Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 2077 - Joi, 04.02.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 2
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea GULIVER PRODCOM SRL ........................................................................................................................ 2
2. Societatea REWARD CENTRAL SRL .......................................................................................................................... 4

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea EURO LDM TRANS SRL ............................................................................................................................ 4
2. Societatea HYSTRIA EXPERT S.R.L. .......................................................................................................................... 7
3. Societatea TEHNOLOGICA RADION SRL.................................................................................................................. 9

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea EVOIMMO INVEST SRL .......................................................................................................................... 12

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea MARVIC EXPERT SRL ............................................................................................................................. 13

Județul Călăraşi .............................................................................................................................................................. 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea FARMPLANT CONSTRUCTMED SRL ................................................................................................... 13

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea BEN-COM-MIXT SRL ............................................................................................................................... 14

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea PALMANO COMIMPEX SRL................................................................................................................... 15

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea BENDERSCHI TRADE S.R.L. .................................................................................................................. 15

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 18
2. MĂRGINEAN CAMELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ............................................................................... 24

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea 4 A SRL ....................................................................................................................................................... 25
2. Societatea BDNF AGRICOL SRL ............................................................................................................................... 26

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GULIVER PRODCOM SRL, cod unic de înregistrare: 11279327
Raport de activitate nr. 14 al debitorului SC GULIVER PRODCOM SRL
Număr: 368, data emiterii: 02.02.2021
1.Date privind dosarul: Dosar numar: 6300/111/2017*, Tribunalul Bihor, Secția a II-a civilă.
2.Arhiva/registratura instanței: Oradea, Adresa: str. Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. Programul arhivei/registraturii
instanței 8.30-– 12.30
3.Debitor: SC Guliver Prodcom SRL, sediul social: Gurani, nr. 216, comuna Pietroasa, jud. Bihor, Număr de ordine în
registrul comerțului J06/1037/1993, Cod unic de înregistrare: 11279327
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

4. Lichidator judiciar: GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, Cod de identificare fiscală: RO 23324014. sediul social:
Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, prin ec. Țiril Oana, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RSP
0337/2008. Tel: 0259-222.555; Adresa web: www.gmrgroup.ro, e-mail: office@gmrgroup.ro
5.Subscrisa, Global Money Recovery SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Guliver Prodcom SRL,
conform Sentinței nr. 1062/2018, din data de 01.11.2018 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în dosarul
nr. 6300/111/2017*, în temeiul art. 145 alin. 2, art145 alin.1, lit. D și art. 76 din Legea 85 /2014 privind procedura
falimentului publică:
Raport de activitate nr. 14 al debitorului SC GULIVER PRODCOM SRL
1. Date generale. SC GULIVER PRODCOM SRL, a fost înființată inițial în anul 1993, atribuindu-se codul unic de
înregistrare 11279327 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J5/1037/1993 având sediul social în Sat Gurani,
nr.216, Comuna Pietroasa, jud. Bihor. Societatea figurează cu puncte de lucru în: jud. Bihor, loc.Oradea, str.
Nojoridului nr.29, jud. Bihor, loc.Oradea, str. Thurzo Sandor nr.24, Jud. Bihor, loc.Oradea, str. Atelierelor nr.22.
Capitalul social al societății este de 1.273.200 RON subscris, din care s-au vărsat 891.613 RON (200 RON și 891.413
RON) și 86.750 Euro calculat la un curs mediu de 4,3987 RON echivalent a 381.587 RON. Obiectul principal de
activitate este "4941 – Transporturi rutiere de mărfuri”. In ceea ce privește structura acționariatului, societatea are un
singur asociat și administrator dl. Coste Radu Mircea.
2. Demersurile efectuate de lichidatorul judiciar. De la data ultimului termen de judecată, respectiv 26.11.2020 în
calitate de lichidator judiciar am procedat la efectuarea demersurilor prevăzute de Legea 85/2014. Raportul de activitate
numărul 13 depus pentru termenul de judecată din data de 26.11.2020 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvență numărul 19989 din data de 24.11.2020. În cadrul licitațiilor organizate în datele de 17.12.2020 și 14.01.2021
pentru valorificarea terenului debitoarei situat în Oradea, str. Nojoridului nr. 35, jud. Bihor nu s-a prezentat niciun
potential cumpărător, fapt menționat în cadrul procesele verbale de licitatie. Ca urmare a contestatiei formulate de către
Garanti Bank SA împotriva Raportului asupra fondurilor și a Planului de distribuire, lichidatorul judiciar a refăcut
Planul de distribuire și Raportul asupra fondurilor încasate ca urmare a valorificării terenului situat în Oradea, str.
Thurzo Sandor. Raportul asupra fondurilor și planul de distribuire a fost depus la grefa Tribunalului Bihor și publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvență numărul 21421 din data de 16.12.2020. În ceea ce privește dosarele conexe privind
debitoarea SC Guliver Prodcom SRL precizăm următoarele: În dosarul 6300/111/2017*/a6 aflat pe rolul Curții de Apel
Oradea având ca obiect apel împotriva Hotărârii de admitere a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale la data de
19.01.2021 instanța a repus cauza pe rol, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 16.02.2021. În
dosarul 6300/111/2017*/a8 aflat pe rolul Tribunalului Bihor având ca obiect contestație împotriva măsurilor
lichidatorului judiciar, la data de 19.11.2020 instanța a respins cererea formulată de către Coste Elvira. În dosarul
6300/111/2017*/a8.1 aflat pe rolul Curtii de Apel Oradea, având ca obiect apel împotriva Hotărârii de suspendare a
demersurilor de valorificare, la data de 15.12.2020, instanța a respins ca lipsit de obiect apelul declarat de către
lichidatorul judiciar. În dosarul 6300/111/2017*/a9 aflat pe rolul Tribunalului Bihor având ca obiect contestație
împotriva măsurilor lichidatorului judiciar la data de 14.12.2020, instanța a admis cererea de abtinere formulată de către
doamna judecator Ursu Laura. Nou termen de judecată este stabilit pentru data de 25.01.2021. În dosarele
6300/111/2017*/a10 și 6300/111/2017*/a11 aflate pe rolul Tribunalului Bihor având ca obiect contestatie împotriva
măsurilor lichidatorului judiciar termenul de judecată din data de 21.01.2021, insanta a dispus conexarea dosarului
6300/111/2017*/a11 la dosarul 6300/111/2017*/a10 și a amânat cauza pentru data de 18.02.2021. În ceea ce privește
cererea de plată creanță curentă formulată de către Primăria Municipiului Oradea precizăm faptul că subscrisa a luat act
de cererea de plată, iar în situație în care se vor identifica și valorifica bunurile aflate în proprietatea debitoarei se va
avea în vedere distribuirea sumelor conform prevederilor legale. În ceea ce privește cererea de înscriere la masa credală
formulată de către FNGCIMM S.A precizăm faptul că lichidatorul judiciar a procedat la analizarea acesteia și a
transmis acestuia justificarea privind refuzul înscrierii la masa credala. Având în vedere faptul că instanța a admis
actiune formulată împotriva societății SC Fruta Intermed SRL, lichidatorul judiciar a transmis acesteia din urmă o
notificare prin care a solicitat predarea de urgență a celor 4 autovehicule. Totodată lichidatorul judiciar a inceput
demersurile de executare a societății SC Fruta Intermed SRL înregistrând în acest sens o cerere de executare la BEJ
Găvruta Dan. Având în vedere cele precizate anterior vă solicităm respectuos acordarea unui nou termen de judecată în
vederea efectuării demersurilor prevăzute de Legea 85/2014. Față de cele precizate mai sus solicităm respectuos:
Acordarea unui nou termen de judecată în vederea continuării demersurilor prevăzute de legea 85/2014. Anexăm
prezentului raport de activitate: Raportul de activitate nr. 13 publicat în BPI numărul 19989 din data de 24.11.2020;
Raportul asupra fondurilor și Planul de distribuire între creditorii debitorului SC Guliver Prodcom SRL publicat în BPI
nr. 21421 din data de 16.12.2020; Proces verbal de licitație din data de 17.12.2021; Procesul verbal de licitație din data
de 14.01.2021; Extras de pe portalul instanțelor de judecată privind dosarul 6300/111/2017*/a9; Extras de pe portalul
instanțelor de judecată privind dosarul 6300/111/2017*/a8.1; Extras de pe portalul instanțelor de judecată privind
dosarul 6300/111/2017*/a8; Extras de pe portalul instanțelor de judecată privind dosarul 6300/111/2017*/a10; Extras de
pe portalul instanțelor de judecată privind dosarul 6300/111/2017*/a6; Extras de pe portalul instanțelor de judecată
privind dosarul 6300/111/2017*/a11; Notificarea de plată transmisă către SC Fruta Intermed SRL numărul
300/27.01.2021; Cererea de executare silită înregistrată la BEJ Gavruta Dan. Justificare a refuzului înregistrării creanței
transmis către FNGCIMM SA -IFN.
Global Money Recovery SPRL -Ec. Țiril Oana

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

2. Societatea REWARD CENTRAL SRL, cod unic de înregistrare: 29355168


Convocare adunare creditori debitorului Reward Central SRL
Nr. 3/03.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4535/111 Anul 2017 Tribunal Bihor Secția a II a Civilă, Judecător-sindic Ursu
Laura Cornelia.
2.Arhiva/registratura instanței:P-cul Traian, nr.10, Oradea, jud. Bihor, Număr de telefon 0359/432.753. Programul
arhivei/registraturii instanței 9-12.
3.Debitor: Reward Central SRL cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Oraș Valea lui Mihai, str. ADY ENDRE, nr. 5,
ap. 2, Judet Bihor înmatriculată la ORC Bihor, sub numarul J05/1989/2011, având cod de identificare fiscal 29355168.
4.Creditori:conform tabel de creante
5.Lichidator judiciar CRIST VEST AUDIT SPRL, practician în insolvență întregistrat în Registrul Formelor
Profesionale ținut de către UNPIR sub nr. RFO II 0107, având CIF RO 11576190 cu sediul în Oradea, str. Republicii,
nr. 8, jud. Bihor, tel./fax 0259/479.468 E-mail office@vestaudit.ro Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică Szekely Maria Georgeta
5.Lichidator judiciar: Crist Vest Audit SPRL, Cod de identificare fiscală RO11576190, sediul social str. Republicii nr.
8, Oradea, jud. Bihor, Număr inregistrare RFO II 0107. tel./fax 0259/479.468, E-mail office@vestaudit.ro. Nume și
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Szekely Maria Georgeta.
6.Subscrisa: Crist Vest Audit SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Reward Central SRL, în temeiul art.
47 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței 85/2014 convoacă: adunarea creditorilor debitorului: Reward
Central SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Crist Vest Audit SPRL, Adresa: Oradea, str.
Republicii, nr. 8, jud. Bihor, Data: 11.03.2021, ora. 12.00
Dat fiind contextul epidemiologic generat de pandemia COVID-19, creditorii sunt incurajati/rugati sa comunice voturile
prin corespondenta- prin email până la data și ora convocării, pe adresa de email: office@vestaudit.ro; Scrisoarea prin
care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic poate fi comunicată prin orice mijloace și
înregistrată până în ziua fixată pentru exprimarea votului. In cazul în care creditorii inteleg sa se prezinte la sedinta, pot
fi reprezentați prin împuterniciți, cu delegație semnată de conducătorul unității și au obligatia sa fie echipati cu masca
de protectie.
Ordinea de zi: Aprobarea raportului final în baza caruia lichidatorul judiciar solicită închiderea procedurii de faliment
respectiv radierea debitorului Reward Central SRL de la Oficiul Registrului Comertului, în temeiul art. 167 coroborat
cu art. 175 alin. 2 din legea 85/2014.
Informații suplimentare: Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
Crist Vest Audit SPRL - Szekely Maria Georgeta

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EURO LDM TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 23163309
România, Tribunalul București, Secția a VII-a Civila
Str. Splaiul Independenței nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar 16320/3/2020
Comunicare sentinţă civilă Nr. 5125
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
Către,
DEBITOR
NR EURO LDM TRANS SRL PRIN LICHIDATOR PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL-com. 3, București, B-
DUL OCTAVIAN GOGA, nr. 23, bl. M106, sc. 3, et. 1, ap. 72
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinței civile/deciziei civile nr 5125 din data de 24.11.2020 pronunțată în
dosarul nr. 16320/3/2020 de Tribunalul București Secția a VII-a Civila privind pe debitorul EURO LDM TRANS SRL
PRIN LICHIDATOR PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL-com. 3, București, B-DUL OCTAVIAN GOGA, nr. 23,
bl. M106, sc. 3, et. 1, ap. 72
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Dosar nr. 16320/3/2020
România, Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă
Sentința civilă nr. 5125
Ședința publică din data de 24.11.2020
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecător Sindic: Matei Viorica Simona
Grefier: Ionescu Mihaela Georgiana
Pe rol fiind soluționarea cauzei civile privind pe debitoarea SC EURO LDM TRANS SRL, prin lichidator judiciar PRO
Management Insolv IPURL, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns lichidatorul judiciar PRO Management Insolv IPURL, prin
reprezentant.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
Tribunalul acordă cuvântul asupra cererii de intrare a debitoarei în procedura simplificată a falimentului, în
conformitate cu art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Lichidatorul judiciar, prin reprezentant, solicită admiterea cererii, astfel cum a fost formulată, în sensul trecerii
debitoarei în procedura simplificată a falimentului.
Tribunalul, în temeiul dispozițiilor art. 394 Cod procedură civilă, constatând lămurite toate împrejurările de fapt și de
drept ale cauzei, declară închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare cu privire la cererea de intrare a debitoarei în
procedura generală a falimentului, în conformitate cu art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la data de 08.07.2020 sub nr. 16320/3/2020 pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a
Civilă, debitorul SC EURO LDM TRANS SRL, prin lichidatorul judiciar PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, a
solicitat deschiderea procedurii simplificate de faliment, în temeiul art. 40 alin. (2), art. 5 pct. 29 lit. a), art. 65, art. 71
alin. (1) și art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, art.
2701 și art. 2702 din Legea 31/1990 republicată.
În motivare, în fapt, a arătat că prin rezoluția nr. 45671/02.04.2019 s-a dispus numirea în calitate de lichidator a PRO
MANAGEMENT INSOLV IPURL, cu atribuțiile prevăzute de art. 252 și urm. din Legea 31/1990, republicată.
Debitorul se află în stare de insolvență, fiind în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile în cuantum de 64.621
lei, constatată prin titlurile executorii către creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice în reprezentarea
Administrației sector 1 a Finanțelor Publice București, necontestată și în cuantum de 11.998,74 lei către Direcția
Impozite și Taxe Locale sector 1 București.
În susținerea cererii, a depus înscrisuri, în copie.
Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține următoarele:
Potrivit art. 38 alin. 2 lit. d) din Legea 85/2014, procedura simplificată se aplică societăților comerciale dizolvate
anterior formulării cererilor introductive, cererea de deschidere fiind în interesul lichidării, scopul acesteia, definit de
art. 2 din Legea nr. 85/2014, respectiv acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență, fiind în concordanță cu
dispozițiile din legea 31/1990, republicată.
Societatea debitoare se află în stare de dizolvare de drept, iar prin rezoluția nr. 45671/02.04.2019 a fost numit în calitate
de lichidator PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL, în condițiile art. 252 și urm. din Legea nr. 31/1990, republicată.
Potrivit art. 2701 din Legea 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, în
cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvență, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea
procedurii insolvenței. În condițiile legislației insolvenței, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolvenței
față de societatea aflată în curs de lichidare, iar potrivit art. 2702 din același act normativ judecătorul-sindic, constatând
îndeplinirea condițiilor prevăzute de legea insolvenței, va dispune deschiderea procedurii simplificate.
În îndeplinirea atribuțiilor sale lichidatorul a constatat că debitorul figurează cu datorii la bugetul de stat, superioare
pragului prev. de art. 4 pct.72 din Legea nr. 85/2014, care nu pot fi plătite datorită insuficienței fondurilor bănești
disponibile, fiind astfel în insolvență.
Potrivit art. 38 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 85/2014, procedura simplificată se aplică societăților comerciale dizolvate
anterior formulării cererilor introductive.
Pentru aceste considerente instanța va admite cererea.
În temeiul art. 145 alin. 1 rap. la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, va dispune intrarea
în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC EURO LDM TRANS SRL.
Va constata că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive.
Va da dispoziție tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar.
Va pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei,
actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În cazul în care debitorul nu va depune actele și informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169
alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Va fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la sentința de
deschidere a procedurii-10 zile de la notificare, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile
de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitorului – 08.01.2021; c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și
comunicare a tabelului preliminar de creanțe – 18.01.2021; d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor –
12.02.2021; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 22.01.2021.
Va numi lichidator judiciar provizoriu pe PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL care va îndeplini atribuțiile
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remunerație de 3.000 lei din averea debitorului.
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o
notificare, în condițiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

simplificată, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după
caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la
art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz
de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi
păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și va dispune
îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi.
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Va fixa termen de continuare a procedurii la data de 13.04.2021, C2, orele 09-10.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Admite cererea debitorului SC EURO LDM TRANS SRL, prin lichidator judiciar PRO MANAGEMENT INSOLV
IPURL.
În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC EURO LDM TRANS SRL, cu
sediul în București, str. Feldioara nr. 17, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1532/2008, CUI
23163309.
Constată că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive.
Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar.
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei,
actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În cazul în care debitorul nu va depune actele și informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169
alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la sentința de
deschidere a procedurii-10 zile de la notificare, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile
de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitorului – 08.01.2021; c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și
comunicare a tabelului preliminar de creanțe – 18.01.2021; d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor –
12.02.2021; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 22.01.2021.
Numește lichidator judiciar provizoriu pe PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL care va îndeplini atribuțiile
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remunerație de 3.000 lei din averea debitorului.
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o
notificare, în condițiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura
simplificată, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după
caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la
art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care
vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de
neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar.
Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a
declarațiilor de creanță, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât în format
scriptic (hârtie) la grefa Secției a VII-a civilă a Tribunalului București, cât și în format electronic (documente PDF de
maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secției a VII-a civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro);
(ii) exemplarul destinat practicianului în insolvență va fi trimis pe adresa de corespondență electronică ce va fi indicată
de aceasta prin notificare.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și dispune îndeplinirea
formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Fixează termen de continuare a procedurii la data de 13.04.2021, C2, orele 09-10.
Executorie.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ce va fi
depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 24.11.2020.
Preşedinte, Grefier,
Matei Viorica Simona Ionescu Mihaela Georgiana

2. Societatea HYSTRIA EXPERT S.R.L., cod unic de înregistrare: 14846833


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B, sala E32
Dosar nr. 28535/3/2020
Termen 15.02.2021 C11, Ora 12.00
Citație
emisă la: ziua 03 luna 02 anul 2021
CONTESTATOR
1. NR AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL PRIN AVOCAT TĂNĂSICĂ OANA
Ploiesti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52A –
CREDITOR
1. NR ORASUL VOLUNTARI INSTITUTIA PRIMARULUI VOLUNTARI-VOLUNTARI, B-DUL VOLUNTARI,
nr. 74, Județ ILFOV
2. NR MORAVIA MANAGEMENT INC-sector 3, București, PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 1, ap. 25
3. NR MORAVIA MANAGEMENT INC-București, sector 1, bd. Primăverii, nr. 29, et. 5,
4. NR MASTERBASE CO INVESTMENT LTD-sector 3, București, PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 1, ap.25
5. NR MASTERBASE CO INVESTMENT LTD-sector 3, București, SPLAIUL UNIRII, nr. 223, et. 3
6. NR BANCPOST SA SEDIUL ALES LA CAB.AV.MARIETA AVRAM-sector 6, București, STR.ERNEST
JUVARA, nr. 37, et. 1, ap. 3
7. NR SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL-PLOIEȘTI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 52, Județ
PRAHOVA
8. NR ENEL ENERGIE MUNTENIA SA-sector 3, București, BD MIRCEA VODA, nr. 30, et. 5, ap. CAM.5.3
9. NR SC LEX PROTECT BUZAU-com. STALPU, SAT SALPU, nr. 248, Județ BUZĂU
10. NR DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI, ÎN REPREZENTAREA
ADMINISTRAȚIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREȘTI-sector 2, București, str.
Speranței, nr. 40
11. NR INSOL ADVISOR SPRL-sector 4, București, STR.VIORELE, nr. 32, bl. 17, sc. 2, et. 7, ap. 66
12. NR BFJ CONSULTING GROUP SPRL CU SEDIUL ALES-BUZAU, STR.UNIRII, bl. 19F, ap. 3, Județ BUZĂU
13. NR PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA-CORBEANCA, STR.INDEPENDENTEI, nr. 14, Județ ILFOV
14. NR HOUSE EXPERT DEVELOPER SRL-sector 3, București, STR.BLANARI, nr. 12, et. 1, ap. 6
15. NR FINCOM GROUP SRL-sector 2, București, STR.BAICULUI, nr. 12, bl. 5A, sc. A, et. 9, ap. 37
16. NR MURESAN MIRCEA DRAGOS-sector 3, București, STR.G.DEM TEODORESCU, nr. 11-13, et. 6, ap. 42
17. NR BREAHNĂ SERGIU-sector 2, București, str. Baicului, nr. 12, bl. 5A, sc. A, et. 9, ap. 37
18. NR SCA SAPTEFRATI, GHINCIOIU SI ASOCIATII-sector 5, București, STR.ALEXANDRU VITZU, nr. 10
19. NR MARUNTIS ELISABETA-BIROU EXPERT CONTABIL-Buzau, car.Brosteni, bl. C3, ap. 8, Județ BUZĂU
20. TC DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI-
PETENT
21. NR RTZEN IMPORT EXPORT LIMITED-LIMASSOL, 16 Krinon Street, P.C. 3110, Cipru
22. NR SC GEROM SA CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. TĂNĂSICĂ OANA-PLOIESTI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, nr. 52A, Județ PRAHOVA
23. NR RTZEN IMPORT EXPPORT LTD PRIN MANDATAR MELECA TEODOR-com. CORBEANCA, SAT
CORBEANCA, OGORULUI, nr. 14, Județ ILFOV
24. NR EAST FLY GAS SRL (CESIONARUL CREANȚEI DE LA BANCA TRANSILVANIA SA )-com.
DOBROEȘTI, FUNDENI, STR. DOINEI, nr. 78B, bl. mansardă, sc. cam nr. 1, ap. ap. 29, Județ ILFOV
DEBITOR
25. NR HYSTRIA EXPERT SRL-sector 1, București, ION CAMPINEANU, nr. 23, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 17
26. NR SC HYSTRIA EXPERT SRL-BUZĂU, str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, parter, Județ BUZĂU
27. NR SC HYSTRIA EXPERT SRL-București, sector 6, Calea Plevnei, nr. 141, parter, cam. nr. 1, bl. 2, sc. A, ap. 3
ADMINISTRATOR JUDICIAR
28. BFJ Consulting Group SPRL-București, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, et. 2, ap. 30, sector 3
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

29. BFJ Consulting Group SPRL-BUZĂU, STR. UNIRII, bl. 19F, AP. 3, Județ BUZĂU
CREDITOR
30. SC HORIZON CONSTRUCT HISPANIA SRL-București, SECTOR 3, STR. CLUCERU-UDRICANI, NR. 18,
ET. 4
31. INSTITUTIA PRIMARULUI ORASULUI VOLUNTARI-VOLUNTARI, B-DUL VOLUNTARI, nr. 74, Județ
ILFOV
32. BANCPOST SA-cu sediul ales la Cab. Av. Marieta Avram-București, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 37, et. 1, ap. 3
33. MUNICIPIUL ARAD-DIRECTIA VENITURI-SERVICIUL URMARIRE VENITURI-ARAD, MUCIUS
SCAEVOLA, nr. 11, Județ ARAD
34. SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA-București, sector 5, TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 35
35. VICOL EDUARD-București, sector 3, str. Fizicienilor, nr. 16, bl. 10A, sc. 1, et. 6, ap. 35
36. VICOL ILEANA-ROMANITA-București, sector 3, str. Fizicienilor, nr. 16, bl. 10A, sc. 1, et. 6, ap. 35
37. CYBER SECURITY SRL (fosta ANACONDA SECURITY FORCE SRL)-cu sediul ales-București, sector 3, str.
Rotunda, nr. 4, bl. Y1A, sc. 1, et. 8, ap. 43
38. LUPU ROXANA IONELA FLORENTINA-București, sector 1, STR.WASHINGTON, nr. 18
39. Ene Elena-Ploiesti, str. Clementei, nr. 2, bl. 28 I, ap. 1, Județ PRAHOVA
40. SC LA FANTANA SRL-București, sector 2, BD.GARII OBOR, nr. 8 C
41. ENGIE ROMANIA SA-București, BUCURESTI, CALEA FLOREASCA NR.246 C, CLADIREA DE BIROURI
SKYTOWER, ET.11, SECTOR 1
42. BINDEA IOAN ADRIAN-București, sector 1, ION CAMPINEANU, nr. 23, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 17
43. MATEI DORINEL-București, sector 1, CALEA GRIVITEI, nr. 212, bl. J, sc. I, et. 6, ap. 25
44. MURESAN MIRCEA DRAGOS-com. CORBEANCA, SAT TAMAȘI, STR.HYSTRIA, nr. 51, Județ ILFOV
45. BREAHNA SERGIU-București, sector 2, STR.BAICULUI, nr. 12, bl. 5A, sc. A, et. 9, ap. 37
46. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA-București, sector 1, BD.ION MIHALACHE, nr. 41-43, bl. corp A
47. Horizon Construct Hispania SRL-București, str. Cluceru-Udricani, nr. 18, et. 4
48. STANCIU DANA GABRIELA, STANCIU IOAN-com. TAMASI, CORBEANCA, LONDRA, nr. 1A, Județ
ILFOV
49. MLADINESCU ADRIAN-BOGDAN-București, AV BABEANU IULIA ANDREA, ALEEA CALLATIS NR 6,
BLOC A15, SC B, AP. 29, SECTOR 6
50. MASTERBASE CO INVESTMENTS LTD-sediul ales-București, sector 3, STR.PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6,
sc. 1, et. 1, ap. 25
51. MORAVIA MANAGEMENT INC-sediul ales-București, sector 3, STR.PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6, sc. 1,
et. 1, ap. 25
52. RTZEN IMPORT EXPORT LTD-București, sector 3, STR.PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 1, ap. 25
53. WATSBY VENTURES INC-București, sector 3, STR.PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 1, ap. 25
54. SABIO LIMITED-București, sector 3, STR.PRISACA DORNEI, nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 1, ap. 25
55. LUKOIL ROMANIA SRL-București, BUCURESTI, SOS.NORDULUI NR.28-36, SECTOR 1
56. PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA-CORBEANCA, str. Independentei, nr. 14, Județ ILFOV
57. Fincom Group SRL-București, sector 2, str. Baicului, nr. 12, bl. 5 A, sc. A, et. 9, ap. 37
58. BIROU MARUNTIS ELISABETA-BUZAU, str. Brosteni, bl. C3, sc. A, ap. 8, Județ BUZĂU
59. WESTERN ENERGY GROUP SRL-București, sector 6, Calea Plevnei, nr. 141, bl. 2, sc. A, et., ap. 3
60. ORASUL VOLUNTARI INSTITUTIA PRIMARULUI VOLUNTARI-
61. MORAVIA MANAGEMENT INC-
62. MASTERBASE CO INVESTMENT LTD-
63. HOUSE EXPERT DEVELOPER SRL-București, sector 3, BLĂNARI, nr. 12, et. 1, ap. 6
ADMINISTRATOR SPECIAL
64. Elisabeta Mărunțiș-BUZĂU, Car. Broșteni, bl. C3, sc. A, et. 3, ap. 8, Județ BUZĂU
65. LEȘAN MARCEL-București, SECTOR 2, ȘOS. MIHAI BRAVU, NR. 194, bl. 203, SC A, ET. 1, AP. 2
ADMINISTRATOR JUDICIAR
66. INSOL ADVISOR SPRL (FOST CII PAVEL ȘTEFAN)-București, SECTOR 4, STR. VIORELE, NR. 32, bl. 17,
SC 2, ET. 7, AP. 66
67. Euro Insol SPRL-București, str. BALADEI nr.2 bl.56 sc.2 et.4 ap.66, sector 4
68. Euro Insol SPRL-București, sector 5, București, str. Costache Negri (Opera Center One), nr. 1-5, et. 3
CREDITOR
69. NECHITA COSMIN-OVIDIU-București, sector 1, STR.EPISCOPIEI, nr. 5, et. 4, ap. 9
ADMINISTRATOR SPECIAL
70. DRĂGUȚEL CEZAR ȘTEFAN-București, str. Tudor Vladimirescu, nr. 82, bl. 133, sc. 1, et. 8, ap. 23, sector 5
CREDITOR
71. BANCA TRANSILVANIA (fosta BANCPOST SA)-sediul ales-București, sector 6, STR.ERNEST JUVARA, nr.
37, et. 1, ap. 3
ADMINISTRATOR SPECIAL
72. DRĂGUȚEL CEZAR-București, sector 5, str. Dr. Alexandru Vitzu, nr. 10
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

CREDITOR
73. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRBUABILI MIJLOCII BUCURESTI-București, sector 2,
SPERANTEI, nr. 40
74. SC AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL-CHISINAU, STR.M.VITEAZUL, nr. 11, Republica Moldova
75. INSTITUTIA PRIMARULUI ORASULUI VOLUNTARI-VOLUNTARI, B-dul Voluntari, nr. 74, Județ ILFOV
(lista anexă)
Sunt chemați la această instanță, camera E32 etaj 1 completul C 11 în ziua de 15 luna 02 anul 2021, ora 12:00, în
calitate de creditor în proces cu debitoarea
HYSTRIA EXPERT SRL-sector 6, Calea Plevnei, nr. 141, parter, cam. nr. 1, bl. 2, sc. A, ap. 3, CUI 14846833
(obiect cauză)
sediul instanței: București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B, sala E32
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea TEHNOLOGICA RADION SRL, cod unic de înregistrare: 4022079


România
Tribunalul București
Secția a VII-a Civila
Str. Splaiul Independenței nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar 29969/3/2014
Comunicare sentinţă civilă Nr 5659
emisă la: ziua 28 luna 01 anul 2021
Către,
TEHNOLOGICA RADION SRL, cu sediul în sector 6, București, str. Dâmbovița, nr. 59, CUI 4022079, nr ONRC
J40/13360/1993.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinței civile/deciziei civile nr. 5659 din data de 14.12.2020pronunțată în
dosarul nr. 29969/3/2014de Tribunalul București Secția a VII-a Civila privind debitorul TEHNOLOGICA RADION
SRL, cu sediul în sector 6, București, str. Dâmbovița, nr. 59, CUI 4022079, nr ONRC J40/13360/1993.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Dosar nr. 29969/3/2014
România
Tribunalul București Secția a VII a Civilă
Încheiere
Ședința publică din data de 07.12.2020
Tribunalul constituit din:
Președinte –Judecător sindic: Lidia Daniela Ghindar
Grefier: Elena Crucianu
Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe debitoarea SC Tehnologica Radion SRL, având ca obiect cerere
întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
La apelul nominal făcut în sedinta publica, s-au prezentat administratorul judiciar, consorțiul format din Maestro
S.P.R.L.-Filiala București și General Group Expert S.P.R.L., prin practicieni în insolvență, creditoarele BRD Groupe
Societe Generale, prin avocat și SA THEDA MAR SA ., prin avocat, cu împuternicire avocațială la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că s-au depus prin serviciul registratură,
rapoarte de activitate, după care:
Instanța acordă cuvântul administratorului judiciar pe raportul de activitate.
Administratorul judiciar depune la dosar raportul de activitate și lista litigiilor în care debitoarea este parte, învederează
că în cuprinsul raportului de activitate a desfășurat situația litigiilor în care debitoarea este parte, că a valorificat o parte
din bunurile debitoarei și a făcut distribuiri și că din cauza condițiilor economice generate de pandemie, a adus
modificări la planul de reorganizare, în sensul prelungirii acestuia. Modificarea a fost aprobată de adunarea creditorilor,
iar împotriva acestei hotărâri a adunării creditorilor, creditoarea THEDA MAR S.A a formulat contestație care a fost
soluționată de instanță. La acest termen de judecată solicită confirmarea modificării planului de reorganizare.
Instanța comunică administratorului judiciar cererea de plată formulată de Municipiul București, cu mențiunea de a o
analiza și de a notifică: creditorului soluția sa de admitere sau de repingere. În continuare, instanța acordă cuvântul
asupra celor două cereri de trecere la faliment formulate de creditorii Vlamiro Concept Design SRL ȘI ACG
CONSTRUCTION & PROJECTS SRL.
Administratorul judiciar învederează că cererile de trecere la faliment formulate de creditorii Vlamiro Concept Design
SRL ȘI ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL au fost făcute înainte de modificarea planului de reorganizare.
Creditoarea BRD Groupe Societe Generale, prin avocat, învederează instanței că soluția dată în contestația formulată de
Theda Mar împotriva procesului-verbal al adunării creditorilor prin care s-a votat modificarea planului de reorganizare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

este executorie, dar nu definitivă. Solicită respingerea cererii de confirmare a modificării planului de reorganizare,
învederând că debitoarea nu poate beneficia de prevederile art. 52 din Legea 55/2020, deoarece debitoarea se afla într-o
situație financiară falimentară încă dinaintea apariției noului virus, iar măsurile luate de autorități pentru a preveni și
combate răspândirea virusului nu au afectat activitatea debitoarei. Mai arată că modificarea planului nu vizează decât
reeșalonarea datoriilor, fără să menționeze măcar o măsură care să crească încrederea creditorilor că programul de plăți
va fi respectat. Interdicția dizolvării impusă în cadrul procesului penal în care debitoarea este inculpată nu are în vedere
și dizolvarea forțată în cazul trecerii la faliment conform Legii 85/2014 ci doar dizolvarea voluntară, astfel cum reiese
din Decizia nr. 18/07.09.2020 a Î.C.C.J., pronunțată în interesul legii. Depune la dosar note scrise.
Creditoarea Theda Mar, prin avocat, arată că susține concluziile creditoarei BRD Groupe Societe Generale și, în plus,
arată că era necesar ca soluția dată în contestația sa să fie definitivă la discutarea modificării planului de reorganizare.
Instanța reține cauza în pronunțare.
Tribunalul,
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 Cod procedură civilă, va amâna pronunțarea, astfel
că,
Dispune:
Amână pronunțarea pentru data de 14.12.2020 și stabilește că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la
dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
Pronunțată în ședința publică, astăzi, 07.12.2020.
Preşedinte, Grefier,
Lidia Daniela Ghindar Elena Crucianu
*
Dosar nr. 29969/3/2014
România
Tribunalul București Secția a VII a Civilă
Sentința civilă nr. 5659
Ședința publică din data de 14.12.2020
Tribunalul constituit din:
Președinte –Judecator sindic: Lidia Daniela Ghindar
Grefier: Elena Crucianu
Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe debitoarea SC Tehnologica Radion SRL, având ca obiect cerere
întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința publică din data de 07.12.2020, fiind consemnate prin încheierea de
ședința de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera,
Tribunalul a amânat pronunțarea la data de astăzi, când, în aceeași constituire, a hotărât următoarele:
Tribunalul,
Deliberând asupra cauzei civile de față constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a sub nr. 29969/3/2017, în data de 04.09.2014,
debitoarea Tehnologica Radion SRL a solicitat a solicitat deschiderea procedurii insolvenței conform dispozițiilor Legii
nr. 85/2014.
Prin încheierea de ședință de la 15.09.2014 a Tribunalului București – Secția a VII-a, judecătorul-sindic a admis cererea
și, în temeiul dispozițiilor art. 71 alin. l din Legea nr. 85/2014, a deschis procedura generală a insolvenței față de
debitoarea Tehnologica Radion SRL.
Prin Sentința civilă nr. 4703/27.06.2016 a Tribunalului București – Secția a VII-a, în conformitate cu disp.art.139 din
Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a dispus confirmarea planului de reorganizare, formulat de administratorul
judiciar al debitoarei Tehnologica Radion SRL.
În data de 03.07.2020, la dosar a fost depus o modificare a planului de reorganizare a activității debitoarei.
Ulterior, administratorul judiciar al debitoarei – consorțiul format din Maestro SPRL Filiala București și General Group
Expert SPRL, a arătat că a propus modificarea planului de reorganizare și a convocat adunarea creditorilor pentru data
de 30.07.2020 pentru votarea acesteia. Având în vedere că, prin hotărârea adunării creditorilor din 30.07.2020, a fost
votată modificarea planului de reorganizare propusă, administratorul judiciar a solicitat judecătorului-sindic, conform
art. 139 din Legea nr. 85/2014, să se pronunțe cu privire la confirmarea modificării planului.
În data de 03.07.2020 creditoarea ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL, a formulat cerere de deschidere a
procedurii de faliment. A arătat că, potrivit planului de reorganizare, ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL ar
urma să încaseze conform programului de plăți creanțe chirografare în suma de 170.799,72 lei. Având în vedere că nu s-
au efectuat plățile conform planului de reorganizare, în temeiul art. 143 din Legea 85/2014, în calitate de creditor,
solicită intrarea în faliment a debitorului.
La aceeași dată, creditoarea VLADIMIRO CONCEPT DESIGN SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii de
faliment. A arătat că, potrivit planului de reorganizare, VLADIMIRO CONCEPT DESIGN SRL ar urma să încaseze
conform programului de plăți creanțe chirografare în suma de 37.449,36 lei. Având în vedere că nu s-au efectuat plățile
conform planului de reorganizare, în temeiul art. 143 din Legea 85/2014, în calitate de creditor, solicită intrarea în
faliment a debitorului.
Analizând materialul probator administrat în cauză, Tribunalul reține următoarele:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Referitor la cererea de trecere la faliment formulată de creditorul ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL, instanță
reține că aceasta nu aduce critici în nici un fel modificării planului de reorganizarea ci își exprimă nemulțumirea cu
privire la faptul că nu i-a fost achitată creanța. Din raportul de activitate al administratorului judiciar reiese că plata
creditorilor chirografari a fost stabilită pentru primul trimestru al anului 2021, așa cum s-a prevăzut în planul de
reorganizare modificat. Astfel, rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile trecerii la faliment, creanța urmând a fi plătită
potrivit programului de plăți. De altfel cererea de trecere la faliment a fost formulată la data de 03.07.2020 iar ulterior s-
a votat modificarea planul de reorganizare prin ședința adunării creditorilor din data de 30.07.2020.
Cu privire la cererea formulată de către creditorul VLADIMIRO CONCEPT DESIGN SRL din raportul de activitate al
administratorului judiciar reiese că plata creditorilor chirografari a fost stabilită pentru primul trimestru al anului 2021,
așa cum s-a prevăzut în planul de reorganizare modificat. Astfel, rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile trecerii la
faliment, creanța urmând a fi plătită potrivit programului de plăți.
Prin procesul-verbal al Adunării Creditorilor debitoarei Tehnologica Radion SRL s-a consemnat că, în cadrul Adunării
Creditorilor din data de 30.07.2020, s-a votat modificarea planului de reorganizare propus de către administratorul
judiciar și depusă la Tribunalul București în data de 03.07.2020. S-a reținut că două categorii distincte de creanțe (din
patru categorii care votează) au acceptat modificarea planului de reorganizare, respectiv categoria creanțelor bugetare,
cu un procent de 83,26% și categoria creanțelor indispensabile, cu un procent de 54,84%. S-a arătat că valoarea totală a
creanțelor, conform tabelului definitiv nr. 10, este de 207.194.003,64 lei iar creditorii care au votat modificarea planului
de reorganizare reprezintă 54,92% din totalul masei credale cu drept de vot.
Pentru a reține aceste concluzii, administratorul judiciar a avut în vedere tabelul definitiv de creanțe nr. 10, publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvență potrivit cu care totalul masei credale a debitoarei este de 207.194.003,64 lei.
Cu privire la solicitarea administratorului judiciar privind confirmarea planului de reorganizare, instanța reține
următoarele:
Conform art.139 alin din legea 85/2014, „judecătorul-sindic fixează termenul pentru confirmarea planului în cel mult 15
zile de la depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a procesului-verbal al adunării creditorilor prin care
acesta a fost aprobat. Judecătorul-sindic poate să ceară unui specialist să își exprime o opinie privind posibilitatea de
realizare a planului, înainte de confirmarea lui. Planul este confirmat în următoarele condiții:
A. în cazul în care sunt 5 categorii, planul se consideră acceptat dacă cel puțin 3 dintre categoriile de creanțe menționate
în programul de plăți, dintre cele prevăzute la art. 138 alin. (3), acceptă planul cu condiția ca minimum una dintre
categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul;
B. în cazul în care sunt trei categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care cel puțin două categorii votează
planul, cu condiția ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 30% din totalul valoric al
masei credale să accepte planul;
C. în cazul în care sunt două sau patru categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care dacă este votat de cel puțin
jumătate din numărul de categorii, cu condiția ca una dintre categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin
30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul”.
În speță, raportat la faptul că au fost constituite 4 categorii de creanțe, sunt incidente dispozițiile art.139 alin 1 lit. C din
legea 85/2014.
Reține instanța că, la dosar a fost depus de către administratorul judiciar la data de 30.07.2020 procesul verbal al
Adunării creditorilor privind aprobarea planului de reorganizare a activității debitorului, publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență cu nr 12672/31.07.2020 fila 12,13 vol. 85 dosar, rezultând că două dintre cele patru categorii
de creanțe prevăzute de lege, respectiv categoria creanțe bugetare, și categoria creanțelor indispensabile, au acceptat
planul de reorganizare, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art. 139 alin. 1 lit. C din legea 85/2014.
Potrivit procesului verbal al adunării creditorilor, planul de reorganizare propus de debitoare a fost acceptat cu un
procent de 54,92% din valoarea totală a masei credale, iar categoria creanțelor indispensabile sunt creditori defavorizați.
Având în vedere acceptarea planului de reorganizare de către majoritatea categoriilor de creanțe menționate în
programul de plăți, instanța va confirma planul de reorganizare a debitorului, propus de către acesta, iar pentru
continuarea procedurii va acorda termen.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Respinge cererile de trecere la faliment formulate de creditorii Vlamiro Concept Design SRL ȘI ACG
CONSTRUCTION & PROJECTS SRL.
În baza art.139 al.1 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, confirmă modificarea planului de reorganizare
al debitorului TEHNOLOGICA RADION SRL, cu sediul în sector 6, București, str. Dâmbovița, nr. 59, CUI 4022079,
nr ONRC J40/13360/1993.
Cu termen pentru continuarea procedurii la data de 05.04.2021 ora 10,00.
Cu apel în 7 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă.
Pronunțată azi 14.12.2020 prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.
Preşedinte, Grefier,
Lidia Daniela Ghindar Elena Crucianu
Red. LDG/Tehn. A.M.A-2 ex or-18.01.2021
DOSAR nr. 29969/3/2014
STADIU PROCESUAL: FOND
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată


Termen DE JUDECATĂ: 05.04.2021 ora 10,00,
DEBITOR
TC SC TEHNOLOGICA RADION SRL-sector 6, București, STR.DAMBOVITA, nr. 59
ADMINISTRATOR JUDICIAR consorțiul format din:
TC MAESTRO SPRL Filiala București
TC GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Administrator special:
TC CALDRAY LOREDANA GEORGIA
COMITET CREDITORI:
TC SC BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin GROUPE SOCIETE GENERALE-GRUP ACADEMIEI-
SUCURSALA ACADEMIEI prin SCA RAZVAN DINCA & ASOCIATII – PREȘEDINTE
TC BANCA TRANSILVANIA SA-SUC.PANTELIMON-București, sector 2, SOS.PANTELIMON, nr. 328, bl. 5, et.
P-membru
TC DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-membru
TITAN MAR-com. Chiajna, Șoseaua de Centură nr.1 bis, et., jud. Ilfov
SC NEF SERVICE 2 SRL – București, sector 1, bd. Laminorului nr.47

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EVOIMMO INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 30632726
Societatea REDRESARE LICHIDARE SPRL
Cluj Napoca, str. Ploiesti, nr. 18, ap. 4,
RFO II-0055/31.12.2006, CUI: RO20570871
Fax: 0364401222; Mobil: 0729.006.396, e-mail: redresare@yahoo.com
Debitor: SC EVOIMMO INVEST SRL
Sediu: Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor, nr. 2, jud. Cluj
Nr. Înreg. Reg.Com. J12/2393/2012; CIF: 30632726
Societate în procedura simplificată de insolvență L85/2014
Termen: 17.02.2021
Dosar nr. 787/1285/2019
Raport
privind modul de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar
în procedura falimentului forma simplificată a debitoarei SC EVOIMMO INVEST SRL
Nr. 221 din 02.02.2021
1. Creanțe de încasat de la SC CNT Power Solutions SRL
SC Evoimmo Invest SRL este înscrisă la masa credală împotriva SC CNT Power Solution SRL, Dosar insolvență nr.
1080/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj cu o creanță în sumă de 2.935.713,31 lei în categoria
creanțelor chirografare, conform Tabelului definitiv al creanțelor nr. 98/14.06.2019 publicat în BPI nr.
12110/18.06.2019.
SC CNT Power Solution SRL a formulat un plan de reoganizare a activității debitoarei aprobat de creditori și confirmat
de Instanță la data de 26.11.2019.
Conform Graficului de plăți al planului de reoganizare a activității, SC Evoimmo Invest SRL urmează să primească în
cadrul planului doar suma de 204.534,51 lei din creanța totală înscrisă la masa credală, eșalonată astfel:
- an I: 0 lei ( începând cu decembrie 2019);
- an II: 67.719,37 lei (trim VII și VIII)
- an III: 136.815,14 lei ( trim IX – XII)
De la raportul nostru anterior, administratorul judiciar al SC CNT Power Solutions SRL CII Domokos Zoltan a publicat
în BPI următoarele documente:
- convocatorul Adunării creditorilor nr. 263/08.12.2020 publicat în BPI nr. 20836/08.12.2020 privind convocarea
creditorilor pentru data de 14.12.2020 având la ordinea de zi: prezentarea și aprobarea completării Raportului trimestrial
privind situația financiară a averii debitoarei CNT Power Solution SRL nr. 262/08.12.2020; Aprobarea propunerii de
continuare a reorganizării judiciare;
- Completarea raportului trimestrial privind situația financiară nr. 260/20.11.2020 publicată în BPI nr.
20852/08.12.2020 – privind prezentarea situației financiare a debitoarei. S-a recuperat suma de 86.515,47 lei de la CTP
Invest Bucharest SRL, din care suma de 66.286 lei s-a folosit pentru acoperirea salariilor prevăzute în graficul de plată
pentru trimestrul III;
- Raportul trimestrial nr. 262/08.12.2020 publicat în BPI nr. 21114/10.12.2020 - privind prezentarea situației financiare
a debitoarei, nu s-a distribuit creditorilor nicio sumă de bani așa cum prevedea graficul de plată aferent planului de
reoganizare la finele trim IV, din cauza neîncasării creanțelor la timp;
- Procesul verbal al Adunării creditorilor nr. 272/14.12.2020 publicat în BPI nr. 21310/15.12.2020 – în care s-a
consemnat faptul că, creditorii au aprobat ordinea de zi;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

- Raportul de activitate nr. 274/14.12.2020 publicat în BPI nr. 21328/15.12.2020 - privind prezentarea demersurilor
întreprinse în procedură (recapitularea celor prezentate mai sus).
Următorul termen de judecată împotriva SC CNT Power Solution SRL în dosar nr. 1080/1285/2018 pe rolul
Tribunalului Specializat Cluj este în data de 16.03.2021.
2. Activități în atenția lichidatorului judiciar
În perioada următoare, lichidatorul judiciar își propune următoarele activități:
- monitorizarea încasării creanței în cadrul planului de reoganizare de la SC CNT Power Solution SRL, în sumă de
204.534,51 lei
3. Solicitari adresate Instanței:
Față de cele prezentate mai sus, solicitam în mod respectuos Instanței:
- acordarea unui termen în vederea continuarii procedurii
Cu respect,
SC EVOIMMO INVEST SRL,
Lichidator judiciar, Redresare Lichidare SPRL
Asociat coordonator, Pușcaș Dan Călin

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARVIC EXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 31792709
Convocarea adunare creditori
Nr.: 642 / 03.02.2021
1.Dosar nr. nr. dosar 7802/118/2019, Tribunalul Constanța Secția a II-a Civilă, Judecător sindic: Dr. Constanta Ilie .
2.Arhiva instanței: Adresa Strada Traian, nr. 31, Constanța, tel: 0241 – 551354, Luni - Vineri: 08.30 -12.30 .
3.Debitor: SC MARVIC EXPERT SRL, Constanța, Aleea Cismelei, nr. 11, Bl. 1C, sc.B, et. 3, ap. 60, Județ Constanța,
J13/1371/2013, CUI 31792709 .
4. Lichidator judiciar: OMERALI GEAN - Cabinet Individual de Insolvență, sediul profesional: Strada Dumitru
Marinescu, nr. 30, Bl. O, sc.B, et. 3, ap. 17, C.U.I. 19680218, Atestat nr. 1B 1029, tel/ Fax – 0241. 624555, tel:
0722.641296, E.mail: omeraligean@gmail.com
5. Subscrisul: OMERALI GEAN - Cabinet Individual de Insolvență, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
MARVIC EXPERT SRL, conform încheierii nr. 24 / 20.01.2020 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a
Civilă, în dosarul nr. 7802/118/2019, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolventa
convoacă adunarea creditorilor debitoarei MARVIC EXPERT '' SRL
Adunarea Creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Mun. Constanta, Bd. Alex.
Lapusneanu, nr. 1, Casa de Cultura a Sindicatelor, Etaj 2, Camera 64, judet Constanta, în data de 18.02.2021, orele
14:00.
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti cu procura speciala și legalizata sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice cu delegatie semnata de conducatorul unitatii .
Creditorii pot vota și prin corespendenta. scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, semnatura fiind
legalizata de notarul public ori certificata și atestata de un avocat, sau inscrisul în format electronic, caruia i s-a raportat,
atasat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicata prin orice
mijloace și inregistrata la lichidatorul judiciar, cu cel putin cinCI zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului .
Creditorii cu titluri de valoare la purtator vor depune originalele la lichidator cu cel putin cinCI zile inainte de data
fixata pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota .
Ordinea de zi
1. Adoptarea unei decizii cu privire la oportunitatea formularii unei actiuni în atragerea raspunderii patrimoniale
intemeiate pe prevederile art. 169 din Legea nr. 85/2014 impotriva membrilor organelor de conducere ale debitorei
MARVIC EXPERT SRL, sau inchiderea procedurii insolvenței .
Lichidator judiciar,
Cabinet Individual de Insolventa Omerali Gean

Județul Călăraşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FARMPLANT CONSTRUCTMED SRL, cod unic de înregistrare: 31103928
Proces-verbal al adunării creditorilor
Nr. 34/02.02.2021
Număr dosar: 1484/116/2020
Instanță: Tribunalul Călărași, Secția a II-a Civilă
Judecător sindic: Sevastita Stoian
Administrator judiciar: CII Rusu Gica Giorgiana
Debitor: Farmplant Constructmed SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Încheiat astăzi, 02.02.2021, ora 11:00 la sediul administratorului judiciar, cu ocazia întrunirii adunării creditorilor
debitorului menționat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 47 și urm. din Legea 85/2014.
I. Ordinea De Zi
aprobarea propunerilor administratorului judiciar;
desemnarea comitetului creditorilor;
confirmarea numirii și stabilirea onorariului administratorului judiciar în suma de 800 de lei /lunar și 5% din sumele
atrase.
II. Desfășurarea Adunării Creditorilor
La ședința adunării creditorilor convocată în data de 02.02.2021, ora 11:00 a trimis punct de vedere creditorul AJFP
Calarasi - adresa nr. REG 13818 din 01.02.2021 a carei creanta reprezinta 99,84% din masa credala.
II.1. Cvorum
Administratorul judiciar constată că adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerințele art. 49 alin. (1)
și (2) din Legea 85/2014, respectiv sunt prezenți creditori ale căror creanțe însumate să reprezinte minim 30% din
valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului, adică 99,84%, motiv pentru care se trece la discutarea
problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menționată în convocator.
II.2. Discutarea ordinii de zi
AJFP Calarasi a votat astfel:
1. AJFP Calarasi, în calitate de creditor, voteaza pentru aprobarea propunerii de intrare în faliment, propunere formulata
în raportul privind cauzele și imprejurarile care au dus la insolventa debitoarei Farmplant Constructmed SRL, ca urmare
a faptului ca societatea nu mai functioneaza în prezent, ca nu exista contracte active de prestari servicii, ca societatea nu
detine niciun angajat, administratorul judiciar apreciaza ca societatea este în imposibilitatea de a sustine un plan de
reorganizare".
2. AJFP Calarasi solicita sa faca parte din Comitetul Creditorilor în situatia în care se intruneste numarul necesar de
creditori pentru desemnarea acestuia.
3. Cu privire la punctul al treilea de pe ordinea de zi, AJFP Calarasi nu confirma administratorul judiciar desemnat de
judecatorul sindic prin Incheierea din 24.11.2020, respectiv CII Rusu Gica Giorgiana, AJFP Calarasi desemneaza în
calitate de administrator judiciar al debitoarei pe Alpinsolv SPRL cu un onorariu lunar de 200 lei, exclusiv TVA și
onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. (stabilit în urma sedintei Comisiei de
selectie pentru desemnarea practicienilor în insolventa agreati de ANAF în dosarele instrumentate la nivelul AJFP
Calarasi, din data de 01.02.2021).
II.3. Hotărâri
1.Este aprobata propunerea de intrare în faliment, propunere formulata de administratorul judiciar în raportul privind
cauzele și imprejurarile care au dus la insolventa debitoarei Farmplant Constructmed SRL.
2.Nu este desemnat comitetul creditorilor, atributiile acestuia urmand a fi preluate de Adunarea Creditorilor.
3.Nu este confirmat administratorul judiciar desemnat de judecatorul sindic prin Incheierea din 24.11.2020, respectiv
CII Rusu Gica Giorgiana, AJFP Calarasi desemneaza în calitate de administrator judiciar al debitoarei pe Alpinsolv
SPRL cu un onorariu lunar de 200 lei, exclusiv TVA și onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor,
exclusiv TVA.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, 1 exemplar pentru administratorul judiciar, 1 exemplar pentru a
fi depus la dosarul cauzei și câte unul pentru fiecare creditor care a votat.
Administrator judiciar, CII Rusu Gica Giorgiana

Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BEN-COM-MIXT SRL, cod unic de înregistrare: 530309
Convocare comitet creditori
Număr:544, data emiterii: 03.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1280/96/2014 al Tribunalului Harghita, Secția civilă,
Judecător-sindic: Portik Imre;
2. Creditori:
 E-star Management ZRT,
 Clini Lab SRL (cesionar al Tonescu Finance a RL respectiv BCR SA)
 ENEFI -Energiahatekonysagi NyRT.
3.Debitor: Societatea Ben - Com - Mixt SRL Cod de identificare fiscală RO 530309, cu sediul social în Gheorgheni, str.
Gabor Aron, nr. 5, județul Harghita, Număr de ordine în registrul comerțului J19/747/1992.
4. Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală RO13577109, cu sediul social în str. G-ral
Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mureș, județul Mureș, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 2A0198,
Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO0252/31.12.2006, Tel/Fax: 0265-261019, 269700, E-
mail: smdamures@gmail.com, reprezentată prin asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignație,
5. Subscrisa Mureș Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Ben - Com - Mixt SRL, desemnată
prin sentința civilă nr.965/14.06.2018, pronunțată în ședință publică pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția civilă, în
dosarul 1280/96/2014, în temeiul art. 17 alin.(2) coroborat cu art. 122 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Convoacă comitetul creditorilor debitorului Ben - Com - Mixt SRL


Ședința comitetului creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Mureș Insolvency SPRL din Târgu Mureș,
str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, jud. Mureș, în data de 12.02.2021, orele 12:00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul ședinței prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și
prin corespondență.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor nr.513/01.02.2021.
2. Prezentarea planului de distribuire între creditori nr.5.
Informații suplimentare:
Raportul asupra fondurilor și planul de distribuire au fost depuse la dosarul cauzei și trimise spre publicare în BPI
Pentru alte informații, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
Mureș Insolvency SPRL,
prin Asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignație

Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PALMANO COMIMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 16323520
România
Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 3154/97/2015
Termen la 11.03.2021
Citație
Emisă la: ziua 04 ,luna 02,anul 2021
-DGFP Timișoara-Administrația județeană a Finanțelor Publice Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, jud.
Hunedoara,
-Primăria Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, jud. Hunedoara,
-SC Motorcenter SRL, cu sediul ales în București, Bd. Preciziei, nr. 1, et. 4,sector 6 la Urban & Asociații SRL,
-SC Husqvarna Pădure & Grădină SRL, cu sediul ales în București, Bd. Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6 la Urban &
Asociații SRL,
-SC Qsos România SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Colinei, jud. Cluj,
-SC Agrisorig SRL, cu sediul ales în Oradea, Parcul Traian, nr. 1,ap. 11, jud. Bihor la SCPA Vidican&Morgovan și
Asociații,
-SC Marita România SRL, cu sediul în Afumați, Șos. București-Urziceni, nr. 31, Expo Market Doraly, Pavilion R, jud.
Ilfov,
-SC Epinvest SRL, cu sediul în Florești, str. A. Iancu, nr. 502-504, jud. Cluj,
-SC Hamera SRL,cu sediul în Gherla, str. Crișan, nr. 1, jud. Cluj,
-Raiffeisen Bank SA, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1;
Sunt chemați la această instanță, complet C18-C7, în ziua 11, luna 03, anul 2021, ora 09,00 cam.203, în calitate de
creditori în proces cu debitoarea SC Palmano Comimpex SRL, cu sediul în Petroșani, str. Căprioarei, nr. 5 ,jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 16323520, nr. de ordine în registrul comerțului J20/537/2004 prin lichidator
judiciar General Activ Expert IPURL, cu sediul în Petroșani, str. Carpați, bl. 2, sc. 7, ap. 1, jud. Hunedoara, nr. de
ordine în Registrul Societățile Profesionale de Insolvență RSP 0452, pentru convocarea adunării creditorilor cu
mențiunea că la termen se va dezbate raportul final întocmit de către lichidatorul judiciar și că, creditorii să-și exprime
acordul în cazul în care doresc continuarea procedurii de a avansa sumele necesare în acest sens-Legea nr. 85/2014.
Cu mențiunea: Accesul în sala de judecată este permis cu 15 minute înaintea orei fixate prin citație, cauza va fi luată în
intervalul 09.00-09.45. Vă recomandăm să solicitați judecarea cauzei în lipsă, precum și să completați cerere de acces la
dosarul electronic și de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, cerere ce poate fi
descărcată de pe această adresă-http://portal.just.ro/97/Documents/AccesTribunal.pdf. Înscrisurile care urmează să le
depuneți la dosar vor fi transmise anterior termenului de judecată prin e-mail la adresa tr-hunedoara-reg@just.ro sau
prin fax la nr. 0254262251
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BENDERSCHI TRADE S.R.L., cod unic de înregistrare: 41756622
România
Tribunalul Dâmbovița
Secția Comercială și de Contencios Administrativ
Str. Calea București, nr.3
Dosar nr. 5855/120/2020
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Comunicare
Sentința nr. 30 din data de 26 ianuarie 2021
emisă la: ziua 01 luna februarie anul 2021
Către,-Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița-Târgoviște, str. Plt. Dițescu Stan nr. 1, județul
Dâmbovița;Debitoare-SC BENDERSCHI TRADE SRL, cu sediul în Târgoviște, str. Soarelui nr.12, Cartier Priseaca,
Camera 3, Construcția C1, jud. Dâmbovița, J15/1645/2019, CIF RO41756622. Administrator judiciar-BB&A
INSOLVENZPRAXIS IPURL, cu sediul în Iași, str. Smârdan nr.19, jud. Iași,Creditori-SC CUPTOR PRODUCTION
SRL, cu sediul în jud. Iași, comuna Ciurea, sat Lunca Cetățuii, str. Cireșelor nr.7, C1, Parter, cam.1, J22/3560/2019,
CIF RO41930353
Se comunică, alăturat, copia Sentinței nr. 30 din data de 26 ianuarie 2021, pronunțată în dosarul nr. 5855/120/2020 de
Tribunalul Dâmbovița, Secția Comercială și de Contencios Administrativ.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Dosar nr. 5855/120/2020-deschidere procedură generală-
România
Tribunalul Dâmbovița
Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Sentința nr. 30
Ședința publică din data de 26.01.2021
Instanța constituită din:
Judecător sindic – Monica Danciu
Grefier – Mădălina Stan
Pe rol fiind soluționarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență formulată de către creditoarea
Societatea Cuptor Production SRL, cu sediul în județul Iași, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Cireșilor, nr. 7, C1,
Parter, Camera 1, înregistrată la ONRC sub nr. J22/3560/2019, având CIF RO41930353, reprezentată legal de d-nul
Bodașco Oleg, în calitate de administrator, cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Barbu Maria Irena, în Iași, Fd. Sf.
Teodor, nr. 1, județul Iași, împotriva debitoarei Benderschi Trade SRL, cu sediul social în Târgoviște, județul
Dâmbovița, str. Soarelui, nr. 12, Cartier Priseaca, camera 3, Construcția C1, înregistrată la ONRC sub nr.
J15/1645/2019, având CIF RO41756622, reprezentată legal prin administrator Constantin Benderschi. Cerere timbrată
cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei conform OP nr. 110 din 07.10.2020 (fila 14).La apelul nominal făcut în
ședința publică au lipsit părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de
ședință, care învederează următoarele:-obiectul cauzei, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de
citare;-debitoarea nu a formulat întâmpinare/contestație;-s-au depus oferte;-s-a solicitat judecarea cauze în lipsă.
Președintele completului de judecată verifică personal modul de îndeplinire a procedurii de citare și, față de prevederile
art. 155 alin 1 pct. 3 din Noul Cod de procedură civilă și art. 227-229 Cod civil, constată că procedura este îndeplinită la
sediul declarat al debitoarei. Judecătorul sindic, în conformitate cu prevederile art. 529 Noul Cod de procedură civilă și,
văzând că sediul debitoarei se află în circumscripția Tribunalului Dâmbovița, constată că instanța sesizată este
competentă general, material și teritorial să judece pricina. Față de referatul întocmit de grefier, aflat la dosarul cauzei –
fila 56, instanța reține că nu există alte cereri înregistrate pe rolul acestei instanțe cu același obiect și aceleași părți,
conform art. 139 NCPC.Judecătorul sindic rămâne în pronunțare asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenței.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de față, reține următoarele: Prin cererea înregistrată la acest Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a Civilă,
de Contencios Administrativ și Fiscal, sub nr. 5855/120/2020 din data de 13.10.2020, creditoarea Societatea Cuptor
Production SRL, cu sediul în județul Iași, sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Cireșilor, nr. 7, C1, Parter, Camera 1,
înregistrată la ONRC sub nr. J22/3560/2019, având CIF RO41930353, reprezentată legal de d-nul Bodașco Oleg, în
calitate de administrator, cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Barbu Maria Irena, în Iași, Fd. Sf. Teodor, nr. 1,
județul Iași, a solicitat în contradictoriu cu debitoarea Benderschi Trade SRL, cu sediul social în Târgoviște, județul
Dâmbovița, str. Soarelui, nr. 12, Cartier Priseaca, camera 3, Construcția C1, înregistrată la ONRC sub nr.
J15/1645/2019, având CIF RO41756622, reprezentată legal prin administrator Constantin Benderschi: deschiderea
procedurii generale a insolvenței față de SC BENDERSCHI TRADE SRL, pentru creanța rezultată din Factura PRO
200005 din 11.05.2020 pentru suma de 277.182, 64 lei și desemnarea în calitate de administrator judiciar al societății a
practicianului în insolvență BB&A INSOLVENZPRAXIS IPURL, cu sediul profesional în mun. Iași, str. Smârdan, nr.
19, jud. lași, având numărul de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR RFO-II-0592 și codul de
identificare fiscală nr. RO 29903465, prin reprezentant legal asociat-coordonator Bobu Dragoș, precum și obligarea
pârâtei-debitoare la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de litigiu.În motivarea cererii, creditoarea a arătat că
deține o creanță certă, lichidă și exigibilă, care nu a fost achitată de mai mult de 60 de zile de la scadență, conform
facturii PRO 200005 în valoare de 277.182,64.La data de 15 mai 2020, factura a fost transmisă prin e-mail la adresa
benderschi.trade@gmail.com, și prin intermediul platformei Whatsapp, la ora 11.52.Reprezentantul societății creditoare
s-a ocupat de găsirea unui depozit frigorific pentru Benderschi Trade, i-a indicat datele de contact ale acestuia
(11.05.2020 ora 10.49) și i-a comunicat condițiile de transport și depozitare (11.05.2020 ora 13.02 ), iar produsele au
fost recepționate de către compania cumpărătoare, după cum rezultă din semnarea și ștampilarea CMR-ului la rubrica
24-Recepția Mărfii.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

După ce a preluat produsele, reprezentantul societății debitoare nu a mai răspuns la telefon, a refuzat să comunice cu
reprezentantul creditoarei, invocând diferite aspecte personale ( după cum rezultă din comunicările prin Whatsapp ), iar
contravaloarea produselor livrate nu a fost achitată nici până în prezent, în ciuda demersurilor creditoarei de a contacta
firma cumpărătoare pentru găsirea unei soluții amiabile.Creditoarea a apreciat ca fiind îndeplinite condițiile de
admisibilitate a acțiunii, pentru următoarele considerente: Creanța deținută de societatea creditoare față de debitoarea
SC BENDERSCHI TRADE SRL îndeplinește condițiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii
insolvenței, în sensul că este o creanță certă, lichidă, exigibilă de mai mult de 60 de zile și are un cuantum peste
valoarea prag instituită de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014.Creanța este certă, întrucât existența sa rezultă din însuși
înscrisul ce o constată. Este vorba de Factura PRO 200005 din 11 mai 2020, comunicată prin e-mail și Whatsapp
debitoarei la data de 15 mai 2020. Predarea produselor vândute este confirmată prin semnarea și ștampilarea CMR-ului
000343, din același document rezultând și cantitatea de produse livrate.Conform practicii judiciare, creanțele pot rezulta
și din facturile fiscale folosite în raporturile comerciale. (...) Creanța este certă, lichidă și exigibilă dacă este consemnată
într-o factură fiscală, chiar dacă nu poartă antetul debitorului (...)dar facturile emise sunt redactate pe formularul tipizat
sunt înseriate și completate la toate rubricile și conțin semnătura beneficiarului ( Curtea de Apel Cluj, Decizia 975/2002
). Totodată, instanțele de judecată au reținut că preluarea mărfurilor (...) echivalează cu acceptarea expresă a facturilor și
a contravalorii mărfurilor pe care debitoarea le-a comandat, în acest sens dovada făcându-se cu Scrisorile de trăsură (
CMR ) ( Curtea de Apel București, Decizia 2089/2006 ).Suplimentar, discuțiile purtate cu reprezentantul debitoarei
atestă primirea mărfii și, de asemenea, relevă faptul că nu au fost invocate niciun fel de vicii cu privire la cantitatea și
calitatea mărfii livrate.Creanța este lichidă deoarece obiectul ei este determinat prin conținutul facturii emise și
comunicate debitoarei prin e-mail sau whatsapp.În ceea ce privește exigibilitatea creanței, creditoare a arătat că între
părți nu a fost încheiat un contract de vânzare cumpărare, motivat, în principal, de faptul că vânzarea s-a făcut de
urgență și, totodată, datorită relației de încredere existente între partenerii comerciali. Chiar și în lipsa unui Contract
încheiat în formă scrisă, nașterea obligației rezultă din înscrisurile care confirmă primirea bunurilor și din Factura
fiscală comunicată societății debitoare.Conform art. 1495 Cod Civil, în lipsa unui termen stipulat de părți sau determinat
în temeiul contractului, al practicilor stabilite între acestea ori al uzanțelor, obligația trebuie executată de îndată. De
vreme ce părțile nu au convenit o scadență ulterioară livrării produselor, obligația de plată a debitoarei se naște la
momentul comunicării facturilor și predării bunurilor, respectiv la data de 15 mai 2020. Prin urmare, se constată că
această creanță este exigibilă de mai mult de 60 de zile, fiind îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii
insolvenței.Potrivit dispozițiilor art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului
care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.
Textul de lege continuă și arată că insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență,
nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă.Așadar, obligația creditorului este de a proba că deține, față
de debitor, o creanță certă, lichidă și exigibilă, care să nu fi fost achitată de mai mult de 60 de zile de la data scadenței.
Creditoarea a apreciat că este probată existența acestei creanțe, cuantumul său și faptul că a predat iar pârâta a primit
mărfurile, fără a își îndeplini obligația de plată a prețului, datoria fiind mai mare de 50.000 lei și scadentă de mai mult
de 60 de zile, ceea ce instituie prezumția de insolvență. Creditoarea a mai susținut că în cazul debitoarei SC
BENDERSCHI TRADE SRL, prezumția de insolvență devine o prezumție absolută întrucât societatea nu deține
mijloace financiare pentru acoperirea pasivului său, acest lucru fiind relevat de situația financiară aferentă anului 2019
publicată pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro). Conform Bilanțului contabil pe
anul 2019 societatea debitoare înregistra la 31.12.2019 datorii de 160.678 lei, iar disponibilitățile bănești din casierie și
din conturile la bănci (adică numerarul disponibil) erau în valoare de doar 86.165 lei, cu mult sub posibilitatea de
achitare a debitului față de creditoare.Se observă că valoarea debitului depășește chiar și cifra de afaceri a societății
debitoare pe anul 2019, astfel încât este extrem de improbabil ca aceasta să dețină resursele necesare pentru achitarea
integrală a debitului, iar atitudinea debitoarei, care refuză orice colaborare nu face decât să confirme faptul că nu există
bună-credință și niciun fel de intenție de soluționare amiabilă a acestei situatii.Concluzionând, creditoarea apreciază că
starea de insolvență a debitoarei SC BENDERSCHI TRADE SRL este evidentă și solicită admiterea cererii și
deschiderea procedurii insolvenței față de SC BENDERSCHI TRADE SRL și desemnarea în calitate de administrator
judiciar a BB&A INSOLVENZPRAXIS IPURL, cu sediul profesional în mun. lași, str. Smârdan, nr. 19, jud. Iași, având
numărul de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR RFO-ll-0592 și codul de identificare fiscală nr. RO
29903465, prin reprezentant legal asociat-coordonator Bobu Dragoș, precum și obligarea pârâtei și la plata cheltuielilor
de judecată.Debitoarea nu a formulat apărări în cauză.A fost administrată proba cu înscrisuri. Analizând cererea
formulată, în raport de actele și lucrările dosarului, de textele de lege incidente în cauză, judecătorul sindic reține
următoarele: Constatând că cererea formulată la data de 13.10.2020 de creditorul Societatea Cuptor Production SRL,
având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței, a fost comunicată debitorului, iar acesta nu a formulat contestație,
potrivit art. 72 alin. (6) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; Constatând
că sunt îndeplinite condițiile art. 38 alin. 1 din Legea nr.85/2014, precum și faptul că debitoarea se află în încetare de
plăți, judecătorul sindic va admite cererea creditorului Societatea Cuptor Production SRL, cu sediul în județul Iași, sat
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. Cireșilor, nr. 7, C1, Parter, Camera 1, înregistrată la ONRC sub nr. J22/3560/2019,
având CIF RO41930353, reprezentată legal de d-nul Bodașco Oleg, în calitate de administrator, cu sediul procesual ales
la Cabinet Avocat Barbu Maria Irena, în Iași, Fd. Sf. Teodor, nr. 1, județul Iași, și va deschide procedura generală de
insolvență împotriva debitorului Benderschi Trade SRL, cu sediul social în Târgoviște, județul Dâmbovița, str. Soarelui,
nr. 12, Cartier Priseaca, camera 3, Construcția C1, înregistrată la ONRC sub nr. J15/1645/2019, având CIF
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

RO41756622, reprezentată legal prin administrator Constantin Benderschi. În consecință, vor fi luate primele măsuri
impuse de această procedură și va desemna administrator judiciar provizoriu pe practician în insolvență BB&A
INSOLVENZPRAXIS IPURL, cu sediul profesional în mun. Iași, str. Smârdan, nr. 19, jud. lași, având numărul de
înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR RFO-II-0592 și codul de identificare fiscală nr. RO 29903465,
prin reprezentant legal asociat-coordonator Bobu Dragoș, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea
85/2014.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de creditoarea SC CUPTOR PRODUCTION SRL, cu sediul în jud. Iași, comuna Ciurea, sat
Lunca Cetățuii, str. Cireșelor nr.7, C1, Parter, cam.1, J22/3560/2019, CIF RO41930353 împotriva debitoarei SC
BENDERSCHI TRADE SRL, cu sediul în Târgoviște, str. Soarelui nr.12, Cartier Priseaca, Camera 3, Construcția C1,
jud. Dâmbovița, J15/1645/2019, CIF RO41756622 și în temeiul art. 38 al. 1 și 72 al. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva acesteia.În temeiul art. 73 și 45 al. 1 lit. d din Legea nr.
85/2014, desemnează ca administrator judiciar provizoriu, la cererea creditorului, pe practician în insolvență, BB&A
INSOLVENZPRAXIS IPURL, cu sediul în Iași, str. Smârdan nr.19, jud. Iași, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de
art. 58 din Legea 85/2014 pentru administrarea procedurii, până la confirmarea acestuia în condițiile legii.Stabilește
onorariul administratorului provizoriu de 1500 lei.Conform art. 74 din Legea 85/2014 obligă debitoarea ca, în termen de
10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei toate actele și informațiile prevăzute de art. 67 al.1.În
perioada de observație, debitoarea va putea să continue desfășurarea activităților curente și poate efectua plăți către
creditorii cunoscuți, în condițiile art. 87 al. 1 și 2 din Legea 85/2014.În baza art. 75 din Legea 85/2014 se suspendă de
drept, la data deschiderii procedurii insolvenței, toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită
pentru realizarea creanțelor asupra averii debitoarei, cu excepția celor prevăzute de art. 75 al.2 și 3, iar conform art. 76
din Legea 85/2014 se dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanțele judecătorești în a căror circumscripție se
află sediul debitoarei declarat la ORC și către băncile unde debitoarea are conturi deschise. Administratorul judiciar va
depune la dosarul cauzei raportul prevăzut de art. 92 al. 1 și 2 din Legea 85/2014, în termen de 20 de zile de la
desemnarea sa și va depune lunar un raport privind descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, un extras al
acestuia urmând a fi publicat în BPI, în conformitate cu art. 59 al.1 și 2 din Legea 85/2014.În baza art. 73 și 99-100 din
legea 85/2014, dispune notificarea, de către administratorul judiciar, către toți creditorii menționați în lista depusă
conform art. 67 al.1 lit. c sau 74 din Legea 85/2014, către debitoare și către ORC, pentru efectuarea mențiunii, prin
modalitatea prevăzută de art. 99 al.3 și în termenele prevăzute de art. 100 al.1 teza I din Legea 85/2014, asupra
deschiderii procedurii generale a insolvenței în privința debitoarei precum și asupra:termenului limită de depunere de
către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificării;termenului de
soluționare a opozițiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora;termenului limită pentru
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei – 10 03 2021, precum și cerințele pentru ca o
creanță înregistrată să fie considerată valabilă (art. 5 pct. 20 și pct. 72 din Legea 85/2014);termenului de verificare a
creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe –31 03. 2021;termenului de definitivare a
tabelului creanțelor – 23 04. 2021;locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor – sediul Tribunalului
Dâmbovița, data: 21 03.2021, ora 12;În temeiul disp. art. 101 din Legea 85/2014, administratorul judiciar va efectua, în
termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe
baza informațiilor primite de la debitor în condițiile art. 67 sau 74 și/sau pe baza oricăror informații și documente
solicitate autorităților competente potrivit legii.Conform art. 39 al.2 din Legea 85/2014 dispune deschiderea de către
debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la
notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul
judiciar.
Eventualele disponibilitățile bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.Termen administrativ de
control stabilit conform art. 59 al. 3 din Legea 85/2014 – 18 mai 2021. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile
de la comunicare, cererea de apel se va depune la Tribunalul Dâmbovița.
Pronunțată în ședința publică de la 26 01 2021.
Judecător sindic, Grefier,
Monica Danciu Mădălina Stan

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
România
Curtea de Apel Târgu-Mureș
Secția a II-a Civilă,
de Contencios Administrativ și Fiscal
Tîrgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, jud. Mureș
Dosar nr. 50/1371/2017/a160
Stadiul procesual: Apel
Obiectul dosarului: Procedura Insolvenței
Complet: CS6AI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Comunicare
Emisă la data de 01 Februarie 2021
a Deciziei nr.17/A,
pronunțată la data de 25 ianuarie 2021
Către
APELANT-ADMINISTRATOR JUDICIAR AL ROMCAB SA
1. RTZ & PARTNERS SPRL-Cluj Napoca, ALEEA DETUNATA, nr. 4, Județ CLUJ
APELANT-DEBITOR
2. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-com. 1, București, SOS. PAVEL D.
KISELEFF VILA NR.6, nr. 55
3. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-TÂRGU MUREȘ, STR.
VOINICENILOR, nr. 35, Județ MUREȘ
INTIMAT-CONTESTATOR
4. VALTECIA DEVELOPMENT SRL-TÂRGU MUREȘ, STR. CĂLĂRAȘILOR, nr. 16, ap. 1, Județ MUREȘ
INTIMAȚI-CREDITORI
5. BANCA TRANSILVANIA SA-(REPREZENTANT)Președinte COMITET CREDITORI-Cluj Napoca, str. George
Barițiu, nr. 8, Județ CLUJ
6.ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV.SCA.ZĂBRĂUȚNU, POPESCU
&ASOCIAȚII-com. sector 4, București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 8, ap. 807/-807/A
7. MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA ALINA
ȚARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou306
8.PIREUS BANK România SA-MEMBRU COMITET CREDITOR-com. sector 1, București, Șoseaua Nicolae
Titulescu, nr. 29-31
9. SADALBARI SRL ÎN INSOLVENȚĂ PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL MIR CONSULT
SPRLMEMBRU COMITET CREDITORI-Tg. Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, Județ MUREȘ
INTIMAT-PÂRÂT
10.MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA ALINA
ȚARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii, Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou306
Se comunică, alăturat, copia Deciziei nr. 17/A din data de 25 ianuarie 2021, pronunțată în dosarul nr.
50/1371/2017/a160, de Curtea de Apel Tg.-Mureș – Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind
pe debitoarea Romcab SA cu sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș înmatriculată în
Registrul Comerțului ținut de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J764/1995 având C.U.I. 7947193
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Curtea de Apel Târgu Mureș
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Cod ECLI
Dosar nr. 50/1371/2017/a160
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal-3132
Decizia nr. 17/A
Ședința publică din 25 ianuarie 2021
Completul constituit din:
Președinte Mariana Făgărășan
Judecător Robert Mihai Szasz
Grefier Gabriela Oltean
Pe rol se află judecarea cererii de suspendare provizorie a executării Sentinței nr. 154/CC/10 decembrie 2020,
pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a160, formulată, în cadrul cererii de apel, de
către RTZ & PARTNERS SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, județul Mureș, în calitate de
administrator judiciar al ROMCAB SA, în insolvență, cu sediul în Târgu-Mureș, strada Voinicenilor, nr. 35, județul
Mureș, având CUI RO 7947193 și J26/764/1995.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă, pentru apelanta-debitoare ROMCAB SA, av. Alexandru Mitră
(cu împuternicire avocațială la dosar – f. 52) și, pentru intimata-contestatoare VALTECIA DEVELOPMENT SRL, av.
Alina Gușatu (cu împuternicire avocațială la dosar – f.100), lipsă fiind restul părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că, administratorul judiciar, RTZ & Partners SPRL a
transmis la dosar, prin e-mail, la data de 12.01.2021, și prin poștă, la data de 13.01.2021, recipisa de consemnare nr.
206758222/1 din 11.01.2021, în cuantum de 1000 lei, reprezentând dovada consemnării cauțiunii aferente cererii de
suspendare (f. 64-66, 67-68); RTZ & Partners SPRL a transmis, prin e-mail, la data de 22.01.2021, cerere de judecare în
lipsă (f. 74-77); intimata-contestatoare a transmis, prin e-mail, la data de 25.01.2021, note scrise cu înscrisuri anexate (f.
78-99).
Reprezentanta intimatei-contestatoare depune la dosar împuternicirea avocațială nr. 0217284/2021 (f. 100).
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Instanța constată că acest termen de judecată a fost stabilit în vederea discutării cererii de suspendare promovată de
practicianul în insolvență RTZ & Partners SPRL, aferentă cererii de apel care formează obiectul prezentului dosar.
Instanța pune în discuție competența Curții de Apel Târgu-Mureș în soluționarea cererii de suspendare.
Reprezentantul apelantei-debitoare și reprezentanta intimatei-contestatoare consideră că este competentă Curtea de Apel
Târgu-Mureș să judece cererea de suspendare.
Instanța, verificându-și din oficiu competența, potrivit art. 131 alin. 1 Cod proc. civ., reține că este competentă să
soluționeze prezenta cerere de suspendare, având în vedere că este vorba despre un incident ce derivă dintr-un apel
împotriva unei hotărâri pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș. Termenul de judecată a fost stabilit exclusiv pentru
discutarea cererii de suspendare provizorie.
Se comunică un exemplar de pe notele scrise către reprezentantul apelantei-debitoare.
Instanța pune în discuție excepția autorității de lucru judecat, invocată de intimata-contestatoare prin notele scrise.
Reprezentanta intimatei-contestatoare arată că susține excepția invocată de către cabinetul de avocatură din București,
însă menționează că, dacă în dosarul nr. 293/43/2020 a fost formulată o cerere de suspendare provizorie până la
soluționarea cererii de suspendare formulată în cadrul dosarului de apel, nu există o autoritate de lucru judecat clară, cu
îndeplinirea tuturor celor trei condiții. În prezenta cauză se solicită suspendarea până la soluționarea cererii de apel.
Raportat la faptul că intimata-contestatoare Valtecia are, ca și apărători două societăți de avocatură, fiind invocată
această excepție, o susține ca atare.
Reprezentantul apelantei-debitoare consideră că cererea de suspendare a executării sentinței pronunțată de instanța de
fond este admisibilă, raportat la prevederile art. 43 alin. 5 lit. e din Legea nr.85/2014.
În ceea ce privește excepția autorității de lucru judecat, invocată de către intimata-contestatoare, solicită respingerea
acesteia întrucât cererea de ordonanță președințială, formulată și soluționată în luna decembrie 2020, în legătură cu
același dosar, a fost întemeiată pe prevederile art. 450 alin. 5 Cod proc. civ., adică suspendarea executării sentinței până
la soluționarea cererii de suspendare. Instanța s-a pronunțat asupra cererii de ordonanță președințială, respingând-o, dar
nu există autoritate de lucru judecat față de cererea de suspendare. Este doar un demers prealabil recunoscut de lege.
Prin urmare, nu există o autoritate de lucru judecat și nici măcar o putere de lucru judecat pentru că este un demers
permis de lege. Dacă s-ar putea pune problema unei puteri de lucru judecat între cele două, atunci cererea de suspendare
a executării sentinței ar rămâne întotdeauna de respins față de faptul că s-ar fi putut respinge o ordonanță președințială.
Instanța acordă cuvântul asupra cererii de suspendare.
Reprezentantul apelantei-debitoare solicită admiterea cererii de suspendare și suspendarea sentinței pronunțate de prima
instanță. Apreciază că sunt îndeplinite condițiile art. 43 alin. 5 lit. e din Legea nr. 85/2014, dar și ale art. 450 Cod proc.
civ. și art. 719 din același cod. În favoarea apelantei operează atât o aparență de drept, cât și condițiile urgenței și
prejudiciului ce ar trebui evitat, în ipoteza în care nu s-ar suspenda executarea sentinței.
În ceea ce privește aparența de drept, aceasta este redată de ceea ce s-a contestat prin contestația introductivă cu care a
fost sesizat Tribunalul Specializat Mureș, și anume măsura administratorului judiciar de a soluționa o cerere de plată și,
mai exact, condițiile în care acea cerere de plată a fost soluționată. A fost prezentată succesiunea actelor și faptelor
relevante care au condus la soluționarea cererii de plată asupra căruia administratorul judiciar s-a pronunțat în
octombrie 2020. Pleacă de la cererile de plată inițiale formulate de către intimată în anul 2018, care au condus la
dosarele asociate nr. 50/1371/2017/a100 și nr. 50/1371/2017/a134, soluționate în apel de către Curtea de Apel Târgu-
Mureș. Prin soluțiile respective, administratorul judiciar a fost obligat să soluționeze cererile de plată inițiale, dar, la
scurt timp după ce instanța de apel s-a pronunțat în dosarele asociate a100 și a134, la mai puțin de două luni, un alt
dosar relevant în contextul raporturilor juridice dintre părți, soluționat tot de către Curtea de Apel Târgu-Mureș, a fost
dosarul asociat a102, dosar în care s-a soluționat modalitatea de derulare și valabilitate a actului juridic pe care creanța
invocată de către intimată este întemeiată.
Până la momentul la care s-a soluționat și motivat dosarul a102, administratorul judiciar, în condițiile în care a fost
învestit cu noua cerere de plată, reiterată în anul 2020 de către intimată, nu avea informațiile și datele necesare pentru a
soluționa această cerere conform situației juridice reale, existente între părți, situație juridică care s-a concretizat prin
prisma soluției și considerentelor care au stat la baza acesteia, din dosarul asociat a 102.
Dosarul a 102 a analizat valabilitatea contractului de închiriere și, prin decizia pronunțată în apel în acest dosar, s-a
lămurit și măsura în care contractul de închiriere își producea în continuare efectele. La momentul la care a fost
soluționată noua cerere de plată, formulată de către intimată, în octombrie 2020, aceste aspecte nu erau cunoscute,
motivarea hotărârii fiind făcută în decembrie 2020. Prin urmare, la momentul la care s-a formulat și depus raportul
contestat de către intimată, administratorul judiciar nu avea toate informațiile și datele relevante și documentele
relevante pentru a putea soluționa cererea cu care acesta a fost învestit, astfel cum prevede și art. 106 din Legea nr.
85/2014, respectiv administratorul judiciar va soluționa cererile cu care este sesizat, în baza tuturor informațiilor și
documentelor disponibile și se va pronunța asupra creanțelor în funcție de acestea. Existând această incertitudine la
momentul respectiv, consideră că măsura administratorului judiciar și aparența legalității acesteia este dovedită.
Condiția urgenței și a prejudiciului ce ar trebui evitat se concretizează prin aceeași situație juridică incertă, raportat la
faptul că aceasta urmează să se soluționeze doar în urma soluționării apelurilor cu care instanța de față a fost sesizată în
prezentul dosar. Până la acel moment, situația va continua să fie incertă și într-o astfel de situație juridică, debitoarea
poate fi prejudiciată pentru că se invocă niște creanțe curente și se încearcă valorificarea acestora, apelând la niște
demersuri pentru a recupera aceste creanțe, demersuri printre care se află și cererea de deschidere a procedurii
falimentului care a fost formulată în fața Tribunalului Specializat Mureș, respinsă în decembrie 2020. Acest pericol
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

există, și singurul fel în care ar putea fi evitat, până la soluționarea apelurilor, este suspendarea executării sentinței
instanței de fond.
În concluzie, reprezentantul apelantei-debitoare solicită a se reține că sunt îndeplinite condițiile suspendării executării
hotărârii de primă instanță și admiterea cererii de suspendare, astfel cum a fost formulată.
Reprezentanta intimatei-contestatoare solicită respingerea cererii de suspendare ca nefondată. Apreciază că nu sunt
îndeplinite condițiile de admisibilitate ale unei asemenea cereri, din perspectiva aparenței dreptului sau o analizare
succintă a dreptului invocat de către practicianul în insolvență și nu de către debitoarea Romcab SA. Un practician în
insolvență nu poate să justifice urgența și paguba iminentă, raportat la obiectul prezentei cauze. Contrar susținerilor
reprezentantului apelantei-debitoare, dosarul a160 reprezintă contestație împotriva unei măsuri a administratorului
judiciar și nu o nouă cerere de plată. Aceasta deoarece cererea de plată cu privire la creanțele curente ale Valtecia,
derivate din chiria și daunele raportate la folosirea unei părți din imobil fără contract de închiriere, au fost tranșate, în
mod definitiv, în cele două dosare asociate a100 și a134. Intimata-contestatoare, după ce a obținut motivarea celor două
hotărâri, a solicitat administratorului judiciar să se conformeze celor două hotărâri definitive și să implementeze
algoritmul de calcul atât al chiriei, cât și al lipsei de folosință pentru partea de imobil care nu a făcut obiectul
contractului de închiriere, așa cum Curtea de Apel a stabilit prin cele două decizii.
Contrar susținerilor reprezentantului intimatei-debitoare, în dosarul asociat a102, prin care s-a dispus menținerea
contractului de închiriere, nu s-a pronunțat o hotărâre contradictorie, nici ca dispozitiv și nici ca modalitate de calcul a
chiriei. RTZ & Partners SPRL, ca și administrator judiciar al Romcab SA, își încalcă atribuțiile care îi incumbă în
calitatea sa de administrator judiciar.
Prin prezenta cerere, administratorul judiciar invocă suspendarea provizorie până la soluționarea apelului, a unei
hotărâri care încă o dată îi pune în vedere să respecte legea. Se discută despre faptul că un practician în insolvență nu se
conformează unor hotărâri definitive. Din iulie 2020 și până în prezent, RTZ & Partners SPRL, ca și administrator
judiciar, nu înțelege să stabilească o sumă, încălcând, în final, un drept de proprietate al Societății Valtecia.
Referitor la urgență și prejudiciu, RTZ & Partners SPRL nu poate justifica niciun prejudiciu. Acest practician în
insolvență este administratorul judiciar al Romcab SA și nu apărătorul acestei societăți. Rolul unui practician în
insolvență într-o procedură este de a fi imparțial și de a analiza interesele debitoarei, dar și a creditorilor. Valtecia este
un creditor, o persoană juridică păgubită care timp de trei ani nu a încasat nimic.
Ca atare, reprezentanta intimatei-contestatoare apreciază că cererea de suspendare se impune a fi respinsă.
În replică, reprezentantul apelantei-debitoare arată că hotărârea din dosarul asociat a102 a fost comunicată și publicată
în BPI în luna decembrie 2020. Până la acel moment întinderea efectelor contractului de închiriere care se află la baza
creanțelor invocate de către intimată, nu era cunoscută. Este adevărat că un dispozitiv poate fi interpretat de la
momentul la care soluția a fost pronunțată, adică iulie 2020, dar nu există nicio o garanție că acea interpretare ar fi fost
una corectă în lipsa considerentelor care s-au aflat la baza acelui dispozitiv. Până la urmă, considerentele conțin,
împreună cu dispozitivul, și fac corp comun cu acesta, aspecte în privința autorității de lucru judecat și efectelor
hotărârii judecătorești. Până la momentul la care s-a aflat efectiv soluția, creanța de față nu putea fi soluționată sub nicio
formă.
Curtea de Apel,
Prin cererea de suspendare provizorie a executării Sentinței nr. 154/CC/10 decembrie 2020, pronunțată de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a160, formulată, în cadrul cererii de apel, de către RTZ & PARTNERS
SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, județul Mureș, în calitate de administrator judiciar al ROMCAB
SA, în insolvență, cu sediul în Târgu-Mureș, strada Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, având CUI RO 7947193 și
J26/764/1995, s-a solicitat, în prealabil, să se dispună, prin încheiere de ședință, conform prevederilor art. 43 alin. (5) lit.
e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și a insolvenței și de insolvență, prin raportare la dispozițiile
art. 450 din noul Cod de procedură civilă, suspendarea provizorie a executării Sentinței Civile nr. 154/CC din 10
decembrie 2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 50/1371/2017/Al60, pană la soluționarea
apelului formulat împotriva acestei sentințe; iar pe fondul cauzei, admiterea apelului astfel cum a fost formulat, și pe
cale de consecință, modificând în tot sentința pronunțată de primă instanță; respingerea contestației formulate împotriva
Raportului privind analiza administratorului judiciar efectuată asupra Cererilor de plată formulate de Valtecia
Development SRL; publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență nr. 17990/27.10.2020, ca fiind neîntemeiata:
În motivarea cererii sale apelanta arată, cu titlu preliminar, că pe parcursul perioadei de observație a debitoarei,
creditoarea Valtecia Development SRL a formulat cererea de plată a creanțelor curente prin care se solicită achitarea
suinei de 2.440,493 lei, cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință a proprietății în suprafața de 42.078 mp, pentru
perioada 1.10.2018-31.01.2019, a cărei analiză a fost prezentată în cuprinsul Raportului de activitate nr. 24, publicat, în
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2362/02.05,2019;cererea de plată a creanțelor curente în cuantum de
1.679.860,68 lei, înregistrată sub nr. 1699/2019, respectiv Cererea de plată a creanței curente în cuantum de
2.569.374,08 lei a căror analiză a fost prezentată în cuprinsul Raportului privind analiza administratorului judiciar
efectuată asupra cererilor de plată formulate de Valtecia Development SRL, publicat în Buletinul procedurilor de
insolvență nr. 17040/2019; cererea de plată a creanței curente în cuantum de 1.135.137,05 euro, înregistrată sub nr.
1957/2020, ce a fost analizată într-un raport distinct.
Analiza efectuată de administratorul judiciar a fost contestată de Valtecia Development SRL, contestații care au fost
tranșate de Curtea de Apel Tg.-Mureș în cadrul dosarelor asociate nr. 50/1371/2017/a100, respectiv
nr.50/1371/2017/a134.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

În consecință, raportat la dispozițiile Curții de Apel Tg.-Mureș, în cuprinsul Raportului privind analiza administratorului
judiciar efectuată asupra cererilor de plată formulate de Valtecia Develompent SRL, publicat în Buletinul procedurilor
de insolvență nr. 17990/2020, a fost prezentat punctul de vedere al administratorului judiciar, referitor la temeinicia
cererilor de plată formulate de aceasta, determinarea existenței și/sau cuantumului și temeiniciei eventualelor creanțe
născute ulterior deschiderii procedurii insolvenței, pe care Romcab SA le-ar datora societății Valtecia Develompent
SRL.
Împotriva măsurilor administratorului judiciar prezentate în cuprinsul Raportului privind analiza administratorului
judiciar efectuată asupra Cererilor de plată formulate de Valtecia Develompent SRL, publicat în Buletinul procedurilor
de insolvență nr. 17990/2020 a fost formulată contestația de către Valtecia Development SRL, aceasta fiind soluționată
de Tribunalul Specializat Mureș, prin sentința nr. 154CC din 10.12.2020, împotriva căreia administratorul judiciar a
formulat apel.
Cu titlu preliminar, aduce în atenția instanței de control judiciar că în ceea ce privește admisibilitatea cererii sale, sunt
incidente dispozițiile art. 43 alin.5 lit.e din Legea nr.85/2014 și art.450 alin.1 Cod procedură civilă.
Raportat la starea de fapt expusă și temeiurile legale menționate, apelanta apreciază că sunt îndeplinite condițiile de
admisibilitate, menționând faptul că cererea de suspendare a executării a fost formulată odată cu apelul pronunțat de
judecătorul sindic, raportul privind analiza administratorului judiciar respectă întocmai dispozițiile Curții de Apel Tg.-
Mureș, pronunțate în dosarele asociate a100 și a134; cererea este caracterizată de urgența adoptării unei astfel de
măsuri, în caz contrar, riscându-se producerea unei pagube iminente și care nu s-ar mai putea repara, iar, potrivit
dispozițiilor art. 46 alin.1 din Legea nr.85/2014 hotărârea judecătorului sindic este executorie.
Arată că în situația în care nu s-ar dispune suspendarea provizorie a executării sentinței apelate, este rezonabil de
anticipat că creditoarea Valtecia Development SRL va reveni cu solicitarea deschiderii procedurii de faliment față de
debitoarea Romcab S.A, susținând că deține o creanță curentă a cărei temeinicie este îndoielnică.
Mai mult decât atât, în vederea efectuării unei analize pertinente n vederea stabilirii cuantumului exact al sumei datorate
de debitoare către Valtecia Development SRL se impune administrarea mai multor probe, respectiv expertiză contabilă
judiciară în vederea determinării întinderii creanței deținute de Valtecia Development S.R.L; cercetarea la fața locului în
vederea determinării imobilelor indispensabile în vederea realizării obiectului de activitate al Romcab SA
Cu toate că aceste probe sunt indispensabile în vederea determinării întinderii creanței, acestea nu au fost încuviințate
de către judecătorul sindic, administratorul judiciar reiterând cererea și prin cererea de apel.
Mai mult, în cazul în care s-ar dispune deschiderea procedurii de faliment împotriva societății Romcab SA,
administratorul judiciar vas proceda la stoparea activității acestei societăți, denunțarea tuturor contractelor aflate în
derulare, inclusiv a contractelor individuale de muncă, sigilarea activelor debitoarei, demararea procedurii lichidării
averii debitoarei și valorificarea tuturor activelor.
Prin urmare, având în vedere că pronunțarea unei sentințe executorii de admitere a unei contestații este aptă să deschidă
calea unei proceduri de faliment, ar produce în mod sigur pagube iminente și care nu s-ar putea repara, apreciază că prin
suspendarea executării acestei sentințe, se anihilează întrutotul unul dintre principiile esențiale care guvernează
procedura insolvenței, adică asigurarea șansei debitorului de a beneficia de o redresare eficientă prin reorganizare
judiciară.
În concluzie, apreciază că prin punerea în executare a Sentinței nr. 154CC din 10.12.2020, s-ar păgubi în mod
ireversibil atât debitoarea, cât și creditorii acesteia, prin neacoperirea creanțelor pe care le dețin față de debitoare, motiv
pentru care solicită suspendarea executării acestei hotărâri, până la soluționarea apelului formulat împotriva acesteia.
La data de 25.01.2021, creditoarea Valtecia Development SRL a depus la dosar note scrise, solicitând:
-pe cale de excepție: admiterea excepției autorității de lucru judecat, în ceea ca privește solicitarea apelantei Intimate
RTZ f& Partners SPRL de a se dispune „suspendarea provizorie a executării Sentinței civile nr. 154/CC110 decembrie
2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a160 (...)”;
-pe fondul cerere de suspendare a executării provizorii, solicită respingerea cererii ca fiind neîntemeiată, având în
vedere următoarele motive:
Creditoarea apreciază că în cazul în care, apelanta își menține solicitarea așa cum a fost aceasta formulată, sunt
incidente dispozițiile art. 430 și urm. din C.pr.civ. privind existența autorității de lucru judecat.
Astfel, prin cererea care formează obiectul dosarului cu nr. 293/43/2020, apelanta intimată a solicitat Curții de Apel
Târgu Mureș pronunțarea unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună suspendarea provizorie a sentinței
apelate. Prin Încheierea nr. 356/A, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș în ședința publică din data de 17
decembrie 2020, instanța a respins ca nefondată cererea privind suspendarea provizorie a Sentinței apelate, apreciind în
esență că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de lege. Hotărârea este definitivă, potrivit
dispozițiilor art. 719 alin. (7) din C.pr.civ.
În cazul în care, apelanta intimată RTZ a Partners SPRL înțelege să solicite din nou suspendarea provizorie a Sentinței
apelate, apreciază că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 430 alin. (1) din C.pr.civ. potrivit cărora „hotărârea
judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului (...) are, de la pronunțare, autoritate de lucru
judecat cu privire la chestiunea tranșată”.
Cu privire la efectele lucrului judecat, doctrina reține că „Scopul urmărit prin reglementarea autorității de lucru judecat
(acela de a evita contradicțiile între dispozitivele hotărârilor, dar și între considerentele acestora) se realizează prin
intermediul celor două funcțiuni diferite ale lucrului judecat, care dau expresie celor două reguli fundamentale potrivit
cărora: a) o acțiune nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singură dată (bis de eadem re ne sit actio) și b) o
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

constatare judecătorească, în sensul de soluție dată raporturilor deduse judecății, nu poate fi contrazisă printr-a altă
hotărâre, întrucât ea este prezumată ca fiind expresia adevărului judiciar (res indicata pro veritate accipitur).
În același sens este și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție care reține că „Dacă, în manifestarea sa de
excepție procesuală (care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natură să oprească a doua judecată), autoritatea de
lucru judecat presupune tripla identitate de elemente, nu tot astfel se întâmplă atunci când acest efect importării al
hotărârii se manifestă pozitiv, demonstrând modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în
raporturile dintre părți, fără posibilitatea de a se mai statua diferit. Altfel spus, efectul pozitiv l autorității de lucru
judecat se impune într-un al doilea proces care are legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea
de a mai fi contrazis. Această reglementare a autorității de lucru judecat vine să asigure, din nevoia de ordine și
stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârilor judecătorești.
Creditoarea apreciază că cererea de suspendare a executării este nefondată și se impune respingerea ei, pentru
următoarele considerente:
În ceea ce privește rațiunea luării măsurii privind suspendarea executării unei hotărâri judecătorești, literatura de
specialitate s-a pronunțat în sensul că se impune suspendarea ori de câte ori există pericolul creării unei pagube
iminente prin punerea în executare a hotărârii respective.
Referitor la hotărârile pronunțate de judecătorul sindic, dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței
stabilesc condiții mult mai restrictive în ceea ce privește posibilitatea suspendării executării acestora, regula fiind caracterul
executoriu, în timp ce suspendarea executării poate fi acordată doar în cazuri expres și limitativ stabilite de lege.
În aceste condiții, analiza realizată de instanța investiți cu o cerere de suspendare a unei hotărâri pronunțate de
judecătorul sindic trebuie să fie detaliată și minuțioasă, pentru a se asigura astfel respectarea principiului celerității, care
trebuie să caracterizeze orice procedură de insolvență.
În susținerea cererii de suspendare, apelanta arată că se impune suspendarea de urgență a sentinței apelate, pentru
prevenirea unei pagube iminente și aceasta reprezintă în concret singurul argument invocat de apelanta în susținerea
cererii de suspendare, însă, acesta nu poate justifica admiterea cererii de suspendare.
În primul rând, justificarea luării măsuri de suspendare, prin raportare la pretinsa paguba iminentă care ar putea fi
produsă de o eventuală intrare în faliment, ca urmare a unei posibile cereri de plată formulată de Valtecia Development
SRL este neîntemeiată întrucât paguba pretinsă nu rezultă în mod direct din executarea sentinței a cărei suspendare se
solicită, fiind ipotetică și neconcretizată la acest moment.
Prin sentința a cărei executare se solicită, Tribunalul Specializat Mureș a confirmat încă odată obligația apelantei de a se
conforma deciziilor judecătorești definitive și de a realiza analiza cererilor de plată pe baza criteriilor deja stabilite de
instanța de control judiciar, fără însă ca judecătorul sindic, să stabilească în concret care este cuantumul creanței
Valtecia Development SRL
În atare condiții pericolul reclamat de apelantă, constând în riscul rezonabil anticipat de aceasta, ca Valtecia
Development SRL să formuleze o nouă cerere de faliment, prin raportare la creanțele pe care apelanta refuză să le
analizeze conform deciziilor judecătorești definitive nu poate justifica admiterea cererii de suspendare.
În realitate, prin prezenta cerere, apelanta RTZ & Partners SPRL solicită concursul instanțelor pentru a nu-și
executa/amâna executarea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin hotărâri judecătorești definitive. Executarea sentinței
apelate va avea ca efect finalizarea analizei sub aspectul determinării exacte a sumei datorate de Romcab către Valtecia
Development SRL prin aplicarea criteriilor stabilite de Curtea de Apel Târgu Mureș. falimentul Romcab SA nu poate fi
dispus dacă debitoarea își execută obligațiile de plată, astfel determinate, astfel încât executarea sentinței în discuție nu
poate avea ca efect imediat și direct falimentul Romcab SA.
Valtecia Development SRL nu urmărește falimentul Romcab SA, ci satisfacerea drepturilor sale de creanță, în condițiile
în care debitorul folosește imobilul din 2017, fără a achita vreo sumă în acest sens.
Pentru acoperirea tuturor obligațiilor de plată, inclusiv cele curente, Romcab SA a formulat și a propus un plan de
reorganizare astfel încât nu s-ar putea reține existența unui pericol de faliment, aceasta urmând să-și execute inclusiv
obligațiile de plată a creanțelor pe care apelanta RTZ & Partners este obligată să le calculeze.
Consecințele pe care le-ar putea avea trecerea la faliment nu au relevanță în prezenta cauză, întrucât la acest moment nu
s-a dispus o astfel de măsură față de debitoare, nefiind nicio cerere de trecere la faliment justificată de Valtecia
Development SRL prin raportare la creanțele pe care apelanta refuză să le analizeze conform criteriilor stabilite
definitiv de instanțele de judecată. În plus, achitarea creanțelor reținute în sarcina Romcab SA și în favoarea societății
Valtecia Development SRL, astfel cum, la nivel declarativ se menționează în planul de reorganizare, ar face imposibilă
deschiderea falimentului.
Așadar, o eventuală deschidere a falimentului în temeiul creanțelor curente deținute de Valtecia Development SRL nu
reprezintă un efect al sentinței a cărei suspendare se solicită, ci rezultatul Inacțiunii Romcab SA privind executarea
obligațiilor curente reținute în sarcina sa.
În plus, obligația confirmată prin sentința apelată, pe care apelanta intimată RTZ a Partners SPRL omite să și-o
îndeplinească este stabilită în concret prin decizii judecătorești definitive, respectiv Decizia nr.129/A15.06.2020 și
Decizia nr. 130/A/15.06.2020 menționate mai sus la pct. III.B.
Aceste decizii stabilesc fără urmă de echivoc, criteriile care trebuie avute în vederea analizării cererilor de plată
formulate de Valtecia Development SRL. Cu toate acestea, apelanta intimată RTZ & Partners SPRL refuză în mod total
nejustificat să respecte deciziile judecătorești anterior amintite, readucând în discuție pretinsul caracter îndoielnic al
creanței deținute de Valtecia Develompent SRL.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Mai arată că prin Decizia nr.204/29.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, Curtea de Apel Tg.-Mureș, a
stabilit cu autoritate de lucru judecat că Valtecia Development SRL este proprietara suprafeței de teren de 42048 mp.
din care sunt afectați de contractul de închiriere încheiat cu Romcab SA, iar restul de 24.667 mp. sunt folosiți de
Romcab SA fără titlu.
Subliniază că, în realitate, RTZ&Partners SPRL, prin demersurile pe care le întreprinde, tinde la amânarea cât mai
îndelungată a analizei concrete asupra cererii de plată a Valtecia Development SRL, sens în care Curtea de Apel Tg.-
Mureș, prin Încheierea nr. 356/17.12.2020 a respins cererea de suspendare provizorie a sentinței apelate, reținând că „în
consecință, nu sunt suficiente, prin ele însele argumentele referitoare la pericolul intrării în faliment, în condițiile în care
se urmărește doar temporizarea executării unor hotărâri judecătorești definitive și executorii fără a se oferi și alte
argumente care nu presupun o analiză de fond și implicit o dezlegare a contestației pe fondul ei.”
În consecință, apreciază că cererea de suspendare este nefondată, nefiind invocate motive pertinente care să justifice
luarea măsurii solicitate de RTZ&Partners SPRL.
Analizând cererea de suspendare provizorie a executării sentinței nr. 154/C din 10.12.2020 pronunțate de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a160, Curtea de Apel are în vedere următoarele:
În ceea ce privește admisibilitatea cererii, Curtea constată că, cererea de suspendare formulată de RTZ & Partners SPRL
vizează o hotărâre prin care a fost soluționată contestația împotriva măsurii administratorului judiciar RTZ & Partners
SPRL, desemnat pe seama debitoarei Romcab SA, cuprinsă în Raportul privind analiza administratorului judiciar
efectuată asupra cererilor de plată formulată de Valtecia Development SRL publicat în B.P.I. nr. 17990/27.10.2020 și
care potrivit dispozițiilor art. 43 alin. 5 lit. e din Legea nr. 85/2014 poate fi suspendată de instanța de apel.
Totodată, cauțiunea în cuantum de 1.000 lei a fost consemnată la CEC Bank S.A, Sucursala Cluj potrivit Recipisei de
consemnare nr. 206758222/1 din 11.01.2021 (fila 68 în dosar).
Referitor la excepția autorității de lucru judecat invocate de intimata Valtecia Development SRL în raport de Încheierea
nr. 356/A/17.12.2020 pronunțate de Curtea de Apel Tg-Mureș în dosarul nr. 293/43/2020, Curtea reține că, este
neîntemeiată întrucât hotărârea în dosarul menționat a fost pronunțată în temeiul dispozițiilor art. 450 alin. 5 C.proc.civ.
„Până la soluționarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviințată provizoriu, prin ordonanță președințială,
chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerinței prevăzute la alin. (4).” iar prezenta cererea de suspendare s-a
formulat în baza art. 450 alin. 1 și 3 C.proc.civ. și în consecință, nu sunt incidente prevederile art. 430-431 alin. 1
C.proc.civ..
Raportat la susținerea că, necesitatea suspendării executării sentinței rezultă din faptul că, în caz contrar, există riscul
producerii unei pagube iminente și care nu s-ar mai putea repara, Curtea reține ca fiind neîntemeiată întrucât nu s-a
probat existența iminenței producerii unei asemenea pagube în cazul în care nu se admite cererea de suspendare în
condițiile în care prin sentința în cauză judecătorul sindic a dispus în sarcina administratorul judiciar RTZ & Partners
SPRL desemnat pe seama debitoarei Romcab SA obligația să analizeze în fond cererea de plată a creanței curente
deținute de Valtecia Development SRL cu respectarea Deciziilor civile nr. 129/A/15.06.2020 și 130/A/15.06.2020
pronunțate de către Curtea de Apel Târgu-Mureș în dosarele nr. 50/1371/2017/a100 și 50/1371/2017/a134.
În continuare, Curtea mai reține că, nu poate fi reținută sub aspectul producerii unei pagube iminente nici susținerea că,
intimata până la soluționarea apelului va reveni cu solicitarea deschiderii procedurii de faliment întrucât o asemenea
afirmație se bazează pe elementul incert și ipotetic atât cu privire la formularea unei asemenea cerere cât și cu privire la
soluția care s-ar dispune cu privire la aceasta în ipoteza sesizării instanței.
De asemenea, nu poate fi primită afirmația că, suspendarea s-ar justifica prin necesitatea administrării probelor
indispensabile în vederea stabilirii cuantumului exact al sumei datorate către intimată întrucât aceasta ignoră
considerentele pentru judecătorul sindic a admis în parte contestația și efectele lucrului judecat ale hotărârilor
pronunțate în dosarele nr. 50/1371/2017/a100, 50/1371/2017/a134 și 50/1371/2017/a102 .
În consecință, cererea de suspendare a apelantei RTZ &Partners SPRL urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge cererea de suspendare provizorie a executării sentinței nr. 154/C din 10.12.2020 pronunțate de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a160 formulată de RTZ&Partners S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, județul Mureș.
Definitivă. Pronunțată în ședința publică din 25.01.2021.
Preşedinte, Judecător, Grefier,
Mariana Făgărășan Robert Mihai Szasz Gabriela Oltean
fiind în concediu de odihnă, semnează
Președintele instanței,
Dr. Andreea Ciucă

2. MĂRGINEAN CAMELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 36637188


România, Curtea de Apel Târgu-Mureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Tîrgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, jud. Mureș
Dosar nr. 218/1371/2020
Stadiul procesual: Apel
Obiectul dosarului: Procedura Insolvenței
Complet: CS5AI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

Citație
Emisă la data de 04 Februarie 2021
Către
CREDITORII:
WOO ITCOON BIOEEL SRL-Tâgu Mureș, str. Ciucaș, nr. 3, ap. 15, Județ MUREȘ,
„BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS”IFN SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET DE AVOCAT
FLORENTINA DUMITRESCU-com. 1, București, str. Vasile Urseanu Amiral, nr. 5,
„RD LEASING”I.F.N.S.A. (FOSTA IKB LEASING FINANCE I.F.N.S.A.) CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA
CABINET DE AVOCAT FLORENTINA DUMITRESCU-sector 1, București, str. Vasile Urseanu Amiral, nr. 5,
SOCIETATEA „IPSO”S.R.L.-Mogoșoaia, șoseaua București-Tîrgoviște, nr. 174D, Județ ILFOV,
PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ-Luduș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 26, Județ MUREȘ,
DEBITORUL:
MĂRGINEAN CAMELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ prin Lichidator judiciar PROVIZORIU
„NACORNIC”S.P.R.L.-TÂRGU MUREȘ, str. RETEZATULUI, nr. 4, ap. 2, Județ MUREȘ,
Lichidator judiciar PROVIZORIU:
„NACORNIC”S.P.R. TARGU MURES, STR. RETEZATULUI, nr. 4, ap. 2, Județ MUREȘ,
Sunt chemați la această instanță, la data de 22.02.2021, ora 12,00, sala 56, în vederea soluționării cererii de apel
formulată în cadrul procedurii insolvenței deschise cu privire la debitoarea MĂRGINEAN CAMELIA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în TÂRGU MUREȘ, str. RETEZATULUI, nr. 4, ap. 2, Județ MUREȘ,
înmatriculată în Registrul Comerțului ținut de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Specializat Mureș sub nr. J26/775/2016
având C.U.I. 36637188.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Satu Mare


Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea 4 A SRL, cod unic de înregistrare: 6595137
CONVOCATOR ADUNAREA CREDITORILOR 4A SRL
Nr. 271/03.02.2021
11. Date privind dosarul: Număr dosar 2537/83/2019, Tribunal Satu Mare Secția A II-A Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător sindic: Adriana Vîlcu.
2. Registratura instanței: localitatea Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, județul Satu Mare.
3.Debitor: 4 A SRL, societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, cu sediu social în sat
Odoreu, comuna Odoreu, str. PLOPILOR, nr. 1, Judet Satu Mare, c.u.i. 6595137, J30/1803/1994, județul Satu Mare.
4. Administrator judiciar: ADMIN INSOLV SPRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49,
c.u.i. RO 32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, județul Satu Mare, reprezentată prin
asociat coordonator Racolța Cristian și Poștaș Vasile Florin, cu sediul în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr.
49, județul Satu Mare, persoană însărcinată cu primirea corespondenței, orice salariat din cadrul ADMIN INSOLV
SPRL cu atribuții în acest sens.
5.Administrator special: KISS ALEXANDRU.
6. Comitetul creditorilor nu s-a constituit.
Subscrisa ADMIN INSOLV SPRL administrator judiciar a debitoarei 4 A SRL, numită prin încheierea civilă nr.
355/2020/F din data de 28.10.2020 pronunțată de către Tribunalul Satu Mare Secția A II-A Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal în dosarul 2537/83/2019, în temeiul art. 47-49 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență convocăm adunarea creditorilor a 4 A S.R.L pentru data de 15.02.2021 ora
11:00 la sediul social al administratorului judiciar din localitatea Satu Mare str. Avram Iancu nr. 49 județul Satu Mare
având ca ordine de zi:
1. Aprobarea raportului trimestrial nr. 254/01.02.2021, a debitoarei 4 A SRL
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență.
Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat,
atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace,
până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
La ședințele adunării creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care
va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin.
Administrator judiciar,
ADMIN INSOLV SPRL
prin c. jr. Racolța Cristian

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2077/04.02.2021

2. Societatea BDNF AGRICOL SRL, cod unic de înregistrare: 30966521


Convocator adunarea creditorilor
SC BDNF AGRICOL SRL
Nr. 280/03.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 488/83/2018, Tribunal Satu Mare Secția A II-A Civilă ,de Contencios
Administrativ și Fiscal. Judecător sindic: Mihaela Hăprian.
2. Registratura instanței: localitatea Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, județul Satu Mare.
3.Debitor: SC BDNF AGRICOL SRL, societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, cu
sediul în localitatea Satu Mare, str. Alea Tisa, nr. 4, bl 71, ap. 7, număr de ordine în registrul comerțului J30/883/2012,
cod unic de înregistrare 30966521, județul Satu Mare .
4. Administrator judiciar: ADMIN INSOLV SPRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49,
c.u.i. RO 32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, județul Satu Mare, reprezentată
prin asociat coordonator Racolța Cristian și Poștaș Vasile Floriun, cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu, nr. 49, județul Satu Mare.
5.Administrator special: Fourrier Nicolas André Marie.
6. Comitetul creditorilor: nu s-a constituit
Subscrisa ADMIN INSOLV SPRL administrator judiciar a debitoarei SC BDNF AGRICOL SRL, numită prin
încheierea civilă nr. 171/F/CC/2018 din data de 26.03.2018, pronunțată de către Tribunalul Satu Mare Secția A II-A
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 488/83/2018, în temeiul art. 47-49 din legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență convocăm adunarea creditorilor a SC BDNF AGRICOL SRL
pentru data de 26.02.2021, ora 10:00 având ca ordine de zi:
1. Prezentare/Aprobare ofertă de achiziționare înregistrată sub nr.278/03.02.2021/ depusă de către Pintea Tiberiu, prin
care solicită achiziționarea terenurilor prin vânzare directă și oferă prețul de 2300 euro/ha pentru terenurile situate pe
raza localităților Tătărăști și Viile Satu Mare, proprietatea BDNF AGRICOL SRL.
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își
exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
La ședințele adunării creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care
va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin.
Administrator judiciar,
ADMIN INSOLV SPRL
prin c. jr. Racolța Cristian
c. jr. Ciot Patricia
*

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2077/04.02.2021 conţine 26 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26