Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 853 - Luni, 18.01.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea SEVEN MEDIA ADVERTISING SRL ........................................................................................................ 2
2. Societatea VALAHIA INVESTMENTS SRL ................................................................................................................ 3

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea POL ROM TOTAL SRL ............................................................................................................................... 4

Județul Botoşani ............................................................................................................................................................... 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. COOPERATIVA AGRICOLĂ MOLDAVIA ................................................................................................................ 6

Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea CDB BUSINESS FUTURE TRADE SRL .................................................................................................... 7

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea CRIS-MAR LOGIC SRL .............................................................................................................................. 8
2. Societatea EUROCOM IMPEX 95 SRL ........................................................................................................................ 8
3. Societatea GREEN STRIPE SRL ................................................................................................................................... 9
4. Societatea MACHINE MAINTENANCE SRL ............................................................................................................ 10

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea B.C.V. INVEST IMOB SRL ....................................................................................................................... 10

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 11


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea NEARTIC SRL ........................................................................................................................................... 11

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 12

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea CITYCAR CENTER SRL ........................................................................................................................... 24
2. Societatea LUCKBILD SERV S.R.L. .......................................................................................................................... 24
3. Societatea VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL ......................................................................... 25

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SEVEN MEDIA ADVERTISING SRL, cod unic de înregistrare: 15491984
Cabinet Individual de Insolvență Tobă Adina
Pitesti, str. Sf.Vineri, bl. VG1, sc.A, ap.12, jud.Arges
CIF 32255070, nr.inreg UNPIR 1B3802
Tel.0722489707,
e-mail adinatoba@yahoo.com
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Tabelul preliminar de creanțe la data de 15.01.2021


Debitor Seven Media Advertising SRL,
dosar nr. 224/1259/2020 la Tribunalul Specializat Argeș, CUI 15491984
Nr. 26/15.01.2021
Nume
Creanță
Creditor Motivul
Nr. Tip Creanță admisă
Ordine Localitate Adresa neadmiteri %
Crt. creanță Solicitată în urma
distribuire i
verificării
Art.161pct.5
B-dul Republicii,
1. DGFP – AFP Pitești Bugetară 68.947 lei 68.947 lei - 100%
nr.118
Total 68.947 lei 68.947 lei 100%
Cu drept de contestație la Tribunalul Specializat Argeș în termen de 7 zile de la publicare în BPI.
Lichidator judiciar, Tobă Adina

2. Societatea VALAHIA INVESTMENTS SRL, cod unic de înregistrare: 16135098


Convocare adunare creditori
Număr: 27/18.01.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 334/1259/2016, Tribunal Specializat Arges, Judecător-sindic Roxana-Cristina
Baraila
2. Creditori: conform tabelului definitiv rectificat publicat în B.P.I. nr. 497/10.01.2018
3.1. Debitor: VALAHIA INVESTMENTS SRL, Cod de identificare fiscală 16135098, Domiciliul/sediul social:
Municipiul Pitesti, DN 65B (KM4+240) PUNCTUL CARTIER PRUNDU, Jud. Arges, Număr de ordine în registrul
comerțului J3/207/2004
3.2. Administrator special: GEREA AYTEN GULER
4. Lichidator judiciar: CONVENIENT MANAGEMENT INSOLV IPURL, Cod de identificare fiscală RO31365600,
sediul social București str. Jean Alexandru Steriadi, nr.. 28, bl. M9, sc. A, ap. 9, sector 3, avand sediul ales în București,
Intrarea Roma, nr. 5, parter, sector 1, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0667, Tel:
0741099106, Fax 0314379792, E-mail: office@cristina-andronache.ro; convenient.insolv@gmail.com;
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică practician în insolventa Mirela-Cristina Goicea
5. Subscrisa CONVENIENT MANAGEMENT INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului
VALAHIA INVESTMENTS SRL, conform încheierii din data de 06.09.2017, pronunțată de Tribunal Specializat Arges
în dosarul nr. 334/1259/2016, în temeiul art. 48 și următoarele din din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență din oficiu
convoacă adunarea creditorilor debitorului: VALAHIA INVESTMENTS SRL ,
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, Intrarea Roma, nr. 5, parter,
sector 1, în Data de 28.01.2021, Ora: 12.00
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace și înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru
exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
Avand în vederea:
- lipsa cvorumului de prezenta la ultima adunare de creditori
- necesitatea desfasurarii demersurilor de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar
aduce la cunostiinta creditorilor și supune spre aprobarea acestora strategia de valorificare dupa cum urmeaza:
1. Informarea asupra valorii de piata a bunurilor – stoc de marfa - aflat în proprietatea VALAHIA INVESTMENTS
S.R.L, astfel cum a fost stabilita prin raportul de evaluare intocmit de specialistul ANEVAR Quest Partners SRL, depus
la dosarul cauzei.
Valoarea de piata recomandata a stocului de marfa este de 10.660 euro exclusiv Tva.
2. Aprobarea strategiei de vanzare a bunurilor.
Avand în vedere starea bunurilor și componenta eterogena a acestora, lichidatorul judiciar propune vanzarea stocului de
marfa prin organizarea a 4 seturi de licitatii saptamanale, fiecare set avand cate 2 licitatii în decursul unei saptamani,
astfel:
a) la primul set de licitatii pretul de pornire va fi de 100% fata de pretul de evaluare;
b) la al doilea set de licitatii pretul de pornire va fi diminuat cu 10% fata de pretul de evaluare;
c) la al treilea set de licitatii pretul de pornire va fi diminuat cu 20% fata de pretul de evaluare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

d) la ultimul set de licitatii pretul sa fie diminuat cu 30% fata de pretul de evaluare.
Pentru alte informatii va puteti adresa lichidatorului judiciar.
Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul ales al lichidatorului judiciar în București, Intrarea Roma nr. 5, parter,
ap. 1, sector 1 și la dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Specializat Arges.
Pasivitatea creditorilor va fi considerata aprobare tacita a propunerilor astfel cum sunt formulate mai sus.
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
CONVENIENT MANAGEMENT INSOLV IPURL

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea POL ROM TOTAL SRL, cod unic de înregistrare: 34564276
Raport cu primele măsuri efectuate de lichidatorul judiciar privind debitoarea Pol Rom Total SRL
Nr. 23, data emiterii: 15.01.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2678/111/2020, Tribunalul Bihor, Secția a II -a Civilă, Judecător sindic: Rădocă
Nicoleta.
2.Debitor: SC Pol Rom Total SRL - societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, având cod de identificare fiscală
34564276, cu sediul social în Oradea, str. Piața Nucetului, nr. 20, bl. A4, et. 6, ap. 604, județul Bihor, număr de ordine
în Registrul Comerțului J5/835/2015.
3.Creditori: Exim Bank SA, AJFP Bihor, Handlowo- Uslugowa Polonia
4.Lichidator judiciar: CII Sălăjan Gabriel Cosmin, Cod de identificare fiscală RO 20208600, sediul profesional Oradea,
str. Iosif Vulcan, nr.4-6, ap. 10, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B0187, tel./fax
0259/45.66.77, E-mail gabisalajan@yahoo.com; intelegoinsolv@intelego.ro.
5.Subscrisul: CII Sălăjan Gabriel Cosmin, prin reprezentant Sălăjan Gabriel Cosmin, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului Pol Rom Total SRL, conform Încheierii nr. 253/F/2020 din 30.09.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor,
Secția a II- a Civilă, în dosarul 2678/111/2020, în temeiul art. 63 alin. (1) și 59 alin. (2) din Legea 85/2014, comunică:
6.Raportul de activitate cu primele măsuri privind debitoarea Pol rom Total SRL, în anexă, 2 file:
1. Primele măsuri. 1.1.Notificări creditori: Potrivit dispozițiilor încheierii de deschidere a procedurii insolvenței
simplificate a debitoarei SC Pol Rom Total SRL și a dispozițiilor Legii 85/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) și (3) din
Legea 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței a fost publicată în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 17558/20.10.2020, conform dovezii de publicare atașate, și în ziarul Bihoreanul, ediția 26
octombrie – 01 noiembrie 2020. Cu privire la deschiderea procedurii de faliment, în temeiul art. 99 din lege, au fost
notificați creditorii debitoarei SC Pol Rom Total SRL, înscriși în lista creditorilor anexată cererii introductive, după cum
urmează: AAAS București, confirmare semnată la 30.10.2020; AJFP Bihor, prin adresa nr. 78582/ 21.10.2020; AJOFM
Bihor, confirmare semnată la 28.10.2020; ITM Bihor, prin adresa nr. 23117 / 27.10.2020; Primăria Oradea, confirmare
semnată la 27.10.2020; Banca Transilvania Oradea SA, confirmare semnată la 28.10.2020; Exim Bank, confirmare
semnată la 28.10.2020; Compania de Apă Oradea SA, confirmare semnată la 28.10.2020; Electrica Furnizare SA,
confirmare semnată la 27.10.2020; Fructiabry SRL, confirmare semnată la 27.10.2020; Rush Group Limited (Marea
Britanie), confirmare nereturnată până în prezent; Bruder Mirabela, plic returnat la 09.11.2020, conform borderou
atașat. 1.2.Raportul asupra cauzelor: În temeiul art. 97 din Legea 85/2014, față de majorarea termenului dispusă prin
Încheierea din 10.12.2020 (nr. ref. 7.2), în urma comunicării tuturor documentelor solicitate debitoarei, a fost întocmit
raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au determinat intrarea societății Pol Rom Total SRL în procedura de
faliment, acesta fiind depus la dosarul cauzei la data de 22.12.2020 și publicat în BPI conform dovezii atașate, nefiind
identificate fapte prevăzute de art. 169 și art. 117 din Legea 85/2014. 1.3.Supendare acțiuni în baza art. 75: În temeiul
dispozițiilor art. 75 alin. (1) din legea 85/2014, am solicitat Judecătoriei Oradea suspendarea / încetarea acțiunii pornite
împotriva debitoarei de Handlowo Uslugowa Grzegorz Bogal pentru recuperarea debitului restant (dosar nr.
20385/271/2019), acesta având posibilitatea valorificării creanței în cadrul procedurii prin depunerea cererii de admitere
a creanței.
2. Date privind Patrimoniul debitoarei. 2.1.Identificare/ inventariere bunuri. În vederea identificării bunurilor
impozabile aflate în patrimoniul debitoarei a fost notificată Primăria Municipiului Oradea, confirmarea de primire fiind
semnată la 27.10.2020. În acest sens, prin adresa nr. 417212/02.11.2020, Primăria Municipiului Oradea ne-a comunicat
faptul că debitoarea nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a instituției. În urma verificărilor efectuate de
subscrisul cabinet, s-a constatat că și din documentele contabile predate lichidatorului judiciar rezultă faptul că
societatea debitoare nu figurează în evidențele sale cu bunuri, fiind întocmit procesul verbal de inventar, atașat
prezentului. 2.2.Situație creanțe. Din situația documentelor contabile la deschiderea procedurii reflectată în lista
clienților atașată cererii de deschidere a procedurii, rezultă faptul că societatea debitoare are creanțe nerecuperate în
cuantum total de 231.060,03 lei, după cum urmează: New West Art SRL – 73.451,57 lei; Consulting Macrotrade SRL –
56.796,46 lei; Neldaury Impex SRL – 18.312,00 lei; Exim Bank SA (garanție/depozit colateral) – 82.500 lei; Arătăm
faptul că potrivit acordului dat de subscrisul cabinet cu privire la distribuirea sumelor aflate în contul de depozit
colateral, solicitate de Exim Bank SA în baza art. 75 alin. (7) din Legea 85/2014 (nr. ref. 7.1.), debitoarea deținând
calitate de creditor / debitor, creanța în cuantum de 82.500 lei nu mai poate fi recuperată, aceasta fiind avută în vedere la
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor. Referitor la cei trei debitori ai Pol Rom Total SRL (New West, Consulting
Macrotrade și Neldaury Impex) arătăm că după comunicarea documentelor aferente, urmează a se proceda la verificarea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

acestora și dacă se impune, la somarea debitorilor pentru recuperarea debitelor restante.


3.Tabele de creanță. Prin sentința de deschidere a procedurii, instanța a stabilit următoarele termene de întocmire a
tabelelor de creanțe: tabel preliminar - 27.11.2020, tabel definitiv - 23.12.2020. În urma depunerii la dosar a cererilor de
admitere a creanțelor și aplicării dispozițiilor art. 105 și 106 din Legea 85/2014, întrucât a fost necesar a se clarifica
anumite aspecte atât față de creanța Exim Bank SA cât și creanța Handlowo Uslugowa Gregorz Bogal, am solicitat
judecătorului sindic majorarea termenelor pentru întocmirea tabelului preliminar și respectiv a tabelului definitiv (nr.
ref. 7.2). Având în vedere admiterea cererii de majorare și finalizarea clarificării creanțelor, la data de 15.12.2020 a fost
întocmit și depus la dosarul cauzei (16.12.2020) tabelul preliminar al creanțelor, fiind de asemenea publicat în BPI nr.
21448 / 16.12.2020, conform dovezii atașate. Potrivit dispozițiilor art. 110 alin. (4) din legea insolvenței, au fost
notificați creditorii Exim Bank SA – confirmare semnată la 23.12.2020 și Handlowo Uslugowa prin avocat – confirmare
semnată la 22.12.2020, cu privire la înscrierea parțială a creanțelor solicitate în tabelul preliminar. Față de împrejurarea
că tabelul preliminar al creanțelor nu a fost contestat, am întocmit pentru acest termen tabelul definitiv al creanțelor, pe
care-l atașăm prezentului raport fiind de asemenea trimis spre publicare în BPI.
4.Adunarea creditorilor. În temeiul dispozițiilor art. 47 și art. 57 alin. (2) din legea 85/2014, pentru data de 08.01.2021 a
fost convocată adunarea creditorilor în vederea confirmării lichidatorului judiciar și a stabilirii onorariului acestuia.
Arătăm că în cadrul acestei ședințe, creditorul majoritar prin votul transmis a confirmat lichidatorul judiciar desemnat în
persoana CII Sălăjan Gabriel Cosmin cu un onorariu în cuantum de 1.500 lei/lună + TVA și 5% din sumele distribuite
creditorilor. Ceilalți creditori (AJFP Bihor și Handlowo - Uslugowa, deși legal convocați prin BPI, nu s-au prezentat și
nu au transmis vot prin corespondență. Procesul verbal întocmit a fost depus la dosarul cauzei la data de 15.01.2021 și
publicat în BPI, conform dovezii atașate. Având în vedere hotărârea adunării creditorilor, solicităm să luați act de
hotărârea adunării creditorilor din data de 08.01.2021.
5.Cheltuieli de procedură și de administrare: Arătăm că până la această dată au fost efectuate demersuri în cadrul
procedurii a căror contravaloare este următoarea: notificări creditori, debitor și administratori (cheltuieli poștale): plicuri
interne: 9 X 7,10 lei = 63,90 lei; plicuri externe: 1 X 30,00 lei = 30,00 lei; c/valoare anunț presă – Bihoreanul – 100,00
lei; Total cheltuieli de procedură: 193,90 lei.
6. Onorariu practician în insolvență: Onorariul lichidatorului judiciar stabilit în cadrul ședinței adunării creditorilor din
08.01.2021 este de 1.500 lei / lună + TVA și 5% din sumele distribuite creditorilor.
7.Cereri: 7.1.Cerere distribuire sume în temeiul art. 75 alin. (7) din Legea 85/2014. Prin adresa nr. 6889/16.11.2020,
creditorul Exim Bank SA a solicitat subscrisului cabinet, în temeiul dispozițiilor art. 75 alin. (7) din Legea 85/2014,
efectuarea distribuirii sumelor aflate în contul de depozit colateral (82.500 lei), constituit în vederea garantării obligației
de rambursare a creditului acordat de Exim Bank societății Pol Rom Total și în contul curent asupra căruia există
ipotecă mobiliară înscrisă în AEGRM (749,79 lei). Având în vederea dispozițiile art. 75 alin. (7), potrivit căruia „Sumele
de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii și asupra cărora este constituită o ipotecă mobiliară,
precum și garanțiile în numerar (cash colateral) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de către administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru acoperirea creanțelor exigibile ale acestuia,
în termen de 5 zile de la cererea creditorului. În cazul sumelor aferente unui cont escrow, în caz de opoziție, acestea vor
fi transferate în contul prevăzut la art. 39 după verificarea de către judecătorul-sindic a îndeplinirii condițiilor de fond
ale contractului”, prin adresa nr. 1502/27.11.2020, administratorul judiciar și-a exprimat acordul cu privire la
distribuirea sumelor solicitate, cu mențiune că vor fi avute în vedere la înscrierea creanței Exim Bank în tabelul
preliminar, solicitată prin cererea de admitere acreanței. 7.2.Cerere majorare termene prevăzute de art. 97 alin. (1) și art.
100 alin. (1) lit. c), d) și e)din Legea 85/2014. Având în vedere că subscrisul cabinet nu a intrat în posesia tuturor
documentelor necesare întocmirii raportului asupra cauzelor ce au determinat deschiderea procedurii de faliment a
societății debitoare, fiind astfel în imposibilitatea întocmirii acestuia întermen de 40 de zile de la pronunțarea
deschiderii procedurii de faliment, respectiv până la data de 10.11.2020, am solicitat instanței majorarea termenului
pentru întocmirea și depunerea la dosar a raportului asupra cauzelor ce au dus la apariția stării de insolvență a Pol Rom
Total SRL. Totodată, în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) coroborat cu art. 106 din legea
insolvenței, față de situația ivită cu privire la cererile de admitere a creanțelor depuse la dosarul cauzei de creditorii
Exim Bank SA (în nume propriu și în numele statului) și Firma Handlowo – Uslugowa din Polonia, întrucât acestea nu
corespundeau evidenței contabile ale societății debitoare, în vederea clarificării existenței acestor creanțe pe baza unor
documentelor ce urmau a ne fi comunicate de către reprezentanții debitoarei, am solicitat majorarea termenului pentru
întocmirea tabelului preliminar și a tabelului definitiv cât și termenul pentru susținerea adunării creditorilor raportat la
prevederile art. 100 alin. (1) litera e). Față de crerea de majorare depusă, arătăm că prin Încheierea de ședință din data
de 10.12.2020, judecătorul sindic a dispus admiterea cererii și: majorarea cu 30 de zile a termenelor pentru depunerea
tabelului preliminar, a tabelului definitiv și a datei primei ședințe a adunării creditorilor; majorarea cu 40 de zile a
termenului pentru depunerea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței Pol Rom
Total SRL. 7.3.Solicităm acordarea unui nou termen de continuare a procedurii, în vederea clarificării / efectuării
demersurilor pentru recuperarea creanțelor. Documentele menționate au fost depuse la dosar atașat raportului de
activitate.
Lichidator judiciar:
CII Sălăjan Gabriel Cosmin

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Județul Botoşani
Secţiunea I - Profesionişti
1. COOPERATIVA AGRICOLĂ MOLDAVIA, cod unic de înregistrare: 25790738

Convocatorul Adunării Creditorilor Debitorului Cooperativa Agricolă Moldavia


nr. Ieșire: 16/18.01.2021
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 1517/40/2019, Tribunalul Botoșani - Judecător-sindic –Tăutu Constantin;
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botoșani, Număr de telefon: 0231/511.739,
Programul arhivei/registraturii instanței: luni-miercuri și vineri, orele 09.00-11.30 ;
3.1. Debitor: Cooperativa Agricolă Moldavia, cu sediul în loc Bivolari, com Dobârceni, jud. Botoșani, CUI: 25790738,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani sub nr. C7/3/2009;
3.2. Administrator special:Munteanu Dorin;
3.3 Creditori: conform anexei;
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Ioniceanu Mihaela cu sediul ales în Mun. Botoșani, B-dul
M. Eminescu, nr. 48, camera 226, etaj 1 al Casei Tineretului, Jud. Botoșani, înmatriculat la Registrul Formelor de
Organizare sub nr. RFO I – 3640, CIF: 35148787, tel: 0749.855.634, fax: 0231 - 708 536, e-mail:
cabinet.ioniceanumihaela@gmail.com
5. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvență Ioniceanu Mihaela, în calitate de administrator judiciar al debitorului
Cooperativa Agricolă Moldavia, cu sediul în loc Bivolari, com Dobârceni, jud. Botoșani, CUI: 25790738, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani sub nr. C7/3/2009, potrivit Încheierii nr. 197 din data de
06.09.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani – Judecător Sindic, în dosarul nr. 1517/40/2019, în conformitate cu
prevederile art.137, art.47 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței, din oficiu,
Convoacă adunarea creditorilor debitorului Cooperativa Agricolă Moldavia
Ședința Adunării creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar Cabinet Individual de
Insolvență Ioniceanu Mihaela
Adresa: Mun. Botoșani, nr. 48, camera 226, etaj 1 al Casei Tineretului, Jud. Botoșani Data: 12.02.2021, ora 14.00
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul Adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciari, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Planului de Reorganizare al activității debitoarei Cooperativa Agricolă Moldavia întocmit de societatea
debitoare prin administrator special.
Informații suplimentare:
 În cazul în care nu vă veți putea prezenta la ședința Adunării Creditorilor organizată la data de 12.02.2021 ora 14.00,
la sediul procesual ales al administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvență Ioniceanu Mihaela din Mun.
Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 48, camera 226, etaj 1 al Casei Tineretului, Jud. Botoșani, vă rugăm să ne
transmiteți un punct de vedere scris cu privire la ordinea de zi menționată mai sus pe adresa administratorului judiciar
prin fax la nr. 0231 - 708 536 sau pe e-mail: cabinet.ioniceanumihaela@gmail.com.
 Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar.
Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență Ioniceanu Mihaela
Lista Creditorilor
Debitoarei Cooperativa Agricolă Moldavia
Libra Internet Bank București, str. Semilunei, Nr.4-6, sector 2
Ferma Nordic SRL Loc. Bivolari, Com Dobarceni, Botoșani
Munteanu Doina
Munteanu Alexandru Ionel
RD Leasing IFN SA București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 59, etaj 5, sector 1
Unicredit Bank SA Mun. București, Bd Expoziției, nr1F, sector 1
Loc Voluntari, Bd Pipera, nr 1B, Etaj 6, Clădirea de birouri Cubic Center,
Agrcover Credit IFN SA
Jud. Ilfov
Idea Leasing IFN SA Sediul ales: Mun. București, str. Carol Davila, nr. 21 AAP. 2, sector 5
SC Comfert SRL Mun. Bacău, str. Calea Moinești, nr.34, jud. Bacău.
SC Cargil Agricultura SRL Mun. București, str. Tipografilor, nr.11-15, clădirea A2, Et 2, sector 1
Mun. București, Bd. Timișoara, nr.26, etaj 1, sector 6, Plazza Romania
SC Rodbun Grup SA
Office
Salariații prin reprezentant

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Direcția Generala A Finanțelor


mun. Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 5, jud. Botoșani
Publice Botoșani
Primăria Trusesti Com Trusesti, Jud. Botoșani
Comuna Durnesti Com. Durnesti, jud. Botoșani
Municipiul Botoșani Mun. Botoșani, Piața revoluției, nr1
Primăria Blâdești Loc Blandesti, jud. Botoșani
ITCSM Botoșani Mun. Botoșani, Str Eternității, nr.6
Mun. București, Bd. Timișoara, nr.26, etaj 1, sector 6, Plazza Romania
SC Rodbun Grup SA
Office
București Sectorul 2, Șos. PIPERA, NR. 46D-46E-48, Oregon Park,
RD Leasing IFN SA
Clădirea C, Etaj 5
SC Cargil Agricultura SRL Mun. București, str. Tipografilor, nr.11-15, clădirea A2, Et 2, sector 1
SC Comfert SRL Mun. Bacău, str. Calea Moinești, nr.34, jud. Bacău.
Unicredit Bank SA Mun. București, Bd Expoziției, nr1F, sector 1
SC Crasna Ferm SRL Loc Crasnaleuca, com Cotusca, jud. Botoșani
SC Westbot Agro SRL Loc. Bivolari, Com Dobarceni, Botoșani
SC Roferma SRL Loc. Bivolari, Com Dobarceni, Botoșani
SC Ferma Nordic SRL Loc. Bivolari, Com Dobarceni, Botoșani
SC Biochem SRL Mun. Constanța, B-dul Mamaia, nr.158, et 6, jud. Constanța
SC Tiriac Leasing IFN SA Mun. București, B-dul Expoziției, nr.2, sector 1
Mun. Braila, bld. Alexandru Ioan Cuza nr.5, bloc Duplex, sc 1, et 4-5, cam
SC Corbereni SRL
2
SC Agrinvest SRL Mun. Buzău, Sos. Brăilei, nr. 9, et 2si 3, jud. Buzău
Mun. București, str. General Praporge nr 1-5, et 2, ap 3, cam 10-15, sector
SC Saaten Union Romania SRL
2
Causade Semencesest Europa SRL Sediul ales: Mun. București, str. Aviator Popisteanu, nr 16, etaj 3, sector 1
SC Good Pigs SRL Loc. Bivolari, Com Dobarceni, Botoșani
SC Entofito Com SRL Loc. Trușești, Str 11, Nr 17, Jud. Botoșani
SC Global Viande Produits SRL Mun. Botoșani, str. George Enescu, Nr 18
SC Plantagro Com SRL Mun. Vaslui, str. Spiru Haret, nr.5, bl 99, Sc A, ET 1, Birou 1, Vaslui

Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CDB BUSINESS FUTURE TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 30445965
Convocare adunare creditori
Data emiterii: 15.01.2021
1.Date privind dosarul: Nr.2588/113, Anul 2019, Tribunal Brăila, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal Judecător sindic: Daniela Vicol
2.Creditori: DGRFP Galați prin AJFP Brăila
3.Debitor: SC CDB Business Future Trade SRL - în procedura simplificată de faliment, în bankruptcy, en faillite, Cif
30445965, J09/433/2012, sediul social: Brăila, str. 1 Decembrie 1918, nr.7, Mansardă, jud. Brăila
4.Subscrisa, Eva Cont SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CDB Business Future Trade SRL,
conform Sentinței nr.127/2020 din data de 03.06.2020 pronunțată de Tribunal Brăila, Secția a II-a civilă, de contencios
administrativ și fiscal în dosarul 2588/113/2019, în temeiul art.48 și următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență
Convoacă Adunarea creditorilor debitorului: SC CDB Business Future Trade SRL
Ședința Adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Buzău, str. Piața Daciei, bl. E, sc. D,
apart.5 bis, parter (lângă atelier reparații ceasuri, vis-a-vis de hotel Pietroasa), în data de 27 ianuarie 2021, ora 10,00,
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar.
Ordinea de zi: 1) Prezentarea și aprobarea Raportului final și a Bilanțului general de închidere a debitorului SC CDB
Business Future Trade SRL, cf.art.174 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență.
Eva Cont SPRL,
Ec. Roșioru Vartan
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CRIS-MAR LOGIC SRL, cod unic de înregistrare: 18280302
Dosar nr: 12148/3/2011
Deschis la: Tribunalul Bucureşti
Secția: a VII-a Civilă
Proces verbal
de şedinţă al adunării creditorilor
Nr. AA 73/18.01.2021
Astăzi, 15.01.2021, ora 12.00, au fost convocaţi la biroul lichidatorului judiciar, creditorii din dosarul 12148/3/2011, ce
are drept obiect procedura de insolvenţă a debitoarei SC CRIS-MAR LOGIC SRL, identificată cu CUI 18280302, nr.
înreg. La Reg.Com.: J40/318/2006; având sediul social Aleea Băiuţ, Nr.5, Bl. M32, Sc.B, Etaj 4, ap. 91, sector 6,
Bucureşti.
Ordinea de zi a şedinţei, comunicată creditorilor prin Convocatorul publicat în BPI nr. 172/06.01.2021, cuprinde:
1. Aprobarea ofertei de cumparare formulata de catre societatea NEL COS TRANS SRL a celor 2 capete tractor + 2
semiremorci aflate în patrimoniul societatii debitoare pentru suma de 7.500 euro cu TVA inclus.
Calculul valorii totale a creanţelor se va determina prin raportare la Tabelul definitiv consolidat de creanţe publicat în
BPI nr. 10966/30.05.2018, conform art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2006.
La ora 12.00, nu a dat curs convocării niciun creditor, însă au transmis puncte de vedere prin corespondenţă următorii:
 DGRFP Bucureşti, în reprezentarea AFP sector 6, prin adresa nr. 114/21.01.2021, având o pondere totală la masa
credală în cuantum de 70,51%.
Faţă de situaţia de mai sus, lichidatorul judiciar a constatat cvorumul legal îndeplinit, conform art. 15 alin. (1) din Legea
nr. 85/2006, şi a declarat şedinţa deschisă.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi:
„Institutia aproba oferta transmisa de NEL COS TRANS SRL,
ÎN CONCLUZIE: Adunarea Creditorilor a aprobat oferta de cumparare formulata de catre societatea NEL COS TRANS
SRL a celor 2 capete tractor + 2 semiremorci aflate în patrimoniul societatii pentru suma de 7.500 euro cu TVA inclus.
Lichidatorul judiciar a declarat şedinţa închisă.
Procesul verbal s-a încheiat în 2 exemplare originale, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei şi un exemplar pentru
lichidatorul judiciar pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Lichidator judiciar,
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL
Prin practician în insolvenţă
Economist Ioan Nistor

2. Societatea EUROCOM IMPEX 95 SRL, cod unic de înregistrare: 7238949


Tribunalul București – Secția a VII –a Civila
Dosar nr. 11169/3/2019
Debitor: EUROCOM IMPEX 95 SRL
București Sectorul 2, str. I.L. Caragiale, nr. 7, Bloc Corp A, Etaj P, ap. 1bis,
CUI 7238949, J40/3322/1995
Proces verbal
al Adunării creditorilor EUROCOM IMPEX 95 SRL
încheiat azi, 18 ianuarie 2021
Astazi, 18 ianuarie 2021, ora 12.00, a fost convocata adunarea creditorilor EUROCOM IMPEX 95 SRL, la sediul
lichidatorului judiciar din Bd.Unirii nr.78, Bl.J2, Sc.2, Etj.5, Ap.47, sector 3, București, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Avansarea de catre creditorii societatii debitoare EUROCOM IMPEX 95 SRL a sumelor necesare în vederea
acoperirii cheltuielilor de procedura, în conformitate cu prevederile art.174 din Legea nr. 85/2014.
2.Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar cu privire la inchiderea procedurii de faliment în conformitate cu
prev.art.174 alin.1) din Legea 85/2014, motivat de faptul ca în patrimoniul societatii debitoare nu au fost identificate
faptic bunuri mobile sau imobile care prin valorificare sa acopere masa credala, nu au fost identificate sume de bani în
conturi.
Convocarea s-a efectuat prin publicarea convocarii în BPI nr. 26/04.01.2021.
Pana la inceperea sedintei a fost transmis punct de vedere din partea unicului creditor, respectiv:
-Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice București – în reprezentarea Administratiei sector 2 a Finantelor
Publice, pondere de 100% din masa credala.
Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum (100%), s-au consemnat urmatoarele:
1. Avansarea de catre creditorii societatii debitoare EUROCOM IMPEX 95 SRL a sumelor necesare în vederea
acoperirii cheltuielilor de procedura, în conformitate cu prevederile art.174 din Legea nr. 85/2014.
Punct de vedere exprimat în scris:
-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București în reprezentarea Administratiei Fiscale sector 2, pondere de
100% la masa credala:”...institutia noastra nu dispune de fonduri pentru a avansa sume de bani necesare acoperirii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

cheltuielilor de procedura, pe de o parte avand în vedere calitatea noastra de creditor bugetar, iar pe de alta parte,
disp.art.39 alin.1 și 4 din legea nr.85/2014, privind procedura insolventei, dispozitii în raport de care „toate cheltuielile
aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea și comunicarea actelor de
procedură efectuate de administratorul judiciar și/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului”,
iar “in lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare…”.
Fata de punctul de vedere exprimat, unicul creditor inscris la masa credala, precizeaza faptul ca nu dispune de fonduri
pentru a avansa sume de bani necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, pe de o parte avand în vedere calitatea
acestuia de creditor bugetar, iar pe de alta parte, disp.art.39 alin.1 și 4 din legea nr.85/2014, privind procedura
insolventei.
2.Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar cu privire la inchiderea procedurii de faliment în conformitate cu
prev.art.174 alin.1) din Legea 85/2014, motivat de faptul ca în patrimoniul societatii debitoare nu au fost identificate
faptic bunuri mobile sau imobile care prin valorificare sa acopere masa credala, nu au fost identificate sume de bani în
conturi.
Punct de vedere exprimat în scris:
-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București în reprezentarea Administratiei Fiscale sector 2, pondere de
100% la masa credala:”... se opune inchiderii procedurii pana dupa solutionarea cererii intemeiata pe disp.art.169 din
Legea nr.85/2014 formulata de catre institutia noastra.”
Fata de punctul de vedere exprimat, unicul creditor inscris la masa credala, se opune inchiderii procedurii pana dupa
solutionarea cererii intemeiata pe disp.art.169 din Legea nr.85/2014 formulata de catre acest creditor.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, în 2 (doua) exemplare originale, din care unul pentru a fi depus la
dosarul cauzei.
TANASA SI ASOCIATII SPRL,
lichidator judiciar al EUROCOM IMPEX 95 SRL
Constantin Tanasa

3. Societatea GREEN STRIPE SRL, cod unic de înregistrare: 31456946


Tribunalul București-Sectia a VII-a Civila
Ref. Dosar nr. 16537/3/2019
Termen: 16.02.2021
Tabelul suplimentar al creanțelor SC GREEN STRIPE SRL - societate în faliment
Nr. Denumirea creditorilor Valoarea creantei Moneda Observatii
art. 159 -Creante garantate
1. Banca 131.793,15 Ron suma reprezinta debit, dobanzi,
Transilvania penalitati.

Total creante 131.793,15 Ron


garantate

art. 161.5-Creante bugetare


1. D.G.R.F. 30.075,00 Ron suma reprezinta debit, dobanzi si
P.B. penalitati.

2 Adm-tia Fondului pentru mediu 4.153,00 Ron suma reprezinta debit,


penalitati

3 D.G.I.T.L. Sector 600,00 Ron suma reprezinta


4 debit.

Total creante 34.828,00 Ron


bugetare

art. 161.9-Creante chirografare


1. S.C. TRUST IT 50.319,00 Ron suma reprezinta
GAV S.R.L. debit

2. TBI BankEAD Sofia-Suc. 46.845,75 Ron suma reprezinta


Bucuresti debit

3. S.C. FABI TOTAL GRUP 45.341,39 Ron suma reprezinta debit.


S.R.L.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

4. S.C. VECTOR 10.283,32 Ron suma reprezinta


INTERNATIONAL S.R.L. debit

5. S.C. LECOM BIROTICA 9.732,63 Ron suma reprezinta debit si


ARDEAL S.R.L. penalitati

6. S.C. SIDE GRUP 3.537,57 Ron suma reprezinta debit si


S.R.L. penalitati

Total creante chirografare 166.059,66 Ron

Total general 332.680,81 Ron


creante

art. 102 alin. 5 -Creante garantate sub conditie


suspensiva
1. F.N.G.C.I.M.M. - 103.200,00 Ron suma reprezinta
IFN- S.A. debit

Total creante garantate- 103.200,00 Ron


suspensive
CASA DE INSOLVENTA STEGARU SPRL
Lichidator judiciar
Iulius Anghel Stegaru

4. Societatea MACHINE MAINTENANCE SRL, cod unic de înregistrare: 4990148


Tribunalul București, Secția a VII a Civilă
Dosar nr. 23653/3/2020
Termen la 16.03.2021, C19
Tabel preliminar al creanțelor
cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei MACHINE MAINTENANCE SRL în faliment
Creanta Creanta Pondere
Nr. Crt. Denumire creditor Observatii
solicitata acceptata Grupa Total
I. Grupa creantelor bugetare art. 161 pct.5 Legea 85/2014
obligatii fiscale
DGRFPB- Administratia restante la
1. Sectorului 3 a Finantelor 237,294.00 237,294.00 100.00% 100.00% bugetul general
Publice consolidat al
statului
TOTAL GRUPA I 237,294.00 237,294.00 100.00% 100.00%
TOTAL GENERAL 237,294.00 237,294.00 100% 100%
Lichidator,CII Iacob Valentina Raluca

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea B.C.V. INVEST IMOB SRL, cod unic de înregistrare: 19205520
Convocare Adunarea Creditorilor
Nr. 1/18.01.2021
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 4423/118/2017 de pe rolul instanţei Tribunalului Constanţa, Secţia a II a Civilă,
Judecător sindic Oana Damian, complet F10.
2.Arhiva/registratura instanţei: Constanţa, str. Traian, nr.31, jud. Constanţa, Telefon 0241 - 551345, program cu
publicul- Zilnic – orele 0830- 1230.
3.Debitor: SC B.C.V.Invest Imob SRL cu sediul în Constanța, str. Stefan cel Mare, nr.25, camera 1, et.demisol, jud.
Constanța, înmatriculată la ORC Constanța sub nr. J13/1833/2008, CUI: 19205520.
4. Administrator judiciar: Cristea & Co Insolvency SPRL, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale de
Insolvenţă sub nr. RSP0464 la data de 21.05.2010, având CIF 27043666, cu sediul în Constanţa, str. Cuza Vodă, nr.54,
ap.2, parter, Telefon 0241-518112, 0745-021059; Fax:0241 518802, e-mail, office@cristeainsolvency.ro;
mariana@cristealaw.ro
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Cristea Mariana.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

5. Subscrisa Cristea & Co Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC B.C.V.Invest Imob
SRL, conform sentinței civile nr.1796 din 03.11.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a civilă în dosarul
nr. 4423/118/2017, în temeiul art. 58 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
convoacă
la data de 26.01.2021, ora 14.00, Adunarea Creditorilor la sediul Administratorului judiciar, pentru a supune la vot :
1. Propunerea de evaluare a bunurilor şi avansarea de administratorul special a sumelor necesare pentru efectuarea
expertizelor şi cheltuielile aferente.
2. Propunerea de intrare în faliment a societăţii în temeiul art.145 alin.1 lit.A, lit.b.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi
prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi
atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul
judiciar, pana cel tarziu în data si ora fixata pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar tel 0241-518112, fax 0241518802 sau email
office@cristeainsolvency.ro.
Cristea & Co Insolvency S.P.R.L.,
Practician insolvenţă av. Mariana Cristea

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NEARTIC SRL, cod unic de înregistrare: 33489923
România, Tribunalul Maramureș
Secția a II– a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Baia Mare Bd. Republicii nr. 2A, județul Maramureș
Dosar nr. 483/100/2019
Termen: 11.02.2021
Citație
emisă la: ziua 15 luna 01 anul 2021
1. D.G.R.F.P. Cluj – Napoca prin A.F.P. Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A, județul Maramureș
2. ARDELEAN GHIȚĂ CONSTITIN, cu domiciliul în sat Tisa, com. Bocicoiu Mare nr. 306, județul Maramureș
se vor cita creditorii-cu mențiunea pentru discutare raport final și dacă avansează sumele necesare continuării procedurii
“ În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus Sars-Cov-2 sau alte infecții respiratorii, vă rugăm să luați în
considerare, următoarele posibilități:
-Transmiterea corespondenței adresate Tribunalului Maramureș de regulă în format electronic, prin e-mail, prin telefax
sau alte mijloace similare, nu pe suport de hârtie.
-Indicarea unei adrese de e-mail la care sa primească actele de procedură.
-Studiul dosarului la domiciliu, prin utilizarea parolei de acces la filele dosarului electronic, parolă transmisă odată cu
citația.
-Evitarea prezenței în sediul Tribunalului Maramureș, ori de câte ori ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării
cauzei și în lipsă, mai cu seamă în cauzele non-penale.
-Posibilitatea de a fi reprezentați în instanță prin intermediul unui avocat ales. „
Sunt chemați la această instanță, camera 78, completul NCPC COMPLET SPECIALIZAT FALIMENTE NR. 8, în ziua
de 11, luna 02, anul 2021, ora 10:00, în calitate de creditor/debitor în proces cu debitoarea SC NEARTIC SRL, cu
sediul în Tisa, nr. 187, comuna Bocicoiu Mare, jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Național al Registrului
Comerțului sub nr. J24/765/2014, având C.U.I. 33489923, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență
Augustin Lucia, cu sediul în Baia Mare, B-dul. Independenței, nr. 18/29, județul Maramureș, pentru discutare raport
final.
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:-
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de-lei, și timbru judiciar, în sumă de-lei, sub
sancțiunea anulării cererii.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Adriana Ana Cosma

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr.2, județ Mureș
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr. 50/1371/2017/a166
Termen:28.01.2021
Citație
emisă la:15.01.2021
RECLAMANT
1.ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35,
Județ MUREȘ
- cu mențiunea de a achita diferența de taxa de timbru în cuantum de 100 lei, sub sancțiunea anulării cererii ca
insuficient nelegal timbrată;
PÂRÂT
2. TOBIMAR SRL-com. com. Ciugud, Drambar, Calea Alba Iulia, nr. 10, Județ ALBA
3. ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei Romcab SA
RTZ & PARTNERS SPRL-(cu noul sediu în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud.Cluj ( vechea adresă-Cluj Napoca,
Calea Turzii, nr. 74-76, Județ CLUJ);
Sunt chemați la această instanță, camera 26, completul 27, în ziua de 28/01/2021, ora 8,30 (în ședință publică)în
calitatea sus menționată privind pe debitoarea ROMCAB SA cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul
Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, CUI RO
7947193, pentru soluționarea cererii formulată de reclamanta Romcab SA având ca obiect ordonanță președințială;
- Mențiune:cu un exemplar din cererea de ordonanță președințială în vederea publicării în BPI, cu mențiunea că
întâmpinarea nu este obligatorie.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Georgeta Oroian
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CITYCAR CENTER SRL, cod unic de înregistrare: 22345337
Tabel definitiv consolidat al creanțelor
Număr: 156, data emiterii: 18.01.2021
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 2059/105/2019, Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, Judecător-sindic Dinu Bianca.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa:Ploiești, str. Valeni, nr. 44 județ Prahova, număr de telefon 0244.511.110,
programul arhivei/registraturii instanței 9.00 – 13.00.
3. Debitoare: Citycar Center SRL, cu sediul social în Comuna Blejoi, sat Ploiestori, nr. 758H, Județ Prahova,
înregistrată la ORC sub nr. J29/2198/2007, cod de identificare fiscală 22345337.
4. Lichidator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploiești, str. Banatului,
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, județ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail office@viainsolv.ro.
Nr Denumire Creanța
Sediu creditor Suma acceptată Rang creanță
crt creditoare solicitată
conform art.5
izvorata din
pct. 18 din Legea
1 Cursaru Anda - 14.185,00 raporturi de
85/2014
munca
14.185,00
Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22,
2 AJFP Prahova 142.851,00 142.851,00 bugetara
județ Prahova

Sediu ales: Calea Dorobanti, nr.


32, corp B, etaj 6, București, 7.357,62 1.500,00 chirografara
3 Macromex SRL
sector 1
București, str. Sg. Constantin
4 Medicover SRL 10.550,70 10.150,70 chirografara
Ghercu nr. 1A, et. 1, sector 6
UCMR-ADA
salariala conform
Asociatia pentru București, str. Ostasilor nr. 12,
727,08 711,14 art.206 alin.(2)
5 Drepturi de Autor a sector 1
legea nr. 8/1996
Compozitorilor
Total 175.671,40 169.397,84
VIA Insolv SPRL - practician în insolventa Voicu Elena

2. Societatea LUCKBILD SERV S.R.L., cod unic de înregistrare: 35273321


Convocare adunare creditori
SC LUCKBILD SERV SRL
Nr. 28/18.01.2021
1. nr. dosar: 3645/105/2020 Tribunalul Prahova Secția a-II-a Civila
2.Arhiva/ registratura instanței: Ploiesti, str. Valeni nr. 44, Județul Prahova; programul arhivei/ registraturii instanței
luni-vineri intre orele 09.00-13.00.
3.Debitor: SC Luckbild Serv SRL, cu sediul în Mun. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 239, Constr. nr. 3, Corp C, et. 4,
Cam. 68, Județul Prahova, J29/171/2020, CUI 35273321.
4. Lichidator judiciar: C.I.I. Tudor Cătălin George, Ploiești, str. Cerna nr. 11, județul Prahova, CUI 32774581; număr de
inscriere în tabloul practicienilor în insolvența: 1B3570; Fax: 0244708473; Tel. 0725093254; e-mail
catalin.george.tudor@gmail.com.
5. Subscrisa C.I.I. Tudor Cătalin George, cu sediul în Ploiești, str. Cerna nr. 11, județul Prahova, în calitate de
administrator judiciar al debitorului SC Luckbild Serv SRL, cu sediul în Mun. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 239, Constr.
nr. 3, Corp C, Cam. 68, Județul Prahova, conform Hotararii intermediare nr. 568/29.10.2020, avand în vedere
dispozițiile instantei de judecata, în temeiul art. 48 și urmatoarele din Legea nr. 85/2014 am convocat adunarea
creditorilor în data de 29.01.2021, ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar, cu urmatoarea ordine de zi:
convoaca adunarea creditorilor SC LUCKBILD SERV SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul C.I.I. Tudor Catalin George din Ploiesti, str. Cerna nr. 11, Județul Prahova în
data de 29.01.2021, ora 11:00.
Ordinea de zi:
1.Aprobarea metodei de vanzare a bunurilor mobile apartinand debitoarei prin licitatie publica cu strigare.
2.Prezentarea Regulamentului de vanzare pentru activul precizat anterior.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 853/18.01.2021

Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și
atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat semnătura electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul
judiciar /lichidator judiciar, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Lichidator judiciar,
C.I.I. Tudor Catalin George
Ec. Tudor Cătălin

3. Societatea VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL, cod unic de înregistrare: 16871264
Raport activitate
Nr: 21/18.01.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3118/105/2014 Tribunal Prahova Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
Judecător sindic: Dinu Bianca.
2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în str. Ploiești, str. Văleni, nr. 44, județ Prahova, telefon 0244544781,
programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.
3.Debitor: SC Vie Vin Podgoria Valea Călugărească SRL Cod unic de înregistrare 16871264. sediul social în com.
Valea Călugărească, sat Valea Nicovani, nr. 18, jud. Prahova, Număr de ordine în Registrul Comerţului J29/2228/2004.
4. Administrator judiciar: Just Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 34733472 cu sediul în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, nr. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II
0797/09.01.2015, Tel 0344104525, fax 0344104524
Nume şi prenume reprezentanți administrator judiciar: Ioana Oprescu și Ileana Cismaru
5.Subscrisa Just Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vie Vin Podgoria Valea
Călugărească SRL, conform încheierii din 04.12.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 3118/105/2014,
comunică următorul raport:
Asa cum am aratat la termenele anterioare, la licitatia din data de 10.09.2020 a participat Eco-Ferm SRL, care a
achizitionat bunul imobil ce a facut obiectul licitatiilor organizate, iar la data de 07.10.2020 a fost incheiat la SNP
Meirosu Mihai Gabriel si Meirosu Carmen contractul de vanzare cumparare în forma autentificat sub nr. 31/07.10.2020.
Avand în vedere aceasta situatie am intocmit si depus la dosar raport de distributie al sumelor incasate în urma
valorificarii bunului imobil, în dublu exemplar în vederea afisarii acestuia la usa instantei.
Mentionam ca am publicat raportul de distributie în Buletinul Procedurilor de Insolvenþã sub nr. 20357/27.11.2020, iar
ca urmare a faptului ca nu au fost formulate contestatii la acesta am procedat la distribuirea sumelor.
Solicităm continuarea procedurii.
JUST INSOLV SPRL, prin av. Ioana Oprescu

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 853/18.01.2021 conţine 25 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25