Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18910 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea RODET TOOLS SRL ................................................................................................................................... 2

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea LEO-MARIO TRANSPORT SRL ................................................................................................................ 3
2. Societatea MIBOS PROJECT SRL ................................................................................................................................ 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea CVC PROPERTY INVESTMENTS CO SRL .............................................................................................. 6
2. Societatea PERFECT TOUR SRL .................................................................................................................................. 6
3. Societatea NEW POINT SA ......................................................................................................................................... 16

Județul Buzău ................................................................................................................................................................. 17


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea PROZONE BEAUTY & WELLNESS CENTER SRL ............................................................................... 17

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea ALEJOL CONSTRUCT SRL ..................................................................................................................... 19
2. Societatea QT FITNESS MANAGEMENT S.R.L. ...................................................................................................... 19

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea HUNSOL IMPEX SRL ............................................................................................................................... 19
2. Societatea UNVER SRL ............................................................................................................................................... 21

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea DAGHI NNE TRANS SRL-D .................................................................................................................... 22

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea LANDROM INDUSTRIES SRL ................................................................................................................ 24
2. Societatea OFFICE GENERAL CONSTRUCT SRL ................................................................................................... 25

Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 26


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. Societatea ETALON SRL............................................................................................................................................. 26

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RODET TOOLS SRL, cod unic de înregistrare: 37867576
Dosar nr. 718/108/2021
Debitor: SC Rodet Tools SRL Arad Referință internă: 47/M.R.L./2021
 în faliment   în bankruptcy   en faillite 
Nr. de înreg. O.R.C. J2/1248/2017, C.U.I. 37867576
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 718/108/2021, Tribunalul Arad, Judecător-sindic: Cristian Desideriu Debreni.
2.Arhiva/registratura instanței: Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131, telefon: 0260-611.085, luni-vineri, orele 08.30-
15.00.
3.1. Debitor: SC Rodet Tools SRL, nr. de înreg. ORC J2/1248/2017, CUI 37867576, cu sediul social în Municipiul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Arad, Strada Preparandiei, nr. 28, ap. 4, Judet Arad.


3.2. Administrator special: Nu este desemnat.
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul în mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr.
82, jud. Iași, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail:
iasi@insolventa.ro, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvență, Mititelu
Corneliu, sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42,
jud. Cluj.
Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Rodet
Tools SRL, nr. de înreg. O.R.C. J2/1248/2017, C.U.I. 37867576, cu sediul social în Municipiul Arad, Strada
Preparandiei, nr. 28, ap. 4, Judet Arad, desemnat prin Încheierea din 10.05.2021, pronunțată de Tribunalul Arad în
dosarul nr. 718/108/2021, vă înaintăm următorul:
Raport privind activitatea lichidatorului judiciar,
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014
Nr. ieșire: 65306IS/08.11.2021
Prin Sentința Civilă nr. 27/26.02.2021, pronunțată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 718/108/2021, împotriva
debitoarei SC Rodet Tools SRL, nr. de înreg. O.R.C. J2/1248/2017, C.U.I. 37867576, cu sediul social în Municipiul
Arad, Strada Preparandiei, nr. 28, ap. 4, Judet Arad, a fost deschisă procedura simplificată de insolvență, fiind desemnat
în calitate de lichidator judiciar C.I.I. Grigorie Florin.
Prin Încheierea pronunțată în data de 10.05.2021 de către Tribunalul Arad în dosar nr. 718/108/2021, a fost confirmată
Management Reorganizare Lichidare S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei împotriva debitoarei SC
Rodet Tools SRL, nr. de înreg. O.R.C. J2/1248/2017, C.U.I. 37867576, cu sediul social în Municipiul Arad, Strada
Preparandiei, nr. 28, ap. 4, Judet Arad.
I.1. Prezentarea activitatii Lichidatorului judiciar
-Acțiuni formulate pe rolul instanțelor:
Având în vedere concluziile raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a
debitoarei SC Rodet Tools SRL, lichidatorul judiciar a formulat în baza art. 169 alin. 1 lit. a și d din Legea nr. 85/2014,
acțiunea privind atragerea răspunderii personale a numitului Mihail Iosif, care face obiectul dosarului nr.
718/108/2021/A1, fără termen stabilit până la redactarea prezentului raport.
II. Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii de faliment a debitoarei SC Rodet Tools SRL
Lichidatorul judiciar arată faptul că pentru perioada 01.10.2021 – 30.10.2021, nu s-au generat cheltuielile cu
administrarea procedurii de faliment a debitoarei SC Rodet Tools SRL
III. Concluzii
Onorată Instanță, solicităm respectuos să acordați un nou termen pentru soluționarea acțiunii întemeiate pe dispozițiile
art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Pentru termenul de judecată din data de 29.11.2021, solicităm judecarea cauzei în lipsa reprezentantului lichidatorului
judiciar prin raportare la prevederile art. 411, alin. 1, pct. 2 din codul de procedură civilă.
Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL
Practician în insolvență, Pop Noemi Andreea

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LEO-MARIO TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 23496117
Termen: 10.11.2021
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvență
Număr: 1572; data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. 837/1259/2012, Tribunalul Specializat Argeș, Judecător-sindic: Raluca Rădulescu
2. Registratura instanței: mun. Pitești, bd. I.C. Brătianu, nr. 7, tel. 0248.610303, program L-V: 08.00-12.00.
3.1. Debitor: SC Leo – Mario Transport SRL cu sediul social în or. Ștefănești, nr. 50, jud. Argeș; cod de identificare
fiscală: 23496117, număr de ordine în registrul comerțului: J03/599/2008.
3.2. Administrator special: Popescu Leontin.
4.Creditori: Salariații societății, A.J.F.P. Argeș, CUI 4229610, cu sediul în mun. Pitești, str. Republicii, nr. 118, jud.
Argeș; VFS INT. Romania I.F.N. SA cu sediul în București, bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Building H3, et. 2, sect. 6;
Luci & Deea Transport SRL cu sediul în Com. Mateești, sat Greci, nr. 259, jud. Vâlcea; Comesad Euro Gass SRL cu
sediul în Bascov, str. Serelor, nr. 51, jud. Argeș; Sam Car Service 2008 SRL cu sediul în sat Enculești, or. Ștefănești,
str. Valea Mare – Enculești, nr. 60B, jud. Argeș.
5.Administrator judiciar: S.P. Bio Consult S.P.R.L. având C.U.I. RO27278093, cu sediul profesional în mun. Pitești, str.
Mr. Ghe. Șonțu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș, cod poștal 110043, nr. matricol 2A0476, tel: 0745017693;
0248217428, e-mail: oprea_barac@yahoo.com.
6.Subscrisa S.P. Bio Consult S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Leo – Mario Transport SRL,
conform încheierii pronunțată în Ședința camerei de consiliu din data de 07.06.2012, la Tribunalul Specializat Argeș în
dosarul nr. 837/1259/2012, în temeiul art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, comunică: Raportul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

privind modul de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii.


7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul raport într-un singur exemplar.
8. Semnătură: Administrator judiciar S.P. Bio Consult S.P.R.L., prin Oprea – Barac Ionel
Anexa nr. 1
Raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea
procedurii pentru debitorul SC Leo-Mario Transport SRL (nr. 22)
Număr dosar: 8371259/2012, Tribunalul Specializat Argeș
Judecător sindic: Raluca Rădulescu
Temei juridic: art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței
Administrator judiciar: S.P. Bio Consult S.P.R.L.
Debitor: SC Leo–Mario Transport SRL cu sediul social în or. Ștefănești, nr. 50, jud. Argeș; cod de identificare fiscală:
23496117, număr de ordine în registrul comerțului: J03/599/2008.
Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: Raportul de activitate
nr. 22 a fost publicat în B.P.I. nr. 16701 din 06.10.2021. Apelul formulat împotriva Hotărârii nr. 1258 din data de
22.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 45961/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, având
ca obiect hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, dosar în care societatea debitoare are calitatea de
reclamant, iar VFS INT. România IFN SA și Volvo România SRL calitatea de pârâți, are termen la Curtea de Apel
București la data de 16.11.2021. Având în vedere dispozițiile instanței de la termenul precedent am solicitat
administratorului special balanța analitică de verificare pentru luna octombrie 2021, situația datoriilor pe care societatea
le are față de creditorul fiscal și față de Primăria Ștefănești. Din certificatul de atestare fiscală nr. 52111 din 20.10.2021,
emis de către Primăria Ștefănești, rezultă că societatea nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe
bugetare de plată către bugetul local. Din fișa sintetică totală emisă la data de 01.11.2021 de către organul fiscal
teritorial a rezultat faptul că societatea înregistrează obligații curente față de bugetul consolidat al statului în sumă de
94.052 lei. Conform balanței de verificare pentru luna octombrie 2021 societatea înregistra obligații față de terți
(furnizori, furnizori imobilizări și creditori) în valoare de 181.177 lei. Am solicitat analiticul pentru aceste datorii.
Situația este următoarea:
Denumire creditor Document din care rezultă creanța Valoare Status Cont
creanță evidență
Sam Car Service 2008 8151/11.07.2012 2.333,00 curentă 401
SRL
Comesad Euro Gass Facturi anterioare deschiderii procedurii 10.494,00 anterioară* 401
SRL
VFS România IFN SA 80586/27.07.2011 954,47 anterioară* 401
Buzatu Comp SRL Fact. octombrie 646,50 curentă 401
Electro motor SRL Fact. octombrie 513,49 curentă 401
MFS International Facturi curente 189,03 curentă 401
Spedition SRL
OMV Petrom Market Facturi curente 200 curentă 401
SRL
VFS România IFN SA Facturi emise anterior deschiderii procedurii 94.426,53 anterioară* 404
VFS România IFN S.A Fact. 104225,104224,104226/19.06.2012 12.193,39 curentă 404
Luci&Deea Transport 5.262,73 anterioară* 462
SRL
VFS România IFN SA Sumă încasată conform Sentinței civile 54.267,24 - 462**
6222/15.09.2016 pronunțată la data de 15.09.2016
de Judecătoria sector5 în dosarul civil nr.
1118/302/2015** având ca obiect obligația de a
face
* Creditorii chirografari au fost înscriși în tabel cu întreaga obligație, iar prin planul de reorganizare propus, aprobat și
confirmat a fost operată o diminuare a creanțelor acestora. Astfel debitorul a achitat 1% din valoarea nominal a
creanțelor înscrisă în tabelul definitiv. Conform prevederilor art.137, alin. (2) din Legea 85/2006, la data confirmării
planului de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de
confirmarea planului și cea prevăzută prin plan. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aceste
diferențe trebuie recunoscute drept venituri care intră în baza de impozitare pentru calculul impozitului pe venit.
**Această sumă nu constituie o datorie ci reprezintă o despăgubire încasată, despăgubire care trebuia recunoscută ca
fiind un venit impozabil.
În concluzie, la data întocmirii prezentului raport, societatea debitoare înregistrează următoarele datorii curente:
Explicație Suma datorată [lei]
Furnizori neachitați 16.075,41
Buget consolidat al statului 94.052,00
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Impozit pe venit rezultat din anularea datoriilor și recunoașterea 1.654,00


despăgubirilor încasate
Salarii neachitate conform balanței de verificare 1.606,00
Total 113.387,41
Având în vedere aceste aspecte, în considerarea faptului că existența unor creanțe curente nu împiedică închiderea
procedurii de reorganizare, precum și faptul că debitorul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin planul de reorganizare
confirmat, în temeiul art. 132, alin. (1) din Legea 85/2006 vă rugăm să pronunțați o sentință pentru închiderea
procedurii și reinserția debitorului în circuitul economic.
Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii: onorariu administrator judiciar perioada
07.06.2012-07.10.2021=112 luni * 500lei/lună = 56.000 lei exclusiv TVA d.c. a fost achitată suma de 31.016 lei, rest de
plată 24.984 lei, exclusiv TVA. Vă rugăm ca prin sentința pe care o veți pronunța să dispuneți obligarea societatea
debitoare la plata onorariului cuvenit și neachitat administratorului judiciar, în cuantum de 24.984 lei la care se adaugă
TVA.
Semnătură: Administrator judiciar S.P. Bio Consult S.P.R.L. prin asociat Oprea – Barac Ionel

2. Societatea MIBOS PROJECT SRL, cod unic de înregistrare: 17423870


Dosar nr. 145/ 1259/ 2021 nr. 0464/ 03.11.2021
Raportul administratorului judiciar privind derularea procedurii insolvenţei
debitorului SC Mibos Project SRL
- octombrie 2021 -
Număr dosar: 145/1259/2021 Tribunalul Specializat Argeş
Judecător sindic: Maria Alis Grădinariu
Temei juridic: art. 58 alin. (1) lit. (a) şi art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/ 2014 privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: ec. Niculae Enoiu
Debitor: SC Mibos Project SRL Dragoslavele - jud. Argeș
Menţiuni privind activitatea desfășurată de la deschiderea procedurii generale a insolvenţei societăţii debitoare SC
Mibos Project SRL Dragoslavele - jud. Argeș, în conformitate cu termenele și sarcinile trasate de instanță, respectiv
prevederile din Legea nr. 85 / 2014:
- Așa cum am arătat în raportul anterior, am transmis adrese către unitățile administrative ale statului cu privire la
identificarea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății debitoare, primind răspuns de la OCPI și
Primăria com. Dragoslavele - jud. Argeș, unde se află sediul social al firmei, inclusiv de la Primăria mun. Câmpulung -
jud. Argeș, Primăria oraș Chitila - jud. Ilfov, unde se află cele 2 puncte de lucru, precum și de la Sectorul 1 al
Municipiului București, dar nu am primit până în prezent răspuns și de la Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor București, fapt pentru care am retrimis adresă conform celor precizate de reprezentantul
instituției;
- Am întocmit, înaintat instanței și publicat în BPI, documentul privind Tabelul preliminar al creditorilor Mibos
Project SRL, luând act de Contestația formulată de către administratorul special al societății împotriva înscrierilor
creanțelor instituției fiscale DGRFP Ploiești prin AJFP Argeș, obiect al Dosarului asociat nr. 145/1259/2021/a1,
respinsă conform Sentinței nr. 641 din data de 27.10.2021, dar cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, urmând a
definitiva masa credală a debitoarei funcție de soluționarea definitivă a acestei contestații;
- Am întocmit Procesul verbal de inventariere, document având nr. 0358/24.09.2021, identificând bunuri patrimoniale
mobile și imobile, ulterior un Proces verbal completator, urmând a analiza și concordanța cu răspunsurile primite de la
unitățile administrative ale statului, începând acțiunea de vizualizare și expertizare de către un evaluator autorizat
membru ANEVAR, care v-a întocmi și prezenta Raportul de evaluare corespunzător;
- Așa cum am precizat și în raportul anterior, în perioada următoare vom continua a observa activitatea societății
pentru a se crea condiţiile favorabile restructurării obiectului de activitate al acestuia, cu precizarea că, evidența
financiar-contabilă a firmei este ţinută cu respectarea prevederilor legale, întocmindu-se la termen balantele activităţii şi
declaraţiile fiscale aferente, nefiind constatate alte datorii acumulate, și implicit pentru ca, administratorul special al
societății debitoare, urmare prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, respectiv art. 50, alin. (1) cu referire la prelungirea cu 3 luni a perioadei
de propunere a unui plan de reorganizare a activității, să poată înainta instanței și creditorilor propunerea de plan în
funcție de definitivarea masei credale;
- Am transmis spre publicare în BPI documentele emise în derularea până în prezent a procedurii.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem onoratei instanţe, continuarea perioadei de insolvență a firmei
pentru soluționarea definitivă a Dosarului asociat nr. 145/1259/2021/a1, respectiv definitivarea masei credale, și pentru
a urmării, prin analiza condițiile în care există posibilitatea reală pentru ca administratorul special al debitoarei Mibos
Project SRL să finalizeze intenția de prezentare instanței și creditorilor a propunerii de restructurare a activității prin
întocmirea unui plan de reorganizare judiciară, intenție declarată la deschiderea insolvenței, beneficiind în fapt și de
prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
Covid-19, respectiv art. 50, alin. (1) cu referire la prelungirea cu 3 luni a perioadei de propunere a unui plan de
reorganizare a activității, respectiv prevederile art. 52 privind durata inițială de executare a planului, care poate fi de 4
ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși durată totală de 5 ani, proiect menit să achite cheltuielile curente de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

funcționare a societății, dar şi datoriile acumulate până la deschiderea procedurii de insolvență.


Administrator judiciar, ec. Enoiu Niculae

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CVC PROPERTY INVESTMENTS CO SRL, cod unic de înregistrare: 18350475
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
pentru debitorul CVC PROPERTY INVESTMENTS CO
Număr: 2548, data emiterii: 08.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 13706/3/2020, Tribunal București, Secția a VII-a Civilă
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: București, str. Splaiul Independentei, nr. 319L,Cladirea B, Sema Parc, sector 6,
număr de telefon 021/408.36.00; 021/408.37.00, programul arhivei/registraturii instanței 09.30 – 14.00
3.Debitor: CVC PROPERTY INVESTMENTS CO SRL, cu sediul social în București, str. Vultureni, nr.65, sector 4,
cod de identificare fiscală 18350475, înregistrată la ORC sub nr. J40/1758/2006.
3.1. Administrator special: Av.Bobritki Emilia
4.Creditor:
Constantinou Chrysanthos-Yianni Domiciliu ales: Av. Bobritki Emilia
București, str. Drumul Valea Cricovului, nr. 12, sector 6, cod postal 061983
5.Lichidator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploiești, str. Banatului,
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, județ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail office@viainsolv.ro, nume
reprezentant lichidator judiciar persoana juridica Alexandru Magdalena.
Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1. Prin adresa nr. 2313/07.10.2021 am depus la dosar și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
16848/08.10.2021 raportul privind modul de indeplinire a atributiilor pentru debitorul CVC Property Investments CO
SRL.
2. Cu privire la definitivarea tabelului de creditori
Mostenitoarele asociatului Nanau Vasile, Nanau Ileana Daniela și Nanau Ioana Victoria au formulat contestatie
impotriva tabelului preliminar al creantelor ce face obiectul dosarului nr. 13706/3/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului
București.
Asociata Constantinou Elena Mihaela a formulat contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor ce face obiectul
dosarului nr. 13706/3/2020/a2 aflat pe rolul Tribunalului București.
La termenul din 14.04.2021 instanta a hotarat suspendarea celor doua dosare asociate (13706/3/2020/a1 și
13706/3/2020/a2).
Dosarele anterior mentionate au fost repuse pe rol, cu termen fixat la data de 09.02.2022.
3. Cu privire la bunuri
Nu mai avem active de valorificat, sumele obtinute se afla în contul unic de insolventa urmeaza a fi distribuite
creditorilor.
Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura
insolvenței:
Onorariu lichidator conform rezolutie nr. 99795/20.07.2017 ONRC București = 1.000 lei fara TVA
Onorariu lichidator judiciar conform sentinta nr. 4982/18.11.2020 = 3.000 lei fara TVA
Onorariu lichidator judiciar conform adunare creditori din 04.02.2021 = 10.000 lei fara TVA
Total cheltuieli avansate de lichidator/lichidator judiciar (conform decont) = 2.135,01 lei
Total efectuate în numele clientului (conform decont) = 834,18 lei
Servicii contabilitate 50 lei/luna (20.07.2017 - 20.10.2021) = 51 luni x 50 lei = 2.550 lei
Servicii evaluare conform proces verbal al asociatilor nr. 1667/07.06.2019 = 1.200 lei.
Fata de contextul epidemiologic generat de pandemia Covid – 19 va solicităm sa luati act de rapoartele intocmite în
lipsa noastra și sa acordati un termen pentru continuarea procedurii în vederea solutionarii contestatiilor și definitivarii
tabelului de creditori și pentru distribuirea sumei incasate.
Semnătura: VIA Insolv SPRL - Alexandru Magdalena

2. Societatea PERFECT TOUR SRL, cod unic de înregistrare: 14241637


Raportul lunar de activitate
Nr.: 740
Data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă.
2.Arhiva/Registratura instanței: București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B - SEMA PARC, sector 6. Număr
de telefon 021.408.36.00, programul arhivei/registraturii instanței 9.30-14.00.
3.Debitor: PERFECT TOUR SRL, număr de înregistrare în registrul comerțului J40/3469/2004, cod de identificare
fiscală 14241637, sediul social în București, str. Aniversării nr. 41, modul nr. 108, 107 demisol, 501 și 502, etaj 3,
sector 3.
4.Creditori: Lista anexa;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

5.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL - Cod de identificare fiscală RO 22485179 sediul social
București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4; Număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II
0327/2007
Tel/Fax 021.335.00.18, 021.335.03.06, E-mail: office@finecoinsolvency.ro
6.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PERFECT TOUR SRL,
conform hotărârii din data de 29.09.2020 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr.
15349/3/2016, comunica,
Raportul lunar
întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014
Raportul se referă la activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar în perioada 16.10.2021 – 05.11.2021.
Am întocmit și depus la dosarul cauzei raportul lunar de activitate aferent perioadei 01.09.2021 – 15.10.2021, acesta
fiind publicat în B.P.I. nr. 17483/05.11.2021.
1. Descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
 Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile identificate în proprietatea societății debitoare
În cadrul ședinței Adunării creditorilor care a avut loc la data de 21.10.2021, a fost adoptată următoarea decizie:
”Punctul 1). Cu unanimitatea voturilor exprimate, creditorii au luat cunoștință de conținutul Rapoartelor de evaluare a
bunurilor mobile - autovehicul, mobilier și aparatura IT - proprietatea debitoarei Perfect Tour SRL, rapoarte întocmite
de evaluatorul Intelligent Business Support SRL.
Punctul 2). Cu unanimitatea voturilor exprimate, creditorii au luat cunoștință de regulamentul de vânzare a bunurilor
mobile - autovehicul, mobilier și aparatura IT - proprietatea debitoarei Perfect Tour SRL și cu o majoritate 99,99% din
valoarea creanțelor considerate prezente aprobă regulamentul de vânzare propus de lichidatorul judiciar.
Punctul 3). Cu o majoritate 99,99% din valoarea creanțelor considerate prezente, creditorii aproba tipul de vânzare a
bunurilor mobile - autovehicul, mobilier și aparatura IT- pornind de la valoarea stabilita prin rapoartele de evaluare și în
conformitate cu regulamentul de vânzare întocmit de lichidatorul judiciar.”
Procesul verbal a fost depus la dosarul cauzei și a fost publicat în B.P.I. nr. 17921/25.10.2021.
 Demararea procedurii de evalaure a fondului de comerț - marca înregistrată având denumirea Perfect Tour
Enjoy Life Choose Perfect” și domeniul de internet www.https://www.perfect-tour.ro
Astfel cum am învederat și anterioar, societatea PERFECT TOUR SRL a încheiat la data de 23.11.2016 contractul de
master franciză cu societatea PERFECT RESOURCING SRL având ca obiect marca deținută de societatea debitoare,
domeniul de internet și aparatură tehnică. Contractul va înceta de drept la data de 23.11.2021.
Marca deținută de societatea debitoare beneficiază de protecție până la data de 19.03.2024.
În vederea evaluării mărcii și a domeniului de internet, am inițiat o selecție de oferte prin publicarea anunțului în ziarul
Romania Liberă din data de 05.11.2021, termenul pentru depunerea ofertelor urmând a se împlini la data de 11.11.2021.
Mentionam faptul că am contactat reprezentantul societății Perfect Resourcing SRL pentru stabilirea modalității de
preluare a fondului de comerț la momentul încetării contractului și am resolicitat acestuia să ne comunice lista
echipamentelor tehnice aflate în posesia sa și locul situării acestora, pentru a realiza inspecția acestor bunuri.
 Serverele - aplicații aflate în posesia societății Inovo Telecom Services SRL
Astfel cum am arătat și în cuprinsul rapoartelor de activitate anterioare, aceste bunuri se află în posesia societății
INOVO TELECOM SERVICES SRL, care refuză predarea către subscrisa a acestor bunuri conform somațiilor
transmise de subscrisa, fiind promovată și o acțiune în instanță împotriva acestei societăți, astfel cum vom arăta mai jos.
 Stadiul litigiilor în care societatea debitoare deține calitatea de parte
 Cererea formulată în contradictoriu cu pârâta INOVO TELECOM SERVICES SRL, care are ca obiect
obligarea pârâtei la predarea bunurilor mobile – servere IBM-1U-PSU550W și IBM-1U-PSU2*550W - proprietatea
PERFECT TOUR SRL, formează obiectul dosarului nr. 9519/301/2019 înregistrat pe rolul Judecătoriei sector 3
București, cu următorul termen stabilit la data de 11.11.2021, pentru administrarea probatoriului și desemnarea unui nou
expert.
 În cadrul dosarului penal nr. 47691/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția I Penală, în care
societatea debitoare deține calitatea de inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu reglementate de art.
297 din Noul Cod Penal, următorul termen este stabilit la data de 13.12.2021, pentru administrarea probatoriului.
 În ceea ce privește dosarul nr. 18451/197/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Brașov, având ca obiect plângere
împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare nr .118487/20.08.2021 pronuntata de catre Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliara Brașov, formulată de societatea QUABITAT SRL (cumpărătorul prin licitație publică
a bunului situat în Mun. Brașov care s-a aflat în patrimoniul societății debitoare), are termen la data de 10.12.2021,
pentru îndeplinirea unor obligații de către părți. Precizăm faptul că am formulat și am depus note scrise în cadrul acestui
dosar.
 Cererea de plată formulată de DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR
CONTRIBUABILI
Prin cererea de plată a datoriilor curente formulată de această instituție în temeiul dispozițiilor art. 102 alin. (6) din
Legea nr. 85/2014, s-a solicitat achitarea sumei de 4.500 lei reprezentând amendă contravențională cu care a fost
sancționată societatea debitoare ulterior deschiderii procedurii de faliment.
Prin adresa nr. 738/28.10.2021 am comunicat acestei instituții faptul că în averea societății debitoare PERFECT TOUR
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

SRL nu există disponibilități bănești pentru plata creanțelor curente solicitate, însă acestea vor fi achitate în măsura în
care vor exista disponibilități bănești, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la rangul plăților în cadrul procedurii
de faliment.
2. Încasări/Plăți
Precizăm faptul că în perioada 01.10.2021 – 31.10.2021 în contul unic deschis pe numele societății debitoare nu s-
au înregistrat încasări, iar plățile au fost în sumă de 20 lei, reprezentând comisioane bancare. Menționăm faptul că
soldul contului unic de insolvență la data de 31.10.2021 era în sumă de 1.999,85 lei.
3. Informare privind onorariu și cheltuieli de procedură
 În ceea ce privește onorariul pentru perioada de observație, menționăm faptul că acesta a fost stabilit de către
creditori conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 02.05.2017, fiind încasat parțial până la nivelul lunii aprilie
2020, parțial.
 Cu privire la cheltuielile de procedură avansate de către lichidatorul judiciar, menționăm faptul că la această
dată există cheltuieli nerecuperate în cuantum de 62 lei, exclusiv TVA.
Lichidator judiciar
FINECO INSOLVENCY SPRL
Lista anexa creditori PERFECT TOUR SRL:

1 B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL Str. Buzesti nr. 85, et. 3, sector 1, București
(CESIONAR AL RAIFFEISEN BANK SA )
2 R.A. ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI Str. Moliere nr. 6-8, sector 1, București
PROTOCOLULUI DE STAT
3 R.A.P.P.S. - SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE Club Bazin Neptun, loc. Mangalia, jud.
SI PROTOCOL NEPTUN Constanta
4 R.A.P.P.S. - SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE Str. Toporasilor nr. 1A, loc. Sinaia, jud. Prahova
SI PROTOCOL SINAIA
5 INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI Str. Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, București
ROMANE
6 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A Str. Lucretiu Patrascanu nr.10, sector 3, București
MARILOR CONTRIBUABILI
7 EDITURA ADEVARUL SA Pta. Presei Libere nr. 1, sector 1, București

8 TOUR ALICE SRL Str. Trandafirilor nr. 10, loc. Baile Olanesti, jud.
Valcea
9 ARAMIA GOLD HOTELS SRL Str. Wolfenbuttel nr. 9, loc. Satu Mare, jud. Satu
Mare
10 COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA B-dul Libertatii nr. 1, loc. Targoviste, jud.
Dambovita
11 MINERVA 92 SRL Str. Gh. Manu nr. 2-4, sector 1, București

12 TOP TURISM INTERMED SRL B-dul A.I. Cuza nr. 12, loc. Slatina, jud. Olt

13 IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL P-ta Gabor Aron nr. 4, et. 1, biroul nr. 1, loc.
Targu Secuiesc, jud. Covasna
14 CARPATOURS SRL Str. Telecabinei nr. 54A, loc. Busteni, jud.
Prahova
15 M&T MARKET & TRADE PROFESSIONALS SRL Str. Nicolae Caranfil nr. 63, sector 1, București

16 EURO HOTELS INTERNATIONAL CO SRL Str. Gheorghe Polizu nr. 4, sector 1, București

17 CORVINUS INTERNATIONAL SRL Sediul ales: SCA Negoita, Iancu și Panaitescu:


București, str. Hatmanul Arbore nr. 8-10, et. 3 ap.
33, sector 1

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

18 HERMES BM SRL Str. Toporasilor nr. 20, loc. Alba Iulia, jud. Alba

19 CAMELYSA PRODCOM Piata Hercules nr. 1, loc. Baile Herculane, jud.


Caras-Severin
20 PRECIOSA TEAM SRL Str. Lucian Blaga nr. 10, loc. Alba Iulia, jud.
Alba
21 BAILE GOVORA Str. T. Vladimirescu nr. 119, loc. Baile Govora,
jud. Valcea
22 N&C TURISM SRL Bd. Saturn nr. 47, loc. Brasov, jud. Brasov

23 ELMAFARM SRL Str. Victor Babes nr. 35, loc. Cluj-Napoca, jud.
Cluj
24 HAGI SPORT SRL Hotel Iaki, loc. Mamaia, Mun. Constanta, jud.
Constanta
25 FOND EXIM SRL Str. Izvor nr. 106, demisol, biroul nr. 1, sector 5,
București
26 BANEASA DEVELOPMENT SRL Sos. București-Ploiesti nr. 42D, et. 3, cam. 1,
sector 1, București
27 KOLPING CONCEPT SRL Str. Petofi Sandor nr. 27, loc. Brasov, jud. Brasov

28 RIN HOSPITALITY COMPANY SRL Str. Traian nr. 55, parter, cam. 010, sector 3,
București
29 APOLLO SRL Str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 3, Mun. Sibiu,
jud. Sibiu
30 DRILL INVEST SA Str. Gloriei nr. 14, ap. 3, loc. Tirgu Mures, jud.
Mures
31 COMPLEX HOTELIER UNIREA SA Str. Piata Unirii nr. 5, Mun. Iasi, jud. Iasi

32 ACTIVE SOFT SRL Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building,
etaj 3, Sectiunea 1, sector 2, București
33 RTH PREMIUM SERVICES SRL Str. Daniel Danielopolu nr. 44A, sector 1,
București
34 MONROVIA IMPEX SRL Str. Capitan Damsescu nr. 5, Mun. Timisoara,
jud. Timis
35 APROMAT SA Sat Tatarani, com. Barcanesti, jud. Prahova

36 DORNA TURISM SA Str. Republicii nr. 5, loc. Vatra Dornei, jud.


Suceava
37 ADMET SRL Sos. Brailei nr. 17, loc. Slobozia, jud. Ialomita

38 AMBASADOR SA B-dul Magheru nr. 8-10, sector 1, București

39 CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, loc. Bacau,
SA jud. Bacau
40 ARO-PALACE SA B-dul Eroilor nr. 27, loc. Brasov, jud. Brasov

41 CITY CAFETERIA SRL B-dul Pache Protopopescu nr. 51, et. 2, cam. 5,
biroul 8, sector 2, București

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

42 SHOP GSM SRL Str. G.A. Petculescu nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 4, loc.
Resita, jud. Caras Severin
43 VIDALIS IMPEX SRL Bd. Mihai Viteazu nr. 61, loc. Zalau, jud. Salaj

44 BEGA TURISM SA Str. Marasesti nr. 1-3, loc. Timisoara, jud. Timis

45 VOIAJOR SRL Str. Gheorghe Doja nr. 143, loc. Targu Mures,
jud. Mures
46 TTS SA (TRANSPORT TRADE SERVICES) Str. M. Eminescu nr. 225, loc. Covasna, jud.
Covasna
47 BAILE SARATE SRL Sediu procesual ales: Cabinet de Avocatura
Ludusan Florin, Tirgu Mures, str. Bolyai nr. 9,
ap. 5, jud. Mures

48 GUTGAD SRL Str. Gib Mihaescu nr. 23, Mun. Dragasani, jud.
Valcea
49 ACCOR HOTELS România SRL Calea Victoriei nr. 37b, Hotelul Novotel, etaj 1,
biroul 139, sector 1, București
50 DALIANA TURISM SRL Str. Smardan nr. 6A, Mun. Constanta, jud.
Constanta
51 LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH Sediu procesual ales: Cabinet de Avocat Andreea
Taralunga, Calea Mosilor nr. 298, bl. 48, sc. 1,
ap. 22, sector 2, București

52 CSDR SIND TURISM SRL Str. Prof. Grigore Cobalcescu nr. 7, sector 1,
București
53 ORANGE România SA Bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, sector 1, București

54 EUROPECA IMPEX SRL Str. Pietatii nr. 9, loc. Craiova, jud. Dolj

55 UNITA TURISM HOLDING SA TIMISOARA Str. Academician Alexandru Borza nr. 1, loc.
Timisoara, jud. Timis
56 COMTURIST SA B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera
control, sector 3, București
57 STOP SRL Bd. Al. Lapusneanu nr. 202A, parter, cam. 1, loc.
Constanta, jud. Constanta
58 LE MANOIR GASTRONOMIE SA Str. Parangului nr. 76, sector 1, București

59 COM ANDRADI SRL Str. Libertatii nr. 53, loc. Sighisoara, jud. Mures

60 PRESTIGE MEDIA PHG SRL Str. G-ral C. Budisteanu nr. 11bis, sector 1,
București
61 AMAMUSIC SRL Str. Gheorghe Asachi nr. 1, etaj 1, birou 1, loc.
Galati, jud. Galati
62 ENY & EDY SRL Sos. Mangaliei nr. 17, loc. Agigea, jud. Constanta

63 RESTAURANT BACOLUX SRL Str. Calea Severinului nr. 3, loc. Craiova, jud.
Dolj
64 MARTA BACOLUX SRL Str. Calea Severinului nr. 3, loc. Craiova, jud.
Dolj

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

65 AUTONOM SERVICES SA Str. Fermelor nr. 4, loc. Piatra-Neamt, jud. Neamt

66 GENERAL CATERING SRL Str. Garii nr. 54, loc. Bacau, jud. Bacau

67 TOP RESORTS SRL Sat Tesila, str. Fundatura Cerbului nr. 780B,
com. Valea Doftanei, jud. Prahova
68 BN SIND BALNEO TURISM SRL Str. Turturelelor nr. 11A, bloc C, etaj 3, cam. 26-
30, sector 3, București
69 ANA HOTELS SA B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 9,
sector 1, București
70 CONTINENTAL HOTELS SA Calea Grivitei nr. 143, sector 1, București

71 BIO FERMA VLASIA SRL Str. Codrii Vlasiei nr. 2, loc. Snagov, jud. Ilfov

72 HOTEL ORIZONT SRL Str. Grigore Ureche nr. 27, loc. Iasi, jud. Iasi

73 BOAVISTA SPORT SRL Str. Aleea F.C. Ripensia nr. 7A, loc. Timisoara,
jud. Timis
74 L & SIROM SRL Bd. Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6, București -
sediu procesual ales URBAN & ASOCIATII
SRL
75 BISTRITA SA Str. P-ta Petru Rares nr. 2, loc. Bistrita, jud.
Bistrita-Nasaud
76 GANESHA PUBLISHING HOUSE LTD SRL Str. Gorjului nr. 22A, sector 5, București

77 LASQUAR GROUP TEAM Str. Mestesugarului nr. 7, loc. Roata de Jos, jud.
Giurgiu
78 GRUP FINANCIAR IFN SA /

79 CONFIDENT TRAVEL SRL /

80 ATINIMUL SRL Bd. Mamaia, nr. 155, loc. Constanta, jud.


Constanta
81 GALA CATERING SRL Str. Aleea Lunguletu nr.6, bl. 14 D, sc. 4, ap. 172,
sector 2, București
82 SURFACE ANATOMY SRL Str. Miraslau nr. 1, sector 3, București

83 TERRAVERDE SRL Sediu ales ptr. comunicare B-dul Republicii, nr.


10, bl. 33 C, ap. 22, mun. Ploiesti, jud. Prahova
84 PHOENICIA APARTAMENTS SRL Str. Horia Macelaru nr. 59, Birou nr. 8, parter, ap.
P03, sector 1, București
85 SOCIETATEA DUNAREA SA Adresa ptr. citare str. Domneasca nr. 13 C, loc.
Galati, jud. Galati)
86 M&I GROUP SRL Sediul procesual ales, Cab. Av. Andreea Ionescu,
str. Dr. N. Paulescu nr.1, et. 2, ap. 12 A, mun.
Timisoara, jud. Timis
87 V.M.B. PARTNERS SA Str. Dumbrava Rosie nr. 2, sc. 1, et. 1 + sc.2, et.2,
sector 2, București
88 AUTO GAS SRL Dom. Procedural ales Cab. Av. Ionut Iftode, str.
Anastasie Panu, bl. Moldova I, mezanin, mun.
Iasi, jud. Iasi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

89 HOTEL CENTRAL SA Loc. Mamaia, jud. Constanta

90 WIZROM SOFTWARE SRL Str. Tipografilor, nr.11-15, Tronson A2, et. 1,


sector 1, București
91 UNITED BUSINESS SOLUTIONS SRL Str. Al. Serbanescu, nr. 97, sector 1, București

92 YOUNG STYLE SRL Str. Hrisovului nr. 18, bl. A12, sc. B, et. 7, ap. 71,
sector 1, București
93 DELPACK INVEST SRL Str. Glad nr. 51-53, loc. Timisoara, jud. Timis

94 CAPITOLIUM TOURS SRL Str. Avram Iancu nr.8, loc. Oradea, jud. Bihor

95 HB HOTELS SA B-dul Jepilor, nr. 2, bl. A8, sc. C+D, mun.


Brasov, jud. Brasov
96 ROYAL EDEN PLAZA SRL Str. Vasile Bumbac nr. 1, loc. Radauti, jud.
Suceava
97 CONTINENTAL SRL B-dul Revolutiei nr.5, loc. Timisoara, jud. Timis

98 EURO EDUCATIONAL SRL Str. Codrul Cosminului nr. 114A, mun. Brasov,
jud. Brasov
99 LEV OR IMPEX SRL Str. Occidentului nr. 27, sector 1, București

100 BELVEDERE HORECA SRL Str. Stejerisului nr.1, mun. Brasov, jud. Brasov

101 VOSCA SRL Str. I. H. Radulescu nr. 139, loc. Campina, jud.
Prahova
102 CLIMTEH SRL Sos. Vergului nr. 14A, sector 2, București

103 HOTEL REGHINA SRL Sediu ales SCPA stan și Asociatii, av. Stan ana
Maria grigoruta. str. Martin Luther nr. 2, et. 3,
intrarea A, mun. Timisoara, jud. Timis
104 HOTEL NEW MONTANA SRL Bd. Carol I nr. 24. loc. Sinaia, jud. Prahova

105 OLIMP TECHNICS SRL Str. Cobalcescu Grigore nr.9, sector 1, București

106 PRITAX INVEST SRL Sediu procesual ales la SC TRANSILVANIA


RECUPERARI CREANTE SRL, str. Onisifor
Ghibu nr1/7, mun. Cluj-Napoza, jud. Cluj
107 INOVO SOLUTIONS SRL Sediul procesual ales Cab. Av. Zbirciog Andreea,
str. Verigei nr.3, bl.1, sc. A, ap. 10, et. 2, sector 5,
București
108 INOVO TELECOM SERVICES SRL Sediul procesual ales la Cab. Av. Zbiciog
Andreea, str. Verigei nr.3, bl.1, sc. A, ap. 10, et.2,
sector 5, București
109 TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL SA ( FOSTA Str. Maria Rosetti nr.35, sector 2, București
SIGMA HOTEL MANAGEMENT SA SI
TRANSILVANIA TRAVEL SA )
110 NEURER BUSINESS SOLUTIONS SRL Sediul procesual ales Cab. Av. Zbirciog Andreea,
str. Verigei, nr.3, bl.1, sc. A, ap. 10, et. 2, sector
5, București
111 MELKART PRODIMPEX SRL B-dul Nicolae Balcescu, nr. 18 A, mun. Deva,
jud. Hunedoara

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

112 SASU COMPANY SRL Str. Buzesti, nr.5, loc. Craiova, jud. Dolj

113 POESIS SRL Str. Mircea cel Batran, nr. 9-11, mun. Satu-Mare,
jud. Satu-Mare
114 WORLD TRADE CENTRE BUCURESTI SA Piata Montreal nr.10, sector 1, București (prin
adm. Special. D-nul Pavel Avramoiu)
115 EMIR EXPORT IMPORT SRL Str. Egalitatii nr. 21, loc. Pitesti, jud. Arges

116 DELTA AURORA SA Str. Gala Galaction nr. 11, Hotel delta, statiunea
Jupiter, mun. Mangalia
117 SULINA ESTIVAL 2002 SA Loc. Neptun, Hotel sulina, jud. Constanta

118 CABINET STOMATOLOGIC LADENT SRL Str. Nicolae Balcescu nr. 21 A, loc. Techirghiol,
jud. Constanta
119 ROMAGVA IMPEX SRL Sed. Proc. Ales str. T. Vladimirescu nr. 3, mun.
Marghita, jud. Bihor
120 PARC HOTELS SA Bd. Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, București

121 CLETOROM SRL Str. Avram Iancu nr. 18, bl. 3, ap. 1., loc.
Hunedoara, jud. Hunedoara
122 LORYVIP TOUR Sed. Ales ptr comunicare la Cab. Av. Orbai
Camelia, str. George Enescu nr. 9, ap.2, loc.
Oradea, jud. Bihor
123 TUSNAD SA /

124 SIF HOTELURI SA Sed. Ales Av. Botan Sebastian, str. Armatei
Romane nr.6, loc. Oradea, jud. Bihor
125 MERSIN TURISM SRL Str. Caiuti nr. 4, loc. Constanta, jud. Constanta

126 LA FANTANA SRL B-dul Garii Obor nr. 8C, sector 2, București

127 OLTCARN CONSTRUCT SA Str. Stirbei Voda nr. 9, loc. Rm. Valcea, jud.
Valcea
128 INTRABIT COMPANY SRL Sed. ales. Cab. Av. Zbiciog Andreea, str. Verigei
nr. 3, bl. 1, sc. A, ap. 10, et. 2, sector 5,
București)
129 ROMAGRIA SRL Str. Ionita Sandu Sturza nr.11, mun. Bacau, jud.
Bacau
130 DER TOURISTIK KOLN GMBH(FOSTA REWE Sed. Ales Av. Cristian Ostroveanu, str. Dr.
TOURISTIK GESELLSCHAFT MDH) Grigore Mora 16, et.1, sector 1, București
131 AKROS DEVELOPMENT PARTNERS SRL Sed ales S.C.A. JINGA&ASOCIATII din
Brasov, str. N. Titulescu nr.2, et. 1, jud. Brasov
132 BEJ MAZILU CRISTINEL IONUT Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter ap.68-
69, sector 3, București
133 BALNEOCLIMATERICA SA Str. Trandafirilor nr. 99, loc. Sovata, jud. Mures

134 EURO STAR CONSULTING SRL Sed. Ales Cab Av. Bucur Ana Maria- Constanta,
str. Decebal nr. 16, loc. Constanta, jud. Constanta
135 BODU SRL Str. Alexandru Serbanescu nr. 18-2o, sector 1,
București

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

136 HOTEL CAPITOL SA Sediul ales Cab Av Tudor Ionel, str. Brailita, nr.
20, et. 2, ap. 4, sector 3, București
137 PRIVO IN SRL Str. Gheorge Doja, nr. 27, loc. Tg. Mures, jud.
Mures
138 VLAS EVENT SRL Sediul ales Av. Vidineac Eugen Constantin, str.
Petru Maior nr.2, loc. Brasov, jud. Brasov
139 DENTOTAL INVESTMENT SRL Sediul ales Av. Simona Liliana Puscaciu, str.
Floreasca nr. 39, sector 1, București
140 ASOCIATIA SPORTIVA FOTBAL CLUB Dom. Ptr. comunicare Av. Ionita Gabriel, str.
MUNICIPAL BACAU Pictor Aman nr94C, et.7, mun. Bacau, jud. Bacau
141 HP TOWER ONE SRL Calea Bucureștiului nr.13, loc. Sacele, jud.
Brasov
142 VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS SRL Sediul ales Grecu și Asociatii, Societate civila de
avocati, prin av. Raluca Comanescu, P-ta Pache
Protopopescu, nr. 1, et. 2, ap.6, sector 2,
București
143 HOSPITALITY BRANDS SRL Sed. ales: C.A. Cruceanu Bogdan-Bacau, str.
Energiei nr. 33, sc. C, ap. 13, județul Bacau
144 FEPER SA Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr.8, sector 2,
București
145 AMADEUS MARKETING România SRL Calea Floreasca nr.246 C, Cladirea de Birouri
Sky Tower SRL, et. 19, sector 1, București
146 INTERNATIONAL SA Sed ales Av. Liana Petrovici, B-dul pache
Protopopescu nr. 25, et.5, sector 2, București
147 MILEEA SRL Str. Stadionului nr 15, loc. Darmanesti, jud.
Bacau
148 EURO-TOUR SRL Str. Aninoasa nr.5, mun. Brasova, jud. Brasov

149 NORD TOUR SRL Sed ales Popa Alexandra, Preziziei Business
Center, bd. Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6,
București
150 PEN-TUR-COM-PERLA SRL Sed ales Magda Posa, B0dul Preciziei nr.1, et.4,
sector 6, București
151 BAVARIA TURISM SRL Sed ales Cab de av. Andrei Nitu, str. Splaiul
Unirii nr. 39, bl. M12, sc. B, et.1, ap. 49, sector 3,
București
152 GRAND PLAZA HOTEL SA Calea Dorobantilor nr.5-7, sector 1, București

153 UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA Sed ales Mocanu și Asociatii, str. Jean Louis
Calderon nr. 70, sector 2, București
154 TEPOL SRL /

155 IMPULS LEASING România IFN SA Sed ales Av. Ionescu Madalina, str. Viitorului, nr.
110, et. 4, ap. 12, sector 2, București

156 YESTERDAY HOTELS SRL Str. Iuliu Maniu, nr. 60, mun. Brasov, jud. Brasov

157 PARC-TURISM SA Str. Bibescu nr. 12, loc. Craiova, jud. Dolj

158 VALUL MAGIC SRL Str. Iuliu Maniu, nr. 60, mun. Brasov, jud. Brasov

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

159 GO GLOBAL TRAVEL LTD Sed ales SCP Doru Traila &Asociatii, Calea
Grivitei nr. 54, sector 1, București
160 IPORO COM SRL B-dul Garii, bl. 6, nr. 20, ap. 65, et. 5, loc.
Brasov, jud. Brasov
161 DER TOURISTIK FRANKFURT GMBH&CO KG Sed ales Cab. Av. Ostroveanu Cristina, str. Dr.
Grigore Mora 16, et. 1, sector 1, București
162 CENTRAL PARK HOTEL SIGHISOARA Str. H. Oberth nr. 25, ap. 5, loc. Sighisoara, jud.
Mures
163 CASA MURESAN SRL Sed ales Cab. Av. Pirau Codruta, str. Iuliu Maniu
nr. 43, et. 8, cam. 813
164 DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA Str. Buiacului nr.2, Corp A- Unitatea A1 și a2,
com. Mogosoaia, jud. Ilfov
165 RODIS SRL B-dul Republicii, nr. 154, loc. Ploiesti, jud.
Prahova
166 COMAD SRL /

167 VENUS HOLIDAY 2000 SA Sed ales Av. Ilie Alexandru, Sos. Virtutii nr.16,
bl. R11D, sc. 2, et.5, ap. 54, sector 6, București

168 POD SERV SRL Str. Izlazul Comunal, nr. 292, com. Nojorid, jud.
Bihor
169 HOTELBEDS S.L.U. Sed ales SCA Simion, Nere& Iordache, P-ta
Romana nr. 1, ap.2, sector 1, București

170 PERFECT RESOURCING SRL Str. Intrarea Aniversarii nr.41, sector 3, București

171 ALDINI TURISM SRL Str. Polona nr. 5, Timisoara, jud. Timis

172 EUROTREND HOTELS GROUP SRL Sediu procesual ales: Lapusan, Mosco

173 TOP STAR 2000 SRL str. Mihai Eminescu nr. 225A, Covasna, jud.
Covasna
174 R. D. M. /

175 U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA Str. Garii nr. 26, Tulcea, jud. Tulcea

176 INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE Bd. Geniului nr. 42C, sector 6, București
FRONTIERA
177 LIBRA TURISM SRL Prin CI Av. Larissa Neagoe

178 INDUSTRIAL SOFTWARE SRL Prin CA Cristina Trelea - București

179 NEW AGE MEDIA România SRL Sediu ales: CA Elvir Iliescu și Asociatii: str. Dr.
Lister nr. 38, sector 5, București
180 SOCIETATEA HOTELIERA TIMES SRL Bd. Decebal nr. 19, bl. S17, parter, sector 3,
București
181 DIGMA INTERNATIONAL SRL – IN FALIMENT Prin lichidator judiciar CITR Filiala Brasov
SPRL: str. Aurel Vlaicu nr. 40, biroul nr. 7,
Brasov, jud. Brasov

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

182 AEROFLOT REPREZENTANTA România Str. Gheorghe Manu nr. 2-4, et. 1, biroul 106,
sector 1, București
183 SIND TOUR TRADING SRL Sediul ales: CA Parlog Paula: str. Carol Davila
nr. 33, ap. 4, et. 2, sector 5, București
184 S. D. /

185 L. F.-A. /

186 A. C. /

187 D. O. /

188 G. (S.) G.-A. /

189 G. I. /

190 S. D. /

191 DACRIS IMPEX SRL Sediu ales: Otopeni, str. Ardealului nr. 9F, jud.
Ilfov
192 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ÎN NUMELE București, Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord,
ȘI PENTRU MINISTERUL DEZVOLTĂRII sector 5
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

193 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI București, str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5
ROMÂNE
194 AMROM CONIMPEX SRL – IN FALIMENT Prin CITR Filiala Brasov SPRL

195 SOCIETATEA NAȚIONALĂ /


DE GAZE NATURALE
ROMGAZ SA
196 LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH /

197 Direcția Fiscală Brașov Brasov, str. Dorobantilor, nr. 4

198 Municipiul Galați Galati, str. Basarabiei, nr. 55, Bl. A16, parter

199 Direcția Impozite și Taxe Locale sector 3 București București, str. Sfanta Vineri, nr. 32, sector 3

200 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești Prahova, Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 16

Lichidator judiciar
FINECO INSOLVENCY SPRL

3. Societatea NEW POINT SA, cod unic de înregistrare: 9365930


Tribunalul București
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea New Point SA - Cod unic de înregistrare: 9365930

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Convocare adunare creditori


Nr. 368
Data emiterii 29.10.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 15525/3/2020 Tribunalul București Sectia a – VII – a Civila,
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Splaiul Independentei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6, București
3.Debitor: New Point SA - Cod unic de înregistrare:: 9365930
Registrul Comerțului: J40/2957/1997, atribuit în data de 17.04.1997
Certificat de înregistrare: B1344979, emis pe data de 05.05.2008 și eliberat la data 13.05.2008
Adresă sediu social: București, Sectorul 1, str. Axinte Uricariu, nr. 1, Bloc 3, Scara B, Etaj 7, ap. 111
4.Creditori:- D.G.R.F.P., D.I.T.L. sector 1, A.F.M
5.Lichidator judiciar: CII BUDEANU PETRE
Cod de identificare fiscală 36681825, sediul social în București, str. Garlei, nr.64, sector 1, Număr de înregistrare în
Registrul Societatilor Profesionale RFO I 3438, tel./fax 0722.240.417, E-mail office@ciibudeanupetre.ro
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Budeanu Petre
6.Subscrisa CII BUDEANU PETRE,
în calitate de lichidator judiciar al debitorului New Point SA, conform Hotararii/Incheierii/Sentintei civile pronuntate în
sedinta publica din data de 18.02.2021 de la Tribunalul București Sectia a – VII – a Civila, în dosarul nr. 15525/3/2020,
în temeiul art. 47 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă,
convoaca adunarea creditorilor debitoarei New Point SA
Adunarea creditorilor va avea loc în data de 08.11.2021 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Garlei, mr.
64, sector 1, la ora 15,00. Creditorii vor fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciți, cu procura autentica, sau în
cazul creditorilor bugetari și al altor personae juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Daca legea nu
interzice în mod expres, creditorii pot vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul, semnata de
creditor, sau inscrisul în format electronic, caruia i s-a atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat valabil, poate fi comunicata prin orice mijloc, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului
judiciar.
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Oportunitatea atragerii raspunderii patrimoniale.
In cazul în care nu va veti prezenta sau nu veti comunica un punct de vedere în scris, se va considera ca sunteti de acord
cu ordinea de zi sus mentionata iar hotararile vor fi adoptate tacit.
Convocarea adunarii creditorilor se notifica Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București pentru
efectuarea mentiunii. Pentru alte informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la adresade e-mail
office@ciibudeanupetre.ro sau la telefon 0722240417
Lichidator judiciar CII Budeanu Petre
prin
Budeanu Petre practician în insolventa

Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PROZONE BEAUTY & WELLNESS CENTER SRL, cod unic de înregistrare: 28185669
Anunț
număr: 1426/04.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2617/114/2020, Tribunal: Buzău, Secţia: a - II - a Civilǎ de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecǎtor sindic: Christiana Michaela Fraga Rușan
2. Debitor: Prozone Beauty & Wellness Center SRL, cu sediul în Municipiul Buzău, str. Zefirului, nr.3, jud. Buzău,
număr de ordine în registrul comerþului: J10/241/2011, cod fiscal 28185669.
3. Administrator judiciar: Expert Cont Insolvency SPRL, CIF 25057150, sediul ales comunicare acte: Buzău, str. Unirii,
bl. 19 F, ap. 2, jud. Buzău, nr. înregistrare U.N.P.I.R: RFO II 0363, Tel. 0338401365, Fax 0238710565, e-mail:
info@expertcontinsolvency.ro.
4. Subscrisa Expert Cont Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Prozone Beauty &
Wellness Center SRL, conform Sentinței nr.112 din Ședinţa publică de la 28.04.2021, pronunţată de Tribunalul Buzău,
Secţia a - II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2617/114/2020, anunță înregistrarea la
dosarul cauzei a Raportului de evaluare nr. 80/28.10.2021 al bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, întocmit de
Evaluator autorizat – membru titular ANEVAR Petre Ion, având următoarea sinteză:

Nr. Valoare Valoare estimată


Denumire bun mobil Nr. inventar
Crt. estimată (eur) (lei)
1 Bicicletă ergonomică cu spătar 15,00 75,00 1
2 Bicicletă ergonomică cu spătar 15,00 75,00 56
3 Bicicletă ergonomică cu spătar 15,00 75,00 57
4 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 2
5 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 58
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Nr. Valoare Valoare estimată


Denumire bun mobil Nr. inventar
Crt. estimată (eur) (lei)
6 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 59
7 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 60
8 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 61
9 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 62
10 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 63
11 Bicicletă eliptică 15,00 75,00 64
12 Bandă de alergare 30,00 150,00 3
13 Bandă de alergare 30,00 150,00 65
14 Bandă de alergare 30,00 150,00 66
15 Bandă de alergare 30,00 150,00 67
16 Bandă de alergare 30,00 150,00 68
17 Bandă de alergare 30,00 150,00 69
18 Bandă de alergare 30,00 150,00 70
19 Bandă de alergare 30,00 150,00 71
20 Aparat fitness BMM Teningu Cross Cage 9.000,00 42.500,00 12
21 Aparat Flexii 100,00 600,00 13
22 Aparat împins piept 600,00 2.900,00 14
23 Aparat tracțiune 600,00 2.900,00 15
24 Aparat umeri 600,00 3.000,00 16
25 Aparat ramat 600,00 3.100,00 17
26 Aparat picioare 600,00 3.200,00 18
27 Aparat ridicat 20,00 90,00 19
28 Aparat multifunctional 600,00 3.100,00 20
29 Aparat dublă funcțiune 700,00 3.200,00 21
30 Aparat dublă funcțiune 600,00 3.100,00 22
31 Aparat dublă funcțiune 600,00 3.200,00 23
32 Aparat dublă funcțiune 600,00 3.000,00 24
33 Aparat dublă funcțiune 600,00 3.000,00 25
34 Aparat pentru brațe 600,00 2.800,00 26
35 Aparat pentru abdomen 500,00 2.700,00 27
36 Aparat cabluri 1.000,00 5.000,00 28
37 Aparat purificat apa 300,00 1.600,00 30
38 Bicicletă R2 15,00 60,00 31
39 Bicicletă R2 15,00 60,00 77
40 Bicicletă R2 15,00 60,00 78
41 Bicicletă Matrix A55 300,00 1.300,00 48
42 Sistem audio sală Yamaha 1.300,00 7.000,00 49
43 Bicicletă Canyon Endurance 1.200,00 6.100,00 52
44 Panasonic Lumix DMC – Aparat foto 500,00 2.400,00 53
45 Aparat Geno Flexiuni 400,00 2.100,00 55
46 Plasmă TV Full 127 CM LG 100,00 300,00 4
47 Plasmă TV Full 127 CM LG 100,00 300,00 72
48 Led 3D Smart TV 100,00 500,00 5
49 Aparat aer condiționat 24000 BTU Inverte 100,00 400,00 29
50 Aparat aer condiționat 24000 BTU Inverte 100,00 400,00 73
51 Aparat aer condiționat 24000 BTU Inverte 100,00 400,00 74
52 Aparat aer condiționat 24000 BTU Inverte 100,00 400,00 75
53 Centrală termică cu convectori 15,00 60,00 34
54 Dulap cu rafturi 300,00 1.300,00 44
55 Iphone 11 Pro 64 GB 100,00 300,00 54

Curs valutar 4,9485 lei/euro la data de 12.10.2021.


Notă:
*Valorile menționate în raport nu conțin T.V.A..
5. Informaţii suplimentare: Raportul de evaluare nr. 80/28.10.2021 al bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei,
întocmit de Evaluator autorizat – membru titular ANEVAR Petre Ion, se comunică la cerere solicitantului.
6. Semnătură:
Expert Cont Insolvency SPRL.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALEJOL CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 34367177
Dosar nr. 824/1285/2020
Debitor: SC Alejol Construct SRL, Apahida, jud. Cluj
 în faliment   în bankruptcy   en faillite 
Nr. de înreg. O.R.C. J12/1118/2015, C.U.I. 34367177
Referință internă: 70/M.R.L./2020
Citație pentru toți creditorii debitoarei SC Alejol Construct SRL
Nr. ieșire: 344CJ/08.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 824/1285/2020, Tribunal Specializat Cluj, Judecător-sindic Claudiu Gligan.
2.Arhiva/registratura instanței: Municipiul Cluj Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 2-4, Județ Cluj, programul
arhivei/registraturii instanței: luni-vineri, orele 08.30-12.30.
3.1. Debitor: SC Alejol Construct SRL, nr. de înreg. J12/1118/2015, C.U.I. 34367177, cu sediul social în Sat Apahida,
Comuna Apahida, Strada Libertății, nr. 194, Judet Cluj.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Cluj, cu sediul în mun. Cluj Napoca,
Bld. Nicolae Titulescu. nr. 4, birou 42, județ Cluj, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale II 0486,
C.U.I. RO 27419010, tel: 0364-401/.125, fax: 0364-401.124, e-mail: cluj@insolventa.ro, nume și prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvență, Pop Noemi Andreea.
5. Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Cluj, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Alejol Construct SRL, nr. de înreg. J12/1118/2015, C.U.I. 34367177, cu sediul social în Sat Apahida,
Comuna Apahida, Strada Libertății, nr. 194, Judet Cluj, desemnat prin sentința civilă din data de 10.03.2021, pronunțată
de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 824/1285/2020, prin prezenta, vă comunicăm faptul că toți creditorii
debitoarei SC Alejol Construct SRL, sunt citați pentru data de 24.11.2021, ora 11.00, Tribunalului Specializat Cluj
pentru discutarea cererii privind închiderea procedurii de faliment a debitoarei, formulată în temeiul art. 174 alin. 1 din
Legea 85/2014.
Lichidator judiciar
Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL Filiala Cluj
Prin practician în insolvență, Pop Noemi Andreea

2. Societatea QT FITNESS MANAGEMENT S.R.L., cod unic de înregistrare: 39503326


1. Date privind dosarul: Număr dosar 769/1285/2020, Tribunal Specializat Cluj
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa str. Dorobantilor, nr. 2, Cluj-Napoca,tel: 0264 596110, fax: 0264 504366
programul arhivei/registraturii instanței: L-V 8.30-12:30
3.Debitor: QT Fitness Management SRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Aleea Muscel, nr. 8/3, jud. Cluj, avand nr de
inregistrare J12/2626/2018 și CUI RO39503326
4. Lichidator judiciar: CII Chisu Roxana Nora CIF 19448987, sediul social în Cluj-Napoca, str. Paris nr.19-21, ap. 2,
județ Cluj; inscris în Registrul Societatilor Profesionale al UNPIR, sub. nr. RFO I-1248, nr. Matricol 1 B 3421,
tel.0745606377; fax: 0264-450877, email: roxanachisu@yahoo.ro, conform Încheiere Civilă 1815 din 24.11.2020
pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 769/1285/2020 depun
Proces Verbal Adunare creditori SC QT Fitness Management SRL
Nr. 255 data emiterii 04.11.2021
Ordinea de zi:
-Aprobare Regulament vanzare nr.250/27.10.2021.
Modul de desfășurare:
La data și ora stabilită pentru ședința Adunării Creditorilor convocată de către lichidatorul judiciar la sediul său social
nu s-a prezentat niciun creditor și nu s- au trimis puncte de vedere:
Se constată că Adunarea Creditorilor SC QT Fitness Management SRL nu este statutara, neîntrunindu-se cvorumul
legal prevazut de art. 49 al. 1 din Legea nr. 85/2014.
În aceste condiții Adunarea creditorilor SC QT Fitness Management SRL se va reconvoca avand aceeasi ordine de zi.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat, azi 04.11.2021, în 2 exemplare, din care: 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar și
1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.
Lichidator judiciar
CII Chisu Roxana Nora

Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea HUNSOL IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17180879
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
Nr.7673/05.11.2021
Număr dosar: 1296/96/2019 Tribunalul Harghita, Judecător-sindic: Portik Imre
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Temei juridic: art.59 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Administrator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, desemnat prin încheierea civilă nr. 1201/03.12.2020, pronunțată în
ședință publică
Debitor: Societatea Hunsol Impex SRL, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei, nr.36, ap.11, județul
Harghita, cod fiscal 17180879, înregistrată la ORC sub nr. J19/114/2005
La data de 08.09.2021 a fost înregistrat la tribunal și la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita planul de reorganizare
propus de debitor. S-a realizat comunicarea planului către membrii comitetului creditorilor și a fost convocată adunarea
creditorilor pe data de 01.10.2021, pentru a vota cu privire la plan. Dovezile justificative au fost depuse la dosarul
cauzei împreună cu raportul nr.7077/28.09.2021.
Adunarea creditorilor întrunită la data de 01.10.2021 a acceptat planul de reorganizare propus de debitor, fiind
îndeplinite condițiile prevăzute la art.139 alin.(1) lit. C. din Legea nr.85/2014 pentru confirmarea planului de către
judecătorul-sindic. Din cele 4 categorii de creanțe care au votat separat în cazul debitorului Hunsol Impex SRL, au
acceptat planul 3 categorii, respectiv: creanțele care beneficiază de drepturi de preferință (art.138 alin.3 lit. a); creanțele
salariale (art.138 alin.3 lit. b); creanțele bugetare (art.138 alin.3 lit. c). În ceea ce privește ”celelalte creanțe
chirografare”, nu au fost întrunite cerințele prevăzute de art.138 alin.(4) din Lege pentru aprobarea sau respingerea
planului de acea categorie. Totodată, au fost îndeplinite condițiile cu privire la acceptarea planului de cel puțin 30% din
totalul valoric al masei credale: acesta fiind acceptat în procent de 35,13% din totalul creanțelor cu drept de vot. Toate
categoriile de creanțe cuprinse în plan sunt considerate defavorizate.
Procesul-verbal al adunării creditorilor încheiat sub nr.7166/01.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI
nr.16388/04.10.2021. Depunem dovada publicării.
În calitate de administrator judiciar am avut în vedere supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului
debitorului, conform prevederilor art.58 coroborat cu art.5 pct.66 din Legea nr.85/2014. Activitatea este condusă de
debitor, prin administratorul special Ilyes Zsolt Geza.
În îndeplinirea atribuțiilor, am acordat avizul prealabil plăților efectuate de debitor.
Plățile efectuate în perioada 01.09.2021 – 31.10.2021 sunt prezentate în tabelul centralizator de mai jos:~ Lei ~
Plăți Plăți
Nr. crt. Explicații Total plăți
prin bancă prin casierie
0 1 2 3 4
1 Chirie birou 2.877,37 2.877,37
2 Chirie container 595,00 595,00
3 Salarii 2.922,00 2.922,00
4 Obligații bugetare aferente salariilor 8.730,00 8.730,00
5 TVA de plată 11.266,00 11.266,00
6 Taxe poștale 8,20 8,20
7 Combustibil 1.786,60 1.786,60
8 Rate leasing Idea Leasing IFN SA 406,24 406,24
9 Consumabile 306,14 306,14
10 Utilități 1.392,91 1.392,91
Prestări servicii raportări fiscale și evidență
11 1.785,00 1.785,00
contabilă
12 Comision bancar 336,80 10,97 347,77
TOTAL 336,80 32.086,43 32.423,23
În aceeași perioadă (01.09.2021 – 31.10.2021) s-au realizat încasări în sumă de 24.305,75 lei reprezentând încasări din
activitatea curentăSoldul disponibilităților bănești la data de 31.10.2021 a fost în sumă de 12.985,96 lei (508,94 lei
soldul bancar și 12.477,02 lei soldul casieriei). Au fost continuate demersurile pentru recuperarea creanțelor din averea
debitorului. Au mai rămas de recuperat creanțe în valoare de 83.633,77 lei, datorate de un număr de 5 clienți: Ilyes Zsolt
suma de 79.295,84 lei, Ambient Spedition SRL suma de 1.493,57 lei, Interwood SRL suma de 1.428 lei, Korondi Arcso
SRL suma de 435,54 lei și Sandonorland SRL suma de 980,82 lei. Au fost întreprinse următoarele măsuri pentru
recuperarea creanțelor:
A fost depusă declarație de creanță în dosarul nr.308/111/2019 al Tribunalului Bihor în vederea recuperării sumei de
1531,93 lei datorată de debitorul Interwood SRL. Creanța a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanțe al debitorului
Interwood SRL înregistrat sub nr.3225/21.05.2020 (publicat în BPI nr.7786/21.05.2020), la categoria creanțelor
chirografare. S-a stabilit termen în cadrul procedurii falimentului ce se derulează față de debitor, la data de 20.01.2022.
Am depus declarație de creanță în dosarul nr.2178/85/2021 al Tribunalului Sibiu – Secția a II-A Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal în vederea recuperării sumei de 1.493,57 lei datorată de debitorul Ambient Spedition SRL.
Termenul stabilit pentru întocmirea și depunerea tabelului preliminar este data de 12.11.2021. În cadrul procedurii s-a
acordat termen la data de 16.12.2021.
În temeiul art.1014 din Noul Cod de procedură civilă au fost trimise somații de plată către: Ilyes Zsolt pentru suma de
79.295,84 lei, Korondi Arcso SRL pentru suma de 435,54 lei și Sandonorlad SRL pentru suma de 980,82 lei. Conform
balanței de verificare din data de 30.11.2020 soldul contului 461 ”Debitori diverși” a fost de 109.312,05 lei,
reprezentând suma ridicată de administratorul societății. Până în data de 31.10.2021 administratorul societății a restituit
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

suma de 6.900 lei astfel: la data de 12.04.2021 suma de 2.000 lei, la data de 30.04.2021 suma de 4.700 lei și la data de
06.05.2021 suma de 200 lei.
Ne adresăm judecătorului-sindic cu solicitarea de a dispune în privința confirmării planului de reorganizare propus de
debitor.
Mureș Insolvency SPRL
prin asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignație

2. Societatea UNVER SRL, cod unic de înregistrare: 5293467


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
Nr.7674/05.11.2021
Număr dosar: 305/96/2012 Tribunalul Harghita, Secția civilă, Judecător-sindic: Filip Ana-Maria
Temei juridic: art.21 coroborat cu art. 24 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, desemnată prin Sentința civilă nr. 2313/27.05.2013
Debitor: Societatea Ünver SRL, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Vulturului nr.14, județul Harghita, CUI
5293467, număr de înregistrare la registrul comerțului J19/138/1994
Prin încheierea din 23.06.2021 s-a stabilit termen în procedură la data de 10.11.2021.
Conform dispoziției date de judecătorul-sindic, am depus la dosarul cauzei dovada publicării în BPI a eratei la procesul-
verbal al adunării creditorilor nr.1068/10.03.2021 (transmisie prin e-mail la data de 25.06.2021).
Procedura se află în etapa valorificării bunurilor și recuperării creanțelor din averea debitorului.
În perioada decursă de la ultimul termen nu s-au realizat vânzări.
Am trimis comandă către redacțiile de ziar Bursa, Informația Harghitei și Hargita Népe, pentru publicarea la data de
12.11.2021 a unui nou anunț de vânzare a bunurilor rămase în patrimoniul debitorului (instalații tehnice; mobilier,
aparatură birotică, echipamente; obiecte de inventar). Prețurile de strigare au fost reduse la nivelul de 40% față de
prețurile de evaluare. Anunțul va fi postat și pe site-urile www.smdamures.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Licitațiile
publice organizate în condițiile de mai sus vor avea loc săptămânal, în zilele de vineri, ora 13:00, la sediul lichidatorului
judiciar, începând cu data de 19.11.2021.
Așa cum am menționat în raportul anterior, am formulat o cerere de executare silită împotriva debitorului Bricolage
Distribution SRL (actuala Plastic Elements SRL), cu sediul în Slobozia, Șoseaua Brăilei, nr.5, județul Ialomița, pentru
suma de 10.650.689,22 lei, în baza titlului executoriu Sentința civilă nr.1018/07.06.2021 și Decizia Curții de Apel Tg-
Mureș nr.671/R/21.09.2017, pronunțate în dosarul nr.187/98/2017. Cauza formează obiectul dosarului execuțional
nr.1284/2021 de pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Ulman Bogdan Vasile, cu sediul în București.
Ne-au fost comunicate următoarele acte emise în dosarul execuțional de mai sus:
Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de 18.10.2021 (până la data emiterii încheierii au fost
stabilite cheltuieli de executare în sumă de 157.961,81 lei);
Încheierea de stabilire debit din data de 18.10.2021;
Încheiere de actualizare debit nr.1 din data de 18.10.2021.
Anexăm câte o copie de pe încheieri.
În ceea ce privește cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu creditorul APS Delta SA, cu sediul
social în Luxemburg, str. Jean Piret, nr.1 L-2350, cu sediul procesual ales în București, Calea Floreasca, nr.246C,
Clădirea din Birouri Skytower, et.11, sector 1 (am solicitat: 1. în principal, obligarea pârâtului la restituirea sumei de
157.358,87 lei cu titlu de plată nedatorată; 2. în subsidiar, în cazul în care instanța va aprecia că nu ne aflăm în situația
plății nedatorate, raportat la prevederile art.1348 NCC, obligarea pârâtului la restituirea/plata sumei de 157.358,87 lei,
în baza principiului îmbogățirii fără justă cauză, în sensul că APS Delta SA s-a îmbogățit nejustificat în detrimentul
societății debitoare Unver SRL), precizăm următoarele:
Inițial a fost constituit dosarul nr.25409/299/2020 pe rolul Judecătoriei Sectorul 1 București, Secția a II-a Civilă. Prin
Sentința civilă nr.9628/10.12.2020 a fost admisă excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Sectorului 1
București, invocată din oficiu; competența de soluționare a cauzei a fost declinată în favoarea Tribunalului Harghita
(hotărâre pronunțată fără cale de atac).
În dosarul nr.25409/299/2020 de pe rolul Tribunalului Harghita a fost pronunțată Sentința civilă nr.952/13.10.2021, prin
care a fost admisă excepția necompetenței materiale a Tribunalului Harghita invocată din oficiu și, în consecință, a fost
declinată cauza în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 București, Secția a II-a Civilă; s-a constatat ivit conflictul negativ
de competență între cele două instanțe, s-a dispus suspendarea judecării cauzei și sesizarea Înaltei Curți de Casație și
Justiție în vederea soluționării conflictului negativ de competență apărut.
Prezentarea situației financiare a debitorului:
La data de 31.10.2021 soldul casieriei a fost de 25,92 lei iar soldul contului colector deschis la UniCredit Bank SA a
fost în valoare negativă de (121,28 lei).
În perioada 01.06.2021 – 31.10.2021 nu s-au realizat încasări și nu au fost efectuate cheltuieli.
Solicităm acordarea unui termen pentru continuarea lucrărilor de lichidare, a demersurilor pentru recuperarea sumelor
datorate de societatea Plastic Elements SRL (fosta Bricolage Distribution SRL) și pentru a urmări procesul pornit
împotriva APS Delta SA.
Mureș Insolvency SPRL
prin asociatul coordonator ec. Todor-Soo Ignație
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAGHI NNE TRANS SRL-D, cod unic de înregistrare: 33386472
România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr. 210/1371/2021/a1
Citație
Emisă la data de 08.11.2021
C ă t r e,
Petent
IDEA LEASING IFN SA cu sediul procesual ales la Cabinet Avocatură Măcărescu Criana – București strada Carol
Davila, nr.21A, ap.2, sector 5
Creditor
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BRASOV-ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANȚELOR PUBLICE MUREȘ-TÂRGU MUREȘ, STR. GHEORGHE DOJA, nr. 1-3, Județ MUREȘ
Administrator special
GURGHIAN VLAD-Iernut, strada Horea, nr.7, județul Mureș
Lichidator judiciar
PHOENIX OMEGA IPURL-Cluj Napoca, Ludwig van Beethoven, nr. 29A, Județ CLUJ
Sunt chemați la această instanță la data de 15 noiembrie 2021, ora 8,30 sala 26 a Tribunalului Specializat Mureș în
cadrul procedurii insolvenței debitoarei Societatea DAGHI NNE TRANS SRL-D SRL, cu sediul în. Iernut, strada
Horea, nr.7, județul Mureș, înregistrată în Registrul comerțului sub nr.J26/661/2014, pentru soluționarea cererii de
riduicare a suspendării prevăzute de art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Atașat vă comunicăm cererea în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvență
*
TRIBUNALUL SPECIALIZAT MURES Dosar nr. 210/137112021
Termen DE JUDECATA: 06.12.2021
DOMNULE PREȘEDINTE,
Subscrisa societate IDEA LEASING FN SA cu sediul în București, Șos. București — Ploiești nr. 19 — 21, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/8204/2000, atribut fiscal RO, CU113341280, cod IBAN,
deschis la IDEA BANK, operator de date cu caracter personal, autorizația nr. 61/AT121.12.2004, eliberată de Avocatul
Poporului, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinetul de Avocatură Macarescu Criana din
București, str. Carol Davila. nr. 21A. Ap.. 2. sector 5. adresa e-mail: mures@mas.com.ro. Operator de date cu caracter
personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 21185. în calitate de creditor qarantat al societatii debitoare,
în contradictoriu cu debitoarea DAGHI NNE TRANS SRL•D, cu sediul în Localitatea Iernut, Oraș Iernut, str. Horea,
nr. 7, Județ Mureș, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J261661/2014, cod unic de înregistrare
R033386472, prin lichidator judiciar PHOENIX OMEGA IPURL, cu. sediul în Localitatea
Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49 jud.. Cluj, CIF 26619141, formulăm, în temeiul dispozițiilor art. 78 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, următoarea:
Cerere de ridicare a suspendării
prevăzute de art. 75 alin. Cl) din Legea nr. 85/2014
în dosarul mai-sus menționat, solicitându-vă să dispuneti:
- ridicarea măsurii suspendării prevăzute de art. 75 alln. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență și
- aprobarea valorificării garanției constând în autocamionul marca MERCEDES BENZ ACTROS, serie sasiu
WDB96340311.698910, număr de înmatriculare MS.30.NNE, de către IDEA LEASING 'FN SA urmând ca în situația
în care suma obținută în urma valorificării prin licitație publică a garanției ar fi mai mare decât creanța cu care
societatea debitoare figurează în evidențele subscrisei, diferența să fie restituită acesteia.
Scurtă prezentare a situației de fapt:
în fapt, subscrisa IDEA LEASING FN SA am încheiat cu societatea DAGHI NNE TRANS SRL -D contractul de credit
nr. C01854, în scopul achiziționării unui autocamion marca MERCEDES BENZ ACTROS, serie sasiu
WDB9634031L698910, număr de înmatriculare MS-30-NNE.
Creditul a fost garantat cu autovehiculul cu datele de identificare mai-sus menționate, conform contractului de credit, iar
garanția a fost publicată în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin avizul nr. 2017-00048079499972-XUW din
data de 26.07.2017.
Pe parcursul derulării contractului de credit nr. C01854, debitoarea împrumutată DAGHI NNE TRANS SRL-D nu a
respectat termenele scadente pentru plata ratelor de credit, deși art. 7, pct. 7.2 din contractul de credit prevede în mod
expres faptul că: „Clientul va efectua orice plata datorata conform Contractului astfel încât respectiva suma sa fie
creditata în contul Creditorului nu mai târziu de Data Scadentei respectivei sume sau în ziua lucrătoare imediat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

următoare în cazul în care scadenta este o zi nelucrătoare” și art. 11 pct. 11.1 lit. a) următoarele circumstanțe constituie
încălcări semnificative ale contractului (cazuri de Culpă) orice neefectuare la data scadentei de către client sa unei plăți
datorate creditorului în baza acestui contract
Urmare a faptului că societatea împrumutată nu și-a mai respectat obligațiile contractuale prin semnarea și acceptarea
creditului. subscrisa am declarat scadent și exigibil contractul conform notificării nr. 40014109.06.2021, pe care o
anexăm prezentei.
Astfel, subscrisa am formulat la data de Ol .07.2021 cerere de executare silită împotriva societății debitoare DAGHI
NNE TRANS SRL-D, formându-se drept consecință dosarul execuțional nr. 4081Ej2021, pe rolul BIROULUI
EXECUTORULUI JUDECATORESC DEMETER TIBERIU CLAUDIU. Prin încheierea nr. 851/C12021 din data de
05.08.2021, pronunțată în cadrul dosarului nr. 1797125112021 aflat pe rolul Judecătoriei Luduș, instanța de judecată a
admis cererea de încuviințare a executării formulată de subscrisa în baza titlului executoriu- contractul de credit nr.
C01854 până la concurența sumei de 15.986,51 EURO, reprezentând contravaloarea a 78.783,12 LEI la cursul de
4,9281 LEIIEURO. De asemenea, ne-a fost permis să recurgem, simultan sau succesiv, la toate modalitățile de
executare prevăzute de lege, inclusiv vânzarea [a licitație publică a garanției. în vederea realizării drepturilor subscrisei
și a cheltuielilor de executare.
Ulterior inițierii procedurii de executare silită, societatea împrumutată DAGHI NNE TRANS SRL-D a predat în data de
04.08.2021 autovehiculul marca MERCEDES BENZ ACTROS, serie sasiu WDB96340311.698910, număr de
înmatriculare MS-30.NNE.
Deși în cadrul dosarului de executare au fost stabilite termene pentru vânzarea la licitație publică a bunului garanție Ia
contractul de credit, nu s-a reușit valorificarea până la data de 06.09.2021, reprezentand momentul deschiderii
procedurii simplificate de insolvență împotriva societății DAGHI NNE TRANS SRL-D. Prin adresa nr.
8504/15.09.2021 am înțeles să prezentăm situația de fapt lichidatorului judiciar și să îi solicităm acestuia acordul în
vederea valorificării de către subscrisa a garanției, având în vedere faptul că bunul se afla deja în posesia noastră,
demersurile privind vânzarea garanției constituite fiind într-o stare avansată la data intrării în procedura simplificată a
insolvenței, astfel încat nici nu folosea activității debitoarei, însă acesta nu ne-a comunicat acordul său pentru
valorificarea de către subscrisa a bunului recuperat, îndemnându-ne pe această cale să formulăm cerere de ridicare a
suspendării executării către instanță.
Motivele cererii:
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență statuează la art. 4 pct. 6 cu valoare de
principiu recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor și respectarea ordinii de prioritate a creantelor. având ta
bază un set de reguli clar determinate și uniform aplicabile, iar pct. 8 propune, tot cu valoare de principiu, asigurarea
accesului la surse de finantare în procedurile de prevenire a insolvenței. în perioada de observație și de reorganizare, cu
crearea unui reqim adecvat pentru proteiarea acestor creante.
Având în vedere cele mai sus precizate, vă rugăm să rețineti faptul că subscrisa societate IDEA LEASING IFN SA
deținem calitatea de creditor garantat față de societatea aflată în procedura insolvenței și situația mai-sus descrisă se
circumscrie prevederilor reglementate de dispozițiile art. 78 din Legea nr. 8512014, motiv pentru ca în mod respectuos
vă solicitam să dispuneți ridicarea suspendării prevăzute de art. 75, prin raportare la prevederile art. 78 alin. (1) pct. B,
lit. a):
„Creditorul titular al unei creante ce beneficiază de o cauză de preferintă poate solicita tudecătorului-sindic. cu citarea
comitetului creditorilor. a administratorului special și a administratorului iudiciar. ridicarea suspendării prevăzute la an.
75 alin. (IJ cu privire Ia creanta sa și valorificarea imediată. în cadrul procedurii. cu aplicarea corespunzătoare a
dispozitiilor an. 154-158 și cu conditia achitării din pret a cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin, (I) pct. I. a bunului
asupra căruia poartă cauza de preferintă. în una dintre următoarele situatil:
B. atunci când nu există o protectie corespunzătoare a creanței qarantate în raport cu obiectul qarantiei. din cauza: a)
diminuării valorii obiectului qarantiei sau existentei unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă. ”
În sprijinul celor solicitate, Învederăm Onoratei Instanțe stadiul avansat al procedurilor inițiate în vederea valorificării
garanției anterior deschiderii procedurii simplificate de insolvență asupra societății împrumutate DAGHI NNE TRANS
SRL•D și menționăm totodată faptul că și în situația în care bunul ar fi restituit debitoarei, respectiv lichidatorului
judiciar, procedura de valorificare nu se va face atât de repede, procedura insolvenței fiind încă într-un stadiu incipient,
iar valoarea acestui bun mobil — autocamion se depreciază de la o zi la altă, ca urmare a trecerii timpului și a unei
iminente uzuri fizice și morale .
De asemenea, în vederea deliberării va rugăm să aveți în vedere faptul că:
> autovehiculul a fost predat de bunăvoie de către reprezentantul societății debitoare. domnul Gurghian Vlad, anterior
admiterii la data de 06.09.2021 a cererii formulate de creditoarea Directia Generală Regională a Finantelor Publice
Brașov prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Mureș, pentru g",
deschiderea procedurii simpfficate de insolventă împotriva debitoarei Daghi NNE Trans SRL- D ,astfel Încât nu există
niciun motiv pentru care subscrisa să nu putem valorifica această garanție;
> bunul este constituit garanție la contractul de credit nr. C01854, astfel cum rezultă din înscrisurile anexate declarației
de creanță și aflate la dosarul cauzei;
cazul valorificării garanției, prețul astfel obținut trebuie distribuit subscrisei în calitate de creditor garantat;
> în vederea reposesiei, depozitării și conservării bunului constituit garanție Ia contractul de credit nu iau fost imputate
societății debitoare nicio cheltuială. toate aceste costuri fiind suportate exclusiv de către subscrisa în calitate de creditor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

garantat, astfel încât averea debitoarei și totodată interesele celorlalți creditori nu au fost prejudiciate în niciun fel;
de asemenea, înțelegem să vă învederăm avantajele vinderii bunului de către subscrisa IDEA LEASING IFN S.A a
cărei activitate principală este vânzarea și finanțarea de autovehicule - costuri ce sunt net inferioare celor practicate de
lichidatorii judiciari, cuprinzând doar onorariul executorului judecătoresc, onorariul evaluatorului, publicațiile într-un
ziar de largă circulație. toate realizate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, astfel încât oferta propusă de
subscrisa este mult mai avantajosă decât cea ințiată prin intermediul procedurii insolventei.
Concluzionând, pentru toate cele mai-sus precizate, în mod respectuos vă solicităm să pronunțați o hotărâre prin care să
dispuneți admiterea acțiunii astfel cum aceasta a fost formulată și motivată și, pe cale de consecință, să dispuneți:
ridicarea măsurii suspendării prevăzute de art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței șl de insolvență și
aprobarea valorificării garanției constând în autocamionul marca MERCEDES BENZ ACTROS, serie sasiu
WDB9634031L698910, număr de înmatriculare MS-30.NNE, de către IDEA LEASING 'FN SA urmând ca în situația
în care suma obținută în urma valorificării prin licitație publică a garanției ar fi mai mare decât creanța cu care
societatea debitoare figurează în evidențele subscrisei, diferența să fie restituită acesteia.
În drept: art. 78, 75 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
În probatoriu: înțelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri.
În temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală din Cod procedură civilă, solicitam judecarea cauzei și în lipsă.

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LANDROM INDUSTRIES SRL, cod unic de înregistrare: 30605942
Raport de activitate nr. 30 al debitoarei Sc Landrom Industries Srl
Nr.: 25073 data emiterii: 08.11.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 7815/105/2014,Tribunal Prahova, Secția Comercială și de Contencios
Administrativ, Judecător-sindic Botnaru Irina Hermina.
2.Arhiva/registratura instanței: Ploiești, Str Gheorghe Doja, nr. 42, județul Prahova
3.Debitor: SC Landrom Industries SRL « în insolvență, în insolvency, en procedure collective » cu sediul în Comuna
Berceni, sat Berceni, str. Morii, nr. 561 B, județul Prahova, CIF: 30605942, nr reg. comerț: J29 /1326 /2012.
4. Administratorul special al debitorului nu a fost desemnat.
5.Lichidator judiciar: Extrem Insolv IPURL, CIF: RO 21701380, sediul social: str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35A2,
etaj parter, ap. 1, jud. Prahova, număr de ordine: RFO 0302/2007, tel: 0730 112272, e-mail: office@extreminsolv.ro,
www.extreminsolv.ro, reprezentant persoană juridică: Toma Silviu Georgian.
6.Subscrisa: Extrem Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Landrom Industries SRL conform
încheiere de Sentință nr. 948 din 01.11.2019, pronunțată de Tribunalul Prahova, în dosarul 7815/105/2014, în temeiul
art. 145, art.1 lit.C din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței. Notifică:
7. Publicare raport de activitate nr. 30 al debitoarei Landrom Industries SRL.
I. Date de identificare societate debitoare. SC Landrom Industries SRL, cu sediul în Comuna Berceni, sat Berceni, str.
Morii, nr. 561 B, județul Prahova. Reprezentanți legali: Cîrligeru Cătălin cetățean român, în calitate de administrator.
Prin încheierea Tribunalului Prahova – Secția Contencios Administrativ și Comercial – Birou Faliment din data de
12.11.2014, pronunțată în dosarul de insolvență nr. 7815/105/201 s-a dispus deschiderea procedurii generale de
insolvență împotriva debitorului SC Landrom Industries SRL, administrator judiciar fiind numită subscrisa. II. Obiectul
de activitate, evoluția și structura capitalului social al debitorului. SC Landrom Industries SRL, a fost constituită în anul
2012 conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29 /1326 /2012,
având CIF: 30605942. Obiectul de activitate: conform datelor de pe site-ul Ministerului de Finanțe activitate
preponderentă, Fabricarea de construcții metalice și părți componenete ale structurii metalice ’’. III. Acțiuni întreprinse
de administratorul judiciar. SC Landrom Industries SRL, a fost constituită în anul 2012 conform înregistrării la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29 /1326 /2012, având CIF: 30605942.Obiectul de
activitate: conform datelor de pe site-ul Ministerului de Finanțe activitate preponderentă, Fabricarea de construcții
metalice și părți componenete ale structurii metalice ’’.III. Actiuni intreprinse de lichidatorul judiciar. Prin adresa nr.
24906/06.09.2021 am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență Raportul nr. 29 al debitoarei Landrom Industries
SRL, acesta fiind înregistrat sub nr. 14595/06.09.2021, conform dovezii privind îndeplinirea procedurilor de publicare
nr. 207337/06.09.2021, fiind distribuite sumele aferente planului de distribuire anterior catre cheltueieli de lichidare și
creditorul bugetar AJFP PRAHOVA suma de 35.579,49 lei conform op din 23.09.2021 .Urmare stabilirii modalității de
vânzare și aprobării regulamentului de vânzare, s-a procedat la emiterea de publicații în vederea valorificării la licitație
a bunurilor mobile (bunuri mobile și imobile) din patrimoniul debitoarei, în ziarul „Național” apărut la data de
31.07.2020 fiind efectuate licitații la data 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020 și 07.08.2020 conform
regulamentului de vânzare.S-a procedat la intocmirea Procesului Verbal de Licitatie inregistrat sub nr.
23561/19.08.2020- valorificare bunuri mobile, adjudecatarul achitand garantia în valoare de 10142.05 lei. Desi termenul
legal de achitare a bunurilor a fost implinit, adjudecatarul bunurilor a solicitat amanarea achitarii bunurilor adjudecate,
motivul fiind situatia generata de pandemia de Covid-19 și neincasarea unor creante de la beneficiarii lucrarilor prestate
(GDF SUEZ SRL) în loc. Glina ,imprejurari care au condus la incapacitatea de plata partiala a adjudecatarului, aspecte
constatate și de organele fiscale cu ocazia unui control de fond. Din discutiile purtate cu reprezentantii adjudecatarului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

,rezulta faptul ca pana la data de 15.11.2021 exista promisiuni din adjudecatarului pentru deblocarea situatiei financiare
și achitarea datoriilor acesta efectuand o plata partiala în suma de 30000 lei conform op din data de 05.11.2021 anexat
la prezentul raport ,ramanand o diferenta de achitat în suma de 31908,58 lei. IV. Concluzii: Față de cele menționate,
solicităm termen în vederea incasarii diferentei de pret în urma valorificarii bunurilor mobile și distribuirea sumelor
provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile în cadrul procedurii.
8. Semnătura:
Extrem Insolv IPURL, prin Toma Silviu Georgian

2. Societatea OFFICE GENERAL CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 17084642


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
pentru debitorul OFFICE GENERAL CONSTRUCT SRL
Număr:2546, data emiterii: 08.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 3510/105/2013, Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, Judecător-sindic Boghici Adriana Magdalena
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Ploiești, str. Valeni, nr.44, județ Prahova, număr de telefon 0244.511.110,
programul arhivei instanței luni, miercuri, joi de la 10.00 – 12.00
3.Debitor: Office General Construct SRL, sediul social: Ploiești, str. Mihail Eminescu, nr. 28A, bloc Gioconda, sc. B,
ap. 70, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 17084642, număr de ordine în registrul comerțului J29/476/2013
4.Creditori: AJFP Prahova, Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova; ITM București, București, str. Radu Voda,
nr. 26-26A, sector 4; Pranalm Limited, Limassol, str. Thekla Lysioti, nr. 35, et. 6, Eagle Star House, PC 3030, Cipru;
NBG Leasing IFN SA, București, str. George Constantinescu, nr. 3, Cladirea BOC, et. 3, sector 2; Sediu ales: SCA
Anghel&Asociatii, București, str. Dr. Staicovici, nr. 35, sector 5; comuna Telega prin Primar, Telega, judet Prahova;
Sity International SRL prin lichidator judiciar CII Vonica Lucia, București, str. Popa Soare, nr.37, sector 2;sediu ales:
București, str. Henri Coanda, nr.27, sector 1; Ready to Ryde SRL, București, str. Orzari, nr.62, cam.5, et.1, sector 2
5.Lichidator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploiești, str. Banatului,
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, județ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail office@viainsolv.ro
6. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1. Raportul nr.1942/17.08.2021 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitorul Office General
Construct SRL a fost depus la dosarul cauzei la data de 19.08.2021 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență
nr.13797/18.08.2021.
2. In dosarul nr.15911/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București, avand ca obiect procedura insolvenței debitoarei
Sity Holding SRL, Office General Construct SRL este inscrisa în tabelul definitiv consolidat rectificat al creantelor cu
suma de 43.023.856,34 lei în categoria prevăzută de art.161 pct.9 din Legea nr.85/2014. A fost acordat termen la data
de 10.11.2021 în vederea valorificarii bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei și discutarea oportunitatii formularii
cererii de atragere a raspunderii patrimoniale în cadrul sedintei Adunarii creditorilor.
Lichidatorul judiciar ne-a comunicat convocarea nr.764/22.09.2021 a Adunarii creditorilor debitoarei Sity Holding SRL
avand ca ordine de zi: “Aprobarea Raportului de evaluare și a Regulamentului de vanzare propus” pentru autoturismele
marca Ford Torneo Connect și Smart Fortwo Coupe.
Prin adresa nr. 2216/27.09.2021 am transmis punct de vedere.
Prin adresa nr. 850/19.10.2021 lichidatorul judiciar al debitoarei Sity Holding SRL ne-a comunicat convocarea Adunarii
creditorilor pentru autoturismul Mercedes Benz E200 avand ca ordine de zi: “Aprobarea Raportului de evaluare și a
Regulamentului de vanzare propus”.
Prin adresa nr. 2458/26.10.2021 am transmis punct de vedere.
Dosarul nr. 15911/3/2018/a3 aflat pe rolul Tribunalului București ce are ca obiect cererea de atragere a raspunderii
patrimoniale are termen fixat la data de 24.11.2021.
Prin adresa nr. 2540/08.11.2021 am solicitat SP Suma Insolvency IPURL lichidator judiciar al Sity Holding SRL sa ne
comunice stadiul dosarului nr.15911/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului București având ca obiect procedura
falimentului debitoarei Sity Holding SRL, precum și dacă sunt sanse de recuperare a creantei detinuta de Office General
Construct SRL în cuantum de 43.023.856,34 lei.
3. In dosarul nr.34098/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, avand ca obiect procedura insolvenței debitoarei
Western Mining Corporation SRL, Office General Construct SRL este inscrisa în tabelul definitiv consolidat al
creantelor publicat în BPI nr. 3378/23.02.2021 cu suma de 401.474,43 lei în categoria prevăzută de art.161 pct.9 din
Legea nr.85/2014. A fost acordat termen la 25.02.2022 pentru continuarea procedurii, în vederea solutionarii cererii de
atragere a raspunderii patrimoniale și depunerii raportului final.
In dosarul nr. 34098/3/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului București ce are ca obiect cererea de atragere a raspunderii
patrimoniale, prin sentinta nr.5222/22.10.2021 instanta a respins cererea ca neintemeiata. DGRFP București a formulat
apel impotriva sentintei.
Prin adresa nr.2542/08.11.2021 am solicitat SP Suma Insolvency IPURL lichidator judiciar al Western Mining
Corporation SRL sa ne comunice stadiul dosarului nr.34098/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București având ca
obiect procedura falimentului debitoarei Western Mining Corporation SRL, precum și dacă sunt sanse de recuperare a
creantei detinuta de Office General Construct SRL în cuantum de 401.474,43 lei.
Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18910/08.11.2021

Cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar conform decont anexat = 20,00 lei


Cheltuieli efectuate în numele clientului conform decont anexat = 7,10 lei
Remuneratia lichidatorului judiciar (neachitata) stabilita de Adunarea creditorilor din data de 19.07.2013 este de 1.500
lei lunar fără TVA (19.04.2019 - 19.10.2021): 30 luni x 1.500 lei = 45.000 lei fara TVA.
Fata de situatia generata de pandemia Covid – 19, avem respectuoasa rugaminte de a lua act în lipsa noastra de raportul
depus și solicitam să acordați un nou termen pentru recuperarea creantelor.
Semnătura: VIA Insov SPRL -Practician în insolventa Beatrice Costache

Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ETALON SRL, cod unic de înregistrare: 1469790
Dosar nr. 1062/90/2019
Tribunalul Vâlcea. Secția a II – a Civilă
Judecător sindic: Sorinel Petria
Termen de judecată: 15.11.2021
Arhiva/registratura instanței: Adresa: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr. 7, jud Vâlcea, cod poștal
240175. Arhivă / Registratură: tel. 0250.73.91.20, fax 0250.73.22.07, e-mail: tr.valcea.civila2@just.ro Program cu
publicul pentru depunere acte: marți și joi între orele 10,00 – 12,00. Arhiva: marți și joi între orele 10,00 – 12,00.
Debitor: Etalon SRL cu sediul social în Municipiul Râmnicu – Vâlcea, b-dul Tineretului, nr. 1B, (demisol), Casa
Științei și Tineretului, județul Vâlcea, cod poștal 240060, CUI 1469790, J38/1452/1991, societate în faliment"," în
bankruptcy", ‘’en faillite".
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Crăciuneanu Viorel cu sediul în Pitești, str. Codrii Cosminului,
nr.17, județul Argeș, cod poștal 110267, CUI 32674230, tel: 0729.841.301, e-mail: craciuneanu2002@yahoo.co.uk;
craciuneanu2002@gmail.com; www.craciuneanu.ro; nr. de înregistrare RFO I 4631, desemnat conform Sentinței civile
nr. 1376 din data de 18.11.2019, publicată în B.P.I. nr. 22284 din 22.11.2019.
Proces - verbal de licitație publică
Nr. înreg. 1693 din 05.11.2021
Încheiat astăzi 05.11.2021, având în vedere ședințelor de licitație publică din zilele: 01.11.2021, orele 10,00,
03.11.2021, orele 10,00 și 05.11.2021, orele 10,00, anunțul prin publicația de vânzare nr. 1677 din 27.10.2021, publicat
în B.P.I. nr. 18280 din 28.10.2021, dovada privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 256.961 din 28.10.2021, în
ziarul național Anunțuri din data de 01.11.2021, pag. 51, pe site-ul: afaceri - UNPIR – licitații insolvență, la ușa
instituțiilor publice (tribunal, finanțe, primărie, CNA), după caz, a bunurilor mobile ale debitorului Etalon SRL cu
sediul social în Municipiul Râmnicu – Vâlcea, b-dul Tineretului, nr. 1B, (demisol), Casa Științei și Tineretului, județul
Vâlcea, având CUI 1469790, nr. de ordine din registrul comerțului J38/1452/1991, care a intrat în procedura generală de
faliment, conform Sentinței civile nr. 1376 din 18.11.2019.
Licitațiile publice s-au organizat la sediul Etalon SRL, la care nu s-a prezentat nici un ofertant pentru a cumpăra
bunurile respective.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare, din care unul pentru instanță și unul în
vederea publicării în B.P.I.
Lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvență Crăciuneanu Viorel Prin dr. ec. Viorel Crăciuneanu

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18910/08.11.2021 conţine 26 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26