Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18851 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea ALPHA DESIGN - BUILD GROUP SRL .................................................................................................... 2
2. Societatea DANVI SRL .................................................................................................................................................. 3
3. Societatea L.A. FINE STYLE S.R.L. ............................................................................................................................. 7
4. Societatea TRANSIM GRUP SRL ................................................................................................................................. 8
5. Societatea VLASIA SRL ................................................................................................................................................ 9
6. Societatea LACTAG SA ............................................................................................................................................... 10
7. Societatea ROTAN SA ................................................................................................................................................. 11

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 12
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea COS TÂRGOVIŞTE S.A. (FOSTA MECHEL TÂRGOVIŞTE SA/ COST SA) ....................................... 12

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea ALEX REAL FASHION SRL .................................................................................................................... 19

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 26


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. Societatea GONDOR SECURITY SRL (FOSTA GOMBOS SECURITY SRL) ........................................................ 26

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALPHA DESIGN - BUILD GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 27893551
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 14/1259/2021, Tribunalul Specializat Arges,
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa B-dul I.C. BRĂTIANU NR.7, Pitești - Argeș, Telefon: (0248) 610303, Fax:
(0248) 223290, E-mail: tr-arges-comercial@just.ro, Programul de lucru cu publicul Compartimentul arhivă -
registratură - luni și miercuri între orele 9.00-10.00 cu programare prealabila;
3.Debitor: ALPHA DESIGN - BUILD GROUP SRL, J03/21/2011, ROONRC.J03/21/2011, CUI 27893551, avand
sediul social în Municipiul Pitești, str. EXERCIȚIU, Biroul 1, Bloc PS8, Scara D, Etaj 1, Apartament 5, Județ Argeș.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa BRADU NICOLETA-DORINA”, cu sediul social în
București, str. Valea Argesului nr. 6, bl. M22, sc.A, ap.3, sector 6, Cod de Inregistrare Fiscala: 30908407/20.12.2013,
Atestat 1B3961,Certificat de Inregistrare RFO I-3961, Mobil 0726212737, E-mail cinsolv.bradu@gmail.com. nume și
prenume reprezentant administrator judiciar: Bradu Nicoleta-Dorina.
5.Creditori: toti creditorii inscrisi în tabelul preliminar de creante și suplimentul nr. 1 la tabel
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa BRADU NICOLETA-DORINA”, cu sediul social în București, str. Valea
Argesului nr. 6, bl. M22, sc.A, ap.3, sector 6, în calitate de administrator judiciar provizoriu desemnat, conform Sentinta
nr. 314/2021 din 11.05.2021 pronuntata în dosarul nr. 14/1259/2021 al Tribunalului Specializat Arges, din oficiu,
conform dispozitiilor judecatorului sindic de la termenul de judecata din data de 26.10.2021, din oficiu, publica:
Erata la proces verbal al adunării creditorilor debitoarei SC Alpha Design - Build Group SRL- in insolventa
Nr. 5518/28.10.2021
Prin intermediul careia se rectifica eroarea intervenita cu privire la punctul 1. al deciziei Adunarii creditorilor în raport
de lipsa unei opozitii cu privire la intregul continut al raportului, în sensul:
Fata de cele mai sus exprimate, luand în considerare votul exprimat de catre AJFP Arges, Adunarea creditorilor
debitoarei a luat urmatoarele hotarari:
1. Nu se aproba Raportul financiar nr. 1 intocmit sub nr. 5488/15.10.2021 și publicat în BPI nr. 17576/19.10.2021 cu
privire la urmatoarele sume de bani:
 Suma de 3000 lei reprezentand contravaloare chirie spatiu;
 Onorariul partial al administratorului judiciar retinandu-se pozitia creditorului bugetar constand in, și citam „platile
în privinta onorariului în suma de 5878,8 lei nu au fost calculate în rapoartele de activitate intocmite de administratorul
judiciar doar intr-un singur raport de activitate nr. 13859/19.08.2021 s-a calculat suma de 1000 lei la care se adauga
TVA iar cuantumul nu este cel real, respectiv pentru luna mai 2021, onorariul ce trebuie incasat de administratorul
judiciar se raporteaza la perioada calculata în data de 11 mai (21 zile*1000/31=677,42 lei fara tva, deci pentru cele 5
luni de zile cuantumul total al onorariului este de 4677,42 lei exclusiv tva și de 5566,13 lei pe perioada 11 mai-30
septembrie și nu de 5878, 8 lei cat a prevazut ca plata în acest raport)”
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Restul prevederilor din PROCES VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR DEBITOAREI SC ALPHA DESIGN -
BUILD GROUP SRL- IN INSOLVENTA NR. 5518/28.10.2021 raman neschimbate.
CII Bradu Nicoleta-Dorina
Administrator judiciar al Alpha Design Build Grup SRL-in insolventa
Bradu Nicoleta-Dorina

2. Societatea DANVI SRL, cod unic de înregistrare: 3921778


România
Curtea de Apel Pitești
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 773/1259/2012
Termen 02.12.2021
Citație
emisă la: ziua 08 luna 11 anul 2021
Recurent – creditor
Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeana a Finanțelor Publice Argeș-Pitești,
Republicii, nr. 118, Județ Argeș
sunt chemați la această instanță, sala 1, completul C4, în ziua de 02 luna 12 anul 2021, ora 08.30, în proces cu
intimații-creditori
Eurobank Ergasias SA-Atena, Bd. Amalias nr.20,10557 Grecia
Banca Comercială Carpatica SA-Sucursala Pitești-Pitești, I.C. Brătianu, bl. D6, et. parter, Județ Argeș
Tonescu Finance SARL-București, Cu sediul ales la Asset Portfolio Servicing România SRL-Calea Floreasca, nr.246C,
Clădirea SkyTower, etaj 11, sector 1
Banca Transilvania Cluj Napoca SA-Sucursala Pitești-Pitești, Griviței, bl. B 16, Județ Argeș
Comuna Nucșoara-Nucșoara, Județ Argeș
ITM Argeș-Pitești, Republicii, nr. 11, Județ Argeș
Țiriac Leasing IFN SA-sector 6, București, Calea Giulești, nr. 6-8
Fortis Lease Romania IFN SA-sector 1, București, Calea Floreasca, nr. 27
Compania Națională Poșta Romană SA-sector 2, București, B-dul Dacia, nr. 140
CNADR SA-Prin Direcția Regională Drumuri și Poduri București-sector 6, București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 401A
Romtelecom SA-sector 1, București, Piața Presei Libere Clădirea City Gate, Turnul Nord, nr. 3-5
Mitru Srervrom-Negrași, Județ Argeș
FNGC IMM IFN-sector 1, București, Ștefan Iulian, nr. 38
Țiriac Auto SRL-sector 1, București, B-dul Expoziției-Clădirea C9, nr. 2
Dana Gheorghe-Pitești, Petrochimiștilor, bl. B8, sc. 1, et. 1, ap. 3, Județ Argeș
Kruk România SA-sector 4, București, Intrarea Nestorei, nr. 1, et. 10
intimat-debitor
SC Danvi SRL cu sediul în Mozăceni, Sat Mozăceni, nr. 24, Județ Argeș, CUI 3921778, J03/1113/1993, prin lichidator
judiciar SP Bio Consult SPRL cu sediul în Pitești, str. Aleea Dimitrie Cantemir, nr. 2, bl. P8, sc. A, ap. 15, Județ Argeș,
pentru procedura insolvenței – închiderea procedurii.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Odată cu prezenta se comunică copie de pe recursul declarat de Direcția Generala Regională a Finanțelor Publice
Ploiești-AJFP Argeș.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Se recomandă:-să vă informați cu privire la ora de prezentare la instanță, conform listei de ședință afișată pe site-ul
instanței, http://portal.just.ro;
-evitarea prezenței la termenul de judecată dacă nu este absolut necesar, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă;
-depunerea înscrisurilor și a cererilor de orice fel prin mijloace electronice, la adresa de email ca-pitesti-
scivila2@just.ro sau la nr. fax 0372.24.98.16;
-indicarea unei adrese de e-mail pentru comunicarea electronică a actelor emise de instanță, potrivit art. 154 alin. 6
C.p.c.
Purtarea măștii de protecție în interiorul instanței este obligatorie.
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

3. Societatea L.A. FINE STYLE S.R.L., cod unic de înregistrare: 39490340


România
Tribunalul Specializat Argeș
B-dul I.C.Brătianu, Nr.7, Pitești, județul Argeș
Dosar nr. 212/1259/2021
Termen: 25 11 2021
Citație
emisă la: 05 11 2021
Debitor
1. L.a. Fine style SRL-com. Leordeni, nr. 108, Județ Argeș
Creditori
2. Anca Maria-com. Leordeni, Județ Argeș
3. Barbu Florentina Daniela-com. Leordeni, Județ Argeș
4. Bercu Cristina-com. Leordeni, Județ Argeș
5. Bica Cezarina Lidia-com. Leordeni, Județ Argeș
6. Buicliu Luiza Maria-com. Leordeni, Județ Argeș
7. Bulai Andreea Daniela-com. Leordeni, Județ Argeș
8. Ceausu Elena-com. Leordeni, Județ Argeș
9. Chiran Ionel-com. Leordeni, Județ Argeș
10. Chiran Sorina Roxana-com. Leordeni, Județ Argeș
11. Chitu Ioana-com. Leordeni, Județ Argeș
12. Cocirla Ligia-com. Leordeni, Județ Argeș
13. Coman Marinela Daniela-com. Leordeni, Județ Argeș
14. Dan Adriana Rodica-com. Leordeni, Județ Argeș
15. Despa Cosmina Maria-com. Leordeni, Județ Argeș
16. Dinu Florentina-com. Leordeni, nr. 108, Județ Argeș
17. Druga Cosmin Gheorghita-com. Leordeni, Județ Argeș
18. Dutulescu Maria Magdalena-com. Leordeni, Județ Argeș
19. Falcescu Luciana Cornelia-com. Leordeni, Județ Argeș
20. Fulger Vasilica-com. Leordeni, Județ Argeș
21. Haloiu Mariana-com. Leordeni, Județ Argeș
22. Island Blue London LTD-London, 81 D, Pretoria Road, N18 ISP, Marea Britanie
23. Nae Stela Luminita-com. Leordeni, Județ Argeș
24. neagu florica-com. Leordeni, Județ Argeș
25. Nita Maria-com. Leordeni, Județ Argeș
26. Nitu Ecaterina Lacramioara-com. Leordeni, Județ Argeș
27. Oprescu Mariana-com. Leordeni, Județ Argeș
28. Pietrosanu Mariana Georgica-com. Leordeni, Județ Argeș
29. Rosianu Ana Narcisa-com. Leordeni, Județ Argeș
30. Simene Niculina-com. Leordeni, nr. 108, Județ Argeș
31. Tatomir Rodica-com. Leordeni, Județ Argeș
32. Theocharous Haris-Panayiotis Marian-com. Leordeni, Județ Argeș
33. Theocharous Leontinos-com. Leordeni, Județ Argeș
34. Theocharous Maroulla Melisa-com. Leordeni, Județ Argeș
35. trandafir irina-com. Leordeni, Județ Argeș
36. Verve Clothing Company LTD-London, Verve House. Baird Road, Enfield EN 1 ISJ, TVA GN, Marea Britanie
37. Visan Ionela-com. Leordeni, Județ Argeș
38. Bălan DanieL-Leordeni, Județ Argeș
39. D.G.R.F.P. ploiești prin AJFP Argeș-Pitești, Republicii nr.118, județul Argeș
Administrator Judiciar provizoriu
CII Tobă Adina-Pitești, str Sf Vineri, bl. VG1, sc. A, ap. 12, Județ Argeș
Administrator Judiciar desemnat de adunarea creditorilor
Art Pro Insolv SPRL –Câmpulung, Șoseaua Națională nr.179, jud. Argeș
Sunt chemați la această instanță, camera 4, completul C10 Fond, în ziua de 25 11 2021 ora 10 în cameră de consiliu,
vederea soluționarea cererii de confirmare a administratorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor, în cadrul
derulării procedurii de insolvență a debitoarei L.A. Fine Style SRL, cu sediul în com. Leordeni nr.108, jud. Argeș,
înregistrată în registrul comerțului sub nr. J3/1388/2018, CUI 39490340,
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

4. Societatea TRANSIM GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 1396303


România
Tribunalul Specializat Argeș
Str. I.C Brătianu nr. 7 – Pitești
sala 4
Dosar nr 464/1259/2013
Termen 23.02.2022
Citație
Emisă la: ziua 27 luna 10 anul 2021
1. SC Transim Grup SRL. cu sediul în Pitești, str. Depozitelor, nr. 29, jud. Argeș, CUI 1396303, J03/136/2007, debitor
2. Expert SPRL Filiala București, str. Theodor Aman, nr. 11, et. 2, sector 1, lichidator judiciar
creditori:
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cu sediul
în Pitești, str. Republicii, nr. 118, jud. Argeș.
4. SC Wavin Romania SRL, cu sediul în București, str. Părintele Galeriu, nr. 7, sector 2,
7 Tedra ATE, cu sediul ales în București, sector 4, str. Concordiei
8. SC Tiab SA, cu sediul ales în București, sector 6, bd. Preciziei, nr. 1, et. 4.
9. Rapid Complex SRL, cu sediul procesual ales la Birou av. Căpraru Ilie, Rm. Vâlcea, str. Gib I.Mihăescu, nr. 21A,
jud. Vâlcea,
10. ICPE Bistrița SA, prin mandatar av. Moruțan Iulian, cu sediul în Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 8, et. 1, jud. Bistrița
Năsăud,
11. Bank Leumi România SA cu sediul în sector 1, București, Aviatorilor, nr. 45
12. Air Liquide România SRL-sector 1, București, Mircea Eliade, nr. 18, et. 1
13. Administrația Fondului Pentru Mediu-sector 6, București, Independenței corp A, nr. 294
14. Municipiul Pitești cu sediul în Pitești, Victoriei, nr. 24, Județ Argeș
15. Apa Serv SA cu sediul în Alexandria, Vedea, nr. 31, Județ Argeș
16. Biff Internațional SRL cu sediul în Pitești, Aleea Războieni, nr. 20bis, Județ Argeș
17. Birou Executor Judecătoresc Emilia Mateescu cu sediul în Curtea de Argeș, Mărășești, nr. 3, Județ Argeș
18. Bio Fuel Energy SRL cu sediul în Zimnicea, Portului, nr. 38, Județ Teleorman
19. Catalonia Inox SRL cu sediul în Tg.Jiu, Barajului, nr. 3, Județ OLT
20. CDP Acces SRL cu sediul în sector 6, București, Preciziei, nr. 1, et. 4
21 CEC Bank SA cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 13, președintele comitetului creditorilor
22. Centrul Medical Inter Medical Care SRL, cu sediul în Zimnicea, Aleea Trandafirilor cam.2, nr. 2, et. 1, Județ
Teleorman
23. Complex Hotelier Gorjul cu sediul în Tg. Jiu, Calea Eroilor, nr. 6, Județ Gorj
24 Dafincom Construct Instal SRL cu sediul în Bogați, nr. 178, Județ Argeș
25. Danex Consult SRL cu sediul în sector 2, București, Gării, nr. 8B
26 Eco Clima Industrial SRL cu sediul în sector 2, București, Torentului, nr. 2-4
27. Economic SRL-Zimnicea, Eroilor, bl. XB, sc. A, ap. 1, Județ Teleorman
28. Electric Total SRL cu sediul procesual ales la Cabinet De Avocat Toader Marcel-Slatina, Oituz, nr. 14, Județ OLT
29. Elfi Impex SRL cu sediul în Baia Mare, Republicii, nr. 28-42, Județ Maramureș
30. Eltenerg cu sediul în Brăila, Baldovinești, nr. 16, Județ Brăila
31. Eltop SRL cu sediul în Tg. Jiu, Victoriei, bl. 42, ap. 1-3, Județ Gorj
32. Energomontaj Grup SRL cu sediul în Pitești, Gheorghe Lazăr, Județ Argeș
33. Eval Consult Flor 2007 SRL cu sediul în Pitești, Victoriei, nr. 87, bl. 2, sc. A, ap. 8, Județ Argeș
34. E.V.A Energy SRL-Brașov, Nicolae, nr. 1, ap. 1, Județ Brașov
35. Instag SA cu sediul în Pitești, Depozitelor, nr. 29, Județ Argeș
36. Interagro SRL cu sediul în Zimnicea, Aleea Trandafirilor, nr. 1, Județ Teleorman
37. Interpipe SRL-Zimnicea, Plopilor, nr. 3, Județ Teleorman
38. Întreprindere Individuală Motea C. Carmen Maria-Tg. Jiu, Aleea Plopilor, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap. 12, Județ Gorj
39.Jintax SRL cu sediul în Tg. Jiu, Aleea Plopilor, bl. 4, sc. 1, ap. 18, Județ Gorj
40.Lionstrans SRL cu sediul în sector 6, București, Prelungirea Ghencea, nr. 94-100, bl. A13, ap. 3110
41. Mentor SM SRL cu sediul în Tg.Jiu, Barajelor, nr. 160, Județ Gorj
42. Nikadri SRL cu sediul în Zimnicea, Romană, nr. 89, Județ Teleorman
43. Romcet Grup SA-București,
44. Romgimex Instal 2007 SRL cu sediul în Pitești, Papucești, nr. 9, bl. 10C, sc. A, ap. 11, Județ Argeș
45. Sencol SRL-Tg.Jiu, 22Decembrie 1989, bl. 35, sc. 2, ap. 2, Județ Gorj
46. Societatea Telekom România Comunications cu sediul în sector 1, București, Piata Presei Libere, Clădirea City
Gate Turnul de, nr. 3-5, et. 17-18
47. Stabilo Contractor SRL-sector 5, București, Sabinelor, nr. 117, et. 2,
48. Agenția Națională Pentru Pescuit Și Acvacultură cu sediul în sector 3, București, Carol I, nr. 24,
49. Artdecons SRL cu sediul în Runcu, Județ Gorj, intimat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

50. Banca Comercială Carpatica cu sediul în Sibiu, Autogării, nr. 1, Județ Sibiu,
51. Chemgas Holding Corporation SRL, cu sediul în Slobozia, șos.Călărași km.4, Județ Ialomița, 52. Prevo Distribution
SRL cu sediul în Câmpina, Aleea Vînători, nr. 6, Județ Prahova,
53. Ircat-Co SRL cu sediul în Ciorogârla, Șos București, nr. 10, Județ Ilfov,
54. Intergaz Est-Zimnicea, Aleea Trandafirilor, nr. 1, bl. C2, Județ Teleorman,
55. Eurosport Trading SRL-Tîrgu Jiu, Calea București, nr. 9, Județ Gorj,
56. Construcții Speciale Ravac SRL cu sediul în Ștefănești, București-Pitești, nr. 30, Județ Argeș,
57. Compania Națională Pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor De Ridicat Și Recipientelor Sub Presiune cu sediul în
sector 1, București, Fluviului, nr. 16,
58. SC Megan Consulting Proiect SRL, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 10, bl. A5, sc.A, et. 3, ap. 14, jud. Argeș,
jud. Argeș,
59. Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul în București, bd Unirii, nr. 61, bl. F3, sector 3.
60. Creanțe Salariale
Atanasescu Fl.-
Chilibar Liliana-
Comănescu Alina-
Dorobanțu C-ta-
Gheorghita Corina-
Lascu Petre-
Mihăescu Gh.-
Nicolae Valentin-
Pătrașcu Octavian-
Prună Aurel-
Stoica Aurel-
Titu Eugen-
Titu Florentina-
Titu Gabriel-
Tudor Mihai-
Vlădescu Vasile-
Sunt chemați la această instanță, camera 1, completul 5-fond, în ziua de 23 luna 02, anul 2022, ora 10 pentru
continuarea procedurii de insolvență a debitoarei SC Transim Grup SRL. cu sediul în Pitești, str. Depozitelor, nr. 29,
jud. Argeș, CUI 1396303, J03/136/2007.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

5. Societatea VLASIA SRL, cod unic de înregistrare: 138837


România
Tribunalul Specializat Argeș
Bd. I.C Brătianu nr. 7– Pitești
sala 4
Dosar nr. 445/1259/2013
Termen 23.02.2022
Citație
emisă la: ziua 25 luna 10 anul 2021
Debitor:
Vlăsia SRL, cu sediul social în Municipiul Pitești, B-dul Libertății, cart. Trivale, zona B, nr. 29A, județul Argeș, Număr
de ordine în registrul comerțului: J3/720/1991, atribuit în data de 18.06.1991 și Cod unic de înregistrare: 138837
Administrator judiciar:
Casa De Insolvență Transilvania-Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, bl. Green
Cour, et. 3, sector 2;
Comitetul creditorilor
OTP Bank România SA
Eximbank SA
Airport Management & Constructions SRL
Creditori:
Agenția De Plăți Pentru Dezvoltare Rurală Și Pescuit-sector 1, București, Știrbei Vidă, nr. 43
Airport Management & Constructions SRL-prin av.A.C. Pop-com. nr.cadastral 784/5/1, Otopeni, Calea Bucureștilor, nr.
224E, et. parter+1, Județ Ilfov
Aluța SA-Slatina, Drăgăești, nr. 33, Județ Olt
Amat SA-Pitești, Nicolae Bălcescu, nr. 204, Județ Argeș
Apă Canal 2000 SA-Pitești, I.C. Brătianu, nr. 24A, Județ Argeș
Arabesque SRL-Bradu, DN 65 B, Județ Argeș
Banca Comercială Carpatica SA-Sibiu, Autogării, nr. 1, Județ Sibiu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

BCR SA-sector 5, București, Splaiul Independenței, nr. 15


Castor SRL-Ștefănești, Șoseaua București-Pitești, nr. 58, Județ Argeș
Cataniciu Radu Florin-Pitești, Pasajul Teiuleanu, nr. 5, et. 3, Județ Argeș
Cez Vânzare SA-Craiova, Brestei, nr. 2, Județ Dolj
Coca-Cola HBC Romania SRL-Voluntari, Șoseaua București Nord, nr. 10, bl. O23, et. 1, Județ ILFOV
Com Grande Bussines SRL-Pitești, Frații Golești, nr. 86, Județ Argeș
Concret Ro Grup SRL-Pitești, Depozitelor, nr. 23, Județ Argeș
D.G.F.P. Argeș-Pitești, Republicii, nr. 118, Județ Argeș
D.S.V.S.A Argeș-Pitești, Calea Câmpulung, nr. 4, Județ Argeș
Duți Bela Grano SRL-Slatina, Ana Ipătescu, nr. 4 A, bl. Camera 8, et. semidemisol, Județ Olt
Eval Expert SRL-Pitești, Dumbravei, nr. 10, Județ Argeș
Eximbank SA-sector 5, București, Splaiul Independenței, nr. 15
Fondul Național De Garantare A Creditelor Pentru Întreprinderile Mici Și Mijlocii SA IFN-sector 1, București, Ștefan
Iulian, nr. 38
GDF Suez Energy România SA-prin Coface Romania-sector 1, București, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3
Gemina Building SRL-prin Cosmo Proiect Construct SRL-sector 1, București, G. Simionescu, nr. 13, bl. Parter
Hidro Argeș SRL-Pitești, Obor, nr. 2, Județ Argeș
Higiena Deptox SRL-Pitești, Banat, bl. B4, sc. C, ap. 15, Județ Argeș
Intercom Trading-București, Ioniță, nr. 6, bl. P25, ap. 32
LA Consulenza SRL-prin av. Gherman Valentina-sector 5, București, Malcoci, nr. 3, bl. 46, sc. 1, et. 7, ap. 46
Libra Corporation SRL-Pitești, B-Dul Libertății, nr. 29A, et. 3, Județ Argeș
Marathon Distribution Group SRL-prin SCA Bîrsan, Popescu Și Asociații-sector 5, București, Joliot Curie, bl. parter,
ap. 1
Mill Expert SRL-Pitești, Calea Drăgășani, nr. 4, Județ Argeș
Milomar Auto Parts SRL-Pitești, B-Dul Libertății, nr. 29A, bl. zona B, Județ Argeș
NBG Leasing IFN SA-prin SCA Anghel & Asociații-sector 5, București, Dr.Staicovici, nr. 35
Obloja Ion-prin av.A.C. Pop-Ștefăneștii De Jos, Rozelor, nr. 12, Județ Ilfov
ONE SMM Print Document SRL-sector 6, București, Splaiul Independenței, nr. 273, bl. corp 4, ap. birou 93
Orlando Import-Export 2001 SRL-Clinceni, Șoseaua De Centură, nr. 5, Județ Ilfov
OTP Bank România SA-sector 1, București, Calea Buzești, nr. 66-68
Primăria Municipiului Pitești-Pitești, Victoriei, nr. 24, Județ Argeș
Salubritate 2000 SA-Pitești, Tîrgul Din Vale, nr. 2, Județ Argeș
Săvulescu Aurel-Pitești, G-Ral Eremia Grigorescu, nr. 11, bl. P10, sc. A, ap. 9, Județ Argeș
SCA Cătăniciu & Asociații-Pitești, Pasaj Teiuleanu, nr. 5, et. 3, Județ Argeș
SICOR SRL-sector 1, București, Calea Victoriei, nr. 85
Societate Agricolă Iany Prima SRL-com. Vulpești, Buzoești, Județ Argeș
Spicul Etap SA-prin SCA Astafei&Asociații-Cornu, Garoafei, nr. 2, Județ Ilfov
Sporplast SRL-com. Smeura, Moșoaia, nr. 395C, Județ Argeș
Vic Prod SRL – Râmnicu Vâlcea, str. I.Referendaru nr.8, bl.1, sc.C, ap.6, județul Vâlcea
Sunt chemați la această instanță, camera 1, completul 5-fond, în ziua de 23 luna 02, anul 2022, ora 10,00 pentru
continuarea procedurii debitorului SC Marinescu Construct Company SRL cu sediul în Pitești, Găvana III, bl. C4, sc.C,
et. 4, ap. 17, CUI 23722869/2008, J03/837/2008.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

6. Societatea LACTAG SA, cod unic de înregistrare: 129103


Cod ECLI ECLI:RO:CAPIT:2021:005.000534
România
Curtea de Apel Pitești
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 22/1259/2016/a45
Decizie nr. 534/A-COM
Ședința publică din 01 Noiembrie 2021
Curtea compusă din:
Președinte: Corina Georgeta Nuță
Judecător: Viorel Terzea
Grefier: Victoria Ilinca
S-a luat în examinare, pentru soluționare, apelul declarat de B2kapital Portfolio Management SRL, cu sediul în
București, str. Vasile Alecsandri nr.4, Clădirea Landmark, corp C, et. 2, sector 1, CUI RO 35698810, J40/2666/2016,
împotriva sentinței nr.656 din 21 octombrie 2020, pronunțată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Specializat
Argeș, în dosarul nr.22/1259/2016, intimații fiind debitoarea Lactag SA, CUI 129103, J3/44/1991, cu sediul în Costești,
str. Progresului nr. 24, județul Argeș, prin administrator judiciar CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București,
str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, sector 2, și creditorii Bredo Invest SRL, cu sediul în Slobozia, str. Unirii, bl.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

E15, sc. B, ap.3, județul Ialomița, cu sediul procesual ales la Avocat Ciupercă Aurelia, și Cez Vânzare SA, cu sediul în
Craiova, Calea Severinului nr. 97, județul Dolj.
La apelul nominal, făcut în ședința publică, au răspuns avocat Florin Duță, pentru apelanta B2kapital Portfolio
Management SRL, în baza împuternicirii avocațiale de la dosar, și avocat Bogdan Bălan pentru intimata-debitoare
Lactag SA, în baza împuternicirii avocațiale de la dosar, lipsă fiind intimații-creditori.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței faptul că dosarul a fost repus pe rol în
vederea discutării cererii de renunțare la apel, iar la data de 29.10.2021, administratorul judiciar a depus la dosar note de
ședință (fila 190).
Apărătorul apelantei arată că a comunicat prin poștă cererea de renunțare la judecata apelului, însă constată că aceasta
nu a ajuns la dosarul cauzei. În acest sens, depune la dosar cererea semnată olograf în original, solicitând a se lua act de
renunțare la judecata apelului.
Apărătorul intimatei-debitoare solicită a se lua act de cererea de renunțare la judecata apelului.
Curtea reține cauza spre soluționare prin prisma cererii de renunțare la judecata apelului.
Curtea,
Asupra apelului de față, constată următoarele:
Prin sentința nr. 656/21.10.2020, pronunțată în dosarul nr. 22/1259/2016 privind insolvența debitoarei Lactag SA,
judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Specializat Argeș a respins cererea de intrare în faliment a debitoarei
menționate, formulată de creditoarea B2kapital Portfolio Management SRL.
Împotriva sentinței a formulat apel creditoarea, cererea de apel fiind înregistrată în cadrul dosarului asociat nr.
22/1259/2016/a45, care a fost înaintat Curții de Apel Pitești.
La data de 04.10.202, apelanta a depus la dosarul de apel, prin poșta electronică, cerere de renunțare la judecata
apelului, iar la data de 05.10.2021 cererea a fost depusă în original, purtând semnătura olografă a reprezentantului
apelantei mandatat special să realizeze actul de dispoziție menționat.
Față de cele arătate, văzând dispozițiile art. 406 Cod procedură civilă, care nu sunt incompatibile cu prezenta cale de
atac specifică materiei insolvenței, Curtea urmează să constate că apelanta renunță la judecata apelului.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Constată că apelenta B2kapital Portfolio Management SRL, cu sediul în București, str. Vasile Alecsandri nr.4, Clădirea
Landmark, corp C, et. 2, sector 1, CUI RO 35698810, J40/2666/2016, renunță la judecata apelului declarat împotriva
sentinței nr.656 din 21 octombrie 2020, pronunțată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Specializat Argeș în
dosarul nr.22/1259/2016, intimații fiind debitoarea Lactag SA, CUI 129103, J3/44/1991, cu sediul în Costești, str.
Progresului nr. 24, județul Argeș, prin administrator judiciar CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str.
Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, sector 2, și creditorii Bredo Invest SRL, cu sediul în Slobozia, str. Unirii, bl.
E15, sc. B, ap.3, județul Ialomița, cu sediul procesual ales la Avocat Ciupercă Aurelia, și Cez Vânzare SA, cu sediul în
Craiova, Calea Severinului nr. 97, județul Dolj.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 01 Noiembrie 2021, la Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal.
Preşedinte, Judecător, Grefier,
Corina Georgeta Nuță Viorel Terzea Victoria Ilinca

7. Societatea ROTAN SA, cod unic de înregistrare: 128949


Convocare adunarea creditorilor debitoarei Rotan SA
Nr. 7243/02.11.2021
1. Date privind dosarul: Nr dosar 261/1259/2019, Tribunal Specializat Arges
2. Arhiva/egistratura instanței: Pitesti, Bd. I.C. Bratianu nr. 7, Judet Arges
3.Debitor: ROTAN SA – în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement
CIF 128949, Nr de inregistrare la ORC: J03/1502/1992 sediul social în Pitesti, str. C.D. Gherea nr.5, judet Arges.
4.Creditori:
1.PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI – Pitesti, str. Victoriei nr. 24, judet Arges;
2.DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI reprezentata prin
ADMINISTRATIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE ARGES- Pitesti, Bd. Republicii nr.118,
judet Arges;
3.BADEA MAGDALENA
4.BALAN COSTEL
5.COJOCARU ILIE
6.FLOREA IULIAN
7.PALA ADRIANA
8.TUDOR MARIAN
9. NEDELEA MARIAN
10.RomâniaN SECURITY SYSTEMS SRL- București, Bd. Dimitrie Pompei nr.10, Cladirea Conect, et.3, sector 2;
11. TOTTO SECURITY SRL- București, str. Delea Veche nr.24, Corp A, modul M3, et.2, sector 2;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

12. CEZ VANZARE SA- Craiova, Calea Severinului nr.97, judet Dolj;
13.STOICESCU DANIEL-CABINET DE AVOCAT- Chitila, Sos. Banatului nr.90, judet Ilfov ;
14. AMATTIS SA – Galati, str. George Cosbuc nr.2 (incinta ABC), et.2, camera 211, judet Galati ;
15.SCULE DE FILETAT SA- Sfantu Gheorghe, str. Lt. Pais David nr.9,judet Covasna ;
5.Administrator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL
CIF 24119816, sediul social: București str Virtutii, nr 17, bl G3 sc 1, ap 45, sector 6, Număr de înscriere în tabloul
UNPIR RSP 0345, Tel. 0722 535 029 Fax 031 814 61 74, E-mail office@inspec.ro
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică av. Laurentiu Constantin Tudose
6.Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului ROTAN S.A,
conform Hotararii Intermediare nr. 869 din data de 16.10.2019 pronuntata de Tribunalul Specializat Arges în dosarul nr.
261/1259/2019, în temeiul art. 48 coroborat cu art. 58 din Legea 85/2014 și avand în vedere:
 Oferta din data de 01.11.2021 formulata de catre societatea FLEXIBIL GRUP SRL privind intentia de a achizitiona
bunul imobil aflat în patrimoniul debitoarei ROTAN SA, respectiv teren intravilan în suprafata de 5.558 mp, inscris în
Cartea Funciara nr. 81408 a localitatii Pitesti, Jud. Arges, fara constructii, care beneficiaza de drum de servitute inscris
în Cartea Funciara nr 81407 a localitatii Pitesti, Jud. Arges;
 Prin oferta formulata, societatea FLEXIBIL GRUP SRL a constat faptul ca terenul mai sus mentionat, scos la vanzare,
se afla în curtea interioara a societatii ROTAN SA, reprezentand parcela din terenul de 110.000 mp pe care il detine
aceasta societate. Terenul nu are deschidere directa la strada C-tin Dobrogeanu Gherea și nu are utilitati la limita
proprietatii, ceea ce presupune costuri suplimentare pentru bransare. De asemenea, în imediata vecinitate a acestui teren
se afla linia de cale ferata Pitesti- Curtea de Arges care afecteaza indicatorii urbanici ai terenului și impune restrictii de
constructie pe toata lungimea terenului;
 Astfel, oferta formulata de catre societatea FLEXIBIL GRUP SRL privind intentia de a achizitiona teren intravilan în
suprafata de 5.558 mp, inscris în Cartea Funciara nr. 81408 a localitatii Pitesti, Jud. Arges, care beneficiaza de drum de
servitute inscris în Cartea Funciara nr 81407 a localitatii Pitesti, Jud. Arges la pretul de 190.000 EURO + TVA;
Convoacă adunarea creditorilor debitoarei ROTAN SA
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din:
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, ap. 45, sector 3
Data: 12.11.2021
Orele: 1400
Ordinea de zi:
1. Aprobarea ofertei formulate de catre societatea FLEXIBIL GRUP SRL privind intentia de a achizitiona bunul
imobil aflat în patrimoniul debitoarei ROTAN SA, respectiv terenul intravilan în suprafata de 5.558 mp, inscris în
Cartea Funciara nr. 81408 a localitatii Pitesti, Jud. Arges, care beneficiaza de drum de servitute inscris în Cartea
Funciara nr 81407 a localitatii Pitesti, Jud. Arges la pretul de 190.000 euro + TVA.
7.Creditorii vor putea vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul,semnata de creditor, sau
inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat or asociat semnatura electronica extinsa, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului
judiciar.
Intercom Management SPRL
Av Laurentiu Constantin Tudose

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COS TÂRGOVIŞTE S.A. (FOSTA MECHEL TÂRGOVIŞTE SA/ COST SA), cod unic de
înregistrare: 913720
Tribunalul Dâmbovița
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 1906/120/2013
Debitoare: COS TÂRGOVIȘTE SA
în reorganizare, în judicial reorganization, en redressement
Proces verbal al adunării creditorilor
Nr. 1745/05.11.2021
Încheiat astăzi, 05.11.2021, ora 1200, la sediul administratorului judiciar MAESTRO S.P.R.L - FILIALA BUCURESTI
din București, str. Petofi Sandor, nr.4 sector 1, cu ocazia ședinței Adunării Creditorilor debitorului COS TARGOVISTE
SA
Administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor debitoarei COS TARGOVISTE SA, în conformitate cu
prevederile art. 13 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. Convocarea a fost efectuată conform
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, prin publicarea convocatorului nr.
1706/29.10.2021 în BPI nr. 18300/29.10.2021, pentru data de astăzi, 05.11.2021, ora 12.00. Materialele sedintei au fost
postate pe site-ul administratorului judiciar: www.smdamaestro.ro și au fost transmise creditorilor prin mail, la cerere.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea Ofertei de Achizitie Angajanta, datata 22 octombrie 2021 inaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

SpA, respectiv compania-mama a Grupului AFV BELTRAME Italia, cu sediul inregistrat în Vicenta (VI), Viale Della
Scienza 81, CAP 36100 avand ca obiect achizitia activelor productive/operationale (activele functionale) ale COS
Targoviste, la un pret determinat, respectiv 38.300.000 EUR (fara TVA), platibil în termen de 30 de zile de la
indeplinirea conditiilor suspensive mentionate în respectiva Oferta, în conformitate cu prevederile Planului de
reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019;
2. Aprobarea ofertei AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA pentru achizitia activelor productive/operationale (activul
functionale) ale COS Targoviste conform Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste
din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 a Tribunalului
Dambovita și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului
special în vederea negocierii conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului intr-un termen de maxim 60 de zile de
la data prezentei adunari și care nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine intemeiate, a bunurilor care compun
activul functional, a termenilor și conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare care urmeaza a se incheia în vederea
transferului de active, cu exceptia pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000 euro;
3. Aprobarea onorariului variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea
activelor vandute conform tranzactiei mentionate la punctul 2 de mai sus, onorariu aprobat anterior și negociat cu
Adunarea Creditorilor și creditorul majoritar Alphard Financial Corp, avand în vedere modificarea conditiilor din Planul
de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 în care investitorul a fost
identificat de debitoarea COS Targoviste.
4. Aprobarea vanzarii (cesiunii) partii sociale detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal Concept
SRL, reprezentand 5% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest
Nikarom SRL care detine 19 parti sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal
Concept SRL, la pretul stabilit conform raport de evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile
curente (salarii, energie electrica și paza) ale societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare;
5. Aprobarea și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea incheierii / actualizarii
contractelor / conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data
deschiderii procedurii de insolventa, cu modificarea termenelor de plata prevazute în conventiile de plata în acord cu
tranzactia de vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 zile
de la data prezentei adunari.
Prezidarea prezentei ședințe este asigurată de reprezentantul administratorului judiciar, practician în insolventa, asociat
coordonator, Alin-Catalin Drinceanu, care asigură și secretariatul ședinței, conform art. 13 alin. 1 din Legea nr.
85/2006.
La sedinta adunarii creditorilor au transmis puncte de vedere creditori ale caror creante insumate reprezinta un procent
de 61,64% din valoarea totala a creantelor în tabelul definitiv de creante publicat în BPI nr. 681/14.01.2021 în care total
masa credala cu drept de vot este de 494.735.906,72 lei.
Nefiind obiectiuni cu privire la legalitatea convocarii și ordinea de zi și constatandu-se ca s-a intrunit cvorumul de
prezenta, presedintele de sedinta declara deschise lucrarile acesteia.
In raport de voturile exprimate de creditori cu privire la punctele de pe ordinea de zi, Administratorul judiciar constata
ca sedinta Adunarii Creditorilor este legal intrunita intrucat voturile exprimate de creditori insumeaza un procent de
61,64% din totalul creantelor și declara deschisa sedinta adunarii creditorilor punand în discutie punctele aflate pe
ordinea de zi.
Se anunta în conformitate cu prevederile art.100 din Legea nr.85/2006 ca au transmis puncte de vedere, în scris, potrivit
art. 14 alin. 4 din Legea 85/2006 urmatorii creditori:
- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - A.A.A.S., prin adresa nr. 21/19177 din 04.11.2021 inregistrata la
administatorul judiciar sub nr. 1735/04.11.2021 votează astfel:
Avand în vedere primele doua puncte inscrise pe ordinea de zi, respectiv „Prezentarea Ofertei de Achizitie Angajanta,
datata 22 octombrie 2021 înaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA, respectiv compania-mama a Grupului
AFV BELTRAME Italia, cu sediul înregistrat în Vicenta (VI), Viale Delia Scienza 81, CAP 36100 avand ca obiect
achizitia activelor productive/ operationale ( activele functionale) ale COS Targoviste, la un pret determinat, respectiv
38.300.000 EUR (fara TVA), platibil în termen de 30 de zile de la îndeplinirea conditiilor suspensive mentionate în
respectiva Oferta, în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS
Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417 /04.12.2019 și publicata
în BPI nr. 24554/24.12.2019” și „Aprobarea ofertei AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA pentru achizitia activelor
productive/operationale (activele functionale) ale COS Targoviste conform Planului de reorganizare aprobat de
Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr.
417/04.12.2019 a Tribunalului Dambovita și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului
judiciar și a administratorului special în vederea negocierii conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului într-un
termen de maxim 60 de zile de la data prezentei adunari și care nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine
întemeiate, a bunurilor care compun activul functional, a termenilor și conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare
care urmeaza a se încheia în vederea transferului de active, cu exceptia pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000
euro”, A.A.A.S mentioneaza ca avand în vedere ca a fost formulata cerere de suspendare provizorie a Sentintei nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

204/30.06.2021 pronuntata de Tribunalul Dambovita în dosarul nr. 1906/120/2013, prin care s-a dispus declansarea
procedurii de faliment, ceea ce semnifica faptul ca Planul de Reorganizare este în vigoare, A.A.A.S. solicita prorogarea
discutarii acestor puncte inscrise pe ordinea de zi la o data ulterioara lamuririi situatiei în functie de intentia debitorului,
avand în vedere ca propunerea administratorului judiciar reprezinta o modificare a Planului de Reorganizare aprobat de
Adunarea Creditorilor COS TARGOVISTE din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta
civila nr. 417/04.12.2019, modificare care trebuie sa se stabileasca în temeiul art. 101 lit. E alin. (5) din Legea nr.
85/2006.
Cu privire la cel de-al treilea punct inscris pe ordinea de zi, respectiv „Aprobarea onorariului variabil al
administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea activelor vandute conform tranzactiei
rnentionate la punctul 2 de mai sus, onorariu aprobat anterior și negociat cu Adunarea Creditorilor și creditorul
majoritar Alphard Financial Corp, avand în vedere modificarea conditiilor din Planul de reorganizare aprobat de
Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr.
417 /04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 în care investitorul a fost identificat de debitoarea COS
Targoviste”, A.A.A.S solicita prorogarea discutarii acestui punct inscris pe ordinea de zi la o data ulterioara lamuririi
situatiei prevazuta la primele doua puncte inscrise pe ordinea de zi.
Cu privire la cel de-al patrulea punct inscris pe ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea vanzarii (cesiunii) partii sociale
detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal Concept SRL, reprezentand 5% din capitalul social al
societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest Nikarom SRL care detine 19 parti sociale,
reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, la pretul stabilit conform raport de
evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile curente (salarii, energie electrica și paza) ale
societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare” A.A.A.S solicita comunicarea Raportului de
Evaluare avand în vedere ca în Planul de Reorganizare este prevazuta lichidarea bunurilor pornind de la valoarea
stabilita prin Raportul de Evaluare.
Cu privire la ultimul punct inscris pe ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea și mandatarea administratorului judiciar și a
administratorului special în vederea incheierii/actualizarii contractelor/conventiilor de dare în plata/ de plata cu
creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa,cu modificarea
termenelor de plata prevazute în conventiîle de plata în acord cu tranzactia de vanzare a activului functional COS și
punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 zile de la data prezentei adunari”, A.A.A.S solicita
clarificari de natura sa lamureasca creditorii despre intentia de stingere a obligatiilor și toate documentele care stau la
baza acestora.
-Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala de Administare a Marilor Contribuabili prin adresa
nr. SJI/BPI/4655/03.11.2021 prin adresa inregistrata la administratorul judiciar nr. 1734/04.11.2021 isi exprima
urmatorul vot:
1 .Prezentarea Ofertei de Achizitie Angajanta, datata 22 octombrie 2021 înaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME
SpA, respectiv compania-mama a Grupului AFV BELTRAME Italia, cu sediul înregistrat în Vicenta (VI), Viale Delia
Scienza 81, CAP 36100 avand ca obiect achizitia activelor productive/ operationale ( activele functionale) ale COS
Targoviste, la un pret determinat, respectiv 38.300.000 EUR (fara TVA), platibil în termen de 30 de zile de la
îndeplinirea conditiilor suspensive mentionate în respectiva Oferta, în conformitate cu prevederile Planului de
reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417 /04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019, DGAMC a luat cunostinta de
oferta de achizitie angajanta datata 22 octombrie 2021 înaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA, respectiv
compania-mama a Grupului AFV BELTRAME Italia, cu sediul înregistrat în Vicenta (VI), Viale Delia Scienza 81,
CAP 36100 avand ca obiect achizitia activelor productive/operationale (activele functionale) ale COS Targoviste, la un
pret determinat, respectiv 38.300.000 EUR (fara TVA), platibil în termen de 30 de zile de la îndeplinirea conditiilor
suspensive mentionate în respectiva Oferta, în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare aprobat de
Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr.
417 /04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019.
2. Aprobarea ofertei AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA pentru achizitia activelor productive/operationale (activele
functionale) ale COS Targoviste conform Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste
din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 a Tribunalului
Dambovita și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului
special în vederea negocierii conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului într-un termen de maxim 60 de zile de
la data prezentei adunari și care nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine întemeiate, a bunurilor care compun
activul functional, a termenilor și conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare care urmeaza a se încheia în vederea
transferului de active, cu exceptia pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000 euro, DGAMC aprobă oferta AFV
ACCIAIERIE BELTRAME SpA pentru achizitia activelor productive/operationale (activele functionale) ale COS
Targoviste conform Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019
și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417 /04.12.2019 a Tribunalului Dambovita și publicata în BPI
nr. 24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea negocierii
conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului într-un termen de maxim 60 de zile de la data prezentei adunari și
care nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine întemeiate, a bunurilor care compun activul functional, a
termenilor și conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare care urmeaza a se încheia în vederea transferului de active,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

cu exceptia pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000 euro, sumă ce urmează a stinge obligațiile fiscale către
bugetul de stat la data plății efective, potrivit dispozițiilor legale incidente.
3.Aprobarea onorariului variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea
activelor vandute conform tranzactiei rnentionate la punctul 2 de mai sus, onorariu aprobat anterior și negociat cu
Adunarea Creditorilor și creditorul majoritar Alphard Financial Corp, avand în vedere modificarea conditiilor din Planul
de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417 /04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 în care investitorul a fost
identificat de debitoarea COS Targoviste, DGAMC nu aproba onorariul variabil al administratorului judiciar în cuantum
de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea activelor vandute conform tranzactiei mentionate la punctul 2 de mai sus.
4.Aprobarea vanzarii (cesiunii) partii sociale detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal Concept
SRL, reprezentand 5% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest
Nikarom SRL care detine 19 parti sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal
Concept SRL, la pretul stabilit conform raport de evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile
curente (salarii, energie electrica și paza) ale societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare,
DGAMC aprobă vanzarea (cesiunea) partii sociale detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal
Concept SRL, reprezentand 5% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest
Nikarom SRL care detine 19 parti sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal
Concept SRL, la pretul stabilit conform raport de evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile
curente (salarii, energie electrica și paza) ale societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare;
5.Aprobarea și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea incheierii/actualizarii
contractelor/conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data
deschiderii procedurii de insolventa,cu modificarea termenelor de plata prevazute în conventiile de plata în acord cu
tranzactia de vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 zile
de la data prezentei adunari, DGAMC aproba mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în
vederea încheierii/ actualizarii contractelor / conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii
datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa, cu modificarea termenelor de plata prevazute în
conventiile de plata în acord cu tranzactia de vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de
dare în plata în termen de 30 zile de la data prezentei adunari.”
- Municipiul Targoviste, prin adresa nr. 41744 din 05.11.2021 inregistrata la administatorul judiciar sub nr.
1737/05.11.2021 și prin imputernicit Mocanu George Adrian, prezent în baza delegatiei nr. 41745/05.11.2021, votează
pentru:
1. Aprobarea ofertei AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA, pentru achizitia activelor productive/ operationale ( activul
functional) ale COS Targoviste, conform Planului de Reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste
din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417 /04.12.2019 și publicata în BPI nr.
24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea negocierii
conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului intr-un termen maxim 60 de zile de la data prezentei adunari și care
nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine intemeiate, a bunurilor care compun activul functional, a termenelor și
conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare care urmeaza a se incheia în vederea transferului de active, cu exceptia
pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000 euro.
2. Aprobarea onorariului variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea
activelor vandute conform tranzactiei rnentionate la punctul 1 de mai sus, onorariu aprobat anterior și negociat cu
Adunarea Creditorilor și creditorul majoritar Alphard Financial Corp, avand în vedere modificarea conditiilor din Planul
de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417 /04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 în care investitorul a fost
identificat de debitoarea COS Targoviste.
3. Aprobarea vanzarii (cesiunii) partii sociale detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal
Concept SRL, reprezentand 5% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest
Nikarom SRL care detine 19 parti sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal
Concept SRL, la pretul stabilit conform raport de evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile
curente (salarii, energie electrica și paza) ale societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare.
4. Aprobarea și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea incheierii/actualizarii
contractelor/conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data
deschiderii procedurii de insolventa, cu modificarea termenelor de plata prevazute în conventiile de plata în acord cu
tranzactia de vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 zile
de la data prezentei adunari.
- LINDE GAZ România SRL, prin adresa nr. TM284498/05.11.2021 inregistrata la administatorul judiciar sub nr.
1743/05.11.2021 votează astfel:
1. Prezentarea ofertei de achizitie angajanta, datata 22.10.2021, inaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME Spa,
astfel cum este descrisa în convocator.
Am luat act de aceasta oferta.
2. Aprobarea ofertei AFV ACCIAIERIE BELTRAME Spa pentru achizitia activelor productive/operationale (active
functionale) ale COS TARGOVISTE SA conform Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

TARGOVISTE SA din data de 24.10.2019, astfel cum este descrisa în convocator.


Linde Gaz Romania SRL sustine tranzactia în ansamblu în urmatoarele circumstante:
- includerea în cadrul tranzactiei cu AFV ACCIAIERIE BELTRAME Spa a tuturor echipamentelor ce constituie
UNITATEA DE SEPARARE A AERULUI SI FURNIZARE OXIGEN, AZOT SI ARGON, precum și a terenului
aferent, situat în Targoviste, str. Gaesti nr.16, inscris în Cartea Funciara nr.8832 a localitatii Targoviste, sub nr.
cadastral 4053, conform Contractului de exploatare a Unitatii de Separare a Aerului și Furnizare Oxigen, Azot și Argon
din data de 26.09.2012 cu modificarile și completarile ulterioare;
- din suprafata totala de 25.714 mp inscrisa în Cartea Funciara nr.8832, dezmembrarea și darea în plata partiala catre
Linde Gaz Romania SRL a terenului aferent și drumul de acces necesar mijloacelor de transport de 40 tone, catre și
dinspre FABRICA DE HIDROGEN proprietatea Linde Gaz Romania SRL.
3. Aprobarea onorariului variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea
activelor vandute conform tranzactiei mentionate la punctul 2, astfel cum este descris în convocator.
Aprobam onorariul variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA).
4. Aprobarea vanzarii(cesiunii) partii sociale detinute de COS TARGOVISTE SA la Societatea East Europe Metal
Concept SRL, catre Invest Nikarom SRL, la pretul stabilit conform raportului de evaluare efectuat în acest scop, astfel
cum este descrisa în convocator.
Aprobam vanzarea (cesiunea) partii sociale detinute de COS TARGOVISTE SA la Societatea East Europe Metal
Concept SRL, catre Invest Nikarom SRL în conditiile prezentate în raportul de evaluare.
5. Aprobarea și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea incheierii/actualizarii
contractelor/conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data
deschiderii procedurii de insolventa, cu modificarea termenelor de plata prevazute în conventiile de plata în acord cu
tranzactia de vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 de
zile de la data prezentei adunari.
Aprobam mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea incheierii/actualizarii
contractelor/conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti.
- ALPHARD FINANCIAL CORP prin adresa fn/05.11.2021 inregistrata la administratorul judiciar nr. 1744/05.11.2021
și prin imputernicit Bamiopol Mirela - voteaza după cum urmează:
1. Prezentarea Ofertei de Achizitie Angajanta, datata 22 octombrie 2021 inaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME
SpA, respectiv compania-mama a Grupului AFV BELTRAME Italia, cu sediul inregistrat în Vicenta (VI), Viale Della
Scienza 81, CAP 36100 avand ca obiect achizitia activelor productive/operationale (activele functionale) ale COS
Targoviste, la un pret determinat, respectiv 38.300.000 EUR (fara TVA), platibil în termen de 30 de zile de la
indeplinirea conditiilor suspensive mentionate în respectiva Oferta, în conformitate cu prevederile Planului de
reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019;
Luam act
2. Aprobarea ofertei AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA pentru achizitia activelor productive/operationale (activul
functionale) ale COS Targoviste conform Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste
din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 a Tribunalului
Dambovita și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului
special în vederea negocierii conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului intr-un termen de maxim 60 de zile de
la data prezentei adunari și care nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine intemeiate, a bunurilor care compun
activul functional, a termenilor și conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare care urmeaza a se incheia în vederea
transferului de active, cu exceptia pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000 euro;
Votam pentru
3. Aprobarea onorariului variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga TVA) din valoarea
activelor vandute conform tranzactiei mentionate la punctul 2 de mai sus, onorariu aprobat anterior și negociat cu
Adunarea Creditorilor și creditorul majoritar Alphard Financial Corp, avand în vedere modificarea conditiilor din Planul
de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul
sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 în care investitorul a fost
identificat de debitoarea COS Targoviste.
Votam pentru
4. Aprobarea vanzarii (cesiunii) partii sociale detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal
Concept SRL, reprezentand 5% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest
Nikarom SRL care detine 19 parti sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal
Concept SRL, la pretul stabilit conform raport de evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile
curente (salarii, energie electrica și paza) ale societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare;
Votam pentru
5. Aprobarea și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea incheierii / actualizarii
contractelor / conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data
deschiderii procedurii de insolventa, cu modificarea termenelor de plata prevazute în conventiile de plata în acord cu
tranzactia de vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 zile
de la data prezentei adunari.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Votam pentru
Prezentăm mai jos, structura creanțelor cu drept de vot, care au transmis punct de vedere în scris, astfel cum este
prevăzut de art.15, punctul 1 din Legea nr.85/2006:
Total suma % din Ordinea de zi 05.11.2021
Nr. Nr. crt. % din
Denumire admisa - Total
creditori tabel Total
creditor creanta certa masa Punctul 1 Punctul 2 Punctul 3 Punctul 4 Punctul 5
prezenti definitiv Prezenta
(lei) credala
II.Creante bugetare, art.123 pct.4 din Legea 85/2006
Directia Generala
Regionala a
1 3 45,603,917.00 9.22% 14.96% IA ACT APROBA NU APROBA APROBA APROBA
Marilor
Contribuabili
Municipiul
2 4 612,714.00 0.12% 0.20% APROBA APROBA APROBA APROBA
Targoviste
Autoritatea pentru
Solicita Solicita
3 7 Administrarea 957,233.41 0.19% 0.31% PROROGARE PROROGARE PROROGARE
clarificari clarificari
Activelor Statului
III. Creante chirografare, art.123 pct.7 și pct 8 din Legea 85/2006
LINDE GAZ
4 9 3,942,168.76 0.80% 1.29% IA ACT NU APROBA APROBA APROBA APROBA
România SRL
Alphard Finacial
5 218 850,226.60 0.17% 0.28% IA ACT APROBA APROBA APROBA APROBA
Corp
Alphard Finacial
6 219 148,511,293.41 30.02% 48.70% IA ACT APROBA APROBA APROBA APROBA
Corp
Alphard Finacial
7 221 82,978,196.11 16.77% 27.21% IA ACT APROBA APROBA APROBA APROBA
Corp
Alphard Finacial
8 222 21,481,557.88 4.34% 7.04% IA ACT APROBA APROBA APROBA APROBA
Corp
TOTAL CREANTE PREZENTE 304,937,307.16 61.64% 100.00%
TOTAL GENERAL CREANTE 494,735,906.72 100%
% DIN PREZENTA VOTURI PENTRU 99.49% 98.39% 84.73% 99.69% 99.69%
% DIN PREZENTA VOTURI
0.51% 1.61% 15.27% 0.31% 0.31%
IMPOTRIVA
Votul AAAS a fost considerat negativ
Votul LINDE GAZ România SRL pentru pct.2, desi sustine tranzactia în ansamblu, avand circumstante, a fost vot cu
conditie, considerat negativ.
ALTE MENTIUNI
Punctul de vedere al administratorului judiciar:
In data de 04.11.2021, ora 1550, a fost transmisa pe email catre administratorul judiciar și catre debitoarea COS
Targoviste, prin administrator special, precum și catre membrii Comitetului Creditorilor – Alphard, ANAF și Linde Gaz
o oferta pentru achizitionarea activelor functionale ale COS Targoviste, formulata de reprezentantul conventional Av.
Radu Claudiu Ionescu al Liberty Steel Group și Liberty Galati SA. Se mentioneaza ca pretul ofertei este superior celui
care face obiectul ordinii de zi a Adunarii Creditorilor convocata pentru astazi 05.11.2021 (oferta inregistrata de
BELTRAME), respectiv 39.880.000,00 EUR, în conditiile indicate în oferta.
Din analiza ofertei, conditiile sunt :
- Inchirierea imediata a activului functional cu posibilitatea operarii acestuia de catre Liberty, avand ca motivatie
finalizarea procesului de due diligence tehnic;
- Confirmarea contractului de transfer de active de catre judecatorul sindic și ramanerea definitiva a hotararii de
confirmare;
- Realizarea unui audit tehnic care sa certifice componentele activului care trebuie sa fie functionale;
- Obtinerea deciziei/aprobarii Consiliului Concurentei;
- Realizarea unui due diligence complet juridic;
- Realizarea unui due diligence fiscal și obtinerea unei solutii fiscale anticipate individuale privind tranzactia;
- Realizarea unui audit de mediu;
pe care le estimeaza ca ar fi realizabile în 30 zile, oferta fiind valabila 60 zile.
Mentionam ca Liberty realizeaza procedura de due diligence la COS Targoviste cu suportul reprezentantilor debitoarei
și administratorului judiciar de cel putin 12 luni, iar oferta a fost inregistrata cu o zi inainte de data supunerii spre
aprobare a ofertei BELTRAME.
Consideram ca nu pot fi indeplinite conditiile ofertei Liberty în stadiul actual al procedurii, respectiv:
- In 12 luni procesul de due dilligence era necesar sa fie terminat, similar cu celalalt ofertant care a incheiat aceasta
procedura în mai putin de 3 luni;
- Inchirierea activului functional nu este oportuna, iar activul functional se vinde în procedura insolvenței în situatia
actuala, cu activitatea oprita;
- Este putin probabil ca auditul fiscal, de mediu, solutie fiscala etc sa fie obtinute în 30 zile.
Apreciem ca oferta BELTRAME este serioasa și contine conditii care pot fi indeplinte.
In conditiile în care tranzactia aprobata, conform prezentei Adunari, nu se finalizeaza conform conditiilor stabilite de
creditori, vom continua negocierile atat cu Liberty Group cat și cu alti potentiali investitori interesati.
Administratorul judiciar a luat la cunostinta de :
1. Votul ANAF:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

- suma de 38.300.000 euro urmează a stinge obligațiile fiscale către bugetul de stat la data plății efective, potrivit
dispozițiilor legale incidente;
2. Votul LINDE GAZ România SRL:
-includerea în cadrul tranzactiei cu AFV ACCIAIERIE BELTRAME Spa a tuturor echipamentelor ce constituie
UNITATEA DE SEPARARE A AERULUI SI FURNIZARE OXIGEN, AZOT SI ARGON, precum și a terenului
aferent, situat în Targoviste, str. Gaesti nr.16, inscris în Cartea Funciara nr.8832 a localitatii Targoviste, sub nr.
cadastral 4053, conform Contractului de exploatare a Unitatii de Separare a Aerului și Furnizare Oxigen, Azot și Argon
din data de 26.09.2012 cu modificarile și completarile ulterioare;
-din suprafata totala de 25.714 mp inscrisa în Cartea Funciara nr.8832, dezmembrarea și darea în plata partiala catre
Linde Gaz Romania SRL a terenului aferent și drumul de acces necesar mijloacelor de transport de 40 tone, catre și
dinspre FABRICA DE HIDROGEN proprietatea Linde Gaz Romania SRL.
3. Votul primit de la societatea TIM LEX CONT SRL nu a fost luat în considerare, deoarece societatea respectiva nu
figureaza ca și creditor în Tabelul definitiv de creante publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.681/2021, în
baza caruia s-a facut convocarea prezentei adunari.
HOTARARE:
Fata de punctele de vedere exprimate de catre creditori și avand în vedere prevederile exprese ale art. 13-15 din Legea
85/2006, administratorul judiciar constata urmatoarele:
1. Cu un procent de 99,49% din voturile prezente (exprimate în scris și prezente), Adunarea Creditorilor IA ACT de
Oferta de Achizitie Angajanta, datata 22 octombrie 2021 inaintata de AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA, respectiv
compania-mama a Grupului AFV BELTRAME Italia, cu sediul inregistrat în Vicenta (VI), Viale Della Scienza 81,
CAP 36100 avand ca obiect achizitia activelor productive/operationale (activele functionale) ale COS Targoviste, la un
pret determinat, respectiv 38.300.000 EUR (fara TVA), platibil în termen de 30 de zile de la indeplinirea conditiilor
suspensive mentionate în respectiva Oferta, în conformitate cu prevederile Planului de reorganizare aprobat de
Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr.
417/04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019;
2. Cu un procent de 98,39% din voturile prezente (exprimate în scris și prezente), Adunarea Creditorilor APROBA
oferta AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA pentru achizitia activelor productive/operationale (activl functional) ale
COS Targoviste conform Planului de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de
24.10.2019 și confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 a Tribunalului Dambovita și
publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 și mandatarea administratorului judiciar și a administratorului special în vederea
negocierii conditiilor suspensive care sa asigure plata pretului intr-un termen de maxim 60 de zile de la data prezentei
adunari și care nu va putea fi prelungit decat pentru motive bine intemeiate, a bunurilor care compun activul functional,
a termenilor și conditiilor Contractului de Vanzare Cumparare care urmeaza a se incheia în vederea transferului de
active, cu exceptia pretului care nu poate fi sub suma de 38.300.000 euro;
3. Cu un procent de 84,73% din voturile prezente (exprimate în scris și prezente) și 51,42 % din total masa credala,
Adunarea Creditorilor APROBA onorariul variabil al administratorului judiciar în cuantum de 6% (la care se adauga
TVA) din valoarea activelor vandute conform tranzactiei mentionate la punctul 2 de mai sus, onorariu aprobat anterior
și negociat cu Adunarea Creditorilor și creditorul majoritar Alphard Financial Corp, avand în vedere modificarea
conditiilor din Planul de reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 24.10.2019 și
confirmat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 417/04.12.2019 și publicata în BPI nr. 24554/24.12.2019 în care
investitorul a fost identificat de debitoarea COS Targoviste.
4. Cu un procent de 99,69% din voturile prezente (exprimate în scris și prezente), Adunarea Creditorilor APROBA
vanzarea (cesiunea) partii sociale detinute de catre COS Targoviste la societatea East Europe Metal Concept SRL,
reprezentand 5% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, catre societatea Invest Nikarom SRL
care detine 19 parti sociale, reprezentând 95% din capitalul social al societatii East Europe Metal Concept SRL, la
pretul stabilit conform raport de evaluare efectuat în acest scop, din care vor fi acoperite cheltuielile curente (salarii,
energie electrica și paza) ale societatii debitoare COS Targoviste în perioada imediat urmatoare;
5. Cu un procent de 99,69% din voturile prezente (exprimate în scris și prezente), Adunarea Creditorilor APROBA și
mandateaza administratorul judiciar și administratorul special în vederea incheierii / actualizarii contractelor /
conventiilor de dare în plata/de plata cu creditorii curenti în contul stingerii datoriilor nascute dupa data deschiderii
procedurii de insolventa, cu modificarea termenelor de plata prevazute în conventiile de plata în acord cu tranzactia de
vanzare a activului functional COS și punerii în aplicare a conventiilor de dare în plata în termen de 30 zile de la data
prezentei adunari.Scrisorile de vot primite fac parte integrantă și sunt anexate prezentului proces-verbal – Anexa 1.
Se declara inchisa sedinta Adunarii creditorilor COS Targoviște SA - în reorganizare.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 05.11.2021 în 5 (cinci) exemplare din care unul pentru debitoare, unul
pentru administratorul judiciar, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei și cate unul pentru creditorii prezenti.
Municipiul Târgoviște,
Prin împuternicit,
Mocanu George Adrian
ALPHARD FINANCIAL CORP
Prin imputernicit,
Bamiopol Mirela
Administrator judiciar, Maestro S.P.R.L - filiala Bucuresti
Reprezentant Alin-Catalin Drinceanu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALEX REAL FASHION SRL, cod unic de înregistrare: 30290305
Tribunalul Ilfov
Secția Civila
Dosar: 904/93/2020
Debitor: ALEX REAL FASHION SRL- în faliment, în bankruptcy, en faillite
TERMEN:04.11.2021
Raport de activitate nr. 5
întocmit de lichidatorul judiciar Intercom Management SPRL
in temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014
Nr: 7146/27.10.2021
Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL, cu sediul social în București, str. Virtutii, nr. 17, Bl. G3, sc. 1, ap. 45,
sector 6 inregistrata la UNPIR sub nr. RSP 0345, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ALEX REAL FASHION
SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite desemnat prin Hotărârea Intermediară nr. 1412 din data de 25.06.2020
pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila în dosarul nr. 904/93/2020, cu sediul în Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera,
nr. 198/4, Camera 1, Bloc L2B4, ap. 24, Judet Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J23/1575/2012, CUI 30290305, în
temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 prezentam instantei și creditorilor RAPORT DE ACTIVITATE NR. 5 cu referire
la urmatoarele puncte:
I. RAPORT PRIVIND STADIUL INDEPLINIRII PROCEDURII DE FALIMENT IMPOTRIVA DEBITOAREI
ALEX REAL FASHION SRL
I.1. RAPORUL INTOCMIT IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART 97 DIN LEGEA 85/2014 SI CEREREA
PREVAZUTA DE ART 169 DIN ACELASI ACT NORMATIV
I.2. TABELUL PRELIMINAR
I.3. TABELUL DEFINITIV
I.4. CONFIRMAREA LICHIDATORULUI JUDICIAR SI STABILIREA REMUNERATIEI
I.5. PREDAREA DOCUMENTELOR PREVAZUTE DE ART 67 DIN LEGEA 85/2014 și ANALZA ACESTORA
I.6. PROCEDURA DE INVENTARIERE
I.7. DEMERSURILE EFECTUATE IN VEDEREA RECUPERARII CREANTELOR
I.8. PROCEDURA DE EVALUARE A BUNURILOR
I.9. VALORIFICAREA BUNURILOR
I.10. ALTE DEMERSURI
II. RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROCEDURA EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR ALEX
REAL FASHION SRL SI CALCULUL ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR
III. SOLICITARI ADRESATE ONORATEI INSTANTE
I. RAPORT PRIVIND STADIUL INDEPLINIRII PROCEDURII DE FALIMENT IMPOTRIVA DEBITOAREI
ALEX REAL FASHION SRL
I.1. RAPORUL INTOCMIT IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART 97 DIN LEGEA 85/2014 SI CEREREA
PREVAZUTA DE ART 169 DIN ACELASI ACT NORMATIV
In considerarea atributiilor prevazute de legiuitor în sarcina subscrisei am procedat la intocmirea, depunerea și
publicarea raportului prevazut de art. 97 din Legea 85/2014 privind cauzele și imprejurarile care au dus debitoarea
ALEX REAL FASHION SRL în incetare de plati.
Prin raportul intocmit în conformitate cu dispozitiile legale subscrisa am invederat onoratei instante și creditorilor faptul
ca pana la acel moment lichidatorul judiciar nu detinea documente din care sa reiasa ca în cauza sunt incidente
dispozitiile art. 169 din Legea 85/2014 cu privire la asociatul și administratorul debitoarei ALEX REAL FASHION
SRL.
Raportul prevazut de art. 97 din Legea 85/2014 a fost depus la dosarul cauzei prin Serviciul Posta Romana potrivit
confirmarii de primire AR09329327848 (anexa la raportul e activitate nr.1) și publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 12842 din data de 04.08.2020 (anexa la raportul e activitate nr.1).
Raportul completat intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 97 din Legea 85/2014 a fost depus la dosarul cauzei prin
Serviciul Posta Romana potrivit confirmarii de primire AR09321398056 (anexa 1) și publicat în Buletinul Procedurilor
de Insolventa nr. 19806 din data de 20.11.2020 (anexa 2).
Avand în vedere citatia emisa la 13.10.2020 prin care onorata instanta a solicitat lichidatorului judiciar sa analizeze
oportunitatea formularii unei cereri conform art.45 lit. o) din Legea nr. 85/2014 cu privire la masurile care se impun în
procedura pentru urmatorul termen de judecata, subscrisa am formulat cererea nr.8024/23.10.2020, prin care am
solicitat onoratei instante ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna: Desemnaraea creditorul DIRECTIA
GENERALA REGIONAL A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI-SERVICIU JURIDIC ILFOV în vederea
formularii cererii de atragere a raspunderii patrimoniale prevazuta de art. 169 din Legea nr. 85/2014 și a eventualei cai
de atac.
Prin Incheierea de Sedinta din 19.11.2020, publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.979/20.01.2021 (anexa
la raportul de activitate nr.3) s-a dispus autorizarea creditorului DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE
în vederea formularii cererii de atragere a raspunderii a organelor statutare și a cailor de atac, în cazul în care creditorul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

apreciaza oportuna o astfel de masura.


Urmare a acestei Incheieri din 19.11.2020, subscrisa am emis notificarea nr.316/19.01.2021(anexa la raportul de
activitate nr.3) catre DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI prin care am adus la
cunostinta ca institutia a fost autorizata sa formuleze cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a organelor statutare
și a cailor de atac, în cazul în care creditorul apreciaza oportuna o astfel de masura.
Invederam onoratei instante, faptul ca DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI a
procedat la formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale prevazute de art.169 din Legea 85/2014. Cererea
de atragere a raspunderii patrimoniale formeaza obiectul dosarului nr. 904/93/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov.
Prin Hotararea nr. 2847 din data de 30.09.2021, s-a admis în parte actiunea, paratul D. S. fiind obligat la plata partiala a
pasivului societății debitoare în cuantum de 63.267 lei (anexa 3).
I.2. TABELUL PRELIMINAR
In conformitate cu dispozitiile art. 110 din Legea nr. 85/2014 am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea
Tabelului Preliminar cuprinzand toate creantele inregistrate impotriva debitoarei ALEX REAL FASHION SRL.
Tabelul Preliminar al debitoarei ALEX REAL FASHION SRL a fost depus la dosarul cauzei potrivit Borderoului nr.
6717 din data de 18.09.2020 (anexa la raportul de activitate nr.1) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
15424 din data de 21.09.2020 (anexa la raportul de activitate nr.1).
I.3. TABELUL DEFINITIV
In conformitate cu dispozitiile art. 112 din Legea nr. 85/2014 am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea
Tabelului Defintitiv cuprinzand toate creantele inregistrate impotriva debitoarei ALEX REAL FASHION SRL;
Tabelul Definitiv al debitoarei ALEX REAL FASHION SRL a fost depus la dosarul cauzei potrivit Borderoului
7739/14.10.2020 (anexa la raportul de activitate nr.2) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 17247 din
data de 15.10.2020 (anexa la raportul de activitate nr.2).
I.4. CONFIRMAREA LICHIDATORULUI JUDICIAR SI STABILIREA REMUNERATIEI
Avand în vedere citatia emisa la 13.10.2020 prin care onorata instanta a solicitat lichidatorului judiciar sa analizeze
oportunitatea formularii unei cereri conform art.45 lit.o) din Legea nr.85/2014 cu privire la masurile care se impun în
procedura pentru urmatorul termen de judecata, subscrisa am formulat cererea nr.8024/23.10.2020, prin care am
solicitat onoratei instante ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna asupra urmatoarelor: Confirmarea lichidatorului
judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat prin Hotararea intermediara nr. 1412 data de 25.06.2020 cu un
onorariu lunar de 2.500 lei + TVA.
Prin Incheierea de Sedinta din 19.11.2020, pronuntata în dosarul nr.904/93/2020, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov,
onorata instanta a confirmat practicianul în insolventa INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu un onorariu lunar de
2.500 de lei/lunar + TVA și un onorariu de succes de 5% plus TVA în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ALEX
REAL FASHION SRL.
I.5. PREDAREA DOCUMENTELOR PREVAZUTE DE ART 67 DIN LEGEA 85/2014 și ANALZA ACESTORA
In data de 21.08.2020, s-a prezentat administratorul statutar al societatii debitoare dl. DEMIR SELAHATTIN, în
vederea predarii documentelor justificative solicitate, motiv pentru care subscrisa am procedat la intocmirea Procesului
vebal de predare-primire nr. 5144 din data de 21.08.2020 (anexa la raportul de activitate nr.1);
Mentionam faptul ca administratorul statutar ne-a predat urmatoarele documente justificative (anexa la raportul de
activitate nr.1):
 Situatie financiara la data de 30.06.2019-9 file;
 Bilant prescurtat la data de 31.12.2019-2 file;
 Contul prescurtat de profit și pierderi la data de 31.12.2019-1 fila;
 Date informative la data de 31.12.2019-10 file;
 Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2019-3 file;
 Situatia financiara an 2018-1 fila;
 Bilant prescurtat la datade 31.12.2018-2 file;
 Contul prescurtat de profit și pierderi la data de 31.12.2018-1 fila;
 Date informative la data de 31.12.2018-10file;
 Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018-2 file;
 Situatia ajustarilor pentru depreciere-2 file;
 Fisa contului 4315-contracte de asigurari sociale pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-1 fila;p
 Fisa contului 4316-contracte de asigurari sociale de sanatate pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-1 fila;
 Fisa contului 436-contracte asiguratorie de munca pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-1 fila;
 Fisa contului 4411-impozit pe profit pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-1 fila;
 Fisa contului 4418-impozit pe venit pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-1 fila;
 Fisa contului 4423-TVA de plata pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-2 file;
 Fisa contului 444-impozit pe venit de natura salariilor pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-1 fila;
 Fisa contului 4551-imprumut asociat Demir S. pentru perioada 01.01.2018-30.06.2020-3 file;
 Situatie furnizori la data de 01.06.2018-30.06.2020-6 file;
 Situatie clienti-facturi neincasate la data de 01.06.2018-30.06.2020-7 file;
 Situatia stocurilor-1 fila;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

 Registrul imobilizarilor la data de 30.06.2020-1 fila;


 Fisa contului 121.2018-3 file;
 Fisa cont 121.2019-3 file;
 Fisa cont 121.2020-1 fila;
 Balanta de verificare 01.12.2018-31.12.2018-23 file;
 Balanta de verificare 01.12.2019-31.12.2019-6 file;
 Copie permis de sedere al domnului DEMIR SELAHATTIN-1 fila.
Prin procesul verbal, i-am pus în vedere d-nului DEMIR SELAHATTIN, potrivit art. 67 din Legea nr. 85/2014 sa
procedeze la predarea:
 Balantelor analitice pentru lunile mai și iunie 2020.
Am emis notificarea cu nr. 6754/21.09.2020 catre dl. DEMIR SELAHATTIN, prin care i-am solicitat ca, în 5 zile de la
primirea acesteia, sa predea urmatoarele documente (anexa la raportul de activitate nr.1):
 Facturile și documentele justificative, respectiv dovezi de comunicare a facturilor fiscale, dovezilor de livrare a
marfurilor în cuantum de 137.442 lei, avize de insotire a marfii etc., astfel, cum apar în „situatie clienti-facturi
neincasate 01.06.2020-30.06.2020”;
 Dovezile de incasare a tuturor sumelor de la clienti, partiale sau totale.
Totodata, avand în vedere ca în situatie stocurilor din 30.06.2020 debitoarea figureaza cu 4.500 de pulovere în cuantum
de 37.915,30 lei și ca în registrul imobilizarilor la data de 30.06.2020, în contul bilantier nr. 214, figureaza cu telefonul
IPHONE X 64 GB NEGRU, i-am solicitat sa ne comunice data, ora și locatia pentru a ne prezenta în vederea
inventarierii.
De asemenea, i-am solicitat administratorului debitoarei sa procedeze la predarea sumei de 116,41 lei, astfel cum
figureaza în contul bilantier nr. 5311 „Casa în lei” din balanta de verificare aferenta lunii decembrie 2019.
Mneitionam onoratei instante faptul ca în data de 17.02.2021 am emis notificarea nr.1237 catre d-nul Demir Selahattin
(anexa la raportul de activitate nr.3) prin care am solicitat sa ne comunice:
 balanta analitica aferenta lunilor mai și iunie 2020;
 facturile și documentele justificative, respectiv dovezi de comunicare a facturilor fiscale, dovezi de livrare a
marfurilor în cuantum de 69.746 lei, avize de insotire a marfii, etc. astfel cum apar în “situatie clienti-facturi neincasate
01.06.2020-30.06.2020”, pentru urmatorii clienti:
 A.S.E. TRADE SRL –CUI 22219517;
 BIONDA-DEN SRL – CUI 168117893;
 BURXEN SRL - CUI 7207950;
 CRIS STYLE FASHION SRL- CUI33820953;
 KAMARAD BUSINESS SRL –CUI 22353054;
 dovezile de incasare a tuturor sumelor de la clienti, partiale sau totale;
 dovezi de intrerupere a termenelor de prescriptie a sumelor pentru clientii mai sus mentionati.
I.6. PROCEDURA DE INVENTARIERE
Invederam onoratei instante faptul ca în data de 22.02.2021 s-a semnat procesul verbal de inventariere al bunurilor
mobile apartinand debitoarei ALEX REAL FASHION SRL (anexa la raportul de activitate nr.3- în original), în care au
fost evidentiate bunurile inventariate, respectiv telefon și stoc de marfa format obiecte vestimentare.
I.7. DEMERSURILE EFECTUATE IN VEDEREA RECUPERARII CREANTELOR
Avand în vedere ca în Fisa contului 4111.02126 comunicata de catre ALEX REAL FASHION, am emis, în temeiul art.
1015 din Codul de procedura civila, somatii catre urmatorii debitori (anexa la raportul de activitate nr.1):
 BIONA-DEN SRL cu sediul în Jud. Bacau, str. Mioritei nr. 14, Et:P, plicul s-a intors cu mentiunea “expirat termen
de pastrare. se aproba inapoierea”, potrivit confirmarii de primire AR09324344274 (anexa la raportul de activitate nr.2)
 KAMARAD BUSINESS SRL, cu sediul în București, Bd. Camil Ressu nr. 15, bl. 57, sc. 1, ap. 3, parter, Camera 1,
sector 3, plicul s-a intors cu mentiunea “destinatar lipsa domiciliu aviizat”, potrivit confirmarii de primire
AR09324344284 (anexa la raportul de activitate nr.2)
 CRIS STYLE FASHION SRL, cu sediul în jud. Ilfov, Orș. Popești-Leordeni, DE 818, T1/4-P2, plicul s-a intors cu
mentiunea “destinatar necunoscut”, potrivit confirmarii de primire AR09324344294. (anexa la raportul de activitate
nr.2)
Pana la data intocmirii prezentului raport de activitate, nu s-au incasat sume.
Urmare a faptului ca în Fisa contului 4111.02126 comunicata de catre administratorul debitoarei existau 2 societati
aflate sub incidenta Legii nr. 85/2014, am formulat urmatoarele cereri de repunere în termen și declaratii de creanta:
 in dosarul nr.1277/95/2018, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, în vederea inscrierii creantei în cuantum de 3.065,00 lei
în tabelul societatii BURXEN SRL. Potrivit Incheierii de Sedinta din 20.10.2020, pronunta în dosarul nr.1277/95/2018,
aflat pe rolul Tribunalului Gorj s-a dat un nou termen în data de 15.12.2020 pentru ca lichidatorul judiciar al societatii
BURXEN SRL sa analizeze cererea de repunere în termen a creantei formulata de Alex Real Fashion Srl. Invederam
onoratei instante faptul ca debitoarea ALEX REAL FASHION SRL a fost inscrisa în Tabelul Definitiv Consolidat
Actualizat al societatii BURXEN SRL cu suma de 3.065,00 lei. Tabelul Definitiv Consolidat Actualizat al societaii
BURXEN SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.18061/27.10.2020.(anexa la raportul de
activitate nr.3)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

In data de 28.10.2021 am emis notificarea nr. 7155 catre lichidatorului judiciar Team Insolv SPRL prin care am solicitat
sa ne comunice informatii cu privire la posibilitatea indestularii creantei detinute de Alex Real Fashion SRL impotriva
debitoarei BURXEN SRL (anexa 4).
 in dosarul nr. 5754/118/2015, aflat pe rolul Tribunalului Constanta în vederea inscrierii creantei în cuantum de
11.186,00 lei în tabelul societatii ASE TRADE SRL. Invederam onoratei instante faptul ca debitoarea ALEX REAL
FASHION SRL a fost inscris în tabelul definitiv consolidat al societatii ASE TRADE SRL publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr.5192/23.03.2021 (anexa la raportul de activitate nr. 4).
In data de 28.10.2021 am emis notificarea nr. 7157 catre lichidatorului judiciar Maestro SPRL prin care am solicitat sa
ne comunice informatii cu privire la posibilitatea indestularii creantei detinute de Alex Real Fashion SRL impotriva
debitoarei ASE TRADE SRL (anexa 5).
I.8. PROCEDURA DE EVALUARE A BUNURILOR
I.8.1. Am publicat un anunt în ziarul Romania Libera prin care am adus la cunostinta faptul ca subscrisa organizam
selectie de oferte în vederea desemnarii unui evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea bunurilor mobile
apartinand debitoarei ALEX REAL FASHION SRL (anexa la raportul de activitate nr.3).
Am convocat adunarea creditorilor în data de 10.03.2021, avand ca ordine de zi:
1.Desemnarea unei expert evaluator în vederea evaluarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei ALEX REAL
FASHION SRL.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.3969/04.03.2021.
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 10.03.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul revazut la art.49 din Legea 85/2015, la sedinta comunicand punct de vedere creditorul care
detine un procent de 3.82% din totalul masei credale.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 10.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei prin Serviciul Posta
Romana potrivit confirmarii de primire AR09308859364 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.4434/11.03.2021.(anexa la raportul de activitate nr. 4)
I.8.2. Am convocat adunarea creditorilor în data de 18.03.2021, avand ca ordine de zi:
1.Desemnarea unei expert evaluator în vederea evaluarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei ALEX REAL
FASHION SRL.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4434/11.03.2021.
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 18.03.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul revazut la art.49 din Legea 85/2015, la sedinta comunicand punct de vedere creditorul care
detine un procent de 13.32% din totalul masei credale.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin Serviciul Posta Romana potrivit confirmarii
de primire AR09303274375 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.4969/18.03.2021.(anexa la raportul de
activitate nr. 4)
I.8.3. Am convocat adunarea creditorilor în data de 29.03.2021, avand ca ordine de zi:
1.Desemnarea unei expert evaluator în vederea evaluarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei ALEX REAL
FASHION SRL.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4969/18.03.2021.
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 29.03.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul revazut la art.49 din Legea 85/2015, la sedinta comunicand punct de vedere creditorul care
detine un procent de 3.82% din totalul masei credale
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin Serviciul Posta Romana potrivit confirmarii
de primire AR09302698753 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.5750/31.03.2021.(anexa la raportul de
activitate nr.3)
I.8.4. Avand în vedere faptul ca la cele 3 convocari ale adunarii creditoilor nu s-a putut lua o hotarare cu privire la
desemnarea expertului evaluator, subscrisa în temeiul temeiul art.64 și art.62 alin.(6) teza aII-a din Legea 85/2014, am
emis decizia nr.2240/29.03.2021 prin care am decis desemnarea evaluatorului autorizat agreat anevar, GMT
EVALUARI SI CONSULTANTA SRL cu un onorariu de 1.500 lei +TVA, în vederea intocmirii Raportului de evaluare
pentru bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei ALEX REAL FASHION SRL.
Decizia nr.2240/28.03.2021 a fost depusa la dosarul cauzei prin Serviciul Posta Romana potrivit confirmarii de primire
AR09302698753 și publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.5926/02.04.2021.(anexa la raportul de activitate
nr.4).
Urmare a deciziei, subscrisa am emis notificarea nr. 2418/05.04.2021 catre GMT EVALUARI SI CONSULTANTA
SRL prin care am solicitat sa procedeze la evaluarea și intocmirea Raportului de evaluare pentru bunurile mobile aflate
în patrimoniul debitoarei ALEX REAL FASHION SRL;
I.8.5. Am procedat la publicarea la sintezei raportului de evaluare și la depunerea acestuia la dosarul cauzei.
Raportul de evaluare pentru bunurile mobile aflate în patrimoniul debitoarei ALEX REAL FASHION SRL a fost depus
la dosarul cauzei prin Serviciul posta Romana potrivit borderoului nr.3265/06.05.2021 (anexa la raportul de activitate
nr. 4), iar sinteza a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.8106/10.05.2021.(anexa la raportul de
activitate nr. 4).
I.9. VALORIFICAREA BUNURILOR
I.9.1. In temeiul art.154 și urmatoarele din Legea 85/2014, am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

regulamentului de vanzare pentru bunurile mobile proprietatea debitoarei ALEX REAL FASHION SRL.
Regulamentul de vanzare a fost depus la dosarul cauzei prin Serviciul Posta Romana potrivit borderoului
nr.3712/12.05.2021 (anexa la raportul de activitate nr. 4) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.8621/17.05.2021.(anexa la raportul de activitate nr. 4)
I.9.2. Am convocat adunarea creditorilor în data de 18.05.2021, avand ca ordine de zi:
1. Aprobarea Regulamentului de vanzare intocmit în conformitate cu art. 154 din Legea 85/2014.
2. Aprobarea metodei de valorificare a bunurilor mobile proprietatea debitoarei ALEX REAL FASHION SRL respectiv
licitatie publica cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.8621/17.05.2021.(anexa la
raportul de activitate nr. 4)
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 18.05.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul prevazut la art.49 din Legea 85/2014.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor (anexa la raportul de activitate nr. 4-in original) a fost publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr. 8920 din data de 20.05.2021.(anexa 6)
I.9.3. Am convocat adunarea creditorilor în data de 28.05.2021, avand ca ordine de zi:
1. Aprobarea Regulamentului de vanzare intocmit în conformitate cu art. 154 din Legea 85/2014.
2. Aprobarea metodei de valorificare a bunurilor mobile proprietatea debitoarei ALEX REAL FASHION SRL respectiv
licitatie publica cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare.
Convocarea adunarii creditorilor nr.3907/18.05.2021 a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 8849
din data de 19.05.2021.(anexa 7)
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 28.05.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul prevazut la art.49 din Legea 85/2014.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin Serviciul Posta Romana, potrivit confirmarii
de primire seria AR09298752005 (anexa 8) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 9657 din data de
02.06.2021.(anexa 9)
I.9.4. Avand în vedere faptul ca în cadrul convocarilor din 18.05.2021 și 28.05.2021 nu s-a indeplinit cvorumul
prevazut la art. 49 din Legea 85/2014, am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea Regulamentului de vanzare
modificat intocmit conform art. 156 alin. (2) din legea 85/2014 coroborat cu art. 757 și urmatoarele din cod de
procedura civila publicat
Regulamentul de vanzare modificat a fost depus la dosarul cauzei prin serviciul Posta Romana, potrivit confirmarii de
primire serie AR09298752005 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 10391 din data de 11.06.2021.
I.9.5. Avand în vedere faptul ca prin Incheierea de sedinta din data de 10.06.2021, instanta a aprobat vanzarea bunurilor
mobile conform Regulamentului de vanzare modificat, am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea Publicatiei
de vanzare nr. 1.
Publicatia de vanzare nr. 1 a fost depusa la dosarul cauzei, comunicata Primariei Voluntari și debitorului conform
borderou nr. 4934/30.06.2021 (anexa 10).
I.9.6. Am publicat un anunt în Ziarul Romania Libera (anexa 11) și pe site-ul Unpir (anexa 12) prin care am adus la
cunostinta faptul ca în data de 05.08.2021 ora 14.00 organizam licitatie cu strigare publica în vederea valorificarii
bunurilor mobile apartinand debitoarei ALEX REAL FASHION SRL la pretul de 6.430 euro+TVA, pret stabilit prin
Raportul de evaluare, iar în masura în care acestea nu vor fi valorificate, va avea loc o alta licitatie în aceeasi zi, la ora
15.00 la pretul de 4.822,50 euro +TVA, pret diminuat cu 25% fata de valoarea stabilita în Raportul de evaluare.
Potrivit Proceselor verbale de licitatie din data de 05.08.2021 ora 14.00 (anexa 13), respectiv ora 15.00 (anexa 14), nu s-
a prezentat nicio persoana la licitatii.
I.9.7. Avand în vedere oferta formulata de C&V CONSULTANTA ADMIN SRL, prin care acesta isi exprima intentia
de a cumpara bunurile mobile aflate în patrimoniul debitoarei la pretul de 2.500 euro +TVA, am procedat la convocarea
adunarii creditorilor în data de 02.08.2021, avand ca ordine de zi:
1. Aprobarea ofertei societatii SC C&V CONSULTANTA ADMIN SRL reprezentata prin asociat și administrator
CIUCAS CARMEN prin care isi exprima intentia de a cumpara bunurile mobile telefon IPHONE X64GB și stoc de
marfa pulovere aflate în patrimoniul debitoarei ALEX REAL FASHION SRL la pretul de 2.500 euro + TVA.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 12771 din data de
23.07.2021.(anexa 15)
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 02.08.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul prevazut la art.49 din Legea 85/2014.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin serviciul Posta Romana, potrivit confirmarii
de primire seria AR09290147676 (anexa 16) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 13296 din data de
05.08.2021.(anexa 17).
I.9.8. Am procedat la reconvocarea adunarii creditorilor în data de 16.08.2021, avand ca ordine de zi:
1. Aprobarea ofertei societatii SC C&V CONSULTANTA ADMIN SRL reprezentata prin asociat și administrator
CIUCAS CARMEN prin care isi exprima intentia de a cumpara bunurile mobile telefon IPHONE X64GB și stoc de
marfa pulovere aflate în patrimoniul debitoarei ALEX REAL FASHION SRL la pretul de 2.500 euro + TVA.
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 13302 din data de
05.08.2021.(anexa 18)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 16.08.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul prevazut la art.49 din Legea 85/2014.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin serviciul Posta Romana, potrivit confirmarii
de primire seria AR09289325523 (anexa 19) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 13876 din data de
20.08.2021.(anexa 20).
I.9.9. Avand în vedere oferta formulata de SSM Profesional Legal Consult SRL reprezentata prin Simion Mihaela prin
care isi exprima intentia de a cumpara bunurile mobile telefon IPHONE X64GB și stoc de marfa pulovere aflate în
patrimoniul debitoarei Alex Real Fashion SRL la pretul de 3.215 euro + TVA, am procedat la convocarea adunarii
creditorilor în data de 01.09.2021, avand ca ordine de zi:
1. Aprobarea ofertei societatii SSM Profesional Legal Consult SRL reprezentata prin Simion Mihaela prin care isi
exprima intentia de a cumpara bunurile mobile telefon IPHONE X64GB și stoc de marfa pulovere aflate în patrimoniul
debitoarei Alex Real Fashion SRL la pretul de 3.215 euro + TVA
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14088 din data de
26.08.2021.(anexa 21)
Potrivit Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 01.09.2021, lichidatorul judiciar a constatat faptul ca nu
este indeplinit cvorumul prevazut la art.49 din Legea 85/2014.
Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin serviciul Posta Romana, potrivit confirmarii
de primire seria AR09288317431 (anexa 22) și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14432 din data de
02.09.2021.(anexa 23).
I.9.10. Am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea Publicatiei de vanzare nr. 2.
Publicatia de vanzare nr. 2 a fost depusa la dosarul cauzei, comunicata Primariei Voluntari și debitorului conform
borderou nr. 6010/02.09.2021 (anexa 24).
Am publicat un anunt în Ziarul Romania Libera (anexa 25) și pe site-ul Unpir (anexa 26) prin care am adus la
cunostinta faptul ca în data de 16.09.2021 ora 14.00 organizam licitatie cu strigare publica în vederea valorificarii
bunurilor mobile apartinand debitoarei ALEX REAL FASHION SRL la pretul de 4.822,50 euro+TVA, pret diminuat cu
25% fata de valoarea stabilita prin Raportul de evaluare, iar în masura în care acestea nu vor fi valorificate, va avea loc
o alta licitatie în aceeasi zi, la ora 15.00 la pretul de 3.215 euro +TVA, pret diminuat cu 50% fata de valoarea stabilita în
Raportul de evaluare.
Potrivit Proceselor verbale de licitatie din data de 16.09.2021 ora 14.00 (anexa 27), respectiv ora 15.00 (anexa 28), nu s-
a prezentat nicio persoana la licitatii.
I.9.11 Am procedat la intocmirea, depunerea și publicarea Publicatiei de vanzare nr. 3.
Publicatia de vanzare nr. 3 a fost depusa la dosarul cauzei, comunicata Primariei Voluntari și debitorului conform
borderou nr. 6404/23.09.2021 (anexa 29).
Am publicat un anunt în Ziarul Romania Libera (anexa 30) și pe site-ul Unpir (anexa 31) prin care am adus la
cunostinta faptul ca în data de 07.10.2021 ora 14.00 organizam licitatie cu strigare publica în vederea valorificarii
bunurilor mobile apartinand debitoarei ALEX REAL FASHION SRL la pretul de 3.215 euro+TVA, pret diminuat cu
50% fata de valoarea stabilita prin Raportul de evaluare, iar în masura în care acestea nu vor fi valorificate, va avea loc
o alta licitatie în aceeasi zi, la ora 15.00 la pretul de 1.929 euro +TVA, pret diminuat cu 70% fata de valoarea stabilita în
Raportul de evaluare.
Potrivit Procesului verbal de licitatie din data de 07.10.2021 ora 14.00, la licitatie a participat societatea SSM
PROFESIONAL LEGAL CONSULT SRL, care a adjudecat bunurile la pretul de 3.215 euro+TVA.
Procesului verbal de licitatie din data de 07.10.2021 ora 14.00 a fost depus la dosarul cauzei prin Posta Romana, potrivit
confirmarii de primire seria AR09286424743 (anexa 32).
Conform procesului verbal intocmit castigatorul licitatiei trebuie sa achite contravaloarea bunurilor în termen de 30 de
zile, respectiv pana la data de 07.11.2021, sub sanctiunea executarii garantiei de participare la licitatie.
Mentionam ca pana la data intocmirii prezentului raport castigatorul licitatiei nu a achitat contravaloarea bunurilor.
I.10. ALTE DEMERSURI
a) Invederam faptul ca în calitate de lichidator judiciar al societatii ALEX REAL FASHION SRL, am procedat la
intocmirea și depunerea la organul fiscal a Situatiei financiare anuale pentru anul 2020 și a Declaratiilor D100 pentru
lunile martie și iunie. (anexa 33)
b) Avand în vedere adresa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala- Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Galati- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, Serviciul de Inspectie Fiscala PJ 1, prin care
ne-au pus în vedere sa le transmitem documente privind relatiile comerciale ale societatii ALEX REAL FASHION SRL
cu societatea SOFITEL 2000 SRL în vederea finalizarii inspeciei fiscal la SOFITEL 2000 SRL, am emis notificarea nr.
6777/07.10.2021 catre debitoare prin care i-am solicitat sa comunice informatiile și documentele solicitate catre
Serviciul de Inspectie Fiscala PJ 1 (anexa 34).
II. RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROCEDURA EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR DIN
SURSE PROPRII SI MODALITATEA DE CALCUL A ONORARIULUI
a) Invederam instantei și creditorilor faptul ca în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ALEX REAL FASHION
SRL am efectuat din surse proprii urmatoarele cheltuieli de procedura:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

Nr.
Tip cheltuiala Suma Data factura
crt.
1 Cheltuieli conform rap. de activ nr.1 214.81 -
2 Cheltuieli conform rap. de activ nr.2 80 -
3 Cheltuieli conform rap. de activ nr.3 112.09 -
4 Cheltuieli conform rap. de active. nr.4 44.8 -
5 Pv adunare creditori 01.09.2021 8.50 30.09.2021
6 Publicatie de vanzare nr. 2 28.50 30.09.2021
7 Anunt ziar 91.30 23.09.2021
8 Pv adunare creditori 16.08.2021 8.50 31.08.2021
9 Pv adunare creditori 02.08.2021 8.50 31.08.2021
10 Anunt ziar 90.96 02.09.2021
11 Anunt ziar 86.63 05.07.2021
12 Publicatie de vanzare nr. 1 28.50 30.06.2021
13 Notificare 4894/28.06.2021 9.50 30.06.2021
14 Borderou 4209/28.305.2021 14.90 31.05.2021
15 Depunere raport de active. nr. 4 14.90 31.05.2021
16 Depunere raport de evaluare 14.90 31.05.2021
17 Depunere regulament de vanzare 9.50 31.05.2021
TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURA: 866,79 lei
b) In afara de cheltuielile mentionate mai sus, societatea mai are de achitat și contravaloarea Raportului de Evaluare
intocmit de GMT EVALUARI SI CONSULTANTA SRL în cuantum de 1785.00, potrivit Facturii Fiscale nr. 3078 din
data de 05.05.2021 emise de evaluator.
Mentionam faptul ca pana la acest moment Factura Fiscala nr. 3078 din data de 05.05.2021 nu a fost achitata.
c) Avand în vedere Incheierea de Sedinta din 19.11.2020, pronuntata în dosarul nr.904/93/2020, aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, prin care onorata instanta a confirmat practicianul în insolventa INTERCOM MANAGEMENT
SPRL cu un onorariu de 2.500 de lei/luna+ TVA și un onorariu de succes de 5% plus TVA în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei ALEX REAL FASHION SRL, pana la data prezentei, lichidatorul judiciar are de incasat
urmatoarele sume, respectiv:
SUME DE INCASAT REPREZENTAND ONORARIU Lichidator judiciar
Felul cheltuielilor de la art 161 pct 1 din Suma totala in
Denumire Suma in LEI TVA
Legea 85/2014 LEI
Conform Incheierii de Sedinta din
INTERCOM 19.11.2020
MANAGEMENT (onorariu lichidator judiciar 25.06.2020- 40.000 LEI 7.600 LEI 47.600 LEI
SPRL 27.10.2021
16 luni* 2.500 lei +TVA)
III SOLICITARI ADRESATE INSTANTEI:
Fata de toate acestea, lichidatorul judiciar solicita onoratei instante:
 Acordarea unui termen în vederea incasarii bunurilor ce au facut obiectul licitatiei din data de 07.10.2021
 Acordarea unui termen în vederea intocmirii planului și raportului de distribuire în masura în care castigatorul
licitatiei va proceda la achitarea pretului
 Acordarea unui termen în vederea reluarii licitatiilor pentru valorificarea activului debitoarei, în masura în care
castigatorul licitatiei nu va achita contravaloarea bunurilor castigate în cadrul licitatiei din data de 07.10.2021.
Anexele nu se publica în Buletinul Procedurilor de Insolventa, ele se regasesc depuse la dosarul cauzei.
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare Regulamentul) detinem calitatea de
operator. Avand în vedere faptul ca specificul atributiilor unui administrator/lichidator judiciar implica și prelucararea
în temeiul Legii Insolventei și a dispozitiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, va solicitam respectuos sa
va asigurati ca orice document pe care ni-l transmiteti și orice comunicare se efectueaza cu respectarea dispozitiilor
legale ale Regulamentului, ca persoanele vizate si-au dat acordul si/sau au cunostinta de acest transfer al datelor lor cu
caracter personal și ca ne transmiteti doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru
a ne indeplinii atributiile. Mentionam, de asemenea, ca vom prelucra datele primite strict în scopul gestionarii acestei
debitoare, intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, ca aceste date vor fi colectate, inregistrate,
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau
puse la dispozitie în orice alt mod celorlalti participanti ai procedurii în conformitate cu Legea, instructiunile instantei și
în masura necesitatii, și doar pentru a ne indeplini atributiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter
personal pentru o perioada de 2 ani dupa finalizarea procedurii de insolventa. Va garantam ca toti angajatii și
colaboratorii nostri respecta strict confidentialiatatea datelor, ca toate datele pe care ni le furnizati, inclusiv datele cu
caracter personal, sunt tratate cu respect de catre reprezentantii nostri, acestea fiind prelucrate de catre echipa de caz
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18851/08.11.2021

care gestioneaza debitoarea în cauza. Pentru mai multe informartii cu privire la politica noastra interna de protectie a
datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce priveste drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul,
rectificarea sau stergerea acestora ori restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum și dreptul la
portabilitatea datelor, sau orice alte intrebari aferente, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de e-mail:
office@inspec.ro.
Lichidator judiciar Intercom Management SPRL
Practician în insolventa coordonator Av. Tudose Laurentiu Constantin

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GONDOR SECURITY SRL (FOSTA GOMBOS SECURITY SRL), cod unic de înregistrare:
16107888
Societatea GONDOR SECURITY S.R.L; cod unic de înregistrare RO 16107888
Convocare adunare generală a creditorilor
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 55/1371/2013, Tribunalul Specializat Mureș;
2.Arhiva/registratura instanței: Târgu Mureș, str. Justiției, nr. 1. Jud. Mureș, telefon: 0265262010, luni-vineri 8:30-
12:30.
3.Debitor: GONDOR SECURITY S.R.L, cu sediul în Târgu Mureș, str. Liviu Rebreanu, nr. 29A, județ Mureș, CUI RO
16107888 și J26/185/2004
4. Lichidator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49, jud. Cluj, CIF
26619141, nr. Matricol: 2A0444, tel. 0264/432.603, E-mail: office@phoenixomega.ro;
5. Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului GONDOR SECURITY SRL
conform încheierii civile nr. 10/C/21.01.2016 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul cu nr.
55/1371/2013, în temeiul art. 13 din Legea nr. 85/2006, comunică următoarea: convocare a adunării generale a
creditorilor
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 49, jud. Cluj, la
data de 16.11.2021, ora 13:00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certifict calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar, până la data fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea modificării regulamentului de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei GONDOR SECURITY
SRL ;
Pentru alte informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar Phoenix Omega IPURL.

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18851/08.11.2021 conţine 26 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26