Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7183 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială GAMA-LEGNO SRL ................................................................................................................. 3

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 5
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială BISONSOL SRL ......................................................................................................................... 5

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 6


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea comercială L.C.A. SECURITY SRL ............................................................................................................. 6

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială CASA DEL HABANO SRL ....................................................................................................... 8
2. Societatea comercială ROVAFIR SRL ........................................................................................................................... 8
3. Societatea comercială SVF MANAGEMENT PROD SERV SRL ................................................................................ 9
4. Societatea comercială TURABO FOOD SRL .............................................................................................................. 10

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială HENNESSY SRL ..................................................................................................................... 11

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 13


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea comercială STICKY IMPEX SRL .............................................................................................................. 13

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială BARNABAS TROTUS SRL .................................................................................................... 14
2. Societatea comercială METAL STAR SRL ................................................................................................................. 15
3. Societatea comercială ZSOMLAC COM SRL ............................................................................................................. 16

Județul Ialomiţa .............................................................................................................................................................. 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială BINGO MEN S.R.L. ................................................................................................................. 16
2. Societatea comercială VALIDOR IMPEX SRL ........................................................................................................... 17

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 19


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială COMPANIA DE CONSTRUCŢII MONTAJ INSTALAŢII S.P.A. SRL ................................ 19
2. Societatea comercială ROB'S SRL ............................................................................................................................... 19

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială ACVILA COM SRL ................................................................................................................. 20
2. Societatea comercială SPERANTA FRUCT SRL ........................................................................................................ 21

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 22


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea comercială B.D.M. SA ................................................................................................................................ 22

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 22


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea comercială AMBIENT SERVICE SRL ...................................................................................................... 22

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GAMA-LEGNO SRL, cod unic de înregistrare: 18948305
Raport final
Nr.3347/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr. 7455/110/2009**; Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ, Judecător sindic Cristina Camelia Spiridon.
2. Creditori: DGFP Bacău.
3.1. Debitor: SC Gama-Legno SRL, cu sediul social în Loc. Tg. Ocna, str. Vâlcele, nr. 143, jud. Bacău, CUI 18948305,
J4/1230/2006;
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat .
4. Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, Cod de identificare fiscal RO 21377578 Domiciliul/Sediul Mun.
Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFOII 0311/2007; Tel:
0742691057, tel./fax 0234/515152.
Subscrisa Codmar Insolvency IPURL, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacău, RFOII
0311/2007, CUI RO 21377578, legal reprezentată prin practician în insolvenţă av. Dumitru Olaru, în calitate de
lichidator judiciar al SC Gama-Legno SRL cu sediul social în Loc. Tg. Ocna, str. Vâlcele, nr. 143, jud. Bacău, CUI
18948305, J4/1230/2006, în temeiul art. 129, din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, lichidatorul judiciar a
hotărât întocmirea prezentului:
Raport final
în temeiul art. 129 din Legea 85/2006 vă înaintăm prezentul raport cu privire la propunerea închiderii procedurii,
prevăzută de Legea nr.85/2006, declanşată împotriva debitoarei, în consecinţă vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Prin Încheierea din data de 13.04.2011, dispusă de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în
conformitate cu art. 19 al. 4 şi art. 11 al.1 lit. d din Legea 85/2006 instanţa admite cererea creditoarei DGFP Bacău şi va
numi ca lichidator judiciar al debitoarei SC Gama-Legno SRL cu sediul social în Loc. Tg. Ocna, str. Vâlcele, nr. 143,
jud. Bacău, CUI 18948305, J4/1230/2006, pe Codmar Insolvency IPURL Bacău, cu sediul social în mun. Bacău, str.
Mihai Viteazu nr.1, RFOII 0311/2007, CIF RO 21377578, legal reprezentată prin practician în insolvenţă, av. Olaru
Dumitru .
Prin Încheierea din data de 13.04.2011, dispusă de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
este numit în calitate de lichidator judiciar definitiv Codmar Insolvency IPURL Bacău, în locul lichidatorului judiciar
Relisoc IPURL.
A fost notificata deschiderea procedurii falimentului prin publicarea în B.P.I., au fost notificaţi creditorii prezumaţi
cunoscuţi, debitoarea la sediul social şi administratorii statutari cu privire la deschiderea procedurii de faliment.
Din lucrările efectuate în cadrul procedurii falimentului, lichidatorul judiciar constată următoarele:
SC Gama-Legno SRL are sediul social în localitatea Târgu Ocna, str. Vâlcele, nr.143, cod poştal 605600, judeţul Bacău,
înmatriculată la ORC Bacău sub nr. J4/1230/2006, CUI 18948305.
Societatea avea un capital social subscris şi vărsat de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale a 10 lei fiecare, deţinut de către
unicul asociat:
1.Belchim V. Lică-Gabriel – cetăţean român, CNP 1651220270588, cu domiciliul în localitatea Târgu Ocna, str.
Vâlcele, nr.143, cod poştal 605600, judeţul Bacău, 20 părţi sociale, total aport 200 Ron, procent beneficii şi pierderi de
100%;
Acesta îndeplineşte şi funcţia de administrator statutar al debitoarei falite.
Societatea avea declarat ca obiect principal de activitate cod CAEN Rev. 2 “1610 – Tăierea şi rindeluirea lemnului.”
În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei şi a celor dispuse prin sentința de
desemnare, în cadrul procedurii s-au desfășurat activități specifice, cum ar fi :
- au fost notificate unitățile bancare cu privire la deschiderea procedurii şi le-a fost pus în vedere să nu dispună de
lichidităţile existente în conturile debitoarei, fără un ordin al lichidatorului;
- au fost notificaţi creditorii bugetari în vederea depunerii declaraţiilor de creanţă;
- notificarea deschiderii procedurii de falimentului a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă ;
Administratorul statutar şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 35 şi 28 din Legea 85/2006 şi a predat situaţiile şi
documentele prevăzute de art. 28 din Legea 85/2006.
Au fost depuse la dosarul cauzei tabelul preliminar, tabelul definitiv, cuprinzând obligațiile debitoarei, conform acestuia
la masa credala a debitoarei au fost înscriși următorii creditori :
Nr. Denumire Tipul creanței Procent Valoare crenata Valoare Valoare rămasa
crt. creditor acceptata distribuita prin neacoperita
Plan nr.1
1. DGFP Bacău Privilegiata 0% 81.294 lei - 81.294 lei
art.123(4)
2 Primăria Târgu Ocna Privilegiata 0% 5.607,77 lei - 5.607,77 lei
art.123(4)
3 Banca Transilvania Garanta art. 0% 17.712,12 lei - 17.712,12 lei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Nr. Denumire Tipul creanței Procent Valoare crenata Valoare Valoare rămasa
crt. creditor acceptata distribuita prin neacoperita
Plan nr.1
121 (1)
4 E- On Moldova Chirografara 0% 5.315,68 5.315,68
Furnizare SA art. 123 (7)
TOTAL 109.929,57 lei - 109.929,57 lei
În vederea identificării bunurilor aparţinând patrimoniului debitoarei, lichidatorul judiciar a solicitat informaţii despre
acestea şi de la DGFP Bacău, Primăria Tg. Ocna, jud. Bacău, SPCRPCIV Bacău şi OCPI Bacău.
Fostul administrator judiciar Relisoc IPURL a identificat bunuri mobile ale debitoarei, bunuri ce au fost inventariate şi
evaluate de către un evaluator membru ANEVAR, sens în care s-a întocmit Raportul de evaluare nr. 115/23.02.2011,
raport depus şi la dosarul cauzei .
Lichidatorul judiciar nu a formulat acțiune în atragerea răspunderii administratorilor statutari ai falitei.
În urma vânzării prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor aparţinând debitoarei SC Gama-Legno SRL constând în
maşina universală de tâmplărie MUT 400 FC, s-a încheiat procesul verbal nr. 676/29.01.2013 prin care adjudecatarul
Covaci Octavian, cu domiciliul în Târgu Ocna, str. Mihail Eminescu, nr.34, jud. Bacău, CNP 1660701047405, a
adjudecat bunul mobil descris mai sus, achitând preţul total general de 3.510,16 lei, TVA inclus, în trei rate.
La data de 16.04.2013, lichidatorul judiciar întocmind planul de distribuire nr. 1, din suma rezultata din valorificarea
bunului prin planul de distribuire nu au putut fi acoperite cheltuielile procedurale în totalitate şi nici onorariul
lichidatorului judiciar, de asemenea pentru creditori nu a rămas suma disponibila în vederea distribuirii, anexăm planul
de distribuire:
I. Suma încasata din valorificarea ca Mașina universala de tâmplărie MUT 400 FC din averea debitoarei SC Gama
Legno SRL = 3.510,16 lei.
Din care:
a)Cheltuieli de procedura avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar = 3.515lei, conform borderoului de
cheltuieli anexat.
b)Fond de lichidare constituit conform art. 4 pct. 4 din L85/2006 de 2% din suma încasata 3.510,16 X 2% = 70,20 lei.
c)Onorariu administrator judiciar nu a fost recuperat intricat valoarea recuperata prin vânzarea bunului mobil nu
acoperea cheltuielile procedurale şi onorariul lichidatorului judiciar.
Total: 3.510,16 lei
Nu a rămas suma disponibilă în vederea distribuirii către creditori.
II. Creanțe – art. 123 alin 1 pct.4, Legea 85/2006
Nr Denumire Tipul creanței Procent Valoare Valoare Valoare rămasa
.cr creditor crenata distribuita neacoperita
t. acceptata prin Plan nr.1
1. DGFP Bacău Privilegiata 0% 81.294 lei - 81.294 lei
art.123(4)
2 Primăria Târgu Ocna Privilegiata 0% 5.607,77 lei - 5.607,77 lei
art.123(4)
3 Banca Transilvania Garanta art. 0% 17.712,12 lei - 17.712,12 lei
121 (1)
4 E- On Moldova Chirografara 0% 5.315,68 5.315,68
Furnizare SA art. 123 (7)
TOTAL 109.929,57 lei - 109.929,57 lei
Având în vedere că debitoarea nu mai deţine bunuri în patrimoniu care să fie valorificate în cadrul procedurii,
continuarea procedurii ar mări nejustificat cheltuielile, considerăm ca procedura falimentului asupra debitoarei poate fi
închisă, fiind aplicabile prevederile art.129 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.
Fata de cele precizate va rugam sa aprobați prezentul raport final şi bilanțul general, iar prin hotărârea ce o veți pronunța
sa dispuneți :
închiderea procedurii falimentului declanșata împotriva debitoarei falite SC Gama-Legno SRL, conform art.129 din
Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei;
radierea din oficiu a debitoarei din Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacău;
descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedura, debitor şi averea lui,
creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați, conform art.136 din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei;
De asemenea, respectuos vă solicităm să aprobaţi decontarea din fondul de lichidare constituit conform art. 4 alin. 4 din
Legea 85/2006 a următoarelor sume :
Onorariu administrator pe perioada de lichidare = 40,5 lei exclusiv TVA, 40,5 lei X 24% TVA = 50,22 lei
Cheltuieli de procedura avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar = 3.515 lei, conform borderoului de
cheltuieli anexat.
Copii ale prezentului raport au fost comunicate creditorilor, debitoarei, conform art.129 din Legea nr.85/2006 privind
procedura insolventei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Depunem prezentul raport în doua exemplare, din care unul pentru a fi afişat la uşa instanţei, iar un exemplar pentru
dosarul cauzei.
Fata de cele prezentate, respectuos solicitam dispuneți.
Anexam prezentului raport: planul de distribuție nr.1; decont cheltuieli;
Codmar Insolvency IPURL
Practician în insolventa, Av. Dumitru Olaru
Lichidator Judiciar al, SC Gama-Legno SRL

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BISONSOL SRL, cod unic de înregistrare: 21091052
România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Parcul Traian nr.10
Dosar nr. 12867/111/2012
Comunicarea sentinței nr.704/F/2013
emisă la ziua 12.03.2013
Privind pe:
debitorul SC Bisonsol SRL, cu sediul în Oradea, Calea Clujului nr. 192, jud. Bihor, având CUI 21091052 şi J05/391/
2007
lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Băncui Gavril, cu sediul în Oradea, bd. Dacia nr. 41, bl. A4, ap. 7,
judeţul Bihor, cod de identificare fiscală CNP 1401007054650, număr de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă
11204
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II civilă, contencios administrativ şi fiscal
Dosar nr.12867/111/2012
Sentinţa nr.704/F/2013
Şedinţa publică din data de 12.03.2013
Completul compus din:
Judecător sindic Varga Iren
Grefier Pusta Elena Gabriela
Pe rol fiind pentru azi soluţionarea cererii privind procedura de insolvenţă formulată de debitorul SC Bisonsol SRL, cu
sediul în Oradea, Calea Clujului nr. 192, jud. Bihor, având CUI 21091052 şi J05/391/2007, prin lichidator judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă Băncui Gavril, având ca obiect procedura insolvenţei
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă lichidatorul judiciar, restul părţilor fiind lipsă.
Procedura este completă.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura este completă, acţiunea este legal
timbrată, după care:
Reprez. lichidatorului judiciar arată că debitoarea nu deţine bunuri şi depune la dosar cerere de închidere a procedurii de
insolvenţă şi dovezile de comunicare cu creditorii. Arată că nu mai are alte probe şi cereri.
Judecătorul sindic văzând că nu mai sunt alte probe şi cereri, consideră cauza lămurită şi acordă cuvântul părţii prezente
asupra cererii de închidere a procedurii.
Reprez. lichidatorului judiciar solicită închiderea procedurii de insolvenţă, radierea debitoarei din registrul comerţului şi
aprobarea decontului lichidatorului judiciar.
Judecătorul sindic,
Deliberând:
Constată că la data de 12.03.2013, lichidatorul judiciar Cabinet de Insolvenţă Băncui Gavril, desemnat să administreze
procedura insolvenţei debitorului SC Bisonsol SRL, cu sediul în Oradea, Calea Clujului nr. 192, jud. Bihor, având CUI
21091052 şi J05/391/2007 a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea
debitorului şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare;
Constată că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa nr.3065/F/11.12.2012 când s-a dispus intrarea
debitorului în procedura de insolvenţă . Constată că lichidatorul a întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61
din Legea nr.85/2006, precum şi că propunerea de închidere a procedurii a fost comunicată creditorilor, iar aceştia nu s-
a oferit să avanseze sume pentru continuarea procedurii.
Constată că lichidatorul, în urma demersurilor efectuate în cursul derulării procedurii, a constatat că nu s-au identificat
elemente de antrenare a răspunderii organelor de conducere, aspect ce rezultă din rapoartele de activitate depuse la
dosar de lichidatorul judiciar .
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei va dispune închiderea procedurii
insolvenţei şi radierea debitorului
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Bisonsol SRL, cu sediul în Oradea, Calea Clujului nr. 192, jud.
Bihor, având CUI 21091052 şi J 05/391/2007.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 4 (4) din Legea privind procedura insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Băncui Gavril, cu sediul în
Oradea, bd. Dacia nr. 41, bl. A4, ap. 7, judeţul Bihor, în sumă de 3.000 lei, plată care se va face din fondul de lichidare
constituit potrivit art. 4 (6) din L 85/2006 .
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 12.03.2013.
Judecător Sindic Grefier
Varga Iren Pusta Elena Gabriela

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială L.C.A. SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 24751196
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr: 1056 Data emiterii: 15.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5106/62/2012 Tribunal Braşov Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, Judecător sindic: Simona Conţ
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul 15 Noiembrie nr. 45, jud. Braşov, Număr de telefon 0268/419615
programul arhivei/registraturii instanţei, program: 8.30 - 12.30
3. Debitor: SC LCA Security SRL Cod de identificare fiscală 24751196, sediul social: Loc Braşov, str. Turnului, nr. 5,
et. 4, birou 410, jud. Braşov, Număr de ordine în registrul comerţului J08/2996/2008.
4. Creditori: DGFP Braşov, B. X. Q. Telecom SRL
5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Răhăian Monica, sediul social Braşov, bd. Hărmanului Nr.
31, Bl 2, Sc. C, ap. 16, jud. Braşov, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0296, Cod inregistrare
fiscala 25353270 Tel/Fax 0268/317404 E - mail: monica_rahaian@yahoo. com
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Răhăian Monica în calitate de administrator judiciar al debitorului LCA
Security SRL, prin Sentinţa Civilă nr. 2391/sind/07.11.2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 5106/62/2012, în temeiul art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea
privind procedura insolvenţei comunică: Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de
insolvenţă astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului
SC LCA Security SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5106/62/2012 Tribunal Braşov Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, Judecător sindic: Simona Conţ
Temei juridic: art. 20 lit. (b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Răhăian Monica
SC LCA Security SRL Cod de identificare fiscală 24751196, sediul social: Loc Braşov, str. Turnului, nr. 5, et. 4, birou
410, jud. Braşov, Număr de ordine în registrul comerţului J08/2996/2008.
Obiectul de activitate al societăţii este 8010 - “Activitati de protecție si garda”.
Capitalul social al SC LCA Security SRL este de 200 lei divizat în 20 părţi sociale deţinute 50% (100 lei) de către Lazar
Andra –Marinela asociat - cetăţean român, născut la 10.03.1977 si 50% (100 lei) de către Lazar Silviu - Catalin asociat -
cetăţean român născut la 30.09.1974.
Menţiuni cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar.
Urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenţei administratorul judiciar desemnat, a procedat în conformitate cu
dispoziţiile legale şi cele dispuse de judecătorul sindic, la emiterea şi comunicarea notificărilor precum şi la solicitarea
informaţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor sale.
Prin sentinţa de deschidere a procedurii, instanţa a stabilit următoarele termene:
12.12.2012 - termenul limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului.
09.01.2013 - termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor.
23.01.2013 - termenul pentru întocmirea tabelului definitiv
14.01.2013 - prima şedinţă a adunării creditorilor

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Astfel, având în vedere termenele stabilite, am procedat la notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei
către: debitoarea SC LCA Security, administratorul şi asociatul acesteia, către DGFP Braşov - creditorul care a solicitat
deschiderea procedurii, către Oficiul Registrului Comerţului si Direcţia Fiscală.
Totodată în ziarul „Bursa” nr. 225/22.11.2012 am publicat un anunţ cu privire la deschiderea procedurii generale a
insolvenţei împotriva debitoarei indicând termenul maxim pentru depunerea declaraţiilor de creanţă asupra averii
debitoarei.
Notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă a societăţii debitoare a fost publicată în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 17779/07.12.2012. Tabelul preliminar si Tabelul definitiv al creanțelor cu procesul verbal de afișare la
ușa instanței si Procesul verbal al adunării creditorilor au fost depuse la dosarul cauzei.
Tabelul preliminar a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 777 din 16.01.2013;
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţionarea persoanelor cărora le - ar fi
imputabilă:
In urma notificărilor trimise societatea debitoare a predat administratorului judiciar în data de 13.03.2013 documentele
prevăzute la art. 28 din Legea nr. 85/2006.
Am realizat analiza situaţiei economico - financiare a societăţii debitoare, pe baza datelor extrase din bilanţurile
contabile ale anilor 2009,2010 şi 2011.
Activ 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Active imobilizate - total, din care: . 5.970 4.806 4.700
Imobilizări necorporale 1.270 106 0
Imobilizări corporale 4.700 4.700 4.700
Imobilizări financiare 0 0 0
Active circulante - total, din care: 39.502 8.406 5.448
Stocuri 42.133 0 0
Creanţe 162.993 390 4.275
Casa şi conturi la bănci 5.813 8.016 1.173
Datorii 84.041 171.653 207.952
Active circulante nete - 44.539 - 163.247 - 202.504
Cheltuieli în avans 0 0 0
Capital social – total, din care:
Capital social 200 200 200
Profit sau pierdere reportată 279 - 38.769 - 158.642
Rezultatul exercițiului +Profit/ - Pierdere 38.490 - 119.872 - 39.362
Rezerve 0 1000 1000
Capitaluri - 38.569 - 158.441 - 197.804
Capitaluri - total - 38.569 - 158.441 - 197.804
Este interesantă şi prezentarea evoluţiei societăţii debitoare din punctul de vedere al cifrei de afacere
2009 2010 2011
Cifra de afacere 270.751 123.765 59.227
Profit+/(- Pierdere) netă 38.490 (- 119.872) (- 39.362)
Nr. angajaţi 19 13 6
Indicatorul lichidităţii curente adică Active circulante/Datorii pe termen scurt: 2009 = 39.502/84.041 = 0,47; 2010 =
8.406/171.653 = 0,049; 2011 = 5.448/207.952 = 0,026. În toată această perioadă societatea debitoare a avut o capacitate
foarte scăzută de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Viteza de rotaţie a activelor circulante adică, Active
circulante /Cifra de afaceri: 2009 = 39.502/270.751 = 0,15; 2010 = 8.406/123.765 = 0,07; 2011 = 5.448/59.227 = 0,09.
Exprimă o foarte slabă generare a valorii cifrei de afaceri de activele circulante. Rata solvabilităţii generale, adică (Total
active/datorii curente)100; 2009 = (45.472/84.041) 100 =54,11, %; 2010=(13.212/171.653)100 =7,70%; 2011=
(10.148/207.952)100= 4,88%. Dimensionând proporţia în care activele totale asigură acoperirea financiară a datoriilor
curente, acest indicator s-a înrăutățit în fiecare din anii luaţi în analiză. Rata îndatorării adică (Datorii totale/Total
active)100; 2009 = (84.041/45.472)100 = 184,82%; 2010 = (171.653/13.212)100 = 1.299%; 2011 =
(207.952/10.148)100 = 2.049%. Acest indicator se exprimă procentual şi se consideră ca având un nivel care confirmă o
stare financiară consolidată atunci când mărimea lui se situează sub limita de 30 - 40%. În cazul societăţii debitoare,
rata îndatorării este foarte mare în toţi anii analizaţi.
Aşa cum reiese din discuţiile avute cu reprezentanţii societăţii debitoare, SC LCA Security SRL s-a înfiinţat în anul
2008 având ca obiect de activitate, activitatea de protecţie şi gardă. În anul 2009 activitatea a mers bine, firma reuşind
să încheie contracte şi să - şi desfășoare activitatea în condiţii de profitabilitate. În anul 2010 activitatea a scăzut foarte
mult, urmând ca în anul 2011, pe fondul lipsei de contracte activitatea să continue să se deterioreze, firma întâmpinând
dificultăţi majore în plata datoriile curente.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Alte menţiuni: Direcţia Fiscală Braşov a răspuns notificării trimise. Din răspuns reiese că societatea debitoare nu
figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile si/sau imobile supuse impozitării sau cu debite bugetare neachitate.
În data de 14.01.2013 a fost convocată Adunarea Generală a Creditorilor. La aceasta nu a participat nici un creditor, dar
DGFP Braşov a trimis un Punct de vedere referitor la ordinea de zi prin care confirmă în calitate de administrator
judiciar pe CII Răhăian Monica.
Din cele expuse de noi şi din analiza documentelor existente şi puse la dispoziţia administratorului judiciar, nu reies
elemente care sa indice cupla vreunei persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau mai
multor fapte enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006).
Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii societăţii, concluzionăm că insolvenţa se
datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii fără ca aceasta sa fie imputabilă vreunei persoane, drept
pentru care nu vom promova vreo acţiune de atragere a răspunderii patrimoniale în acest dosar.
Precizăm că opiniile prezentate în acest raport au la bază documentele şi informaţiile disponibile în momentul realizării
acestuia.
Având în vedere cele menționate mai sus, administratorul judiciar propune intrarea în faliment prin procedura
simplificată, conform art. 107(1), D din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Administrator judiciar, Cabinet individual de insolvenţă Răhăian Monica, prin reprezentant legal Răhăian Monica

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CASA DEL HABANO SRL, cod unic de înregistrare: 1568484
Tribunalul Bucureşti
Sectia a VII a Civila
Dosar nr. 76270/3/2011
Tabel preliminar
al creanţelor înregistrate faţă de debitor SC Casa Del Habano SRL
AA 554 / 18.04.2013
Ponderea % Sume
Valoarea
Nr. Valoarea creanţei contestate
Numele creditorilor creanţei în
crt. solicitate (lei) în grad /
reţinute (lei) total Observaţii
creanţe bugetare cf. art. 123 pct. 4 Legea 85/2006
1 DGFP - BJC 3 1.103.953, 00 1.103.953, 00 96, 47 96, 47 -
2 DITL sector 1 40.079, 53 40.079, 53 3, 50 3, 50 -
3 AFM 317, 00 317, 00 0, 03 0, 03 -
total creanţe bugetare 1.144.349, 53 1.144.349, 53 100, 00 100, 00 ---------
total general 1.144.349, 53 1.144.349, 53 -------- 100, 00 ---------
Administrator judiciar,
AA Total Insolvency IPURL
practician în insolventa - asociat unic
Nistor Mandache Ioan

2. Societatea comercială ROVAFIR SRL, cod unic de înregistrare: 14945454


Convocare adunarea creditorilor
Număr: 1008 data emiterii: 18.04.2013
1. Date privind dosarul:Număr dosar 2902/3/2012 Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a civilă, Judecător sindic Moncea
Mariana
2. Creditori:
2.1. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucureşti, str. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2, Bucureşti.
2.2. Gheorghiu Vasile, str. Gheorghe Racovita, bl. 211, scara D, et. 2, ap. 12, Vaslui.
2.3. Raiffeisen Bank SA, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucureşti.
2.4. SC Sity Holding SRL, str. Com. Eugen Botez nr. 19, ap.1, sector 2, Bucureşti.
2.5. SC Romfibre Distribution SRL, str. Odei, nr. 2C, sector 4, Bucureşti.
2.6. Coniac Lucian Nicolae, str. Emil Racovita, nr. 10A, bl. 19, sc.2, et. 6, ap. 50, sector 4, Bucureşti.
2.7. Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui, str. Radu Negru, nr. 274, Vaslui.
3.Debitor: SC ROVAFIR SRL, Cod de identificare fiscală14945454, sediul social Bucureşti, strada Dionisie Lupu nr.
88, corp A, etaj 1, camera 2, sector 1, număr de ordine în registrul comerţului J40/15231/2011.
4. Lichidator judiciar: PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO 27362568, sediul social
strada C.A. Rosetti nr. 40, parter, ap. 2, sector 2, Bucureşti, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
RFOII0488, tel./fax 0213, 400.442/0213.400.452 e-mail office@primeinsolv.ro, nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică practician în insolvenţă coordonator Av. Tatiana Manolache-Onofrei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

5. Subscrisa, PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROVAFIR SRL
conform încheierii din data de 01.02.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă, în dosarul
2902/3/2012, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu
convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Rovafir SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, C.A. Rosetti nr.40, parter, ap. 2, sector 2, Bucureşti în
data de26.04.2013 ora 10:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea modificării preţului de vânzare al bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei, respectiv vânzarea acestora
la cel mai bun preţ oferit.
2. Prezentarea regulamentului de vânzare al bunurilor mobile.
3. Prezentarea regulamentului de vânzare al bunurilor imobile
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Prime Insolv Practice S.P.R.L.
Practician în insolvenţă
Av. Tatiana Manolache-Onofrei

3. Societatea comercială SVF MANAGEMENT PROD SERV SRL, cod unic de înregistrare: 10716512
România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 1104/3/2013
Comunicare încheiere civilă
emisă la: ziua 15 luna 02 anul 2013
PRIME INSOLV PRACTICE SPRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, STR.C.A.ROSETTI, nr. 40, et. P, ap. 2
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. din data de 24.01.2013 pronunţată în
dosarul nr. 1104/3/2013 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC SVF MANAGEMENT
PROD SERV SRL - sector 6, Bucureşti, STR.PATRARULUI, nr. 2
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar nr. 1104/3/2013
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 24.01.2013
Tribunalul constituit din :
Preşedinte-Judecător Sindic: Elena Rovenţa
Grefier: Georgiana Iuliana Cristea
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere de autorizare formulată de PRIME INSOLV PRACTICE
SPRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, STR.C.A.ROSETTI, nr. 40, et. P, ap. 2.
La apelul nominal facut în camera de consiliu a răspuns reprezentantul administratorului judiciar PRIME INSOLV
PRACTICE SPRL.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a facut referatul cauzei de către grefierul de sedinta, după care
Reprezentantul administratorului judiciar depune înscrisuri reprezentând facturi către furnizori şi învederează instanţei
că faţă de societatea debitoare a fost deschisă procedura generală a insolvenţei şi se impune efectuarea de plăţi urgente
către bugetul de stat a căror scadenţă este la data de 25.01.2013, în conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1, lit. n din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Solicită instanţei să constate incidente şi în această cauză prevederile art. 53 din Legea 85/2006 şi să încuviinţeze
cererea de autorizare, motivată în drept şi de prevederile art. 4 din Legea 85/2006.
Depune concluzii scrise.
Instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
În cererea formulată la data de 21.02.2012 în dosarul nr. 36317/3/2012, Prime Insolv Practice SPRL, în calitate de
administrator judiciar al SC SVF Management Prod Serv SRL a solicitat ca instanţa să pronunţe o hotărâre

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

judecătorească prin care să dispună autorizarea de efectuare de plăţi de către administratorul judiciar, aferente
exercitării activităţii curente în perioada de observaţie în condiţiile art. 20 al. 1, lit. n şi art. 49 din Legea 85/2006.
În fapt, a motivat că societatea debitoare se află în procedură generală de insolvenţă, având contul unic de insolvenţă la
Banca Transilvania.
În contradicţie cu dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006, prin ordonanţa din data de 06.12.2012 emisă de Secţia de
Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie s-a dispus instituirea sechestrului asigurător ulterior
deschiderii procedurii insolvenţei în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 15.972.757, 9 lei, asupra sumelor
aflate în contul unic de insolvenţă şi a bunului imobil din patrimoniul debitoarei, aşa cum rezultă din procesul verbal din
07.12.2012.
Prin luarea acestei măsuri, susţine administratorul judiciar, se creează grave prejudicii materiale creditorilor, ca urmare
a nerespectării obligaţiilor curente născute din desfăşurarea activităţii, având în vedere că nu a fost ridicat dreptul de
administrare al debitorului insolvent, acesta continuându-şi activitatea sub supravegherea administratorului judiciar.
În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 20 alin.(1 lit. n şi art. 49 din Legea 85/2006.
Analizând cererea formulată, instanţa constată următoarele :
Administratorul judiciar desemnat are atribuţii prevăzute de art. 20 din Legea 85/2006.
Potrivit art. 53 din Legea 85/2006 „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul
atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum şi ipoteci, garanţii reale
mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul
procesului penal”.
În contextul celor menţionate, administratorul judiciar desemnat urmează a îşi îndeplini corespunzător atribuţiile
prevăzute de lege cu respectarea disp. art. 53 din Legea 85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Respinge cererea de autorizare, formulată de Prime Insolv Practice SPRL cu sediul în sector 2, Bucureşti,
STR.C.A.ROSETTI, nr. 40, et. P, ap. 2, ca neîntemeiată, în temeiul art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei.
Cu recurs.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.01.2013.
Preşedinte, Grefier,
Elena Rovenţa Georgiana Iuliana Cristea

4. Societatea comercială TURABO FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 22418889


Tribunalul Bucureşti
Sectia a VII a Civila
Judecator Sindic Zamfir Maria
Dosar nr. 5204/3/2012
Debitoare SC Turabo Food SRL Sediu: Bucureşti, B-dul Dacia, nr. 130A, bl. Camera 2, et. 3, ap. 7, sector 2
Număr de ordine în registrul comerţului J40/17346/2007, CUI 22418889
Tabel preliminar impotriva averii debitoarei SC Turabo Food SRL intocmit în conformitate cu prevederile art.
72 alin.((1) din Legea 85/2006
Creanta Creanta
Temeiul
Nr. Denumire solicitata admisa în
Sediu creditor dreptului de Observatii
crt. creditor conform urma
creanta
declaratiei verificarii
Directia
Generala a
Finantelor
Publice a Bucureşti, str. Dimitrie creanta
1 15.958, 00 lei 15.958, 00 lei
Municipiului Gerota, nr. 13, sector 2 bugetara
Bucureşti, în
reprezentarea
AFP sector 2
TOTAL CREANTE BUGETARE 15.958, 00 lei 15.958, 00 lei
Creanta Creanta
Temeiul
Nr. Denumire solicitata admisa în
Sediu creditor dreptului de Observatii
crt. creditor conform urma
creanta
declaratiei verificarii
S.C. Plaza Mall
Bucureşti, Bd. Timisoara, Echivalentul sumei
Development
nr. 26, Complex Comercial creanta de 52.062, 43 EUR,
2 And 216.080, 15 lei 216.080, 15 lei
Plaza Romania, subsol, chirografara la data deschiderii
Management
birou BD44A, sector 6 procedurii 15.02.2013
SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Creanta Creanta
Temeiul
Nr. Denumire solicitata admisa în
Sediu creditor dreptului de Observatii
crt. creditor conform urma
creanta
declaratiei verificarii
S.C. Bucureşti
Mall
Bucureşti, Calea Vitan, nr.
Development creanta
3 55-59, Bucureşti Mall, 160.602, 82 lei 160.602, 82 lei
And chirografara
birou S25A, sector 3
Management
SRL
Creanta totala în
suma de 176.460, 36
lei este compusa din
suma de 6.206, 82
Bucureşti, str. Sf. Vineri,
S.C. Capital creanta euro, calculata la
4 nr. 25, Tronson 1, bl. 105C, 176.460, 36 lei 176.460, 36 lei
Leasing IFN SA chirografara cursul BNR din ziua
parter, sector 3
deschiderii
procedurii, respectiv
15.02.2013 +
149.221, 74 lei
Bucureşti, Bd. Timisoara,
nr. 26Z, Cladirea Anchor
S.C. Anchor creanta
5 Plaza, Corp B, et. 11, birou 9.089, 59 lei 9.089, 59 lei
Grup SA chirografara
11B01 şi corp A, et. 12,
birou 12A01, sector 6
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE 562.232, 92 lei 562.232, 92 lei
TOTAL CREANTE 578.190, 92 lei 578.190, 92 lei
Administrator Judiciar
Royal Insolv I.P.U.R.L.
prin asociat coordonator Pălăcean Carmen

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HENNESSY SRL, cod unic de înregistrare: 18028934
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a
debitorului SC Hennessy SRL
Nr. 556/15.04.2013
Număr dosar: 3733/63/2013 Tribunal: Dolj; Secţia Ii Civilă
Judecător sindic: Ionica Osiceanu
Temei juridic: art. 59 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Mărgăritescu Mădălin
Debitor: SC Hennessy SRL
În cadrul întocmirii raportului s-au avut în vedere constatările făcute de lichidatorul judiciar cu ocazia verificărilor
întreprinse în acest dosar, în vederea stabilirii cauzelor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, precum şi gradul
actual de “deteriorare” a situaţiei economico - financiară.
1.Caracteristici generale ale debitoarei.
Denumire: SC Hennessy SRL. Sediul social: Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, nr.11, bl.F5, sc.1, ap. 12, judeţul Dolj.
Domeniul principal al activitatii societatii: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi tutun
Nr. inregistrare Registrul Comertului Dolj: J16/2047/2005. Cod fiscal: 18028934. Asociaţi ai societăţii debitoare:
Societatea a fost înfiinţată în anul 2005 de asociatul unic: Cristea Alina Gabriela cu domiciliul în Craiova, str. Împăratul
Traian, nr.202, bl.K9, sc.1, ap.13, jud Dolj, cota participare 100 %. Administrator al societăţii debitoare: Cristea Alina
Gabriela cu domiciliul în Craiova, str. Împăratul Traian, nr.202, bl.K9, sc.1, ap.13, jud. Dolj, data numirii în anul 2005,
durata mandat nelimitat. Conducerea societăţii debitoare. Administrarea societăţii anterior deschiderii procedurii
insolvenţei a fost asigurată de către administratorul statutar d-na Cristea Alina Gabriela, care şi-a îndeplinit atribuţiile
conform mandatului şi va continua administrarea societăţii în cadrul procedurii de insolvenţă. Conducerea societăţii va
fi asigurată de către debitor prin administrator în conformitate cu art. 49 alin. 1 lit.a din Lg. 85/2006 coraborat cu
dispoziţiile art. 18 din acelaşi act normativ.
2. Istoricul debitoarei falite.
La cererea debitoarei Tribunalul Dolj a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă prin încheierea din
21.02.2012. prin aceeaşi încheiere a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă
Mărgăritescu Mădălin.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

3. Obiectul raportului
În urma analizei ce urmează a fi făcută de lichidatorul judiciar, acesta va aduce la cunoştinţă creditorilor dacă în
prezentul dosar sunt incidente dispoziţiile art. 79-80 şi următoarele din lg. 85/2006, urmând a fi introduse acţiuni pentru
anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi. cu ocazia introducerii acestor acţiuni se va
solicita restituirea eventualelor bunuri înstrăinate, sau valoarea acestora, valoare ce urmează a fi stabilită prin expertiză.
4. Stadiul administrării procedurii de insolvenţă
Conform atribuţiilor stabilite de instanţă am procedat la:
A. Îndeplinirea atribuţiilor de notificare a părţilor din dosarul cauzei:
a. am notificat debitoarea, cu privire la faptul ca împotriva societăţii s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de
insolvenţă şi de asemenea că în conformitate cu prevederile art.28 din lg. 85/2006 are obligaţia să ne pună la dispoziţie
documentele financiar – contabile, în termenul prevăzute de art. 35 din lg. 85/2006. Menţionăm faptul că notificările au
fost returnate cu menţiunea “ Avizat reavizat Expirat termen păstrare ”
b. prin adresa nr. 267/21.02.2013 am notificat principalele instituţii bugetare să-şi depună cererile de creanţă pana la
data de 04.04.2013, la grefa Tribunalului Dolj, în vederea întocmirii Tabelului Preliminar al Creanţelor. Totodată
menţionăm că notificarea a fost publicată şi în cotidianul Curierul Naţional din data de 25.02.2013.Menţionăm că
notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a fost publicată şi în BPI conform dovezii de
publicare nr.59303/22.02.2013, conform art.108 din lg. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
c. prin adresa nr. 280/22.02.2013 am notificat Primăria Craiova jud. Dolj pentru a afla dacă societatea falită figurează în
evidenţele fiscale ale acestei instituţii ca plătitoare de taxe şi impozite şi dacă deţine bunuri mobile sau imobile. prin
adresa nr. 30907, 30908, 30910/28.02.2013 Primăria Municipiului Craiova ne comunică faptul că debitorul SC
Hennessy SRL nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile şi/sau imobile.
B. Situaţia predării actelor financiar contabile
Menţionăm faptul că până la data prezentului raport nu ne-au fost puse la dispoziţie documentele financiar – contabile,
în termenul prevăzut de art. 35 din lg. 85/2006.
C. Administratorul special
Întrucât la adunarea generală a acţionarilor din data de 01.03.2013 nu s-a prezentat nici un acţionar nu a fost desemnat
administrator special.
D. Situaţia creanţelor
Facem precizarea ca termenul limita stabilit pentru depunerea creanţelor este 04.04.2013, iar la termenul din data de
18.04.2013 vom depune tabelul preliminar al creanţelor.
E. Analiza cauzelor şi împrejurărilor care au generat starea de insolvenţă a patrimoniului debitoarei şi eventualele
persoane vinovate.
În urma verificărilor făcute lichidatorul judiciar a identificat pe site-ul Ministerului de finanţe – ultimul bilanţ publicat
pentru debitorul SC Hennessy SRL în anul 2010. Având în vedere vechimea bilanţului publicat (3ani) nu se poate face o
analiză concludentă a situaţiei financiare. Conform datelor din Bilanţ la data de 31.12.2010 indicatorii de ansamblu ai
contului de profit şi pierdere au următoarele valori:
Active imobilizate Total 981
Active Circulante Total, din care 874
Stocuri (materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) -
Creante 674
Casa si conturi la banci 200
Cheltuieli în avans -
Datorii Total 37288
Venituri în avans -
Provizioane -
Capitaluri Total, din care: -35433
Capital social subscris varsat 200
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Indicatori din Contul de Profit şi Pierdere
Cifra de afaceri neta -
Venituri Totale -
Cheltuieli Totale -
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit -
-Pierdere -
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit -
-Pierdere -
Precizăm că datoriile societăţii au fost tratate în această secţiune conform documentelor şi înscrisurilor preluate de pe
site-ul Ministerului de finanţe – ultimul bilanţ publicat pentru debitorul SC Hennessy SRL fiind depus în anul 2010.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Trebuie însă subliniat că aceste datorii nu reprezintă pasivul debitoarei în sensul stipulat de lg. 85/2006 privind
procedura insolvenţei. pentru stabilirea acestui pasiv în conformitate cu prevederile legii insolvenţei au fost trimise
notificări tuturor creditorilor, iar declaraţiile de creanţă depuse au fost verificate şi înscrise în tabelul de creanţe.
5. Analiza incidentei art. 79-80 dinlg.85/2006
Cadrul legal care reglementează anularea unor acte frauduloase se regăseşte în art. 79-80 din lg 85/2006. Analizând
incidenţa acestor articole, semnalăm faptul că până în prezent nu au fost constatate fapte sau acte juridice susceptibile
de a fi anulate. prin urmare, menţionăm că în măsura în care se vor constata fapte sau acte juridice care să atragă
necesitatea de a introduce acţiuni în anulare, în temeiul prevederilor legale de la art. 79-80 din lg. 85/2006, lichidatorul
judiciar va lua toate măsurile în acest sens. Având în vedere că nu suntem în posesia actelor contabile nu putem preciza
cauzele şi împejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. Persoanele vinovate de apariţia stării de insolvenţă
sunt administratorul societăţii şi persoanele din conducerea acesteia în măsura în care nu demonstrează că profitul şi
activele societăţii nu au fost folosite în scopul diminuării pasivului societăţii, iar în măsura în care nu ne vor fi puse la
dispoziţie documentele financiar contabile vom formula o cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale împotriva
administratorului societăţii.
6. Răspunderea organelor de conducere a debitoarei
În urma analizei efectuate se constată faptul că nu au fost identificate elemente şi acţiuni, care să poată intra sub
incidenţa dispoziţiilor art. 138 din lg.85/2006, astfel că în situaţia de faţă nu considerăm necesară introducerea de
acţiuni conform art. 138 din lg. 85/2006.
Cabinet Individual de Insolvenţă Mărgăritescu Mădălin prin practician în insolvenţă Mărgăritescu Mădălin

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială STICKY IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 15981781
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment
Nr.: 59 Data emiterii :.29.03.2013
1. Date privind dosarul:Număr dosar 824/121/2013 Tribunal Galaţi Secţia a II a Civilă Judecător sindic Paula
Perijoc
2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa str Brailei , nr 153 , Galaţi Număr de telefon 0236/460433 Programul
arhivei/registraturii instanţei zilnic între ora 9-13
3.1. Debitor: SC Sticky Impex SRL Cod de identificare fiscală R 15981781. Sediul social în Galaţi , str
Siderurgistilor nr 18 , Bl D7 , sc 1, ap 8 , jud Galaţi . Număr de ordine în registrul comerţului J17/1723/2003
4. Lichidator judiciar Anghelahăr IPUL Cod de identificare fiscală 1440662 Sediul social str Galaţi , nr 5 , Bl PR3A ,
ap 6 Galaţi Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă ROF II - 0138/2006Tel/Fax 0236/414741
E-mail anghelahar_co@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Anghelahăr
Violeta
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): Anghelahăr IPUL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sticky Impex SRL
conform sentinţei intermediară nr 119 din cameră de consiliu din data de 19.03.2013 pronunţată de Tribunalul
Galaţi Secţia aIIa Civilă, în dosarul 824/121/2013 , în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din Legea
privind procedura insolvenţei. Notifică:
7. Intrarea debitorului în procedură simplificată de faliment având în vedere cererea debitorului. Debitorul are
obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.
28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.. Creditorii debitorului SC Sticky Impex SRL , cei care au
înregistrat creanţe împotriva debitorului până la deschiderea procedurii de faliment trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:. Termenul pentru
depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 30.04.2013
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.05.2013 . Termenul pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.06.2013 .
.Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 3.09.2013 , sala 11 , ora 9 Tribunalul Galaţi
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Galaţi
/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la
Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea
privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele
justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei
şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar,
unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi
de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Anghelahăr IPURL – Anghelahăr Violeta

Județul Harghita
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BARNABAS TROTUS SRL, cod unic de înregistrare: 15430391
România Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc
Dosar nr. 3707/96/2010.
Termen: 10 iunie 2013
Citaţie
emisă la: ziua 18, luna aprilie, anul 2013
Creditori
1.- DGFP Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 4246050, cu sediul social în judeţul Harghita,
localitatea Miercurea Ciuc, Str. Revoluţiei din Decembrie, Nr. 20,
2.- Bancpost SA, persoană juridică, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr.6A, nr. de ordine
în registrul comerţului J40/9052/1991, cod unic de înregistrare 404416.
3.- S.C. Sedan Prod S.R.L., persoană juridică cu sediul social în Oneşti, str. George Coşbuc, nr. 1,ap. 5,jud. Bacău, cod
de identificare fiscală 20690010, nr. de ordine în registrul comerţului J04/104/2007;
4.- S.C. Rompetrol Downstream S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei
Libere, nr. 3-5, Clădirea City Gate Northern Tower Building, etaj 2, sector 1, cod unic de înregistrare 12751583, nr. de
înregistrare în registrul comerţului J40/1716/2000;
5.- Inspectoratul Teritorial de Muncă - Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth
Lajos, nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270
6.- Primăria comunei Lunca de Jos, persoană juridică, cu sediul în comuna Lunca de Jos, nr. 647, jud. Harghita, cod în
înregistrare fiscală 4246211;
7.- SC Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Electrica Furnizare Trasilvania Sud S.A.- Agenţia Miercurea Ciuc, str.
Kossuth Lajos, nr.1, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 22196308, nr. de ordine în Registrul Comerţului
J08/2104/01.08.2007.
8.- Composesoratul Frumoasa, persoană juridică cu sediul în comuna Frumoasa, str. Mihăilen, nr. 7, jud. Harghita, cod
unic de înregistrare 12966795;
9.- S.C. Com – Tur S.R.L. persoană juridică de naţionalitate română, cod unic de înregistrare 512680, nr. de ordine în
registrul comerţului J19/414/1992, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Muller Laszlo, nr. 31, jud. Harghita;
10.- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Braşov, persoană juridică, cu sediul în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr.13, bloc C2, sc.1, cod unic de înregistrare
16054368, nr. de ordine în registrul comerţului J40/552/2004.
11.- Banca Comercială Română S.A. persoană juridică de naţionalitate română, cod unic de înregistrare 361757, nr. de
ordine în registrul comerţului J40/90/1991;
12.- S.C. CEPLAS S.R.L. persoană juridică, cod unic de înregistrare 9380930, nr. de ordine în registrul comerţului
J19/156/1997, cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, str. Zorilor, nr. 34, jud. Harghita prin administrator
judiciar C.I.I. Ciubucă Alexandru
Garant
ORC Harghita, persoană juridică, Cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Bd.
Timişoarei, Nr. 24, jud. Harghita;
Pârât
1.- Jano Imre, cetăţenie română, persoană fizică, domiciliată în municipiul sat Lunca de Jos, comuna Lunca de Jos, sat
Valea lui Antalor, nr. 369, jud. Harghita;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 115, completul C1L, în ziua de 10, luna iunie, anul 2013, ora 8:30, în proces
cu debitoarea S.C. Barnabas Trotus S.R.L. cu sediul social în satul Valea lui Antaloc, comuna Lunca de Jos, nr. 369,
judeţul Harghita, cod unic de înregistrare 15430391, număr de ordine în registrul comerţului J19/404/2003 pentru
procedura insolvenţei.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

2. Societatea comercială METAL STAR SRL, cod unic de înregistrare: 523751


România Tribunalul Harghita,Secţia Civilă
Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc
Dosar nr. 235/96/2007 .
Termen: 27 mai 2013
Citaţie
emisă la: ziua 18, luna aprilie, anul 2013
Creditori:
SC Bentoflux SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 639307, nr. de ordine în RC J30/54/1991, cu sediul în
judeţul Satu Mare, localitatea Satu Mate, Str. Fabricii, nr. 64.
SC Carbid -Conmet SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 11298507, nr. de ordine în RC J26/899/1998, cu
sediul în judeţul Mureş, localitatea Tărnăveni, str. Avram Iancu, nr. 144;
Metind Dinamic SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 4892760, nr. de ordine în RC J19/1090/1993, cu
sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Lemnarilor, nr. 14;
SC Automobil- Zso SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 12440447, nr. de ordine în RC J19/329/1999, cu
sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Frunzişului, nr. 2;
ITM Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 12318270, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea
Miercurea Ciuc, Str. Libertăţii, nr. 5;
SC Kolibri SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 2974197, nr. de ordine în RC J19/1251/1992, cu sediul în
judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Beclean, nr. 49/B;
Activitatea Independentă Orban Gyozo, persoană juridică, cod de identificare fiscală 1570311192469, nr. de ordine în
RC F19/202/2002, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc,Str. Pantofarilor, nr. 3/11;
SC Eurometal Group SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 15140487, nr. de ordine în RC J38/35/2003, cu
sediul în judeţul Vâlcea, localitatea Drăgăşani, Str. Regele Carol, nr. 22, noul sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 34;
SC Rogranex SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 14019232, nr. de ordine în RC J19/218/2001, cu sediul
în judeţul Harghita, localitatea Leliceni, Str. Principală f.n.
Asociaţie Familială Andras Wood , persoană juridică, cod de identificare fiscală 15866693, nr. de ordine în RC
F19/1586/2003, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc Str. Insorita, nr. 8, ap. 18;
SC Petrogas SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 12204926, nr. de ordine în RC J40/8562/1999, cu sediul
în judeţul Bucureşti, localitatea Bucureşti, Str. Pictor Iscovescu, nr. 24/A, ap. 5 sector 1;
Primăria Od. Secuiesc, persoană juridică, cod de identificare fiscală, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea Od.
Secuiesc, Str. Varoshaza, nr. 5;
SC Viking SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 7029829, nr. de ordine în RC J19/29/1995, cu sediul în
judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc,Str. Croitorilor, nr. 1/11
SC Mazeta Sercom SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 4845318, nr. de ordine în RC J19/1045/1993, cu
sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Constructorilor, nr. 10/10
Activitate Independentă Deak Istvan, persoană juridică, cod de identificare fiscală 1411125192463, nr. de ordine în RC
F19/171/2004, cu sediul în judeţul,Harghita, localitatea Od. Secuiesc,Bd. Independenţei, nr. 24/5.
SC Comat Harghita SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 514192, nr. de ordine în RC J19/43/1991, cu
sediul în judeţul Harghita, localitatea Miercurea Ciuc,Str. Salcâmi, nr. 5;
SC Remat Harghita SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 520690, nr. de ordine în RC J19/96/1991, cu
sediul în judeţul Harghita, localitatea Miercurea Ciuc,Str. Băilor, nr. 72;
SC Lapp-Prod SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală,6876981, nr. de ordine în RC J19/1516/1994, cu
sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc,Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14/7
SC Dinometal SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală,3216123, nr. de ordine în RC J08/3502/1992, cu sediul
în judeţul Braşov, localitatea Braşov, Str. Târgului, nr. 10
SC GHCL Upsom România SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 1770253, nr. de ordine în RC
J01/52/1991, cu sediul în judeţul Alba, localitatea Ocna Mureş, Str. Mihai Eminescu, nr. 1;
SC Minden-S SRL, persoană juridică, cod de identificare fiscală 9215747, nr. de ordine în RC J19/116/1997, cu sediul
în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Rakoczi Ferenc, nr. 63;
Banca Comerciala Carpatica SA Sibiu- prin Agenţia Od. Secuiesc cu sediul ales în , persoană juridică, cod de
identificare fiscală 11447021, nr. de ordine în RC J32/80/1999,cu sediul în judeţul Sibiu, localitatea Sibiu Str.
Autogării, nr.1 , şi sediul ales în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, nr. 23;
SC Bega Minerale Industriale SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 6523939, nr. de ordine în RC
J12/783/1999, cu sediul în judeţul Cluj, localitatea Aghirescu-Fabrici, Str. Principală, nr. 266
D.G.F.P. Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 4246050, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea
Miercurea Ciuc, Str. Rev. din Decembrie, nr. 20.
SC Huttenes –Albertus România SRL, , persoană juridică, cod de identificare fiscală 11411982, nr. de ordine în RC
J40/121/1999, cu sediul în judeţul Bucureşti, localitatea Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 37, bl. M10, sc. 3, ap. 93, sector 3
SC E. On Gaz Distribuţie SA, persoană juridică, cod de identificare fiscală 11064093, nr. de ordine în RC
J26/371/2000, cu sediul în judeţul Mureş, localitatea Tg. Mureş, Str. Trandafirilor, Nr. 21;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Lazar Stefan, persoană fizică, CNP 1540602191331, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea Miercurea Ciuc, Str.
Cântar, nr. 2/12;
SC Trancom –Metal SRL , persoană juridică, cod de identificare fiscală 18558345, nr. de ordine în RC J19/296/2006,
cu sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, Str. Victoriei, nr. 19/8.
SC Energo Metal Star SRL persoană juridică, cod de identificare fiscală 16302234, nr. de ordine în RC J19/1071/2006,
cu sediul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc, str. Lemnarilor, nr. 14/A;
Parte interesată:
ORC Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în judeţul Harghita, localitatea
Miercurea Ciuc, Bd. Timişoarei, Nr. 24.
Pârâţi:
Foro Arpad, persoană fizică, CNP 1581013192470, cu domiciliul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc,Str.
Victoriei, nr. 19, ap. 8.
Foro Veronica, persoană fizică, cu domiciliul în judeţul Harghita, localitatea Od. Secuiesc,Str. Victoriei nr. 19, ap. 8;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 115, completul C1L, în ziua de 27, luna mai, anul 2013, ora 8:30, în proces
cu debitoarea S.C. Metal Star S.R.L. cu sediul social în Od. Secuiesc str. Lemnarilor, nr. 14 /A, jud. Harghita, cod de
identificare fiscală 523751, număr de ordine în registrul comerţului J19/696/1991, pentru procedura insolvenţei.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea comercială ZSOMLAC COM SRL, cod unic de înregistrare: 24220518


România Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc
Dosar nr. 674/96/2012.
Termen: 27 mai 2013
Citaţie
emisă la: ziua 18, luna aprilie, anul 2013
Creditori
1.- Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Harghita, cod de identificare fiscală 4246050, cu sediul în Miercurea Ciuc,
str. Rev. din Dec.nr. 20, jud. Harghita;
2.- Inspectoratul Teritorial de Muncă - Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth
Lajos, nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270
Garant
ORC Harghita, persoană juridică, Cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Bd.
Timişoarei, Nr. 24, jud. Harghita;
Pârât
1.- Tanko Laszlo, persoană fizică, CNP1810501190459, cu domiciliul în loc. Mădăraş, nr. 344, jud. Harghita;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 115, completul C1L, în ziua de 27, luna mai, anul 2013, ora 8:30, în proces
cu debitoarea S.C. Zsomlac Com S.R.L. cu sediul social în localitatea Mădăraş, nr. 344, jud. Harghita, cod unic de
înregistrare 24220518, număr de ordine în registrul comerţului J19/731/2008.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Ialomiţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BINGO MEN S.R.L., cod unic de înregistrare: 30219283
Notificare privind deschiderea procedurii simplificată a insolvenţei
Nr. 108 Data: 12.04.2013
1. Date privind dosarul: Nr. 1031/98/2013, Tribunal Ialomiţa. Judecător sindic: Bercaru Alexandru;
2. Arhiva/registratura instanţei: Slobozia, B-dul Cosminului, nr.12, jud. Ialomiţa; Cod poştal 920064; Tel: 0243.236.950,
Fax : 0243.232.266; Program: 08.00-12.00;
3.1. Debitor: S.C. Bingo Men S.R.L. având Cod de identificare fiscală 30219283 cu sediul în localitatea Andrasesti, str.
Inv. Elisabeta Copoiu, nr. 78, Jud. Ialomiţa, Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J21/188/2012;
4. Creditor:
5. Lichidator judiciar: Cabinetul Individual de Insolvenţă Aurel Brihac, Cod de identificare fiscală: 25116664, cu sediul
social în Slobozia, str. M. Eminescu bl. 66, sc. B, ap. 10, jud. Ialomiţa, cu Atestat nr. 1B3168 eliberat de U.N.P.I.R.;
Fax:0372876371, Tel. 0729600801;0764695540,mail: aurelbrihac@yahoo.com;
6. Subscrisa Cabinetul Individual de Insolvenţă Brihac Aurel în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Bingo
Men S.R.L. cu sediul în localitatea Andrasesti, str. Inv. Elisabeta Copoiu, nr. 78, Jud. Ialomiţa,, conform Încheiere din
data de 08.04.2013 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul 1031/98/2013, în temeiul art. 109 din Legea nr. 85 /
2006 privind procedura insolvenţei Notifică:
7. Intrarea debitoarei în procedura simplificată a insolvenţei, în temeiul art. 32, alin. 1din Legea 85/2006 – Lege privind
procedura insolvenţei;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

7.1. Creditorii debitorului S.C. Bingo Men S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanţei;
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă este: 14.05.2013. În temeiul art. 76 din Legea privind
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului;
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este:
23.05.2013;
Termenul pentru definitivarea tabloului de creanţe şi pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 07.06.2013;
Data primei şedinţe a adunării creditorilor, care se va ţine la sediul profesional al lichidatorului judiciar din localitatea
Slobozia, este 28.05.2013 ora 10.00, având ca ordine de zi :
- alegerea comitetului creditorilor;
- confirmarea lichidatorului judiciar şi negocierea onorariului de succes ce se cuvine acestuia;
- prezentarea situaţiei debitorului din raportul întocmit de lichidatorul judiciar;
- aprobarea propunerilor lichidatorului judiciar, cuprinse în raport.
8. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ialomiţa pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal "Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar al creanţelor" cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura
insolvenţei.
2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia sau prin poştă;
4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei
judiciare de timbru în sumă de 120 lei ce se va plăti în contul deschis la Primăria de care aparţine creditorul şi de un
timbru judiciar de 0,3 Ron.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea nr. 85 / 2006 – Lege privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar: Cabinetul Individual de Insolvenţă Brihac Aurel

2. Societatea comercială VALIDOR IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 7201338


România Tribunalul Ialomiţa Secţia Civilă
B-dul Cosminului, Nr.12, Slobozia, Jud. Ialomiţa.
Dosar nr. 4579/98/2012
Comunicare încheiere de şedinţă
emisă la: ziua 21, luna 11 anul 2012
Se comunică, alăturat, copia încheierii de şedinţă din data de 21.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 4576/98//2012, de
Tribunalul Ialomiţa, Secţia Civilă., privind debitorul SC Validor Impex SRL, cu sediul în Jilavele, jud. Ialomiţa, având
atributele J21/153/1995 şi CUI 7201338.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier
Anexă
Debitor
SC Validor Impex SRL, cu sediul în Jilavele, jud. Ialomiţa
Lichidator Judiciar
Cabinet Individual Insolvenţă Adam Victoria, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr. 65, bloc 316, apt. 3, judeţul
Ialomiţa
*
România Tribunalul Ialomiţa - Secţia Civilă
Dosar nr. 4596/98/2012
Încheiere
Camera de consiliu din data de 21 noiembrie 2012
Completul compus din:
Judecător sindic - Ionela Tudor
Grefier - Daniela Cristocea
Pe rol examinarea cererii formulate de reclamantul Cabinet Individual Insolvenţă Adam Victoria, pentru deschiderea
procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC Validor Impex SRL.
La apelul nominal făcut în camera de consiliu a lipsit reclamantul.
Fără citare .
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează, că reclamantul a depus înscrisurile menţionate la art. 28(1)
din L.85/2006, a fost comunicată fişa de evidenţă de la ORC Ialomiţa.
Judecătorul sindic, conf. art. 159 ind. l alin. 4 Cod procedură civilă corob. cu art. 6(1) din L.85/2006, constată că este
competentă să judece prezenta cerere, apreciază cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare.
După deliberare.
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 4579/98/2012, reclamanta SC Validor Impex SRL, cu sediul în
Jilavele, jud. Ialomiţa, având atributele J21/153/1995 şi CUI 7201338, prin lichidator Cabinet Individual Insolvenţă
Adam Victoria, a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă reglementată de L.85/2006.
În motivarea cererii, reclamanta arată că prin încheierea din 21.07.2010, a fost desemnat lichidator al debitoarei de către
registrul comerţului, ca urmare a dizolvării prin sentinţa comerciala nr. 307/F/2009 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în
dosarul nr. 1753/98/2009.
La data înregistrării acţiunii societatea înregistra datorii la bugetul de stat în sumă de 3000 lei .
Din actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că prin Rezoluţia nr. 2307/2010, s-a dispus desemnarea ca
lichidator a Cabinetului Individual Insolvenţă Adam Victoria de către ORC Ialomiţa în baza art.237 alin.7 din legea
nr.31/1990.
Potrivit dispoziţiilor art. l pct.2 lit. e din L.85/2006 împotriva societăţilor dizolvate anterior se deschide procedura de
insolvenţă.
Apreciind că debitoarea se află în încetare de plăţi la această dată şi constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 27-30
raportat la art. l alin. 2 lit. e din Legea privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic va admite cererea reclamantei
şi, în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, va deschide procedura simplificată de insolvenţă
împotriva sa.
În consecinţă, va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 36, 37, 40, 47, 48 şi 63 din Legea nr.85/2006.
Va desemna ca lichidator provizoriu Cabinet Individual Insolvenţă Adam Victoria, cu sediul în Urziceni, Calea
Bucureşti, nr. 65, bloc 316, apt. 3, judeţul Ialomiţa, cu obligaţiile înscrise în art. 25 din lege şi va dispune efectuarea
notificării în condiţiile art. 61 din L.85/2006, cu următoarele termene:
- termenul limită pentru depunerea creanţelor la - 04.01.2013.
- termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la -
14.01.2013.
- termenul pentru soluţionarea opoziţiilor la deschiderea procedurii şi a eventualelor contestaţii la tabloul preliminar al
creanţelor şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la - 25.01.2013 .
- termen pentru prima adunare generală a creditorilor în data de 18.01.2013, orele 1000 la sediul debitoarei şi convoacă
creditorii acesteia.
În baza art. 47 alin.3 din Legea nr.85/2006 va ridica debitorului, în tot, dreptul de administrare.
Va dispune trimiterea notificărilor de către lichidator către toţi creditorii, în baza art. 4 din Legea 85/2006 va dispune
deschiderea de către lichidatorul provizoriu a unui cont bancar din ca 25.01.2013.
Văzând şi dispoziţiile art.8 raportat la art.12 din L.85/2006.
Pentru aceste motive, dispune:
Admite cererea formulată de lichidatorul Cabinet Individual Insolvenţă Adam Victoria, cu sediul în Urziceni, Calea
Bucureşti, nr. 65, bloc 316, apt. 3, judeţul Ialomiţa.
În baza art. 260 alin.(4) Teza II-a din L.31/1990 raportat la art.32 alin. l, cu trimitere la art. l alin.2 lit. e din Legea nr.
85/2006 dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Validor Impex SRL, cu
sediul în Jilavele, jud. Ialomiţa, având atributele J21/153/1995 şi CUI 7201338.
Constată că debitoarea a fost dizolvata anterior.
În baza art. 34 din Legea 85/2006 numeşte lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual Insolvenţă Adam Victoria,
cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr. 65, bloc 316, apt. 3, judeţul Ialomiţa, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de
art. 25 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1500 lei pe toată durata procedurii.
Face în cauză aplicarea 36, 37 , 40 , 48 şi 63 din Legea nr.85/2006.
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Ialomiţa, în vederea efectuării menţiunii, în temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 04.01.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 14.01.2013.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
25.01.2013.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 18.01.2013 ora 1000 la sediul debitorului şi convoacă creditorii
debitorului.
În baza art.47 ridică debitorului dreptul de administrare.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către lichidatorul provizoriu .
În baza art.4 din Legea nr.85/2006 va dispune deschiderea de către lichidatorul provizoriu a unui cont bancar din care
vor fi suportate cheltuielile de procedură.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Fixează termen de judecată la 25.01.2013.


Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică azi, 21.11.2012..
Judecător Sindic, Grefier,
Ionela Tudor Daniela Cristocea
Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială COMPANIA DE CONSTRUCŢII MONTAJ INSTALAŢII S.P.A. SRL, cod unic de
înregistrare: 5744923
Acte intocmite de administratorul judiciar in procedura generala de insolventa
Nr. 217, data emiterii : 15.04.2013
1. Dosar : nr. 7439/99/2012 (502/2012), cu termen la 04.06.2013, Tribunalul Iaşi.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa str.N. Gane nr. 20 A, Iaşi, jud. Iaşi, tel. 0232215160.
3. Debitor : SC Compania De Constructii Montaj Instalatii SPA SRL , C.I.F. 5744923, J22/1372/1994, cu sediul în
Valea Lupului, jud. Iaşi.
4. Administrator special : Diaconu Constantin Chirilă, Iaşi, aleea Başotă nr.2, jud. Iaşi.
5. Creditori : Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str.A. Panu nr. 26, Primaria Valea Lupului, Valea
Lupului, jud. Iaşi, E.ON Energie Romania SA , str.Justitiei nr. 12, Tg. Mures, jud. Mures, Diaconu Doina, aleea Basota
nr. 2, Iaşi, SC BDS Loyal SRL , str.Plopii fara Sot nr. 2E, Iaşi, SC Comat SA, str.Sergent Grigore Ioan nr. 7, Iaşi,
B.R.D. – G.S.G. Sucursala Iaşi, str.A. Panu nr. 1B-2A, Iaşi, Raiffeisen Bank SA , Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector
1, Bucureşti şi Vieru Marcel pentru creanţe salariale - Valea Lupului, jud. Iaşi.
6. Administratorul judiciar Omega SPRL cu sediul în str.Vasile Lupu nr. 93, bl.V 1, sc.B, et.3, ap.2, Iaşi, C.I.F.
30186577, RFO II - 0602, atestat nr. 2A0602 eliberat de U.N.P.I.R., tel. mob. 0722682268, fax 0372870633, e-mail
omega_sprl@yahoo.ro, 2a@xnet.ro, desemnat prin încheierea nr. 178 din 23.08.2012 pronunţată de Tribunalul Iaşi
judecător-sindic în dosarul nr. 7439/99/2012 (502/2012), în temeiul art.7 din Legea nr. 85/2006, prin reprezentant legal
Adrian Ababei, comunica tabelul definitiv al creditorilor debitorului SC Compania De Constructii Montaj Instalatii SPA
SRL
Tabelul definitiv al creanţelor privind pe debitorul SC Compania De Constructii Montaj Instalatii SPA SRL
Nr.c Pondere (%)
Denumire creditor Adresă Creanţa (lei) Explicaţii
rt. în grupă în total
I. Creanţe garantate
Piata Charles de Gaulle cerere nr. 4097 /
1. Raifeissen Bank SA 152.370,74 34,94 8,83
nr. 15, sector 1, Bucureşti 08.10.2012
str.A. Panu nr. 1B-2A, cerere depusa la
2. B.R.D. – G.S.G. – Sucursala Iaşi 283.709,11 65,06 16,45
Iaşi, jud. Iaşi dosar
Total creanţe garantate 436.079,85 100 25,28
II. Creanţe bugetare
cerere nr. 6427 /
1. Primaria Valea Lupului Valea Lupului, jud. Iaşi 549,00 0,07 0,03
07.09.2012
Administratia Finantelor Publice a str.A. Panu nr. 26, Iaşi, cerere depusa la
2. 804.498,00 99,93 46,64
Municipiului Iaşi jud. Iaşi dosar
Total creanţe bugetare 805.047,00 100 46,67
III. Creanţe chirografare
str. Justiţiei nr. 12, Tg. cerere depusa la
1. E.ON Energie România SA 11.332,34 2,40 0,66
Mureş, jud. Mures dosar
aleea Basota nr. 2, Iaşi, cerere depusa la
2. Diaconu Doina 78.244,00 16,55 4,54
jud. Iaşi dosar
str. Plopii fara Sot nr. 2E, cerere depusa la
3. SC BDS Loyal SRL 102.919,72 21,77 5,97
Iaşi dosar
str. Sergent Grigore Ioan cerere nr. 949 /
4. SC Comat SA 280.216,60 59,28 16,24
nr. 7, Iaşi 02.10.2012
Total creanţe chirografare 472.712,66 100 27,41
IV. Creante salariale
la Vieru Marcel, sediu
1. Drepturi salariale restante debitor, CNP 10.957,00 evidente contabile 100 0,64
1750915221275
Total creante salariale 10.957,00 100 0,64
Total creanţe – general 1.724.796,51 100
Omega SPRL, Adrian Ababei
2. Societatea comercială ROB'S SRL, cod unic de înregistrare: 1963815
Dosar 8784/99/2012 (601/2012)
Debitor: SC Rob’S SRL Iaşi, str. Arcu nr. 7, bloc F5, scara A, etaj 2, ap.8, J22/1844/1992, CUI: 1963815
Raportul periodic de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art.21 alin.(1) din legea nr. 85/2006
Nr. 332 data emiterii 12.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar: 8784/99/2012 (601/2012) Tribunal Iaşi, Judecător-sindic Nicoleta Lenuţa Zaharia
2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr. 20 A, jud. Iaşi. număr de telefon 0232/215160, 0232/211265.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

3.1. Debitoare: SC Rob’S SRL cu sediul în Iaşi, str. Arcu nr. 7, bl.F5, sc.A, et.2, ap.8, J22/1844/1992, CUI 1963815
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4. Lichidator judiciar: Expresss Lichidator IPURL cu sediul în Iaşi, str. Zugravi, nr. 5, bl.F9-2, et.2, ap.7 şi adresă de
corespondenţă în Iaşi str.Ovidiu nr. 4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205). Număr de înregistrare în registrul societăţilor
profesionale: 0336, tel./fax 0332-816.896, 0740-152.456, www.expressslichidator.ro. Reprezentant: Lupu Daniel
5. Subscrisa Expresss Lichidator IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Rob’S SRL cu sediul în Iaşi,
Str.Arcu nr. 7, bloc F5, scara A, etaj 2, ap.8, J22/1844/1992, CUI: 1963815, conform Sentinţei Civile nr. 218 din
12.02.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 8784/99/2012 (601/2012) în temeiul art.21 alin.(1) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică raport periodic de activitate
6. Prezentarea activităţii lichidatorului judiciar:
Prin sentinta Sentinţa Civilă 218 din 12.02.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 8784/99/2012 (601/2012) a
fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Expresss Lichidator IPURL. Deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei debitoarei SC Rob’S SRL a fost publicată în BPI nr. 30384/19.02.2013 și a fost notificată ORC Iaşi.
Anunţul privind deschiderea procedurii cât şi termenele limită fixate au fost publicate în ziarul Bună Ziua Iași în ediția
din 19.02.2013. Debitoarea a fost notificată în vederea depunerii actelor în conformitate cu art.28 din Legea 85/2006.
Notificarile trimise de Expresss Lichidator IPURL la sediul social al debitoarei cât și la domiciliul administratorului
statutar au fost returnate de Poșta Romană. Au fost de asemeni notificate DFPL Iaşi, AFP Iaşi, OCPI Iaşi – Serviciul de
Publicitate Imobiliară, ITM Iași, E.ON România S.A şi toţi creditorii cunoscuţi. În data de 04.02.2013 la ședința
adunării asociaților SC Rob’S SRL convocată de către lichidatorul judiciar în vederea desemnării administratorului
special nu s-a prezentat nici un acționar astfel încât nu a putut fi desemnat un administrator special. Tabelul preliminar
al creditorilor nr. 301/02.04.2013 a fost afișat la sediul Tribunalului Iași în data de 03.04.2013 şi publicat în BPI nr.
6500 din data 11.04.2013. În data de 12.04.2013, a fost convocată adunarea creditorilor SC Rob’S SRL având ca ordine
de zi: confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor și
desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor. În cadrul acestei adunări: a fost confirmat lichidatorul judiciar
Expresss Lichidator IPURL cu un onorariu ce va fi plătit pe bază de decont aprobat de judecătorul-sindic, nu a putut fi
desemnat Comitetul Creditorilor datorită componenţei Tabelului Preliminar în care au fost înscriși doar 2 creditori, nu a
putut fi desemnat Preşedintele Comitetul Creditorilor datorită componenţei Tabelului Preliminar în care au fost înscriși
doar 2 creditori. Referitor la patrimoniul debitoarei: Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Biroul de
Carte Funciară Iași prin adresa nr. 15718/18.02.2013, a confirmat că debitoarea nu este înregistrată ca proprietar de
bunuri imobile. Până la data redactării prezentului raport Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor nu ne–a furnizat informaţii cu privire la autovehicule înregistrate pe numele debitoarei.
7. Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii. De la data deschiderii procedurii insolvenței au fost
făcute cheltuieli cu administrarea procedurii în valoare totală de 159,27 RON constând în cheltuieli de corespondență,
publicitate ziar, acestea fiind avansate din fondurile proprii ale administratorului judiciar Expresss Lichidator IPURL.
Data Suma Natura cheltuielii
18.02.2013 48,37 Corespondenta 18.02.2013
18.03.2013 65,00 anunt BZI
20.02.2013 11,50 Corespondenta 20.02.2013
20.03.2013 34,4 posta 20.03.2013
Total 159,27
8. Propunerea lichidatorului judiciar: având în vedere că Tabelul Preliminar al creditorilor nu a fost definitivat, nu au
fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei, solicităm un termen de continuare a procedurii în vederea efectuarii
demersurilor în acest sens.
Lichidator judiciar Expresss Lichidator IPURL prin Lupu Daniel Constantin

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ACVILA COM SRL, cod unic de înregistrare: 16344779
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Buftea, str. Şrirbei Vodă, nr. 24, Judeţul Ilfov
Dosar nr. 1813/93/2012
Termen: 16.05.2013, C F7, ora 09, 00.
Citaţie
emisă la: ziua 03 luna 04 anul 2013.
Acvila Com SRL – cu sediul în Ilfov, Jilava, şos. Giurgiului, nr. 237, CUI 16344779, înregistrată la Registrul
Comerţului Ilfov sub nr. J23/541/2004 prin lichidator judiciar C.I. Vasi Kihaia.
Sunt chemati la aceasta instanta, camera 4, completul F7, în ziua de 16 luna 05, anul 2013 ora 9, 00, în calitate de
debitor, respectiv lichidator judiciar, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

2. Societatea comercială SPERANTA FRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16821932


Tribunalul Ilfov - Secţia Civila, Dosar nr. nr.1750/93/2012,
Termen LA 25 aprilie 2013 – complet F10,
Raport de activitate nr.1 privind indeplinirea atributiilor lichidatorului judiciar al SC Speranta Fruct SRL
în perioada 31.01.2013 – 25.04.2013
1. INTRODUCERE: Prin Incheierea de sedinta din data de 31.01.2013, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă în
Dosar nr. nr.1750/93/2012, s-a dispus deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de legea
nr.85/2006 impotriva debitorului SC SPERANTA FRUCT SRL. Totodata, prin aceeasi Incheiere de sedinta, în cauza a
fost numit lichidator judiciar TANASA şi ASOCIATII SPRL, în sarcina acesteia fiind stabilite atributiile prevazute de
art.25 din lege. 2. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII DEBITOARE :
Denumire: SPERANTA FRUCT
Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata
Nr.inmatriculare la ORC: J23/1502/2004
Cod unic de inregistrare: 16821932
Sediul social: Voluntari, str. Branduselor nr.7, jud. Ilfov
Date despre administratori: Nehir Zekeriye
Date despre asociati: Berrak Ibrahim, 20%, Nehir Zekeriye, 80%
Capital social: 1.000, 00 lei subscris şi varsat
3. STADIUL INDEPLINIRII ATRIBUTIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR
3.1. Avand în vedere datele de identificare a societatii debitoare comunicate de O.N.R.C., lichidatorul judiciar desemnat
a procedat la notificarea acesteia cu privire la deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2006. De asemenea, notificarea a mai fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.2267/06.02.2013,
un anunt în acest sens fiind publicat şi în cotidianul BURSA, editia din data de 05.02.2013. 3.2. Pentru indeplinirea în
termen a atributiilor stabilite prin incheierea de deschidere a procedurii, pana la preluarea documentelor prevazute de
art.28 din lege, lichidatorul judiciar a notificat din oficiu deschiderea procedurii falimentului prevazuta de Legea
nr.85/2006 impotriva SC SPERANTA FRUCT SRL, atat catre institutiile bugetare din raza sediului social declarat din
loc. Voluntari, jud. Ilfov, cat şi catre institutiile bugetare din raza punctului de lucru declarat din Pitesti, jud. Arges. 3.3.
în vederea identificarii bunurilor aflate în patrimoniul SC SPERANTA FRUCT SRL pana la preluarea actelor prevazute
de art.28 din lege, au fost formulate adrese catre Primaria Otopeni, catre Primaria Pitesti, catre Prefectura Judetului
Ilfov şi catre Prefectura Municipiului Arges, pentru a comunica daca debitoarea detine în evidentele fiscale mijloace de
transport, terenuri sau cladiri. Prin raspunsurile formulate pana la aceasta data de catre institutiile abilitate, s-a constatat
faptul ca societatea debitoare nu figureaza cu bunuri în patrimoniu de natura celor impozabile. Totodata, lichidatorul
judiciar a formulat o adresa şi catre D.G.F.P. a Judetului Ilfov, în vederea comunicarii raportarilor contabile depuse de
societatea debitoare în perioada anterioara deschiderii procedurii falimentului. Pana la aceasta data, institutia abilitata
nu ne-a furnizat informatiile solicitate. 3.4. Pentru identificarea fostului reprezentant al societatii debitoare, Nehir
Zekeriye, lichidatorul judiciar a solicitat informatii la Directia pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date şi Oficiul Roman pentru Imigrari. Prin raspunsurile formulate de aceste institutii, ni s-a comunicat faptul ca nu
figureaza inregistrata nicio persoana avand datele mentionate. 3.5. La data de 29.03.2013 a fost depus prin posta, la
dosarul cauzei Tabelul preliminar al creantelor inregistrate impotriva SC SPERANTA FRUCT SRL. De asemenea,
tabelul a fost comunicat societatii debitoare prin posta cu scrisoare recomandata, fiind publicat şi în BPI
nr.5977/04.04.2013. 3.6. Conform dispozitiilor legale, la data de 04.04.2013 a fost convocata Adunarea creditorilor SC
SPERANTA FRUCT SRL, cu urmatoarea ordine de zi: 1. prezentarea situatiei financiare a societatii debitoare; 2.
alegerea comitetului creditorilor. Convocarea s-a efectuat prin posta cu scrisoare recomandata şi prin publicarea unui
anunt în BPI nr. 2267/06.02.2013. La adunare nu s-a prezentat nici un creditor şi nu au fost transmise nici puncte de
vedere. Se constata neindeplinirea conditiilor legale de cvorum, fapt pentru care nu s-a putut trece la adoptarea de
hotarari cu privire la ordinea de zi. Procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie a fost depus la dosarul cauzei, prin posta
la data de 05.04.2013 şi publicat în BPI nr.6338/09.04.2013. 3.7. Raport privind cauzele şi imprejurarile care au dus la
starea de insolventa a societatii debitoare. Punct de vedere al lichidatorului judiciar cu privire la incidenta art.138 din
legea nr.85/2006. Avand în vedere faptul ca nu ne-au fost comunicate, documentele financiar contabile apartinand
societatii debitoare, am fost în imposibilitatea intocmirii acestui raport. în consecinta lichidatorul judiciar nu a
identificat pentru moment, elemente care sa conduca la formularea unei cereri intemeiate pe art.138 din legea
nr.85/2006. 3.8. La data de 15.04.2013 a fost depus prin posta, la dosarul cauzei Tabelul definitiv consolidat al
creantelor inregistrate impotriva SC SPERANTA FRUCT SRL, fiind afisat la usa instantei şi publicat în BPI
nr.6796/15.04.2013. Cuantumul total al masei credale inregistrata în tabel este în suma de 10.406, 00 lei. 4.
CONCLUZII: în perioada urmatoare, lichidatorul judiciar va desfasura urmatoarele activitati procedurale: - va continua
activitatea de identificare a bunurilor apartinand societatii debitoare; - va intocmi Raportul privind cauzele şi
imprejurarile care au dus la starea de insolventa a debitoarei iar în situatia în care se va impune, va formula şi cererea
intemeiata pe disp.art.138 din legea nr.85/2006. Anexam prezentei: - Informaţii O.N.R.C. - RECOM OnLine /
01.02.2013; - dovada publicare în B.P.I. nr.2267/06.02.2013 a notificării de deschidere a procedurii falimentului; -
tichet recomandat nr.7120-7133/06.02.2013 - notificare creditori, debitoare, instituţii bugetare; - anunţ BURSA /
05.02.2013 – notificare deschidere procedura de faliment simplificat; - adresa nr.277/07.02.2013 – catre Directia pentru
Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; - adresa nr.3768502/19.03.2013 – raspuns Directia pentru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; - adresa nr.278/07.02.2013 – catre Oficiul Roman pentru
Imigrari; - adresa nr.2677015/21.03.2013 – raspuns Oficiul Roman pentru Imigrari; - adresa nr.55577/12.02.2013 -
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor Ilfov; - adresa
nr.45782/26.02.2013 raspuns Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor
Arges; - adresa nr.DI/SIT nr.2938/2939/18.02.2013- raspuns Primaria orasului Voluntari; - adresa
nr.F/12272/22.02.2013 – raspuns Primaria orasului Pitesti; - tichet recomandata nr. 11114/29.03.2013 – notificare tabel
preliminar catre debitoare; - dovada publicare în B.P.I. nr.5977/04.04.2013 a Tabelului preliminar; - dovada publicare în
B.P.I. nr.6338/09.04.2013 a Procesului verbal al Adunarii creditorilor din data de 04.04.2013; - dovada publicare în BPI
nr.6796/15.04.2013 a Tabelului definitiv consolidat;
Tanasa şi Asociatii SPRL, lichidator judiciar al SC Speranta Fruct SRL, Constantin Tanasa

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială B.D.M. SA, cod unic de înregistrare: 2945914
Convocare comitet creditori
Număr: 1459 Data emiterii: 16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1093/100 Anul 2010 Tribunal Maramureş Secţia a II-a Civilă de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Maria Pavel
2. Creditori: Sunt menţionaţi în tabelul definitiv cuprinzând creanţele împotriva averii debitoarei.
3.1. Debitor SC „B.D.M.” SA-în reorganizare. Cod de identificare fiscală 2945914. Sediul social Baia Mare, str.
Mărgeanului, nr. 9, jud. Maramureş. Număr de ordine în registrul comerţului J24/1655/1992.
3.2. Administrator special:Dobran Vasile
4. Administrator judiciar Bobota Liuba reprezentant legal al Cabinetului Individual de Insolvenţă Bobota Liuba. Cod de
identificare fiscală: 20147961. Sediul social: Baia Mare, bd. Bucureşti, nr. 5/1, jud. Maramureş. Număr de ordine în
tabloul UNPIR: 1B 1437. Tel/Fax 0262-225151. E-mail liubabobota@yahoo.com.
5.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Bobota Liuba, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
„B.D.M.” SA, conform Încheierii nr. 762 din data de 22/02/2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1093/100/2010, în temeiul art. 15 şi următoarele din Legea
privind procedura insolvenţei. Convoacă comitetul creditorilor debitorului SC „B.D.M.” SA
Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Baia Mare, Bld. Bucureşti, nr. 5/1,
jud. Maramureş.
Data 19.04.2013, Ora 11,00
Ordinea de zi:
1. Supunerea spre dezbaterea şi aprobarea comitetului creditorilor a raportului nr. 1453/15.04.2013 privind situaţia
financiară a debitoarei SC „B.D.M. ” SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement, pentru
trimestrul I al planului de reorganizare.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până la data fixată
pentru exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Informaţii suplimentare:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar. Anexele menţionate mai sus, se vor
comunica membrilor comitetului creditorilor în format electronic, respectiv pe e-mail.
Bobota Liuba reprezentant legal al Cabinetului Individual de Insolvenţă

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AMBIENT SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 17355067
România Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 4825/86/2009/a3*
Termen: la data de 21 mai 2013, C1 FF
Citaţie
emisă la: 17.04.2013
Reclamant - Lichidator - NR Accerr IPURL Suceava, Suceava, str. Universităţii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap. 1, judeţ
Suceava;
Pârâţi:
- NR SC Eurostrade Company SRL, com. Frasin, Frasin, nr. 853, judeţ Suceava;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7183/19.04.2013

- NR Vladescu Neculae, com. Limanu, judeţ Constanţa;


- NR Hantar Gavriluta, com. Marginea, Marginea, nr. 2139, judeţ Suceava;
- NR Onufrei Gavril, com. Marginea, Marginea, nr. 944, judeţ Suceava;
Debitoare - SC Ambient Service SRL Marginea.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 232, 246, 247, în ziua de 21, luna mai, anul 2013, ora 9:00, pentru Legea
nr.85/2006 - anulare transfer patrimonial.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7183/19.04.2013, conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23