul masei credale, respectiv 66,02% din creditori prezenți la vot, se aprobă strategia de
valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei Soc. INTEREXTRAPLAST SRL, prin predarea acestora la
un centru de colectare deșeuri metalice fieroase și nefieroase. Anexăm Procesul Verbal al Adunării Generale a
Creditorilor Soc. INTEREXTRAPLAST SRL nr. 82/01.02.2021, iar dovada publicării acestuia în BPI o vom depune
până la termenul de judecată.
Anexăm dovada publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17316/16.10.2020 a Raportului de activitate nr.
919/07.10.2020, depus la termenul anterior de judecată.
B. Solicitări adresate judecătorului sindic: Solicităm respectuos, ca prin încheierea de ședință să dispuneți
continuarea procedurii de reorganizare a debitoarei INTEREXTRAPLAST SRL și acordarea unui scurt termen de
judecată în vederea lămuririi situației a conturilor bancare a debitoarei, blocate de către Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, pentru a se putea efectua plățile către creditori, conform Planului de reorganizare.
Cabinet Individual de Insolvență Ioja Paula Sabina în calitate de administrator judiciar al Soc. Interextraplast SRL

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OPTICAL DISC SOLUTIONS SRL (FOSTA ODS BUSINESS SERVICES SRL), cod unic de
înregistrare: 18647655
România
Tribunalul București
Secția a VII a CIVILA
Str. Splaiul Independenței nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar 35794/3/2019/a8
Termen 27.04.2021, ora 10:00
Citație
emisă la: ziua 18 luna 01 anul 2021
CONTESTATOR
1. NR ING BANK NV, PRIN SUCURSALA SA DIN BUCURESTI, CU SEDIUL ALES LA FILIP SCA-București,
str. Gara Herastrau nr.2, cladirea Equilibrum, et.11, sector 1
Notă: cu mentiunea de a depune un exemplar al cererii de chemare în judecata, precum și al înscrisurilor care o insotesc
DEBITOR
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

2. NR. OPTICAL DISC SOLUTIONS SRL-com. 1, București, Piata Presei Libere, nr. 1, sc. C2, et. 5, ap. cam.24
INTIMAT
3. NR ART INSOLV SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL OPTICAL DISC SOLUTIONS SRL-Craiova, str.
Aries, nr. 1, bl. C, Județ DOLJ
Notă: cu mentiunea de a depune intampinare în 10 zile de la comunicare
CREDITOR
1. NR HODOROGEA GHEORGHE-PITEȘTI, str. Dg. Pantazescu, nr. 1, Județ ARGEȘ
2. NR TIPOGRAFIA DIRECT PRINT SRL-sector 5, București, VESELIEI, nr. 3-5, bl. CORP C
3. NR SC LA FÂNTÂNA SRL-sector 2, București, B-DUL GĂRII OBOR, nr. 8C
4. NR SYNTHESIA GRUP SRL-sector 3, București, STR.DUDESTI-PANTELIMON, nr. 19
5. NR BN BUSINESS SRL CIU SEDIUL ALES-sector 6, București, ERNEST JUVARA, nr. 18, et. 4
6. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI-sector 2, București,
SPERANTEI, nr. 40
7. NR SC FAN COURIER EXPRESS SRL-sector 2, București, SOS. FABRICA DE GLUCOZA, nr. 11C
8. NR LINDE GAZ ROMANIA SRL-TIMISOARA, AVRAM IMBROANE, nr. 9, Județ TIMIȘ
9. NR ELKOTECH ROMANIA SRL-sector 1, București, COPILULUI, nr. 18
10. NR VPK PACKAGING SRL-CU SEDIUL ALES-sector 3, București, Calea Mosilor, nr. 51, et. 1
11. NR SC SRAC CERT SRL-sector 1, București, STR.VASILE PARVAN, nr. 14
12. NR ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU-sector 6, București, SPLAIUL INDEPENDENȚEI, CORP
A, nr. 294
13. NR SOCIETATEA EXPERT SOFTWARE COMPANY SRL-Oltenita, str. Argesului, nr. 52-58, bl. 32, et. 4, ap. 14,
Județ CĂLĂRAȘI
14. NR FIRST SPEDITION SRL-Oltenita, Intrarea Calarasi, nr. 24, Județ CĂLĂRAȘI
15. NR BT OPERATIONAL LEASING SA CU SEDIUL ALES LA GRECU SI ASOCIATII SCA-sector 1, București,
STR.PICTOR ION NEGULICI, nr. 12-14
16. NR SC GRENKE RENTING SRL CU SEDIUL ALES-sector 2, București, str. Mihai Eminescu, nr. 115
17. NR BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CASAGRANDA-STANA ANTON-sector 4, București, SPLAIUL
UNIRII, nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 1, ap. 1
18. NR UPS ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES-sector 2, București, Bd.Dimitrie Pompei, nr. 10A, bl. clad.C3, et. 7
19. NR SC TIPOGRAFIA REAL SA-sector 6, București, BD.IULIU MANIU, nr. 220B
20. NR SC CRICOS PROD IMPEX SRL-sector 3, București, STR.ARMENIS, nr. 2, bl. P3, sc. 1, ap. 8
21. NR SC 2M DIGITAL SRL-sector 1, București, MAHATMA GANDHI, nr. 1, et. 1, ap. 2
22. NR ART GROUP INT SRL-București, str. Nicolae G.Caramfil nr.71-73, intrarea B, et.5, sector 1
23. NR DSV SOLUTIONS SRL-com. DRAGOMIRESTI VALE, Sat DRAGOMIRESTI DEAL, DE 287/1, Județ
ILFOV
24. NR SOCIETATEA TABITA TOUR SRL-BISTRIȚA, CALEA MOLDOVEI, nr. 18, Județ BISTRIȚA NĂSĂUD
25. NR COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI SA-IN REORGANIZARE-București, Piata Presei
Libere nr.1, sector 1
26. NR PAPYRUS ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.RUXANDRA POPESCU-sector 3, București,
str. Trifoi, nr. 6
27. NR UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR-sector 1, București,
OSTASILOR, nr. 12
28. NR TIPOGRAFIA ARTA SRL-CLUJ NAPOCA, BD.MUNCII, nr. 237, Județ CLUJ
29. NR ING BANK N.V PRIN ING BANK N.V AMSTERDAM, SUCURSALA BUCURESTI-București,
AV.POPISTEANU, EXPO BUSINESS PARK,CLADIREA 3, nr. 54A
30. NR SC EVRIKA EURODIPS SRL-GALATI, UNIRII, nr. 183, Județ GALAȚI
31. NR SC PLASTIC PROD SRL-BUZAU, D. FILIPESCU, nr. 4, Județ BUZĂU
32. NR MESSER ROMANIA GAZ SRL-sector 2, București, DELEA VECHE, nr. 24, bl. CORP A, et. 2-3
33. NR SC HOLLROM IMPEX SRL-sector 2, București, str. Constantin Nacu, nr. 3, ap. 1
34. NR VASILE FLORENTINA CU SEDIUL ALES LA AVOCAT STOICA TUDOR ADRIAN-com. 6, București,
aleea DIMITRIE ANGHEL, nr. 4, bl. M59, ap. 72
Sunt chemați la această instanță, camera E29, etaj 1, completul C2, în data de 27.04.2021, ora 10.00 în calitate de
debitor OPTICAL DISC SOLUTIONS SRL-sector 1, București, Piata Presei Libere, nr. 1, sc. C2, et. 5, ap. cam.24
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

2. Societatea R&T SPRINT TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 18990814


Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment
Nr. 296 Data emiterii: 28.01.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 19106/3/2020, Tribunal București, Secția a VII-a Civilă,
Judecător sindic Ghiurgan Ionela Mariana
2.Arhiva instanței: Splaiul Independentei nr.319L, clădirea B, Sema parc, Număr de telefon 021/4083626, programul
arhivei 9-14
3.1. Debitor: R&T SPRINT TRANS SRL București, Cod de identificare fiscală 18990814, sediul social în București,
str. George Calboreanu nr.5, bl.125, sc.1, et.7, ap.35, sector 6, Număr de ordine în registrul comerțului J40/14123/2006
4. Lichidator judiciar: C.I.I. CRISTESCU VALERIA GEORGETA, Cod de identificare fiscală 28061415, atestat
UNPIR1B 3480, sediul social Brăila, str. General David Praporgescu nr.6, bl.B6, sc.1, ap.17, Tel. 0763666070, E-mail
valeria.cristescu@yahoo.com, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cristescu Valeria
Georgeta
6.Subscrisa: C.I.I. CRISTESCU VALERIA GEORGETA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului R&T SPRINT
TRANS SRL, conform Încheierii din 23.10.2020 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul
19106/3/2020
În temeiul:
 art. 59 din Legea insolvenței
comunică:
 Raportul de activitate
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file.
6. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de
insolvență.
7. Semnătură:
Lichidator judiciar
C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta
Prin Cristescu Valeria Georgeta
Raport de activitate
pentru perioada 22.12.2020 - 29.01.2021
Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență CRISTESCU VALERIA GEORGETA, cu sediul în Brăila, b-dul. Al .I.
Cuza nr.3, parter, camera 2, prin reprezentant legal Cristescu Valeria Georgeta, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului R&T SPRINT TRANS SRL cu sediul în București, str. George Calboreanu nr.5, Bl.125, sc.1, et.7, ap.35,
sector 6, J40/14123/2006, CUI 18990814, conform Încheierii din 23.10.2020 pronunțată de Tribunalul București, Secția
a VII-a Civilă, în dosarul 19106/3/2020, în temeiul art. 59 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, depunem
prezentul raport de activitate pentru perioada sus menționată
Activități desfășurate în procedură conform atribuțiilor stabilite de art. 64 din Legea 85/2014:
I. Contactare debitoare; predare documente; notificări:
Prin Încheierea din 23.10.2020 pronunțată de Tribunalul București în Ds. 19106/3/2020 s-a dispus deschiderea
procedurii de faliment în formă simplificată față de debitoarea R&T SPRINT TRANS SRL, iar subscrisa a fost
desemnată în calitate de lichidator judiciar.
Așa cum am arătat și în raportul de activitate anterior, întrucât nu am reușit să intrăm în posesia documentelor financiar
contabile ale debitoarei, am formulat adresă către Serviciul de Evidența Populației cu privire la domiciliul
administratorului statutar Moldovan Cristian.
Din răspunsul primit de la această instituție, pe care îl depunem anexat în copie, rezultă că administratorul statutar
figurează înregistrat cu aceeași adresă la care a fost notificat de lichidatorul judiciar.
Întrucât din relațiile primite de la Primăria sector 6 București, prin adresa nr.330020/06.11.2020, am constatat că
debitoarea figurează înregistrată începând cu data de 30.05.2011 cu 2 mijloace de transport, respectiv: autovehicul sub
12 tone VW MAN serie motor 5442361, serie șasiu G049646 și autovehicul sub 12 tone MAN serie motor 872507F,
serie șasiu Y091645 și din relațiile obținute de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculări Auto București rezultă că mijlocul de transport MAN serie șasiu Y091645, cu nr.de înmatriculare B-92-
BNS a fost înregistrat pe numele debitoarei în perioada 31.03.2008 – 06.08.2012 fiind apoi transcris dreptul de
proprietate pe numele unei persoane juridice cu sediul în București sector 6, iar celălalt mijloc de transport Volkswagen
serie șasiu G049646 este înmatriculat pe numele debitoarei din 02.11.2006, iar în prezent înmatricularea acestuia
figurează suspendată având inspecție tehnică expirată, am formulat adresa nr.295/28.01.2021 către administratorul
statutar Moldovan Cristian sa ne predea aceste mijlocul de transport Volkswagen serie șasiu G049646 și să ne predea
documente justificative pentru înstrăinarea celuilalt mijloc de transport MAN în vederea radierii acestora din sarcina
debitoarei.
De asemenea, am revenit și la solicitarea noastră de a ne preda toate documentele financiar contabile ale debitoarei
R&T SPRINT TRANS SRL.
În măsura în care acesta nu va da curs solicitărilor noastre, vom formula acțiune de atragere a răspunderii patrimoniale
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

în temeiul art.169 din Legea 85/2014.


La acest termen, depunem anexat prezentului raport de activitate Tabelul Definitiv al creanțelor, cu mențiunea că acesta
a fost dat spre publicare și în BPI, urmând a face dovada la termenul următor.
Depunem anexat dovada publicării în BPI a tabelului preliminar al creanțelor, a procesului verbal din 22.12.2020 și a
raportului de cauze.
Față de cele menționate mai sus, vă solicităm aprobarea prezentului raport de activitate și acordarea unui nou termen
pentru continuarea procedurii.
Prezentul raport va fi dat spre publicare în BPI urmând a face dovada la termenul viitor.
Lichidator judiciar,
C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta

3. Societatea SIMPLU PREST SRL, cod unic de înregistrare: 31984542


Tribunalul București Secția a-VII-a Civilă
Dosar nr.: 43492/3/2017
Termen de judecata: 08.02.2021
Raport
privind indeplinirea atributiilor lichidatorului judiciar al debitoarei Simplu Prest SRL
Subscrisa, PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L., societate de practicieni în insolventa înregistrata în Registrul
formelor de organizare cu nr. RFO II-0863, având număr matricol 2A0863, cu sediul profesional în mun. București, str.
V.V. Stanciu nr. 5, bl. 90, sc. 1, ap. 1, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SIMPLU PREST SRL cu sediul
social în București, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr.
J40/10743/2014, CUI RO31984542, (denumita în continuare „Societatea debitoare” sau „SIMPLU PREST”), în temeiul
dispozițiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prezentam mai jos stadiul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege
pana la data de 04.02.2021:
I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar si-a îndeplinit atribuțiile
In perioada de raportare au fost continuate demersurile de conservare a activelor debitoarei pana la lichidarea acestora
în procedura de faliment.
Avand în vedere ca cele 5 mijloace de transport din patrimoniul Societatii se aflau depozitate intr-o locatie din str.
Prelungirea Ghencea, iar aceasta strada a facut obiectul unor lucrari de largire ce au afectat dimensiunea spatiului de
depozitare, mijloacele de transport au fost mutate intr-o alta locatie detinuta de prestatorul de servicii de depozitare.
In ceea ce priveste evaluarea activelor, în perioada de raportare au fost solicitate oferte de servicii de la evaluatorii
Darian, Romcontrol, Romanian Expert Consulting, Neoconsult, CMF Consulting și Fenco Evaluare. Aceste societati de
evaluare nu au raspuns la solicitarea noastra și nu au trimis oferte de evaluare, cel mai probabil din cauza numarului
redus de active detinut de catre Societate si, implicit, a necesitatii furnizarii unei oferte de valoare mica.
In aceste conditii, în masura în care nu vom obtine alte oferte de evaluare, vom convoca Comitetul Creditorilor pentru a
prezenta ofertele primite pana în prezent și pentru a discuta cu privire la oportunitatea obtinerii unor noi oferte sau, dupa
caz, a selectarii uneia dintre ofertele obtinute deja.
In ceea ce priveste priveste creantele Societatii, în perioada de raportare au fost continuate demersurile de recuperare a
acestora. Insa, avand în vedere ca majoritatea creantelor ramase de recuperat sunt detinute fata de Societati aflate în
procedura de insolventa, probabilitatea de recuperare efectiva a acestora este redusa.
In acest sens, precizam ca cea mai mare creanta detinuta în prezent de Simplu Prest este cea în valoare de 1.329.466,48
lei, detinuta fata de societatea CNI GATES SRL, aflata în procedura de insolventa ce face obiectul dosarului nr.
16095/3/2017 pe rolul Tribunalului București.
In cadrul acestei proceduri de insolventa, dupa ce creanta Simplu Prest a fost admisa initial în tabelul de creante,
administratorul judiciar a decis, ulterior, sa o excluda din tabel. In aceste conditii, am formulat contestatie fata de
masura administratorului judiciar și fata de tabelul modificat, contestatie ce a facut obiectul dosarului asociat
16095/3/2017/a11.
In data de 30.10.2020, judecatorul-sindic ne-a admis contestatia la tabelul definitiv de creante al CNI Gates, dar nici
pana în prezent administratorul judiciar nu ne-a inscris în tabelul definitiv de creante, desi hotararea judecatorului-sindic
este executorie. Prin urmare, am solicitat urgentarea redactarii și publicarii în BPI a hotararii pronuntata de judecatorul-
sindic în data de 30.10.2020, în dosarul nr. 16095/3/2017/a11, astfel incat sa nu mai existe niciun pretext din partea
administratorului judiciar pentru a ne inscrie în tabelul definitiv de creante.
In ceea ce priveste situatia cheltuielilor de procedura, precizam ca, în perioada de raportare, a fost platit partial onorariul
lunar al lichidatorului judiciar, pana la luna octombrie 2020, precum și serviciile prestatorilor de servicii aprobate în
Comitetul Creditorilor, restul sold-ului din contul de insolventa fiind provizionat pentru cheltuielile viitoare de evaluare
și lichidare a activelor. Anexam la prezentul Raport sumarul contului de lichidare pentru perioada de raportare.
II. Solicitări adresate judecătorului-sindic
Solicităm judecătorului-sindic:
 sa ia act de modul în care lichidatorul judiciar si-a indeplinit atributiile;
 sa stabileasca un nou termen de procedura, în vederea continuarii operatiunilor de lichidare.
Cu deosebita consideratie,
Pro Capital Restructuring I.P.U.R.L.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Județul Caraş-Severin
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGRICOLA BRENTA SRL, cod unic de înregistrare: 14264126
România
Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de CAF
Reșița, str. Horea, nr.2-4, județul Caraș-Severin
Dosar nr. 3096/115/2015
Comunicare sentința civilă nr. 15/JS/ 28.01.2021
emisă la ziua 02, luna 02, anul 2021
-lichidator judiciar: Darada Insolv IPURL, cu sediul ales în Reșița, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr.7, et. 2, cam. 21,
județul Caraș-Severin
-fost lichidator: SCP „Magister” S.P.R.L. Reșița, cu sediul în municipiul Reșița, str. Horea, bl.A7, parter, județul Caraș-
Severin
-debitor: S.C „Agricola Brenta” SRL, cu sediul în Berzovia, str. Timișorii nr. 506, jud. Caraș-Severin
creditor: Comuna Berzovia, cu sediul în Berzovia nr.123, jud. Caraș-Severin
2.-creditor: Orașul Bocșa, cu sediul în Bocșa str. 1 Decembrie 1918, nr.22, jud. Caraș-Severin
3.-creditor: ITM Caraș-Severin, Reșița, str. Traian Lalescu nr. 22, jud. Caraș-Severin
4.-creditor: SC „Asistența Economică” SRL Timișoara, str. Vasile Lupu, nr.10, județul Timiș
5.-creditor: SC GG Europe Consult SRL Timișoara, str. Paul Chinezu, nr.1, apart.12, județul Timiș/ str. Eugeniu de
Savoya nr.11, Timișoara Jud. Timiș
6. creditor: DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, str. Doman II, nr. 2, județul Caraș-Severin,
-administrator special: De Poli Eugenio, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocatură Tatu Ovidiu, Timișoara, str.
Telegrafului,bl. D 5, ap. 5, județul Timiș
Se comunică, alăturat, copia sentinței civile nr. 15/JS din data de 28.01.2021, pronunțată în dosarul nr. 3096/115/2015,
de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de CAF – privind pe debitoarea SC „Agricola Brenta” SRL, cu sediul
în Berzovia.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
România
Tribunalul Caraș-Severin
Reșița
Secția a-II-a Civilă De Contencios Administrativ
Judecător-sindic,
Dosar nr. 3096/115/2015
Cod operator 2896
Sentința civilă nr. 15/JS
Ședința publică de judecată din data de
28 ianuarie 2021
Instanța compusă din:
Judecător Sindic: Deteșan Daniela
Grefier Sindic: Trăilă Diana
Pe rol, derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura falimentului împotriva debitorului Societatea
comercială Agricola Brenta” SRL, cu sediul în Berzovia, str. Timișorii nr. 506, jud. Caraș-Severin, având C.U.I.
14264126 și înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J11/316/2016. La apelul nominal făcut în ședința publică se
constată lipsa părților. Procedura este legal îndeplinită. S-au verificat actele și lucrările de la dosar, după care se
constată depus prin serviciul registratură de către lichidatorul judiciar Raportul de activitate nr. 88/19.01.2021, prin care
solicită admiterea cererii de înlocuire, însoțit de dovada publicării în BPI a raportului de activitate. Se mai constată
depus de către DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș-Severin note de ședință, prin care propun în calitate de lichidator
judiciar pe practicianul în insolvență Darada Insolv IPURL. Nemaifiind alte probe de administrat sau cereri de formulat
se reține cauza spre soluționare.
Judecătorul-sindic,
Deliberând asupra cauzei constată următoarele: Constată că prin cererea nr. 1901/02.12.2020 lichidatorul judiciar
Magister SPRL a solicitat înlocuirea sa numit prin Sentința civilă nr. 45/JS/12.03.2020, și numirea în cauză a unui alt
practician în insolvență. În motivare, arată că refuză numirea în calitate de lichidator judiciar, având în vedere faptul că
după demersurile făcute la Alpha Bank SA Timișoara li s-a comunicat faptul că pentru depunerea specimenului de
semnătură trebuia să se prezente la instituția bancară din Timișoara, iar în situația actuală, având în vedere pandemia la
nivelul țării, există posibilitatea intrării în carantină a orașului Timișoara, astfel că nu se pot desfășura în bune condiții
procedura privind insolvența acestei societăți. Mai mult fostul lichidator judiciar Insolvein SPRL nu le-a comunicat
decât o parte din actele cu privire la debitoarea societate comerciala, această societate fiind cu un volum mare de lucru
și cu multe dosare aflate pe rolul intanței judecătorești, astfel că este greu fără celelalte documente să restabilești situația
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

și să desfășori în bune condiții procedura insolvenței. Totodată, menționează faptul că nu deține suficient personal
pentru un astfel de dosar complex și greoi, având în vedere situația provocată de Covid 19. Faptul că nu le-au fost
comunicate decât o parte din actele legate de procedura de insolvență a debitoarei, imposibilitatea deplasării la sediul
băncii unde se află deschis contul de lichidare și lipsa de colaborare a băncii privind depunerea specimenului la o altă
sucursală/filială decât cea la care s-a deschis contul, faptul că volumul de muncă este foarte mare, iar pandemia i-a
împiedicat să intre în posesia a tot ceea ce le este necesar pentru a putea desfășura activitatea și pentru a presta un
serviciu eficient în această procedură, toate acestea au dus la amendarea lichidatorului judiciar Magister SPRL prin
încheierea din data de 22.10.2020 pronunțată în dosar nr. 2232/115/2019 de către Tribunalul Caraș-Severin. Cu toate că
a explicat printr-o cerere de reexaminare situația existentă, instanța a respins cererea și a dispus amendarea
lichidatorului judiciar. Prin încheierea de ședință din data de 10 decembrie 2021, judecătorul sindic a pus în vedere
creditorului majoritar DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș-Severin să-și exprime punctul de vedere cu privire la cererea
de înlocuire lichidator formulată de SCP Magister SPRL și să numească un alt lichidator judiciar. Prin notele de ședință
din data de 26.01.2021, creditorului majoritar DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș-Severin propune numirea în cauză în
calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvență Darada Insolv IPURL, având în vedere selecția practicienilor
organizată de Comisia de selecție a practicienilor în insolvența constituită la nivel AJFP Caraș-Severin, în data de
19.04.2019, în conformitate cu dispozițiile OPANAF nr. 2442/*18.08.2016. Conform disp. art. 19 alin. 21 din Legea nr.
85/2006, Judecătorul sindic va dispune înlocuirea lichidatorului desemnat, respectiv Magister SPRL, județul Caraș-
Severin prin Sentința civilă nr. 45/JS/12.03.2020 cu lichidatorul judiciar Darada Insolv IPURL județul Caraș-Severin,
care va prelua procedura din faza în care se află.
Pentru aceste motive, dispune :
Înlocuiește lichidatorul judiciar Magister SPRL, cu sediul în municipiul Reșița, str. Horea, bl.A7, parter, județul Caraș-
Severin, înregistrată în Registrul societăților profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. R.S.P. 0326/2007 desemnat prin Sentința
civilă nr. 45/JS/12.03.2020, cu lichidatorul judiciar Darada Insolv IPURL, cu sediul ales în Reșița, str. P-ța 1 Decembrie
1918, nr.7, et. 2, cam. 21, județul Caraș-Severin, înregistrată în Registrul societăților profesionale al U.N.P.I.R. sub nr.
RFO II – 0639/2012. Dispune încetarea atribuțiilor lichidatorului desemnat Magister SPRL. Dispune predarea de către
fostul lichidator judiciar Magister SPRL către noul lichidator judiciar Darada Insolv IPURL, pe bază de proces-verbal
de predare-primire a întregii documentații pe care o deține cu privire la procedura insolvenței ce s-a desfășurat
împotriva debitoarei, de la data deschiderii procedurii insolvenței instituite prin Legea nr. 85/2006 și până la data
pronunțării prezentei sentințe. La data predării-primirii documentației în condițiile de mai sus, lichidatorul judiciar
Magister SPRL este descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui,
creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați. Dispune efectuarea unei adrese fostului lichidator judiciar SVS
Partners IPRUL cu mențiunea de a preda și restul documentelor pe care nu le-a predat fostului lichidator judiciar SCP
Insolvein SPRL noului lichidator judiciar Darada Insolv IPURL. Dispune notificarea prezentei sentințe civile fostului
lichidator judiciar Magister SPRL, lichidatorului judiciar Darada Insolv IPURL, Societății comerciale Agricola Brenta”
S.R.L Berzovia prin lichidatorul desemnat, județul Caraș-Severin, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin și creditorilor. Amână judecarea cauzei pentru data de 11 martie 2021, termen dat în
cunoștință celor prezenți și pentru când se vor cita părțile lipsă. Definitivă și executorie. Cu drept de recurs în termen de
7 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi, 28 ianuarie 2021.
Judecător-sindic Grefier Sindic
Deteșan Daniela Trăilă Diana
Red. D.D./ TD./ 28.01.2021 Ex. 10
Dosar nr. 3096/115/2015 Termen la 11 martie 2021
T.C. debitor: SC Agricola Brenta” SRL, prin lichidator judiciar Darada Insolv IPURL, cu sediul ales în Reșița, str. P-ța
1 Decembrie 1918, nr.7, et. 2, cam. 21, județul Caraș-Severin, înregistrată în Registrul societăților profesionale al
U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0639/2012
Creditori:
1.-creditor: Comuna Berzovia, cu sediul în Berzovia nr.123, jud. Caraș-Severin
2.-creditor: Orașul Bocșa, cu sediul în Bocșa str. 1 Decembrie 1918, nr.22, jud. Caraș-Severin
3.-creditor: ITM Caraș-Severin, Reșița, str. Traian Lalescu nr. 22, jud. Caraș-Severin
4.-creditor-revizuent: SC Asistența Economică SRL Timișoara, str. Vasile Lupu, nr.10, județul Timiș
5.-creditor: SC GG Europe Consult SRL Timișoara, str. Paul Chinezu, nr.1, apart.12, județul Timiș/ str. Eugeniu de
Savoya nr.11, Timișoara Jud. Timiș
6. creditor: DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, str. Doman II, nr. 2, județul Caraș-Severin,
-administrator special: De Poli Eugenio, cu sediul procesual ales la Cabinet avocatură Tatu Ovidiu, Timișoara, str.
Telegrafului,bl. D 5, ap. 5, județul Timiș

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALU STAR SISTEM SRL, cod unic de înregistrare: 16952610
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1289/1285/2014/A1*, Tribunalul Comercial CLUJ.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Calea Dorobantilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, număr de telefon: 0264-596110,
program arhiva luni-joi 9-11:30, program registratura luni-vineri 9-12:30.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

3.Debitor: ALU STAR SISTEM SRL, cu sediul social în BACIU, județul Cluj, cod postal 407055, CUI 16952610,
număr de ordine Reg. Com. J12/4174/2004.
4. Lichidator judiciar: Start Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 22297493, sediul social Cluj-Napoca, str. D.
Gherea, nr. 22, ap. 1, număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II-0745, tel./fax 0364/105117,
0746/193019, e-mail: office@startinsolvency.ro
5. Subscrisa: Start Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului ALU STAR SISTEM SRL, conform
Încheierii din data de 16/03/2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 1289/1285/2014/A1*, în temeiul
art. 59 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, depunem prezentul:
Raportul lichidatorului judiciar privind îndeplinirea atribuțiilor cu privire la debitoarea Alu Star Sistem SRL
Nr.înreg.: 371 /03.02.2021
In indeplinirea atributiilor sale, lichidatorul judiciar Start Insolvency SPRL, a formulat cerere de atragere a raspunderii
patrimoniale a fostilor administratori statutari ai debitoarei Alu Star Sistem SRL, cererea face obiectul dosarului nr.
1289/1285/2014/A1*/a2 al Tribunalului Specializat Cluj, și care a fost suspendata la termenul de judecata din data de
09.05.2019, pana la solutionarea dosarului nr. 18223/211/2017 al Judecatoriei Cluj - Napoca.
Dosarul de mai sus aratat, a fost solutionat prin Sentință civilă nr. 1713/18.03.2020, ramasa definitiva prin neapelare,
astfel ca lichidatorul judiciar Start Insolvency SPRL a formulat cerere de reluare a judecatii.
Prezentul raport a fost dat spre publicare în BPI.
In perioada urmatoare, activitatea lichidatorului judiciar Start Insolvency SPRL, se va axa în special pe, solutionarea
definitiva a cererii de atragere a raspunderii patrimoniale, ce face obiectul dosarului asociat nr. 1289/1285/2014/A1*/a2
al Tribunalului Specializat Cluj.
Anexam prezentului: dovada inregistrarii cererii de reluare a judecatii.
Lichidator judiciar,
Start Insolvency SPRL

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MICLAS SA, cod unic de înregistrare: 912686
Număr dosar: 4061/120/2012
Debitor: SC Miclas SA – în insolventa
Termen: 15.02.2021
Raportul de activitate privind debitorul SC Miclas SA – în insolventa, pentru luna ianuarie 2021
Denumire SC Miclas SA – în insolventa
Forma juridica Societate pe actiuni
Sediu Targoviste, Sos Gaesti, nr 8, Jud Dambovita
ORC Dambovita J15/397/1991
Va rog sa luati ca în BPI nr. 5/04.01.2021 a fost publicat raportul de activitate pentru 120 zile - dovada atasata.
Va rog sa luati ca în BPI nr. 20619/04.12.2020 a fost publicat raportul de activitate pentru luna decembrie 2020 -
dovada atasata.
Prin procesul verbal al aduanrii creditorilor din data de 30.09.2020 a fost aprobata oferta de cumparare inaintata de catre
SC Mitre Darlex Auto SRL.
Astfel, la licitatia din data de 02.11.2020 conform anunturilor publicate în ziarul Romania Libera și pe site-ul UNPIR la
ribrica liciatii, activele debitoarei au fost valorificate conform procesului verbal al adunarii creditorilor mentionat.
A fost incasat pretul partial, aproximativ 50%, urmand ca acesta sa fie achitat în intrgime.
In dosarul nr. 4061/120/2012/a9*/a1 Curtea de Apel Ploiesti a dispus respingerea recursului formulat la termenul din
data de 16.06.2020, în consecinta dosarul nr. 4061/120/2012/a9*, urmeaza a fost repus pe rol de catre Tribunalul
Dambovita, termen fiind stabilit la data de 29.09.2020, cand instanta a dispus respingerea cererii formulate.
Concluzii:
Vă rog sa luați act de prezentul raport de activitate.
Va rog sa lauti act ca activele debitoarei au fost valorificate, urmand ca dupa incasarea pretului sa procedez la
intocmirea unui raport privind sumele incasate și planul de distribuire al acestora.
Va rog sa luati act de publicarea în BPI a actelor de procedura mentionate.
Va rog sa dispuneti un termen procedural.
Vă rog sa dispuneti solutionarea prezentei cauze și în lipsa.
Cabinet individual de insolventa Balan Madalin

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Județul Giurgiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INTERCOM CONSTRUCTEXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 32157373
Tribunalul Giurgiu
Dosar nr.1688/122/2018
Comunicare
Sentința civilă nr. 5/2021
Emisă la data de 27.01.2021
Către
AJFP GIURGIU
Debitor: Intercom Construct Expert SRL cu sediul în sat Malu Spart, nr.164, județul Giurgiu, J52/482/2013
Lichidator judiciar: INSEVAL IPURL
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu
Se comunică alăturat copia sentinței civile nr.5/2021 privind pe debitorul Intercom Construct Expert SRL având ca
obiect procedura insolvenței.
Judecător-sindic Grefier,
Ion Nicula M. Ciurea
*
România Tribunalul Giurgiu
Sindic
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2021:012.000005
Operator de date cu caracter personal nr.3727
Dosar nr. 1688/122/2018
Sentința civilă nr. 5
Ședința publică de la 19 Ianuarie 2021
Completul compus din:
Președinte Ion Nicula
Grefier Marcela Maria Ciurea
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor SC PRO CONFORT WINDOWS SRL, creditor Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, lichidator INSEVAL IPURL, creditor INTERCOM SUPPLIER SRL, creditor
SC RADIAL SOLUȚIONS SRL, creditor MOBEX SA și pe debitor INTERCOM CONSTRUCT EXPERT, având ca
obiect procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată.
La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns creditorul AJFP Giurgiu, lichidatorul judiciar, lipsă fiind celelalte
părți.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care;
Lichidatorul judiciar învederează că a depus la dosar raportul final care a fost aprobat și publicat în BPI.
Tribunalul, constatând că nu mai sunt cereri de formulat în cauză, cererea de atragere răspundere patrimonială urmând a
face obiectul unui dosar asociat, acordă cuvântul părților prezente.
Lichidatorul judiciar având cuvântul, solicită închiderea procedurii insolvenței în contra debitorului, descărcarea de
îndatoriri și responsabilități a persoanelor participante la procedură și aprobarea onorariului de lichidare din fondul de
lichidare.
Creditorul AJFP Giurgiu este de acord cu raportul final și solicită închiderea procedurii insolvenței în contra
debitorului.
Instanța,
Prin sentința civilă nr.467/2018 pronunțată de Tribunalul Giurgiu s-a dispus deschiderea procedurii generale a
insolvenței împotriva debitorului Intercom Construct Expert SRL, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar
Inseval IPURL.
După preluarea funcției, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea operațiunilor specifice lichidării, întocmind raport
final și bilanțul general al lichidării.
Adunarea creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenței deschise în
contra debitorului Intercom Construct Expert SRL cu descărcarea participanților la procedură de îndatoriri și
responsabilități.
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului identifică drept cauze ale
insolvenței, neținerea contabilității în conformitate cu legea, precum și folosirea bunurilor societății în folosul propriu al
organelor de conducere ale debitorului.
De asemenea, au fost identificate persoane din organele de conducere ale societății debitoare cărora le este imputabilă
starea de insolvență și în privința cărora se poate angaja răspunderea patrimonială pentru pasivul neacoperit.
În consecință, lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de
conducere în persoana pârâtului Petrescu Sebastian Marius în calitate de administrator.
Acțiunea având drept obiect atragerea răspunderii patrimoniale personale a pârâtului Petrescu Sebastian Marius pentru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

pasivul debitorului face obiectul dosarului asociat nr. 1688/122/2018/a1, urmând a fi soluționată separat.
Analizând probele dosarului, tribunalul constată următoarele;
Prin raportul final întocmit de către lichidatorul judiciar Inseval IPURL s-a solicitat închiderea procedurii insolvenței în
contra debitorului Intercom Construct Expert SRL.
Raportul final a fost supus discuției Adunării creditorilor care l-a aprobat, astfel cum a fost întocmit.
În cuprinsul său au fost menționate toate activitățile și operațiunile desfășurate de lichidator pe parcursul procedurii
insolvenței în scopul realizării creanțelor creditorilor menționați în tabelul definitiv.
Creanțele creditorilor menționați în tabelul definitiv nu au putut fi acoperite în cursul procedurii de insolvență urmate,
pentru că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitorului care să poată fi valorificate în vederea acoperirii
creanțelor creditorilor recunoscuți la masa credală, înregistrându-se un pasiv în sumă de 1.681.689,75 lei
Astfel, se constată că în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea 85/2014, se impune închiderea procedurii de
insolvență, descărcarea participanților de îndatoriri și radierea debitorului din evidențele de la registrul comerțului, fiind
îndeplinite toate cerințele legii.
Pentru aceste motive,în numele legii, hotărăște:
În temeiul art.174 din Legea nr.85/2014
Dispune închiderea procedurii de faliment împotriva debitorului falit Intercom Construct Expert SRL cu sediul în sat
Malu Spart, nr. 164, județul Giurgiu, J52/482/2013.
Dispune radierea debitorului falit din evidențele ORCT Giurgiu.
Descarcă pe participanții la procedura insolvenței de orice îndatoriri și responsabilități.
Ia act că problema de răspundere patrimonială formează obiectul unei cauze asociate.
Dispune plata sumei de 2500lei fără TVA către lichidatorul judiciar Inseval IPURL din fondul de lichidare prev.de art.
39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare
Pronunțată azi 19.01.2021 prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.
Președinte, Grefier,
Ion Nicula Marcela Maria Ciurea

2. Societatea SIER DECO TEXTIL SRL, cod unic de înregistrare: 26687782


Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 476/122/2017/a3
Comunicare sentința civilă nr.321/2020
emisă la data de 01.02.2021
Către
Creditorii
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu-Giurgiu, București, nr. 12, Județ Giurgiu
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIȚĂ-DIRECȚIA
GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE-sector 3, București, SF VINERI, nr. 32
Lichidator judiciar
START INSOLVENCY SPRL-CLUJ NAPOCA, D. GHEREA, nr. 22, ap. 1, Județ CLUJ
Debitor
SC SIER DECO TEXTIL SRL-sector 2, București, ȘOS. FUNDENI, nr. 250
Pârât
KALEM ALI MURAT-MIHĂILEȘTI, SEMICERCULUI, nr. 19, Județ GIURGIU
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu
Se comunică alăturat copia sentinței civile nr. 321/2020 privind pe pârâtul KALEM ALI MURAT având ca obiect
cerere atragere răspundere patrimonială.
Judecător-sindic Grefier,
Ion Nicula M. Ciurea
*
Romănia Tribunalul Giurgiu
Sindic
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2020:012.000321
Operator de date cu caracter personal nr. 3727
Dosar nr. 476/122/2017/a3
Sentința civilă nr. 321/2020
Ședința publică de la 24 Noiembrie 2020
Completul compus din:
Președinte Ion Nicula
Grefier Nicoleta Ionela Baciu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, reclamant
START INSOLVENCY SPRL, creditor SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN PRIMAR ROBERT
SORIN NEGOIȚĂ-DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE și pe debitor SC SIER DECO TEXTIL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

SRL, pârât KALEM ALI MURAT, având ca obiect ordonanță președințială cerere de atragere a răspunderii
patrimoniale.
La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pricina este la al doilea termen de judecată, procedura de
citare este legal îndeplinită, la dosar s-a depus răspuns la întâmpinare din partea lichidatorul judiciar.
Instanța, ținând cont că procedura de citare este legal îndeplinită, că pârâtul a formulat întâmpinare prin care și-a
exprimat punctul de vedere referitor la acțiunea în răspundere patrimonială, constată cauza în stare de judecată și o
reține spre soluționare.
Instanța,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu sub nr. 476/122/2017/a3 din 20.05.2020 reclamantul Start
Insolvency SPRL a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Kalem Ali Murat pentru pasivul falitei SC
Sier Deco Textil SRL în sumă de 6.977.078,15 lei.
În fapt, reclamantul arată că prin încheierea din data de 11.04.2017 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.
476/122/2017, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevăzută de Legea 85/2014, împotriva
societății Sier Deco Textil SRL și s-a numit în calitate de lichidator judiciar CII Zamfir Mihai. Prin încheierea din data
de 07.11.2017 s-a dispus numirea în calitate de lichidator judiciar a Start Insolvency SPRL.
Lichidatorul judiciar a notificat fostul administrator statutar al debitorului Sier Deco Textil SRL Kalem Ali Murat, în
vederea predării actelor Primare al debitorului și a bunurilor societății. A notificat fostul administrator statutar și prin
intermediul executorului judecătoresc Câmpian Mihai Radu.
Urmare a deschiderii procedurii, conform art. 67 din legea 85/2014, lichidatorul judiciar a notificat debitorul la adresa
sediului social de la Registrul Comerțului, cât și la adresa de rezidenta a administratorului statutar în vederea depunerii
documentelor menționate de art. 67 coroborat cu art. 82 alin. din Legea 85/2014.
Prin refuzul nejustificat al administratorului statutar de a preda actele contabile lichidatorului judiciar se prezumă că
acesta nu a ținut contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. In ceea ce privește existenta fapte ilicite,
arătăm că în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, art. 1 al. 1 “societățile comerciale au obligația să organizeze și
să conducă contabilitatea proprie...” și în conformitate cu art. 5 “persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să conducă
contabilitatea în partida dublă și să întocmească situații financiare anuale”.
Așadar rezultă că pârâtul în exercitarea funcției de administrator cu puteri nelimitate, a încălcat dispoziții legale
imperative prevăzute de Legea 82/1991 și Legea 31/1990 privitor la obligația ținerii contabilității debitorului. In
considerarea aspectelor invocate mai sus, este evident că funcționarea societății nu s-a desfășurat în condiții de
legalitate, existând o legătură cauzală între faptele ilicite, culpabile ale administratorului pârât și prejudiciul adus
creditorilor, prin neplata datoriilor către aceștia.
Fapta administratorului pârât s-a concretizat printr-o serie de omisiuni în a realiza demersurile care se afla în sarcina sa,
precum neținerea contabilității conform normelor legale precum și în acțiuni care se aflau în contradicție cu dispozițiile
legale precum folosirea bunurilor aflate în patrimoniul societății debitoare în interesul altor persoane, contrar interesului
debitorului și care evidențiază că administratorul societății nu s-au comportat ca un bun proprietar raportat la diligenta
minim necesară pentru a evita starea de insolventă a debitorului. Vinovăția rezultă chiar din neîndeplinirea acestor
obligații, în condițiile în care nu s-a dovedit existența unei împrejurări care înlătură vinovăția, iar potrivit Codului civil,
răspunderea poate fi antrenată și pentru prejudiciul ce a fost cauzat prin neglijentă.
În speță, indiferent de faptul că pârâtul Kalem Ali Murat, în calitate de fost administrator statutar al debitorului, a
încălcat din culpa (neglijență) sau cu intenție normele de drept care impuneau gestionarea cu mai multă diligentă a
patrimoniului societății debitoare decât interesele personale, este autorul unor fapte expres și limitativ invocate de
legiuitor la art. 169 alin. 1 lit. a) și lit. d) a legii 85/2014, fapte care constituie o premisă legală de a fi angajată
răspunderea patrimonială a acestora în recuperarea prejudiciului în suma de 6,977.078,15 lei creat față de creditorii
înscriși în tabelul de obligații ale debitorului.
Raportat la cele ce preced, apreciem că dovada legăturii dintre faptele ilicite, culpabile ale administratorului statutar
Kalem Ali Murat și ajungerea în stare de faliment a debitorului Sier Deco Textil SRL sunt dovedite, în condițiile
prevăzute de Codul Civil raportat la art. 169 alin. 1 lit.. d) din Legea 85/2014, în sensul existenței unui raport de
cauzalitate, între ele, motiv pentru care solicită admiterea prezentei cereri așa cum a fost formulată.
În drept, au fost invocate prevederile art. 169 alin. 1 lit. a și d din Legea 85/2014.
Prin întâmpinarea formulată în cauză pârâtul Kalem Ali Murat a solicitat respingerea cererii formulată ca nefondată,
arătând că în cauză nu sunt întrunite condițiile pentru atragerea răspunderii patrimoniale reglementată de art. 169 din
Legea 1 nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Această forma de răspundere reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014, este una specială, nu o răspundere
contractuală izvorâtă din mandat, nefiindu-i aplicabile regulile prevăzute în materia răspunderii contractuale.
Pentru a putea fi angajată această formă de răspundere este necesară îndeplinirea mai multor condiții prevăzute de lege,
condiții care nu sunt îndeplinite la cauză.
Astfel, reclamanta nu a indicat nicio probă din care instanța să rețină: aplicabilitatea art. 169 lit. c din Legea nr.
85/2014, în sensul că starea de insolvență ar fi fost cauzată de neplata obligațiilor fiscala la termenele prevăzute de lege,
ci s-a rezumat la prezentarea unor aspecte teoretice ale răspunderii.
Având în vedere natura juridică a răspunderii persoanelor prevăzute de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, respectiv
aceea a unei răspunderi speciale ce împrumută caracteristicile răspunderii civile delictuale, consider că aceasta poate fi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

atrasă numai în situația în care persoanele interesate fac dovada existenței raportului de cauzalitate între faptă și
prejudiciu, ceea ce înseamnă că trebuie să îndeplinească condițiile de admisibilitate desprinse din prevederile art. 1349
C.civ., respectiv fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate și culpa.
În plus, pentru atragerea răspunderii patrimoniale nu este suficient a se dovedi săvârșirea faptei culpabile, ci trebuie
demonstrat faptul că starea de insolvență a fost determinată de faptele culpabile săvârșite de administrator sau că acesta
a acționat cu vinovăție în forma intenției directe prejudiciind astfel creditorii.
Pe lângă condițiile generale, art. 169 din lege prevede și anumite condiții speciale pentru angajarea acestei forme de
răspundere, condiții pe care, la fel ca și instanța de fond, le apreciez neîndeplinite în prezenta cauză.
În realitate, starea de insolvabilitate a fost provocată de condițiile socio-economice.
Din demersurile efectuate de pârât și prezentate în cuprinsul dosarului de insolventa rezultă în mod clar că a făcut tot
ceea ce era legal posibili pentru a lămuri situația fiscală a societății.
Reclamantul nu a dovedit exercitarea cu rea-credință a prerogativelor de administrator de către pârât.
În probațiune au fost depuse înscrisurile de la filele 1-52 și au fost avut în vedere probatoriile din dosarul de fond al
insolvenței societății debitoare.
Analizând probele dosarului tribunalul constată că cererea formulată de către reclamantul Start Insolvency SPRL
împotriva pârâtului Kalem Ali Murat este întemeiată și va fi admisă.
Drept temei juridic de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului, lichidatorul invocă existența cazurilor de
răspundere prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a și d din Legea 85/2014.
În conformitate cu prevederile art.169 alin.1 lit.a) și d) :”La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului
judiciar, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajunsă în stare
de insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de
membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au
contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:
-lit.a) a folosit bunurile persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
-lit.d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în
conformitate cu legea.
Raportat la probatoriul cauzei tribunalul constată că pârâtul se face vinovat de comiterea faptelor reținute în sarcina sa
de către lichidatorul judiciar astfel cum se va arăta.
Societatea Sier Deco Textil SRL a fost înființată în anul 2010 de către pârât în calitate de asociat unic și administrator,
firma având drept obiect comerțul cu amănuntul al textilelor în magazine specializate.
Deși a fost notificat legal să predea documentele de evidență contabilă expres prevăzute de lege, pârâtul, în mod
intențional a nesocotit această obligație, cu scopul împiedicării practicianului în insolvență și a creditorului de a
cunoaște situația societății și identifica bunurile acestora.
După formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva pârâtului, tribunalul l-a citat pe acesta cu
mențiunea de a depune înscrisuri în probațiune, respectiv actele de evidență contabilă pentru a dovedi ținerea regulată a
contabilității, obligație pe care nu și-a îndeplinit-o și nici nu a prezentat vreo justificare rezonabilă, serioasă asupra
conduitei sale.
In raport de cele arătate, se reține că pârâtul nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, în sensul că nu a întocmit
actele de evidență contabilă prevăzute de lege (balanță, bilanț, etc.)
Neținerea contabilității în conformitate cu legea prin neîntocmirea și nedepunerea actelor contabile a produs
dezorganizarea societății și inevitabil, încetarea de plăți, activitate imputabilă inclusiv pârâtului în calitate de asociat
unic și administrator, prejudiciul constând tocmai în pasivul neacoperit al debitorului.
În referire la apărările pârâtului din întâmpinare tribunalul reține afirmația acestuia că insolvența a avut cauze obiective
este lipsită de dovezi, precum și faptul că ar fi ținut contabilitatea în conformitate cu legea, afirmație a pârâtului care ar
fi putut fi probată num ai prin predarea/depunerea documentelor de evidență contabilă prevăzută de lege, lucru pe care
pârâtul nu l-a făcut, prezumția legii fiind aceia că, de vreme ce nu a predat documentele înseamnă că nu le-a întocmit,în
mod intenționat pentru a nu putea fi verificată activitatea societății, fapta fiind una ilicită și mai mult vătămătoare pentru
firmă care nu își poate avea existența fără a avea o perspectivă asupra activității sale economice și financiare.
În referire la cazul dispozițiilor prevăzute de art.169 lit.a) constând în folosirea bunurilor și creditelor societății în scop
personal sau al altor persoane, tribunalul constată că acest caz este invocat generic de către reclamant, fără a se invoca o
acțiune/inacțiune a pârâtului care să poată fi încadrată în cazul de răspundere prevăzute de lege, îndeplinirea cerințelor
acestui caz neputând fi dedusă implicit din constatarea temeinicei cazului de răspundere prevăzut de art. 169 alin.1 lit.
d) din Legea nr. 85/2014.
Pentru aceste motive,în numele legii, hotărăște:
Admite cererea formulată de reclamanta Start Insolvency SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dobrogeanu Gherea nr.
22, ap. 1, județ Cluj, împotriva pârâtului Kalem Ali Murat, cu domiciliul în Mihăilești, str. Semicercului nr.19, județ
Giurgiu.
Obligă pe pârât să plătească cu titlu de pasiv nejustificat al falitei Sier Deco Textil SRL următoarele sume de bani:
-6.975.873 lei către creditorul DGRFP Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu;
-1205,15 lei către creditorul DGITL sector 3 București.
Cu drept de apel în 7 de zile de la comunicare.
Pronunțată azi 24 Noiembrie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților ce către grefa instanței.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Președinte, Grefier,
Ion Nicula Nicoleta Ionela Baciu

Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TEHNOSOFT SRL, cod unic de înregistrare: 15331886
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr.225/03.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5237/101 anul 2015; Tribunal: Tribunalul Mehedinți Secția a II - a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: N.S.D.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, județul Mehedinți; Programul
arhivei/registraturii instanței: 0900 - 1300;
3.Debitor: SC Tehnosoft SRL, cod de identificare fiscală: 15331886; sediul social: Dr. Tr. Severin, str. Calea
Dudașului, nr. 49, Schela județul Mehedinți, Număr de ordine în registrul comerțului J25/131/2003;
4.Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, Cod identificare fiscală 31215824; sediul social în Dr. Tr.
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, județul Mehedinți; sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți;Tel/fax: 0252/354.399 sau 0742.592.183, prin reprezentant P. E.;
conform încheierii din data de 15.06.2015, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, Secția a II - a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 5237/101/2015.
5.Consultant Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Tehnosoft SRL în temeiul: Art. 59
alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică: - Raportul
lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de insolvență, astfel întocmit, în anexă, în
număr de 1 (una) fila.
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.
Raport luna Februarie 2021
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 604 din data de 13.01.2021 a
raportului lunar de activitate nr. 69 din data de 13.01.2021.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață a bunului imobil * Proprietate imobiliara de tip industrial nr. cadastral
5075/C1, C2, C3, C4, C5, situata în Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului nr. 49, jud. Mehedinti la pretul dimiuat cu 35
% fata de pretul stabilit în raportul de evaluare în cuantum de 85.670 Euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua
platii)*, prin afișarea anunțurilor de vânzare la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Hinova, str.
Calafatului, nr. 42, județul Mehedinți, la panoul publicitar al lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian,
nr. 85, județul Mehedinți și la biroul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul
Mehedinț, conform dovezilor anexate.
Anunțurile privind licitația publică au fost afișate pe site-urile www.locbun.ro, www.olx.ro, www.consultant-
insolventa.ro www.anunturipublicitare.ro precum și pe site – ul specializat de licitații al UNPIR – www.licitatii-
insolventa.ro .
Licitațiile publice cu strigare au fost organizate în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți
dupa cum urmeaza :
-la data de 02.02.2021 cu afisare la data de 11.01.2021
-la data de 15.02.2021 cu afisare la data de 02.02.2021
Conform proceselor verbale de licitatie, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunul imobil din patrimoniul
debitoarei nu a fost valorificat din lipsa de ofertanti.
In vederea maximizarii averii debitoarei SC Tehnosoft SRL lichidatorul judiciar a procedat la intocmirea unui anunt
privind inchirierea în tot sau în parte a bunului imobil Proprietate imobiliara de tip industrial nr. cadastral 5075/C1, C2,
C3, C4, C5, situata în Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului nr. 49, jud. Mehedinti.
Pana la data prezentului raport nu au fost depuse oferte de inchiriere.
Situatia cheltuielilor de procedura neachitate:
-retributie administrator judiciar conform hotarare adunare creditori din data de 13.08.2015 pentru perioada iulie 2015 –
februarie 2016 – 16.000 lei exclusiv TVA
-retributie lichidator judiciar conform hotarare adunare creditori din data de 16.05.2019 pentru perioada martie 2016-
Ianuarie 2021 (58 luni x 2000 lei/ luna) – 116.000 lei exclusiv TVA
-cheltuieli publicitate ziarul Infostar, Jurnalul National, Piata Severineana, Adevarul – 11027,00 lei
-cheltuieli panouri publicitare – 1500 lei
-cheltuieli paza bunuri imobile conform contract de custodie nr. 1441/29.12.2015, pentru perioada Ianuarie 2016 –
Ianuarie 2021 (60 luni x 500 lei/ luna = 30.000 lei)
Solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv valorificarea bunului imobil din proprietatea
debitoarei SC Tehnosoft SRL.
Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvență SPRL
prin asociat coordonator ec. E. P.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SARTO REG SRL, cod unic de înregistrare: 28171450
Proces verbal din data de 01.02.2021
Număr:80 Data emiterii: 01.02.2021.
1.Date privind dosarul:Număr dosar 312/1371/2018 al Tribunalului Specializat Mureș.
Judecător sindic:Ioan Eugen Maier Arhiva/registratura instanței:Adresa:str. Justiției, nr.1,Târgu-Mureș, județul
Mureș.Numar telefon 212541.Program arhivă:8,00-12,00..
2. Creditori:
3.1. Debitor:Societatea Sarto Reg SRL, având cod de identificare fiscală 28171450, cu sediul social în comuna Lunca,
sat Băița, nr.167/A, județul Mureș, număr de ordine în registrul comerțului J26-260-2011.
3.2. Administrator special:
4.Lichidator judiciar Cabinet individual de insolvență Botoș Iacob Dorinel, având cod de identificare fiscală ro
19852097, cu sediul social în localitatea Ungheni, str. Principală, nr.67, bl.F, sc.1, ap.10, județul Mureș, cu număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B1478, având telefon 0740207742 sau 0722646459, fax 0265233389, e-
mail botosid@yahoo.com,
Reprezentat de Boto; Iacob Dorinel
5.Subsemnatul CII Botoș Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Sarto Reg SRL Băița, conform
încheierii nr.106/C din data de 06.06.2018, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr.312/1371/2018, în
temeiul art.156 alin.1 lit.e din Legea privind procedura insolvenței
proces verbal
Ședința adunării creditorilor societății Sarto Reg SRL Reghin a fost stabilită pentru data de 01.02.2021 în conformitate
cu art.100 din legea nr.85/2014 cu următoarea ordine de zi:
-aprobarea reducerii prețului de vânzare cu 50% din prețul de evaluare.
La ședință participă creditorul Biris Daniel care deține 22,05% din total creanțe, creditor care aprobă ordinea de zi și
aprobă reducerea prețului de vânzare cu 50% din prețul de evaluare.Unicredit Bank SA creditor care deține 28,11% din
total creanțe a trimis o scrisoare prin care arată că aprobă reducerea prețului de vânzare cu 50% din prețul de
evaluare.AJFP Mureș, care deține 34,25% din total creanțe, a trimis o scrisoare cu privire la ordinea de zi, prin care
arată aprobă reducerea prețului de evaluare 50% din prețulul de evaluare.Ședința este statutară.
Astfel se ia următoarea hotarâre:
Art.1.Se aprobă reducerea prețului de vânzare cu 50% din prețul de evaluare.
Încheiat azi 01.02.2021 în 4 exemplare la sediul lichidatorului judiciar.Creditorii pot formula contestație împotriva
procesului verbal în 5 zile de la publicarea în buletinul insolvenței.
Lichidator judiciar, Botos Iacob Dorinel

2. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


România
Curtea de Apel TÂRGU-MUREȘ
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
TÎRGU MUREȘ, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 69, JUD. MUREȘ
DOSAR nr. 50/1371/2017/a148
Stadiul procesual: Apel
Obiectul dosarului: Procedura Insolvenței
Complet: CS6AI
Comunicare
a Deciziei nr. 353/A,
pronunțată la data de 14.12.2020
Emisă la data de 03 Februarie 2021
Către
CONTESTATOR:
EULER HERMES SA BRUXELLES SUCURSALA BUCUREȘTI-sector 1, București, GENERAL ERNEST
BROSTEANU LA SCA VOICU&FILIPESCU,
DEBITORUL:
ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-TÂRGU MUREȘ, str. VOINICENILOR,
nr.35, Județul MUREȘ,
ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RTZ & PARTNERS SPRL-TÂRGU MUREȘ, str.
VOINICENILOR, nr.35, Județul MUREȘ,
ADMINISTRATOR JUDICIAR:
RTZ & PARTNERS SPRL-CLUJ NAPOCA, ALEEA DETUNATA, nr. 4, Județ CLUJ,
ADMINISTRATOR SPECIAL:
PROSSZER ZOLTAN-TARGU-MURES, str. Ștefan cel Mare, nr. 33, Județ MUREȘ
Se comunică, alăturat, copia Deciziei nr. 353/A din data de 14.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a148, de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Curtea de Apel Tg.-Mureș – Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe debitoarea ROMCAB
SA, cu sediul în TÂRGU MUREȘ, str. VOINICENILOR, nr.35, Județul MUREȘ, înmatriculată în Registrul Comerțului
ținut de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Specializat Mureș sub nr. J26/764/1995 având C.U.I. 7947193.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
România
Curtea de Apel Târgu Mureș
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 50/1371/2017/a148
Încheiere
Ședința publică din 7 decembrie 2020
Completul compus din:
Președinte Robert Mihai Szasz
Judecător Mariana Făgărășan
Grefier Crina Rus
Pe rol se află judecarea apelului declarat de EULER HERMES SA BRUXELLES-SUCURSALA BUCUREȘTI,
J40/7233/2011, CIF 28620754, cu sediul în București, Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, et. 1, Clădirea B, Oregon Park,
sector 2 și cu sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avocați VOICU&FILIPESCU din București, str. General
Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1, împotriva Sentinței nr. 103/C/01.10.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat
Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a148.
La apelul nominal făcut în ședința publică sau răspuns apelanta-contestatoare Euler Hermes SA, Sucursala București,
prin avocat Simona Merdariu și intimata-debitoare Romcab SA, prin administrator judiciar RTZ&Partners reprezentată
de consilier juridic Otilia Holoșpin, lipsă fiind intimata-debitoare Romcab SA, prin administrator special Prosszer
Zoltan.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentanta intimatei-debitoare Romcab SA, prin administrator judiciar RTZ&Partners, consilier juridic Otilia
Holoșpin, depune delegația de reprezentare.
Curtea pune în discuție, competența acestei instanțe în soluționarea prezentei cauze.
Reprezentanta apelantei-contestatoare Euler Hermes SA, Sucursala București, avocat Simona Merdariu, consideră că
această instanță este competentă material, teritorial și general să soluționeze apelul.
Reprezentanta intimatei-debitoare Romcab SA, prin administrator judiciar RTZ&Partners, consilier juridic Otilia
Holoșpin, pune aceleași concluzii.
Instanța, verificându-și din oficiu competența potrivit prevederilor art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
constată că are competența generală, materială și teritorială de a soluționa prezenta cauză având în vedere dispozițiile
art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 coroborate cu cele ale art. 96 pct. 2 din Codul de procedură civilă și faptul că apelul
este formulat împotriva unei hotărâri pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș față de care Curtea de Apel Târgu
Mureș este instanță ierarhic superioară.
S-a făcut referatul asupra cauzei, după care se constată că apelul este declarat și motivat în termenul legal, fiind timbrat
cu o taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei (f.29).
În cadrul procedurii de regularizare administratorul special al debitoarei a depus întâmpinare, solicitând judecarea
cauzei și în lipsă, conform art. 223 alin. 1 Cod procedură civilă.
La întrebarea instanței, reprezentanta apelantei-contestatoare Euler Hermes SA, Sucursala București, avocat Simona
Merdariu, declară că nu înțelege să formuleze cereri în probațiune.
Reprezentanta intimatei-debitoare Romcab SA, prin administrator judiciar RTZ&Partners, consilier juridic Otilia
Holoșpin,
Nefiind formulate cereri în probațiune, instanța închide etapa cercetării judecătorești și deschide etapa dezbaterilor,
acordând cuvântul în susținerea cererii de apel.
Reprezentanta apelantei-contestatoare Euler Hermes SA, Sucursala București, avocat Simona Merdariu, solciită
admiterea apelului astfel cum a fost formulat și, în consecință, a se admite înscrierea Euler Hermes SA la masa credală a
Romcab SA, prin rectificarea tabelului preliminar al creanțelor Romcab SA, în sensul înscrierii Euler Hermes SA în
locul Băncii Transivania SA.
În primul rând având în vedere subrogarea Euler Hermes SA în drepturile Băncii Transilvania SA pentru diferența de
sumă plătită, înscrierea separată a Euler Hermes SA ca și creanță chirografară, în considerarea plății nedatorate de către
Euler Hermes SA către Romcab SA.
Esența apelului și a fondului prezentei cauze, rezidă în faptul de a înțelege că sunt supuse analizei trei raporturi juridice
distincte, în sensul că există raportul Euler Hermes SA-Romcab SA, raport juridic constituit prin polița de asigurare de
risc de credit comercial, poliță de asigurare contractată de către Romcab SA în folosul Romcab SA.
Polița de asigurare are ca beneficiar atât ca asigurat, cât și ca beneficiar pe Romcab SA și nu Banca Transilvania SA.
Acesta este raportul juridic în baza căruia apelanta a solicitat înscrierea la masa credală și raportul juridic față de care a
cerut administratorului judiciar, în primă instanță, să fie analizat.
Solicitarea apelantei de înscriere la masa credală a venit ca urmare a unei plăți efectuate în baza unei sentințe executorii,
pronunțată într-un dosar de către Curtea de Apel București nr. 11638/3/2018, acțiune a Băncii Transilvania SA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

împotriva Euler Hermes SA, urmare a contractului de factoring încheiat între Banca Transilvania SA și Romcab SA, dar
și ca urmare a cesiunii din polița de asigurare încheiată de Romcab SA în folosul Băncii Transilvania SA. Aici
subliniază faptul că cesiunea nu prevede faptul că Banca Transilvania SA devine beneficiar al poliței de asigurare, ci
faptul că Banca Transilvania SA este doar cesionarul dreptului de a încasa orice îndemnizație de asigurare care ar putea
fi plătibilă către Romcab SA. A încercat să sublinieze diferența dintre cele trei raporturi juridice, deci, față de obiectul
prezentei cauze ce trebuie analizat este raportul exclusiv între Euler Hermes SA și Romcab SA, constând în polița de
asigurare, raport juridic care nu a făcut obiectul analizei în celălalt dosar, iar judecătorul sindic a reținut în mod greșit
faptul că implicațiile și efectele Euler Hermes SA – Romcab SA, în baza poliței, ar fi fost tranșate definitiv în acel
dosar, în care, a fost analizat strict dreptul Băncii Transilvania SA împotriva Romcab SA în baza contractului de
factoring fără recurs și a unei polițe de asigurare cesionată de către apelantă.
În plus, față de acest aspect, Romcab SA, fără să anunțe Euler Hermes SA, de aici și motivul pentru care apelanta
solicită plata nedatorată către Romcab SA, a modificat în contractul exclusiv dintre Banca Transilvania SA și Romcab
SA contractul de factoring. Romcab SA a venit și a adus această poliță de asigurare cu titlu de garanție, lucru pe care
apelanta nu a avut cunoștință de cauză decât în momentul în care a fost dată în judecată după data deschiderii procedurii
insolvenței Romcab SA.
Ceea ce vrea să puncteze este faptul că Romcab SA nu a avut nicio pretenție față de Euler Hermes SA, nu a formulat
nicio solicitare de despăgubire în baza poliței Euler Hermes SA față de Romcab SA, nu a stabilit nicio îndemnizație de
asigurare că ar fi plătibilă. Prin polița de asigurare nu a fost asigurat un risc de credit aferent creanțelor care au făcut
obiectul contractului de factoring, ci a fost asigurat un risc de credit comercial asumat de către Romcab SA în baza
strategiei sale de vânzare a bunurilor pe credit, deci, polița de asigurare a vizat strict relația comercială dintre Romcab
SA și debitorii cedați și nu a asigurat creanțele care au făcut obiectul factoringului dintre Banca Trandilvania SA și
Romcab SA.
În litigiul în baza căruia apelanta a plătit acest aspect, polița și obiectul poliței de asigurare, efectele poliței de asigurare,
răspunderea Romcab SA față de acțiunile și obligațiile conform poliței de asigurare, inclusiv faptul că în polița de
asigurare sunt stabilite niște limite de credit aferente fiecărui debitor și faptul că creanțele care ar putea intra sub
obiectul asigurării fac obiectul compensării fiind vorba de relații comerciale reciproce pe care Romcab SA le-a avut cu
Electroconat SRL și AAM Com Grup SRL, aceste aspecte urmând a fi luate în considerare la stabilirea valorii
îndemnizației de asigurare în cazul în care aceasta ar fi fost plătibilă. Aceste aspecte nu au fost analizate sub nicio formă
în acel dosar, nici nu trebuiau, tocmai de aceea aspectele dintre Euler Hermes SA și Romcab SA rezultate în baza poliței
de asigurare trebuiesc analizate separat în cadrul procedurii de insolvență.
Or, judecătorul sindic, cât și administratorul judiciar a preluat decizia din dosarul Băncii Transilvania SA împotriva
Euler Hermse SA, nu a analizat sub nicio formă raportul juridic și implicațiile conform poliței de asigurare, acesta fiind
și motivul pentru care administratorul judiciar a considerat în mod greșit și neîntemeiat că acest raport juridic ar fi fost
deja tranșat și astfel sunt incidente prev. art. 13 pct. a din poliță, respectiv faptul că Euler Hermes SA nu ar avea acțiune
împotriva Romcab SA, ci ar trebui să se îndrepte împotriva debitorilor cedați, lucru total greșit, fiindcă nu a fost
stabilită o îndemnizație de asigurare plătibilă către Romcab SA, doar în cel caz apelanta ar fi trebuit să se îndrepte doar
împotriva debitorilor cedați.
În primul rând, nu a cerut subrogarea în drepturile Băncii Transilvania SA urmare a plății. Banca Transilvania SA este
înscrisă la masa credală a Romcab SA, astfel Romcab SA a confirmat faptul că are o datorie față de Banca Transilvania
SA. Romcab SA în mod indirect a confirmat faptul că acele facturi care fac obiectul contractului de factoring cu Banca
Transilvania SA nu au făcut obiectul poliței de asigurare, de aceea Rocmab SA și-a asigurat întreaga datorie către Banca
Transilvania SA.
Banca Transilvania SA a fost înregistrată la masa credală a Romcab SA, cât și la masa credală a debitorilor cedați. Cu
același lucru vine acum și apelanta și solicită, subrogarea în primul rând în drepturile Băncii Transilvania SA, având în
vedere plata efectuată de către apelantă, iar în cazul în care s-ar respinge această cerere, să fie înregistrată ca și creditor
chirografar pentru plată nedatorată în baza poliței de asigurare. Solicită a se ține cont de distincția celor trei raporturi
juridice care prezintă incidență în prezenta cauză.
Reprezentanta intimatei-debitoare Romcab SA, prin administrator judiciar RTZ&Partners, consilier juridic Otilia
Holoșpin, cere, conform întâmpinării depuse la dosar, respingerea apelului ca neîntemeiat și menținerea hotărârii atacate
ca legală și temeinică, având în vedere faptul că drepturile la îndemnizația de asigurare au fost cesionate în folosul
Băncii Transilvania SA consideră temeinică și legală sentința Tribunalului Specializat Mureș și, în consecință, solicită
respingerea apelului.
Curtea de Apel,
Pentru a da posibilitatea părților să formuleze și să depună la dosar concluzii scrise, va amâna pronunțarea la data de 14
decembrie 2020, cu mențiunea că soluția se va pune la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței potrivit
dispozițiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunțarea în cauză la data de 14 decembrie 2020.
Pronunțată în ședința publică din 7 decembrie 2020.
Președinte, Judecător, Grefier,
Robert Mihai Szasz Mariana Făgărășan Crina Rus

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

*
România
Curtea de Apel Târgu Mureș
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 50/1371/2017/a148
Decizia nr. 353/A
Ședința publică din 14 decembrie 2020
Completul constituit din:
Președinte Robert Mihai Szasz
Judecător Mariana Făgărășan
Grefier Crina Rus
Pe rol se află pronunțarea asupra apelului declarat de EULER HERMES SA BRUXELLES-SUCURSALA
BUCUREȘTI, J40/7233/2011, CIF 28620754, cu sediul în București, Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, et. 1, Clădirea B,
Oregon Park, sector 2 și cu sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avocați VOICU&FILIPESCU din București,
str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1, împotriva Sentinței nr. 103/C/01.10.2020, pronunțată de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a148.
În lipsa părților.
Se constată că apelanta a depus concluzii scrise la data de 14 decembrie 2020.
Mersul dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 7 decembrie 2020, când s-a amânat
pronunțarea pentru data 14 decembrie 2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Curtea de Apel,
Deliberând asupra apelului, constată următoarele:
Prin Sentința nr. 103/C/01.10.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a148, s-a
respins contestația formulată de către contestatoarea societatea EULER HERMES SA Bruxelles Sucursala București,
CUI RO 28620754, înregistrată ORC nr. J40/7233/2011, cu sediul în București, Șos. Pipera, nr. 46D-46E-48, et. 1,
Clădirea B, Oregon Park, sector 2, și cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la SCA Voicu & Filipescu
cu sediul în București, str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1, cu privire la măsura administratorului judiciar
RTZ & Partners SPRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, desemnat pe seama debitoarei
ROMCAB SA, în insolvență, având CUI RO7947193, înregistrată ORC nr. J26/764/1995, cu sediul în mun. Târgu-
Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, prin administrator special, cuprinsă în pct. B.4 din Raportul de activitate nr.
40 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12396/28.07.2020.
Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele:
Prin cererea de înscriere la masa credală și rectificare a Tabelului Preliminar al Creanțelor Romcab SA, creditoarea
Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București a solicitat subrogarea în drepturile creditoarei Banca Transilvania SA.
privind creanțele debitorilor cedați AAM Cam Grup SRL și Electroconat SRL, în temeiul art. 1597 Cod Civil;
înscrierea în calitate de creditor chirografar al Romcab SA, pentru suma de 894.490,04 lei; repunerea în termenul pentru
înscrierea la masa credală a Romcab SA
Administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, desemnat pe seama debitoarei Romcab SA a întocmit, în temeiul art.
59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Raportul de activitate nr. 40 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
12396/28.07.2020, prin care, sub pct. B.4 a respins cererea creditoarei EULER HERMES SA Bruxelles Sucursala
București, considerând că aceasta nu are temei legal pentru solicitarea sumelor plătite drept indemnizație de asigurare
de la Romcab SA .
Totodată, administratorul judiciar a avut în vedere considerentele Deciziei Civile nr. 185/09.03.2020, pronunțată în
dosarul nr. 11738/3/2018, Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, prin care contestatoarea a fost obligată la
plata către Banca Transilvania a sumei de 11.977.858.80 lei, reprezentând 90% din valoarea nominală a facturilor
aferente debitorului cedant AAM Com Grup SRL și facturile aferente debitorului cedat Electroconat SRL
Împotriva acestei soluții a formulat contestație creditoarea Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București, care face
obiectul prezentei cauze.
În vederea stabilirii stării de fapt judecătorul sindic reține că, între Banca Transilvania SA prin Sucursala Mureș și
Romcab SA, prima în calitate de factor și cea de-a doua în calitate de aderent și totodată garant s-au încheiat două
contracte de factoring domestic fără recurs: nr. 119/16.05.2011 și nr. 528/22.12.2014, pe durata și perioada de tragere
stabilite în condițiile speciale, ambele având ca obiect finanțarea prin factoring în lei în baza unui contract comercial
dintre solicitanți și debitorii propuși spre finanțare cu scopul de a acoperi lipsa temporară de lichiditate dintre momentul
facturării produselor/serviciilor până în momentul încasării efective de la debitori (Electroconat SRL și AAM Com
Grup SRL).
În cadrul acestor contracte una dintre garanțiile constituite de Romcab SA în favoarea reclamantei consta în Polița de
asigurare a riscului de neplată nr. 426796 încheiată cu contestatoarea Euler Hermes SA, inițial în anul 2010 și prelungită
ulterior la data de 30.07.2015 cu o perioadă de valabilitate între 01.08.2015-31.07.2016, iar prin Actul adițional nr. 11 la
Polița de Asigurare, perioada de valabilitate a acesteia a fost prelungită până în data de 31.07.2017.
În cuprinsul acestei Polițe de Asigurare încheiată la data de 30.07.2015, la art. 17.10 părțile au stipulat ca asiguratul
cesionează dreptul de a încasa indemnizațiile de despăgubire către Banca Transilvania – Sucursala Tg.-Mureș pentru
clienții-debitori AAM Grup SRL și Electroconat SRL, printre alți debitori (f. 97).
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

34
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Prin Decizia civilă nr. 185/09.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 11738/3/2018 de către Curtea de Apel București, s-a
constatat că sunt îndeplinite condițiile din polița de asigurare pentru antrenarea răspunderii și plata indemnizației de
asigurare, contestatoarea fiind obligată la plata către Banca Transilvania a sumei de 11.977.858.80 lei, reprezentând
90% din valoarea nominala a facturilor aferente debitorului cedat AAM Com Grup SRL și facturile aferente debitorului
cedat Electroconat SRL
Creditoarea Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București efectuând în data de 25.05.2020 plata acestei sume la care
a fost obligată către Banca Transilvania, consideră că prin această plată s-a subrogat în drepturile Băncii Transilvania și
a solicitat prin cererea adresată administratorului judiciar înscrierea la masa credală a debitoarei Romcab SA în locul
acesteia.
În subsidiar, a solicitat înscrierea întregii sume în tabelul de creanță a debitoarei ca fiind o creanță chirografară,
considerând că a efectuat plata către Banca Transilvania pentru debitoare.
În ceea ce privește aprecierile contestatoarei referitor la faptul că administratorul judiciar nu ar fi analizat în mod
complet cererea acesteia, judecătorul sindic reține că acest aspect nu influențează soluționarea fondului cererii, iar
administratorul judiciar chiar dacă succint, totuși a formulat un răspuns la solicitarea contestatoarei.
Judecătorul-sindic, a reținut că, contestatoarea reiterează o serie de chestiuni privind condițiile din polița de asigurare
pentru antrenarea răspunderii și plata indemnizației de asigurare, cum sunt întinderea acestui contract, faptul că nu ar fi
avut cunoștință de faptul că polița de asigurare a fost constituit cu titlu de garanție în favoarea Băncii Transilvania, lipsa
notificării riscului asigurat etc., chestiuni care au făcut obiectul dosarului nr. 11738/3/2018 al Curții de Apel București,
în care s-a pronunțat Decizia civilă nr. 185/09.03.2020, astfel că acestea nu pot fi repuse în discuție fiind stabilite în
mod definitiv printr-o hotărâre judecătorească.
Totodată, judecătorul sindic a apreciat că, de asemenea, incidența clauzei 15.2 din Condițiile Generale de Asigurare ale
Poliței de Asigurare, care prevede că Euler Hermes poate opune cesionarilor dreptului de a încasa o indemnizație de
asigurare toate excepțiile precum și orice drepturi de compensare care sunt opozabile asiguratului însuși, trebuia
clarificată în cadrul dosarului nr. 11738/3/2018, sub aspectul întinderii contravalorii indemnizației de asigurare, raportat
la eventuale compensări ce ar fi putut opera între asigurat – ROMCAB SA și clienții-debitori – AAM Grup SRL și
Electroconat SRL.
Referitor la motivul principal invocat de către contestatoare în susținerea temeiniciei cererii sale este subrogația în
drepturile creditoarei Băncii Transilvania prin plata sumei de 11.977.858,80 lei către aceasta, reprezentând 90% din
valoarea nominală a facturilor aferente debitorului cedat AAM Com Grup SRL și facturile aferente debitorului cedat
Electroconat SRL, invocând art. 1597 Cod civil.
Acest text de lege indicat reglementează efectele subrogației și prevede că subrogația operează din momentul plății pe
care terțul o face în folosul creditorului.
Judecătorul-sindic, a considerat că, din moment ce, temeiul de drept invocat este subrogația, relevant este definiția
acestei instituții de drept prevăzut de art. 1593 Cod civil, conform căreia oricine plătește în locul debitorului poate fi
subrogat în drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai multe drepturi decât acesta.
Aplicând aceste dispoziții legale la cauza de față, judecătorul sindic a constatat că, contestatoarea nu a plătit în locul
debitoarei Romcab SA obligațiile care ar rezulta din Contractele de factoring nr. 119/16.05.2011 și nr. 528/22.12.2014
încheiate între Romcab SA și Banca Transilvania, ci a achitat propria obligație către Banca Transilvania, obligație care
s-a născut în mod direct din Polița de asigurare a riscului de neplată nr. 426796 din data de 30.07.2015, iar nicidecum
din Contractele de factoring, acestea putând doar influența contravaloarea indemnizației de asigurare, aspect tranșat prin
hotărârea judecătorească menționată anterior.
În consecință, a apreciat că, astfel cum a concluzionat și administratorul judiciar, nu este întemeiată solicitarea
contestatoarei de a se subroga în drepturile creditoarei Banca Transilvania și, implicit, nu există niciun temei pentru
înscrierea acesteia în tabelul de creanță al debitoarei Romcab SA cu suma achitată conform Deciziei Civile nr.
185/09.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 11738/3/2018 de către Curtea de Apel București, cât timp prin aceasta
contestatoarea și-a îndeplinit propria obligație de acoperire a riscului asigurat.
Mai mult, referitor la cererea formulată în subsidiar, anume înscrierea întregii sume achitate în tabelul de creanță a
debitoarei ca fiind o creanță chirografară, considerând că a efectuat plata către Banca Transilvania pentru debitoare,
independent de intervenirea vreunei subrogații, invocând în esență culpa debitoarei pentru producerea riscului asigurat,
apreciem că, o astfel de cerere este neîntemeiată și pentru motivul că, în această ipoteză, creanța s-ar fi născut din
Decizia Civilă nr. 185/09.03.2020 pronunțată de către Curtea de Apel București în dosarul nr. 11738/3/2018, deci
ulterior deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei Romcab SA.
În plus, a reținut că, în contractul de asigurare încheiat între contestatoare și debitoarea Romcab SA nu există nicio
prevedere contractuală, conform căreia asigurătorul ar putea să se întoarcă împotriva asiguratului în situația în care s-ar
achita indemnizația de asigurare către cesionarul Banca Transilvania, prevedere care ar fi golit de conținut, de altfel,
însuși contractul de asigurare, ci doar împotriva clienților-debitori ai Romcab SA, în speță, AAM Grup SRL și
Electroconat SRL.
În ceea ce privește aspectele invocate de către debitoarea Romcab SA prin întâmpinarea formulată, anume că s-ar aplica
în cauză prevederile art. 102 alin. 1 și art. 100 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, acestea sunt neîntemeiate, cât timp
contestatoarea nu solicită înscrierea unei creanțe în tabel în temeiul acestor texte de lege, ci subrogația în drepturile unui
creditor înscris deja la masa credală.
În temeiul celor prezentate, judecătorul sindic a considerat că, administratorul judiciar în mod întemeiat și legal a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

35
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

respins cererea formulată de către contestatoarea societatea EULER HERMES SA Bruxelles Sucursala București și, în
consecință, va respinge ca neîntemeiată contestația formulată de către aceasta cu privire la măsura administratorului
judiciar RTZ & Partners SPRL, desemnat pe seama debitoarei ROMCAB SA, cuprinsă în pct. B.4 din Raportul de
activitate nr. 40 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12396/28.07.2020.
Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a formulat apel contestatoarea EULER HERMES SA BRUXELLES-
SUCURSALA BUCUREȘTI, solicitând admiterea apelului, modificarea în tot sentința apelată în sensul admiterii
contestației Euler Hermes împotriva măsurii administratorului judiciar (consemnată în raportul de activitate publicat în
BPI nr. 12396/28.07.2020) de respingere a cererii Euler Hermes de înscriere la masa credală cu suma de 11.977.858,80
lei, anularea măsurii administratorului judiciar și, în consecință, dispunerea înscrierii în tabelul de creanțe a creditorului
Euler Hermes cu suma plătită de 11.977.858,80 lei, respectiv:
- admiterea înscrierii Euler Hermes la masa credală a Romcab prin rectificarea tabelului preliminar al creanțelor
Romcab SA în sensul înscrierii Euler Hermes în locul Băncii Transilvania SA pentru creanța în cuantum de
11.083.368,76 lei privind creanțele debitorilor cedați Electroconat SRL și AAM Corn Grup SRL, ca urmare a plații
acesteia de către Euler Hermes, prin efectul subrogării, în temeiul art. 1597 Noul Cod civil, iar pentru diferența de
894.490,04 Iei înscrierea Euler Hermes la masa credală în calitate de creditor chirografar, în temeiul art. 1341 (plata
nedatorată) Noul Cod civil;
- iar, în subsidiar, în cazul în care prin absurd, instanța ar aprecia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru a opera
subrogarea în drepturile Băncii Transilvania SA, înscrierea Euler Hermes cu întreaga creanța de 11.977.858,80 lei, ca și
o creanță diferită de creanța Băncii Transilvania, în temeiul art. 1341 (plata nedatorată) Noul Cod civil și art. 1270
(forța obligatorie a contractului) Noul Cod civil.
În motivarea apelului s-au arătat următoarele:
Având în vedere natura juridică complexă a celor trei raporturi juridice de drept și a problemelor de drept supuse
analizei instanței, a considerat necesară și utilă descrierea prealabilă a acestora, tocmai pentru a reflecta cât mai clar
caracterul de sine stătător al fiecăruia dintre cele trei raporturi juridice și a efectelor juridice aferente, diferite, contrar
aprecierii că, la prima vedere, ar părea că toate acestea sunt circumscrise unei singure operațiuni de baza — finanțarea
prin factoring:
(1) raportul juridic între Euler Hermes și Romcab în baza Poliței de Asigurare de risc de credit comercial nr. 426.796.
Romcab având calitatea de asigurat și beneficiar al asigurării;
(2) raportul juridic între Banca Transilvania și Romcab în baza Contractelor de factoring fără recurs, Romcab având
calitatea de debitor și garant, raport în baza căruia Romcab a constituit cu titlu de garanție Polița de asigurare Euler
Hermes, și totodată, cesiunea de creanța aferenta Contractelor de factoring fără recurs, între Banca Transilvania
(cesionar) și Romcab (cedent), Banca Transilvania dobândind calitatea de creditor pentru sumele datorate de debitori
către Romcab pentru creanțele finanțate prin factoringul fără recurs-Contractul de factoring fără recurs nr.
119/16.05.2011 (debitor cedat AAM Corn Grup SRL ) și Contractul de factoring fără recurs nr. 528/22.12.2014 (debitor
cedat Electroconat SRL V
(3) raportul juridic între Euler Hermes și Banca Transilvania în baza cesiunii efectuate de Romcab în favoarea Băncii
Transilvania numai în ceea ce privește dreptul Romcab de a încasa indemnizația de asigurare ce ar putea fi plătibila
către Romcab în baza Poliței de asigurare de risc de credit comercial-clauza 17.10 din Polița de asigurare.
Subliniază faptul că față de aceasta situație de fapt și de drept atât administratorul judiciar al Romcab și cât și Romcab.
prin administratorul special, nu au avut o poziție contrara, ci au confirmat în mod direct sau implicit susținerile pe fond
ale apelantei.
Cu toate acestea, analizând consemnările administratorului judiciar din cadrul Raportului contestat-BPI
12396/28.07.2020, Secțiunea B4 pag. 22-24 și din cadrul întâmpinării depuse în prezenta cauza-dosarul
50/1371/2017/al48, se observă cu ușurință că administratorul judiciar nu a prezentat în mod clar poziția față de obiectul
cererii cu care a fost investit, respectiv efectele singurului raport juridic între Euler Hermes și Romcab-Polița de
Asigurare de risc de credit comercial, urmare a situației create de plata efectuata de Euler Hermes către Banca
Transilvania în baza Sentinței executorii, dar care nu este definitiva-Decizia Curții de Apel București nr.
185/09.03.2020 pronunțata în dosarul 11738/3/2018 având ca obiect acțiunea Băncii Transilvania împotriva Euler
Hermes în baza raporturilor juridice (2) și (3) de mai sus.
Administratorul judiciar s-a limitat a prelua concluzia Curții de Apel București, pe care în mod greșit și abuziv, fără
nicio analiza și motivare asupra implicațiilor raportate la raportul juridic dintre Euler Hermes și Romcab, o atribuie și
asupra raportului juridic dintre Euler Hermes și Romcab în baza Poliței de Asigurare, în condițiile în care efectele și
implicațiile Poliței de asigurare în ceea ce privește Euler Hermes față de Romcab-raportul juridic (1) de mai sus evident
că nu au făcut obiectul analizei în dosarul 11738/3/2018 anterior menționat și nici obiectul vreunei dispute între
Romcab și Euler Hermes.
Administratorul judiciar fără să aducă nicio motivare asupra raportul juridic dintre Euler Hermes și Romcab în baza
Poliței de Asigurare, niciun motiv de netemeinicie a cererii Euler Hermes. concluzionează ca „Euler Hermes nu are
temei legal pentru solicitarea sumelor plătite drept indemnizație de asigurare de la Romcab.”
Mai departe, administratorul judiciar al Romcab înțelegând în mod greșit și abuziv să trateze cererea Euler Hermes față
de Romcab, ca și cum efectele și implicațiile Poliței de asigurare în ceea ce privește Euler Hermes și Romcab-raportul
juridic (1) de mai sus, ar fi fost deja tranșate definitiv între Romcab și Euler Hermes (aspect neadevărat arată că Euler
Hermes are dreptul de a îndrepta doar împotriva clienților-debitori ai Romcab. Electroconat SRL și AAM Corn Grup
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

36
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

SRL, conform art. 13 a”) din Polița de asigurare-Condițiile generale de asigurare, nu și împotriva Romcab.
Ori, pe fond nu a fost stabilită nicio suma cu titlu de indemnizație de asigurare la care ar avea dreptul Romcab conform
Poliței de Asigurare (nici de către Euler Hermes, nici de către instanța.
Pe fondul creanței Euler Hermes, Romcab, prin administrator special, nu a formulat apărări prin întâmpinare în acest
dosar, confirmând astfel temeinicia acțiunii Euler Hermes. Singura apărare formulata de Romcab, prin administrator
special, este cu privire la tardivitatea cererii Euler Hermes. aspect respins de către judecătorul sindic.
Aceasta tocmai pentru că Romcab nu a formulat nicio cerere de despăgubire către Euler Hermes în baza Poliței de
asigurare, Romcab (direct, prin administratorul special, sau prin administratorul judiciar) nu a avut și nu are nicio
pretenție față de Euler Hermes (nici înainte, nici după deschiderea insolvenței Romcab).
Recurenta reamintește că Romcab nici nu avea vreo bază legală sau contractuală să solicite despăgubiri către Euler
Hermes, în baza Poliței de asigurare, având în vedere:
(a) în primul rând că creanțele cesionate către Banca Transilvania conform Contractelor de factoring fără recurs
(pretențiile Băncii Transilvania față de Euler Hermes asupra creanțelor deținute de Banca Transilvania față de debitorii-
cedati Electroconat SRL și AAM Corn Grup SRL ) nu au făcut obiectul asigurării prin Polița de asigurare de risc de
credit comercial încheiata de Romcab cu Euler Hermes.
(b) iar, pe de alta parte, față de creanțele deținute de Romcab față de clienții-debitori (inclusiv Electroconat SRL și
AAM Corn Grup SRL ) în baza contractelor comerciale de vânzare pe credit, Romcab nu a respectat condițiile și
obligațiile asumate prin Polița de asigurare,
(c) însuși Romcab a cauzat situația de neplată din partea AAM Corn Grup SRL și Electroconat SRL, clienți dependenți
economic de Romcab după cum, post-factum, a reieșit din situația datoriilor neplătite ale Romcab față de cele doua
societăți, Romcab fiind responsabil pentru deteriorarea situației financiare a acestora (conform Raportului cauzal
întocmit în insolvența Electroconat SRL, respectiv Raportul cauzal întocmit în falimentul AAM Corn Grup SRL 3), iar,
(d) pe de alta parte, Polița de Asigurare prevede în mod expres (1) Limite de credit aplicabile relației comerciale cu
fiecare client-debitor și (2) compensarea datoriilor reciproce între Romcab și clienții săi în vederea determinării
pierderilor suferite de Romcab urmare a neplății de către client-art. 11 din Condițiile generale de asigurare.
Ori, soldul datoriilor Romcab față de datoriile Electroconat SRL și AAM Corn Grup SRL (incluzând creanțele
cesionate către Banca Transilvania-) este negativ, Romcab datorează către acești debitori sume mai mari decât datoriile
acestora, deci Romcab nu a suferit nicio pierdere, Romcab nu are dreptul la nicio indemnizație de asigurare,
indemnizația de asigurare este zero.
Creanțele Electroconat SRL (inclusiv cele privind bunurile rămase în custodia Romcab, bunuri față de care Romcab a
emis facturi și a obținut finanțarea de la Banca Transilvania) și creanțele AAM Com Grup SRL față de Romcab este
înscrise în tabelul de creanțe Romcab.
Conform raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa a debitorului AAM Com
Grup SRL publicat în BPI nr. 21929/21.11.2017, pagina 7: „Societatea debitoare are de încasat de la Romcab
5.051.732 lei și de plătit suma de 4.911.908 lei. Acesta refuzând la plata instrumentele de plată emise de către societatea
debitoare a pus-o în imposibilitate de a-și mai onora obligațiile sale de plată.
Un prim aspect pe care îl semnalează că a condus la intrarea societății în insolvență este că a practicat același procedeu
de decontare și pentru societățile care dețineau și calitatea de furnizor și cea de client. [...] dar pentru a utiliza procedeul
de compensare a datoriilor periodice, nu a depins doar de societatea debitoare, trebuia sa fie însușit și de celalalt
partener (Romcab, care a refuzat compensarea).
Odată cu intrarea în insolvență a Romcab, administratorul judiciar a denunțat contractul cu AAM Com Grup SRL.
Cauza intrării societății în insolventa este un efect în lanț al declarării insolvenței de către partenerul Romcab și mai ales
a scontării către Banca Transilvania a unor instrumente de plata emise de AAM Com Grup SRL .”
A se vedea Raportul privind cauzele insolvenței Electroconat SRL publicat în BPI nr. 1540/23.01.2019: (1) lichiditatea
afectata de ponderea datoriilor față de lichidități și (2) neîncasarea creanțelor comerciale (clienți care au intrat în
procedura de insolventa-Romcab).
Astfel, Romcab a recunoscut creanțele Băncii Transilvania rezultate din Contractele de factoring împotriva sa.
Creanțele Băncii Transilvania înscrise la masa credală a debitoarei Romcab (conform Tabelului preliminar al
creditorilor ROMCAB SA, în insolvență, publicat în BPI nr. 8219/27.04.2017, respectiv BPI nr. 97/04.01.2018),
cuprinde, printre altele, sume finanțate de Banca Transilvania către Romcab, reprezentând 85% din valoarea totală
nominală a facturilor emise de Romcab către clienții săi conform:
- Contractului de factoring fără recurs nr. 119/16.05.2011, în speța, relevanta prezintă clientul, debitor cedat AAM
Com Grup SRL, cu cele 8 facturi, identificate la pag. 126-127 din Raportul de verificare a declarațiilor de creanța,
întocmit de administratorul judiciar sub nr. 2630/24.04.2017 și publicat în BPI nr. 8212/26.04.2017, si
- Contractului de factoring fără recurs nr. 528/22.12.21, în speța, relevantă prezintă clientul, debitorul cedat
Electroconat SRL, cu cele 117 facturi, identificate la pag. 127-130 din Raportul de verificare a declarațiilor de creanța,
întocmit de administratorul judiciar sub nr. 2630/24.04.2017 și publicat în BPI nr. 8212/26.04.2017.
Banca Transilvania a formulat pretenții față de Euler Hermes pentru aceleași facturi — în dosarul nr. 11738/3/2018.
Ca urmare a plații efectuate, Euler Hermes solicită subrogarea în locul Băncii Transilvania, pentru 85% din valoarea
facturilor, în aceleași condiții deja confirmate cu titlu definitiv de Romcab. prin administrator special, prin administrator
judiciar, prin Sentința definitivă asupra înscrierilor în tabelul creanțelor în dosarul nr. 50/1371/2017/al0.
În sentința apelată, judecătorul-sindic a luat în considerare numai raporturile juridice de la punctul 1.1-(2) și (3) de mai
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

37
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

sus-a se vedea ultimul paragraf, pag. 16, pag. 17 primul alineat din Sentința Apelata, publicată în BPI
17301/15.10.2020. astfel cum acestea au fost analizate în litigiul dintre Banca Transilvania și Euler Hermes., în dosarul
nr. 1173 8/3/2018.
Judecătorul-sindic, a apreciat în mod greșit ca Euler Hermes nu a făcut plata în locul Romcab, respingând pa
neîntemeiata subrogarea Euler Hermes în locul Băncii Transilvania.
Separat de subrogarea Euler Hermes în locul Băncii Transilvania, deci față de creanța chirografara solicitată de Euler
Hermes față de Romcab, Judecătorul sindic nu a analizat implicațiile asupra raportului juridic de la punctul 1.1-(1)
privind Polița de Asigurare de risc de credit comercial, argumentând în mod greșit respingerea cererii Euler Hermes
prin raportare la celalalte doua raporturi juridice (2) și (3), care nu au legătura cu efectele Poliței de asigurare exclusiv
între Euler Hermes și Romcab. În condițiile în care chiar judecătorul sindic arata ca efectele și implicațiile Poliței de
asigurare în ceea ce privește Euler Hermes față de Romcab-raportul juridic (1) de mai sus nu au făcut obiectul analizei
în dosarul nr. 11738/3/2018 și nici obiectul vreunei dispute între Romcab și Euler Hermes.
Pe de alta parte, în mod contradictoriu față de aprecierea anterioara de netemeinicie, judecătorul sindic revine față de
înscrierea creanței Euler Hermes ca fiind o creanța chirografara, „considerând ca a efectuat plata către Banca
Transilvania pentru debitoare, independent de intervenirea unei subrogații, invocând în esență culpa debitoarei pentru
producerea riscului asigurat, apreciază ca [...] în această ipoteză, creanța s-ar fi născut din Decizia Civila nr.
185/09.03.2020pronunțata de către Curtea de Apel București în dosarul nr. 11738/3/2018, deci ulterior deschiderii
procedurii insolvenței împotriva debitoarei Romcab”-pag. 17 penultimul paragraf din sentința apelată.
Astfel, judecătorul sindic recunoaște că, creanța Euler Hermes pentru întreaga sumă plătită către Banca Transilvania,
exista față de Romcab, doar ca o califica ca o creanța născută la momentul efectuării plății de către Euler Hermes, deci
că o creanță curentă intervenită ulterior deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei Romcab.
Între Euler Hermes, în calitate de asigurător, și Romcab, în calitate de contractant, asigurat și beneficiar al asigurării, a
fost încheiată Polița de asigurare de risc de credit comercial intern și de export nr. 426.796 încheiată inițial în 2010 și
reînnoita la 30.07.2015.
Precizează că Banca Transilvania nu este parte a Poliței de Asigurare, nu are calitatea de beneficiar al Poliței de
Asigurare.
Conform Poliței de Asigurare, „Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București va despăgubi ASIGURATUL
ROMCAB SA pentru daunele rezultate din nerecuperarea creditelor acordate Clenților-Debitori AI ACESTUIA
(debitori ai Romcab SA) prin livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii. În condițiile prevăzute în prezenta poliță de
asigurare, în Condițiile generale de asigurare (“CGA “) și în orice alte acorduri adiționale între Euler Hermes și
Asigurat.
[...] Euler Hermes își asumă răspunderea în baza prezentei polițe numai pentru riscurile de neîncasare a creanțelor
specificate în poliță și numai vână la limitele de credit aprobate pentru Clienții-Debitori incluși în asigurare”.
Polița de Asigurare are în vedere strategia comercială proprie stabilită de către asiguratul Romcab cu privire la vânzarea
bunurilor pe credit comercial către partenerii săi strategici, originarea, deținerea și administrarea creanțelor de către
Romcab și înregistrarea în patrimoniul Romcab a unor eventuale pierderi ca urmare a neîncasării creanțelor.
Nu este asigurat riscul de neplată aferent unei facturi care este emisă de către Romcab în relația cu clienții săi, ci se
asigura riscul de credit comercial asumat de Romcab față de un client al Romcab.
Polița de Asigurare a riscului de credit comercial emisă de Euler Hermes și având ca asigurat pe Romcab, nu reprezintă
o asigurare de garanție a riscului de neplată de către clienții Romcab a facturilor finanțate de către Banca Transilvania,
în baza contractelor de factoring încheiate de Banca Transilvania cu Romcab.
Nicăieri în cuprinsul Poliței de Asigurare nu se face referire la factoringul dintre Banca Transilvania și Romcab,
respectiv la riscul de neplată aferent facturilor care au făcut obiectul factoringului.
Polița de Asigurare nu a făcut obiectul cesiunii către Banca Transilvania. Condițiile Poliței de Asigurare nu permit
cesiunea asigurării/cesiunea contractului de asigurare parțială sau totală-art. 15 din Condițiile generale de asigurare.
Singura cesiune privește numai dreptul de a încasa sume ce ar putea fi plătibile către asiguratul Romcab cu titlu de
indemnizații de asigurare-clauza 17.10 din Polița de asigurare, raportul juridic între Euler Hermes și Banca Transilvania
menționat la punctul (3) în secțiunea 1.1 de mai sus .
Euler Hermes este terța parte față de Contractele de factoring încheiate între Banca Transilvania și Romcab, prevederile
acestora nefiindu-i opozabile. Polița de asigurare a fost încheiată între Romcab și Euler Hermes în 2010, deci anterior
contractării de către Romcab a finanțării prin factoring de la Banca Transilvania-Contractul de factoring fără recurs nr.
119/16.05.2011 (debitor cedat AAM Com Grup SRL ) și Contractul de factoring fără recurs nr. 528/22.12.2014 (debitor
cedat Electroconat SRL ), deci fără nicio legătura cu factoringul Băncii Transilvania.
Polița de Asigurare Euler Hermes este un raport juridic de sine-stătător, aceasta nu este încheiată în considerarea
preexistenței sau existenței viitoare a contractelor de factoring fără recurs, aceasta nu este parte integrantă la contractele
de factoring, nu este anexa la contractele de factoring, nu este garanție la contractele de factoring fără recurs.
Euler Hermes nu a avut cunoștința de prevederile contractelor de factoring fără recurs și de cesiune de creanța între
Banca Transilvania și Romcab până la momentul acțiunii care face obiectul dosarului 11738/3/2018-în prezent în faza
de recurs în fața înaltei Curți de Casație și Justiție.
În acest sens subliniază ca Polița de Asigurare nu face referire la contractele de factoring dintre Romcab și Banca
Transilvania ci doar la cesiunea dreptului de a încasa indemnizația de asigurare plătibila către Romcab, practic dreptul
Romcab de a solicita Euler Hermes să achite indemnizația care i s-ar fi cuvenit în condițiile Poliței către un terț. În speța
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

38
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Banca Transilvania.
Romcab, în insolvență, contractantul, asiguratul și beneficiarul Poliței de Asigurare, nu a comunicat nicio situație de
neplata a creanțelor din partea clienților săi Electroconat SRL sau AAM Com Grup SRL, Romcab nu a comunicat nicio
cerere, nicio Notificare pentru plați restante și cerere de recuperare a creanțelor (si procura aferenta) prevăzuta de art.
9.3 din Polița de Asigurare, nu a formulat nicio pretenție, nicio cerere de despăgubire față de Euler Hermes.
Euler Hermes (și nicio instanța) nu a stabilit nicio suma cu titlu de indemnizație de asigurare lacare ar avea dreptul
Romcab conform Poliței de Asigurare.
În fața judecătorului sindic, Romcab, prin administratorul special ori administrator judiciar, nu a formulat nicio apărare
față de cererea Eurler Hermes, confirmând faptul ca Romcab nu a avut și nu are nicio pretenție față de Enrler, care să fi
condus la plata vreunei indemnizații către Romcab în baza Poliței de asigurare.
Astfel cum arată Romcab, prin administrator judiciar, cât și judecătorul sindic în sentința apelată, acțiunea Băncii
Transilvania ce a constituit obiectul dosarului nr. 11738/3/2018 a fost întemeiata pe dispozițiile contractului de
asigurare încheiat în contextul încheierii celor două Contracte de factoring, având natura juridică a unei garanții pentru
acestea din urma, fiind menționat expres în Polița de asigurare că este cesionat dreptul la indemnizație în favoarea
Băncii Transilvania — clauza 17.10 din Polița de asigurare”-pag 16 primele paragrafe din sentința apelată-considerațiile
Romcab, prin administrator judiciar, și pag. 16 ultimele două alineate și pag 17 primele alineate din sentința apelată-
considerațiile judecătorului-sindic.
Astfel, în dosarul nr. 11738/3/2018 instanța nu a analizat implicațiile Poliței de asigurare în ceea ce privește Euler
Hermes față de Romcab. nu a analizat dreptul Romcab la indemnizația de asigurare conform Poliței de Asigurare, ci
Polița de asigurare exclusiv prin prisma cesiunii de către Romcab către Banca Transilvania — clauza 17.10 din Polița
de asigurare, în contextul creanțelor invocate de Banca Transilvania în baza Contractelor de factoring fără recurs
încheiate între Romcab și Banca Transilvania.
Totodată, Banca Transilvania, în acțiunea împotriva Euler Hermes, a susținut și instanța a reținut că „în cadrul
contractelor de factoring domestic fără recurs, una dintre garanțiile constituite de Romcab în favoarea reclamantei
constă în Polița de asigurare a riscului de neplata nr. 426.796 încheiată cu pârâta Euler Hermes.”, “Curtea reține că în
mod judicios prima instanța a constatat, prin prisma situației de fapt stabilită, incidența prevederilor legale privind
asigurarea de risc în caz de neplată”.
Ori, solicită să se observe din chiar titlul Poliței de asigurare că aceasta nu este o poliță de asigurare de garanție a
riscului de neplată, ci o asigurare a riscului de credit comercial asumat de către Romcab față de clienții acestuia. Banca
Transilvania a invocat în baza contractelor de factoring, dar fără nicio justificare, fară susținere legală sau contractuală
în baza Poliței de asigurare dintre Euler Hermes și Romcab”). ca Polița de Asigurare încheiata de Romcab cu Euler
Hermes reprezintă o polița de asigurare de garanție de risc de neplată, însă așa a agreat Romcab cu Banca Transilvania,
contrar celor agreate de Romcab cu Euler Hermes prin Polița de asigurare de risc de credit comercial.
Curtea de Apel București a reținut că „raporturile juridice derivate din contract de factoring (finanțare dublată de
cesiune) au reprezentat însăși cauza cesiunii dreptului la indemnizație plătibilă conform poliței de asigurare prin
indicarea clară a beneficiarului asigurării”.
Curtea de Apel București a reținut numai incidența riscului de neplată în baza Contractelor de factoring, respectiv,
caracterul cert, lichid și exigibil al creanțelor deținute de către Banca Transilvania împotriva celor doi debitori cedați-
Electronat SRL și AAM Com Grup SRL .
Curtea de Apel București nu a analizat implicațiile Poliței de asigurare în ceea ce privește Euler Hermes-Romcab, nu a
analizat apărările Euler Hermes întemeiate pe Polița de asigurare și opuse față de Romcab, acestea urmând a fi opuse
strict față de Romcab în cadru separat de terțul Banca Transilvania.
Banca Transilvania, cu buna știința, a recurs la o prezentare trunchiată a celor două raporturi juridice — contractele de
factoring fără recurs având ca și garanție Polița de asigurare vs. beneficiile cesiunii conform clauzei 17.10 din Polița de
asigurare, din poziția acesteia Banca Transilvania valorificând aparența efectelor juridice create de Romcab în favoarea
acesteia cât și limitele instanței de a nu analiza în acest cadru apărările Euler Hermes față de Romcab în baza Poliței de
asigurare.
Banca Transilvania, în cauza nr. 11738/3/2018, a afișat o atitudine duplicitară, și evident a formulat aprecieri
contradictorii față de apărările și motivele invocate chiar în clarificarea creanței Băncii Transilvania față de Romcab și
contextul unei asigurări:
Banca Transilvania a clarificat în fața judecătorului sindic, în contestația privind creanțele Băncii Transilvania față de
Romcab, în dosarul de insolvență a Romcab SA, următoarele: Arată că diferența este că în cadrul contractelor de
factoring cu regres se constituie garanții (mai bine zis contracte de asigurare și teoretic riscul de neplată ar trebui să fie
acoperit)”.
Ori, în dosarul nr. 11738/3/2018, Banca Transilvania a susținut contrariul, respectiv că în cadrul contractelor de
factoring fără regres se constituie garanții-contracte de asigurare și riscul de neplata ar trebui sa fie acoperit.
Separat, Banca Transilvania prezintă în mod public,pw site-ul lor, deci confirma că, în cazul factoringului cu regres,
riscul de neplata al clienților-debitori este suportat de aderent, în speța de Romcab, acest risc putând fi acoperit de
Romcab prin polița de asigurare, care poate fi constituita cu titlu de garanție la factoring. Iar în cazul factoringului fără
regres. Banca Transilvania este partea care prestează față de Romcab servicii de asigurare a riscului de neplata
debitorilor-cedanți, riscul de neplata transferându-se către factor, adică Banca Transilvania, banca fiind partea care are
calitatea de asigurat printr-o polița de asigurare.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

39
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Ori, contrar celor două situații identificate mai sus și contrar celor stabilite cu titlu definitiv în procedura de insolvență a
Romcab-Sentința nr. 290/2018 din data de 21.06.2018 publicată în BPI nr. 13267/06.07.2018 pronunțata în dosarul
50/1371/2017/al0, în cauza nr. 11738/3/2018, Banca Transilvania a susținut contrariul, că în cazul factoringului fără
regres, riscul de neplată al clienților-debitori este suportat de Romcab. acest risc fiind acoperit de Romcab prin polița de
asigurare, care poate fi constituită cu titlu de garanție la factoring.
Prin Sentința executorie a Curții de Apel București au fost analizate creanțele Băncii Transilvania rezultate din
Contractele de factoring și cesiunile aferente (incluzând garanția constituita de Romcab-polița de asigurare) coroborate
cu Polița de asigurare — raportată strict la cesiunea efectuată de către Romcab în favoarea Băncii Transilvania conform
art. 17.10 din polița — acestea atrăgând concluzia instanței în sensul obligării la plata a terțului Euler Hermes în locul
Romcab.
Astfel a fost reținut scopul raportul juridic, fiind însă contrar celor declarate de Romcab la contractarea Poliței de
asigurare și față de obligațiile asumate de către Romcab prin Polița de asigurare, aspecte care sunt soluționate direct
între Romcab și Euler Hermes.
Față de natura și prevederile contractelor de factoring încheiate între Banca Transilvania și Romcab, pârâta Euler
Hermes nu este parte — este un terț de sine stătător fără nicio legătura cu acestea, nu a avut niciun fel de cunoștința
privind acestea. În cauza 11738/3/2018, instanța nu a analizat implicațiile factoringului fără recurs-distincția între
factoringul cu regres și factoringul fără recurs, urmând ca Euler Hermes sa clarifice aceste implicații direct cu
contractantul asigurării. Romcab.
Instanța, în cauza nr. 11738/3/2018, în considerarea prevederilor contractelor de factoring și în contextul Poliței de
asigurare-cesiunea conform art. 17.10 din Polița de asigurare, a reținut doar “riscul de neplata” fără a lua în considerare
puterea de lege a prevederilor Poliței de asigurare între Euler Hermes și Romcab și nici distincția prevăzuta chiar în art.
2221 Cod civ — între asigurările de risc de credit și asigurările de garanție de buna plata cu implicații evident diferite în
ceea ce privește și contextul unui raport juridic separat de factoring cu regres sau factoring fără regres, fiecare cu
implicații diferite asupra asigurării. Lăsând ca astfel de implicații să fie clarificate direct între EULER HERMES și
ROMCAB în procedura de insolventa!
Certitudinea și exigibilitatea creanțelor pretinse de către Banca Transilvania împotriva Euler Hermes au fost analizate
exclusiv din perspectiva prevederilor Contractelor de factoring fără recurs, în baza cărora sunt invocate de Banca
Transilvania, iar nu a prevederilor Poliței de asigurare. Euler Hermes a solicitat informații către Romcab privind
creanțele cu acești doi clienți-debitori, însă nu a primit nimic.
În completarea aspectului esențial menționat anterior (factoring fără recurs vs. factoring cu recurs), a arătat și încălcarea
de către Romcab și a unei alte condiții esențiale aferente contractării Poliței de asigurare, respectiv faptul ca Romcab a
fost de acord cu Banca Transilvania ca prin Contractul de factoring fără recurs nr. 119/16.05.2011 și nr. 528/22.12.214
și contractele de cesiune aferente, sa se interzică compensarea creanțelor reciproce dintre Romcab și Clienții Debitori,
încălcând prevederile poliței de asigurare.
Romcab și-a asumat aplicarea compensării, ca și condiție de fond esențială, la încheierea Poliței de Asigurare:
(i) clauza 11 din Condițiile Generale de Asigurare-în scopul determinării indemnizației de asigurare nu este obligatorie
intervenirea compensării efective a sumelor între Romcab și debitorii sai. și condiție prevăzuta în contractele comerciale
de baza (contractele de vânzare-cumpărare) dintre Romcab și Clientii-Debitori, si
(ii) clauza 15 alin. 2 din Condițiile Generale de Asigurare se precizează ca la stabilirea indemnizației de asigurare se vor
lua în considerare inclusiv “orice drepturi de compensare care sunt opozabile Asiguratului Romcab însușF din relația
comerciala directa Romcab-Client Debitor privind livrările de bunuri, și ca “Valoarea indemnizației de asigurare va fi
totuși evaluată în urma consultărilor cu Asiguratul''.
Romcab nici nu a anunțat Euler Hermes asupra acestor modificări intervenite după încheierea Poliței de Asigurare, iar
orice modificări intervenite prin acordul exclusiv al Romcab în favoarea Băncii Transilvania, prin Contractele de
factoring. nu sunt opozabile terțului Euler Hermes și nu pot modifica/adaugă la prevederile Poliței de asigurare,
respectiv condițiile angajamentului asumat de Euler Hermes.
În dosarul nr. 11738/3/2018, instanța nu s-a pronunțat asupra unor astfel de apărări, acestea putând fi soluționate
exclusiv între Euler Hermes și Romcab.
Euler Hermes nu poate fi răspunzătoare decât până la suma maximă asigurată, respectiv Limita de risc de credit
comercial aprobată de către Euler Hermes: pentru AAM COM Grup-750.000 Iei și pentru Electroconat-7.600.000 lei.
Aceste limite sunt stabilite de comun acord între Euler Hermes și Romcab, fără nicio legătura cu contractele de
factoring — dovadă faptul că Banca Transilvania a finanțat sume mai mari decât limitele de risc de credit comercial
stabilite prin Polița de asigurare.
În dosarul nr. 1173 8/3/2018, instanța nu s-a pronunțat asupra unor astfel de apărări, acestea putând fi soluționate între
Euler Hermes și Romcab. Instanța a luat în considerare doar dispozițiile pct. 3 Procentajul asigurat, coroborat cu pct. 6
din Condițiile Generale de Asigurare, respectiv 90% din valoarea totala a facturilor, fără sa analizeze nimic din ce tine
exclusiv de acțiunile Romcab față de clienții-debitori și față de Euler Hermes.
Toate aceste aspecte (a)-(d) de mai sus, sunt confirmate de către Romcab, prin administrator special, prin administrator
judiciar și prin sentința definitiva asupra contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor Romcab în dosarul
50/1371/2017/al0, Romcab confirmând propria datorie către Banca Transilvania pentru sumele finanțate prin factoring
fără recurs, datorie neacoperită de Polița de asigurare Euler Hermes.
Față de toate cele arătate anterior, este evident că aprecierea judecătorului sindic în sensul că „contestatoarea Euler
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

40
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Hermes reiterează o serie de chestiuni privind condițiile din polița de asigurare pentru antrenarea răspunderii și plata
indemnizației, cum sunt întinderea acestui contract, faptul că nu ar fi avut cunoștință de faptul că polița de asigurare a
fost constituită cu titlu de garanție în favoarea Băncii Transilvania, lipsa notificării riscului asigurat, etc. chestiuni care
au făcut obiectul dosarului nr. 11738/3/2018 al Curții de Apel București, în care s-a pronunțat Decizia civilă nr.
185/09.03.2020, astfel ca acestea nu pot fi repuse în discuție fiind stabilite în mod definitiv printr-o hotărâre
judecătorească”—pag. 17, alineatul 6 din sentința atacată, este greșită.
Astfel cum a identificat mai sus la pct. 2.7, în dosarul nr. 11738/3/2018 Curtea de Apel București, nu a analizat
implicațiile prevederilor Poliței de asigurare între Euler Hermes și Romcab. ci numai raportul juridic rezultat între Euler
Hermes și Banca Transilvania din prevederile Poliței de asigurare-clauza 17.10-cesiunea de către Romcab a dreptului de
a încasa indemnizația de asigurare plătibilă Romcab și implicațiile aferente în contextul contractelor de factoring, fără a
face distincția între factoring fără recurs (cum sunt contractele încheiate de Banca Transilvania cu Romcab) și
factoringul cu recurs (situație în care ar fi putut fi constituită ca și garanție Polița de asigurare contractata de Romcab și
având ca asigurat și beneficiar Romcab).
Aspectele dintre între Euler Hermes și Romcab rezultate în baza Poliței de Asigurare ar fi trebuit analizate separat între
Euler Hermes și Romcab, în cadrul procedurii de insolventa.
Pe de alta parte, Decizia civila nr. 185/09.03.2020 a Curții de Apel București, nu este definitivă, recursul formulat de
Euler Hermes este pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție
Totodată, Judecătorul sindic apreciază, de asemenea, incidența clauzei 15.2 din Condițiile Generale de Asigurare, care
prevede că Euler Hermes poate opune cesionarilor dreptului de a încasa o indemnizație de asigurare toate excepțiile,
precum și orice drepturi de compensare care sunt opozabile asiguratului însuși. trebuia clarificată în cadrul dosarului
11738/3/2018, sub aspectul întinderii contravalorii indemnizației de asigurare, raportat la eventuale compensări ce ar fi
putut opera între asigurat Romcab și clienții debitori-AAM Com Grup SRL și Electroconat SRL “-pag. 17, alineatul 7
din sentința apelata.
Aceasta reprezintă încă o dovadă a faptului că, în dosarul nr. 11738/3/2018 Curtea de Apel București, nu a analizat
implicațiile prevederilor Poliței de asigurare, ci numai raportul juridic rezultat între Euler Hermes și Banca Transilvania
din prevederile Poliței de asigurare — clauza 17.10 — cesiunea de către Romcab a dreptului de a încasa indemnizația
de asigurare plătibilă Romcab și implicațiile aferente în contextul contractelor de factoring.
În completarea aspectului esențial menționat anterior (factoring fără recurs vs. factoring cu recurs, respectiv
posibilitatea constituirii asigurării Romcab ca și garanție), a arătat și încălcarea de către Romcab și a unei alte condiții
esențiale aferente contractării Poliței de asigurare, respectiv faptul că Romcab a fost de acord cu Banca Transilvania că
prin Contractul de factoring fără recurs nr. 119/16.05.2011 și nr. 528/22.12.214 și contractele de cesiune aferente, să se
interzică compensarea creanțelor reciproce dintre Romcab și Clienții Debitori, situație interzisă de polița de asigurare.
Modificările intervenite prin acordul exclusiv al Romcab cu Banca Transilvania, prin Contractele de factoring, fără ca
Romcab să anunțe și să obțină acordul Euler Hermes, generează consecințe și implicații separate între Romcab și Euler
Hermes, care ar fi trebuit clarificate în prezenta cauză, în procedura insolvenței.
Tocmai în considerarea acestor aspecte, aceste chestiuni, implicațiile între Romcab și Euler Hermes sunt necesare a fi
analizate în cererea Euler Hermes în prezenta cauză, prin raportare la aspectele menționate.
Romcab, prin administrator special, prin administrator judiciar și prin sentința definitivă asupra contestațiilor la tabelul
preliminar al creanțelor Romcab în dosarul nr. 50/1371/2017/al0, confirmă propria datorie către Banca Transilvania
pentru sumele finanțate prin factoring fără recurs, confirmând că datoria este astfel neacoperită de Polița de asigurare
Euler Hermes.
Dacă polița a funcționat față de Banca Transilvania ca și o garanție de bună plată, astfel cum aceasta garanție a fost
constituită de Romcab. fară înștiințarea Euler Hermes și fară ca Euler Hermes să cunoască că, Contractele de factoring
reprezintă un factoring fără recurs (si nu operațiunea de factoring cu regres)), atunci cu atât mai mult sunt aplicabile
prevederile subrogației art. 1597 Cod Civil — între Euler Hermes și Banca Transilvania.
Astfel, în primul rând sunt îndeplinite condițiile pentru a opera subrogarea Euler Hermes în drepturile Băncii
Transilvania SA.
Având în vedere modul nașterii acestei creanțe din patrimoniul Euler Hermes și faptul ca aceasta este deja înscrisă la
masa credală și recunoscută de debitoarea Romcab (revendicata la data deschiderii procedurii de Banca Transilvania),
rezultă fără putință de tăgadă că, creanța deținuta de Euler Hermes este certă, lichidă și exigibilă, fiind incontestabil
atestată și de Contractele de factoring și facturile care au făcut obiectul finanțării Romcab, Sentința executorie
pronunțată de Curtea de Apel București și dovada efectuării de către Euler Hermes a plății către Banca Transilvania,
plata efectuată în locul Romcab.
Judecătorul-sindic, în mod greșit a apreciat că, „contestatoarea Euler Hermes nu a plătit în locul debitoarei Romcab
obligații care ar rezulta din contractele de factoring, ci a achitat propria obligație către Banca Transilvania, obligație
care s-a născut în mod direct din Polița de asigurare a riscului de neplata, și nicidecum din contractele de factoring” —
pag. 17 alineatul 11 și 12 din sentința apelată. Astfel de aprecieri sunt contrazise chiar prin considerentele Sentinței
executorii pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul 11738/3/2018.
Euler Hermes a achitat către Banca Transilvania o obligație constituită de Romcab în favoarea Băncii Transilvania prin
garanția la contractele de factoring și clauza 17.10 din Polița de asigurare. obligație care este însă contrară înțelegerii
Romcab și Euler Hermes conform prevederilor Poliței de asigurare de risc de credit comercial.
Nu a fost stabilită nicio sumă cu titlu de indemnizație de asigurare la care ar avea dreptul Romcab conform Poliței de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

41
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Asigurare (nici de către Euler Hermes. nici de către vreo instanța). Numai în acest caz. Euler Hermes ar fi achitat
propria obligație către Banca Transilvania.
Separat de subrogație, este întemeiată înscrierea Euler Hermes cu întreaga creanță de 11.977.858,80 lei, ca și o creanță
diferită de creanța Băncii Transilvania, în temeiul art. 1341 (plata nedatorată) Noul Cod civil și art. 1270 (forța
obligatorie a contractului) Noul Cod civil, reprezentând o suma nedatorată în baza raportului juridic exclusiv dintre
Romcab și Euler Hermes conform Poliței de asigurare.
Judecătorul-sindic, revine față de înscrierea creanței Euler Hermes ca fiind o creanță chirografară, „considerând că a
efectuat plata către Banca Transilvania pentru debitoare, independent de intervenirea unei subrogații, invocând în esență
culpa debitoarei pentru producerea riscului asigurat, apreciază ca în această ipoteză, creanța s-ar fi născut din Decizia
civilă nr. 185/09.03.2020 pronunțată de către Curtea de Apel București în dosarul nr. 11738/3/2018. deci ulterior
deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei Romcab” — pag. 17 penultimul paragraf din sentința apelată.
Astfel, judecătorul sindic recunoaște creanța Euler Hermes pentru întreaga sumă plătită către Banca Transilvania,
CONFIRMA EXISTENTA EI FATA DE ROMCAB, doar ca o califica ca o creanța născuta după data deschiderii
procedurii de insolvență, adică la momentul efectuării plații de către Euler Hermes.
Demersul Euler Hermes față de Romcab este diferit de demersul Euler Hermes față de debitorii cedați Electroconat și
AAM Com Grup SRL, cum, de altfel, Banca Transilvania s-a înscris la masa credală și a Romcab, dar și a debitorilor
cedați.
Înscrierile solicitate sunt distincte și generează consecințe diferite, chiar dacă momentul nașterii creanței în patrimoniul
Euler Hermes față de Romcab și a creanțelor față de debitorii cedați este momentul plații sumei de 11.977.858,80 lei
către Banca Transilvania.
În cazul în care indemnizația de asigurare ar fi fost determinată față de dreptul Romcab conform prevederilor Poliței de
asigurare de risc de credit comercial, direct de către Euler Hermes și Romcab său de către vreo instanța, atunci Euler
Hermes nu ar fi putut sa se întoarcă împotriva asiguratului Romcab. În considerarea că astfel de implicații, efecte
juridice ar fi fost tranșate cu titlu definitiv prin stabilirea indemnizației de asigurare la care ar fi avut dreptul Romcab,
acea indemnizație care ar fi fost plătibila Romcab, însă în baza cesiunii dreptului de a primi plata de Banca
Transilvania, Euler Hermes ar fi fost eliberată de obligația plații indemnizației stabilite pentru Romcab prin plata
efectivă către Banca Transilvania. Astfel, ipoteza de la pag. 17 ultimul paragraf din sentința apelată nu își găsește
aplicare în prezenta cauza.
La data de 17 noiembrie 2020, a depus la dosar întâmpinare debitoarea ROMCAB SA,prin administratorul special
Prosszer Zoltan, solicitând respingerea și menținerea sentinței atacate.
În motivarea întâmpinării s-a arătat că între Banca Transilvania SA prin Sucursala Mureș și Romcab SA, prima în
calitate de factor și cea de-a doua în calitate de aderent și totodată garant s-au încheiat două contracte de factoring
domestic fără recurs: nr. 119/16.05.2011 și nr. 528/22.12.2014, pe durata și perioada de tragere stabilite în condițiile
speciale, ambele având ca obiect finanțarea prin factoring în lei în baza unui contract comercial dintre solicitanți și
debitorii propuși spre finanțare cu scopul de a acoperi lipsa temporară de lichiditate dintre momentul facturării
produselor/serviciilor până în momentul încasării efective de la debitori (Electroconat SRL și AAM Corn Grup SRL). în
cadrul acestor contracte una dintre garanțiile constituite de Romcab SA în favoarea reclamantei consta în Polița de
asigurare a riscului de neplată nr. 426796 încheiată cu contestatoarea Euler Hermes SA, inițial în anul 2010 și prelungită
ulterior la data de 30.07.2015 cu o perioadă de valabilitate între 01.08.2015-31.07.2016, iar prin Actul adițional nr. 11 la
Polița de Asigurare, perioada de valabilitate a acesteia a fost prelungită până în data de 31.07.2017.
În cuprinsul acestei Polițe de Asigurare încheiată la data de 30.07.2015, la art.17.10 părțile au stipulat că asiguratul
cesionează dreptul de a încasa indemnizațiile de despăgubire către Banca Transilvania-Sucursala Tg.-Mureș pentru
clienții-debitori AAM Grup SRL și Electroconat SRL, printre alți debitori.
Prin Decizia civilă nr. 185/09.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 11738/3/2018 de către Curtea de Apel București, s-a
constatat că sunt îndeplinite condițiile din polița de asigurare pentru antrenarea răspunderii și plata indemnizației de
asigurare, contestatoarea fiind obligată la plata către Banca Transilvania a sumei de 11.977.858.80 lei, reprezentând
90% din valoarea nominala a facturilor aferente debitorului cedat AAM Corn Grup SRL și facturile aferente debitorului
cedat Electroconat SRL. Creditoarea Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București efectuând în data de 25.05.2020
plata acestei sume la care a fost obligată către Banca Transilvania, consideră că prin această plată s-a subrogat în
drepturile Băncii Transilvania și a solicitat prin cererea adresată administratorului judiciar înscrierea la masa credală a
debitoarei Romcab SA în locul acesteia.
În subsidiar, a solicitat înscrierea întregii sume în tabelul de creanță a debitoarei ca fiind o creanță chirografară,
considerând că a efectuat plata către Banca Transilvania pentru debitoare.
Prin Raportul publicat în BPI nr. 12396/28.07.2020, administratorul judiciar a analizat
Cererea de înscriere la masa credală prin prisma aspectelor legale ale formulării acesteia precum și ale Deciziei Civile
nr. 185/08.03.2020 a Curții de Apel București, în dosarul 11738/3/2018, apreciind că nu există temei legal pentru
solicitarea prin Cererea de admitere la masa credala a sumelor plătite cu titlul de indemnizație de asigurare.
În mod eronat și netemeinic contestatoarea invocă, în susținerea contestației, prevederile art. 102 alin 1 din legea
85/2014.
În temeiul art. 59 alin 5 ai art. 105 din Legea nr. 85/2014, Euler Hermes a formulat contestație împotriva Raportului și a
masurilor de respingere a Cererii de înscriere Ia masa credală, este superficială, precum și că administratorul judiciar nu
a analizat în mod complet Cererea.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

42
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Apreciază că în cauză se aplică prevederile art. 102 alin. (1) teza I și a 11-a din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora
cererile de admitere a creanțelor, formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschiderea procedurii, alții decât
salariații, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii și înregistrate într-
un registru care se va păstra la grefa tribunalului.
Deasemenea aceste prevederi se coroborează cu prevederile art. 100 alin 1 lit b) ce vizează termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, precum și cu trimitere la art. 6 pct. 69 din aceeași
lege prin care se stabilesc categoriile de creanțe pe care le va cuprinde Tabelul de creanțe.
Astfel pct.69 al art. 5 din legea 85/2014 stabilește că: “ tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente
sau nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către
administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât
și suma acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. în cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și
creanțele născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment”
Astfel, în ceea ce privește solicitarea contestatoarei de a depune la acest moment o Cerere de înscriere în tabelul
preliminar de creanțe (solicitare principală sau în subsidiar pentru întreaga creanță) apreciem că această solicitare
trebuia a fi făcută în termenul și în condițiile art. 100 alin. 1 lit.b și art. 102 din legea menționată, ceea ce contestatoarea
a omis să realizeze.
Cu atât mai mult întrucât conform art. 102 alin. 3 din aceeași lege, cererea de admitere a creanțelor trebuie făcută chiar
dacă acestea nu sunt stabilite print-un titlu, și apreciem că, contestatoarea avea obligația să formuleze cerere de admitere
a creanței, chiar daca creanța era sub condiție sau în litigiu la momentul termenului stabilit pentru formularea
declarațiilor de creanță.
Astfel, contestatoarea nu a făcut demersuri în termenele prevăzute de legea Insolvenței, lege specială ce se aplică în
prezenta cauză, nu a uzat de dreptul de a-și înscrie creanța aferentă în tabelul de creanțe, sens în care la acest moment
este decăzută de a formula cerere de admitere la masa credală, fiind în afara termenului legal stabilit de judecătorul
sindic. De altfel, contestatoarea nu a invocate motive de repunere în termenul de formulare a declarației de creanță,
astfel că această situație nu este obiect al Contestației formulate.
În acest mod se permite participanților la procedură să cunoască realitatea drepturilor debitorului și concomitent se
asigură continuarea procedurii. Regimul juridic al revendicării în acest context relevă un compromis între imperativele
dreptului civil și cele ale dreptului insolvenței.
La data de 4 decembrie 2020, a depus la dosar întâmpinare administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, desemnat pe
seama debitoarei ROMCAB SA, solicitând respingerea apelului ca fiind neîntemeiat, pentru următoarele motive:
La sediul administratorului judiciar a fost înregistrată o cerere de înscriere la masa credală și rectificare a Tabelului
preliminar al creanțelor Romcab SA, prin intermediul căreia Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București a solicitat
următoarele:
I. Subrogarea în drepturile creditoarei Banca Transilvania SA privind creanțele debitorilor cedați AAM Cont Grup SRL
și Electroconat S.R.L, în temeiul art. 1597 Cod Civil;
II. Înscrierea în calitate de creditor chirografar al Romcab SA, pentru suma de 894.490,04 lei;
III. Repunerea în termenul pentru înscrierea la masa credală a Romcab S.A,
În urma efectuării analizei documentelor justificative anexate, constatând netemeinicia cererii de înscriere la masa
credală și rectificare a Tabelului Preliminar al Creanțelor Romcab SA formulată de Euler Hermes SA Bruxelles
Sucursala București, administratorul judiciar judiciar a procedat la respingerea acesteia în integralitate.
Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București a contestat analiza administratorului judiciar, care a fost respinsă de
către Tribunalului Specializat Mureș prin intermediul Sentinței nr. 103/C, pronunțată în data 1 octombrie 2020,
împotriva acesteia fiind formulat apelul ce face obiectul prezentului dosar.
Cu titlu preliminar învederează faptul că argumentele principale pe care Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala
București și-a fundamentat cererea de înscriere la masa credală și rectificare a Tabelului Preliminar al Creanțelor
Romcab SA sunt următoarele:
“1. Subrogarea subscrisei Euler Hermes în drepturile creditoarei Banca Transilvania SA privind creanțele debitorilor
cedați AAM Cont Grup SRL și Electroconat SRL, în temeiul art. 1597 Cod civil
1.2. Euler Hermes a efectuat în data de. 25,05,2020 către Banca Transilvania plata sumei de 11,977,858,80 lei,
reprezentând 90% din valoarea nominală a facturilor aferente debitorului cedat AAM Corn Grup SRL și facturile
aferente debitorului cedat Electroconat SRL
Aceasta plată a fost efectuată de Euler Hermes ca urmare a Deciziei Civile nr. 185 din 09/03/2020, pronunțată de Curtea
de Apel București, Secția a Vl~a Civilă, în dosarul nr. 11738/3/2018 (hotărâre judecătorească executorie, conform art.
633 pct. 1 Cod de procedură civilă-denumită în cele ce urmează “Sentința executorie”), prin care Euler Hermes a fost
obligată la plata către Banca Transilvania a sumei de 11.977.858,80 lei, reprezentând 90% din valoarea nominală a
facturilor aferente debitorului cedat AAM Corn Grup SRL și facturile aferente debitorului cedai Electroconat SRL .
Astfel, având în vedere:
(a) plata efectuată de către Euler Hermes către Banca Transilvania în data de 25 mai 2020, a sumei de 11.977.858,80 lei,
reprezentând 90% din valoarea nominală a facturilor aferente debitorului cedat AAM Cont Grup SRL și facturile
aferente debitorului cedat Electroconat SRL, pe de o parte,
(b) însă Banca Transilvania este înscrisă la masa credală doar cu creanța în proporție de 85% din valoarea nominală a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

43
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

facturilor, respect suma de 11.083.368,76 lei reprezentând creanța față de debitorii cedați AAM ComGrup SRL
(Contractul de factoring nr. 119/16.05.2011) și Electroconat SRL-8.701.253,12 (Contractul de factoring nr.
528/22,12.214);
Euler Hermes se subrogă în drepturile creditorilor Banca Transilvania față de Romcab SA, în temeiul art. 1597 Cod
civil, pentru și în limita stimei totale de 11.083.368,76 lei.
Prin urmare, solicită administratorului judiciar să ia act de subrogație și să actualizeze Tabelul preliminar al creanțelor
prin includerea creditorului Euler Hermes ca și creditor garantat pentru creanța în sumă de 11.083.368,76 lei.
Euler Hermes a efectuat către Banca Transilvania plata sumei de 11.977.858,80 lei, reprezentând 90% din valoarea
nominală a facturilor aferente debitorilor cedați AAM Cont Grup SRL și Electroconat SRL Din această suma, creanța
de 11.083.368,76 lei este înscrisă la masa credală în patrimoniul Băncii Transilvania, urmând a opera subrogația în
temeiul art. 1597 Cod civil, iar pentru diferența de 894.490,04, sumă încasată de Banca Transilvania de la Euler Hermes
(și nu de la debitorii cedați) și pe care Banca Transilvania are obligația să o transfere către Romcab SA, subscrisa Euler
Hermes solicită înscrierea la masa credală a Romcab SA, în calitate de creditor chirografar.
Romcab SA a constituit, fără înștiințarea și acordul Euler Hermes, Polița de Asigurare cu litiu de garanție în favoarea
Băncii Transilvania-conform art. 11 din Contractul de factoring fără recurs nr. 119/16,05.2011 și nr. 528/22,12.214,
Polița de Asigurare de risc de credit comercial intern și de export nr. 426.796/30.07.2018 (“Polița de Asigurare”) este
un raport juridic de sine stătător între Romcab și Euler Hermes, nu este parte a tranzacției de factoring fără recurs dintre
Romcab și Banca Transilvania, iar prevederile din contractele de factoring dintre Romcab și Banca Transilvania nu sunt
opozabile terțului Euler Elermes și nu pot. modificat angajamentul asumat de către Euler Hermes prin Polița de
Asigurare, în lipsa acordului expres scris al Euler Hermes.
Însuși Romcab SA a cauzat intervenirea riscului de neplată din partea AAM Cont Grup SRL și Electroconat SRL, iar
conform Poliței de Asigurare (art. 2.4 alin. 2.4.2) aceasta reprezintă situație de excludere a acoperirii din asigurare
pentru influența economică semnificativă a asiguratului Romcab asupra clienților-debitori
Romcab SA nu și-a îndeplinit obligațiile esențiale asumate față de Euler Hermes prin Polița de Asigurare conform
clauzei 9 și 17.4, nu a comunicai informațiile privind riscul obligație legală conform ari. 2203 Cod civil “Informațiile
privind riscul”, prevede că “Dacă împrejurările esențiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului,
asiguratul este obligat să comunice în
Absența îndeplinirii obligațiilor asumate de Romcab în conformitate cu Polița de Asigurare reprezintă o încălcare a
angajamentelor (clauza 9 și 17.4) și conduce la eliberarea răspunderii Euler Hermes (clauza 8, 12, 15, 17.14 Condițiile
Generale de Asigurare (CGA) din Polița de asigurare și clauza specială 17.11 completare la art. 11 CGA).”
Verificând cererea formulată de Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București, respectiv documentele anexate în
susținerea acesteia, administratorul judiciar a constatat următoarele aspecte:
Între Banca Transilvania SA și Romcab SA, în calitate de aderent și garant ipotecar, au fost încheiate următoarele
contracte:
-Contractul de factoring nr. 119/16.05.2011, cu modificările ulterioare realizate prin actele adiționale nr. 1 /01.07.2011-
36/28.12.2016 la contractul de factoring și a contractelor de garanție reală mobiliară aferente;
-Contractul de factoring nr. 528/22.12.2014, cu modificările ulterioare realizate prin actele adiționale și a contractelor
de garanție reală mobiliară aferente.
Una dintre garanțiile constituite de Romcab SA În cadrul Contractelor antemenționate în favoarea Băncii Transilvania
SA a fost Polița de asigurare nr. 426.796/30.07.2015 încheiată cu Euler Hermes SA ;
În conformitate cu Polița de asigurare nr. 426.796/30.07.2015 încheiată cu Euler Hermes SA, în cadrul literei A. se
menționează expres faptul că drepturile la indemnizația de asigurare plătibilă Asiguratului sunt cesionate în favoarea
Băncii Transilvania SA -Sucursala Tg. Mureș-Divizia de Factoring, respectiv în favoarea Băncii Comercială Carpatica
SA ;
Mai mult, aceeași mențiune se regăsește și în cuprinsul art. 17.10 din cuprinsul Condițiilor Generale privind Asigurarea
Creditelor Comerciale aferente Poliței de asigurare nr. 426.796/30.07.2015;
Potrivit Clauzei 1 din Condițiile Generale privind Asigurarea Creditelor Comerciale aferente Poliței de asigurare nr
426.796/30.07,2015:
„Euler Hermes despăgubește Asiguratul pentru și în limita daunelor suferite de Asigura ca urmare a nerecuperării
creanțelor aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate în perioada de valabilitate a Poliției datorită producerii unui
eveniment asigurat în perioada de valabilitate a poliței, în condițiile prevăzute în Poliță.”;
Astfel, acțiunea Băncii Transilvania SA ce a constituit obiectul dosarului nr. 11738/3/2018 a fost întemeiată pe
dispozițiile Contractului de asigurare încheiat în contextul încheierii celor două Contracte de factoring, având natura
juridică a unei garanții pentru acestea din urmă, fiind menționat expres în Polița de asigurare că este cesionat dreptul la
indemnizație în favoarea Băncii Transilvania SA ;
Prin intermediul Deciziei civile nr. 185/09.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 11738/3/2018, Curtea de Apel București,
Secția a Vl-a Civilă a reținut următoarele:
“Cu alte cuvinte, cesionarul poate pretinde plata, distincția realizată de apelantă privind cesiunea drepturilor izvorâte din
polița și a dreptului efectiv de încasare a indemnizației, fiind una artificială, fără temei legal. De asemenea, Curtea
constată că obligația de a prezenta o situație a creanțelor nerecuperate și de a comunica asigurătorului prin intermediul
notificării de plată a acestora, nu are natura unei obligații intuiții persoane, cum în mod nefondat susține apelanta pârâtă,
nefiind o activitate personală a debitorului său și care ar fi avută în vedere de către creditor la momentul încheierii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

44
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

contractului,
În continuare, Curtea constată că în cauză, sunt îndeplinite condițiile din polița de asigurare pentru antrenarea
răspunderii și plata indemnizației de asigurare.”
Potrivit dispozițiilor art. 13, litera, a), teza I din Condițiile Generale privind Asigurarea Creditelor Comerciale aferente
Poliței de asigurare nr. 426.796/30.07.2015, intitulat “Subrogarea”;
“După plata indemnizației de asigurare:
a) Euler Hermes va fi subrogat în mod automat în ceea ce privește drepturile pe care Asiguratul le are față de clientul-
debitor sau față de terți, până la concurența sumei plătite drept indemnizație de asigurare,”.
În consecință, având în vedere aspectele prezentate, Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București nu are temei legal
pentru solicitarea sumelor plătite drept indemnizație de asigurare de la Romcab SA
Așadar, după verificarea documentelor anexate, constatând netemeinicia Cererii de înscriere la masa credală și
rectificare a Tabelului Preliminar al Creanțelor Romcab SA formulată de Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala
București, în mod corect administratorul judiciar a procedat la respingerea acesteia în integralitate.
În consecință, înțelege să se ralieze dispozițiilor judecătorului sindic din cuprinsul Sentinței civile nr. 103/C, pronunțată
în data de 1 octombrie 2020 de Tribunalul Specializat Mureș.
Pentru toate considerentele dezvoltate pe larg în cuprinsul întâmpinării, solicită respingerea apelului ca fiind
neîntemeiat.
Analizând apelul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea apreciază ca fiind neîntemeiat din următoarele
considerente:
În prealabil, Curtea reține că, între Banca Transilvania SA prin Sucursala Mureș și Romcab SA, prima în calitate de
factor și cea de-a doua în calitate de aderent și totodată garant s-au încheiat două contracte de factoring domestic fără
recurs: nr. 119/16.05.2011 și nr. 528/22.12.2014, pe durata și perioada de tragere stabilite în condițiile speciale, ambele
având ca obiect finanțarea prin factoring în lei în baza unui contract comercial dintre solicitanți și debitorii propuși spre
finanțare cu scopul de a acoperi lipsa temporară de lichiditate dintre momentul facturării produselor/serviciilor până în
momentul încasării efective de la debitori (Electroconat SRL și A.A.M. Com Grup SRL).
În cadrul acestor contracte una dintre garanțiile constituite de Romcab SA în favoarea reclamantei consta în Polița de
asigurare a riscului de neplată nr. 426796 încheiată cu contestatoarea Euler Hermes SA, inițial în anul 2010 și prelungită
ulterior la data de 30.07.2015 cu o perioadă de valabilitate între 01.08.2015-31.07.2016, iar prin Actul adițional nr. 11 la
Polița de Asigurare, perioada de valabilitate a acesteia a fost prelungită până în data de 31.07.2017.
În cuprinsul acestei Polițe de Asigurare încheiată la data de 30.07.2015, la art. 17.10 părțile au stipulat că asiguratul
cesionează dreptul de a încasa indemnizațiile de despăgubire către Banca Transilvania – Sucursala Tg.-Mureș pentru
clienții-debitori AAM Grup SRL și Electroconat SRL, printre alți debitori.
Prin Decizia Civilă nr. 185/09.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 11738/3/2018 de către Curtea de Apel București, s-a
constatat că sunt îndeplinite condițiile din polița de asigurare pentru antrenarea răspunderii și plata indemnizației de
asigurare, contestatoarea fiind obligată la plata către Banca Transilvania a sumei de 11.977.858.80 lei, reprezentând
90% din valoarea nominala a facturilor aferente debitorului cedat A.A.M. Com Grup SRL și facturile aferente
debitorului cedat Electroconat SRL .
Creditoarea Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București efectuând în data de 25.05.2020 plata acestei sume la care
a fost obligată către Banca Transilvania, consideră că prin această plată s-a subrogat în drepturile Băncii Transilvania și
a solicitat prin cererea adresată administratorului judiciar înscriere la masa credală și rectificare a Tabelului Preliminar
al Creanțelor Romcab SA, creditoarea Euler Hermes SA Bruxelles Sucursala București a solicitat subrogarea în
drepturile creditoarei Banca Transilvania SA. privind creanțele debitorilor cedați AAM Cam Grup SRL și Electroconat
SRL, în temeiul art. 1597 Cod Civil; înscrierea în calitate de creditor chirografar al Romcab SA., pentru suma de
894.490,04 lei, sumă plătită drept indemnizație de asigurare de la Romcab SA; repunerea în termenul pentru înscrierea
la masa credală a Romcab SA .
Referitor la susținerea că, în dosarul nr. 11738/3/2018 al Curții de Apel București nu s-au analizat implicațiile Poliței de
asigurare între Euler Hermes și Romcab, Curtea reține ca fiind neîntemeiată întrucât instanța a avut în vedere că,
acțiunea reclamantei Banca Transilvania este întemeiată pe dispozițiile contractului de asigurare a riscului de neplată nr.
426796 încheiat între Euler Hermes și Romcab și că, a fost cesionat reclamantei Banca Transilvania doar dreptul de a
încasa despăgubirea, Banca Transilvania fiind beneficiara poliței de asigurare, prin efectul stipulației pentru altul.
În continuare, cauza cesiunii dreptului la indemnizație către bancă a fost cunoscută de către asiguratorul Euler Hermes
încă de la momentul încheierii poliței de asigurare în acest sens fiind cuprinsă în Secțiunea A mențiunea „Drepturile la
indemnizația de asigurare plătibile Asiguratului sunt cesionate în favoarea Băncii Transilvania Sucursala Târgu Mureș-
Divizia de factoring “ coroborată cu mențiunea din cadrul pct. 17.10 completare la pct. 15 din CGA.
Mai mult, potrivit prevederilor pct. 15.2 din Condițiile Generale de Asigurare ale Poliței de Asigurare, „Euler Hermes
poate opune cesionarilor dreptului de a încasa o indemnizație de asigurare toate excepțiile precum și orice drepturi de
compensare care sunt opozabile asiguratului însuși.”
În ceea ce privește notificarea de plată, reclamanta Banca Transilvania a furnizat pârâtei Euler Hermes informațiile
necesare identificării evenimentului asigurat și cuantificarea pagubei și nu a fost dovedită de către asigurator Euler
Hermes SA săvârșirea unor acte de rea credință sau intenție de către asigurat Romcab SA.
Totodată, Curtea constată că, în dosarul menționat, Curtea de Apel București a reținut sunt îndeplinite condițiile din
polița de asigurare pentru antrenarea răspunderii și plata indemnizației de asigurare.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

45
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

În acest context, Curtea observă că, pentru analizarea cererii reclamantei Banca Transilvania pe temeiul poliței de
asigurare este evident că, s-a impus verificarea prealabilă a îndeplinirii răspunderii Euler Hermes SA față de Romcab
SA și în aceste condiții nu se poate susține că instanța a analizat doar raportul juridic rezultat între Euler Hermes SA. și
Banca Transilvania, în condițiile în care cele două raporturi erau interdependente.
În ceea ce privește incidența dispoziției art. 1597 Cod civil (efectele subrogației), Curtea în acord cu opinia primei
instanțe reține că, aceste dispoziții legale nu sunt aplicabile în cauza dedusă judecății întrucât așa cum rezultă din cele
arătate mai înainte, apelanta a achitat propria obligație către Banca Transilvania (beneficiarul poliței de asigurare),
obligație care s-a născut din Polița de asigurare a riscului de plată și, implicit, nu există niciun temei pentru subrogare în
drepturile Băncii Transilvania respectiv pentru înscrierea sumelor achitate în tabelul de creanță al debitoarei Romcab
SA
De asemenea, Curtea mai reține că, prin executarea obligației de plată rezultată din contractul de asigurare nu se naște
dreptul Euler Hermes la subrogare în drepturile beneficiarului asigurării Banca Transilvania față de Romcab ci conform
dispozițiilor pct.13 lit. a din Polița de asigurare „După plata indemnizației de asigurare: Euler Hermes va fi subrogat în
mod automat în ceea ce privește drepturile pe care Asiguratul le are față de Clientul-Debitor sau față de terți (pct. 17.10
completare la pct. 15 din CGA), până la concurența sumei plătite drept indemnizație de asigurare”
Față de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ. Curtea va respinge apelul formulat de Euler
Hermes SA ca fiind neîntemeiat.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge cererea de apel formulată de EULER HERMES S.A BRUXELLES SUCURSALA BUCUREȘTI (cu sediul în
București, Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, et. 1, Clădirea B, Oregon Park, sector 2 și cu sediul procesual ales la
Societatea Civilă de Avocați VOICU&FILIPESCU din București, str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1)
împotriva Sentinței nr. 103/C/01.10.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr.
50/1371/2017/a148.
Definitivă.
Pronunțată în data de 14.12.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței .
Președinte, Judecător, Grefier,
Robert Mihai Szasz Mariana Făgărășan Crina Rus

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PACIFIC EXTRA FOOD SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ, cod unic de înregistrare:
38434619
Erata la raport inchidere privind debitoarea
S.C Pacific Extra Food S.R.L Nr.40/20.01.2021
Nr.70/03.02.2021
1.Date privind dosarul:Număr dosar 2542/105/2020, Tribunal Prahova,Secția Comercială și Contencios Administrativ.
2.Arhiva/registratura instanței:Adresa Prahova, Ploiești, str. Valeni, nr.44, tel.0244.511.110, fax:0244.529.107,
Programul arhivei/registraturii instanței 9-12.
3.Debitor: Pacific Extra Food Srl cu sediul în Orasul Busteni, str. B-dul Libertatii, nr.190A, județul Prahova, avand cod
unic de inregistrare fiscala 38434619, cu numar de inamtriculare în registrul comerțului J29/2609/2017.
4.Administrator special:nu a fost desemnat.
5.Lichidator judiciar European Lex Insolvency I.P.U.R.L are sediul în localitatea Ploiesti, str. Cibinului, nr. 8, bl. M5,
et. P, ap. 3, județul Prahova .Tel.0736.512.009.E-mail :europeanlexinsolvency@gmail.com.Nume și prenume
reprezentant administrator judiciar- Roșu Elena– practician în insolvență.
6.Subscrisa European Lex Insolvency I.P.U.R.L în calitate de administrator judiciar al debitorului Sc Pacific Extra Food
Srl, conform Hotararii nr.355/2020 din data de 16.07.2020, pronunțată de Tribunalul Prahova Secția Comercială, în
dosarul 2542/105/2020, avand în vedere ca în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri, în temeiul art. 174 din Legea
nr.85/2014, formulăm raport de inchidere, cu prezentarea urmatoarelor mentiuni privind descrierea modului în care
lichidatorul judiciar si-a indeplinit atributiile pana la data prezentului raport de inchidere, dupa cum urmeaza: Am
intocmit notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței pe care am transmis-o asociatilor,
administratorului statutar, creditorilor și la sediul societatii și am publicat-o în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.11896/20.07.2020.Am publicat un anunt privind deschiderea procedurii generale a insolvenței privind debitoarea în
ziarul Romania Libera din data de 21.07.2020.Am intocmit raportul privind propunerea de intrare în faliment prin
procedura simplificata pe care l-am inaintat la dosarul cauzei și l-am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.14568/08.09.2020.Am intocmit raportul privind cauzele și imprejurarile care au dus la aparitia starii de insovlenta pe
care l-am inaintat la dosarul cauzei și l-am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.15323/18.09.2020.Am
intocmit tabelul preliminar al creantelor pe care l-am inaintat la dosarul cauzei în doua exemplare în vederea afisarii
unui exemplar la usa instantei și l-am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 15513/22.09.2020.A SE CITI
CORECT:Am notificat și solicitat informatii de la Primaria Busteni daca societatea debitoare figureaza în evidentele
fiscale cu bunuri inregistrate.Aceasta institutie ne-a raspuns prin adresa nr.10313/09.10.2020 ca societatea debitoare NU
figureaza în evidentele fiscale cu bunuri mobile/imobile și NU inregistreaza obligatii de plata restante.Am convocat
adunarea creditorilor pentru data de 25.09.2020, avand ca ordine de zi: prezentarea raportului privind cauzele și
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

46
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

împrejurările care au condus societatea la starea de insolvență; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea
administratorului judiciar numit de instanta; stabilirea remuneratiei administratorului judiciar.Convocarea adunarii
creditorilor a fost publicata prin notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței publicata în Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr.11896/20.07.2020 prin notificarea deschiderii proceduri.Cu aceasta ocazie am intocmit
procesul verbal al adunarii creditorilor pe care l-am inaintat la dosarul cauzei insotit de votul prin corespondenta
transmis de catre creditorul majoritar și l-am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.16285/02.10.2020.Fata
de votul creditorilor transmis prin corespondenta, ordinea de zi este aprobata astfel:creditori în procent de 100% au luat
act de prezentarea raportului privind cauzele și împrejurările care au condus societatea la starea de insolvență;nu se
poate forma un comitet al creditorilor; creditori în procent total 100% sunt de acord cu confirmarea administratorului
judiciar numit de instanta European Lex Insolvency I.P.UR.L al debitoarei Pacific Extra Food Srl;este votata
remuneratia administratorului judiciar în procent de 100% cu un onorariu de 3.000 lei lunar fara Tva .Precizam ca pana
la data prezentului raport de activitate reprezentantii legali ai societatii debitoare, desi au fost notificati de catre
lichidatorul judiciar NU au depus documente contabile.Mentiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile
art.59 alin.1 din Legea privind procedura insolventei, sub forma decontului, dupa cum urmeaza:anunt ziar cf. factura nr.
220070861/20.07.2020/op-26,32 lei.Total cheltuieli avansate de catre administratorul judiciar în suma de 26,32
lei.Onorariul administratorului judiciar stabilit prin Hotararii nr.355/2020 din data de 16.07.2020 în valoare de 3000,00
lei fara tva.Raportul de activitate nr.1 pe care l-am depus la dosarul cauzei l-am publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr.16543/06.10.2020.Am intocmit tabelul definitiv al creantelor care a avut termen de intocmire 16.10.2020
l-am inaintat la dosarul cauzei în doua exemplare în vederea afisarii unui exemplar la usa instantei și l-am publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 17442/19.10.2020.Am intocmit notificarea privind deschiderea procedurii
simplificate a falimentului pe care am transmis-o asociatilor, administratorului statutar, creditorilor și la sediul societatii
și am publicat-o în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.16840/09.10.2020. Precizam ca pana la data prezentului
raport de activitate reprezentantii legali ai societatii debitoare, desi au fost notificati de catre lichidatorul judiciar NU au
depus documente contabile.Fata de precizarea transmisa la dosarul cauzei de catre creditorul AJFP Prahova, am
intocmit tabelul definitiv rectificat al creantelor pe care l-am inaintat la dosarul cauzei în doua exemplare în vederea
afisarii unui exemplar la usa instantei și l-am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
18102/28.10.2020.Raportul de activitate nr.2 pe care l-am depus la dosarul cauzei l-am publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr.20638/04.12.2020.Fata de faptul ca la dosarul cauzei nu au fost inregistrate declaratii de
creanta suplimentare am intocmit tabelul definitive consolidat al creantelor pe care l-am inaintat la dosarul cauzei în
doua exemplare în vederea afisarii unui exemplar la usa instantei și l-am publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 21455/16.12.2020.Avănd în vedere faptul că societatea debitoare nu figurează cu bunuri în patrimoniu,
apreciem că se impune inchiderea procedurii insolvenței în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu toate consecințele
care decurg de aici: descărcarea lichidatorului și a persoanelor care l-au ajutat de orice indatoriri sau responsabilități cu
privire la procedură, debitor și averea lui, creditor și asociat; suportarea din fondul special a onorariului conform
Hotararii Intermediare nr.355/2020 din data de 17.07.2020 privind deschiderea procedurii henerale a insolvenței în
valoare de 3000,00lei sfara tva, suportarea din fondul special a onorariului conform Hotararii Intermediare nr.515/2020
din data de 07.10.2020 privind deschiderea procedurii henerale a insolvenței în valoare de 2000,00lei, onorarii în total
de 5000 lei fara tva și aprobarea plati din fondul special a cheltuielilor avansate de catre lichidatorul judiciar în cuatum
de 26,32 lei; radierea debitoarei din evidențele ORC Prahova.
Lichidator judiciar, European Lex Insolvency I.P.U.R.L

Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GRIG WOOD S.R.L., cod unic de înregistrare: 33315773
Plan de distribuire parțială nr. 2 pentru debitorul SC Grig Wood S.R.L
Nr. 3174/909 din data de 03.02.2021
1.Date privind dosarul: Dosar număr 3174/86/2018 Tribunalul Suceava – Secția a II-a Civilă-Faliment.
1.1. Initiatorul cererii de deschidere a procedurii de insolventa este: debitorul SC GRIG WOOD S.R.L
2.Arhiva/registratura instanței: Mun. Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava. Programul arhivei instanței
0900- 1300.
3.1. Debitor: SC GRIG WOOD SRL, cod de identificare fiscală 33315773, sediul social în Sat Poiana Mărului, Comuna
Mălini, Strada PRINCIPALĂ, nr. 306, Judet Suceava, Număr de ordine în registrul comerțului J33/551/2014.
3.2. Administrator special: Nistor Grigore
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL S.P.R.L. Filiala Iași, C.I.F. 26378612, sediul social în Iași, str. Sf. Petru
Movilă, nr. 52, et. 1, Judet Iasi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RSP 0420 tel. 0232/411277,
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moraru Gheorghe, număr matricol 1C 3174.
5. Subscrisa: Capital Insol S.P.R.L. Filiala Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GRIG WOOD SRL,
conform Sentintei nr. 417 din data de 03.10.2018, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția a II-a Civilă-Faliment, în
dosar nr. 3174/86/2018, în temeiul art. 99 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, publica:
Plan de distribuire parțială nr. 2 pentru debitorul SC Grig Wood S.R.L
În temeiul prevederilor art. 160, coroborat cu prevederile art. 161, și ale art. 159, din Legea nr. 85/2014 privind
procedura insolvenței:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

47
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Creanta Creanta Sume Creanta


Creanta
Creditor Adresa Tipul creantei
solicitata ramasa dupa distribuit ramasa dupa
admisa- lei
lei/euro distribuire1 e distribuire 2
Categoria I Creanța garantata conf art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014
Administratia Creanța garantata
Mun. Suceava, str.
Finantelor conf art. 159 alin. 1 1.129.097,00 1.129.097,00 1.125.297,00 1.116.297,00
Vasile Bumbac, nr.1, jud. 9000,00
Publice pct. 3 din Legea lei lei lei lei
Suceava lei
Suceava 85/2014
Creanța garantata
ING Bank B-dul Iancu de
conf art. 159 alin. 1 207.940,66 199.474,23 199.474,23
Sucursala Hunedoara nr. 48, sector 199.474,23 lei 0,00 lei
pct. 3 din Legea lei lei lei
București 1, București
85/2014
TOTAL 1.328.571,23 1.324.771,23 9000,00 1.315.771,23
GRUPA lei lei lei lei
Grupa II Creante chirografare conform art. 161 pct 8 din L. 85/2014
Cu sediul procesual ales:
Chirografar conform
SMART București, Calea
art. 161 pct .8 Legea 22.458,33 lei 22.458,33 lei 22.458,33 lei 0,00 lei 22.458,33 lei
DIESEL Floreasca, nr.39, et.2,
85/2014
sector 1
TOTAL
22.458,33 lei 22.458,33 lei 0,00 lei 22.458,33 lei
GRUPA
Grupa III Creantă subordonată conform art. 161 pct 10 Legea 85/2014
CRISTINARI Creantă subordonată
896.751,81 896.751,81 896.751,81
U DINUTA- conform art. 161 pct 896.751,81 lei
lei lei 0,00 lei lei
GEORGIANA 10 Legea 85/2014
TOTAL 896.751,81 896.751,81
896.751,81 lei 0,00 lei
GRUPA lei lei
TOTAL 2.247.781,37 2.243.981,37 2.234.981,37
9000,00
CREANTE lei lei lei
lei
Lichidator judiciar Capital Insol SPRL Filiala Iași
Prin Moraru Gheorghe

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NOTABIL P.E.P. SRL, cod unic de înregistrare: 7215597
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar
Nr. 100 data emiterii: 01.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7534/30/2014, Tribunal Timis, Secția a II- a Civilă, Judecător-sindic Cristina
Craciun.
2.Arhiva/registratura instanței: Timișoara Piața Țepeș Vodă nr. 2A jud. Timiș. Programul arhivei instanței luni-joi, orele
9-12.30.
3.Debitor: SC NOTABIL PEP SRL, cod de identificare fiscală 7215597 sediul social în Timisoara str. Cornelia
Salceanu nr. 22 jud Timis, număr de ordine în registrul comerțului J35/301/1995.
4.Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL, cod de identificare fiscală 31246561, sediul: Timisoara Bdv. Revolutiei
din 1989 nr. 5 ap. 14 jud. Timis, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență 2A0656, tel/fax 0356-009795, tel.
mobil 0745636833, e-mail: flavia@avfinsolvency.ro, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică: Flavia Consuela Crăciun.
5.Administrator special: PEPTAN EUGEN
6.Subscrisa AVF Insolvency IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei reprezentat legal prin Dr. Flavia
Consuela Crăciun,
În temeiul:
 art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenței
comunică:
 Raportul trimestrial privind situațiile financiare ale debitorului efectuat în condițiile art. 144 alin. (1) astfel
întocmit(e), în anexă, în număr de 4 file.
7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.
Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL prin Dr. Flavia Consuela CRĂCIUN.
Raport privind cererea de inscriere a creantelor la masa credala emisa de
Primaria Sacocul Turces
Număr dosar 7534/30/2014 Tribunal Timiș; Secția a II-a Civilă
Judecător sindic: Cristina Craciun
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedura insolvenței
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

48
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL


Debitor: SC NOTABIL PEP SRL – în insolventa
In fapt: Prin Sentință civilă nr. 1/06.01.2015, publicata în BPI nr. 650/13.01.2015, pronunțată de Tribunal Timis Secția
a II- a Civilă, în dosarul nr. 7534/30/2014, s-a deschis procedura generala de insolvenței fata de societatea debitoare SC
NOTABIL PEP SRL. Lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 1106/20.01.2015 Notificare privind deschiderea
procedurii insolvenței nr. 45/12.01.2015.
In urma notificarilor de deschidere a procedurii, creanta nu a fost depusa pana la termenul de 02.03.2015 stabilit prin
Sentință civilă nr. 1/06.01.2015 pronunțată de Tribunal Timis Secția a II- a Civilă, în dosarul nr. 7534/30/2014.
In data de 29.06.20218 am comunicat catre Primaria Sacosul Turcesc o adresa prin care am solicitat sa ne comunice
provenienta sumelor solicitate cu titlu de impozit și restante, conform dovezii postale anexate.
Pana la data intocmirii prezentului Raport nu ne-au fost comunicate datele solicitate, respectiv identificarea bunurilor,
proprietatea debitoarei pentru care solicita sumele de bani cu titlu de impozit, în consecinta, respingem cererea de
inscriere a creantelor la masa credala ca fiind depusa tardiv, respectiv creanta nu este certa, lichida și exigibila. Prin
adresa depusa la dosarul cauze de catre Primaria Sacosul Turcesc, acestia nu prezinta deciziile de impunere, bunurile
imobile nu sunt indentificate și individualizate prin nr. de C.F, astfel ne aflam în imposibilitatea verificarii existentei sau
inexistentei bunurilor în patrimoniul debitoarea.
Termenul de constestare este cel prevazut de art. 75 alin. 3 din legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei.
Solicităm judecarea în lipsă conform art. 223 CPC.
Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL prin dr. Flavia Consuela Crăciun

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANUBIU RO 2002 SRL, cod unic de înregistrare: 14738130
Proces verbal al adunarii creditorilor
Danubiu RO 2002 SRL
din data de 03.02.2021
Nr. 356/03.02.2021
1.Date privind dosarul: Nr.2373/88/2009 Tribunal Tulcea, Secția Comercială;
2.Registratura instanței: Tulcea, str. Pacii nr.83, nr. telefon: 0240.512.359, jud. Tulcea; Programul arhivei: luni-vineri
8:30-12:30
3.Debitor: SC Danubiu Ro 2002 S.R.L, Sediul: Comuna Jurilovca, str. Portului nr. 22B, jud. Tulcea, J36/184/2005, CUI
14738130
4.Lichidator judiciar: Maestro S.P.R.L. RFOII0270, CIF: RO20553269, Tel/Fax: 0241.488.238, E-mail:
maestro@maestrolichidare.ro; Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar Suciu Valentina
5.Subscrisa: Maestro S.P.R.L în calitate de: lichidator judiciar al debitorului SC Danubiu RO 2002 SRL conform
Incheierii din data de 28.09.2012 a Tribunalului Tulcea pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 2373/88/2009, în
temeiul art. 13 din Legea privind procedura insolvenței, publica prezentul proces verbal:
La data de 03.02.2021, ora 13:00, prin adresa nr. 262/26.01.2021, a fost reconvocata Adunarea Creditorilor pentru
DANUBIU RO 2002 S.R.L la sediul lichidatorului.
Adresa nr. 262/26.01.2021 a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1508/27.01.2021 și transmisa
creditorilor prin mail, fax sau posta.
Nr. Creanța
Nume/ Denumire creditor Pondere Reprezentant
Crt. lei
Tonescu Finance SRL cesionar al Bancii
1 4.119.433,72 68,93% Absent
Comerciale Romane SA
2 Reprezentantul salariatilor Pohrib Ana 51.234,00 0,86% Absent
3 Primaria Comunei Murighiol 61.245,00 1,02% Absent
Punct de vedere
4 DGRFP Galati AJFP Tulcea 401.226,00 6,72%
nr.349/01.02.2021
5 Primaria Jurilovca 160.059,00 2,67% Absent
6 Romtelecom SA 87.377,28 1,46% Absent
7 Alex Agrocom Impex SRL 49.760,98 0,83% Absent
Administratia Nationala “Apele Romane”-
8 4.414,50 0,07% Absent
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea
Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor,
Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub
9 1.736,00 0,03% Absent
Presiune SA reprez. legal de Mircea Vasile
Zegrean
10 Societatea Romana de Radiodifuziune 1.200,00 0,02% Absent
Punct de vedere
11 Administratia Fondului Pentru Mediu 18.219,00 0,30%
nr.337/01.02.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

49
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Administratia Rezervatiei Biosferei "DELTA


12 6.020,00 0,09% Absent
DUNARII"
13 Directia De Impozite Si Taxe Locale sector 1 273,88 0,00% Absent
Administratia Nationala "Apele Romane" Directia
14 472,47 0,01% Absent
Dobrogea Litoral
15 Piscicola Murighiol SA 7.822,89 0,13% Absent
16 Piscicola Tour SRL 52.452,76 0,88% Absent
Ecofish SRL-prin lichidator RBI Insolvency
17 711.604,93 11,91% Absent
IPURL
18 Inna Comexim 32.395,14 0,54% Absent
19 Fma Targoviste, Bulgaria 56.206,10 0,94% Absent
20 Rosa SA 42.858,36 0,72% Absent
21 Rondocarton SRL 5.525,25 0,09% Absent
22 Romprix Exim 7.925,34 0,13% Absent
23 Cebacont Expert 13.317,20 0,22% Absent
24 Sarten Ambalaj 60.650,00 1,01% Absent
25 Infoaliment 3.451,00 0,06% Absent
26 Negrea Gheorghe 6.831,55 0,62% Absent
Total general 5.976.421,95 100,00%
Ordinea de zi:
-Schimbarea regulamentului de valorificare pentru bunurile imobile și mobile din patrimoniul debitoarei, în sensul
aprobarii reducerii preturilor de pornire la licitatie conform ofertei nr.02/12.01.2021.
S-au primit urmatoarele puncte de vedere în scris:
- DGRFP Galati-AJFP Tulcea prin punctul de vedere nr.349/01.02.2021 comunicca faptul ca, nu este de acord
cu schimbarea regulamentului de valorificare pentru bunurile imobile și mobile din patrimoniul debitoarei, în sensul
aprobarii reducerii preturilor de pornire la licitatie conform ofertei nr.02/12.01.2021;
- Administratia Fondului pentru Mediu prin punctul de vedere nr.337/01.02.2021 comunica: nu este de acord cu
modificarea regulamentului de valorificare pentru bunurile imobile și mobile din patrimoniul debitoarei, în sensul
aprobarii reducerii preturilor de pornire la licitatie conform ofertei nr.02/12.01.2021;
Adunarea creditorilor nu este legal constituita în prezenta a 7,02% din totalul creantelor inscrise în tabelul definitiv
consolidat al creantelor debitoarei Danubiu Ro 2002 SRL
Cu privire la ordinea de zi, lichidatorul judiciar precizeaza faptul ca intrucat imobiloul a fost valorificat în cadrul
sedintei de licitatie din data de 29.01.2021 ordinea de zi a prezentei adunari a ramas fara obiect.
Maestro S.P.R.L. lichidator judiciar al Danubiu RO 2002 S.R.L
Suciu Valentina

Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TAGENT IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 16781978
Convocare adunare generala creditori
debitoarei SC Tagent Impex SRL Huși
Număr: 1312 Din 01.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4621/89/2010; Tribunal: Vaslui;
2. Creditori:
1. B.R.D.-G.S.G. Vaslui; 2. A.J.F.P. Vaslui; 3. Primăria Huși; 4. I.T.M. Vaslui; 5. Tătaru Nicolae; 6. Unicredit Leasing
Corporation IFN S.A;. 7. SC Anris Company SRL Huși prin lichidator judiciar Estconsult I.P.U.R.L. Huși; 8. SC M.J.
Mailles România SA Ilfov; 9. E-on Energie România.
3.Debitor: SC TAGENT IMPEX SRL Huși, C.U.I. RO 16781978, J37/627/2004, cu sediul în mun. Huși, str. B-dul 1
Mai, bl. 35, sc. E, ap. 78, jud. Vaslui.
4. Lichidator judiciar: Insolvency House S.P.R.L. Vaslui, C.I.F. 27371876, cu sediul în mun. Vaslui, str. Decebal nr. 16,
Centrul de Afaceri – tronson I, jud. Vaslui, Tel/Fax: 0235-319427,E-mail:lichidator.chirila@yahoo.com.
5. Insolvency House S.P.R.L. Vaslui în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tagent Impex SRL Huși,
conform Sentinței civile nr. 155/F/05.09.2017, pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul 4621/89/2010, în temeiul art.
14 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței.
 la cererea:  lichidatorului judiciar
Convoacă Adunarea Generală A Creditorilor
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.
Adresa: Vaslui, str. Decebal nr. 16, Centrul de Afaceri, tronson I, etaj 1, cam. 4, jud. Vaslui
Data: 10.02.2021 Orele: 11:00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

50
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2113/04.02.2021

Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil,
pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixate pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea valorificării bunului mobil din patrimoniul debitoarei SC TAGENT IMPEX SRL, respectiv Autoutilitară
- marca Iveco Magirus, an fabricație 2004, număr km aproximativ 500.000, 10308 CM3; 316KW, nr. de înmatriculare
VS-14-TAG, serie sasiu WJMM1VSKOOC138129, după următoarea strategie: serii de câte 4 licitații publice la prețul
de 75%, respectiv 51% din valoarea actuală de vânzare, respectiv 11.000 lei.
Notă*: Lichidatorul judiciar organizează licitații publice săptămânale cu privire la bunul mobil al debitoarei SC Tagent
Impex SRL încă din anul 2014. Cu toate acestea, nu s-a reușit valorificarea acestuia, fapt ce impune adoptarea unei noi
strategii de valorificare având în vedere că trecerea timpului are doar efecte negative asupra stării sale fizice și a valorii
economice.
Informații Suplimentare:
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa: lichidatorului judiciar.
Insolvency House S.P.R.L.
lichidator judiciar
*

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2113/04.02.2021 conţine 51 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

51