Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 15493 - Luni, 20.09.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea BOGDALILEX LKW SOLUTIONS SRL .................................................................................................... 2

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea AGRI CĂTĂLINA SRL................................................................................................................................ 3
2. Societatea CONDOMINIU SRL .................................................................................................................................... 7

Județul Caraş-Severin ...................................................................................................................................................... 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea FEROSAN BURCIU SRL ............................................................................................................................ 9

Județul Covasna ................................................................................................................................................................ 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea AGROGID SRL ............................................................................................................................................ 9

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA ............................................................................................ 10

Județul Ialomiţa .............................................................................................................................................................. 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea SELIAK GRUP SRL ................................................................................................................................... 15

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea AD SISTEM STUDIO SRL ........................................................................................................................ 18
2. Societatea ELEMAR FLOR SRL ................................................................................................................................. 18

Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea SPIKO MEAT DISTRIBUTION SRL ........................................................................................................ 19

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BOGDALILEX LKW SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 27728813
Dosar nr. 135/1259/2019
Termen: 28.09.2021
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 59 alin. (1)
din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței pentru debitorul SC Bogdalilex LKW Solutions SRL
Nr. 1972/31.08.2021
1. Date privind dosarul: 135/1259/2019, Tribunal Specializat Argeș
2.Arhiva/registratura instanței: Pitești, str. I.C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș
3.Debitor: SC Bogdalilex LKW Solutions SRL, cu sediul social în com. Rucăr, sat Rucăr, str. Lunca, nr. 133, județul
Argeș, având CUI 27728813, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J3/1157/2010;
4. Lichidator judiciar: Art Pro Insolv SPRL
Art Pro Insolv SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Bogdalilex LKW Solutions SRL, conform
Hotărârii intermediare 34/2021 din 28.01.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr.
135/1259/2019, în îndeplinirea atribuțiilor conferite de legea Insolvenței, am întreprins următoarele demersuri:
Prin notificarea din data de 23.02.2021 care a fost transmisa spre publicare în BPI conf. Dovezii 56974 din 02.03.2021,
au fost notificate instituțiile statului și ceilalți creditori identificați pentru depunerea declarației suplimentare de creanță
față de Bogdalilex LKW Solutions S.R.L până la termenul din 15.03.2021. în temeiul art. 99, alin. 1) a fost notificat și
Oficiu Registrului Comerțului în vederea efectuării mențiunii cu privire la intrarea în faliment prin procedura generală
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

în baza Legii nr. 85/2014.


In această perioadă, în urma verificării dosarului de fond, am identificat o creanță depusa de AJFP Argeș, motiv pentru
care am procedat la întocmirea, depunerea și publicarea în BPI conf. Dovezii 861/21.04.2021 a tabelul suplimentar.
Având în vedere ca nu au fost depuse contestații, am procedat la întocmirea, depunerea și trimiterea spre publicare în
BPI a tabelului definitiv consolidat care a fost publicat în BPI conf. Dovezii 174645/07.07.2021.
Menționăm faptul că inventarul a fost întocmit în data de 14.10.2019 și depus la dosar, nefiind schimbări la aceasta
data.
Am solicitat mai multe oferte în vederea efectuării unei selecții în vederea obținerii unor oferte de evaluare care să fie
comunicate creditorilor în vederea desemnării unui evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea bunurilor mobile,
potrivit art. 61 din Legea nr. 85/2014. Am procedat la convocarea adunării creditorilor în vederea prezentării ofertelor,
adunare care a avut loc în data de 10.08.2021, a fost statutara și în urma acesteia a fost aprobata oferta de evaluare
comunicata de CI Popescu Constantin, în cuantum de 2. 000 lei, procesul verbal fiind publicat în BPI conf. Dovezii
199895 din 24.08.2021.
Am luat legătura cu expertul evaluator care se va deplasa sa pozeze bunurile, urmând ca în perioada următoare sa ne
comunice raportul. După primirea raportului de evaluare vom proceda la convocarea adunării creditorilor în vederea
prezentării raportului și stabilirea modalității de valorificare.
În ceea ce privește demersurile de efectuat pană la termenul următor, activitatea lichidatorului judiciar se va concentra
pe:
1. Publicarea actelor de procedura în BPI;
2. Finalizarea evaluării și stabilirea modalității de valorificare;
În vederea realizării obiectivelor, propunem acordarea unui nou termen de judecată în cadrul procedurii de faliment prin
procedura generală.
Art Pro Insolv SPRL

Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGRI CĂTĂLINA SRL, cod unic de înregistrare: 38392602
România
Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 4
Dosar nr. 50/110/2021/a1
Comunicare sentința civilă nr.387 pronunțată la data de 09.09.2021
emisă la: ziua 20 luna 09 anul 2021
Către:
Contestator
1. Nr Soufflet Agro România SRL-Buzău, DN 2 B KM 9+900, Județ Buzău
Notă: Cu recomandări de prezentare la sediul instanței.
Intimat
2. Nr Agri Cătălina SRL prin administrator judiciar C.I.I. Brănici Marius-Iași, str. Anastasie Panu, nr. 50, bl. H3, et.
parter, Județ Iași
Notă: Cu recomandări de prezentare la sediul instanței, cu mențiunile din adresa atașată.
3. TC Agri Cătălina SRL-
Se comunică, alăturat, o copie după Sentința civilă nr. 387/2021 din 09.09.2021, pronunțată în dosarul
nr.50/110/2021/a1 de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe debitor
Agri Cătălina SRL-Bacău, Narciselor, nr. 7, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 25, Județ Bacău, având CUI 38392602, număr de
înregistrare în Registrul Comerțului J4/1733/2017
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Iancu Ana Olivia
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBBAC:2021:013.000387
Operator 7248. Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 677/2001
România,
Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 50/110/2021/A1
Sentința civilă nr. 387/2021
Şedința publică de la 09 septembrie 2021
Completul compus din:
Președinte Angelica Costea
Grefier Iancu Ana Olivia
Pe rol fiind judecarea cauzei Faliment privind pe contestator Soufflet Agro România SRL și pe intimat Agri Cătălina
SRL, intimat Agri Cătălina SRL prin administrator judiciar C.I.I. Brănici Marius, având ca obiect contestație.
Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio în conformitate cu dispozițiile art.231
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

alin.4 C.p.c. La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă pentru contestator, domnul avocat Grigore Daniel,
lipsă fiind intimata. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, S-a expus referatul
oral asupra cauzei de către grefierul de ședință prin care s-au evidențiat părțile, obiectul litigiului, mențiuni privitoare la
îndeplinirea procedurii de citare și stadiul procesual, se învederează faptul că procedura este legal îndeplinită cu părțile.
Tribunalul constată că procedura în prezenta cauză este legal îndeplinită, dovada de citare în BPI fiind cusută eronat la
filele 131, 132 din dosarul de procedură care se află la ordinea 7 și dovada de citare prin Codul de pr. civ. se află fila
133 din dosar, motiv pentru care instanța dispune dezatașarea din dosarul de procedură și atașarea la prezenta cauză
întrucât vizează dosarul de contestație. Mai reține tribunalul că citația a fost publicată în BPI 13364 din 06.08.2021.
Având cuvântul, domnul avocat Grigore Daniel, cu privire la alte solicitări prealabile, menționează că nu are alte
solicitări prealabile, iar cu privire la probe face referire la înscrisurile care sunt deja depuse la dosar. În temeiul
dispozițiilor art.258 alin.1 raportat la art. 255 alin 1 Cod pr. civ., Tribunalul încuviințează proba cu înscrisurile depuse
la dosarul cauzei, pentru ambele părți. Față de prevederile art.247 alin. 1 și art.248 alin.1 Cod pr.civ., instanța va pune
mai întâi în discuție excepțiile invocate mai întâi prin întâmpinare respectiv excepția tardivității contestației la tabelul
preliminar, excepția lipsei de interes a contestatoarei în susținerea contestației la tabelul preliminar, excepții pe care
urmează să le aibă în vedere partea atunci când va pune concluzii și de asemenea, tribunalul pune în vedere domnului
avocat să formuleze apărări cu privire la aplicarea în cauză a prevederilor art. 42 alin.3 din Legea insolvenței, având în
vedere susținerile administratorului judiciar din precizările depuse la dosarul cauzei în sensul că partea pe care o
reprezintă nu a fost notificată cu privire la deschiderea procedurii insolvenței. Având cuvântul, domnul avocat
precizează, cu privire la excepția tardivității, că se referă la termenul în care s-a depus contestația și susține că a solicitat
prin contestație repunerea în termenul pentru formularea contestației motivat de cele arătate în cuprins, în esență, a
identificat că s-a deschis această procedură și s-a comunicat cererea de înscriere în tabelul creditorilor la masa credală a
debitoarei Agri Cătălina SRL așa cum rezultă din înscrisurile atașate la dosar, cererea fiind primită la Tribunalul Bacău
la registratura generală de la Secția I și nu la Secția a II-a. Raportat la acest lucru, domnul avocat precizează că
înregistrarea dosarelor pe rolul unei instanțe se face în ordinea primirii acestora la instanța respectivă și nu pe secții în
parte, numărul atribuit fiecărui dosar fiind unic în cadrul instanței respective. Mai precizează că cererea de înscriere la
masa credală a avut menționată numărul de dosar în partea stânga sus și în cuprinsul cererii, fiind transmisă prin
serviciul poștal, existând dovada de recepție la Tribunalul Bacău. Dintr-o eroare, dar care nu ține de o neînregistrare a
înscrisului respectiv, cererea nu a ajuns la Secția a II-a unde se afla depozitat dosarul de insolvență, rămânând probabil
la Secția I, dar este evident că această cererea trebuia să primească număr de înregistrare din momentul primirii sale.
Instanța precizează că la dosarul cauzei există imprimată din programul ECRIS lista de documente din dosarul de
procedură care include și declarația de creanță, fiind identificat în data de 13.05.2021 ca înregistrat la dosarul cauzei un
act depus la dosar, cerere” intitulat de Soufflet Agro România SRL, de asemenea, dosarul de procedură aflându-se în
ședință având termen în aceeași zi. În dosarul de declarații de creanță anexat dosarului de procedură se regăsește și
declarația de creanță formulată de parte, incluzând și plicul. Domnul avocat, Grigore Daniel, precizează, la cele
menționate de instanță, că cererea a ajuns unde trebuia, dovada de depunere la serviciul poștal se găsește pe înscrisul
care este atașat de plic și pe confirmarea de transmitere arătând că această cerere se afla chiar în termenul inițial,
ulterior, cererea fiind înregistrată la dosarul cauzei, practicianul în insolvență, trebuia cu bună credință să procedeze la
verificarea acestora, știind că în practică trebuie luat în calcul termenul prin care un anumit înscris îl poate face prin
serviciul poștal și nu trebuie să limiteze strict la data menționată pentru că pot apărea întârzieri din transmiterea prin
serviciile poștale specializate. Mai precizează că practicianul în insolvență trebuia, în temeiul art.110 alin.4, să notifice
de îndată, în ipoteza în care aprecia că declarația de creanță nu îndeplinește toate condițiile și hotăra să nu înscrie la
masa credală, avea obligația cu bună credință, să notifice de îndată, creditorul respectiv, lucru care nu s-a întâmplat.
Prin urmare, apreciază că societatea contestatoare, cu bună credință nu a formulat contestația inițială la tabelul
preliminar, neprimind notificarea la care era obligat practicianul în insolvență, apărările utilizate de practicianul în
insolvență folosind propria culpă în a justifica faptul că nu s-a procedat la înscrierea masei credale, încercând să
transfere întreaga responsabilitate societății creditoare. Ca urmare, domnul avocat apreciază că cererea contestatoarei de
repunere în termen pentru formularea contestației este întemeiată, dovedind motivele care ar putea să o încadreze în
condițiile de admisibilitate, așa cum sunt ele instituite de Codul de procedură civilă și solicită admiterea cererii
formulate. Domnul avocat solicită, de asemenea, cheltuieli de judecată - taxa judiciară de timbru. Nefiind alte cereri de
formulat sau probe de administrat, în baza art. 394 NCPC Tribunalul reține cauza spre soluționare.
Tribunalul,
I. Prin cererea înregistrată la data de 28.06.2021 în dosarul nr. 50/110/2021/a1 creditoarea SOUFFLET AGRO
ROMANIA SRL a formulat cerere de repunere în termen privind contestația la tabelul preliminar al creanțelor publicat
în BPI 9070/24.05.2021, contestație împotriva tabelului preliminar al creanțelor, contestație împotriva tabelului
preliminar rectificat publicat în BPI 10772/17.06.2021. În motivarea cererii, a arătat că în data de 10.05.2021 a formulat
și transmis către tribunal cererea de admitere a creanței, solicitând înscrierea în tabel cu suma de 168822,14 lei
reprezentând debit restant și penalități de întârziere rezultate în urma derulării contractului de vânzare-cumpărare
248/07.03.2019 garantat cu ipotecă mobiliară 586/29.04.2020. A susținut că cererea a fost depusă în termenul limită
stabilit prin hotărârea intermediară 106/25.03.2021 și a fost însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în
cuantum de 200 lei, însă nu a fost înscrisă societatea la masa credală. A mai precizat că, deși conform art. 110 alin. 4
din Legea 85/2014 administratorul judiciar avea obligația legală să comunice de îndată notificări creditorilor ale căror
creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul preliminar de creanțe sau înlăturate, această notificare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

nu i-a fost comunicată. A susținut că administratorul judiciar a data dovadă de rea credință în relația cu acest creditor, în
sensul că, deși a formulat cerere de înscriere la masa credală în termen, deși i-a comunicat dovada acestor diligențe și
deși avea posibilitatea să verifice la grefa tribunalului dacă cele susținute de creditor sunt adevărate, acesta nu a
notificat-o cu privire la motivele înlăturării creanței de la masa credală, cu toate că avea această obligație legală, art. 110
alin. 4 utilizând sintagma de îndată”. A afirmat că, deși a depus cererea de înscriere, nu a fost înscrisă la masa credală,
nici nu a fost notificată cu privire la neînscriere, iar atunci când a solicitat administratorului judiciar motivele, acesta a
precizat că cererea nu se află la dosarul cauzei, solicitându-i dovada comunicării. A susținut că a trimis dovada
comunicării cererii prin poștă cu confirmare de primire, însă administratorul judiciar a comunicat că din cauza faptului
că cererea de înscriere a fost trimisă la Tribunalul Bacău – Secția I Civilă, cu sediul în Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, jud
Bacău, nu către Tribunalul Bacău – Secția a II-a Civilă și de contencios Administrativ și fiscal, cu sediul în Bacău, str.
Ştefan cel Mare nr. 4, nu poate proceda la admiterea cererii și înscrierea creanței. A solicitat înlăturarea motivelor
invocate, comunicarea către Secția I Civilă neputând duce la respingerea cererii de înscriere la masa credală. În
dovedirea susținerilor, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, expertiză contabilă și orice alt mijloc de probă ar fi
necesar. S-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.
II. Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei administratorul judiciar al debitoarei, CII Brănici Marius, a invocat
excepția tardivității formulării contestației împotriva tabelului preliminar publicat în BPI 9070/24.05.2021, excepția
lipsei de interes a creditoarei în susținerea contestației împotriva tabelului preliminar, pe fondul cauzei solicitând
respingerea cererii de repunere în termen și a contestației ca neîntemeiate. A afirmat că nu sunt întrunite cerințele art.
186 C:proc.civ privind existența unor motive temeinic justificate, necomunicare notificării prevăzute de art. 110 alin. 4
din Legea 85/2014 neputând constitui motiv temeinic, față de prevederile art. 199 alin. 1 C:proc.civ și ale art. 94 alin. 1
din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. A afirmat că aceste dispoziții arată că doar de la
momentul înregistrării și confeririii datei certe prin aplicarea ștampilei de intrare se produc efectele substanțiale și
procesuale ale formulării unei cereri, în speță însă aceste efecte nu s-au produs întrucât cererea de admitere a creanței nu
a fost înregistrată în dosarul nr. 50/110/2021 în cadrul căreia se presupune că a fost formulată, aspect confirmat de către
grefierul care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului Arhivă Falimente al Secției a II-a Civilă și de
Contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Bacău, grefier care a comunicat telefonic administratorului judiciar la
data de 24.06.2021 că această cerere nu figurează ca fiind înregistrată în aplicația ECRIS și nu se regăsește la dosarul
cauzei. A susținut că nu i se poate imputa administratorului judiciar faptul că nu a analizat un act inexistent, că s-a
pronunțat asupra cererilor de admitere a creanțelor care se regăseau la dosarul cauzei și care au fost ridicate în format
fizic după trecerea unui interval de timp de câteva zile de la momentul expirării termenului de depunere a acestora. A
afirmat că dovada de comunicare prezentată de contestatoare nu atestă conținutul corespondenței, iar adresa de
expediere este cea a sediului Secției I Civile, ori dosarul se află pe rolul Secției II, care își desfășoară activitatea pe str.
Ştefan cel Mare. A susținut că netransmiterea notificării se datorează unor cauze obiective și nu relei credințe, însă chiar
și în lipsa acestei notificări creditoarea ar fi putut lua cunoștință de tabelul preliminar din BPI. Ca o consecință a
respingerii cererii de repunere în termen, solicită admiterea excepției tardivității contestației. Cu privire la excepția
lipsei de interes în susținerea contestației, afirmă că nu se justifică un interes concret pe care l-ar obține contestatoarea
în ipoteza în care judecătorul sindic ar dispune admiterea contestației, deoarece, dacă se va concluziona în sensul
netemeiniciei măsurii, judecătorul sindic va dispune în sensul analizării cererii de creanță și efectuării mențiunii
corespunzătoare în conținutul tabelului preliminar rectificat. Pe fond, solicită respingerea cererii ca neîntemeiată.
III. Analizând probatoriul administrat, tribunalul constată următoarele:
În cauză, se impune analizarea cu prioritate a cererii de repunere în termenul de formulare a declarației de creanță și a
interesului în promovarea unei cereri de repunere în termen. Prin sentința civilă nr. 106/2021 din 25.03.2021 s-a deschis
procedura generală a insolvenței împotriva debitoarei Agri Cătălina SRL, fiind desemnat administrator judiciar CII
Brănici Marius și stablindu-se obligația acestuia de a notifică: creditorii de îndată, conform art. 71 alin. 2 raportat la art.
100 alin. 1 din legea 85/2014. Pentru primul termen de judecată stabilit în cauză s-a solicitat administratorului judiciar
să depună la dosarul cauzei o serie de înscrisuri, printre care și dovada comunicării notificării deschiderii procedurii
insolvenței către creditoarea contestatoare. Această dovadă solicitată de tribunal nu a fost făcută de către administratorul
judiciar, în precizările înaintate de acesta pentru termenul din 09.09.2021 arătându-se că administratorul judiciar a
notificat debitoarea să predea documentele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014, inclusiv lista tuturor
creditorilor, însă administratorul statutar al debitoarei nu a pus la dispoziția administratorului judiciar documentele
solicitate. În aceleași precizări s-a arătat că administratorul judiciar a transmis în vederea publicării în BPI și în
cotidianul Jurnalul Național notificarea, aceasta fiind publicată în ziarul din 31.03.2021 și în BPI 5915/02.04.2021.
Tribunalul constată că Soufflet Agro Romania SRL nu a fost legal notificată cu privire la deschiderea procedurii
insolvenței împotriva debitoarei, dispozițiile art. 99 alin. 1 din Legea 85/2014 evocate de administratorul judiciar
neputând conduce la o altă concluzie. Textul legal citat impune notificarea creditorilor menționați în lista depusă de
debitor conform art. 67 alin. 1 lit. c ori conform art. 74, notificarea realizându-se conform prevederilor Codului de
procedură civilă și publicându-se în BPI și într-un ziar de largă circulație. Neîndeplinirea de către debitor a obligației de
predare a documentelor solicitate de administratorul judiciar nu poate constitui un motiv pentru sancționarea
creditorilor, așa cum explicit atestă prevederile art. 42 alin. 3 din Legea 85/2014, potrivit cărora prin excepție de la
prevederile alin. 1, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii și notificarea deschiderii
procedurii se vor realiza potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Creditorii care nu au fost notificați potrivit
prevederilor art. 99 alin. 3 sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

depunerea unei cerere de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul
înscrierii lor la masa credală”. Potrivit prevederilor art. 99 alin. 3 din Legea 85/2014 notificarea privind deschiderea
procedurii insolvenței se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă și se va publica în BPI și într-un
ziar de largă circulație, în prezenta cauză neexistând o notificare conform art. 99 care să fi fost comunicată acestei
creditoare potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 3 raportat la cele
ale art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014, creditorii care nu au fost notificați conform prevederilor art. 99 alin. 3 din lege
sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin depunerea unei cereri de
admitere la masa credală, urmând a prelua procedura în stadiul în care se află la momentul înscrierii lor la masa credală,
decăderea intervenind exclusiv în situația în care notificarea deschiderii procedurii față de creditor s-a făcut cu
respectarea art. 42 (care impune notificarea potrivit Codului de procedură civilă și prin publicare în BPI, prin trimiterea
pe care o realizează la prevederile art. 99 alin. 3 din Legea insolvenței). Din moment ce acest creditor nu a fost legal
notificat cu privire la deschiderea procedurii, în mod nejustificat a fost ignorată de către administratorul judiciar
declarația de creanță formulată de creditor și depusă la dosar. Tribunalul constată că, urmare a verificării listei
documentelor aflate la dosarul de procedură și înregistrate în ECRIS, la dosarul cauzei apare depus un document
intitulat cerere” din 13.05.2021 de către contestatoare, iar urmare a verificării dosarului de declarații de creanță anexat
dosarului de procedură se regăsește la dosarul de creanțe declarația de creanță depusă de creditoare prin poștă, data
poștei fiind 10.05.2021 OP Buzău, conform mențiunilor de pe plicul anexat declarației de creanță. Cu privire la
destinatarul corespondenței, pe plic apare menționat ca destinatar Tribunalul Bacău (nu vreo secție a tribunalului, ci
instanța), dintr-o eroare fiind menționat sediul în care își desfășoară activitatea Secția I Civilă, în loc de sediul în care își
desfășoară activitatea Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal. Modul în care este organizată
activitatea secțiilor în cadrul instanței și locația în care își desfășoară activitatea fiecare secție nu poate fi reproșat
părților care se adresează instanței, remediul pentru o corespondență eronat îndreptată fiind cel prevăzut de art. 24 alin.
1 lit. n din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, constând în transmiterea corespondenței eronat
îndreptate către secția căreia îi este adresată. Cererea a fost legal transmisă instanței competente să o soluționeze, modul
în care a fost primită cererea și repartizată între compartimentele instanței neavând vreo legătură cu o culpă a părții care
se adresează instanței, cu atât mai puțin în ipoteza în care secțiile instanței își desfășoară activitatea în două locații
diferite. Susținerile administratorului judiciar în sensul că la dosarul cauzei nu s-ar regăsi corespondența transmisă de
parte sunt lipsite de orice fundament faptic, în contextul în care declarația de creanță și înscrisurile anexate sunt atașate
la dosarul de procedură, fiind însoțite de plicul în care a fost transmisă corespondența, plic ce conține data de depunere
a corespondenței la oficiul poștal, ca dată certă conform art. 183 alin. 1 și 3 C.proc.civ. Dealtfel, depunerea cererii la
dosar este înregistrată și în ECRIS, iar părțile și administratorul judiciar au posibilitatea de a solicita accesul electronic
la dosar pentru toate dosarele instanțelor din raza Curții de Apel Bacău, încă de la finalul anului 2020. Tribunalul mai
observă că partea a transmis și administratorului judiciar documentele solicitate de acesta, inclusiv dovada de
comunicare prin poștă a declarației de creanță, însă administratorul judiciar nu a analizat cererea părții, în tabelul
preliminar sau în cel preliminar rectificat neregăsindu-se vreo analiză a acestei declarații de creanță, după cum acestui
creditor nu i-a fost transmisă vreo notificare de neînscriere. În condițiile în care contestatoarea era de drept în termenul
de depunere a declarației de creanță deoarece nu a fost notificată cu privire la deschiderea procedurii insolvenței,
declarația sa de creanță se impunea a fi analizată de către practicianul în insolvență sub aspectul legitimității, valorii
exacte și priorității. Cu privire la cererea contestatoarei de repunere în termenul de formulare a contestației la tabelul
preliminar, tribunalul constată că solicitarea contestatoarei este întemeiată, lipsa oricărei verificări formale sau notificări
din partea administratorului judiciar reprezentând un motiv temeinic pentru repunerea în termenul de formulare a
contestației la tabelul preliminar. Astfel, din moment ce declarația de creanță depusă la dosarul cauzei nu a fost în
niciun fel analizată, iar creditoarei nu i-a fost comunicată vreo notificare de neînscriere, cu toate că declarația de creanță
se afla la dosar din 13.05.2021, cererea sa de repunere în termenul de promovare a contestației la tabelul preliminar
apare ca fiind justificată. În ceea ce privește excepția tardivității contestației la tabelul preliminar invocată de
administratorul judiciar prin întâmpinare, tribunalul constată că această excepție nu este întemeiată, urmare a soluției
date cererii de repunere în termen, neputându-se reproșa creditoarei neurmărirea dosarului de procedură în contextul în
care nu a fost legal notificată și cererea sa legal depusă a fost complet ignorată de administratorul judiciar. În ceea ce
privește excepția lipsei de interes în promovarea contestației la tabelul preliminar, tribunalul constată că această
excepție este neîntemeiată și se impune a fi respinsă, motivat de faptul că în mod evident creditoarea are un interes în a
promova critici împotriva primului tabel întocmit după ce a depus o declarație de creanță (tabel în care ar fi trebuit să se
regăsească și analiza făcută de administratorul judiciar cu privire la declarația sa de creanță). Faptul că remediul pentru
admiterea cererii de repunere în termen și a contestației se poate materializa fie într-un tabel modificat, fie întru-un tabel
actualizat conform măsurilor dispuse de judecătorul sindic nu transformă demersul contestatoarei într-unul lipsit de
interes, interesul urmând a se aprecia în funcție de situația în care se află partea la data introducerii cererii și la data
soluționării, nu în funcție de soluția ce ar putea fi pronunțată în cauză sau de modul în care administratorul judiciar va
aduce la îndeplinire dispozițiile instanței. Pentru considerentele expuse mai sus, creditoarea fiind de drept în termenul
de depunere a cererii de admitere a creanței, atât tabelul preliminar, cât și tabelul preliminar rectificat fiind întocmite
nelegal din perspectiva acestui creditor, se impune admiterea contestațiilor, administratorul judiciar urmând a verifica în
temeiul art. 106 din Legea 85/2014 sub aspectul legitimității, valorii exacte și priorității, creanța pretinsă de creditoare și
să întocmească o actualizare la tabelul creditorilor, tabelul actualizat urmând a fi publicat în BPI și dovada urmând a fi
depusă la dosarul cauzei. Cu privire la cheltuielile de judecată, tribunalul reține incidența prevederilor art. 453
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

C.proc.civ, debitoarea urmând a fi obligată la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru (20
lei taxa aferentă repunerii în termen, 200 lei taxa aferentă contestației la tabelul preliminar și 200 lei taxa aferentă
contestației la tabelul preliminar rectificat), conform dovezilor depuse la dosarul cauzei la filele 65 și 144. Prezenta
hotărâre poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, conform art. 43 alin. 2 din Legea 85/2014.
Pentru aceste motive în numele legii, dispune
Respinge ca neîntemeiate excepțiile tardivității și lipsei de interes în promovarea contestației invocate de intimată prin
întâmpinare. Admite cererea de repunere în termenul de promovare a contestației la tabelul preliminar formulată de
contestatoarea Soufflet Agro Romania SRL. Admite contestația la tabelul preliminar și la tabelul preliminar rectificat
formulată de contestatoarea Soufflet Agro Romania SRL, cu sediul în Buzău, str. DN 2B, km. 9+900m, jud. Buzău,
CUI 25708313, J10/710/2009, în contradictoriu cu debitoarea Agri Cătălina SRL, cu sediul în Bacău, str. Narciselor, nr.
7, bl. 7, sc. A, et. IV, ap. 25, jud. Bacău, prin administrator judiciar CII Brănici Marius, cu sediul în Iași, str. Anastasie
Panu, nr. 50, bl. H3, parter, jud. Iași. Pune în vedere administratorului judiciar să verifice sub aspectul legitimității,
valorii exacte și priorității creanța pretinsă de creditoarea Soufflet Agro Romania SRL și să întocmească o actualizare la
tabel, tabelul actualizat urmând a fi publicat în BPI și dovada de publicare urmând a fi depusă la dosar odată cu tabelul
actualizat. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 420 lei (reprezentând taxă judiciară de
timbru) către contestatoare.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Secției a II-a Civilă
și de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Bacău, sub sancțiunea nulității.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 09.09.2021.
Președinte, Grefier,
Costea Angelica Iancu Ana Olivia
2. Societatea CONDOMINIU SRL, cod unic de înregistrare: 15542476
România
Tribunalul Bacău, Secția II Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Str. Ștefan cel Mare, nr. 4
Dosar nr. 3195//110/2019
Termen 14.10.2021, ora 14:00, CF3
Citație
emisă la: ziua 20 luna 09 anul 2021
Către,
Creditor
3. Nr Ababei Georgeta Elena - Dărmănești, Str. Energiei, Nr. 97, Județ Bacău
4. Nr Ababei Liviu-Viorel - Dărmănești, Str. Energiei, Nr. 97, Județ Bacău
5. Nr AJFP Bacău - Bacău, Str. Dumbrava Roșie, Nr. 1-3, Județ Bacău
6. Nr Fondul European De Investiții, prin mandatar Libra Internet Bank Sa - Luxemburg, Luxemburg Avenue JF
Kenedy, Nr. 37b L 2968, Luxemburg
7. Nr ING Bank N V - Sector 1, București, Str. Av. Popisteanu, Expo Business Park, Clăd. 3, Nr. 54a
8. Nr Libra Internet Bank SA - Sector 3, București, Calea Vitan, Tronson B-C, Clăd. Phoenix Tower, Nr. 6-6a, Et.
1,6,9,13
9. Nr Orașul Comănești prin primar - Comănești, Str. Ciobanus, Nr. 2, Județ Bacău
10. Nr Orașul Dărmănești prin primar - Dărmănești, Str. Muncii, Nr. 16, Județ Bacău
11. Nr Puscasu Marius-Sebastian - com. Com Dofteana, Sat Bogata, Județ Bacău
12. Nr SC Abb Construct Parteners SRL cesionar al SC Recycling Solution SRL - Comănești, Str Moldovei, Nr. 40a,
Județ Bacău
13. Nr SC Abb Construct Parteners SRL cesionar al SC Bi Mol Oil SRL - Onești, Str. Avântului, Nr. 19, Județ Bacău
14. Nr SC Abb Construct Parteners SRL cesionar al SC Hti International Romania SRL - Comănești, Str Moldovei,
Nr. 40a-Ui, Județ Bacău
15. Nr SC Agregate West Solution SRL - Pitești, Cartier Banat, Bld Eroilor, Nr. 59, Bl. A1, SC . A, Et. Parter, Ap. 3,
Județ Argeș
16. Nr SC Apa Serv Trotus SRL - Comănești, Str. Gării, Nr. 47, Județ Bacău
17. Nr SC Arabesque SRL Galați prin Punctul de Lucru Bacău - Bacău, Calea Moineşti, Nr. 30, Județ Bacău
18. Nr SC Bi Mol Oil SRL - Onești, Str. Avântului, Nr. 19, Județ Bacău
19. Nr SC Biodiesel SRL - Comănești, Str. Moldovei, Nr. 23, Județ Bacău
20. Nr SC Blg Plast SRL - Comănești, Str. Libertatii, Nr. 6, Județ Bacău
21. Nr SC Bmc Serv SRL - Asau, Str. Straja, Nr. 289, Județ Bacău
22. Nr SC Carpatest Grup SA - Comănești, Str. Combinatului, Nr. 14, Județ Bacău
23. Nr SC CRH Ciment Romania SA prin reprezentant Berechet Rusu Hirit SPARL - Sector 1, București, Piața Charles
De Gaulle, Nr. 15, Et. 1 Si 2
24. Nr SC Darmunt Comixt SRL - Bacau, Str. M. Viteazu, Nr. 2, Et. 3, Ap. Cam 18, Județ Bacău
25. Nr SC Dynamic Parcel Distribution SA - Mogoșoaia, Str. Buiacului, Corp A1 Şi A2, Nr. 2, Județ Ilfov
26. Nr SC Faresin Romania SRL - Mogoșoaia, Str. Morii, Nr. 6, Județ Ilfov
27. Nr SC G&B Construct Grup SRL - Pașcani, Str. Abator, Nr. 100, Județ Iași
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

28. Nr SC Gironap Prod SA - Onești, Str. Anghel Saligny, Nr. 6, Județ Bacău
29. Nr SC Impuls Leasing Romania IFN Sa Cu Sediul Ales - Sector 2, București, Str. Viitorului, Nr. 110, Et. 4, Ap. 12,
Luxemburg
30. Nr SC Mc Bauchemie SRL cu sediul ales la SC pa Gaspar & Asociații - Ploiești, Str. Cezar Bolliac, Nr. 13b, Județ
Prahova
31. Nr SC Oscar Downstream SRL Cu Sediul Ales - Sector 2, București, Str. Mihai Eminescu 108-112, Eminescu
Office, Et. 6
32. Nr SC Prakticasa SRL - Onești, Str. Avântului, Nr. 19, Județ Bacău
33. Nr SC Ravenol Lubricants Ro Srl( Fostă Gami 2000 Srl) - Focșani, Calea Munteniei, Nr. 26, Județ Vrancea
34. Nr SC Recycling Solution SRL - Onești, Str. Costache Negri, Nr. 2, Județ Bacău
35. Nr SC Romfracht SRL - com Cernica, Sat Caldararu, Str. Oxigenului, Nr. 5, Județ Ilfov
36. Nr SC Somaco Grup Prefabricate SRL - Sector 1, București, Str. Biharia, Nr. 67-77
37. Nr SC Tehno Forest SRL - Com. Com Lespezi, Sat Heci, Județ Iași
38. Nr SC Tehnopres Sa - Iași, Str. Otilia Cazimir, Nr. 15, Bl. Birou, Et. 1, Județ Iași
39. Nr SC Titserv SRL - Moinesti, Str. Atelierelor, Nr. 57, Județ Bacău
40. Nr SC Yanis Design Company SRL - Asau, Județ Bacău
41. Nr Solomon Gheorghe-Daniel - Piatra-Neamț, Str. Ana Ipatescu, Nr. 1, Bl. A5, SC . B, Ap. 21, Județ Neamț
42. Nr Unicredit Bank Sa cu sediu ales la Cab Av Dinu Sorin Laurentiu - Sector 2, București, Str. Silvestru, Nr. 12
43. Nr Vlase Constantin - Bacău, Str. Primaverii, Nr. 5, Județ Bacău
Creditor - comitetul creditorilor-membri
44. Nr SC Betacom Prod SRL - Comanesti, Str. Combinatului, Nr. 14, Județ Bacău
45. Nr SC Hti International Romania SRL cu sediul ales la SC a Boriceanu & Asociații - Brașov, Str. Verii, nr. 1, bl.
1G, ap. M2, Județ Brașov
Creditor - comitetul creditorilor-președinte
46. Nr Banca Transilvania SA Cluj cu sediul ales la Sucursala Bacău - Bacău, Str. Oituz, nr. 2BIS, Județ Bacău
Sunt chemați la această instanță, camera 2, completul CF3, în ziua de 14 luna 10, anul 2021, ora 14.00, în proces
privind pe debitoarea SC Condominiu SRL prin adm. Ababei Georgeta Elena - Comănești, Moldovei, nr. 40A, Județ
Bacău, SC Condominiu SRL prin administrator judiciar Ionescu și Asociații SPRL - Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3,
et. parter, Județ Bacău.
pentru Fond – deschiderea procedurii la cererea debitorului
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
- cu mențiunea de a se convoca si întruni Adunarea generală a creditorilor pentru a discuta propunerea de modificare a
planului de reorganizare, în vederea depunerii la dosarul cauzei a dovezii publicării în BPI a anunțului privind
propunerea de modificare, dovada publicării în BPI a convocatorului Adunării generale a creditorilor, procesul verbal al
Adunării creditorilor și dovada publicării în BPI a acestuia, cu cel puțin 7 zile înaintea termenului fixat,
- recomandările pentru prezentarea la sediul instanței în contextul măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2 (boala COVID -19).
RECOMANDĂRI pentru prezentarea la sediul instanței și respectarea măsurilor de distanțare socială în instanță și în
ședințele de judecată
- Vă recomandăm să analizați responsabil dacă este necesară prezentarea la ședințele de judecată, în special în situația
termenelor acordate pentru verificarea stadiului procedurii în materia insolvenței.
- Vă informăm că se depun eforturi pentru strigarea dosarelor administrate de același practician în insolvență în același
interval orar sau în intervale orare consecutive, dacă este vorba despre mai multe dosare.
- Vă informăm că accesul în instanță pentru participarea la ședința de judecată va fi permis cu 20 minute înainte de ora
menționată pe citație.
- Vă recomandăm să respectați cu strictețe ora menționată pe citație și să nu vă prezentați cu mai mult de 20 minute
înainte de ora menționată pe citație la sediul instanței.
- Vă informăm că purtarea măștilor de protecție facială (nu neapărat medicale) este obligatorie pe toată durata
rămânerii în sediul instanței.
- Vă recomandăm să transmiteți pe e-mail sau pe fax toată corespondența adresată instanței, inclusiv rapoartele și
documentele anexate, cu cel puțin cinci zile înaintea zilei de ședință, pe cât posibil, adresele de corespondență fiind
afișate pe portal și la sediul instanței.
- Vă recomandăm să evitați depunerea rapoartelor sau a documentelor anexate la termen în ședință.
- Vă recomandăm să utilizați procedura de comunicare a actelor direct între avocați sau consilieri juridici după
sesizarea instanței, reglementată de art. 169 C.proc.civ (dacă ambele părți sunt reprezentante de avocat sau consilier
juridic), cu atașarea dovezii de comunicare către partea adversă odată cu actul depus pentru instanță.
- Vă aducem la cunoștință că potrivit dispozițiilor art. 15 C.proc.civ. aveți posibilitatea de a solicita expres instanței ca
judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar.
- Vă rugăm să vă dezinfectați mâinile înainte de intrarea în sală, înainte de studierea dosarelor, depunerea
documentelor în ședință sau la registratură și imediat după studierea dosarelor, primirea unor documente în ședință sau
de la registratură.
Vă mulțumim pentru respectarea acestor recomandări!
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

Parafa președintelui instanței, Grefier,


Iancu Ana-Olivia

Județul Caraş-Severin
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FEROSAN BURCIU SRL, cod unic de înregistrare: 28965508
Convocare comitet creditori
Număr:1423/20.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3/115/2012; Tribunal Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios,
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic: Juca Petru.
2. Debitor: Ferosan Burciu S.R.L; Cod de înregistrare fiscală 28965508; sediul social: Bocșa, str. Tudor Vladimirescu
,nr. 55, jud. Caraș - Severin. Număr de ordine în Registrul comerțului J11/416/2011.
3. Lichidator judiciar: Magister S.P.R.L; Cod de identificare fiscală: RO 22586297; sediul social: Reșița, str. Horea, bl.
A7, parter, jud. Caraș-Severin; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: RFO II 0326/2007; tel./fax
0255/213468; E-mail: office@magistergroup.ro. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:
Sabo Silviu.
4. Subscrisa Magister S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Ferosan Burciu SRL, conform Sentinței
comerciale nr. 787/JS/15.11.2012 pronunțate de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios,
Administrativ și Fiscal, de judecătorul-sindic în dosarul 3/115/2012, în temeiul Legii privind procedura insolvenței:
Convoacă Comitetul Creditorilor debitorului Ferosan Burciu SRL
Ședința Comitetului creditorilor va avea loc în Reșița, str. Horea, bl.. A7, parter, jud. Caraș-Severin. Data:28.09.2021,
ora: 11.00. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în
cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și încasarea de creanțe și Planul de distribuire între
creditori, înregistrate sub nr.1405/16.09.2021.
Lipsa creditorilor de la aceasta adunare, constituie acordul tacit al acestora cu privire la punctele de pe ordinea de zi.
Ferosan Burciu S.R.L
Prin lichidator judiciar Magister S.P.R.L.
Asoc. Coord. Sabo Silviu

Județul Covasna
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGROGID SRL, cod unic de înregistrare: 16574050
Dosar: 4476/119/2011
Termen: 24.09.2021
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 21 alin. (1)
din legea privind procedura insolvenței pentru debitorul SC Agrogid SRL
Nr. 2158/15.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4476/119/2011, Tribunalul Covasna
2.Arhiva/registratura instanței: Sf. Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2
3.Debitor: SC Agrogid SRL, cod de identificare fiscală RO 16574050, sediul social: sat Ghidfalău, comuna Ghidfalău,
nr. 239, jud. Covasna, Număr de ordine în registrul comerțului: J14/270/2004
4. Lichidator judiciar: Art Pro Insolv SPRL
Subscrisa Art Pro Insolv S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al SC AGROGID SRL, conform sentinței civile nr.
118/S din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Covasna, în dosarul 4476/119/2011, în îndeplinirea atribuțiilor
conferite de Legea Insolvenței, am întreprins următoarele demersuri:
In ultima perioada, bunurile au fost scoase din nou la licitație, anunțul fiind publicat în Ziarul National, pe internet, la
primărie, la sediul lichidatorului judiciar și la sediul debitoarei, licitații la care nu s-a prezentat nici un cumpărător
interesat.
In ultima perioada s-au primit doua oferte de cumpărare pentru o pare din bunurile imobile care aparțin debitoarei,
oferte care ne-au fost comunicata de creditorul CEC Bank SA. în urma acesteia s-a procedat la convocarea adunării
creditorilor, adunare care a fost statutara în data de 10.11.2017, creditorul aprobând organizarea licitației publice cu
strigare a imobilului din patrimoniul garantului ipotecar Agrogid SRL, în condiții de supraofertare, pornind de la prețul
din oferta mai avantajoasa, respectiv 200. 000 lei (se va adăuga TVA în cazul în care tranzacția este purtătoare de
TVA), depusa de întreprinderea individuala Szekely Balazs.
Menționam faptul ca am mai fost contactați de o persoana fizica care ne-a comunicat ca în luna martie se întoarce în
tara și dorește sa participe la licitație pentru imobilul situat în com. Ghidfalău, jud. Covasna, înscris în CF 23687 și CF
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

23664, situație care într-un final s-a materializat, fiind depusa o oferta de cumpărare de către Stoica Elena în suma de
205. 000 lei. Având în vedere primirea ofertei și faptul ca pretul este mai mare fata de cel oferit pana acum, am procedat
la convocarea adunării creditorilor în vedere prezentării ofertei, adunare care a avut loc în data de 12.12.2018, a fost
statutara și s-a stabilit ca pretul de pornire al licitație sa inceapa de la suma de 210. 000 lei.
In urma primirii altor oferte, s-a procedat la reconvocarea adunării creditorilor care a avut loc în data de 20.12.2018, a
fost statutara și s-a stabilit ca preț de pornire a licitațiilor, valoarea de 255. 000 lei. S-a procedat la scoaterea bunurilor la
licitație conf. aprobării adunării creditorilor, licitații care s-au desfășurat în mai multe rânduri conf. anunțurilor de
licitație atașate la rapoartele anterioare depuse la dosar, licitații la care nu s-au prezentat persoane interesate.
In perioada de referință, am procedat la publicarea anunțului de licitație în ziarul National, a fost afișat la sediul
debitoarei și la sediul lichidatorului, licitație care s-a desfășurat în data de 17.10.2019 conf. Anunțului atașat, licitație la
care s-a prezentat o persoana interesata care a achitat garanția de participare la licitație, motiv pentru care s-a procedat la
întocmirea procesului verbal de licitație nr. 2111 din 17.10.2019. Persoana care a achitat garanția a reușit sa achite
diferența motiv pentru care s-a procedat la întocmirea procesului verbal de adjudecare, la predarea bunurilor și la
întocmirea contratului de vânzare cumpărare în forma autentica, contract care a fost depus la dosar.
Având în vedere achitarea contravalorii bunurilor, s-a procedat la întocmirea raportului asupra fondurilor obținute și
planul de distribuire a sumelor, raport care a fost depus în 2 exemplare, unu în vederea afișării. Având în vedere ca nu
au fost depuse contestații, am procedat la distribuirea sumelor conf. raportului.
In prezent în patrimoniul debitoarei se mai afla imobilul situat în jud. Covasna, comuna Ghidfalău, înscris în cartea
funciara nr. 23665, compus din teren de construcție și atelier de prelucrare a laptelui, în suprafață de 2220mp, compus
din teren de construcție, în suprafață de 80mp, compus din teren gradina, în suprafață de 50mp, compus din teren
gradina, în suprafață de 128mp, compus din teren gradina, în suprafață de 120mp, compus din teren gradina în suprafață
de 54mp, activ care a fot scos din nou la licitație, licitații care au avut loc în data de 17.05.2021 și în 24.05.2021 conf.
anunțului atașat, licitații la care nu am avut persoane interesate. Am procedat din nou la scoaterea bunului imobil la
licitație, licitații care au avut loc în data de 14.07.2021, 22.07.2021 și 29.07.2021 conf. anunțului atașat, licitații la care
nu am avut persoane interesate.
Am procedat din nou la scoaterea bunurilor la licitație pentru luna septembrie, licitații care au avut loc în data de
02.09.2021 și 09.09.2021, licitați la care nu am avut persoane interesate. Următoarea licitație se va desfășura în data de
16.09.2021 și în cazul în care nici la acest termen nu vom avea persoane interesate, vom proceda la convocarea adunării
creditorilor în vederea reducerii prețului de pornire.
In ceea ce privește demersurile de efectuat până la termenul următor, activitatea lichidatorului judiciar se va concentra
pe:
- Conservarea bunurilor și valorificarea acestora
- Publicarea actelor de procedura în BPI
- Reducerea prețului de pornire a bunului imobil;
În vederea realizării obiectivelor propuse, propunem acordarea unui nou termen de judecată în cadrul procedurii de
faliment prin procedura generală.
Solicitam judecata în lipsa în conformitate cu prevederile art. 223 și 411 al. 2 din Noul Cod de Procedura Civila. Art
Pro Insolv SPRL

Județul Giurgiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA, cod unic de înregistrare: 14351222
Numar dosar: 2296/122/2014
Tribunalul Giurgiu– Sectia Sindic
Debitor: UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA
Termen: 15.11.2021
DOMNULE PRESEDINTE,
Subscrisa, A&A CONSULTANTS SPRL, cu sediul în Bd. Carol I nr. 12, et. 1, sector 3, București, numar de inscriere
în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II 0079, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin hotararea
intermediara nr.371 din data de 14.09.2015 în Dosarul nr. 2296/122/2014, în temeiul prevederilor art. 59 din Legea
85/2014 privind procedura insolventei, formulam prezentul:
Raport de activitate nr. 29
privind debitorul Uzina Termoelectrica Giurgiu SA
– în faliment, în bankruptcy, en faillite -
Nr.inreg. 2053/20.09.2021
Cu privire la activitatea desfasurata de lichidatorul judiciar de la ultimul raport de activitate intocmit, pana la data
prezentului raport:
De la ultimul raport de activitate intocmit și pana la data prezentului raport, în exercitarea atributiilor conferite de lege
și în indeplinirea dispozitiilor instantei de judecata, lichidatorul judiciar a intocmit o serie de acte și a intreprins masuri
în vederea lichidarii averii debitoarei, dupa cum urmeaza:
I. DISTRIBUIRI EFECTUATE IN PROCEDURA:
Reiteram faptul ca, lichidatorul judiciar a intocmit Raportul nr. 1376/11.06.2021 asupra fondurilor obtinute din lichidare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

și Planul de distribuire nr. 1377/11.06.2021, privind distribuirea catre creditori a sumei totale de 4.656.214,31 lei.
Un exemplar al Raportului și al Planului de distribuire antementionate au fost transmise spre depunere la dosarul cauzei
și spre publicare în B.P.I.
Dupa expirarea termenului de contestare prevazut de dispozitiile Legii 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la
efectuarea platilor sumelor incluse în raportul nr. 1376/11.06.2021 și în planul de distribuire nr. 1377/11.06.2021,
conform extraselor de cont atasate prezentului raport de activitate.
II. CORESPONDENTE :
 la data de 22.07.2021, lichidatorul judiciar a inregistrat sub nr. 1329/22.07.2021 adresa transmisa prin corespondenta
electronica de catre reprezentantul conventional al reclamantilor din dosarul nr. 850/122/2019 aflat pe rolul Tribunalului
Giurgiu Sectia Civila, prin care se solicita eliberarea adeverintelor de grupa I sau II de munca pentru activitatea
desfasurata de reclamanti în cadrul societatii Uzina Termoelectrica Giurgiu SA, conform sentintei civile nr. 75/2021,
definitiva;
 avand în vedere ca inreaga arhiva a debitoarei a fost predata catre societatea Viltehnica SRL, desemnata în
procedura ca societate de arhivare, lichidatorul judiciar a transmis solicitarea de mai sus catre acesta societate.
 la data de 09.09.2021 a fost receptionata adresa nr. 1444.1/09.09.2021 emisa de societatea de arhivare Viltehnica
SRL și inregistrata de lichidatorul judiciar sub nr. 1628/09.09.2021 prin care s-au comunicau instructiuni de urmat
pentru eliberarea adeverintelor de grupa, adresa transmisa de lichidatorul judiciar catre reprezentantul conventional al
reclamantilor.
 lichidatorul judiciar a purtat corespondenta cu reprezentantii Banci Transilvania, institutie bancara la care debitoarea
are deschis contul unic de insolventa, în vederea clarificarii modului de transfer a sumei cuvenite creditorului Carbo
One Limited Ltd, conform raportului de distribuire nr. 2/11.06.2021 și avand în vedere instructiunea de plata primita din
partea creditorului, pentru plata în valuta a creantei.
 lichidatorul judiciar a transmis prin corespondenta electronica adresa nr. 1928/30.08.2021 catre reprezentantul
conventional al creditorului Carbo One Limited Ltd, prin care a comunicat:
“(…) avand în vedere solicitarea privind comunicarea detaliilor platii catre Creditorul Carbo One Ltd a sumelor
cuvenite potrivit Planului de distribuire nr. 2/11.06.2021, va aducem la cunostinta urmatoarele:
Potrivit instructiunilor de plata transmise de catre clientul dumneavoastra, plata initiala a sumei de 1,997,432.76 lei
(cuvenita creditorului Carbo One Ltd în baza raportului asupra fondurilor și planului de distribuire nr. 2/11.06.2021) a
fost structurata astfel:
1. suma de 237.694,50 lei a fost transferata direct catre SCA Voicu & Filipescu;
2. suma de 1.759.738,26 lei urma a fi transferata catre banca indicata de catre Carbo One Ltd, astfel:
2.1. In data de 16.08.2021 a fost transferata catre Carbo One Ltd suma de 364.653 Euro, echivalentul sumei de
1.750.567,21 lei, la cursul valutar de 4,936 Lei (RON) / 1 Euro. Comisionul pentru aceasta tranzactie a fost de 2,04
Euro, suportat de debitor, distinct de suma platita.
2.2. In data de 30.08.2021 a fost transferata catre Carbo One Ltd și suma ramasa de 1.858 Euro, echivalentul sumei de
9.171,05 lei, la un curs valutar de 4,936 Lei (RON) / 1 Euro, comisionul bancar fiind de 1,01 Euro, suportat de debitor,
distinct de suma platita.”
 prin notificarea nr. 306364000A/11.08.2021, inregistrata de lichidatorul judiciar sub nr. 1456/11.08.2021, A.J.F.P
Giurgiu a adus la cunostinta lichidatorului judiciar faptul ca urmeaza a se propune respingerea solicitarii de inregistrare
în scopuri de TVA a debitoarei, intrucat nu sunt indeplinite toate criteriile legale pentru avizarea inregistrarii,
solicitandu-se totodata transmiterea unui punct de vedere din partea lichidatorului judiciar fata de cele mentionate în
notificare.
 prin adresa nr. 1852/16.08.2021 lichidatorul a transmis urmatoarele:
“(…) Cu privire la Notificarea nr. 306364000A/11.08.2021, confirmata de primire la data de 11.08.2021, va comunicam
ca, am luat act de continutul notificarii și am demarat procedura de colectare a datelor, informatiilor și documentelor
relevante în vederea indeplinirii criteriilor de eligibilitate mentionate în notificarea transmisa.
Avand în vedere complexitatea informatiilor furnizate și situatia juridica a debitoarei Uzinei Termoelectrica Giurgiu
SA- în faliment, în vederea indeplinirii obligatiilor asumate, va solicitam prelungirea termenului stabilit pentru audiere
pana cel tarziu în data de 15.12.2021, urmand a reveni cu o solicitare de stabilire a unei date concrete, de indata ce
detinem toate informatiile și documentele solicitate. (…) ”
 fata de solicitarea lichidatorului judiciar AJFP Giurgiu a transmis prin corespondenta electronica adresa de
confirmare a reprogramarii la data de 15.12.2021 a transmiterii unui punct de vedere cu privire la notificarea nr.
306364000A/11.08.2021;
 prin adresa nr. 34835/16.07.2021, inregistrata de lichidatorul judiciar sub nr. 1342/23.07.2021, Primaria Mun.
Giurgiu a solicitat debitoarei intocmirea și inregistrarea la O.C.P.I Giurgiu a unei documentatii cadastrale în vederea
repozitionarii coordonatelor cadastrale ale imobilului inscris în C.F nr. 30875 a localitatii Giurgiu, proprietatea
debitoarei, imobil care se suprapune virtual peste drumul de acces ce face legatura intre soseaua de centura Giurgiu și
soseaua Portului, proprietatea Primariei Mun. Giurgiu.
 fata de acesta solicitare lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1875/20.08.2021 prin care a mentionat
urmatoarele:
“(…) Avand în vedere:
 adresa nr. 34835/16.07.2021 inregistrata de lichidatorul judiciar sub nr. 1342/23.07.2021, prin care solicitati
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

intocmirea de catre subscrisa a unei documentatii cadastrale în vederea repozitionarii imobilului cu numarul cadastral
30875, inscris în CF nr 30875, proprietatea UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU S.A;
 hotararea intermediara nr. 371 din data de 14.09.2015, prin care instanta a dispus trecerea la faliment în procedura
generala a debitoarei UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA.
 faptul ca:
o pentru imobilului ce face obiectul cererii dvs. s-au efectuat anterior masuratori și inregistrari cadastrale avizate de
catre OCPI Giurgiu, fiind stabilite coordonate cadastrale concrete în baza informatiilor furnizate de catre OCPI Giurgiu;
o in conformitate cu dispozitiile legii 85/2014 orice demersuri ale lichidatorului judiciar care vizeaza patrimoniul
debitoarei trebuie supuse aprobarii Adunarii Creditorilor debitoarei, care poate admite, sau nu efectuarea unor
modificarii de genul celor solicitate prin adresa antementionata, lichidatorul judiciar fiind tinut a respecta orice decizie
în acest sens;
o in situatia unei eventuale aprobari din partea Adunarii Creditorilor de efectuare a unor astfel de demersuri debitoarea
nu dispune de fonduri pentru angajarea unui expert topo și sustinerea costurilor aferente actualizarii coordonatelor
cadastrale ale imobilului;
 interesul municipalitatii de executare a proiectului de reabilitare în vecinatatea imobilului apartinand debitoarei
UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU S.A, pentru a asigura accesul catre toate proprietatile din zona.
 interesul subscrisei de a rezolva situatia în mod amiabil și intr-un termen rezonabil.
Va rugam sa aveti în vedere executarea de catre Primaria Municipiului Giurgiu, în calitate de beneficiar al lucrarilor ce
se vor implementa în zona, a masuratorilor cadastrale și intocmirea documentatiei cadastrale pentru actualizarea
coodonatelor ambelor imobile, care mentionati ca se suprapun virtual, respectiv drumul de acces în zona de sud și
imobilul proprietatea subscrisei, urmand a fi intocmite și semnate de catre fiecare parte procesele verbale de vecinatate,
care vor sta la baza solicitarii expertului cadastral de actualizare în baza OCPI a coordonatelor cadastrale și
repozitionarea virtuala a celor doua terenuri.
Va asiguram de intreaga noastra colaborare în semnarea documentelor ce vor fi solicitate de catre expertul cadastral cu
care veti agrea efectuarea masuratorilor și intocmirea documentatiei cadastrale.”
III. MASURI PRIVIND RECUPERAREA CREANTELOR DEBITOAREI :
Avand în vedere procedura de executare silita demarata de debitoare în baza sentintelor civile definitive pronuntate de
Judecatoria Giurgiu în dosarele de recuperare creante inregistrate de catre debitoare pe rolul acestei instante, la data de
30.08.2021 lichidatorul judiciar a receptionat din partea Executorului Judecatoresc Draghici Petrisor Valeriu
urmatoarele incheieri :
 Incheierea nr. 3/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
268/2020 și modul de distribuire a acestora ;
 Incheierea nr. 3/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
272/2020 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 8/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
288/2020 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 6/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
394/2020 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 13/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
199/2016 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 9/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
466/2016 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 16/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
673/2016 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 16/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
775/2016 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 9/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr. 6/2017
și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 12/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
8/2017 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 19/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
51/2017 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 20/26.08.2021 privind incetarea executarii silite în dosarul nr. 51/2017, intrucat s-a realizat integral
obligatia stabilita prin titlul executoriu;
 Incheierea nr. 9/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
379/2017 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 9/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
408/2017 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 13/26.08.2021 privind sumele consemnate la dispozitia executorului judecatoresc în dosarul nr.
136/2018 și modul de distribuire a acestora;
 Incheierea nr. 14/26.08.2021 privind incetarea executarii silite în dosarul nr. 136/2018, intrucat s-a realizat integral
obligatia stabilita prin titlul executoriu;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

 Incheierea nr. 19/30.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 385/2016 privind incetarea executarii silite, intrucat
executarea nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare
a unor astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 6/23.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 188/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/16.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 172/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/16.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 169/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 180/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/23.07.2021 pronuntata în dosarul nr. 162/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 19/30.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 385/2016 privind incetarea executarii silite, intrucat
executarea nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare
a unor astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/06.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 134/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/09.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 149/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/09.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 165/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/17.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 173/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/23.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 186/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/18.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 176/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/09.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 138/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/23.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 189/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 11/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 179/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat
executarea nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare
a unor astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/23.07.2021 pronuntata în dosarul nr. 139/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/24.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 192/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/09.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 144/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 305/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/30.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 400/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 312/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 392/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/24.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 270/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/24.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 267/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/26.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 275/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 3/24.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 265/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/26.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 278/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 311/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/24.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 274/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 303/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/27.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 301/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/30.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 397/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
 Incheierea nr. 2/30.08.2021 pronuntata în dosarul nr. 393/2017 privind incetarea executarii silite, intrucat executarea
nu poate fi efectuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitorului, sau a imposibilitatii de valorificare a unor
astfel de bunuri, fiind restituit originalul titlului executoriu în baza caruia s-a inceput executarea;
IV. MASURI PRIVIND LICHIDAREA BUNURILOR DEBITOAREI :
Bunuri inventariate în patrimoniul debitoarei ramase de valorificat:
 Teren intravilan, Curti constructii, amplasat în mun. Giurgiu, Soseaua Sloboziei nr. 194, Incinta 3, avand suprafata
de 143.243 mp, inscris în C.F. 30878 a Mun. Giurgiu;
 Teren intravilan, Cai ferate, amplasat în mun. Giurgiu, Soseaua Sloboziei, nr. 194, avand suprafata de 44.784 mp,
inscris în C.F. 30876 a Mun. Giurgiu pe care sunt amplasate 4 constructii;
 Teren intravilan Curti Constructii, amplasat în mun. Giurgiu, Soseaua Sloboziei nr.194, Incinta - Conducta evacuare
zgura și cenusa, avand suprafata de 23.226 mp.
 Beton (moloz) – pornind de la pretul de 5 lei mc+TVA, astfel cum a hotarat adunarea creditorilor din data de
27.09.2018;
Avand în vedere ca au fost epuizati toti pasii de licitatie aprobati de Adunarea Creditorilor debitoarei la data de
14.02.2021, în vederea continuarii demersurilor de valorificare a bunurilor imobile ramase în patrimoniul debitoarei,
lichidatorul judiciar va proceda la convocarea adunarii creditorilor pentru aprobarea unei noi strategii de vanzare, care
are în vedere diminuarea pretului de vanzare în raport cu ultimul pret aprobat de adunarea creditorilor.
V. TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT ACTUALIZAT AL CREANTELOR
Avand în vedere ultima distribuire efectuata în procedura, lichidatorul judiciar a intocmit tabelul definitiv consolidat
actualizat al creantelor nr. 1682/21.07.2021.
Un exemplar al tabelului definitiv consolidat actualizat al creantelor a fost publicat în B.P.I nr. 12664/21.07.2021, afisat
la usa instantei și depus la dosarul cauzei.
VI. LITIGII
6.1 Cerere intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea 85/2014 :
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu a formulat cerere de atragere a raspunderii organelor de conducere
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

ale debitorului în conformitate cu dispozitiile art. 169 din Legea 85/2014.


Cauza formeaza obiectul dosarului nr. 2296/122/2014/a6 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu cu termen de judecata
stabilit la data de 15.06.2020, data la care instanta a conexat dosarul la dosarul de fond nr. 2296/122/2014.
6.2 Dosar nr. 2296/122/2014
In dosarul sus mentionat, avand ca obiect cererea de atragere a raspunderii organelor de conducere ale debitorului, la
termenul de judecata din data de 07.06.2021, instanta amana cauza și stabileste termen la data de 15.11.2021, pentru
continuarea procedurii.
VII. SITUATIA PLATILOR SI INCASARILOR:
Pentru perioada de referinta Iunie - August 2021, situatia platilor și incasarilor se prezinta astfel:
Centralizator incasari-plati 01.06.2021-31.08.2021

Sold initial disponibil casa+banca la 31.05.2021 6,976,530.88


incasari 01.06.2021-31.08.2021 4,855,564.09
plati 01.06.2021-31.08.2021 5,373,898.20
sold 6,458,196.77

Centralizator incasari Suma


vanzare active (depozit zgura) 4,843,479.96
recuperari creante 8,101.78
venituri dobanzi 3,982.35
Total 4,855,564.09

Centralizator plati Suma


comisioane bancare 555.49
cota unpir 205.44
plata salarii 5,352.00
plata creanta salariala rap distrib 1 489.20
plata rap distrib 2 Anaf 2,658,781.55
plata rap distrib 2 Carbo One Limited 237,694.50
plata rap distrib 2 Darmy Force 247,293.02
plata rap distrib 2 Carbo One Limited 1,759,738.26
serv contabile 7,500.00
onorariu lichidator 7,140.00
taxe salarii 5,203.00
plata serv arhiva Vitehnica 438,127.83
plata rap evaluare 5,817.91
Total 5,373,898.20
VIII. SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR:
Pentru desfasurarea în bune conditii a procedurii, de la ultimul termen și pana în prezent, lichidatorul judiciar a avansat
din surse proprii suma de 28,20 lei, reprezentand contravaloare taxe postale, deplasari, indirecte. Aceasta suma va fi
facturata direct debitoarei UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA.
*Anexele nu se publica în Buletinul Procedurilor de Insolventa, ele se regasesc la dosarul cauzei.
A&A Consultants SPRL
Lichidator judiciar al societatii Uzina Termoelectrica Giurgiu SA
Prin Practician în Insolventa Corodonator Anastasescu Marieta
Practician în Insolventa Mathe Mihaela

Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SELIAK GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 7429426
România
Tribunalul Ialomița
Secția Civilă
Mun. Slobozia, str. Cosminului nr.12, județul Ialomița
Dosar nr. 3037/98/2010/a16
Termen: 15.10.2021
Citație
emisă la: 17.09.2021
lista anexă)
Sunt chemați la această instanță, completul 8 sindic, la data de 15.10.2021, ora 9,00 în calitate de … vezi anexă… în
proces cu debitorul SC Seliak Grup SRL Urziceni, cu sediul social în mun. Urziceni, str. Merilor, nr. 10, județul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

Ialomița-prin lichidator judiciar Tza Insolvență SPRL, pentru procedura insolvenței, pentru soluționarea contestației
formulată de creditorul D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. Ialomița cu privire la Raportul de activitate privind modul de
îndeplinire a atribuțiilor efectuate în perioada 07.05.2021-10.09.2021, publicat în B.P.I. nr.14974/13.09.2021.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Anexa
Dosar nr. 3037/98/2010/a16
Stadiu Procesual: Fond contestație-contestație la Raportul de activitate privind modul de îndeplinirte a atribuțiilor
efectuate pentru perioada 07.05.2021-10.09.2021(publicat în B.P.I. nr.14974/13.09.2021)
Termen De Judecată: 15.10.2021
Complet 8 Sindic, ora 09:00
Contestator
1. Nr Direcția Generală Regională A Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană A Finanțelor Publice Ialomița-
Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 14, Județ Ialomița
Creditor
2. Tc SC Bilancia Exim SRL, București-
3. Tc Național Bank Of GreeceGreece-Sucursala Londra-Creanță Cesionată Conform Notificării/20.05.2021 Către
Depeche Issuer Designated Activity Company-
4. Tc Fondul Național De Garantare A Creditelor Pentru Imm SA Ifn București-
5. Tc Uniunea Compozitorilor Și Muzicologilor Din România-
6. Tc SC Enel Energie SA -
7. Tc Gdf Suez Energy România SA -
8. Tc Mobilux SA -
9. Tc Qual Media Group SRL -
10. Tc Comuna Manasia-
11. Tc Tiger Protector Company SRL -
12. Tc Depeche Issuer Designated Activity Company-Creanță Cesionata De La National Bank Of Greec S,.A.-
Suc.Londra-Creanță Cesionată Către Aps Zeta SA -
13. Tc Aps Zeta SA Cu sediul Proc.Ales La Scpa Savin & Asociații-
14. Tc Enel Energie SA -
15. Tc D.G.R.F.P. Ploiești-Administrația Judeățeană A Finanțelor Publice Ialomița-
16. Tc Primăria Mun. Urziceni-
17. Tc B.R.D.-G.S.G. S.A-Agenția Urziceni-
18. Tc Banca Românească SA.-Nu Mai Este Creditor-
19. Tc SC Tonescu Finance SRL București-
20. Tc SC Adeplast SA. Oradea-
21. Tc SC Andan Distribution SRL.-
22. Tc SC Arabesque SRL. Galați-
23. Tc SC Arcon SRL. Sf. Gheorghe-
24. Tc SC Arthur Grup SRL. București-
25. Tc SC As Color Import Expert SRL. București-
26. Tc SC As Plastic Impex SRL. Popești Leordeni-
27. Tc SC Ateris Com SRL. București-
28. Tc SC Atlas Corporation SRL.-
29. Tc SC Austrotherm Com București-
30. Tc SC Bbi Consult Com SRL. Ploiești-
31. Tc SC Bend Group SRL. Pechea-
32. Tc SC Black Sea SRL. Constanța-
33. Tc SC Bmb Met Construct SRL. Ulmeni-
34. Tc SC Clementin SRL. Buzău-
35. Tc SC Centrul De Prelucrarea Oțelului SA. Buzău-
36. Tc SC Ceramica SA. Iași-
37. Tc SC Duplifix SRL. Ploiești-
38. Tc SC Ecoreca Service SRL. Constanța-
39. Tc SC Electroargeș SA. Curtea De Argeș-
40. Tc SC Euro Mega SRL. Târgoviște-
41. Tc SC Evivet SRL. Slobozia-
42. Tc SC Fildes Marketing SRL. Constanța-
43. Tc SC Fortismob SRL. Ploiești-
44. Tc SC Genius Distribution SRL. Dragomirești Vale-
45. Tc SC Hardex Products SRL. București-
46. Tc SC Holcim SA. București-
47. Tc SC Iiruc SA. București-
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

48. Tc SC Intervision Trading-Ro SRL. Cu sediul Procesual Als-


49. Tc SC Kalenda Alexim SRL. Târnăveni-
50. Tc SC Kober SRL. Dumbrava Roșie-
51. Tc SC Koelner Srl.București-
52. Tc SC Lasselberger SA. București-
53. Tc SC Livoli Impex SRL. București-
54. Tc SC Magnetic Trade SRL. București-
55. Tc SC Magnum Distribuție SRL. București-
56. Tc SC Marelvi Impex SRL. Rădăuți-
57. Tc SC Masterplast România SRL. Oradea-
58. Tc SC Max SRL. Nurfatlar-
59. Tc SC Monirom Trading SRL. Popești Leordeni-
60. Tc SC Nefmob Design SRL. Urechești-
61. Tc SC Nordtour SRL. Catamaresti Deal-
62. Tc SC Ofelia SRL. Sebeș-
63. Tc SC Oyl Company SRL. Slobozia-
64. Tc Sc.Paintstar SRL. Măgureni-
65. Tc Sc.Pestan Plast SRL. Dumbrăvița-
66. Tc SC Prestige Mob SRL. Balotești-
67. Tc SC Pvg Company SRL. Târgușoru Vechi-
68. Tc SC Pyramis România SRL. Otopeni-
69. Tc SC Romtera Product SRL. Buzău-
70. Tc SC Royal Computers SRL. București-
71. Tc SC Rtc Proffice Experience SA. București-
72. Tc SC Sagin SRL. Bolintin Vale-
73. Tc SC Saint Goban Weber România SRL. Turda-
74. Tc SC Sanex SA. Cluj Napoca-
75. Tc SC Schubert & Frantzke SRL. Cluj Napoca-
76. Tc SC Sentosa Impex SRL. Hida-
77. Tc SC Siceram SA. Sighișoara-
78. Tc SC Siebenburgisches Nigat SRL. Seica Mică-
79. Tc SC Sudorom Confort SRL. București-
80. Tc SC Tiger Amira Com SRL. Oradea-
81. Tc SC Tovstar Construct SRL. Ploiești-
82. Tc Sc.Tricomserv SA. Sf. Gheorghe-
83. Tc SC Turbo Tub SRL. București-
84. Tc SC Urban SA. Rm. Vâlcea-
85. Tc SC Valahia Mob SRL. Târgoviște-
86. Tc SC Vitra Impex Distribution SRL. Popești Leordeni-
87. Tc SC Wanit Fulgurit SRL. București-
88. Tc Auto Trading Leasing Ifn București-
89. Tc Nbg Leasing Ifn SA.-
90. Tc Ion Traian-
91. Tc Poleac Vasilica-
92. Tc Filipescu Daniel-
93. Tc Fondul Național De Garantare A Creditelor Pentruimm SA. Ifn București-
94. Tc SC Activ Oxide Xxi SRL..-
95. Tc SC Voyatzoglou Systems România SRL.-
96. Tc SC Keros Ceramica Bulgaria-
97. Tc SC Deutek SA.-
98. Tc SC Electro Admon SRL.-
99. Tc SC Marcel Prod Tepițerie Design SRL.-
100. Tc SC Decora Distribution SRL București-
101. Tc SC Staer International SA-În Insolvență Prin Adm. Judiciar Elva Cont Sprl-
102. Tc SC Electro Admond SRL București-
103. Tc SC As Color Import Export SRL București-
104. Tc Prodan Ionuț cu dom. ales la C.Av. Moise Daniela-
105. Tc C.N.C.F.”Cfr” SA-Regionala Cf București (Fosta Screir Cf București)-
Debitor
106. Nr SC Seliak Grup SRL Urziceni-com. 1, Urziceni, Str.Merilor, nr. 10, Județ Ialomița
Notă: cu copie contestație!!!
Intimat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

107. Nr Tza Insolvență S.P.R.L.-În Calitate De Lichidator judiciar al SC Seliak Grup SRL Urziceni-București, sector 1,
Șoseaua Nicolae Titulescu-America House, nr. 4-8, bl. Aripa Vest, et. 8, Cod poștal 011141
Notă: Vă comunicăm o copie a contestației formulată de D.G.R.F.P. Ploiesti-A.J.F.P. Ialomița, cu mențiunea de a vă
exprima un punct de vedere cu privire la aceasta!!!
Participant-Reprezentant
111. Tc Judecătoria Urziceni-
Administrator Special
112. Tc Grigore Radu-

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AD SISTEM STUDIO SRL, cod unic de înregistrare: 16702400
România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 80/93/2021
Termen: 19.11.2021 sala 4, ora 09.00, F19.
Citație
emisă la: ziua 13 luna 9 anul 2021.
debitor
AD SISTEM STUDIO SRL având CUI 16702400, cu sediul social în Mun. București, str. Frumușani, nr. 14, bloc 99,
scara 1, etaj 4, ap. 27, sector 4, cu sediul procesual ales în Mun. București, Calea Griviței, nr. 54, sector 1
Prin A&A CONSULTANTS SPRL
BUCUREȘTI Bd. CAROL I nr.12 et.1 ap.cam.5 cod poștal 030164 sector 3
creditor
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F19, 19.11.2021 sala 4, ora 09.00, F19 în calitate de creditor-
debitor, pentru Legea 85/2006-procedura insolvenței.
(obiect cauză)
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondentei în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul. În cazul prezentării, există recomandarea purtării echiapamentului de
protectie de catre justitiabili, avocati sau reprezentantii acestora, participantii la procesele civile, pe toata durata în care
se afla în incinta Tribunalului Ilfov.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea ELEMAR FLOR SRL, cod unic de înregistrare: 34690916


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 1406/93/2021
Termen: 19.11.2021 sala 4, ora 09:00, F19.
Citație
emisă la: ziua 15 luna 09 anul 2021.
debitor
SC ELEMAR FLOR SRL cu sediul social în TUNARI, STR. NICHITA STANESCU, nr. 24, CAM 1, Jud. Ilfov, având
CUI 34690916
Prin CII BUZOIANU SERGIU BUCUREȘTI str. PRISACA DORNEI nr.2 bl.D3 sc.1 et.6 ap.248 sector 3
MENȚIUNI: Dispune citarea practicianului în insolvență cu mențiunea de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de art. 59
alin. 1 din Legea 85/2014 privind întocmirea rapoartelor lunare, sub sancțiunea aplicării amenzii judiciare, conform art.
60 alin. 2 din Legea 85/2014.
creditor
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, în 19.11.2021 sala 4, ora 09:00, F19 în calitate de creditor-debitor, pentru
Legea 85/2006-procedura insolvenței.
(obiect cauză)
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondentei în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15493/20.09.2021

în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul. În cazul prezentării, există recomandarea purtării echiapamentului de
protectie de catre justitiabili, avocati sau reprezentantii acestora, participantii la procesele civile, pe toata durata în care
se afla în incinta Tribunalului Ilfov.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Olt
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SPIKO MEAT DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 31233790
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală a insolvenței
Număr: 758 data emiterii: 17.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 521/104/2018 Tribunalul Olt,
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, Jud. Olt, tel. 0249/436. 193. Programul arhivei
instanței luni-joi 09. 00-13. 00, vineri 8. 00-12. 00. Programul registraturii instanței luni-vineri-8. 30-13. 00.
3. 1. Debitor: Spiko Meat Distribution SRL, cod de identificare fiscală 31233790, sediul social mun. Slatina, str.
Libertății, nr. 15, bl. GA 8, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Olt, număr de ordine în registrul comerțului J28/87/2013.
4.Creditori: creditori care au creanțe de recuperat.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual De Insolvență Dură Sergiu-Ionică, sediul social Mun. Pitești, str. Viilor, nr.
6, bl. P13, sc. A, ap. 4, jud. Argeș, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO I-3882, Tel:
0745132341, E-mail: duralexetlex@yahoo.com
6. Subsemnatul Dură Sergiu-Ionică în calitate de administrator judiciar al debitorului Spiko Meat Distribution SRL,
conform sentinței nr. 396 din data de 23.04.2018 pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul 521/104/2018, în temeiul art.
57 (2) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, comunică: raportul privind descrierea
modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate.
7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul raport într-un singur exemplar.
8. Semnătură: Administrator judiciar, Dură Sergiu-Ionică
Anexa
Raport nr. 43 - privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor
efectuate în condițiile art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014 pentru debitorul Spiko Meat Distribution S.R.L,
Număr dosar: 521/104/2018 Tribunalul Olt.
Temei juridic: 57 (2) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvență Dură Sergiu-Ionică.
Debitor: Spiko Meat Distribution SRL, cod de identificare fiscală 31233790, sediul social mun. Slatina, str. Libertății,
nr. 15, bl. GA 8, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Olt, număr de ordine în registrul comerțului J28/87/2013.
Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de obligațiile sale:
- La data de 30.08.2021 a fost întocmit raportul nr. 44 privind activitatea administratorului judiciar care a fost publicat
în B.P.I. conform dovezii nr. 214112/14.09.2021.
-D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt a depus cererile de plată nr. 6792/07.09.2021, nr. 6533/20.08.2021 și nr.
6792/07.09.2021 pentru suma de 250 lei fiecare, reprezentând creanță curentă. Administratorul judiciar a analizat
cererile și a concluzionat că se impune admiterea acestora.
-Administratorul judiciar a supravegheat activitatea debitoarei care desfășoară activitate și are comenzi în lucru.
Solicităm continuarea procedurii de reorganizare. (plata tranșelor din planul de reorganizare trimestrul VIII cu scadența
la finele lunii octombrie 2021).
Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1): cheltuielile cu procedura: taxe poștale
10 lei, cheltuieli papetărie birotică 70 lei, onorariul administratorului judiciar (6500 de lei pe lună la care se adaugă un
onorariu de 8000 de lei pentru consultanța oferită în vederea întocmirii planului de reorganizare și un onorariu variabil
de 5% din sumele distribuite creditorilor plus 5% din valoarea creanțelor recuperate și plus 5 % din valoarea sumelor
încasate din vânzarea bunurilor debitoarei. La aceste sume se va adăuga T.V.A).
Alte mențiuni: Nu sunt.
Administrator judiciar, Dură Sergiu-Ionică

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15493/20.09.2021 conţine 19 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19