Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7152 – Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Alba ................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Comercianti .............................................................................................................................................. 3
1. Societatea comercială INTAS INDUSTRIE SRL ..................................................................................................... 3

Județul Argeş ............................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti .............................................................................................................................................. 4
1. Societatea comercială SERVAGROMEC SA ........................................................................................................... 4

Județul Bihor................................................................................................................................................................ 5
Sectiunea I - Comercianti .............................................................................................................................................. 5
1. Societatea comercială AXA INDUSTRIA SRL ........................................................................................................ 5
2. Societatea comercială DIARAM DISTRIBUTION SRL .......................................................................................... 6
3. Societatea comercială GENERALUC SRL ............................................................................................................... 7
4. Societatea comercială VIONATURALIS SRL.......................................................................................................... 7

Municipiul Bucureşti ................................................................................................................................................... 9


Sectiunea I - Comercianti .............................................................................................................................................. 9
1. Societatea comercială CV ENTERTAINMENT SRL ............................................................................................... 9
2. Societatea comercială DRIM FOREST IMPEX SRL ................................................................................................ 9
3. Societatea comercială ESPRIT INTERNATIONAL SRL ....................................................................................... 10
4. Societatea comercială H.F. HOME FASHION SRL ............................................................................................... 11
5. Societatea comercială SYMPOSIUM INVEST SRL .............................................................................................. 12

Județul Buzău ............................................................................................................................................................ 12


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 12
1. Societatea comercială SINTEL DESIGN SRL ........................................................................................................ 12

Județul Cluj ................................................................................................................................................................ 13


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 13
1. Societatea comercială RICA TRANS SRL.............................................................................................................. 13

Județul Constanţa ...................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 13
1. Societatea comercială MANGALIA SA .................................................................................................................. 13

Județul Galaţi ............................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 14
1. Societatea comercială NADARAKAR SRL ............................................................................................................ 14

Județul Hunedoara .................................................................................................................................................... 15


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 15
1. Societatea comercială OCTOGON SRL .................................................................................................................. 15

Județul Maramureş ................................................................................................................................................... 19


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 19
1. Societatea comercială GRILL-BAR SEINI SRL ..................................................................................................... 19

Județul Prahova ......................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 20
1. Societatea comercială DISTRIMAR IMPEX SRL .................................................................................................. 20

Județul Sălaj ............................................................................................................................................................... 21


Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 21
1. Societatea comercială PERFECT STYLE SRL ....................................................................................................... 21

Județul Timiş.............................................................................................................................................................. 21
Sectiunea I - Comercianti ............................................................................................................................................ 21
1. Societatea comercială P & P RUMANIA SRL ........................................................................................................ 21
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Județul Alba
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTAS INDUSTRIE SRL, cod unic de înregistrare: 13317265
România Tribunalul Alba
Secţia a II- Civilă şi Contencios Administrativ
Str. Piaţa Iuliu Maniu , nr. 24
Dosar nr. 13178/107/2012
Comunicare Sentința nr. 134/F/2013
din 01 Martie 2013
Către,
Creditori:
SC Messer România Gaz SRL – Bucureşti str. Delea Veche nr. 24 corp clădire A et. 2-3 S2
DGFP Alba- Alba Iulia, str. Primăverii nr. 10, jud. Alba
E.ON.Energie Romania SA-Alba Iulia, str. Olteniei nr. 21 A, jud. Alba
Raiffeisen Bank SA – Bucureşti, P-ţa Charles de Gaaulle
SC Electrica Furnizare SA - Alba Iulia P-ţa Consiliul Europei nr. 1 jud. Alba
Debitor SC Intas Industrie SRL cu sediul în Alba Iulia, b-dul Ferdinand I, nr. 38A, jud. Alba înmatriculată la ORC Alba
sub nr. J01/303/2000, CUI 13317265.
Lichidator judiciar Dorca Insolv IPURL - Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.6, bloc M2C, ap. 7, judeţul Alba
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 134/F/2013 din data de 01 Martie 2013, pronunţată în dosarul nr.
13178/107/2012 de Tribunalul Alba, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Alba
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 13178/107/2012
Sentința nr. 134/F/2013
Şedinţa publică de la 01 Martie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic Aureliu Claudiu Pop - preşedinte Secţia a II-a Civilă
Grefier Cornelia Forminte
Pe rol se află cauza privind pe debitoarea SC Intas Industrie SRL, aflată în derularea procedurii de insolvenţă şi cererea
administratorului judiciar Dorca Insolv IPURL de intrare în procedura de faliment. La apelul nominal efectuat în cauză
se prezintă consilier juridic Toma Ioan pentru creditoarea DGFP Alba şi administrator judiciar Dorca Ilie. Procedura
este îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează următoarele: La data de 18 decembrie 2012
Voicu & Boicu Liquidators IPURL a depus Ofertă de servicii. La data de 31 ianuarie 2013 administratorul judiciar a
depus Raportul întocmit în baza art. 54 din legea insolvenţei cu propunerea de începere a procedurii falimentului,
întrucât documentele contabile ale societăţii nu mai există iar administratorul statutar a decedat în anul 2010. La data de
12 februarie 2013 administratorul judiciar a depus cerere de intrare în faliment. La data de 18 februarie 2013
administratorul judiciar a depus procesul verbal al adunării creditorilor din 15.02.2013 care a stabilit componenţa
Comitetului creditorilor ca fiind formată din Raifreisen Bank SA, DGFP Alba şi E.On Gaz Energie Romania şi a
confirmat pe Dorca Insolv IPURL în calitate de administrator judiciar, stabilindu-i o retribuţie de 1500 lei lunar inclusiv
TVA şi 3 % din valoarea sumei ce urmează a fi distribuită creditorilor. La data de 8 februarie 2013 administratorul
judiciar a depus tabelul preliminar al creanţelor şi procesul verbal de afişare la instanţă. La data de 18 februarie 2013
administratorul judiciar a depus tabelul preliminar rectificat al creanţelor şi procesul verbal de afişare la instanţă. La
data de 28 februarie 2013 administratorul judiciar a depus raportul de activitate, la care au fost anexate înscrisuri privind
notificarea deschiderii procedurii creditorilor şi debitoarei, a publicării ei în BPI şi ziarul Unirea. Judecătorul sindic
pune în discuţie conexarea dosarului 14307/107/2012 privind aceeaşi debitoare şi aflat la poziţia nr. 25 în lista de
şedinţă de la acest termen de judecată, la prezenta cauză. Reprezentantul creditoarei DGFP Alba şi administratorul
judiciar sunt de acord cu conexarea dosarelor. În temeiul art. 31 alin. 5 din legea 85/2006 judecătorul sindic dispune
conexarea dosarului nr. 14307/107/2012 la dosar nr. 13178/107/2012. Califică cererea formulată de SC Uzina Mecanică
Marsa SA ca fiind o declaraţie de creanţă, urmând a fi stabilită ca atare de administratorul judiciar. Judecătorul sindic
pune în discuţie cererea de intrare în procedura de faliment formulată de administratorul judiciar. Reprezentantul
administratorului judiciar susţine că debitoarea se află în situaţia prevăzută de art. 54 din legea insolvenţei, respectiv la
sediul societăţii nu se mai desfăşoară activitate, nu se găsesc documentele contabile iar administratorul statutar este
decedat, aspecte faţă de care solicită începerea procedurii de faliment. Reprezentantul creditoarei este de acord cu
intrarea în procedura de faliment.
Judecător sindic,
Constată că în cadrul procedurii insolvenţei deschisă împotriva debitoarei SC Intas Industrie SRL prin sentinţa
953/F/2012 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 13178/107/2012, la data de 31.01.2013 administratorul judiciar
Dorca Insolv IPURL a depus raport de activitate prin care solicită intrarea debitoarei în procedura simplificată având în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

vedere că societatea nu mai funcţionează la sediul declarat, administratorul social este decedat din anul 2010, iar pe de
altă parte documentele contabile nu pot fi găsite astfel încât sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 1 al. 2, pct. 2, 3 şi 4
din L 85/2006. Ataşat raportului s-a depus dovada notificării creditorului introductiv şi debitoarei. Fiind întrunite
cerinţele art. 54 al. 3-5 şi art. 107 al. 1 lit. D din L 85/2006 ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor,
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art. 54 al. 4 din Legea privind procedura insolvenţei aprobă raportul întocmit de administratorul judiciar
Dorca Insolv IPURL şi, în consecinţă: În temeiul art. 107 al. 1 lit. D din Legea privind procedura insolvenţei; dispune
începerea procedurii falimentului debitoarei SC Intas Industrie SRL cu sediul în Alba Iulia, B-dul Ferdinand I, nr. 38A,
jud. Alba înmatriculată la ORC Alba sub nr. J01/303/2000, CUI 13317265. În temeiul art. 107 alin 2 lit. c) din Legea
privind procedura insolvenţei, desemnează lichidator judiciar pe Dorca Insolv IPURL pe care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art. 25 din lege şi care va fi retribuit pe bază de decont justificativ ce se va achita din averea debitoarei, iar
în lipsa disponibilităţilor din contul debitoarei, din fondul de lichidare prevăzut la art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. În
temeiul art. 107 alin. 2 lit. a) din Legea privind procedura insolvenţei, dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea
dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu
lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 24.05.2013. În temeiul art. 107 alin. 1 lit. e)
din lege dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a listei creanţelor născute în
cursul procedurii. În temeiul disp. art. 107 lit. f) şi art. 109 alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune
notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Alba, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cu
respectarea termenelor prevăzute de art. 62 alin. 1 din lege care vor fi stabilite de lichidator judiciar. În temeiul art. 113
din Legea privind procedura insolvenţei, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte
operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru verificarea dosarului la data 24.05.2013. Cu recurs în 7 zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01.03.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Aureliu Claudiu Pop Cornelia Forminte

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SERVAGROMEC SA, cod unic de înregistrare: 129111
Raport lunar , privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor precum si justificarea cheltuielilor
efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente privind pe debitorul
SC Servagromec SA
Nr. 53 / 488 / 04.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 448 / 1259 Anul 2009 Tribunalul Specializat Argeş,
Judecător sindic : Georgică Valeriu Copae
Temei juridic: art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei
2. Arhiva/registratura instanţei: str. Maior Şonţu, nr. 2, Piteşti, jud. Argeş
Număr de telefon/fax: 0248 610303 programul arhivei/registraturii instanţei : zilnic intre orele 8-12
3. Debitor: SC Servagromec SA, cu sediul social în Piteşti , str. Ar mand Călinescu , nr. 44 ,Corp C1 , jud.
Ar geş, având cod de identificare fiscală RO 129111 , înregistrata la ORC Argeş sub numărul J03/658/1991.
4. Lichidator judiciar: Projuridic I.P.U.R.L. ; cod de identificare fiscală: 27672968 ; sediul social: comuna Bradu, sat
Geamăna , str. Păpădiei , nr.3 , jud. Argeş : număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0508 ;
Tel/Fax: 0729980402 / 0348803848 ; E-mail: projuridic2010@yahoo.com ; Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar : Fota Ion.
Subscrisa Projuridic I.P.U.R.L.,în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Servagromec SA, conform încheierii
data în şedinţa camerei de consiliu din data de 05 Noiembrie 2012 pronunţată de Tribunalul Comercial Argeş, în dosarul
488 /1259/2009, în temeiul prevederilor art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, aduc la cunoştinţa instanţei de
judecată următoarele:
- au fost efectuate măsurători pentru terenul cu suprafaţa de 8326,20 mp, fosta secţie Birla a sucursalei Birla, in vederea
întocmirii documentaţiei cadastrale si înscrierea in cartea funciara.
Urmează a clarifica situaţia terenurilor si a si construcţiilor aflate pe acestea de la secţiile Ioneşti, Ioneşti legume si
Cornăţel ce au aparţinut sucursalei Costeşti.
Se afla pe rol la Judecătoria Costeşti un proces de anulare parţiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului de la Cornăţel.
A fost întocmit Raportul de evaluare pentru bunurile identificate si inventariate ce a fost depus la dosarul cauzei.
Urmează întocmirea documentaţiilor cadastrale, înscrierea in cartea funciara si întocmirea rapoartelor de evaluare,
pentru terenurile si construcţiile aflate pe acestea de la fostul Sediu , fosta secţie Slobozia, fosta secţie Babaroaga, fosta
secţie Malu, fosta secţie Zidurile ale sucursalei Slobozia, fosta secţie Birla a sucursalei Birla, ce a mai rămas din fostele
ateliere Teiu al sucursalei Teiu, convocarea adunării creditorilor pentru aprobarea rapoartelor de evaluare si a
regulamentului de vânzare , apoi vânzarea acestora.
În perioada la care ne raportăm, potrivit termenelor stabilite de instanţele de judecată de la Piteşti si Costeşti , am
participat la judecarea cauzelor.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Ca urmare a încasărilor realizate si a cheltuielilor efectuate în perioada 14.02 2013 – 04.04.2013 , situaţia financiară a
debitoarei se prezintă astfel: lei
Sold iniţial la data de 14.02.2013 = 211 120,48 lei
Încasări Lei Plaţi Lei
-I Plaţi curente de procedura - total din care:
Plăţi comisioane bancare si administrare cont
Încasări din dobânzi 0 (6+12,51+19,50+12,51+9 =59,52) 241,69
Plăţi diverse servicii (declaraţii si legalizare
documente la notar, cheltuieli aferente întocmirii de
Încasări 0 documentaţii cadastrale , evaluare bunuri, etc.) 9920
Onorariu variabil lichidator pentru sume încasate 22100
Contribuţie de 2% datorată UNPIR- Filiala Argeş 4420
- II Distribuţie masa credală - total din care:
Creanţe izvorâte din raporturi de munca 172095
Creditori bugetari 0
Creditori chirografari 0
Total încasări 0 Total plaţi 208776,69
Sold la 04.04.2013 = 2343,79 lei
Soldul existent în contul de lichidare la data de 04.04.2013 in suma de 2343,79 lei propunem să fie reţinut pentru
asigurarea acoperirii cheltuielilor curente pentru următoarele trei luni (comisioane bancare , întocmiri documentaţii
cadastrale, taxe OCPI, alte cheltuieli curente).
Projuridic IPURL prin Fota Ion

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AXA INDUSTRIA SRL, cod unic de înregistrare: 7160394
România Tribunalul Bihor - Oradea Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscală
Str. Parcul Traian, nr.10
Dosar nr. 12385/111/2012
Comunicare sentinţa nr. 812/F/2013
emisă la: ziua 20, luna 03, anul 2013
Către,
1.Debitoarea - SC Axa Industrial SRL cu sediul în Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 13, ap.22, jud. Bihor, CUI 7160394,
J05/434/1995
2.Lichidator judiciar provizoriu - Cabinet Individual de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în Oradea , str. I.
Vulcan, nr. 6, ap.3 , parter, jud. Bihor
3.Creditor - Administraţia Finanţelor Publice Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2-4, jud. Bihor.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 812/F/2013 din data de 20.03.2013, pronunţată în dosarul nr. 12385/111/2012,
de Tribunalul Bihor, Secţia comercială, privind debitorul SC Axa Industrial SRL cu sediul în Oradea, str. Gen.
Magheru, nr. 13, ap.22, jud. Bihor, CUI 7160394, J05/434/1995.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscală
Dosar nr. 12385/111/2012
Sentinţa comercială nr. 812/F/2013
Şedinţa publică din data de 20-03-2013
Judecător sindic: Cristian Monenci
Grefier: Doina Marta
Pe rol, examinarea cererii debitorului SC Axa Industrial SRL cu sediul în Oradea str. Gh. Magheru nr. 13, ap. 22, jud.
Bihor, CIF 7160394, J05/434/1995 pentru aplicarea procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2006.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentanta lichidatorului judiciar - cons. jur. Raluca Răţulea, lipsă fiind
părţile. Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Reprezentanta lichidatorului judiciar arată că debitorul nu figurează în patrimoniu cu bunuri supuse impozitării, cererea
de închidere a procedurii a fost comunicată cu creditorii, aceştia nu înţeleg să avanseze sume. Solicită să se dispună
închiderea procedurii de insolvenţă în temeiul art. 131, radierea societăţii debitoare de la ORC Bihor şi încuviinţarea
cheltuielilor de procedură.
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra cererii de închiderea procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic,
Deliberând:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Constatând că la data de 20.03.2013 lichidatorul judiciar Cabinet de Insolvenţă Sălăjan Cosmin-Gabriel desemnat să
administreze procedura insolvenţei debitorului SC Axa Industrial SRL a solicitat să se dispună închiderea
procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă în prin încheierea comercială nr. 3044/F/2012 pronunţată în
şedinţa din data de 6 decembrie 2012;
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei, având în vedere că nu se doreşte avansarea cheltuielilor în
vederea continuării procedurii de către creditoare, va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.
Cât priveşte cheltuielile de procedură solicitate de către lichidatorul judiciar desemnat în cauză judecătorul sindic reţine
că potrivit art. 37 alin. 2 din O.U.G. 86/2006 ele se stabilesc în funcţie de gradul de complexitate a activităţii depuse.
Determinarea lor impune examinarea elementelor obligatorii enumerate de legiuitor (literele a-i). Tocmai de aceea,
ţinând seama că de prevederile art. 89 alin. 1 lit. a ) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician
în insolvenţă judecătorul sindic consideră că acordarea unui onorariu în cuantum 3000 lei plus T.V.A. şi a cheltuielilor
de procedură în cuantum de 150 lei corespunde criteriilor amintite.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Axa Industrial SRL cu sediul în Oradea str. Gh. Magheru
nr. 13, apl. 22, jud. Bihor, CIF 7160394, J05/434/1995.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului .
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 4 (4) din legea privind procedura insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Cabinet de Insolvenţă Sălăjan Cosmin-Gabriel cu sediul în Oradea
str. I. Vulcan nr. 6, ap. 3, parter. jud. Bihor ,nr. de înregistrare 122, număr de legitimaţie 11.577 în cuantum de 3000 lei
plus TVA şi a cheltuielilor de procedură în cuantum de 150 lei care se va face din fondul de lichidare constituit potrivit
art. 4 (6) din Legea nr. 85/2006.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 20.03.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Cristian Monenci Doina Marta

2. Societatea comercială DIARAM DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 16936622


Anunţ depunere plan de distribuire, respectiv raport asupra fondurilor obţinute în cadrul procedurii de
faliment din vânzarea bunurilor pentru debitorul: SC Diaram Distribution SRL
Număr: 1431 data emiterii:16.04.2013
1.Date privind dosarul: 8035/111/2009, Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător sindic: Constantin Manoliu.
2.Debitor: SC Diaram Distribution SRL, CUI 15936622, Sediul social: Oradea, str. Războieni, nr.13, jud. Bihor, Număr
de ordine în Registrul Comerţului J05/2095/2004.
3.Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanţe.
4.Lichidator judiciar: Global Money Recovery IPURL, Cod de identificare fiscală 23324014, Sediul social: Oradea, str.
Tudor Vladimirescu, nr.17, ap.14, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0337/2008,
Tel/Fax: 0259/222555; Adresa web: www.gmrgroup.ro, E-mail: office@gmrgroup.ro, Nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar: Av. Ţiril Horia Cristian.
5.Subscrisa: Global Money Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diaram Distribution
SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 2912/F/2010, din data de 18.11.2010 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia
Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosarul nr. 8035/111/2009, în temeiul art, în temeiul art 122, alin.3
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei anunţă:
Depunerea de către administratorul judiciar la grefa instanţei în data de 15.04.2013 a planului de distribuire nr.
1411/12.04.2013, precum şi a raportului asupra fondurilor obţinute în cadrul procedurii falimentului din vânzarea
bunurilor debitorului SC Diaram Distribution SRL nr. 1410/12.04.2013. Planul de distribuire respectiv raportul asupra
fondurilor obţinute în cadrul procedurii falimentului din vânzarea bunurilor debitorului SC Diaram Distribution SRL
pot fi consultate de orice persoană interesată la sediul lichidatorului judiciar, Global Money Recovery IPURL, din
Oradea, str. T. Vladimirescu nr.17, ap.14, etajele 2 şi 3, jud. Bihor, între orele 8-16, de luni până vineri. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Global Money Recovery IPURL - Av. Ţiril Horia Cristian
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

3. Societatea comercială GENERALUC SRL, cod unic de înregistrare: 20167527


Notificare privind deschiderea procedurii falimentului
Nr. ieșire 2938 Data emiterii 04.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 7562/111/2012 Tribunal Bihor, Secţia Comercială, Judecător sindic: Cristian
Monenci
2. Arhiva/registratura instanţei:
Oradea, Parcul Traian nr. 10, Oradea, Bihor, Număr de telefon 0259-414.896, Programul arhivei/registraturii instanţei
9-12
3.Debitor: SC Generaluc SRL, Cod de identificare fiscală: 20167527, Sediul social: Oradea, str. Juhasz Gyula, nr. 17,
biroul 2, jud. Bihor, Număr de ordine în registrul comerţului: J05/2835/2006
4.Lichidator judiciar: Cabinete Asociate de Insolvență Popa & Rus
Sediu, birouri, secretariat, departament juridic, economic și analiză: Oradea, Str. Ady Endre nr. 84, Tel: 004/0730-
188.378, Fax: 004/0359-322.045, e-mail: tci.oradea@gmail.com, cabinet.rus@gmail.com
5.Cabinetele asociate de practicieni în Insolvență Popa & Rus, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Generaluc
SRL, Conform hotărârii nr. 810/F/2013 din 20 martie 2013 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia Comercială în dosarul
7562/111/2012, notifică:
6.Intrarea debitorului Generaluc în procedura falimentului prin hotărârea nr. 810/F/2013 din 20 martie 2013pronunţată
de Tribunalul Bihor, secţia Comercială în dosarul 7562/111/2012, având în vedere că nu a fost votat planul de
reorganizare propus de debitoare.
6.1.Debitorul Generaluc SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie până la deschiderea
procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere
a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea în tabelul suplimentar al creanţelor este 07.05.2013. În temeiul art. 76 alin.(1) din
Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 16.05.2013.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 21.05.2013
Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 27.05.2013
7.Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru
efectuarea mențiunii.
Informații suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat Lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru Lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă sau scanat,
prin e-mail.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
8.Anexe:
8.1.Hotărârea de trecere in procedura falimentului nr. din 810/F/2013din 20 martie 2013.
Cabinete asociate de practicieni în insolvență Popa & Rus

4. Societatea comercială VIONATURALIS SRL, cod unic de înregistrare: 12516103


România Tribunalul Bihor Oradea Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Parcul Traian nr.10
Dosar nr. 6920/111/2012
Comunicarea Sentinţa Nr. 718/F/2013
emisă la: ziua 12.03.2013
privind pe
1 debitoarea SC Vionaturalis SRL, cu sediul în Viişoara nr. 179, jud. Bihor, având J 05/935/1999 şi CUI 12516103
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

2 lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Crişana


Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Bihor Secţia A II A Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 6920/111/2012
Sentința Nr. 718/F/2013
Şedinţa publică din 12.03.2013
Completul compus din:
Judecător Sindic : Varga Iren
Grefier : Pusta Elena Gabriela
Pe rol fiind pentru azi, judecarea cauzei de faliment privind pe debitorul SC Vionaturalis SRL, cu sediul în Viişoara nr.
179, jud. Bihor, având J 05/935/1999 şi CUI 12516103, prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Crişana, având ca
obiect procedura insolvenţei
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprez. lichidatorului judiciar, av. Marinău Cristina, restul părţilor fiind
lipsă.
Procedura este completă.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura este completă, acţiunea este legal
timbrată, după care:
Reprez. lichidatorului judiciar arată că debitoarea nu deţine bunuri şi depune la dosar cerere de închidere a procedurii de
insolvenţă şi dovezile de comunicare cu creditorii. Arată că nu mai are alte probe şi cereri.
Judecătorul sindic văzând că nu mai sunt alte probe şi cereri, consideră cauza lămurită şi acordă cuvântul părţii prezente
asupra cererii de închidere a procedurii.
Reprez. lichidatorului judiciar solicită închiderea procedurii de insolvenţă, radierea debitoarei din registrul comerţului şi
aprobarea decontului lichidatorului judiciar.
Judecătorul sindic,
Deliberând :
Constată că la data de 12.03.2013, lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă Crişana, desemnat să administreze
procedura insolvenţei debitorului SC Vionaturalis SRL, cu sediul în Viişoara nr. 179, jud. Bihor, având J 05/935/1999
şi CUI 12516103 a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului şi
neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare;
Constată că procedura concursuală a fost deschisă prin Sentinţa nr. 1788/F/24.07.2012 când s-a dispus intrarea debitorului
în procedura de insolvenţă . Constată că lichidatorul a întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea
nr.85/2006, precum şi că propunerea de închidere a procedurii a fost comunicată creditorilor, iar aceştia nu s-a oferit să
avanseze sume pentru continuarea procedurii.
Constată că lichidatorul, în urma demersurilor efectuate în cursul derulării procedurii, a constatat că nu s-au identificat
elemente de antrenare a răspunderii organelor de conducere, aspect ce rezultă din rapoartele de activitate depuse la
dosar de lichidatorul judiciar .
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei va dispune închiderea procedurii
insolvenţei şi radierea debitorului
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Vionaturalis SRL, cu sediul în Viişoara nr. 179, jud. Bihor,
având J 05/935/1999 şi CUI 12516103
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului .
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 4 (4) din Legea privind procedura insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Casa de Insolvenţă Crişana IPURL, cu sediul în Oradea, P-cul
Traian nr. 15, ap. 2, jud. Bihor, în sumă de 3.000 lei şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 62 lei, plată care se va
face din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 (6) din L 85/2006 .
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 12.03.2013.
Judecător Sindic Grefier,
Varga Iren Pusta Elena Gabriela

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CV ENTERTAINMENT SRL, cod unic de înregistrare: 23175915
Convocarea comitet creditori
Număr: 89, Data: 16.04.2012
1. Date privind dosarul: Număr dosar 33834/3/2010 Tribunal Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, Judecător sindic Maria
Zamfir
2. Arhiva/registratura instanţei:
Adresa Bd. Unirii nr. 37, Bucuresti, sector 3, Număr de telefon 408.36.00, programul arhivei/registraturii instanţei 9.30-
14
3. Debitor: SC CV ENTERTAINMENT SRL, numar de inregistrare in Registrul comertului J40/1652/2008, cod de
identificare fiscală 23175915, sediul in Bucuresti, str. Pl. Ionescu Petre nr. 12, bl. 15, sc. 1, et. 4, ap. 21, sector 3
4. Creditori:
- Administratia Finantelor Publice sector 3 cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 156, sector 2;
- SC ABC Plus Media SRL cu sediul in Oradea, str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor;
-SC RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA cu sediul in Bucuresti, str. Tudor Vladimirescu nr. 35, sector 5.
5. Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL
Cod de identificare fiscală 22485179 Sediul social Calea Serban Voda nr. 56, Bucuresti, sector 4
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0327/2007 Tel/Fax 021.335.00.18/021.335.03.06
E-mail: office@finecoinsolvency.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica
6. Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CV
ENTERTAINMENT SRL, conform sentintei comerciale nr. 6734 din data de 30.09.2011 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, secţia a VII-a Comerciala, în dosarul 33834/3/2010, in temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 117 si
urmatoarele din Legea nr. 85/2006, din oficiu, convoaca sedinta comitetului creditorilor SC CV ENTERTAINMENT
SRL
7. Sedinta Comitetului creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 23.04.2012 ora 13:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
ORDINEA DE ZI:
1. Prezentarea Raportului cu privire la evaluarea bunurilor mobile proprietatea debitorului, intocmit de evaluatorul
angajat si a propunerii de vanzare a acestora prin metoda licitatiei publice pornind de la pretul stabilit prin raportul de
evaluare intocmit de evaluatorul angajat, in conformitate cu regulamentul intocmit de lichidatorul judiciar.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul angajat se poate studia la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar
Fineco Insolvency SPRL
Asociat Coordonator Cristica Florin

2. Societatea comercială DRIM FOREST IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 16179345
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 74290/3/2011
Comunicare Sentinta civila nr. 11063
emisă la: ziua 19 luna 11 anul 2012
Către,
SC DRIM FOREST IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr 110, bl 34A, sc 2, et 8, ap 70
Se comunică, alăturat, copia încheierii civilă / sentinţei civilă / deciziei civilă nr. 11063 din data de 31.10.2012
pronunţată în dosarul nr. 74290/3/2011 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC DRIM
FOREST IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr 110, bl 34A, sc 2, et 8, ap 70
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

România, Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila


Dosar nr. 74290/3/2011
Sentinta civila nr. 11063
SEDINTA PUBLICA DE LA 31.10.2012
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecator Sindic — Moncea Mariana
Grefier — Frînculescu Alexandru
Pe rol soluţionarea cauzei civile formulata de debitoarea SC DRIM FOREST IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, sector
3, Calea Vitan, nr 110, bl 34A, sc 2, et 8, ap 70 avand ca obiect cererea intemeiată pe dispozitiile Legii 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns lichidatorul judiciar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care
Lichidatorul judiciar depune raport de activitate si inscrisuri anexe. Arata ca societatea debitoare nu detine bunuri in
patrimoniu. Solicita inchiderea procedurii.
Instanta retine cauza spre solutionare.
Tribunalul,
Prin cererea, legal timbrată, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 74290/3/2011 debitorul SC DRIM FOREST
IMPEX SRL a solicitat, în baza Legii 85/2006, deschiderea procedurii insolvenţei.
În drept, a invocat dispoziţiile Legii 85/2006.
Prin încheierea din 30.11.2011 Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Comercială, prin judecătorul sindic, a admis cererea
debitorului; în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 a deschis procedura generala a insolvenţei împotriva
debitorului; a desemnat administrator judiciar cu atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege.
Prin sentinta civila nr 3964/28.03.2012, instanta a dispus intrarea debitoarei in faliment prin procedura simplificata,
conform dispozitiilor art 54 alin 5 rap la art 107 lit D din legea 85/2006.
Pe parcursul desfăşurării procedurii colective au formulat declaraţie de creanţă mai multi creditori.
Judecătorul sindic nu a mai fost sesizat in prezenta cauza cu alte cereri de natură judiciară aferente procedurii.
Raportul final şi bilanţul general trebuie întocmite de lichidatorul judiciar, comunicate şi afişate, conform art.129 alin 1
din lege, doar în situaţia în care bunurile din averea debitorului au fost lichidate, în acest caz procedura fiind închisă
potrivit art. 132 alin 2 din lege.
În cauză, lichidatorul judiciar a arătat că nu a identificat faptic în patrimonial debitorului bunuri mobile sau imobile care
să fie valorificabile, astfel că nu a trebuit să întocmească raport final.
Potrivit art.131 din lege, în orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, dacă
se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperii cheltuielile
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.
Prin urmare, judecătorul-sindic constată că debitorul nu deţine bunuri prin a căror valorificare să poată fi acoperite
creanţele sau cheltuielile administrative, astfel încât o continuare a procedurii nu s-ar justifica, atât timp cât finalitatea
urmărită de lege nu ar putea fi atinsă.
Faţă de lipsa disponibilităţilor din contul debitorului va dispune plata către lichidatorul judiciar, din fondul prevăzut la
art. 4 alin 4 din lege, a sumei reprezentând renumeraţia şi cheltuieli de procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art.131 din Legea nr.85/2006 închide procedura insolvenţei împotriva debitorului SC DRIM FOREST IMPEX
SRL.
Dispune radierea debitorului.
În baza art.135 din lege sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR
PUBLICE Bucureşti şi OFICIULUI REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
pentru efectuarea menţiunii.
Dispune plata către lichidatorul judiciar PRIME INSOLV PRACTICE IPURL a sumei de 2486,86 lei reprezentând
remuneraţie/cheltuieli de procedură, din fondul prevăzut la art 4 alin 4 din lege.
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.10.2012
Preşedinte, Grefier,
Moncea Mariana Frînculescu Alexandru

3. Societatea comercială ESPRIT INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 17587423


România Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 38907/3/2012/a6
Termen 22.05.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Citaţie
emisă la: ziua 05 luna 02 anul 2013
CONTESTATOR
1. TEKZONE HOLDINGS LIMITED LA SEDIUL ALES LA C.I.A. GHERASIM ŞTEFAN HARALAMBIE - sector
5, Bucureşti, URANUS, nr. 98, bl. U8, sc. 3, ap. 59
LICHIDATOR
2. SERVICII REORGANIZARE ŞI LICHIDARE IPURL - Bucureşti, Str. TURTURELELOR nr.11A bl.C et.5,modul
17 cod postal 030881 sector 3
INTIMAT
6. SC ESPRIT INTERNAŢIONAL SRL - sector 5, Bucureşti, SLD.MODORAN ENE, nr. 7, bl. M 92, sc. 1, et. 1, ap. 9
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 6 în ziua de 22 luna 05 anul 2013 ora 9.00 în calitate
de creditor în proces cu SC ESPRIT INTERNAŢIONAL SRL - sector 5, Bucureşti, SLD.MODORAN ENE, nr. 7, bl. M
92, sc. 1, et. 1, ap. 9
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

4. Societatea comercială H.F. HOME FASHION SRL, cod unic de înregistrare: 18045862
Convocare adunare creditori
Număr: 3975, Data emiterii:15.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 17673/3/2012
Tribunal Bucuresti sectia a VII a Comerciala
Termen 18.11.2013 C 11, ora 9.00
2.Creditori:
Conform Tabelului definitiv consolidat al creantelor .
3. Debitor: SC H.F. HOME FASHION SRL – IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FALLITE
Cod de identificare fiscală: 18045862; Număr de ordine în registrul comerţului : J/40/17423/2005
Sediul social Mun.Bucuresti Str.Dr. Ion Staicovici, nr.9,sector 5.
4.Lichidator judiciar : C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA
Sediul social : Str.Teleajen, nr.33, sector 2, Bucuresti
Număr de înregistrare în Tabloul U.N.P.I.R.: 1B2908, CIF: RO 20809333; Tel/Fax: 021-252.02.33; E-mail:
contact@servicii-avocatura.ro tel.0722.63.63.23
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: CLEJA ALINA SINZIANA
5. Subscrisa:C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC H.F. HOME
FASHION SRL conform Incheierii pronuntata la data de 28.05.2012 in Dosarul nr.17673/3/2012 de Tribunalul
Bucuresti sectia a VII a Comerciala , în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei.
convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC H.F. HOME FASHION SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar .
C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA.
Adresa : Bucuresti, Str.Teleajen, nr.33, sector 2
Data (ziua/luna/anul):26.04.2013
Ora 10°°
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentica sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau inscrisul in
format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil,
poate fi comunicat prin orice mijloace, pana in ziua fixată pentru exprimarea votului.
ORDINEA DE ZI:
1.Aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator FRACEA FLORENTINA pentru bunurile mobile constand in
stoc de mobilier si decoratiuni interioare aflate in Complex Comercial situat in Jud.Constanta, avand o valoare de piata
de 18.980 lei exclusiv TVA conform raportului si metoda de valorificare a acestora de vanzare in bloc prin negociere
directa cu doamna COJOCARU ELENA EMILIA , care a ofertat pentru acestea suma de 20.000 lei exclusiv TVA, plata
urmand a fi facuta in maxim 7 zile lucratoare de la primirea facturii.
informaţii suplimentare:
Raport de Evaluare si Oferta COJOCARU ELENA EMILIA
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar, la urmatoarele numere de telefon
021.252.02.33, 0722.63.63.23, persoane de contact: CLEJA ALINA SINZIANA.
C.I.I Alina Sinziana Cleja
Prin Av. Cleja Alina Sinziana

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

5. Societatea comercială SYMPOSIUM INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 12491823


România Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 42272/3/2012
Termen 22.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 04 luna 02 anul 2013
SC SYMPOSIUM INVEST SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CUCIAS IOANA - SIBIU, STR.TIGLARI, bl. B8,
ap. 30, Jude SIBIU
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 6 în ziua de 22 luna 05 anul 2013 ora 9.00 în proces cu
SC SYMPOSIUM INVEST SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CUCIAS IOANA - SIBIU, STR.TIGLARI, bl. B8,
ap. 30, Judeţ SIBIU
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Buzău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SINTEL DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 16388350
Tribunalul Buzau
Sectia A II-A Civila
Dosar nr. 5368/114/2012
Termen la: 18.04.2013
Raportul de activitate a lichidatorului judiciar
Nr. 431/15.04.2013
1. Date privind dosarul: 5368/114/2012 pe rolul Tribunalului Buzau, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si
Fiscal, Judecator sindic: Mihail-Gabriel Stanescu.
2. Arhiva/registratura instanţei: Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu nr. 8, judetul Buzau.
3.1. Debitoare: SC SINTEL DESIGN SRL cu sediul in Rimnicu Sarat, str. Zona Pod, bl. 22C, et. 4, ap. 17, judetul
Buzau, CUI 16388350, J10/400/2004.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat
4. Creditor: lista creditori.
5. Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CIURARU REMUS, membru UNPIR,
inregistrat in Registrul Formelor de Organizare I, conform certificatului de inregistrare nr. RFO I – 3503, cu sediul
profesional in Bucuresti, str. Smardan, nr. 30, et. 1, cam. 5, Sector 3, reprezentat legal prin practician in insolventa
Remus CIURARU, desemnat conform Sentintei civile nr. 1350 din data 18.10.2012 pronuntate de Tribunalul Buzau,
sectia a II-a Civila, in dosarul nr. 5368/114/2012, depun, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea 85/2006,
Raportul privind modalitatile de indeplinire a atributiilor lichidatorului judiciar de la trecerea la faliment si pana in
prezent
In urma deschiderii procedurii de faliment impotriva debitorului SC SINTEL DESIGN SRL, lichidatorul judiciar
desemnat in prezenta cauza, CII CIURARU REMUS, a notificat trecerea la faliment in conformitate cu prevederile art.
7 din Legea 85/2006, prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa si creditorilor cu confirmare de primire.
S-a notificat debitoarea la ultimul sediu cunoscut, din Rimnicu Sarat, str. Zona Pod, bl. 22C, et. 4, ap. 17, judetul Buzau,
aduicandu-i-se la cunostinta cu privire la intrarea acesteia in procedura de faliment. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost
depus nicun inscris de catre acesta, coroborat cu lipsa unor date concrete de contact din certificatul constatator eliberat
de ONRC, lichidatorul judiciar nu a putut lua legatura pana in prezent cu debitoarea si nu a intrat inca in posesia
documentelor contabile, constatand ca se afla in imposibilitatea de a intormi un raport cu privire la cauzele si
imprejurarile care au condus la starea de insolventa a debitoarei pana la aceasta data.
Avand in vedere ca prin sentinta de trecere la faliment s-au stabilit urmatoarele termene procedurale:
19.04.2013 – termen pentru depunerea cererilor de creante nascute dupa intrarea in faliment
17.05.2013 – termen pentru intocmirea si afisarea tabelului suplimentar de creante
14.06.2013 – termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat
20.05.2013 - datasedintei adunarii creditorilor;
SOLICITAM
Acordarea unui nou termen de verificare a stadiului procedurii pentru:
publicarea tabelului suplimentar de creante,
desfasurarea sedinte a creditorilor,
Cu stima,
practician in insolventa
av. Remus Ciuraru

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială RICA TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 15746344
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar
Nr.184/12.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2573/1285/2011 Tribunalul Comercial Cluj, Judecător sindic: Camelia Cengher
2.Temei juridic: art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
3.Debitor: SC Rică Trans SRL, Cod de identificare fiscală CUI 15746344, cu sediul în Cluj- Napoca, str.Mareşal Ion
Antonescu, nr. 2, bl. S4, ap. 72, jud Cluj; Nr. înregistrare ORC J12/2585/2003
4.Creditori: Banc Post S.A., DGFP Cluj, Administraţia Fondului de Mediu, ITM Cluj , E.ON Energie România S.A,
Mol România Petroleum Products SRL.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu, Cod de identificare fiscală 26873335, sediul în
Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, et 2, ap 22, jud. Bihor.Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
1B2610/16.04.2010; Tel/Fax 0259/479120, E-mail maroviro@yahoo.com.; Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar Marian Ovidiu.
6. Subscrisul - Cabinet Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Rică
Trans SRL, în temeiul art. 21 din Legea 85/2006 comunică privind modul de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului
judiciar al SC Rică Trans SRL astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 file.
Raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar al SC Rică Trans SRL
Nr.184/12.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2573/1285/2011 Tribunalul Comercial Cluj, Judecător sindic: Camelia Cengher
2.Temei juridic: art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
3.Debitor: SC Rică Trans SRL, Cod de identificare fiscală CUI 15746344, cu sediul în Cluj- Napoca, str.Mareşal Ion
Antonescu, nr. 2, bl. S4, ap. 72, jud Cluj; Nr. înregistrare ORC J12/2585/2003
4.Creditori, Banc Post S.A., DGFP Cluj, Administraţia Fondului de Mediu, ITM Cluj , E.ON Energie România S.A,
Mol România Petroleum Products SRL.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu, Cod de identificare fiscală 26873335, sediul în
Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, et 2, ap 22, jud. Bihor.Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
1B2610/16.04.2010; Tel/Fax 0259/479120, E-mail maroviro@yahoo.com.; Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar Marian Ovidiu.
6.Menţiuni privind demersurile efectuate:
Creditorul garantat BANCPOST S.A. a solicitat continuarea licitaţiilor la preţul de debut de 21.805 Euro (anexa1)
În vederea valorificării imobilului din patrimoniul debitoarei am continuat publicarea anunţurilor pe internet pe
www.imobiliare–diverse.ro (anexa 2) precum şi publicarea anunţului de vânzare în România Liberă din 22.03.2013.
(anexa 3).
La licitaţiile organizate în data de 29.03.2013 şi 12.04.2013 nu s-a prezentat nici un cumpărător, întocmindu-se
procesele verbale de licitaţie.( anexa 4, anexa 5).
În urma solicitării adresate Serviciului Public Comunitar regim premise de conducere şi înmatriculări a vehicolelor Cluj
ni s-a comunicat starea autovehiculelor mentionate în declaraţia de creanţe formulată de Patria Credit IFN, fără ca vre-
una dintre acestea să fie înmatriculată în prezent pe SC Rică Trans SRL.
7.Solicitări adresate instanţei
Raportat la cele prezentate, solicităm cu respect instanţei
Aprobarea prezentului raport şi acordarea unui termen în vederea continuării demersurilor de valorificare a imobilului
debitoarei.
Cabinet Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MANGALIA SA, cod unic de înregistrare: 1869045
Convocare comitet creditori
Număr: 1554, Data emiterii: 18.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 348/118/2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă,
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Str. Traian nr. 31, Constanţa, jud. Constanţa
Număr de telefon 551345, programul arhivei 8:30-12:30 (Luni - Joi), 12-15 (Vineri)
3.Creditori:
Nr. Denumire Adresa
Crt.
1 Directia Generala a Finantelor Publice Constanta B-dul. I. G. Duca nr. 18, Constanta
2 S.C. Bcr Leasing IFN S.A. Piata Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sector 3, Bucuresti
3 Bancpost S.A. Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2,
Bucuresti
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

4. Debitor: S.C. MANGALIA S.A.


Cod de identificare fiscală: 1869045, sediul social: str. Portului, nr. 40, camera nr.1, Mangalia, Jud. Constanta, Număr
de ordine la Registrul Comertului J13/623/1991.
5. Administrator judiciar: GLOBAL INSOLVENCY S.P.R.L.
Sediul social: Str. Nicolae Iorga nr. 20, et. 1, Constanţa, jud. Constanţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă : Atestat 2A0328, Tel/Fax: 614940/508037, E-mail: sorin@pgs.ro.
6. Subscrisa: GLOBAL INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. MANGALIA
S.A. conform Incheierii nr. 87 din data de 21.01.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul 348/118/2013, în temeiul art. 17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei,
convoacă comitetul creditorilor debitorului S.C. MANGALIA S.A.
Comitetul creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Str. Nicolae Iorga nr. 20, et. 1, Constanta.
Data: 24.04.2013 Ora: 14.00
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, pana cel tarziu in ziua fixată pentru exprimarea
votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana cel tarziu in ziua fixată pentru
exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
Angajare avocat pentru redactarea si sustinerea apelului in dosarul nr. 12084/118/2011.
Global Insolvency SPRL
Asociat coordonator
Predescu Gheorghe Sorin

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială NADARAKAR SRL, cod unic de înregistrare: 29645242
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment
Nr. 7065 Data emiterii : 29.03.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1260/121/2013, Tribunalul Galaţi, Secţia a-II-a Civilă, Judecător sindic-Paula
Perijoc.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Mun. Galaţi, str.Brăilei nr.153, jud.Galaţi, Număr de telefon: 0236/460.331.
Programul arhivei/ registraturii instanţei : luni-vineri, orele : 09,00 – 13,00.
3.1. Debitor: SC Nadarakar SRL Cod de identificare fiscală: 29645242. Sediul social : Galaţi, str. Poşta veche, nr. 61,
judeţul Galaţi. Număr de ordine în registrul comerţului : J17/126/2012.
3.2. Administrator special:_ nu este desemnat
4. Creditori: - listă anexă
5. Lichidator judiciar: Cab.Ind.Practician Insolvenţă Creţu Laura Cod de identificare fiscală : 29542034, Domiciliul /
Sediul social: jud. Galaţi, loc. Galaţi, str.Mihail Kogălniceanu nr.23A. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă 1B3155 , Tel/Fax : 0336.111.005, tel mobil: 0744.85.38.69 E-mail: cretu2006laura@yahoo.com
6. Subscrisa Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Creţu Laura, în calitate de lichidator judiciar al debitorului
SC Nadarakar SRL , conform sentinţei civile nr. 128, din data de 19.03.2013, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a-
II-a Civilă, în dosarul nr. 1260/121/2013, în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din Legea privind
procedura insolvenţei. notifică
7. Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment având în vedere că:  debitorul nu şi-a declarat intenţia de
a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
7.1. Debitorul SC Nadarakar SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Nadarakar SRL , inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada
de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este
30.04.2013.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in faliment :
Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este
29.05.2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.06.2013.


Termenul pentru adunarea creditorilor este 03.09.2013, sala 11, ora 9, Tribunalul Galaţi.
8. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galaţi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii Suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator Judiciar Creţu Laura

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială OCTOGON SRL, cod unic de înregistrare: 17583561
Anunţ privind raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la
apariţia stării de insolvenţă
Număr: 229, Data emiterii: 17.04.2013
1.Date privind dosarul : 11315/97/2012 Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Judecător sindic : Duca Corina
2.1. Debitor: SC Octogon SRL, cod de identificare fiscală 17583561, cu sediul social în Călan,str.Vanătorilor,bl.3,ap.7,
jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J 20/832/2005
2.2. Administrator special: nu este desemnat.
3. Lichidator judiciar: INSOL RE IPURL, cod de identificare fiscală 21180842, cu sediul social în Deva, str. Mihai
Eminescu, nr. 103, bl. C2, sc. D, ap. 44, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP
0191, tel/fax : 0254 215322 / 0254 - 211335, e-mail : insolre.deva@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică : Biriş Liviu Ioan.
5. Subscrisa: INSOL RE IPURL , în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Octogon SRL, conform sentinţei
nr.1937/F/2012 din data de 21.12.2012, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 11315/97/2012 în temeiul art. 59 din Legea privind procedura insolvenţei
anunţă
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului
SC Octogon SRL
Introducere
Am întocmit prezentul raport în conformitate cu art. 25 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŢei, în
calitate de lichidator numit în Dosarul 11315/97/2012 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara .
Structura raportului :
1. Prezentarea societăţii debitoare
1.1. Identificarea societăţii debitoare
1.2. Structura acţionariatului şi a capitalului social
1.3. Obiect de activitate
1.4. Scurt istoric al societăţii debitoare
2. Analiza rezultatelor economice pe ultimii ani de activitate
3. Concluzii privind cauze şi împrejurări care au generat lichidarea judiciară
1. Prezentarea societăţii debitoare
1.1.Date de identificare
Denumirea societăţii SC OCTOGON SRL
Forma juridică SRL
Sediul Călan,str.Vanătorilor,bl.3,ap.7,jud. HUNEDOARA
Cod fiscal 17583561
Nr. înregistrare la ORC J20/832/2005
Administrator MONDA VIOREL
1.2. Structura acţionariatului şi a capitalului social
Asociati Valoarea capitalului social Procent
MONDA VIOREL 100 50%
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

MANDA NINEL 100 50%


TOTAL 200 100%
1.3. Obiect de activitate
Obiectul de activitate al societăţii este următorul :
-Lucrări de vopsitorie,zugrăveli şi montări de geamuri- cod CAEN 4334;
1.4. Scurt istoric al societăţii debitoare
Societatea comercială OCTOGON SRL a fost înfiinţată în anul 2005 în baza Legii nr. 31/1990, având sediul în
localitatea CĂLAN str. VANĂTORILOR,BL.3,AP.7 jud. Hunedoara, fiind înmatriculată în Registrul Comerţului sub
nr. J20/832/2005 având Codul Fiscal nr. 17583561.
Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 lei , societatea fiind administrată de MONDA VIOREL.
Prin sentinţa nr. 1937/F/2012 pronunţată în şedinţa publică din 21.12.2012 de către judecătorul sindic al Tribunalului
Hunedoara în dosarul nr. 11315/97/2012, se dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi numirea
INSOL RE IPURL în calitate de lichidator.
2 .Analiza rezultatelor economice pe ultimii ani de activitate
Prezenta analiză economico-financiară s-a realizat pe baza xerocopiilor după situaţiile financiare ale debitoarei SC
OCTOGON SRL obţinute de către lichidator de la societatea debitoare :
Documentele pe baza cărora s-a realizat analiza economico-financiară sunt următoarele :
 Bilanţ la data de 31.12.2010
 Bilanţ la data de 31.12.2011
 Bilanţ la data de 31.12.2012
Din analiza documentelor avute la dispoziţie rezultă că societatea a fost înregistrată la Registrul Comerţului în anul
2005.
Denumirea Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3
indicatorilor 12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
VENITURI
Productia vanduta 295.627,00 286.026,00 256.007,00 191.870,00
Vanzari de marfuri 11.999,00 403,00 1.109,00
Cifra de afaceri/CA 307.626,00 286.429,00
Venituri aferente cost productie 11.257,00 599,00 82.018,00 -88.910,00
Alte venituri din exploatare 92.761,00 38.700,00 300,00
Venituri din exploatare total 411.644,00 325.728,00 338.025,00 104.369,00
Venituri financiare total 0,00
Venituri extraordinare total
Venituri totale 411.644,00 325.728,00 338.025,00 104.369,00
CHELTUIELI
Cheltuieli cu materii prime, consumabile 275.469,00 235.809,00 230.947,00 177.741,00
Alte chelt materiale 2.365,00 339,00 11.055,00
Cheltuieli energie,apa 37,00 31,00 22,00 82,00
COSTUL MARFURILOR 9.765,00 320,00 632,00
Reduceri comerciale primite
Chelt. cu salariile 57.120,00 24.681,00 45.298,00 46.050,00
Cheltuieli cu asigurarile sociale 15.650,00 6.812,00 12.504,00 12.703,00
Chelt. cu personalul total 72.770,00 31.493,00 57.802,00 58.753,00
Amortizare imobilizari 12.491,00 28.842,00 30.553,00 17.046,00
Ajustari active circulante
Alte chelt.exploatare(rd.14 la 16) 37.203,00 26.864,00 22.661,00 18.371,00
Cheltuieli cu prestatii externe 24.158,00 23.131,00 18.709,00 14.503,00
Cheltuieli alte impozite si taxe 2.582,00 796,00 717,00 625,00
Chelt despagub.donatii, active cedate
Alte cheltuieli 10.463,00 2.937,00 3.235,00 3.243,00
Ajustari cu provizioanele
Alte cheltuieli
Cheltuieli exploatare total 410.100,00 323.698,00 341.985,00 283.680,00
Profit exploatare (A1-B1) 1.544,00 2.030,00 -3.960,00 -179.311,00
Dobanzi la credite pe termen lung 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobanzi la credite pe termen scurt 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Denumirea Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3


Cheltuieli financiare total 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli exceptionale total din care: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale/Cht 410.100,00 323.698,00 341.985,00 283.680,00
Profit brut 1.544,00 2.030,00 -3.960,00 -179.311,00
Impozit pe profit 0,00 0,00
Profit net (C1-C2), din care: 1.544,00 2.030,00 -3.960,00 -179.311,00
Dividende achitate 0,00 0,00 0,00 0,00
Din analiza Bilanţurilor contabile la data de 31.12.2010,31.12.2011 şi la data de 31.12.2012 rezultă următoarele:

SC OCTOGON SRL

ACTIV Nr. Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3


rd. 12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari necorporale 1
Imobilizari corporale 2 199.809,00 212.575,00 238.523,00 0,00
Imobilizari financiare 3
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (1 la 3) 4 199.809,00 212.575,00 238.523,00
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 5 67.863,00 77.956,00 139.382,00 0,00
Creante 6 6.800,00 6.941,00 2.476,00 0,00
Investitii financiare pe termen scurt 7
Casa si conturi la banci 8 311,00 3.110,00 224,00 0,00
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL /Ac 9 74.974,00 88.007,00 142.082,00 0,00
Disponibilitati (excedent flux num)Db 9,1 311,00 3.110,00 191,00 0,00
Cheltuieli in avans 10 0,00
ACTIV TOTAL (A+B+C) 274.783,00 300.582,00 380.605,00 0,00

PASIV Nr. Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3


rd. 12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
Datorii ce tb. platite pana la un an 11 269.059,00 305.842,00 388.715,00 182.116,00
Datorii ce tb. platite per. m.m un an 14 29.047,00 18.780,00
Provizioane riscuri si cheltuieli 15
Venituri in avans 16
CAPITAL SI REZERVE
Capital social 19 200,00 200,00 200,00 200,00
Prime de capital 23
Rezerve reevaluare-sold C 24
Rezerve reevaluare-sold D 25
Rezerve 26
Rezultatul reportat-sold C 27
Rezultatul reportat-sold D 28 26.242,00 27.856,00 9.138,00 8.310,00
Rezultatul exercitiului-sold C 29 2.719,00 3.616,00 828,00 0,00
Rezultatul exercitiului-sold D 30 174.006,00
Repartizarea profitului 31
CAPITALURI PROPRII-TOTAL 32 -23.323,00 -24.040,00 -8.110,00 -182.116,00
Patrimoniul public 33
CAPITALURI-TOTAL 34 -23.323,00 -24.040,00 -8.110,00 -182.116,00
PASIV TOTAL (D+E+F+G+L) 274.783,00 300.582,00 380.605,00 0,00
Corelatie Activ-Pasiv 0 0 0 0
Concluzii :
Din analiza bilanturilor contabile, rezultă că în perioada 31.12. 2011 pană la data de 31.12.2012 societatea evidenţiază
pierderi cumulate înregistrandu-se capitaluri proprii negative pentru toata perioada analizată.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

ANALIZA DISCRIMINANTA A RISCULUI DE FALIMENT


MODELUL ALTMAN
Modelul Altman este cel mai des utilizat în ţările dezvoltate pentru societăţile care activează în economiile de piaţă .
După profesorul Altman declinul unei întreprinderi avansează cinci faze :
1. Apariţia semnelor de declin care însă sunt desconsiderate (descreşterea profitabilităţii , descreşterea cifrei de afaceri
, creşterea datoriilor , descreşterea lichidităţilor)
2. Existenţa de semnale clare pentru care însă nu se iau măsuri , în speranţa că acestea vor dispare fără nici o
intervenţie
3. Acţiune puternică a facturilor de declin cu agravări serioase a situaţiei financiare
4. Colapsuri , imposibilitatea manageriale de a asigura măsuri corective
5. Intervenţia , fie prin măsuri de redresare , fie prin declararea falimentului .
Z = 3,3X+Y+0,6S+1,4T+1,2W
Valorile modelului Altman , după care o societate poate fi caracterizată sunt :
 Z<1,81 - societatea se află în fazele 4 şi 5
 1,81<Z<2,90 - societatea se găseşte în dificultate aflându-se în fazele 2 şi 3
 Z>2,90 - societatea poate fi considerată sănătoasă din punct de vedere economic .
Valorile funcţiei scor Z indică că societatea este insolvabilă aflându-se în fazele 4 şi 5 , adică societatea este pe punctul
de a fi în colaps, imposibilitatea managerială de a asigura măsuri de redresare, fie prin declararea falimentului .

Analiza discriminanta
a riscului de faliment Valori Semnificatii
A. Modelul Altman (Modelul Z) Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3
12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
Z= 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+X5 Z 1,47 1,33 0,41 #DIV/0!
X1 Capital circulant/ Activ total <1,8 insolvabil 0,27 0,29 0,37 #DIV/0!
X1 Fond rulment/Activ total 1,8 si 2,2 dificil -0,71 -0,72 -0,65 #DIV/0!
X2 Profit reinvest/Activ total 2,2si 3 buna 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
X3 Rezultatul brut al exercitiului/Activ total >3 f.buna 0,01 0,01 -0,01 #DIV/0!
X4 Capitaliz.bursiera(Capit.propriu)/Datorii TM&L 0,00 0,00 0,00 0,00
X5 CA/Activ total 1,12 0,95 0,00 #DIV/0!
B. Modelul Canon si Holder Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3
12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
Z= 16X1+22X2-87X3-10X4+24X5 Z 4,49 3,69 24,11 #DIV/0!
X1 Activ circulant-Stocuri/Dator TS <4 dificil 0,25 0,25 0,36 0,00
X2 Capital perman/Pasiv total 4 si 9 incert 0,02 -0,02 -0,02 #DIV/0!
X3 Chelt.financ/Cifr. Afaceri 9 si 16 buna 0,00 0,00 1,00 1,00
X4 Chelt person/Valoare adaugata 16 si 20 f.buna -2,39 -2,11
X5 EBE/VA 3,42 3,14
D. Modelul A (Ion Anghel) Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3
12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
5,667+6,3718X1+5,3932X2-5,1427*X3-
A= A 0,11 0,20 #DIV/0! #DIV/0!
0,0105X4
X1 Profit net/Venituri <0 faliment 0,00 0,01 -0,01 -1,72
0 si
X2 Cash flow/Active incert 0,00 0,01 0,00 #DIV/0!
2,5
X3 Datorii/Active >2,5 buna 1,08 1,08 1,02 #DIV/0!
X4 Datorii/Cifra afaceri 0,97 1,13 #DIV/0! #DIV/0!
E. Modelul B (Ghe. Bailesteanul) Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3
12,2009 12,2010 12,2011 12,2012
B= 0,444G1+0,909G2+0,0526G3+0,0333G4-1,414 B 1,93 1,73 -0,36 #DIV/0!
Lichiditate curenta= Active curente/Pasive
G1 <0,5 faliment 0,28 0,29 0,37 0,00
curente
Solvabil= Profit net+Amortiz/Rata ramb cred
G2 0,5 si 1,1 risc falim 0,92 0,93 0,98 0,00
TM&L+Dob cred
G3 Viteza rotatie credite clienti=Vanzari/Clienti 1,1 si 2 incert 45,24 41,27 0,00 #DIV/0!
G4 Rata profitului >2 favorabil 0,00 0,01 -0,01 -0,63

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Concluzii :
Societatea prezintă risc iminent de faliment, în imposibilitate de a se asigura măsuri de redresare prin implicare
managementului societăţii, fapt care ar fi impus declararea falimentului de către societatea în cauză.
3. Concluzii privind cauze şi împrejurări care au generat starea de insolvenţă judiciară
Cauze interne :
 Absenţa unui plan de activitate pe termen scurt, mediu şi lung;
 Mijloace financiare insuficiente .
 Neachitarea datoriilor debitoarei faţă de bugetul statuluişi/sau bugetul local va genera majorări şi penalităţi de
întârziere, ceea ce va avea impact negativ asupra situaţiei financiare a societăţii .
 Neachitarea datoriilor debitoarei faţă de furnizori, creditorii bancari cu impact negativ asupra continuării activităţii
societăţii.
 Neachitarea de către clienţi a obligaţiilor şi a sumelor datorate;
 Nu au fost luate măsuri faţă de clienţii rău platnici, respectiv somaţii de plată, acţiuni în instanţă şi chiar declararea
stării de faliment a societăţilor debitoare;
 Lipsa unui management corespunzător în situaţia de fapt;
Lichidator judiciar: INSOL RE IPURL, prin Biriş Liviu Ioan

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GRILL-BAR SEINI SRL, cod unic de înregistrare: 2219253
Tabel definitiv consolidat cuprinzând creanţele împotriva averii debitorului SC Grill Bar Seini SRL
1. Date privind dosarul:nr.5307/100/2010/a1, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, Judecător sindic: Emil Costin;
2. Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-13,00;
3. Debitor: SC GRILL BAR SEINI SRL – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, CIF:
2219253, cu sediul în Seini, P-ţa Unirii, nr.8, jud. Maramureş, Nr. de ordine în registrul comerţului: J24/2190/1991;
4. Administrator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr.25, etaj 1, jud.
Maramureş, nr. înregistrare UNPIR RFO II-0135, tel/fax 0262275856, e-mail: paretogrup@yahoo.com, reprezentată
prin Iancu Liana Gabriela;
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC GRILL BAR SEINI SRL,
conform Sentinţei civile nr.2661/25.08.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia Comercială, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5307/100/2010, în temeiul: art.7 alin. 1 din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei, modificată, comunică: Tabel definitiv actualizat.
Tabel definitiv consolidat cuprinzând creanţele împotriva averii debitorului SC GRILL BAR SEINI SRL
Nr. 817, Data10.04.2013
Grupa
Creanţa Creanţa după Procent Procent (conf.art.121,1
Nr. Creditor/adresa Menţiuni
declarată(lei) verificare categorie total 23 din
L.85/2006)
BRD GROUP SOCIETE
GENERALE SA, Grup Baia
836.180,00 50,16% 2
1 Mare, Sucursala Judeţeană Baia 3.732.056,00 100,00% garantată
538.399,75 32,40 3
Mare, str. Gheorghe Şincai, nr.
38/B
Total creanţe garantate 3.732.056,00 1.374.579,75 100,00% 82,46%
Salariaţii SC GRILL BAR SEINI
2 5.951,00 4.959,00 100,00% 0,29% 2 salarială
SRL
Total creanţe salariale 5.951,00 4.959,00 100,00% 0,29%
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Maramureş, Baia Mare,
3 29.274,00 29.274,00 10,18% 1,77% 4 bugetară
str. Aleea Serelor, nr. 2A, jud.
Maramureş
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Maramureş, Baia Mare,
4 38.924,00 38.924,00 13,54% 2,33% 3 bugetară
str. Aleea Serelor, nr. 2A, jud.
Maramureş
Oraşul Seini, P-ţa Unirii, nr. 16,
5 24.984,79 24.984,79 8,69% 1,50% 4
jud. Maramureş
Oraşul Seini, P-ţa Unirii, nr. 16,
6 193.962,00 193.962,00 67,46% 11,63% 3 bugetară
jud. Maramureş
ITM Maramureş, Baia Mare, str.
7 George Coşbuc, nr. 50, jud. 365,00 365,00 0,13% 0,02% 3
Maramureş
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Grupa
Creanţa Creanţa după Procent Procent (conf.art.121,1
Nr. Creditor/adresa Menţiuni
declarată(lei) verificare categorie total 23 din
L.85/2006)
Total creanţe bugetare 287.509,79 287.509,79 100,00% 17,25%
Total creanţe 4.025.516,79 1.667.048,54 100,00%
NOTĂ:
Creanţa înregistrată la poziţia 1 din tabel a fost acceptată în parte. Nu a fost acceptată suma de 2.357.476,25 lei aceasta
fiind restructura prin planul de reorganizare.
PARETO GRUP IPURL, Asociat coordonator
Iancu Liana Gabriela

Județul Prahova
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DISTRIMAR IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 26424298
Depunere informare întocmită de lichidatorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr.413/12.04.2013
1. Date privind dosarul nr. 7631/105/2012 Tribunal Prahova Secţia Comercială, Judecător Sindic Mădălina Grecu;
2. Debitoare: SC Distrimar Impex SRL, Ploieşti, str. Poligonului, nr.5-7,clădire C14-C15,jud.Prahova Cod de
identificare fiscală 26424298, număr de ordine în registrul comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor/alte registre J29/98/2010
3. Lichidator: Eurinsol Consulting SPRL, sediul social: Ploieşti, bd. Republicii, nr.21, bl.A5, sc.A, ap.5, jud.Prahova;
tel./fax 0244/523522, 0344 104109 E-mail: euroinsolconsulting@yahoo.com; Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar persoană juridică Euroinsol Consulting SPRL: Alina Mariana Maer ,cod fiscal 18217470; nr.de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0029
4. Subscrisa Euroinsol Consulting SPRL prin asociat coordonator av. Alina Mariana Maer în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC Distrimar Impex SRL, dosarul nr. 7631/105/2012 Tribunalul Prahova, în temeiul art. 32 alin.1
din legea privind procedura insolvenţei
5.Stadiul procedurii: Informare
CAPITOLUL I Date de identificare
Debitoare: SC Distrimar Impex SRL, Ploieşti, str. str. Poligonului, nr.5-7,clădire C14-C15
Data deschiderii procedurii: Încheiere din 19.11.2012 Tribunal Prahova la cererea debitoarei
Comitetul Creditorilor
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr.22
SC Gerocossen SRL, Bucureşti, bd. Prof. Dimitrie Pompei, nr.9, sector 2 cu sediul ales la av. Nicolae Băicoianu
Bucureşti, str. Mugur Mugurel, nr.11, ap.1, sector 3
Total Distribution Group & Logistic SRL, Bucureşti, str. Dr. Lister, nr.32, sector 5
Administrator special:
Dl GHEORGHE MARIAN, CNP: 1780709295882, Act identitate: CI, serie PH, număr 395253, dată emitere
30.05.2003, emis de Pol. Plopeni, Adresa: Plopeni, Aleea Biruinţei, nr. 7, bloc A14, scara A, etaj 4, ap. 16,
Ref bunuri-evaluare/vânzare
- Autoturism Renault Clio = 1762 lei
- Autoturism Matiz = 1650 lei
- Produse EJMF-33ml = 15.100 lei
S-a procedat la publicarea unui anunţ de vânzare în ziare naţionale ca Bursa din 28.02.2013 .
SC Distrimar Impex SRL, Ploieşti, prin lichidator, dosar nr.7631/105/2012 Tribunal Prahova, vinde prin licitaţie
publică: bunuri mobile şi obiecte de inventar depreciate 70% şi evaluate la 18.512 lei fără TVA .
Şedinţele de vânzare s-au desfăşurat la sediul lichidatorului în fiecare zi de joi din luna martie orele 13. S-a încasat
suma de 1272,24 lei, respectiv 3 124,80 lei din vânzare parfumuri. Nu s-a primit nicio ofertă pe autoturisme, acestea
neavând taxa plătită şi având o stare de uzură ridicată.
În data de 15.02.2013 (Convocarea nr 151/05.02.2013 publicată în BPI 2406/08.02.2013) aşa cum arată procesul verbal
de şedinţă necontestat, lichidatorul judiciar a informat că, în urma luării în custodie a bunurilor mobile(parfumuri) de
către lichidator, ulterior evaluării, s-a constatat că foarte multe flacoane (peste 1/3 nr. total ) sunt evaporate parţial,
sparte, deteriorate, fapt ce duce la imposibilitatea valorificării. Prezentând această situaţie evaluatorului, acesta a
informat că nu a desfăcut flacoanele, evaluarea făcându-se en gross.
Se va continua procedura de vânzare
Euroinsol Consulting SPRL prin Asociat coordonator av. Alina Mariana Maer

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7152/19.04.2013

Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PERFECT STYLE SRL, cod unic de înregistrare: 24906550
România Tribunalul Sălaj
Secţia civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 12
Dosar nr. 1935/84/2013
Termen: 03.06.2013
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Către,
- SC Perfect Style SRL, cu sediul în Zalău, str. Kiss Karoly, nr. 1, et. parter, bl. C 19, sc. B, ap. 22,, judeţ Sălaj, debitor
- Izoinsolv IPURL, cu sediul în Zalău, str. C. Coposu, nr. 100/A, judeţ Sălaj, lichidator
sunt chemaţi la această instanţă, camera 23, completul privind procedura insolvenţei, în ziua de 03.06.2013, ora 8,30, în
calitate de creditor, în proces cu debitorul SC Perfect Style SRL, cu sediul social în Zalău, str. Kiss Karoly, nr. 1, et.
parter, bl. C 19, sc. B, ap. 22, jud. Sălaj, cod unic de înregistrare 24906550, nr. de ordine în registrul comerţului
J31/1002/2008, pentru procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Timiş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială P & P RUMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 15111708
Tribunalul Timis
Dosar nr. /30/2012
SC P & P Rumania SRL
Tabel preliminar de creante
2912/30/2013
Nr. Suma Felul Ord. de
Creditori Adresa Suma Ceruta Procent Observatii
Crt. Admisa Creantei prioritate
Timisoara,Str. Gh.
1 D.G.F.P 6,553.00 lei 6,553.00 lei Bugetara 100.00% 123^ 4
Lazar, nr.9B, jud. Timis

TOTAL 6,553.00 lei 100.00%

Timisoara, str.Munteniei, bl. C39, et.1, ap.4, jud.Timis


Tel. 0356174112; Mobil 0744843545; 0731359833;
Cabinet Individual de Insolventa Urechiatu Romeo Antoniu

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7152/19.04.2013 conţine 21 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
21