Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7170 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BONICIOLI PROD COM SRL .................................................................................................. 2

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 4


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TOPSILV SRL ............................................................................................................................ 4

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 5


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială NARCIMAR IMPEX SRL ......................................................................................................... 5
2. Societatea comercială TURLEANU FAMILY SNC ...................................................................................................... 6

Județul Dâmboviţa............................................................................................................................................................ 6
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DANIEL SRL ............................................................................................................................. 6
2. Societatea comercială GHID OIL SRL........................................................................................................................... 7

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 7


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ERICHTONE SRL...................................................................................................................... 7

Județul Giurgiu ................................................................................................................................................................. 9


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială RUSAN SRL ............................................................................................................................... 9

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BOJIMET COMPANY SRL..................................................................................................... 11
2. Societatea comercială VLADMARIS SRL................................................................................................................... 12
3. Societatea comercială WELCOME SRL ...................................................................................................................... 13

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROMANESCU SERV SRL ...................................................................................................... 14

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 15


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială 2000 SEVERIN SA ................................................................................................................... 15
2. BRIHAC N. NATALIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ .................................................................................... 16

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 17


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SPEEDY DIAMANT SRL ....................................................................................................... 17

Județul Brăila
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BONICIOLI PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 9635805
România Curtea de Apel Galaţi Secţia comercială, maritimă şi fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 3971/113/2012
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17, luna 04, anul 2013
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – fosta A.V.A.S. Bucureşti cu sediul social în Bucureşti, sect. 1, str.
Cpt. Av. Alex. Şerbănescu nr. 50 şi sediul ales în Bucureşti, str. Promoroacă nr. 9-11, sect. 1, este chemată la această
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

instanţă, camera 9 completul C 2, în ziua de 24, luna 04, anul 2013, ora 8,30, în calitate de recurent-creditor în proces cu
SC Bonicioli Prod SRL, cu sediul social în Brăila, str. Mărului nr. 92, cod de identificare fiscală 9635805 ,număr de
ordine în registrul comerţului J09/392/1997 pentru recurs - închiderea procedurii.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Curtea de Apel Galaţi
Secţia comercială, maritimă şi fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 3971/113/2012
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17, luna 04, anul 2013
S.C. Bonicioli Prod SRL cu sediul social în Brăila, str. Mărulu nr. 92 şi prin lichid. jud. CII Vasilache Ioan Paul cu
sediul în Brăila, Bd. Al.I. Cuza, bl. 104, parter este chemată la această instanţă, camera 9 completul C 2, în ziua de 24,
luna 04, anul 2013, ora 8,30, în calitate de intimat debitor în proces cu A.A.A.S. fosta A.V.A.S., cu sediul social în
Bucureşti, str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu nr. 50, sector 1, cod de identificare fiscală 11795573, pentru recurs procedura
insolvenţei. Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: copie motive recurs. Cu cel puţin 5 zile înainte de
termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a
propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Curtea de Apel Galaţi
Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 3971/113/2012
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17, luna 04, anul 2013
O.R.C. Tribunalul Brăila cu sediul social în Brăila, Bd. Independenţei nr. 18, bl. B 6,parter, jud. Brăila, este chemată la
această instanţă, camera 9 completul C 2, în ziua de 24, luna 04, anul 2012, ora 8,30, în calitate de intimat în proces cu
A.A.A.S. fosta A.V.A.S., cu sediul social în Bucureşti, sector 1, str. Cpt. Av. Alex.Şerbănescu nr. 50, cod de
identificare fiscală 11795573, pentru recurs procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Tribunalul Brăila
Dosar nr.:3971/113/2012
Debitor: SC Bonicioli Prod Com SRL
Termen:23.01.2013
Domnule Preşedinte,
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - AAAS, fosta AVAS, reorganizată în baza OUG nr 96/2012 cu
sediul în Bucureşti str Cpt Av Alexandru Serba nescu nr. 50, sector 1, cod fiscal R11795573, prin reprezentantul sau
legal, formulează urmatorul
Recurs
Nr. 8/2206/21.01.2013
impotriva Sentinţei nr 834/12.12.2012 pronunţata în dosarul nr. 3971/113/2012 aflat pe rolul Tribunalului Brăila, prin
care a fost dispusa închiderea procedurii falimentului demarata împotriva intimatei SC Bonicioli Prod Com SRL pentru
următoarele
Motive
1.Hotărârea pronunţata este lipsita de temei legal ori a fost data cu încălcarea sau aplicarea greşita a legii - art. 304 pct.
9 C. pr. civ.
2. Fiind îndreptat împotriva unei hotărâri care nu poate fi atacata cu apel, recursul A.V.A.S. cu este limitat la motivele
de casare sau modificare prevăzute de art. 304 C. pr. civ, instanta de recurs având posibilitatea sa examineze cauza sub
toate aspectele potrivit art. 3041 C. pr. civ.
În fapt lichidatorul desemnat a solicitat închiderea procedurii fara sa tina cont de prevederile OUG nr 95/2003 şi fara a
întocmi conform prevederilor art. 25 şi 59 alin 1 din Legea 85/2006 un raport amănunţit asupra cauzelor şi
imprejurarilor care au dus la apariţia stării de insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila.
Lichidatorul judiciar nu a verificat, în ce priveşte creanţa bugetara înscrisa de CAS şi preluata de A.A.A S. cauzele
concrete care au determinat nevirarea de către debitoare a contribuțiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale şi de
sănătate, raportat la obligaţiile angajatorilor prevăzute de art. 8. 51. 53 din Legea 145/1997 privind asigurările de
sănătate.
Judecatorul-sindic nu a aplicat corect regulile răspunderii instituite de dispoziţiile art. 138 şi am. din Legea 85/2006.
Este evident ca aceste fapte trebuie privite în contextul stării de insolventa a debitoarei, ca fund un complex de cauze
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

sau condiţii care au dus sau au favorizat ajungerea societăţii în încetare de plaţi. Prin aceste fapte debitoarea a fost
lipsita de lichidităţi tocmai pentru ca a fost administrata cu rea-credinta sau cu neglijenta, creditorii nemaiputându-si
recupera creanţele scopul acestei dispoziţii legale fund tocmai punerea la îndemâna creditorilor a unor proceduri
speciale, prin care sa poată sa-si acopere creanţele de la persoanele vinovate de ajungerea societăţii în incapacitate de
plata, atât în ceea ce priveşte judecarea acestora, cat şi în ceea ce priveşte probațiunea, legea instituind prezumţii de
culpa a de cauzalitate intre fapta şi prejudiciu.
Lichidatorul trebuia sa menţioneze persoanele din conducerea societăţii debitoare din vina carora nu au fost plătite
contribuţiile la acest fond. Lichidatorul nu este un executor judecatoresc care ar avea doar obligaţia de a vinde bunuri
aflate în averea debitoarei (cum din păcate mult prea adesea se confunda), ci atribuţiile sale sunt mult mai complexe. Nu
intamplator în cadrul art. 25 din Legea nr 85/2006 prima dintre atribuţiile lichidatorului consta în examinarea activităţii
debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus
la insolventa, cu menționarea persoanelor carora le-ar fi imputabila aceasta analiza realizata de către un specialist
respectiv lichidatorul constituind premisa declanşării unor potenţiale acţiuni în baza art. 138 din Legea nr 85/2006.
De asemenea va rugam sa observaţi ca nu s-au depus toate diligentele în vederea formulam unui raport detaliat privitor
la eventualele bunuri ale societăţii. la identificarea persoanele vinovate de aducerea societăţii în stare de insolventa. la
cauzele şi condiţiile care au dus societatea în faliment.
Statul roman reprezentat în cauza de fata prin A.A.A.S. a suferit un prejudiciu, a cărui existență certa se stabileste prin
constatarea de către judecatorul-sindic nu numai a faptului ca societatea a ajuns în încetare de plaţi ci şi a împrejurării
ca obligaţiile fata de creditori nu pot fi platite integral din averea debitorului - (Ion Turcu - Răspunderea organelor de
conducere ale debitorului în procedura insolventei).
Precizam de asemenea ca în cauza s-a dispus închiderea procedurii falimentului, cu nerespectarea dispoziţiilor Legii
85/2006 şi sub aspectul neparcurgerii în totalitate a etapelor de lichidare judiciare prevăzute de legiuitor.
In conformitate cu dispoziţiile art. 138 din Legea 85/2006 administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar trebuie sa
solicite angajarea răspunderii patrimoniale urmând ca asupra cererii sa se pronunţe judecătorul sindic. în cazul în care s-
a omis formularea acestei cereri, presedintele comitetului creditorilor poate fi autorizat sa formuleze direct cererea de
antrenare a răspundem patrimoniale, fara intermedierea administratorului sau lichidatorului judiciar Faptul ca legiuitorul
specifica în mod expres omisiunea" ca singura condiţie de admisibilitate a cererii de autorizare a creditorilor pentru
formularea cererii întemeiata pe dispozitiile art. 138, conduc la concluzia unei obligaţii în formularea acestei cereri, ca
şi parte componenta a întregii proceduri de lichidare judiciare.
Prin dispunerea închiderii procedurii, fara ca A.A.A.S. sa-si recupereze integral creanţa şi fara a se stabili de către
judecătorul sindic pe calea unei hotărâri judecătoreşti, daca sunt incidente prevederile art. 138 din Legea 85/2006,
creditorii au fost lipsiţi de posibilitatea reala de a formula cererea de angajare a răspunderii patrimoniale, chiar cum este
situatia de fata în care lichidatorul nu a înţeles sa promoveze respectiva acţiune.
Fata de cele aratate, solicitam admiterea recursului asa cum a fost formulat, sa constataţi prematura închiderea
falimentului în cauza, în lipsa raportului prevăzut de art. 25 şi 59 al. 1 din legea 85/2006 şi trimiterea cauzei spre
rejudecare cu autorizarea preşedintelui comitetului creditorilor sa formuleze cererea de angajare a răspunderii
patrimoniale, iar în lipsa acestui organ de oportunitate al debitoarei de către un creditor desemnat de Adunarea
Creditorilor societăţii sau de către creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa
credala, în lipsa demersurilor efectuate de lichidator în acest sens.
In drept - ne întemeiem recursul pe dispoziţiile art. 12 din Legea 85/2006, art. 299 şi urm C. proc. Civ. art. 18 din
OUG.nr.96/2012.
In temeiul dispoziţiilor art. 242 alin 2 C. proc. civ solicitam judecarea cauzei şi în lipsa.
Facem precizarea ca în conformitate cu prevederile art. 86 din OUG nr. 51/1998 republicata, asa cum a fost aprobata şi
modificata prin Legea nr.409/2001, cererile formulate de AAAS sunt scutite de taxa de timbru şi timbru judiciar.
Vicepresedinte, Ruxandra Elena Gindu

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TOPSILV SRL, cod unic de înregistrare: 9527536
Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art.121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul S.C Topsilv SRL
Nr. 09/17.04.2013
Număr dosar 5521/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a civilă, Judecător sindic: Ioana Păunescu
Temeiul juridic: art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Tudoruş Cristina
Cod de identificare fiscală: RO 19599866 sediul social: str. Poporului nr. 27 A, Constanţa, jud. Constanţa.
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1059 Tel/Fax: 0241 691006.
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tudoruş Cristina.
Debitor: SC Topsilv SRL
Sediul social: Constanţa, str. Vârfu cu Dor, nr. 2, jud. Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului J13/598/1997,
CUI 9527536.
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Cabinet Individual de Insolvenţă Tudoruş Cristina, lichidator judiciar desemnat conform Sentinţei Civile nr.
1457/COM/24.02.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5521/118/2008 privind debitoarea SC Topsilv
SRL, în conformitate cu măsurile dispuse în sarcina lichidatorului judiciar de instanţă de la data de 31.01.2013 până la
15.04.2013 vă informăm că am întreprins următoarele acţiuni:
Am publicat raportul anterior privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor
efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 2545 din data de 12.02.2013.
Ca urmare a demersurilor întreprinse, am solicitat un certificat de atestare fiscală. DGFP Constanţa ne-a furnizat un
certificat de atestare fiscală, din care reiese faptul că societatea nu mai figurează cu datorii.
De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 20.02.2013, la sediul societăţii debitoare a avut loc un
incendiu. Ca urmare, toate bunurile societăţii au fost arse.
De asemenea, pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca se află înregistrat dosarul nr. 12928/211/2012, având ca obiect
rezoluţiune contract, în contradictoriu cu pârâtul SC VSV Invest Grup SRL, creditor în dosarul de fond privind SC Top
Silv SRL. Dosarul mai sus menţionat are termen la 14.06.2013.
Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura
insolvenţei de la data de 31.01.2013 pana la data de 15.04.2013:
- În perioada de referinţă nu s-au efectuat cheltuieli.
Acte şi operaţiuni necesare continuării procedurii:
Pentru realizarea actelor şi operaţiunilor specifice prevăzute de Legea 85/2006, modificata, precum şi a acelor atribuţii
stabilite de către judecătorul sindic în sarcina sa, administratorul judiciar va întreprinde următoarele acţiuni:
- solicităm termen pentru continuarea procedurii.
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Tudoruş Cristina

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială NARCIMAR IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 4940980
Comunicare tabel suplimentar de creante
nr. 894 Data emiterii: 09.04.2013
1.Date privind dosarul: Nr.dosar: 9309/63 anul 2012 Tribunalul Dolj, Secţia a II-a civial, Judecător-sindic Cristina
Izabela Colceag
2.Arhiva instanţei: adresa: strada Brestei, nr.12, municipiul Craiova, judeţul Dolj.
3.1. Debitor: SC NARCIMAR IMPEX SRL, cod de identificare fiscală: 4940980, sediul social în Craiova, str. Dr.
Dimitrie Gerota, nr.2, bl. A9a, ap.5, judeţul Dolj, număr de ordine în registrul comerţului J16/2856/1993
3.2. Creditori: Administratia Finantelor Publice Craiova - Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, jud. Dolj, 2. Banca
Transilvania SA Suc. Craiova - str. Iancu Jianu, nr.16, Craiova, jud. Dolj, 3. BRD Groupe Societe Generale SA Suc.
Craiova - Craiova, Bld. Carol I, nr.4, Bl.M6, jud. Dolj, 4. Primaria Mun. Craiova - Craiova, str. Calea Bucureşti,
nr.51C, jud. Dolj
5.Lichidator judiciar: RECO REORGANIZARE IPURL, cod de identificare fiscală: 21169437, sediul social: strada
Nicolae Titulescu, nr.2, Bl.N, sc.1, ap.8, Craiova, judeţul Dolj, număr de înregistrare UNPIR 0214/2006, tel/fax. 0251-
510837, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mitroiescu Florinel.
6.Subscrisa RECO REORGANIZARE IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC NARCIMAR IMPEX SRL,
conform incheierii de sedinta din 15.02.2013pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a civila în dosarul 9309/63/2012
în temeiul dispozitiilor din Legea privind procedura insolvenţei, comunică:
Tabel suplimentar de creante
Nr. Denumire Sediu creditor Creanţa Caracteristicile Creanţa Caracteristicile Motivul
crt. creditor depusă creanţei invocate admisă în creanţei admise contestării
-lei- urma în urma
verificării verificării
-lei-
1. Administratia Str. Art. 121 (1) pct.2 36,00 Art. 121 (1) pct.2
Finantelor Publice Mitropolitul 36,00 Lg.85/2006 Lg.85/2006
Craiova Firmilian nr.2
2. Primaria Mun. Craiova, str. Art.123 pct.4 Art.123 pct.4
Craiova A.I.Cuza, nr.7 1.485,00 Lg.85/2006 1.485,00 Lg.85/2006
jud. Dolj
3. BRD Groupe Craiova, Bld. Art. 121 (1) pct.2 Art. 121 (1) pct.2
Societe Generale Carol I, nr.4, 4.110,00 Lg.85/2006 4.110,00 Lg.85/2006
SA Suc. Craiova Bl.M6, jud.
Dolj
Lichidator judiciar Reco Reorganizare IPURL
Mitroiescu Florinel
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

2. Societatea comercială TURLEANU FAMILY SNC, cod unic de înregistrare: 3075091


Notificare privind cererea de închidere a procedurii de insolvenţă
Nr. 127/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1188/63/2013 Tribunal Dolj Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Raluca Elena
Dinculescu
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Craiova, str. Brestei, nr. 12 Număr de telefon 0251.415.679 programul
arhivei/registraturii instanţei 08.30-12.00.
3.Debitor: SC Turleanu Family Snc; CUI 3075091; nr. înreg. în Reg. Comerţului: J16/3474/1992
Sediu: com. Murgasi, sat Balota de Jos, judeţul Dolj
4. Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Gherghe Cosmin Lucian; nr. matricol: 1B 3516
Sediul social: Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr. 17, ap. 2, jud. Dolj
Tel: 0251.415.643; Fax: 0251.510.405; E-mail: office@avocati-org.ro
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Gherghe Cosmin Lucian
5. Subscrisa: CII Gherghe Cosmin Lucian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Turleanu Family SNC,
conform incheierii din data de 22.01.2013, pronunţată de Tribunal Dolj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1188/63/2013
notifică
6. Creditorii debitorului SC Turleanu Family SNC SRL cu privire la faptul că în data de 16.04.2013, în temeiul art. 131
din Legea 85/2006, am solicitat instanţei închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea debitorului din registrul
comerţului.
Cabinet individual de insolvenţă Gherghe Cosmin Lucian

Județul Dâmboviţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DANIEL SRL, cod unic de înregistrare: 921412
România Tribunalul Dâmboviţa
Secţia a II a Civila de Contencios Administrativ şi Fiscal
Calea Bucureşti, nr. 3
Dosar 2526/120/2009
Citaţie
emisă la: ziua 10, luna 04, anul 2013
Către,
BRD SA str. Stelea,Nr.1,Târgoviste, Dambovita, BCR SA Bucureşti, bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3-cons. Jur.
Stanciu Ghiorghe, ASESOFT Distribution SRL Str Mihai Bravu, Nr 10, Ploiești, Prahova, Comatex SA Str Tudor
Vladimirescu, Nr 11, Jibou, Salaj Cu sediul Procesual Ales în Yalau, Str Mihai Viteazu, Nr 95, Județ Salaj, Creditori
Anghel Mihai cu domiciliul în Buzău, str. Prieteniei, bl. 28, sc.A, ap. 7, judeţ Buzău, Badau Marius cu domiciliul în
Cartier Glodeni, nr. 109, Pucioasa, judeţ Dâmboviţa, Baita Ion cu domiciliul în sat Dragoeşti, judeţ Vâlvea, Barzoiu
Costel cu domiciliul în sat Andrei Mureşan, nr. 37, Feteşti, judeţ Ialomiţa, Bazaru Victor cu domiciliul în str. Ana
Ipătescu, nr. 10 A, Tecuci, judeţ Galaţi, Blaga Flaviu cu domiciliul în str. Vânătorilor, nr. 98, Brad, judeţ Hunedoara
Bucse Mihaela cu domiciliul în str. Sinaia, nr. 6, Sinaia, judeţ Prahova, Bunea Costin cu domiciliul în str.
Independenţei, nr. 104, Buşteni, judeţ Prahova, Ciobanu Claudiu cu domiciliul în str. Cuza Vodă, bl. 7, sc.B, ap. 12,
Târgu Frumos, judeţ Iaşi, Constantin Leonard cu domiciliul în str. Eftimie Antonescu, nr. 6, bl. 20, sc.B, ap. 10, Piteşti,
judeţ Argeş, Constantin Roxana Mihaela cu domiciliul în Târgovişte, str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 2, judeţ Dâmboviţa
Crăciun Andrei cu domiciliul în Valea Lungă, judeţ Dâmboviţa, Deak Andreea Ana cu domiciliul în localitatea Bata, nr.
233, judeţ Bistriţa Năsăud, Dinu Mihai Liviu cu domiciliul în str. Victoriei, nr. 110, bl. A4, sc.B, ap. 11, judeţ Dolj
Dirlau Marius cu domiciliul în sat Zemeş, judeţ Bacău, Dumitrache Bogdan Mitrut cu domiciliul în str. Ion Ghica, bl. 5
A, et. 2, ap. 12, judeţ Dâmboviţa, Dumitrache Bogdan Mitruţ cu domiciliul în str. Ion Ghica, bl. 5A, et. 2, ap. 12, judeţ
Dâmboviţa, Dumitru Costel cu domiciliul în Siliştea, comuna Lucieni, judeţ Dâmboviţa, Gheaus Mihai cu domiciliul în
str. Secaritei, nr. 109, Comarnic, judeţ Prahova, Guescu Andreea cu domiciliul în Sat Bolorod, judeţ Hunedoara,
Hojbota Ştefan cu domiciliul în str. Unirii, nr. 2, Băileşti, Hotea Anca cu domiciliul în str. Decebal, bl. 6, sc.B, ap. 1,
Drăgăşani, judeţ Vâlcea, Ianc Augustin cu domiciliul în str. Mihai Viteazu, nr. 36, bl. 82, sc.A, ap. 3, Vulcan, judeţ
Hunedoara, Ionel Ionuţ cu domiciliul în str. Ştefan cel Mare, bl. 11, sc.B, ap. 22, Huşi, judeţ Vaslui, Iovan Marcel cu
domiciliul în Sat Cerneţi, comuna Simian, judeţ Mehedinţi, Ivan Tiberius cu domiciliul în Caraiman, bl. B3, ap. 8,
Buzău, judeţ Buzău, Ivascu Iulian cu domiciliul în Aleea Tineretului, nr. 3, bl. FB25, sc.A, ap. 3, Slatina, judeţ Olt
Luca Alin cu domiciliul în str. Oţelarilor, nr. 13, bl. F5, ap. 19, Câmpia Turzii, judeţ Cluj, Marinescu Adrian cu
domiciliul în str. Cuza Vodă, bl. 16, sc.2, ap. 14., Brad, judeţ Hunedoara, Matei Răzvan, cu domiciliul în str.
Gurghiului, nr. 20, Reghin, judeţ Mureş, Matusa Daniela cu domiciliul în Comuna Aninoasa, sat Săteni, judeţ
Dâmboviţa, Mihalachioiu Casio Nicolae cu domiciliul în Târgovişte, str. Aviator Neigel, bl. B1, sc.D, ap. 16, judeţ
Dâmboviţa, Munteanu Bogdan cu domiciliul în str. Bradului, nr. 1, sc.A, ap. 4, Buhuşi, judeţ Buzău, Neasu Florin cu
domiciliul în B-dul IC Brătinau, bl. 30, sc.B, ap. 7, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, Neagu Alexandru cu domiciliul în str.
Mihai Bravu, nr. 30, Buşteni, judeţ Prahova, Necula Florin cu domiciliul în str. 1 Iunie, nr. 25, ap. 2, bl. G2, Focşani,
judeţ Vrancea, Nica Marius cu domiciliul în str. Episcop Nichita, bl. A26, sc.A, ap. 3, Curtea de Argeş, judeţ Argeş
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Osan Constantin cu domiciliul în str. Libertăţii, nr. 12, sc.3, ap. 8, Beclean, judeţ Bistriţa Năsăud, Pentek Szold Endre
cu domiciliul în str. Unirii, bl. 11, ap. 15, sc.2, Reghin, judeţ Mureş, Petrişor Sorin cu domiciliul în Sat Drăgăeşti
Ungureni, Comuna Măneşti, judeţ Dâmboviţa, Pop Sorin cu sediul în str. Făgăraşului, bl. 12, sc.4, ap. 49, Reghin, judeţ
Mureş, Popescu Dragoş cu domiciliul în str. Mihai Gusita, nr. 2, bl. 10, sc.1, ap. 19, Drobeta Turnu Severin, judeţ
Mehedinţi, Predoaica Cristina cu domiciliul în str. Mihai Bravu, bl. J113, ap. 11, Roşiori de Vede, judeţ Teleorman
Prisecaru Alexandru cu domiciliul în str. Pompiliu Dan, bl. JK, sc.A, ap. 13, judeţ Braşov, Raileanu Mioara cu
domiciliul în str. Viorelelor, nr. 12, Cernavodă, judeţ Constanţa, Razus Daniel cu domiciliul în Calea Severinului, nr.
20, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi, Sanda Hoza cu domiciliul în str. Ion Creangă, nr. 5, Buşteni, judeţ Dâmboviţa
Schintee Florin cu domiciliul în Porţile de Fier, nr. 5, sc.B, ap. 7, Orşova, judeţ Mehedinţi, Sgardea Alexandru cu
domiciliul în str. Emil Gârleanuu, nr. 7, bl. 18, ap. 3, judeţ Argeş, Spatacean Florin cu domiciliul în Calea Clujului, nr.
142, judeţ Albe, Stanciu Mihăiţă cu domiciliul în str. 1 iunie, nr. 31, bl. H 2, ap. 62, Focşani, judeţ Vrancea, Stefanica
Cristian Constantin cu domiciliul în sat Gorgota, comuna Răzvad, judeţ Dâmboviţa, Ticu Janina cu domiciliul în str.
Dorobaţu Constantin, nr. 5, bl. 2B16, ap. 14, Slatina, judeţ Olt, Tone Florin cu domiciliul în str. Sârbilor, nr. 30,
Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, Torcea Sorin cu domiciliul în str. Decebal, nr. 65, bl. 70, ap. 13, Craiova, judeţ Dolj
Tudor Bogdan cu domiciliul în Piaţa Gării, nr. 1, bl. 7A, ap. 4, Slatina, judeţ Olt, Ulmet Flavius cu domiciliul în str.
Cicero, nr. 109, bl. S10 A, sc.1, ap. 7 Drobeta Turnu Severin, judeţ Mehedinţi, Vasile Gabriel cu domiciliul în comuna
Bucşani, judeţ Dâmboviţa, NR BRD SA str. Stelea,Nr.1,Târgoviste, Dambovita, NR SC Asesoft Distribution SRL Str
Mihai Bravu, Nr 10, Ploiești, Prahova, NR CEC Vanzare SA str. Brestei, Nr.2n, Craiova,Dolj, NR SC Comatex SA Str
Tudor Vladimirescu, Nr 11, Jibou, Salaj Cu sediul Procesual Ales în Zalau, Str Mihai Viteazu, Nr 95, Județ Salaj, NR
SC Compania De Apa Târgoviste B-dul Ic Brătianu,Nr.50, Târgoviste, Dambovita, NR FFEE Electrica Furnizare
Transilvania Sud" SA Alba P-Ta Consil Europei R.1 Alba Iulia, Alba
Sunt chemaţi la această instanţă, camera faliment, completul S6-CV, în ziua de 11, luna 06, anul 2013, ora 9.00, în
calitate de creditori, în proces cu debitoarea SC Daniel SRL, cu sediul în Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, bl.
E5, parter, judeţ Dâmboviţa, Cod de identificare fiscală 921412, număr de ordine în registrul comerţului J15/503/1991,
pentru Legea 85/2006
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

2. Societatea comercială GHID OIL SRL, cod unic de înregistrare: 19122696


România Tribunalul Dâmboviţa
Secţia a II a Civila de Contencios Administrativ şi Fiscal
Calea Bucureşti, nr. 3
Dosar 6669/120/2010/a1
Citaţie
emisă la: ziua 10, luna 04, anul 2013
Către,
Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa sediul social Târgovişte, str. Plt Ditescu Stan, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, Pârât
Gheorghiu Cornel domiciliat în Târgovişte, str. 8 Martie, nr. 10A, judeţ Dâmboviţa
este chemat la această instanţă, camera faliment, completul S2, în ziua de 11, luna 06, anul 2013, ora 9, în calitate de
pârât, în proces Cabinetul individual de insolvenţă Tudorache Violeta Emilia, lichidator judiciar al debitoarei SC Ghid
Oil SRL cu sediul în localitatea Raciu, sat Şuţa Seacă, judeţ Dâmboviţa, CUI 19122696 şi J15/1115/2006, pentru Legea
85/2006 –soluţionare cerere de atragere a răspunderii patrimoniale.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ERICHTONE SRL, cod unic de înregistrare: 8285051
Romania Tribunalul Galaţi
Secţia a II a civilă
Str. Brăilei nr.153
Dosar nr. 1599/121/2013
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949
Comunicare încheiere nr. 166 din 25.03.2013 dosar nr.1599/121/2013
emisă la: ziua 29, luna Martie, anul 2013
Către,
SC Erichtone SRL, cu sediul în com.Fundeni, sat Hanu Conache, jud. Galaţi prin lichidator judiciar Negoescu IPURL-
Galaţi, str. Portului nr.41, bl.Brateş 2, ap.3, jud.Galaţi
ORC Galaţi- str. Portului nr.20, Galaţi
Se comunică, alăturat, copia Incheierii Nr.166 din 25.03.2013, pronunţată în dosarul nr.1599/121/2013 de Tribunalul
Galaţi privind debitoarea SC Erichtone SRL având nr.de înregistrare în registrul comerţului J17/525/1996.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

*
Romania Tribunalul Galaţi, Secţia A II A Civilă
(*operator de date cu caracter personal nr. 2949)
Dosar nr.1599/121/2013
Încheiere nr.166
Camera De Consiliu Din 25.03.2013
Judecător Sindic: Diana-Mihaela Oancea
Grefier: Valerica Bălţătescu
La ordine fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de faliment formulată de debitoarea SC Erichtone SRL,
cu sediul în com.Fundeni, sat Hanu Conache, jud.Galaţi, în temeiul Legii nr.85/2006.
La apelul nominal a răspuns Dumitru Ionela-Lili, administrator al societăţii debitoare.
S-a făcut referatul cauzei, în sensul că s-a dispus soluţionarea cererii în Camera de consiliu, fără citarea părţilor. Prin
prezenta cerere-legal timbrată- care se află la primul termen de judecată se solicită deschiderea procedurii simplificate
de faliment şi desemnarea ca lichidator judiciar a NEGOESCU IPURL. S-au depus la dosar oferte de servicii din partea
societăţilor de lichidare, precum şi fişa de furnizare informaţii privind societatea debitoare.
Reprezentantul debitoarei se legitimează cu CI seria GL nr.806114; nu are cereri de formulat.
Nefiind alte cereri de formulat judecătorul sindic acordă cuvântul în susţinerea cererii.
Reprezentantul debitoarei având cuvântul solicită admiterea cererii, deschiderea procedurii simplificate de faliment şi
desemnarea CI Negoescu IPURL în calitate de lichidator judiciar.
Judecătorul Sindic,
Asupra cererii de faţă, examinând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:
Prin cererea înregistrata pe rolul instanţei sub nr.1599/121/2013 debitoarea SC Erichtone SRL solicitat deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei.
În fapt, a arătat că societatea a luat fiinţă în anul 1996, având ca obiect principal de activitate comerţ cu amănuntul în
magaziner nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi, tutun şi a desfăşurat activitate până
în 2012. datorită crizei economice, activitatea nefiind profitabilă, veniturile obţinute au devenit insuficiente pentru
acoperirea cheltuielilor, iar societatea înregistrează faţă de creditori datorii, în sumă de 213.452,03lei, fiind în stare de
insolvenţă.
A mai arătat că nu deţine în patrimoniu mijloace fixe ce ar putea fi valorificate, nici nu are disponibilităţi băneşti.
Faţă de criza profundă de lichidităţi debitoarea se consideră în stare de insolvenţă, solicitând deschiderea procedurii
simplificate.
In drept a invocat disp.art.27 şi următoarele din Legea nr.85/2006.
Analizând şi coroborând ansamblul probator administrat în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele:
Constatând că debitoarea SC Erichtone SRL a solicitat să fie supusă procedurii simplificate de insolvenţă .
Constantând că debitoarea se află în încetare de plăţi de la sfârşitul anului 2012.
Constantând că sunt îndeplinite condiţiile disp.art.27-30 din Legea nr.85/2006, instanţa urmează să admită cererea
debitoarei. în temeiul disp.art.32 al.1 din lege va constata că aceasta este în încetare de plăţi şi va deschide procedura
simplificată de insolvenţă împotriva sa.
În conformitate cu disp. art. 107 din lege va desemna lichidator judiciar provizoriu pe Negoescu IPURL care va
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei pe toata durata procedurii, pe baza unui
raport de activitate.
În temeiul disp. art. 61 din lege va dispune notificarea deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitor, creditorilor şi
ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în efectuării menţiunii în temeiul art. 61
din lege, notificările urmând să fie transmise de administratorul judiciar.
Urmează a se fixa termenele prev. de art. 62 din lege.
În conformitate cu art. 61 din lege va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate
cheltuielile de procedură.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Erichtone SRL, cu sediul în com.Fundeni, sat Hanu Conache, jud. Galaţi
,pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi în consecinţă:
In temeiul disp. art.32 alin. 1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii simplificata de insolvenţă împotriva
debitoarei Erichtone SRL, cu sediul în com.Fundeni, sat Hanu Conache, jud.Galaţi.
În temeiul disp.art.107 din Legea nr.85/2006 desemnează lichidator provizoriu pe Negoescu IPURL.
Stabileşte în sarcina lichidatorului atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr.85/2006 şi fixează o remuneraţie de 3000
lei pe toata perioada procedurii, pe baza unui raport de activitate.
In temeiul disp.art.59 al.1 din Legea nr.85/2006 pune în vedere lichidatorului să întocmească şi să depună un raport
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor
cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării.
In temeiul disp.art.61 din Legea nr.85/2006 dispune notificarea deschiderii procedurii asociaţilor, acţionarilor,
creditorilor şi ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării
menţiunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de
30.04.2013.
Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar la data de 10.05.2013.
Fixează termen limita pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 24.05.2013.
Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 21.05.2013 la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii
debitorului.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 27.05.2013.
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către
lichidatorul judiciar.
Definitivă şi executorie.
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţe publică din 25.03.2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Diana-Mihaela Oancea Valerica Bălţătescu
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.

Județul Giurgiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială RUSAN SRL, cod unic de înregistrare: 4706085
Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 731/122/2012
Comunicare sentinţa comercială nr. 733 din 30.10.2012
emisă la data de 18.12.2012
Către:
Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Giurgiu;
Debitor: SC Rusan SRL cu sediul în Giurgiu, str. Tineretului, bl. E200 CF, ap. 5, judeţul Giurgiu, J52/617/1993, CUI
4706085;
Pârâtă: Rusan Gherghina domiciliată în Giurgiu, str. Tineretului, bl. E200 CF, ap. 5, judeţul Giurgiu J52/617/1993, CUI
4706085;
Lichidator judiciar: Management Consult IPURL cu sediul în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, ap. 2, judeţul Giurgiu
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV2
mezanin, judeţul Giurgiu,
se comunică alăturat copia sentinţei comerciale nr. 733 din 30.10.2012 privind pe debitorul SC Rusan SRL având ca
obiect procedura insolvenţei.
Judecător sindic, Grefier,
Nicula Ion M. Ciurea
*
România Tribunalul Giurgiu
Sindic
Dosar nr. 731/122/2012
Operator de date cu caracter personal nr. 3727
Sentinţa comercială nr. 733
Şedinţa publică de la 30 octombrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Ion Nicula
Grefier Marcela Maria Ciurea
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Rusan SRL prin lichidator Management Consult SPRL,
lichidator Management Consult SPRL, pârât Rusan Gherghina, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu
răspundere limitată.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns creditorul AFP, lichidatorul judiciar, lipsă fiind celelalte părţi.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,
Tribunalul văzând că pârâta deşi legal citată nu s-a prezentat pentru administrarea probei cu interogatoriu, nu a formulat
întâmpinare şi nu a propus probe în apărare, va face aplicarea prevederilor art. 225 C. pr. civ., constată cauza în stare de
judecată şi acordă cuvântul pe raportul final, închiderea procedurii insolvenţei şi cererea de angajare a răspunderii
patrimoniale formulată de lichidatorul judiciar.
Lichidatorul judiciar având cuvântul, solicită aprobarea raportului final, închiderea procedurii în contra debitorului,
radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu, descărcarea participanţilor la procedură de îndatoriri şi responsabilităţi,
admiterea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale a fostului administrator, pârâtei Rusan Gherghina şi aprobarea
plăţii onorariului de administrare/lichidare către lichidatorul judiciar conf. art. 4 alin. 4 din Legea insolvenţei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Creditorul AFP având cuvântul, este de acord cu raportul final întocmit de lichidatorul judiciar, închiderea procedurii şi
admiterea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale a fostului administrator.
Instanţa,
Prin Încheierea din 24.04.2012 a Tribunalului Giurgiu s-a dispus trecerea debitorului SC Rusan SRL în procedură
simplificată a insolvenţei, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Consult IPURL.
După preluarea funcţiei, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea operaţiunilor specifice lichidării, întocmind raport
final şi bilanţul general al lichidării.
Adunarea creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei deschise în
contra debitorului SC Rusan SRL cu descărcarea participanţilor la procedură de îndatoriri şi responsabilităţi.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului identifică drept cauze ale
insolvenţei, neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea şi deturnarea activelor debitorului de către organele de
conducere ale acestuia.
De asemenea, au fost identificate persoane din organele de conducere ale societăţii debitoare cărora le este imputabilă
starea de insolvenţă şi în privinţa cărora se poate angaja răspunderea patrimonială pentru pasivul neacoperit.
În consecinţă, lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de
conducere în persoana numitei Rusan Gherghina în calitate de administrator.
În motivarea cererii sale de atragere a răspunderii patrimoniale pentru pasivul neacoperit al debitorului, lichidatorul
arată că reprezentantul debitoarei nu a depus la registrul comerţului bilanţul anual în aşa fel încât nu se poate analiza
situaţia economică a debitoarei, mai precis dacă societatea apare cu profit sau pierdere, dacă deţine active, creanţe,
stocuri, etc.
Aşa cum a arătat în rapoartele anterioare administratorul societăţii nu a colaborat cu lichidatorul judiciar şi nu a pus la
dispoziţie documentele contabile prev. de art. 28 lit. a)-h).
Apreciază că starea de insolvenţă a firmei se datorează neţinerii corecte, conform legii a evidenţei contabile, societatea
nu a mai întocmit raportări contabile, astfel că situaţia economică financiară reală a firmei nu poate fi stabilită cu
exactitate.
Pentru aceste considerente, solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei să răspundă pentru pasivul creat în cuantum
de 907 lei.
În drept, au fost invocate prevederile art. 138 lit. d) şi e) din Legea nr. 85/2006.
Deşi a fost citată în mod legal cu menţiunea de a depune întâmpinare şi a formula probe în contra cererii lichidatorului
judiciar de angajare a răspunderii patrimoniale pârâta nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a depus întâmpinare şi nici nu
a solicitat administrarea de probe în apărare.
Fiind citat cu menţiunea personal al interogatoriu, fără motive întemeiate pârâtul nu s-a prezentat în vederea
administrării probei împrejurare în care se va face aplicarea prevederilor art. 225 C. pr. civ. însă ca un început de
dovadă prin coroborare cu celelalte probe administrate.
Analizând probele dosarului, tribunalul constată următoarele;
1. Prin raportul final întocmit de către lichidatorul judiciar Management Consult IPURL s-a solicitat închiderea
procedurii insolvenţei în contra debitorului SC Rusan SRL.
Raportul final a fost supus discuţiei Adunării creditorilor care l-a aprobat, astfel cum a fost întocmit.
În cuprinsul său au fost menţionate toate activităţile şi operaţiunile desfăşurate de lichidator pe parcursul procedurii
insolvenţei în scopul realizării creanţelor creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv.
Creanţele creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv nu au putut fi acoperite în cursul procedurii de insolvenţă urmate,
pentru că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitorului care să poată fi valorificate în vederea acoperirii
creanţelor creditorilor recunoscuşi înregistrându-se un pasiv în sumă de 907 lei.
Astfel, se constată că în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea 85/2006, se impune închiderea procedurii de
insolvenţă, descărcarea participanţilor de îndatoriri şi radierea debitorului din evidenţele de la registrul comerţului, fiind
îndeplinite toate cerinţele legale.
2. În ceea ce priveşte cererea lichidatorului judiciar de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtei Rusan Gherghina în
calitate de administrator al debitorului pentru pasivul social în sumă de 907 lei, tribunalul o constată întemeiată şi o va
admite în consecinţă.
Drept temei juridic de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului, lichidatorul invocă existenţa cazurilor de
răspundere prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. d) şi e) din Legea nr. 85/2006.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 lit. d) şi e):”În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu
dispoziţiile art. 59 alin. 1 sunt identificate persoane cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la
cererea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul debitorului
persoana juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere
din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului prin una din
următoarele fapte:
lit. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea.
lit. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.
Raportat la probatoriul cauzei tribunalul constată că pârâtul se face vinovat de comiterea faptelor reţinute în sarcina sa
de către lichidatorul judiciar, aşa cum se va argumenta.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

SC Rusan SRL a fost înfiinţată în anul 1993 de către pârâta Rusan Gherghina în calitate de asociat unic şi administrator,
firma având drept obiect comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate.
Deşi a fost notificată în mod legal de către practicianul în insolvenţă desemnat pârâta fără motive întemeiate nu şi-a
îndeplinit obligaţia legală de a preda documentele de evidenţă contabilă menţionate expres de lege (art. 28 din Legea nr.
85/2006.
De asemenea, după formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale personale împotriva acesteia, instanţa a
citat-o pe aceasta cu menţiunea de a depune înscrisuri în probaţiune, respectiv toate documentele de evidenţă
menţionate în alineatul precedent pentru a dovedi ţinerea regulată a contabilităţii debitorului.
Fiind citată cu menţiunea personal la interogatoriu pârâta nu s-a prezentat pentru a răspunde, fără motive temeinice,
împrejurare în care se va face aplicaţia prevederilor art. 225 c. pr. civ., însă ca un început de dovadă şi prin coroborare
cu celelalte probe administrate.
În aceste împrejurări tribunalul constată că pârâta în mod intenţionat s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor întrucât nu
a ţinut contabilitatea firmei în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă contabilă care să ateste
efectuarea diverselor operaţiuni comerciale.
Neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă a produs dezorganizarea
activităţii acesteia şi implicit la încetarea de plăţi, întreaga responsabilitate pentru pasivul nejustificat al debitorului
revenind pârâtei în calitate de organ de conducere-administrator.
În ceea ce priveşte cazul de răspundere prev. de art. 138 lit. e) din Legea nr. 85/2006 tribunalul îl constată ca nefondat
întrucât lichidatorul judiciar nu a probat că debitorul a deţinut bunuri în patrimoniu care să fi fost deturnate/ascunse de
către pârâtă.
Pentru aceste considerente, tribunalul va aproba raportul final, va închide procedura insolvenţei şi va admite cererea
formulată de lichidatorul judiciar împotriva pârâtei.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Management Consult IPURL.
In baza art. 131 din Legea 85/2006,
Închide procedura insolvenţei în contra debitorului SC Rusan SRL cu sediul în Giurgiu, str. Tineretului, bl. E200 CF,
ap. 5, judeţul Giurgiu, J52/617/1993, CUI 4706085.
Dispune radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu.
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi.
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar privind angajarea răspunderii personale a fostului administrator,
pârâta Rusan Gherghina domiciliată în Giurgiu, str. Tineretului, bl. E200 CF, ap. 5, judeţul Giurgiu şi obligă pe acesta
la plata sumei de 907 lei către creditorul Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Giurgiu.
In temeiul art. 135 din legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe, debitorului, creditorilor şi lichidatorului judiciar.
În baza art. 4 pct. 4 din Legea 85/2006, dispune plata onorariului de lichidare în sumă de 1000 lei, fără TVA către
lichidatorul judiciar Management Consult IPURL cu sediul în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, ap. 2, judeţul Giurgiu,
din fondul de lichidare.
Definitivă.
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 30.10.2012.
Preşedinte, Grefier,
Nicula Ion Ciurea Marcela Maria

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BOJIMET COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 27241558
Raport final privind debitorul Bojimet Company
Nr.: 725, data emiterii: 18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1697/95/2013, Tribunal Gorj, Secţia a II-a Civila Judecător sindic Marinela
Cornelia Vladucu
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Tudor Vladimirescu nr 34, Tg-Jiu, jud. Gorj
3.1. Debitor: SC Bojimet Company SRL Cod de identificare fiscală 27241558 sediul social în Tg-Jiu, str. Meteor, nr.90,
jud.Gorj, Număr de ordine în registrul comerţului J 18/332/2010.
5.Lichidator judiciar: Nick SPRL Cod de identificare fiscală 20819744, sediul social în Craiova, str. Calea Bucureşti,
nr.15 B, jud. Dolj.
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă Rsp 0157, tel./fax 0251/418919
E-mail nicksprl@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Balan Emanuel.
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Nick SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bokimet Company SRL,
conform încheierii din data de 13.02.2013, pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia a II-a Civila, în dosarul 1697/95/2013,
în temeiul art. 131 (1) din Lg 85/2006

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Închiderea procedurii de lichidare judiciară a debitoarei S.C Bojimet Company S.R.L şi încuvinţarea onorariului de
3.000 lei de la fondul de lichidare aflat la dispoziţia U.N.P.I.R
prin Încheierea nr. 40 din 13.02.2013 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.1697/95/2013 s-a dispus deschiderea
procedurii de lichidare judiciară a debitoarei S.C Bojimet Company S.R.L
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în presa a anunţului de deschidere a procedurii. Totodata am publicat
anunţul şi termenele stabilite de instanţa de judecata şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
La dosarul de faliment au fost depuse două declaraţii de creanţă din partea AFP Tg. Jiu şi Administaţia Fondului de
Mediu care au fost evidenţiate în mod corespunzător în ordinea priorităţilor prevăzute de art.123 din Legea 85/2006:
Prin adresa nr.46809/18.04.2013 Primăria Tj. Jiu ne-a comunicat ca debitoarea nu figurează cu bunuri mobile sau
imobile supuse impozitării.
Până în acest moment nu am identificat acte şi fapte din cele prevăzute de art.138 care sa impuna antrenarea
răspunderii.
Faţă de această situaţie considerăm că sunt îndeplinite condiţiile pentru închiderea procedurii aşa cum sunt prevăzute la
art.131 din Legea 85/2006
Nick SPRL
Balan Emanuel

2. Societatea comercială VLADMARIS SRL, cod unic de înregistrare: 23568728


Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Număr: 1850, data emiterii: 08.04.2013
1. Date privind dosarul nr. 2578/95/2012, Tribunalul Gorj, Secţia Comercială, Judecător-sindic: Angela Antoaneta
Popescu.
2.Arhiva instanţei: Tg Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, tel.0253213964, programul registraturii instanţei 900-1230.
3.1.Debitor: SC Vladmaris SRL, cod de identificare fiscală 23568728, cu sediul în Tg Jiu, str. 9 Mai, nr. 24, Jud. Gorj,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J18/313/2008.
4.Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Tg-Jiu.
5.Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL, cod de identificare fiscală 29645102, cu sediul în str. Victoriei, nr.
98, et.1, ap.11, localitatea Tg-Jiu, jud. Gorj, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II 0584,
tel./fax 0353/418282, e-mail: expertconsultgrup@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant legal: asociat coordonator
Pescar Emilia.
6.Subscrisa Expert Consult Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vladmaris SRL, conform
sentinţei nr. 822 din 21.05.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II a Civilă, în dosarul nr. 2578/95/2012 în
temeiul art. 24 şi 25 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raport lunar privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuţiilor şi în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7. Depunem prezentul în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea
privind procedura insolvenţei
Număr dosar: 2578/95/2012, Tribunal Gorj, Secţia a II a Civila, Judecător-sindic: Angela Antoaneta Popescu.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Lichidator judiciar: Expert Consult Grup
IPURL. Debitor: SC Vladmaris SRL. Date despre debitoare: Conform datelor existente la Registrul Comerţului rezultă
următoarele: Societatea comercială Vladmaris SRL îşi are sediul declarat în Târgu Jiu, str. 9 Mai, nr. 24, Jud. Gorj, nr.
de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J18/313/2008, cod de identificare fiscală 23568728, activitate
principală – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidentiale–cod CAEN 4120. Menţiuni privind
descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: Raport de activitate al debitorului SC
Vladmaris SRL, pentru lunile martie-aprilie 2013 întocmit în baza art. 25 din legea 85/2006 actualizată. Procedura
falimentului debitorului se află în faza completării raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la
apariţia stării de insolvenţă a SC Vladmaris SRL.
Referitor la documentele societăţii şi la inventarierea patrimoniului: Deşi lichidatorul judiciar a făcut demersuri prin
care a solicitat administratorului societăţii predarea documentelor prevăzute de art.28 din Legea nr. 85/2006, acesta nu
s-a conformat, deşi a primit corespondenţa transmisă. În urma cercetărilor penale s-a constatat că mama
administratorului societăţii, respectiv Iana Ioana, cu domiciliul în Tg Jiu, str. Victoriei, Bl.13, sc.1, et.2, ap.10, Jud.
Gorj, a fost administratorul de fapt al societăţii, conform procurii generale nr. 2153/28.03.2008 autentificată de BNP
Silvia Badea. În dosarul nr. 596/P/212, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus, în mod inexplicabil, scoaterea de
sub urmărire penală a învinuitei Iana Ioana, deşi lichidatorul judiciar a demonstrat că aceasta s-a sustras, predării
integrale a documentelor financiar contabile pe perioada 2009-2011( dorea să le predea doar pe cele aferente anilor
2009 şi 2010). Prin adresa nr. 1711/27.03.2013 am solicitat, din nou, administratorului de fapt al societăţii, respectiv lui
Iana Ioana predarea integrală a documentelor societăţii pe perioada 2009-2011 şi a patrimoniului acesteia.
De această dată corespondenţa a fost transmisă printr-o firmă de curierat rapid, agenţii acesteia constatând, din discuţia
cu persoanele care locuiesc la adresa oficială de domiciliu a administratoarei de fapt a debitoarei. La contactarea
telefonică a acesteia ( cu telefonul menţionat în dosarul de cercetare penală al acesteia), Iana Ioana a refuzat primirea
corespondenţei, aflând că este transmisă de către lichidatorul judiciar al SC Vladmaris SRL.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Referitor la controlul fiscal solicitat DGFP Gorj: Control fiscal solicitat DGFP Gorj la debitorul în cauză nu s-a putut
efectua întrucât avizul de inspecţie fiscală nu a putut fi recepţionat de către societate, această nemaifuncţionând la
adresa sediului oficial, iar administratorul de fapt a societăţii nu locuieşte efectiv la adresa de domiciliu oficială, aspecte
constatate şi de lichidatorul judiciar. Referitor la completarea raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care
au dus la apariţia stării de insolvenţă a SC Vladmaris SRL: Având în vedere refuzul administratoarei de fapt a debitoarei
de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile ale societăţii pentru perioada 2009-2011,
s-a solicitat DGFP Gorj punerea la dispoziţie a ultimului bilanţ contabil şi a ultimei balanţe de verificare depusă de
debitoare la această instituţie. AFP Tg Jiu ne-a comunicat situaţia declaraţiilor fiscale depuse de societate. Completarea
raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a SC Vladmaris SRL va
fi întocmit în baza ultimei situaţii financiare transmisă de debitoare către DGFP Gorj, în situaţia în care nu se va putea
intra în posesia tuturor documentelor societăţii pe perioada 2009-2011.
Vă rugăm să luaţi act de prezentul raport de activitate şi să dispuneţi continuarea procedurii de faliment a debitoarei SC
Vladmaris SRL pentru finalizarea demersurilor de intrare în posesia lichidatorului a documentelor financiar–contabile
ale societăţii şi pentru completarea raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de
insolvenţă a SC Vladmaris SRL şi aprobarea acesteia de către AdunareaCreditorilor.
Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL, prin asociat coordonator Pescar Emilia

3. Societatea comercială WELCOME SRL, cod unic de înregistrare: 17109470


România Tribunalul Gorj
Secţia a II-a Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 4035/95/2013
Comunicare încheiere nr. 129/2013, din data de 16 aprilie 2013
Către,
Debitoarea SC Welcome SRL, cu sediul în oraşul Turceni, sat Murgeşti, judeţul Gorj, CUI 17109470, J18/20/2005.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 129/2013 din data de 09 aprilie 2013 pronunţată în dosarul nr. 4035/95/2013
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Welcome SRL, cu sediul în oraşul Turceni, sat Murgeşti,
judeţul Gorj, CUI 17109470, J18/20/2005.
Judecător-sindic, Grefier,
Mădălina-Elena Lungănoiu Violeta Rădulea
*
România Tribunalul Gorj
Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 4035/95/2013
Încheierea nr. 129/2013
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 09 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător-sindic: Mădălina Elena Lungănoiu
Grefier–şef: Violeta Rădulea
Pe rol fiind examinarea cererii de deschidere procedură simplificate a insolvenţei formulată de debitoarea SC Welcome
SRL prin administrator social Gaiţă Georgeta.
La apelul din Camera de consiliu au lipsit părţile.
Procedura de citare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care cererea fiind în stare de judecată, se trece la
soluţionare.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de faţă,
Prin cererea înregistrată la data de 04.04.2013 pe rolul acestei instanţe, debitoarea SC Welcome SRL prin administrator
social Gaiţă Georgeta a solicitat instanţei să se dispună deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei cu motivarea că
societatea se află în stare de insolvenţă şi este în încetare de plăţi prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru
plata datoriilor către creditori în sumă de 12.367,00 lei, reprezentând obligaţii bugetare şi alte obligaţii.
S-a solicitat numirea ca lichidator judiciar a Insol Industry IPURL Tg.-Jiu.
In drept şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 27 şi următoarele din Legea nr. 85/2006.
In dovedirea cererii au fost depuse la dosarul cauzei declaraţia că nu a mai fost supusă procedurii insolvenţei, declaraţia
administratorului social că nu a fost condamnat, lista creditorilor, acte contabile.
Analizând cererea, judecătorul sindic reţine că legea referitor la valoarea – prag a creanţei – 45.000 lei – nu impune un
cuantum minim al datoriei care să condiţioneze admiterea cererii formulate de debitor, legea permiţând însă deschiderea
procedurii chiar înainte de ivirea stării de insolvenţă, dacă aceasta este iminentă.
Practica judiciară privind procedura falimentului prevede că scopul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
prevăzută de Legea 85/2006 este acoperirea pasivului debitoarei şi trebuie făcută la momentul optim pentru evitarea
acumulării de datorii care în viitor nu vor putea fi acoperite.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Astfel se constată că debitoarea are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 12.367,00 lei - obligaţii bugetare şi
alte datorii, se află în incapacitate de plată mai mult de 90 zile, conform art.3 alin.1 pct.6 din lege.
Judecătorul sindic, analizând cererea constată în cauză sunt îndeplinite disp. art. 27, art.32 raportat la art.107 din Legea
nr. 85/2006, se constată că debitorul este în încetare de plăţi, nu deţine bunuri în patrimoniul, astfel încât o va admite şi
va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, urmând a fi numit lichidator judiciar, aşa cum a solicitat
debitoarea, pe Insol Industry IPURL Tg.-Jiu, cu un onorariu lunar de 500 lei.
Totodată, se vor dispune şi celelalte măsuri imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
În temeiul art.1 alin.2 lit. f, art.27, art.32 alin.1 raportat la art. 107 alin 1 litera A din Legea privind procedura
insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate de faliment faţă de debitoarea SC Welcome SRL, cu sediul în
oraşul Turceni, sat Murgeşti, judeţul Gorj, CUI 17109470, J18/20/2005.
Numeşte în calitate de lichidator judiciar provizoriu Insol Industry IPURL Tg.-Jiu, cu o retribuţie lunară de 500 RON,
ce se va achita din averea debitoarei, iar în cazul în care debitoarea nu are bunuri, din fondul de lichidare, lichidatorul
urmând să îndeplinească atribuţiile prevăzute de art.25 din lege;
Dispune notificarea deschiderii procedurii simplificate de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului
comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
În baza art.47 alin.4 din lege, dispune ridicarea dreptului de administrare al administratorului social şi dizolvarea
societăţii.
În baza art.48 din Legea nr. 85/2006, dispune ca toate băncile la care debitorul are disponibil în conturi să nu efectueze
operaţiuni de plată fără un ordin al lichidatorului.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la 15.05.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 22.05.2013.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea tabelului în
Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 15 zile de la expirarea celor 5 zile de la
publicarea în BPI, sau direct pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor.
Termen de fond, 22.05.2013.
Cu apel.
Dată în şedinţa din Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 09 Aprilie 2013, la Tribunalul Gorj.
Judecător–sindic, Grefier-şef,
Mădălina Elena Lungănoiu Violeta Rădulea

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROMANESCU SERV SRL, cod unic de înregistrare: 17932033
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 7581/97/2012
Termen: 25.04.2013
Citaţie
Emisă la: ziua 18, luna 04, anul 2013
Creditorii din lista anexă,
Sunt chemaţi la această instanţă, cam. 203, complet C 5 în ziua de 25, luna 04, anul 2013, ora 9:00, în calitate de
creditori, în proces cu debitoarea SC Romanescu Serv SRL, cu sediul social în Petroşani, str. Aviatorilor, nr. 6, parter,
jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 17932033, număr de ordine în registrul comerţului J20/1402/2005, pentru
Legea 85/2006.
Listă anexă privind creditorii debitoarei SC Romanescu Serv SRL
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643, Judeţ HD, localitate Deva,
Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter
2. Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, cod de
identificare fiscală 16982459, Judeţ HD, localitate Petroşani, Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 93
3. SC Trans Phoenix SRL, cod de identificare fiscală 2146291, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J20/1332/1991, HD, localitate Lupeni, Lupeni, str. Al. Trandafirilor bl. 12, ap. 7, sc.4, jud. Hunedoara
4. SC Miha Serv SRL, cod de identificare fiscală 24071947, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J01/773/2008, AB, localitate Albac, Albac, str. Cloşca, nr. 28, jud. Alba
5. SC TBI Leasing SRL, cod de identificare fiscală 14482325, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J40/1526/2002, sector 1, localitate Bucureşti, Bucureşti str. Puţul lui Zamfir, nr. 8-12, sector. 1
6. SC Inter Camion SRL, cod de identificare fiscală 22713420, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J40/3051/2007, BV, localitate Braşov, Braşov, str. Mureşului, nr. 3, bl. E24, ap. 6, jud. Braşov

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

7. SC OMV Petrom Marketing SRL, cod de identificare fiscală 11201891, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J40/10637/1998, sector 2, localitate Bucureşti, Sediu procesual ales în Bucureşti, Connect Bussines Park, Bd.
Dimitrie Pompei, nr. 10A, clădirea C3, etj. 7, sector 2
8. SC RSL Leasing IFN SA, cod de identificare fiscală 11277520, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J40711902/1998, sector 3, localitate Bucureşti, Bucureşti str. Matei Basarab, nr. 20, sector 3
9. Bancpost SA, cod de identificare fiscală 404416, număr de ordine în registrul în care este înregistrat J40/9052/1991,
sector 2, localitate Bucureşti, Bucureşti Bd. Dimitrie Pompei, nr. 6A, sector 2
10. SC ENI România SRL, cod de identificare fiscală 6811583, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J40/27493/1994, bh, localitate Oradea, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169A, parter, sector 1 cu sediu procesual ales în
Oradea, str. Andrei Saguna, nr. 3, ap. 5, judeţul Bihor
11. SC Pentaserv Construct SRL, cod de identificare fiscală 5284930, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J38/187/1994, VL, localitate Livezi, Loc. Livezi Jud. Vâlcea
12. SC Vildrum SRL, cod de identificare fiscală 24760895, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J38/1169/2008, TM, localitate Timişoara, com. Popeşti, sat. Zărnesti, jud. Vâlcea
13. SC Sima Exped SRL, cod de identificare fiscală 15174005, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J20/93/2003, HD, localitate Sântămăria-Orlea, Sântămăria-Orlea, nr. 204, jud. Hunedoara
14. SC Vio&Mary Trans SRL, cod de identificare fiscală 17211223, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J1/147/2005, AB, localitate Posaga de Jos, Posaga de Jos, nr. 114, jud. Alba
15. SC Tehnoasfalt SRL, cod de identificare fiscală 21112970, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J20/275/2007, HD, localitate Aurel Vlaicu, Aurel Vlaicu, nr. 167 Jud. Hunedoara
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Mehedinţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială 2000 SEVERIN SA, cod unic de înregistrare: 16101753
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului
Nr. 2035/10.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5981/101/2012 - fond, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Corneliu Popescu
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Carol I, nr. 14, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi, Număr de telefon: 0252/311506,
0252/314211. Programul arhivei/registraturi instanţei: luni – vineri, orele 0900 – 1300.
3.Debitor: SC 2000 Severin SA, Cod de identificare fiscală 16101753, sediul în Dr. Tr. Severin, Calea Timișoarei, nr.
185, jud. Mehedinţi, Număr de ordine în Registrul Comerţului J25/48/2004.
4. Lichidatori judiciari asociaţi: Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, număr înregistrare RFO
II-0248, sediul social Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, sc.2, et. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, tel./fax 0352/401938, Nume şi
prenume reprezentant legal lichidator judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu Constantin, Yna Consulting SPRL, cod
de identificare fiscală 21146590, număr înregistrare RFO II-0213, sediul social Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18,
jud. Mehedinţi, tel./fax 0252/328293, Nume şi prenume reprezentant legal lichidator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social Dr. Tr.
Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. M1, sc.3, ap. 5, jud. Mehedinţi, membră UNPIR conform legitimaţiei nr. 1B1463, tel./fax
0252/326868, Nume şi prenume reprezentant legal lichidator judiciar persoană fizică autorizată Grădinaru Valentina, şi
Consultant Insolventa SPRL - succesor de drept al Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, cod identificare
fiscală 20880260, număr înregistrare RFO II-0649, sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6,
sc.2, ap. 1, jud. Mehedinţi, tel/fax: 0252/354399, prin reprezentant legal lichidator judiciar persoană fizică autorizată
Popescu Emil; cu sediul ales pentru comunicări în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinți,
tel./fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Visal Consulting SPRL, Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina şi
Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 2000 Severin SA,
reprezentate legal prin Ilie Laurențiu Constantin, Motoi Gogu, Grădinaru Valentina și Popescu Emil, în temeiul art. 21
alin. (1) coroborat cu art. 24 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul lunar privind descrierea
modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din
Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC 2000 Severin SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una)
filă.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor
efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
pentru debitorul SC 2000 Severin SA
Număr dosar: 5981/101/2012 - fond, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător sindic: Corneliu Popescu
Temei juridic: art. 21 alin. (1) 1 coroborat cu art. 24 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidatori judiciari asociaţi: Visal Consulting SPRL, Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina și Consultant Insolventa SPRL - succesor de drept al Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu
Emil, asociaţi prin contract.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Debitor: SC 2000 Severin SA


Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Subscrisele Visal Consulting SPRL, Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina și
Consultant Insolventa SPRL- succesor de drept al Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, asociate prin
contract, în calitate de lichidator judiciar al SC 2000 Severin SA, aflată în procedura de faliment în dosarul
5981/101/2012, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura
insolvenţei, am întocmit prezentul raport de activitate prin care informăm instanţa şi creditorii societăţii cu privire la
actele şi operaţiunile efectuate în cursul procedurii falimentului debitoarei.
Lichidatorul judiciar a constatat că, până la termenul limită din data de 13.03.2013 s-au înregistrat la dosarul cauzei
două cereri suplimentare de creanţă, respectiv:
- D.G.F.P. Mehedinţi - A.F.P. Drobeta Turnu Severin pentru suma de 15 995,00 lei, în categoria creanţelor bugetare;
- Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin - Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru o creanță bugetară în valoare
de 259,66 lei.
Ambele cereri au fost înregistrate de lichidatorul judiciar în tabelul suplimentar al creanţelor la valorile solicitate, tabel
înregistrat la termenul din data de 27.03.2013 la dosarul cauzei.
De asemenea, prin grija lichidatorului judiciar, tabelul suplimentar a fost publicat în BPI nr. 5692/01.04.2013 cu cererea
nr. 4675/01.04.2013, fiind comunicat şi fostului administrator societar Dăescu Ionel la aceeași dată.
În situaţia în care nici o contestaţie nu s-a înregistrat la tabelul suplimentar până la termenul limită din data de
10.04.2013, vom solicita judecătorului-sindic acordarea unui termen pentru întocmirea şi depunerea la dosarul cauzei a
tabelului definitiv consolidat al creanţelor.
Lichidator judiciar asociat, prin reprezentant Visal Consulting SPRL

2. BRIHAC N. NATALIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 19878313


Depunere hotărârea adunării creditorilor Brihac N. Natalia Întreprindere Individuală
Nr. 2071/18.04.2013
1.. Date privind dosarul: Număr dosar 6567/101/2011 - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea
2.Arhiva/Registratura instanţei: B-dul Carol I, nr. 14, localitatea Dr. Tr. Severin. judeţul Mehedinţi, telefon:
0252/311506, 0352/403100.
3.Debitor: Brihac N. Natalia Întreprindere individuală, cod de identificare fiscală 19878313, sediul social în comuna
Jiana, sat Jiana Mare, nr. 275, jud. Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului F25/500/2006.
4.Creditori conform tabelului creanţelor depus la dosarul cauzei.
5.Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, număr înregistrare RFO II-0248,
sediul social Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, bl. S4A, sc.2, et. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, tel./fax 0352/401938, nume şi
prenume reprezentant legal lichidator judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu Constantin
6.Subscrisa: Visal Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Brihac N. Natalia Întreprindere
individuală, reprezentat legal prin Ilie Laurenţiu Constantin, conform sentinţei nr. 569 din data de 21.12.2012
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
6567/101/2011 - fond în temeiul art. 7 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică hotărârea adunării
creditorilor debitorului Brihac N. Natalia Întreprindere Individuală din data de 10.04.2013, astfel întocmită, în anexă, în
număr de 1 (una) filă.
6.Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor
de insolvenţă.
Hotărârea adunării creditorilor debitorului Brihac N. Natalia Întreprindere Individuală din data de 10.04.2013
Nr. dosar: 6567/101/2011 - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea
Temei juridic: art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL
Debitor: N. Natalia Întreprindere individuală, cod de identificare fiscală 19878313, sediul social în comuna Jiana, sat
Jiana Mare, nr. 275, jud. Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului F25/500/2006.
Hotărârea adunării creditorilor din data de 10.04.2013
(Loc rezervat pentru viză Registratură)
Date privind dosarul:
Număr dosar: 6567/101/2011
Tribunalul: Mehedinţi
Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea
Debitor: Brihac N. Natalia - Întreprindere individuală
Sediul: sat Jiana Mare, nr. 275, comuna Jiana, judeţul Mehedinţi
CUI/CNP:
1 9 8 7 8 3 1 3

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

Încheiat astăzi,
1 0 0 4 2 0 1 3
la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. /18.04.2013, str. Smârdan, bl. S4A, sc.2, et. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, cu
ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei. Convocatorul şedinţei a fost publicat în BPI nr. 5436/28.03.2013.
Ordinea de zi
1. Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic în persoana Visal Consulting SPRL şi stabilirea
onorariului acestuia; propunerea lichidatorului judiciar este ca onorariul să fie în sumă de 800 lei lunar calculat de la
data deschiderii procedurii falimentului şi a unui onorariu de succes în cotă de 10% din vânzarea bunurilor şi încasarea
creanţelor (ambele sume fiind exclusiv TVA).
2. Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din averea debitoarei întocmit de expert evaluator Iacob Romulus.
3. Aprobarea metodei de vânzare a bunurilor mobile din averea debitoarei, respectiv licitaţie publică cu strigare
conform regulamentului întocmit de lichidatorul judiciar.
Desfăşurarea şedinţei adunării creditorilor:
Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor Brihac N. Natalia - Întreprindere individuală convocată şi prezidată de către
lichidatorul judiciar în data de 10.04.2013, orele 0915 s-a prezentat delegatul creditoarei D.G.F.P. Mehedinţi –
Administraţia Finanţelor Publice /18.04.2013, domnul Popescu Aurel, creditor ce deţine 20,57% din masa credală.
Adunarea creditorilor a fost convocată la iniţiativa lichidatorului judiciar
Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că este cea de-a doua Adunare a creditorilor având aceeaşi ordine de zi, pentru care nu
este întrunit cvorumul cerut de lege. Conform manualului de Bune practice în insolvenţă în situaţia în care creditorii
societăţii nu-şi manifestă interesul şi nu se prezintă la adunările creditorilor ordinea de zi se consideră aprobată în mod
tacit.
Discutarea ordinii de zi:
Conform procesului - verbal nr. 601 din 10.04.2013, depus la dosarul cauzei.
Hotărâri:
1. Se confirmă lichidatorul judiciar desemnat de judecătorul-sindic în persoana Visal Consulting SPRL şi onorariul
acestuia în sumă de 800 lei lunar calculat de la data deschiderii procedurii falimentului şi un onorariu de succes în cotă
de 10% din vânzarea bunurilor şi încasarea creanţelor (ambele sume fiind exclusiv TVA).
2. Se aprobă raportul de evaluare a bunurilor din averea debitoarei întocmit de expert evaluator Iacob Romulus.
3. Se aprobă metoda de vânzare a bunurilor mobile din averea debitoarei, respectiv licitaţie publică cu strigare conform
regulamentului întocmit de lichidatorul judiciar.
Creditorii pot contesta hotărârea adunării creditorilor în termen de 5 zile de la data publicării acesteia în BPI.
Lichidator judiciar Visal Consulting SPRL

Județul Tulcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SPEEDY DIAMANT SRL, cod unic de înregistrare: 21517884
Curtea de Apel Constanţa
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Traian nr.35c
Dosar nr. 3604/88/2011
Comunicare decizia civilă nr. 310
emisă la data de ziua 20, luna martie, anul 2013
Către,
Conform listă anexă
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr.310 din 20.03.2013 pronunţată în dosarul nr.3604/88/2011 de Curtea de
Apel Constanţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC Speedy Diamant
SRL, cu sediul în Slava Rusă, judeţul Tulcea, nr. de ordine în registrul comerţului J36/203/2007, cod identificare fiscală
21517884 - prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, cu sediul în Constanţa, b-dul 1 Mai
nr.3, bl.H10, sc.A, apt.31, judeţul Constanţa.
Listă anexă
Recurenta creditoare
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea – cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr.163 bis, judeţ Tulcea
Intimată debitoare
S.C. Speedy Diamant SRL, cu sediul în Slava Rusă, judeţul Tulcea, J36/203/2007, CUI 21517884 - prin lichidator
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, cu sediul în Constanţa, b-dul 1 Mai nr.3, bl.H10, sc.A, apt.31,
judeţul Constanţa
Intimat Oficiul Registrului Comerţului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Portului nr.14, judeţul Tulcea
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

*
România Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3604/88/2011
Decizia civilă nr. 310
Şedinţa publică din data de 20 martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte - Elena Carina Gheorma
Judecător - Nastasia Cuculis
Judecător - Mihaela Davidencu Şerban
Grefier - Iuliana Păun
S-a luat în examinare recursul formulat de recurenta creditoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea – cu
sediul în Tulcea, str. Babadag nr.163 bis, judeţ Tulcea, împotriva Sentinţei civile nr.5325/21.09.2012 pronunţată de
Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 3604/88/2011, în contradictoriu cu intimata debitoare SC Speedy Diamant SRL, cu
sediul în Slava Rusă, judeţul Tulcea, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, cu sediul
în Constanţa, b-dul 1 Mai, nr.3, bl.H10, sc.A, apt.31, judeţul Constanţa şi intimatul Oficiul Registrului Comerţului
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Portului, nr.14, având ca obiect procedura insolvenţei art.131 din Legea nr.85/ 2006.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art. 87 şi următoarele din codul de procedură
civilă.
În referatul oral asupra cauzei grefierul de şedinţă evidenţiază obiectul cauzei, menţiunile privitoare la îndeplinirea
procedurii de citare, stadiul procesual. Învederează că recursul este declarat în termenul legal, motivat şi scutit de plata
taxei judiciare de timbru; se solicită judecata cauzei în lipsa părţilor.
Curtea constată că nu sunt motive de amânare, apreciază dosarul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare luând act
că se solicită judecata cauzei în lipsă conform art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă.
Curtea,
Asupra recursului de faţă:
Prin Sentinţa civilă nr.5325/21.09.2012 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.3604/88/2011 al Tribunalului
Tulcea s-a admis cererea lichidatorului Cabinetul Individual de Insolvenţă Crişan Daniela privind închiderea procedurii
insolvenţei şi, în temeiul art. 131 din Legea nr.85/2006 s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei aplicată faţă de
debitoarea SC Speedy Diamant SRL; radierea debitoarei din Registrul Comerţului, notificarea sentinţei direcţiei
teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea
menţiunii.
Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că deschiderea procedurii de insolvenţă, în forma
simplificată, cu privire la debitoarea Speedy Diamant SRL Slava Rusă, jud.Tulcea, fiind desemnat lichidator Cabinet
Individual de Insolvenţă Crişan Daniela.
La data de 20 aprilie 2011 lichidatorul judiciar a prezentat raportul cu propunerea de închidere a procedurii insolvenţei
în temeiul art.131 din Legea 85/2006, arătând că debitorul nu are sume de bani în cont şi nici bunuri în avere care să
poată fi valorificate, precum şi că, potrivit raportului privind cauzele insolvenţei a rezultat că starea de insolvenţă nu se
datorează vreunei fapte care ar putea fi imputabilă fostului administrator ori managementului defectuos al acestuia,
propunând închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea 85/2006.
Raportul privind închiderea procedurii întocmit de lichidatorul Cabinetul Individual de Insolvenţă Crişan Daniela a fost
notificat singurului creditor înregistrat în tabelul obligaţiilor debitoarei, nefiind formulate obiecţiuni la acesta.
Cum nu au fost formulate obiecţiuni la raportul privind închiderea procedurii şi pentru că au fost respectate condiţiile
necesare şi obligatorii pentru închiderea procedurii, instanţa, constatând că cererea lichidatorului judiciar este
întemeiată, a admis cererea şi a făcut aplicarea dispoziţiilor art.131 din Legea 85/2006, dispunând închiderea procedurii
insolvenţei deschisă faţă de debitoare, radierea debitoarei din registrul în care este înmatriculată şi notificarea închiderii
procedurii direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi ORC unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, pe care a criticat-
o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu motivarea că judecătorul sindic nu s-a pronunţat faţă de persoanele culpabile de
starea de insolvenţă a societăţii debitoare, în speţă administratorul debitoarei, iar lichidatorul judiciar a refuzat să
promoveze cerere în temeiul art.138 alin.1 lit.c din Legea nr. 85/2006, cu toate ca avea dreptul, întrucât a dispus, în
interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridica la încetarea de plaţi", având în
vedere debitul datorat bugetului consolidat al statului în cuantum de 9.249 lei, fostul administrator prin continuarea
activităţii debitoarei a dus în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, având obligaţia potrivit art.3 alin.1 lit.a
din Legea nr.85/2006 să solicite judecătorului sindic intrarea debitoarei în procedura insolvenţei.
De asemenea, administratorul debitoarei nu şi-a exercitat atribuţiile imperativ stabilite de dispoziţiile Legea 31/1990 în
ceea ce priveşte administrarea cu bună credinţă a societăţii, subliniind în acest fel faptul că potrivit dispoziţiilor art.72
din Legea 31/1990, obligaţiile şi răspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat.
Susţine recurenta creditoare că fostul administrator se face vinovat pentru incorecta gestionare a societăţii, fapta
existentă fiind faptul că a dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi ce ducea în mod vădit persoana juridică
la încetarea de plăţi, prejudiciul este cel faţă de bugetul statului, în cuantum de 9.249 lei, iar intre fapta existentă şi
prejudiciu există fără echivoc legătură de cauzalitate.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7170/19.04.2013

În doctrina juridică civilă în materie delictuală prin enunţul intenţia de a vătăma" se înţelege ca exercitarea dreptului nu
mai poate fi considerată ca normală, cel care a pus în mişcare un drept al sau pentru a păgubi pe terţi, va fi obligat la
repararea daunelor care le-a cauzat: Malitiis non est indulgendum. De asemenea doctrina juridică civilă în materie
delictuală (cu care normele în materia insolvenţei se completează acolo unde nu se dispune) mai se precizează
Concepţia în materie de culpa delictuală constă în nesocotirea unei obligaţii legale, fapt pentru care este inutilă
deosebirea intre culpa levis şi culpa levissima, de cate ori autorul unui fapt ilicit va fi în culpă, el va fi răspunzător.
Culpa este aşadar un element de natură obiectivă, a cărei existenţă este necesară şi suficientă pentru a da naştere la
responsabilitate, independent de elementul subiectiv al voinţei făptuitorului. Voinţa materie de răspundere nu joacă
absolut niciun rol".
În concluzie, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei civile recurate, refacerea raportului final al debitoare în
sensul de a întreprinde măsurile necesare de recuperare a creanţelor datorate de către debitoare.
In drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 85/2006 şi art.3041 C.proc.civilă.
Intimata debitoare, legal citată prin lichidatorul judiciar, nu a formulat întâmpinare, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a
formulat cereri în apărare.
Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, dar şi potrivit art.3041 din Codul de
procedură civilă, Curtea constată că este nefondat nefiind identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii
atacate.
Potrivit dispoziţiilor art.138 (3) din legea insolvenţei, dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a
indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea
prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării
creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De
asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea
creanţelor înscrise la masa credală.
Prin raportul de închidere a procedurii insolvenţei debitoarei lichidatorul judiciar a precizat că nu consideră că sunt
întrunite condiţiile limitativ prevăzute de lege, astfel că nu înţelege să formuleze cerere de antrenare a răspunderii
membrilor din organele de conducere ale debitoarei .
Dreptul creditoarei de control asupra activităţii lichidatorului judiciar nu a fost obstrucţionat decât de propria pasivitate
în derularea procedurii, creditoarea fiind în culpă pentru lipsa de diligenţă astfel că nu se poate critica măsura de
închidere a procedurii pe motiv că nu au fost epuizate toate modalităţile legale de recuperare a creanţelor înscrise în
tabelul creditorilor.
Art.131 din Legea 85/2006 prevede că „ în orice stadiu al procedurii dacă se constată că nu exista bunuri în averea
debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă sa
avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se
dispune şi radierea debitoarei din registrul în care este înmatriculată.”
În atare situaţie, faţă de dovezile existente la dosar, singurul în măsură să aprecieze asupra oportunităţii continuării
procedurii insolvenţei este judecătorul sindic, măsura nefiind condiţionată de aplicare dispoziţiilor art.138 din lege.
Fiind vorba de o hotărâre a judecătorului sindic, prin care s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei, Curtea este
datoare a verifica dacă la momentul pronunţării acesteia erau îndeplinite sau nu cerinţele prevăzute de art.131 din Legea
nr. 85/2006. În cauză, din actele şi lucrările dosarului s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale sus-citate, pentru
că nu mai există bunuri în averea debitorului care ar putea fi valorificate pentru acoperirea creanţelor.
Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage
modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca
nefondat.
Pentru aceste motive, în numele legii decide:
Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta creditoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea cu sediul
în Tulcea, str. Babadag nr.163 bis, judeţ Tulcea, împotriva Sentinţei civile nr.5325/21.09.2012 pronunţată de Tribunalul
Tulcea în dosarul nr. 3604/88/2011, în contradictoriu cu intimata debitoare SC Speedy Diamant SRL, cu sediul în Slava
Rusă, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, cu sediul în Constanţa, b-dul 1 Mai nr.3,
bl.H10, sc.A, apt.31, judeţul Constanţa şi intimatul Oficiul Registrului Comerţului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.
Portului nr.14, judeţul Tulcea. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 20 martie 2013.
Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,
Elena Carina Gheorma Nastasia Cuculis Mihaela Davidencu Şerban Iuliana Păun

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7170/19.04.2013 conţine 19 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19