Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7156 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DOREMIS BAC SRL ................................................................................................................. 2

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială KKT RO SRL ............................................................................................................................. 3

Județul Botoşani ............................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CAMEDA COM SRL ................................................................................................................. 4

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BUSINESS MEDIA SOLUTIONS SRL .................................................................................... 6
2. Societatea comercială EDIL COMPACT CONSTRUCT SRL ...................................................................................... 8

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 9


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială OFICIAL EXIM SRL ................................................................................................................. 9

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială STAR NET SRL ....................................................................................................................... 11

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 13


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SUPER G.F.X. SRL .................................................................................................................. 13

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 14


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ANCAPAN SRL ....................................................................................................................... 14

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BIO GANGSTER SRL-D ......................................................................................................... 14
2. Societatea comercială C.M.C. COZAC SRL ................................................................................................................ 15
3. Societatea comercială RAUL-RAREŞ COM SRL ....................................................................................................... 16

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DOREMIS BAC SRL, cod unic de înregistrare: 13503896
România, Tribunalul Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
str. Ștefan cel Mare nr. 4, Bacău
Dosarul nr. 2766/110/2010**
Comunicare hotărâre civilă nr. 1241/2012
din data de 18 Octombrie 2012
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 1241/2012, pronunţată la data de 18 Octombrie 2012, de către
Tribunalul Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Preşedinte, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

România, Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal


Dosar nr. 2766/110/2010**
Sentinţă Civilă NR. 1241/2012
Şedinţa publică de la 18 Octombrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Gabriel Grancea
Grefier Georgiana-Maria Herciu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor Direcţia Generală A Finanţelor Publice Neamţ şi pe debitor SC
Doremis Bac SRL ( fostă Semi Serkan SRL Piatra Neamţ), debitor SC Doremis Bac SRL ( fostă Semi Serkan SRL
Piatra Neamţ) - prin administrator judiciar Casa de Insolvenţă Moldova IPURL, având ca obiect procedura insolvenţei
– societăţi cu răspundere limitată. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. Procedura legal
îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul cauzei s-a depus, prin serviciul
registratură, de către lichidatorul judiciar dovada publicării în BPI a raportului cu propunerea de închidere a procedurii.
Judecătorul sindic, analizând actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe
propunerea de închidere a procedurii.
Instanţa,
În ce priveşte solicitarea de închidere a procedurii, judecătorul sindic reţine că prin raportul nr. 342/23.05.2012
lichidatorul judiciar Casa de Insolventa Moldova IPURL Iaşi, desemnat să administreze procedura insolvenţei
debitoarei SC Doremis Bac SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a insuficienţei bunurilor în
averea debitoarei şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru a acoperi cheltuielile de lichidare; Având in
vedere că debitoarea nu mai deţine în patrimoniu bunuri care să fie valorificate în cadrul procedurii, procedura
insolvenţei deschisă împotriva debitoarei poate fi închisă, instanţa apreciază că devin aplicabile prevederile art.131 din
Legea nr.85 / 2006, care prevede ca „in orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, daca se constata ca nu
exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un
creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţa de închidere a procedurii
prin care se dispune si radierea debitorului din registrul comerţului in care este înmatriculata”. Referitor la cea de-a
doua condiţie prevăzută de art. 131 din Legea nr. 85/2006, se reţine că alin. (1) al art. 4 din Legea reorganizării judiciare
şi a falimentului prevede regula potrivit căreia toate cheltuielile aferente procedurii se suportă din averea debitorului, iar
alin. (4) reglementează excepţia referitoare la utilizarea fondului de lichidare în lipsa disponibilităţilor din contul
debitorului. Această excepţie nu îşi găseşte însă aplicarea decât în situaţia în care se justifică desfăşurarea în continuare
a procedurii în scopul prevăzut de art. 2 din Legea nr. 85/2006 de acoperire a pasivului, întrucât, în cauză, este
necontestată lipsa bunurilor din averea debitoarei, nu se poate pune problema acoperirii pasivului şi, prin urmare, nu se
justifică nici folosirea fondului de lichidare pentru continuarea procedurii, doar creditorii putând să-şi asume riscul
avansării de noi sume şi implicit, al creşterii pasivului. În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va închide procedura
insolvenţei şi va dispune radierea debitoarei din R.C., iar în temeiul art. 136 din lege, va descărca de îndatoriri şi
responsabilităţi lichidatorul judiciar şi persoanele care l-au asistat. Cu privire la cheltuielile de procedură, va dispune
decontarea lor în măsura în care sunt justificate, potrivit dispoziţiilor art. 88 din Statutul privind organizarea şi
exercitarea funcţiei de practician în insolvenţă. Faţă de aceste considerente, instanţa,
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea lichidatorul judiciar privind închiderea procedurii. In temeiul art. 131 din Lg. 85/2006, dispune
închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Doremis Bac S.R.L cu sediul în sat Borsani nr 128, comuna
Coțofănești judeţul Bacău înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr.
J04/874/2009. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art. 136 din Lg. 85/2006, descarcă
lichidatorul judiciar Casa de Insolventa Moldova IPURL IAŞI de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135
din Lg. 85/2006, dispune notificarea prezentei hotărâri creditorilor, debitorului, DGFP Bacău, ORC de pe lângă
Tribunalul Bacău sau altor registre pentru efectuarea menţiunilor din oficiu şi publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă. În baza art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei dispune plata către lichidatorul judiciar Casa
de Insolventa Moldova IPURL IAŞI din fondul de lichidare a onorariului de lichidator judiciar în sumă de 3000 lei fără
TVA şi a cheltuielilor de procedură. Definitivă şi executorie. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţata în şedinţă
publică azi 18.10.2012.
Preşedinte, Grefier
Gabriel Grancea Georgiana-Maria Herciu

Județul Bistriţa-Năsăud
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială KKT RO SRL, cod unic de înregistrare: 22438789
Raport art. 59 , nr. 78 din data de 25.03.2013,
depus de catre lichidatorul judiciar in dosarul nr. 2534/112/2013
Subscrisa C.I.I ,,Roşca Loredana Denisa“ Bistrita, in calitate de lichidator judiciar desemnat de catre Tribunalul
Bistrita-Nasaud prin Incheierea Civila nr. 415/27.02.2013 pronuntata in dosarul privind S.C KKT.Ro SRL cu sediul in
Bistrita, str. Libertatii, nr.1A, hala 1, judetul Bistrita-Nasaud in temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 85/2006,
prezentam urmatorul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

Raport privind cauzele si imprezurarile care au dus la aparitia insolvabilitatii debitoarei.


SC KKT.RO SRL cu sediul in Bistrita, str. Libertatii, nr.1A, hala 1, judetul Bistrita-Nasaud a luat fiinta in anul 2007,
fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J06/941/2007 si avand codul unic de inregistrare RO
22438789. Capitalul social subscris si varsat este de 1000 lei in numerar .
Asociatii ai societatii S.C KKT Frolich Kautschuk- Kunststoff Technik GMBH, S.C Tehnoprod Plast SRL si Kerst
Hannes care a subscris si varsat un capitalul social in numerar in suma de 10.000 lei, adica 100 parti sociale.
Administrarea si reprezentarea societatii se face de catre asociat Kerst Hannes si neasociatul Suciu Ovidiu Vasile.
Obiectul principal de activitate al sociatatii este fabricarea altor produse din material plastic.
Evolutia elementelor patrimoniale ale societatii in ultimii trei ani se prezinta astfel:
RON –
___________________________________________________________________________
Elemente 31.12. 2009 31.12.2010 31.12.2011
_______________________________________________________ _____________________
- Active imobilizate 715 71 715
- Active circulante – total 17.408 14.824 14.764
- Conturi de regularizare - - -
Total activ 18.123 15.539 15.479
- Capitaluri propri -28.688 -21.388 - 21.448
- Provizioane pt riscuri si ch - - -
- Datorii 46.811 36.927 36.927
- Conturi de regularizare - - -
Total pasiv 18.123 15.539 15.479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contul de profit si pierderi se prezinta astfel:
____________________________________________________________________________
Indicatori 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
- Cifra de afaceri 7.350 - -
- Venituri totale 2.020 9.700 -
- Cheltuieli totale 9.916 751 60
- Profit brut - 8.949 -
- Pierdere 7.896 - 60
- Rentabilitate % 1,19% -
Din analiza indicatorilor prezentati mai sus, se observa ca in anul 2009, societatea a realizat venituri totale in valoare de
2.020 lei iar pierdere in suma de7.896 lei iar in anul 2010 venituri totale au fost in valoare de 9.700 lei si un profit de
8.949 lei.
In sinteza, cauza principala pentru care societatea a intrat in starea de insolventa se datoreaza crizei economice si
financiare care a aparut in a doua parte a anului 2008 si care a afectat foarte puternic toate ramurile de activitate,
dereglad astfel si raporturile comerciale ce se desfasoara intre societatile comerciale.
Societatea dupa cum se vede si din actele contabile nu a mai desfasurat activitate din anul 2011 din lipsa de comenzi,
inregistrand pierderi, fapt pentru care nu a mai putut sa isi achite nici datoriile catre furnizori.
De asemenea societatea a fost in imposibilitatea de a-si incasa toate creantele, o parte din clienti intrand in procedura
insolventei.
In urma verificarilor documentelor societatii, am constatat ca societatea a condus evidenta contabila corect si la timp si
nu am constatat fapte care se incadreaza in prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006 in vederea stabilirii raspunderii
unor persoane.
Cabinet Individual de Insolventa
Practician in Insolventa, Cj. Rosca Loredana Denisa

Județul Botoşani
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CAMEDA COM SRL, cod unic de înregistrare: 10035243
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Maxim Gorki, nr. 8, Dosar nr. 10136/40/2011/a1
Comunicare/sentinţa nr. 241 din 05 aprilie 2013,
emisă la: ziua 17, luna 04, anul 2013
Către,
Pârâta
1. Condriuc Camelia Mihaela, cu domiciliul în Bucureşti, str. Boteanu nr. 3 A, etaj 4, ap. 30, sector 1
Lichidator judiciar
2. Cabinet Individual de Insolvenţă Dascălu Constantin – Lulu, cu sediul în Botoşani, str. Griviţa nr. 1, bl. 14 A, etaj 1,
ap. 1, judeţul Botoşani,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 241 din 05 aprilie 2013, pronunţată în dosarul nr. 10136/40/2011/a1, de
Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC Cameda Com
SRL, cu sediul în Botoşani, str. Unirii nr. 12, bl. Turn, ap. 37, judeţul Botoşani, cod unic de înregistrare 10035243,
număr de ordine în registrul comerţului J07/388/1997.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Maxim Gorki, nr. 8,
Dosar nr. 10136/40/2011/a1
atragere răspundere
Sentinţa nr. 241
Şedinţa publică din 05 aprilie 2013
Preşedinte – Dicu Aurel - Liviu – judecător-sindic
Grefier – Cucuruz Rodica
Pe rol, judecarea cererii de atragerea răspunderii, formulată de Cabinet individual de insolvenţă – Dascălu Constantin
Lulu, cu sediul în Botoşani, str. Griviţa nr. 1, bl. 14 A, etaj 1, ap. 1, judeţul Botoşani, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC Cameda Com SRL, cu sediul social în municipiul Botoşani, str. Unirii nr. 12, bl. Turn, ap. 37, judeţul
Botoşani, cod de identificare fiscală 10035243, număr de ordine din registrul comerţului J07/388/1997 în contradictoriu
cu pârâta Condriuc Camelia Mihaela, cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. Unirii nr. 12, bl. Turn, ap. 37, judeţul
Botoşani, în calitate de administrator al societăţii debitoare.
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, lipsă părţile. Procedura este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de
către grefier, după care, judecătorul – sindic constată că au fost înaintate la dosar, prin arhiva de falimente, relaţiile
solicitate de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi lichidatorul judiciar, precum şi
concluzii scrise formulate de către pârâta Condriuc Camelia Mihaela.
Văzând răspunsul de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, din care rezultă că societatea
debitoare a mai fost supusă procedurii de insolvenţă în baza Legii nr. 64/1995 în dosarul nr. 42/F/2000 al acestui
tribunal, judecătorul sindic a dispus ataşarea acestui dosar la dosarul de faţă. Văzând că lichidatorul judiciar Dascălu
Constantin – Lulu a solicitat judecata în lipsă şi că dosarul se află în stare de judecată, rămâne în pronunţare.
Judecătorul-sindic,
Asupra acţiunii în răspundere, de faţă;
Prin cererea înregistrată la data de 04.10.2012 în dosarul asociat a1, la dosar nr. 10136/40/2011, având ca obiect
procedura insolvenţei privind pe debitorul SC Cameda Com SRL Botoşani, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de
Insolvenţă Dascălu Constantin – Lulu a solicitat atragerea răspunderii personale a pârâtei Condriuc Camelia Mihaela, ca
fost administrator statutar al societăţii, pentru întreg pasivul în sumă de 731, 37 lei, în baza prevederilor art. 138 al. 1,
lit. d) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006. Lichidatorul judiciar a invocat că pârâta nu a depus actele şi
registrele contabile ale societăţii debitoare şi nu a colaborat în sensul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 28 din
Legea nr. 85/2006. Condriuc Camelia – Mihaela a depus întâmpinare, în care a solicitat respingerea cererii de atragere a
răspunderii sale personale ca administrator al debitorului, susţinând că societatea şi-a încetat activitatea cu mai mult de
13 ani în urmă, fiind depusă în asemenea sens o declaraţie la Registrul Comerţului.
A menţionat că, între timp, şi-a schimbat adresa de domiciliu, din municipiul Botoşani în municipiul Bucureşti, şi că nu
a cunoscut despre deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii. La solicitarea judecătorului sindic, Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani a furnizat sub nr. 4735/115.03.2013 informaţii privind starea
firmei SC Cameda Com SRL Botoşani, din care a rezultat că aceasta a mai fost supusă procedurii insolvenţei sub nr.
42/F/2000 al Tribunalului Botoşani, în cadrul Legii nr. 64/1995. Judecătorul sindic a dispus ataşarea dosarului sus-
menţionat şi a constatat, drept urmare, că prin Încheierea din 23.11.2000 a judecătorului sindic din cadrul Tribunalului
Botoşani s-a dispus închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea SC Cameda Com SRL Botoşani, conform
art. 118 din Legea nr. 64/1995 republicată, încheierea fiind notificată creditorilor din cauză şi Oficiului Registrului
Comerţului Botoşani.
Aşa fiind, cum societatea a fost supusă deja falimentului, în condiţiile Legii nr. 64/1995, cu aproape 12 ani de zile
înainte de cererea de faţă a lichidatorului judiciar, nu se mai poate susţine cu temei într-o nouă procedură de faliment că
administratorul ei statutar ar fi ţinut o contabilitate fictivă, ori ar fi făcut să dispară unele documente contabile sau nu a
ţinut o contabilitate în conformitate cu legea.
Totodată, prin faptul dovedit al schimbării domiciliului fostului administrator (fila 35 ds.), se atestă că pârâta nu a
cunoscut despre noua procedură de faliment la care este parte societatea pe care a administrat-o, deci necolaborarea
invocată de lichidatorul judiciar nu a existat în mod voit. În consecinţă, ipotezele arătate de art. 138 al. 1, lit. d) din
Legea nr. 85/2006 nu se regăsesc în speţă, încât acţiunea de atragere a răspunderii pârâtei apare ca nefondată.
Pentru aceste motive, În numele legii, hotărăşte :
Respinge, ca nefondată, cererea de atragere a răspunderii personale a pârâtei Condriuc Camelia Mihaela, cu domiciliul
în municipiul Botoşani, str. Unirii nr. 12, bl. Turn, ap. 37, judeţul Botoşani, formulată de Cabinet individual de
insolvenţă – Dascălu Constantin Lulu, cu sediul în Botoşani, str. Griviţa nr. 1, bl. 14 A, etaj 1, ap. 1, judeţul Botoşani, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Cameda Com SRL, cu sediul social în municipiul Botoşani, str. Unirii nr.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

12, bl. Turn, ap. 37, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală 10035243, număr de ordine din registrul comerţului
J07/388/1997. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 05 aprilie 2013.
Preşedinte, Grefier,
Dicu Aurel Liviu Cucuruz Rodica

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BUSINESS MEDIA SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 27331090
Procesul verbal al adunarii generale a creditorilor SC Business Media Solutions SRL
din data de 15.04.2013
Nr.: 4211 Data emiterii: 15.04.2013
1. Număr dosar 5198/3/2013, Tribunalul Bucureşti, Secţia aVII-a Civilă.
2. Registratura instanţei: Bulevardul Unirii nr. 37, parter, camera 066, sector 3, Bucureşti; programul registraturii: zilnic
– orele 09, 30 – 14, 00.
3.Debitor: SC Business Media Solutions SRL, cod de identificare fiscală: 27331090, J40/8239/2010 sediul social:
Municipiul Bucureşti, str. Stefan Negulescu nr. 34, pod, camera 1, ap. 6, sector 1.
4. Lichidator judiciar: Victrix Capital SPRL, cod de identificare fiscală 26031361, sediul social: bd. Ion Mihalache nr.
65, bl. Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, Bucureşti, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP
0400/2009, tel.: 021 222 5926, fax: 4021 260 0473, E-mail: office@victrix.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar persoană juridică: Marius Cristian Ghiţă.
5. Subscrisa: Victrix Capital SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Business Media Solutions SRL,
conform incheierii de sedinta din data de 12.02.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în
dosarul 5198/3/2013, publica:
Proces verbal al adunarii generale a creditorilor
Incheiat astazi, 15.04.2013, ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar Victrix Capital SPRL din bd. Ion Mihalache nr. 65,
bl. Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, Bucureşti, cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a Creditorilor debitorului
mentionat mai sus,
convocata în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei actualizata,
prin publicarea convocatorului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4234/08.03.2013 cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Prezentarea masurilor efectuate de la declansarea procedurii; prezentarea activului şi a pasivului societatii;
prezentarea concluziilor raportului de cauze şi imprejurari care au condus la starea de insolventa;
2. Desemnarea comitetului creditorilor şi a presedintelui comitetului de creditori.
3. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia pe intreaga procedura.
Prezenta Adunare a Creditorilor este prezidata de catre Asociatul coordonator Marius-Cristian Ghita, avand calitatea de
reprezentant al societatii de insolventa Victrix Capital SPRL, lichidator judiciar al SC Management Office SRL în
conformitate cu dispozitiile art. 13 din Legea nr. 85/2006. Secretariatul sedintei este asigurat de catre lichidatorul
judiciar.
Se constata intrunirea cvorumului legal, respectiv 55, 31%, conform art. 15 alin.(1 din Legea nr. 85/2006.
Se apreciaza ca sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 14 alin.(4 din Legea nr. 85/2006 în sensul ca
scrisoarea prin care si-a exprimat votul este semnata de creditor şi a fost comunicata lichidatorului judiciar pana în ziua
fixata pentru exprimarea votului prin mijloace de corespondenta ce permit confirmarea de primire.
Se constata situatia cvorumului şi a dreptului de vot în cadrul prezentei adunari, dupa cum urmeaza:
Creditor Reprezentant creditor % din total creante
SC Marcont SRL Prin corespondenta 6, 53%
SC Reichel Network SRL Prin corespondenta 4, 41%
SC Chicago Club Bar&Billiards SRL Prin corespondenta 5, 75%
SC Entertainment Impex SRL Prin corespondenta 11, 69%
SC Credo Events Hall SRL Prin corespondenta 11, 88%
SC Credo Property Grup SRL Prin corespondenta 13, 56%
SC Credo Accounting & Consulting SRL Prin corespondenta 1, 49%
Se declara deschisa sedinta Adunarii Creditorilor şi se procedeaza la discutarea ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1. Prezentarea masurilor efectuate de la declansarea procedurii; prezentarea activului şi a pasivului societatii;
prezentarea concluziilor raportului de cauze şi imprejurari care au condus la starea de insolventa;
In cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar a prezentat detaliat demersurile efectuate de la data
deschiderii procedurii şi pana la data prezentei adunari.
La solicitarea creditorilor participanti lichidatorul judiciar va comunica acte de procedura, care fac referire la masurile
intreprinse în cadrul procedurii. Acest punct de pe ordinea de zi nu face obiectul aprobarii, fiind vorba doar de o
prezentare informativa.
O prezentare mai ampla a situatiei financiare a societatii a fost expusa în cadrul raportului de cauze şi imprejurari
intocmit în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi depus la dosarul cauzei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

Lichidatorul judiciar a dat citire raportului intocmit în baza art.59 din legea 85/2006 şi totodata aduce la cunostiinta
creditorilor ca în temeiul art.59 alin 6 din legea 85/2006 acestia pot intra în posesia unui exemplar al raportului mai sus
mentionat.
2. Desemnarea comitetului creditorilor şi a presedintelui comitetului de creditori;
Pozitia creditorilor participanti:
Creditor Punct de vedere % din total creante
Avand în vedere dispozitiile din Legea nr.
85/2006, societatea noastra propune alegerea
SC Marcont SRL 6, 53%
unui comitet al creditorilor alcatuit din 3
creditori.
SC Reichel Network SRL Votam desemnarea conform Legii nr. 85/2006. 4, 41%
Societatea noastra considera oportuna alegerea
unui comitet al creditorilor alcatuit din 3
creditori astfel cum prevede art. 16 alin.((4) din
Legea nr. 85/2006. De asemenea ne manifestam
SC Chicago Club Bar&Billiards SRL 5, 75%
dorinta de a face parte din cadrul comitetului de
creditori şi propunem ca membri: Directia
Generala a Finantelor Publice Bucureşti sector 1
şi SC Credo Property Grup SRL.
Votam pentru alegerea unui comitet al
SC Entertainment Impex SRL creditorilor format din 3 creditori în conformitate 11, 69%
cu Legea nr. 85/2006.
Propunem alegerea unui Comitet al Creditorilor
alcatuit din 3 creditori, cf. Legii nr. 85/2006,
SC Credo Events Hall SRL 11, 88%
comitet din care subscrisa nu doreste sa faca
parte.
Propunem alegerea unui Comitet al Creditorilor
SC Credo Property Grup SRL alcatuit din 3 creditori, cf. Legii nr. 85/2006, 13, 56%
comitet din care subscrisa doreste sa faca parte.
Propunem alegerea unui Comitet al Creditorilor
SC Credo Accounting & Consulting
alcatuit din 3 creditori, cf. Legii nr. 85/2006, 1, 49%
SRL
comitet din care subscrisa doreste sa faca parte.
Se propune desemnarea unui comitet format din 3 creditori. Intrucat art. 16 din Legea nr. 85/2006 permite alegerea unui
comitet format din minim 3 maximum 5 creditori, lichidatorul judiciar propune alegerea comitetului cu luarea în
considerare a celor cu creante garantate, bugetare şi chirografare, cele mai mari, prin valoare şi totodata cei care si-au
manifestat intentia în acest sens.
Raportat la cele expuse mai sus, se constata urmatoarele:
Comitetul Creditorilor va avea urmatoarea componenta:
Directia Generala a Finantelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administratia Finantelor Publice sector 1 Bucureşti –
presedinte
SC Credo Property Grup SRL – membru
SC Entertainemnet Impex SRL – membru
3. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia pe intreaga procedura.
Pozitia creditorilor participanti:
Creditor Punct de vedere % din total creante
Avand în vedere dispozitiile art. 19 alin.((2) din
Legea nr. 85/2006 societatea noastra confirma
SC Marcont SRL 6, 53%
Victrix Capital SPRL în calitate de lichidatorului
judiciar al SC Business Media Solutions SRL.
In conformitate cu dispozitiile art. 19 alin.((2)
din Legea nr. 85/2006 va solicitam sa luati act de
SC Reichel Network SRL decizia subscrisei de confirmare a Victrix 4, 41%
Capital SPRL în calitatea sa de lichidatorului
judiciar a SC Business Media Solutions SRL.
Suntem de acord cu confirmarea Victrix Capital
SPRL în calitate de lichidatorului judiciar al SC
SC Chicago Club Bar&Billiards SRL 5, 75%
Business Media Solutions SRL, astfel cum
prevede art. 19 alin.((2) din Legea nr. 85/2006.
Votam pentru confirmarea Victrix Capital SPRL
SC Entertainment Impex SRL în calitate de lichidatorului judiciar al SC 11, 69%
Business Media Solutions SRL, în conformitate
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

Creditor Punct de vedere % din total creante


cu art. 19 alin.((2) din Legea nr. 85/2006.
Votam pentru confirmarea Victrix Capital SPRL
în calitate de lichidator judiciar al SC Business
SC Credo Events Hall SRL 11, 88%
Media Solutions SRL, cf. art. 19 alin.((2) din
Legea nr. 85/2006.
Votam pentru confirmarea Victrix Capital SPRL
în calitate de lichidator judiciar al SC Business
SC Credo Property Grup SRL 13, 56%
Media Solutions SRL, cf. art. 19 alin.((2) din
Legea nr. 85/2006.
Votam pentru confirmarea Victrix Capital SPRL
SC Credo Accounting & Consulting în calitate de lichidator judiciar al SC Business
1, 49%
SRL Media Solutions SRL, cf. art. 19 alin.((2) din
Legea nr. 85/2006.
Conform prevederilor art. 15 alin.(1 teza a 2-a din Legea nr. 85/2006 deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul
favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente. Fata de cele exprimate de creditorii participanti, se
constata prin votul majoritar confirmarea societatii de insolventa Victrix Capital SPRL în calitatea de lichidator judiciar
al debitorului SC Management Office SRL.
Prin dispozitiile art. 14 alin.(6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei actualizata, se consemneaza faptul
ca prezentul proces-verbal va fi depus prin grija lichidatorului judiciar la dosarul cauzei.
Prezentul proces verbal a fost incheiat în 9 (noua) exemplare originale, dintre care 1 exemplar pentru lichidatorul
judiciar, sapte pentru creditorii care si-au exprimat punctul de vedere şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.
Lichidator judiciar Victrix Capital SPRL,
prin reprezentant Marius Cristian Ghita

2. Societatea comercială EDIL COMPACT CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18196229
Notificare deschidere procedură simplificată de faliment
Nr.232/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 4270/3/2013, Tribunal Bucureşti Sectia a VII-a Civila
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Bd-ul Unirii nr.37, sect.3
3.1. Debitor: SC Edil Compact Construct SRL Bucureşti, str. Elena Cuza nr.6, bl. Lot 3, cam.5, sect.4, CUI: 18196229,
J40/20592/2005
3.2. Administrator special nu este desemnat
4.Creditor: - D.G.F.P.M.B. - A.F.P. sector 4 Bucureşti
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de insolventa Costache Laura”, Bucureşti, Bld. Decebal nr. 14, bl. S6, sc.1,
et.5, ap.20, sector 3, nr. în Tabelul U.N.P.I.R 1B2536, CIF 20185736; Fax/Telefon 031/105.44.27, Mobil:
0721.404.039; sediul procesual în Bucureşti, Piata Alba Iulia nr.3, bl.I2, sc.A, et.2, ap.8, sector 3; E-mail.
lauracostache2005@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar - Costache Laura
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Cabinet Individual de Insolventa Costache Laura”, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Edil Compact Construct SRL conform incheierii de sedinta din data de 02.04.2013 pronuntata de
Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila în dosarul nr.4270/3/2013, în temeiul art.107 alin.2 din Legea privind
procedura insolventei, notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC Edil Compact Construct SRL în temeiul art.107
alin.2 din Legea privind Procedura Insolventei, conform incheierii de sedinta din data de 02.04.2013 pronuntata de
Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila în dosarul nr.4270/3/2013, precum şi ridicarea dreptului de administrare al
debitoarei.
7.1. Debitorul SC Edil Compact Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Edil Compact Construct SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului
în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile
următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 17.05.2013.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar de creante este
27.05.2013.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 11.06.2013.
Termen în sedinta publica: 01.10.2013, C4

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti
pentru efectuarea de mentiuni.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru
judiciar de 0, 3lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator Judiciar - Cabinet Individual de Insolventa Costache Laura”
prin Costache Laura

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială OFICIAL EXIM SRL, cod unic de înregistrare: 5982763
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă
Str. Constantin Brâncuşi, nr. 5A
Dosar nr. 3437/63/2012/a1
Comunicare decizie civilă nr. 9,
emisă la: ziua 15, luna 04, anul 2013
Către,
Debitoarea SC Oficial Exim SRL Brădeşti cu sediul în Brădeşti, str. Brădişteanu, nr.172, judeţul Dolj,
Intimata creditoare SC Black Sea Suppliers SRL cu sediul în Constanţa, str. B-dul Aurel Vlaicu, nr.191, judeţul
Constanţa şi
Intimatul administrator judiciar provizoriu Expert Com SPRL cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 32, ap. parter, judeţul
Dolj.
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr.238 din data de 07 martie 2013, pronunţată în dosarul nr.
3437/63/2012/a1, de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Oficial Exim SRL cu sediul în
Comuna Brădeşti, str. Brădişteanu, nr. 172, judeţul Dolj J16/2094/1994.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 3437/63/2012/a1
Decizia nr. 238/2013
Şedinţa Publică de la 07 Martie 2013
Preşedinte Mariana Moţ
Judecător Sanda Lungu, Doina Lupea
Grefier Mirela Carmen Bulica
Pe rol, judecarea recursului declarat de debitoarea SC Oficial Exim SRL Brădeşti, împotriva sentinţei nr.
1571/13.11.2012, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 3437/63/2012, în contradictoriu cu
intimata creditoare SC Black Sea Suppliers SRL şi intimatul administrator judiciar provizoriu Expert Com SPRL. La
apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Miroiu Marius, pentru debitoare, lipsind celelalte părţi.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prin serviciul arhivă la data de
14.02.2013 recurenta debitoare SC Oficial Exim SRL Brădeşti a depus în copie certificate înscrisurile existente în
dosarul nr. 3437/63/2012 al Tribunalului Dolj, după care:
Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului. Avocat Marius Miroiu, pentru recurenta
debitoare, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.
Arată că intimata creditoare şi-a întemeiat acţiunea pe o creanţă care nu este certă, lichidă şi exigibilă, întrucât din
evidenţa contabilă a societăţii rezultă cel mult de plată suma de 29.127,38 lei, cu mult sub valoarea prag stabilită de
lege. În ceea ce priveşte condiţia stării de insolvenţă, apreciază că nici aceasta nu este îndeplinită atâta timp cât
societatea are un rulaj lunar, încasări, iar plăţile sunt efective şi curente.
Curtea,
Asupra recursului de faţă constată următoarele:
Prin sentinţa nr. 1571/13.11.2012, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 3437/63/2012, s-a
admis cererea formulată de creditorul SC Black Sea Suppliers pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva
debitorului SC Oficial Exim SRL. S-a respins contestaţia formulata de debitorul SC Oficial Exim SRL. În temeiul art.
33 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

S-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Oficial Exim SRL. În temeiul art. 34
din Legea privind procedura insolvenţei,
A fost numit administrator judiciar provizoriu Expert Com SPRL pe care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din
lege, cu o retribuţie provizorie de 500 lei lunar. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 3 pct. 6
din Legea nr. 85/2006, orice creditor care are una sau mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile, poate introduce la
tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolvenţă din cauza încetării plăţilor faţă de acesta, timp
de cel mult 30 de zile, iar conform dispoziţiilor art. 3 pct. 12 din lege, cuantumul minim al creanţei este de 45.000 lei. În
speţă, creanţa de care se prevalează creditoarea îndeplineşte condiţiile legii.
Potrivit disp. art. 379 alin. 3 Cod de procedura civila, creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de
creanţă sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. În baza contractului de
vânzare-cumpărare nr. 8627/13.10.2017, respectiv art. 3.2, 6 şi 7, judecătorul sindic a concluzionat că însăşi stabilirea
de comun a modului de calcul a preţului si a penalităţilor precum şi a obligaţiilor clare a celor două părţi contractante
este de natura a proba caracterul cert al creanţei şi în considerarea termenelor de plata agreate cerinţa exigibilităţii
creanţei este îndeplinită la rândul sau.
De asemenea caracterul lichid al creanţei este neîndoielnic.
Pe de alta parte neplata datoriei în termen de 90 de zile prezuma starea de insolvenţă a debitoarei iar o atare prezumţie
nu a fost răsturnată. Tribunalul a respins contestaţia formulata de debitoare întrucât aspectele invocate de aceasta nu
probează o lipsă de certitudine a creanţei. Astfel s-a reţinut ca debitoarea contesta cuantumul penalităţilor datorate, deşi
prin contractul părţilor s-a stabilit în concret modul de calcul al acestora.
De asemenea nu s-a putut retine ca debitul nu îndeplineşte condiţia valorii prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din L
85/2006, acesta fiind format din întreaga suma datorata conform contractului adică preţ plus penalităţi. Atâta timp cat
textul de lege menţionat nu distinge nu se poate face o distincţie intre debit principal si penalităţi ci trebuie luata în
considerare întreaga sumă datorată.
Caracterul justificat sau nu al refuzului de plata este lipsit de orice relevanta atât timp cat legea nr. 85/2006 nu a preluat
dispoziţiile din art. 24 alin. 2 din Lega nr. 64/1995 în forma existenta la data primei apariţii a acestei legi.Nici faptul ca
societatea debitoare a efectuat unele plăţi, în sume de altfel nerelevante, către unii furnizori, nu poate răsturna prezumţia
de insolvenţă atâta timp cat condiţia impusa de art. 3 pct. 1 lit a din Legea nr. 85/2006 subzista. In Raport de cele
reţinute, Tribunalul a respins contestaţia formulata.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs la 23.11.2012 debitoarea SC Oficial Exim SRL Brădeşti, criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie. În motivare s-a arătat că, potrivit fişei furnizorului, nu datorează sumele pretinse de
creditoarea SC Black Sea Suppliers SRL.
Astfel, deşi creditoarea susţine că debitul se compune din 41.639,43 lei şi penalităţi contractuale în valoare de 96.930,02
lei, în realitate suma datorată este de doar 29.127,38 lei. Diferenţa provine din faptul că, potrivit borderoului de predare-
primire, debitoarea a predat creditoarei BO seria Brde 3AA nr. 0237893 pentru suma de 11.435,71 lei. Creditoarea
refuză să facă un punctaj comun iar modul în care calculează penalităţile este discutabil, având doar scopul de a face
creanţa să depăşească pragul legal. cum debitul nu este datorat integral, nici penalităţile nu sunt corect calculate.
Din acest motiv debitoarea a refuzat plata sumelor pretinse de creditoare. În consecinţă, creanţa nu este certă, nu
depăşeşte pragul de 45.000 lei, iar debitoarea nu se află în insolvenţă, fapt ce rezultă din starea patrimonială, contractele
în derulare, rulajul lunar.
Totodată s-a solicitat suspendarea executării sentinţei recurate, în temeiul art. 300 pct. 3 şi art. 403 pct. 1 C.pr. civ.,
raportat la dispoziţiile art. 8 pct. 5 din Legea nr. 85/2006. La dosar au fost depuse, în copie, înscrisuri contabile,
contracte aflate în derulare, concluzii scrise ale creditoarei, borderou Cec-uri/ Bilete la ordin girate, BO seria BRDE
3AA nr. 0237893, înscrisuri aflate la dosarul de fond. Prin încheierea de şedinţă din 07.02.2013 dată în camera de
Consiliu, Curtea a admis cererea de suspendare a executării sentinţei nr. 1571/13.11.2012 pronunţată în dosar nr. de
Tribunalul Dolj, până la soluţionarea recursului.
Analizând cauza, prin prisma criticilor formulate, Curtea apreciază recursul fondat pentru următoarele considerente:
Pentru ca un creditor să fie îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, trebuie, potrivit art. 3 pct. 6 din
Legea nr. 85/2006, să deţină o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva patrimoniului debitorului de mai mult de 90
de zile.
Creanţa este certă atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, emanate de la debitor sau
recunoscute de acesta. În cauza de faţă, creditoarea SC Black Sea Suppliers SRL invocă o creanţă de 138.569,45 lei(
41.639,43 debit principal şi 96.930,02 lei penalităţi), rezultată din executarea necorespunzătoare a contractului de
vânzare cumpărare nr. 8627/13.10.2007. Suma datorată nu rezultă însă direct din contract, acesta fiind încheiat pe
perioadă nedeterminată şi constând în livrarea de către creditoare de materiale de instalaţii termice şi sanitare.
Creditoarea a calculat creanţa în baza facturilor emise de ea.
Debitoarea, prin contestaţia formulată şi motivele de recurs, nu contestă existenţa relaţiilor comerciale dintre părţi şi
nici existenţa debitului, ci întinderea acestuia raportată la valoarea-prag şi a plăţilor făcute chiar creditoarei, anterior
formulării cererii de deschidere a procedurii. Faţă de creanţa totală invocată de creditoare, debitoarea a înţeles să o
conteste potrivit art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006, arătând că a girat creditoarei un BO în valoare de 11.435,71 lei şi că
în fişa proprie a clientului figurează numai cu un debit de 29.127,38. Prin concluziile scrise depuse la dosar, intimata
creditoare SC Black Sea Suppliers SRL nu recunoaşte girarea biletului la ordin, arătând că emitent este o altă societate
comercială şi că nu i-a intrat niciodată în cont suma de 11.435,71 lei. Curtea constată însă că, aşa cum rezultă din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

borderoul Cec-uri/ Bilete la ordin girate depus la fila 148 din dosar, creditoarea SC Black Sea Suppliers SRL recunoaşte
primirea BO seria BRDE 3AA nr. 0237893 cu o valoare de 11.435,71lei.
De altfel, chiar de pe BO (fila 149) rezultă că girul a fost înscris legal pe titlul de valoare la data de 04.01.2010,
scadenţa documentului fiind 05.01.2010. Creditoarea contestă primirea acestui document, deşi pe borderoul de predare -
primire este aplicată semnătura şi ştampila reprezentantului creditoarei de la Punctul de lucru din Craiova, aceleaşi care
figurează şi pe facturile fiscale invocate de creditoare în dovedirea creanţei. Susţinerea acesteia în sensul că BO nu este
emis de ea, este irelevantă.
În mod evident, emitentul BO este o altă societate comercială, respectiv SC Persil Impex SRL, creditoarea fiind doar
giratar. Mai susţine creditoarea şi faptul că nu a încasat suma înscrisă pe titlu. Şi această susţinere este irelevantă. Atâta
timp cât a acceptat girul şi i-a fost predat BO, creditoarea a dobândit un drept de creanţă asupra emitentului, în favoarea
beneficiarului SC Oficial Exim SRL Brădeşti care, în acest mod, a înţeles să acopere o parte a creanţei sale.
Creditoarea SC Black Sea Suppliers SRL dă dovadă de rea credinţă, contestând dobândirea BO, deşi debitoarea a depus
dovezi în sens sensul acceptării acestuia. Pe de altă parte, debitoarea a contestat întreaga creanţă a creditoarei, arătând
că, în evidenţele sale, figurează numai cu suma de 29.127,38 lei, în acest caz şi cuantumul penalităţilor fiind diferit. Faţă
de aceste susţineri, Curtea constată că nu poate fi apreciată ca certă creanţa creditoarei SC Black Sea Suppliers SRL,
cuantumul acesteia nerezultând din contractul încheiat de părţi iar debitul rezultând din celălalte înscrisuri, constând în
facturi fiscale, fiind contestate de debitoare prin alte înscrisuri comune părţilor(borderoul de predare/primire BO), astfel
încât pentru stabilirea debitului este necesară efectuarea de probatorii complexe, chiar o expertiză contabilă, probatorii
ce nu pot fi efectuate în cadrul procesual al cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.
Curtea constată numai că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 în sensul că nu s-a făcut
dovada unei creanţe certe de către creditor şi nici a depăşirii valorII-prag de 45.000 lei. Curtea constată şi că instanţa de
fond, analizând contestaţia debitoarei, nu a avut în vedere toate susţinerile acesteia şi nici înscrisurile depuse la dosar,
nefiind analizate deloc cele referitoare la predarea BO, diferenţele din evidenţele contabile, cuantumul diferit al
penalităţilor sau lipsa stării de insolvenţă. Pentru considerentele expuse, în baza art. 3041 şi art. 312 alin. 3 C.pr. civ.,
Curtea va admite recursul debitoarei SC Oficial Exim SRL Brădeşti, va modifica sentinţa în sensul că va admite
contestaţia SC Oficial Exim SRL Brădeşti în baza art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006. Pe fond va fi respinsă cererea
creditoarei SC Black Sea Suppliers SRL de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Admite recursul declarat de debitoarea SC Oficial Exim SRL Brădeşti cu sediul în Brădeşti, str. Brădişteanu, nr.172,
judeţul Dolj, împotriva sentinţei nr. 1571/13.11.2012, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr.
3437/63/2012, în contradictoriu cu intimata creditoare SC Black Sea Suppliers SRL cu sediul în Constanţa, str. B-dul
Aurel Vlaicu, nr.191, judeţul Constanţa şi intimatul administrator judiciar provizoriu Expert Com SPRL cu sediul în
Craiova, str. Unirii, nr. 32, ap. parter, judeţul Dolj.
Modifică sentinţa în sensul că admite contestaţia SC Oficial Exim SRL Brădeşti.
Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea SC Black Sea Suppliers SRL.
Decizie irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 07 martie 2013.
Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,
Mariana Moţ Sanda Lungu Doina Lupea Mirela Carmen Bulica

Județul Giurgiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială STAR NET SRL, cod unic de înregistrare: 22881335
Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 1402/122/2012
Comunicare Sentinţa comercială nr. 834 din 27.11.2012,
emisă la data de 28.12.2012
Către:
Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Giurgiu;
Debitor: SC Star Net SRL cu sediul în Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. B5, sc.B, et. 2, ap. 20, judeţul Giurgiu,
J52/869/2007, CUI 22881335;
Pârât: Crăciun Gheorghe domiciliat în Sfîntu Gheorghe, str. Aleea Căminului, nr. 9, bl. 27, et. 4, judeţul Covasna;
Lichidator judiciar: CII Ene Mioara cu sediul în Giurgiu, str. Cerbului, nr. 15, judeţul Giurgiu;
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV2
mezanin, judeţul Giurgiu;
se comunică alăturat copia sentinţei comerciale nr. 834 din 27.11.2012 privind pe debitorul SC Star Net SRL având ca
obiect procedura insolvenţei.
Judecător sindic, Grefier,
Nicula Ion M. Ciurea
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

România, Tribunalul Giurgiu, Sindic


Dosar nr. 1402/122/2012
Operator de date cu caracter personal nr. 3727
Sentinţa Comercială nr. 834
Şedinţa publică de la 2n Noiembrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Ion Nicula
Grefier Marcela Maria Ciurea
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Star Net SRL prin lichidator Ene Mioara, lichidator Ene Mioara,
pârât Crăciun Ciprian, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. La apelul nominal făcut
în şedinţa publică au răspuns creditorul AFP, lichidatorul judiciar, lipsă fiind celelalte părţi.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,
Tribunalul văzând că pârâtul deşi legal citat nu s-a prezentat pentru administrarea probei cu interogatoriu , nu a formulat
întâmpinare şi nu a propus probe în apărare, va face aplicarea prevederilor art. 225 C. pr. civ, constată cauza în stare de
judecată şi acordă cuvântul pe raportul final, închiderea procedurii insolvenţei şi cererea de angajare a răspunderii
patrimoniale formulată de lichidatorul judiciar.
Lichidatorul judiciar având cuvântul, solicită aprobarea raportului final, închiderea procedurii în contra debitorului,
radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu, descărcarea participanţilor la procedură de îndatoriri şi responsabilităţi,
admiterea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale a fostului administrator, pârâtului Crăciun Ciprian şi aprobarea
plăţii onorariului de administrare/lichidare către lichidatorul judiciar conf. art. 4 alin. 4 din Legea insolvenţei.
Creditorul AFP având cuvântul, este de acord cu raportul final întocmit de lichidatorul judiciar, închiderea procedurii şi
admiterea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale a fostului administrator.
Instanţa,
Asupra cauzei de faţă
Prin Încheierea din 19.06.2012 a Tribunalului Giurgiu s-a dispus trecerea debitorului SC Star Net SRL în procedură
simplificată a insolvenţei, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar CII Ene Mioara. După preluarea funcţiei,
lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea operaţiunilor specifice lichidării, întocmind raport final şi bilanţul general
al lichidării.
Adunarea creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei deschise în
contra debitorului SC Star Net SRL cu descărcarea participanţilor la procedură de îndatoriri şi responsabilităţi. Raportul
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului identifică drept cauze ale insolvenţei,
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către organele de conducere ale acestuia. De asemenea, au fost
identificate persoane din organele de conducere ale societăţii debitoare cărora le este imputabilă starea de insolvenţă şi
în privinţa cărora se poate angaja răspunderea patrimonială pentru pasivul neacoperit.
În consecinţă, lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de
conducere în persoana numitului Crăciun Ciprian în calitate de administrator al debitorului. În motivarea cererii sale de
atragere a răspunderii patrimoniale pentru pasivul neacoperit al debitorului, lichidatorul arată că debitoarea nu a răspuns
la notificarea lichidatorului judiciar, nu a predat către lichidator nici un document care să contribuie la stabilirea stării
financiare a societăţii şi nici evidenţa financiar contabilă.
Administratorul societăţii nu a luat legătura cu lichidatorul judiciar, nu se cunosc motivele încetării activităţii sau dacă
societatea mai desfăşoară activitate la data efectuării raportului. Raportul asupra cauzelor insolvenţei a fost întocmit cu
datele preluate de pe site-ul ministerului de finanţe. Însuși faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile,
conform art. 33 din legea insolvenţei creează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a
legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi.
Deşi a fost citat în mod legal cu menţiunea de a depune întâmpinare şi a formula probe în contra cererii lichidatorului
judiciar de angajare a răspunderii patrimoniale pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a depus întâmpinare şi nici
nu a solicitat administrarea de probe în apărare. Fiind citat cu menţiunea personal al interogatoriu, fără motive
întemeiate pârâtul nu s-a prezentat în vederea administrării probei împrejurare în care se va face aplicarea prevederilor
art. 225 C. pr. civ. însă ca un început de dovadă prin coroborare cu celelalte probe administrate.
Analizând probele dosarului, tribunalul constată următoarele;
1. Prin raportul final întocmit de către lichidatorul judiciar CII Ene Mioara s-a solicitat închiderea procedurii insolvenţei
în contra debitorului SC Star Net SRL.
Raportul final a fost supus discuţiei Adunării creditorilor care l-a aprobat, astfel cum a fost întocmit. În cuprinsul său au
fost menţionate toate activităţile şi operaţiunile desfăşurate de lichidator pe parcursul procedurii insolvenţei în scopul
realizării creanţelor creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv.
Creanţele creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv nu au putut fi acoperite în cursul procedurii de insolvenţă urmate,
pentru că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitorului care să poată fi valorificate în vederea acoperirii
creanţelor creditorilor înregistrându-se un pasiv în sumă de 40.729 lei.
Astfel, se constată că în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea 85/2006, se impune închiderea procedurii de
insolvenţă, descărcarea participanţilor de îndatoriri şi radierea debitorului din evidenţele de la registrul comerţului, fiind
îndeplinite toate cerinţele legale. 2. În ceea ce priveşte cererea lichidatorului judiciar de atragere a răspunderii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

patrimoniale a pârâtului Crăciun Ciprian, în calitate de administrator al debitorului pentru pasivul social în sumă de
40.729 lei, tribunalul o constată întemeiată şi o va admite în consecinţă. Drept temei juridic de atragere a răspunderii
patrimoniale a pârâtului, lichidatorul invocă existenţa cazului de răspundere prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. d) din
Legea nr. 85/2006. În conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 lit. d):”În cazul în care în raportul întocmit în
conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 1 sunt identificate persoane cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă
a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte din
pasivul debitorului persoana juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a
debitorului prin una din următoarele fapte:
lit. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea. Raportat la probatoriul cauzei tribunalul constată că pârâtul se face vinovat de comiterea faptelor
reţinute în sarcina sa de către lichidatorul judiciar, aşa cum se va argumenta. SC Star Net SRL a fost înfiinţată în anul
2007 de către pârâtul Crăciun Ciprian în calitate de coasociat (50% din capitalul social) şi administrator, firma având
drept obiect activităţilor de telecomunicaţii prin reţele de cablu. Deşi a fost notificat în mod legal de către practicianul în
insolvenţă desemnat pârâtul, fără motive temeinice, nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a preda documentele de
evidenţă contabilă menţionate expres de lege (art. 28 din Legea nr. 85/2006).
De asemenea după formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale personale împotriva acestuia instanţa a citat
cu menţiunea de a depune înscrisuri în probaţiune, respectiv toate documente de evidenţă menţionate în alineatul
precedent pentru a dovedi ţinerea regulată a contabilităţii debitorului.
Fiind citat cu menţiunea personal la interogatoriu pârâtul nu s-a prezentat pentru a răspunde, fără motive temeinice,
împrejurare în care se va face aplicaţia prevederilor art. 225 C.pr.civ., însă ca un început de dovadă şi prin coroborare cu
celelalte probe administrate. În aceste împrejurări tribunalul constată că pârâtul în mod intenţionat s-a sustras de la
îndeplinirea obligaţiilor, întrucât nu a ţinut contabilitatea firmei în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de
evidenţă contabilă care să ateste efectuarea diverselor operaţiuni comerciale.
Neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă a produs dezorganizarea
activităţii acesteia şi implicit, la încetarea de plăţi, întreaga responsabilitate pentru pasivul nejustificat al debitorului
revenind pârâtului în calitate de organ de conducere – administrator. Pentru aceste considerente, tribunalul va aproba
raportul final, va închide procedura insolvenţei şi va admite cererea formulată de lichidatorul judiciar împotriva
pârâtului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar CII Ene Mioara. În baza art. 131 din Legea 85/2006,
Închide procedura insolvenţei în contra debitorului SC Star Net SRL cu sediul în Giurgiu, str. Negru Vodă, bl. B5, sc.
B, et. 2, ap. 20, judeţul Giurgiu, J52/869/2007, CUI 22881335. Dispune radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu.
In temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi. Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar privind angajarea răspunderii personale a fostului
administrator, pârâtul Crăciun Gheorghe domiciliat în Sfîntu Gheorghe, str. Aleea Căminului, nr. 9, bl. 27, et. 4, judeţul
Covasna şi obligă pe acesta la plata sumei de 40.729 lei către creditorul AFP Giurgiu. În temeiul art. 135 din legea
privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe, debitorului, creditorilor şi lichidatorului judiciar.
În baza art. 4 pct. 4 din Legea 85/2006, dispune plata onorariului de lichidare în sumă de 1000 lei, fără TVA către
lichidatorul judiciar CII Ene Mioara cu sediul în Giurgiu, str. Cerbului, nr. 15, judeţul Giurgiu, din fondul de lichidare.
Definitivă.
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 27 noiembrie 2012.
Preşedinte, Grefier,
Ion Nicula Marcela Maria Ciurtea

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială SUPER G.F.X. SRL, cod unic de înregistrare: 16640901
Nr. Dosar: 4517/100/2011, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic: Alina Crina Opriș
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă – Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str. 9 Mai nr. 31, jud.
Maramureș, CUI 21759748, atestat UNPIR 1B1438, tel: 0362-408.246, fax: 0262-225.094, e-mail:
cii.chisliviu@gmail.com
Debitor: SC Super G.F.X. SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Aleea Aurora nr. 5 ap. 14, jud. Maramureş, înregistrată la
Registrul Comerţului Maramureş cu nr. J24/1170/2004, CUI 16640901.
Raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar, la 08/04/2013
Nr.: 125 din 08/04/2013
Prin Sentința civilă nr. 3295 din 25/05/2011 a Tribunalului Maramureş s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a
insolvenței și intrarea în faliment a debitoarei SC Super G.F.X. SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Aleea Aurora nr. 5 ap.
14, jud. Maramureş, înregistrată la Registrul Comerţului Maramureş cu nr. J24/1170/2004, CUI 16640901. Prin aceeaşi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

Sentință este desemnat lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă – Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str. 9
Mai nr. 31.
Cererea de deschidere a procedurii insolvenței a fost formulată de subscrisa, având la acea dată calitatea de lichidator
numit în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
1. Măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar de la data deschiderii procedurii şi până în prezent:
Lichidatorul judiciar a asigurat publicarea precedentului raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului
judiciar nr. 374 din 20/11/2012 în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 17215 din 28/11/2012 (anexa nr. 1).
Administratorul statutar Mureșan Ciprian Adrian, deși s-a angajat să pună la dispoziția lichidatorului actele și
documentele contabile ale debitoarei, nu și-a îndeplinit această obligație.
Având în vedere acest aspect, precum și concluziile lichidatorului judiciar din raportul privind cauzele și împrejurările
care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Super GFX SRL, am formulat și înregistrat la data de
31/10/2012 acțiune pentru atragerea răspunderii personale a administratorului statutar al debitoarei.
Dosarul nr. 4517/100/2011/a1 a avut prim termen de judecată la data de 28/11/2012, când s-a dispus repetarea
procedurii de citare cu pârâtul.
La termenul din data de 06/02/2013 judecătorul-sindic a pus în vederea lichidatorului judiciar să efectueze citarea prin
publicitate a pârâtului pentru următorul termen de judecată din data de 09/05/2013.
Raportat la cele prezentate mai sus, lichidatorul judiciar solicită acordarea unui nou termen pentru continuarea
procedurii, în vederea soluționării dosarului având ca obiect angajarea răspunderii personale a administratorului statutar
al debitoarei – Mureșan Ciprian Adrian.
Prezentul raport se depune la Tribunalul Maramureş, se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Lichidator judiciar, Chiş Liviu

Județul Suceava
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ANCAPAN SRL, cod unic de înregistrare: 18104730
România, Tribunalul Suceava, Secţia Civilă
str. Ştefan cel Mare, nr. 62
Dosar nr. 14745/86/2012
Termen: 14 mai 2013, C3 FF
Citaţie
emisă la: 09.04.2013
Către,
Creditoare - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, cu sediul în mun. Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, jud.
Suceava;
Debitoare - SC Ancapan SRL, cu sediul în com. Volovăţ, nr. 1474, cam 2, jud. Suceava, înregistrată la Registrul
Comerţului Suceava sub nr. J33/1412/2005, CUI 18104730;
Administrator judiciar provizoriu - Cabinetul Individual de Insolvenţă Şerban Mihaiela-Gabriela, cu sediul în mun.
Suceava, str. Universităţii, nr. 18, jud. Suceava.
Sunt chemate la această instanţă în ziua de 14 mai 2013, C3 FF, pentru Legea privind procedura insolvenţei. Cu cel
puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BIO GANGSTER SRL-D, cod unic de înregistrare: 28329578
România, Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 12
Dosar nr. 2136/84/2013
Termen: 17.06.2013
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Către,
- SC Bio Gangster SRL-D, cu sediul în Zalău, str. T. Vladimirescu, nr. 12, bl. D 53, sc.A, ap. 1, judeţ Sălaj, debitor
- Ielciu Otilia, cu sediul în Zalău, str. Unirii, nr. 13, Clădirea Manager, et. 1, lichidator
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 23, completul privind procedura insolvenţei, în ziua de 17.06.2013, ora 8, 30,
în calitate de creditor, în proces cu debitorul SC Bio Gangster SRL-D, cu sediul în Zalău, str. T. Vladimirescu, nr. 12,
bl. D 53, sc.A, ap. 1, jud. Sălaj, cod unic de înregistrare 28329578, nr. de ordine în registrul comerţului J31/171/2011,
pentru procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

2. Societatea comercială C.M.C. COZAC SRL, cod unic de înregistrare: 26236006


România, Tribunalul Sălaj, Secţia civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 12
Dosar nr. 5840/84/2012
Operator date 2516
Comunicare sentinţa civilă nr. 1736 / 03.04.2013
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Către,
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Unirii, nr. 13, judeţ Sălaj, intimat
- SC C.M.C. Cozac SRL cu sediul în Zalău, str. Dumbrava, nr. 66, bl. H 10, sc.A, et. P, ap. 1, judeţ Sălaj, debitor
- Izoinsolv IPURL, cu sediul în Zalău, str. C. Coposu, nr. 100/A, judeţ Sălaj, lichidator
- DGFP Sălaj cu sediul în Zalău, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 15, judeţ Sălaj, creditor
- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str. Vânătorului, nr. 17, judeţ Cluj, creditor
- SC Sălăjeanca SA cu sediul în Zalău, bd. M. Viteazul, nr. 62, judeţ Sălaj, creditor
- SC Bed Auto SRL cu sediul în Zalău, str. C. Coposu, nr. 132/A, judeţ Sălaj, creditor
- SC Indagrocom SRL cu sediul în Surduc, nr. 135/A, judeţ Sălaj, creditor
- SC Electrica Furnizare SA cu sediul în Zalău, P-ţa Unirii, nr. 13, judeţ Sălaj, creditor
- SC Giron Product SRL cu sediul în Drăgăşani, str. T. Vladimirescu, nr. 776 A, judeţ Vâlcea, creditor
- Cozac Marinel Călin cu sediul în Zalău, str. Dumbrava, nr. 66, bl. H 10, sc.A, ap. 2, judeţ Sălaj, creditor
Se comunică, alăturat, copia sentinţa civilă nr. 1736 din data de 03.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 5840/84/2012, de
Tribunalul Sălaj, Secţia civilă, privind debitorul SC C.M.C. Cozac SRL, cu sediul în mun. Zalău, str. Dumbrava, nr. 66,
bl. H 10, sc.A, et. P, ap. 1, jud. Sălaj, cod unic de înregistrare 26236006, nr. de ordine în registrul comerţului
J31/461/2009.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă
Dosar nr. 5840 /84/2012
Date cu caracter personal nr. operator: 2516
Sentinţa civilă nr. 1736
Şedinţa publică din 03 aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător-sindic: Lazoc Mirela
Grefier: Cozac Anca
Pe rol derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi examinarea cererii formulată de
administratorul judiciar Izoinsolv IPURL, cu sediul în Zalău, str. C. Coposu, nr. 100/A, jud. Sălaj, desemnat să
administreze procedura insolvenţei debitorului SC C.M.C. Cozac SRL, cu sediul în mun. Zalău, str. Dumbrava, nr. 66,
bl. H 10, sc.A, et. P, ap. 1, jud. Sălaj, cod unic de înregistrare 26236006, nr. de ordine în registrul comerţului
J31/461/2009, pentru intrarea în faliment conform art. 107 lit. A pct. a din Legea privind procedura insolvenţei. La
apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentantul debitoarei SC C.M.C. Cozac SRL Zalău, administratorul
judiciar Izoinsolv IPURL, prin Cacaină Viorica, lipsă fiind creditorul DGFP Sălaj, Administraţia Bazinală de Apă
Someş-Tisa Cluj-Napoca, SC Sălăjeanca SA Zalău, SC Bed Auto SRL Zalău, SC Indagrocom SRL Surduc, SC
Electrica Furnizare SA Zalău, SC Giron Product SRL Drăgăşani, Cozac Marinel Călin şi intimatul Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Procedura îndeplinită. S-a făcut referatul oral al cauzei, după care s-a acordat
cuvântul părţilor prezente. Administratorul judiciar Izoinsolv IPURL, prin Cacaină Viorica susţine că administratorul
statutar Cozac Marinel Călin prin cererea olografă de la fila 307 a solicitat deschiderea procedurii falimentului, sens în
care prin raportul de la fila 306 din dosar, pe care-l susţine şi oral, a solicitat intrarea debitoarei în procedura
falimentului. Judecătorul-sindic lasă cauza în pronunţare asupra cererii de intrare în faliment.
Judecătorul-sindic,
Constatând că în cadrul procedurii insolvenţei deschisă împotriva debitorului SC C.M.C. Cozac SRL Zalău, prin
încheierea civilă nr. 480/C din 14.11.2012, debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare. La data de 22.01.2013
administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv al creanţelor şi la aceeaşi dată l-a afişat la uşa
instanţei. Prin cererea de la fila 307, datată 19.02.2013, administratorul statutar Cozac MArineş Călin a solicitat
deschiderea procedurii falimentului. Prin raportul administratorului judiciar Izoinsolv IPURL se solicită deschiderea
procedurii falimentului întrucât debitoarea nu intenţionează că continue activitatea şi să depună un plan de reorganizare.
În aceste condiţii administratorul judiciar a considerat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 107 lit. B din Legea nr.
85/2006. A fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, intrarea debitorului în falimentul,
potrivit art.54 alin 3 din Legea privind procedura insolvenţei, Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii
procedurii falimentului, potrivit: art. 107 lit. A pct. a ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor.
Pentru aceste motive, ȋn numele legii, hotărăşte:
Admite cererea administratorului judiciar Izoinsolv IPURL, cu sediul în Zalău, str. C. Coposu, nr. 100/A, jud. Sălaj. În
temeiul art. 107 lit. A pct. a) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei dispune intrarea în faliment a
debitorului SC C.M.C. Cozac SRL, cu sediul în mun. Zalău, str. Dumbrava, nr. 66, bl. H 10, sc.A, et. P, ap. 1, jud. Sălaj.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7156/19.04.2013

Desemnează lichidator pe Izoinsolv IPURL, cu sediul în Zalău, str. C. Coposu, nr. 100/A, jud. Sălaj, care va îndeplini
atribuţiile prev. de art. 25 din Legea nr.85/2006. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de
administrare al debitorului. Dispune predarea către lichidator în termen de 10 zile de la primirea prezentei a listei
operaţiunilor efectuate în ultimii 3 ani, a gestiunii şi a listei creanţelor. Dispune lichidatorului să notifice intrarea în
faliment şi să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare a patrimoniului debitorului. Fixează termen limită pentru
admiterea creanţelor născute în perioada de observaţie pentru tabelul suplimentar 07.05.2013. Fixează termen de
verificare a creanţelor, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar de creanţe 14.05.2013. Fixează termenul limită
pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 20.05.2013. Fixează termen de întocmire a
tabelului definitiv consolidat 30.05.2013. Fixează un onorariu de 1.000 lei lunar + TVA şi 8% din sumele consemnate
în contul de lichidare. Fixează termen de judecată la data de 03.06.2013. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în
termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică din 03 aprilie 2013.
Judecător-sindic, Grefier,
Lazoc Mirela Cozac Anca

3. Societatea comercială RAUL-RAREŞ COM SRL, cod unic de înregistrare: 23943800


România, Tribunalul Sălaj, Secţia civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 12
Dosar nr. 1925/84/2013
Termen: 03.06.2013
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Către,
- SC Raul-Rareş Com SRL, cu sediul în Şimleu-Silvaniei, str. Libertăţii, bl. L 40, et. p,, judeţ Sălaj, debitor
- CII Marian Claudiu Mihail, cu sediul în Zalău, str. I. Slavici, nr. 5, bl. C 9, sc. A, ap. 5, judeţ Sălaj, lichidator
sunt chemaţi la această instanţă, camera 23, completul privind procedura insolvenţei, în ziua de 03.06.2013, ora 8,30, în
calitate de creditor, în proces cu debitorul SC Raul-Rareş Com SRL, cu sediul social în Şimleu-Silvaniei, str. Libertăţii,
bl. L 40, et. p, jud. Sălaj, cod unic de înregistrare 23943800, nr. de ordine în registrul comerţului J31/425/2008, pentru
procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7156/19.04.2013 conţine 16 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16