Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7188 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială IGID SRL .................................................................................................................................... 3

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea comercială DIDA-IMPEX SRL..................................................................................................................... 4

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 5
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială ETA CAR LOGISTIC SRL ........................................................................................................ 5
2. Societatea comercială EUROLOTUS SRL..................................................................................................................... 7

Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială OSIRIS DESIGN SRL ................................................................................................................ 8

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 8


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea comercială TOWER IMOBILIARE SRL...................................................................................................... 8
2. Societatea comercială PISCICOLA CLUJ SA ............................................................................................................. 14

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 18


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea comercială COSMI OANA SRL ................................................................................................................. 18
2. Societatea comercială LINIST IMPEX COMPANY SRL ........................................................................................... 18

Județul Covasna .............................................................................................................................................................. 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială "WINDOORS" SRL.................................................................................................................. 20

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 24


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea comercială DIRAMAR TOP SRL ............................................................................................................... 24
2. Societatea comercială SAVEX IMPEX 2005 SRL....................................................................................................... 24

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 25


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea comercială DARYA GLOBAL SRL ........................................................................................................... 25
2. Societatea comercială REMI PRESS '94 SRL .............................................................................................................. 26

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 28


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 28
1. Societatea comercială IMOBIL INTER SRL ............................................................................................................... 28

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Județul Arad
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IGID SRL, cod unic de înregistrare: 1688529
România Tribunalul Arad, Secţia Civilă
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad
Dosar: 9752/108/2012
Nr. operator 3207/2504
Comunicare sentinţă civilă nr. 1397
emisă la: ziua 08, luna 04, anul 2013
Se comunică alăturat, copie sentinţă civilă nr. 1397 din data de 08.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 9752/108/2012, de
Tribunalul Arad, Secţia civilă, privind debitorul SC Igid SRL, cu sediul social în Arad, str. Blajului, nr. 3, ap. 1, jud.
Arad, cod de identificare fiscală 1688529, număr de ordine în registrul comerţului J02/565/1991.
Parafa preşedintelul instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Arad, Secţia Civilă
Dosar nr.9752/108/2012
Operator 3207/2504
Sentinţa civilă nr.1397
Şedinţa judecătorului sindic Carmen Stancu
din data de 9.04.2013
Grefier: Ileana Costea
S-a luat în examinare cererea formulată de debitorul SC Igid SRL Arad pentru deschiderea procedurii prevăzută de
Legea nr.85/2006.
La apelul nominal se prezintă reprezentanta lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Niţu Elisabeta
Veronica - Niţu Elisabeta Veronica, lipsă fiind creditorii.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că în data de 21.03.2013 Primăria Municipiului Arad-Direcţia Venituri
a înregistrat o declaraţie de creanţă; că, în data de 26.03.2013 Primăria Municipiului Arad-Direcţia Venituri a înregistrat
un înscris prin care comunică că, debitorul nu figurează cu bunuri supuse impozitării; că, în data de 27.03.2013
Administraţia finanţelor publice a municipiului Arad a înregistrat o declaraţie de creanţă; că, în data de 28.03.2013
Santu Ştefan Adalbert a înregistrat o declaraţie de creanţă.
Reprezentanta lichidatorului judiciar prezintă raportul asupra activităţii desfăşurate; arată că, a efectuat notificările
legale privind deschiderea procedurii; aflarea situaţiei patrimoniale a debitorului şi intrarea în posesia actelor şi
documentelor contabile ale debitorului; că, a întocmit tabelul preliminar al creanţelor şi raportul privind cauzele şi
împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitorului; că, a convocat adunarea generală a creditorilor
pentru data de 5.04.2013 dar la convocare nu s-a prezentat nici un creditor; că potrivit informaţiilor primite debitorul nu
figurează în evidenţele fiscale cu bunuri supuse impozitării; că, debitorul nu mai posedă bunuri şi nici creanţe şi prin
urmare nu se poate acoperi pasivul acestuia; că, nici unul dintre creditori nu înţelege să avanseze sumele necesare
continuării procedurii.
Reprezentanta lichidatorului judiciar solicită închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006, aprobarea
cheltuielilor de procedură în sumă de 78, 94 lei şi a onorariului în cuantum de 3.000 lei şi dispunerea plăţii acestor sume
din fondul de lichidare.
Judecătorul sindic,
Văzând că, prin Încheierea civilă nr.655/19.02.2013 s-a admis cererea formulată de debitorul SC Igid SRL Arad; s-a
deschis procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006 faţă de acesta şi s-a numit lichidator judiciar Societatea
Profesională Nevcom Insolvency IPURL Arad ;
Având în vedere împrejurarea că, toate demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar Societatea Profesională
Nevcom Insolvency IPURL Arad privind identificarea bunurilor debitorului au rămas fără rezultat astfel cum rezultă din
conţinutul raportului de activitate prezentat de către lichidatorul judiciar în şedinţa din data de 9.04.2013 f.131-133 şi
din conţinutul raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţa debitorului f.136-140.
Având în vedere împrejurarea că, nici un creditor notificat pentru avansarea cheltuielilor administrative necesare
desfăşurării procedurii nu a răspuns notificării f.141-143;
Considerând că, în această situaţie sunt aplicabile prevederile art.131 din Legea nr.85/2006;
Având în vedere prevederile art.4 al.4 din Legea nr.85/2006 şi conţinutul înscrisurilor anexate raportului de activitate
prezentat în şedinţa de astăzi din care rezultă că, pe parcursul desfăşurării procedurii lichidatorul judiciar a avansat
cheltuieli în sumă de 78, 94 lei f.144-146;
Văzând prevederile art.135 şi art.136 din Legea nr.85/2006;
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Închide procedura insolvenţei debitorului SC Igid SRL cu sediul în Arad, str. Blajului nr.3, ap.1, jud.Arad înscrisă în
registrul comerţului sub nr. J02/565/1991, CUI 1688529.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Dispune radierea debitorului SC Igid SRL Arad din evidenţele Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul
Arad.
Descarcă pe lichidatorul judiciar Societatea Profesională Nevcom Insolvency IPURL cu sediul în Arad, str.
Praporgescu, nr.29, ap.2, jud.Arad şi toate persoanele care l-au asistat de orice îndatoriri sau de responsabilităţi cu
privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, asociaţi.
Aprobă cheltuielile de procedură în sumă de 78, 94 lei şi onorariul în sumă de 3.000 lei şi dispune eliberarea acestor
sume din fondul de lichidare.
Dispune notificarea hotărârii Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Arad, Oficiului registrului comerţului de
pe lângă Tribunalul Arad pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă şi executorie.
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa judecătorului sindic din data de 9.04.2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Carmen Stancu Ileana Costea

Se comunică:
1.creditor Primăria municipiului Arad-Direcţia venituri-Arad, B-dul Revoluţiei nr.97
2.creditor Administraţia finanţelor publice a municipiului Arad-Arad, B-dul Revoluţiei nr.77
3.creditor Santau Ştefan Adalbert – Arad, str. Vârful Cu Dor nr.33, ap.1
4. Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Arad – Arad, B-dul Revoluţiei nr.79
5.lichidator judiciar Societatea Profesională Nevcom Insolvency IPURL - Arad, str. Praporgescu, nr. 29, ap. 2, jud.Arad
6.Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad – Arad, str. Andrei Şaguna nr.1-3

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DIDA-IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 4186195
Raport
privind închiderea procedurii falimentului
debitoarei SC „Dida Impex SRL Oneşti
Nr 129 din 16.04.2013
1. Dale privind dosarul Număr dosar 3206/110, Anul 2011**, Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic -
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa str Ştefan cel Mare, nr 4, mun Bacău, jud Bacău; Număr de telefon
0234/541910, programul arhivei/registraturii instanţei IO30- 13°°.
3 Debitoare SC D1DA - IMPEX SRL Cod de identificare fiscală 4186195, cu sediul social mun Oneşti, Bd Oituz, nr 1,
sc 3, P, ap 38, jud Bacău, Număr de ordine în Registrul Comerţului J04/636/1993.
4. Creditor BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA, Sucursala Oneşti, ADMINISTRAŢIA FINAN}ELOR
PUBLICE ONEŞTI MUNICIPIUL ONEŞTI, ITM Bacău, E-ON ENERGIE România SA
5. Lichidator judiciar PROFESIONAL TENARUS IPURL Cod de identificare fiscală RO 21168946, cu sediul social în
mun Oneşti, B-dul Republicii, nr 2, jud Bacău, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0280, tel./fax
0234/310235, e-mail office@lichidari-falimente.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică
Apostu Ionuţ-Cosmin.
6. Subscrisa PROFESIONAL TENARUS IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC DTDA - IMPEX
SRL, conform Sentinţei civile nr 1195 din data de 02.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi
Contencios Administrativ în dosarul nr 3206/110/2011** în temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
prin prezenta vă depunem raportul privind închiderea procedurii falimentului.
Prin Sentinţa Civilă nr 1091/05.10.2009, a fost deschisă procedura insolvenţei şi în baza acestei hotărâri au fost
notificaţi creditorii de a-şi preciza creanţele şi a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă notificarea
deschiderii procedurii insolvenţei.
Concomitent, am notificat societatea pentru a depune actele financiar-contabile şi am solicitat relaţii de la Primăria mun
Oneşti şi de la Registrul Comerţului.
Primăria Oneşti ne-a comunicat că la data deschiderii procedurii societatea figura în evidenţele sale cu câteva vehicule
care însă nu au fost identificate, în lipsa actelor societăţii.
În ceea ce priveşte sediul societăţii, menţionăm că din verificările efectuate la adresa din mun Oneşti, Bd Oituz, nr 1, sc
3, ap 38, jud Bacău, imobilul a fost închiriat la mai multe persoane în ultimii 2 ani, fără a fi comunicat un alt sediu al
societăţii insolvente.
Pentru lipsa actelor contabile şi pentru lipsa unui sediu real al debitoarei am solicitat deschiderea procedurii
falimentului în formă simplificată, cerere admisă prin Sentinţei civile nr 1195 din data de 02.11.2011.
Concomitent au fost depuse atât tabelul preliminar cât şi tabelul definitiv al creditorilor, cu menţiunea că tabelul
preliminar a fost refăcut prin înscrierea Municipiului Oneşti şi a ITM Bacău.
Prin raportul cauzal am arătat că societatea a fost înfiinţată în anul 2004 având ca asociat unic şi administrator pe Ivanof
Gheorghe, cu un capital social în sumă de 8260 lei repartizat în cotă de 100% echivalentul a 826 părţi sociale, obiectul
principal de activitate fiind „4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii’
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Am arătat că la sfârşitul anului 2009 societatea deţinea stocuri în valoare de 55771 lei, creanţe de încasat de 244650 lei
şi că în cei trei ani 2007-2009 societatea a desfăşurat o activitate profitabilă, având pierdere doar în anul 2009, an în
care se pare că nu a desfăşurat activitate.
Administratorul statutar se face vinovat de lipsa bunurilor dar şi de o încălcare a legii contabilităţii deoarece nu a mai
întocmit nici o situaţie contabilă după anul 2009, motiv pentru care am formulat cerere de atragere a răspunderii
personale a administratorului, cerere admisă prin S civ nr 345/27.03.2013 pronunţată în dosarul nr 3206/110/2011*/a1*
al Tribunalului Bacău, comunicată la 16.04.2013.
Motivat de faptul că deşi lichidatorul nu a identificat bunuri care să acopere cheltuielile de administrare a procedurii,
considerăm că sunt întrunite cerinţele art.131 din Legea nr 85/2006.
Legiuitorul a introdus acest text pentru a evita cheltuielile inutile efectuate în cadrul procedurii şi pentru a evita
prelungirea inutilă a procedurii insolvenţei la societăţile care nu deţin bunuri în patrimoniu pentru valorificare.
Falimentul este procedura de executare specială a societăţilor aflate în stare de insolvenţă, în cadrul căreia sunt
valorificate bunurile acestora pentru îndestularea, chiar şi parţială, a creditorilor, iar în situaţia în care nu sunt
identificate bunuri acest scop nu poate fi atins, motiv pentru care vă rugăm a închide procedura, a dispune radierea
debitoarei din evidenţele ONRC, a descărca lichidatorul de orice îndatoriri cu plata onorariului din fondurile UNPIR.
Vă rugăm a dispune acordarea unui termen pentru publicarea raportului şi convocarea creditorilor.
“Profesional Tenarus” IPURL Oneşti
lichidator al SC Dida Impex” SRL
prin asociat coordonator, Apostu Ionuţ Cosmin

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ETA CAR LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 17874510
România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr.7559/111/2012
Data 04.04.2013
Comunicare sentinţa nr.887/F/2013
emisă la 27.03.2013
Către,
SC MW Trade SRL, Carei, str. Bartok Bela nr.10/5, jud. SM, J30/8/2004, CUI 16035200,
SC Ginavidor Trans SRL, Galaţi, str. Brăilei nr.266, jud. GL, J17/2150/2005, CUI 18164634,
SC Jilaveanu Transcom SRL, Afumaţi, str. Ştefăneşti nr.57, jud. IF, J23/963/2002, CUI 10696776,
SC Alido Trans SRL, sat Roşu, comuna Chiajna, str. 1 Decembrie 1918 nr.153, jud. IF, J23/565/2003, CUI 12438900,
AFP Bihor, Oradea, str.D.Cantemir nr.2-4, judeţul Bihor,
SC Cosmos Niga SRL, Câmpulung Moldovenesc, str. M. Eminescu nr.17, jus. SV, J33/109/1992, CUI 731221,
SC Aireno Com SRL, Baia Sprie, str. Câmpului nr.17, jud. MM, J24/2928/1994, CUI 6888765,
SC Verona Logistic SRL, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, jud. CL, J51/448/2009, CUI 26119340,
SC MD Invest SRL, Cluj-Napoca, str. V. B. Bibescu nr.32, jud. CJ, J12/1679/2005, CUI 17551748,
SC Orzan-Sped SRL, sediu ales în Braşov, Bd. I. Maniu nr.60, jud. BV, CUI 5782757, J24/1032/1994,
SC Euromega Trans SRL, Sibiu, str. Vărzăriei nr.35, camera 1, jud. SB, J32/298/2007, CUI 21108286, SC
Transmironescu SRL, sediul ales în Bucureşti, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei nr.1, etaj 4, sector 6, CUI
22508043, J33/1508/2007,
SC Filadelfia SRL, Bistriţa, str. Calea Moldovei nr.18, jud. BN, J06/946/1992, CUI 3937650,
SC Comat Dâmboviţa SA, Târgovişte, str. Laminorului nr.8, jud. DB, J15/287/1991, CUI 921331,
SC Sam Cargo SRL, Satu Mare, str.Mioriţei nr.151, jud. SM, J30/276/2007, CUI 21118450,
SC Auto Total Trans SRL, Zalău, B-dul M. Viteazu nr.100i/bis, jud. SJ, J31/89/2000, CUI 13091531
C.I.I Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.6, ap.3, jud Bihor
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr.887/F/2013 din data de 27.03.2013 pronunţată în dosarul 7559/111/2012, de
Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia A II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC Eta Car
Logistic SRL, cu sediul în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr.31, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.J05/
1748/2005, CUI 17874510.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr.7559/111/2012
Sentinţa nr.887/F/2013
Şedinţa publică din data de 27.03.2013
Judecător sindic Olah Ionel
Grefier sindic Szabo Alexandru
Pe rol fiind pentru azi soluţionarea derulării procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei formulată de
creditoarea SC MW Trade SRL, Carei, str. Bartok Bela nr.10/5, jud. SM, J30/8/2004, CUI 16035200, SC Ginavidor
Trans SRL, Galaţi, str. Brăilei nr.266, jud. GL, J17/2150/2005, CUI 18164634, SC Jilaveanu Transcom SRL, Afumaţi,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

str. Ştefăneşti nr.57, jud. IF, J23/963/2002, CUI 10696776, SC Alido Trans SRL, sat Roşu, comuna Chiajna, str. 1
Decembrie 1918 nr.153, jud. IF, J23/565/2003, CUI 12438900, AFP Bihor, Oradea, str.D.Cantemir nr.2-4, judeţul
Bihor, SC Cosmos Niga SRL, Câmpulung Moldovenesc, str. M. Eminescu nr.17, jus. SV, J33/109/1992, CUI 731221,
SC Aireno Com SRL, Baia Sprie, str. Câmpului nr.17, jud. MM, J24/2928/1994, CUI 6888765, SC Verona Logistic
SRL, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, jud.CL, J51/448/2009, CUI 26119340, SC MD Invest SRL, Cluj-Napoca,
str. V.B. Bibescu nr.32, jud.CJ, J12/1679/2005, CUI 17551748, SC Orzan-Sped SRL, sediu ales în Braşov, Bd. I. Maniu
nr.60, jud. BV, CUI 5782757, J24/1032/1994, SC Euromega Trans SRL, Sibiu, str.Verzăriei nr.35, camera 1, jud. SB,
J32/298/2007, CUI 21108286, SC Transmironescu SRL, sediul ales în Bucureşti, Preciziei Business Center, Bd.
Preciziei nr.1, etaj 4, sector 6, CUI 22508043, J33/1508/2007, SC Filadelfia SRL, Bistriţa, str. Calea Moldovei nr.18,
jud. BN, J06/946/1992, CUI 3937650, SC Comat Dâmboviţa SA, Târgovişte, str. Laminorului nr.8, jud. DB, J15/287/
1991, CUI 921331, SC Sam Cargo SRL, Satu Mare, str.Mioriţei nr.151, jud. SM, J30/276/2007, CUI 21118450, SC
Auto Total Trans SRL, Zalău, B-dul M. Viteazu nr.100i/bis, jud. SJ, J31/89/2000, CUI 13091531, împotriva debitoarei
SC Eta Car Logistic SRL, cu sediul în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr.31, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor
sub nr.J05/1748/2005, CUI 17874510.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentanta lichidatorului judiciar prin cons. jr. Răţulea Raluca în baza
delegaţiei de la dosar, lipsă fiind restul părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, învederându-se judecătorului sindic că din partea lichidatorului judiciar s-a depus la dosar
raport detaliat de activitate respectiv cererea de închidere a procedurii însoţită de decontul de cheltuieli, după care:
Lichidatorul judiciar susţine cererea de închidere a procedurii, solicită admiterea acesteia şi a decontului de cheltuieli
formulat.
Judecător sindic consideră lămurită cauza şi rămâne în pronunţare asupra închiderii procedurii :
Judecător sindic,
Constatând că la data de 27.03.2013 lichidatorul judiciar C.I.I Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în Oradea, str. Iosif
Vulcan nr.6, ap.3, jud Bihor, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC Eta Car Logistic SRL, cu
sediul în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr.31, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.J05/1748/2005, CUI
17874510, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului/neavansării
de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare;
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin pronunţarea în Camera de consiliu din data de 10.08.2012, a
încheierii nr.1872/F/2012
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
Constatând că notificarea a fost publicată şi în ziar conform art. 61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, în
temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, faţă de raportul lichidatorului judiciar, conform căruia
societatea nu deţine bunuri pentru a putea fi valorificate în vederea satisfacerii creanţelor creditorilor şi, deşi au fost
notificaţi creditorii, aceştia nu s-au oferit să avanseze sume de bani în vederea continuării procedurii, judecător sindic
apreciază cererea lichidatorului judiciar ca fiind întemeiată şi va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei şi
radierea acesteia de la Registrul Comerţului.
Având în vedere dispoziţiile art.89 alin.1 lit.a din Hotărârea nr.4/2011 a UNPIR, prin care s-a modificat hotărârea
nr.3/2007 privind Statutul Practicienilor în Insolvenţă, conform cărora plata onorariului care este acordat din fondul de
lichidare nu poate depăşi 3.000 RON, judecător sindic urmează a respinge cererea lichidatorului judiciar pentru
acordarea sumei de 1.158 lei cu titlul de cheltuieli de procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Eta Car Logistic SRL, cu sediul în Oradea, str. Mihail
Kogălniceanu nr.31, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.J05/1748/2005, CUI 17874510.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe administratorul judiciar de orice îndatoriri şi
responsabilităţi.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului,
creditorilor, administratorului special, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea
menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar C.I.I Sălăjan Gabriel Cosmin cu sediul în Oradea, str. Iosif Vulcan
nr.6, ap.3, jud Bihor, pentru suma de 3.000 RON + TVA, care se va efectua din fondul special de lichidare.
Respinge cererea lichidatorului judiciar pentru acordarea sumei de 1.158 lei cu titlul de cheltuieli de procedură.
Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 27.03.2013
Judecător-sindic, Grefier,
Olah Ionel Szabo Alexandru
Pentru conformitate 18 comunicări prin B.P.I.: SC MW Trade SRL, SC Ginavidor Trans SRL, SC Jilaveanu Transcom
SRL, SC Alido Trans SRL, AFP Bihor, SC Cosmos Niga SRL, SC Aireno Com SRL, SC Verona Logistic SRL, SC MD
Invest SRL, SC Orzan-Sped SRL, SC Euromega Trans SRL, SC Transmironescu SRL, SC Filadelfia SRL, SC Comat
Dâmboviţa SA, SC Sam Cargo SRL, SC Auto Total Trans SRL, SC Eta Car Logistic SRL, CII Sălăjan Gabriel Cosmin,
04.04.2013
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

2. Societatea comercială EUROLOTUS SRL, cod unic de înregistrare: 24049311


România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscală
Str. Parcul Traian, nr.10
Dosar nr. 6759/111/2012
Comunicare sentinţei nr. 969/F/2013
emisă la: ziua 03, luna 04, anul 2013
Către,
1.Debitoarea - SC Eurolotus SRL cu sediul în Oradea, str. Salcâmilor, nr. 22, bl. X179, et. 2, ap.10, jud. Bihor, CUI
24049311, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J05/1408/2005;
2.Lichidator judiciar provizoriu - Cabinet Individual de Insolvenţă Băncui Gavril cu sediul în Oradea, Bd. Dacia, nr. 41,
bl. A4, ap.7, jud. Bihor;
3.Creditor - Adm. Fin. Publice Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, jud. Bihor.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 969/F/2013 din data de 03.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 6759/111/2012,
de Tribunalul Bihor, Secţia comercială, privind debitorul SC Eurolotus SRL cu sediul în Oradea, str. Salcâmilor, nr. 22,
bl. X179, et. 2, ap.10, jud. Bihor, CUI 24049311, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J05/1408/2005.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscală
Dosar nr. 6759/111/2012
Sentinţa comercială nr. 969/F/2013
Şedinţa publică din data de 03-04-2013
Judecător sindic: Cristian Monenci
Grefier: Gabriela Pusta
Pe rol, examinarea cererii debitorului SC Eurolotus SRL cu sediul în Oradea str. Salcâmilor nr. 22, bl. X 179, et. II, ap.
10, jud. Bihor, CUI 24049311, J05/1551/2008 pentru aplicarea procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2006.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă lichidatorul judiciar, lipsă fiind părţile.
Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Lichidatorul judiciar arată că debitorul nu figurează în patrimoniu cu bunuri supuse impozitării, cererea de închidere a
procedurii a fost comunicată cu creditorii, aceştia nu înţeleg să avanseze sume. Solicită să se dispună închiderea
procedurii de insolvenţă în temeiul art. 131, radierea societăţii debitoare de la ORC Bihor şi încuviinţarea cheltuielilor
de procedură.
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra cererii de închiderea procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic,
Deliberând:
Constatând că la data de 03.04.2013 lichidatorul judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Băncui Gavril desemnat să
administreze procedura insolvenţei debitorului SC Eurolotus SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca
urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă în prin încheierea comercială nr. 1771/F/2012 pronunţată în
şedinţa din data de 19 iulie 2012;
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei, având în vedere că nu se doreşte avansarea cheltuielilor în
vederea continuării procedurii de către creditoare, va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.
Cât priveşte cheltuielile de procedură solicitate de către lichidatorul judiciar desemnat în cauză judecătorul sindic reţine
că potrivit art. 37 alin. 2 din OUG 86/2006 ele se stabilesc în funcţie de gradul de complexitate a activităţii depuse.
Determinarea lor impune examinarea elementelor obligatorii enumerate de legiuitor (literele a-i). Tocmai de aceea,
ţinând seama că de prevederile art. 89 alin. 1 lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician
în insolvenţă judecătorul sindic consideră că acordarea unui onorariu în cuantum 3000 lei corespunde criteriilor
amintite.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Eurolotus SRL cu sediul în Oradea str. Salcâmilor nr. 22, bl.
X 179, et. II, ap. 10, jud. Bihor, CUI 24049311, J05/1551/2008.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 4 (4) din legea privind procedura insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Băncui Gavril cu sediul în
Oradea , B-dul Dacia nr.41, bl A4 ap.7, jud. Bihor, număr de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0156 în
cuantum de 3000 lei care se va face din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 (6) din Legea nr. 85/2006.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei,


Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 03.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Cristian Monenci Gabriela Pusta

Județul Buzău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială OSIRIS DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 10060824
Convocare adunarea creditori
Număr: 10; Data emiterii: 19.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2007/114 Anul 2009 Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal Judecător sindic: Eugen Irimia
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Buzău, b-dul. N. Bălcescu, nr. 8, jud. Buzău
3.1. Debitor: SC Osiris Design SRL Cod de identificare fiscală: 10060824 sediul social: com. Mărăcineni, jud. Buzău
Număr de ordine în registrul comerţului: J10/707/1997
3.2. Administrator special: nu are
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău cu sediul în Buzău, str. Unirii, nr. 209, jud. Buzău, SC
Romava SA cu sediul în Com. Chiscani, jud. Brăila, SC Arabesque SRL cu sediul în Galaţi, str. Timişului, nr. 2, jud.
Galaţi, SC Fortuna SRL cu sediul în Arad, str. Pictor Cornel Mimişan, nr. 7, jud. Arad.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Av. State Victoria sediul social: Buzău, str. Ostrovului, bl. A1,
sc.A, ap.8, jud. Buzău Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1 B 2198 Cod de identificare fiscală:
23590458 Tel: 0238 727 658 Fax: 0238 724 385 E-mail:
6. Subsemnata Av. State Victoria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Osiris Design SRL conform
sentinţei comerciale nr. 700 din data de 16/06/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal în dosarul 2007/114/2009, în temeiul art. 14 şi următoarele raportat la art. 117 alin.(3 din Legea
privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Osiris Design SRL. Adunarea
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în Buzău, str. Ostrovului, bl. A1, sc.A, ap.8, jud. Buzău, în data
de 25.04.2013, orele 10, 30. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi
legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul
unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura
fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 2 ore înainte de ora fixată pentru exprimarea
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi: 1.Aprobarea ofertei de cumpărare a halei de depozitare nr. 3 în suprafaţă construită de 2206 mp., CF
3705 şi teren aferent în suprafaţă totală de 3916 mp formulata de dl. Mare Gigel la preţul total de 50.000 lei.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar;
L.S. Lichidator judiciar Av. State Victoria

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TOWER IMOBILIARE SRL, cod unic de înregistrare: 22066464
România Curtea De Apel Cluj Secţia a II-a Civilă,
De Contencios Administrativ şi Fiscal
Piaţa Ştefan Cel Mare nr. 1
Dosar nr. 5963/1285/2010/a1
Comunicare
emisă la 28.03.2013
Se comunică alăturat, copia deciziei civile nr. 2974/08.03.2013 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosar nr.
5963/1285/2010/a1 privind pe debitoarea SC Tower Imobiliare SRL, Cluj-Napoca, B-dul Republicii nr. 105 jud. Cluj,
J12/3049/2007, spre comunicare părţilor şi participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul 5963/1285/2010/a1 al
Curţii de Apel Cluj, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi pentru efectuarea menţiunilor
corespunzătoare în registrul comerțului.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

România Curtea De Apel Cluj Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Si Fiscal
Dosar nr. 5963/1285/2010/a1
Decizia civilă nr. 2974/2013
Şedinţa publică de la 08 Martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Simona Al Hajjar
Judecător Mirela Budiu
Judecător Gabriel-Adrian Năsui
Grefier Adriana Borlea
S-a luat în examinare recursul declarat de SC Fira Trade SRL împotriva sentinţei civile nr. 1956 din 20.04.2012
pronunţată în dosar nr. 5963/1285/2010/a1 al Tribunalului Specializat Cluj, privind si pe creditor SC Enex SRL,
creditor SC Publimedia Internaţional SRL cu sediul procesual ales, intimat SC Tower Imobiliare SRL prin administrator
special Barbos Mihaela Maria, intimat CII Rădulescu Adriana Doina în calitate de lichidator judiciar al SC Tower
Imobiliare SRL, având ca obiect acţiune în anulare 5963/1285/2010/a1 act.in anulare dep.de CII Radulescu A.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, atât la prima cât şi la a doua strigare a cauzei se constată lipsa părţilor
litigante de la dezbateri.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că recursul este legal timbrat.
După deliberare, apreciind cauza în stare de judecată, în temeiul dispoziţiilor art. 150 C.pr.civ., Curtea declară închise
dezbaterile si rămâne în pronunţare în limita probatoriului administrat.
Curtea,
Prin nr. 1956 din 20.04.2012 pronunţată în dosar nr. 5963/1285/2010/a1 al Tribunalului Specializat Cluj s-a admis
acţiunea în anulare formulată de lichidatorul judiciar CII Radulescu Adriana Doina al debitoarei SC Tower Imobiliare
SRL, în contradictoriu cu pârâta SC Tower Imobiliare SRL, prin administrator special Barbos Mihaela-Maria si cu
pârâta SC Fira Trade SRL .
S-a dispus anularea actelor încheiate între pârâta SC Tower Imobiliare SRL, în calitate de beneficiară, si pârâta SC Fira
Trade SRL, în calitate de prestatoare, pentru care pârâta SC Tower Imobiliare SRL a emis pârâtei SC Fira Trade SRL
facturile fiscale seria BVEX nr. 2562606/05.02.2008 în valoare de 20.973,32 lei, seria BVEX nr.2562608/07.02.2008 în
valoare de 5216,61 lei, BVEX nr. 2562609/18.03.2008 în valoare de 29.678,60 lei, BVEX nr. 2562610/17.04.2008 în
valoare de 27.534 lei, BVEX nr. 2562612/15.05.2008 în valoare de 20.729 lei, BVEX nr. 2562613/09.06.2008 în
valoare de 20.658,40 lei, BVEX nr. 2562614/15.07.2008 în valoare de 22.332 lei si BVEX nr. 2562616/04.08.2008 în
valoare de 14.581,66 lei.
A fost obligată pârâta SC Fira Trade SRL la plata către debitoarea SC Tower Imobiliare SRL prin lichidator judiciar CII
Radulescu Adriana Doina, a sumei de 161.703 lei.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:
În speţă, judecătorul sindic a reţinut că facturile fiscale seria BVEX nr. 2562606/05.02.2008 în valoare de 20.973,32 lei,
seria BVEX nr.2562608/07.02.2008 în valoare de 5216,61 lei, BVEX nr. 2562609/18.03.2008 în valoare de 29.678,60
lei, BVEX nr. 2562610/17.04.2008 în valoare de 27.534 lei, BVEX nr. 2562612/15.05.2008 în valoare de 20.729 lei,
BVEX nr. 2562613/09.06.2008 în valoare de 20.658,40 lei, BVEX nr. 2562614/15.07.2008 în valoare de 22.332 lei si
BVEX nr. 2562616/04.08.2008 în valoare de 14.581,66 lei, au fost emise de către pârâta SC Tower Imobiliare SRL în
interiorul perioadei de trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei împotriva pârâtei, ce a avut loc la 26.11.2010.
În lipsa unor menţiuni în sens contrar în cuprinsul facturilor fiscale, judecătorul sindic a reţinut că serviciile pentru care
au fost emise facturile fiscale menţionate pot fi considerate doar ca datând din data emiterii fiecărei facturi fiscale în
parte, având în vedere si faptul că nu a fost făcută proba în sens contrar, iar sarcina probei în contra menţiunilor
facturilor fiscale sau peste conţinutul acestora revenea pârâtelor, în baza art. 1169 Cod civ.
Potrivit art. 80 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul poate introduce la
judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru
restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin (…)
operatiuni comerciale în care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate în cei 3 ani anteriori
deschiderii procedurii”.
Judecătorul sindic a reţinut că sunt întrunite în cauza de faţă condiţiile acestui din urmă text de lege, actele constând în
emiterea de către pârâta SC Tower Imobiliare SRL în favoarea pârâtei SC Fira Trade SRL a facturilor fiscale, şi
achitarea contravalorii acestora, în condiţiile lipsei contraprestaţiei reprezentând operaţiuni frauduloase, prestaţia
debitoarei depăşind în mod vădit pe cea primită, în contextul în care nu există dovada efectuării vreunei prestaţii
concrete de către pârâta SC Fira Trade SRL în beneficiul pârâtei SC Tower Imobiliare SRL, dintre cele menţionate cu
titlu generic în cuprinsul facturilor fiscale, respectiv de consultanţă şi intermediere vânzări.
Contractul de prestări servicii depus la dosar nu a putut fi reţinut ca relevant, raportat la modul în care au fost formulate
clauzele sale, iar înscrisurile despre care se afirmă că atestă aducerea la îndeplinire a obligaţiilor prestatorului nu au fost
regăsite în arhiva debitoarei si nici nu sunt certificate în vreun fel.
În consecinţă, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, conform cărora daca sunt
indeplinite conditiile art. 79 si 80, se instituie o prezumtie relativa de frauda în dauna creditorilor”, prezumtia poate fi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

rasturnata de catre debitor”, iar ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor”. Judecătorul sindic a constatat
că această răsturnare a prezumţiei nu a avut loc, pârâtele nedepunând întâmpinare si neinvocând nici un fel de apărări
faţă de cererea formulată de lichidatorul judiciar.
Prin urmare, a reţinut că din patrimoniul debitoarei, prin emiterea facturilor fiscale în speţă şi prin achitarea
contravalorii acestora, a fost scos un bun mobil, constând în sumele de bani reprezentând contravaloare facturi fiscale
achitate de către debitoare celeilalte pârâte, iar debitoarea nu a beneficiat de o prestaţie echivalentă, plata contravalorii
facturilor fiscale făcându-se în dauna intereselor creditorilor, fără primirea unor contraprestaţii în schimb, reducându-se
astfel posibilitatea acoperirii creanţelor acestora prin utilizarea sumei de 161.703 lei în sensul achitării de către pârâta
SC Tower Imobiliare SRL, a contravalorii facturilor fiscale, către pârâta SC Fira Trade SRL
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC Fira Trade SRL solicitând ca, prin hotararea ce se va pronunta în
cauza, în baza probelor administrate, sa se dispună admiterea recursului astfel cum a fost formulat si, în considerarea
dispozitiilor art. 304 ind. 1 C.proc.civ., procedand la retinerea si analizarea cauzei sub toate aspectele, sa se modifice în
tot sentinta civila nr. 1956/20.04.2012 în sensul respingerii actiunii introductiva de instanta, ca neintemeiata; în baza art.
274 C.proc.civ., solicită obligarea intimatei-reclamante la plata tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate cu acest
proces, atat cu prilejul judecării cauzei în fond cât si în calea de atac.
Motivand cererea de fata arată urmatoarele:
1. în considerentele hotararii pronuntate se precizeaza, în mod eronat ca, potrivit mentiunilor din cuprinsul facturilor
fiscale emise, sumele pentru care acestea au fost emise reprezinta contravaloare servicii de consultanta si comision
intermediere vanzari, fara a se preciza în cuprinsul acestora în mod concret despre ce servicii de consultanta este vorba
sau ce vanzari au fost intermediate. în lipsa unor mentiuni în sens contrar în cuprinsul facturilor, judecatorul sindic
retine ca serviciile pentru care au fost emise facturile mentionate pot fi considerate doar ca datand din data emiterii
fiecarei facturi fiscale în parte, avand în vedere si faptul ca nu a fost facuta proba în sens contrar".
In combaterea retinerilor instantei de fond indicate solicită sa se constate ca aprecierea acesteia, în sensul ca facturile nu
detaliaza serviciile facturate, este lipsita de fundament legal si este facuta cu ignorarea probelor care atesta faptul ca:
• intre parti existau relatii contractuale ce se derulau în mod continuu, sustinute si detaliate de prezentarea de catre
beneficiarul Tower Imobiliare SRL de rapoarte periodice;
• urmare a activitatii prestate de catre SC Fira Trade SRL beneficiarul Tower Imobiliare SRL a efectuat vanzari a
proiectului imobiliar si a incasat pretul aferent respectivelor vanzari, precum si cu incalcarea prevederilor Codului
Fiscal care enumeră elementele obligatoriu a fi evidentiate intr-o factura.
Pe langa ignorarea dispozitiilor Codului fiscal, instanta de fond a aplicat si un rationament eronat omitand sa porneasca
în analiza chiar de la natura juridica a facturii fiscale, act care nu reprezinta altceva decat un inscris sub semnatura
privata, care certifica executarea unei operatiuni comerciale.
Asa cum a mai aratat si cum reiese din probatoriul administrat în cauza, la baza si în sustinerea facturilor fiscale emise
de catre pârâta au stat rapoarte periodice, care prezentau beneficiarului, concentrat, activitatile prestate, rapoarte care
erau comunicate beneficiarului (SC Tower Imobiliare SRL) prin posta electronica (e-mail) si care nu necesitau o
semnatura din partea acestuia, din moment ce acesta nu emitea obiectiuni pe activitatile prestate si justificate, ulterior
acceptând la plata facturile emise de catre pârâta pentru serviciile prestate.
Fiind deci inscrisuri sub semnatura privata, judecatorul sindic era obligat sa atribuie facturilor valoarea probatorie în
sensul ca puterea doveditoare a acestora rezulta chiar din semnatura partilor, cu atat mai mult cu cat acestea au fost
insotite de documente justificative privitor la serviciile prestate, care nu puteau fi ignorate de catre instanta de judecata,
sarcina probei fiind pe deplin indeplinita de catre pârâtă.
2. Judecatorul sindic apreciaza eronat ca în cauza ar fi indeplinite conditiile prevazute de arte 80 alin.(l) lit.b) din Legea
nr. 85/2006 retinand ca facturile fiscale emise si achitarea contravalorii acestora, în conditiile lipsei contraprestatiei
reprezentand operatiuni frauduloase, prestatia societatii Tower Imobiliare SRL depasind în mod vadit pe cea primita
intrucat în cauza nu exista dovada efectuarii vreunei prestatii concrete".
Apreciază ca în cauza nu se poate vorbi de o eventuala lipsa a contraprestatiei, actele si lucrarile dosarului dovedind cu
prisosinta contrariul. Pârâta si-a indeplinit obligatiile contractuale, serviciile indeplinite în conditii de excelenta în
beneficiul SC Tower Imobiliare SRL aducand profituri considerabile acesteia pe toata perioada derularii contractului.
Asa cum a aratat anterior, facturile fiscale emise de pârâta, acceptate la plata de catre beneficiar, au valoarea probatorie
prevazuta de lege, si certifica pe deplin executarea operatiunilor comerciale la cere se refera.
Din toate inscrisurile depuse de pârâta la dosarul cauzei (peste 1.000 de pagini!!!) rezulta fara putinta de tagada, în mod
detaliat si clar cuantificat, indeplinirea obligatiilor contractuale asumate. Ignorand volumul impresionant de dovezi
depuse (sau poate omitand a le analiza) instanta se rezuma la a face afirmatii cu caracter general, reluand practic
dispozitiile legale fara a proceda la fundamentarea în fapt, în concordanta cu probatoriul administrat în cauza, a hotararii
luate.
Instanta fondului a inlaturat în mod nejustificat multitudinea de inscrisuri depuse la dosarul cauzei, inscrisuri care
probeaza volumul de munca depus de catre pârâta în derularea contractului de prestari servicii si faptul ca pretul
contractual incasat a fost echitabil si pe deplin justificat.
3. Referitor la Contractul de prestari servicii, consideră ca în mod eronat judecatorul sindic apreciaza ca în cuprinsul
acestuia se regasesc doar conditiile desfasurarii raporturilor contractuale, fara a fi indicat obiectul concret al acestora.
Aceasta asertiune a instantei de fond este facuta cu ignorarea celor doua principii de drept care guverneaza raporturile
juridice contractuale, potrivit carora I."contractul este legea partilor' şi II. contractul se interpreteaza dupa vointa reala a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

partilor si nu dupa sensul literal al inscrisuluî',


Contrar oricarui principiu de drept si în pofida evidentelor, instanta fondului anuleaza un act si neaga indeplinirea
prestatiilor efectuate de catre pârâta (prestatii care au fost insa dovedite neechivoc) sub pretextul ca actul analizat
(contractual de servicii) are prevazut un obiect generic si nu ar indeplini conditiile de forma cerute de un contract
propriu-zis de prestari servicii.
Or actul analizat nu este altceva decat instrumentul (instrumentum) care probeaza existenta unei operatiuni juridice -
negotium.
Subliniază ca nu ne aflam în prezenta unui act juridic incheiat ad validitatem pentru ca neindeplinirea unor anumite
conditii de forma sa poate fi sanctionata cu nulitatea actului.
In cazul contractului analizat simplul acord de vointa al partilor este suficient pentru nasterea raportului juridic, iar
forma scrisa a acestuia, instrumentul, a fost intocmita pentru a proba operatiunea juridica asupra careia partile au
convenit.
Lipsa anumitor mentiuni din contract nu atrage nevalabilitatea operatiei juridice si nici nu duce automat la nulitatea
actului juridic astfel incheiat, vointa partilor implicate si obligatiile asumate putand fi interpretate potrivit uzantelor, în
concordanta cu dispozitiile legale aplicabile tipului de contract incheiat iar prestatiile partilor pot fi probate cu orice
mijloc de proba.
4. Afirmatia instantei de fond ca în apararea pârâtei au fost depuse o serie de inscrisuri care din punct de vedere juridic
sunt simple documente dactilografiate, nefiind semnate de niciuna din parti" este contrara disp. art. 1179 si urme C.civ.
potrivit careia aceste inscrisuri se constituie intr-un inceput de dovada scrisa, care trebuie analizata prin prisma
celorlalte probe din dosar.
In considerarea dispozitiilor art.129 alin.5 C.proc.civ., instanta fondului era obligata sa analizeze inscrisurile depuse de
pârâta în aparare si sa aprecieze, justificat, în ce masura acestea se coroboreaza sau nu cu restul probatoriului
administrat si nu sa le inlature cu motivarea ca acestea nu au nici o valoare juridica.
Actiunea în anulare reglementata de art.79 si art.80 din legea insolventei are un domeniu de aplicare limitat la
constituirile sau transferurile de drepturi patrimoniale catre terti, realizate de debitor prin acte si operatiuni frauduloase
sau care depasesc limitele normale ale activitatii sale. Dovedirea operatiunilor frauduloase este o conditie esentiala
pentru atragerea nulitatii actului contestat.
Or, în considerentele hotararii atacate nu se regaseste nici o mentiune si nici o justificare pentru o eventuala intentie de
frauda din partea partilor semnatare, atat cu prilejul incheierii contractului de prestari servicii sau ulterior, cu prilejul
executarii acestui contract.
Momentul derularii raporturilor contractuale a coincis cu perioada de boom imobiliar. cand situatia financiara a SC
Tower Imobiliare SRL era stabila iar aceasta societate avea în derulare contracte profitabile astfel ca la acel moment nu
putea fi incidenta o prezumtie relativa de frauda intrucat nu a existat niciun element care sa conduca la ideea iminentei
stari de insolventa a societatii debitoare.
Faptul ca, dupa o perioada de peste doi ani de la finalizarea acestui contract, societatea debitoare a intrat în incapacitate
de plati ca urmare a crizei financiare generalizate, care a atins agentii economici cu efect de bulgare de zapada, nu poate
justifica în vreun fel vreo intentie de frauda în dauna creditorilor societatii.
Chiar faptul ca aceste operatiuni comerciale s-au desfasurat cu mult anterior inregistrarii cererii de deschidere a
procedurii insolventei fata de societatea debitoare si chiar inainte de inregistrarea oricarei cereri formulate de creditori
fata de aceasta, nu poate conduce la ideea ca s-ar fi intentionat fraudarea intereselor creditorilor prin actele incheiate.
Plecand de la aceste considerente apreciază ca intentia de frauda invocata nu se prezuma ci trebuia dovedita, iar sarcina
probei incumba reclamantei, în virtutea principiului potrivit caruia cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o
si dovedeasca".
Pârâta si-a dovedit în tot buna credinta privitor la incheierea şi derularea acestui contract, depunand o cantitate
insemnata de inscrisuri care probeaza veridicitatea serviciilor prestate în derularea contractului pe care reclamanta il
defaimeaza si, totodata, justifica în totalitate incasarea contravalorii serviciilor prestate.
Prin urmare, în speta nu sunt aplicabile prevederile art. 85 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, fiind rasturnata prezumtia
relativa de frauda în dauna creditorilor. De altfel, o atare prezumtie este instituita numai în contra debitorului. Aceasta
nu se aplica co-contractantului debitorului, care are doar sarcina de a dovedi ca actul a fost incheiat în conditii normale,
obisnuite activitatii debitorului.
Avand în vedere cele expuse anterior, solicită sa se admita recursul astfel cum a fost formulat si, pe fond, sa se respinga
cererea de chemare în judecata ca neintemeiata.
Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea constată următoarele:
Aşa cum corect a reţinut prima instanţă, între pârâta SC Tower Imobiliare SRL, în calitate de beneficiară, si pârâta SC
Fira Trade SRL, în calitate de prestatoare, s-au desfăşurat raporturi comerciale, în baza cărora pârâta SC Tower
Imobiliare SRL a emis pârâtei SC Fira Trade SRL facturile fiscale seria BVEX nr. 2562606/05.02.2008 în valoare de
20.973,32 lei, seria BVEX nr.2562608/07.02.2008 în valoare de 5216,61 lei, BVEX nr. 2562609/18.03.2008 în valoare
de 29.678,60 lei, BVEX nr. 2562610/17.04.2008 în valoare de 27.534 lei, BVEX nr. 2562612/15.05.2008 în valoare de
20.729 lei, BVEX nr. 2562613/09.06.2008 în valoare de 20.658,40 lei, BVEX nr. 2562614/15.07.2008 în valoare de
22.332 lei si BVEX nr. 2562616/04.08.2008 în valoare de 14.581,66 lei. Potrivit menţiunilor exprese în acest sens din
cuprinsul facturilor fiscale, sumele pentru care acestea au fost emise reprezintă contravaloare servicii de consultanţă si
respectiv comision intermediere vânzări, Curtea constatând că sunt reale alegaţiile judecătorului sindic în sensul în care
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

în cuprinsul acestora nu se precizează în mod concret despre ce servicii de consultanţă este vorba sau ce vânzări au fost
intermediate.
În baza acestor facturi fiscale, pârâta SC Tower Imobiliare SRL a achitat pârâtei SC Fira Trade SRL, suma totală de
161.703 lei
Prin sentinţa comercială nr. 8149/2010 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj la 26.11.2010 în dosarul nr.
65/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva pârâtei SC Tower Imobiliare SRL
Invocand dispozitiile art.80 alin.(l) lit.b) si art.83 din Legea 85/2006, în executarea mandatului primit, practicianul în
insolvenţă a solicitat Tribunalului Cluj sa dispună anularea tranzacţiilor comerciale încheiate intre pârâta si societatea
debitoare, sustinand ca aceste tranzactii se circumscriu unei prezumtii de fraudare a creditorilor inscrisi în Tabelul
definitiv de creante, astfel diminuandu-se gajul general al acestora.
Judecatorul fondului, admitand cererea de chemare în judecata, a dispus anularea actelor incheiate intre pârâta si SC
Tower Imobiliare SRL cu efectul repunerii partilor în situatia anterioara, în sensul obligarii pârâtei la a restitui societatii
debitoare, prin lichidator judiciar, suma de 161.703 lei.
Considerând ca instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala şi netemeinica, atat sub aspectul interpretarii si aplicarii
dispozitiilor legale în materie, cat si sub aspectul analizarii si coroborarii intregului material probator administrat în
cauza, prevalandu-se de dispozitiile art.304 ind. 1, C.proc.civ., art. 304 pct.9 C.proc.civ. si cele ale art. 129 alin.(5)
C.proc.civ, pârâta SC Fira Trade SRL a promovat prezentul recurs, solicitând modificarea ei în sensul respingerii
cererii.
În susţinerea lui, se invocă, în primul rând, că plăţile efectuate prin facturile mai sus enumerate sunt aferente serviciilor
prestate de către pârâtă în favoarea debitoarei, în contractului de servicii depus de către pârâta SC Fira Trade SRL în
probaţiune, existent la filele 45-52 din dosarul de fond.
Judecătorul sindic a constatat că acesta este datat 10.10.2007, reprezentantul pârâtei învederând în şedinţa publică din
20.04.2012 că data încheierii contractului este cea menţionată pe ultima filă a contractului, respectiv 04.02.2008, iar
data prevăzută pe prima pagină a contractului este o eroare de dactilografiere. Acest contract este încheiat între pârâta
SC Tower Imobiliare SRL, denumită “societate”, si pârâta SC Fira Trade SRL, denumită “colaboratoare”.
O primă chestiune pe care a remarcat-o instanţa de recurs cu privire la acest contract, este legată de modalitatea de
identificare a părţilor. Astfel, deşi pe prima pagină debitoarea este identificată ca reprezentând societatea”, conform
definiţiilor cuprinse în cap. I, societatea înseamnă companiile Tower, Tower Park, Tower Imobiliare, Mox Construction
si orice companii existente sau viitoare cu acţionariat comun cu al firmei Tower sau în care una dintre firmele din Trust
sau asociaţii/acţionarii acesteia este asociat, precum si sucursalele, filialele şi punctele sale de lucru, dacă este cazul.”
Cu alte cuvinte, calitate de beneficiar al serviciilor facturate nu o are numai debitoarea, ci si alte persoane juridice,
acesta fiind un element în plus luat în considerare de instanţă la pronunţarea soluţiei, în contextul în care, în lipsa
oricăror alte precizări din cuprinsul contractului, si a imposibilităţii efectuării unei legături pertinente între contract şi
facturile emise, există dubii serioase chiar asupra identităţii beneficiarului, o mare parte din înscrisurile depuse în
probaţiune la filele 70 si urm. vol I, dosar fond, referindu-se la dezvoltarea brandului Tower sau la Tower Park,
neexistând nici un fel de criterii privind stabilirea procentului în care fiecare dintre societăţile indicate urmează să
beneficieze de serviciile prestate, respectiv să contribuie la plata lor.
Apoi, niciuna dintre apărările invocate prin întâmpinarea depusă de pârâtă în faţa tribunalului şi niciuna dintre
susţinerile din recurs nu sunt de natură să infirme cele reţinute de prima instanţă, în sensul în care acest contract conţine
doar condiţiile generale ale desfăşurării raporturilor dintre părţi, fără a indica în vreun fel care ar fi obiectul concret al
acestor raporturi contractuale, respectiv care ar fi obligaţiile principale la a căror îndeplinire este ţinută fiecare parte
contractantă în parte, si care ar fi drepturile corelative ce revin fiecăreia. Doar din denumirea contractului si din
preambulul acestuia rezultă că în fapt raporturile dintre părţi guvernate de acest contract priveau prestarea de servicii de
către pârâta SC Fira Trade SRL, fără a se menţiona însă în vreun fel despre ce servicii este vorba în mod concret.
Corect a arătat judecătorul sindic că nu poate fi reţinută ca fiind dovedită în aceste condiţii apărarea pârâtei-recurente în
sensul că obiectul contractului de servicii din 10.10.2007 încheiat între părţi ar fi constat în promovarea si vânzarea
proiectului imobiliar dezvoltat de către debitoare în municipiul Cluj-Napoca, această împrejurare nerezultând în vreun
fel din cuprinsul contractului, şi nici din alte probe administrate în cauză, în condiţiile art. 46 Cod com., sarcina probei
sub acest aspect revenind pârâtei raportat la formularea acestei apărări, faţă de dispoziţiile art. 1169 Cod civ.
De asemenea, deşi a invocat faptul că activitatea desfăşurată în mod concret în favoarea debitoarei este detaliată în
anexele contractului, recurenta SC Fira Trade SRL nu a depus odată cu întâmpinarea şi anexat copiei contractului şi nici
în recurs, copia anexelor la care a făcut referire, astfel că nici această afirmaţie nu poate fi reţinută ca fiind dovedită.
Chiar dacă se arată în recurs că lipsa unor menţiuni din contract nu este de natură să atragă nevalabilitatea sau nulitatea
convenţiei, ceea ce de principiu poate fi acceptat, raportat la toate cele anterior expuse, nu au fost combătute în mod
pertinent alegaţiile primei instanţe conform cărora încheierea unui contract privind cadrul general al desfăşurării
raporturilor de prestări de servicii dintre părţi nu face dovada a însăşi prestării serviciilor astfel contractate, acesta fiind
elementul care trebuia a fi dovedit în cauză pentru a înlătura incidenţa prev. art. 80 alin. 1 lit. b din LPI.
Nu în ultimul rând, corect s-a observat de către judecătorul sindic că în cuprinsul facturilor fiscale în cauză nu se face
trimitere la contractul de prestări servicii încheiat între părţi, după cum de altfel nici nu se individualizează serviciile
concret prestate, pentru a putea fi verificată prestarea în fapt a acestora si proporţionalitatea dintre natura serviciului
prestat si preţul plătit pentru acesta.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Referitor la modul în care a fost valorizată în cauză probaţiunea administrată, cu referire specială la facturile în baza
cărora a fost încasată suma a cărei restituire s-a dispus, în recurs se arată că, pe langa ignorarea dispozitiilor Codului
fiscal, instanţa de fond a aplicat si un raţionament eronat omiţând să pornească în analiză chiar de la natura juridică a
facturii fiscale, act care nu reprezintă altceva decât un înscris sub semnătură privată, care certifică executarea unei
operaţiuni comerciale.
Se mai susţine că, aşa cum reiese din probatoriul administrat în cauza, la baza si în susţinerea facturilor fiscale emise de
către pârâta au stat rapoarte periodice, care prezentau beneficiarului, concentrat, activităţile prestate, rapoarte care erau
comunicate beneficiarului (SC Tower Imobiliare SRL) prin posta electronica (e-mail) si care nu necesitau o semnătură
din partea acestuia, din moment ce acesta nu emitea obiecţiuni pe activităţile prestate si justificate, ulterior acceptând la
plata facturile emise de către pârâta pentru serviciile prestate.
Curtea constată că aceste critici nu pot fi validate, deoarece, aşa cum s-a arătat anterior, ceea ce a imputat tribunalul
pârâtei este faptul că din coroborarea tuturor înscrisurilor depuse de către pârâtă, nu a făcut dovada prestării efective a
serviciilor, pentru a demonta premisa de la care a pornit reclamantul în sensul în care au fost efectuate plăţi fără vreun
contraechivalent si fără vreo justificare reală.
Or, independent de prevederile aplicabile în materie fiscală, care nici nu prezintă relevanţă în cauză, simpla emitere a
unor facturi fiscale, în condiţiile mai sus arătate, nu face dovada incidenţei textului art. 82 din LPI, respectiv a faptului
că ele atestă desfăşurarea unor raporturi contractuale în cursul desfăşurării normale a activităţii curente a debitoarei.
Aceasta întrucât valenţele probatorii la care se face referire în recurs ar trebui acceptate în situaţia în care facturile ar fi
depuse într-un proces care se poartă între cei doi parteneri contractuali, iar nu într-unul ce se poartă în vederea
maximizării averii debitoarei si care a fost instituit ca un instrument de protecţie a drepturilor si intereselor masei
credale.
Apoi, se afirmă că recurentei i-a fost încălcat dreptul la apărare, în contextul în care prima instanţă a înlăturat în mod
nejustificat din economia cauzei documentele justificative privitoare la serviciile prestate, sarcina probei fiind pe deplin
îndeplinită de către pârâtă.
În acest context, Curtea constată că SC Fira Trade SRL a invocat faptul că în perioada 10.10.2007 – 04.08.2008 a
procedat la promovarea proiectului imobiliar dezvoltat de către debitoare, activitate cu privire la care a invocat că ar fi
de notorietate în Cluj-Napoca, concretizată în realizarea de materiale publicitare, banere, pliante şi spoturi radio/tv, şi că
a intermediat acesteia “prevânzări comerciale”, în valoare de 23 milioane euro, din care aproximativ 7 milioane euro au
fost efectiv încasaţi de către beneficiar.
În susţinerea acestei apărări, la dosar au fost depuse o serie de înscrisuri. Contrar poziţiei recurentei, Curtea va achiesa
celor arătate de către tribunal, în sensul în care, din punct de vedere juridic, acestea reprezintă simple documente
dactilografiate, nefiind semnate de către debitoarea SC Tower Imobiliare SRL, si de către pârâta SC Fira Trade SRL,
intitulate “analiza situaţiei existente”, “Tower – Strategie de comunicare 2008”, “materiale de promovare - prezentări”,
“publicitate contracte intermediate”, “vânzări indirecte contracte agenţii imobiliare”. Cu privire la aceste documente,
judecătorul sindic întemeiat a constatat că nu au valoare probatorie potrivit art. 46 Cod com., neîntrunind condiţiile
juridice ale unui înscris sub semnătură privată în pentru a putea fi incidente dispoziţiile art. 1176 Cod civ., iar chiar dacă
se afirmă în recurs că în cauză ar fi trebuit să se reţină incidenţa prev. art. 1197 Cod civil, în sensul existenţei unui
început de dovadă scrisă, chiar prin coroborarea tuturor probelor existente nu s-a reuşit a se face dovada prestării
efective a serviciilor, în condiţii de opozabilitate faţă de masa credală.
Astfel, în speţă este vorba despre o serie de tabele si altfel de documente dactilografiate, nedatate şi nesemnate de către
părţi, neexistând, în primul rând, nici un element concret care să indice că ele emană de la recurentă.
Apoi, se afirmă că sunt nesemnate deoarece au fost transmise prin poştă electronică, dar în acest sens nu au fost depuse
nici un fel dovezi la dosar. Chiar trecând peste acest aspect, nu se înţelege de ce, dacă se afirmă că activitatea prestată
de pârâtă s-a materializat în volumul mare de vânzări realizat de debitoare înainte de criza imobiliară, nu au fost tratate
ca atare de către aceasta, în sensul evidenţierii lor în propria arhivă, lichidatorul judiciar învederând că deşi fostul
administrator statutar i-a predat o serie de documente care atestă desfăşurarea relaţiilor cu partenerii săi contractuali, nu
au fost identificate nici un fel de înscrisuri care să justifice aceste plăţi prin prestarea de servicii reale.
În plus, deşi au fost depuse o serie de contracte şi antecontracte, despre care se susţine că ar fi fost fie intermediate, fie
încheiate de către recurentă în numele debitoarei, Curtea observă că nici acestea nu sunt datate si semnate, pentru a
putea fi localizate temporal în perioada de executare a contractului invocat de recurentă. De asemenea, doar în patru
dintre ele se face referire la persoana numitului Ştefan Paraschiv, nominalizat si în contractul de servicii.
Deşi recurenta susţine că ar fi fost încălcate prev. art.129 alin.5 C.proc.civ., instanţa fondului fiind obligată să analizeze
înscrisurile depuse de pârâta în apărare şi să aprecieze, justificat, în ce măsură acestea se coroborează sau nu cu restul
probatoriului administrat şi nu să le înlăture cu motivarea că acestea nu au nici o valoare juridică, Curtea constată că
nici chiar din analiza coroborată a dovezilor existente nu rezultă că apărările formulate ar avea substanţă, această
împrejurare datorându-se deficienţelor care au fost constatate cu privire la fiecare dintre ele.
Aşa fiind, va fi validată teza conform căreia nu s-a făcut dovada prestării efective a serviciilor a căror contravaloare a
fost achitată, justificându-se astfel reţinerea aplicabilităţii art. 80 alin. 1 lit. b din LPI, fiind evident că în lipsa unei
contraprestaţii, prestaţia debitorului o depăşeşte vădit pe cea (ne)primită în schimb. Din această perspectivă, motivarea
judecătorului fondului nu are un caracter contradictoriu, aşa cum susţine recurenta.
În acest context, trebuie subliniată natura juridică specială a acţiunii în anulare, prin raportare comparativă cu regulile
care reglementează, pe de o parte, nulitatea actelor juridice iar, pe de altă parte, cu dispoziţiile specifice acţiunii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

revocatorii pauliene.
Prevederile art. 80 din Legea nr. 85/2006 reglementează ipoteza exercitării de către administratorul sau lichidatorul
judiciar a atribuţiei conferite pe seama acestora prin disp. art. 20 lit. h şi art. 25 lit c din lege, a acţiunilor judiciare prin
care judecătorul sindic este investit a anula actele frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor în
perioada suspectă.
Textul normativ conduce prin forma sa la dispoziţiile art. 975 C.civ., care permit creditorilor chirografari a exercita
acţiunea reparatorie în vederea desfiinţării actelor viclene făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor.
Spre deosebire însă de acţiunea pauliană, actul susceptibil de a fi anulat de temeiul art. 80 din lege nu este necesar să fi
provocat ori agravat insolvabilitatea debitoarei, noţiunea de act fraudulos circumscriindu-se sferei micşorării gajului
general.
Acţiunea revocatorie este una personală, admiterea acesteia putând conduce la desfiinţarea, fie totală, fie parţială a
actului atacat, în măsura necesară asigurării realizării creanţei de care creditorul petent se prevalează în susţinerea
demersului judiciar. Ea se fundamentează din perspectiva creditorului pe dreptul său de gaj general asupra
patrimoniului debitoarei si pe săvârşirea de către debitoare a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu ce trebuie
reparat.
De aceea, pentru admisibilitatea ei, este necesară îndeplinirea condiţiei fraudei debitorului şi a complicităţii terţului
dobânditor, în cazul actelor juridice cu titlu oneros.
În cazul acţiunii în anulare fundamentate pe art. 80 din lege, cea din urmă condiţie privitoare la complicitatea terţului
dobânditor, pentru situaţia actelor juridice cu titlu oneros, nu este necesară în toate situaţiile.
Acţiunea în anulare nu va putea conduce decât la desfiinţarea totală a actului atacat pe această cale, anularea constituind
mijlocul juridic de reparare a prejudiciului cauzat creditorilor prin încheierea actului fraudulos.
Raţiunea instituirii de legiuitor a acestor dispoziţii a constat în ideea de a se asigura participanţilor la procedură
pârghiile menite să asigure şi să dea eficienţă principiului maximizării averii debitoarei destinate stingerii pasivului şi a
egalităţii de şanse a creditorilor în privinţa recuperării creanţelor invocate asupra masei credale.
Art. 80 din lege nu face deosebire între actele încheiate de debitor cu titlu oneros sau gratuit, relevantă fiind doar
împrejurarea că astfel au fost lezate drepturile creditorilor, a fost eludată legea sau a fost obţinut un profit pentru debitor
sau altă persoană.
Frauda poate fi săvârşită în două modalităţi, cu complicitatea terţei persoane ori de însuşi debitorul singur. Pentru prima
ipoteză, când este îndeplinită si cerinţa complicităţii terţului dobânditor, actul juridic atacat pe această cale va fi lovit de
nulitate, cauza de ineficacitate a acestuia fiind legată de caracterul ilicit al cauzei.
În astfel de cauze, se porneşte de la prezumţia de fraudă, prezumţie care priveşte transferurile debitorului, acestuia
revenindu-i sarcina răsturnării ei prin mijloace de probă specifice, astfel cum rezultă din prevederile textului art. 85 alin.
3 din lege.
Astfel, lichidatorul judiciar nu trebuie să dovedească faptul ilicit, ci, aşa cum o solicită textul art. 80 din Legea 85/2006,
acesta trebuie să probeze cumulativ încheierea contractului în perioada vizată si totodată faptul că actul a fost încheiat în
condiţii suspecte, care excedează activităţilor curente si care sunt individualizate chiar de către legiuitor, pentru
ipotezele conţinute în textul art. 80 din lege.
Constatând că prin raportare la toate cele anterior expuse această dovadă a fost făcută în cauză, în condiţiile specifice
reglementate în materia insolventei şi, drept consecinţă, că nu poate fi reţinută nici critica din recurs legată de
nedovedirea intenţiei de fraudă din partea părţilor semnatare, atât cu prilejul incheierii contractului de prestări servicii
sau ulterior, cât şi cu prilejul executării acestui contract, în baza prev. art. 8 din Legea nr. 85/2006, art. 312 C.pr.civ., se
impune respingerea recursului.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge recursul declarat de SC Fira Trade SRL împotriva sentinţei civile nr. 1956 din 20.04.2012 pronunţată în dosar
nr. 5963/1285/2010/a1 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o menţine în întregime.
Decizia este irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică din 08.03.2013.
Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,
Simona Al Hajjar Mirela Budiu Gabriel-Adrian Năsui Adriana Borlea

2. Societatea comercială PISCICOLA CLUJ SA, cod unic de înregistrare: 201950


România Tribunalul Specializat Cluj
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr. 2894/1285/2011/a21
Cod operator date cu caracter personal 11553
Comunicaresentinţa civilă nr.938/2013
Către,
Contestator
Nr Societatea Agricola Popas Ciurila cu sediu ales la cab av.Gaziuc Todor - Cluj-Napoca, Decebal, nr. 31, ap. 8-9,
Judeţ Cluj
Debitor
Nr SC Piscicola Cluj SA prin adm.jud.prov.SP GRP IPURL - Cluj-Napoca, I.B.Deleanu, nr. 76-78, sc.1, et. 1, ap. 4,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Judeţ Cluj
Se comunică alăturat, copia hotărârii civile nr. 938/2013 pronunţată la data de 27 martie 2012 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 2894/1285/2011/a21 privind debitoarea SC Piscicola Cluj SA, spre comunicare
participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menționat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Grefier,
Alina Berindean
*
România Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. 2894/1285/2011/a21
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentinţa civilă nr.938/2013
Şedinţa Camerei de consiliu din data de 27 martie 2013
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic: Claudiu Gligan
Grefier: Alina Berindean
S-a luat spre examinare contestaţia formulată de contestatoarea societatea Agricolă Popas Ciurila împotriva măsurii
lichidatorului judiciar SP GRP IPURL de convocare a Adunării generale a acţionarilor si împotriva hotărârii Adunării
generale a acţionarilor debitoarei, în cadrul procedurii de insolvenţă a debitoarei SC Piscicola Cluj SA, în conformitate
cu dispoziţiile Legii nr.85/2006.
La apelul nominal se prezintă reprezentantul contestatoarei, dl. avocat Todor Gaziuc, cu împuternicire avocaţială depusă
la dosar, f.5 si reprezentantul administratorului judiciar, SP GRP IPURL, practicianul în insolvenţă, Ştefan Gordan.
Procedura de citare este legal îndeplinită prin publicarea citaţiei în buletinul procedurilor de insolvenţă.
Judecătorul sindic, din oficiu, având în vedere dispoziţiile art.11 din Legea nr.85/2006, pune în discuţia părţilor prezente
necesitatea disjungerii celui de-al doilea capăt de cerere al contestaţiei privind anularea hotărârii generale a acţionarilor
si înregistrarea ei sub un nr. de dosar separat, ca si cauză directă.
Reprezentantul administratorului judiciar este de acord cu disjungerea acestui capăt de cerere si înregistrarea sub un nr.
separat de dosar, ca si cauză directă.
Reprezentantul contestatoarei nu se opune.
Judecătorul sindic, având în vedere dispoziţiile art.165 C.pr.civ., având în vedere faptul că acţiunea în constatarea
nulităţii absolute a adunării generale a acţionarilor nu se circumscrie competenţelor judecătorului sindic prevăzute în
art.11 din Legea nr.85/2006, va dispune disjungerea acestui capăt de cerere si înregistrarea acestui dosar ca fiind cauza
directă raportat la data înregistrării, respectiv data de 15 martie 2013, cauza va fi soluţionată potrivit Noului Cod de
procedură civilă.
Reprezentantul contestatorului depune în probaţiune înscrisuri din care rezultă că structura acţionarilor este cu totul alta;
consideră că s-a convocat adunarea creditorilor cu acţionari care nu se regăsesc în Registrul acţionarilor.
Reprezentanţii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat sau excepţii de invocat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, judecătorul sindic acordă cuvântul pe fondul contestaţiei.
Reprezentantul contestatoarei solicită admiterea acţiunii disjunse, anularea măsurii de convocare a adunării gen dispuse
de lichidatorul judiciar pentru motivele de fapt si de drept arătate în cuprinsul contestaţiei formulate. Apreciază că, în
prealabil, instanţa ar trebui să stabilească care este structura acţionariatului SC Piscicola Cluj SA având în vedere actele
care s-au depus în probaţiune si modul de derulare al evenimentelor. Precizează că societatea debitoare deţine două
registre ale acţionarilor respectiv, un registru care a fost ţinut o anumită perioadă de timp la sediul societăţii iar cel de-al
doilea care a fost transferat în cursul anului 2011 la registrul independent al SC Mioriţa. legea nr. 31/1990 stabileşte o
modalitate clară în ceea ce priveşte transferul registrului acţionarilor de la sediul societăţii la registrul independent.
Susţine că registrul acţionarilor societăţii a fost transferat în luna iunie 2010 la registrul Mioriţa fără a exista o decizie a
consiliului de administraţie sau o hotărâre a adunării generale a acţionarilor; structura acţionariatului a fost preluată ca
fiind cea din certificatul constatator depus ca si anexă si preluat de la registrul comerţului. Apreciază că predarea
registrului acţionarilor s-a făcut nelegal cu nerespectarea dispoziţiilor art.177 şi urm din Legea nr.31/1990. în luna
octombrie 2010 se convoacă o adunare generală a acţionarilor care hotărăşte transferul registrului acţionarilor de la
societate la registrul Mioriţa, această hotărâre se menţionează în registrul comerţului la data de 1 feb 2011; adm soc
trebuia să ia registrul acţionarilor şi să-l depună la registrul Mioriţa. La dosarul cauzei există atât copia registrului
acţionarilor existent la data de 01.02.2012 cât si procesul verbal de predare al acestui registru către fostul administrator
judiciar CII Ursuţiu Răzvan; consideră că acest registru este oglinda transferurilor de acţiuni până la acea dată, registru
care trebuia să se reflecte şi în Registrul Mioriţa; arată că există însă neconcordanţe între cele două registre. Depune la
dosar certificatul constatator.
Reprezentantul lichidatorului judiciar solicită respingerea contestaţiei considerând că au fost îndeplinite dispoziţiile
legale în ceea ce priveşte convocarea adunării generale; registrul acţionarilor este acelaşi cu cel depus în copie la
dosarul cauzei; învederează că problema care se ridică în legătură cu acest registru este denunţarea contractului de
vânzare-cumpărare şi rămânerea definitivă a acestei măsuri prin anularea contestaţiei ca nelegal timbrată a primului
cumpărător SC MTN Contex SRL. Depune la dosar sentinţa comercială nr.366/2011 si registrul Mioriţa din care reiese
că există doar doi acţionari; legalitatea acestei convocări nu poate fi contestată întrucât a fost făcută în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr.85/2006.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Reprezentantul contestatoarei, în replică, precizează că înţelege să conteste măsura convocării întrucât apreciază că nu
au fost convocaţi acţionarii care trebuiau să fie convocaţi.
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Prin contestaţia înregistrată sub nr. de mai sus, la data de 15martie 2013, contestatoarea Societatea Agricolă Popas
Ciurila a contestat măsura de convocare AGA şi hotărârea adunării generale a acţionarilor debitoarei SC Piscicola Cluj
SA, solicitând judecătorului sindic admiterea contestaţiei, anularea măsurii de convocare a AGA dispusă de lichidatorul
judiciar S.P. GRP IPURL şi constatarea nulităţii absolute a hotărârii adunării generale a acţionarilor SC Piscicola Cluj
SA din data de 28.02.2013 ca urmare a constatării valabilităţii registrului acţionarilor ţinut de societate până la data de
01.02.2011 la sediul societăţii şi predat administratorului judiciar provizoriu la data deschiderii procedurii.
În motivarea contestaţiei contestatoarea a arătat că măsura de convocare a AGA dispusă de lichidatorul judiciar fără a
consulta registrul acţionarilor deţinut de acesta la sediul său si doar, probabil, la presiunea exercitată asupra sa de foştii
administratori ai societăţii este nelegală şi încalcă prevederile Legii nr. 31/1990.
Contestatoarea a arătat că în cursul lunii noiembrie 2010 a achiziţionat de la Merticaru Margareta un număr de 1 16.131
acţiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 290.327,5 lei, emise în formă dematerializată, la
Societatea Comercială Piscicola SA Cluj-Napoca conform contractului de vânzare-cumpărare acţiuni nr. 48/19.11.2010.
Datorită faptului că nu i se recunoaşte calitatea de acţionar, contestatoarea a promovat în instanţă o acţiune prin care
solicită realizarea dreptului acesteia, cerere care face obiectul dosarului nr. 2380/1285/201 1 la Tribunalul Comercial
Cluj, dar care a fost suspendată în temeiul Art. 36 din Legea nr. 85/2006.
La data de 28.02.2013 la sediul lichidatorului judiciar a avut loc o adunare generală a acţionarilor care a adoptat
hotărârea de alegere a administratorului special în persoana D-nei Cătană Firuţa, această hotărâre fiind total nelegală şi
lovită de nulitate absolută.
În conformitate cu registrul acţionarilor ţinut de societate la sediul acesteia si predat administratorului judiciar
provizoriu CII Ursuţiu Răzvan structura acţionariatului la SC Piscicola Cluj SA este următoarea: Agenţia Naţională De
Pescuit si Acvacultura deţine 107291 acţiuni reprezentând 42,25% din capitalul social subscris şi vărsat; Societatea
Agricolă Popas Ciurila deţine 116.131 acţiuni reprezentând 45.73% din capitalul social subscris; Negrea Cristian-
Constantin deţine 14328 acţiuni reprezentând 5,64% din capitalul social subscris; Revnic Cornel deţine 10233 acţiuni
reprezentând 4,03% din capitalul social subscris; Cont Ioan deţine 5000 acţiuni reprezentând 1,97% din capitalul social
subscris; Sătmar Lidia deţine 1000 acţiuni reprezentând 0,38% din capitalul social subscris.
În baza contractului de vânzare-cumpărare acţiuni, contestatoarea deţine 45,73% din capitalul social al debitoarei,
acţiuni care anterior au aparţinut SC Titan Piscicola SRL şi care a participat în adunarea generală din data de
28.02.2013 prin lichidator judiciar H & B 1nsolv IPURL.
La data adunării generale singurul registru al acţionarilor valabil este cel ţinut de societate şi aflat în posesia
lichidatorului judiciar. Este real faptul că debitoarea a încercat prin administratorii avuţi anterior deschiderii procedurii
insolventei si încearcă în continuare să prezinte date false legate de registrul acţionarilor al acesteia susţinând că încă
din luna iunie 2010 acesta a fost transferat la Registrul Mioriţa. Singura modificare care poate fi luată în acest caz este
doar cea referitoare la schimbarea modului de ţinere a registrul acţionarilor aprobată prin AGEA din 20.10.2010, şi care
a fost menţionată la Registrul Comerţului la data de 01.02.2011. De la această dată trebuia trimis către Registrul Mioriţa
registrul acţionarilor ţinut la sediu societăţii, iar structura acţionariatului la acea dată era cea arătat de contestatoare mai
sus.
Astfel, în conformitate cu prevederile Art. 123 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările şi completările
ulterioare, la adunarea generală a acţionarilor pot participa acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă.
Având în vedere că aşa cum se susţine în hotărârea atacată că, la adunarea generală ar fi participat acţionarii
reprezentând 100% din capitalul social, nu a fost nevoie de o dată de referinţă ci această dată de referinţă se consideră
data adunării generale.
Dacă se verifică registrul acţionarilor al societăţii, care era si este ţinut în conformitate cu prevederile Art. 177 alin. 2
coroborat cu prevederile Art. 178 şi 179 din Legea nr. 31/1990 se poate constata că structura acţionariatului la data
adunării era cea specificată de mai sus.
Este real faptul că acest registru este contestat de către persoanele care au avut calitatea de administratori ai debitoarei
în perioada aprilie 2009 si până la data deschiderii procedurii insolvenţei, dar ceea ce este de netăgăduit, este dreptul de
proprietate asupra acţiunilor. Aşa cum s-a arătat mai sus, contestatoarea a încercat să discute în instanţă dreptul de
proprietate asupra pachetului de acţiuni, reprezentând 45,73% din capitalul social al debitoarei, dar cauza a fost
suspendată având în vedere că SC Titan Piscicola SRL se află în procedura insolvenţei, iar ceea ce trebuie instanţa să
stabilească în prezenta speţă, este registrul acţionarilor valabil la data adoptării hotărârii atacate.
Astfel, în Legea nr. 31/1990 se stabilesc nişte condiţii clare care trebuie îndeplinite în situaţia în care se doreşte
schimbarea modului de ţinere a registrului acţionarilor. Modul de ţinere a registrului acţionarilor este stabilit prin actul
constitutiv al societăţii.
La data de 20.10.2010 Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor a hotărât schimbarea modului de ţinere a
registrului acţionarilor prin transferarea acestuia la registrul independent SC Registrul Mioriţa SA Menţiunea la ORC
Cluj s-a efectuat la data de 01.02.2011 şi doar de la această dată registrul acţionarilor ţinut la sediu societăţii putea fi
transferat la Registrul Mioriţa SA

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Conform susţinerilor reprezentanţilor legali ai debitoarei anterior deschiderii procedurii, registrul acţionarilor a fost
transferat la Registrul Mioriţa SAA în luna iunie 2010 şi doar pe baza unui certificat constatator emis de ORC Cluj.
procedură total nelegală.
La data la care registrul acţionarilor putea fi transferat la Registrul Mioriţa SA contestatoarea figura în registrul
acţionarilor, iar până la data formulării contestaţiei nu şi-a înstrăinat acţiunile dobândite.
Din raportul lichidatorului judiciar rezultă că la adunare au participat doi acţionari, dintre care unul nu are calitatea de
acţionar şi care reprezintă 57,75 % din capitalul social. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii,
hotărârile adunării generale a acţionarilor se adoptă cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi la adunarea generală.
Având în vedere că la adunarea generală a participat o persoană care nu are calitatea de acţionar şi a votat în adunarea
generală, se consideră că acest fapt duce la nulitatea hotărârii adoptate,
Se solicită să se constate nulitatea hotărârii AGA adoptate pentru încălcarea prevederilor Art. 121 din Legea nr. 31/1990
republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, având în vedere că la adunarea generală a acţionarilor nu au
participat acţionarii reprezentând 100% din capitalul social. (lipsa capacităţii de exerciţiu a adunării generale).
Astfel, contestatoarea a arătat că va depune la dosar dovezi din care rezultă că structura acţionarilor de la data ţinerii
adunării generale a fost alta decât cea consemnată ca si prezenţă în adunarea generală.
Având în vedere că adunarea generală a acţionarilor nu a fost legal constituită, acesteia i-a lipsit capacitatea de exerciţiu
pentru a putea lua hotărâri.
În drept, au fost invocate prevederile art. 132 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările si completările
ulterioare şi prevederile art. 6 coroborat cu art. 21 din Legea nr. 85/2006.
La termenul din data de 27 martie 2013, judecătorul sindic a dispus disjungerea capătului de cerere privind constatarea
nulităţii absolute a hotărârii adunării generale a acţionarilor SC Piscicola Cluj SA din data de 28.02.2013 ca urmare a
constatării valabilităţii registrului acţionarilor ţinut de societate până la data de 01.02.2011 la sediul societăţii şi predat
administratorului judiciar provizoriu la data deschiderii procedurii, capăt de cerere ce a fost înregistrat sub un număr
nou de dosar, respectiv nr. 377/1285/2013.
Deliberând, din actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele:
Prin raportul de activitate nr. 200/06.03.2013 întocmit de lichidatorul judiciar S.P. GRP SPRL, desemnat să
administreze procedura falimentului debitoarei SC Piscicola Cluj SA, acesta a arătat că în temeiul art. 18 din Legea nr.
85/2006 a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor SC Piscicola Cluj SA pentru data de 28 februarie 2013 în vederea
desemnării administratorului special.
Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, debitorul persoana fizica, administratorul
special al debitorului persoana juridica, oricare dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face
contestație împotriva masurilor luate de administratorul judiciar.
Una din atribuţiile administratorului/lichidatorului judiciar este, potrivit art. 22 alin. 1 lit. G) din Legea nr. 85/2006,
convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori
membrilor debitorului persoana juridica, mai mult, potrivit art. 18 alin. 1 din acelaşi act normativ, după deschiderea
procedurii, adunarea generala a acționarilor/asociaților debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala
acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale
acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului.
Astfel, având în vedere atribuţiile administratorului special în cadrul procedurii, în exercitarea atribuțiilor sale legale,
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Acţionarilor debitoarei SC Piscicola Cluj SA în
vederea desemnării administratorului special, măsura dispusă fiind legală şi utilă procedurii.
Problemele legate de persoanele care au participat la această adunare si calitatea lor de acţionari ai debitoarei precum si
modul de adoptare a acestei hotărâri nu pot face obiectul contestaţiei măsurii luate de lichidatorul judiciar întemeiată pe
dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, ci vor fi analizate în cadrul procedurii acţiunii în anularea hotărârii
adunării generale a acţionarilor întemeiată pe dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, cauză ce face obiectul
dosarului nr. 377/1285/2013 al tribunalului Specializat Cluj.
Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare,
judecătorul sindic va respinge ca neîntemeiată contestaţia împotriva măsurilor lichidatorului judiciar formulată de
contestatoarea Societatea Agricolă Popas Ciurila în contradictoriu cu debitoarea SC Piscicola Cluj SA prin lichidator
judiciar S.P. GRP” SPRL.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte :
Respinge ca neîntemeiată contestaţia împotriva măsurilor lichidatorului judiciar formulată de contestatoarea Societatea
Agricolă Popas Ciurila în contradictoriu cu debitoarea SC Piscicola Cluj SA prin lichidator judiciar S.P. GRP” SPRL.
Definitivă si executorie.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 27 martie 2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Claudiu Gligan Alina Berindean

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială COSMI OANA SRL, cod unic de înregistrare: 6354228
Convocare adunarea creditorilor
Nr. 145/18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr. 14162/118/2012 Tribunal Constanţa – Secţia a II-a Civilă -
Judecător sindic Oprea Adrian
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa mun. Constanţa, str. Traian, nr. 31, jud. Constanţa, număr de telefon
0241.551345, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – joi 0830 – 1230, vineri: 1200 – 1500.
3.Debitor: SC Cosmi Oana SRL cu sediul în loc. Eforie Nord, str. Ştefan cel Mare nr.17, jud. Constanţa, J13/3552/1994,
CUI 6354228
3.1.Creditori: Conform listă
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Cuţov Alina. - Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor
în Insolvenţă din România, atestat nr.1B0984, cu sediul în Constanţa, str. Soveja nr.59, bl.57, sc.A, et.3, ap.10, cod
900402, Tel: 0241/671231, Mobil: 0722/238629, C.I.F. 21560434, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar
ec. Cuţov Alina, practician în insolvenţă.
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Cuţov Alina, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cosmi
Oana SRL conform încheierii nr. 1535 Com/06.12.2012, pronunţată în dosarul Tribunalului Constanţa – Secţia
Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal nr. 14162/118/2012, în temeiul art.14 şi următoarele din legea privind
procedura insolvenței, Convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Cosmi Oana SRL
Adunarea va avea loc la punctul de lucru al administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Cuțov Alina în
Constanţa, b-dul Ferdinand nr.79, bl.AR2, parter, pe data de 29 aprilie 2013 ora 12.00.
Ordinea de zi este următoarea:
1. supunerea spre aprobare privind trecerea la faliment a debitoarei SC Cosmi Oana SRL în temeiul art.107 alin.1 lit. A
lit. b şi c din legea privind procedura insolvenţei nr.85/2006.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Pentru alte informaţii vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Lista creditori:
1. D.G.F.P. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. I.G. Duca nr.18,
2. Bancpost SA cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2, J40/9052/1991, CUI RO 404416
3. Primăria Comunei Agigea cu sediul în str. Bujorului nr.11, loc. Agigea, jud. Constanţa
4. Primăria Orasului Eforie cu sediul în str. Stefan cel Mare nr.17, loc. Eforie Nord, jud. Constanta
5. Banca Comerciala Carpatica cu sediul în loc. Sibiu, str. Autogarii nr.1, jud. Sibiu
6. SC Construct System 2006 SRL cu sediul în loc. Constanta, str. Macesului nr.55, Constanta
7. SC Kivadra SRL cu sediul în loc. Tulcea, str. Gloriei nr.12, camera nr.1, corp C1, Tulcea
8. Bucur Ion Iulian cu sediul în str. Stefan cel Mare nr.17, loc. Eforie Nord, jud. Constanta
Administrator judiciar – Cabinet Individual de Insolvenţă Cuțov Alina

2. Societatea comercială LINIST IMPEX COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 14874639
România Tribunalul Constanţa Secţia II Civilă
Str. Traian, nr. 31
Dosar nr. 3689/118/2013
Comunicare încheiere nr. 568
emisă la: ziua 05 luna 04 anul 2013
Către,
Listă anexă
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 568 din 05.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 3689/118/2013 de Tribunalul
Constanţa, Secţia II civilă privind debitorul SC Linist Impex Company SRL cu sediul în Constanţa, str. Badea Cârţan
nr.13, bl. K6, sc. B, ap. 24, judeţ Constanţa, J13/1969/2002 CUI 14874639.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Listă anexă
Debitor
SC Linist Impex Company SRL cu sediul în Constanţa, str. Badea Cârţan nr.13, bl. K6, sc. B, ap. 24, judeţ Constanţa,
J13/1969/2002 CUI 14874639 prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Dinu Ion cu sediul în Constanţa, str.
Ştefan cel Mare nr.124-126, bl.F1B, sc. A, ap. 9, judeţ Constanţa
ORC cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr.121A, judeţ Constanţa
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

România Tribunalul Constanța, Secţia a II a Civilă


Camera de Consiliu
Dosar nr. 3689/118/2013
Încheiere nr. 568
Şedinţa secretă de la 05 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic Oana Damian
Grefier Narcisa Ştefan
Pe rol judecarea cauzei privind pe debitor SC Linist Impex Company SRL cu sediul în Constanţa, str. Badea Cârţan nr.
13, bl. K6, sc.B, ap. 24, judeţ Constanţa, J13/1969/2002 CUI 14874639 prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă
Dinu Ion cu sediul în Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 124-126, bl. F1B, sc.A, ap. 9, judeţ Constanţa, având ca obiect
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5.
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu se prezintă lichidatorul judiciar al debitoarei.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Lichidatorul judiciar al debitoarei depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi timbru
judiciar în sumă de 03, lei şi arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de propus.
Judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra cererii.
Reprezentantul debitoarei având cuvântul pune concluzii de admitere a cererii aşa cum a fost formulată în sensul
deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare şi numirea în calitate de lichidator judiciar.
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra cererii.
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3689/118/2013, SC Linist Impex Company SRL, legal
reprezentată prin lichidator CII Dinu Ion, a solicitat instanţei de judecată ca, în raport de dispoziţiile art. 27 şi art.32 din
legea nr. 85/2006 să dispună deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată faţă de debitoare.
În motivare, debitoarea a arătat că anterior formulării prezentei cereri s-a dispus dizolvarea sa în temeiul art. 237 al.3
din Legea nr. 31/1990, iar prin rezoluţia nr 4127 din data de 14.02.2013 pronunţată de Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Constanţa, a fost desemnat în condiţiile Legii nr.31/1990, în calitate de lichidator CII Dinu Ion.
Ulterior notificărilor emise de către lichidator în exercitarea atribuţiilor legale, s-a constatat că debitoarea înregistrează
debite în cuantum de 3634 lei faţă de DGFP Constanţa, a căror achitare nu este posibila în prezent, societatea aflându-se
astfel în stare de insolvenţă. Apreciind că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 7 şi art. 32 din Legea nr.
85/2006, lichidatorul desemnat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa a formulat prezenta
cerere, solicitând deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată şi desemnarea sa în calitate de lichidator judiciar.
Analizând cererea formulată, instanţa reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 3 pct. 25 din Legea nr. 85/2006, procedura simplificată reprezintă procedura prin care debitorul
care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin.(2 intra direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea
procedurii insolvenţei, fie după o perioada de maximum 60 zile, perioada în care vor fi analizate elementele arătate la
art. 1 alin.(2 lit. c şi d din aceeaşi lege.
Totodată, conform dispoziţiilor art. 1 al. 2 lit. e) din Legea 85/2006, menţionate anterior ca o condiţie necesară pentru
deschiderea procedurii, procedura simplificata se aplica debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una
din următoarele categorii: e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive .
Instanţa reţine că debitoarea se află în stare de insolvenţă, dedusa din neplata debitelor către creditoarea DGFP
Constanţa pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei, iar anterior formulării prezentei cereri a fost
dizolvata prin dispoziţia judecătorului delegat la Registrul Comerţului.
Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 85/2006, sens
în care va admite cererea debitoarei, urmând a se dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi
desemnarea, provizorie, în calitate de lichidator judiciar a CII Dinu Ion .
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Linist Impex Company SRL reprezentată prin lichidator CII Dinu Ion .
În temeiul art. 107 lit. A (a) şi art. 27 şi 32 din Legea nr. 85/2006,
Dispune intrarea în faliment în procedura simplificată a debitoarei SC Linist Impex Company SRL cu sediul social în
mun. Constanţa, str. Badea Cârţan nr 13, bloc K6 sc B ap 24, jud. Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului sub
nr. J13/1969/2002.
În temeiul art. 107 alin.(2 coroborat cu art. 34 din Legea nr. 85/2006,
Desemnează, provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe CII Dinu Ion, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.
25 din lege, cu o retribuţie fixă de 3000 lei, fără TVA şi cota variabilă de 10% din valoarea veniturilor încasate în contul
debitoarei.
În temeiul art. 32 alin.(2 din Legea nr. 85/2006:
Dispune ca lichidatorul judiciar să notifice intrarea în faliment creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunii.
Dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe cheltuiala
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

averii debitorului.
În temeiul art.36 din Legea 85/2006 se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, precum şi termenul de prescripţie al acestor acţiuni.
În temeiul art. 47 alin.(4 raportat la art. 107 alin.(2 din Legea nr. 85/2006:
Dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din
avere şi de a dispune de ele încetează de drept la data la care s-a dispus intrarea în faliment.
Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de intrare în faliment în procedură simplificată este
de 10 zile de la notificare.
Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţe la 20.05.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 30.05.2013.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor
de insolvenţă a tabelului preliminar.
Fixează pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 17.06.2013 .
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 5.06.2013 ora 12 la sediul lichidatorului judiciar şi dispune
convocarea creditorilor.
În temeiul art. 113 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Fixează termen de judecată la data de 21.06.2013, ora 8.30, F10. Executorie.
Cu apel în 30 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 5.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Oana Damian Narcisa Ştefan

Județul Covasna
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială "WINDOORS" SRL, cod unic de înregistrare: 12589334
România Tribunalul Covasna
Str. Kriza Janos, nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Dosar nr. unic 1308/119/2010/a2
Comunicare sentinţa civilă nr. 177/S
din 29 martie 2013
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 22, jud.
Covasna
Contestatorii: Şcoala Cu Clasele I - VIII "Mihai Eminescu" prin director Vezeteu Rodica - com. Valea Mare, str.
Principală, nr. 310, judeţ Covasna; SC Zsolen Prodcom SRL prin reprezentant legal - administrator Petho Zsolt - Sf.
Gheorghe, str. Lt. Păiuş David, nr. 1, bl. 53, sc. B, et. Parter, judeţ Covasna
Debitor SC Windoors SRL prin reprezentant legal - administrator Tartan Laszlo - Baraolt, str. Libertăţii, nr. 7, Cod
poştal 525100, judeţ Covasna
Creditorii: Direcţia Generală A Finanţelor Publice Covasna prin reprezentant legal - Director Executiv Balint Bela - Sf.
Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr. 9, Cod poştal 520023, judeţ Covasna; SC De Producţie Şi Prestări Servicii Axon SRL
prin reprezentant legal - administrator Ditu Mihai - Sf. Gheorghe, str. Crângului, nr. 15, bl. 20, sc. C, ap. 3, judeţ
Covasna; SC Magnicom SRL cu sediul ales la Cabinet Avocat Cristea Mirela - Braşov, str. Poarta Schei, nr. 35, ap. 10,
judeţ Braşov; Bancpost SA prin reprezentant legal - Director Executiv Al Direcţiei Juridice Eugen Schiopu - Bucureşti,
sector 2, B - dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Cod poştal 020335; Libra Bank SA prin reprezentant legal - Vicepreşedinte
Cristina Mahika - Voiconi - Bucureşti, sector 2, str. Semilunei, nr. 4 - 6
Administrator judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL - Sucursala Sf. Gheorghe, prin reprezentant legal - Sf. Gheorghe, str.
Constructorilor, nr. 2, judeţ Covasna
Se comunică, alăturat, Sentinţa civilă nr. 177/S/22 martie 2013, pronunţată în dosar nr. unic 1308/119/2010/a2 de
Tribunalul Covasna, privind debitoarea SC Windoors SRL, prin reprezentant legal – administrator Tartan Laszlo, cu
sediul în Baraolt, str. Libertăţii nr. 7, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Covasna sub nr. J14/5/2000, având cod unic de înregistrare 12589334.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România Tribunalul Covasna
Dosar nr. unic 1308/119/2010/a2
Sentinţa civilă nr. 177/S
Şedinţa publică din 29 martie 2013
Judecător-sindic: Rusu Ioan Cătălin
Grefier: Gheorghe Melora – Diana
Pe rol fiind pronunţarea asupra contestaţiilor formulate de petentele Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai Eminescu ” Valea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Mare şi SC Zsolen Prodcom SRL împotriva măsurii administratorului judiciar de neînscriere a creanţelor la masa
credală, în cadrul procedurii generale a insolvenţei a debitoarei SC Windoors SRL, prin reprezentant legal –
administrator Tartan Laszlo, cu sediul în Baraolt, str. Libertăţii nr. 7, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/5/2000, având cod unic de înregistrare 12589334, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa contestatoarei Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai
Eminescu ” Valea Mare, contestatoarei SC Zsolen Prodcom SRL, administratorului judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL,
debitoarei SC Windoors SRL şi a creditorilor Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna, SC De Producţie şi
Prestări Servicii Axon SRL, Bancpost SA, Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe, SC Conlux CM SRL,
Comuna Malnaş prin primar, Direcţia de Sănătate Publică Covasna, Comuna Valea Crişului prin primar, SC Unver SRL
Odorheiu Secuiesc, SC Tobimar SRL, SC Prefabricate Ceramice SRL, SC Sasamisz SRL, SC Utep 2006 SRL, SC
Construcţii Prestări Servicii Consilcom SRL, SC Grafotip SRL, SC TM Color SRL prin mandatar Collection Agency
SRL, SC Szabo & Co SNC, Bartis Filip, SC Silvan Pres SRL, SC Bernad Import Export SRL, SC Multiprint SRL, SC
So – Exim SRL, SC Ariadne Impex SRL, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Sf. Gheorghe,
SC Ban Import Export SRL, SC Marsipo Prod SRL, SC Arcon SRL, SC Management Vision Balint SRL, SC Prachtbau
Studio SRL, SC Yso Consult SRL, SC Rulmenţi de Calitate – RO SRL, SC Elcab SRL, SC Sepsi Radio SRL, SC
Termoplus SRL, SC Compact SRL, SC Bradul de Argint SRL, SC Proiect Covasna SA, Camera de Comerţ şi Industrie
Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, SC Transilvania Tourist Service SRL, SC Cartel – Bau SA, SC
KBB Import Export SRL, SC Orex SRL, Societatea Agricolă Spicom, SC Drumuri şi Poduri SA Sf. Gheorghe, SC
Eurohouse SRL, Euro Habitat SRL, SC Arix Imp - Ex SRL, SC Consterm SRL, SC Atlas SRL, SC Asco Tools SA, SC
Gospodărie Comunală SA Sf. Gheorghe, SC Prestări Servicii cu Utilaje de Construcţii Utcons SRL, SC Magnicom
SRL, SC Drumuri şi Poduri Covasna SA, SC Metabras SA, SC Carbonifera SA Ploieşti – Cariera Racoş Sud, SC Storus
Service SRL, SC Danex Consult SRL, SC Willy Prod SRL, Libra Bank SA, Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România SA Bucureşti – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, SC FFEE Electrica
Furnizare Transilvania Sud SA Braşov, Saint Gobain Construction Products România SRL, SC Conin Serv SRL, IF
Gajdo Imre, SC Lambda Systeme SRL, VB Leasing România IFN SA şi VBL Broker de Asigurare SRL, SC Eberle
SRL, SC Chorus Marketing and Distribution SRL, Lex Fori IPURL – lichidator judiciar al SC Nimbusz Trade SRL şi
SC Kolist SRL.
Procedura de citare îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din 8 februarie 2013, susţinerile şi concluziile părţilor
fiind consemnate în încheierea din acea zi, care face parte din prezenta sentinţă şi la care se face trimitere.
Judecătorul – sindic,
Prin încheierea din 28 mai 2010 a Tribunalului Covasna s-a admis cererea formulată de către debitoarea SC Windoors
SRL şi în consecinţă s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva acesteia. S-a desemnat în
calitate de administrator judiciar societatea ECG Tamas Laszlo IPURL.
La data de 2 august 2010 a fost afişat tabelul preliminar de creanţe cu privire la debitoarea SC Windoors SRL.
La data de 24 ianuarie 2012 a fost afişat tabelul definitiv de creanţe cu privire la debitoarea SC Windoors SRL.
I. La data de 6 august 2012 petiţionara SC Zsolen Prodcom SRL a depus o cerere prin care a arătat că are o creanţă faţă
de societatea debitoare în sumă totală de 41.853,59 lei.
Administratorul judiciar, potrivit notei de şedinţă depuse la 2 noiembrie 2012 (fila 48 supliment vol. III) a respins
înscrierea creanţei SC Zsolen Prodcom SRL în tabelul definitiv de creanţe.
La data de 1 noiembrie 2012 a fost înregistrată contestaţia formulată de petiţionara SC Zsolen Prodcom SRL împotriva
măsurii luate de administratorul judiciar, potrivit notei de şedinţă sus menţionate.
II. La data de 20 iunie 2012 petiţionara Şcoala cu clasele I – VIII Mihai Eminescu Valea Mare a depus o declaraţie de
creanţă.
Potrivit notei de şedinţă din 5 octombrie 2012 (fila 6, supliment vol. III) reiese că în urma verificării, administratorul
judiciar a dispus respingerea înscrierii creanţei (declarate de petiţionară) în tabelul definitiv de creanţe.
La data de 10 octombrie 2013 a fost înregistrată contestaţia formulată de petiţionara Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai
Eminescu ” Valea Mare împotriva măsurii administratorului judiciar de respingere a înscrierii creanţei acestei creditoare
în tabelul definitiv al creanţelor.
În motivarea contestaţiei se arată următoarele:
În fapt, la termenul de judecată din 5 octombrie 2012, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei o Notă de
şedinţă din care rezultă respingerea înscrierii în Tabelul definitiv al creanţelor a creanţei Şcolii cu clasele I - VIII „Mihai
Eminescu ” Valea Mare.
În motivarea acestei decizii, administratorul judiciar arată că suma care face obiectul cererii Şcolii cu clasele I - VIII
„Mihai Eminescu ” Valea Mare este o creanţă născută după deschiderea procedurii insolvenţei şi se aplică dispoziţiile
art. 64 alin.1 din Legea nr. 85/2006 (în tabelul preliminar al creanţelor se înscriu creanţele care sunt anterioare
deschiderii procedurii insolvenţei).
Creanţa contestatoarei Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai Eminescu ” Valea Mare, în parte, este anterioară deschiderii
procedurii insolvenţei debitoarei (28 mai 2010).

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Raportul juridic dintre Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai Eminescu ” Valea Mare şi SC Windoors SRL este anterior datei
deschiderii procedurii insolvenţei. Contractul de execuţie de lucrări s-a încheiat şi înregistrat cu nr. 386/20 octombrie
2007.
Izvorul creanţei îl constitui diferite etape ale executării contractului menţionat (etapele care au făcut obiectul controlului
din partea Camerei de Conturi Covasna).
A). O parte din creanţă se referă la plata, achitarea parţială a facturii fiscale nr. 5567675/15 noiembrie 2010 în valoare
totală de 160.510,70 lei, factură emisă de debitoare (prin O. P. nr. 245 şi 244/14 decembrie 2010, în valoare de 76.652
lei).
Din această plată, o parte formează creanţa contestatoarei (suma de 1.710,77 lei, la care organul de control a calculat
dobânzi în sumă de 2.353,20 lei) este născută în luna decembrie 2010 (după deschiderea procedurii insolvenţei, din luna
mai 2010).
Această creanţă a fost calculată de organul de control după cum urmează:
Plata nelegală, obligaţii de plată asumate nelegal din partea unităţii de învăţământ către firmă, reprezentând lucrări
neexecutate, conform Notei de constatare nr. 78/23 septembrie 2011, întocmită la faţa locului şi asumarea unor
angajamente de plată nereale faţă de executantul lucrării în sumă de 100.960,47 lei.
La data de 15 noiembrie 2010, cu factura nr. 5567675, SC Windoors SRL a decontat către Şcoala cu clasele I - VIII
„Mihai Eminescu ” Valea Mare lucrări în sumă totală de 1460.510,70 lei, din care a fost achitată suma de 76.652 lei, cu
ordinele de plată nr. 244 şi 245 din 14 decembrie 2010.
La data de 16 septembrie 2011, echipa de audit, în vederea inventarierii faptice a lucrărilor executate, s-a deplasat în
comuna Valea Mare, jud. Covasna, întocmind Nota de constatare nr. 78/23 septembrie 2011, prin care s-a consemnat
neefectuarea lucrărilor în sumă totală de 100.960,47 lei, constând în.
- lucrările de instalaţii electrice interioare – suma de 18.475,96 lei;
- instalaţi sanitare – suma de 20.298,69 lei;
- instalaţii termice interioare - suma de 2.390 lei;
- instalaţii termomecanice - suma de14.815,25 lei;
- instalaţii electrice exterioare - suma de 14.521,74 lei;
- lucrări arhitectură - suma de 30.457,97 lei (material – 5.969,93 lei, manoperă inclusiv contribuţii – 15.090,53 lei,
utilaj – 27,18 lei, cheltuieli indirecte – 2.530,5 lei, profit – 944,73 lei, TVA – 5.895,1 lei).
Din valoarea facturii nr. 5567675/15 noiembrie 2010 SC WIndoors SRL, în sumă totală de 160.510,70 lei, lucrările
neexecutate fiind de 100.960,47 lei, Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai Eminescu ” Valea Mare „ar fi trebuit să achite
firmei suma de 59.550,23 lei (160.510,70 lei - 100.960,47). ”
În fapt, şcoala a achitat firmei suma de 76.652 lei, în condiţiile în care valoarea lucrărilor executate a fost de 59.550,23
lei, suma de 17.101,77 lei fiind achitată în avans (76.652 lei - 59.550,23 lei).
Plata sumei de 17.101,77 este considerată un avans, reprezentând lucrări neefectuate, la care s-au calculat dobânzi în
sumă totală de 2.353,20 lei, în temeiul prevederilor art. 120 din O. G. nr. 92/2003, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare şi art. 52 alin.8 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002.
B). Plăţi nelegale către SC Windoors SRL prin acceptarea la plată a contravalorii materialului pentru anumite articole,
fără ca acestea să se regăsească puse în operă sau au fost puse în operă cu întârziere.
Din verificarea situaţiilor de lucrări şi a modului de decontare a acestora, s-a constatat acceptarea la plată a contravalorii
materialului pentru anumite articole, fără ca acestea să se regăsească puse în operă sau au fost puse cu întârziere (1 – 2
ani), respectiv:
- ferestre mase plastice (art. CK 23A – 3,8 mp, CK 23B – 9 mp şi CK 23C – 76,35 mp) – suma totală de 35.502 lei,
decontate în luna decembrie 2007 – iar punerea acestora în operă fiind efectuată în anul 2009 – 88,95 mp şi în anul 2010
– 0,2 mp;
- uşi profil mase plastice (art. CK 25A – 45,6 mp) – sumă totală de 16.111,47 lei, decontate în luna decembrie 2007,
fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011, conform Notei de constatare întocmită la faţa locului, să se regăsească
puse în operă;
- pardoseli TarkettSommer standard (art. CG03D2) – 215 mp, în sumă totală de 7.176,64 lei, decontate în luna
decembrie 2008, fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011, conform Notei de constatare întocmită la faţa locului, să
se regăsească puse în operă;
- sapa autonivelatoare sub pardoseli Tarkett (art. CG01D11) 115,986 mp, în sumă totală de 4.352,2 lei decontate în
luna decembrie 2008, fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011, conform Notei de constatare întocmită la faţa
locului, să se regăsească puse în operă;
- material aferent art. CN15B1 – vopsirea lemnăriei cu soluţii special aplicate pe lemn sau pal – sumă totală de
35.620,68 lei, decontate în luna decembrie 2007 şi decembrie 2008, fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011,
conform Notei de constatare întocmită la faţa locului, să se regăsească puse în operă;
- utilaje instalaţii termice (radiatoare, cazan apă caldă) decontate în luna decembrie 2008 şi nepuse în operă la data de
16 septembrie 2011 – suma totală de 27.590,17 lei.
Plăţi nelegale de 90.851,16 lei, rezultate din includerea în situaţiile de lucrări întocmite de firmă şi acceptate la plată de
către şcoală a contravalorii unor articole de cheltuieli, fără ca acestea să se regăsească puse în operă sau care au fost
puse în operă cu întârziere.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Pentru plăţile efectuate în avans în lunile decembrie 2007 – 2008 reprezentând contravaloarea materialelor puse în
operă în 2009 sau 2010 şi materiale nepuse în operă, aferente obiectului de investiţii „Sală multifuncţională cu anexe şi
3 Săli de clasă” Valea Mare s-au calculat majorări şi dobânzi în sumă totală de 100.104,38 lei, în temeiul prevederilor
art. art. 120 din O. G. nr. 92/2006, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi art. 52 alin.8 din Legea
finanţelor publice nr. 500/2002.
Din verificarea şi calculele realizate de organul de control a rezultat că această parte a creanţei (până la deschiderea
procedurii insolvenţei din luna mai 2010) este născută înaintea deschiderii procedurii de insolvenţă.
Această parte a creanţei, în opinia contestatoarei, în urma verificării de către administratorul judiciar, trebuia să fie
acceptată, înscrisă în tabelul creanţelor.
C). Nerecuperarea, neaducerea la îndeplinire, în totalitate, a măsurii nr. 2 dispuse prin Decizia nr. 16/2009 cu privire la
foloasele nerealizate în cuantum de 2.612,07 lei, calculate la suma de 16.499,21 lei (prejudiciu).
Şi această parte a creanţei este născută înaintea deschiderii procedurii de insolvenţă (luna mai 2010) şi trebuia să fie
acceptată, înscrisă în tabelul creanţelor.
Aceste părţi ale creanţei au făcut obiectul unor discuţii între debitoare şi contestatoare, de exemplu în noiembrie 2011,
când debitoarea (a fost prezent dl. Pasztor Francisc) nu a negat existenţa creanţelor (a acceptat existenţa lor).
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:
1. Referitor la contestaţia formulată de SC Zsolen Prodcom SRL se reţine că la data de 6 august 2012 petiţionara SC
Zsolen Prodcom SRL a depus o cerere prin care a arătat că deţine o creanţă faţă de societatea debitoare în sumă totală
de 41.853,59 lei.
Prin încheierea din 5 octombrie 2012 judecătorul – sindic i-a pus în vedere administratorului judiciar să verifice cererea
de admitere a creanţelor formulată de SC Zsolen Prodcom SRL.
Ulterior, la termenul de judecată din 8 februarie 2013, din dosarul 1308/119/2010, reprezentantul contestatoarei SC
Zsolen Prodcom SRL şi-a precizat cererea, arătând că nu a formulat o declaraţie de înscriere la masa credală (cum în
mod greşit a fost calificată de către administratorul judiciar), ci a solicitat încuviinţarea plăţii unei creanţe rezultate din
derularea unui contract încheiat între părţi, după data deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei.
Această cerere urmează a fi soluţionată la data de 15 martie 2013, în dosarul 1308/119/2010.
Având în vedere că la data verificării cererii formulate de SC Zsolen Prodcom SRL, aceasta fusese calificată drept o
declaraţie de creanţă şi ţinând seama de dispoziţiile date de judecătorul – sindic, prin încheierea din 5 octombrie 2012,
se constată că, în mod întemeiat, administratorul judiciar a verificat această cerere (ca fiind o declaraţie de creanţă) şi, în
mod corect, a respins - o, pe motivul că respectiva creanţă nu s-a născut înainte de data deschiderii procedurii.
Aşa fiind, în raport cu cele ce preced, instanţa va respinge ca nefondată contestaţia formulată de petiţionara SC Zsolen
Prodcom SRL.
2. Cu privire la contestaţia formulată de Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai Eminescu ” Valea Mare se constată că data de
20 iunie 2012 contestatoarea a depus declaraţie de creanţă, care a fost înregistrată la Tribunalul Covasna.
În speţă, între contestatoare, în calitate de achizitor şi debitoarea SC Windoors SRL, în calitate de executant, a fost
încheiat contractul de execuţie de lucrări nr. 386/20 octombrie 2007.
Executarea contractului, realizarea lucrărilor şi plata acestora au făcut obiectul unui control din partea Camerei de
Conturi Covasna, în acest sens emiţându-se decizia nr. 11/1 februarie 2012.
Referitor la creanţa în sumă de 17.101,77 lei, din decizia sus - menţionată, coroborată cu celelalte acte depuse la dosar,
reiese că această sumă reprezintă contravaloarea unor lucrări neexecutate şi decontate în luna noiembrie 2010.
Având în vedere că pretinsa creanţă (a cărei valabilitate instanţa nu o va analiza pe această cale) s-a născut după data
deschiderii procedurii, instanţa constată că, în mod corect, respectiva creanţă nu a fost înscrisă în tabelul definitiv de
creanţe.
În legătură cu creanţa în sumă de 90.851,16 lei, din decizia sus - menţionată şi celelalte acte depuse la dosar, reiese că a
fost acceptat la plată contravaloarea materialelor pentru anumite articole, fără ca acestea să se regăsească în lucrările
respective sau au fost puse în operă cu întârziere (1 - 2 ani), după cum urmează:
- ferestre mase plastice (art. CK 23A – 3,8 mp, CK 23B – 9 mp şi CK 23C – 76,35 mp) – suma totală de 35.502 lei,
decontate în luna decembrie 2007 – iar punerea acestora în operă fiind efectuată în anul 2009 – 88,95 mp şi în anul 2010
– 0,2 mp;
- uşi profil mase plastice (art. CK 25A – 45,6 mp) – sumă totală de 16.111,47 lei, decontate în luna decembrie 2007,
fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011, conform Notei de constatare întocmită la faţa locului, să se regăsească
puse în operă;
- pardoseli TarkettSommer standard (art. CG03D2) – 215 mp, în sumă totală de 7.176,64 lei, decontate în luna
decembrie 2008, fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011, conform Notei de constatare întocmită la faţa locului, să
se regăsească puse în operă;
- sapa autonivelatoare sub pardoseli Tarkett (art. CG01D11) 115,986 mp, în sumă totală de 4.352,2 lei decontate în
luna decembrie 2008, fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011, conform Notei de constatare întocmită la faţa
locului, să se regăsească puse în operă;
- material aferent art. CN15B1 – vopsirea lemnăriei cu soluţii special aplicate pe lemn sau pal – sumă totală de
35.620,68 lei, decontate în luna decembrie 2007 şi decembrie 2008, fără ca acestea, la data de 16 septembrie 2011,
conform Notei de constatare întocmită la faţa locului, să se regăsească puse în operă;
- utilaje instalaţii termice (radiatoare, cazan apă caldă) decontate în luna decembrie 2008 şi nepuse în operă la data de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

16 septembrie 2011 – suma totală de 27.590,17 lei.


Prin includerea nelegală în situaţia de lucrări şi acceptarea la plată a contravalorii lucrărilor sus - menţionate, s-a creat
un prejudiciu total în sumă de 90.851,16 lei.
Faţă de cele expuse, se constată că petiţionara contestatoare are faţă de debitoare o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în
sumă de 90.851,16 lei, care se impune a fi înscrisă în tabelul de creanţe.
În fine, se constată că în decizia nr. 1/1 februarie 2012 s-a reţinut existenţa unor foloase nerealizate, estimate la sumă de
2.612,07 lei. Aceste foloase nerealizate au fost doar estimate şi nicidecum dovedite cu vreun mijloc de probă, prin
urmare, în mod corect administratorul judiciar nu a înscris această creanţă în tabelul de creanţe.
Aşa fiind, în raport cu cele ce preced, instanţa va admite în parte contestaţia formulată de Şcoala cu clasele I - VIII
„Mihai Eminescu ” Valea Mare şi va dispune înscrierea acestei creditoare în tabelul definitiv cu o creanţă în sumă de
90.851,16 lei, la care se adaugă dobânda legală, începând cu data depunerii declaraţiei de creanţă – 20 iunie 2012.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte>
1. Respinge contestaţia formulată de SC Zsolen Prodcom SRL împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a
nu înscrie creanţa sa în tabelul de creanţe.
2. Admite în parte contestaţia formulată de Şcoala cu clasele I - VIII „Mihai Eminescu ” Valea Mare împotriva tabelului
definitiv de creanţe.
Dispune înscrierea acestei creditoare în tabelului definitiv de creanţe, cu o creanţă în sumă de 90.851,16 lei la care se
adaugă dobânda legală, începând cu data depunerii declaraţiei de creanţă.
Dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să afişeze tabelul definitiv de creanţe conform celor de mai sus.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 29 martie 2013
Judecător-sindic, Grefier,
Rusu Ioan Cătălin Gheorghe Melora-Diana

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DIRAMAR TOP SRL, cod unic de înregistrare: 21721140
RomâniaTribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr: 2826/97/2011
Termen la: 23.05.2013
Citaţie,
Emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
DGFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643,
SC Khamsin SRL-în insolvenţă prin administrator judiciar Global Insolvency SPRL cu sediul în Constanţa, str. N.
Iorga, nr. 20, et. 1, jud. Constanţa,
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 203, complet C5-sindic, în ziua de 23, luna 05, anul 2013, ora 9,00 în calitate
de creditori în proces cu debitoarea SC Diramar Top SRL, cu sediul în Aninoasa, str. Libertăţii, bl. F, ap. 23, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 21721140, număr de ordine în registrul comerţului J20/715/2007, prin lichidator
judiciar Contaudit Insolvent SPRL, cu sediul în Deva, Bd. Decebal, Bl. P. sc. C, parter, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 21514942, număr de ordine în registrul societăţilor profesionale de insolventă 0298, pentru Legea
85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

2. Societatea comercială SAVEX IMPEX 2005 SRL, cod unic de înregistrare: 18196628
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 3413/97/2013
Comunicare încheierea nr. 573/F/2013
Emisă la: ziua 16, luna 04, anul 2013
Către,
Debitoarea – SC Savex Impex 2005 SRL, cu sediul social în Deva, Al. Muncii, bl. E21, sc. 5, ap. 92, jud. Hunedoara,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/1864/2005, CUI 18196628;
Lichidator judiciar– SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, CIF
20822650, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RSP 0086;
Parte interesată: Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, b-dul Decebal,
Bl. P- Mezanin, jud. Hunedoara.
Se comunică alăturat, copia încheierii nr. 573/F/2013 din ziua 11, luna 04, anul 2013, pronunţată în dosar nr.
3413/97/2013, de Tribunalul Hunedoara –judecător sindic, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal,
privind pe debitoarea SC Savex Impex 2005 SRL, cu sediul social în Deva, Al. Muncii, bl. E21, sc. 5, ap. 92, jud.
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/1864/2005,
CUI 18196628.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

*
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3413/97/2013
Încheierea nr. 573/F/2013
Şedinţa din camera de consiliu din 11 aprilie 2013
Preşedinte: Iftimuş Adina Camelia - judecător sindic
Murariu Angela Rodica – grefier
Pe rol fiind judecarea cererii formulate de către debitoarea SC Savex Impex 2005 SRL, pentru deschiderea
procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2006. La apelul nominal nu s-a prezentat nici una dintre părţi.
Procedura de citare, legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, după care: Instanţa constată încheiată cercetarea
judecăţii şi reţine cauza spre soluţionare.
Judecătorul –sindic,
Asupra cererii de faţă constată că: Prin cererea înregistrată la data de 5.04.2013, în dosarul cu nr. de mai sus debitorul
SC Savex Impex 2005 SRL a solicitat a fi supus procedurii simplificate de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi
lichida averea. Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi şi că sunt îndeplinite condiţiile art. 27-30/art. 1 alin. 2
din Legea privind procedura insolvenţei, se va admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind
procedura de insolvenţă, se va constata că aceasta se află în încetare de plăţi şi se va deschide procedura simplificată de
insolvenţă împotriva sa. În temeiul art. 34 coroborat cu art. 11 lit. c şi art. 19 al. 1 din Legea 85/2006, urmează a
desemna în calitate de lichidator judiciar provizoriu până la prima adunare a creditorilor practicianul în insolvenţă
indicat de debitor, respectiv SP Insolvent Consult SPRL, precum şi a fixa o remuneraţie provizorie de 2000 lei. În
consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC Savex Impex 2005 SRL, şi în consecinţă: În temeiul art. 32 alin. 1/ art. 107
din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva
debitorului SC Savex Impex 2005 SRL, cu sediul social în Deva, Al. Muncii, bl. E21, sc. 5, ap. 92, jud. Hunedoara,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/1864/2005, CUI 18196628.
În temeiul art. 34/art. 107 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe SP
Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, CIF 20822650, înmatriculat
la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RSP 0086, cu o retribuţie de 2000 lei, care va
îndeplini atribuţiile prev. de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi orice atribuţii prevăzute de lege sau care vor fi stabilite de
judecătorul sindic în interesul procedurii. În temeiul art. 47 al. 1/art. 107 din Legea privind procedura insolventei,
dispune ridicarea dreptului de administrare. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.
31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului
judiciar. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi
operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 22.04.2013. În temeiul art. 61/art. 107 din Legea privind
procedura de insolvenţă, Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar a deschiderii procedurii: debitorului,
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului Hunedoara, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea
efectuării menţiunii în temeiul art. 61/art. 108 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor
unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.05.2013. Fixează
termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
3.06.2013. Contestaţiile la tabel se pot depune în 5 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează
termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 18.06.2013. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data
de 7.06.2013 ora 12,30 la sediul Tribunalului Hunedoara şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen pentru
continuarea procedurii la 27.06.2013. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către
lichidatorul judiciar. In temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor
în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar.
Prezenta hotărâre se comunică debitoarei, lichidatorului judiciar, asociaţilor societăţii debitoare, instanţelor şi băncilor
prevăzute de art. 37 din legea nr. 85/2006, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi se
afişează la uşa instanţei. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică
din 11.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Iftimuş Adina Camelia Murariu Angela- Rodica

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DARYA GLOBAL SRL, cod unic de înregistrare: 22188453
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, Judeţul Ilfov
Dosar nr. 2769/93/2012
Termen: 16.07.2013, C F18, ora 9:00.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

Citaţie
emisă la: ziua 18 luna 04 anul 2013
Debitoarea: SC Darya Global SRL cu sediul în localitatea Voluntari, str. Gheorghe Doja, nr. 129, Judeţul Ilfov având
CUI 22188453, J23/2061/2007 prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa Sames Iuliana, cu sediul în
Bucureşti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, Sc.2, Parter, ap. 29, sector 3
este chemat la aceasta instanta, sala 1 civil (camera 12 parter) completul F18, în ziua de 16 luna 07, anul 2013 ora
09:00, în calitate de debitoare, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

2. Societatea comercială REMI PRESS '94 SRL, cod unic de înregistrare: 7524843
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Buftea, str. Şrirbei Vodă, nr. 24, Judeţul Ilfov
Dosar nr. 1061/93/2013
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 16 luna 04, anul 2013
Către,
SC Remi Press 94 SRL – cu sediul în loc. Bragadiru, str. Caporalului, nr. 6, Judeţ Ilfov, CUI 7524843, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J23/3194/1994, prin lichidator judiciar SCP Management IPURL.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 144 din data de 20.03.2013 pronunţată în dosarul nr. 1061/93/2013 a1
Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă,
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Dosar nr. 1061/93/2013
Încheiere nr. 144
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 20 martie 2013
Tribunalul constituit din:
Preşedinte - Judecător Sindic - Voican Andreea
Grefier - Dinu Mihaela
Pe rol judecarea cauzei de Faliment formulată de debitoarea SC Remi Press 94 SRL, având ca obiect „procedura
insolvenţei”. La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu, nu se prezintă părţile. Procedura de citare este legal
îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care
Faţă de obiectul cauzei, actele şi lucrările depuse, tribunalul reţine cauza în pronunţare.
Tribunalul,
Deliberând asupra prezentei cererii în materia insolvenţei, constată următoarele:
La data de 18.03.2013 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1061/93/2013, cererea debitoarei SC Remi
Press 94 SRL prin administrator Iacob Marioara prin care aceasta a solicitat, în temeiul art. 27 şi următoarele din Legea
85/2006, deschiderea procedurii insolvenţei şi aplicarea procedurii generală, arătând totodată că îşi manifestă intenţia de
reorganizare a activităţii societăţii. S-a solicitat totodată şi numirea în calitate de administrator judiciar a SCP MB
Management IPURL. În motivarea în fapt a cererii debitoarea arată, în esenţă, că, pe fondul intrării economiei în
recesiune, societatea a constatat existenţa unui dezechilibru financiar, iar din cauza lipsei de lichidităţi şi a insuficienţei
fondurilor băneşti s-a aflat în imposibilitate de a achita datoriile exigibile către creditori. Deşi această situaţie s-a creat
de ceva vreme, societatea luptă în continuare să îşi plătească creditorii prin continuarea desfăşurării activităţii. Cu toate
acestea, la data introducerii acţiunii societatea a înregistrat un debit total de 140.000 lei, datorii pe care nu le poate
achita într-un timp scurt ci doar prin reeşalonări şi reorganizare.
În drept, s-au invocat dispoziţiile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cererea a fost legal timbrată cu
taxă judiciară în sumă de 120 lei şi timbru judiciar de 0, 3 lei. La cerere au fost anexate toate înscrisurile prevăzute de
art. 28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ( f. 12 - 82).
Analizând probele administrate în cauză reţine următoarele:
Potrivit art. 27 în referire la art. 3 alin.(1 din Legea 85/2006 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în cazul căruia
apariţia stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor
prezentei legi.
Potrivit art. 3 alin.(1 pct. 1 din Legea 85/2006: 1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa
faţă de unul sau mai mulţi creditori;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă vădită, cererea
este însoţită de actele prevăzute de art. 28 alin.(1 din Legea 85/2006, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării
cererii introductive, debitorul nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, astfel încât va admite cererea. Reţine de
asemenea că cererea este formulată de administratorul debitoarei, numitul Stan Florea care poate introduce, în numele şi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

pentru debitoare cererea de insolvenţă conform art. 27 pct. 3 din Legea 85/2006 şi are obligaţia legală de a introduce o
astfel de cerere aşa cum rezultă din disp. art. 143 din lege.
În temeiul art. 32 alin.(1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei va deschide procedura generală împotriva
debitorului SC Remi Press 94 SRL
Debitoarea îşi va păstra dreptul de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra
bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va administra sub supravegherea administratorului judiciar. Va
da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului
judiciar.
Va fixa următoarele termene limită:
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la
notificare;
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.05.2013
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe –
26.05.2013;
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 11.06.2013;
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 01.062013.
Va desemna administrator judiciar pe SCP MB Management IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20
raportat la art. 49 al.1 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o remuneraţie provizorie de 1.000
lei inclusiv TVA din averea debitorului. Va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind
menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art. 32 alin 2 teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, va dispune ca administratorul
judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin.(3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva
debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin.(1 lit. c), debitoarei şi
oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în
care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitoare are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor
art. 36 din lege. Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de
zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin.(1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul
prevăzut la art. 59 din lege.
În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, va dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o
unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele
disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitoarei SC Remi Press 94 SRL, CUI 7524843
În temeiul art. 32 alin.(1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva
debitorului SC Remi Press 94 SRL. Debitoarea îşi va păstra dreptul de administrare – constând în dreptul de a-şi
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va administra sub
supravegherea administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu
dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a
băncilor revenindu-i administratorului judiciar.
Fixează următoarele termene limită:
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la
notificare;
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.05.2013;
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe –
26.05.2013;
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 11.06.2013;
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 01.06.2013
Desemnează administrator judiciar pe SCP MB Management IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20
raportat la art. 49 al.1 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o remuneraţie de 1.000 lei inclusiv
TVA din averea debitorului. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la
registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art. 32 alin 2 teza I din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar
să trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin.(3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva
debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin.(1 lit. c), debitoarei şi
oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în
care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitoare are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor
art. 36 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54 alin.(1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul
prevăzut la art. 59 din lege.
În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o
unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele
disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 12.06.2013. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2013.
Preşedinte - Judecator Sindic Grefier,
Voican Andreea Dinu Mihaela
Termen: 12.06.2013, C F 11, sala 4, ora 9.00
Debitor
NR - SC Remi Press 94 SRL prin lichidator judiciar SCP MB Management IPURL

Județul Mureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială IMOBIL INTER SRL, cod unic de înregistrare: 17133451
Depunere cerere închidere procedură faliment privind debitoarea SC Imobil Inter SRL
Nr.:487/18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr.420/1371/2012 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic: Marinel Şanta
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Justiţiei nr.1, loc.Tg.Mureş, jud.Mureş, programul arhivei/registraturii instanţei 8-12
3.1. Debitor: SC Imobil Inter SRL, Cod de identificare fiscală RO17133451, sediul social: loc.Ţigmandru com.Nadeş
nr.171, jud. Mureş, Număr de ordine în registrul comerţului nr. J26/52/2005.
3.2. Administrator special: Nu este cazul.
4.Creditor: DGFP Mureş-AFP Sighişoara str. Gheorghe Doja nr.1-3, loc.Tg.Mureş, jud. Mureş;
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual - Ciubucă Alexandru, Cod de identificare fiscală RO 20008300, sediul social
str. P-ţa Trandafirilor nr.53, loc.Tg.Mureş, jud.Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă nr.
1B2918 tel./fax 0265/264264, E-mail:danciubuca@yahoo.com, Nume şi prenume reprezant lichidator judiciar Ciubucă
Alexandru
6.Subsemnatul: Ciubucă Alexandru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Imobil Inter SRL, conform
Încheierii comerciale nr. 768/C/17.05.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 420/1371/2012, în
temeiul art. 131 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică
Cererea de închidere a procedurii
Astfel întocmită: Prin care solicităm onoratei instanţe pronunţarea unei sentinţe în baza art.131 din Legea nr.85/2006 de
închidere a procedurii şi de radiere din evidentele ORC Mureş a societăţii debitoare, motivat de faptul că în averea
societăţii falite nu sunt identificate bunuri, iar cererea de antrenare a răspunderii nu a fost admisă, pentru urmatoarele
motive:În fapt, ca urmare deschiderii procedurii de insolvenţă, în baza cererii formulate de către lichidatorul judiciar
desemnat de către Oficiul Registrului Comerţului conform rezoluţiei nr. 11467/28.11.2011, s-a solicitat deschiderea
procedurii de insolvenţă, în formă simplificată, iar conform Încheierea nr.768/C/17.05.2012 instanţa a admis cererea
formulată de către lichidatorul judiciar, iar pe cale de consecinţă a dispus deschiderea procedurii simplificate, fiind
desemnat în calitate de practician în insolvenţă, subscrisul cabinet individual de insolvenţă Ciubucă Alexandru.În cadrul
prezentei proceduri de insolvenţă lichidatorul judiciar a efectuat toate etapele procedurale stabilite în sarcina sa, însă a
fost vadit de informaţiile utile şi necesare bunei desfăşurării a activităţii deoarece la sediul social declarat nu au fost
identificată societatea, iar la ultimul domiciliu cunoscut al fostului administrator statutar nu s-a reuşit identificarea
persoanei în cauză care a avut atribuţii de conducere, opinând toodată că activitatea societăţii debitoare a încetat în
cursul anului 2007, aşa cum a rezultat şi din evidenţa financiar contabilă identificată pe siteul Ministerului de Finanţe;
au fost efectuate demersurile de notificare a creditorilor potențiali; a serviciilor publice care dețin informații cu privire
la eventuale active mobiliare și imobiliare; s-au efectuat demersuri de notificare a executorilor judecătorești pentru
identificarea eventualelor dosare de executare silită; s-au notificat potențialele bănci comerciale pentru identificarea
conturilor de operațiuni a debitoarei; s-au efectuat demersuri de notificare a administrație fiscale din Sighișoara precum
și trezoreria Sighișoara; s-a efectuat notificarea cu Oficiul registrului comerțului privind deschiderea procedurii; au fost
efectuate notificări cu societatea debitoare pentru comunicarea actelor contabile însă acest demers a rămas fără nici un
rezultat; s-a efectuat publicitatea în cotidianul Adevărul precum și la buletinul procedurilor de insolvență.Prin
Convocatorul nr.704/30.05.2012, a fost convocată Adunarea Generală a Asociaţilor debitoarei SC Imobil Inter SRL
pentru data de 15.06.2012. Ordiea de zi propusă spre dezbateri şi comunicată asociaţiilor: „1. Desemnarea
administratorului special în prezenta procedură în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.85/2006.” La şedinţa
din data de 15.06.2012 nu au fost prezenţi asociaţii debitoarei, iar conform procesului verbal nr.795/15.06.2012 asociaţii
nu a fost prezenţi drept pentru care lichidatorul judiciar apreciază că asociaţii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute
de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special.Prin Convocatorul nr.977/07.08.2012, creditorii au fost
înştiinţaţi cu privire convocarea Adunării creditorilor, pentru data de 17.08.2012, având ca ordine de zi supusă
dezbaterilor: Desemnarea componenţei comitetului creditorilor.Confirmarea actualului lichidator judiciar.Stabilirea
remuneraţiei. Propunerea lichidatorului judiciar este ca acesta să fie stabilită la nivelul la nivelul a trei salarii medii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7188/19.04.2013

brute pe economie şi 10%; exclusiv TVA; din toate sumele încasate în cadrul prezentei proceduri la care se adaugă
cheltuielile de procedură.Dezbaterea şi aprobarea raportului cu privire la cauzele insolvenţeiConform Procesului verbal
încheiat cu această ocazie sub nr.1013/17.08.2012, publicat la BPI nr.11568/22.08.2012, adunarea creditorilor a
hotărât:Atribuţiile comitetului creditorilor vor fi îndeplinite de adunarea creditorilor.Se confirmă lichidatorul judiciar
desemnat în persoana practicianului în insolvenţă Cabinet Individual Ciubucă Alexandru.Se stabileşte onorariul
lichidatorului judiciar desemnat la cuantumul de 2.000 lei pe toată procedura şi un onorariu de succes de până la 5%
raportat la totalul sumelor distribuite creditorilor. Raportul nr.809/21.06.2012, cu privire la cauzele care au dus la
deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, a fost depus la grefa instanţei în data de 26.06.2012. S-a efectuat
publicarea anunţului cu privire la raportul cu privire la cauzele insolvenţei în Buletinul procedurilor de insolvenţă,
anunţul apărând în BPI nr.9271/27.06.2012, iar în urma analizei efectuate, pe baza situaţiilor financiare identificate din
surse publice, lichidatorul judiciar constată că debitoarea se confruntă cu probleme financiare începând cu anul 2005 şi
continuă pe toată perioada analizată. În opinia lichidatorului judiciar alte cauze care au dus societatea treptat la starea de
insolvenţă, sunt:Valorile nejustificat de mari a activelor contabile pentru perioada analizată, faţă de care nu se cunosc
nici un element cert de identificare a acestora.Neţinerea unei contabilităţi în conformitate cu legea deoarece există un
refuz de predare a documentelor contabile prin nedepunerea la grefa instanţei conform art.28 din Legea nr.85/2006,
precum şi prin prisma faptului că sociateatea a fost dizolvată prin hotărârea Tribunalului Specializat Mureş la data de
15.02.2011, conform dosarului cu nr.3832/1371/2010. În cea ce priveşte pe fostul administrator statutar Marian Ioana
Alexandra, lichidatorul judicar poate aprecia incidente prevederile dispoziţiilor art.138 lit.a și lit.d din Legea nr.85/2006
privind angajarea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere, Prin depunerea la dosarul cauzei a declaraţiilor de
creanţă sa întocmit tabelul preliminar de creanţe cu nr.976/07.08.2012, care a fost depus şi înregistrat la grefa
Tribunalului Specializat Mureş, fiind totodată publicat la BPI nr.11284/14.08.2012. faţă de acest tabel preliminar nu au
fost formulate contestaţii, iar în acest sens lichidatorul judiciar a depus la grefa instanţei şi tabelul definitiv de creanţe
cu nr.1136/19.09.2012.La data de 02.10.2012 lichidatorul judiciar a depus la grefa instanţei cererea de antrenare a
răspunderii personale, a pârâtei Marian Ioana Alexandra, formându-se în acest sens dosarul cu nr.420/1371/2012/a1,
prin care sa cerut obligarea acestuia în a aduce la masa credală a falitei suma de 1.278, 00 lei aferentă întregului pasiv al
societăţii falite la data formulării cererii de antrenare a răspunderii. Cererea de antrenare a răspunderii personale a fost
soluţionată prin sentinţa sentința nr.296/28.02.2013 în sensul respingerii acesteia, pentru suma solicitată, iar faţă de
acestă sentinţă în conformitate cu prevederile legale am informat creditorii că nu vom proceda la declararea recursului,
iar față de acest demers de informare nu sa comunicat nici un punct de vedere, astfel că această sentință a devenit
irevocabilă.În patrimoniul societăţii falite nu s-au identificat bunuri, nu au fost încasate sume de bani şi nu au fost
efectuate distribuiri de sume, iar ca şi grad de acoperire a sumelor înscrise la masa credală acest procent a fost
nul.Lichidatorul judiciar prin prisma neidentificării vreunor active în averea societăţii debitoare, precum şi prin
raportarea la cererea de antrenare a răspunderii materiale şi personale în sensul respingerii acesteia are la îndemână prin
virtutea prevederilor legale posibilitatea promovării unei cererii de închidere a procedurii de insolvenţă în baza art.131
din Legea nr. 85/2006.Prin prisma celor precizate mai sus considerăm că sunt îndeplinite condiţiile stipulate la art.131
din Legea nr.85/2006-privind procedura insolvenţei, drept pentru care în calitate de lichidator judiciar desemnat în
prezenta procedură solicităm, închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC Imobil Inter SRL; radierea
debitoarei din evidenţele ORC Mureş; iar pe cale de consecinţă conform art.136 din acelaşi act normativ solicităm
descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la prezenta procedură, debitor şi averea lui, creditori,
titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.În drept, prezenta cerere se întemeiază pe prevederile art.131 din Legii nr.
85/2006, raportat şi la prevederile art.136 -privind procedura insolvenţei.
În conformitate cu prevederile art.242 din codul de procedură civilă solicităm şi judecarea în eventuala lipsă a
reprezentanţilor noştri.
Semnătură şi ştampilă

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7188/19.04.2013, conţine 29 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29