Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 2638 - Joi, 09.02.2017


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Alba ...................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea CUGIREANA SA ......................................................................................................................................... 2

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea MELBIPO GRUP SRL.................................................................................................................................. 3

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 7


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea ADAMCO GRUP SRL ................................................................................................................................. 7

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 7


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea MORETTI MOBILI SRL .............................................................................................................................. 7

Județul Gorj ...................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea JULIETTE BEST BAKERY PROD SRL ..................................................................................................... 8

Județul Iaşi ........................................................................................................................................................................ 9


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea ANTET-M SRL ............................................................................................................................................. 9

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea RECISEV PLAST SRL ............................................................................................................................... 11

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea FLUENT GAZ SRL .................................................................................................................................... 15
2. Societatea RENTO PROD COM SRL .......................................................................................................................... 16

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea 2K TELECOM SRL .................................................................................................................................... 18

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 36
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 36
1. Societatea AGRI GESTIONI SRL................................................................................................................................ 36
2. Societatea NK-ALU SRL ............................................................................................................................................. 38

Județul Alba
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CUGIREANA SA, cod unic de înregistrare: 1769160
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorului judiciar în procedura falimentului
Nr. 79, Data emiterii: 07.02.2017
1. Date privind dosarul: număr dosar 4296/107/2010, Tribunal Alba, Secţia a II-a Civilã, de Contencios Administrativ şi
Fiscal; Judecător sindic: Aureliu Claudiu Pop.
2.Arhiva/registratura instanţei: P-ţa I. Maniu, nr. 24, Alba Iulia, jud. Alba, nr. tel: 0258/813511, programul arhivă 9-13.
3.1. Debitor: SC CUGIREANA SA, CUI 1769160, sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 14, jud. Alba, J01/62/1999.
4.Creditor: DRGFP Braşov, AJFM Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 10, Jud. Alba; Primãria Oraşului Cugir, str. I.L.
Caragiale, nr. 1, jud. Alba; A.V.A.S. Bucureşti, str. Cpt. Av. Alexandru Serbănescu, sector 1, Administraţia Naţional
Apele Romane’’ Alba Iulia, str. Lalelelor, nr, 7A, jud Alba, CNADRNR SA Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, jud
Braşov, Consiliul Judeţian Alba, Alba Iulia, P-ţa Ion I.C Brătianu, nr. 1, jud Alba, Administraţia Fondului pentru
Mediu, Bucureşti Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, E.On Gaz SA Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr. 12, jud Mureş.
5.Lichidator judiciar: DORCA INSOLV SPRL prin asociat coordonator Ec. Dorca Ilie, CUI 29505680, sediul în Alba
Iulia, str. Vasile Alecsandri, bloc S 2, sc. B, ap. 1, parter, jud. Alba, număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RFO II - 0581, tel/fax: 0258813100.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

6.Subscrisa: DORCA INSOLV SPRL prin asociat coordonator Ec. Dorca Ilie, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC CUGIREANA SA, conform Senţinta nr. 783/F/2013, din data de 15/11/2013 pronunţată de Tribunalul
Alba, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4296/107/2010, în temeiul art. 21 din Legea
Insolvenţei, comunică: Raportul de activitate a debitoarei SC CUGIREANA SA
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raport de activitate
I. Demersuri în procedură :
a) În raportul precedentv am arătat că a fost notificată creditoarea SC P & P DAL CONSTRUCT SRL, cu privire la
achitarea benevolă a debitului ca urmare a rămânerii definitivă a Sentinței Civile nr. 1320/27.04.2016, însă creditoarea
nu a dat curs notificări și drept urmare v-om proceda executarea silită.
b) Cu privire la dosarul nr. 4431/107/2008*, în care am formulată cerere de repunere pe rol la data de 31.10.2016, având
ca obiect legea 10/2001. În data de 19.01.2017 la termenul de soluționare stabilit de Curtea de Apel Alba Iulia, a fost
admisă apelul declarat de reclamanta Parohia Romană Unită cu Roma Greco Catolică Cugir, așa cum rezultă din
extrasul de pe portalul Curții de Apel Alba Iulia.
II. Valorificarea bunurilor
Deși au fost organizate ședințe de licitație în fiecare zi de vineri la sediul lichidatorului din Alba Iulia, până la
întocmirea prezentului raport nu au fost valorificate bunurile debitoarei.
Având în vedere cele prezentate la punctual II, a fost reluată expunerea la vânzare a bunurilor debitoarei în modalitatea
stabilită de creditori, constând în: a) vânzarea în bloc a imobilelor construcții și terenuri situate în Cugir, str. Victoriei,
nr. 14, (intreagă locație a societății), constând în Teren cu suprafață totală de 14811 mp (din care 1928 mp cai de acces),
și Construcții propriu-zise cu suprafață de 2009 mp. din care 960 mp. Sd Sediu ad-tiv plus 1049 mp (adica 643 mp și
406 mp) Sc Ateliere, la care se mai adaugă construcțiile provizorii (formate din baraci magazii – metalice, s a) în
suprafață totală de 752 mp; Post Trafo de 250 kva și racord LEA 20 kv. b) vânzare individuală a bunurilor imobile conf.
Lista Anexa nr. 1, din care enumeram: spectofotometru 610, mașină de găurit cu coloana, Fierastrău cu pânză vertical
(ptr. lemn), aparat spalare sub presiune, dulapuri metalice 10 buc, etuvă, stingător carosabil, aparat de clorinare,
calculatoare, imprimante, statii radio 7 buc, microscop, frigider s.a., conform listei. Ședințele de licitație vor avea loc în
zilele de 10 și 13 februarie, în 23 și 30 martie, ora 13:00, și în fiecare zi de vineri în același loc și la aceeiași oră până la
adjudecare la sediul lichidatorului judiciar Dorca Insolv SPRL din Alba Iulia.
Față de cele prezentate în prezentul raport solicităm judecătorului sindic acordarea unui nou termen de verifcare
administrativă a dosarului până la care să continuăm expunerea la vânzare a bunurilor debitoarei în modalitatea stabilită
de creditori.
Lichidator judiciar Dorca Insolv SPRL
Asociat coordonator Ec. Dorca Ilie

Județul Braşov
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea MELBIPO GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 28276864
Raport financiar întocmit de administratorul judiciar privind debitorul SC Melbipo Grup SRL aferent
trimestrului al II-lea al anului i al planului de reorganizare
Nr. inregistrare 297/06.02.2017
Dosar nr. 3499/62/2015 Tribunalul Brașov Temei juridic: art. 144 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedura
insolvenţei Administrator judiciar: CITR Filiala Brașov SPRL Debitor: SC MELBIPO GRUP SRL (în reorganizare
judiciară, în judicial reorganisation, en redressement) Termen de judecată: 26.04.2017 Perioada de raportare:
01.10.2016 – 31.12.2016
Subscrisa, CITR Filiala Brașov SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă cu sediul în Brașov, str.
Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 7, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP
0395/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0395/2009, în calitate de administrator judiciar al SC MELBIPO GRUP
SRL (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Municipiul Codlea, str. 9 Mai,
nr.2, Corp 1, Judet Braşov, înmatriculată la ORC Brașov sub nr. J08/561/2011, având CUI RO 28276864, desemnat de
judecătorul-sindic prin Încheierea pronunţată la data de 28.08.2015, în dosarul nr. 3499/62/2015, aflat pe rolul
Tribunalului Braşov, am întocmit prezentul raport financiar pe baza documentelor contabile și a informațiilor puse la
dispoziție de debitoare.
Preambul:
Prin sentinţa civilă nr. 1000/SIND pronunţată la data de 06.07.2016, de către Tribunalul Braşov, în dosarul nr.
3499/62/2015, a fost confirmat planul de reorganizare a activităţii SC MELBIPO GRUP SRL, plan propus de către
administratorul special.
Prezentul raport financiar are ca scop analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari propuşi de
debitoare prin intermediul planului de reorganizare confirmat în data de 06.07.2016, pentru perioada 01.10.2016 –
31.12.2016, aferentă trimestrului al II-lea al planului de reorganizare.
Pentru întocmirea prezentului raport financiar, administratorul judiciar a luat în considerare documentele contabile puse
la dispoziţie de departamentul economic al societăţii debitoare: balanţe contabile aferente lunilor octombrie - decembrie
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

2016, situaţii contabile predate de administratorul special al societăţii debitoare.


Prezentul raport este structurat astfel:
Descriere activitate;
1. Distribuiri aferente trimestrului I efectuate în temeiul Planului de Reorganizare;
2. Evoluţia contului de profit şi pierdere previzionat vs realizat pentru perioada octombrie 2016 – decembrie 2016;
3. Evoluţia fluxului de numerar (Cash-flow–ul) previzionat vs realizat pentru perioada octombrie 2016 – decembrie
2016;
4. Evoluţia patrimoniului în trimestrul al II-lea de aplicare a Planului de reorganizare (comparație între luna septembrie
2016 – ultima lună aferentă trimestrului I de reorganizare și luna decembrie 2016 – ultima luna din trim. al II-lea al
planului de reoganizare);
5. Concluzii.
1. Descriere activitate:
Domeniul principal de activitate al SC MELBIPO GRUP SRL este „Restaurante”, activitatea principală a debitoarei
fiind Restaurante” – cod CAEN 5610.
Societatea a fost inființată cu scopul de a presta activități de restaurant, ulterior dezvoltându-și mai mult latura
comercială conform tendințelor pieței.
Activitatea curentă a societății Melbipo Grup SRL se bazează pe serviciile de catering și pe producția de tâmplărie pvc
și aluminiu.
Societatea produce și livreaza mancare gatită în sistem catering, către:
 SC LOSAN ROMANIA SRL
 SC CERESERV CONSULTING SRL
 SC ECON TRADING SRL
 SC COSVAL DISTRIBUTION SRL
 SC MCA SAVING ENERGY SRL
 SC PLASTONERA SRL
 SC ELCATA MHC SRL
În perioada de reorganizare, societatea a încheiat contracte noi pentru servicii de catering cu:
 SC COSVAL DISTRIBUTION SRL
 SC MCA SAVING ENERGY SRL
 SC PLASTONERA SRL
 SC ELCATA MHC SRL
Tot în aceasta perioadă a fost încheiat un contract de prestări servicii tamplarie pvc cu SC NOVA PROF
DISTRIBUTION SRL.Societatea se află în discuții avansate cu SC PARTY SERVICES SRL, societate care se ocupă
cu organizarea de evenimente, colaborarea se estimează să înceapă din luna martie 2017, urmând ca debitoarea să
presteze servicii de catering la diverse evenimente (nunti, botezuri, petreceri firme etc)
Societatea Melbipo Grup SRL avea 7 salariați la 31.12.2016.
Melbipo Grup SRL desfășoară activitate în vederea îndeplinirii indicatoriilor propuși prin planul de reorganizare,
realizând studii continue în vederea satisfacerii cerințelor, atât clienților existenți, cât și noilor clienți.
2. Distribuirile previzionate a se realiza în trimestrul al II-lea de aplicare a Planului de reorganizare sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
lei
Nr. AN 1 T 2 (10,11,12)
Denumire creditor
crt. Previzionat Realizat Diferenta
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
1 2.863 2.863 0
FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV
TOTAL GRUPA I - CREDITORI GARANTAȚI 2.863 2.863 0
2 Listă anexă creanțe salariale 2.122 2.092 -30
TOTAL GRUPA II - CREDITORI SALARIALI 2.122 2.092 -30
3 MUNICIPIUL CODLEA 9 9 0
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
4 2.351 2.351 0
FINANȚELOR PUBLICE BRAȘOV
TOTAL GRUPA III - CREDITORI BUGETARI 2.359 2.359 0
5 TINO SA 0
6 RECOBOL SRL 0
TOTAL GRUPA IV - CREDITORI CHIROGRAFARI
0 0 0
INDISPENSABILI
7 ALUSIZE SRL 0 0 0
8 ALUMEX DESIGN SRL 0 0 0
9 AVANTGARDE SRL 0 0 0
10 BETAROM FASTENING SRL 0 0 0
11 COMPREST SA 0 0 0
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr. AN 1 T 2 (10,11,12)
Denumire creditor
crt. Previzionat Realizat Diferenta
12 CONREP SRL 0 0 0
13 DB TEHNOLIGHT SRL 0 0 0
14 ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 0 0 0
15 HONEST GENERAL TRADING SRL 0 0 0
16 LIROV SRL 0 0 0
17 METRO CASH & CARRY România SRL 0 0 0
18 MUNTEANU FLORIN 0 0 0
19 ONIROS INTERNATIONAL SRL 0 0 0
20 RAVAGO ROM SRL 0 0 0
21 TDC RO TELE DATA CONNECTORS SRL 0 0 0
TOTAL GRUPA V - CREDITORI CHIROGRAFARI 0 0 0
TOTAL GENERAL 7.344 7.314 -30
Pentru trimestrul al II-lea de reorganizare debitoarea a realizat distribuirile previzionate în Programul de Plăți în
proporție de 99,60%. Diferența de 0,40% provine de la faptul că debitoarea nu a reușit să realizeze plata sumei de 30 lei
către 2 salariați (Catrin Raluca Iulia 23 lei și Stanișor Gheorghe 7 lei) deoarece aceștia nu au fost găsiți la datele de
contact pe care debitoarea le avea la dispoziție.
Plățile au fost efectuate astfel:
- Către creditorul garantat AJFP Brașov – creanța în cuantum de 2.863 lei a fost achitată conform OP/19.01.2017;
- Către creditorii salariali - creanțele în cuantum de 2.092 lei au fost achitate conform listei de plată din 05.01.2017.
- Către creditorii bugetari, astfel:
• către Municipiul Codlea – creanța în cunatum de 9 lei a fost achitată conform OP/ 19.01.2017;
3. către AJFP BV – creanța în cuantum de 2.351 lei a fost achitată conform OP/ 19.01.2017.
Evoluţia contului de profit şi pierdere
În vederea prezentării unei imagini cât mai clare a activității desfășurate de MELBIPO GRUP SRL, am realizat o
structurare a activităților desfășurate, astfel:
Activitatea de exploatare
În cadrul celor 3 luni aferente trimestrului al II-lea de reorganizare societatea debitoare a realizat o cifră de afaceri
inferioară previziunilor cu 64%. Cifra de afaceri are în componență veniturile obținute din activitatea de catering și din
activitatea de tâmplărie.
Pe lângă veniturile previzionate, societatea debitoare a realizat şi alte venituri din exploatare în sumă de 24 lei și din
variația stocurilor.
Referitor la cheltuielile din exploatare realizate, față de previziuni, acestea au fost inferioare.
Ponderile categoriilor de cheltuieli în totalul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:
- cu salariile și taxele aferente salariilor
- cu materialele
- cu amortizările
- cu chiriile
- cu onorariul administratorului judiciar
- cheltuieli necesare desfășurării activității (telecomunicații, comisioane bancare, lucrări și servicii prestate de terți, taxe
și impozite etc.)
Față de previziuni, cheltuielile ce au înregistrat depășiri sunt:
- Cheltuielile cu utilitățile
- Cheltuielile taxele poștale și telecomunicații
- Cheltuielile privind comisioanele bancare
- Cheltuielile cu lucrările și serviciile prestate de treți
- Cheltuielile cu personalul și protecția socială
- Alte cheltuieli din exploatare
- Cheltuielile cu amortizarea. Aceste cheltuieli nu au fost previzionate de către administratorul special la momentul
întocmirii planului de reorganizare.
Rezultul activității de exploatare realizat în perioada analizată a fost unul negativ.
Activitatea de valorificare
Cu privire la activitatea de valorificare, în trimestrul al II-lea al planului de reoganizare, administratorul judiciar arată că
nu au fost previzionate venituri și cheltuieli și nici nu au fost mișcări în acest sens.
Activitatea financiară
În cadrul trimestrului al II-lea de reorganizare nu au fost previzionate venituri și cheltuieli aferente activității financiare
și nici nu au fost înregistrări.
Activitatea extraordinară
În cadrul trimestrului al II-lea de reorganizare nu au fost previzionate venituri și cheltuieli aferente activității
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

extraordinare și nici nu au fost înregistrări.


Concluzii:
➢ Debitoarea a realizat o cifră de afaceri inferioară previziunilor
➢ Rezultatul net realizat al exerciţiului a fost unul negativ
➢ Societatea a încercat să-și calibreze veniturile cu cheltuielile, desfășurând activitate în vederea îndeplinirii
indicatorilor propuși prin planul de reorganizare;
4. Evoluţia fluxului de numerar (Cash-flow–ul) previzionat vs. realizat pentru perioada octombrie 2016 – decembrie
2016;
Intrările de lichidităţi aferente trimestrului al II-lea al anului I de reoganizare sunt obținute din încasările de la clienți.
Față de sumele previzionate, acestea au fost inferioare cu 72%.
Ieşirile de numerar din activitatea curentă în cadrul trimestrului al II-lea din primul an de implementare a planului de
reorganizare sunt cu 70% inferioare față de previziunile asumate.
Atât încasările, cât și plățile au fost inferioare previziunilor, dat fiind faptul că și veniturile și cheltuielile realizate în
cadrul trimestrului analizat au fost înferioare previziunilor.
În categoria plăților realizate, cele care au depășit previziunile sunt plățile efectuate pentru:
- Poștale și telefonie
- Comisioanele bancare
Ponderea principală în cadrul ieșirilor de numerar aferente activității curente este deţinută de cele pentru plata
furnizorilor pentru activitatea curentă reprezentând 85% din totalul plăților efectuate pentru activitatea curentă.
La sfârșitul celor 3 luni aferente trimestrului al II-lea de reorganizare societatea debitoare avea disponibilități bănești în
contul bancar şi în casierie.
5. Evoluţia patrimoniului în trimestrul al II-lea de aplicare a Planului de reorganizare
Pentru a completa imaginea de ansamblu asupra evoluţiei societăţii MELBIPO GRUP SRL, pe parcursul trimestrului al
II-lea de reorganizare ne propunem să prezentăm în cele ce urmează situaţia patrimonială, atât prin prisma structurii de
activ cât şi a celei de pasiv (comparație între luna septembrie 2016 – ultima lună aferentă trimestrului I de reorganizare
și luna decembrie – ultima lună din trim. al II-lea al planului de reoganizare).
În perioada analizată, activul societăţii a înregistrat o scădere, ca urmare a scăderii activelor circulante.
Prezentăm în continuare principalele modificări intervenite în structura analitică a activului.
Evoluţia activelor circulante
Activele circulante au înregistrat o scădere în perioada analizată. Ponderea principală în cadrul activelor circulante este
deţinută de stocuri și creanțe.
Evoluţia activelor imobilizate
În trimestrul al II-lea al Planului de reorganizare observăm că valoarea activelor imobilizate a scăzut ca urmare a
contabilizării amortizări pentru această perioadă.
Valoarea netă a imobilizărilor corporale la 31.12.2016, potrivit înregistrărilor contabile, este în sumă de 56.906 lei.
Datorii curente
Datoriile născute după data deschiderii procedurii insolvenței sunt structurate astfel:
- Datorii curente față de salariați;
- Datorii către bugetul de stat. Acestea au în componență obligații salariale și TVA
- Datorii aferente chirografarilor
- Datorii către asociați
Debitoarea depune toate eforturile pentru a achita datoriile curente la termenele scadente.
În cadrul datoriilor înscrise la categoria Masa Credală” se regăsesc sumele ce sunt previzionate a se achita prin
programul de plăți, parte integrantă a planului de reorganizare.
La categoria alte pasive - am poziționat diferența de sumă generată dintre evidențele contabile și programul de plăți,
rezultat direct al faptului că la acest moment nu există o aliniere completă a contabilității la programul de plăți, parte
integrantă a planului de reorganizare.
Astfel, departamentul economic al societății debitoare a fost informat de către administratorul judiciar că are obligația
de a ajusta pasivul patrimonial la nivelul stabilit prin programul de distribuiri, în conformitate cu planul de reorganizare,
urmând să realizeze această operațiune în cadrul reorganizării. Acest lucru are drept consecință faptul că datoriile
societății nu sunt conform realității stabilite de către planul de reorganizare, ci doar în concordanță cu balanța de
verificare.
Capitalurile proprii sunt negative pe toată perioada analizată şi se poate constata trendul descrescător la finalul
trimestrului al II-lea de reorganizare fapt imprimat de rezultatul negativ curent și de rezultatul reportat concretizat în
pierdere.
1. Concluzii
➢ Debitoarea a realizat o cifră de afaceri inferioară previziunilor
➢ Societatea a încercat sa-și calibreze veniturile cu cheltuielile, desfășurând activitate în vederea îndeplinirii
indicatorilor propuși prin planul de reorganizare;
➢ Pentru trimestrul al II-lea al anului I de reorganizare distribuirile către creditori previzionate a se realiza conform
Programul de Plăți, parte integrantă a Planului de reorganizare, au fost efectuate în procent de 99,60%. Diferența de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

0,40% provine de la faptul că debitoarea nu a reușit să realizeze plata sumei de 30 lei către 2 salariați (Catrin Raluca
Iulia 23 lei și Stanișor Gheorghe 7 lei) deoarece aceștia nu au fost găsiți la datele de contact pe care debitoarea de avea
la dispoziție.
Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm creditorilor aprobarea prezentului raport financiar aferent trimestrului al
II-lea al anului I al reorganizării MELBIPO GRUP SRL
Brașov
05.02.2017
CITR Filiala Brașov SPRL Partner Mihaela Bocea

Județul Cluj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ADAMCO GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 13343132
Tabel suplimentar de creanțe al debitoarei Adamco Grup SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite)
Nr. înregistrare: 599 din 08.02.2017
Date privind dosarul: dosarul nr. 1091/1285/2015 al Tribunalului Specializat Cluj. Judecător sindic: Daniela Hamciuc;
Debitoare: Adamco Grup SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Hațeg nr. 26, jud. Cluj, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr. J12/972/2000, având C.I.F. RO 13343132;
Lichidator judiciar: Hodoș Business Recovery S.P.R.L., cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Târgului nr. 15, jud. Mureş,
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei sub nr. RFO II 0409, având CUI RO26197420; tel.:
0365/424.777; fax: 0365/870.403.
Nr. Creditor Adresa Creanţa Creanţa % din % din
crt. solicitată acceptată grupă total
I. Creanțe rezultând din continuarea activității debitorului după data deschiderii procedurii - art. 161, pct. 4 din Legea
nr. 85/2014
1 Municipiul Cluj Napoca Cluj - Napoca, Piața Unirii 1.503,00 1.503,00 6,53% 6,53%
nr. 1, jud. Cluj
2 Municipiul Reghin Reghin, Piața Petru Maior 24.433,00 6.407,00 27,83% 27,83%
nr. 41, jud. Mureș
3 D.G.R.F.P. Cluj - Napoca - Cluj - Napoca, Piața Avram 15.112,00 15.112,00 65,64% 65,64%
A.J.F.P. Cluj Iancu nr. 19, jud. Cluj
Total grupă 41.048,00 23.022,00 100,00% 100,00%
Total masă credală 41.048,00 23.022,00 100,00%
Potrivit dispozițiilor art. 111, ale art. 146 alin. (2) lit. c) și ale art. 146 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, debitorul,
creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul suplimentar de creanţe, cu privire
la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabel. Contestaţiile trebuie depuse la
Tribunalul Specializat Cluj în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului
suplimentar. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în
cuantum de 200 de lei, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor
sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt
cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte
un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se
contestă, precum şi administratorului special.
Lichidator judiciar Hodoş Business Recovery S.P.R.L
Prin practician în insolvență Kis Attila

Județul Galaţi
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea MORETTI MOBILI SRL, cod unic de înregistrare: 24470794
Cabinet Individual De Insolvență Și Avocatură
ARHIP VALENTIN
Galați, str. Al. Lăpușneanu, nr. 41, bl. B2, ap. 71, CP 800064
CUI: 21230800; tel/fax: 0236/313.952; mobil: 0744/256.888
email: arhipvali@yahoo.com
Convocarea adunarii creditorilor
Nr. 02/08.02.2017
1.Date privind dosarul: 3042/121/2016, Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila
2.Debitor: Moretti Mobili SRL in faliment, în bankruptcy, en faillite”, sediul social în Galati, str. Arcasilor nr. 1, jud.
Galati, fiind inmatriculata sub nr. J17/1761/2008 atribuit în data de 16.09.2008 şi CUI 24470794.
3.Lichidator judiciar: C.I. Arhip Valentin, Galați, str. Al. Lăpușneanu, nr. 41, bl. B2, ap. 71, CP 800064, CUI:
33180382, Tel/fax: 0236/313.952; mobil: 0744/256.888, Email: arhipvali@yahoo.com
4.Subscrisa, C.I. Arhip Valentin, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Moretti Mobili SRL, în conformitate cu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

disp. art. 48 şi art. 174 din Legea nr. 85/2014, convoaca:


Adunarea creditorilor debitorului ce va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Str Al. Lăpușneanu, nr. 41, bl. B2,
ap. 71, CP 800064, la data de 17.02.2017, ora 14.00, având ca ordine de zi:
1.Prezentarea demersurilor lichidatorului judiciar;
2.Aprobarea avansarii de catre creditor a sumei de 3.200 lei, reprezentand cheltuieli de procedura prezente şi viitoare;
3.Aprobarea casarii bunurilor mobile ale debitoarei;
4.Aprobarea inchiderii procedurii de faliment a societatii: Moretti Mobili SRL şi radierii acesteia din evidentele ORC
Galati;
5.Discutarea oportunitatii privind antrenarea raspunderii conform dispozitiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Conform dispozitiilor art. 48 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 85/2014, creditorii pot fi reprezentati în adunare prin
imputerniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu
delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii vor putea vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul
în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, pana în ziua şi la ora fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
Lichidator judiciar Cabinet Individual De Insolventa Arhip Valentin
Practician în insolventa Arhip Valentin

Județul Gorj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea JULIETTE BEST BAKERY PROD SRL, cod unic de înregistrare: 29540467
Convocare adunare creditori
Număr: 1323/08.02.2017
1.Date privind dosarul: număr dosar 7888/95/2013, Tribunal Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Mădălina Elena
Vladu Crevon.
2. Creditor: Listă anexă.
3.Debitor: SC Juliette Best Bakery Prod SRL, cod de identificare fiscală: 29540467, sediul social în Municipiul Târgu
Jiu, str. Unirii, nr. 116, biroul nr. 1, etaj P, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerţului J18/21/2012.
4. Lichidator judiciar: Siomax SPRL, cod de identificare fiscală RO20570332, sediul social: str. Unirii, nr. 3, p+ e,
Târgu Jiu, Gorj, număr de înregistrare RFO II-0024, tel. fax 0253/214120, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com., nume și
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Somnea Maria Mariana.
5. Subscrisa: Siomax SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Juliette Best Bakery Prod SRL, conform
încheierii nr. 420 din 17 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 7888/95/2013, în
temeiul art. 14 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței din oficiu convoacă adunarea creditorilor
debitorului SC Juliette Best Bakery Prod SRL. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, str.
Unirii, nr. 3, p+ e, Târgu Jiu, jud. Gorj, în data de 15.02.2017, ora 1400;Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării
prin împuterniciţi, cu procură specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu
delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar, până în data
fixată pentru exprimarea votului. Ordinea de zi: 1.Aprobarea modificării regulamentului de vânzare în sensul că preţul
de pornire la licitaţia pentru bunurile mobile (Mixer planetar - Sottoriva fabricaţie 1997, Mixer planetar - Diosna, Mixer
planetar - producător Ottima Trade SRL, Mixer planetar - Sottoriva fabricaţie 2003, Dospitor dublu - Sottoriva, Cuptor
rotativ - Sottoriva, Cuptor rotativ -Sottoriva) este de 5.700 lei, conform ofertei de cumpărare depusă de dl. Beloiu
Dumitru. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar
Lichidator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvenţă: Munteanu Elena
Listă anexă:
Nr. Denumire creditor/Sediu Domiciliu /sediu social
Crt.
1 A.J.F.P. Gorj Târgu Jiu, str. Siret, nr. 6, Tg-Jiu, Jud. Gorj
2 Consiliul Local Târgu Jiu prin Direcția Publică de Târgu Jiu, str. Republici, nr. 25, jud. Gorj
Venituri
3 GDF SUEZ Energy România SA prin mandatar Bucureşti, str. Matei Millo, nr. 9, sector 1
ASSET Portfolio Servicing România SRL
4 SC Bopal Serv SRL Braşov, str. Ştefan cel Mare, nr. 2, bl.10, sc. A, ap.5,
jud. Braşov
5 SC Artego SA Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, jud. Gorj
6 SC Aparegio Gorj SA Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuși, nr. 19, jud. Gorj
7 SC Eurocas – Tehnică Alimentară SRL Lugoj, str. Buziașului, nr. 36, jud. Timiş
8 SC Edenred România SRL cu sediu procesual Bucureşti, Intrarea Difuzorului, nr. 2, sector 1
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr. Denumire creditor/Sediu Domiciliu /sediu social


Crt.
ales la SCA Pacuraru, Iliescu Mazareanu şi
Asociații
9 SC Panoramic Impex SRL Comuna Modelu, str. Crinului, nr. 99, jud. Călărași
10 SC Polaris M. Holding SRL Constanţa, str. Spiru Haret, nr. 2A – Punct de lucru
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 38, jud. Gorj
11 SC Oti Retail Craiova SRL Craiova, str. Caracal, nr. 105, jud. Dolj
12 A.J.O.F.M. Gorj Târgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 1, jud.
Gorj
Lichidator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvenţă: Munteanu Elena

Județul Iaşi
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ANTET-M SRL, cod unic de înregistrare: 11242069
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 2506/99/2014/a1
Comunicare încheiere + sentinţă civilă nr.1464,
emisă la 12.10.2016
Către, Reclamant D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași - Iași, strada A. Panu, nr.26, judeţ Iași
Pârât Mancaş Mihai - Iași, strada Aurora, nr.34A, judeţ Iași; Mancaş Laura - Iaşi, strada Aurora, nr.34A, judeţ Iași
Se comunică, alăturat, copia încheierii + sentinţei civile nr.1464 din data de 12.10.2016, pronunţată în dosarul
nr.2506/99/2014/a1, de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul Antet - M SRL, cu sediul în Iași, str.
Ştefan cel Mare, nr.3, bl. Plombă, et.4, ap.8, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/1140/19.11.1998,
CUI 11242069.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România,Tribunalul Iași, Județul Iași, Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.2506/99/2014/a1
Şedinţa publică din 05 Octombrie 2016
Instanţa constituită din:
Judecător-sindic Mihaela Butucă – Corugă
Grefier Ioana Maftei
Pe rol fiind solutionarea cererii formulate de către reclamanta D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iași în contradictoriu cu pârâtii Mancaş Mihai şi Mancaş Laura, având ca obiect atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolvenţă (art.169 Legea 85/2014). La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat Olteanu,
substituind pe avocat Curecheriu, pentru pârâti. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier,
după care Având în vedere că nu mai sunt cereri prealabile de formulat, excepţii de solutionat sau probe de administrat,
Instanța declară cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul partilor asupra dezbaterilor pe fondul cauzei.
Având cuvântul asupra fondului, reprezentantul conventional al pârâţilor solicită respingerea acţiunii ca nefondată.
Arată că reclamanta face referire la doua societăţi diferite, pârâtii din prezenta cauză neavând nicio legătură cu
societatea Active Vision SRL. Deşi reclamanta face referire la săvârşirea faptelor prevăzute de art.169 lit. a), b),c) şi d)
din legea nr.85/2014, aceste fapte nu sunt probate, reclamanta limitându-se la a face simple sustineri. Pentru aceste
considerente succint expuse şi detaliate în cuprinsul întâmpinării, solicită respingerea cererii.
Instanţa
Din lipsă de timp pentru a delibera, în considerarea disp. art.396 alin.1 din Codul de procedură civilă,
Dispune
Amână pronuntarea în cauza la data de 12 octombrie 2016. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Octombrie 2016.
Judecător-sindic, Grefier,
Mihaela Butucă – Corugă Ioana Maftei
*
România,Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, Dosar nr.2506/99/2014/a1
Sentinţa civila nr.1464/2016
Şedinţa publică de la 12 Octombrie 2016
Instanța constituită din:
Judecător-sindic Mihaela Butucă – Corugă
Grefier Ioana Maftei
Pe rol fiind solutionarea cererii formulate de către reclamanta D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iași în contradictoriu cu pârâtii Mancaş Mihai şi Mancaş Laura, având ca obiect atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolvenţă (art.169 Legea 85/2014). Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de
05.10.2016 cand, instanţa, din lipsă de timp pentru a delibera şi în temeiul disp. Art.396 alin.1 din Codul de Procedură
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Civilă a amânat pronunţarea pentru astăzi, când


Instanța
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.01.2016 reclamanta D.G.R.F.P. Iași - Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iași a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtilor Mancas Mihai şi Mancas
Laura, cu domiciliul ales în Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl.Penes Curcanu, mezanin, cabinet 10, la Cab. Av. Miruna
Curecheriu în sensul de a fi obligati la plata pasivului neacoperit al debitoarei Antet - M SRL, cu sediul în Iași, str.
Ştefan cel Mare, nr.3, bl.Plombă, et.4, ap.8, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/1140/19.11.1998,
CUI 11242069. În fapt, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr.450/S/04.03.2015 a Tribunalului Iași s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei privind pe debitoarea SC Antet - M SRL, cu sediul în Iași, str. Ştefan
cel Mare, nr.3, bl. Plombă, et.4, ap.8, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/1140/19.11.1998, CUI
11242069, procedură în cadrul căreia s-a înscris la masa credala cu suma de 133 707 lei, creanţă care a rezultat din
activitatea debitoarei sub directa administrare a reprezentanţilor săi legali. Pârâtii au avut calitatea de administratori ai
debitoarei în perioada creării debitelor și sunt ţinuti direct răspunzători de îndeplinirea obligaţiilor pe care legea sau
actul constitutiv le impun în sarcina societăţii, conform art.73 din Legea 31/1990. În ceea ce priveşte vinovăţia,
consideră reclamanta că răspunderea operează şi pentru cea mai uşoară culpă. Culpa administratorului constă în aceea
că, la momentul în care debitoarea a ajuns în imposibilitatea de a-şi mai achita datoriile, nu a suspendat activitatea și nu
a anunţat creditorii despre aceasta, contribuind astfel la cumularea de noi datorii. Consideră reclamanta că pârâtii se fac
vinovati de fapta reglementată de art.138 lit a, datorită faptului că din analiza realizată de personalul de specialitate din
cadrul AFP asupra dosarului fiscal, s-a constatat că ultimele raportări au fost depuse pentru data de 31.12.2013, iar
potrivit acestora, erau evidenţiate în patrimoniul debitoarei creanţe de 25 467 lei, disponibilităţi bănesti de 2 035 lei, dar
nici unul dintre aceste bunuri nu au fost predate spre valorificare în procedura insolvenţei. Consideră reclamanta că
pârâtii se fac vinovati și de fapta reglementată de art.138 lit c. Astfel, prin nedepunerea cererii de intrare în insolvenţă,
în termenul de 30 de zile, administratorii au acceptat tacit creşterea obligaţiilor debitoarei către bugetul consolidat al
statului și indirect au dispus în interes personal continuarea activităţii debitoarei, împovărând situaţia precară a acesteia
prin adăugarea de accesorii la debitele deja existente. Administratorii au dat dovadă de un management neperformant și
de utilizarea resurselor societăţii în interes personal. De asemenea, mai arată reclamanta că societatea nu s-a mai
preocupat de ţinerea contabilităţii, obligaţia fiind a pârâtilor în calitate de administratori statutari. Susţine reclamanta că
pârâtii sunt vinovati și de săvârşirea faptei de la art.138 lit d, deoarece obligaţia ţinerii contabilităţii le revenea conform
art.10 din Legea 82/1991. Omisiunea informării organelor fiscale denotă intenţia pârâtilor de a păstra în clandestinitate
operaţiunile derulate şi veniturile încasate, existând prezumţia desfăşurării activităţii în interes personal(138 lit a și c).
În drept, se invocă art.138 lit a, c și d. Cererea este scutită de plata taxelor de timbru, potrivit dispoziţiilor art.30 din
OUG 870/2013 privind taxele judiciare de timbru. Pârâtii, legal citati, au depus întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea cererii, arătând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a fi atrasă răspunderea sa.
Analizând actele și lucrările dosarului, Instanța reţine cele ce urmează: Prin sentinţa civilă nr.450/S/04.03.2015 a
Tribunalului Iași s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei privind pe debitoarea SC Antet - M SRL,
cu sediul în Iași, str. Ştefan cel Mare, nr.3, bl.Plombă, et.4, ap.8, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu
nr.J22/1140/19.11.1998, CUI 11242069. Conform relaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului, pârâtii au avut
calitatea de administratori statutari. Potrivit art.138 alin 4 din Legea 85/2006 „În caz de pluralitate, răspunderea
persoanelor prevăzute la alin.(1) este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvenţă să fie contemporană sau
anterioară perioadei de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deţinut poziţia care ar fi putut cauza
insolvenţă. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere sau conducere ale debitorului persoana
juridica și a oricarei alte persoane care a cauzat starea de insolventa a debitorului prin faptele expres și limitativ
prevazute presupune îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: prejudiciul creditorilor, fapta ilicita a membrilor
organelor de conducere/supraveghere sau a oricarei alte persoane vinovate de producerea starii de insolventa, fapta care
sa se încadreze în cel putin unul dintre cazurile prevazute de art.138 alin.1 lit. a–g, raportul de cauzalitate dintre fapta
ilicita și insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata de catre debitorul insolvent a datoriilor exigibile și culpa
persoanelor a caror raspundere se solicita. În speta una dintre faptele imputate pârâtilor este cea prevazuta de
dispozitiile art.138 lit a din LPI, potrivit carora antrenarea raspunderii civile delictuale a unei persoane presupune
întrunirea a doua conditii: folosirea bunurilor sau creditului unei persoane juridice și crearea unui profit în folosul
administratorului sau al unei alte persoane. Sub acest aspect judecătorul-sindic retine faptul ca, potrivit documentelor
contabile aferente datei de 31.12.2013, ultimele depuse la A.F.P., în patrimoniul debitoarei se aflau creanţe de 25 467
lei, disponibilităţi bănesti de 2035 lei. Dintre acestea, sub aspectul aplicarii art.138 al 1 lit a prezinta interes
disponibilităţi bănesti de 2035 lei. Chiar în situaţia în care pârâtii nu au predat aceste sume de bani, ne se paote reţine că
o atare conduită a determinat insolventa debitoarei, dacă se are în vedere imprejurarea că datoriile evidentiate în
aceleasi acte contabile invocate de către reclamantă era de 153 065 lei, astfel că valoarea activului pretins insusşit de
pârâti este nesemnificativă faţă de valoarea datoriilor. Împrejurarea ca societatea debitoare avea de recuperat creante, nu
intra în sfera de aplicare a dispozitiilor art.138 alin.1 lit a din legea insolventei, situatia de fata neputand fi asimilata cu
folosirea bunurilor persoanei juridice în folosul propriu al pârâtului sau în interesul altei persoane, intrucat intre cele
doua fapte nu exista similitudine. Dispozitiile art.138 din lege se refera la bunurile sau creditele persoanei juridice, or în
cazul de fata, lichidatorul argumenteaza ajungerea societății debitoare în stare de insolvent prin pasivitatea pârâtilot în
recuperarea unor creante ale societății debitoare și prin lipsa documentelor necesare identificarii debitorilor. Deşi
împrejurarea că aceste creanţe existau în patrimoniul debitoarei poate naşte un început de dovadă în sensul dispoziţiilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

art.138 al.1 lit a, fără alte probatorii şi elemente care să ateste împrejurarea că aceste creanţe ar fi fost folosite cu scopul
de a crea profit în folosul administratorului sau al unei alte persoane, nu poate constitui temei suficient pentru atragerea
răspunderii pârâtilor. Referitor la celelalte fapte imputata pârâtilor de care reclamant, respectiv cea prev de art.138 al.1
lit c și d LPI, constand în nesesizarea instantei pentru declanşarea procedurii de insolvenţă și nepredarea documentelor
contabile și în nedepunerea lor la organele abilitate, judecatorul-sindic retine ca acestea nu sunt întemeiate. Nesesizarea
instanţei pentru intrarea în insolvenţă conform art.27 este susceptibilă de aplicarea unei sancţiuni penale, fiind
infracţiunea de bancrută reglementată de art.143 din Legea insolvenţei, dar nu reprezintă element al faptei de la art.138
lit c sau a. În plus, se cere ca fapta săvârşită să producă starea de insolvenţă, or nedeclararea acestei stări este ulterioară
apariţiei ei. Faptul că nu s-ar fi depus indicatorii financiari nu este de natură decât a determina o prezumţie simplă de
neîndeplinire a unor obligaţii legale referitoare la obligaţiile de îndeplinire a formalităţilor impuse de legislaţia specială
fiscală, prezumţie care prin ea însăşi nu este suficientă pentru reţinerea săvârşirii faptei prevăzute de dispoziţiile art.138
alin.1 lit. d. Pentru invocarea art.138 lit c, creditoarei ii revenea sarcina de a arata, pe de-o parte, care au fost actiunile
sau inactiunile pârâtilot care au avut ca scop satisfacerea unui interes personal, al lor sau al altuia, prevazute de art.138
alin.1 lit. c) și care au dus la falimentul societății și pe de alta parte rolul lor în determinarea falimentului, afirmatiile
generice nefiind suficiente, în considerarea specificului raspunderii reglementate de art.138 din Legea nr.85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Respinge formulata de D.G.R.F.P. Iași - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași, cu sediul în Iași, str. A Panu,
nr.26, jud. Iași privind atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtilor Mancas Mihai şi Mancas Laura, cu domiciliul ales
în Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanu, mezanin, cabinet 10, la Cab. Av. Miruna Curecheriu pentru plata
pasivului neacoperit al debitoarei Antet - M SRL, cu sediul în Iași, str. Ştefan cel Mare, nr.3, bl.Plombă, et.4, ap.8, jud.
Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/1140/19.11.1998, CUI 11242069. Executorie. Cu apel în termen de
30 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Octombrie 2016.
Judecător-sindic, Grefier,
Corugă-Butucă Mihaela Ioana Maftei
Pentru grefier,
Încetat contractul de muncă
semnează grefierul şef al secţiei a II-a civilă
şi de contencios administrativ și fiscal
Vatrici Ionela Petronela

Județul Mehedinţi
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea RECISEV PLAST SRL, cod unic de înregistrare: 28399034
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 249/08.02.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 3395/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Aurora – Camelia Falcan;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arhiva Tribunalului Mehedinţi; număr de telefon: 0252/314211;0525/311506
Programul arhivei/registraturii instanţei: 0900-1300
3.Debitor: SC Recisev Plast SRL, cod de identificare fiscală: 28399034; sediul social: Dr. Tr. Severin, str. Padeș, nr. 6,
judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/169/2011;
4.Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu
Emil); sediul social: în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi
sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi; Cod de identificare fiscală:
31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; prin reprezentant Popescu Emil, act de identitate: CI serie MH nr.
333743, eliberată de SPCLEP Dr. Tr. Severin, la data 04.10.2010.
5.Consultant Insolvență SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), în calitate de
lichidator judiciar, al debitorului SC Recisev Plast SRL în temeiul: Art. 21 alin.(1), comunică: - Raportul lunar privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru)
file.
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raport lunar
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura
insolvenţei nr. 85/2006, pentru debitorul SC Recisev Plast SRL:
Număr dosar: 3395/101 anul 2014, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal; Judecător-sindic: Aurora – Camelia Falcan;
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL (succesor de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu
Emil)
Debitor: SC Recisev Plast SRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Raport luna februarie 2017
Consultant Insolvență SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), lichidator
judiciar, al SC Recisev Plast SRL, cod identificare fiscală 11535379, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. J25/63/1999, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 2899/101/2014, conform dispoziţiilor art. 21 alin.(1)
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următorul raport:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22335 din data de 08.12.2016 a
raportului de activitate nr. 2001 din data de 07.12.2016.
In conformitate cu dispozițiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar a procedat
la expunerea pe piață a bunurilor imobile Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj 2, ap.3 cu suprafata de
60,47 mp, suprafata balcon de 5,06 mp, cote parti comune de 7,54 mp şi cote de Teren de 13,11 mp, situat în localitatea
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U6 la preţul de pornire a
licitaţiei este 285.500,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj 2, ap.4 cu
suprafata de 68,41 mp, suprafata balcon de 5,67 mp, cote parti comune de 8,54 mp şi cote de Teren de 14,83 mp, situat
în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U7 la pretul
de pornire a licitaţiei este 322.400,00 lei, preț neafectat de T.V.A şi Proprietate imobiliara SPATIU COMERCIAL
DEMISOL, cu suprafata de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta,
avand numar cadastral 200125-C1-U1 la pretul de pornire a licitaţiei este 484.100,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin
afisarea la data de 28.11.2016 a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud.
Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro. precum şi cotidianul de larga circulatie Jurnalul National
din data de 29.11.2016.
Licitația a fost organizată la data de 12.12.2016 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 12.12.2016 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile imobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piata a bunurilor imobile Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj
2, ap.3 cu suprafata de 60,47 mp, suprafata balcon de 5,06 mp, cote parti comune de 7,54 mp şi cote de Teren de 13,11
mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-
U6 la preţul de pornire a licitaţiei este 285.500,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Proprietate imobiliara apartament cu 3
camere, etaj 2, ap.4 cu suprafata de 68,41 mp, suprafata balcon de 5,67 mp, cote parti comune de 8,54 mp şi cote de
Teren de 14,83 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar
cadastral 200125-C1-U7 la pretul de pornire a licitaţiei este 322.400,00 lei, preț neafectat de T.V.A şi Proprietate
imobiliara SPATIU COMERCIAL DEMISOL, cu suprafata de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1 la pretul de pornire a licitaţiei este
484.100,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 12.12.2016 a anuntului de licitatie la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 16.01.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 16.01.2017 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile imobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piata a bunurilor imobile Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj
2, ap.3 cu suprafata de 60,47 mp, suprafata balcon de 5,06 mp, cote parti comune de 7,54 mp şi cote de Teren de 13,11
mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-
U6 la preţul de pornire a licitaţiei este 285.500,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Proprietate imobiliara apartament cu 3
camere, etaj 2, ap.4 cu suprafata de 68,41 mp, suprafata balcon de 5,67 mp, cote parti comune de 8,54 mp şi cote de
Teren de 14,83 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar
cadastral 200125-C1-U7 la pretul de pornire a licitaţiei este 322.400,00 lei, preț neafectat de T.V.A şi Proprietate
imobiliara SPATIU COMERCIAL DEMISOL, cu suprafata de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1 la pretul de pornire a licitaţiei este
484.100,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 16.01.2017 a anuntului de licitatie la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 30.01.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Conform procesului verbal din data de 30.01.2017 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile imobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piata a bunurilor imobile Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj
2, ap.3 cu suprafata de 60,47 mp, suprafata balcon de 5,06 mp, cote parti comune de 7,54 mp şi cote de Teren de 13,11
mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-
U6 la preţul de pornire a licitaţiei este 285.500,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Proprietate imobiliara apartament cu 3
camere, etaj 2, ap.4 cu suprafata de 68,41 mp, suprafata balcon de 5,67 mp, cote parti comune de 8,54 mp şi cote de
Teren de 14,83 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar
cadastral 200125-C1-U7 la pretul de pornire a licitaţiei este 322.400,00 lei, preț neafectat de T.V.A şi Proprietate
imobiliara SPATIU COMERCIAL DEMISOL, cu suprafata de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1 la pretul de pornire a licitaţiei este
484.100,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 30.01.2017 a anuntului de licitatie la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Anuntul de licitatie va fi publicat în cotidianul de larga circulatie Jurnalul National din data de 09.02.2017.
Licitația a fost organizată la data de 20.02.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață a bunurilor mobile deseuri amestec ambalaje în cantitate de
126.540 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 66.434,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu folie amestec ewc in
cantitate de 66.500 de kg la Preţul de pornire a licitaţiei de 42.360,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu pe ewc în
cantitate de 68.480 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 71.904,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu pp ewc în
cantitate de 9.840 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 10.332,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de
24.11.2016 a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.
7A, judeţul Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 12.12.2016 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 12.12.2016 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile imobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață a bunurilor mobile deseuri amestec ambalaje în cantitate de 126.540 de
kg la preţul de pornire a licitaţiei de 66.434,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu folie amestec ewc in cantitate de
66.500 de kg la Preţul de pornire a licitaţiei de 42.360,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu pe ewc în cantitate de
68.480 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 71.904,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu pp ewc în cantitate de
9.840 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 10.332,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 12.12.2016
a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul
Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 17.01.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 17.01.2017 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile imobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață a bunurilor mobile deseuri amestec ambalaje în cantitate de 126.540 de
kg la preţul de pornire a licitaţiei de 66.434,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu folie amestec ewc in cantitate de
66.500 de kg la Preţul de pornire a licitaţiei de 42.360,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu pe ewc în cantitate de
68.480 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 71.904,00 lei, preț neafectat de T.V.A., deseu pp ewc în cantitate de
9.840 de kg la preţul de pornire a licitaţiei de 10.332,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 17.01.2017
a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul
Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro. precum şi în ziarul de larga circulatie Jurnalul National
din data de 09.02.2017.
Licitația a fost organizată la data de 13.02.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață a bunurilor mobile la preturi diminuate cu 10% fata de pretul
stabilit de creditorul BRD respectiv Masina de macinat mase plastice Shredder JB/T8680la preţul de pornire a licitaţiei
de 172.422,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Moara de macinat mase plastice Shredder Amis Zerma la preţul de pornire a
licitaţiei este 257.787,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Extruder suflare polietilena Ruian Jinda SJ 700 la preţul de
pornire a licitaţiei este 104.746,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare ambalaje pe role Ruian Jinda
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

GBDR 700 la preţul de pornire a licitaţiei este 70.383,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare
ambalaje Primare GBDR 900 la preţul de pornire a licitaţiei este 85.190,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament de
imprimare flexografica polietilena RuianJinda YT-4- 600 la preţul de pornire a licitaţiei este 44.132,00 lei, preț
neafectat de T.V.A., Masina de confectionat clisee flexografice Saizhou XU N300T la preţul de pornire a licitaţiei este
11.147,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 05.12.2016 a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din
loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 19.12.2016 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 19.12.2016 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile mobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat la expunerea pe piață a bunurilor mobile la preturi diminuate cu 10% fata de pretul stabilit
de creditorul BRD respectiv Masina de macinat mase plastice Shredder JB/T8680la preţul de pornire a licitaţiei de
172.422,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Moara de macinat mase plastice Shredder Amis Zerma la preţul de pornire a
licitaţiei este 257.787,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Extruder suflare polietilena Ruian Jinda SJ 700 la preţul de
pornire a licitaţiei este 104.746,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare ambalaje pe role Ruian Jinda
GBDR 700 la preţul de pornire a licitaţiei este 70.383,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare
ambalaje Primare GBDR 900 la preţul de pornire a licitaţiei este 85.190,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament de
imprimare flexografica polietilena RuianJinda YT-4- 600 la preţul de pornire a licitaţiei este 44.132,00 lei, preț
neafectat de T.V.A., Masina de confectionat clisee flexografice Saizhou XU N300T la preţul de pornire a licitaţiei este
11.147,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 19.12.2016 a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din
loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 16.01.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 16.01.2017 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile mobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață a bunurilor mobile la preturi diminuate cu 10% fata de pretul stabilit de
creditorul BRD respectiv Masina de macinat mase plastice Shredder JB/T8680la preţul de pornire a licitaţiei de
172.422,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Moara de macinat mase plastice Shredder Amis Zerma la preţul de pornire a
licitaţiei este 257.787,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Extruder suflare polietilena Ruian Jinda SJ 700 la preţul de
pornire a licitaţiei este 104.746,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare ambalaje pe role Ruian Jinda
GBDR 700 la preţul de pornire a licitaţiei este 70.383,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare
ambalaje Primare GBDR 900 la preţul de pornire a licitaţiei este 85.190,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament de
imprimare flexografica polietilena RuianJinda YT-4- 600 la preţul de pornire a licitaţiei este 44.132,00 lei, preț
neafectat de T.V.A., Masina de confectionat clisee flexografice Saizhou XU N300T la preţul de pornire a licitaţiei este
11.147,00 lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 16.01.2017 a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din
loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro.
Licitația a fost organizată la data de 31.01.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Conform procesului verbal din data de 31.01.2017 lichidatorul judiciar a constatat faptul ca bunurile mobile nu au fost
valorificate din lipsa de ofertanti.
Lichidatorul judiciar a reluat expunerea pe piață a bunurilor mobile la preturi diminuate cu 10% fata de pretul stabilit de
creditorul BRD respectiv Masina de macinat mase plastice Shredder JB/T8680la preţul de pornire a licitaţiei de
155.177,80 lei, preț neafectat de T.V.A., Moara de macinat mase plastice Shredder Amis Zerma la preţul de pornire a
licitaţiei este 232008,30 lei, preț neafectat de T.V.A., Extruder suflare polietilena Ruian Jinda SJ 700 la preţul de
pornire a licitaţiei este 94.271,40 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare ambalaje pe role Ruian Jinda
GBDR 700 la preţul de pornire a licitaţiei este 63.344,70 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament confectionare
ambalaje Primare GBDR 900 la preţul de pornire a licitaţiei este 76.671,00 lei, preț neafectat de T.V.A., Echipament de
imprimare flexografica polietilena RuianJinda YT-4- 600 la preţul de pornire a licitaţiei este 39718,80 lei, preț neafectat
de T.V.A., Masina de confectionat clisee flexografice Saizhou XU N300T la preţul de pornire a licitaţiei este 11032,30
lei, preț neafectat de T.V.A., prin afisarea la data de 31.01.2017 a anuntului de licitatie la sediul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judeţul Mehedinti şi la panoul lichidatorului judiciar din loc. Dr.
Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, jud. Mehedinti.
De asemenea anuntul de licitatie a fost publicat pe site-urile de publicitate www.lajumate.ro, www.licitatii-
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

insolventa.ro, www.locbun.ro, www.consultant-insolventa.ro, precum şi în ziarul de larga circulatie Jurnalul National


din data de 09.02.2017.
Licitația a fost organizată la data de 16.02.2017 orele 1200 în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zărbăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinți.
Solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii respectiv pentru valorificarea bunurilor imobile și mobile din
patrimoniul debitoarei SC Recisev Plast SRL.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL,
prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu

Județul Mureş
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea FLUENT GAZ SRL, cod unic de înregistrare: 8648866
Convocare adunarea creditorilor
Număr: 039 Data emiterii:09.02.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1069/1371/2012 Tribunalul Specializat Mureş.Judecător sindic Marinel Santa.
2.Arhiva/registratura instanţei:Tg.Mureş,str. Justitiei nr.1, jud.Mureş, Număr de telefon 0265-262010,programul
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 8-12. 3.1 Debitor: SC FLUENT GAZ SRL Cod de identificare fiscală 8648866,
Sâncraiu de Mureş, str. Nouă, nr.97/A, jud.Mureş. Număr de ordine în registrul comerţului J26/426/1996.3.2.
Administrator special: Isăilă Mircea-Liviu domiciliat în Sâncraiu de Mureş,str. Răsăritului nr.60,
jud.Mureş,.4.Creditori:Listă anexă.5.Lichidator judiciar CORELI CONSULT IPURL,Cod de identificare fiscală
12467019 Tg.Mureş, Piaţa Victoriei nr.13 ap.31.Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0144
tel./fax 0744-797953,265-261737 E-mail buculeu@hotmail.com.,www.coreliconsultmures.roNume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Buculeu Dănilă.6.Subscrisa: CORELI CONSULT IPURL în calitate
de lichidator judiciar al debitorului SC FLUENT GAZ SRL conform Sentinței nr.1057 din data de 12.09.2012
pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 1069/1371/2012, în temeiul art. 14 din Legea privind procedura
insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC FLUENT GAZ SRL
Adunarea creditorilor va avea loc în Tg.Mureș,Piata Victoriei nr.13 ap.7 în data de 17.02.2017 ora 11,00.Creditorii pot
fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi
a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi
atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace,până în ziua fixată pentru
exprimarea votului,administratorului judiciar.
Ordinea de zi:
1.Adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea ofertei de cumpărare depusă de SC ALARM EXPRES SRL
Reghin,str,Făgărașului Bl.8 Sc.4,ap.46,CUI RO 25851924,J26/729/2009 pentru imobilele proprietarea SC FLUENT
GAZ SRL:
-imobil casă cu 4 camere și teren intravilan în suprafață de 1.201,00 mp situat în Sâncraiu de Mureș,str. Nouă nr.97/a
evidențiat în CF NR.50687 a localității Sâncraiu de Mureș preț actual de vânzare 72.864,00 euro
-imobil casă cu 6 camere și teren intravilan în suprafață de 903,00 mp. situat în Sâncraiu de Mureș,str. Nouă nr.99
evidențiat în CF NR.50680 a localității Sâncraiu de Mureș,preț actual de vânzare 184.460,00 euro
Pentru care oferă prețul total de 120.000,00 euro,ceea ce reprezintă 46,63% din prețul total actual de vânzare de
257.324,00 euro.
Alte informații:Pînă la această dată nu s-au înregistrat cereri sau oferte de cumpărare pentrui aceste imobile.
Semnătură:CORELI CONSULT IPURL prin administrator Buculeu Dănilă
Listă creditori
Nr. Creditor
Crt.
1 ANAF-DRFP Brașov-AJFP Mureş, Loc. Tg Mureş, str. Gh.Doja, nr.1-3
2 Banca Transilvania sucursala Tg Mureş, B-dul 1Dec. 1918 nr. 37
3 NEXTEBANK Tg .Mureş, B-dul 1 Dec.1918, nr.93
4 Salariaţii SC FLUENT GAZ SRL Sâncraiu de Mureş, str. Nouă, nr.97/A, jud.Mureş
5 Primăria Sâncraiu de MureşLoc. Sâncraiu de Mureş, str. Principală, nr.197/A,
6 SC SIM PAN SRL prin FAUR CONSULTING IPURL Tg Mures, str. Gh.Doja, nr.38, sc.C, ap.26
7 SC SIPATUB SA Alba Iulia B-dul 1 Dec 1918, nr.77
8 SC SINTAX SRL Husi,Str,G-ral Teleman, nr.15, bl.19, sc.C, ap.9, jud Vaslui
9 SC SAMINSTAL SRL Vetiş,str. Principală nr.98,jud.Satu Mare
10 SC BETAS SRL prinCab. Av. Erdei Tg Mures, str. Trebely, nr.1
11 SC INSTALADI SRL Prin SCA BADIU & MATEI Str.Justitiei, nr.4A, Tg Mures
12 SC MARIALEX SRL Tg Mures,str. Rozmarinului,nr.52
13 E-ON GAZ DISTRIBUTIE SA Tg Mures, P-ta Trandafirilor, nr.21
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

14 SC PRODAC SRL Bcuresti,str. Tutunari,nr15,bl.87B,Sc.A, et.4, ap.24, sector 5


15 SC ECO CONSTRUCTING SRL Tg Mures, str. G. Cosbuc, nr.19, ap.11
16 SC DAW BENTA SRL Sancraiu de Mures, str. Principala, nr.201
17 SC CONS SID 2001 Otelu Rosu, str. Horea,nr.FN, jud.Caras Severin
18 SC COMATOS PROD SRLValenii de Munte, str. Tudor Vladimirescu, nr.7A, bl.C9, sc.A, et.2, ap.11, jud
Prahova
19 SC AS TRANS SRLRm. Valcea, str. Râureni, nr.20
20 SC LA FANTANA SRLBucureşti,B-dul Garii Obor,nr.8C, sector 2
21 SC OMV PERTOM MARKETING SRL Bucureşti, str. Coralilor, nr.22 sect.1, Cladirea Infinity,et.1, Oval B
22 UNICREDIT LEASING prin SCA Bulboaca & Asociatii UTI Business Center, et.9,
Bucureşti, str. Vasile Lascar, nr.31, sector 2
23 SC ZAPPA ELECTRIC SRLSancraiu de Mures, str. Principala, nr.54, jud Mures
24 SC ART INSTAL SRL prinAv.Henegar Andrei, Alba Iulia, str,Camil Velican, nr.26
25 SC ROMTELECOM SA Divizia Juridica Litigii Cluj Napoca, str. Octavian Petrovici, nr.2
26 SC PKD GRUP SRLSângeorgiu de Mureş, str. Principală, nr.1025,jud.Mureş
27 SC CONTRANSCOM BENTA SRL Nazna, str. Mureşului,nr.1
28 SC OROLES SRL Ludus, str. Bradului,nr.7, bl.7, sc.D,ap.5
29 SC IZOLATII TIP NIŢĂ SRLDaneş, nr.1/C, jud Mureş
30 SC ORDEA PRODCOM SRL prin Cab.Ind.Av.Ovidiu Oroian Tg. Mureş, str. Bolyai Farkas, nr.6/1
31 SC CAMERON SERV COM SRLTarnaveni, str. Republicii, nr.2
32 SC ANMA GRIT SRL Tg Mures, str. Libertatii, nr145
33 SC FUSION ROMANIA SRLSibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154
34 SC CONDMAG SRL BrasoStr.Avram Iancu, nr.52
35 SC RADIAL MURES SRLTg Mures, str. Iosif Hodos, nr.7
36 SC COMINFO SRL Tg Mures, B-dul 1 Dec.1918, nr41
37 SC PRISMA SERV COMPANY SRL Iasi, sre.Petru Poni, nr.13
38 SC TUB INTEGRAL SRL Bistriţa, str. Calea Clujului, nr.68, jud Bistriţa-Năsăud
39 SC CIM 91 SRL Brasov B-dul Garii, nr.10,bl.3, sc.B, ap.19
40 SC TOP ELECTRO SRL Sângeorgiu de Mures, str. Agricultorilor, nr.1107
41 SC CONSCOR IMPEX SRL prin C.I.I. SAVA JAN, Piatra Neamt, str. Lt.Draghescu, nr.7,bl.E5, parter,ap.2,
42 COMUNA GHEORGHE DOJA, str. Principală, nr.6, jud Mureş
43 ISAILA RADU Sângeorgiu de Mureş, str. Narciselor, nr.11,jud Mureş
44 SC AUTOCOMPLET SRLTg Mures, str. Gh.Doja, nr.40
45 SC BIL TRANSCOM SRL Tarnaveni, str. Pomilor,nr.23
46 E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Iasi Str.Ciurchi,nr146-150
47 SC FOMCO PRODIMPEX SRL prin C.I.A.Szasz Laszlo Zsolt Tg .Mures, str. Justitiei, nr.2/4
48 SC CICLAMEN SRL Tg Mures, str. Libertatii, nr. 34
49 SC VODAFONE SABucurest, Danielle Business Center, str. Valea Cascadelor, nr.12-14, sector 6
50 SC ANVICO SRLTg Mures, str. Gh.Doja, nr.185
51 SC CARUSEL SRL prin Cab.Ind.Av.Alb Andronic Tg Mures, str. Bolyai Farkas, nr.6/1
52 SC ELECTRICA FURNIZARE SA Tg Mures, str. Călăraşilor, nr.103
53 E-ON ENERGIE ROMANIA SA Tg Mures, str. Justitiei, nr.12
54 SC CONSULT PROTEM SRL Sancraiu de Mureş, str. Rasaritului, nr.62
55 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş, Tg. Mureş, str. Primăriei, nr.1
56 SC DDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD SA ”-SDEE SIBIU,str. Uzinei,nr.1-7
Coreli Consult IPURL prin administrator Buculeu Dănilă

2. Societatea RENTO PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 9457686


România
Tribunalul Specializat Mureş
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827
Dosar nr. 69/1371/2012
01.02.2017
Comunicare sentinţa nr. 46 din 1 februarie 2017
Către,
Creditor
1. Karpi Expert SRL (Cesionar Al Instituţiei Banca Comercială Română SA) - sector 4, Bucureşti, CALEA ŞERBAN
VODĂ - Central Business Park, nr. 133, bl. CLĂD. A, sc. CORP 2.57, et. 2
2. SC Mammoth Tyres SRL - TG MUREŞ, LIBERTĂŢII, nr. 128, Judeţ MUREŞ
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

3. SC TERECOM SRL - Corunca, Principală, nr. 22, Judeţ MUREŞ


4. Administraţia Fondului Pentru Mediu - sector 6, Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, bl. CORP A
5. DGFP MUREŞ (în prezent Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Mureş) - TG MUREŞ, GH. DOJA, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ
Debitor
6. SC Rento Prod Com SRL - TG. MUREŞ, BĂNEASA, nr. 23, Judeţ MUREŞ
Lichidator judiciar
7. CONTINSOLV SPRL (anterior fuziunii prin absorbţie CORELI HORJA IPURL, iar apoi CONTINSOLV IPURL) -
TG Mureş, B-Dul Pandurilor, nr. 25/A, ap. 12, Judeţ MUREŞ
Se comunică alăturat copia sentinţei nr. 46 din data de 1 februarie 2017, pronunţată în dosarul nr. 69/1371/2012 de
Tribunalul Specializat Mureş, Secţia falimente, privind pe debitoarea Societatea RENTO PROD COM SRL Târgu
Mureş cu sediul în Târgu Mureş, str. Băneasa, nr. 23, judeţul Mureş, înmatriculată.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Melania Cociş
*
România
Tribunalul Specializat Mureş
Falimente
Cod ECLI ECLI:RO:TBSMU:2017:002.000046
Dosar nr. 69/1371/2012
Sentinţa nr. 46
Şedinţa publică din 1 februarie 2017
Completul constituit din:
Judecător sindic: Marinel Şanta
Grefier: Melania Cociş
Pe rol fiind derularea procedurii falimentului deschisă în temeiul Legii nr. 85/2006 împotriva debitoarei Societatea
Rento Prod Com SRL Târgu Mureş cu sediul în Târgu Mureş, str. Băneasa, nr. 23, judeţul Mureş, înmatriculată sub nr.
J26/346/1997 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş.
În lipsa părţilor, se reţine că mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale acestora sunt consemnate în încheierea de
şedinţă din data de 19 ianuarie 2017, dată la care din lipsă de timp pentru deliberare judecătorul sindic a amânat pentru
astăzi pronunţarea hotărârii, încheierea respectivă făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.
La data de 20 ianuarie 2017 lichidatorul judiciar a depus la dosar dovezile privind publicarea în Buletinul procedurilor
de insolvenţă a ultimului raport de activitate, precum şi a raportului final.
Judecătorul sindic,
În dosarul cu numărul 69/1371/2012 s-a deschis procedura generală de insolvenţă în ceea ce o priveşte pe debitoarea,
Societatea RENTO PROD COM SRL TG. MUREŞ,cu sediul în Tg. Mureş, str. Băneasa, nr. 23, jud. Mureş având
număr de ordine în registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş J26/346/1997, sens în care s-a pronunţat
Încheierea nr. 256/6 februarie 2012. Prin aceeaşi încheiere a fost desemnat administrator judiciar practicianul în
insolvenţă CORELI HORJA IPURL (în prezent, CONTINSOLV SPRL), cu sediul profesional în Tg. Mureş, B-dul
Pandurilor, nr. 25 A, et. 3, ap. 12 jud. Mureş – certificat de înregistrare RSP 029 /31.12.2006.
Prin sentinţa nr. 981/6 iulie 2012 a fost confirmat planul de reorganizare propus de către debitoare, însă în urma eşuării
acestuia, prin Sentinţa nr. 143/31 ianuarie 2013 s-a dispus intrarea în faliment a societăţii cu dizolvarea acesteia, dar cu
păstrarea aceluiaşi practician în funcţia de lichidator judiciar.
Prin Raportul final depus la data de 17 ianuarie 2017 de lichidatorul judiciar susmenţionat s-a propus închiderea
procedurii de faliment cu efectul radierii aceste societăţi societăţii ca persoană juridică, lucrarea respectivă fiind
consemnată la fila 126-131, volum 3 dosar. În cuprinsul acesteia se face o prezentare a demersurilor din cursul
procedurii, în final arătându-se că în acest moment societatea nu mai are bunuri sau alte valori care, prin valorificare, să
facă posibilă obţinerea şi distribuirea de sume către creditori. Precizează că în patrimoniul falitei a existat la data intrării
în procedura falimentului un imobil (construcţie cu terenul aferent din Tg. Mureş, str. Băneasa şi bunuri mobile),
insuficiente însă a servi la acoperirea pasivul din tabelul definitiv de obligaţii în cuantum de 1.433.645,15 lei (potrivit
lucrării de la fila 67,69 vol. 2 dosar). Acele bunuri au fost valorificate în procedură, fiind încasată suma de 270.000 lei,
astfel că s-a procedat apoi la distribuirea valorii amintite prin planul de distribuire întocmit. Se arată că s-au acoperit
integral cheltuielile de procedură şi parţial creanţa garantată în favoarea creditorului Societatea Karpi SRL în limita
valorii de 204.677 lei.
Se mai arată că alte acte de realizare a creanţelor pe seama debitoarei nu au fost declanşate. Nu s-a pus problema de a
promova o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi nici să fie atacate eventuale acte
frauduloase. De asemenea, nici creditorii prin comitetul acestora nu a găsit oportun să promoveze astfel de acţiuni.
Faţă de această situaţie, concluzionează lichidatorul, menţinerea procedurii de faliment nu se mai justifică, fiind
incidente dispoziţiile din Legea nr. 85/2006 referitoare la închiderea acesteia pe calea aprobării raportului final (art. 129
raportat la art. 132 al. 2 din aceeaşi lege).
Raportul final a fost notificat tuturor creditorilor astfel cum rezultă din dovezile consemnate la dosar (fila 207-214,
dosar), publicitatea fiind realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 924/17 ianuarie 2017, fiind convocată
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

adunarea generală a acestora pentru termenul din 19 ianuarie 2017.


La dosarul cauzei nu s-au înregistrat obiecţii în sensul permis de art. 129 din Legea nr. 85/2006 (posibilitate indicată în
convocatorul publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 20087/3 noiembrie 2016, fila 125 raportat la fila 122,
volum 3 dosar), astfel că soluţia aprobării raportului final se impune şi ca o consecinţă a neatacării lui de către titularii
acestui drept.
Pe de altă parte s-a evidenţiat că în patrimoniul falitei a existat la data intrării în procedura un imobil (construcţie cu
terenul aferent din Tg. Mureş, str. Băneasa şi bunuri mobile), insuficiente însă a servi la acoperirea pasivul din tabelul
definitiv de obligaţii în cuantum de 1.433.645,15 lei (potrivit lucrării de la fila 67,69 vol. 2 dosar). Acele bunuri au fost
valorificate în procedură, fiind încasată suma de 270.000 lei, astfel că s-a procedat apoi la distribuirea valorii amintite
prin planul de distribuire întocmit.
În acest fel s-au acoperit integral cheltuielile de procedură şi parţial creanţa garantată în favoarea creditorului Societatea
Karpi SRL în limita valorii de 204.677 lei.
Alte acte de realizare a creanţelor pe seama debitoarei nu au fost declanşate. Nu s-a pus problema de a promova o cerere
întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi nici să fie atacate eventuale acte frauduloase. De asemenea,
nici creditorii prin comitetul acestora nu a găsit oportun să promoveze astfel de acţiuni.
Faţă de cele arătate şi constatate, judecătorul sindic apreciază că devin incidente dispoziţiile art. 132 al 2 din legea
amintită, text care prevede: O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul sindic a aprobat raportul final,
când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse
la bancă“. Acelaşi articol adaugă, În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul sindic va pronunţa o sentinţă,
închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora.“
In temeiul art. 135 din lege, prezenta hotărâre va fi notificată debitoarei, direcţiei teritoriale a finanţelor publice de la
nivelul judeţului şi oficiului comerţului pentru efectuarea menţiunii radierii.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Constată că împotriva Raportului final depus de lichidatorul judiciar CONTINSOLV SPRL, cu sediul profesional în Tg.
Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 25 A, et. 3, ap. 12 jud. Mureş – certificat de înregistrare RSP 029 /31.12.2006, pe seama
debitoarei, Societatea Rento Prod Com SRL TG. MUREŞ,cu sediul în Tg. Mureş, str. Băneasa, nr. 23, jud. Mureş având
număr de ordine în registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş J26/346/1997, nu s-au formulat obiecţii.
Aprobă în consecinţă raportul final respectiv.
Dispune închiderea procedurii de faliment deschisă pe seama acestei debitoare şi radierea ei din registrul comerţului.
Prezenta va fi notificată debitoarei, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi Oficiului Registrului Comerţului Mureş pentru efectuarea înscrierilor
Cu drept de recurs în 7 zile de la notificare. Recursul se depune la acest tribunal şi se va judeca de Curtea de Apel Tg.
Mureş
Pronunţată în şedinţă publică azi, 1 februarie 2017.
Judecător sindic, Grefier,
Marinel Şanta Melania Cociş

Județul Prahova
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea 2K TELECOM SRL, cod unic de înregistrare: 12920860
Notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă
Nr iesire:776
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 7881/105/2016, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Secția a II-a civilă, de
contencios administrativ și fiscal;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalului Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,
Ploiești, B-dul Republicii nr.15, et.3, jud. Prahova; Număr de telefon: 0244/ 511110, fax: 0244/ 529107. Programul
arhivei/registraturii instanței: Luni, Miercuri, Joi - ora 08:00 – 12:00;
3.Debitor: 2K TELECOM SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 10, Etaj 1, Județ Prahova, având număr de
ordine în Registrul Comerțului J29/2184/2006 și CUI 129208604;
4.Creditori: lista anexa
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Ilfov SPRL cu sediul procesual de comunicare al actelor ales în București, str.
Gara Herăstrău nr.4, clădirea A et.3, sector 2;
6.Subscrisa CITR Filiala Ilfov SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu desemnat prin încheierea de ședință
din data de 10.01.2017, pronunțată de către Tribunalul Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
în dosarul nr. 7881/105/2016, transmite prezenta: notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului 2K TELECOM SRL, prin încheierea de
ședință din data de 10.01.2017, pronunțată de către Tribunalul Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ
şi fiscal în dosarul nr. 7881/105/2016;
7.1. Debitorul 2K TELECOM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, de a depune
documentele conform art. 74 din Legea nr. 85/2014;
7.2. Creditorii debitorului 2K TELECOM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 23.02.2017;
Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Prahova, Secția
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în cadrul dosarului nr. 7881/105/2016, un exemplar fiind destinat
instanţei, iar cel de-al doilea administratorului judiciar, la adresa acestuia menționată în preambul. În temeiul art. 114
alin.(1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale:
Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea prezentei
notificări, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora: În cazul în care, în
termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în
termen de 5 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se
opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este
14.03.2017;
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2).
Termenul de definitivare a tabelului preliminar este data de 07.04.2017;
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al adminitratorului judiciar din București,
str. Gara Herăstrău nr.4, clădirea A et.3, sector 2, în data de 20.03.2017, ora 15:00, având ca ordine de zi :
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului;
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii;
3. Prezentarea şi aprobarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia;
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
5. Confirmarea/desemnarea administratorului judiciar;
6. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar;
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notifică:
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii suplimentare
veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul
adunării creditorilor vor fi publicate cu cel puţin 5 zile înainte pe site-ul administratorului judiciar: www.citr.ro
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Informaţii suplimentare:
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Prahova, Secția a
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea
dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014;
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă.
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original
despre prezentarea acestora.”
2. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a fi
depuse la Tribunalul Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal la dosar nr. 7881/105/2016,
împreună cu taxele de timbru, un exemplar fiind destinat instanței, iar cel de-al doilea administratorului judiciar.
Exemplarul administratorului judiciar, poate fi trimis și la urmatoarea adresa: București, str. Gara Herăstrău nr.4,
clădirea A et.3, sector 2, sau la adresa de email bucuresti@citr.ro .
3. Conform art. 102, alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma
verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.
4. În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data
deschiderii procedurii.
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).
Cu deosebită consideraţie,
08.02.2017
Nr
Destinatar Adresa
crt
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
1 ZTE ROMANIA SRL P-ţa PRESEI LIBERE 3-5 BUCUREŞTI
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
2 NECC TELECOM ROMANIA SA
VIESPARILOR, NR.24, CAM 1, ET.2, AP.6
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR.
3 ASESOFT TECHNOLOGIES SRL
DEMOCRAŢIEI, NR.28A, MANSARDĂ
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. ŞTEFAN
4 INFRATEL NET SRL GRECEANU, NR.5, ANEXELE 4-6; A-C- SPATIU
BIROU, BL.L2, ET.P
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL.
5 BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
INDEPENDENŢEI, NR.319C, BL.CORP B, NR.4
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. ELENA
6 TEAMNET INTERNATIONAL
DOAMNA, NR.44, ET.1
7 Omnilogic SRL JUD. ILFOV, ORŞ. OTOPENI, STR. I. G. DUCA, NR.36
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI
8 Software Scope SRL
EMINESCU, NR.7, CAMERA 21, ET.P
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI
9 ACCESSNET INTERNATIONAL SRL
BRAVU, NR.85, ET.1
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, BLD. PIPERA, NR.1-
10 Biz Smart Technology SRL IA, CLADIREA INTEGRAL BUSINESS CENTER,
BL.CORP A, ET.7, AP.BIROU 1
11 ANCOM Str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, cod 030925
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL.
12 EXPERT ONE RESEARCH SRL INDEPENDENŢEI, NR.319G, BL.ATRIUM HOUSE,
ET.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ŞOS.
13 NET INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL
VIRTUŢII, NR.46A, BIROUL 2, ET.4
ERICSSON TELECOMMUNICATION MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. GARA
14
ROMANIA SRL HERĂSTRĂU, NR.4C, ET.10
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. DR.
15 RCS&RDS SA NICULAE D. STAICOVICI, NR.75, BL.FORUM 2000
BUILDING,FAZA I, ET.2
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR.
16 Viewpedia Soft SRL
BASARABILOR, NR.7, CAM. 11, ET.4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL.
17 Telemobil SA
INDEPENDENTEI, NR.319, ET.1-2
18 IACOBESCU ALEXANDRU Ploiesti, Bdul Bucureşti nr 5, bl 7C, sc A, et 1, ap 7
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GHEORGHE
19 SUNSMART INTEGRARE IT SRL
DOJA, NR.5, BL.36, SC.C1, ET.6, AP.19
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR.
20 A.C.T. SRL
DUMBRAVA NOUA, NR.31, BL.P47, SC.2, AP.57
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI
21 ASESOFT INTERNATIONAL SA
BRAVU, NR.10
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL
22 Teletrans SA
HRISTO BOTEV, NR.16-18
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, SOS.
23 Soc. Nat. pt Radiocomunicatii SA
OLTENITEI, NR.103
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD.
25 Orange Romania SA
LASCĂR CATARGIU, NR.47-53, BL.EUROPE HOUSE
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, BLD. PIPERA,
26 AD NET MARKET MEDIA SRL
NR.1/VI, BL.CLADIREA 1, ET.4, AP.CAM.3,5,6
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. EFORIEI,
27 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
NR.3
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, P-TA PRESEI
28
SA LIBERE, NR.3-5
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR.
29 Sav Integrated Systems SRL PROGRESULUI, NR.110-116, CLADIREA C1,
CAMERA B3-305
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CALEA TURZII,
30 Electrogrup SA
NR.217
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. VIRGIL
31 INES GROUP SRL
MADGEARU, NR.2-6
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. BARBU
32 VODAFONE SA
VĂCĂRESCU, NR.201, ET.8
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR.
33 Comunicatii Starnet Media SRL
OBSERVATORULUI, NR.19, AP.48
JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. BISTRIŢEI, NR.3,
34 Eximprod Imobiliare SRL
CAMERA 27
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
35 Deloitte Evaluare SRL
NICOLAE TITULESCU, NR.4-8, ET.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
36 Telecomunicatii CFR- Regionala Bucureşti
DINICU GOLESCU, NR.38
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
37 Nxdata SRL
DIMITRIE POMPEI, NR.8, ET.3, AP.CAMERA 1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS.
38 IBM Romania SRL BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.1A, BL.BUCHAREST
BUSINESS PARK, CORP A2, ET.P
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. GURA
39 A.T.S. GLOBAL CONSTRUCT SRL
VADULUI, NR.2, BL.G27, SC.D, ET.3, AP.37
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. BARBU
40 HUAWEI TECHNOLOGIES SRL
VĂCĂRESCU, NR.201, ET.15 SI 16
JUD. CONSTANŢA, ORŞ. NĂVODARI, ALEEA
41 Stylish by A&L SRL
PANSELUŢELOR, NR.2, BL.64, SC.A, AP.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. BARBU
42 VODAFONE SA - 235786690
VĂCĂRESCU, NR.201, ET.8
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. MATEI
43 Hotel Palace RRT SRL
BASARAB, NR.19
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, BLD. PIPERA,
44 IDILIS SRL NR.1/VI, BL.COMPL."BARBA CENTER",CLADIREA
1, ET.8, AP.CAM.22-24
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. LOUIS
45 Celesta Comexim SRL
PASTEUR, NR.8, ET.3, AP.MANSARDA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL.
46 Solvit Networks SRL
FLOREASCA, NR.175, ET.12_A
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR.
47 Ameropa Grains SA
INCINTA PORT, BL.DANA 54, ET.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
48 White Box Solutions SRL
FORTUNEI, NR.83, MANSARDA,CAMERA 1, AP.7
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, P-TA.
49 World Trade Center Bucureşti SA
MONTREAL, NR.10
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. GEORGE
50 Aligas Consult SRL
CALINESCU, NR.52, BL.52, SC.B, ET.1, AP.8
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, INTR.
51 Anteco SRL
NESTOREI, NR.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
52 Compania Nationala Posta Romana SA
DACIA, NR.140, ET.P
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
53 Unki Construct SRL
SILVESTRU, NR.18, ET.3, AP.8, CAM.1
Universitatea de medicina şi farmacie Carol MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
54
Davila DIONISIE LUPU, NR.37
JUD. ILFOV, SAT PANTELIMON ORŞ.
55 Apa Canal Ilfov SA
PANTELIMON, STR. LIVEZILOR, NR.94
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. NERVA
56 Asigurare-Reasigurare ASTRA SA
TRAIAN, NR.3, BL.M101, ET.10
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. JIANU, NR.6,
57 Windnet Smart Telecom SRL
BL.B, ET.1, AP.120
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
58 SDC Business Import Export SRL
STRAULESTI, NR.1, BL.5, ET.1, AP.7
59 AP BLOC R5b Soseaua Virtutii 13, Bl. R5B,Bucureşti, sector 6
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
60 Digital Cable Systems SA
DIMITRIE POMPEI, NR.10A, ET.4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MAIOR
61 TGD Network & Software SRL
ION CORAVU, NR.17-23, BL.C 6, SC.2, ET.5, AP.26
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MIHAI
62 All Media Plus Security SRL
EMINESCU, NR.102-104, IMOBIL BLOC, ET.5, AP.11
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS.
63 Ith Comercial Timisoara SRL
NORDULUI, NR.24-26, ET.5, AP.CAM. 2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL IULIU
64 VISIONWARE SRL
MANIU, NR.7, CORP A, CAMERA 49A, SC.2, ET.2
Universitatea de Medicina şi Farmacie Iuliu JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. DR. VICTOR
65
Hatieganu Cluj BABEŞ, NR.8
66 Lyl TV Sistem SRL JUD. CĂLĂRAŞI, SAT BORCEA COM. BORCEA
JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. AUREL VLAICU, NR.77,
67 Grup Logistic SRL
CONSTRUCTIA C1
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. ALEXANDRU
68 I.J.J. DOLJ, UM 0654
MACEDONSKI, NR.7
69 Tce mobile Dryers JUD. NEAMŢ, ORŞ. ROZNOV, STR. PALTINULUI
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, BLD.
70 Asoc. de propr. bl. 2A
ALEXANDRU OBREGIA, NR.2A BIS, BL.2A
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ERMIL
71 Ideea Construct Design SRL
PANGRATTI, NR.30, ET.1
JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. AUREL VLAICU,
72 Agricover SA
NR.2
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. ALEXEI
73
BACAU TOLSTOI, NR.2
JUD. PRAHOVA, SAT PLOIEŞTIORI COM. BLEJOI,
74 Stico Metal Prest SRL
PLOIEŞTIORI, NR.276
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS.
75 Asociatia de Pr. Bl. 54
PANTELIMON, NR.247, BL.54
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
76 Aristocrat Still Prod SRL
NICOLAE APOSTOL, NR.115
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR.
77 Greton Granit Ve Prekast Malzemeler
ENACHITA VACARESCU, NR.26, ET.P
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS.
78 SCA Reff şi Asociatii
NICOLAE TITULESCU, NR.4-8, ET.3, AP.BIROU 301
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, PŢA. PRESEI
79 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL LIBERE, NR.3-5, BL.CITY GATE NORTHERN
TOWER, ET.2
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR.
80 Asociatia de prop 614 MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.84, BL.MF1, SC.A, ET.9,
AP.36
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR.
81
JUDETULUI VALCEA CALEA LUI TRAIAN, NR.95
JUD. PRAHOVA, ORŞ. BOLDEŞTI-SCĂENI, STR.
82 Agrisol International SRL
MORII, NR.38
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. MIHAIL
83 Top Smart Auto SRL SEBASTIAN, NR.110, CAMERA 1, BL.V86, SC.1, ET.3,
AP.16
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
84 Interoute SRL
DIMITRIE POMPEI, NR.8, ET.4, AP.BIROUL F9
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GĂGENI,
85 Transport Calatori Expres SA
NR.88
JUD. ARGEŞ, MUN. CÂMPULUNG, STR. NEGRU
86 Muscelul SA VODĂ, NR.164, BL.HOTEL MUSCELUL, AP.CAM101-
102
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI
87 Ploiesti Import Export SRL
BRAVU, NR.85
88 Cerealcom SA Arad JUD. ARAD, MUN. ARAD, CAL. 6 VÂNĂTORI, NR.51
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
Cabinet Individual de Avocatura Andrei JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. ION LUCA
89
Nicolescu CARAGIALE, NR.30
90 Oras Faget JUD. TIMIŞ, ORŞ. FĂGET, CAL. LUGOJULUI, NR.23
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL.
91 Institutul de Biologie
INDEPENDENŢEI, NR.296
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, BLD.
92 ANISP
NAŢIUNILE UNITE
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD. IULIU
93 Asociatia de Prop. Bl. 22 B
MANIU, NR.51, BL.22B
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. TUNARI,
94 Apa Nova Bucureşti
NR.60A, CLĂDIREA STEFAN CEL MARE, ET.6-9
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. VASILE
95 Nord Property Investments SRL
URSEANU, NR.5, ET.3, AP.BIROUL 13
JUD. BRAŞOV, ORŞ. VICTORIA, ŞOS. ALEEA
96 Pirochim Victoria SA
UZINEI, NR.8 BIS
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
97 Extended Star SRL
BAICULESTI, NR.13, BL.B9, SC.D, ET.2, AP.132
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. VENIAMIN
98 JUNIUS-CONT SRL
COSTACHE, NR.1, BL.28 B, ET.3, AP.5
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL.
99 Millward Brown SRL FLOREASCA, NR.169, BL.CORP P1, ET.1,
AP.CAMERA 1
JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, PŢA.
100 Aquacaras SA
REPUBLICII, NR.7
JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. COMERŢULUI,
101 Asociatia de Prop. 54
NR.10, BL.C9, SC.D, ET.PARTER, AP.USCATOR
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. ARH.
102 Urban Infrastructure SRL
PETRE ANTONESCU, NR.4, BL.29, SC.A, ET.8, AP.32
JUD. NEAMŢ, ORŞ. TÎRGU NEAMŢ, B-DUL MIHAI
103 Alrody Com SRL
EMINESCU, BL.G6, SC.A, ET.3, AP.13
JUD. COVASNA, MUN. TÂRGU SECUIESC, STR.
104 Biofarm SRL
GĂRII, NR.56
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, ŞOS.
105 Imob Infrastructura SRL
ALEXANDRIA, NR.199D, ET.3
106 TCE Mobile Dryers SRL JUD. NEAMŢ, ORŞ. ROZNOV, STR. PALTINULUI
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, CAL. SEVERINULUI,
107 Cez Vanzare SA
NR.97, ET.1
JUD. TELEORMAN, MUN. ALEXANDRIA, ŞOS.
108 Cerealcom SA Teleorman - Rosiori
TURNU MĂGURELE, NR.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. VIDELE,
109 Allnet Telecom SRL
NR.19, BL.CORP B
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
110 Volo Consulting SRL
BASARABIA, NR.110, BL.L8, SC.A, ET.2, AP.4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. ION
111 Iordache D. Toni PFA
BAIULESCU, NR.51
JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. TEODOR CODRESCU,
112 Tele'M SA
NR.6
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ION
113 Asoc propr bl. 3
CÂMPINEANU, NR.33, BL.3
JUD. ALBA, SAT SÎNTIMBRU COM. SÎNTIMBRU,
114 Electrosim SRL
STR. GARII, NR.5
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ILIE
115 SDEE Baia Mare
MACELARU, NR.28A
JUD. VRANCEA, MUN. ADJUD, STR. SIRET, NR.24-
116 Luxtrans SRL
26, BL.109, ET.PART
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL
117 New Century Development
REGIEI, NR.2, BL.PAV.CORPC1
JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR.
118 Asoc. de prop Bl. A1, nr. 2, sc.B
DOCTOR HACMAN, NR.2, BL.A1, SC.B, ET.5, AP.22
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
JUD. MARAMUREŞ, SAT ŞOMCUTA MARE ORŞ.
119 Pomicola SA
ŞOMCUTA MARE, STR. SOMEŞ, NR.50
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR.
120 Roel SRL
BIBESCU VODA, NR.5, BL.P 5 A, ET.P
JUD. ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS COM.
121 Opus Land Development SRL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, STR. LINIA DE CENTURA,
NR.50, ET.1
JUD. BUZĂU, MUN. RÂMNICU SĂRAT, STR.
122 TV SAT 2002 SRL
COSTIENI, BL.8, ET.10, AP.42
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. IZVOR,
123 GTS Telecom SRL
NR.92-96
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, CAL. SEVERINULUI,
124 Cez Distributie SA
NR.97, ET.P,2,3 SI 4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CALEA
125 Medlife SA
GRIVITEI, NR.365
JUD. PRAHOVA, ORŞ. SINAIA, DRM. COTA 1400,
126 Ozon Cota 1400 SRL
NR.F.N
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. BACIULUI,
127 Abo Mill SA
NR.2-4
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, FDT.
128 Flashnet SRL
HĂRMANULUI, NR.4, ET.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR.
129 WING COMPUTER GROUP SRL
BLÂNDEŞTI, NR.24C, CAMERA C, ET.MANSARDA
JUD. GIURGIU, MUN. GIURGIU, BLD. MIHAI
130 Astl Garantii SRL VITEAZU, NR.1, HOTEL STEUA DUNARII, CAMERA
616, ET.6
JUD. ILFOV, ORŞ. MĂGURELE, STR. ATOMIŞTILOR,
131 Institutul de Fizica Atomica
NR.407
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
132 Administratia Patrimoniului de Stat - Bucureşti
MOLIERE, NR.6-8
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR.
133 Vola.RO
PRINCIPATELE UNITE, NR.46-48, BL.A
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. AUREL
134 Directia Generala a Finantelor Publice Prahova
VLAICU, NR.22
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
135 Asirom SA
CAROL I, NR.31-33
136 Asirom Gorj Bdul Ecaterina Teodoroiu, Bl. 6, sc.2/3, parter.,Targu Jiu
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR.
137 White List SRL
MĂGUREI, NR.1-5, BL.D1, SC.2, ET.8, AP.302
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR.
138 Asoc. de Prop. Bl. 13C, Sc1,2,3
DRISTOR, NR.114, BL.13C
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, PŢA.
139 Asociatia de Prop. nr. 178
CHILIEI, NR.5, BL.A+B, AP.23
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, ŞOS. BUCUREŞTI
140 Euromaster Tyre & Service Romania SA NORD, NR.10, GLOBAL CITY BUSINESS PARK
CLADIREA 01 CAMERA 1, ET.4
JUD. MUREŞ, SAT SÎNGEORGIU DE MUREŞ COM.
141 Radiotower SRL
SÎNGEORGIU DE MUREŞ, ALEEA PINULUI, NR.1
142 Spitalul Orasenesc Buhusi JUD. BACĂU, ORŞ. BUHUŞI, STR. VĂIOAGA, NR.3
JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. 9 MAI, NR.24,
143 Discovolante Trans SRL
BL.24, SC.A, ET.4, AP.12
JUD. SIBIU, MUN. MEDIAŞ, P-TA. CONSTANTIN I.
144 Transgaz SA Medias
MOTAS, NR.1
JUD. OLT, ORŞ. BALŞ, STR. NICOLAE BĂLCESCU,
145 Instirig SA
NR.192
JUD. NEAMŢ, SAT TAZLĂU COM. TAZLĂU,
146 Golden Wood SRL TAZLĂU, BL.C2 BLOC LOCUINTE, ET.PARTER,
AP.CAM 1
147 Semrom Muntenia SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
ARISTIDE PASCAL, NR.28-30
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, CAL.
148 Universitatea Hyperion
CĂLĂRAŞILOR, NR.169
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GĂGENI,
149 Cramele Halewood SA
NR.92
JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, REPUBLICII,
150 Asociatia de Prop. 261 Resita
NR.8, BL.8, SC.3
151 Secombi SA JUD. DOLJ, ORŞ. SEGARCEA, STR. UNIRII, NR.2
Statiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricola JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, BLD. 1
152
Suceava DECEMBRIE 1918, NR.15
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, BLD. REGINA
153 Azuga Turism SA
ELISABETA, NR.54, BL.CORP A, ET.1, AP.3-CAM.2
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. LUNCII,
154 Sticla Lucsil SA
NR.19
INSPECTORATUL DE POLITIE AL
155 JUD. GIURGIU, MUN. GIURGIU, BLD. C.F.R.
JUDETULUI GIURGIU
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS.
156 Indac Investment Group
CHITILEI, NR.247-249
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
157 Uniunea Romana de Transport Public
CAIMATEI, NR.4, ET.2
JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR.
158 Semrom Impex SRL
PROGRESULUI, NR.6
JUD. GIURGIU, MUN. GIURGIU, PŢA. UNIRII,
159 Asoc de Propr Bloc EVA
BL.EVA, SC.A, ET.11, AP.56
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS.
160 HeidelbergCement Romania SA
BUCURESTI-PLOIESTI, NR.1A, ET.1-4
JUD. VASLUI, MUN. BÎRLAD, STR. ŞTEFAN CEL
161 Mkm Consult Proiect SRL
MARE, NR.9
162 Nic Star Company SRL JUD. CLUJ, MUN. TURDA, CAL. VICTORIEI, NR.FN
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. EUGENIU
163 Semrom Oltenia SA- Alexandria
CARADA, NR.7
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
164 Comcereal Braila GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.212-214, CAMERA NR.3,
ET.5
165 Agrodep SRL JUD. ARAD, ORŞ. SÂNTANA, NR.F.N.
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, SOS.
166 ICPET Generatoare Abur SA
BERCENI, NR.104
JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, BLD. 1
167 SCDA Suceava
DECEMBRIE 1918, NR.15
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. BACIULUI,
168 Amera Tower SRL
NR.2-4, CLADIREA AMERA TOWER, AP.22
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL 1
169 Evolution Prest Systems
DECEMBRIE 1918, NR.20, BL.2, SC.1, ET.7, AP.31
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS.
170 NextGen Communications SRL BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.42-44, BL.CLADIREA A,
ET.2, AP.ARIPA A2
171 Parcul Industrial JUD. ALBA, ORŞ. CUGIR, STR. VICTORIEI, NR.8 A
JUD. CĂLĂRAŞI, ORŞ. FUNDULEA, STR. MUNCII,
172 Comcereal FUNDULEA SA
NR.7
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, CALEA
173 Luca SRL
FELDIOAREI, NR.18
JUD. CONSTANŢA, ORŞ. NĂVODARI, STR.
174 Asoc Prop Bl R9 Nr 738
FRUNZELOR, NR.22, BL.R9, ET.6
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. EUGENIU
175 Semrom Oltenia SA-Pitesti
CARADA, NR.7
JUD. VÂLCEA, MUN. DRĂGĂŞANI, STR. TUDOR
176 Consuncoop Dragasani
VLADIMIRESCU, BL.T.8
JUD. ARGEŞ, MUN. CURTEA DE ARGEŞ, STR.
177 Liceul tehnologic Ferdinand I
ALBEŞTI, NR.10
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR.
178 INSPECTORATUL DE POLITIE VALCEA
CALEA LUI TRAIAN, NR.95
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, SOS.
179 Elfabo Impex SRL
GIURGIULUI, NR.164, BL.3, SC.A, ET.2, AP.14
JUD. MUREŞ, SAT SÎNGEORGIU DE MUREŞ COM.
SÎNGEORGIU DE MUREŞ, STR.
180 Actual Comunicatii SRL
CONSTRUCTORILOR, NR.1292, CLADIREA NR. I,
ET.I
INSPECTORATUL DE POLITIE AL
181 JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, NR.104
JUDETULUI CONSTANTA
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. PICTOR
182 FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA
ŞTEFAN LUCHIAN, NR.25, BL.33
JUD. GORJ, MUN. TÎRGU JIU, CAL. BUCUREŞTI,
183 Ofrescu SRL
NR.9
JUD. PRAHOVA, ORŞ. BREAZA, STR. VALEA ONEI,
184 Asociatia Sf. Simion Sectia Conserv
NR.3A
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. TURZII,
185 Rmb Inter Auto SRL
NR.172
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
186 C.N.C.F. CFR SA - Galati
DINICU GOLESCU, NR.38
187 Sport Team Bucureşti Str. BLÂNDEŞTI 24C Bucureşti
JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. ALEXEI
188 Dedeman SRL
TOLSTOI, NR.8
JUD. VÂLCEA, MUN. DRĂGĂŞANI, STR. TUDOR
189 Consumcoop Dragasani
VLADIMIRESCU, BL.T.8
JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, BLD. HENRI
190 Galatex SA
COANDĂ, NR.5
JUD. CLUJ, MUN. TURDA, STR. LIBERTĂŢII, NR.1,
191 Asoc. Prop bl. A32
BL.A32
JUD. ARGEŞ, MUN. CURTEA DE ARGEŞ, STR.
192 Confarg SA
VICTORIEI, NR.5
193 International Business Center JUD. ARAD, ORŞ. LIPOVA, CAL. TIMIŞORII, NR.109
JUD. ARGEŞ, SAT ARGEŞELU COM. MĂRĂCINENI,
194 Radical Zero SRL
ARGEŞELU, NR.560, ET.PARTER
JUD. ARAD, ORŞ. NĂDLAC, PŢA. UNIRII, NR.8,
195 Consumcoop Nadlac
BL.A-7, ET.P, AP.5
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL ION
196 Enel Energie SA- 102104592
MIHALACHE, NR.41-43, ET.2
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN
197 JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, BLD. 1 MAI
SUCEAVA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR.
198 Cebrex Trade SRL
BÂRNOVA, NR.1, BL.M115, SC.1, ET.8, AP.44
JUD. SUCEAVA, MUN. CÂMPULUNG
199 Asoc. de Prop. D. Cantemir 6
MOLDOVENESC, STR. DIMITRIE CANTEMIR, NR.6
JUD. GIURGIU, MUN. GIURGIU, ŞOS. SLOBOZIEI,
200 Global Energy Production SRL
NR.194, ATELIER ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Ramnicu Valcea, str General Magheru, nr.6, bl.V6, sc.A,
201 Asociatia de prop nr 6, Bl. V6
Jud Valcea
JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR.
202 Telecomunicatii Avia Romania SRL
DĂRMĂNEŞTI, NR.63
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, CALEA 13
203 Dabeko Impex SRL
SEPTEMBRIE, NR.75-79, BL.73-75, SC.B, ET.5, AP.38
JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PROF.DR.DOCENT
204 Univ. Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
DIMITRIE MANGERON, NR.67
JUD. IALOMIŢA, MUN. SLOBOZIA, ŞOS. AMARA,
205 Expur SA
NR.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD.
206 Tiriac Auto SRL
EXPOZIŢIEI, NR.2, BL.CLADIREA C9
207 Primaria Jidvei JUD. ALBA, SAT JIDVEI COM. JIDVEI, STR.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
PERILOR, NR.15
208 Turism Muntenia SA JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, PŢA. MUNTENIA, NR.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. FLOARE
209 CS Sport Team Bucureşti
ROŞIE, NR.7, BL.51, SC.5, ET.6, AP.187
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ION
210 RomTeamSolutions SRL
CAMPINEANU, NR.29, BL.6, SC.B, ET.3, AP.49
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR.
211 EUROWEB ROMANIA SA LIPSCANI (CENTRUL NOUVEAU), NR.102, BL.CORP
A, ET.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
212 Autorit. Aeronautica Civila Romana
BUCURESTI - PLOIESTI, NR.38-40
JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, BLD. BUCUREŞTI,
213 Comcereal Focsani SA
NR.2
Institutul National de Cercetare Dezv pt. JUD. ILFOV, SAT VOLUNTARI ORŞ. VOLUNTARI,
214
Microtehnologie ŞOS. EROU NICOLAE IANCU, NR.126A
215 Comuna Homorod Strada Principală 403, Homorod 507105
JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, BLD. ALEXANDRU
216 Business Center Invest SRL IOAN CUZA, NR.32, CONSTRUCTIA C1- RECEPTIE,
ET.P
JUD. BUZĂU, SAT SIBICIU DE JOS COM. PĂNĂTĂU,
217 Molidul Impex SRL
COM. PANATAU
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR.
218 Pritax Invest SRL
OBSERVATORULUI, NR.129
JUD. TELEORMAN, MUN. ALEXANDRIA, ŞOS.
219 Cerealcom SA Teleoman- Alexandria
TURNU MĂGURELE, NR.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
220 Grup Exploatare şi Intretinere Palat CFR SA
DINICU GOLESCU, NR.38
221 Turdapan SA JUD. CLUJ, MUN. TURDA, STR. ROŞIORI, NR.1
INSPECTORATUL DE POLITIE AL
222 JUD. GORJ, MUN. TÎRGU JIU, STR. TRAIAN, NR.2
JUDETULUI GORJ
JUD. GORJ, MUN. TÎRGU JIU, CAL. BUCUREŞTI,
223 Orfescu SRL
NR.9
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. BECLEAN, STR. 1
224 Casa Rebreanu SRL
DECEMBRIE 1918, NR.23
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. NĂSĂUD, STR.
225 Valea Caselor SRL
IACOB MUREŞIANU, BL.5, SC.E, ET.3, AP.9
JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. ING. DUMITRU
226 Deltanav SA
IVANOV, NR.26
227 Diafin Company 2006 SRL JUD. ARGEŞ, ORŞ. COSTEŞTI, STR. MORII, NR.2
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. EUGENIU
228 Semrom Oltenia SA-Caracal
CARADA, NR.7
JUD. MUREŞ, SAT ALBEŞTI COM. ALBEŞTI, STR.
229 Teleson SRL
CALEA BARAŢILOR, NR.18
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, BLD. PIPERA,
230 Exclusive Clean International SRL
NR.1/VI, BL.CLADIREA 1, ET.4
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. CHIMIŞTILOR,
231 Sas Berton SRL
NR.5-9
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, BLD. REPUBLICII,
232 Ugir 1903
NR.24, BL.CAM 607, ET.VI
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
233 Tiriac Leasing IFN
EXPOZITIEI, NR.2
JUD. ARGEŞ, MUN. CURTEA DE ARGEŞ, BLD.
234 Primaria Municipiului Curtea de Arges
BASARABILOR, NR.99
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, INT. LUGOJULUI,
235 Planet SRL
NR.13/B
JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, BLD. UNIRII, BL.8B,
236 Radiocom SRL
ET.3, AP.8
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. ŞTEFAN CEL
237 Agrifarm SRL
MARE, NR.13, BL.13, SC.B, ET.1, AP.23,CAMERA2
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL IULIU
238 Champions Line SRL
MANIU, NR.65, BL.7P, SC.11, ET.3, AP.349
JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, BLD. IONIŢĂ SANDU
239 Licladi Exim SRL
STURZA, NR.3, BL.3, SC.A, ET.3, AP.13
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. PLT.
240 Top Auto Smart SRL
PETRE IONESCU, NR.51, BL.7, SC.4, ET.5, AP.224
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. ION MAIORESCU,
241 Cladirea Proiect SA
NR.4, CAMERA D1, ET.DEMISOL
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. VIRGIL
242 Promax Print
MADGEARU, NR.28, SC.A, ET.3, AP.17
JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. TUDOR
243 Euroconsulting Trans SRL
VLADIMIRESCU, NR.7, AP.6A
JUD. ILFOV, ORŞ. PANTELIMON, STR. SFÎNTUL
244 Primaria Pantelimon
GHEORGHE, NR.32
JUD. PRAHOVA, ORŞ. MIZIL, STR. BLAJULUI, NR.4,
245 Tita & Company SRL
BL.18 B, ET.P
JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, CAL. BUCUREŞTI,
246 RMC 2014 Telecom SRL
NR.154A
JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, BLD. 1 DECEMBRIE
247 Albapam SA
1918, NR.5
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. MUNCII,
248 Manitoba 2006 SRL
NR.12
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, BLD. TUDOR
249 Wolters Kluwer SRL VLADIMIRESCU, NR.22, BL.CLADIREA GREEN
GATE, ET.6
JUD. VASLUI, MUN. VASLUI, STR. FRUNZELOR,
250 Ecomar Trans SRL
NR.2
JUD. HARGHITA, MUN. TOPLIŢA, BLD. NICOLAE
251 Aqua Calimani SRL
BĂLCESCU, NR.14, CAMERA NR. 206 ŞI 209
JUD. CARAŞ-SEVERIN, ORŞ. MOLDOVA NOUĂ,
252 Spitalul Orasenesc Moldova Noua
STR. SFÎNTA VARVARA, NR.1
JUD. TIMIŞ, SAT TÎRGOVIŞTE COM. BALINT,
253 Webness SRL
NR.171
JUD. ALBA, MUN. SEBEŞ, STR. MIHAIL
254 Voltrans SA
KOGALNICEANU, NR.48
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL.
255 U.M. 0328 Bucureşti
INDEPENDENŢEI, NR.323A
256 Fundatia Jud pt Tineret Valcea Tineretului 1B Rîmnicu Vîlcea
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, BLD.
257 Expans SRL
MĂRĂŞEŞTI, NR.135, ET.SUBSOL
JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. COTESTI,
258 Dorex SRL
NR.116
JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. CONSTANTIN
259 Asoc. de Prop Coreea 32
NOICA, NR.32, BL.A32
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. FABRICII DE
260 ICPIAF SA
CHIBRITURI, NR.13-21
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, PŢA. MIHAI
261 OPTICNET-SERV SRL
VITEAZUL, NR.1, BL.26.C, ET.3, AP.7,CAMERA 2
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, BLD. PIPERA,
262 Pipera Sky Asset SRL
NR.17, BIROU 2, ET.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
263 AFEE Ploiesti-20235184
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. IALOMIŢA, SAT AMARA ORŞ. AMARA, STR.
264 Amara Turism SRL
ANA IPATESCU, NR.1
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR.
265 Unita Turism Holding SA Braila
ACADEMICIAN ALEXANDRU BORZA, NR.1
JUD. HUNEDOARA, MUN. LUPENI, STR.
266 Comexim R SRL
BĂRBĂTENI, NR.163 A
267 Digibitelecom SRL JUD. VASLUI, MUN. VASLUI, STR. ING. BADEA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
ROMEO, BL.80, SC.D, ET.PARTER
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
268 AFEE Ploiesti-30805290102
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR.
269 Universitatea Tehnica Cluj Napoca
MEMORANDUMULUI, NR.28, AP. 0
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD. IULIU
270 Sophore Investments
MANIU, NR.7, CLADIRE CORP B, ET.2
JUD. TELEORMAN, SAT CĂLMĂŢUIU DE SUS COM.
271 Servopec SRL
CĂLMĂŢUIU DE SUS, LA PROPRIET.ZOESCU DAN
JUD. PRAHOVA, SAT BĂNEŞTI COM. BĂNEŞTI,
272 Compania Publica Banesti SA
GHERGHICENI, NR.570A
JUD. NEAMŢ, SAT SĂVINEŞTI COM. SĂVINEŞTI,
273 Fibrexilon SA
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.7
JUD. CĂLĂRAŞI, MUN. OLTENIŢA, BLD.
274 Asociatia de Prop. nr. 86 Calarasi
REPUBLICII, NR.39, BL.R, SC.B
JUD. IALOMIŢA, MUN. FETEŞTI, STR. CALARASI,
275 Consumcoop Fetesti
NR.-, BL.C.F.R.7, ET.P
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL
276 Banca Comerciala Romana SA
REGINA ELISABETA, NR.5
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, BLD. REPUBLICII,
277 Arvicont Human Resources SRL-D
NR.1721
278 Asociatia de Prop. Bloc C Turn Str.1 Decembrie 1918, nr.96E, bloc C Turn, sc.2, Tecuci
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL.
279 SIFI CJ Storage SA
FLOREASCA, NR.175, ET.7, AP.CAMA11
280 NISTOR IONEL Sos Oltenitei, nr,63, sat Gruiu, Oras Budesti, Calarasi
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
281 International Business Center Modern
CAROL I, NR.34-36
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
282 C.N.C.F. CFR SA -Iasi
DINICU GOLESCU, NR.38
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. LUMINII,
283 BEJ Petcu Alexandru
NR.2, BL.30D, SC.A, AP.2
JUD. ILFOV, ORŞ. BRAGADIRU, ŞOS.
284 Primaria Bragadiru
ALEXANDRIEI, NR.249
JUD. CONSTANŢA, SAT COGEALAC COM.
285 Primaria Cogealac
COGEALAC
JUD. HUNEDOARA, MUN. PETROŞANI, STR.
286 Netlog Computer SRL
CONSTRUCTORUL, BL.10, SC.2, ET.P, AP.12
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GĂGENI,
287 Transport Calatori Express SA
NR.88
JUD. CĂLĂRAŞI, MUN. CĂLĂRAŞI, STR.
288 Data Systems SRL
BELŞUGULUI, NR.4, BL.K 7, SC.D, ET.PARTER, AP.3
JUD. CARAŞ-SEVERIN, SAT MONIOM MUN.
289 Comat SA
REŞIŢA, STR. MONIOM, NR.113
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. 1
290 UPETROM 1 MAI SA
DECEMBRIE 1918, NR.1
JUD. ILFOV, SAT BALOTEŞTI COM. BALOTEŞTI,
291 Institutul de Cercetare-dezv pt biologie şi nutr
CALEA BUCURESTI, NR.1
JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. ANA IPATESCU,
292 Prutul SA
NR.12
JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR.
293 Favil SA
DEPOZITELOR, NR.10
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
294 AFEE Ploiesti-30803800603
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR.
295 ELCOS PROIECT SRL
BLÂNDEŞTI, NR.24C, CAMERA B, ET.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, SPL. UNIRII,
296 Start Bit Net SRL NR.313, BL.CLD ICPE ELECTRECORD, ET.P,
AP.CAMERA 13
297 Trend Import-Export SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. POPA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
SAVU, NR.77, AP.1
JUD. MUREŞ, MUN. TÎRGU MUREŞ, BLD.
298 E On Distributie Romania SA
PANDURILOR, NR.42, ET.IV
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
299 AFEE Brasov- 08805458802
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. CONSTANŢA, SAT AGIGEA COM. AGIGEA,
300 Administratia Canalelor Navigabile
STR. ECLUZEI, NR.1
JUD. DOLJ, ORŞ. FILIAŞI, BLD. RACOŢEANU,
301 Avantul SCM Filiasi
NR.145, BL.UMPS
AGENTIA NATIONALA PENTRU
302 Strada Avalanșei 20-22, București 40303
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, BLD.
303 SPCLEP Ploiesti
INDEPENDENŢEI, NR.10
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
304 Telecomunicatii CFR - Regionala Galati
DINICU GOLESCU, NR.38
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR.
305 Dega Motors Group SRL
ŞTEFAN CEL MARE, NR.20-22, BL.M6, SC.B, AP.16
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD. CAMIL
306 Asoc de Propr Bloc 2
RESSU, NR.68, BL.2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CALEA
307 Continental Hotels SA
GRIVITEI, NR.143
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI
308 PLOIESTI IMPORT EXPORT
BRAVU, NR.85
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MIHAI
309 A&S World Travel
BRAVU, NR.10, ET.1
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. BABA
310 Rorom Big SRL
NOVAC, NR.26B
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
311 Outstand Solutions SRL FREDERIC CHOPIN, NR.9, PARTER, CAMERA NR. 4,
SCARA B, AP. 23
312 Primaria Bicaz JUD. NEAMŢ, ORŞ. BICAZ, STR. BARAJULUI, NR.4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, PREL.
313 R.O.D. 2000 SRL
GHENCEA, NR.104
JUD. COVASNA, ORŞ. COVASNA, STR. 1
314 Turism Covasna SA
DECEMBRIE 1918, NR.1-2
315 Agromec Zalau SA JUD. SĂLAJ, SAT CRIŞENI COM. CRIŞENI, NR.399
JUD. HUNEDOARA, ORŞ. SIMERIA, STR.
316 Reva SA
ATELIERULUI, NR.32
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL.
317 Rohealth Clusterul pentru Sanatate
GRIVIŢEI, NR.6, BIROUL NR. 4, ET.4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, SOS.
318 Rams Business Park SRL
DUDESTI - PANTELIMON, NR.42
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS.
319 Fan Courier Expres SRL
FABRICA DE GLUCOZA, NR.11C
320 Star Media Creativ SRL JUD. ALBA, MUN. SEBEŞ, STR. SĂLANE, NR.23 A
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. GRIGORE
321 Metalul Soc Cooperativa Mestesugareasca
URECHE, NR.16
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BUNĂ ZIUA,
322 Vitacom Electronics
NR.FN
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. MEHEDINŢI, MUN. DROBETA-TURNU
323
JUDETULUI MEHEDINTI SEVERIN, BLD. CAROL I, NR.75
JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, STR. G-RAL
324 Da'silco Trade SRL
GHEORGHE AVRAMESCU, NR.19 BIS
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
325 AFEE Covasna-15808703401
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, P-TA
326 REGUS INTERNATIONAL SRL
MONTREAL, INTRAREA F, NR.10, ET.1, AP.BIR. 1.32
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. CUZA
327 IMPROMEX SRL
VODĂ, NR.33, ET.2
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
JUD. TIMIŞ, MUN. LUGOJ, STR. 20 DECEMBRIE
328 Asoc Propr Blocul Postei
1989, NR.9
JUD. GALAŢI, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU COM.
329 Rodtud Prest SRL
SMÎRDAN, MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR.42 B
JUD. IALOMIŢA, SAT AMARA ORŞ. AMARA, STR.
330 Amara SA
ANA IPATESCU, NR.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
331 Triton International Cargo SRL
MAGURICEA, NR.37, BL.13D, SC.2, ET.P, AP.12
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD. MIRCEA
332 Eliade Tower SA
ELIADE, NR.18, ET.5, AP.CAMERA 11
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS.
333 Friki Com SRL
PANTELIMON, NR.286, BL.41, SC.4, ET.3, AP.132
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, ŞOS. BUCUREŞTI
334 ALTEX ROMANIA NORD, NR.10, CLADIREA GLOBAL CITY BUSINESS
PARK, CORPUL O11, ET.9+10
JUD. CĂLĂRAŞI, ORŞ. FUNDULEA, STR. NICOLAE
335 Instit. Nat. de Cercetare Dezv. Agricol Fundulea
TITULESCU, NR.1
JUD. SUCEAVA, SAT IPOTEŞTI COM. IPOTEŞTI,
336 Serealex SRL
STR. LALELELOR, NR.1390
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
337 Topex SA
NICOLAE G. CARAMFIL, NR.71-73, ET.2
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. JIANU, NR.6,
338 Carexmed Consult SRL
BL.B, ET.1, AP.120
JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR.
339 Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DR. DÉNES LÁSZLÓ, NR.2
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR.
340
JUDETULUI SATU MARE ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.5/A
JUD. TULCEA, ORŞ. MĂCIN, STR. MIRCEA VODĂ,
341 Spitalul Orasenesc Macin
NR.34
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD.
342 UniCredit Tiriac Bank
EXPOZIŢIEI, NR.1F
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, BLD. MIHAI
343
JUDETULUI BOTOSANI EMINESCU, NR.65
344 C.R..E.I.R. C.F. IASI JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, P-TA GARII, NR.1
JUD. TIMIŞ, SAT CHIŞODA COM. GIROC, STR.
345 New Wavemotors SRL
COOPERATORILOR, NR.47
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ION
346 Romteam Solution SRL
CAMPINEANU, NR.29, BL.6, SC.B, ET.3, AP.49
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL
347 Elj Proprietati SRL
PIERRE DE COUBERTIN, NR.3-5, ET.P
348 Atlassib Hotels SRL JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. EMIL CIORAN, NR.2
349 Comuna Chilia Veche JUD. TULCEA, COM. CHILIA VECHE
JUD. ILFOV, SAT AFUMAŢI COM. AFUMAŢI, STR.
350 Porumb Diana Ramona Traducator şi Interpret
MIHAI EMINESCU, NR.1
JUD. VÂLCEA, ORŞ. HOREZU, STR. 1 DECEMBRIE,
351 Consiliul Local Horezu SPCLEP Horezu
NR.7
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. NICOLAE POP,
352 Kratos srl
NR.6
JUD. ILFOV, SAT MOGOŞOAIA COM. MOGOŞOAIA,
353 Comuna Mogosoaia
ŞOS. BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, NR.138
354 Orasul Alesd JUD. BIHOR, ORŞ. ALEŞD, STR. BOBÂLNA, NR.3
355 Primaria Barcanesti JUD. PRAHOVA, COM. BĂRCĂNEŞTI, NR.63
356 Primaria Comunei Maneciu JUD. PRAHOVA, COM. MĂNECIU, NR.273
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. MIHAIL
357 Vip Prod SRL KOGĂLNICEANU, NR.19, SPATIUL NR.33, CAM.1,
ET.7
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
358 AFEE Buzau - 20248264.
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
359 GENERIC AUDIOVIZUAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
PLANTELOR, NR.48
360 Spitalul Municipal Calafat JUD. DOLJ, MUN. CALAFAT, STR. TRAIAN, NR.5
Sat Corod, CP 807080, str. Stefan cel Mare nr. 258.,Jud
361 Unitatea Administrativ Teritoriala Com. Corod
Galati
JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, BLD.
362 Mondo Industry SRL
DECEBAL, NR.35, BL.I4, SC.F, ET.1, AP.82
JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÎRGOVIŞTE, CAL.
363 Birou Executor Judecatoresc Ducu Mihai
BUCUREŞTI, BL.O1, SC.D, ET.1, AP.2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS.
364 Syscom Consulting & Media SRL PANTELIMON, NR.248-250, BL.59-60, SC.A, ET.3,
AP.18
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. GHEORGHE
365 Eta Automatizari Industriale SRL
DIMA, NR.1, ET.3, AP.CAMERA 22
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR.
366 Unita Turism Holding SA Iasi
ACADEMICIAN ALEXANDRU BORZA, NR.1
JUD. VRANCEA, ORŞ. PANCIU, STR. NICOLAE
367 Servirea Populatiei
TITULESCU, NR.74
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
368 AFEE Ploiesti-30707154802
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
369 AFEE Ploiesti-30707189801
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS.
370 KPO COMPUTERS SRL
PANTELIMON, NR.144, BL.102A, SC.B, ET.2, AP.57
JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. ALEXANDRU
371 Asociatia de proprietari NR. 199
CAZABAN, NR.56, BL.AN198
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR.
372 FARMACIA BRATU SRL
MUŞEŢELULUI, NR.19
JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, CAL. MOLDOVEI,
373 Comcereal Bacau SA
NR.94
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, SOS.
374 Idea Broker de Asigurare SRL BUCURESTI PLOIESTI, NR.17-21, ET.2,
AP.CAMERA118
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
375 OMV Petrom Marketing SRL CORALILOR, NR.22, BL.CLADIREA INFINITY, ET.1,
OVAL B
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
376 AFEE Sibiu-08806348702
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
377 Bad Rulmenti SA MUN. BRAŞOV, STR. ZIZINULUI, NR.111
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
378 AFEE Ploiesti-30805289402
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ERMIL
379 RIETUMU BANKA SA REPREZENTANTA
PANGRATTI, NR.30A, ET.4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
380 AFEE Ploiesti-30707189802
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. BUZĂU, MUN. RÂMNICU SĂRAT, STR.
381 POLITIA LOCALA RM SARAT
VICTORIEI, NR.95-107
JUD. ILFOV, SAT CLINCENI COM. CLINCENI, STR.
382 REAL NETWORK AND TEL SRL
BERZEI, NR.4D
JUD. ILFOV, SAT DUDU COM. CHIAJNA, STR.
383 Romsolutions Standard SRL
I.L.CARAGIALE, NR.3, CAMERA NR.2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
384 AFEE Brasov- 08806348702
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
Societatea Cooperativa Mestesugareasca MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. VALEA
385
Cartonajul SCM LUNGĂ, NR.52A
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
386 AFEE Ploiesti
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, BLD. TRAIAN,
387 Asoc. de prop. 47 PROAS
NR.80, BL.H3, ET.P
388 Tnt Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.172-176, CLADIREA
PLATINUM BUSINESS AND CONVENTION
CENTER, SECTIUNILE B3 SI B4, CLADIREA B, ET.2
JUD. ARGEŞ, MUN. CÂMPULUNG, STR. DR.
389 Spitalul Municipal Campulung
COSTEA, NR.8
390 Auto Plus Repair SRL JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. AUREL VLAICU, NR.77
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. TURZII,
391 Nova Power & Gas SRL
NR.217
392 Consiliul Local Brezoi SPCLEP Brezoi JUD. VÂLCEA, ORŞ. BREZOI, STR. LOTRULUI, NR.2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, COM.
393 TEEN TELECOM SRL
AGROINDUSTRIAL UNIREA II, CORP A, ET.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ELENA
394 Mixprint Media SRL
CARAGIANI, NR.18, BL.3A, SC.3, ET.4, AP.47
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD.
395 Triton SRL
AUREL VLAICU, NR.217
JUD. GORJ, MUN. TÎRGU JIU, STR. CIOCÂRLĂU,
396 Cerealcom SA Gorj
NR.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
397 AFEE Alba
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD.
398 Atu International SRL TIMIŞOARA, NR.90, CLADIREA B1 IN INCINTA
COMAT AUTO SRL, ET.1, AP.BIROUL 6
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. BAIA DE
Terraval - Valuation and Property Management
399 ARAMĂ, NR.1, TRONSONUL A1, CAMERA NR 1,
SRL
BL.A, ET.11, AP.58
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GHEORGHE
400 Andanauto SRL
GRIGORE CANTACUZINO, NR.129
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
401 Bursa Romana de Marfa BUZEŞTI, NR.50-52, ET.7 figurează la data de
01.02.2017
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
402 AFEE Ploiesti-30805290002
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. TULCEA, SAT CRIŞAN COM. CRIŞAN, STR.
403 Primaria Crisan
PRINCIPALĂ, NR.155
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CALEA
404 DHL International Romania SRL
FLOREASCA, NR.169A, ET.8
JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, CAL. BORŞULUI,
405 Abus Ro SRL
NR.28, ET.P
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
406 AFEE Ploiesti-30805289702
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS. STEFAN
407 ITCM Consulting SRL
CEL MARE, NR.234, BL.77, SC.C, ET.5, AP.98
JUD. GIURGIU, COM. JOIŢA, SAT JOITA STR. DC
408 Kuehne + Nagel
147
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. PICTOR
409 Lafitte Communicaion SRL
BARBU ISCOVESCU, NR.24A, ET.5-6, AP.6
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL
410 Credit Europe Bank SA
TIMISOARA, NR.26Z
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
411 AFEE Ploiesti-30805289902
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR.
412 Arvicont Tax Consulting & Audit SRL
PRIMĂVERII, NR.39A, CAMERA 1, ET.PARTER
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR.
413 C& C Data Electronics SRL
BUZOIENI, NR.6, BL.M 78, SC.2, AP.82
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, ŞOS. BUCUREŞTI
414 FLANCO RETAIL SA NORD, NR.15-23, PARCUL DE BIROURI SWAN,
CLADIREA A (DENUMITA WINDSOR), ET.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. TARGU
415 Intermed Kandra MT SRL
CARBUNESTI, NR.6
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
416 Electrica furnizare SA Focsani
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD.
417 Asoc. de Prop. Bl. N21
NICOLAE GRIGORESCU, NR.31A, BL.N21
JUD. CONSTANŢA, ORŞ. NĂVODARI, STR.
418 Asoc. Prop R9
FRUNZELOR, NR.22, BL.R9, ET.6
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. TURNU
419 Meridian Nord SRL
MĂGURELE, NR.52-62, ET.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. TURNU
420 Meridian Sud Invest SRL
MĂGURELE, NR.52-62
JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. BABA
421 Expocar Trade SRL
NOVAC (CORPUL A), NR.165
JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, ALEEA
422 Ductil Steel SA
INDUSTRIILOR, NR.1
JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. ŞTIINŢEI,
423 Laptop Direct SRL
NR.4, CAMERA 2, BL.42/B, SC.B, ET.1, AP.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
424 Comcereal SA GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.212-214, CAMERA NR.3,
ET.5
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
425 Comcereal Galati SA GHEORGHE ŢIŢEICA, NR.212-214, CAMERA NR.3,
ET.5
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, CALEA
426 Corsar Online
CRANGASI, NR.10, BL.19A, SC.2, ET.4, AP.82
JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. MIHAIL
427 SCA Popa Marin şi asociatii
KOGĂLNICEANU, NR.20, BL.1K, SC.D, AP.23
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. TURNU
428 Meridian Vest SRL
MAGURELE, NR.52-62
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
429 Metrorex SA
DINICU GOLESCU, NR.38
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. MĂRĂŞEŞTI,
430 CMI Dr GEORGESCU ADELA
NR.18
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. CUZA
431 Camera de Comert şi Industrie Prahova
VODĂ, NR.8
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
432 AFEE Focsani-40805374701
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
JUD. ILFOV, ORŞ. POPEŞTI-LEORDENI, STR.
433 Cune Mobile SRL DRUMUL FERMEI, NR.83 A, MANSARDĂ, TARLA
55/8, PARCELELE 23, 24, SC.1, AP.15
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. BARBU
434 Exim Bank DELAVRANCEA, NR.6A, BL.CLAD A1,B1,C(ET 1 SI
MA),B2A,B2B
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR.
435 CMI POPA CORINA STEFANIA GHEORGHE TĂTTĂRESCU, NR.2, BL.CAMERELE
11,12,13 ETAJ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD.
436 CMI UTAN RODICA BUCUREŞTII NOI, NR.50A, ET.MEZANIN,
AP.CAM.2SI 3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ALEEA
437 FAM MGS CONSTRUCT SRL
LUNCSOARA, NR.1, BL.54, SC.A, ET.2, AP.8
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR.
438 OMNIBRAND CONCEPT SRL
TÂRNĂVENI, NR.18-20, ET.3, AP.14
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD. UNIRII,
439 ONRC
NR.74, BL.J3B,TR.2+3
JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, BLD. ION C.
440 Apa Canal 2000 SA
BRĂTIANU, NR.24A
JUD. ILFOV, SAT BALOTEŞTI COM. BALOTEŞTI,
441 INCDBNA- Ibna Balotesti
CALEA BUCURESTI, NR.1
442 SOFT AREA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS. MIHAI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

34
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
BRAVU, NR.41, BL.4BIS, SC.A, ET.9, AP.37
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, PŢA.
443 Cab. Av. Vidaeff-Nedelcu
NAŢIUNILE UNITE, NR.2-5, BL.A, SC.A, ET.12, AP.90
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. ANDREI
444 CMI LOGEANU MIHAI RAZVAN
MUREŞANU, NR.56, ET.PARTER, AP.CAM. 8
JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÎRGOVIŞTE, STR.
445 DATA SERV SRL
BOERESCU ZAHARIA, BL.R2, AP.9
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL
446 CFR Marfa SA
DINICU GOLESCU, NR.38
JUD. ILFOV, SAT CLINCENI COM. CLINCENI, STR.
447 Real Network and Tel
BERZEI, NR.4D
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, BLD.
448 Unicredit Tiriac Bank SA
EXPOZIŢIEI, NR.1F
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR.
449 SMART SOLUTIONS FACTORY SRL
MITROPOLIT FILARET, NR.80
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. NUCILOR,
450 CMI RUSU LUMINITA EMILIA
NR.17
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, DRM. PLAIU
451 NEW WAY SOLUTIONS SRL
CÂMPINEI, NR.19-21
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CALEA
452 GINZA INVEST SRL
FLOREASCA, NR.87, ET.2, AP.3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD. UNIRII,
453 ORC PLOIESTI
NR.74, BL.J3B, AP.TR.2+3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, CALEA
454 Alumil Rom Industry
RAHOVEI, NR.286A
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE JUD. OLT, MUN. SLATINA, STR. ECATERINA
455
CIVICA TEODOROIU, NR.5, BL.5, SC.B, ET.1, AP.5
JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. AUREL
456 Autonet Import SRL
VLAICU, NR.78
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR.
457 ACON DESIGN PM SRL
AZURULUI, NR.5, BL.118A, SC.A, ET.8, AP.49
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, ALEEA RÂUL
458 CMI VOICESCU SIMONA
SADULUI, NR.1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL 1
459 EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL
DECEMBRIE 1918, NR.20, BL.2, SC.1, ET.7, AP.31
JUD. ILFOV, SAT CHITILA ORŞ. CHITILA, STR.
460 EOLIAN PROJECT SRL
TUDOR VLADIMIRESCU, NR.83
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
461 AFEE Sibiu-08805458802
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
462 AFEE Sibiu-33806274101
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
463 Asoc de Prop Traianus Brasov JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. TRAIAN, NR.48
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
464 Sodexho Pass Romania SRL FABRICA DE GLUCOZĂ, NR.5, BL.NOVO
PARK,CLAD G AEROFINA G2 S+P, ET.P SI INF
JUD. MUREŞ, MUN. TÎRGU MUREŞ, BLD.
465 E. ON Energie Romania SA
PANDURILOR, NR.42, ET.II
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN
466 AFEE Ploiesti-30707175501
CEL MARE, NR.1A, ET.P,ET.1-3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL ION
467 Enel Energie Muntenia SA- 102116156
MIHALACHE, NR.41-43
468 Casa de cultura a sindicatelor JUD. GORJ, ORŞ. ROVINARI, STR. JIULUI
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR.
469 Promec SA
BAICULUI, NR.82
470 Bavaria Turism SRL JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. CARACAL, NR.3
JUD. TELEORMAN, ORŞ. ZIMNICEA, STR.
471 Spitalul Orasenesc Zimnicea
ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR.78
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD.
472 Conimpex Company SRL
GHENCEA, NR.43 B, ET.2, AP.BIROUL 1
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

35
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Nr
Destinatar Adresa
crt
JUD. ILFOV, ORŞ. VOLUNTARI, BLD. PIPERA,
473 Avitech CO SRL
NR.1/II, ET.2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, SPL.
474 Telekom Romania Mobile Communications SA
INDEPENDENŢEI, NR.319G, ET.1 SI 2
475 ANAF Str.Lucretiu Patrascau nr.10, corp A, Sect.3, Bucureşti
476 BCR SA Bd.Regina Elisabeta, nr,5, sect,3, Bucureşti
CITR Filiala Ilfov SPRL
Senior Partner
Aurel Podariu

Județul Timiş
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea AGRI GESTIONI SRL, cod unic de înregistrare: 21351209
Dosar nr. 7529/30/2016
Debitor: SC AGRI GESTIONI SRL Timișoara - Timiș
<< în faliment >> << în bankruptcy >> << en faillite >>
Nr. de inreg. O.R.C. J35/1051/2007
C.U.I. 21351209
Raport privind activitatea lichidatorului judiciar
Nr. de înreg. 112TM /08.02.2017
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
AGRI GESTIONI SRL Timișoara - Timiș, C.U.I. 21351209, nr. de înreg. O.R.C. J35/1051/2007, cu sediul social în
Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr. 75, cam. 2, et. 1 jud. Timiş, potrivit Încheierii nr. 1310 din data de 02.11.2016,
pronunţată de Tribunalul Timiș – Secţia II – a Civilă, în dosarul nr. 7529/30/2016; depunem prezentul
Raport privind activitatea lichidatorului judiciar,
întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din legea nr. 85/2014
Procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei SC AGRI GESTIONI SRL – societate aflata în dizolvare
judiciara cf Legii nr.31/1990 rep., a fost deschisă prin Încheierea nr. 1310 din data de 02.11.2016, pronunţată de
Tribunalul Timiș – Secţia II – a Civilă, în dosarul nr. 7529/30/2016, ca urmare a cererii formulată de către subscrisa,
cesionar al lichidatorului numit de ORC Timis prin Rezoluția nr. 10684 pronunțata în ședința din data de 24.03.2016 în
cadrul dosarului 26643/23.03.2016.
Cererea astfel formulată a fost admisă, fiind deschisă procedura simplificată de faliment împotriva SC AGRI
GESTIONI SRL, subscrisa Management Reprganizare Lichidare Filiala Timis SPRL fiind numită în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei.
I. PREZENTAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR, ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 58 DIN LEGEA NR. 85/2014
În cadrul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014, precum şi a celor stabilite de către judecătorul-sindic,
în perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii de insolvență simplificată și până la data prezentei, lichidatorul
judiciar a întreprins următoarele demersuri, prezentate sintetic în cele ce urmează:
1.1. Luarea primelor măsuri. Notificare privind deschiderea procedurii de faliment simplificat față de debitoare

În perioada cuprinsă între data de 02.11.2016 și data prezentei, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii
procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei, după cum urmează:
- Către societatea debitoare - notificarea a fost comunicată societăţii debitoare sub semnătură, la data de de referință
14.12.2016.
- Către instituțiile: DGRFP Timișoara - AJFP Timiș (prin adresa nr. 2642/07.12.2016), Direcția Fiscală a
Municipiului Timișoara (prin adresa nr. 2641/07.12.2016), Inspectoratul Teritorial de Muncă (prin adresa nr.
2692/14.12.2016), Serviciul de Înmatriculări Vehicule (prin adresa nr. 2691/14.12.2016), OCPI Timiș – BCPI
Timișoara (prin adresa nr. 732/ 21.12.2016).
În urma acestor demersuri, a fost înregistrată la dosarul cauzei declarația de creanță din partea creditoarei DGRFP
Timișoara - AJFP Timiș, cuantumul total al acesteia (singura creanță declarată în cadrul procedurii) fiind de 343.755 lei.
Menționăm că, din răspunsul primit de la DGRFP Timișoara – AJFP Timiş nr. 20953/ 11.05.2016, rezultă și faptul că
SC AGRI GESTIONI SRL figurează în evidenţele fiscale cu menţiunea:„insolvabilitate fără bunuri urmăribile” şi
„inactivă de la data de 28.10.2015”.
Din raspunsul primit de la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara nr. IF2016-049988/19.04.2016 comunicată de
către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, rezultă că SC AGRI GESTIONI SRL nu figurează în evidenţele acestei
instituţii cu bunuri impozabile/ cu obligaţii fiscale restante la bugetul local.
Prin raspunsul primit de la Serviciul de Înmatriculări Vehicule Timiș (prin adresa nr. 39830/21.12.2016), ni se
comunică faptul că societatea nu deține în proprietate autovehicule.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

36
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

Iar din raspunsul primit de la OCPI Timis – BCPI Timișoara (prin adresa nr. 10270/20.01.2017), reiese faptul că
societatea debitoare nu figurează în evidențele cadastrale cu bunuri imobile.
ITM Timiș, prin adresa nr. 24789/CCCMMR/16.12.2016, ne comunică faptul că societatea nu are salariați activi în baza
de date a ITM Timiș.
- Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare cu
privire la situaţia juridică a debitoarei, prin publicarea Notificării „generale” în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
22306 din data de 07.12.2016.
- în ziarul de largă circulaţie „Romania Liberă” din data de 07.12.2016.
- către șase unităţi bancare din Romania, în sensul virării/ transferării eventualelor disponibilităţi bănești în contul unic
de insolvență al debitoarei; precum şi referitor la aplicarea prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014.
Din raspunsul primit de la DGRFP Timișoara, Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică (prin adresa nr.
20165/28.12.2016), ni se comunica faptul ca societatea are cont deschis la Trezoreria Timișoara, soldul contului la data
prezentei fiind de 0,00 lei.
Veneto Banca SpA- Agenția Timișoara, ne-a comunicat, prin adresa nr. 13782/ 23.12.2016, faptul că societatea
figurează cu conturi închise din data de 18.01.2013.
Răspunsuri similare, în sensul inexistenței de conturi și de disponibilități bănești ne-au fost comunicate și de către
Banca Comercială Română și CEC Bank, la data de 23.12.2016
Toate dovezile de comunicare/ publicare a Notificărilor mai sus menționate au fost înregistrate la dosarul cauzei,
acestea fiind anexate Raportului de cauze. Anexam prezentului raport răspunsurile primite de la instituțiile mai sus
aratate.
1.2. A fost întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă a debitoarei SC AGRI
GESTIONI SRL (în faliment), în baza art. 97, alin.1 din Legea nr.85/2014;
Raportul a fost înregistrat la dosarul cauzei de pe rolul Tribunalului Timiș la data de 28.12.2016, împreună cu toate
anexele aferente, fiind de asemenea publicat, în extras, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 132/05.01.2017.
1.3. Convocarea și prezidarea primei Adunări a Creditorilor debitoarei SC AGRI GESTIONI SRL (în faliment), la data
de 03.01.2017
Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22306/07.12.2016, fiind de
asemenea transmis creditorilor și pe cale electronică, împreună cu materialul informativ. Procesul Verbal al Adunării
creditorilor din data de 03.01.2017 a fost înregistrat la dosarul cauzei în data de 05.01.2017, fiind de asemenea publicat
în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 136/05.01.2017.
Precizăm faptul că, în cadrul acestei adunări a creditorilor, nu a fost prezent și nu a transmis vot prin corespondență nici
un creditor, adunarea nefiind statutară.
1.4. Convocarea și prezidarea Adunării Creditorilor debitoarei SC AGRI GESTIONI SRL (în faliment), la data de
06.02.2017
Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1541/26.01.2017, fiind de
asemenea transmis creditorilor și pe cale electronică. Procesul Verbal al Adunării creditorilor din data de 06.02.2017 va
fi înregistrat la dosarul cauzei împreună cu prezentul raport, fiind de asemenea transmis spre publicare în Buletinul
Procedurilor de Insolvență.
Precizam faptul că, în cadrul acestei adunări a creditorilor, hotărârea adoptată a fost aceea de confirmare a lichidatorului
judiciar (…).
1.5. A fost întocmit Tabelul Preliminar al Creanțelor
Ulterior expirării termenului de înregistrare a declarațiilor de creanță, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea
Tabelului preliminar de creanțe, acesta fiind înregistrat la dosarul cauzei și afișat la ușa instanței la data de 28.12.2016.
Tabelul a fost de asemenea publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23547/28.12.2016, precum și comunicat
debitoarei și creditorilor acesteia pe cale electronică.
1.6. A fost întocmit Tabelul Definitiv al Creanțelor împotriva debitoarei
Având în vedere faptul ca împotriva tabelului preliminar de creanțe nu au fost formulate contestații, la data de
08.02.2017 lichidatorul a procedat la întocmirea Tabelului Definitiv de Creanțe al debitoarei. Tabelul va fi înregistrat la
dosarul cauzei, precum și transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
2. Referitor la activul societăţii debitoare
În ceea ce privește activul societăţii debitoare, reiterăm cele prezentate mai sus, precum și în cadrul Raportului de
cauze, conform documentelor contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar de către debitoare și a răspunsurilor
primite de la instituțiile abilitate, respectiv:
- Societatea nu deține bunuri în patrimoniu;
- Societatea nu deține disponibilităţi băneşti în conturi bancare şi nu are creanţe de recuperat;
- Pe parcursul desfăşurării activităţii, asociaţii înşişi au creditat societatea cu sume de bani, pe care nu le-au putut
recupera ulterior;
- Societatea nu a efectuat plăţi şi transferuri patrimoniale în ultimii ani/ în cele 120 de zile anterioare deschiderii
procedurii;
- Societatea nu are contracte în derulare și nu a desfășurat activitate din luna mai 2014.
- Totodată, la aceasta dată, societatea nu are nici un salariat.
Menționăm în acest sens și faptul că, până la această dată, în patrimoniul societăţii debitoare nu au intervenit modificări,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

37
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

respectiv că nu au putut fi identificate bunuri, disponibilităţi băneşti sau orice alt element de activ.
II. CONCLUZII ȘI SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI-SINDIC
Ca urmare a celor mai sus arătate, având în vedere că societatea debitoare nu mai desfăşoară nici un fel de activitate; că
în patrimoniul acesteia nu a fost identificat nici un fond bănesc, nici un bun a cărui valorificare să permită susținerea
cheltuielilor pe care le presupune continuarea procedurii colective și nici o altă sursă de venit; Iar în aceste condiţii
continuarea procedurii nu ar putea avea ca urmare decât o creştere a pasivului, fără nici o perspectivă de acoperire, cel
puţin, a cheltuielilor ce astfel s-ar prilejui, cu atât mai puțin a creanțelor creditorilor; sens în care nici scopul procedurii
nu poate fi îndeplinit; lichidatorul judiciar apreciază că în cauză se impune închiderea procedurii falimentului față de
debitoarea SC AGRI GESTIONI SRL în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014.
Prin urmare, vă rugăm sa dispuneți acordarea unui termen în vederea efectuării demersurilor finale în cadrul procedurii
de faliment simplificat deschisă împotriva debitoarei.
Cu anexe.
Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare - Filiala Timis SPRL
Elena Baciu – Asociat coordonator

2. Societatea NK-ALU SRL, cod unic de înregistrare: 13937712


Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Număr: 234 /08.02.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5622/30/2012 Tribunal Timiş Secţia civilă Judecător sindic Geta Balaban
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr.2A, Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 08.30 –
12.30.
3.1. Debitor: SC NK - Alu SRL, Cod de identificare fiscală 13937712, J35/655/2001 sediul social: Timisoara, sat Giroc,
str. Semenic, nr. 67, com. Giroc, Jud. Timiș 3.2. Administrator special: ---------------
4. Lichidator judiciar: Ad Pro Management SPRL, cu sediul în Beregsău, nr. 197 Timiş, ș cu sediul procedural în
Ghiroda, str. Retezat Nr.3A. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0338; tel./fax 0256/434.924,
E-mail project.manager@ad-pro.ro; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Dragoslava
Petrov;
5. Subscrisa: Ad Pro Management SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC NK - Alu S.R.L reprezentat
legal prin asociat coordonator Dragoslava Petrov; în dosarul 5622/30/2012 în temeiul, Legii 85/2006 depune:
Raport de Activitate al SC NK-ALU SRL
Invederam Onoratei Instanțe că la acest moment în patrimoniul debitoarei se află următoarele bunuri mobile -
autoturism marca VW PASSAT şi autoutilitara marca PEUGEOT BOXER- ambele nefiind funcționale. In temeiul
Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vanzare a bunurilor mobile apartind debitoarei, am publicat în ziar anuntul de
participare la licitatie, organizand în acest sens în fiecare vineri, licitatia publica. Nu a fost inregistrata nicio oferta de
participare/cumparare a bunurilor mobile ce se afla în patrimoniul debitoarei.
Desi în vederea valorificarii bunurilor am desfășurat activitatile de publicitate potrivit legii şi a Regulamentului de
vânzare, am publicat în cotidianul Evenimentul zilei anunțul de participare la licitație, pana în prezent nu am inregistrat
nici o oferta de cumparare a acestor bunuri mobile.
În aceste conditii, s-a procedat la reevaluarea autoturismului VW PASSAT și a autoutilitarei Peugeot Boxer, expertul
evaluator Hila Mircea reevaluând în luna septembrie 2016 aceste bunuri. Ca atare, vom continua demersurile în vederea
valorificării acestor bunuri.
Totodată, am întocmit și transmis - la unitatea fiscală competența pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de
către contribuabil - respectiv Agenția Națională a Finanțelor Publice Timișoara, declarația numărul 100 privind
obligațiile de plata la bugetul de stat în format pdf atasat pe suport CD, însotit de formatul pe hartie, semnat și ștampilat
conform legii.
Solicitam acordarea unui nou termen pentru continuarea activitatii de valorificarea la licitație publică a bunurilor mobile
ale debitoarei.
Anexăm: dovada publicarii prezentului raport.
Ad Pro Management SPRL prin asociat coordonator, Dragoslava Petrov

* *

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

38
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2638/09.02.2017

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2638/09.02.2017 conţine 39 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

39

S-ar putea să vă placă și