Sunteți pe pagina 1din 36

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 15439 - Luni, 20.09.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Alba ...................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea ALBA INSTALATII SRL ............................................................................................................................. 2

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea MIDO TRANS IMOB SRL........................................................................................................................... 3

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea LAVTRANS SRL ......................................................................................................................................... 4
2. Societatea PRINCEPS STUDIO INC SRL ..................................................................................................................... 5

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea DAN STEEL GROUP BECLEAN SA (FOSTA PROMET SA) .................................................................. 5

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea AYENDI GRUP SECURITY SRL ............................................................................................................... 6
2. Societatea BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL ...................................................................................................... 8
3. Societatea DESTINY CLOTHES SRL ......................................................................................................................... 11
4. Societatea NEO FURNITURE SRL ............................................................................................................................. 14
5. Societatea OPTIMUS TRANSPORT SRL ................................................................................................................... 15
6. Societatea PROTECTOR INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE SRL ............................................................... 17
7. Societatea RIGHT BETTING SRL .............................................................................................................................. 17

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea BANAT TIMOR PAN SRL ........................................................................................................................ 19
2. Societatea BESTLIVESALON SRL............................................................................................................................. 20

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 20
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea TURNIR SRL .............................................................................................................................................. 20

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea FAG INTERNAŢIONAL SRL ................................................................................................................... 21

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea ALFASETT CONSTRUCT S.R.L. ............................................................................................................. 24
2. Societatea APROCOR CONSTRUCŢII LEMN SRL .................................................................................................. 25

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 35
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 35
1. Societatea SAMEX SRL ............................................................................................................................................... 35

Județul Alba
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALBA INSTALATII SRL, cod unic de înregistrare: 11359248
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală a falimentului
Nr. 280/20.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2607/107/2012, Tribunalul Alba, Sectia a II-a Civila, Comerciala și de Contencios
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Administrativ și Fiscal, Judecator Sindic: Arion Blanca Adela


2.Arhiva/Registratura instanței: Adresa: Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, județul Alba, număr de telefon
0258/813510, fax: 0258 811184, programul arhivei/registraturii instanței: luni – vineri orele 9-13.
3.1. Debitor: Alba Instalatii SRL - în faliment, cod de identificare fiscală RO11359248, cu sediul social în Alba Iulia,
str. T. Vladimirescu, nr. 18, jud. Alba, număr de ordine în registrul comerțului J01 /560 /1998.
4.Lichidator judiciar: SP Magna Insolv IPURL, cod de identificare fiscală 32759085 cu sediul social în Hunedoara,
Bdul Republicii, nr. 8, bl. 8, ap. 3, jud. Hunedoara, număr înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 038,
tel/fax: 0354414493, mail:office@magnainsolv.ro, nume și prenume reprezentant lichidatorjudiciar persoană
fizică:Vitez Anca Cristina.
5. Subscrisa: SP Magna Insolv IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului ALBA INSTALAȚII SRL,
conform Sentinței nr. 527/F/2013 din data de 03.07.2013, pronunțată de Tribunalul Alba, secția Comercială și
Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2607/107/2012, în temeiul art. 21 alin. 1 coroborat cu art. 24 din Legea 85/
2006, comunică:
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitorul Alba Instalatii SRL
Termen: 29.09.2021
I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
În ceea ce privește stadiul procedurii de recuperare a bunului mobil constând în autoutilitară Dacia Double Cab cu nr.
de înmatriculare AB-06-JJY, aducem la cunoștința judecătorului sindic faptul că acesta din urmă se află în posesia
domnului Dragomir Daniel (cel de la care a fost recuperat și bunul mobil constând în buldoexcavator), fiind aflat
depozitat la locuința sa din com. Mihalț, jud. Alba. În urma multiplelor încercări de a intra în posesia bunului și în urma
numeroaselor apeluri telefonice, ni s-a adus la cunoștință faptul că domnul Dragomir Daniel, se află plecat din țară,
urmând ca la intoarcerea sa în țară să procedeze la predarea bunului. Am încercat fără succes să contactăm presoana
care se află în posesia bunului, astfel că ne-am deplasat în comuna Mihalț însă nu am reusțit identificarea bunului.. În
perioada care a trecut de la temenul precedent am încercat să luăm legătura cu fostul administrator pentru a obține alte
înformații cu privire la locul unde se află bunul însă nu am reușit să-l contactăm astfel că prin adresa nr. 279/13.09.2021
am procedat la solicitarea predării bunului în scris.
După intrarea în posesia bunului, lichidatorul judiciar va proceda la evaluarea bunului, convocarea ședinței adunării
creditorilor în vederea stabilirii unei proceduri de valorificare a bunului.
II. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 122 din Legea nr. 85/2006:
La data de 30.04.2021, debitoarea deținea în conturi suma de 2935,81 lei.
În perioada 01.05.2021-31.08.2021 nu au fost încasate sume de bani și nu au fost efectuate cheltuieli de procedură.
La data de 31.08.2021, debitoarea deținea în conturi suma de 2935,81 lei.
Anexăm prezentului raport, în temeiul art. 150 alin. 2 C.p.c. în copie conform cu orginalul:
- Dovezi publicare bpi
- Adresa solicitare predare autoutilitară Dacia Double Cab cu nr. de înmatriculare AB-06-JJY.
III. Cereri adresate judecatorului sindic:
Încuviințarea prezentului raport de activitate, acordarea unui nou termen de control în vederea recuperării tuturor
bunurilor din patrimoniul debitoarei și a valorificării acestora în modalitatea convenită de către ședința adunării
creditorilor, ce va fi convocată în acest sens.
Lichidator judiciar,
SP Magna Insolv IPURL

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIDO TRANS IMOB SRL, cod unic de înregistrare: 21573558
Notificare privind raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe
Nr. 234 data emiterii: 20/09/2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 193/1259 an 2016, Tribunalul Specializat Argeș, Judecător-sindic Stan Roxana -
Cristina.
2. Creditori: listă anexă
3. 1. Debitor: SC Mido Trans Imob SRL, cod de identificare fiscală 21573558, cu sediul social în Pitești, str. Sfânta
Vineri, nr. 76, bl. D26, et. 2, cam. 3, jud. Argeș, număr de ordine în registrul comerțului J03/801/2007.
3. 2. Administrator special: Enescu Alexandru.
4. Lichidator judiciar: Soc. Prof. Anteus Expert SPRL, cod de identificare fiscală 16423872, cu sediul în Pitești, str.
Mihai Eminescu, nr. 11A, et. 1, ap. 17, jud. Argeș, cod poștal 110135, număr de ordine în registrul formelor de
organizare RFO II 0183, tel. 0744. 508. 328, fax 0248/222. 547, e-mail gabrielexpert@yahoo.com, nume și prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Popescu Gabriel.
5. Subscrisa, Soc. Prof. Anteus Expert SPRL, în calitate de lichidator judiciar însărcinat cu conducere în tot a activității
debitorului, prin sentința nr. 805/2016 din data de 27.07.2014 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr.
193/1259 an 2016, prin care s-a deschis procedura de faliment prevăzută de Legea privind procedura insolvenței,
împotriva debitorului SC Mido Trans Imob SRL, în temeiul art. 160 alin. (2) și următoarele din Legea nr. 85/2014,
Notifică
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

La data de 20/09/2021 lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului Specializat Argeș raportul asupra
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe și planul de distribuire între creditori.
Alte mențiuni: Nu este cazul
Informații suplimentare:
O copie de pe raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe și planul de distribuire între
creditori urmează a fi afișate la ușa tribunalului la data de 20/09/2021. Totodată, raportul asupra fondurilor și planul de
distribuire au fost trimise spre publicare în Buletinul procedurilor de insolvență.
Oricare creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestații la raport în termen de 15 zile de la publicarea în
Buletinul procedurilor de insolvență.
O copie de pe contestație se comunică, de urgență, lichidatorului judiciar. Pentru alte informații suplimentare vă puteți
adresa lichidatorului judiciar.
Semnătură: Soc. Prof. Anteus Expert SPRL, prin Popescu Gabriel
Lista creditorilor
Nr.
Creditor Sediul /adresa
crt.
1 Căldăraru Mirela Alina România
2 Marinică Dănuț România
3 Matei Sever Mihai România
4 Sandu Ștefan România
5 Vlad Ionel România
D.G.R.F.P. Ploiești -
6 B-dul Republicii, nr. 118, Pitești, jud. Argeș
A.J.F.P. Argeș
7 Mun. Pitești Str. Victoriei, nr. 24, Pitești, jud. Argeș
Splaiul Unirii nr. 165, Clădirea TN Offices 2, subsol, parter i etajele 7, 8 și 9,
8 S.C. Kruk România SRL
sector 3, București
S.C. Proinvest Design Comp
9 Str. Intrarea Nicolae Bălcescu, nr. 19G, Pitești, jud. Argeș
SRL
S.C. Hoedlmayr Lazăr
10 Str. Serelor, nr. 19, com. Bascov, jud. Argeș
România SRL
S.C. Lagermax
11 Str. Teilor, nr. 2, Curtici, jud. Arad
Autotransport SRL
S.C. Transport Service Sediul procesual ales în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, clădirea 20, et. 3, sector
12
Group SRL 2, București
S.C. Omv Petrom Marketing
13 Sediul procesual ales în Calea Floreasca, nr. 39, sector 1, București
SRL
14 S.C. Quatro Prod Plast SRL Com. Căteasca, nr. 426, jud. Argeș
S.C. Arcoplast Anvelope
15 Calea București nr. 146, Ștefănești, jud. Argeș
SRL
16 S.C. Rcs & Rds SA Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Builiding, Faza I, sector 5, București
17 Enescu Alexandru România

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LAVTRANS SRL, cod unic de înregistrare: 24490589
Notificare privind depunerea procesului verbal al AC la debitoarea Lavtrans SRL
Nr. LT 012, data emiterii: 20.09.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2749/111/2021Tribunalul Bihor, Secția a II-a civilă, contencios administrativ și
fiscală, Judecător-sindic: Nicoleta Rădoacă.
2.Debitor: Lavtrans SRL - societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, conform L 85/ 2014, cu sediul în sat Munteni,
comuna Bulz, nr. 12, jud. Bihor, CIF RO24490589 nr. ORC Bihor J05/2366/19.09.2008.
3.Lichidator judiciar: CII Moți Laurențiu, cod de identificare fiscală RO 26424450, sediul profesional Aleșd, str. Viilor,
nr.59D, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B2611, agreat ANAF conform Ord.
2.442/18.08.2016,Tel 0744/572217, e-mail reorganizaremoti@yahoo.com
4.Subsemnatul: CII Moți Laurențiu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Lavtrans SRL conform încheierii nr.
224/F/30.06.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal, în dosarul
2749/111/2021, în temeiul art. în temeiul art.47 și următoarele din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, notifică:
5.Depunerea la dosarul sus menționat a procesului verbal din 20.09.2021 și în care, cu votul a 58,2 % din creanțe, a fost
confirmat lichidatorul judiciar și onorariul,dar se evidențiază și faptul ca nu există contestații la documentele depuse de
lichidator în cadrul procedurii.
Lichidator judiciar – CII Moți Laurențiu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

2. Societatea PRINCEPS STUDIO INC SRL, cod unic de înregistrare: 19671309


Convocare adunare generală a creditorilor debitorului SC Princeps Studio INC SRL
Număr:2976, data emiterii: 20.09.2021
1.Date privind dosarul: Dosar numar: 2637/111/2015, Tribunalul Bihor, Secția a II-a civilă.
Judecător sindic: Varga Iren
2.Arhiva/registratura instanței:Adresa: str. Parcul Traian, nr.10, jud. Bihor. Programul arhivei/registraturii instanței
8.30-– 12.30
3.Debitor: SC Princeps Studio Inc SRL, sediul social: Tinăud, nr.192, jud. Bihor, Număr de ordine în registrul
comerțului J5/2673/2006, Cod unic de înregistrare: 19671309.
4. Lichidator judiciar: GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, Cod de identificare fiscală: RO 23324014. sediul social:
Oradea, str. Horea, nr.42, jud. Bihor, prin ec. Țiril Oana, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RSP
0337/2008. Tel: 0259-222.555; Adresa web: www.gmrgroup.ro, e-mail: office@gmrgroup.ro
5.Subscrisa, Global Money Recovery SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PRINCEPS STUDIO
INC SRL, conform Încheierii nr. 1121/F/2016, din data de 27.09.2016 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a
Civilă, în dosarul nr. 2637/111/2015, în temeiul art. 48 din Legea 85/2014 privind procedura falimentului convoacă:
adunarea generală a creditorilor debitorului SC Princeps Studio INC SRL
Adunarea generală a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Horea, nr.42, jud. Bihor, în
data de 04.10.2021 la ora 14:00. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți cu procură specială
autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul
unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorportat, atașat sau asociat semnătura electronică, bazată pe un certificat
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea
votului.
Ordinea de zi:
1.Aprobarea modalităților de valorificare a bunurilor imobile și mobile ale debitoarei SC Princeps Studio INC SRL.
Global Money Recovery SPRL – Ec. Țiril Oana

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAN STEEL GROUP BECLEAN SA (FOSTA PROMET SA), cod unic de înregistrare: 573652
Anunț depunere documente la dosarul cauzei
Nr. 6937/20.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 142/112/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal.
2.Arhiva/registratura instanței: Bistrița, str. Alba Iulia nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, Număr de telefon: 0263/213.528.;
Fax: 0263-231509; Programul arhivei/registraturii instanței: Arhiva 08:30-12:30; Registratura: 08:30-12:30.
3.Debitor: Dan Steel Group Beclean SA (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Beclean, str.
Valea Viilor, nr. 3, Județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la ONRC sub nr. J6/14/1991, atribuit în data de 08.02.1991,
având CUI 573652.
4. Adunare Creditori: conform tabelului definitiv.
5.Administrator judiciar: Consorțiul format din CITR Filiala Cluj SPRL, societate civilă profesională – practician în
insolvență cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, et. 3, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Formelor
Organizate al UNPIR sub nr. RFO II - 0760/25.04.2014 și în Tabloul UNPIR sub nr. 2B0760/25.04.2014, e-mail
office@citr.ro și Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 52, parter, ap. 1-2,
înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al UNPIR sub nr. RFO II 0488, e-mail office@primeinsolv.ro, cu sediul
ales pentru corespondență în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 3, județul Cluj.
6. Subscrisele CITR Filiala Cluj SPRL și Prime Insolv Practice SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat
prin încheierea civilă nr. 173/03.06.2020 pronunțată la data de 03.06.2020 în dosarul nr. 142/112/2020, aflat pe rolul
Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, prin prezentul Anunță
Creditorii societății Dan Steel Group Beclean SA faptul că la data de 13.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei nr.
142/112/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Planul de reorganizare al societății Dan Steel Group Beclean
SA, întocmit de către societatea debitoare prin administrator special, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 85/2014.
Informații Suplimentare: Pentru orice nelămuriri sau solicitări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la numerele de
telefon 0264444821/822 sau la adresele de email: office@citr.ro, office@primeinsolv.ro, paul.cirlanaru@citr.ro,
raluca.ciortea@citr.ro.
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale
ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter
personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne
îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei
debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate,
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau
puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și
în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter
personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toți angajații și
colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu
caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz
care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a
datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul,
rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la
portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail:
protectia.datelor@citr.ro.
Cu deosebită considerație,
Cluj Napoca
17.09.2021
AN/RC
Prime Insolv Practice SPRL
CITR Filiala Cluj SPRL
Partner
Paul - Dieter Cîrlănaru

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AYENDI GRUP SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 35573434
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 29185/3/2020, Tribunalul București Sectia a VII a Civila
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sect 6; Arhiva:
email: trb-insolventa@just.ro, Fax – 021.313.28.02; Programul arhivei/registraturii instanței: luni - vineri: 09:30 - 14:00
3.1. Debitor: AYENDI GRUP SECURITY SRL
Cod de identificare fiscală: 35573434. sediul social: București Sectorul 2, Strada VIESPARILOR, nr. 16.
3.2. Administrator special: NITA CARMEN - LIVIA
5.Administrator judiciar: ROVIGO S.P.R.L.
Cod de identificare fiscală: 20715409. sediul social: str. Maresal Josef Pilsudski, nr.2, sect.1.
Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II - 0008. Tel/Fax: 210.16.67.E-mail:
office@rovigo.ro. nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Cristian Stangaciu;
Subscrisa ROVIGO SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului AYENDI GRUP SECURITY SRL
in temeiul:
 art. 59 și din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, depune raportul lunar privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 din Legea nr. 85/2014
comunică:  Raportul administratorului judiciar privind activitatea desfasurata;
astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 1 fila.
6. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de
insolvență.
7. Semnătură:
ROVIGO SPRL
Raportul nr. 2 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în
condițiile art. 59 alin. (1) din legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței pentru debitorul Ayendi Grup
Security SRL
Număr dosar: 29185/3/2020
Instanta: Tribunal București Sectia a VII a Civila
Administrator judiciar: ROVIGO SPRL
Debitor: AYENDI GRUP SECURITY SRL
TERMEN: 13.04.2021
I. Informații preliminare despre societatea debitoare
Date despre societate:
Sediul social: București Sectorul 2, Strada VIESPARILOR, nr. 16
Număr de ordine în registrul comerțului: J40/1428/2016, atribuit în data de 02.02.2016
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Cod unic de înregistrare: 35573434


Forma de organizare: societate cu răspundere limitată
Domeniul de activitate principal declarat conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
8010 - Activități de protecție și gardă
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 320 LEI, integral vărsat
Număr părți sociale: 32
Valoarea unei părți sociale: 10 LEI
ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE
TOADER ADINA-GEORGIANA
Calitate: asociat unic
Cetățenie: română
Aport la capital: 320 LEI
Aport vărsat total: 320 LEI
Aport vărsat în LEI: 320 LEI
Număr parți sociale: 32
Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
NIȚĂ CARMEN - LIVIA
Calitate: administrator
Cetățenie: română
Puteri: DEPLINE, EXERCITATE IN MOD EXCLUSIV
Data numirii: 29.10.2019
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 30.10.2019
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
II. Mențiuni privind modul în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile decurgând din Legea 85/2014:
Prin Sentință civilă nr. 5134/2020 din 24.11.2020 pronuntata de Tribunalul București - Sectia Civila în dosarul nr.
29185/3/2020, la cererea debitoarei AYENDI GRUP SECURITY SRL a fost dispusa deschiderea procedurii generale
de insolventa, administrator judiciar fiind desemnat ROVIGO SPRL.
În temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014 și a celor dispuse de către judecătorul sindic prin sentinta de deschidere a
procedurii generale de insolvență din 24.11.2020 administratorul judiciar a procedat la efectuarea următoarelor
demersuri :
Efectuarea demersurilor prevăzute la art.76 din Legea 85/2014 astfel:
Sentința de deschidere a procedurii de insolvență a fost notificata de către administratorul judiciar, prin adresa nr.
5694/30.12.2020 unităților bancare cu mențiunea să nu efectueze nicio operațiune în contul debitoarei, fără acordul
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, respectic cu mențiunea că deschiderea procedurii suspendă orice
acțiune judiciară și extrajudiciară împotriva debitoarei și a bunurilor sale.
Contul detinut de societate la UNICREDIT BANK a fost transformat în CONT UNIC DE INSOLVENTA.
II.1 Activitatea curenta a societatii
De la ultimul termen și pana la data intocmirii prezentului raport, societatea si-a desfasurat activitatea de paza, conform
obiectului de activitate, prin administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.
Societatea are în portofoliu 15 contracte de prestari de servicii de paza și protective și 101 contracte individuale de
munca.
Anexam prezentului raport copii de pe borderourile avizate de adminsitratorul judiciar.
II.2 Intocmirea Tabelului definitiv de creante al AYENDI GRUP SECURITY SRL
Ca urmare a expirarii termenului pentru formularea contestatiilor impotriva tabelului preliminar, administratorul
judiciar a analizat declaratiile de creanta inregistrate la dosarul cauzei intocmind Tabel definitivde creante al debitoarei
AYENDI GRUP SECURITY SRL, tabel publicat și în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.3.741/01.03.2021. Avand
în vedere cererea de inscriere la masa credala și contestatia formulata de Swat Shield prin lichidator judiciar prin care se
solicita inscrierea în tabelul creditorilor a petentei cu suma de 2.229.305,11 lei ceea ce ar face ca acest potential creditor
sa fie majoritar, pentru a avea un plan de reorganizare care sa reliefeze cat mai corect masa credala, în temeiul art. 111
alin 6 din Legea 85/2014, administratorul judiciar va solicita instantei inscrierea provizorie a acestui creditor pana la
solutionarea definitiva a constetatiei formulate și intocmirea tabelului definitiv completat. De la aceasta data curge
termenul pentru depunerea planului de reorganizare.
II.3 Convocarea Adunarii creditorilor AYENDI GRUP SECURITY S.R.L SRL
In considerarea cererilor de repunere în termen și a noii declaratii de creanta formulata de Swat Shield SRL,
administratorul judiciar va convoca prima adunare a creditori dupa solutionarea cererilor formulate de toti creditorii,
astfel incat componenta masei credale sa fie definitivata la acel moment.
II.4 Desemnarea administratorului special al debitoarei AYENDI GRUP SECURITY SRL
In temeiul art. 53 și art.58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, prin
Decizia nr. 10/14.01.2021 a fost desemnata dna NITA CARMEN LIVIA în calitate de administrator special al
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

debitoarei AYENDI GRUP SECURITY SRL, mandatul acestuia fiind neremunerat.


II.5 Demersuri privind inventarierea bunurilor din patrimoniul AYENDI GRUP SECURITY SRL
Avand în vedere specificul activitatii de paza societatii, ce presupune o schimbare continua a personalului societatii și a
stocurilor acesteia, procedura de inventor va fi demarata imediat dupa comunicarea de catre administratorul special al
persoanelor desemnate de acesta sa participe la aceasta operatiune impreuna cu adminsitratorul judiciar. Procesul verbal
de inventariere a bunurilor din patrimoniul AYENDI GRUP SECURITY SRL a fost predat adminsitratorului judiciar la
data de 17.09.2021 (anexat).
III. Cereri adresate judecătorului sindic:
 Încuviințarea prezentului raport de activitate;
 Inscrierea provizorie a creantei Swat Shield SRL, cu suma de 2.229.305,11 lei în tabelul definitiv de creante, în
temeiul art. 111 alin. 6 din Legea 85/2014;
 Acordarea unui nou termen în vederea continuării efectuării tuturor demersurilor de către administratorul judiciar
potrivit Legii nr. 85/2014.
Rovigo S.P.R.L.
Administrator judiciar al Ayendi Grup Security SRL – în insolventa

2. Societatea BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 28662830


TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VII-A CIVILA
Dosar nr.: 6579/3/2016
Debitor BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL
Sediul social: București sector 1, str. Popa Savu nr.22, corp C, cam.1, et.parter
CUI: 28662830, J40/7616/2011
Publicatie de vanzare
Nr.6579/3/2016/17.09.2021
Subscrisa, PECUNIA I.P.U.R.L., reprezentata prin asociat unic FLORICA CRETU, în calitate de lichidator judiciar al
BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL cu sediul în București sector 1, str. Popa Savu nr. 22, corp C, cam. nr.1, et.
parter, avand CUI 28662830 și J40/7616/2011, desemnata conform incheierii de sedinta din data de 17.11.2020,
pronuntata de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila, în dosar nr. 6579/3/2016, în conformitate cu raportul de
reevaluare intocmit în prezenta cauza și cu hotararea adoptata în cadrul adunarii creditorilor ce a avut loc în data de
17.05.2021, anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor bunului mobil: autovehicul DODGE NITRO, an de fabricatie
2008, s.s.1D8GUE8988W139600, 2777 cc, putere 130 kw, motorina, transmisie automata, culoare rosu, avand nr. de
inmatriculare B-900-BDC, stare tehnica generala: nefunctional, în valoare de 2.800 eur, exclusiv TVA, la curs BNR din
ziua platii.
Prima vanzare a bunului mobil descris mai se va organiza la data de 23.09.2021, ora 12.00, prin licitatie publica cu
strigare.
In cazul în care bunul mobil, nu se va vinde la primul termen, incepand cu data de 30.09.2021 se vor organiza alte 7
(sapte) sedinte de licitatie, saptamanal, în fiecare zi de joi, la aceeasi ora și în aceleasi conditii.
Orice oferta de pret identificata, inferioara pretului obtinut prin raportul de reevaluare, va fi supusa aprobarii adunarii
creditorilor.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.1, ap.35, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate în caietul de sarcini, cel tarziu
pana în preziua licitatiei, ora 12.00.
Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte în scris lichidatorul judiciar pana la data
licitatiei.
Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum și modul de organizare a acesteia se
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.1,
ap.35, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este 300 lei, iar taxa de participare la licitatie este 100 lei.
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.
CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Pot participa la licitatie toate persoanele fizice sau juridice care depun pana în preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :
-cerere de inscriere la licitatie ;
-dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum și
imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
-imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
-dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului mobil pentru care se
inscrie la licitatie. Suma va fi achitata în contul unic de lichidare.
-dovada achitarii c/val. caietului de sarcini.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat în București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.1,
ap.35, sector 3, tel. 0748.218.555, fax: 021.320.14.84/85.
Pecunia I.P.U.R.L.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

lichidator judiciar al
Borcea Design Construct SRL
Cretu Florica
*
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VII-A CIVILA
Dosar nr.: 6579/3/2016
Debitor BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL
Sediul social: București sector 1, str. Popa Savu nr.22, corp C, cam.1, et. parter
CUI: 28662830, J40/7616/2011
Regulament privind organizarea licitatiilor pentru vanzarea bunului mobil
apartinand Borcea Design Construct SRL
1. OBIECTUL LICITATIEI
Obiectul licitatiei ce se va organiza în data de 23.09.2021, ora 12.00, il reprezinta vanzarea bunului mobil identificat în
patrimoniul societatii debitoare și constand in: autovehicul DODGE NITRO, an de fabricatie 2008,
s.s.1D8GUE8988W139600, 2777 cc, putere 130 kw, motorina, transmisie automata, culoare rosu, avand nr. de
inmatriculare B-900-BDC, stare tehnica generala: nefunctional, în valoare de 2.800 eur, exclusiv TVA, la curs BNR din
ziua platii, în conformitate cu raportul de reevaluare intocmit în prezenta cauza și cu hotararea adoptata în cadrul
adunarii creditorilor ce a avut loc în data de 17.05.2021.
2. ORGANIZAREA LICITATIEI
Licitatia este organizata de lichidatorul judiciar PECUNIA I.P.U.R.L., cu sediul ales în București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.1, ap.35, sector 3, desemnat lichidator judiciar al BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL, conform incheierii de
sedinta din data de 17.11.2020, pronuntata de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila în dosar nr.6579/3/2016.
Anuntul privind organizarea licitatiei a fost publicat în cotidianul Bursa, pe site-ul lichidatorului judiciar, pe site-ul
UNPIR, pe site-uri specializate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar.
3. DATA SI LOCUL LICITATIEI
Licitatia pentru vanzarea bunului mobil mentionat la pct.1 va avea loc la data de 23.09.2021, ora 12.00.
Pretul de pornire la licitatie pentru vanzarea bunului mobil, apartinand BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL este
pretul de reevaluare, acesta fiind stabilit prin rapoartul de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat PST
APPRAISAL SRL și aprobat în cadrul adunarii creditorilor din data de 17.05.2021.
In cazul în care bunul mobil nu se va vinde la primul termen de licitatie, incepand cu data de 30.09.2021 lichidatorul
judiciar va organiza alte licitatii, saptamanal, în fiecare zi de joi, la aceeasi ora și în aceleasi conditii.
Documentele de inscriere la licitatie mentionate atat în cadrul prezentului regulament și în caietul de sarcini se pot
depune cel tarziu pana în preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3 sau prin e-mail la adresa office@pecunia-ipurl.ro.
Locul de desfasurare a licitatiilor este în București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3.
4. PRETUL SI MONEDA DE OFERTARE
Oferta se face în moneda nationala a Romaniei – RON.
Pretul de pornire la licitatie pentru vanzarea bunului mobil, apartinand BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL este
pretul de reevaluare, stabilit prin raportul de reevaluare și aprobat în cadrul adunarii creditorilor din data de 17.05.2021,
diminuat cu 20%, respectiv 2.800 eur exclusiv TVA, la curs BNR din ziua platii.
5. TIPUL LICITATIEI
Vanzarea bunului mobil se va face prin licitatie publica cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii 85/2014 și ale
Codului de procedura civila.
6. PARTICIPANTII LA LICITATIE
La licitatie pot participa ofertantii interesati care indeplinesc conditiile impuse prin caietul de sarcini.
Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului de a participa la licitatie, în conformitate cu documentele licitatiei.
Nu sunt acceptati la licitatie ofertantii care nu indeplinesc conditiile legale, cei care au datorii neonorate fata de
BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL sau care sunt în litigiu cu falita pentru neindeplinirea obligatiilor asumate fata
de aceasta.
7. CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Ofertantii interesati vor achizitiona Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar situat în București, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3. Pretul prezentului caiet de sarcini este 300 lei, iar taxa de participare la licitatie
este 100 lei, achizitionarea caietului de sarcini fiind obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Toti potentialii
cumparatori trebuie sa fie inregistrati de lichidatorul judiciar și sa depuna la sediul acestuia pana în preziua licitatiei, ora
12.00, urmatoarele documente care constituie conditia acceptarii ofertei pentru participarea la licitatia publica:
a. Cererea de inscriere la licitatie, care va avea urmatoarea forma:
a.1. pentru persoane juridice :
Cerere de inscriere
„Subscrisa …............................, cu sediul în …............................., avand nr. de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului …..........., cod fiscal (C.U.I.) …........................., cont IBAN nr….............................................. deschis la
banca …………….............., reprezentata legal de …..................................., prin prezenta va solicitam inscrierea pentru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

participarea la licitatia organizata în data de ………, în vederea cumpararii urmatoarelor bunuri mobile:
…………………………….. apartinand BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL. Valoarea de incepere a licitatiei este
de …………… eur exclusiv TVA.
Declaram ca ne-am insusit și suntem de acord cu prevederile procedurii de participare la licitatie aflate la dosarul de
prezentare. Data: Semnatura și stampila
a.2. pentru persoane fizice :
Cerere de inscriere
„Subsemnatul(a) …...................................., cu domiciliul în ….................................., posesor al B.I. / C.I. / Pasaport
seria …............, nr. …................, eliberat la data de …................, de catre …............, avand C.N.P. ….........................,
prin prezenta va solicitam inscrierea pentru participarea la licitatia organizata în data de ……….., în vederea cumpararii
urmatoarelor bunuri mobile ……………………………. Apartinand BORCEA DESIGN CONSTRUCT SRL. Valoarea
de incepere a licitatiei este de …………. Eur exclusiv TVA.
Declaram ca ne-am insusit și suntem de acord cu prevederile procedurii de participare la licitatie aflate la dosarul de
prezentare. Data: Semnatura”
b. Dovada achitarii Caietului de Sarcini (chitanta / copie chitanta);
c. Dovada depunerii garantiei de participare la licitatie, în cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie a bunului
mobil. Garantia se va plati în contul unic de lichidare al societatii debitoare.
d. Documente necesare:
1. Pentru persoane  imputernicire acordata persoanei care reprezinta ofertantul în sedinta de
juridice romane licitatie,
2. Pentru persoane
juridice straine  copie dupa certificatul de inmatriculare al societatii la ORC
3.Pentru comercianti persoane  declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla în
fizice sau reorganizare judiciara sau faliment
asociatii familiale  documente de identificare a firmei, certificat de inmatriculare al societatii
4. Persoane fizice comerciale straine, tradus în limba romana, iar traducerea sa fie legalizata de un
romane notar public din Romania,
5. Persoane fizice
straine  declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla în
reorganizare judiciara sau faliment
 copie dupa actul de identitate și de pe autorizatia de functionare eliberata de
autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum și
de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.
 copie de pe actul de identitate.
 copie de pe pasaport.

Garantia depusa se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului castigator al licitatiei și adjudecatar
al bunului mobil. Garantia de participare a ofertantului adjudecatar va constitui avans la pretul de vanzare – cumparare.
Neindeplinirea sarcinilor stabilite prin Caietul de sarcini și Procesul verbal de licitatie incheiat, conduce la pierderea
garantiei de participare.
Toate documentele prevazute la prezenta sectiune reprezinta conditii obligatorii de participare la licitatie și vor fi
depuse pana în preziua licitatiei ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.1, ap.35, sector 3.
Contravaloarea caietului de sarcini se va achita în numerar la sediul lichidatorului judiciar sau în contul IBAN nr.RO49
PIRB 4244 7776 8100 1000 deschis la FIRST BANK SA.
Taxa și garantia de participare la licitatie vor fi achitate în numerar la casieria debitoarei BORCEA DESIGN
CONSTRUCT SRL.
8. MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI
Vanzarea se va face de catre o Comisie desemnata de lichidatorul judiciar.
Licitatia va avea loc la data de 23.09.2021, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3.
La ora 12.00, Comisia de licitatie va proceda la verificarea indeplinirii conditiilor de participare la licitatie. De
asemenea, Comisia va lua în analiza și va solutiona eventualele contestatii privind conditiile de participare la licitatie.
In urma verificarii indeplinirii conditiilor de participare la licitatie, respectiv a solutionarii eventualelor contestatii,
comisia va anunta lista ofertantilor admisi.
Presedintele Comisiei deschide sedinta de licitatie anuntand scopul acesteia, pretul de pornire și modul de desfasurare.
Pretul de pornire la licitatie al bunului mobil este cel aprobat în cadrul Adunarii creditorilor din data de 17.05.2021.
Pasul licitatiei se stabileste la 10% din pretul de pornire al acesteia.
Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive. Licitatia incepe prin citirea ofertelor primite pana la acea data
și va oferi spre vanzare bunurile, prin strigari succesive la intervale de timp, care sa permita optiuni și supralicitari,
pornind de la pretul stabilit pentru inceperea licitatiei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

In cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare, un pret egal cu pretul anuntat de presedintele
comisiei de licitatie.
Daca se 11fer apretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare,
pana cand unul din ofertanti accepta pretul astfel majorat. Adjudecatarul licitatiei este ofertantul cu cel mai mare pret
oferit.
Daca niciunul din ofertanti nu 11fer apretul de pornire, sedinta de licitatie se inchide, fara adjudecare. Sedinta se va
amana la un alt termen conform caietului de sarcini. Daca se prezinta un singur ofertant acceptat care 11fer apretul de
pornire al licitatiei, acesta va fi declarat adjudecatar.
9. ADJUDECAREA SI EFECTUAREA PLATILOR
In urma adjudecarii bunului mobil, se va intocmi procesul verbal al licitatiei ce va fi semnat de membrii comisiei și de
catre adjudecatar. Adjudecatarul (persoana fizica sau juridica) este obligat ca în termen de 5 zile calendaristice de la
data adjudecarii sa achite pretul integral al bunului adjudecat. In interiorul termenului scadent de plata se accepta și plati
partiale. In cazul în care adjudecatarul nu respecta conditiile și termenele de plata prevazute de prezentul regulament,
lichidatorul judiciar are dreptul exclusiv, recunoscut și insusit fara opozitie de catre ofertanti de a anula licitatia fara alte
formalitati prealabile. In situatia anularii licitatiei din culpa adjudecatarului, sumele platite cu titlu de garantie precum și
platile partiale efectuate, nu vor fi restituite. In situatii exceptionale, termenul poate fi prelungit cu 10 zile, cu conditia
expedierii unei notificari catre lichidatorul judiciar, notificare ce va fi insusita de catre acesta. Garantia depusa de catre
adjudecatar se va deduce din pretul de cumparare. Pentru participantii declarati necastigatori, garantia de participare la
licitatie se va restitui în termen de 5 zile lucratoare calculate de la data adjudecarii. Cheltuielile ocazionate de vanzare
(onorarii notariale, taxe de timbru etc.) cad în sarcina cumparatorului.
10. INCIDENTE, CONTESTATII
Revocarea ofertei dupa adjudecare sau neachitarea pretului în termen, conduc la pierderea garantiei de participare
depusa precum și platilor partiale efectuate, caz în care bunul adjudecat initial va fi scoas din nou la licitatie, cu o
notificare prealabila a adjudecatarului.
Ofertantii pentru care exista dovezi ca au stabilit intelegeri pentru falsificarea rezultatelor licitatiei în scopul obtinerii
unor preturi mai avantajoase, pierd garantia de participare și vor fi exclusi de la licitatie.
In timpul desfasurarii sedintei de licitatie sunt interzise actiunile corelate ale licitatorilor ce au ca scop perturbarea
sedintei sau influentarea membrilor comisiei de licitatie.
Orice contestatie se va depune în scris la adresa lichidatorului judiciar în termen de 2 (doua) zile de la data incheierii
sedintei de licitatie.
Analiza și raspunsul la contestatii se vor realiza în termen de 3 (trei) zile de la data depunerii acestora.
Pecunia I.P.U.R.L.
asociat unic Cretu Florica
lichidator judiciar al
Borcea Design Construct SRL

3. Societatea DESTINY CLOTHES SRL, cod unic de înregistrare: 27123897


Date privind dosarul: Număr dosar 123/3/2021, Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă,
Judecător sindic: Barea Brezae Alexandra Luiza;
Debitor: DESTINY CLOTHES SRL
Cod de identificare fiscală 27123897;
Sediul social: Municipiul București, sector 3, str. BABA NOVAC, nr. 16, Bloc 23, Scara 2, Etaj P, Apartament 47, Cod
poștal 31629;
Număr de ordine în registrul comerțului: J40/9509/2011.
ADMINISTRATOR judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SMARANDA DUSA-GRUIA;
Cod de identificare fiscală: RO 26224230;
Sediul social: București, str. Aurel Persu, nr.153, sc.A, et.2, ap.27, sector 4;
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B 2370;
Tel: 0761753676; E-mail: insolventa.dusagruia@gmail.com;
Reprezentant administrator judiciar: SMARANDA DUSA-GRUIA.
Termen: 21.09.2021.
Raportul administratorului judiciar
intocmit în conformitate cu dispozitiile art.97 din Legea 85/2014,
cu privire la debitoarea Destiny Clothes SRL – în insolventa
Nr. 650/01.07.2021
Subscrisa CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SMARANDA DUSA-GRUIA, identificată prin CIF RO
26224230, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B2370, având sediul social în București, sector 4,
str. Aurel Persu, nr.153, sc.A, et.2, ap.27 și adresa poștală pentru corespondenta letrica în București, sector 2, OP 49, CP
7, reprezentată legal prin practician în insolvență Smaranda DUSA-GRUIA, în calitate de administrator judiciar al
debitoarei DESTINY CLOTHES SRL– în insolvență, identificată prin CUI 27123897, nr. înreg. La Reg.Com.:
J40/9509/2011, având sediul social în Municipiul București,Sector 3, str. BABA NOVAC, nr. 16, Bloc 23, Scara 2, Etaj
P, Apartament 47, Cod poștal 31629, desemnat în această calitate prin Hotararea intermediara nr. 1332, din data de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

16.03.2021, pronunțată de Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, în Dosarul nr. 123/3/2021, în condițiile stabilite
de art.97 din Legea 85/2014, prezinta,
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor
cărora le-ar fi imputabilă,
dupa cum urmeaza:
Raportul lichidatorului judiciar referitor la situatia economico – financiara a societatii debitoare. Documente analizate.
Societatea debitoare DESTINY CLOTHES SRL, administratorul și asociatii, persoane juridice, au fost notificati cu
privire la deschiderea procedurii generale a insolvenței și cu privire la obligatia depunerii documentelor prevazute de
art. 67 din Legea nr. 85/2014.
Atat debitoarea, cat și administratorul sau și asociatii persoane juridice nu au receptionat notificarea, corespondenta
fiind integral returnata cu mentiunea „expirat termen pastrare”
Debitoarea nu a predat administratorului judiciar documentele prevazute de art. 67 din Legea nr. 85/2014. In vederea
stabilirii cauzelor ce au condus la starea de incapacitate de plata a debitoarei, administratorul judiciar a procedat la
solicitarea de relatii și informatii de la creditorul unic – DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR
PUBLICE BUCUREȘTI și a incercat obtinerea și analizarea informatiilor de pe site-ul Ministerului de Finante și a altor
site-uri de specialitate (listafirme.ro).
Din interogarea informatiilor existente cu privire la societate (extras RECOM, extras M.Of.) administratorul judiciar a
constatat faptul ca societatea debitoare are sediul social declarat în Municipiul București,Sector 3, str. BABA NOVAC,
nr. 16, Bloc 23, Scara 2, Etaj P, Apartament 47, Cod poștal 31629, detinut în baza Contractului de inchiriere nr.375 din
data de 01.02.2011, care a expirat la data de 01.02.2012, fara a se face vreo dovada/mentiune cu privire la
prelungirea/inlocuirea acestuia.
Tot din interogarea informatiilor existente cu privire la societate (extras RECOM, publicari în M.Of., site listafirme.ro)
societatea debitoare figureaza ca fiind administrata de catre un administrator statutar cu puteri depline.
Societatea nu este inregistrata cu puncte de lucru sau alte sedii, iar din din interogarea informatiilor existente cu privire
la societate (extras RECOM, site și relatii comunicate ANAF) rezulta ca societatea este declarata inactiva, conform
deciziei nr.372171 / 21-MAR-13, cu inactivare din 17.06.2013, conform dosarului întocmit de Administratia sector 3 a
Finantelor Publice, publicat la 18.06.2013 și nu a mai inregistrat date cu privire la activitatea depusa din anul 2012 pana
în prezent, iar situatiile financiare pentru ultimii trei ani inaintea deschiderii procedurii de insolventa nu au fost
inregistrate.
Fata de faptul ca nici debitoarea și nici asociatii sai nu au dat curs notificarii comunicate de catre administratorul
judiciar, precum și fata de faptul ca pe site-ul ANAF debitoarea figureaza ca nu a mai inregistra declaratii din anul 2012
(Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 31 Octombrie 2012), administratorul judiciar a cercetat situatia juridica a
asociatilor debitoarei și a constatat urmatoarele:
Asociatul FED LEX SRL este radiat din registrul comertului, ca efect al inchiderii procedurii simplificate de faliment,
derulate în cauza cu nr. 2508/113/2015, aflata pe rolul Tribunalului Braila, cauza în care s-a pronuntat Sentința nr.347
din 06 octombrie 2016 (definitiva), publicata în BPI 19145/20.10.2016.
Din analiza dosarului de faliment al asociatului FED LEX SRL, respectiv din raportul cu privire la cauzele insolvenței
intocmit de catre lichidatorul judiciar, rezulta ca, citam în extras:
„ … societatea s-a constituit în data de 29.09.2010 având capital social în valoare de 200 lei, apartinând asociatilor
persoana fizica Târnoschi Paulini,cu o cota de participare la beneficii și pierdere de 5 % și asociat persoana juridica
Târnoschi Invest SRL cu o cota de participare la beneficii Oi pierdere de 95 %. … Notificarile au fost returnate cu
mentiunea „ avizat,reavizat, lipsa domiciliu, se aproba înapoierea”. Lipsa de cooperare a administratorului statutar a
condus la imposibilitatea lichidatorului de a intra în posesia actelor societatii. Având în vedere acest fapt, nu s-a putut
verifica regularitatea tinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaratiilor fiscale și a situatiilor financiare
anuale/semestriale și nici existenta contabilitatii de gestiune. … societatea nu figureaza cu situatii financiare depuse. …
Din verificarile efectuate pe site-ul Ministerului de Finante reiese ca societatea a depus bilant contabil (raportari
financiare anuale) doar în anul 2009. De asemenea, prin adresa nr.2/03.12.2015, înregistrata la AJFP Braila sub
nr.287409/03.12.2015, lichidatorul judiciar a solicitat copii dupa ultimele raportari financiare depuse de catre debitoarea
falita. … societatea Fed Lex SRL Braila este declarata inactiva prin Decizia de Inactivare nr.1040/29.05.2012 iar cu
privire la raportarile financiare au fost eliberate copii dupa bilantul anual din 2008 – incomplet, bilant semestrial la
30.06.2009 precum și bilant semestrial la 30.06.2010….SC FED LEX SRL nu figureaza în evidenta fiscala cu bunuri
mobile și imobile declarate, generatoare de impozite și taxe locale. … lichidatorul judiciar nu poate stabili cu exactitate
cauzele care au condus
la aparitia starii de insolventa a debitoarei și nici persoanele care ar putea fi raspunzatoare pentru aceasta. „
Asociatul FED LEX SRL a fost administrat de acelasi administrator ca și debitoarea DESTINY CLOTHES SRL,
respectiv de dl. Târnoschi Paulini.
Asociatul DESIGNIT WEB DEVELOPMENT SRL este aparent în functiune și nu este publicat în buletinul insolventei,
dar din evidentele inregistrate și relatiile obtinute de pe site-ul ANAF și listafirme.ro, rezulta ca societatea nu a mai
inregistrat rezultate econonico-financiare din anul 2010, respectiv nu a mai depus declaratii din anul 2012 (data ultimei
inregistrari – 29 Octombrie 2012)
De asemenea, și asociatul DESIGNIT WEB DEVELOPMENT SRL este administrat de acelasi administrator ca și
debitoarea DESTINY CLOTHES SRL, respectiv de dl. Târnoschi Paulini.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Concluzii privind cauzele și împrejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa.


Avand în vedere cele de mai sus, administratorul judiciar nu poate stabili cu exactitate cauzele care au condus la aparitia
starii de insolventa a debitoarei și nici persoanele care ar putea fi raspunzatoare pentru aceasta. Administratorul judiciar
nu are cunostinta și nu a putut sa se lamureasca cu privire la situatia actuala a debitoarei, urmand a face în continuare
demersuri pentru a intra în posesia actelor contabile – în masura posibilului, tinand cont de faptul ca toate entitatile –
persoane fizice și juridice implicate în conducerea și administrarea debitoarei au incetat sa mai faca raportari de mai
mult de 10 ani în urma.
Incidenta art.169 din Legea 85/2014.
Administratorul judiciar constata și invedereaza instantei de judecata și creditorului unic, faptul ca administratorul
statutar al debitoarei – persoana fizica Târnoschi Paulini, este asociat și administrator intr-o serie larga de companii, cu
obiecte diverse de activitate.
Din graficul prezentat mai jos rezulta firmele conectate cu debitoarea, mare parte dintre acestea fiind detinute si/sau
administrate de catre Târnoschi Paulini, în mod direct sau indirect.

Din documentele publicate în M.Of., rezulta ca numitul Târnoschi Paulini a procedat la preluarea de parti sociale din
majoritatea societatilor detinute/administrate. Preluarea s-a facut fie în nume personal, fie prin societati pe care le
detinea deja.
Din companiile preluate conform paternului descris mai sus, cel putin asupra a trei dintre ele se naste suspiciunea de
abandon administrativ, societatile fiind lasate în nelucrare/neadministrare, cu datorii acumulate și neacoperite și cu
participatii generatoare de datorii și raspunderi.
In sustinerea celor de mai sus, intelegem sa invederam și dispozitiile Sentinței nr. 222 din 02.06.2016, pronuntata în
Dosar nr. 2508/113/2015/a1, în care s-a dispus atragerea raspunderii patrimoniale a pârâtului Tîrnoschi Paulini :
“Admite acțiunea formulată de lichidatorului judiciar Lazăr Mihaela cu sediul în B-dul Independenței nr. 16, Bl. B 5,
Parter, pentru debitoarea SC FED LEX SRL, cu sediul în Brăila, str. 1 Decembrie 1918, județul Brăila, CUI 17688843,
J09/506/2010 prin care solicită obligarea pârâtului Tîrnoschi Paulini, cu domiciliul … la plata din averea personală,
către societatea debitoare, suma de12.299 lei, reprezentând creanțe neachitate către creditorii înscrisi în tabelul definitiv
de creanțe, pentru faptele prevăzute de dispozițiile art.169, alin. 1 lit. D din Legea 85/2014. Obligă pârâtul Tîrnoschi
Paulini, cu domiciliul în ….. să suporte din averea personală suma de 12.299 lei reprezentând pasivul societății Fed Lex
SRL. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Brăila. Pronunțată în
sedință publică azi, 02.06.2016.”
In cauza se prefigureaza a fi incidente dispozitiile art.169 din Legea 85/2014 lit.d.
Avand în vedere cele de mai sus, precum și fata de informatiile comunicate de catre organul fiscal – prin anéxele la
declaratia de creanta, coroborate cu lipsa de diligenta a organelor de conducere a societatii în gestionarea pana acum a
prezentei proceduri, administratorul judiciar urmeaza sa formuleze cerere de atragere a raspunderii patrimoniale a
organelor de conducere a debitoarei, intemeiata pe dispozitiile art. 169 din Legea 85/2014 lit.d, respectiv: d) au ținut o
contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu
legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau administratorul judiciar, atât culpa,
cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă;
În functie de identificarea/ preluarea/nepreluarea documentelor contabile, prezentul raport urmeaza a fi completat.
Cabinet Individual de Insolvență
Smaranda Dusa-Gruia
prin practician în insolvență
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

4. Societatea NEO FURNITURE SRL, cod unic de înregistrare: 16498395


TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA AVII-A CIVILA
DOSAR NR: 66320/3/2011
DEBITOR: NEO FURNITURE SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Proces verbal al adunarii creditorilor
debitoarei Neo Furniture SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr.6116/07.09.2021
Incheiat astazi 07.09.2021, orele 1400, la sediul ales al INTERCOM MANAGEMENT SPRL din București, Bd.
Corneliu Coposu nr. 5, bloc 103, sc. B, ap. 45, sector 3, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei NEO
FURNITURE SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în București, Cal. Dorobanti nr. 135-145, bl. 10,
sc. B2, et. 7, ap. 123, sector 1, inregistrata la ORC sub nr. J40/9348/2014, CUI 16498395, desemnat prin Sentință civilă
din data de 26.10.2012 pronuntata de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 66320/3/2011
La sedinta participa:
av. Gheorghe Ana Maria din partea lichidatorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat prin
Incheierea de sedinta din data de 19/10/2012, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civila, în dosarul nr.
66320/3/2011.
Conform art. 14 alin (5) din Legea 85/2006, s-au primit prin corespondenta, urmatorele puncte de vedere:
 din partea creditorului DGRFP București Serviciul Juridic 1, creditor care detine un procent de 27,14% din totalul
masei credale(anexa 1).
 din partea creditorului DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1, creditor care detine un procent
de 0,24% din totalul masie credale (anexa 2).
 din partea creditorilor IDEA LEASING IFN SA și IDEA BROKER DE ASIGURARE SA, creditor care detine un
procent de 2,86% dint totalul masei credale (anexa 3).
Conform art. 48 alin. (1) din Legea 85/2014, ordinea de zi a sedintei a fost stabilita prin convocatorul publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14339 din data de 01.09.2021, respectiv:
1.Aprobarea organizarii unui numar de 6 licitatii publice saptamanale cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul
stabilit prin Raportul de evaluare, diminuat cu 20% pentru bunul mobil AUTOTURISM OPEL CORSA aflat în
patrimoniul debitoarei NEO FURNITURE SRL.
2.In masura în care bunul mobil AUTOTURISM OPEL CORSA nu va fi valorificat pornind de la pretul stabilit în
Raportul de evaluare, diminuat cu 20%, aprobarea organizarii unui numar de 6 licitatii publice saptamanale cu strigare
pas crescator, pornind de la pretul stabilit
în Raportul de evaluare, diminuat cu 30%.
Lichidatorul judiciar constata faptul ca este indeplinit cvormul prevazut de art.15 alin.1 din Legea 85/2006, la sedinta
comunicand puncte de vedere creditorii care detin un procent de 30,24% din totalul masei credale, astfel incat se trece la
discutarea ordinii de zi.
Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi: “Aprobarea organizarii unui numar de 6 licitatii publice saptamanale cu
strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit prin Raportul de evaluare, diminuat cu 20% pentru bunul mobil
AUTOTURISM OPEL CORSA aflat în patrimoniul debitoarei NEO FURNITURE SRL.”
Prin punctul de vedere comunicat, creditorul DGRFP București Serviciul Juridic 1 care detine un procent de 27,14% din
totalul masei credale, mentioneaza faptul ca aproba organizarea a 6 licitatii cu pret de pornire diminuat cu 15% din
valoarea de piata stabilita în raportul de evaluare, organizate saptamanal.
Prin punctul de vedere comunicat, creditorii IDEA LEASING IFN SA și IDEA BROKER DE ASIGURARE SA,
creditori care detin un procent de 2,86% din totalul masei credale, mentioneaza faptul ca aproba organizarea unui numar
de 6 licitatii publice saptamanale cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit prin Raportul de evaluare,
diminuat cu 20% pentru bunul mobil autoturism OPEL CORSA aflat în patrimoniul debitoarei NEO FURNITURE
SRL.
Prin punctul de vedere comunicat, creditorul DITL S1, care detine un procent de 0,24% mentioneaza faptul ca nu isi
poate exprima un punct de vedere, neavand cunostinta de raportul de evaluare.
Cu privire la punctul de vedere formulat de catre creditorul DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR
1, intelegem sa mentionam faptul ca am depus la dosarul cauzei prin raportul de evaluare intocmit de catre expertul
evaluator GMT EVALUARI SI CONSULTANTA SRL pentru bunul mobil aflat în proprietatea debitoarei NEO
FURNITURE SRL. Totodata, am procedat la publicarea sintezei evaluarii privind bunul mobil aflat în proprietatea
debitoarei NEO FURNITURE SRL în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.21195/14.12.2020.
Fata de voturile exprimate de creditorii care detin un procent de 30,24% din totalul masei credale, cu un procent de
89,74% din totalul creditorilor prezenti se aproba organizarea a 6 licitatii publice saptamanale cu strigare cu pas
crescator cu pret de pornire diminuat cu 15% din valoarea de piata stabilita în raportul de evaluare.
Cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi: “In masura în care bunul mobil AUTOTURISM OPEL CORSA nu va fi
valorificat pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu 20%, aprobarea organizarii unui numar de 6
licitatii publice saptamanale cu strigare pas crescator, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare, diminuat cu
30%.”
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Prin punctul de vedere comunicat, creditorul DGRFP București Serviciul Juridic 1 care detine un procent de 27,14% din
totalul masei credale, mentioneaza faptul ca aproba organizarea a 6 licitatii cu pret de pornire diminuat cu 25% din
valoarea de piata stabilita în raportul de evaluare, organizate saptamanal.
Prin punctul de vedere comunicat, creditorii IDEA LEASING IFN SA și IDEA BROKER DE ASIGURARE SA,
creditori care detin un procent de 2,86% din totalul masei credale, mentioneaza faptul ca în masura în care bunul mobil
autoturism OPEL CORSA nu va fi valorificat pornind de la pretul stabilit în raportul de evauare, diminuat cu 20%,
aproba organizarea unui numar de 6 licitatii publice saptamanale cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul
stabilit în raportul de evaluare, diminuat cu 30%.
Prin punctul de vedere comunicat, creditorul DITL S1, care detine un procent de 0,24% mentioneaza faptul ca nu isi
poate exprima un punct de vedere de vedere pertinenent, pentru considerentul aratat la punctul anterior.
Cu privire la punctul de vedere formulat de catre creditorul DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR
1, intelegem sa mentionam faptul ca am depus la dosarul cauzei prin raportul de evaluare intocmit de catre expertul
evaluator GMT EVALUARI SI CONSULTANTA SRL pentru bunul mobil aflat în proprietatea debitoarei NEO
FURNITURE SRL. Totodata, am procedat la publicarea sintezei evaluarii privind bunul mobil aflat în proprietatea
debitoarei NEO FURNITURE SRL în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.21195/14.12.2020.
Fata de voturile exprimate de creditorii care detin un procent de 30,24% din totalul masei credale, cu un procent de
89,74% din totalul creditorilor prezenti se aproba organizarea a 6 licitatii publice saptamanale cu strigare cu pas
crescator cu pret de pornire diminuat cu 25% din valoarea de piata stabilita în raportul de evaluare, în masura în care
bunul mobil AUTOTURISM OPEL CORSA nu va fi valorificat pornind de la pretul stability în Raportul de evaluare,
diminuat cu 15%.
Prezentul proces verbal a fost redactat în doua exemplare, dintre care un exemplar se depune în dosarul nr.
66320/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului București, Sectia a VII-a Civila.
Lichidator judiciar
Intercom Management SPRL

5. Societatea OPTIMUS TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 26768194


Raport asupra situației financiare a averii debitorului în condițiile art. 144 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență pentru trimestrul XIII din planul de reorganizare
(martie, aprilie, mai 2021) al Optimus Transport SRL
Nr. 6071/15.09.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 2873/95/2016, Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic Constantin
Petrișor Lupulescu.
2.Arhiva/registratura instanței: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Camera 3, jud. Gorj, Programul
arhivei/registraturii instanței: luni-vineri 09,00-12,00.
3.Debitor: Optimus Transport SRL, cod de identificare fiscală 26768194, sediul social în București, sector 3, str.
Anastasie Panu, nr. 13, bloc D1, scara 1, etaj 6, ap. 19, număr de ordine în registrul comerțului J40/10137/2016.
4. Administrator judiciar: Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la
Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală
RO20570332, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică
Somnea Maria Mariana.
5. Temei juridic art. 144 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Prin încheierea nr. 45 din data de 03.08.2016 pronunțată de Tribunalul Gorj, secția a II-a Civilă, în dosarul nr.
2873/95/2016 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței debitorului Optimus Transport SRL, administrator judiciar
fiind desemnat Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul
Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332.
Prin sentința nr. 121/19.03.2018 pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2873/95/2016, având
ca obiect confirmarea planului de reorganizare, instanța a dispus: “confirmă planul de reorganizare nr. 3/25.01.2018
propus de debitoarea Optimus Transport SRL cu sediul social în București, sector 3, str. Anastasie Panu, nr. 13, bloc
D1, scara 1, etaj 6, ap. 19, cod unic de înregistrare 26768194, număr de ordine în registrul comerțului J40/10137/2016
prin administrator special Ularu Eduard Constantin și administrator judiciar Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str.
Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj”.
Prin încheierea nr. 148/13.05.2019 pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2873/95/2016,
instanța a dispus: “confirmă planul de reorganizare modificat nr. 3636/16.04.2019, publicat în BPI nr. 7982/17.04.2019
și aprobat de Adunarea creditorilor din 10.05.2019, propus de administratorul judiciar Siomax SPRL …”.
Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în data de 24.09.2021, ora 1100, la sediul Siomax SPRL, din
Tg-Jiu, str. Unirii, bl. 3, P+E, jud. Gorj, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului trimestrial nr. 6071/15.09.2021.
2. Aprobarea continuării procedurii de reorganizare.
Astfel, prezentul raport cuprinde o analiza asupra activității economice și a modului de îndeplinire a plaților din plan ce
se refera la trimestrul XIII din planul de reorganizare care vizează lunile martie, aprilie și mai 2021 al Optimus
Transport SRL.
În această perioadă, Optimus Transport SRL a desfășurat activități de OT Solution LTD (Efectuarea de rezervări de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

locuri, în numele beneficiarului, pentru traversarea cu ferry-boatul), agency contract și service agreement, sub
supravegherea administratorului judiciar.
În prezentarea raportului privind situația financiară a debitorului ne-am propus urmărirea îndeplinirii planului de
reorganizare pe următoarele direcții prevăzute de acesta:
2. Măsuri tehnice și economice
În perioada martie 2021 – mai 2021 au continuat măsurile de reducere a cheltuielilor și creștere a veniturilor, după
cum urmează:
a) restructurare personal;
b) promovarea serviciilor Wotrant SL;
c) acțiuni de optimizare a activităților interne, prin îmbunătățirea apelurilor telefonice cu clienții;
d) renegocierea contractelor cu furnizorii de servicii;
e) atragerea de noi clienți.
3. Situația contului de profit și pierdere la data de 31.05.2021
În ceea ce privește contul de profit și pierdere la data de 31.05.2021 s-au realizat următorii indicatori:
- cifra de afaceri 115.324 lei
- venituri din exploatare 115.324 lei
- cheltuieli din exploatare 124.028 lei
rezultat din exploatare (pierdere) -8.704 lei
- venituri financiare 1.810 lei
- cheltuieli financiare 11.989 lei
rezultat financiar (pierdere) -10.179 lei
Venituri totale 117.134 lei
Cheltuieli totale 136.017 lei
Rezultatul brut -18.883 lei
Impozit venit 1.154 lei
Rezultat net -20.037 lei
În ceea ce privește rezultatul exercițiului se observă faptul că societatea înregistrează la data de 31.05.2021 o
pierdere în suma de 20.037 lei.
4. Situația îndeplinirii graficului de plăți pentru trimestrul XIII din planul de reorganizare
Cei 3 creditori înscriși în tabelul definitiv modificat al creditorilor și cuprinși în planul de reorganizare modificat au fost
achitați conform graficului de plați aferente trimestrului XIII din plan, prezentat mai jos.
În continuare vom prezenta realizarea plăților aferente trimestrului XIII, conform graficului de eșalonare din planul de
reorganizare.
Situația îndeplinirii graficului de plăți aferente trimestrului XIII din planul de reorganizare al Optimus Transport SRL
Nr. Creditor Suma Trimestrul XIII – Debit
crt. cuprinsă în martie 2021; aprilie 2021; mai 2021 neachitat din
plan/trim. Rata plan Plăți Document trimestrul
XIII trim. XIII XIII
1 Direcția Generală OP nr. 0
Regională a Finanțelor 6.000 6.000 6.000 29/10.09.2021
Publice București în Libra Internet
reprezentarea Bank
Administrației Fiscale
pentru Contribuabili
Mijlocii București
Total 6.000 6.000 6.000
2 Libra Internet Banck SA Extrase Bancare 0
9.596 9.596 9.596 Libra Internet
Bank
Total 9.596 9.596 9.596
3 Ularu Eduard Constantin 0,00 0,00 0,00 0
Total 0,00 0,00 0,00
Total general 15.596 15.596 15.596 0
În conformitate cu art. 144 alin. 1 din Legea 85/2014, acest raport va fi prezentat spre aprobare Adunării creditorilor, va
fi înregistrat la grefa tribunalului și va fi notificat tuturor creditorilor în vederea consultării (Buletinul Procedurilor de
Insolvență).
În anexa la raportul depus la dosarul cauzei sunt atașate dovezile de plată enumerate.
5. Măsurile luate de debitor și/sau administratorul judiciar și efectele acestora:
În ceea ce privește măsurile luate de administratorul judiciar, acesta a colaborat cu
debitoarea prin administratorul special la realizarea prevederilor planului de reorganizare.
Efectele acestor măsuri au constat în reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor cu rezultate directe în achitarea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

ratelor din planul de reorganizare și a datoriilor curente.


Alte mențiuni:
Solicităm judecătorului sindic să ia act de raportul trimestrial nr. XIII din planul de reorganizare aferent lunilor martie,
aprilie și mai 2021 al debitorului Optimus Transport SRL și să acorde un nou termen în vederea continuării procedurii
de reorganizare.
Siomax SPRL, administrator judiciar al Optimus Transport SRL,
prin practician în insolvență Somnea Ionel

6. Societatea PROTECTOR INSURANCE - AGENT DE ASIGURARE SRL, cod unic de înregistrare: 22783124
DOSAR NR: 11938/3/2019
DESCHIS LA: TRIBUNALUL BUCURESTI
SECȚIA: A-VII-A CIVILA
Convocare adunare creditori
Nr. AA 1144/20.09.2021
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvență: 0399, având sediul social în Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată
legal prin practician în insolvență Nistor Mandache Ioan, desemnată prin Încheierea nr. 4614, din data de 04.11.2020, în
Dosarul nr. 11938/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, Completul C5, în calitate de
Lichidator judiciar al debitoarei PROTECTOR INSURANCE – AGENT DE ASIGURARE SRL, identificată prin CUI
22783124, nr. înreg. La Reg.Com.: J40/21846/2007, având sediul social în București Sectorul 1, str. Vizante, nr. 12, în
temeiul art. 147 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Convoacă adunarea creditorilor
PROTECTOR INSURANCE – AGENT DE ASIGURARE SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat în str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 83, parter,
sector 1, București în data de 01.10.2021 la ora 13.00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciri, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota în conformitate cu prevederile art. 48 pct. 4 din Legea nr.85/2014, până în ziua și ora fixată pentru
desfășurarea ședinței
Ordinea de zi
1. Exprimarea opiniei asupra formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale personale a organelor de
conducere ale societății debitoare, conf. Art. 169 din legea 85/2014 (lichidatorul judiciar NU va formula o astfel de
cerere).
2. Exprimarea punctului de vedere cu privire la închiderea procedurii având în vedere dispozițiile art. 174 alin.1 din
Legea 85/2014, în condițiile în care în conformitate cu acesta în orice stadiu al procedurii dacă se constată că nu există
bunuri în averea debitoarei ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuieli administrative și nici un creditor
nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.
În cazul imposibilității prezentării vă rugăm să ne transmiteți punctul dvs. de vedere la fax nr. 021.212.17.34 sau la
adresa de email office@aatotal.ro
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvență
Nistor Mandache Ioan

7. Societatea RIGHT BETTING SRL, cod unic de înregistrare: 27255308


Notificare privind depunere raport întocmit conform art. 144 din legea 85/2014
Număr: A 292 Data emiterii: 14.09.2021
1. Date privind dosarul: nr. dos. 23628/3/2016 Tribunal București Sec. VII Civila.
2. Debitor: RIGHT BETTING SRL, societate în insolvență, cu sediul în B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 2P, Etaj 2,
înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7498/2010, cod unic de înregistrare: 27255308.
3. Administrator judiciar: BFJ CONSULTING GROUP SPRL prin BALESCU FLORIN, CIF 20606800, sediul social:
str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc.2 ap.30, sector 3., nr inreg. U.N.P.I.R: RFO 0042 tel./fax 0317100925, 0314092490, e-
mail: office@bfj.ro.
4. Subscrisa BFJ CONSULTING GROUP SPRL desemnat în calitate de administrator judiciar al RIGHT BETTING
SRL, prin Senitința Civilă nr. 4723/26.06.2016, pronunțata de Tribunalul București, secția a VII-a Civila, în dosarul
23628/3/2016:
Notifică creditorilor
 Depunerea raportului privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la debitorul
RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art.
144 din Legea 85/2006, la dosarul 23628/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București în data de 14.09.2021, și
publicarea în BPI nr. 14559 din 06.09.2021.
 Comitetul creditorilor legal întrunit în data de 14.09.2021 ca urmare a publicării convocării în BPI nr. 14559 din
06.09.2021, a aprobat raportul privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la
debitorul RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021, întocmit în conformitate cu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

prevederile art. 144 din Legea 85/2006.


 Consultarea raportului privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la
debitorul RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021 întocmit în conformitate cu
prevederile art. 144 din Legea 85/2006, se poate realiza prin consultarea nr. 14559 din 06.09.2021 sau prin consultare la
grefa Tribunalul București, Secția a VII-a Civila, Dosar 23628/3/2016 – Splaiul Independenței, nr. 319L; clădirea B –
Sema Parc, sector 6, Arhivă – parter, camera 06. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 – 14:00.
Informații suplimentare
 Raportul privind privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la debitorul
RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art.
144 din Legea 85/2006 poate fi consultat de creditorii înscriși în tabelul definitiv și la sediul administratorului judiciar
menționat la punctul 3, pe cheltuiala solicitantului precum și prin solicitarea comunicării în format electronic prin cerere
la adresa de e-mail: office@bfj.ro.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa administratorului judiciar, persoana de contact: Balescu Florin: Tel:
0317 100 925, e-mail: office@bfj.ro.
Semnătura:
BFJ CONSULTING GRUP S.P.R.L.
BALESCU FLORIN
CREDITORI NOTIFICAȚI
Nr. Nume/Denumire Adresa/Sediu Tip Observații
creditor creditor creanță
1 CREDITORII DIN B-dul G-ral Vasile Milea, creanțe din raporturi
RAPORTURI DE MUNCA nr. 2P, Etaj 2, Sectorul 6, de munca art. 161^3
București
2 DIRECTIA GENERALA Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. creanta cauze de
DE ADMINISTRARE A 10, sector 3, București preferinte
MARILOR art. 159 alin.1 pct.3
CONTRIBUABILI
3 BRD GROUPE SOCIETE B-dul Ion Mihalache nr. 1- creanta cauze de Creanta nescadenta sub conditia
GENERALE 7, sector 1 București preferinte executării obligatiilor ce decurg
art. 159 alin.1 pct.3 din scrisorile de garantie bancară
cf. contracte. Creanta actualizată
conform cerere 1122/27.03.2019.
Creanta fara drept de vot.
4 ASTRABET LIMITED Sediul ales C.A. Luca creanta cauze de
Mihai București, sector 4, preferinte
Sitraco Center, Splaiul art. 159 alin.1 pct.3
Unirii nr. 4, bl. B3, sc. 3, et.
4, biroul 4.3
5 WESTGATE România SRL str. Brândușelor nr. 2-4, et. creanta chirografara
4, sector 3, București art. 161^8
6 EUROPE BUSINESS Exchange Station, creanta chirografara
LIMITED Tithebarn Street, Liverpool, art. 161^10 a
L2 2qp, United Kingdom creanta chirografara
art. 161^8
7 STANLEYBET 201-210 Mercury Court, creanta chirografara
INTERNATIONAL Tithebarn Street, Liverpool, art. 161^8
LIMITED L2 2Qp
BFJ Consulting Grup S.P.R.L.
Balescu Florin
*
TRIBUNAL BUCUREȘTI
SECTIA VII CIVILĂ
DOSAR: DOSAR 23628/3/2016
Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor
14.09.2021
Întocmit astăzi 14.09.2021, ora 14:00 de BFJ CONSULTING GROUP SPRL la sediul social din str. Negoiu, nr. 8, Bl.
D14, sc.2, et. 2, ap. 30, sector 3, București, desemnat administrator judiciar prin Încheierea de cameră de consiliu din
28.06.2016 în dosarul nr. 23628/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București al societății RIGHT BETTING SRL cu
sediul social în B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 2P, Etaj 2, Sectorul 6, București, înregistrată la ONRC sub nr.
J40/7498/2010, având cod unic de identificare 27255308 cu ocazia Ședinței Comitetului Creditorilor convocată în data
de astăzi, cu următoarea ordine de zi:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

1. Supunerea spre aprobare a raportului, privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile
cu privire la debitorul RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021, în conformitate cu
prevederile art. 144 din Legea 85/2006.
Convocatorul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10261/09.06.2021.
I. Prezența:
Nr. Nume/Denumire creditor Persoana delegată Observații
1. WESTGATE România SRL Adresa nr. FN/14.09.2021
2. EUROPE BUSINESS LIMITED Adresa nr. FN/06.09.2021

3. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A Adresa SJI/5140/09.09.2021


MARILOR CONTRIBUABILI
La data, locul și ora stabilite prin convocator, administrator judiciar constată depuse voturile scrise ale membrilor
comitetului creditorilor: WESTGATE România SRL și EUROPE BUSINESS LIMITED, DIRECȚIA DE
ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI.
Cvorum:
Administratorul judiciar constată Comitetul creditorilor legal întrunit, fiind primite voturile în scris ale a 2 din 3
membrii ai comitetul creditorilor, conform prevederilor art. 51 alin (3) și (4) se trece la discutarea problemelor aflate pe
ordinea de zi.
II. Administratorul judiciar consemnează în prezentul proces-verbal punctele de vedere ale membrilor comitetului
creditorilor transmise prin corespondență, referitoare la ordinea de zi:
Creditorul WESTGATE România SRL prin votul comunicat FN/14.09.2021, cu privire la punctul de pe ordinea de zi, ia
act și aprobă raportul privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la debitorul
RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 144 din
Legea 85/2006.
Creditorul EUROPE BUSINESS LIMITED, prin votul comunicat FN/06.09.2021, cu privire la punctul de pe ordinea de
zi, aprobă raportul privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la debitorul
RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 144 din
Legea 85/2006.
Creditorul DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI prin adresa comunicată cu nr.
SJI/5140/07.09.2021 comunică următorul vot: instituția noastră a luat act și aprobă raportul privind activitatea
desfășurată și asupra situației financiare și a cheltuielilor cu privire la debitorul RIGHT BETTING SRL, urmând ca
administratorul judiciar să prezinte ulterior o detaliere a încasărilor efectuate de societate pentru perioada de referință
01.06.2021 – 01.09.2021, în vederea analizării acestora.
III. Având în vedere voturile exprimate și prevederile art. 51 alin. 4 din Legea 85/2014, comitetului creditorilor
adoptă următoarea hotărâre:
1. Se aprobă raportul privind activitatea desfășurată și asupra situației financiare și cheltuielile cu privire la
debitorul RIGHT BETTING SRL, întocmit pentru perioada 01.06.2021 – 01.09.2021, în conformitate cu prevederile
art. 144 din Legea 85/2006.
Administrator judiciar declară ședința Comitetului Creditorilor închisă, motiv pentru care se încheie prezentul proces-
verbal în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru creditori, un exemplar pentru administratorul judiciar și unul pentru a fi
depus la dosarul cauzei.
Lichidator judiciar Reprezentant Semnătura
BFJ Consulting Group SPRL Bălescu Florin
Nr. Nume/Denumire creditor Persoana delegată/ Semnătură Observații
1. WESTGATE România SRL Adresa nr. FN/14.09.2021
2. EUROPE BUSINESS LIMITED Adresa nr. FN/06.09.2021
3. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A Adresa SJI/5140/09.09.2021
MARILOR CONTRIBUABILI

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BANAT TIMOR PAN SRL, cod unic de înregistrare: 32391837
România, Tribunalul Dolj, Secția a IIa Civila
Str. Brestei nr. 12, jud. Dolj
Dosar nr. 4191/63/2021/a2
Termen la 05.10.2021
Citație
emisă la: ziua 17, luna 09, anul 2021
Debitor
1. Nr SC Banat Timor Pan SRL-Craiova, B-Dul Dacia, nr. 88, bl. M3, sc. 1, ap. 5, Județ Dolj
Contestator
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

2. Nr Comcereal SA-Tulcea, Isaccei, nr. 73, et. 3, Județ Tulcea


Administrator Judiciar
3. Nr CII Roventa Amelia Madalina-Craiova, AI Cuza, Bl. Patria, sc. 2, ap. 6, Județ Dolj
Notă: cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune intampinare
este chemat la această instanță, completul 1F, în ziua de 05 luna 10, anul 2021, ora 9,30, în proces cu debitoarea SC
Banat Timor Pan SRL Craiova, pentru procedura insolvenței prevăzute de Legea nr. 85/2014 solutionarea contestatiei la
raport.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea BESTLIVESALON SRL, cod unic de înregistrare: 34178011


România, Tribunalul Dolj, Secția a II– a Civilă
Str. Brestei nr. 12
Dosar nr. 180/63/2021
Termen: 09.11.2021 ora 11.45
Citație
emisă la: ziua 15, luna 09, anul 2021
Către,
Debitor
1. Bestlivesalon SRL-Craiova, str. Sadu, nr. 50, Județ Dolj
Lichidator
2. DSD Insolv SPRL-Craiova, str. Amaradia, nr. 25A, Județ Dolj
Intimat
3. DGRFP Dolj-Craiova, Județ Dolj
4. Judecătoria Craiova-Craiova, Județ Dolj
5. ORC Dolj-Craiova, str. Unirii, nr. 126, Județ Dolj
Sunt chemați la această instanță, completul 2F, în ziua de 09, luna 11, anul 2021, ora 11.45, Sala 4, în proces cu
debitoarea Bestlivesalon SRL, cu sediul în Craiova, str. Sadu, nr. 50, jud. Dolj, J16/368/2015, CUI 32178011, în
vederea soluționării cererii de trecere la procedura falimentului
În vederea înlăturării riscului epidemiologic de propagare a virusului Sars-Cov2, se recomandă transmiterea actelor de
procedură în format electronic la adresele de email arhiva.dj.civil2@just.ro, falimente.dj@just.ro,
registraturaacte.dj@just.ro sau la fax 0251/415323, evitarea prezenței neesențiale la sediul Tribunalului Dolj, precum și
examinarea posibilității de a solicita anticipat amânarea judecării cauzei sau soluționarea acesteia în lipsă. în cazul
prezentării la sediul instanței este obligatorie respectarea măsurilor de protecție stabilite prin dispozițiile legale în
vigoare.
Cu Mențiunea Punerii în Discuție a Cererii de Trecere la Procedura Falimentului Formulată de Administratorul Judiciar
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TURNIR SRL, cod unic de înregistrare: 2855978
Convocare
20.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2174/120/2021, Sectia II-a Civila de Contencios Administrativ și Fiscal,
Tribunalul Dambovita;
2. Debitor Turnir SRL - în insolventa, cu sediul social în Municipiul Targoviste, B-dul I.C. Bratianu nr 51, Jud.
Dambovita, CUI RO 2855978, J15/1333/1992;
3. Arhiva/registratura instanței: Calea București, nr. 3, Târgoviște, Dâmbovița. Număr de telefon 0245/612.344, fax
0245/611.893. Programul arhivei / registraturii instanței: luni – vineri, orele 9,00-12,00;
4. Listă anexă: creditori;
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvență Bălan Mădălin, cod de identificare fiscală RO20853070, cu
sediul în Municipiul Targoviste, str. Calea București, bl. G9, tronson A, sc. A, et.1, ap. 1, jud. Dâmbovița, număr de
ordine în tabloul practicienilor în insolvență 11620, telefon 0723.438.063, tel/fax 0345.401.005, e-mail:
av_balanmdl@yahoo.com.
6. Subsemnatul: Bălan Mădălin, în calitate de administrator judiciar al debitorului Turnir SRL - în insolventa, conform
incheierii de sedinta din data de 03.06.2021, pronunțată de către Tribunalul Dambovita - Sectia II-a Civila de
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2174/120/2021, în temeiul art. 47 SI art. 137 din Legea 85/2014,
convoaca:
Adunarea creditorilor la data de 30.09.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Targoviste, str. Calea
București, bl. G9, tronson A, sc. A, et.1, ap. 1, jud. Dâmbovița având ca ordine de zi:
- analizarea și votarea planului de reorganizare propus de către reprezentantii debitoarei, depus la dosarul cauzei la data
de 17.09.2021.
-Prelungirea liniei de credit în valoare de 40.000 lei contractata de la Banca Transilvania conform contractului de credit
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

nr 8203666 din data de 23.09.2019 cu scadenta pe data de 23.09.2021, conform solicitarii administratorului special.
Votul poate fi comunicat și prin corespondenta.
Listă creditori privind societatea debitoare Turnir SRL - în insolventa:
1.Banca Transilvania Sucursala Targoviste – Str Revolutiei Bl C6, Targoviste, Dambovita
2.AJFP Dambovita – Calea Domneasca nr 166, Jud Dambovita
3.Municipiul Targoviste – str. Revolutiei nr 1-3, Targoviste, Jud. Dambovita
4.Societatea de asigurare-Reasigurare ASTRA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL – Sos. București-
Ploiesti nr 69-71, Et P, Ap 25, sector 1, București
5.Lactate Natura SA – B-dul Independentei nr 23, Targoviste, Jud. Dambovita
6.Danger Trading SRL – str. Masina de Paine nr 41, Bl. OD 55, sc.3, et. 1, Ap 93, sector 2, București
7.Swarco Vicas SRL – Sos Gaiesti nr 8, Targoviste, Jud. Dambovita
8.Elton Corporation SA – str. Campului nr 5, Pantelimon, Jud Ilfov
9.Diculescu Maria - Date cu caracter personal
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvență Bălan Mădălin
*
Anunț depunere plan de reorganizare
20.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2174/120/2021, Sectia II-a Civila de Contencios Administrativ și Fiscal,
Tribunalul Dambovita;
2. Debitor Turnir SRL - în insolventa, cu sediul social în Municipiul Targoviste, B-dul I.C. Bratianu nr 51, Jud.
Dambovita, CUI RO 2855978, J15/1333/1992;
3. Arhiva/registratura instanței: Calea București, nr. 3, Târgoviște, Dâmbovița. Număr de telefon 0245/612.344, fax
0245/611.893. Programul arhivei / registraturii instanței: luni – vineri, orele 9,00-12,00;
4. Listă anexă: creditori;
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvență Bălan Mădălin, cod de identificare fiscală RO20853070, cu
sediul în Municipiul Targoviste, str. Calea București, bl. G9, tronson A, sc. A, et.1, ap. 1, jud. Dâmbovița, număr de
ordine în tabloul practicienilor în insolvență 11620, telefon 0723.438.063, tel/fax 0345.401.005, e-mail:
av_balanmdl@yahoo.com.
6. Subsemnatul: Bălan Mădălin, în calitate de administrator judiciar al debitorului Turnir SRL - în insolventa, conform
incheierii de sedinta din data de 03.06.2021, pronunțată de către Tribunalul Dambovita - Sectia II-a Civila de
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2174/120/2021, temeiul art.137 din Legea 85/2014:
Anunța – intocmirea și depunerea la dosarul cauzei a planului de reorganizare al debitoarei, plan de reorganizare
intocmit și propus de către reprezentantii debitoarei. Planul de reorganizare va fi votat la data de 30.09.2021, fiind
permis votul prin corespondenta.
Planul de reorganizare va fi comunicat de către administratorul judiciar prin mail către creditori, împreuna cu prezentul
anunț și însoțit de convocarea creditorilor pentru votarea planului de reorganzare.
Listă creditori privind societatea debitoare Turnir SRL - în insolventa:
1.Banca Transilvania Sucursala Targoviste – Str Revolutiei Bl C6, Targoviste, Dambovita
2.AJFP Dambovita – Calea Domneasca nr 166, Jud Dambovita
3.Municipiul Targoviste – str. Revolutiei nr 1-3, Targoviste, Jud. Dambovita
4.Societatea de asigurare-Reasigurare ASTRA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL – Sos. București-
Ploiesti nr 69-71, Et P, Ap 25, sector 1, București
5.Lactate Natura SA – B-dul Independentei nr 23, Targoviste, Jud. Dambovita
6.Danger Trading SRL – str. Masina de Paine nr 41, Bl. OD 55, sc.3, et. 1, Ap 93, sector 2, București
7.Swarco Vicas SRL – Sos Gaiesti nr 8, Targoviste, Jud. Dambovita
8.Elton Corporation SA – str. Campului nr 5, Pantelimon, Jud Ilfov
9.Diculescu Maria - Date cu caracter personal
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvență Bălan Mădălin

Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FAG INTERNAŢIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 16437800
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală a falimentului
Numar: 6149/16.09.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 2278/95/2018, Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Minodora
Puianu.
2.Arhiva/registratura instanței: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, camera 3, telefon 0253213964, programul
arhivei/registraturii instanței 09-13.
3.Debitor: Fag Internațional SRL, cod de identificare fiscală 16437800, sediul social în Comuna Peștișani, Sat Gureni,
nr. 1, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerțului: J18/357/2004.
4. Lichidator judiciar: Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul
Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, e-mail
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

siomaxtgjiu@yahoo.com, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Somnea Maria Mariana.
5. Subscrisa: Siomax SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Fag Internațional SRL, în temeiul art. 63
coroborat cu art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a
atribuțiilor în procedura generală de faliment.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta într-un exemplar pentru instanță și urmează a fi publicat în Buletinul
procedurilor de insolvență.
Lichidator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvență Dumitrescu Ionela
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 63 coroborat cu art. 59 alin. (1)
din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014
pentru debitorul Fag Internațional SRL
Număr dosar: 2278/95/2018, Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, Temei juridic: art. 63 coroborat cu art. 59 alin. (1) din
Legea 85/2014. Debitor: Fag Internațional SRL.
Lichidator judiciar: Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul
Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, e-mail
siomaxtgjiu@yahoo.com, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Somnea Maria Mariana.
Prezentul raport de activitate se referă la perioada 11.06.2021-16.09.2021, în care lichidatorul judiciar a efectuat
demersuri impuse de Legea nr. 85/2014 ca urmare a deschiderii procedurii.
I. Aspecte procedurale:
Raportul de activitate nr. 4271/10.06.2021 a fost transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvență nr. 10432/11.06.2021. Împotriva acestui raport nu au fost formulate contestații.
II. Aspecte referitoare la valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății Fag Internațional SRL
După cum am prezentat și în cuprinsul rapoartelor de activitate depuse anterior, în patrimoniul debitoarei Fag
Internațional SRL se regăsesc bunuri imobile și mobile, atât constituite garanții în favoarea creditorilor cât și libere de
sarcini.
A. Referitor la valorificarea bunurilor mobile libere de sarcini
Având în vedere faptul că nu s-a reușit valorificarea bunurilor mobile libere de sarcini, pentru care a fost întocmit
raportul de evaluare, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 05.07.2021 orele 10:00, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării regulamentului de vânzare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei Fag
Internațional SRL, în sensul că prețul de pornire a licitației este prețul de evaluare redus cu 25%.
Prin convocator s-a adus la cunoștință creditorilor faptul că este acceptat și punct de vedere în scris prin corespondență,
astfel că pentru această ședință, și-au exprimat în mod valabil votul, următorii creditori:
• Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj - vot prin corespondență, adresa nr. GJG_DEX 9147/01.07.2021;
• Municipiul Târgu Jiu, Direcția Impozite și Taxe - vot prin corespondență, adresa nr. 212795/02.07.2021;
• Administrația Fondului pentru Mediu - vot prin corespondență - adresa nr. 9767/DJ/01.07.2021;
• Mirona Forest SRL - vot prin corespondență - adresa nr. 132/05.07.2021;
• Succes Nic Com SRL (“în reorganizare, în judicial reorganization, en redressement”) - vot prin corespondență, adresa
nr. 828/05.07.2021.
S-a constatat întrunirea cvorumului legal respectiv minim 30% din valoarea totală a creanțelor, conform art. 49 alin. 1
din Legea nr. 85/2014, drept pentru care s-a luat următoarea hotărâre:
1. Cu votul a 63,012% din totalul creditorilor prezenți și cu drept de vot se aprobă modificarea regulamentului de
vânzare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei Fag Internațional SRL, în sensul că prețul de pornire a
licitației este prețul de evaluare redus cu 25%.
Procesul-verbal al adunării creditorilor Fag Internațional SRL înregistrat sub nr. 4920/05.07.2021 a fost depus la
dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11818/06.07.2021. Împotriva hotărârii consemnate
în cuprinsul acestui proces-verbal nu au fost formulate contestații.
Urmare a acestei hotărâri, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață a bunurilor mobile în vederea
valorificării acestora la prețuri reduse cu 25% față de valorile stabilite prin raportul de evaluare, întocmind în acest sens
anunțul prvind organizarea licitațiilor publice.
La data de 22.07.2021, la sediul lichidatorului judiciar a fost depusă o ofertă de cumpărare a lotului de material lemnos,
din partea societății Cerealcom SRL, dar, având în vedere faptul că prețul oferit era inferior celui la care acest bun se
afla la vânzare, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor scoietății Fag Internațional SRL la data de
28.07.2021 orele 14:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării regulamentului de vânzare pentru bunul Lot Material lemnos” aflat în patrimoniul debitoarei
Fag Internațional SRL, în sensul că prețul de pornire a licitației este 30.000,00 lei, exclusiv TVA, conform ofertei de
cumpărare depusă de societatea Cerealcom SRL, înregistrată sub nr. 84/22.07.2021, având în vedere degradarea
acestuia atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.
Prin convocator s-a adus la cunoștință creditorilor faptul că este acceptat și punct de vedere în scris prin corespondență,
astfel că pentru această ședință, și-au exprimat în mod valabil votul, următorii creditori:
• Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj - vot prin corespondență, adresa nr. GJG_DEX 10255/27.07.2021;
• Mirona Forest SRL - vot prin corespondență - adresa nr. 145/26.07.2021;
• Succes Nic Com SRL (“în reorganizare, în judicial reorganization, en redressement”) - vot prin corespondență, adresa
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

nr. 898/27.07.2021.
• Grupul Reparatii Industriale și Montaj Excavatoare X SRL - vot prin corespondență, adresa nr. 2521/27.07.2021.
S-a constatat întrunirea cvorumului legal respectiv minim 30% din valoarea totală a creanțelor, conform art. 49 alin. 1
din Legea nr. 85/2014, drept pentru care s-a luat următoarea hotărâre:
1. Cu votul a 63,13% din totalul creditorilor prezenți și cu drept de vot se aprobă modificarea regulamentului de vânzare
pentru bunul Lot Material lemnos” aflat în patrimoniul debitoarei Fag Internațional SRL, în sensul că prețul de pornire a
licitației este 30.000,00 lei, exclusiv TVA, conform ofertei de cumpărare depusă de societatea Cerealcom SRL,
înregistrată sub nr. 84/22.07.2021, având în vedere degradarea acestuia atât din punct de vedere calitativ cât și
cantitativ.
Procesul-verbal al adunării creditorilor Fag Internațional SRL înregistrat sub nr. 5292/28.07.2021 a fost depus la
dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11818/06.07.2021. Împotriva hotărârii consemnate
în cuprinsul acestui proces-verbal nu au fost formulate contestații.
Urmare a acestei hotărâri lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață a bunului Lot material lemnos”
întocmind anunțul privind organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării.
Urmare a acestor demersuri, pentru prima ședință de licitație publică organizată în data de 17.08.2021 orele 13:00, a
depus documentația de participare la licitație ofertantul Cerealcom SRL, cu sediul social în cu sediul social în Târgu Jiu,
str. Ciocârlău, nr. 3, jud. Gorj, cod unic de înregistrare RO9639505, număr de ordine în Registrul Comerțului
J18/348/1997. Astfel, bunul Lot material lemnos” a fost adjudecat în favoarea societății Cerealcom SRL, la prețul de
30.000,00 lei exclusiv TVA, fiind astfel întocmit Procesul-verbal de licitație publică nr. 5514/17.08.2021.
Având în vedere faptul că pentru o parte din bunurile mobile aflate în patrimoniul societății Fag Internațional SRL nu a
fost predat raportul de evaluare prin care urmează a fi stabilite valorile de vânzare în procedura falimentului debitoarei,
am solicitat expertului evaluator desemnat completarea raportului de evaluare, însă până la data întocmirii prezentului
raport aceasta nu a fost predată lichidatorului judiciar.
B. Referitor la valorificarea bunurilor imobile libere de sarcini
Expertul evaluator Siliște Adriana Maria, desemnat pentru evaluarea bunului imobil Teren și construcții situate în
localitatea Poiana Mare, jud. Dolj, înscrise în Cartea Funciară nr 31557 a UAT Poiana Mare”, în conformitate cu
hotărârea comitetului creditorilor Fag Internațional SRL consemnată în cuprinsul procesului-verbal nr.
2739/19.04.2021, a întocmit și depus raportul de evaluare la sediul lichidatorului judiciar Siomax SPRL în data de
04.06.2021.
Astfel, în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei un exemplar al
raportului de evaluare. Totodată, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10174/08.06.2021 lichidatorul judiciar a
publicat anunțul cu privire la depunerea raportului de evaluare, precum și un extras al acestuia.
Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor Fag Internațional SRL pentru data de 22.06.2021, cu următoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea regulamentului de vânzare înregistrat sub nr. 4398/14.06.2021.
2. Aprobarea metodei de vânzare prin licitație publică.
Convocarea adunării creditorilor Fag Internațional SRL înregistrată sub nr. 4399/14.06.2021 a fost publicată în
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10556/14.06.2021.
Prin convocator s-a adus la cunoștință creditorilor faptul că este acceptat și punct de vedere în scris prin corespondență,
astfel că pentru această ședință, și-au exprimat în mod valabil votul, următorii creditori:
• Administrația Fondului pentru Mediu - vot prin corespondență - adresa nr. 8907/DJ/16.06.2021;
• Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj - vot prin corespondență, adresa nr. GJG_DEX 8524/17.06.2021;
• Municipiul Târgu Jiu, Direcția Impozite și Taxe - vot prin corespondență, adresa nr. 209706/16.06.2021;
• Mirona Forest SRL - vot prin corespondență - adresa nr. 121/22.06.2021;
• Succes Nic Com SRL (“în reorganizare, în judicial reorganization, en redressement”) - vot prin corespondență, adresa
nr. 780/22.06.2021.
S-a constatat întrunirea cvorumului legal respectiv minim 30% din valoarea totală a creanțelor, conform art. 49 alin. 1
din Legea nr. 85/2014, drept pentru care s-au luat următoarele hotărâri:
1. Cu votul a 63,193% din totalul creditorilor prezenți și cu drept de vot se aprobă regulamentul de vânzare înregistrat
sub nr. 4398/14.06.2021.
2. Cu votul a 100% din totalul creditorilor prezenți și cu drept de vot se aprobă metoda de vânzare prin licitație publică.
Procesul-verbal al adunării creditorilor Fag Internațional SRL înregistrat sub nr. 4571/22.06.2021 a fost depus la
dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11033/22.06.2021. Împotriva hotărârilor
consemnate în cuprinsul acestui proces-verbal nu au fost formulate contestații.
Urmare a acestor hotărâri lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață a imobilului Teren în suprafață de 8053
mp situat în localitatea Poiana Mare, județul Dolj, cu număr cadastral 31557, categorie curți-construcții, cu deschidere
de 64,62 ml, teren pe care se află amplasate următoarele construcții dezafectate respectiv construcția C1 - Birouri cu
suprafața construită la sol de 44 mp cu număr cadastral 31557-C1, C2 - WC cu suprafața construită la sol de 13 mp cu
număr cadastral 31557-C2, construcția C3 - clădire bazin cu suprafața construită la sol de 5 mp cu număr cadastral
51557-C3, construcția C4 - bazin cu suprafața construita la sol de 10 mp cu număr cadastral 31557-C4, construcția C5-
hală industrială cu suprafața construită la sol de 854 mp cu număr cadastral 31557-C5, construcția C6 - post trafo cu
suprafața construită la sol 48 mp cu număr cadastral 31557- C6, construcția C7 - atelier cu suprafața construită la sol de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

29 mp cu număr cadastral 31557-C7, construcția C8 - magazie cu suprafața construită la sol de 264 mp cu număr
cadastral 31557-C8, construcția C9 - clădire cântar cu suprafața construită la sol de 18 mp cu număr cadastral 31557-
C9”, întocmind anunțul privind organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării.
Urmare a acestor demersuri, pentru prima ședință de licitație publică organizată în data de 20.07.2021 orele 13:00, a
depus documentația de participare la licitație ofertantul Dirmon Prest SRL, cu sediul social în Comuna Poiana Mare, Sat
Poiana Mare, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 169, jud. Dolj, cod unic de înregistrare RO17024926, număr de ordine în
Registrul Comerțului J16/2303/2004, prin administrator dl. Dobre Claudius-Marian. Comisia a verificat documentele
depuse de ofertant, iar în urma verificării s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulamentul de
licitație întocmit de către lichidatorul judiciar, ofertantul fiind calificat pentru participarea la licitație.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare, bunul imobil a fost adjudecat în favoarea societății Dirmon
Prest SRL, la prețul de 169.992,00 lei exclusiv TVA, fiind astfel întocmit Procesul-verbal de licitație publică nr.
5184/20.07.2021.
Ulterior achitării în integralitate a imobilului în termenul stabilit prin Regulamentul de vânzare, la data de 07.09.2021 a
fost încheiat Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3130/07.09.2021 de Biroul Individual Notarial Șorop
Alexandru Oliviu.
C. Referitor la valorificarea bunurilor imobile constituite garanții în favoarea creditorilor
După cum am prezentat și în cuprinsul rapoartelor de activitate anterior întocmite, pentru evaluarea bunurilor imobile
aflate în patrimoniul debitoarei Fag Internațional SRL, înscrise în carțile funciare nr. 17387, 17388 și 4176 ale
Municipiului Tg-Jiu, fără număr cadastral, este necesară întocmirea documentației cadastrale. După ce se vor fi
intabula, lichidatorul judiciar va întreprinde toate demersurile în vederea desemnării unui expert evaluator care va
întocmi rapoartele de evaluare, urmând ca valorificarea acestora să se realizeze prin metoda aprobată de adunarea
creditorilor.
III. Stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată
• Dosarul nr. 2278/95/2018/a10 al Curții de Apel Craiova
Obiectul dosarului îl reprezintă apelul formulat de Wood Techology Systems OOD împotriva sentinței nr. 99 din
08.04.2021 pronunțată de Tribunalul Gorj - Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2278/95/2018/a10. Prin Decizia nr.
396/22.07.2021 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarl nr. 2278/95/2018/a10 a fost respins apelul formulat de
Wood Technology Systems OOD ca fiind nefondat.
IV. Demersuri referitoare la întocmirea raportului asupra fondurilor obținute din valorificarea bunurilor
În conformitate cu dipozițiile art. 160 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra
fondurilor obținute din recuperarea creanțelor și valorificarea bunurilor aflate în proprietatea debitoarei Fag
Internațional SRL, precum și a planului de distribuire între creditori. Raportul a fost înregistrat sub nr. 6057/14.09.2021,
depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15158/15.09.2021.
V. Mențiuni privind plata onorariului lichidatorului judiciar și mențiuni cu privire la plata cheltuielilor de procedură
Situația privind încasările și plățile efectuate în prezenta procedură a fost prezentată în cuprinsul raportului asupra
fondurilor obținute din valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor înregistrat sub nr. 6057/14.09.2021.
VI. Referitor la acțiunea de recuperare a creanțelor de la diverși parteneri economici cu care debitoarea a avut relatii
comerciale, lichidatorul judiciar a efectuat demersuri în vederea încasării acestora, situația fiind prezentată în Anexa nr.
1 la prezentul raport de activitate, parte integrantă din acesta.
VII. Alte mențiuni:
Față de cele anterior expuse, solicităm judecătorului sindic să ia act de:
- prezentul raport de activitate;
- hotărârile adunării creditorilor consemnată în cuprinsul Procesul-verbal al adunării creditorilor Fag Internațional SRL
înregistrat sub nr. 4571/22.06.2021
- hotărârea adunării creditorilor consemnată în cuprinsul Procesului-verbal al adunării creditorilor Fag Internațional
SRL înregistrat sub nr. 4920/05.07.2021;
- hotărârea adunării creditorilor consemnată în cuprinsul Procesul-verbal al adunării creditorilor Fag Internațional SRL
înregistrat sub nr. 5292/28.07.2021.
Totodată, solicităm acordarea unui nou termen pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor și
recuperării creanțelor.
Siomax SPRL, Lichidator judiciar al Fag Internațional SRL
prin practician în insolvență Dumitrescu Ionela

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALFASETT CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare: 41275297
România
Tribunalul București
Secția a VII a Civilă
București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B, cam. E32
Dosar nr. 18408/3/2021/a11
Termen: 16.11.2021, ora 12:00 C4
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Citație
emisă la: ziua 20 luna 09 anul 2021
Contestator
NR ALFASETT CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES-București,str. Chiciurei nr.39-45, biroul nr.3, et.2, sector 3
“Cu mențiunea de a depune dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, sub sancțiunea anularii cererii;
împotriva modului de stabilire a taxei de timbru se poate face cerere de reexaminare în termen de 3 zile de la data
comunicării, precum și cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la
primirea comunicării; 1 exemplar de pe cererea de chemare în judecată, semnat în original; înscrisuri certificate
Conform cu originalul” – cele menționate în contestație; dovadă comunicării contestației în condițiile art. 111 alin. 4 din
Legea nr. 85/2014, sub sancțiunea amendării; și dovada calității de reprezentat a administratorului special – hotărârea în
care a fost desemnat și extras ONRC, cu respectarea dispozițiilor art. 52 alin. 2 din Legea nr. 85/2014”
Lichidator judiciar
NR EUROSMART SPRL cu sediul ales în București, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, parter, sector 1
“Cu mențiunea de a depune decizia/hotărârea prin care a fost desemnat administrator special, cu respectarea
dispozițiilor art. 52 alin. 2 din Legea nr. 85/2014”
Debitor
ALFASETT CONSTRUCT SRL prin administrator special ATANASIU GABRIEL COSTEL sector 3, București,
Chiciurei, nr. 39-45, et. 2, ap. BIR.3
Intimat
NR TRIADA PROD IMPEX SRL-sector 5, București, Mitropolitul Dosoftei, nr. 20, ap. cam.1
(lista anexă)
Sunt chemați la această instanță, camera E32 etaj 1 completul C 4 în ziua de 16 luna 11 anul 2021 ora 12.00 în calitate
de creditor în proces cu debitoarea ALFASETT CONSTRUCT SRL-sector 3, București, Chiciurei, nr. 39-45, et. 2, ap.
BIR.3
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea APROCOR CONSTRUCŢII LEMN SRL, cod unic de înregistrare: 27603500


TRIBUNALUL ILFOV
SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. 571/93/2020*
TERMEN: 23.09.2021
Raport nr. 6
Aprocor Construcții Lemn SRL – societate în faliment
Nr.Rap./ACL/20.09.2021
1.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență IVAN COSMIN CONSTANTIN, număr matricol: 1B 4872, cu
sediul ales pentru comunicarea actelor în București, sector 3, Piața Alba Iulia, nr.4, Bl.I3, Et.1, Ap.2, telefon 072 857
8340, fax 031 102 9506, e-mail: ivancosmin.ctin@yahoo.com.
2.Debitor: APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL, cod de identificare fiscală 27603500, cu sediul în Jud. Ilfov,
Sat/Com. Balotești, Șos. Unirii, nr. 289F. Număr de ordine în registrul comerțului J23/2766/2010.
2.1 Capital social:
- Capital social subscris: 200 RON, integral vărsat
- Numar parti sociale: 20
- Valoarea unei parti sociale: 10 RON
2.2 Asociati:
- MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA (asociat unic și administrator statutar) – Cotă de participare la
beneficii și pierderi: 100% / 100%.
2.3 Domenii de activitate:
- Activitatea principală: COMERȚ CU RIDICATA AL MATERIALULUI LEMNOS ȘI AL MATERIALELOR DE
CONSTRUCȚII ȘI ECHIPAMENTELOR SANITARE (4673)
2.4 Istoric societate: Conform extrasului de informații nr. 21318 din data de 12.01.2021 emis de către ORNC reies
următoarele:
 MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA – asociat unic (100%) din data de 29.09.2010 până în
prezent;
 MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA - administrator statutar din data de 20.10.2010 până în
prezent;
 Valabilitate sediului social a până în data de 25.08.2013;
 Figurează cu punct de lucru, din data de 15.05.2012 până în data de 15.05.2016, în București, sector 1, str. Vasile
Gherghel, nr. 2, în incinta Școlii generale nr. 1 ,Petre Ispirescu’’.
3.Administrator special: *
4.Creditori: DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI în reprezentarea
ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI
TAXE LOCALE SECTOR 1 BUCUREȘTI, CAPITAL LEASING IFN SA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență IVAN COSMIN CONSTANTIN, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL, conform Hotărâre intermediară nr. 46 pronunțată în data de
07.01.2021, de Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr. 571/93/2020*, având în vedere dispozițiile Hotărârii
intermediară nr. 46 pronunțată în data de 07.01.2021 și a prevederilor Legii nr. 85/2014, am desfășurat următoarele
activități:
A. Primele măsuri:
- am notificat deschiderea procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, către creditorii bugetari cu privire la posibilitatea formulării unei declarații de
creanță în vederea înscrierii la masa credală a societății debitoare, respectiv: DGRFP BUCUREȘTI - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă București/Ilfov, Autoritatea pentru
Administrarea Activelor Statului, Administratia Fondului de Mediu, Direcțiile Generale de Impozit și Taxe Locate
sector 1-6 București, Primăria Com. Balotești;
- am notificat deschiderea procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, către creditorii societății debitoare, cu privire la posibilitatea formulării unei
declarații de creanță în vederea înscrierii la masa credală a societății debitoare, respectiv: CAPITAL LEASING IFN
SA, AQVA TERMO SANIT SRL, BOCSTAL SRL, COMALIMENT – TITAN SA, COMALIMENT – TITAN SA,
EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD, HORNBACH CENTRALA SRL, KRIS STAR COM SRL, LEROY MERLIN
BRICOLAJ SRL, MCV NET ALTSERV SRL, MOL RETAIL COMERT SRL, PARADISE VALLEY INVEST SA,
PIAȚA-ALIMENT SA, PROCTO-CLINIC SRL, ROCMIS COMPANY SRL, ZEUS SERVCE SRL;
- am efectuat publicitatea deschiderii procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului APROCOR
CONSTRUCȚII LEMN SRL – societate în faliment, în ziarul România LIBERĂ din data de 13.01.2021 și în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 482 din data de 12.01.2021;
- am notificat deschiderea procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, către societatea debitoare la sediul social indicat în extrasul de informații nr. 21318
din data de 12.01.2021 emis de către ONRC – CONFIRMARE DE PRIMIRE - (adresă nr. ACL/NFS/11.01.2021, Notă
de inventar cu val. nr. VA09978484945/14.01.2021, Confirmare de primire cu val. nr. VA09978484945/14.01.2021 și
factura fiscală postală nr. DIV00000796/14.01.2021);
- am notificat deschiderea procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, către asociatul unic/administratorul statutar în persoana numitei MATĂRĂ(fostă
STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA, la domiciliul indicat în extrasul de infomații nr. 21318 din data de 12.01.2021
emis de către ONRC – plicul fiind returnat cu mențiunea ,DESTINATAR MUTAT’’ – (adresă nr.
ACL/NFS/11.01.2021, Notă de inventar cu val. nr. VA09978484935/14.01.2021, Plic cu val. nr.
VA09978484935/14.01.2021 și factura fiscală postală nr. DIV00000795/14.01.2021);
- am notificat deschiderea procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, către asociatul unic/administratorul statutar în persoana numitei MATĂRĂ (fostă
STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA, la domiciliul indicat în adresa nr. 75081 din data de 15.01.2021 emisă de către
DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUN. BUCUREȘTI – CONFIRMARE DE PRIMIRE
– (adresă nr. ACL/NFS/11.01.2021, Notă de inventar cu val. nr. VA09978439514/20.01.2021, Confirmare de primire cu
val. nr. VA09978439514/20.01.2021 și factura fiscală postală nr. DIV00001222/20.01.2021);
- am notificat asociatul unic/administratorul statutar în persoana numitei MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA
MIHAELA, în vederea predării activelor/documentelor contabile aparținând debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, la domiciliul indicat în extrasul de infomații nr. 21318 din data de 12.01.2021 emis
de către ONRC – plicul fiind returnat cu mențiunea ,DESTINATAR MUTAT’’ – (adresă nr.
ACL/NOT.ADM/A1/14.01.2021, Notă de inventar cu val. nr. VA09978484935/14.01.2021, Plic cu val. nr.
VA09978484935/14.01.2021 și factura fiscală postală nr. DIV00000795/14.01.2021);
- am notificat asociatul unic/administratorul statutar în persoana numitei MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA
MIHAELA, în vederea predării activelor/documentelor contabile aparținând debitorului APROCOR CONSTRUCȚII
LEMN SRL – societate în faliment, la domiciliul indicat în adresa nr. 75081 din data de 15.01.2021 emisă de către
DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUN. BUCUREȘTI – CONFIRMARE DE PRIMIRE
– (adresă nr. ACL/NOT.ADM/A2/20.01.2021, Notă de inventar cu val. nr. VA09978439514/20.01.2021, Confirmare de
primire cu val. nr. VA09978439514/20.01.2021 și factura fiscală postală nr. DIV00001222/20.01.2021);
- a fost convocată ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR debitorului APROCOR CONSTRUCȚII LEMN
SRL – societate în faliment, pentru data de 22.01.2021, în vederea desemnării administratorului special conform art. 53
din Legea 85/2014, însa nu s-a prezentat niciun asociat și nici nu au fost comunicate puncte de vedere.
- convocatorul ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR debitorului APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL –
societate în faliment, în vederea desemnării administratorului special conform art. 53 din Legea 85/2014, a fost
comunicat asociatului unic în persoana numitei MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA, la următoarele
adrese, respectiv:
(1) la domiciliul indicat în extrasul de infomații nr. 21318 din data de 12.01.2021 emis de către ONRC – plicul fiind
returnat cu mențiunea ,DESTINATAR MUTAT’’ – (adresă nr. ACL/CA/A1/14.01.2021, Notă de inventar cu val. nr.
VA09978484935/14.01.2021, Plic cu val. nr. VA09978484935/14.01.2021 și factura fiscală postală nr.
DIV00000795/14.01.2021);
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

(2) la domiciliul indicat în adresa nr. 75081 din data de 15.01.2021 emisă de către DIRECȚIA GENERALĂ DE
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUN. BUCUREȘTI – CONFIRMARE DE PRIMIRE – (adresă nr.
ACL/CA/A1/14.01.2021, Notă de inventar cu val. nr. VA09978439514/20.01.2021, Confirmare de primire cu val. nr.
VA09978439514/20.01.2021 și factura fiscală postală nr. DIV00001222/20.01.2021);
-au fost notificate PRIMĂRIA COM.BALOTEȘTI, DIRECȚIILE GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 1-6 BUCUREȘTI, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ,
DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, AUTORITATEA
AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, AEROCLUBUL ROMÂNIEI, AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, în
vederea identificării bunurilor din patrimoniul societății debitoare;
- au fost notificate societățile bancare cu mențiunea << de a nu se dispune de conturile societății debitoare >> fără un
ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar;
- Prin adresa din data de 12.01.2021, lichidatorul judiciar a notificat ONRC în vederea comunicării lichidatorului
judiciar ,ISTORIC DE INFORMAȚII’’ privind debitorul, administratorul statutar și asociatii;
- Prin adresa nr. ACL/DGEPMB/A1/12.01.2021, lichidatorul judiciar a notificat DIRECȚIA GENERALĂ DE
EVIDENȚĂ A A PERSOANELOR BUCUREȘTI în vederea comunicării ultimului domiciliu privind pe numita
STĂNCIULESCU ANCA MIHAELA.
B. Patrimoniul APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL :
1. Prin adresa din data de 05.06.2019, PRIMĂRIA BALOTEȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea
debitoare figurează în evidențele instituției cu autoturism marca LAND ROVER, serie șasiu: SALFA2DC3BH3243550,
serie motor: 4008212, cpc 2179 cmc și cu debite în valoare de 11.705,76 lei;
2. Prin adresa nr. 4227 din data de 11.03.2021, PRIMĂRIA BALOTEȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că
societatea debitoare figurează în evidențele instituției cu autoturism marca LAND ROVER, serie șasiu:
SALFA2DC3BH3243550, serie motor: 4008212, cpc 2179 cmc și cu debite în valoare de 822 lei;
3. Prin adresa nr. 636187 din data de 24.04.2019, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 1 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare a figurat în evidențele instituției cu
un spațiu închiriat în incinta Școlii Generale nr. 171;
4. Prin adresa nr. 221099 din data de 10.02.2021, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 1 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare figurează cu debite în cuantum de
568,93 lei reprezentând taxă pe clădiri și cheltuieli de executare silită aferente spațiului închiriat din București, sector 1,
str. Gherghel Vasile, nr. 2 - din incinta Școlii Generale nr. 171 – încetat la data de 01.02.2013;
5. Prin adresa nr. 14913 din data de 19.01.2021, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 2 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidențele
instituției cu bunuri supuse impozitării ori debite;
6. Tot prin adresa nr. 1526 din data de 19.01.2021, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 3 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidențele
instituției cu bunuri supuse impozitării ori debite;
7. Prin adresa nr. 3840 din data de 16.02.2021, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 4 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidențele
instituției cu bunuri supuse impozitării ori debite;
8. Prin adresa nr. R10454 din data de 20.01.2021, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 5 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidențele
instituției cu bunuri supuse impozitării ori debite;
9. Prin adresa nr. 12706 din data de 18.01.2021, DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
SECTOR 6 BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidențele
instituției cu bunuri supuse impozitării ori debite;
10. Prin adresa nr. 3903652 din data de 24.04.2019, DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI
ÎNMATRICULĂRE A VEHICULELOR a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare figurează, în
calitate de UTILIZATOR, în evidențele instituției cu vehiculul marca LAND ROVER, serie șasiu
SALFA2DC3BH243550, nr. de înmatriculare B-03-MAS, data înmatriculare 22.06.2011;
11. Prin adresa nr. 3990372 din data de 18.02.2021, DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI
ÎNMATRICULĂRE A VEHICULELOR a comunicat lichidatorului judiciar că pe numele societății debitoare nu au
figurat și nu figurează cu vehicule înmatriculate;
12. Prin adresa nr. 3990372 din data de 18.02.2021, DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI
ÎNMATRICULĂRE A VEHICULELOR a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare figurează, în
calitate de UTILIZATOR, în evidențele instituției cu vehiculul marca LAND ROVER FREELANDER, serie șasiu
SALFA2DC3BH243550, nr. de înmatriculare B-03-MAS, data înmatriculare 22.06.2011 iar proprietar CAPITAL
LEASING IFN SA;
13. Prin adresa nr. 4874 din data de 19.01.2021, AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ a comunicat lichidatorului
judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidentele instituției în calitate de proprietar de nave/ambarcațiuni;
14. Prin adresa nr. 970 din data de 22.01.2021, AEROCLUBUL ROMÂNIEI a comunicat lichidatorului judiciar că
societatea debitoare nu figurează în evidentele instituției ca având în patrimoniu aeronave ultraușoare motorizate;
15. Prin adresa nr. 1238 din data de 26.02.2021, AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ a comunicat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidentele instituției ca fiind posesoare de bunuri mobile
<<aeronave de tip transport sau agrement>>;
16. Prin adresa nr. 4120 din data de 25.02.2021, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE
IMOBILIARĂ - ANCPI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu a fost identificată cu bunuri
imobile care figurează/au figurat înscrise în cartea funciară;
17. Prin adresa din data de 19.01.2021, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ILFOV a comunicat
lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidentele instituției cu debite;
18. Prin adresa nr. 2947/SEF/ din data de 20.01.2021, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL MUN.
BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că societatea debitoare nu figurează în evidentele instituției cu debite.
C. Conturile APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL :
-Până la această dată anexăm răspunsurile primite de la următoarele societăți bancare: ALPHA BANK SA prin adresa
din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii;
TECHVENTURES BANK SA(fostă BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA) prin adresa din data de 19.01.2021 –
cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ SA prin adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este
clientul băncii; CITIBANK SA prin adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi
deschise / nu este clientul băncii; CREDIT AGRICOLE BANK SA prin adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea
că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; EXIMBANK SA prin adresa din data de
19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; FIRST BANK SA
prin adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii;
IDEA BANK SA prin adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu
este clientul băncii; INTESA SANPAOLO BANK SA prin adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul
nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; LIBRA INTERNET BANK SA prin adresa din data de
19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; TBI BANK SA prin
adresa nr. 81887 din data de 20.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul
băncii; BLOM BANK FRANCE SA prin adresa nr. BR 356 din data de 20.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu
figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin adresa nr.
43656 din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii;
RAIFFEISEN BANK SA prin adresa nr. 2330723E din data de 21.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu
conturi deschise / nu este clientul băncii; BANCA TRANSILVANIA SA prin adresa nr. 50033 din data de 20.01.2021 –
cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; CREDIT EUROPE BANK SA prin
adresa din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii;
PATRIA BANK SA prin adresa nr. RE 416972 din data de 21.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu mai deține
calitatea de client al băncii, având conturile închise din data de 27.03.2019; GARANTI BANK SA prin adresa din data
de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; OTP BANK SA
prin adresa din data de 15.02.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii;
BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII SA prin adresa nr. 538 din data de 19.01.2021 – cu mențiunea că
debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; PRO CREDIT BANK SA prin adresa nr. 962951 din
data de 19.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi deschise / nu este clientul băncii; BANCA
ROMÂNEASCĂ SA prin adresa nr. 176393 din data de 20.01.2021 – cu mențiunea că debitorul nu figurează cu conturi
deschise / nu este clientul băncii.
D. Tabele de creanțe:
- La data de 05.03.2021 a fost întocmit, depus la dosarul cauzei, afișat la grefa instanței și publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 4174 din data de 08.03.2021 Tabelul Preliminar al obligațiilor împotriva debitorului.
- La data de 31.03.2021 a fost întocmit, depus la dosarul cauzei, afișat la grefa instanței și publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 5770 din data de 31.03.2021 Tabelul Definitiv al obligațiilor împotriva debitorului.
E. Raport întocmit conform art. 97 din Legea nr. 85/2014:
- La data de 08.02.2021 a fost întocmit, depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
2448 din data de 09.02.2021 ,Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului’’
conform art. 97 din Legea 85/2014’’ conform documentelor/informațiilor/relațiilor puse la dispoziție de societatea de
contabilitate și instituțiile publice.
-Precizăm ca pe site-ul http://www.mfinante.ro societatea apare cu bilanturi depuse până la 31.12.2018. Ultima
declarație înregistrată/depusă la ANAF, conform portalului al Ministerului Finantelor Publice, este în data de
01.07.2014 (extras portal).
AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 27603500
Denumire platitor: APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL
Adresa: Șos. UNIRII 289F - BALOTEȘTI
Judetul: ILFOV
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J23 /2766 /2010
Act autorizare: -
Codul postal: 77015
Telefon: -
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Fax: -
Stare societate: INREGISTRAT din data 22 Octombrie 2010
Observatii privind societatea comerciala:
Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 01 Iulie 2014
Data ultimei prelucrari: (**) 22 Iulie 2014
Impozit pe profit (data luarii în evidenta): NU
Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii în evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii în evidenta): NU
Taxa pe valoarea adaugata (data luarii în evidenta): NU
Contributiile de asigurari sociale (data luarii în evidenta): NU
Contributia asiguratorie pentru munca (data luarii în evidenta): NU
Contributia de asigurari sociale de sanatate(data luarii în evidenta): NU
Taxa jocuri de noroc (data luarii în evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (data luarii în evidenta): NU
Impozit pe constructii(data luarii în evidenta): -
Impozit la titeiul și la gazele naturale din productia interna (data luarii în evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni și inchirieri (data luarii în evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii în evidenta): NU
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la
organul fiscal competent.
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul
fiscal competent, de catre ANAF
(***) Pentru modificarea informatiilor referitoare la datele de identificare ale contribuabililor comercianti (inregistrati la
ONRC), va rugam sa va adresati Oficiului Registrului Comertului competent. Dupa modificarea datelor de la Oficiul
Registrului Comertului, informatiile se vor actualiza și pe site-ul MFP.
Indicatori din situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice cf. Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și
depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale
ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, de către
entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr 1.802/2014, cu modificarile și
completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv microentitati.
cod unic de identificare:27603500
DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANT lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL -
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 514652
Stocuri (materii prime, materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, 181183
marfuri etc.)
Creante 333092
Casa și conturi la banci 377
CHELTUIELI IN AVANS -
DATORII 614441
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE -
CAPITALURI - TOTAL, din care: -99789
Capital subscris varsat 200
Patrimoniul regiei -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta -
VENITURI TOTALE 0
CHELTUIELI TOTALE 2987
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 0
-Pierdere 2987
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 0
-Pierdere 2987
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati -
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Comert cu ridicata al
materialului lemnos
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

și al materialelor de
constructii și
echipamentelor
sanitare
Indicatori din raportările contabile anuale la 31 decembrie 2017 depuse conform Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 470/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a +
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,
precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.
cod unic de identificare:27603500
DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANT lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL -
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 514652
Stocuri (materii prime, materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, 181183
marfuri etc.)
Creante 333092
Casa și conturi la banci 377
CHELTUIELI IN AVANS -
DATORII 614441
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE -
CAPITALURI - TOTAL, din care: -99789
Capital subscris varsat 200
Patrimoniul regiei -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta -
VENITURI TOTALE 0
CHELTUIELI TOTALE -
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 0
-Pierdere 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 0
-Pierdere 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati -
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Comert cu ridicata al
materialului lemnos
și al materialelor de
constructii și
echipamentelor
sanitare
Indicatori din situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018 depuse conform Ordinului ministrului finanțelor publice
nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a + raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru
reglementarea unor aspecte contabile.
cod unic de identificare:27603500
DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANT lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL -
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 514652
Stocuri (materii prime, materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, 181183
marfuri etc.)
Creante 333092
Casa și conturi la banci 377
CHELTUIELI IN AVANS -
DATORII 636994
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE -
CAPITALURI - TOTAL, din care: -122342
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

Capital subscris varsat 200


Patrimoniul regiei -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta -
VENITURI TOTALE 0
CHELTUIELI TOTALE 22553
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 0
-Pierdere 22553
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 0
-Pierdere 22553
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati -
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Comert cu ridicata al
materialului lemnos
și al materialelor de
constructii și
echipamentelor
sanitare
Concluzii:
 Societatea APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL a înregistrat, conform contului de profit și pierdere,
următoarele :
- veniturile totale în cuantum de 0 lei și pierderi în cuantum de 2.987 lei, pe anul 2016;
- veniturile totale în cuantum de 0 lei și pierderi în cuantum de 0 lei, pe anul 2017;
- veniturile totale în cuantum de 0 lei și pierderi în cuantum de 22.553 lei, pe anul 2018.
 Datoriile totale s-au înregistrat în cuantum de 614.441 lei în anul 2016, 614.441 lei în anul 2017 și 637.397 lei pe
anul 2018, conform tabelului de mai sus. După cum se poate observa datoriile societății debitoare pe anii 2016-2017
înregistrează același valori, respectiv 614.441 lei iar în anul 2018 acestea cresc la 637.397 lei, destul de mari față de
capacitatea de acoperire a acestora în raport de veniturile înregistrate, care în opinia noastră reflectă faptul că societatea
debitoare se confruntă cu stare de insolvabilitate anterior anului 2016.
 Pe perioada analizată Cheltuielilor de exploatare înregistrate de debitoare sunt pe anul 2016 la ,cheltuieli cu lucrări
și servicii’’ înregistrând valori negative de -3.587 lei și ,cheltuieli cu amoritzarea’’ înregistrând 6.674 lei. Pe anii 2017-
2018 chletuielile de exploatare înregistrează valori nule.
 Nivelul ratei disponibilităților a înregistrat 0,07% pe anii 2016-2018.
 Evoluția pasivului scoate în evidență capitalul propriu negativ pe toți anii supuși analizei. Capitalul propriu a
înregistrat -99.789 lei pe anul 2016, -99.789 pe anul 2017 și -122.342 lei pe anul 2018.
 Situația netă este negativă pe toată perioada celor 3 ani supuși analizei, respectiv a înregistrat -99.789 lei pe anul
2016, -99.789 lei pe anul 2017 și -122.745 lei pe anul 2018.
 Din analiza de mai sus se observă ratele oscilante ale stabilității financiare, autonomiei financiare globale, ratele
autonomiei financiare la termen precum și cele de îndatorare globala.
 Analiza soldurilor intermediare de gestiune pentru perioada 2016-2018 arată inactivitatea comercială a societății
debitoare, respectiv activitatea comercială desfășurată de debitoare a încetat anterior anului 2016, conform analizei de
mai sus.
 Trezoreria netă înregistreaza valori pozitive, însa mult prea mici în raport cu datoriile înregistrate în prezent, fapt
pentru care apreciem că nevoia de fond de rulment nu mai poate fi finanțată în întregime din resurse permanente,
întreprinderea fiind la momentul de față obligată să apeleze la resurse de trezorerie pentru a acoperi nevoia de finanțare
generată de ciclul de exploatare.
 Privitor la ratele profitului, acestea au înregistrat valori nule pe toți anii supuși analizei economico-financiare.
 Indicatorii de rentabilitate comercială au înregistrat valori nule pe toată perioada analizată, conform datelor de mai
sus.
 În conformitate cu bilanțul contabil prescurtat la 31.12.2018, datoriile scadente restante nu pot fi acoperite cu
disponibilul bănesc existent.
 Conform Bilanțului contabil din 31.12.2018, societatea debitoare înregistrează următoarele active contabile:
(1)active imobilizate – 0 lei;
(2)active circulante - în valoare totală de 514.652 lei, împărțite astfel:
a)stocuri – 181.183 lei
b)creanțe – 333.092 lei;
b)casa și conturi la bănci – 377 lei – casa în lei – 368 lei – conturi în valută – 9
Privitor la stocuri în valoare totală de 181.183 lei conform fișei contului 332 și celor comunicate de D-na Expert
Contabil Titel Maria acestea reprezintă servicii în curs de execuție din perioada 30.04-31.12.2011, pentru care
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

societatea de contabilitate nu deține informații.


Conform fișelor de cont comunicate de D-na Expert Contabil Titel Maria, creanțele de recuperat sunt:

Fișă cont Data document Nr. document Denumire debitor Sumă datorată
4092.001 16.03.2011 APC 210 APROCOR CONSTRUCT 14.592 LEI
SRL
4092.002 11.03.2011 00003 TALUROM STEEL SRL 16.686 LEI
4092.003 21.03.2011 RFC00079 ROCMIS COMPANY SRL 25.750 LEI
4092.005 02.02.2012 3494 EL AL ISRAEL AIRLINES 4.086,18 LEI
LTD
4111.00001 05.11.2010- PARADISE VALLEY INVEST 95.212,31 LEI
02.12.2011 SA
4111.00003 17.02.2011- BOCSTAL SRL 156.902,81 LEI
24.06.2011
4111.00011 01.06.2012 ACL40-41 MEDIA ART SRL 12.324,98 LEI
4111.00012 01.06.2012 ACL 42 PROCTOCLINIC SRL 6.162,49 LEI
4111.00013 05.11.2012 ACL46BIS1 KRISSTRACOM SRL 1.375,66 LEI
TOTAL 333.092 LEI
Referitor la creantele de recuperat, în cuantum de 333.092 lei, regăsite în bilantul contabil din 31.12.2018, acestea
datează din perioada 2010-2012, fapt pentru care, având în vedere dispozitiile art. 2517 din Noul Cod Civil, apreciem că
s-a împlinit termenul de prescriptie de 3 ani, la data de 31.12.2015
Precizăm că lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea prezentei analize conform
documentelor/informațiilor/relațiilor puse la dispoziție de societatea de contabilitate și instituțiile publice.
În acest context, sub rezerva identificării unor fapte dintre cele enumerate în art. 169 din Legea nr. 85/2014, pe baza
unor alte surse decât cele aflate la dispoziția lichidatorului judiciar în acest moment, considerăm că nu sunt elemente și
probe care să fundamenteze o cerere de angajare a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere.
F. Adunarea creditorilor:
-La data de 12.03.2021 a fost convocată adunarea creditorilor având ca ordine de zi:
1.Alegerea comitetului creditorilor;
2.Confirmare Lichidator judiciar CII IVAN COSMIN CONSTANTIN;
3.Prezentarea punctului de vedere al lichidatorului judiciar cu privire la faptul ca nu va formula cerere de atragere a
răspunderii conform art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
4.Analiza oportunității formulării cererii de atragere a răspunderii conform art.169 din Legea 85/2014, de către
creditori;
5.Propunerea avansării de către creditori a sumelor corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile administrative.
Au fost comunicate urmatoarele puncte de vedere:
(1)DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI în reprezentarea
ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV, prin adresa nr. MBR_JRD/5858 din data de
10.03.2021, pondere vot 68,90% din total masă credală;
(2)DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 1 BUCUREȘTI, prin adresa nr. 806372 din
data de 11.03.2021, pondere vot 0,23% din total masă credală;
(3)CAPITAL LEASING IFN SA, prin adresa din data de 11.03.2021, pondere vot 30,87% din total masă credală.
Prin voturile exprimate au fost adoptate urmatoarele :
1.Alegerea comitetului creditorilor – atribuțiile Comitetului Creditorilor vor fi preluate de Adunarea Creditorilor.
2.Privitor la punctul doi de pe ordinea de zi ,Confirmare Lichidator judiciar CII IVAN COSMIN CONSTANTIN’’ –
având în vedere voturile exprimate, însumând 68,90% din total masă credală, NU se confirmă lichidatorul judiciar CII
IVAN COSMIN CONSTANTIN.
3.Prezentarea punctului de vedere al lichidatorului judiciar cu privire la faptul că nu va formula cerere de atragere a
răspunderii conform art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței – creditorii au luat la cunoștinta de
faptul că lichidatorul judiciar nu va formula cerere de atragere a răspunderii conform art. 169 din Legea nr. 85/2014.
4.Analiza oportunității formulării cererii de atragere a răspunderii conform art.169 din Legea 85/2014, de către
creditori.
Cererea de atragere a răspunderii patrimoniale întemeiată pe dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 urmează să fie
formulată și depusă de către creditorul majoritar DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
BUCUREȘTI în reprezentarea ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV.
5.Propunerea avansării de către creditori a sumelor corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile administrative – Nici
un creditor nu s-a oferit să avanseze sumele de bani corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile administrative.
Convocatorul Adunării Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4179 din data de
08.03.2021 și comunicat creditorilor.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4607 din data de
15.03.2021 și depus la dosarul cauzei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

G. Alte activitati:
-Prin adresa nr. 21318 din data de 12.01.2021 ORNC a comunicat lichidatorului judiciar relații, respectiv ,Istoric de
informații’’ privind debitorul, administratorul statutar/asociații.
- Prin adresa nr. 75081 din data de 15.01.2021 DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PESOANELOR MUN.
BUCUREȘTI a comunicat lichidatorului judiciar că numita STĂNCIULESCU ANCA MIHAELA figurează în
evidențele instituției cu numele de MATĂRĂ ANCA MIHAELA. Precizăm că ultimul domiciliu, privind pe numita
MATĂRĂ(fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA, indicat în extrasul de informații nr. 21318 din data de
12.01.2021 emis de ONRC nu coincide cu cel din adresa nr. 75081 din data de 15.01.2021 emisă de DIRECȚIA
GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PESOANELOR MUN. BUCUREȘTI.
Prin adresa din data de 15.01.2021, DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
BUCUREȘTI în reprezentarea ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV a comunicat
lichidatorului judiciar următoarele:
-că societatea debitoare nu figurează cu conturi bancare deschise în evidențele instituției;
-situația depunerii declarațiilor lunare
-situație vector fiscal.
-La data de 29.01.2021, lichidatorul judiciar a primit pe e-mail de la D-na Expert Contabil Titel Maria, privitor la
societatea debitoare, următoarele:
-Balanța analitică(în formatul comunicat);
-Lista împrumuturi;
-lista creditori diverși;
-lista salarii datorate(doar suma totală....fără alte date);
-lista clienții;
-lista avans furnizori;
-lista creditori bugetari;
-lista creditori.
-La data de 29.01.2021, numita ANCA STĂNCIULESCU (cel puțin așa reiese din adresa de email) a comunicat
lichidatorului judiciar Procesul verbal de predare – primire din data de 10.08.2015 privind autovehicul marca LAND
ROVER, serie șasiu SALFA2DC3BH243550, nr. de înmatriculare B-03-MAS, către societatea de leasing respectiv
CAPITAL LEASING IFN SA.
-Prin adresa nr. ACL/NOT.ADM/A3/29.01.2021 lichidatorul judiciar a notificat pe numita ANCA STĂNCIULESCU
(la adresa email la care s-a făcut referire mai sus) în vederea comunicării următoarelor:
, -Conform ultimului bilant contabil la 31.12.2018 depus la ANAF societatea debitoare înregistrează următoarele:
I.ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL – 514.275 LEI, respectiv:
(1)stocuri – 181.183 lei
(2)creanțe – 333.092 lei
Pentru ,stocurile’’ precizate în Bilantul contabil din 31.12.2018 veți comunica lichidatorului judiciar următoarele:
-lista bunurilor, în forma regăsită în contabilitate, enumerate, denumite, valoare contabilă ....până la concurența valorii
înregistrare în Bilantul contabil din 31.12.2018;
Pentru ,creanțele’’ precizate în Bilantul contabil din 31.12.2018 veți comunica lichidatorului judiciar următoarele:
-fișa client 4111(din contabilitate), din care să reiasă următoarele: denumire debitorului, CNP, CUI, adresa, nr./data
document, suma datorată....pentru toții debitorii până la concurența sumei din Bilantul contabil din 31.12.20281,
respectiv suma de 333.092 lei. Pe lângă cele solicitate, mai este necesar facturile fiscale, contractele încheiate între
debitor și APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL și dovada (procese-verbale de predare-primire ori recepție etc) prin
care au fost prestate/predate servicii/bunuri.
Pentru orice neclarități între contabilitate și situația de fapt a debitorului, privitor la cele solicitate mai sus, le veți
prezenta într-o notă explicativă, în format ,word’’ și ,pdf’’ semnată.
Totodată aveți obligația de a depune la dosarul cauzei și să comunicați lichidatorului judiciar toate informațiile
solicitate precum și cele prevăzute de art. 67, alin .1, din Legea nr. 85/2014.
Toate documentele solicitate vor fi semnate de administratorul statura și comunicate lichidatorului judiciar.
În cazul în care dețineți orice bun proprietatea APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL – societate în faliment, vă
notificăm să le predați lichidatorului judiciar’’.
-Prin adresa nr. ACL/EC-TM/A1/08.02.2021 lichidatorul judiciar a notificat pe D-na Expert Contabil Titel Maria în
vederea comunicării următoarelor:
,(1)fișa clienții ,reprezentând creanțe de recuperat’’ în sumă totală de 333.092 lei conform Bilanț din 31.12.2018.
În aceasta trebuie să se regăsească următoarele detalii: denumire debitor, cui, factura/documentul înregistrat și suma
datorată către APROCOR CONSTRUCȚII LEMN SRL – societate în faliment.
(2)Fișa contului 332 ,SERVICII ÎN CURS DE EXECUȚIE’’ în sumă totală de 179.250 lei conform Balață de verificare
din 31.12.2018.
În aceasta trebuie să se regăsească următoarele detalii: denumire, cui, factura/documentul înregistrat și suma.
(3)predarea arhivei contabile a societății debitoare în măsura în care se află în custodia dumneavoastră’’.
-Prin adresa din data de 08.02.2021, D-na Expert Contabil Titel Maria a comunicat lichidatorul judiciar următoarele:
(1)Fișă cont 332 ,SERVICII ÎN CURS DE EXECUȚIE’’;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

(2)fișa clienții ,reprezentând creanțe de recuperat’’ în sumă totală de 333.092 lei conform Bilanț din 31.12.2018.
-La data de 05.07.2019, D-na Expert Contabil Titel Maria a comunicat lichidatorului judiciar următoarele:
-Bilanțurile contabile pe perioada 2016-2018;
-fise cont 4551;
-registru imobilizări mobiler, aparatură birotică;
-registru mijloace de transport.
-Prin adresa din data de 19.02.2021(email) numita MATĂRĂ (fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA a
comunicat lichidatorului judiciar următoarele:
,În atașament aveți lista cu creditori și debitori. Majoritatea sunt din 2012-2013, acum suntem în 2021. Aveți adresele
lor datele de identificare fiscală și juridică. Acestea au fost transmise și de firma de contabilitate în urmă cu câțiva ani și
de mine luna trecută. Referitor la capital leasing, am transmis procesul – verbal de predare primire. Stocurile sunt la
Paradise Valeey și se regăsesc în acte. Ele reprezintă materiale de construcții, dar din 2011 până acum nu cred să mai
existe’’.
-La data de 22.02.2021 numita MATĂRĂ (fostă STĂNCIULESCU) ANCA MIHAELA a comunicat telefonic
lichidatorului judiciar că stocurile de marfă, precizate în adresa de email din data de 19.02.2021, nu mai există și că
debitoare nu deține alte active mobile/imobile.
-Prin adresa nr. 619347 din data de 07.06.2019 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
BUCUREȘTI în reprezentarea ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV a comunicat
lichidatorului judiciar următoarele:
-Bilanțutile contabile pe perioada 2016-2018
-Lista Conturilor bancare
-Istoric depunere situații și raportări financiare.
Conform adresei nr. 619347 din data de 07.06.2019 emisă de DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI în reprezentarea ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR
PUBLICE ILFOV reiese ca societatea a figurat cu conturi bancare deschise la PATRIA BANK SA și RomâniaN
INTERNATIONAL BANK SA(actuala IDEA BANK SA), respectiv:
(1)PATRIA BANK SA – RO73 CARP 0410 0070 6734 RO03 – CONT CURENT – RON – data deschiderii
26.10.2010 – data închiderii 27.03.2019;
(2)PATRIA BANK SA – RO30 CARP 0410 0070 6734 RO01 – CONT CURENT – RON – data deschiderii
29.09.2010 – data închiderii 09.11.2011;
(3)PATRIA BANK SA – RO03 CARP 0410 0070 6734 RO02 – CONT CURENT – RON – data deschiderii
26.10.2010 – data închiderii 27.03.2019;
(4)PATRIA BANK SA – RO57 CARP 0410 0070 6734 EU02 – CONT CURENT – EURO – data deschiderii
11.02.2011 – data închiderii 27.03.2019;
(5)PATRIA BANK SA – RO84 CARP 0410 0070 6734 EU01 – CONT CURENT – EURO – data deschiderii
09.02.2011 – data închiderii 27.03.2019;
(6)RomâniaN INTERNATIONAL BANK SA (actuala IDEA BANK SA) – RO30 ROIN 9103 0010 7560 RO02 –
CONT CURENT – RON – data deschiderii 17.08.2011 – data închiderii 06.06.2012;
(7)RomâniaN INTERNATIONAL BANK SA (actuala IDEA BANK SA) – RO45 ROIN 1100 0010 7560 RO01 –
CONT CURENT – RON – data deschiderii 09.08.2011 – data închiderii 06.06.2012.
H. Litigii:
TRIBUNALUL ILFOV
SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. 571/93/2020*/a1
OBIECT: ATRAGEREA RĂSPUNDERII PENTRU INTRAREA ÎN INSOLVENȚĂ CONFORM ART. 169 DIN
LEGEA NR. 85/2014
STADIU PROCESUAL: FOND
RECLAMANT: DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI în reprezentarea
ADMINISTRAȚIEI JUDEȚENE A FINANȚELOR PUBLICE ILFOV
PÂRÂT: STĂNCIULESCU ANCA MIHAELA
Termen PRONUNȚARE: 30.09.2021
Tip solutie: Amână pronunțarea. Solutia pe scurt: Dispune amânarea pronunțării la data de 30.09.2021. Pronunțarea se
va realiza cf. dispozițiilor art. 396 alin. 2 CPC. Pronunțată cf. art. 396 alin.2 CPC la data de 16.09.2021. Document:
Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării 16.09.2021.
I. Cheltuieli de procedură:
Nr. Denumire Valoare totală Valoare de Observatii
crt. decontat
1 Factura fiscala nr. 88.20 RON 12,60 RON NOTIFICĂRI
DIV00010587/16.04.2019
2 Factura fiscala nr. 16.10 RON 16,10 RON CERERE TB.IF.
DIV00016030/21.06.2019
3 FACTURA - CHITANȚA nr. 11,20 RON 11,20 RON TAXE ORC IF
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

34
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

A1010489/03.07.2019
4 Factura fiscala nr. 16.10 RON 16,10 RON CERERE TB.IF.
DIV00003797/11.02.2020
5 Factura fiscala nr. 10.70 RON 10,70 RON APEL CAB
DIV00017956/08.09.2021
6 Factura fiscala nr. FADV 6457/12.01.2021 50.00 RON 50,00 RON ANUNȚ ZIAR
7 Factura fiscala nr. 7.32 RON 7,32 RON NOTIFICĂRI
DIV00000796/14.01.2021
8 Factura fiscala nr. 7.32 RON 7,32 RON NOTIFICĂRI
DIV00000795/14.01.2021
9 Factura fiscala nr. 7.32 RON 7,32 RON NOTIFICĂRI
DIV00001222/20.01.2021
10 OP nr. 45407271/01.02.2021 20 RON 10 RON TAXĂ ANCPI
11 Factura fiscala nr. 99.40 RON 99,40 RON NOTIFICĂRI
DIV00002464/05.02.2021
12 Factura fiscala nr. 16.10 RON 16,10 RON RAP.1 și RAP. ART.
DIV00002701/09.02.2021 97 TB. IF.
13 Factura fiscala nr. 7.32 RON 7,32 RON NOTIFICĂRI
DIV00003090/12.02.2021
TOTAL DECONT 271,48 RON

J. Propuneri:
Solicităm respectuos onoratei instanțe următoarele:
-având în vedere că în averea societății debitoare nu au fost identificate bunuri și nici un creditor nu s-a oferit să
avanseze sumele necesare continuării procedurii, în temeiul prevederilor art. 174, alin. 1, din Legea nr. 85/2014,
închiderea procedurii, radierea societății debitoare, descărcarea de gestiune a lichidatorului judiciar;
- să dispuneți plata onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 5.000 lei și a cheltuielilor de procedură în cuantum
de 272 lei, din fondul special, constituit conform art. 39, alin. 4, din Legea nr. 85/2014;
- judecarea în lipsă, conform art. dispozitiilor art. 411., alin.2, din NCC.
Lichidator judiciar,
Cabinet Individual de Insolvență
Ivan Cosmin Constantin

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SAMEX SRL, cod unic de înregistrare: 1801350
Tribunalul Timiș – Secția II Civilă
Nr. dos.: 5325/30/2014
Termen: 23.09.2021
Judecător Sindic: Casiana Todor
Lichidator judiciar: SCP CONSULTIM LICHIDĂRI SPRL
Debitor: SAMEX SRL – societate în feliment
Raport de activitate
Privind pe debitoarea Samex SRL Timișoara – în faliment
Subscrisa SCP CONSULTIM LICHIDĂRI SPRL, cu sediul în Timișoara, B-dul Revoluției, nr. 13, ap. 2, nr. de
înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RFO II - 0229, cod de înregistrare fiscală nr. RO20694608, în
calitatea de lichidator judiciar al SAMEX SRL, cu sediul în Timișoara, B-dul 3 August 1919, nr. 6, jud. Timiș, având
CUI RO1801350, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3762/1991,
desemnată prin încheierea nr. 2692/21.11.2014, în dosarul nr. 5325/30/2014 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, a întocmit
prezentul raport cuprinzând în sinteză măsurile efectuate de la termenul anterior și până în prezent.
I. Prezentarea demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar în perioada de la termenul anterior și până în prezent
Creditorii, cu 71,96% din masa credală și 100% din creanțele prezente sau reprezentate, au aprobat propunerea
lichidatorului judiciar de casare a bunului debitoarei (autocar transport persoane Scania IRIZAR K124) și vânzarea
acestuia la fier vechi.
În urma aprobării celor sus menționate, suntem în curs de finalizare a vânzării la fier vechi a bunului.
II. Propuneri
Solicităm acordarea unui nou termen pentru finalizarea vânzării la fier vechi a bunului și închidere a procedurii.
S.C.P. Consultim Lichidări S.P.R.L.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

35
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15439/20.09.2021

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15439/20.09.2021 conţine 36 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

36