Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7142 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DARRIL-FRROM SRL .............................................................................................................. 3

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GAME ZONE SRL ..................................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ACASA LA RARES CLUB SRL ............................................................................................... 4
2. Societatea comercială EMPATHYA CAR SRL ............................................................................................................. 4
3. Societatea comercială EST EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL ................................................................... 6
4. Societatea comercială LARO DISTRIB GRUP SRL ..................................................................................................... 8
5. Societatea comercială PIERRE MONCHER COMPANY SRL ..................................................................................... 9

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AUTO 77 SRL .......................................................................................................................... 10

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 12


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CAST SRL ................................................................................................................................ 12
2. Societatea comercială SUPREME IT SRL ................................................................................................................... 14
3. Societatea comercială MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA.............................................................................................. 15

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 16


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EUROTUR CONSTRUCT SRL ............................................................................................... 16
2. Societatea comercială RCR CORPORATION SRL ..................................................................................................... 17

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTERFOOD PROD IMEX SRL ............................................................................................. 20

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 21


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SPUMANTE SILVANIA SA ................................................................................................... 21

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 25


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FIL IMOBIL SRL ..................................................................................................................... 25

Județul Vaslui ................................................................................................................................................................. 26


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială VETROM-TRANS SRL ........................................................................................................... 26

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 28


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ICONAX COM SRL ................................................................................................................. 28
2. Societatea comercială SUPER TRADE SRL................................................................................................................ 29

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DARRIL-FRROM SRL, cod unic de înregistrare: 17705847
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate
Nr 353/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Nr dosar 3345/108/2013 Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Liliana Sodinca
2. Adresa instanţei: str. V. Milea nr. 2-4, loc. Arad, jud. Arad, Nr tel 0257228908.
3.1. Debitor: S.C DARRIL-FRROM SRL cu sediul în Arad, str. Dr. Ioan Suciu, nr. 19-21, ap. 1jud. Arad, identificată
prin C.U.I. 17705847 nr. O.R.C. J02/1125/2005
4. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756, sediul social str. Tribunul Buteanu nr.1, ap,1, loc.
ARAD. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31.12.2006. Tel/Fax: 0257214821/0257282532.
E-mail activ_grup@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Anca Baiu
6.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: S.C DARRIL-FRROM SRL, conform
Incheierii Civile nr. 1381//04.04.2013, pronuntata de Tribunalul Arad, Secţia Civilă în dosarul 3345/108/2013 în
temeiul art. 61 şi art. 62 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura simplificata a insolvenţei având în vedere că s-au indeplinit conditiile prevazute la
art. 107, din Legea nr. 85/2006
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este
16.05.2013.
7.2.2. Termenul limită pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.05.2013
7.2.4. Termen pentru definitivarea tabelului de creante 06.06.2013
8. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 11.06.2013,
ora 13 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; alegerea Comitetului creditorilor; confirmarea
lichidatoruului judiciar şi aprobarea onorariului, diverse.
9. Se convoacă adunarea asociaţilor S.C DARRIL-FRROM SRL ,în data de 07.05.2013 ora 13.00 la sediul ACTIV
GRUP IPURL, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special, conform art. 18 din Legea 85/2006.
ACTIV GRUP IPURL, Anca Baiu

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GAME ZONE SRL, cod unic de înregistrare: 16806894
Tabel definitiv al creanţelor
Nr. 3173/11.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 9687/62/2012; Tribunalul Brașov, Secţia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Dl. Silviu Oprea;
2. Creditori: DGFP Brașov cu sediul în Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7, jud. Brașov ;
3.Debitor: SC Game Zone SRL, cu sediul social în mun. Brașov, str. Mercur, nr. 15, sc.B, ap. 9, jud. Brașov,
J08/2272/2004; CUI 16806894;
3.1. Administrator special: nu a fost desemnat .
4. Administrator judiciar: Codmar Insolvency IPURL; Cod de identificare fiscală: 21377578; Domiciliul/Sediul social:
mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacău; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFOII-
0311/2007, Tel.0742691057, fax.0234/515152; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică -
Avocat Olaru Dumitru ;
În insolvenţă/ în insolvency/ en procedure collective
Motive
Tipul
Suma înscriere
Nr. Adresa/sediul Suma creanței/ti
Denumirea acceptata de Rangul parțiala/m
Crt social al solicitata de tlul din Total
creditorului lichidatorul creanței otive
Creditorului creditor care
judiciar Ron înlăturare
izvorăște
creanțe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brașov, B-dul
Mihail Art.121 Creanţă
1. DGFP Brașov 52.874 lei 52.874 lei 52.874 lei
Kogălniceanu, nr. (1) Garantata
7, jud. Brașov
Brașov, str.
Primăria mun. Art. 123 Creanța
2. Dorobanților, nr. 319 lei 319 lei 319 lei
Brașov (4) Bugetara
4, jud. Brașov
total 53.193 lei 53.193 lei 53.193 lei
Codmar Insolvency IPURL, Practician în insolvenţă Av. Olaru Dumitru
Administrator judiciar al SC Game Zone SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ACASA LA RARES CLUB SRL, cod unic de înregistrare: 15452381
Convocare adunare creditori
Numar 329/17.04.2013
1.Date privind dosarul:Număr dosar 14713/3/2011, Tribunalul Bucureşti Sectia VII Comerciala, Judecător sindic
Ghindar Lidia Daniela
2. Creditori:DGFP Bucureşti în reprezentarea Administratiei finantelor publice sector 5, Administratia fondului pentru
Mediu
3.Debitor SC ACASA LA RARES CLUB SRL Cod de identificare fiscală 15452381 sediul social str. Eroii Sanitari
nr.35,sector 5 ,Bucureşti .Număr de ordine în registrul comerţului j40/6838/2003
4.Lichidator judiciar societatea profesionala A.H.&CO EXPERT INSOLV SPRL, reprezentant legal Hristofor
Gh.Nicolae, CIF 28136739, RFO II 0292 sediul social Bucureşti, str. Mariuca nr.4, bl.121, sc.1, ap.42, sect.4, tel./fax
0213345760/0740043329 e-mail a_hristofor yahoo.com
5. Subscrisa A.H.&CO EXPERT INSOLV SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului. SC ACASA LA
RARES CLUB SRL ,conform sentintei 10390 din data de 16.10.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia VII
Comerciala, în dosarul 14713/3/2011 ,reprezentata legal de Hristofor Gheorghe Nicolae, în temeiul art. 13 şi
urmatoarele din Legea privind procedura insolvenţei X din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC
ACASA LA RARES CLUB SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti str. Mariuca nr.4, bl.121, sc.1, et.6,
ap.42, sect.4 la Data de 09.05.2013 Ora 15
In acest dosar,datorita numarului redus de creditori, Adunarea creditorilor indeplineste şi atributiile comitetului
creditorilor
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunarii creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în
cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.In cazul societatilor comerciale scrisoarea poate fi semata de persoana cu drept
de reprezentare ,cu aplicarea ştampilei societatii. Ordinea de zi:
1) Aprobarea Raportului de expertiza tehnica evaluatoare a autoturismului Renault Megane Sedan proprietatea
debitoarei SC Acasa la Rares Club SRL, efectuata de evaluatorul numit de adunarea creditorilor
2) Aprobarea Caietului de Sarcini şi Regulamentului de desfasurare a licitatie pentru a autoturismului Renault Megane
Sedan proprietatea debitoarei SC Acasa la rares Club SRL.
3) Aprobarea modalitatii de vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare pentru autoturismului Renault Megane
Sedan proprietatea debitoarei SC Acasa la Rares Club SRL
Lichidator judiciar, A.H&Co Expert Insolv SPRL

2. Societatea comercială EMPATHYA CAR SRL, cod unic de înregistrare: 18758807


România, Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 22273/3/2012
Comunicare sentinţă civilă nr 11907
emisă la: ziua 29 luna 11 anul 2012
Către,
SC OTP LEASING ROMANIA IFN SA cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 79 .
debitoarei SC EMPATHYA CAR SRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. ocolului, nr. 29.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 11907
din data de 19.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 22273/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind
debitorul SC EMPATHYA CAR SRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. ocolului, nr. 29.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 22273/3/2012
Sentinţa civilă nr. 11907
Sedinta Publică de la 19.11.2012
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecator Sindic — Adina - Elena Bojincă
Grefier — Valentina Coman
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile de faţă privind pe creditorul SC OTP LEASING ROMANIA IFN SA - sector 1,
Bucureşti, Str.Nicolae Caramfil, nr. 79 în contradictoriu cu debitorul SC EMPATHYA CAR SRL - sector 2, Bucureşti,
Str.Ocolului, nr. 29, având ca obiect procedura insolvenţei, reglementate de legea 85/2006.
La apelul nominal făcut în sedinţă publică nu au răspuns părţile.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine în vederea soluţionării.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la data de 14.06.2012 sub nr.22273 creditoarea SC OTP LEASING ROMANIA IFN SA a
solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă în contradictoriu cu debitoarea SC EMPATHYA CAR SRL care se află în
stare de insolvenţă de mai mult de 90 zile şi nu a achitat creanţa în sumă de 64.390,87 lei.
În motivarea cererii creditoarea arată că între ea şi debitoare a intervenit contractul de leasing financiar
nr.2200/19.12.2007 având ca obiect dreptul de folosinţă asupra autovehiculului marca MINI, model ONE, serie sasiu
WMWME31050TU12087..
Conform acestui contract proprietarul cedează dreptul de folosinţă în sistem leasing şi posesia asupra bunului specificat
în contract, iar utilizatorul se angajează să achite contravaloarea ratelor de leasing şi celelalte costuri accesorii. Părţile
au convenit ca în caz de întârziere la plata ratelor de leasing, utilizatorul datorează penalităţi .
Societatea debitoare nu a îndeplinit obligaţia aflată în sarcina sa, nu a achitat facturile reprezentând rate leasing emise în
valoare de 5.070,39 lei cu TVA lei, astfel că au fost calculate penalităţi întârziere în valoare de 7.851,77 lei fără TVA.
lei.
Mai mult, debitoarea datorează şi 37.205,53 lei cu TVA lei capital nefacturat, 74.536,69 lei fără TVA dobânda din
scadenţar calculată până la sfârşitul contractului şi 5.956,39 lei fără TVA dobândă penalizatoare, toate cu titlu de daune
interese conform art.4.2 din contract .
În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copii conforme cu originalul.
Debitoarea nu a formulat contestaţie în termenul legal de 10 zile de la comunicarea cererii creditoarei, în cond.art.33
alin.2 din lege deşi a fost legal citată .
Analizând materialul probator existent în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele:
În conformitate cu disp.art. 33 alin.1 din legea 85/2006. orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii
prevăzută de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate introduce o cerere introductivă în care
va preciza: a)cuantumul şi temeiul creanţei; b)existenţa unei garanţii reale ,constituite de către debitor sau instituite
potrivit legii,; c)existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului; d)declaraţia privind eventuala intenţia
de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze cel puţin la nivel de principiu, modalitatea
prin care înţelege să participe la reorganizare.
Conform art.3 pct.6 din lege prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii se înţelege creditorul a cărui
creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 zile.
De asemenea, conform art.3 pct.1 din lege insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Potrivit art. 379 alin.3 C.proc.civ. creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din
alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau chiar recunoscute de el.
În speţă, între părţi a intervenit contractul de leasing financiar nr.2200/19.12.2007 având ca obiect dreptul de folosinţă
asupra autovehiculului marca MINI, model ONE, serie sasiu WMWME31050TU12087.
Societatea debitoare nu a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa, respectiv nu a achitat facturile reprezentând rate
leasing emise în valoare de 5.070,39 lei.
Ca urmare a neachitării la scadenţă a facturilor fiscale, şi a rezilierii contractului potrivit art.4.1, societatea debitoare
datorează creditoarei şi penalităţi întârziere în valoare de 7.851,77 lei fără TVA. Lei, precum şi 37.205,53 lei cu TVA
lei capital nefacturat, 74.536,69 lei fără TVA dobânda din scadenţar calculată până la sfârşitul contractului şi 5.956,39
lei fără TVA dobândă penalizatoare, toate cu titlu de daune interese conform art.4.2 din contract .
În consecinţă, judecătorul sindic constată că în speţă sunt îndeplinite disp.art. 33 alin.6 din legea 85/2006 privind
procedura generală a insolvenţei.
Astfel, creanţa este certă, fiind constatată prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei respectiv contract şi facturi fiscale;
este lichidă şi determinată, cuantumul acesteia depăşind valoarea prag stabilită în art.3 pct.12 din legea 85/2006 fiind în
sumă de în sumă totală de 64.930,87 lei; este exigibilă de mai mult de 90 zile.
De asemenea, prin neplata la scadenţă a sumei datorate creditoarei şi prin necontestarea acesteia, starea de insolvenţă a
debitoarei SC EMPATHYA CAR SRL se prezumă ca fiind vădită ,potrivit disp.art. 3 pct.1 lit.a din lege.
În raport de aceste considerente, judecătorul sindic va admite cererea creditoarei şi în conf.cu art.33 alin.6 din lege va
deschide procedura generală a insolvenţei faţă de debitoare.
În baza art.35 din lege va obliga debitoarea să depună în termen de 10 zile de la data notificării actele contabile în
vederea stabilirii cauzele stării de insolvenţă ,creanţele, debitele şi bunurile ce formează patrimoniul ei.
Având în vedere cererea creditoarei formulată în condiţiile art.11 lit.c din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic ,va
desemna administrator judiciar pe GAMA INSOLV IPURL conform disp.art. 19 alin.1 din legea 85/2006 care va
îndeplini atribuţiile prev.de art.20 din lege şi conducerea în tot a activităţii debitoarei.
Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura
simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale într-un termen de maximum 20 zile de
la desemnarea sa, conform art. 20 alin.1 lit.a din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la
insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitoarei ori a motivelor care nu permit
reorganizarea într-un termen de maximum 40 zile de la desemnarea sa conform art. 20 alin.1lit.b din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Va pune în vedere adunării generale a acţionarilor/asociaţilor debitoarei să desemneze un reprezentant –administrator
special.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea creditoarei SC OTP LEASING ROMANIA IFN SA cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. nicolae
caramfil, nr. 79 . În baza art. 33 alin.6 din Legea 85/2006 deschide procedura generală a insolvenţei împotriva
debitoarei SC EMPATHYA CAR SRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. ocolului, nr. 29.
În temeiul art. 35 din lege pune în vedere debitoarei să depună actele prevăzute de art.28 din lege în 10 zile de la
deschiderea procedurii, iar în caz contrar urmând a fi sesizate organele competente, conform art.147 din lege.
Atrage atenţia debitoarei asupra disp. art. 44 şi art. 47 din lege.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al administratorului /lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i
administratorului/lichidatorului judiciar.
La solicitarea creditoarei numeşte administrator judiciar pe GAMA INSOLV IPURL cu atribuţiile prev. de art.20 din
lege şi cu o remuneraţie de 2.500 lei.
Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare,
raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din
lege.
Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere adunării generale a acţionarilor/asociaţilor debitoarei să desemneze un reprezentant –administrator
special.
Fixează următoarele termene:
-termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la 31.12.2012
-termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
07.01.2013
-termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 21.01.2013
-data primei şedinţe a adunării creditorilor la 10.01.2013.
În temeiul art. 33 alin.7 din lege dispune ca administratorul judiciar să trimită a notificare, în condiţiile art. 61 din lege,
privind deschiderea procedurii generale împotriva tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în
conformitate cu art. 35 rap.la art. 28 alin.1 lit.c ,debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului /Registrului Societăţilor
Agricole / Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor / altor registre, pentru efectuarea menţiunii, publicarea într-un ziar de
largă circulaţie, precum şi publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă .
Pune în vedere administratorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare în
conformitate cu dispoziţiile Legii 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrarea şi inventarierea pe durata
procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior de selecţionare şi întocmire a procesului verbal prevăzut de
art.11 din lege, predarea documentelor conform art.18 şi 18 ind.1 cu încunoştinţarea direcţiilor judeţene ale Arhivelor
Naţionale asupra măsurilor dispuse. Dispune ca administratorul judiciar să înainteze instanţelor, autorităţilor ori
instituţiilor prevăzute de art.37 şi art.63 din lege o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva
debitoarei. In temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenţei ,dispune deschiderea de către debitor a unui cont
bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea
deschiderii procedurii. în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar
Termen pentru continuarea procedurii la 28.01.2013.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 19.11.2012.
Preşedinte, Grefier,
Adina - Elena Bojincă Valentina Coman

3. Societatea comercială EST EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 344667
România, Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 39456/3/2012
Comunicare încheiere civilă
emisă la: ziua 18 luna 02 anul 2013
Către, SC EST EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL - sector 5, Bucureşti, ZAMFIR OLARU, nr. 6, bl. 87C,
ap. 1.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. din data de 08.01.2013
pronunţată în dosarul nr. 39456/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC EST
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL cu sediul în sector 5, Bucureşti, ZAMFIR OLARU, nr. 6, bl. 87C, ap. 1,
înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7001/1991, CUI 344667
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Romania, Tribunalul Bucureşti –Secţia a VII a –Civilă
Dosar nr. 39456/3/2012
Încheiere
Şedinţa publica de la 08.01.2013
Tribunalul constituit din :
Preşedinte-Judecător Sindic: Ionela Mariana Ghiugan
Grefier: Georgiana Iuliana Cristea
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor din legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei de către lichidatorul Cabinetul Individual de Insolvenţă BERNEANU NICOLETA
SOFIA cu sediul în sector 2, Bucureşti, BD.BASARABIA, nr. 106, bl. D5, sc.A, ap. 9 pentru debitoarea SC EST
EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL cu sediul în sector 5, Bucureşti, ZAMFIR OLARU, nr. 6, bl. 87C, ap. 1,
înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7001/1991, CUI 344667.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reprezentantul lichidatorului, practician în insolvenţă Gogor
Georgiana.
Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează
instanţei că cererea introductivă este legal timbrată taxă judiciare de timbru în valoare de 120 lei şi timbru judiciar în
valoare de 0,30 lei, după care
Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat instanţa acordă cuvântul pe fond.
Reprezentantul lichidatorului solicită admiterea cererii formulate şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a
Cabinetul Individual de Insolvenţă BERNEANU NICOLETA SOFIA.
Instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la 10.10.2012 debitorul SC EST EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL, prin lichidator
Cabinetul Individual de Insolvenţă BERNEANU NICOLETA SOFIA, a solicitat deschiderea procedurii simplificate,
potrivit Lg. nr. 85/2006.
În motivare, în fapt, a arătat că prin rezoluţia nr. 522313/29.03.2012, în temeiul art. 30 din Legea 359/2004, modificată
şi completată, s-a dispus în calitate de lichidator al debitorului a Cabinetul Individual de Insolvenţă BERNEANU
NICOLETA SOFIA, cu atribuţiile prevăzute de art. 252 şi urm. din Legea 31/1990, republicată. Debitorul se află în
stare de insolvenţă, fiind în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile de 6.029 lei către creditorul A.F.P. sector 5
cu sumele de bani disponibile.
Potrivit art. 1 alin 2 lit. e) din Legea 85/2006, procedura simplificată se aplică societăţilor comerciale dizolvate anterior
formulării cererilor introductive, cererea de deschidere fiind în interesul lichidării, scopul acesteia, definit de art. 2 din
Legea 85/2006, respectiv acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă fiind în concordanţă cu dispoziţiile din
legea 31/1990, republicată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin sentinţa nr. 8457 din 24.06.2011 definitivă, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul numărul 37188/3/2010,
în temeiul prevederilor art. 237 alin.(1) lit. b din Legea nr. 31/1990 republicată,cu modificările şi completările
ulterioare, s-a dispus dizolvarea judiciară a SC EST EUROPA CENTER IMPORT-EXPORT SRL, iar prin rezoluţia nr.
522313/29.03.2012, în temeiul art. 30 din Legea 359/2004, modificată şi completată, s-a dispus în calitate de lichidator
al debitorului a Cabinetul Individual de Insolvenţă BERNEANU NICOLETA SOFIA, cu atribuţiile prevăzute de art.
252 şi urm. din Legea 31/1990, republicată
Potrivit art. 2701 din Legea 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 441/2006, în
cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea
procedurii insolvenţei. În condiţiile legislaţiei insolvenţei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolvenţei
faţă de societatea aflată în curs de lichidare iar potrivit art. art. 2702 din acelaşi act normative, judecătorul-sindic,
constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea insolvenţei, va dispune deschiderea procedurii simplificate.
În îndeplinirea atribuţiilor sale lichidatorul a constatat că debitorul figurează cu datorii la bugetul de stat, care nu pot fi
plătite datorită insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, fiind astfel în insolvenţă. .
Potrivit art. 1 alin.2 lit. e) din Legea 85/2006, procedura simplificată se aplică societăţilor comerciale dizolvate anterior
formulării cererilor introductive.
Pentru aceste considerente va admite cererea .
În temeiul art. 107 alin 1 rap. la art. 32 alin.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, va dispune intrarea în
faliment prin procedura simplificată a debitorului
În temeiul art. 107 alin 2 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei va ridică dreptul de administrare al
debitorului şi va constata că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive.
În baza art. 11 pct 1 lit c va desemna lichidator judiciar provizoriu, până la prima adunare a creditorilor pe Cabinetul
Individual de Insolvenţă BERNEANU NICOLETA SOFIA cu conducerea în tot a activităţi debitoarei şi cu atribuţiile
prevăzute de art. 20 şi 25 din Legea nr.85/2006
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:


Admite cererea debitoarei SC EST EUROPA CENTER IMPORT - EXPORT SRL cu sediul în sector 5, Bucureşti,
ZAMFIR OLARU, nr. 6, bl. 87C, ap. 1, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.
J40/7001/1991, CUI 344667, prin lichidator CII BERNEANU NICOLETA SOFIA.
în baza art. 107 alin.1 raportat la art.32 alin 1 din Legea 85 /2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în
faliment prin procedura simplificata a debitoarei.
Constată dizolvata societatea debitoare.
In temeiul art.107 alin 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei ridica dreptul de administrare al debitoarei..
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înstiintare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitoarea
are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar.
Stabileşte termen maxim de 10 zile de la data deschiderii procedurii falimentului pentru predarea gestiunii averii de la
debitoare/administrator la lichidator, împreuna cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii,
menţionată la art.46 alin 2 din lege, precum şi a unei liste cu numele şi adresele creditorilor cu toate creanţele acestora
la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii.
Stabileşte următoarele termene limita: a). termenul limita de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de
deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare b). termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a
creanţelor născuta anterior deschiderii procedurii la 25.02.2013 c). termenul de verificare a creanţelor născuta anterior
deschiderii procedurii şi întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 12.03.2013 d).
termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 26.03.2013 e). data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la
28.02.2013.
Numeşte lichidator judiciar pe Cabinetul Individual de Insolvenţă BERNEANU NICOLETA SOFIA cu atribuţiile
prevăzute de art. 25 din legea 85/2006, cu o remuneraţie provizorie de 1500 lei din averea debitoarei.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicata şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
In temeiul art. 109 alin 1 rap. la art. 33 alin 6 şi 7 din legea 85/2006, privind procedura insolvenţei, dispune ca
lichidatorul judiciar sa trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin 3 din lege, privind intrarea debitoarei în procedura
falimentului prin procedura simplificata, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor
menţionaţi în lista depusa de debitoarea în conformitate cu art. 35 rap la art. 28 alin 1 lit. c), debitoarei şi ORC sau după
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul declarat la registrul comerţului, şi tutor
băncilor unde debitoarea are conturi deschise, în vederea aplicării prevederilor art. 36 din lege.
Pune în vedere lichidatorului judiciar sa întocmească un raport amănunţit în sensul art. 59 alin 1 din lege şi sa-l depună
la dosarul cauzei în termen de 40 de zile.
Dispune deschiderea de către debitoarea a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate intr-un cont special de depozit
bancar.
Pune în vedere lichidatorului judiciar sa ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare în
conformitate cu dispoziţiile legii 16/1996 cu modificările ulterioare, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrarea
şi inventarierea pe durata procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior de selectare şi întocmire a procesului
verbal prevăzut de art. 11 din lege, predarea documentelor conform art. 18 indice 1 cu încunostiintarea direcţiilor
judeţene ale Arhivelor Naţionale asupra masurilor dispuse.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 16.04.2013
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţata în şedinţa publica, azi, 08.01.2013.
Preşedinte, Grefier,
Ionela Mariana Ghiugan Georgiana Iuliana Cristea

4. Societatea comercială LARO DISTRIB GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 13886562
Dosar nr: 10652/3/2013
Termen: 19.09.2013
Deschis la: Tribunalul Bucureşti
Sectia: a - VII – a, Completul: 7
Judecator:Bumbulut Anca
Notificare privind deschiderea procedurii falimentului
Nr. AI 32, data 17.04.2013
Catre: AVAS
ITM Bucureşti
Administratia Finantelor Publice Sector 3
DGITL sector 1
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

DVBL sector 2
DITL sector 3
DGITL sector 4
DITL sector 5
SPFPL sector 6
ORC BUCUREŞTI
SC LARO DISTRIB GRUP SRL
Subscrisa CABINET INDIVIDUAL în INSOLVENTA IAGAMOS ARITIA, identificata cu CIF 25497216, având
sediul social: str. Dragos Voda, nr. 38, ap. 4, sector 2, Bucureşti, tel./fax 021-2121734, e-mail
lichidare.dizolvare@yahoo.com, reprezentata prin practician în insolvenţă Iagamos Aritia, în calitate de LICHIDATOR
JUDICIAR al debitoarei SC LARO DISTRIB GRUP SRL, identificată cu CUI 13886562, nr. înreg. La Reg.Com.:
J40/4824/2001; având sediul social în BUCUREŞTI, str. APOSTOL MARGARIT, nr. 2, BLOC 107, sc.1, ap. 36, sector
3, conform sentintei din 11.04.2013, pronunţată în dosarul 10652/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a
VII a, Completul 7, în temeiul art.107 alin.1 raportat la art.33 al.6 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei
notifică Intrarea debitorului în faliment, prin procedura simplificata, avand în vedere ca a fost admisa cererea formulata
de debitor. Prin sentinta comerciala au fost stabilite urmatoarele termene: Termenul de depunere a opozitiilor la
incheierea de deschidere a procedurii insolvenţei – 10 zile de la notificare; Termenul de solutionare a opozitiilor – 10
zile de la data exprirarii termenului de depunere a acestora; Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a
creantelor asupra averii debitorului – 27.05.2013. Cererea de admitere a creantei va cuprinde: numele/denumirea
creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei precum şi mentiuni cu privire la eventualele drepturi de
preferinta sau garantii; La cerere vor fi anexate documente justificative ale creantei şi ale actelor de constituire de
garantii, precum şi taxa de timbru în valoare de 120 de lei şi timbru judiciar de 0,3 lei; Termenul de intocmire, afisare şi
comunicare a tabelului preliminar al creantelor – 06.06.2013; Data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor –
19.06.2013, ora 10.00. Locul desfasurarii primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, este la biroul
admnistratorului judicar din Bucureşti, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 83, sector 1, cod postal 010624; Termenul de
intocmire, afisare şi comunicare a tabelului definitiv al creantelor – 25.06.2013; Termenul pentru formularea
contestatiilor la tabelul preliminar – 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar; Termenul pentru continuarea proceduriii – 19.09.2013.
Lichidator judiciar,
Cabinet Individual În Insolventa Iagamos Aritia
prin practician în insolventa, Iagamos Aritia

5. Societatea comercială PIERRE MONCHER COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 29354596
Tribunalul Bucureşti
Sectia a VII-a Civila
Dosar nr.: 25896/3/2012
Debitor: SC Pierre Moncher Company SRL – în insolventa, în insolvency, en procedure collective
Tabel preliminar
cuprinzand toate creantele inregistrate impotriva debitoarei SC Pierre Moncher Company SRL – în insolventa,
în insolvency, en procedure collective
depus în conformitate cu prevederile art. 72 din Legea 85/2006
Art.123 PCT. 4 – Creante Bugetare
Nr. Denumire Procent masa
Adresa Suma solicitata Suma inscrisa Observatii
crt. creditor credala
Directia Generala
a Finantelor Bucureşti, str.
Creanta provenind din
1. Publice Bucureşti Dimitrie Gerota 2.814 lei 2.814 lei 2,7%
TVA, CAS.
– în reprezentare nr. 13, sector 2
AFP sector 2
Total creante bugetare: 2.814 lei

ART.123 PCT. 7 – LIVRARI PRODUSE


Nr. Denumire Adresa Suma solicitata Suma inscrisa Observatii Procent masa
Crt. creditor credala
1. SC AM ISO Bucureşti, str. 101.370 lei 101.370 lei Creditor urmaritor. 97,30%
QUALITY SRL Aleea Baraj
Bicaz nr. 9, bl.
M 31, ap. 512,
sector 3
TOTAL CREANTE LIVRARI PRODUSE: 101.370 lei
TOTAL MASA CREDALA: 104.184 lei
Administrator Judiciar, SP Intercom Management SPRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AUTO 77 SRL, cod unic de înregistrare: 15335764
Romania, Tribunalul Specializat Cluj
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr. 958/1285/2009
Comunicare sentinţa civilă nr. 675/2013
Către, Creditor
Nr SC Meldin Speed SRL. -
Nr SC Electro Daniella Impex SRL -
Nr SC Connex Distribution SA -
Nr SC Piraeus Bank România SA -
Nr Direcţia Generală A Finanţelor Publice A Judeţului Cluj -
Nr Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj -
Nr Societatea Română de Televiziune -
Nr BRD-Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Cluj -
Nr Piraeus Bank România SA -
Nr Unicredittiriac Bank SA -
Nr Municipiul Cluj-Napoca -
Nr SC Alfa Rom Trans SRL- sediu ales -
Petent Nr SC Asset Portofolio Servicing România SRL - sector 1, București, str. Matei Millo, nr. 9
Debitor Nr SC Auto 77 SRL -
Lichidator Nr CII Terpe Maria Cristina -
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 675/2013 pronunţată la data de 06.03.2013 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 958/1285/2009, privind pe debitoarea SC Auto 77 SRL, spre comunicare participanţilor la
procedura insolvenţei din dosarul mentionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi spre efectuarea
menţiunilor în Registrul Comerțului.
Grefier, Felicia Brişan
*
România, Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. 958/1285/2009
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentinţa Civilă nr. 675/2013
Şedinţa publică din data de 06.03.2013
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic - Flavius-Iancu Moţu
Grefier – Felicia Brişan
Pe rol fiind examinarea stadiului procedurii insolvenţei debitoarei SC Auto 77 SRL, în conformitate cu prevederile
Legii 85/2006.
La apelul nominal se prezintă reprezentanta lichidatorului judiciar CII Terpe Maria Cristina, d-na Terpe Maria Cristina,
practician în insolvenţă, lipsind reprezentanţii creditorilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că lichidatorul judiciar a depus la dosar în data de 04.03.2013, tabelul definitiv
de creanţe al debitoarei şi dovada afişării acestui tabel, la uşa instanţei. De asemenea se constată că lichidatorul judiciar
a înregistrat la dosar în data de 04.03.2013, cerere privind închiderea procedurii, însoţită de acte anexe.
Reprezentanta lichidatorului judiciar depune la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă, nr.
3943/05.03.2013 a cererii privind închiderea procedurii, dovada comunicării cererii de închidere a procedurii cu
creditorii precum şi a solicitării de avansarea sumelor de bani necesare continuării procedurii, decontul de onorariu şi
nota de cheltuieli. Solicită admiterea cererii privind propunerea de închidere a procedurii, în temeiul art. 131 din Legea
nr. 85/2006, descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri şi responsabilităţi privind procedura, radierea debitoarei din
Registrul Comerţului şi aprobarea onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 2.357,50 lei + TVA.
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţate.
Judecătorul sindic,
Deliberând, reţine că, prin cererea înregistrată la data de 4 martie 2013, lichidatorul judiciar CII Terpe Maria Cristina a
solicitat închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Auto 77 SRL, radierea debitoarei din evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, descărcarea lichidatorului de îndatoriri şi responsabilităţi şi
încuviinţarea cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar.
În motivare, lichidatorul judiciar a arătat că a notificat deschiderea procedurii de insolvenţă în BPI nr. 2367/18.05.2009
şi într-un ziar de largă circulaţie la data de 03.06.2009, precizând termenele de depunere a declaraţiilor de creanţă, de
întocmire a tabelului preliminar, de contestare a tabelului preliminar şi pentru judecarea eventualelor contestaţii.
Totodată, a fost notificată debitoarea la sediul declarat la registrul comerţului, solicitându-i-se predarea actelor
prevăzute la art. 28 alin.1 din Legea nr. 85/2006. În urma notificării, administratorul statutar al debitoarei i-a predat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

lichidatorului judiciar inventarul patrimoniului, respectiv stocul de marfă deţinut de societate. Cei doi asociaţi ai
debitoarei Haragis Lucian Marian şi Turturica Mihai au declarat că nu au posibilităţi financiare pentru reorganizarea
activităţii debitoarei, declarând că sunt de acord cu intrarea societăţii în procedura simplificată a falimentului.
În urma depunerii declaraţiilor de creanţă lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului preliminar al
creanţelor, care a fost afişat la uşa instanţei şi publicat în BPI nr.82953/31.08.2009. După soluţionarea contestaţiei
formulate împotriva tabelului preliminar, judecătorul sindic a definitivat tabelul creanţelor declarate împotriva averii
debitoarei la data de 20.01.2010.
Creditorii AFP Cluj-Napoca prin DGFP Cluj şi Municipiul Cluj-Napoca au formulat declaraţii suplimentare de creanţe
pentru suma de 16.473 lei şi respectiv 457 lei, lichidatorul judiciar arătând că aceste creanţe vor fi achitate în măsura în
care vor exista sume de bani în patrimoniul debitoarei.
Întrucât nu s-a reuşit valorificarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei constând în piese auto, la data de
31.10.2011 s-a procedat la casarea acestora, cu acordul creditorilor, fierul vechi rezultat în urma casării bunurilor fiind
valorificat pentru suma de 765 lei. Din suma încasată s-a acoperit o parte din cheltuielile de procedură avansate de către
lichidatorul judiciar şi un onorariu parţial de 642,5 lei, având în vedere că la data de 15.09.2009 creditorii au aprobat un
onorariu de 1.500 lei/lună plus 8% din valoarea de vânzare a bunurilor, stocurilor de marfă şi din valoarea creanţelor
recuperate.
Lichidatorul judiciar a arătat că a efectuat numeroase demersuri în vederea recuperării sumelor de bani de la clienţii
neîncasaţi, fără a se reuşi încasarea creanţelor.
Având în vedere că debitoarea nu deţine nici un bun în patrimoniu şi nici o sumă de bani şi nici unul dintre creditori nu
s-a oferit să avanseze sumele necesare continuării procedurii, lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea
procedurii.
Analizând cererea formulată de lichidatorul judiciar, judecătorul sindic reţine următoarele:
Derularea procedurii insolvenţei a avut loc sub supravegherea administratorului judiciar, ulterior lichidator judiciar şi
sub controlul judecătoresc al judecătorului sindic. În cadrul procedurii, lichidatorul procedat la valorificarea bunurilor
din patrimoniul debitoarei şi constatând că debitoarea nu mai deţine nici un fel de bunuri care, în urma valorificării, ar fi
putut conduce la îndestularea creditorilor ale căror creanţe au fost înscrise în tabelul definitiv al creanţelor a solicitat
închiderea procedurii insolvenţei întemeiat pe disp. art. 131 din Legea nr. 85/2006.
Potrivit art. 131 din Legea nr. 85/2006 în orice stadiu al procedurii prevăzute de această lege, dacă se constată că nu
există bunuri în averea debitoarei ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un
creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii
prin care se va dispune şi radierea debitorului din registru în care este înmatriculat.
Analizând cele învederate de lichidatorul judiciar cu privire la situaţia averii debitoarei, prin prisma dispoziţiilor sus
evocate, judecătorul sindic constată că aceste dispoziţii sunt pe deplin incidente, în averea debitoarei nefiind nici un fel
de bunuri de valorificat pentru îndestularea creditorilor şi nici un creditor nu s-a oferit să avanseze vreo sumă de bani
pentru continuarea procedurii insolvenţei.
Ca atare, judecătorul sindic constată că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 131 din Legea nr. 85/2006
pentru închiderea procedurii insolvenţei, în condiţiile în care nu există nici un fel de bunuri de valorificat şi nici unul din
creditori nu a arătat că înţelege să avanseze suma pentru o eventuală continuare a procedurii, astfel încât cererea
lichidatorului urmează a fi încuviinţată, urmând să se dispună închiderea procedurii, iar în temeiul disp. art. 135 şi 136
din acelaşi act normativ, să se dispună şi notificarea prezentei hotărâri DGFP Cluj şi ORC de pe lângă Tribunalul Cluj,
precum şi descărcarea lichidatorului de îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 4 alin.4 din Legea nr. 85/2006, se va încuviinţa onorariul lichidatorului judiciar în cuantum de 2.357,50
lei + TVA = 2.923,30 lei care urmează a fi achitat din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr.
85/2006.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte:
Admite cererea lichidatorului judiciar CII Terpe Maria Cristina, formulată în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC
Auto 77 SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Munteniei nr. 17, jud. Cluj, CUI 15335764, J12/893/2003 şi, în consecinţă:
Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Auto 77 SRL în condiţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006.
Dispune radierea debitoarei SC Auto 77 SRL din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Cluj. Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Cluj şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Încuviinţează onorariul lichidatorului judiciar CII Terpe Maria Cristina, în cuantum de 2.357,50 lei + TVA = 2.923,30
lei, care urmează a fi achitat din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006.
Descarcă lichidatorul judiciar de îndatoriri şi responsabilităţi.
Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 6 martie 2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Flavius Iancu Moţu Felicia Brişan

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CAST SRL, cod unic de înregistrare: 6742327
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului SC Cast SRL
Nr. 06/17.04.2013
Număr dosar 2261/118/2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a civilă, Judecător sindic Adrian Oprea
Temeiul juridic: art. 20 lit. b şi art. 59 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Tudoruş Cristina
Cod de identificare fiscală: RO 19599866 sediul social: str. Poporului nr. 27 A, Constanţa, jud. Constanţa
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1059 Tel/Fax: 0241 691006.
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tudoruş Cristina
Date privind debitoarea: SC Cast SRL, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J13/4753/1994, cod unic de
înregistrare 6742327, Sediul social: Constanţa, str. Cuza Vodă, nr. 21, jud. Constanţa
Prin încheierea nr. 316 din data de 27.02.2013, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 2261/118/2013, ca urmare
a cererii formulată de societatea debitoare, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitorului SC Cast SRL şi a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe Cabinet individual de insolvenţă –
Tudoruş Cristina.
Lichidatorul judiciar în efectuarea demersurilor necesare stabilirii cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării
de insolvenţă a solicitat administratorului societăţii debitoare în temeiul art. 35 din Legea nr. 85/2006, modificată,
punerea la dispoziţia sa a actelor contabile prevăzute de art. 28 din lege, acesta conformându-se şi predând
administratorului judiciar actele contabile solicitate.
Din analiza actelor contabile şi din susţinerile reprezentantului statutar al societăţii debitoare rezultă că motivele pentru
care aceasta se află în insolvenţă sunt următoarele:
1. Elemente privind patrimoniul societăţii
Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările
poziţiei financiare a societăţii în exerciţiul financiar încheiat. Ca urmare a analizei efectuate asupra activităţii societăţii
debitoare de la înfiinţare, situaţia principalilor indicatori economici se prezintă astfel:
31.12.2010 31.12.2011
Indicatori din bilanţ
Active imobilizate - total - -
Active circulante – total, din care 1.762 4.014
1.313 1.835
Stocuri - -
Creanţe 449 2.179
Casa şi conturi la bănci
Datorii curente nete 63.082 26.194
Total active minus datorii curente -61.320 -22.180
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an - 79.568
Capital 200 200
Profit/pierdere reportată 19.054 61.850
Profit/pierdere exerciţiu financiar curent 42.796 40.428
Capitaluri proprii-total -61.320 -101.748
Capitaluri – total -61.320 -101.748
Indicatori din CPP
Cifra de afaceri netă 74.079 57.792
Venituri din exploatare 74.079 57.792
Cheltuieli de exploatare 113.650 98.220
Profit sau pierdere din exploatare
Profit
Pierdere 39.571 40.428
Venituri totale 74.079 57.792
Cheltuieli totale 113.650 98.220
Rezultat brut
-profit
-pierdere 39.571 40.428
Rezultat net
-profit
-pierdere 42.796 40.428
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

2. Analiza situaţiilor financiare; Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza documentelor financiar contabile puse la
dispoziţia lichidatorului judiciar de către societatea debitoare, pornind de la premisa ca acestea oferă o imagine fidelă a
situaţiei economice.
Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor scadente care rezultă fie din angajamente
anterioare contractate, din operaţii curente, fie din prelevări obligatorii. Se consideră că o entitate este solvabilă dacă
următoarele egalităţi sunt îndeplinite:
Active imobilizate = Capital permanent
Active circulante = Datorii de exploatare
În practică, această egalitate nu se întâlneşte deoarece ar fi necesară corelarea perfectă a încasărilor şi plăţilor. Apare
astfel necesitatea constituirii unei rezerve” care să facă faţă neregularităţilor existente între scadenţele încasărilor şi
scadenţelor plăţilor. Această rezervă este fondul de rulment. Fondul de rulment reprezintă partea din resursele financiare
permanente care asigură finanţarea activelor circulante.
Astfel, datoriile pe termen scurt (datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an) depăşesc nivelul activelor
circulante, ceea ce înseamnă că societatea nu-şi poate plăti datoriile exigibile cu disponibilităţile existente şi/sau
valorificarea stocurilor şi încasarea creanţelor considerate a fi convertibile relativ uşor în disponibilităţi băneşti, ceea ce
înseamnă că fondul de rulment (se poate determina prin scăderea datoriilor pe termen scurt din activele circulante)
înregistrează valori negative. Acest lucru se traduce prin faptul că lichidităţile potenţiale (activele circulante) nu acoperă
în mod global exigibilităţile potenţiale şi dificultăţile sunt previzibile în termenii echilibrului financiar.
În cazul de faţă, în perioada analizată, fondul de rulment al societăţii debitoare înregistrează valori negative.
Această stare reflectă un dezechilibru financiar ce a condus spre starea de insolvenţă.
Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin natura lor, pot însemna
modalitatea spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt. Activele circulante ale societăţii debitoare sunt constituite în
ordinea inversă a lichidităţii din stocuri, creanţe neîncasate, investiţii financiare pe termen scurt şi disponibilităţi
băneşti.
În momentul actual, societatea debitoare nu are stocuri în patrimoniu şi nici creanţe de recuperat sau sume de bani în
casă sau în conturi bancare.
Disponibilităţile băneşti, cea mai lichidă resursă a unei entităţi economice, sunt alcătuite din valoarea disponibilului
existent în conturile bancare şi a disponibilităţilor de trezorerie existente în casă. Volumul scăzut al disponibilităţilor
băneşti a condus la dificultăţi de ordin financiar, astfel încât societatea debitoare a dispus de posibilităţi reduse de a face
faţă datoriilor scadente şi susţinerii activităţii din fonduri proprii.
Analiza capitalurilor proprii ale unei entităţi economice arată raportul dintre datoriile şi activele entităţii, respectiv
modul în care societatea poate să acopere datoriile sale pe seama activelor deţinute.
Spre deosebire de bilanţ, care înregistrează stocurile în sens larg, respectiv cantităţile acumulate de bunuri, creanţe,
titluri, şi datorii la un moment dat, contul de profit şi pierdere traduce activitatea în termeni de flux. Contul de profit şi
pierdere înregistrează în credit totalul de bunuri, servicii sau moneda care intră ca venituri (fluxul de intrări), iar în
debit, bunurile, serviciile, moneda care ies sub formă de cheltuieli (fluxul de ieşiri). Astfel, contul de profit şi pierderi
reflectă performanţa societăţii, respectiv capacitatea ei de a genera profit, care se exprimă prin aptitudinea acesteia de a
genera fluxuri viitoare de numerar (venituri) prin utilizarea resurselor existente (cheltuielile perioadei).
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare a
întreprinderii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfășurării activităţii,
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul
lui se explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii
legate de nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar.
Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi
complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au
determinat instalarea stării de insolvenţă a acesteia.
Activitatea din exploatare
Prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul
activităţii entităţii economice analizate. În analiză se iau în considerare veniturile din exploatarea activităţii şi în
contrapartidă, cheltuielile materiale şi cele privind utilităţile, cheltuielile privind personalul (inclusiv taxele aferente),
cheltuielile privind prestaţiile externe, cheltuielile privind taxele şi impozitele datorate, alte cheltuieli de exploatare.
Se constată o scădere a cifrei de afaceri la sfârşitul anului 2011 faţă de anul 2010. Astfel, dacă cifra de afaceri netă
aferentă anului 2010 a fost de 74.079 lei, cea aferentă anului 2011 este de 57.792 lei. Diminuarea cifrei de afaceri
constituie una dintre cauzele care au determinat apariţia stării de insolvenţă.
Faptul că s-a resimţit o mare criză pe plan naţional, a fost şi unul dintre motivele care au dus la apariţia stării de
insolvenţă, societatea născându-se într-o perioadă grav afectată de criza mondială. Este binecunoscut faptul că piaţa
financiară a cunoscut o cădere bruscă, factor ce a determinat lipsa comenzilor de care se bucura societatea debitoare,
ulterior generând în mod evident şi lipsa de încasări.
Incidentele de neplată au crescut în medie cu peste 500%. Şocul violent produs de criză asupra companiilor a condus la
un număr record de falimente.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Pentru a face faţă plăţilor, firma trebuia să desfăşoare o activitate prin care să transforme activele sale în produse şi
servicii, din vânzarea cărora ar fi încasat bani.
Din punct de vedere al lichidităţii, firma nu este capabilă să facă faţă obligaţiilor pe care le are faţă de creditorii
bugetari.
Observăm aşadar că societatea nu a reuşit în ultimii ani să-şi acopere cheltuielile din veniturile proprii, fapt ce a condus
la acumularea unei pierderi totale în cuantum mare, iar rentabilitatea acesteia nici nu se mai pune în discuţie.
Menţionăm faptul că societatea debitoare are ca obiect de activitate, conform codului CAEN, „activităţi de jocuri de
noroc şi pariuri”.
Efectele crizei financiare s-au resimţit într-o mare măsură, în special datorită obiectului de activitate.
3.Concluzii
Activitatea principală desfăşurată de către societate de la înfiinţare a fost activitatea de jocuri de noroc şi pariuri.
Situaţia economică şi financiară a SC Cast SRL a fost puternic influențată de situaţia economică generală, de pierderea
numeroşilor clienţi.
În perioada anterioară intrării în insolvenţă, s-au desfăşurat ample analize asupra activităţii, a rezultatelor înregistrate, a
identificării unor măsuri şi căi de urmat pentru înlăturarea influenţelor negative ale acestei perioade. Au fost luate
măsuri de restructurare a activităţii, s-au derulat negocieri şi consultări cu partenerii de afaceri, cu colaboratorii,
încercându-se a menţine cât mai mult din activităţile desfăşurate.
În urma analizei actelor şi operaţiunilor comerciale stabilite de lege a fi supuse verificării în cadrul procedurii
insolvenţei, administratorul judiciar apreciază că starea de insolvenţă a debitoarei a fost cauzată de împrejurări
obiective, neimputabile debitoarei, respectiv persoanelor care au avut responsabilitatea gestionării activităţii şi
patrimoniului societăţii.
Concluzionăm următoarele cauzele şi împrejurările care ar fi dus la apariţia stării de insolvenţă iminentă a debitoarei,
care în baza datelor avute la dispoziţie şi a practicii judiciare nu se datorează unui management defectuos şi culpabil din
partea administratorului atât din punct de vedere al modului în care a gestionat plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat,
cât şi din punctul de vedere al informaţiilor, în general, şi a celor economice, în special, deoarece acestea sunt
principalele surse folosite în procesul de management, care să permită examinarea critică a modului de utilizare a
resurselor materiale, umane şi naturale, în vederea luării deciziilor care se impun, situaţie care nu a fost urmată de o
pasivitate din partea persoanelor care aveau această obligaţie.
Astfel, nu i se poate imputa administratorului statutar starea de insolvenţă, motiv pentru care apreciem că nu sunt
incidente dispozițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Tudoruş Cristina

2. Societatea comercială SUPREME IT SRL, cod unic de înregistrare: 18923696


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltulelilor efectuate în condiţiile
art. 121 alin.(1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul
S.C. Supreme It SRL
Nr. 879/16.04.2013
1.Date privind dosarul: nr. 811/118/2012, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civila; Judecător sindic: Ioana Paunescu
2.Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian, nr.31, nr. telefon: 0241.606.591, jud. Constanta; Programul arhivei: luni-
vineri 8:30-12:30
3.Debitor: SC SUPREME IT S.R.L, Sediul: Loc. Navodari, str. Constanţei, bl. C1, et. Parter, Jud. Constanţa,
J13/2456/2006, CUI RO18923696
4.Lichidator judiciar: Maestro S.P.R.L. RFO 0270, CIF: RO20553269, Tel/Fax: 0241488238, E-mail:
maestro@maestrolichidare.ro; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Sîrbu Anca Cristina
5.Subscrisa: Maestro S.P.R.L în calitate de: lichidator judiciar al debitorului SC SUPREME IT SRL conform Sentintei
Civile nr. 219/24.01.2013 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 811/118/2012, în
temeiul art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei publica prezentul raport
1. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 85/2006 MAESTRO S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al SC
Supreme It SRL a întocmit prezentul raport.
În prezentul raport de activitate, lichidatorul judiciar a descris actele şi operatiunile efectuate în perioada 24.01.2013-
16.04.2013.
În conformitate cu Sentinta Civila nr. 219/24.01.2013 a Tribunalului Constanţa pronunţată de judecatorul sindic în
dosarul nr.811/118/2012 s-a dispus inceperea procedurii falimentului pentru debitoarea SC Supreme It SRL şi a fost
desemnat în calitate de lichidator judiciar MAESTRO S.P.R.L.
Sentinta Civila nr. 219/24.01.2013 a Tribunalului Constanţa pronunţată de judecatorul sindic în dosarul nr.
811/118/2012 prin care s-a dispus inceperea procedurii falimentului pentru debitoarea SC Supreme It SRL a fost
publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2348/07.02.2013.
În conformitate cu art. 107 alin.(2) din Legea 85/2006, a procedurii insolventei, în calitate de lichidator judiciar, prin
adresa nr. 419/19.02.2013 s-a notificat debitoarea SC SUPREME IT SRL la sediul din Constanţa, str. Valea Cismelei
nr.1, camerele 1-2, Jud. Constanta. Administratorul statutar nu a pus la dispozitia lichidatorului judiciar situatia
creditorilor actualizata la data inceperii procedurii falimentului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Lichidatorul a procedat prin adresa nr. 420/19.02.2013 la notificarea creditorilor inscrisi în tabelul definitiv al
creantelor.
A fost dat anunţ publicitar de cãtre lichidatorul judiciar MAESTRO S.P.R.L. privind intrarea în procedura falimentului
faţã de SC SUPREME IT SRL, cu termenul limitã de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor nascute în cursul
procedurii- 11.03.2013, termenul de verificare a creanţelor nascute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar 10.04.2013, termenul de depunere a contestatiilor la creantele nascute în cursul
procedurii 30.04.2013, termenul de depunere a tabelului definitiv consolidat 10.05.2013 în ziarul naţional Bursa"din
data de 21.02.2013.
Lichidatorul a depus în data de 10.04.2013 tabelul suplimentar al creantelor debitoarei SC SUPREME IT SRL în care s-
au inregistrat creantele nascute în cursul procedurii ale creditorilor D.G.F.P. Constanta şi Primaria Navodari în suma
totala de 549.353,20 lei.
Lichidatorul judiciar a emis decizia de inventariere nr.843/15.04.2013 prin care a dispus efectuarea inventarierii
patrimoniului SC Supreme It SRL
2.Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin.(1) şi art. 123 din Legea privind
procedura insolvenţei:
În perioada 24.01.2013-15.04.2013, au fost efectuate cheltuieli decontate integral din averea debitoarei .
Maestro S.P.R.L., lichidator judiciar SC SUPREME IT SRL
Suciu Valentina

3. Societatea comercială MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, cod unic de înregistrare: 14686546
România, Tribunalul Constanţa
Secţia a II-a civilă
Str. Traian, nr. 31
Dosar nr. 859/118/2011/a16
Citația
Emisă la: ziua 16 luna 0 anul 2013
Către, Conform listă anexă
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 3, completul F6, în ziua de 28.05.2013, ora 08,30 în calitate de intimați în
proces cu contestatorul Marfin Bank România SA cu sediul în Bucureşti, str. Emanoilo Porumbaru nr. 90-92 sectorul 1,
debitor fiind SC Moldova Estival 2002 SA cu sediul în Olimp, Hotel Moldova, Judeţul Constanţa, număr de ordine în
Registrul Comerţului J13/1359/2002, CUI 14686546, prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Goață
Șerban Viorel - sector 5, Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 27, bl. S10, sc.2, et. 2, ap. 45, pentru contestaţie.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Lista anexă
1.Intimați
2. CII Goață Şerban Viorel administrator judiciar al SC Moldova Estival 2002 SA - sector 5, Bucureşti, str. Mihail
Sebastian, nr. 27, bl. S10, sc.2, et. 2, ap. 45
3. Ghioca Ion - sector 3, Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 8, bl. 1, sc.C, et. 5, ap. 98
4. ADPP Mangalia - Mangalia, șos. Constanței, Intrarea B, nr. 13, et. parter, judeţ Constanţa
5. Primăria Mangalia - Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 13, judeţ Constanţa
6. SC RAJA SA - com. Constanţa, str. Călăraşi, nr. 22-24, judeţ Constanţa
7. SC Grup Construcții Vest SA prin administrator judiciar Best Insolvency SPRL cu sediul procesual - com. sector 4,
Bucureşti, str. Radu Vodă, nr. 1, bl. B8, ap. 18
8. SC Best Contab Expert SRL - Mangalia, str. Rozelor, nr. 4, bl. R1, sc.A, ap. 13, judeţ Constanţa
9. SC Ma.Na. Construction & Engineering SRL cu sediul ales - com. sector 1, Bucureşti, str. Boteanu nr. 6
10.Raion I. Anica - Mangalia, str. Rozelor, nr. 4, bl. R1, sc.A, ap. 13, judeţ Constanţa
11. SC Irma New Era Consulting SRL - Chiajna, str. Amforei, nr. 6B, judeţ Ilfov
12. Păduraru Florica - Constanţa, str. Pescarilor, nr. 13, bl. MZ6, ap. 12, judeţ Constanţa
13. Sălăjan Bogdan Lucian - Ploieşti, str. Dâmbului, nr. 20, judeţ Prahova
14.Achim Radu - Bucureşti, str. Ghirlandei nr. 58, bl. 74, sc.2, et. 2, ap. 30
15. Ilie Elena - 23 August, judeţ Constanţa
16. Mitran Mugurel - com. sector 2, Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 227, bl. 70, ap. 44
17. Nedelescu Mariana - Mangalia, str. Oituz, nr. 84, bl. OS6, sc.B, ap. 28, judeţ Constanţa
18. Răileanu Florin - Albeşti, judeţ Constanţa
19. Traian Corneliu – Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 6, judeţ Prahova
20. Phoenix Internaţional Business SRL - com. sector 4, Bucureşti, str. Huşi, nr. 9, bl. B37, sc.1, et. 4, ap. 19
21. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - com. sector 3, Bucureşti, str. Foişorului, nr. 2
22. Ardeleanu Daniela - Gina - sector 3, Bucureşti, str. Câmpia Libertății, nr. 33, bl. 21, sc.7, et. 7, ap. 271
23. Ciupag Florin - Tuzla, str. Nufărului, nr. 16, judeţ Constanța
24. Ivănuță Florin - Tuzla, str. Mecanizării, nr. 71, judeţ Constanța
25. Dobre Laurențiu - Chitila, str. Aurel Vlaicu, nr. 67, judeţ Ilfov
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

26. Oancea Ion - Cîmpulung, str. General C. Simionescu, nr. 3, bl. 7, sc.c, et. 9, judeţ Argeș
27. Ghioca Ştefan - sector 3, Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 8, bl. 1, sc.C, et. 5, ap. 98
28. Onica Cristina - sector 6, Bucureşti, DRM Belșugului, nr. 96
29. Stângu Gabriela - sector 6, Bucureşti, b-dul Ceahlău nr. 13, bl. 83, sc.C, et. 4, ap. 45
30. SC Strabon SRL - sector 1, Bucureşti, str. Polonă, nr. 105

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EUROTUR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16993970
Dosar nr. 3816/99/2012*
Debitor: SC Eurotur Construct SRL
J22/2613/2004, CUI: 16993970
-în faliment,in banckruptcy, en faillite-
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. 767/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3816/99/2012*,Tribunalul Iaşi- Judecător sindic.
2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr. 20A, telefon/fax 0232/215160.
3.Debitor: SC Eurotur Construct SRL, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Văleni nr. 20, jud. Iaşi, J22/2613/2004, CUI
16993970,
4.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi, C.I.F. RO 20749991, sediul în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.
27, et. 1, cam. 115, jud. Iaşi, Număr RFO II-0025/2006; Tel/Fax: 0232/430020, cimsprl@yahoo.com, www.cimsprl.ro,
reprezentant lichidator judiciar Apetrei Mărioara
5.Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Eurotur
Construct SRL, conform Sentinţei Civile nr. 658 din data de 10.04.2013, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosar
3816/99/2012*, în temeiul disp. art. 61, coroborate cu art. 28 (1), 107 şi 109 din Legea 85/2006 notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Eurotur Construct SRL, prin Sentinţa
Civilă nr. 658/10.04.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosar nr. 3816/99/2012*.
6.1. Debitorul SC Eurotur Construct SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să predea
lichidtorului judiciar actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin.(1) coroborat cu art. 35 şi art. 44 din Legea 85/2006.
6.2. Creditorii debitorului SC Eurotur Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2013. În
temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.06.2013. Eventualele contestaţii împotriva
tabelului preliminar al creanţelor se pot depune la Tribunalul Iaşi în termen de maximum 5 zile de la publicarea
tabelului în BPI. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 02.10.2013.
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 27, et. 1, cam. 115, jud. Iaşi, în data de 10.06.2013, ora 14.00, având ca ordine de zi:
alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului, confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea
remuneraţiei acestuia, aprobarea raportului asupra cauzelor care au dus la insolvenţă, precum şi orice alte aspecte
necesare derulării procedurii.
8.Deschiderea procedurii falimentului se notifică debitorului, creditorilor şi ORC Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Notificarea se publică în BPI şi intr-un ziar de largă circulaţie.
9. în temeiul art. 3, pct. 26 din Legea 85/2006, administratorul judiciar convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor SC
Eurotur Construct SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 22.04.2013, ora 12.00 la sediul
lichidatorului judiciar: Iaşi, str. sf. lazăr nr. 27, et. 1, cm. 115, jud. Iaşi. În caz de neprezentare, AGA debitoarei se
reconvoacă la data de 27.04.2013, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar.
Conform prevederilor art. 3 pct. 26 din Legea 85/2006, „dacă adunarea asociaţilor, convocată conform prezentului
punct nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare dacă acesta nu a fost
ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt
exercitate prin administrator special”.
Informaţii Suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi
depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului
judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi
însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi
Asociat Unic Coordonator, Ec. Apetrei Mărioara

2. Societatea comercială RCR CORPORATION SRL, cod unic de înregistrare: 19584040


Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei SC RCR Corporation SRL
Nr.318/08.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 11528/99/2011 (546/2011), Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă – Faliment,
Judecător-sindic Dan Artenie.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, judeţul Iaşi.
3.Debitor: SC R.C.R. Corporation SRL în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective cu sediul social în comuna
Miroslava, sat Valea Adanca, str. Debarcaderului nr.18, jud. Iaşi, număr de ordine în Registrul Comerţului:
J22/3076/2006; CUI 19584040.
4.Creditori: SC Coface Romania Management Services mandatară a SC ArcelorMittal Construction Romania SA, SC
Autrial SRL;
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Daniela Arhire, cu sediul în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.4 bl. Peneş
Curcanul, tronson 5, et.1, biroul 9, judeţul Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 1B2333;
CIF 19719393, tel./fax 0332/803065; mobil 0744692986, e-mail: lichidatordanielaarhire@yahoo.com.
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Daniela Arhire cu sediul în Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Peneş Curcanul,
tronson 5, et.1, biroul nr.9, în cadrul Complexului de Birouri N.H. Business Company, a fost desemnată în calitate de
administrator judiciar al SC RCR Corporation SRL prin sentinţa civilă nr.333/27.02.2013 pronunţată în dosarul
nr.11528/99/2011 (546/2011), aflat pe rolul Tribunalului Iaşi. În această calitate, admnistratorul judiciar a întocmit
prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei SC RCR Corporation
SRL cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de articolul 20 alin.1 lit. b) şi a art.59 din Legea 85/2006.
I. Prezentarea societăţii debitoare şi a pieţei pe care activează aceasta. I.1 Identificarea societăţii. Denumire RCR
Corporation; Forma juridică Societate cu răspundere limitată; sediul Iaşi, comuna Miroslava, sat Valea Adanca, str.
Debarcaderului nr.18, jud. Iaşi; J22/3076/2006; CUI 19584040; Domeniul principal de activitate al societăţii este
conform cod CAEN – Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora”.
I.2 Scurt istoric al societăţii. Societatea s-a înfiinţat în anul 2006, iar structura asociaţilor era următoarea:
Nume asociat Nr. părţi sociale Valoare părţi sociale Participare la capitalul
deţinute (ron) social
Casas Rovira Javier 30 1050 30%

Inmobles Vaxvad 70 2450 70%


Administrator al societăţii era domnul Casas Rovira Javier.
I.3 Structura prezentă a acţionariatului. Administrator al societăţii este domnul Casas Rovira Javier.
Nume asociat Nr. părţi sociale Valoare părţi sociale Participare la capitalul
deţinute (ron) social
Casas Rovira Javier 14308 500.780 68,062%

Inmobles Vaxvad 6714 234.990 31,937%


I.4 Evoluţia pieţei activitatilor de constructii de cladiri sau parti ale acestora”. În vederea determinării cauzelor şi
împrejurărilor ce au generat ajungerea societăţii debitoare în incapacitate de plăţi, considerăm necesar a prezenta câteva
scurte consideraţii cu privire la evoluţiile înregistrate în perioada la care urmează a se referi analiza prezentată în
cuprinsul prezentului raport în ceea ce priveşte evoluţia pieţei activitatilor de constructii de cladiri sau parti ale acestora.
Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS) referitoare la evolutia lucrarilor de constructii pe
luna noiembrie 2010, volumul acestor lucrări s-a redus cu 17,1% ca serie bruta şi cu 18,9% ca serie ajustata în functie
de numarul de zile lucratoare şi de sezonalitate comparativ cu luna noiembrie 2009. în funcţie de evolutia lunara,
volumul lucrarilor de construcţii (serie bruta) a scazut cu 2,8%, scadere evidentiata la lucrarile de întreţinere şi reparaţii
curente (-22,2%). La lucrările de reparaţii capitale şi la lucrările de construcţii noi s-au inregistrat cresteri cu 14,3%,
respectiv cu 3,9%. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a redus la constructii ingineresti (-
14,0%). Creşteri s-au inregistrat la clădirile nerezidentiale şi la clădirile rezidentiale cu 21,1%, respectiv cu
12,0%.Volumul lucrarilor de constructii, serie ajustata, a înregistrat o contractie lunara de 4,6%, scădere evidentiata la
lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-15,9%) şi lalucrarile de construcţii noi (-1,7%). Creştere s-a înregistrat la
lucrările de reparaţii capitale (+9,1%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la
construcţiile ingineresti cu 15,2%. La clădirile nerezidenţiale şi la clădirile rezidentiale, volumul lucrărilor de construcţii
a crescut cu 10,3%, respectiv cu 7,5%.Comparativ cu noiembrie 2009, volumul lucrarilor, ca serie bruta, a scăzut cu
17,1%. Lucrările de întreţinere şi reparatii curente s-au redus cu 20,0%, lucrarile de constructii noi au scazut cu 17,8%,
iar lucrarile de reparaţii capitale au suferit o contractie de 7,1%.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scaderi la toate componentele astfel: la clădiri rezidenţiale (-35,4%), la construcţii
ingineresti (-12,9%) şi la clădiri nerezidentiale (-12,5%).Volumul lucrarilor de constructii, serie ajustata, a scazut cu
18,9%, evolutie reflectata la lucrarile de întreţinere şi reparatii curente (-21,4%), la lucrările de construcţii noi (-19,0%)
şi la lucrarile de reparatii capitale (-7,8%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut astfel: la
cladirile rezidentiale cu 36,0%, la cladirile nerezidentiale cu 15,7% şi la construcţiile ingineresti cu 14,2%. Pentru
perioada ianuarie-noiembrie 2010, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, atât ca serie bruta, cât şi ca serie ajustata,
cu 15%, respectiv cu 15,1% comparativ cu perioada similara a anului 2009. în primele 11 luni ale anului trecut volumul
lucrarilor de constructii a scazut la toate componentele, cel mai mare declin fiind inregistrat la cladirile rezidentiale, cu
36,9%, urmat de cladirile nerezidentiale, cu 17,3%, şi la constructiile ingineresti, cu 3,4%.
II. Analiza rezultatelor economico-financiare. În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolvenţă
(insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul judiciar a efectuat cercetări
pe mai multe planuri pe baza balantelor de verificare: o analiză bilanturilor aferente balantelor de verificare; o analiză
situaţiei contului de profit şi pierdere; o analiză a situaţiei fluxurilor de numerar; o analiză a indicatorilor de lichiditate.
Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de ultimii 3 ani de activitate înaintea
deschiderii procedurii, respectiv situaţia premergătoare deschiderii procedurii de insolvenţă, în vederea obţinerii unei
imagini complete asupra evoluţiei situaţiei economico-financiară a debitoarei, precum şi asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au condus la incapacitatea de plăţi a acesteia. Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza
documentelor predate de societatea debitoare: situaţii financiare anuale şi interimare împreună cu anexele aferente,
balanţe sintetice de verificare, situaţii de sinteză întocmite de departamentul financiar-contabilitate al debitoarei,
pornind de la premisa că acestea oferă o imagine completă şi fidelă a situaţiei economice.
II.1. Analiza situaţiei patrimoniului. Administratorul judiciar a efectuat o analiză asupra situaţiei patrimoniului
debitoarei şi o analiză a ratelor de structură ale activului şi pasivului pentru a reflecta o imagine cât mai clară asupra
activităţii acesteia în ultimii trei ani. Din punct de vedere financiar, elementele activului bilanţului reprezintă o alocare
de fonduri băneşti. II.1.1 Analiza activelor societăţii
Denumire indicator 2010 2011 2012
Imobilizări necorporale 161 – –
Imobilizări corporale 119,801 30,608 8,249
Imobilizări financiare – – –
Total active imobilizate 119,962 30,608 8,249
Stocuri 884,933 1,837 1,435
Creanţe 2,443,733 1,124,896 457,492
Disponibilităţi băneşti 160,023 143 144
Total active circulante 3,488,689 1,126,876 459,071
Cheltuieli în avans – – –
Total Activ 3,608,651 1,157,484 467,320
În perioada 2012, societatea a înregistrat o scădere cu aproximativ 60% a valorii activelor fata de anul 2011.
II.1.1.1 Activele circulante. Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin
natura lor, pot însemna calea cea mai scurtă spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt. Activele circulante ale
societăţii debitoare sunt constituite din stocuri, creanţe neîncasate, investiţii financiare pe termen scurt şi disponibilităţi
băneşti. Astfel, se observă evoluţia descrescatoare a stocurilor până în anul 2012, avand valoarea de 1,435 lei la sfarsitul
anului 2012. Valoarea stocurilor se reduce de la 884,933 lei în anul 2010 la 1,435 lei la sfarsitul anului 2012.
Creanţele. O pondere semnificativă din totalul activelor curente o au şi creanţele. Valoarea creanţelor neîncasate scade,
de la 2,443,733 lei în anul 2010 la 457,492 lei la sfarsitul anului 2012, ducând la scaderea totalului activelor circulante.
Situaţia creanţelor la 31.12.2012. Conform balanţei de verificare încheiate la 31.12.2012, societatea RCR Corporation
SRL avea de recuperat creante în valoare de 457,492 lei. Disponibilităţile băneşti. Acestea reprezintă cea mai lichidă
resursă a unei entităţi economice. Structural, disponibilităţile băneşti ale debitoarei sunt alcătuite din valoarea
disponibilului existent în conturile bancare şi a disponibilităţilor de trezorerie existente în casă. Soldul disponibilităţilor
băneşti scade de la 160,023 lei în 2010, la valoarea de 144 lei la sfarsitul anului 2012.
II.1.2 Activul net contabil. Vom continua cu analiza activului net contabil (ca expresie a averii nete a acţionarilor),
având în vedere faptul că gradul de investire a capitalului şi puterea sa economică sunt definite de activul societăţii. Prin
urmare, activul net contabil dă indicii asupra solvabilităţii globale a societăţii şi asupra dimensiunilor capitalurilor
proprii ale entităţii economice. Pe baza valorii activului net contabil concluzionăm că valoarea contabilă a unei unităţi
din capitalul social este mai mare decât valoarea nominală la finalul perioadei analizate ceea ce denotă o capitalizare a
aportului la capitalul social şi o crestere exponenţială a averii asociaţilor fapt ce determină interesul acestora de a depăsi
dificultăţile punctuale legate de lichiditate cu scopul protejării afacerii.
Analiza Activ Datorii Activ net contabil
comparativa
2010 3,608,651 2,488,594 1,120,058
2011 1,157,484 1,410,838 (253,354)
2012 467,320 836,216 (368,896)

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Elementele de activ au o evoluţie descendentă, maximul valorii activelor fiind atins în anul 2010, când valoarea
înregistrată a activelor este de 1,120,058 lei. De asemenea, valoarea activelor s-a micsorat într-un ritm mai alert decât
datoriile, rezultatul fiind scăderea activului net contabil în anul 2012 la - (368,896) lei, faţă de anul 2010. Astfel,
activele scad faţă de valoarea precedentă, iar datoriile scad, de asemenea, ducând la micşorarea activului net contabil.
II.1.3 Analiza pasivului societăţii. Pasivul bilanţului reflectă din punct de vedere financiar sursele de provenienţă ale
capitalurilor proprii şi împrumutate. Pasivul societăţii are următoarea structură:
Denumire indicator 2010 2011 2012
Capital social 735,770 735,770 735,770
Rezerve şi fonduri 435,081 384,288 384,288
Rezultat reportat – profit reportat(+)/ 435,081 384,288 384,288
pierdere reportată (-) 435,081 384,288 384,288
Rezultatul exe rciţiului – profit (+)/ – – –
pierdere(-) (50,793) (1,373,412) (1,488,954)
Rezerve din reevaluare 0 0 0
Repartizarea profitului 0 0 0
capitaluri proprii 1,120,058 (253,354) (368,896)
Provizioane pt.riscuri şi chelt – – –
Datorii pe termen mediu şi lung – – –
Total capitaluri permanente 1,120,058 (253,354) (368,896)
Total datorii pe termen scurt 2,488,594 1,410,838 836,216
Capitalurile proprii. În componenţa capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat
şi rezultatul exerciţiului financiar. În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale acestui indicator, se observă
că: 1. capitalul social este constant de-a lungul perioadei analizate. Valoarea capitalului social se ridică la suma de
735,770 lei, conform balanţei de verificare. 2. rezervele societăţii sunt alcătuite din rezervele legale şi alte rezerve
constituite de societate. Evoluţia acestora este constantă. 3. profitul obţinut de societate are o evoluţie nefavorabila pe
tot parcursul perioadei analizate.
Capitalurile permanente sunt formate din capitalurile proprii la care se adaugă datoriile pe termen mediu şi lung.
Datoriile. Datoriile pe termen mediu şi lung ating valoarea egala cu o lei pe toata perioada analizata. Provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli nu sunt constituite de societate, aceasta manifestând o lipsă de prudenţă în ceea ce priveşte
expunerea la riscuri. Datoriile pe termen scurt sunt reprezentate de: datorii faţă de furnizori, faţă de bugetul statului şi
local, salarii şi asimilate şi alte datorii. Cea mai importantă parte a datoriilor pe termen scurt a entităţii este reprezentată
de datorii faţă de furnizori. Evoluţia acestui indicator este una nefavorabilă de-a lungul întregii perioade, fapt ce
considerăm că are efecte negative asupra solvabilităţii entităţii. În anul 2012, ajungând la valoarea de 836,216 lei. Rata
autonomiei financiare se calculează ca raport procentual între capitalurile proprii şi total pasiv şi reflectă gradul în care
se pot face faţă obligaţiilor de plată, având valoarea minimă acceptată de 33%. În cazul debitoarei, în 2010 se
înregistrează cea mai apropiată valoare a cestui indicator de pragul minim acceptat, după care, tendinţa este de scădere
revelând diminuarea capacităţii firmei de autofinanţare. Rata de îndatorare globală se calculează ca raport procentual
între datorii totale şi total pasiv şi reflectă limita până la care agentul economic este finanţat din alte surse decât din
fondurile proprii. Cu cât gradul de îndatorare este mai mic, cu atât unitatea este mai fiabilă sub aspect financiar. Pentru
a spori solvabilitatea societăţii este necesar ca, în dinamică, această rată să scadă, având valoarea maximă de 66%.
Pentru debitoare, pornind de la valorile pragurilor minime acceptate ale celor doi indicatori, se poate vedea că cele mai
apropiate valori de aceste praguri au fost realizate în 2010, perioada următoare fiind una de regres. Din punct de vedere
al lichidităţii, situaţia este surprinsă cu ajutorul indicatorilor de lichiditate ale căror valori sunt prezentate pentru fiecare
an analizat, în tabelul de mai jos:
Denumire indicatori 31.12.2010 30.12.2011 31.12.2012
Rata lichidităţii curente ( active 1.40 0.80 0.55
circulante/datorii pe termen scurt)
Rata lichidităţii imediate (active circulante – 1.05 0.80 0.55
stocuri)/datorii pe termen scurt)
Rata lichidităţii de numerar (numerar şi 0.06 0.00 0.00
echivalente numerar/datorii pe termen scurt)
Lichiditatea generală calculată ca raport între activele circulante şi datoriile curente, reflectă posibilitatea
componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de
plată exigibile. Dacă ţinem cont că o lichiditate generală favorabilă este atunci când aceasta are o mărime supraunitară,
se observă că în cazul de faţă, că valorile acestui indicator arată o situaţie favorabilă debitoarei doar pentru anul 2010.
Lichiditatea imediata arată măsura în care firma îşi poate onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi
băneşti. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,8. Lichiditatea de numerar apreciază măsura în care
datoriile exigibile imediate pot fi acoperite pe seama disponibilităţilor băneşti. Nivelul asiguratoriu pentru această rată a
capacităţii imediate de plată este 1/3, nivelul nu este atins de debitoare în niciunul din anii financiari analizaţi.
Concluzionând, şi din punct de vedere al indicatorilor de lichiditate, cel mai bun an al debitoarei se dovedeşte a fi fost

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

anul 2010; anul 2011 e marcat de deteriorarea situaţiei din acest punct de vedere. Acestea nu pot fi însă considerate
relevante pentru întreaga situaţie a debitoarei.
III. Prezentarea contractelor de înstrăinare de active efectuate în cele 120 de zile anterior deschiderii procedurii: În
cadrul perioadei de 120 de zile anterior deschiderii procedurii insolvenţei societatea debitoare nu a înstrăinat nici o parte
a activelor existente în patrimoniul acesteia.
IV. Concluzii privind cauzele şi împrejurărilecare au condus la încetarea de plăţi. În urma analizei făcute pe baza
situaţiilor financiare, a balanţelor de verificare, corroborate cu discuţiile purtate cu reprezentanţii debitoarei,
administratorul judiciar constată că societatea începe să aibă probleme financiare începând cu anul 2010. Principalul
motiv faptic al rezultatelor nefavorabile ale societăţii a fost pe de o parte impactul crizei economice asupra activităţii
societăţii diminuându-se semnficativ randamentul activităţii, ajungand la data depunerii cererii de deschidere a
procedurii sa nu mai desfasoare activitate iar pe de altă parte, în mod direct, ca urmare a diminuarii pieţei activitatilor de
constructii de cladiri sau parti ale acestora cu 35-40% în semestrul I al anului 2010 faţă de aceeasii perioadă a anului
precedent. În ceea ce priveşte creanţele de încasat se impune observaţia că societatea conform balanşei de la 31.12.2012
are de recuperat suma de 457,492 lei de la un număr de 2 clienţi, însă cea mai mare parte a creanţei de încasat provine
de la SC Europorvigor SRL pentru suma de 425.842 lei cu care este înscrisă la masa credală a debitoarei SC
Europorvigor SRL societate aflată în procedura insolvenţei în dosarul nr.5209/104/2012, pe rolul Tribunalului Olt cu
termen la data de 22/04/2013, respectiv SC Ferma Tandum SRL pentru suma de 31.650 lei, societate aflată în procedura
generală a insolvenţei în dosarul nr.6262/104/2012, pe rolul Tribunalului Olt cu termen la data de 27/05/2013.
Considerăm că principala cauză a ajungerii în insolvenţă a debitoarei o constituie nerecuperarea creanţelor în valoare
totală de 457,492 lei, respectiv 425.842 lei de la SC Europorvigor SRL şi 31.650 lei de la SC Ferma Tandum SRL.
V. Concluzii cu privire la răspunderea patrimonială a persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă. În privinţa
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă ajungerea societăţăţii debitoare în încetare de plăţi, din cadrul evidenţelor
contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, reiese că ajungerea debitoarei în încetare de
plăţi se datorează unor factori obiectivi, astfel cum aceştia au fost prezentaţi în cuprinsul secţiunii a IV-a a raportului,
neimputabili persoanelor care au asigurat conducerea societăţii debitoare. În finalul analizei noastre din acest capitol
facem o prezentare a constatărilor lichidatorului judiciar raportat la faptele ilicite reglementate de art.138 din Legea
nr.85/2006. a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; Nu
au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. a) a art.138 din Legea nr.85/2006. b) au făcut
acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în
fapta reglementată de lit. b) a art.138 din Legea nr.85/2006. c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi
care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi; Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în
fapta reglementată de lit. c) a art.138 din Legea nr.85/2006. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele
documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; Pe baza documentelor care au fost puse la
dispoziţia lichidatorului judiciar nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta ilicită reglementată de lit. d) a
art.138 din Legea nr.85/2006. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod
fictiv pasivul acesteia; Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. e) a art.138 din
Legea nr.85/2006. În acest sens menţionăm faptul că nu s-au identificat fapte de scoatere sau ascundere a unor active
din patrimoniul societăţii debitoare. Menţionăm însă faptul că, în măsura în care, ca urmare a efectuării inventarierii
patrimonilui societăţii debitoare, care se află în curs la data redactării prezentului raport, se vor constata fapte ce sunt
susceptibile a fi încadrate în în prevederile lit. e a art.138 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar va prezenta
aceste aspecte într-un raport distinct. f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în
scopul întârzierii încetării de plăţi; Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. f) a
art.138 din Legea nr.85/2006. g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă
unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit.
g) a art.138 din Legea nr.85/2006. În acest context, sub rezerva identificării şi a altor fapte dintre cele enumerate în
art.138 care să fi constituit cauza directă a ajungerii debitoarei în incapacitate de plăţi, pe baza unor alte surse decât cele
aflate la dispoziţia administratorului judiciar în acest moment, considerăm că nu sunt elemente şi probe care să
fundamenteze formularea unei cereri de angajare a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere a societăţii
debitoare.
VI. Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societăţii debitoare. Având ca premisă rezultatele economico-
financiare care reflectă evoluţia debitoarei pe ultimii ani, administratorul judiciar consideră că SC RCR Corporation
SRL este o societate cu o situaţie economică dificilă fără posibilităţi de redresare, prin reorganizarea activităţii.
Cabinet Individual de Insolvenţă Daniela Arhire

Județul Mehedinţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTERFOOD PROD IMEX SRL, cod unic de înregistrare: 5711780
Convocare adunare creditori
Nr. 16, data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 3819/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3.Debitor: SC Interfood Prod Imex SRL, cod de identificare fiscală 5711780, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin,
Calea Timişoarei, nr. 87, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/648/1994.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Interfood Prod Imex SRL
conform sentinţei nr. 295, din şedinţa publică din data de 18.05.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3819/101/2012, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea
privind procedura insolvenţei, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Interfood Prod Imex SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Yna Consulting SPRL.
Adresa str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc.1, ap. 2, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi. Data 24.04.2013. Ora 1300.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi
înregistrată la administratorul judiciar, înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la
purtător vor depune originalele la administrator înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a vota. Ordinea de zi:
- exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarea graficului de plăţi care este anexă la planul de reorganizare
depus de debitoarea SC Interfood Prod Imex SRL.
Creditorii care nu comunică un punct de vedere cu privire la materialele supuse dezbaterii sunt consideraţi prezenţi şi că
aprobă în mod tacit hotărârile luate de cei prezenţi.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Termen procedural: 26.04.2013.
Administrator judiciar, Yna Consulting SPRL, Motoi Gogu

Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SPUMANTE SILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 7393837
Raport de activitate al lichidatorului judiciar privind debitorul SC Spumante Silvania SA Șimleu Silvaniei
Număr: 01/data emiterii: 18/04/2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1104/84 Anul 2011, Tribunal Sălaj, Judecător sindic Dărăban Patriţiu
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Zalău, str. T. Vladimirescu, nr.12, judeţul Sălaj, Număr de telefon 0260-611085,
programul arhivei/registraturii instanţei 9-13
3.1. Debitor: SC Spumante Silvania SA, Cod de identificare fiscală 7393837, sediul social în Şimleul Silvaniei, str.
Partizanilor, nr.45, judeţul Sălaj, Număr de ordine în registrul comerţului J31/139/1995.
4.Creditor:-
5.Lichidator judiciar: Societatea Insolv 2007 Ipurl, Cod de identificare fiscală 20653900, sediul social, Zalău, alea
Nucilor, nr.3, bloc K2, scara A, etaj 1, ap.3, judeţul Sălaj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO
II nr.0103/31/12/2006, tel./fax 0260-632561, 0743045344, E-mail: iscosma@yahoo.com, Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cosma Sorin Ioan;
6.Subscrisa: Societatea Insolv 2007 Ipurl, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Spumante Silvania
SA,conform Sentinţei Civile nr.2628 din data de 19/04/2012 pronunţată de Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă, în dosarul
1104/84/2011, vă înaintăm spre publicare Raportul de activitate al lichidatorului judiciar.
1.Mențiuni privind raportul depus
Prin Sentință Civilă nr.2628/19.04.2012 Tribunalul Sălaj în temeiul art.54 alin.5 şi art.107 lit. D din legea nr.85/2006
privind procedura insolvenței a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC Spumante Silvania SRL. A fost desemnata
lichidator judiciar al debitoarei Societatea Profesională Insolv 2007 IPURL Zalău.
În raportul depus la grefa Tribunalului Sălaj pentru termenul precedent, respectiv 15.02.2013, lichidatorul judiciar a
prezentat toate activitățile desfășurate de lichidator de la numire și până la data depunerii raportului de activitate.
În raport a fost prezentat și o situație a veniturilor înregistrate de societate precum și a cheltuielilor efectuate în perioada
octombrie 2012 – ianuarie 2013 din care a rezultat în primul rând că societatea a înregistrat în această perioadă o
pierdere în sumă de 326.297,99 lei.
În același raport lichidatorul judiciar a evidențiat și situația încasărilor și plăților efectuate de societate în perioada
octombrie 2012 – ianuarie 2013.
Raportat la informațiile cuprinse în raportul de activitate, lichidatorul judiciar a solicitat acordarea unui nou termen
pentru continuarea procedurii generale a falimentului în vederea valorificării bunurilor debitoarei și soluționării
contestațiilor formulate de creditorii Mihăila Ioan Viorel Romeo, Mihăila Maria Otilia și SC Complex Mara SA a căror
termen de soluționare a fost stabilit pentru data de 15.02.2013.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

I. Cu privire la activitatea curentă


Raportat la activitatea curentă, lichidatorul judiciar în perioada 15 feb. – 18 apr. 2013 a desfășurat următoarele
activități:
1.În data de 01.03.2013 lichidatorul judiciar a convocat pentru data de 07.03.2013 Adunarea Generală a Creditorilor
având următoarea ordine de zi:
1) prezentarea raportului de evaluare a bunurilor aparținând debitoarei;
2) aprobarea metodei de valorificare a bunurilor aparținând debitoarei;
3) aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor aparținând debitoarei întocmit de către lichidatorul judiciar.
Convocarea Adunării Generale a Creditorilor a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 85/2006
– privind procedura insolvenței prin BPI Convocarea a fost publicată în BPI nr. 3813/01.03.2013.
Adunarea Generală a Creditorilor convocată în conformitate cu prevederile art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006
– privind procedura de insolvență la data de 07.03.2013 a fost legal constituită fiind îndeplinite cerințele art. 15 alin.(1)
şi (2) din Legea nr. 85/2006 fiind prezenți creditori a căror creanțe reprezintă 20,61% din cuantumul creanțelor înscrise
în tabelul de creanțe și creditori care au votat prin corespondență însumând 71,71% din creanțele înscrise în tabelul de
creanțe, în total 92,73%.
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 4291 din data de 11.03.2013 și depus la
aceeași dată la grefa Tribunalului Sălaj împreună cu un exemplar din Raportul de evaluare și Regulamentul de licitație
privind vânzarea activelor din patrimoniul SC Spumante Silvania SA.
2.În data de 01.03.2013 lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Sălaj o Completare la raportul asupra
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Spumante Silvania SA cu
menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.
Așa cum reiese și din raportul întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 59 a Legii nr.
85/2006, s-a precizat la acea dată că nu s-a constatat producerea unor fapte care se încadrează în prevederile art. 138 a
Legii nr. 85/2006, dar că în măsura în care în perioada următoare și înainte de prescripția dreptului la acțiune vor
interveni informații sau elemente noi care să conducă la schimbarea acestei concluzii, administratorul (lichidatorul)
judiciar va completa raportul inițial, promovând în justiție acțiunile care se vor impune.
După întocmirea raportului mai sus menționat, administratorul judiciar intrând în posesia tuturor datelor economico-
financiare a debitoarei și a contractelor încheiate între debitoare și alte societăți cu precădere a celor din grupul de firme
controlat de d-na Mihăila Maria Otilia și Mihăila Ioan Viorel Romeo a constatat săvârșirea unor fapte care se încadrează
în prevederile art. 138 alin.1 lit. a) şi e) a Legii nr. 85/2006 și care, în opinia lichidatorului, au contribuit la apariția stării
de insolvență.
Datorită celor menționate, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de angajare a răspunderii personale pentru o parte a
pasivului debitoarei în sumă de 885.387,80 lei, împotriva foștilor administratori statutari ai debitoarei Mihăila Maria
Otilia și Mihăila Ioan Viorel Romeo, cerere înregistrată la grefa Tribunalului Sălaj la data de 08.03.2013 și care face
obiectul dosarului nr. 1104/84/2013/a14 cu termen de soluționare la data de 27.05.2013.
Împotriva cererii de angajare a răspunderii formulată de lichidatorul judiciar, foștii administratori statutari ai debitoarei,
dl. Mihăila Ioan Viorel Romeo și d-na. Mihăila Maria Otilia au înaintat o întâmpinare ce a fost înregistrat la grefa
Tribunalului Sălaj la data de 27.03.2013.
Completarea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC
Spumante Silvania SA cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă a fost publicat în BPI nr. 3893 din
04.03.2013
3.În data de 15.03.2013 creditorii SC Complex Mara SA, Mihăila Maria Otilia și Mihăila Ioan Viorel au convocat la
sediul debitoarei SC Spumante Silvania SA din Șimleu Silvaniei, str. Partizanilor, nr. 45, jud. Sălaj Adunarea Generala
a Creditorilor având următoarea ordine de zi:
1) Schimbarea lichidatorului judiciar desemnat al debitoarei SC Spumante Silvania SA, în faliment, conform
prevederilor art. 19 alin.2 din Legea nr. 85/2006;
2) Schimbarea membrilor comitetului creditorilor.
Adunarea Generală a Creditorilor convocată în conformitate cu prevederile art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006
– privind procedura de insolvență la data de 15.03.2013 a fost legal constituită fiind îndeplinite cerințele art. 15 alin.(1)
şi (2) din Legea nr. 85/2006 fiind prezenți creditori a căror creanțe reprezintă 17,13% din cuantumul creanțelor înscrise
în tabelul de creanțe și creditori care au votat prin corespondență însumând 78,79% din creanțele înscrise în tabelul de
creanțe, în total 96,12%.
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 4695 din data de 18.03.2013 și depus în
data de 19.03.2013 la grefa Tribunalului Sălaj.
4.Raportul de activitate al lichidatorului judiciar înregistrat la grefa Tribunalului Sălaj la data de 14.02.2013 pentru
termenul de judecată precedent, și publicat în BPI nr. 2889 din 15.02.2013, a fost contestat de creditorii SC Complex
Mara SA și Mihăila Maria Otilia, contestații ce fac obiectul dosarelor nr. 1104/84/2011/a15 și 1104/84/2011/a16.
Cu ocazia contestației depuse de creditorul SC Complex Mara SA, acesta a solicitat lichidatorului judiciar și
completarea raportului de activitate înregistrat la grefa Tribunalului Sălaj la data de 14.02.2013 formulându-se în acest
sens patru întrebări.
Lichidatorul judiciar a dat curs solicitării exprimate de creditorul SC Complex Mara SA și a completat raportul depus la
data de 14.02.2013 la grefa Tribunalului Sălaj. Completarea la raport a fost depusa de lichidatorul judiciar la grefa
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Tribunalului Sălaj la data de 01.04.2013 și publicat în BPI nr. 6226 din 08.04.2013
5.În data de 08.03.2013 lichidatorul judiciar a publicat în Graiul Sălajului anunțul de licitație a activelor debitoarei SC
Spumante Silvania SA, conform Regulamentului de licitație privind vânzarea activelor din patrimoniul SC Spumante
Silvania SA votat favorabil de Adunarea Generală a Creditorilor din 07.03.2013, regulament înregistrat la grefa
Tribunalului Sălaj în 11.03.2013 în care se menționează că licitația va avea loc în data de 10.04.2013, ora 12:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Zalău, Aleea Nucilor, nr. 3, bl. K2, ap. 3, jud. Sălaj”.
Conform regulamentului de licitație, la data de 10.04.2013 orele 11:30, comisia formată din reprezentanții lichidatorului
judiciar Cosma Sorin Ioan, Micle Alina și Pop Ioan precum și din reprezentanții creditorilor Tarba Anda (DGFP Sălaj)
și Lazăr Ioan Radu (Primăria Șimleu Silvaniei), a verificat documentele depuse de ofertanți pentru înscrierea la licitație
în vederea cumpărării activelor din patrimoniul SC Spumante Silvania SA și au decis care din aceștia au depus
documentele cerute de Regulamentul de participare la licitație și s-au calificat pentru licitația din data de 10.04.2013.
Activele debitoarei SC Spumante Silvania SA ce au făcut obiectul licitației din data de 10.04.2013 l-au constituit:
a) “Fabrica de Șampanie” Șimleu Silvaniei respectiv bunuri imobile conform extras CF nr. 50764, nr. CAD 118
Șimleu Silvaniei cu teren aferent în suprafață de 23.549 mp și bunuri mobile pe baza listelor de inventar pe gestiuni a
mijloacelor fixe, încheiat la 21.12.2012 și lista produselor finite din 18.02.2013;
b) “Centrul de vinificație” Sărmășag respectiv bunuri imobile conform extras CF nr. 14 NED, nr. CAD 76 Sărmășag cu
teren aferent în suprafață de 16.334 mp și bunuri mobile pe baza listelor de inventar pe gestiuni a mijloacelor fixe,
încheiate la 21.12.2012;
c) “Distilerie” Nușfalău respectiv bunuri imobile conform CF nr. 50333, nr. Cad 29 Nușfalău cu teren aferent în
suprafață de 8.287 mp și bunuri mobile pe baza listelor de inventare pe gestiuni a mijloacelor fixe, încheiate la
21.12.2012.
Prețul de pornire al licitației pentru toate activele a fost stabilit la 1.866.378 lei + TVA conform Codului Fiscal.
Tipul licitației votat favorabil de Adunarea Generală a Creditorilor la 07.03.2013 a fost de licitație publică cu strigare
conform Caietului de sarcini și Regulamentului de licitație care au făcut parte integrantă din procesul verbal de licitație.
La licitație au fost înscrise 3 societăți, respectiv SC Universal Euro Build SRL CUI 30675360 și nr. ORC J31/409/2012,
din localitatea Fizeș, județul Sălaj, SC Samfloria Silvania SRL CUI 31451884 și nr. ORC J31/124/2013, din localitatea
Giurtelecu Șimleului, județul Sălaj şi SC Ritorsa Trans SRL CUI 13040171 și nr. ORC J31/63/2000 din localitatea Ip
județul Sălaj.
Toate cele trei societăți au fost admise la licitație de comisia de verificare a documentelor, verificare ce a fost cuprinsă
în Procesul verbal de verificare a documentelor depuse de ofertanți.
Licitația a fost consemnată de comisia numită în Procesul verbal de licitație încheiat la 10.04.2013 orele 12:25.
Adjudecatarul licitației privind activele SC Spumante Silvania SA a fost desemnat SC Universal Euro Build SRL, cu
sediul în comuna Sâg, sat Fizeș, nr. 246, jud. Sălaj, CUI RO 30675360, J31/409/2012, reprezentată de împuternicit
Dregan Delian Nicolae domiciliat în Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 28, bl. D28, sc.A, et. 1, ap. 3, jud. Sălaj, legitimat cu
CI SX 178811, CNP 1811128312531 la prețul de 4.385.991 lei + TVA conform Codului Fiscal.
Conform regulamentului de licitație în cazul în care adjudecatarul nu achită prețul în termenul de 60 de zile, de la data
încheierii procesului verbal de licitație, vânzarea se desființează.
În acest din urmă caz, lichidatorul judiciar va proceda de urgență la organizarea unei noi licitații iar adjudecatarul:
- va pierde suma achitată cu titlu de garanție de participare și care constituie avans din preț la data adjudecării și orice
tranșe de preț achitate până la momentul nerespectării scadenței;
- va suporta toate cheltuielile prilejuite cu organizarea unei noi licitații;
- va suporta diferența, dintre prețul oferit la noua licitație și prețul de adjudecare la licitația curentă;
Adjudecatarul SC Universal Euro Buil SRL până la data întocmirii prezentului raport a virat în contul prețului de
licitație adjudecat suma de 2.500.000 lei.
I. Situația acțiunilor judiciare aflate pe rolul instanțelor:
Instanța de Termen de
Nr. crt. Nr. dosar Contestator (i) Obiect Soluție
judecată judecată
1 1104/84/2011/a8 Curtea de - SC Complex Mara confirmare lichidator Nu este fixat
Apel Cluj SA judiciar
2 1104/84/2011/a9 Curtea de - Mihăila Maria Otilia - contestație adunare 24.05.2013
Apel Cluj SC Prodcom Andante creditori și proces
SRL verbal al adunării din
data de 08.01.2013
3 1104/84/2011/a10 Curtea de - Mihăilă Ioan Viorel contestație adunare 24.05.2013
Apel Cluj Romeo creditori și proces
- SC Prodcom Andante verbal al adunării din
SRL data de 08.01.2013
4 1104/84/2011/a11 Curtea de - Mihăilă Ioan Viorel contestație adunare 20.05.2013
Apel Cluj Romeo creditori și proces
- SC Prodcom Andante verbal al adunării din
SRL data de 08.01.2013
5 1104/84/2011/a12 Tribunalul - Oraşul Șimleu contestație tabel 18.04.2013
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

Instanța de Termen de
Nr. crt. Nr. dosar Contestator (i) Obiect Soluție
judecată judecată
Sălaj Silvaniei suplimentar
6 1104/84/2011/a13 Tribunalul - SC Complex Mara
contestație împotriva 27.05.2013
Sălaj SA raportului
lichidatorului judiciar
publicat în BPI nr.
2889 din 15.02.2013
7 1104/84/2011/a14 Tribunalul Soc. Prof. Insolv 2007 cerere de angajare a 27.05.2013
Sălaj IPURL răspunderii personale
a foștilor
administratori
Mihăilă Maria Otilia
și Mihăilă Ioan
Viorel Romeo
8 1104/84/2011/a15 Curtea de - Mihăilă Ioan Viorel contestație împotriva Nu este fixat
Apel Cluj Romeo - Mihăilă Maria măsurii lichidatorului
Otilia judiciar Insolv 2007
IPURL de convocare
a Adunării
creditorilor publicată
în BPI nr.
3813/01.03.2013
9 1104/84/2011/a16 Curtea de - SC Complex Mara contestație împotriva Nu este fixat
Apel Cluj SA măsurii lichidatorului
judiciar Insolv 2007
IPURL de convocare
a Adunării
creditorilor publicată
în BPI nr.
3813/01.03.2013
10 1104/84/2011/a17 Tribunalul - Mihăilă Ioan Viorel contestație împotriva Respins în
Sălaj Romeo - Mihăilă Maria hotărârii adunării 03.04.2013
Otilia - SC Complex creditorilor și
Mara SA procesului verbal al
adunării din data de
07.03.2013, inclusiv
împotriva raportului
de evaluare, metodei
de valorificare și
regulamentului de
vânzare a bunurilor
aparținând debitoarei
11 1104/84/2011/a18 Tribunalul - Mihăilă Ioan Viorel contestație împotriva 27.05.2013
Sălaj Romeo - Mihăilă Maria hotărârii adunării
Otilia - SC Complex creditorilor şi
Mara SA procesului verbal al
adunării din data de
15.03.2013
12 340/33/2013 Curtea de - Mihăila Maria Otilia contestație în anulare - Respins în
Apel Cluj împotriva Deciziei 02.04.2013
civile nr.
10361/10.12.2012
pronunțată de CA
Cluj în Dosarul nr.
1104/84/a6
II. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin.(1) și art. 123 din Legea privind
procedura insolvenței, aferente perioadei falimentului respectiv 19.04.2012 – 16.04.2013.
Cont Sold la începutul perioadei 2.721,47
707 Venituri din vânzări de mărfuri 594.415,24
7583 Venituri din vânzări de active 2.525.296,00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

- vânzări rezervoare 25.296,00


- vânzări active Spumante Silvania SA 2.500.000,00
7588 Alte venituri( din recuperări creanțe, taxa licitație, caiete sarcini) 8.680,00
Sume recuperate Casa de Sănătate 1.687,00
766 Venituri din dobânzi 137,75
Total venituri 3.130.215,99
6021 Cheltuieli cu materii prime (cutii carton, capişoane staniol, etichete) 87.166,83
6022 Cheltuieli privind combustibilul 17.841,02
6024 Cheltuieli cu piesele de schimb 2.461,52
6028 Cheltuieli cu materiale consumabile 6.856,09
605 Cheltuieli cu energia,apa, gunoi 39.266,05
608 Cheltuieli cu ambalajele 3.006,12
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 967,34
622 Cheltuieli privind salariul administratorului/lichidatorului judiciar 59.640,00
- Perioada septembrie 2011 - 18 aprilie 2012 = salariu administrator judiciar 2.000 18.888,00
lei/lună
- Onorariu 10 % din sumele încasate în contul de lichidare perioada insolvență 10.000,00

- Perioada 19 aprilie 2012 - aprilie 2013= salariu lichidator judiciar 2.000 lei/lună 30.752,00

623 Cheltuieli de publicitate 310,30


624 Cheltuieli de transport 428,90
625 Cheltuieli deplasare 422,75
626 Cheltuieli poștale, telecomunicații 4.847,25
627 Cheltuieli cu serviciile bancare 821,35
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (reevaluare construcții, evaluare 25.360,92
rezervoare, evaluare active, servicii informatice,protecția muncii, servicii medicale,
servicii avocați)
635 Cheltuieli cu alte impozite,taxe bugetele locale 35.554,50
641 Cheltuieli cu salariile 212.976,00
645 Cheltuieli privind asigurările sociale 42.104,00
Accize vinuri spumoase 41.380,00
2% Contribuție conform art.4 Legea 85/2006 0,00
Total cheltuieli 581.410,94
Disponibil la 16.04.2013 ……………………………………… 2.551.526,52
Concluzie: Dl. judecător, solicităm acordarea unui nou termen pentru continuarea procedurii de faliment până la
soluționarea tuturor contestațiilor aflate pe rolul instanțelor și pentru a permite adjudecatarului licitației organizate de
lichidator la 10.04.2012, plata diferenței de preț în termen de 60 de zile de la data încheierii procesului verbal de licitație
(10.04.2013).
Semnătura: Insolv 2007 IPURL Cosma Sorin Ioan

Județul Tulcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FIL IMOBIL SRL, cod unic de înregistrare: 18852463
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. 633/09.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1162/88/2013 Tribunal Tulcea Secţia civilă, de contencios administrativ și fiscal
Judecător sindic Șurculescu Florin
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: str. Păcii, nr.83, Telefon 0240/512359 Programul registraturii instanţei 9,00-
13,00
3.Debitor: SC Fil Imobil SRL, Cod de identificare fiscală 18852463 sediul social: sat Sarichioi, nr.246, jud. Tulcea,
Număr de ordine în registrul comerţului J36/352/2006.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Crișan Daniela Cod de identificare fiscală RO19955394, sediu:
B-dul. 1 Mai, nr.3, bl. H10, sc.A, ap.31, loc. Constanţa, cod 900123, jud. Constanţa, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă 1B2076 Tel. 0241/515562 e-mail av.crisan@yahoo.com
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Crișan Daniela
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): Crișan Daniela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Fil Imobil SRL, conform
Încheierii civile din data de 05.04.2013 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia civilă, de contencios administrativ și
fiscal în dosarul 1162/88/2013, în temeiul art. 61alin (1), art.62 alin (1) coroborat cu art.109 alin (1)şi (2) din Legea
privind procedura insolvenţei, notifică:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată prin Încheierea civilă din data de 05.04.2013 pronunţată de
Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1162/88/2013;
7. Debitoarea SC Fil Imobil SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.1. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin depunerea cererii de admitere
a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 14 iunie 2013 În
temeiul art.16 alin.(1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa pe care o deţineţi.
7.2.1. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
21 iunie 2013; Termenul pentru întocmirea şi depunerea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28 iunie 2013.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă
Tribunalul Tulcea / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea
menţiunii.
Informaţii suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei
judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Cabinet individual de insolvenţă Crişan Daniela, prin Crişan Daniela

Județul Vaslui
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială VETROM-TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 14195409
Legal Mentor Grup S.P.R.L., Societate civilă profesională, membră U.N.P.I.R., RSP 0368, sediu în mun. Vaslui, str.
Independenţei, nr. 2, jud. Vaslui, c.p. 730141, adresă de corespondenţă în mun. Vaslui, str. Traian, bl. 245, sc.A, ap. 4,
parter, jud. Vaslui, c.p. 730204, fax: 0335407449, tel. 0744516163, 0740415168, mail: lmg.sprl@gmail.com
Regulament de vânzare pentru bunurile existente în patrimoniul SC Vetrom Trans SRL Vaslui
Subscrisa Legal Mentor Grup S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al SC Vetrom Trans SRL Vaslui, conform
Încheierii civile nr. 98/ F/ 18.10.2011, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 1815/89/2011, în conformitate cu
prevederile art. 116 al. (2) din Legea nr. 85/2006, prezintă Regulamentul de vânzare a bunurilor mobile proprietatea
debitoarei.
1. Metoda de valorificare propusă: licitaţie publică
2.Bunurile scoase la vânzare:
A. Autoutilitară Scania P 113 VS 03 WXK
B. Autoutilitară Mercedes Benz Atego 815 VS 03 PYG
Nr. Denumire Valoare propusă de Preţ de pornire
crt. expert
1. Autoutilitară Scania P 113 VS 03 WXK 41.000 lei 41.000 lei
2. Autoutilitară Mercedes Benz Atego 815 VS 03 PYG 29.000 lei 29.000 lei
Total general 70.000 lei 70.000 lei
Preţurile nu conţin T.V.A.
3. Regulament de organizare al licitaţiei
A. Publicaţia vânzării:
(1) Pentru valorificarea activelor prin vânzare la licitaţie publică, lichidatorul judiciar este obligat să efectueze
publicitatea vânzării cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei.
(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afişarea anunţului privind vânzarea la sediul lichidatorului, al Primăriei în a
cărei rază teritorială se află bunurile supuse vânzarii, în cauză la sediul Primăriei Vaslui, la sediul debitorului, prin
anunţuri într-un ziar local, la Tribunalul Vaslui, prin orice alte mijloace de publicitate.
(3) Despre data, ora şi locul licitaţiei vor fi înştiinţaţi şi creditorii ce au garanţii asupra bunurilor supuse valorificării;
(4) Anunţul privind vânzarea va cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea şi sediul societăţii debitoare şi a lichidatorului judiciar;
b) numărul dosarului de faliment şi Tribunalul pe rolul căruia se judecă;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

c) bunurile care se oferă spre vânzare;


d) preţul de pornire a licitaţiei;
e) indicarea faptului că bunurile se vând libere de sarcini;
f) data, ora şi locul vânzării;
g) invitaţia, pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înştiinţeze despre aceasta lichidatorul înainte de
data stabilitã pentru vânzare, acesta fiind termen de decădere;
h) invitaţia către toţi cei interesaţi în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest
scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;
i) menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o garanţie reprezentând 10 % din preţul
de începere a licitaţiei, pentru fiecare bun solicitat şi o taxă de participare la licitaţie de 0,5% din valoare bunului
solicitat. Diferenţa între preţul de adjudecare şi garanţia depusă va putea fi achitată într-un termen ce nu va depăşi 45
zile de la data adjudecării, în cazul bunurilor imobile, respectiv 5 zile în cazul bunurilor mobile;
j) menţiunea cã toţi cei interesaţi în cumpărarea bunurilor şi care nu fac plata pe loc, trebuie sã prezinte dovada emisã de
organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante;
k) data afişării publicaţiei de vânzare.
(5) Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului judiciar, în speţă: mun. Vaslui, str. Independenţei, nr. 2, jud. Vaslui.
(6) Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu cel puţin o zi înainte de data
licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare. Oferta de licitaţie va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale cumpărătorului,
persoanele care reprezintă legal cumpărătorul, capitalul social, bunul sau bunurile solicitate şi termenul în care
cumpărătorul declarat adjudecatar va plăti diferenţa dintre preţul de ajudecare şi garanţia depusă.
b) dovada plăţii garanţiei şi a taxei de participare la licitaţie;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice de nationalitate românã, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
h) dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea.
(7) La licitaţie, documentele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original pentru conformitate, sub sancţiunea
decăderii.
Orice document redactat într-o limbă străină trebuie însoţit obligatoriu de traducerea în limba română cu legalizarea
semnăturii traducătorului autorizat.
(8) a) Preţul de pornire a licitaţiei pentru bunurile mobile este menţionat în tabelul de la punctul 2.1. din regulament.
Preţul de valorificare pentru prima licitaţie este de 100 % din valoarea propusă de expertul evaluator, acesta este
diminuat la 75 % după un număr de 3 (trei) licitaţii şi la 50 % după alte 3 (trei) licitaţii, organizate în aceleaşi condiţii.
În cazul în care după 3 (trei) licitaţii cu preţul diminuat la 50 % din valoarea de evaluare activul nu este valorificat,
bunul v-a fi vândut la cel mai mare preţ oferit.
(9) Pasul se stabileşte la 5 % din valoarea activului.
(10) Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ după trei strigări succesive, dar nu
mai puţin decât preţul de pornire, cu excepţia cazului valorificării bunurilor la cel mai mare preţ oferit. În cazul
prezentãrii unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de
pornire a licitaţiei. În cazul în care doi, sau mai mulţi ofertanţi oferă acelaşi preţ, va fi declarat adjudecatar cel care va
efectua plata în cel mai scurt timp calculat de la data adjudecării.
(11) Garanţia reprezintã 10 % din valoarea fiecărui bun şi se va plăti în contul special deschis pe numele societăţii
debitoare. În termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie, lichidatorul va dispune
restituirea garanţiei participanţilor care au depus oferte de cumpărare şi nu au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul
adjudecării garanţia se reţine în contul preţului. Garanţia nu se restituie ofertanţilor care au refuzat încheierea
procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul final în termenul propus în oferta de
cumpărare.
B. Comisia de licitaţie
(1) Vânzarea la licitaţie a activului va fi organizatã de o comisie condusă de un preşedinte.
(2) Comisia de licitaţie va fi constituitã din trei persoane desemnate de lichidator.
(3) Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare şi afişează la locul licitaţiei, cu cel putin trei
ore înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completă de participare.
(4) Ofertanţii se identifică după numărul de ordine de pe lista de participare, după care preşedintele comisiei anunţă
obiectul licitaţiei, precum şi modul de desfăşurare a acesteia.
(5) La termenele fixate pentru ţinerea licitaţiei lichidatorul va da citire mai întâi anunţului de vânzare şi a
regulamentului de licitaţie.
(6) Dacă la prima licitaţie nu s-au prezentat ofertanţi sau nu s-a obţinut cel puţin preţul de pornire a licitaţiei, se vor
organiza licitaţii conform capitolului 3, lit. A, pct. 8).
(7) Pentru fiecare reducere de preţ se va face o nouă publicitate a vânzării, conform lit. A.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

(8) După licitarea bunurilor se va întocmi un proces-verbal privind desfãşurarea şi rezultatul licitaţiei. În conformitate
strictă cu cele consemnate în Procesul Verbal de licitaţie, lichidatorul va încheia actul de adjudecare, în baza căruia se
va face transferul de proprietate.
C.Adjudecarea
(1) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea garanţiei, în
termenul stabilit în oferta de cumpărare, dar care nu va putea depăşi 45 de zile de la data adjudecării bunurilor imobile.
(2) Dacă adjudecatarul nu plăteşte preţul în termenul stabilit, pierde garanţia şi este obligat să plătească cheltuielile
prilejuite de noua licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic, diferenţa de preţ.
Lichidator judiciar, Legal Mentor Grup S.P.R.L.

Județul Vrancea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ICONAX COM SRL, cod unic de înregistrare: 18885843
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr.:156, data emiterii: 19.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8420/91/2012, Tribunal Vrancea, Secţia a II a Civilă, de Contencios
Administrativ Fiscal
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Independenţei nr. 19 - 21, Focşani, jud. Vrancea
3.1. Debitor: SC Iconax Com SRL Cod de identificare fiscală:18885843, sediul social Focşani, str. bd. Unirii, nr. 13, ap.
30, jud. Vrancea; Număr de ordine în registrul comerţului J39/552/2006
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4. Lichidator judiciar: Evicont I.P.U.R.L.,Cod de identificare fiscală 14544169, sediul b-dul Unirii nr. 59, sc.2, apart.
35, Focşani, jud. Vrancea, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2235, tel./fax 0237/621127;
0237/620879 mobil: 0722970711, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Marin Nicolae
5. Subscrisa Evicont IPURL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Iconax Com SRL reprezentat legal prin
Marin Nicolae în temeiul: art. 25 lit. a) şi art. 59 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului
SC Iconax Com SRL
Număr dosar 8420/91/2012, Tribunal Vrancea, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ Fiscal
Temei juridic: art. 25 lit. (a) şi art. 59 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Evicont IPURL
Debitor: SC Iconax Com SRL
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:
1. Deschiderea procedurii. Prin Încheierea nr 23/2013 din 29 ianuarie 2013, din dosarul nr. 8420/91/2012 al
Tribunalului Vrancea, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ Fiscal s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei la debitoarea SC Iconax Com SRL cu sediul social în Focşani, bd. Unirii nr. 13, ap. 30,
jud.Vrancea, având cod fiscal 18885843, şi J39/552/2006 şi numeste lichidator judiciar pe Evicont IPURL cu sediul în
Focşani, bd. Unirii nr. 59, ap. 35, jud. Vrancea.
2. Date de identificare. Denumire firmă: SC Iconax Com SRL; sediul social: Bd. Unirii, nr. 13, ap. 30, Focşani,
jud.Vrancea; Cod fiscal: 18885843; Registrul Comerţului: J39/552/2006; Forma Juridică: Societate cu răspundere
limitată.; Obiectul de activitate: comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe. Capital social: 200 lei; Părţi sociale: 20. Asociaţi: Popa Ionuţ Marius,
domiciliat în Focşani, bd. Unirii nr. 13, ap. 30, jud.Vrancea; Administrator statutar: Popa Ionuţ Marius, domiciliat în
Focşani, bd. Unirii nr. 13, ap. 30, jud.Vrancea.
3. Cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei. Activul net este prezentat pe ani şi componenţă în anexa
nr. 1 la prezentul raport. Debitoarea a avut ca obiect de activitate comerţ cu amănuntul al produselor alimentare,
băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe”. Pe parcursul desfăşurării activităţii
economice a făcut aprovizionare cu produse alimentare (citrice şi alte fructe şi legume) din import fiind necesar ca
debitoarea să achiziţioneze în leasing un mijloc de transport.
Pentru aceasta în afara costului mijlocului de transport a plătit şi dobânzi la suma împrumutată pentru achiziţionarea
acestui mijloc de transport. Adaosul comercial aferent mărfurilor achiziţionate nu a acoperit cheltuielile cu dobânzile şi
cheltuielile curente pentru desfacerea produselor astfel că pe cumulat la finele anului 2009 înregistrează o pierdere în
sumă de 75904 lei, la finele anului 2010 pierderea ajunge la suma de 112136 lei iar la finele anului 2011 cand închide
activitatea pierderea înregistra suma de 310370 lei. Pierderea, ca şi activul societăţii în suma de 3678 lei este acoperită
din datorii faţă de unitatea de leasing cu suma de 129457 lei, obligaţii fiscale neachitate 5882 lei şi sume datorate de
debitoare asociaţilor 178509 lei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

4. Răspunderea membrilor organelor de conducere conform art. 138 din Legea 85/2006. Analizând documentele
societăţii nu am identificat persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului în conformitate
cu prevederile art. 138 din Legea 85/2006.
Anexa nr. 1
Activul net al SC Iconax Com SRL pe anii 2009, 2010 şi 2011.
Explicatii 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
A.- Active
- imobilizari corporale 124126 -1820
- disponibil banca şi casa 215 790
- cheltuieli în avans 24863 4708
Total active 149204 3678
B.- Datorii
- credite bancare - leasing 129457
- obligatii fiscale 5882
- sume datorate asociatilor 178509
Total datorii 225108 313848
C.- Activ net (A – B) -75904 -310170
Format din:
- capital social +200 +200
- alte fonduri
- profit (+) pierdere (-) -76104 -112136 -310370

- venituri 114602 150756


- cheltuieli 153960 348990
- profit (+) pierdere (-) -39358 -36032 -198234
Evicont IPURL ec. Marin Nicolae

2. Societatea comercială SUPER TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 6704714


Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Număr:, Data emiterii: 13.04.2013
1. Date privind dosarul:Număr dosar 775/91/2009, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a civilă şi de contencios
administrativ fiscal Judecător sindic FF 2 - Duţă Silva Gabriela
2.Arhiva/registratura instanţei:Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ fiscal, Vrancea
2.1.Adresa Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Vrancea, Focşani, B-dul Independenţei nr. 19-21, Vrancea
Număr de telefon 0237232092 programul arhivei/registraturii instanţei 9.00- 12.00.
3.1. Debitor: Super Trade SRL, Cod de identificare fiscală 6704714 sediul social Focşani, Str Măgura nr 123, Vrancea
Număr de ordine în registrul comerţului J39/1452/1994 tel./fax E-mail
4. Lichidator judiciar: Asist Cont IPURL, Cod de identificare fiscală 21485910 sediul social str. Maior Gh. Pastia
nr.10/4, 620035 Focşani România, înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0652, cod unic de
înregistrare fiscală 21485910 tel./fax 0237223226 e-mail asistcont@asistcont.ro. Nume şi prenume reprezentant
Lichidator judiciar persoană juridică Palade Mitică-Lulu
5.Subscrisa Asist Cont IPURL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Super Trade SRL reprezentat legal prin
Palade Mitică-Lulu în temeiul art. 21 alin.1 comunică Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin.(1) şi art.123 astfel întocmit, în anexă, în număr
de file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 121 alin.(1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul Super Trade SRL
Nr. 3986 din 13/04/2013
Număr dosar 775/91/2009 Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal, Judecător
sindic FF 2 - Duţă Silva Gabriela
Temei juridic: art. 21, art. 121 alin.(1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar Asist Cont IPURL
Debitor Super Trade SRL
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: Raport final şi bilanţul
general au fost publicate în BPI, comunicate tuturor creditorilor şi afişate la uşa instanţei. (Anexa 1,2,3)
Motivat de faptul că nu au fost formulate obiecţiuni la raportul final solicităm aprobarea acestuia şi
închiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului Super Trade SRL.
II. Concluzii: Având în vedere că sumele existente au fost repartizate şi nu există alte bunuri în averea debitorului în
conformitate cu dis part 132 alin 2, respectiv: Art. 132. - (2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7142/19.04.2013

judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi
când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunţa
o sentinţă, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora.” Solicităm închiderea
procedurii şi radierea debitorului Super Trade SRL din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Vrancea.
Lichidator judiciar, Asist Cont IPURL

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7142/19.04.2013 conţine 30 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30