Sunteți pe pagina 1din 36

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 15435 - Luni, 20.09.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea PIROŞ SECURITY SYSTEM SRL .............................................................................................................. 2

Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea GOLF TRADE SRL ...................................................................................................................................... 3

Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea PRESTAREA SERV UTIL SRL ................................................................................................................... 4

Județul Caraş-Severin ...................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea ADIVASDO PROD IMPEX SRL ................................................................................................................. 4

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea GYROS 2011 LIPSCANI SRL ..................................................................................................................... 5

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea ELYCONF LARYSA SRL ........................................................................................................................... 6

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea TIPOSTAR LOGISTIC S.R.L. ..................................................................................................................... 8

Județul Mureş ................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea DOCTOR UTILAJE SRL ............................................................................................................................. 8
2. Societatea DONA IMPEX SRL .................................................................................................................................... 11
3. Societatea ELITE SPORT SRL .................................................................................................................................... 11
4. Societatea SIMPREST IMPEX SRL ............................................................................................................................ 12
5. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 12

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 32


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 32
1. Societatea ECOLACT PROD SRL ............................................................................................................................... 32

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 35


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 35
1. Societatea LINALEX CONSTRUCT SRL ................................................................................................................... 35
2. Societatea LITCOV MARINE SERVICE SRL ............................................................................................................ 35

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PIROŞ SECURITY SYSTEM SRL, cod unic de înregistrare: 25742617
Romania, Tribunalul Arad,
Secţia a II a Civilă
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4
Dosar nr.3855/108/2017*
Termen: 27.09.2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Citaţie
emisă la: ziua 04, luna 06, anul 2021
SC Piros Security System SRL, Sediul social Vladimirescu, str. Fermei, nr. 4A, jud. Arad, Cod de identificare fiscală
25742617, J02/710/2009 Reprezentat prin lichidatorul judiciar Ioana Bubulete IPURL cu sediul în Arad, str.Tribunul
Buteanu, nr. 1, et. mansardă, ap. 1, Judeţ ARAD este chemat la această instanţă, camera 219, completul C5-Sindic, în
ziua de 27, luna 09, anul 2021, ora 09:10, în calitate de debitor în proces cu creditorii din lista anexă, pentru Legea nr.
85/2014..
Până la termen sunteţi obligat a depune taxa judiciara de timbru in suma de lei şi timbru judiciar in suma de lei, sub
sanctiunea anularii cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Andreea Farcaș Neamț
Lista creditori în dosar: 3855/108/2017*
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii prin Direcţia Regională Timiş, Timişoara,
str. Horia, nr. 24, jud. Timiş
Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara – Administraţia judeţeană a finanţelor publice Arad, Arad,
Bd. Revoluţiei, nr. 79, Jud. Arad.

Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GOLF TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 16921320
Raport de activitate al lichidatorului judiciar al
debitoarei SC Golf Trade SRL pentru termenul din data de 23.09.2021
Nr: 479, data emiterii: 20.09.2021
1.Date privind dosarul: nr. 2320/113/2015, Tribunalul Brăila Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
judecător sindic: Alina Atena Pavel.
2.Registratura instanței: Calea Călărașilor, nr. 47, Brăila.
3.Debitor:
SC Golf Trade SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în Brăila, str. Piața Luminii, nr. 9, jud.
Brăila, număr de ordine în Registrul Comerțului J9/933/2004 și CUI 16921320.
4.Lichidator judiciar: Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL, cu sediul în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, nr. înregistrare
RFO II 0392, CUI RO 25841122, tel.:0239/682944, fax:0239/682800, e-mail:office.braila@sierraquadrant.ro.
5.Subscrisa Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Golf Trade SRL, în
baza sentinței nr. 50 din data de 08.02.2017 pronunțată de Tribunalul Brăila, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2320/113/2015, în temeiul art. 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, solicită publicarea raportului de activitate pentru data de 23.09.2021, de mai
jos:
Solutionarea contestatiilor: Creditorul UniCredit Bank a formulat contestatie impotriva tabelului rectificat al creantelor
iar Intesa SanPaolo Bank a formulat contestatie impotriva masurii luate în cadrul raportului referitor la rectificarea
tabelului creantelor, cat și impotriva tabelului de creante, contestatii ce fac obiectul dosarelor nr. 2320/113/2015/a9 și
2320/113/2015/a10.
In cadrul dosarului 2320/113/2015/a9 instanta de fond a dispus instanța a admis în parte contestația formulată de
contestatoarea SC UniCredit Bank SA și a dispus înscrierea acestei creditoare în tabelul definitiv consolidat rectificat de
creanțe cu o creanță în suma de 447.234,27 lei prin hotararea nr. 97 din data de 02.04.2021.
Impotriva sentintei, lichidatorul judiciar a formulat cerere de apel. Prin hotararea nr. 210 din data de 08.09.2021,
instanta de apel a admis excepția, invocată din oficiu, a tardivității și a respins ca tardiv apelul declarat de UniCredit
Bank SA.
A admis apelurile declarate de Golf Trade SRL și Niculae Lucilius Cristian și Niculae Ramona Claudia împotriva
sentintei de fond a Tribunalului Brățila. A schimbat sentința și încheierea apelate, în sensul ca a admis excepția
tardivității și a respins ca tardivă contestația formulată de UniCredit Bank SA.
In cadrul dosarului 2320/113/2015/a10, s-a depus raportul de expertiza și supliment la raport, de catre expert. In cauza,
instanta a acordat termen în data de 23.09.2021 pentru achitarea onorariului expertului și pentru ca partile sa-si
pregateasca apararile.
In concluziile celor prezentate, solicitam termen pentru continuarea procedurii, în vederea solutionarii litigiilor și
valorificarii bunului imobil al debitoarei.
Lichidator judiciar,
Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL,
reprezentat de p.i. Adina Lupașcu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PRESTAREA SERV UTIL SRL, cod unic de înregistrare: 33497543
Raport nr. 22 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar și justificarea
cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. (1) din legea privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență pentru debitorul Prestarea Serv Util SRL,
Nr. 1177/17.09.2021
Număr dosar: 1765/114/2017*, Tribunal: Buzău, Secția: A II – a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător
sindic: Elena Cristina Vlad
Temei juridic: art.59, alin (1), din Legea 85/2014
Lichidator judiciar: Expert Cont Insolvency S.P.R.L., operator de date cu caracter personal nr. 15523, sediu ales: Buzău,
str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, jud. Buzău, cod de identificare fiscală RO25057150, număr de înregistrare RFO II 0363, E-
mail: info@expertcontinsolvency.ro
Debitor: Prestarea Serv Util SRL, cu sediul în Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului, nr. 688, județul
Buzău, număr de ordine în Registrul Comerțului: J10/592/2014, cod fiscal 33497543.
Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1. Referitor la Tabelul definitiv consolidat rectificat nr. 2:
Am procedat la întocmirea, depunerea la grefa Tribunalului Buzău și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență
nr. 10897/18.06.2021 a Tabelului definitiv consolidat rectificat nr. 2 al creanțelor debitoarei Prestarea Serv Util SRL.
Prin intermediul tabelului mai sus menționat lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea creanței D.G.R.F.P. Galați –
prin A.J.F.P. Buzău prin includerea sumei de 14.106 lei aferentă cererii de plată nr. 1186/14.07.2020.
2. Referitor la dosarul nr. 1765/114/2017/a4:
Prin intermediul încheierii de ședință din data de 07.10.2020 instanța a admis cererea de suspendare a judecății cauzei
formulată de contestatoare și, pe cale de consecință, a dispus suspendarea judecării cauzei până la soluționarea
definitivă a apelului formulat împotriva sentinței civile nr. 183/09.09.2020.
Având în vedere soluționarea apelului definitivă a apelului formulat împotriva sentinței civile nr. 183/09.09.2020, în
cadrul dosarului nr. 1765/114/2017/a4 a fost stabilit un nou termen de judecată în data de 08.09.2021.
Având în vedere publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10897/18.06.2021 a Tabelului definitiv
consolidat rectificat nr. 2 al creanțelor debitoarei Prestarea Serv Util SRL, tabel prin intermediul căruia lichidatorul
judiciar a procedat la actualizarea creanței D.G.R.F.P. Galați – prin A.J.F.P. Buzău prin includerea sumei de 14.106 lei
aferentă cererii de plată nr. 1186/14.07.2020, am solicitat prin intermediul notelor scrise depuse pentru termenul din
data de 08.09.2021 ca instanța să constate ca fiind rămasă fără obiect contestația ce formează obiectul dosarului nr.
1765/114/2017/a4.
Solicităm închiderea procedurii de insolvență conform art. 174 din Legea nr. 85/2014, radierea societății debitoare de la
Oficiul Registrului Comerțului și descarcarea de sarcini și responsabilități a lichidatorului judiciar.
Cheltuielile cu procedura insolvenței, neachitate până la momentul actual sunt în sumă totală de 0,00 lei.
Expert Cont Insolvency SPRL

Județul Caraş-Severin
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ADIVASDO PROD IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17677305
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență
Nr. 3583 Data emiterii: 17.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin.
3.1. Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL, cod de identificare fiscală: 17677305; Sediul social: Moldova Nouă,
Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/570/2005.
3.2. Administrator special: nu este cazul.
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă,
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro.
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL,
conform Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, respectiv conform Deciziei civile nr.
582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr.
2038/115/2019/a3, în temeiul art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 comunică:
Raportul de analiză a cererii de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de creditorul Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, astfel întocmit, în anexă,
în număr de 1 (una) file.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Raport de analiză a cererii de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de creditorul Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin
Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Judecător sindic: Vasilovici Stiuj Viviana
Temei juridic: art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL
Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL
1. Referitor la Cererea de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin
În data de 17.09.2021 lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin intermediul dosarului electronic, Cererea de plată
nr. 2583/15.09.2021 formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, prin care a solicitat, în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea
nr. 85/2014, plata sumei de 1.100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare conform Sentinței penale nr. 34/26.04.2021 a
Tribunalului Caraș-Severin pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019.
În susținerea cererii, creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a anexat Fișa sintetică totală emisă la data de 15.09.2021; Scrisoarea de
debitare nr. 4856/25.05.2021.
Analiza cererii de plată
Conform disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 - Scutirea organelor fiscale de plata taxelor. Organele fiscale sunt scutite
de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea
administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.
Prin Sentința penală nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-
Severin, Secția Penală, s-a dispus:
„[...] În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii Gheorghiţanu A. şi S.C. Adivasdo Prod Impex
S.R.L., la plata sumei de câte 1.100 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.”
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia și a constatat faptul că
debitele solicitate debitorului Adivasdo Prod Impex SRL – în faliment, sunt debite curente, născute în perioada
ulterioară deschiderii procedurii simplificate de insolvență.
Măsura lichidatorului judiciar
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, privind plata sumei de
1.100 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la
masa credală, urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare.
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în Buletinul
Procedurilor de Insolvență a raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în
procedura simplificată de insolvență a debitorului Adivasdo Prod Impex SRL.
Lichidator judiciar,
Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GYROS 2011 LIPSCANI SRL, cod unic de înregistrare: 30758644
Sanchi Gheorghe - Cabinet Individual de Insolvență, cod de identificare fiscală 21116394, sediul social în Constanța,
str. Badea Cărțan,nr.16,bloc BC9,scara A,ap.4,Parter, județul Constanța, Număr de înscriere în tabloul practicienilor de
insolvență 1B1042, telefon 0722/744213, E-mail: sanchi.gheorghe@yahoo.com.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în
condițiile art.159 alin (1) și art.161 din legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
pentru debitorul Gyros 2011 Lipscani SRL
Nr. 24/17.09.2021
Numar Dosar, 8115/118/2015,Tribunalul Constanța, Secția a II –a Civilă.
Judecător sindic :Cristina Constantinescu
Termen:20.09.2021,Complet F7,ora:11:00
Arhiva Instanței: Constanța, str. Traian, nr. 31, număr de telefon 0241/551354, Programul arhivei / registraturii
instanței: Luni – Vineri 8:30-12:30.
Debitor:Gyros 2011 Lipscani SRL,cu sediul în Municipiul Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu ,nr.56,Bloc
LE3,Sc.B,Et.1,Ap.16,județ Constanța ,cod fiscal :30758644, numărul de ordine în registrul comerțului :J13/2193/2012.
Creditori:Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați.Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Constanta,str. I.G.Duca ,nr.18.
Lichidator judiciar: Sanchi Gheorghe - Cabinet Individual de Insolvență, cod de identificare fiscală 21116394, sediul
social: Constanța, str. Badea Cărțan,nr.16,bloc BC9,scara A,ap.4,Parter, județul Constanța, Număr de înscriere în
tabloul practicienilor de insolvență 1B1042, telefon 0722/744213, E-mail: sanchi.gheorghe@ yahoo.com,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Subsemnatul: Sanchi Gheorghe - Cabinet Individual de insolvență, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Gyros
2011 Lipscani SRL, desemnat conform Încheiere de ședință nr.731/26.04.2017. pronunțată de Tribunalul Constanța,
Secția a II-a Civilă, în dosarul nr.8115/118/2015, în temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență,
I.Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1.Lichidatorul judiciar Sanchi Gheorghe –Cabinet Individual de Insolvență,pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de
lege, în baza incheiere de deschidere a procedurii insolvenței în forma generala,nr.94/01.02.2016 pronunțată de
Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr.8115/118/2015, conform extras ONRC anexat,poz.64.
Am întocmit și Publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.3337/16.02. 2016, notificarea nr.2/16.02.2016,privind
deschiderea procedurii de insolventa în forma generală, conform extras ONRC anexat,poz.66.
Am întocmit și Publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.12108/19.06. 2017, notificarea
nr.3/19.06.2017,privind deschiderea procedurii de insolventa în forma generală, conform extras ONRC anexat,poz.45.
Am întocmit și Publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.12833/28.06.2017, notificarea nr.4/28.06.2017
privind deschiderea procedurii de insolventa în forma generală, conform extras ONRC anexat,poz.44.
Am publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență ,nr.23651/11.12.2019,Tabelul definitiv consolidat rectificat al
creanțelor nr.11/09.12.2019,conform extras ONRC anexat,poz.11.
Am publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență ,nr.15732/23.09.2020,Raport lunar privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art.159 alin (1) și art.161 din legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru debitorul Gyros 2011 Lipscani SRL,nr.22/11.12.2020,
conform extras ONRC anexat,poz.5.
Am publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență ,nr.6282/08.04.2021,Raport lunar privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art.159 alin (1) și art.161 din legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru debitorul Gyros 2011 Lipscani SRL,nr.23/08.04.2021,
conform extras ONRC anexat,poz.4.
II. In perioada de la 11.12.2020-17.09.2021,nu sau efectuat incasari și plati.
III Alte mențiuni:
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanta,a formulat cerere de atragere a raspunderii patrimoniale în baza
art.169 din Legea 85/2014,impotriva:intimat Cumita Vanghele, mostenitor al Cumita Maria ,intimat Făcea Ianus și
intimat Picardson LTD prin Cumita Ramona,pentru care s-a format dosarul nr.8115/118/2015/a1,cu termen de
judecatav la data de 18.05.2021.
Conform Hotarare nr.648/18.05.2021 ,instanta respinge actiunea formulata de reclamanta DGRFP Galați - AJFP
Constanța în contradictoriu cu pârâtul FĂCEA IANUȘ, ca nefondată. Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta
DGRFP Galați - AJFP Constanța în contradictoriu cu pârâții CUMIȚA VANGHELE și PICARDSON LTD. În baza art.
169 al. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, dispune antrenarea răspunderii pârâților CUMIȚA VANGHELE și PICARDSON
LTD, în solidar, pentru suma de 5.792.822 lei reprezentând pasivul debitoarei GYROS 2011 LIPSCANI SRL, sumele
urmând a intra în averea debitoarei și fiind destinate acoperirii pasivului acesteia.
Avand în vedere ca pe rolul CA PE ROLUL Curtii de Apel Constanta se afla dosarl D8115/118/2015/a1 ,avand ca
obiect apel formulat de paratul Cumita Vanghele ,va rugam să aprobați acordarea unui termen pentru continuarea
procedurii prevăzută de Legea nr.85/2014,pănă la soluționarea definitiva a dosarului 8115/118/2015/a1.
Solicitam judecarea în lipsa,in baza art.223 alin.3,Cod procedura civila,in masura în care prezenta personala sau prin
reprezentant nu este absolut necesara,avand în vedere evitarea infectarii cu SARS-Cov-2.
Anexăm la prezentul raport:
-Extras ONRC,din data de 17.09.2021.
Domnului Presedinte al Tribunalului Constanta Sectia a II-a Civilă
Data 17.09.2021
Lichidator judiciar al debitoarei al Gyros 2011 Lipscani SRL,
Sanchi Gheorghe-Cabinet Individual de Insolvență

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELYCONF LARYSA SRL, cod unic de înregistrare: 35538658
România, Tribunalul Dolj, Secția a II– a Civilă
Str. Brestei nr. 12.
Dosar. 4756/63/2020
Comunicare
Sentința nr. 295 din data de 13.09.2021.
emisă la: ziua 17 luna 09 anul 2021.
Debitor
1. Nr SC Elyconf Larysa SRL-Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 10, bl. 8, sc. 1, ap. 16, Județ Dolj
Creditor
2. Nr A.J.F.P. Dolj-Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Județ Dolj
3. Nr CEZ Vanzare SA-București, Sediu ales: București. Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A. Clădirea C3, et. 7, sect. 2
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

4. Nr Eingie România SA-București, Sediu ales: București, sect. 1, str. Frumoasa, nr. 41
Participant-Administrator Judiciar
6. Nr Siomax SRL-Mun. Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 3, et. P+E, Județ Gorj
Participant-Administrator Special
7. Nr Segărceanu Victor-Craiova, Allea Arh. Duiliu Marcu, nr. 10, bl. 8, sc. 1, ap. 16, Județ Dolj
se comunică, alăturat, copia Sentinței nr. 295 din data 13.09.2021, pronunțată în dosarul nr. 4756/63/2020 de Tribunalul
Dolj, Secția a II–a Civilă, privind debitorul SC Elyconf Larysa SRL-Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 10, bl. 8, sc.
1, ap. 16, Județ Dolj, pentru procedura insolvenței prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă
Dosar nr. 4756/63/2020
Sentința nr. 295/2021
Ședința publică de la 13 Septembrie 2021
Completul compus din:
Președinte Constanța Pricină
Grefier Florin Răzvan Tîmplaru
Pe rol, analiza situației actuale privind pe debitoarea SC Elyconf Larysa SRL, cu sediul în Craiova, Aleea Arh. Duiliu
Marcu, nr. 10, bl. 8, sc. 1, ap. 16, jud. Dolj.
La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței următoarele:
-la data de 09.09.2021, administratorul judiciar Siomax SPRL a depus la dosarul cauzei raportul nr. 5950/09.09.2021
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 64 din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență pentru debitorul SC Elyconf Larysa SRL.
Instanța în temeiul dispozițiilor prevăzute de Legea 85/2014, urmează a lua act de raportul nr. 5950/09.09.2021 privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 64 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență pentru debitorul SC Elyconf Larysa SRL.
Constatând cauza în stare de judecată, instanța o reține spre soluționare.
Instanța,
Asupra cauzei de față;
Constată că la data de 05.07.2021, administratorul judiciar judiciar Siomax SPRL, desemnat să administreze procedura
insolvenței debitoarei SC Elyconf Larysa SRL, a solicitat ca în temeiul dispozițiilor art. 145 alin. (1) lit c) din Legea nr.
85/2014 să se dispună deschiderea falimentului SC Elyconf Larysa SRL și de asemenea a solicitat confirmarea Siomax
SPRL în calitate de lichidator judiciar.
A învederat că prin încheierea de ședința din dala de 01.02.2021 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.
4756/63/2020, s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar Forinsolv SPRL cu administratorul judiciar Siomax
SPRL cu sediul în Târgu-Jiu. str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al
U.N.P.I.R. sub nr. Rfo 11-0024/2006.
A arătat că prezentul Raport de activitate se refera la perioada 03.07.2021-09.09.2021 în care a desfășurat activități
specifice legii nr. 85/2014.
În perioada de referința a prezentului Raport de activitate nu a reușit să contacteze administratorul special al debitoarei.
Astfel în această perioadă nu s-a putut realiza o analiza a situației încasărilor și plaților precum și a indicatorilor
economici ai societății debitoare.
În ce privește cererea de trecere la faliment formulată de către lichidatorul judiciar, a menționat că pană la această data
nici un creditor nu a formulat un punct de vedere de respingere ori de admitere.
Totuși, ca urmare a respingerii planului de reorganizare de către creditori, în conformitate cu prevederile art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 85/2014, astfel, cum planul de reorganizare formulat de către administratorul special nu a fost acceptat
de către creditori conform hotărârii adunării creditorilor din data de 02.06.2021 solicită judecătorului sindic ca în
temeiul art. 145 alin. 1 lit c) din Legea nr. 85/2014 să se dispună dispună deschiderea procedurii falimentului societății
Elyconf Larysa SRL și sa confirme în calitate de lichidator judiciar practicianul în insolventa Siomax SPRL.
Conform disp. art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea
activității sale aduce pierderi sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii, oricare dintre creditori
sau administratorul judiciar pot solicita oricând judecătorului sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului.
Potrivit dispozițiilor art. 107 alin. 1 lit C din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va decide intrarea în faliment în
situația în care obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile planului confirmat sau
desfășurarea activității debitorului în cursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale.
În cauză instanța constată că debitorul nu s-a conformat planului, obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu au
fost îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat.
Constatând că sunt îndeplinite condițiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 145 alin. 1 lit C din Legea nr.
85/2014, ca unică soluție pentru satisfacerea eventuală a creanțelor creditorilor, instanța urmează a dispune începerea
procedurii falimentului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Va fi desemnat ca lichidator judiciar Siomax SPRL, ce a deținut anterior calitatea de administrator judiciar.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea administratorului judiciar Siomax SPRL
In temeiul art. 145 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Elyconf Larysa SRL, cu sediul în Craiova, Aleea Arh. Duiliu
Marcu, nr. 10, bl. 8, sc. 1, ap. 16, jud. Dolj.
În temei art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
Desemnează provizoriu lichidator judiciar pe Siomax SPRL, ce a avut anterior calitatea de administrator judiciar, cu o
retribuție lunară provizorie de 1.000 lei și care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege.
Dispune dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare.
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea din oficiu a mențiunii, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvență.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor născute în cursul procedurii la 11.10.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea în
BPI a tabelului suplimentar al creanțelor 25.10.2021.
Fixează termenul limită pentru soluționarea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii și întocmirea
tabelului definitiv consolidat la 22.11.2021.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.
Pronunțată în ședința publică de la 13 Septembrie 2021.
Preşedinte, Grefier,
Constanța Pricină Florin Răzvan Tîmplaru

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TIPOSTAR LOGISTIC S.R.L., cod unic de înregistrare: 38785725
Tribunalul Galați
Secția a II a Civila
Dosar nr. 2605/121/2021
Tabel definitiv
al creanțelor înregistrate față de debitor
TIPOSTAR LOGISTIC SRL
Valoarea Valoarea Ponderea % Sume
Nr.
Numele creditorilor creanței creanței contestate /
crt. în grad în total
solicitate (lei) reținute (lei) Observații
creanțe bugetare conf. art. 161 pct. 5 Legea 85/2014
DGRFP GALATI - AJFP
1 1,012,982.00 1,012,982.00 99.9962 99.9962
GALATI
MUNICIPIUL GALATI -
DIRECTIA GENERALA
2 38.00 38.00 0.0038 0.0038
IMPOZITE, TAXE SI ALTE
VENITURI LOCALE
total creanțe bugetare 1,013,020.00 1,013,020.00 100.00 100.00
total general 1,013,020.00 1,013,020.00 100.00 100.00
CII TOMESCU ALINA SANDA
practician în insolvența

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DOCTOR UTILAJE SRL, cod unic de înregistrare: 30338055
Raportul privind modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor de către lichidatorul judiciar al debitoarei
Doctor Utilaje SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite)
Nr. de înregistrare: 1723 din 17.09.2021
Date privind dosarul: dosarul nr. 135/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș. Judecător sindic: Flavius Gheorghe
Mureșan.
Debitoare: Doctor Utilaje SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Comuna Cristești, sat Cristești, str.
Principală, nr. 562/b, jud. Mureș, având C.U.I. 30338055, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/584/2012.
Lichidator judiciar provizoriu: Hodoș Business Recovery S.P.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, str. Târgului nr.15, jud.
Mureș, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei sub nr. RFO II 0409, având C.U.I. RO 26197420.
Fax: 0371/614.972. E-mail: hbr@hodos.eu.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Temei juridic: art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu
modificările și completările ulterioare.
I. Mențiuni cu privire la demersurile efectuate de către lichidatorul judiciar provizoriu în urma pronunțării Sentinței nr.
309/28.06.2021 a Tribunalului Specializat Mureș:
Prin Sentința nr. 309/28.06.2021 pronunțată în dosarul nr. 135/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș și publicată
în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12061/09.07.2021, instanța a admis cererea formulată de creditoarea Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, în temeiul
art. 70 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a dispus deschiderea procedurii falimentului față de societatea Doctor Utilaje
SRL Prin aceeași hotărâre judecătorească, societatea Hodoș Business Recovery S.P.R.L. a fost desemnată în calitate de
lichidator judiciar provizoriu al societății debitoare.
În temeiul acestei sentințe, lichidatorul judiciar provizoriu al debitoarei a efectuat următoarele demersuri:
A întocmit notificarea nr. 1283/05.07.2021 de deschidere a procedurii falimentului, pe care a comunicat-o către DGRFP
Brașov - AJFP Mureș și UAT Comuna Cristești. Notificarea nr. 1283/05.07.2021 de deschidere a procedurii
falimentului a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11731/05.07.2021.
A întocmit notificarea nr. 1285/05.07.2021, ce a fost comunicată, prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul
debitoarei, precum și la adresele de domiciliu ale asociatului unic, Torok Csongor Attila, și ale fostului administrator
statutar Torok Attila. În cuprinsul acestei notificări, lichidatorul judiciar a menționat următoarele aspecte: „prin Sentința
nr. 309/28.06.2021 pronunțată în dosarul nr. 135/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș, instanța a dispus
deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei Doctor Utilaje SRL În temeiul art. 85 alin. (4) și
art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a încetat
dreptul de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din
avere și de a dispune de acestea.”
Prin aceeași notificare, lichidatorul judiciar provizoriu le-a solicitat asociatului unic, Torok Csongor Attila, și ale
fostului administrator statutar Torok Attila ca, în termen de 7 zile de la primirea prezentei, să se prezinte la sediul
lichidatorului judiciar din Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 15, jud. Mureș, în vederea predării gestiunii averii debitoarei.
În urma acestei notificări, Torok Csongor Attila a predat lichidatorului judiciar, cu două ocazii diferite (27.07.2021 și
04.08.2021), acte contabile privind debitoarei ce sunt aferente anilor 2016 - 2020.
Prin convocatorul nr. 1286/05.07.2021, lichidatorul judiciar provizoriu l-a convocat pe asociatul unic al debitoarei
pentru data de 19.07.2021, pentru desemnarea administratorului special al debitoarei. Cu ocazia ședinței din data de
19.07.2021, nu a fost desemnat un administrator special al debitoarei Doctor Utilaje SRL
A întocmit, în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția
insolvenței nr. 1449/09.08.2021. Raportul a fost înregistrat la dosarul cauzei, prin registratura instanței, în data de
10.08.2021. De asemenea, lichidatorul judiciar provizoriu a mai întocmit anunțul nr. 1451/09.08.2021 privind
depunerea la dosarul cauzei a raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția insolvenței nr.
1449/09.08.2021, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13458/10.08.2021.
A întocmit tabelul preliminar de creanțe nr. 1548/23.08.2021, depus la dosarul cauzei în data de 26.08.2021 și publicat
în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14026/25.08.2021. Conform acestui act de procedură, D.G.R.F.P. Brașov -
A.J.F.P. Mureș este singurul creditor al debitoarei, deținând o creanță bugetară de 629.180 lei, înscrisă la masa credală a
debitoarei în temeiul art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014.
Din informațiile obținute de către lichidatorul judiciar provizoriu de pe portalul instanțelor de judecată, împotriva
tabelului preliminar de creanțe nr. 1548/23.08.2021 nu au fost formulate contestații în termenul prevăzut de art. 111 din
Legea nr. 85/2014.
Prin convocatorul nr. 1549/23.08.2021, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14027/25.08.2021, a
convocat Adunarea creditorilor pentru data de 31.08.2021 cu următoarea ordine de zi:
A) Confirmarea societății Hodoș Business Recovery SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei.
b) Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar al debitoarei în valoare de 2.000 lei + TVA / lună, la care se adaugă un
onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor.
Conform celor consemnate în procesul-verbal nr. 1622/31.08.2021, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
14301/31.08.2021, Adunarea Creditorilor nu a confirmat societatea Hodoș Business Recovery SPRL în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei și nu a aprobat onorariul lichidatorului judiciar al debitoarei în valoare de 2.000 lei +
TVA / lună, la care se adaugă un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor.
A formulat către principalele instituții financiar - bancare (OTP Bank România, Raiffeisen Bank SA, CEC Bank, ING
Bank NV Amsterdam, Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare și Banca Comercială Română) notificări cu
privire la deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei și la principalele efecte legale ale dispozițiilor
Sentinței nr. 309/28.06.2021 a Tribunalului Specializat Mureș. De
În ce privește demersurile de identificare a bunurilor din averea debitoarei, lichidatorul judiciar provizoriu al debitoarei
a efectuat următoarele demersuri:
a) Prin cererea nr. 1300/06.07.2021, lichidatorul judiciar provizoriu a solicitat Comunei Cristești să-i comunice dacă
societatea debitoare înregistrează datorii față de bugetul local al unității administrativ-teritoriale născute după data
deschiderii procedurii simplificate a falimentului iar, în caz afirmativ, să-i comunice cuantumul datoriilor și modul de
alcătuire a acestora. Prin aceeași cerere, lichidatorul judiciar provizoriu a mai solicitat UAT Comuna Cristești să-i
comunice dacă, în prezent, sunt înregistrate în evidențele UAT-ului bunuri mobile sau imobile pe numele societății
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

debitoare.
Prin adresa nr. 1300/06.07.2021, emisă ca răspuns la cererea lichidatorului judiciar provizoriu nr. 1300/06.07.2021,
Comuna Cristești a precizat că debitoarea „nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a instituției noastre.
Societatea Doctor Utilaje SRL a avut înregistrate bunuri impozabile care au fost înstrăinate în anii trecuți și pentru care
au fost achitate impozitele locale datorate Comunei Cristești.”
b) A transmis către OCPI Mureș adresa nr. 1289/05.07.2021, prin care a informat această instituție cu privire la
deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei.
Prin Certificatul privind identificarea numărului topografic / cadastral și de carte funciară după numele / denumirea
proprietarului nr. 55930/07.07.2021, OCPI Mureș precizează faptul că instituția nu a identificat „înregistrări referitoare
la bunuri imobile”.
II. Mențiuni cu privire la cheltuielile ocazionate de derularea procedurii falimentului împotriva debitoarei și la onorariul
lichidatorului judiciar provizoriu:
De la data deschiderii procedurii falimentului împotriva debitoarei DOCTOR UTILAJE SRL și până în prezent,
lichidatorul judiciar provizoriu a avansat din fonduri proprii suma totală de 62,36 lei, alcătuită astfel:
Numărul documentului Data documentului Valoare (lei, inclusiv
Furnizor
justificativ justificativ TVA)
CN Poșta Română DIV00011635 05.07.2021 8,72
CN Poșta Română DIV00011634 05.07.2021 8,72
CN Poșta Română DIV00011636 05.07.2021 8,72
CN Poșta Română DIV00011709 06.07.2021 26,2
DGEP Mureș 91 06.07.2021 5
DGEP Mureș 90 06.07.2021 5
Total 62,36
De la data deschiderii procedurii falimentului împotriva debitoarei și până în prezent, lichidatorul judiciar provizoriu nu
a încasat sume cu titlu de onorariu. Conform celor consemnate în Sentința nr. 309/28.06.2021 pronunțată în dosarul nr.
135/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș, instanța a stabilit un onorariu provizoriu al lichidatorului judiciar în
valoare de 1.500 lei pentru întreaga procedură.
Alăturat prezentei depunem la dosarul cauzei următoarele înscrisuri:
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11731/05.07.2021 privind publicarea notificării nr. 1283/05.07.2021 de
deschidere a procedurii falimentului, în extras.
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14026/25.08.2021 privind publicarea tabelului preliminar de creanțe nr.
1548/23.08.2021, în extras.
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13458/10.08.2021 privind publicarea anunțului nr. 1451/09.08.2021 privind
depunerea la dosarul cauzei a raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția insolvenței nr.
1449/09.08.2021, în extras.
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14027/25.08.2021 privind publicarea convocatorului adunării creditorilor nr.
1549/23.08.2021, în extras.
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14301/31.08.2021 privind publicarea procesului-verbal al adunării creditorilor
nr. 1622/31.08.2021, în extras.
Notificarea lichidatorului judiciar provizoriu nr. 1285/05.07.2021, în copie.
Convocatorul nr. 1286/05.07.2021, adresat de către lichidatorul judiciar provizoriu către asociatul unic al debitoarei, în
copie.
Cererea lichidatorului judiciar provizoriu nr. 1300/06.07.2021, adresată U.A.T. Comuna Cristești, în copie.
Adresa nr. 1300/06.07.2021, emisă de Comuna Cristești ca răspuns la cererea lichidatorului judiciar provizoriu nr.
1300/06.07.2021, în copie.
Certificatul privind identificarea numărului topografic / cadastral și de carte funciară după numele / denumirea
proprietarului nr. 55930/07.07.2021, eliberat de OCPI Mureș, în copie.
Notificările transmise de lichidatorul judiciar provizoriu către principalele instituții financiar - bancare (OTP Bank
România, Raiffeisen Bank SA, CEC Bank, ING Bank NV Amsterdam, Banca Transilvania, Banca Română de
Dezvoltare și Banca Comercială Română), către O.R.C.T. Mureș (adresa nr. 1290/05.07.2021) și către O.C.P.I. Mureș
(adresa nr. 1289/05.07.2021), în copie.
Cererile lichidatorului judiciar provizoriu nr. 1292/05.07.2021 și nr. 1293/05.07.2021 către Direcția Generală de
Evidență a Persoanelor Mureș, în copie.
Adresele nr. 16431/14.07.2021 și nr. 16432/14.07.2021, eliberate de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș
ca răspuns la cererile lichidatorului judiciar provizoriu nr. 1292/05.07.2021 și nr. 1293/05.07.2021, în copie.
Dovezile privind cheltuielile ocazionate de derularea procedurii falimentului împotriva debitoarei Doctor Utilaje SRL și
avansate din fondurile proprii ale lichidatorului judiciar provizoriu, în copie.
Total anexe: 51 de file.
Lichidator judiciar provizoriu Hodoș Business Recovery S.P.R.L.,
Prin practician în insolvență Daniela Micu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

2. Societatea DONA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 2849151


Raport privind verificarea declarațiilor de creanțe și a cererilor de plată
Nr. 6.924/17.09.2021
Număr dosar: 514/1371/2018 al Tribunalului Specializat Mureș; Judecător-sindic: Ionela Speranța Buliga
Temei juridic: art.58 alin.(2) coroborat cu art.59 alin.(1) și (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență
Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, cu datele din antet, reprezentată prin asociatul coordonator, ec. Todor-Soo
Ignație, desemnată prin Sentința nr.502/25.10.2019.
Debitor: DONA IMPEX SRL, cu sediul în Voiniceni, str. Principală, nr. 7, județul Mureș, înmatriculată în registrul
comerțului sub nr. J26/184/2010, având CUI RO2849151,
La data de 09.09.2021 am intrat în posesia cererii de plată nr. 1481/1148/08.09.2021 formulată de creditorul D.G.R.F.P.
Brașov-A.J.F.P. Mureș prin care se solicită achitarea creanței curente în sumă de 750,00 lei reprezentând obligații
fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței, conform documentelor din care rezultă, potrivit
prevederilor art. 102 alin.6 din Legea nr.85/2014.
Referitor la solicitarea creditorului D.G.R.F.P. Brașov-A.J.F.P. Mureș precizăm că suma de 750,00 lei reprezintă
amendă acordată debitorului de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în baza Procesului
verbal de constatare a contravenției nr.0296778/16.06.2021 prin care s-a constat că vehiculul, cu nr de înmatriculare
MS25DON a circulat fără rovinietă valabilă pe drumurile publice în data de 16.03.2021 ora 21,45.
Având în vedere că în cadrul licitației publice din 27.11.2020 Autoutilitară N1 macara Citroen, tipul
Y/CAMFC/JUMPER, cu număr de înmatriculare MS-25-DON, cu nr. omologare BF15231411U76E4/2007, nr.
identificare VF7YCAMFC11274561 a fost valorificat către participantul la licitație TRANSYLVANIA
EVENTS&CATERING S.R.L, cu sediul social în Voiniceni, str. Principala, nr. 7C, județul Mureș, J26/2114/2017, CIF
RO38581512, am luat legătura cu reprezentatul acestuia pentru achitarea amenzi.
Având în vedere că adjudecatara la rândul său a înstrăinat mijlocul de transport, către Dona Brut SRL, contravenientul,
în data de 15.09.2021 a achita în contul debitoarei suma de 750,00 lei.
În data de 17.09.2021 a fost achitată cu op. nr.157 suma de 750,00 lei.
Anexat depunem în copie ordinul de plată nr. 157 avizat de bancă la data de 17.09.2021.
Potrivit prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr.85/2014 prezentul raport poate fi contestat în termen de 7 zile de la
publicare în B.P.I.
Mures Insolvency SPRL,
prin asociat coordonator ec. Todor-Soo Ignație

3. Societatea ELITE SPORT SRL, cod unic de înregistrare: 17829624


Raport lunar septembrie 2021
Nr. 549, Data emiterii:20.09.2021.
1.Date privind dosarul:Număr dosar 176/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș.
Judecător sindic:Ionela Buliga.Arhiva/registratura instanței:Adresa:str. Bolyai, nr.2,Târgu-Mureș, județul Mureș.Numar
telefon 0265262010.Program arhivă:8,00-12,00..
2. Creditori:
3.1. Debitor:Societatea Elite Sport SRL, având cod de identificare fiscală 17829624, cu sediul social în Tg.Mureș, b.dul
1848, nr.41, ap.15, județul Mureș, număr de ordine în registrul comerțului J26-1367-2005.
3.2. Administrator special:
4.Lichidator judiciar Cabinet individual de insolvență Botoș Iacob Dorinel, având cod de identificare fiscală ro
19852097, cu sediul social în localitatea Ungheni, str. Principală, nr.67, bl.F, sc.1, ap.10, județul Mureș, cu număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B1478, având telefon 0740207742 sau 0722646459, fax 0265233389, e-
mail botosid@yahoo.com,
Reprezentat de Botoș Iacob Dorinel
5.Subsemnatul CII Botoș Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Elite Sport SRL Tg.Mureș,
conform încheierii, nr.80/C din data de 25.06.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul
nr.176/1371/2021, în temeiul art.59 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2014, notific raport lunar:În
perioada scursă de la numirea mea în calitate de lichidator judiciar al societății am început demersurile în
procedură.Deschiderea procedurii insolvenței a fost cerută de către debitoare, datorită stării de insolvență eminentă în
care se află. După deschiderea procedurii am notificat creditorii cu privire la deschiderea procedurii insolvenței atât în
scris cât și prin buletinul insolvenței creditorii societății.De asemenea am publicat în presă deschiderea procedurii.Astfel
am notificat creditorii societății care aveau dreptul să-și depună declarații de creanță.Și-a depus declarație de creanță
creditorul AJFP Mureș cu o creanță bugetară de 859.231 lei.Creanța a fost înscrisă integral în tabelul preliminar al
creanțelor, tabel depus la grefa instanței și publicat în bpi nr.14758 din data de 08.09.2021.Din cunoștințele noastre
tabelul preliminar nu a fost contestat, ca atare vom depune tabelul definitive de creanțe. În același timp a fost convocată
adunarea creditorilor atât în scris cât și prin buletinul insolvenței cu ordinea de zi: constituirea comitetului creditorilor,
confirmarea lichidatorului și renumerația acestuia.La ședință nu participă nici un creditor.Creditorul AJFP Mureș care
deține 100% din total creanțe a trimis o scrisoare cu privire la ordinea de zi.AJFP Mureș confirmă în calitate de
lichidator judiciar pe practicianul în insolvență CII Botos Iacob Dorinel cu o renumerație de 2.000 lei pe întreaga
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

procedură cât a stabilit Judecătorul Sindic.Comitetul creditorilor nu se poate constitui avâmd doar un singur
creditor.Atribuțiunile acestuia vor fi preluate de adunarea creditorilor.Creditorul a luat cunoștință de puctul de vedere al
lichidatorului judiciar și solicit depunerea unei cereri de angajare a răspunderii administratorului.Ședința este statutară
creditorii care au votat având 100% din total creanțe. Procesul verbal a fost publicat în bpi nr.15096 din data de
14.09.2021.De asemenea am convocat adunarea asociatilor, asociatul unic Luca Teodor Dumitru fiind numit în calitate
de administrator special.În baza documentelor contabile detinute de debitoare am întocmit raportul privind cauzele
insolventei.Raportul a fost publicat în bpi nr.14764 din data de 08.09.2021, prin care am arătat că există cauze atât
obiective dar și subiective de intrare a societății în starea de insolvență, cele subiective în principal datorită situației
incerte a bunurilor societății.Nu am identificat bunurile societății.De asemenea deși societatea fiind în stare de
insolvență nu a avut dreptul să ceară insolvența pe motiv că bugetul statului este creditor majoritar, iar până la apariția
pandemiei și implicit a legii 55/2020 nu s-a făcut această deschidere de procedură.Cum nu am identificat bunurile nu s-a
întocmit raport de evaluare a bunurilor, procesul verbal de inventar a fost întocmit, în care am menționat faptul că
bunurile nu mai există.Alăturat va depun:-proces verbal AGA;-proces verbal al adunarii creditorilor;-documentele prin
care s-a facut notificarea și convocarea adunarii creditorilor.Menționăm faptul că în contul colector nu avem sume
disponibile. În procedură am efectuat cheltuieli însumă de 121 lei.
Lichidator judiciar-Botos Iacob Dorinel

4. Societatea SIMPREST IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3799264


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
Nr .6929/20.09.2021
Număr dosar: 112/1371/2016 al Tribunalului Specializat Mureș, judecător-sindic: Ioan-Eugen Maier
Temei juridic: art.59 alin.(1) – (6) coroborat cu art.63 din Legea nr.85/2014
Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, cu datele din antet, desemnată prin încheierea nr.45/C/23.03.2016,
pronunțată în Cameră de consiliu
Debitor: Societatea Simprest Impex SRL, cu sediul în Tg-Mureș, str. Cuza Vodă, nr.22, et.2, ap.34, județul Mureș,
având CUI 3799264 și număr ORC J26/570/1993
Prin încheierea din 14.04.2021 s-a stabilit termen în procedură pentru data de 22.09.2021.
În intervalul decurs de la ultimul termen au fost depuse la dosar și publicate în BPI următoarele acte de procedură:
raport lunar nr.6161/02.07.2021 (publicat în BPI nr.11765/05.07.2021), raport nr.6177/05.07.2021 privind verificarea
cererii de plată (publicat în BPI nr.12118/12.07.2021), raport lunar nr.6687/27.08.2021 (publicat în BPI
nr.14626/06.09.2021), tabel definitiv modificat de creanțe nr.6686/27.08.2021 (publicat în BPI nr.14676/07.09.2021).
A fost comunicată Sentința nr.80/23.02.2021, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr.4624/30/2016, care respinge
ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta Simprest Impex SRL și intervenienta Asiad Invest SRL prin lichidator
judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, care a dobândit poziția procesuală de reclamantă, în
contradictoriu cu pârâta Ludwig Pfeiffer SRL, și respinge ca neîntemeiată cererea de intervenție accesorie formulată de
Titan SRL în apărarea reclamantei Simprest Impex SRL. Reclamanta Simprest Impex SRL a fost obligată la plata către
pârâtă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 15.030 lei, reprezentând onorariu avocațial, și intervenienta accesorie
Titan SRL a fost obligată la plata către pârâtă a sumei de 2.730 lei, reprezentând onorariu expert. Hotărârea a fost
pronunțată cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
În baza hotărârii de mai sus am procedat la scoaterea din evidența contabilă a creanței datorate de societatea Ludwig
Pfeiffer SRL, în valoare de 341.662,48 lei.
Constatând că nu există bunuri valorificabile în averea debitorului, urmează să depunem cererea de închidere a
procedurii în condițiile prevăzute de art.174 alin.(1) din Legeanr.85/2014. Am adus la cunoștința creditorilor situația de
fapt a debitorului și intenția noastră de a propune închiderea procedurii, asigurând posibilitatea să-și exprime pozițiile
cu privire la aceasta, respectiv să facă propuneri motivate de continuare a procedurii în cazul în care nu sunt de acord cu
închiderea și să avanseze sumele necesare acoperirii cheltuielilor necesare. Depunem o copie de pe adresa noastră emisă
sub nr.6921/17.09.2021 și dovezile de transmitere a acesteia.
Alte elemente nu au intervenit în derularea procedurii.
Debitorul nu dispune de mijloace bănești.
Documentele din arhiva debitorului care ar necesita prelucrare și depozitare conform reglementărilor legale în vigoare
nu ne-au fost predate. Am informat în acest sens și inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Investigare a
Criminalității Economice, care ne-a solicitat date informative, respectiv documentele de personal pentru numitul
Vârtopeanu Gheorghe, față de care se efectuează cercetări în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică sub nr.207/P/2020.
Solicităm acordarea unui termen pentru depunerea cererii de închidere a procedurii față de debitor.
Mureș Insolvency SPRL,
prin asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignație

5. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


România, Curtea de Apel Târgu-Mureș
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, jud. Mureș
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Dosar nr. 50/1371/2017/a183


Stadiul procesual: Apel
Obiectul dosarului: Procedura Insolvenței
Complet: CS6AI
Comunicare
Emisă la data de 20 Septembrie 2021
a Deciziei nr. 197/A,
pronunțată la data de 13.09.2021
Către
APELANT-DEBITOR:
ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RTZ&PARTNERS S.P.R.L.-TÂRGU-MUREȘ, STR.
VOINICENILOR, nr. 35, Județ MUREȘ,
ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL ZOLTAN PROSSZER-TÂRGU-MUREȘ, STR.
VOINICENILOR, nr. 35, Județ MUREȘ,
INTIMAT-ADMINISTRATOR JUDICIAR:
RTZ&PARTNERS S.P.R.L.-CLUJ NAPOCA, ALEEA DETUNATA, nr. 4, Județ CLUJ,
INTIMAT-ADMINISTRATOR SPECIAL:
ZOLTAN PROSSZER CU SEDIUL ALES-sector 1, București, ȘOS. PAVEL D. KISELEFF, VILA NR. 6, nr. 55,
INTIMAT-CREDITOR:
VALTECIA DEVELOPMENT SRL-TÂRGU MUREȘ, STR. CĂLĂRAȘILOR, nr. 16, et. MANSARDA, ap. 1, Județ
MUREȘ,
Se comunică, alăturat, copia Deciziei nr. 197/A din data de 13.09.2021, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a183, de
Curtea de Apel Tg.-Mureș – Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe debitoarea ROMCAB
SA, cu sediul în TÂRGU-MUREȘ, STR. VOINICENILOR, nr. 35, Județ MUREȘ, înmatriculată în Registrul
Comerțului ținut de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Specializat Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Curtea de Apel Târgu Mureș
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 50/1371/2017/a183
Decizia nr. 197/A
Ședința publică din 13 septembrie 2021
Completul constituit din:
Președinte Robert Mihai Szasz
Judecător Mariana Făgărășan
Grefier Crina Rus
Pe rol judecarea apelului formulat de ROMCAB SA – societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en
redressement-(J26/764/1995, CUI RO7947193), prin administrator special PROSSZER ZOLTAN, cu sediul în Târgu-
Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, împotriva Sentinței nr.198/28.04.2021 pronunțate de Tribunalul
Specializat Mureș, în dosarul nr. 50/1371/2017/a183.
La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns apelanta-pârâtă Romcab SA, prin administrator special Prosszer
Zoltan, reprezentată de avocat Alexandru Mitră, intimata-creditoare Valtecia Development SRL, prin avocat Alina
Gușatu, lipsă fiind intimatul RTZ& Partners SPRL-administrator judiciar al pârâtei ROMCAB SA
Procedura de citare este legal îndeplinită, fiind realizată prin publicare în B.P.I.
S-a făcut referatul asupra cauzei, după care se constată că intimata-creditoare Valtecia Development SRL a depus Note
de ședință prin care a invocat excepția lipsei de interes a apelului formulat.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
depune extras din Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13768/18.08.2021 și nr. 13915/23.08.2021.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, arată că până la acest moment nu
s-a reușit încheierea unei tranzacții ca noțiune generică, pentru a se soluționa pe cale amiabilă litigiile dintre părți.
În acest moment nu sunt discuții între părți, întrucât acele discuții pentru tranzacționare vizau vânzarea imobilului de la
Valtecia Development SRȘ la Romcab SA, însă, adunarea creditorilor a societății Valtecia Development SRL din data
de 30 sau 31 august 2021 a respins această posibilitate de a cumpăra, ca atare, atât ea, cât și avocatul Valentin Moga,
ambii în calitate de reprezentanți convenționali al societății au mandat clar să se soluționeze cauza, să nu se mai solicite
un termen pentru soluționare pe cale amiabilă.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
confirmă, cel puțin parțial, ceea ce a și spus reprezentanta intimatei în sensul că s-au purtat discuții de la ultimul termen
de când instanța a acordat amânarea tocmai pentru acest motiv.
Au fost întreprinse demersuri pentru identificarea unei soluții de a încheia o tranzacție și a soluționa situația pe cale
amiabilă, pentru toate litigiile aflate pe rol, inclusiv pentru acesta.
Din informațiile care i-au fost comunicate de către partea pe care o reprezentă, inclusiv săptămâna trecută s-au purtat în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

continuare discuții pentru soluționarea cauzei pe cale amiabilă, motiv pentru care solicită acordarea unui termen pentru
stabilirea, în concret, dacă mai există posibilitatea între părți de a soluționa situația pe cale amiabilă sau dacă se poate
trece la judecată.
Revenind la ceea ce a spus și reprezentanta intimatei cu privire la demersurile întreprinse de către părți, într-adevăr a
fost discutată o tranzacție care presupunea achiziționarea de către apelantă a imobilului care face obiectul acestor litigii,
au fost convocați comitetul și adunarea creditorilor.
Pentru a putea dovedi acest lucru depune la dosarul cauzei procesele verbale ale comitetului și ale adunării creditorilor
publicate în BPI în luna august 2021.
Comitetul creditorilor a aprobat vânzarea, în scris adunarea creditorilor nu a aprobat acest lucru și de la acel moment, 20
sau 23 august 2021, au mai fost stabilite niște discuții pentru identificarea unei alte soluții.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, precizează că la acest termen de
judecată nu solicită soluționarea pe cale amiabilă a cauzei, reprezentanții legali ai societății intimate i-a comunicat clar
că solicită judecarea în toate litigiile.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră, arată
că nu are mandat în acest sens, respectiv de a se soluționa cauza, pentru că ultima informație pe care a primit-o în
legătură cu discuțiile între părți au fost că acestea sunt în continuare în desfășurare, această situație fiind în cursul
săptămânii trecute.
Dacă ar fi de acord de acord cu judecata apelului pe fondul său, soluția ar fi în detrimentul oricăreia dintre părți în
funcție de admitere sau respingere și ar putea afecta aceste negocieri de intervenție între părți.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, arată că oricum amânarea pentru
soluționarea cauzei pe cale amiabilă se acordă o singură dată, s-a acordat la termenul anterior, a fost perioada verii,
reprezentantul apelantei a depus dovezile clare astăzi că nu s-a reușit încheierea tranzacției.
Curtea precizează că potrivit dis. art. 221 alin. 1 Cod procedură civilă, o singură dată se poate amâna judecata în temeiul
învoielii părților.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, – precizează că nu solicită
suspendarea cauzei.
Ca un argument suplimentar pentru care instanța nu poate amâna cauza, este caracterul acestei proceduri a ordonanței
președințiale care se judecă de urgență și cu precădere și care s-ar opune unei noi amânări.
Curtea pune în discuția părților excepția lipsei de interes a apelului invocată de intimata Valtecia Development SRL
prin notele scrise depuse la dosar.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, arată că susține excepția pe care a
invocat-o din perspectiva necesității neprimirii condiției actualității interesului pe parcursul derulării întregului litigiu,
în condițiile în care în data de 17 iunie 2021 intimata a făcut o predare voluntară a spațiilor, atât teren, cât și clădiri,
către Romcab SA și s-a încheiat acest proces verbal de predare efectivă a imobilului.
Consideră că solicitările care fac obiectul prezentului litigiu rămân lipsite de interes în susținerea acestui apel.
Se aștepta ca Romcab SA să renunțe la acest apel în condițiile în care din data de 17.06.2021 folosește întreg spațiul în
raport de care se solicită, în acest litigiu, să i se permită accesul în spațiu.
Executarea silită este suspendată tot la cererea creditoarei, tocmai în considerentul soluționărilor pe cale amiabilă a
acestui litigiu, coroborat cu obiectul litigiului-apel ordonanță președințială, oricum aceasta este o măsură vremelnică.
Apreciază că în mod vădit este lipsit de interes susținerea apelului în condițiile în care apelanta stă în spațiu din luna
iunie 2021.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
solicită respingerea excepției lipsei de interes ca nefondată.
Arată că este adevărat că intimata a permis accesul pe întreaga suprafață a imobilului pentru suprafața de 24.667 mp2 pe
care are un titlu executoriu, însă, având în vedere aspectele aduse la cunoștința instanței la acest termen de judecată de
către intimată, în sensul că nu ar mai fi interesați de identificarea unei soluții pe cale amiabilă, în ipoteza în care această
suspendare a executării silite ar fi revocată sau întoarsă într-un fel apelanta s-ar regăsi în situația în care nu ar avea
accesul pe terenul respectiv și nu ar putea să pătrundă la spațiul de 17.000 m2 care este închiriat.
Având în vedere obiectul cererii de ordonanță președințială, și anume, încuviințarea accesului pe suprafața de 24.667
m2 până la soluționarea dosarului de fond, respectiv a dosarului asociat nr. 50/1371/2017/a182, consideră că societatea
apelantă are în continuare interesul în condițiile în care executarea silită a suspendat acum ideea dar poate fi reluată de
către intimată, prin urmare interesul apelantei este unul determinat, legitim, născut și actual și este cât se poate de
personal, motiv pentru care solicită respingerea excepției lipsei de interes.
În replică, reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, arată că raportat la
obiectul litigiului, care este totuși apel la ordonanță președințială, când se analizează condițiile de admisibilitate trebuie
să fie analizate la momentul la care se solicită această măsură, implicit și apelul, urmează oarecum același regim juridic.
Curtea apreciază că trebuie să se facă distincție între lipsa de interes a căii de atac și lipsa de interes a măsurii solicitate
prin cererea de chemare în judecată, acestea sunt două chestiuni diferite.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, consideră că și lipsa de interes a
apelului urmează, din perspectiva anterior indicată, același regim juridic, în condițiile în care apelanta deține folosința
întregii suprafețe, cum poate să susțină un apel prin care tinde să i se permită să aibă acces la acel spațiu pe care deja îl
deține.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
precizează că solicitarea este de a se menține accesul, de a se permite, și ulterior să se mențină accesul, până la
soluționarea dosarului de fond nr. 50/1371/2017/a182.
Cu privire la cea de a doua mențiune nu crede că cele două mențiuni ar trebui să se suprapună, una ar fi lipsa de interes
a apelului, cealaltă ar fi condițiile de admisibilitate sau măcar temeinicia cererii de ordonanță președințială pe care
instanța le-ar analiza pe fondul apelului, deci, sunt două chestiuni separate, motiv pentru care consideră că apelanta are
interes în cauză.
În urma deliberării, Curtea respinge excepția lipsei de interes a apelului formulată de intimata Valtecia Development
SRL, având în vedere că prin sentința care formează obiectul apelului s-a respins cererea de ordonanță președințială
formulată de apelanta Romcab SA, soluție nefavorabilă acestui apelant, care justifică promovarea căii de atac a apelului.
Argumentul invocat ar putea să fie considerat un mijloc de apărare față de cererea de ordonanță președințială formulată
în fața primei instanțe, mai degrabă decât calea de atac și va fi avută în vedere la analizarea cererii de ordonanță
președințială.
Cu privire la înscrisurile care s-au atașat notelor de ședință, instanța le încuviințează, având în vedere pertinența,
concludența, utilitatea acestora, iar relevanța probatorie va fi apreciată în etapa deliberării.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, precizează că nu se opune
încuviințării acestor înscrisuri.
Curtea precizează că procesul verbal întocmit de către executorul judecătoresc din care rezultă că au fost eliberate
spații, au fost înlăturate sigiliile, lacătele, deci apelanta are acces în acest moment la terenul acela.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
recunoaște că societatea are acces din data de 17 iunie 2021, însă având în vedere poziția procesuală a intimatei, în
sensul că nu s-ar putea continua discuțiile pentru soluționare pe cale amiabilă, ar exista un risc de a reveni la executarea
silită, motiv pentru care consideră că nu este un motiv, pertinența și concludența, pentru că dacă astăzi are accesul, dar
mâne dacă intimata ar decide reluarea executării silite, acest lucru nu ar mai conta.
Curtea solicită reprezentanților ambelor părți să precizeze dacă condițiile de la ordonanța președințială trebuie apreciate
în raport de viitor sau în raport de momentul acesta.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
precizează că în raport de prezența și de prefigurarea pe viitor.
Curtea apreciază că acest înscris are pertinența, concludența și utilitate în soluționarea acestei cauze, urmând ca
relevanța probatorie să fie apreciată în raport de ansamblul probator și în raport de condițiile de admisibilitate a
ordonanței președințiale.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
precizează că nu are cereri în probațiune.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, pun aceleași concluzii.
Având în vedere faptul că nu mai sunt formulate alte cereri în probațiune, instanța închide faza cercetării judecătorești și
acordă cuvântul asupra apelului.
Reprezentantul apelantei-pârâte Romcab SA, prin administrator special Prosszer Zoltan, avocat Alexandru Mitră,
solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat în scris, schimbarea sentinței apelate și admiterea cererii de
ordonanță președințială și obligarea intimatei să îi permită accesul în continuare pe imobilul de 24.667 mp2 până la
soluționarea dosarului de fond nr. 50/1371/2017/a182.
În acest sens, consideră că sunt îndeplinite condițiile specifice ordonanței președințiale, cu precădere aparența de drept
și urgența dispunerii acestei măsuri, având în vedere că intimata are un titlu executoriu prin care poate să intre în
posesia imobilului respectiv și intrase, de altfel, în posesie, permițând accesul pentru moment, însă apelanta nu cere prin
această ordonanță președințială un drept de folosință provizorie asupra imobilului, ci doar accesul pe această suprafață
pentru a se putea ajunge la cealaltă porțiune de imobil de 17.400 mp2 care face obiectul contractului de închiriere.
Nu crede că se poate contesta la acest moment faptul că apelanta deține un drept de folosință asupra acelui spațiu de
17.400 mp2 care face obiectul contractului de locațiune, întrucât pentru a folosi efectiv acel spațiu teren și clădirile și
construcțiile de pe aceasta trebuie să aibă evident accesul la ele.
Apelanta nu cere nimic mai mult în acest litigiu decât posibilitatea de a ajunge la imobilul respectiv, de al folosi astfel
cum ar trebui să fie folosit, ca o fabrică pentru că asta este de fapt acel imobil. Pentru a desfășura activitățile specifice
fabricii, care este destinația imobilului respectiv, trebuie mai întâi să ajungă la el.
Dintre cele patru căi de acces în total aflate în incinta întregului imobil de 42.000 mp2, trei dintre ele care sunt și cele
mai mari și permit deplasarea vehiculelor, inclusiv a celor de mare gabarit, care se află pe imobilul de 24.667 mp2 și
accesul la imobilul de 17.400 mp2 este permis de către contractul de locațiune, care a fost menținut de către instanța de
apel, de către Curtea de Apel Tg.-Mureș, în urma soluționării definitive a dosarului asociat nr. 50/1371/2017/a102.
Contractul de locațiune prevede printre altele că locatorul, în speță intimata, are obligația de a-i permite locatarului
accesul la suprafața închiriată, de altfel, accesul pe întreaga proprietate, pe întregul imobil de 42.000 mp2.
În condițiile în care acest contract a fost menținut și el este confirmat de către niște prevederi legale absolut esențiale și
fundamentale și aici se referă la disp. art. 1270 și 1350 din Codul civil, dar și la dispozițiile din materia contractului de
locațiune, care obligă locatorul să permită întrebuințarea bunului dat în locațiune de către locatar conform destinației
sale, consideră că există o aparență de drept în favoarea apelantei în ceea ce privește celelalte condiții și anume:
vremelnicia și neprejudecarea fondului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Nu crede că ar avea loc o prejudecare a fondului având în vedere că este vorba doar de o examinare sumară, judecata
fondului ar urma să aibă loc în dosarul de fond nr. 50/1371/2017/a182 și vremelnicia ar avea loc, evident ar fi
îndeplinită, pentru că măsura aceea ar fi dispusă de instanță, ar dura până la soluționarea dosarului nr.
50/1371/2017/a182.
Și nu în ultimul rând, urgența, pe care o consideră că este îndeplinită, având în vedere că discuțiile dintre părți au fost
întotdeauna în sensul că manifestarea intenției Romcab SA a fost continuă, să folosească și să aibă acces la suprafața
închiriată.
Dacă intimatei i s-ar permite să continue executarea silită și să interzică accesul pe suprafața de 24.000 mp2, atunci
activitatea societății, a fabricii, ar fi afectată într-un mod cât se poate de grav și ar avea de suferit o serie de terți,
plecând de la partenerii contractuali, adică de la clienții și furnizorii apelantei și ajungând până la salariații acesteia,
pentru că activitatea societății ar fi blocată. De altfel, peste 60% din activitatea desfășurată de către societate se
desfășoară în imobilul respectiv.
Prin urmare, consideră că sunt îndeplinite condițiile cererii de ordonanță președințială, motiv pentru care solicită
reținerea acestui lucru și schimbarea sentinței apelate în sensul admiterii cererii introductive.
Reprezentanta intimatei-creditoare Valtecia Development SRL, avocat Alina Gușatu, cere respingerea apelului ca fiind
nefondat și menținerea în integralitate a hotărârii apelate, fără cheltuieli de judecată.
Apreciază că în prezența cauză, contrar susținerilor apelantei nu sunt întrunite condițiile de admisibilitate a cererii de
emitere a unei ordonanțe președințiale prin care s-a indicat a se permite accesul la spațiul închiriat, dar, de fapt, prin
ceea ce se solicită prin cererea introductivă este, de fapt, o încercare de suspendare mascată a punerii în executare a
titlului executoriu al intimatei, care este o hotărâre judecătorească definitivă.
Ca prim argument sunt aspectele pe care le-a adus în discuție invocând excepția lipsei de interes și precizează faptul că
atunci când se analizează condițiile de admisibilitate ale unei măsuri solicitate prin cererea de ordonanță președințială,
momentul la care trebuie să se raporteze este acel moment la care se solicită acea măsură.
În condițiile în care, de trei luni de zile, Romcab SA folosește nestingherit toată suprafața de 24.667 mp2 care nu este
acces, este un sediu administrativ, hale de producție și implicit o curte cu o cale de acces aferentă, deci, nu se discută
așa cum se indică sau se tinde a se prezenta instanței de 24.667 mp2, care este o simplă curte cu cale de acces, pe acea
suprafață de teren sunt hale de producție, sedii administrative și alte clădiri anexe platforme industriale de pe str.
Voinicenilor nr. 35 din Tg.-Mureș, în condițiile în care apelanta folosește aceste spații încă de acum trei luni de zile
consideră că o asemenea măsură vremelnică nu se mai poate discuta. Pentru că în ultimul rând, scopul final al
pronunțării unei hotărâri judecătorești este ca ea să producă efecte juridice și să poată fi pusă în executare, or, astăzi în
condițiile în care apelanta stă în acest spațiu, intimata nu mai are ce să mai pună în executare.
A arătat faptul că prin această cerere de ordonanță președințială și prima instanță a analizat acest aspect și a atins în
considerentele hotărârii că se tinde, de fapt, a se nerespecta autoritatea de lucru judecat a cel puțin două hotărâri
judecătorești, atât hotărârea pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, prin care s-a statuat, în mod clar, cine deține
dreptul de proprietate asupra suprafeței, inclusiv a suprafeței de teren de 24.667 mp2 și nu în ultimul rând, hotărârea
pronunțată în data de 23.04.2021 de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 2547/320/2020/a1.
Practic, deși titlul executoriu era pronunțat din luna noiembrie 2019, intimata nu a reușit să intre în acel spațiu timp de 2
ani și câteva luni de zile, pe considerentul că a fost suspendată executarea silită. A reușit să ridice suspendarea
executării silite de abia în luna aprilie 2021 și, ca atare, a reușit să facă această preluare a posesiei imobilului.
Prin ceea ce se tinde în această ordonanță președințială vădit mascată, chiar și ca petit cale de acces, i se permite accesul
pentru cealaltă suprafață, atunci de ce nu a indicat accesul, pentru că apelanta are poartă, deci, spațiul închiriat are două
porți, nu o poartă cum spune apelanta.
Atâta timp cât apelanta nici măcar nu a indicat ce înțelege prin acces, dacă s-ar admite apelul în varianta astfel cum a
fost solicitat, practic intimata ar trebui să predea încă odată folosința întregii suprafețe de 24.667 mp2 către Romcab SA.
În aceste condiții, apreciază că și din această perspectivă apelul este nefondat și se impune a fi respins.
Curtea de Apel,
Deliberând asupra apelului declarat, constată următoarele:
Prin Sentința nr. 198 din data de 28.04.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr.
50/1371/2017/a183, s-a respins cererea de ordonanță președințială formulată de către reclamanta ROMCAB SA, în
insolvență, prin administrator special Prosszer Zoltan, respectiv prin administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, în
contradictoriu cu pârâta VALTECIA DEVELOPMENT SRL.
Pentru a pronunța această hotărâre, judecătorul sindic a reținut că prin cererea de ordonanță președințială, s-a solicitat în
esență pronunțarea de urgență și fără citarea părților, a unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună obligarea
pârâtei Valtecia Development SRL să permită accesul reclamantei Romcab SA pe suprafața de teren de 24.667 m.p.,
parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, strada Voinicenilor nr. 35, județul Mureș,
în temeiul articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010, până la soluționarea
dosarului de fond înregistrat pe rolul acestei instanțe.
Judecătorul-sindic, a mai reținut că a fost învestit din punct de vedere procedural în temeiul dispozițiilor art. 997 și
următoarele din Codul de procedură civilă, care reglementează procedura ordonanței președințiale.
Dispozițiile Legii nr. 85/2014 se completează în temeiul art. 342 cu prevederile Codului de procedură civilă, în timp ce
în temeiul art. 45 coroborat cu art. 58 alin. 1 lit. n din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic poate fi sesizat cu chestiuni
litigioase, cereri contencioase sau necontencioase ce au legătură cu procedura insolvenței.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Interpretând aceste dispoziții legale se reține că sesizarea sa, învestirea din punct de vedere procedural pe calea
ordonanței președințiale a judecătorului sindic nu poate fi de plano exclusă.
Referitor la domeniul de aplicare a ordonanței președințiale, a reținut că scopul pentru care legiuitorul a instituit o
asemenea procedură rezultă din prevederile art. 997 alin. 1 și anume luarea unor măsuri provizorii cu privire la o situație
de fapt dedusă judecății în condițiile în care și celelalte cerințe de admisibilitate sunt îndeplinite.
Astfel, judecătorul sindic a verificat îndeplinirea celor patru condiții ale ordonanței președințiale: aparența de drept,
urgența, caracterul vremelnic și neprejudecarea fondului.
Urgența măsurii permiterii accesului reclamantei Romcab SA de către pârâta Valtecia Development SRL pe suprafața
de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada
Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, în temeiul Articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între părți la data de
14.01.2010, derivă din necesitatea de a preveni o pagubă iminentă și care nu s-ar mai putea repara, având în vedere
iminența executării silite constând în evacuarea reclamantei din imobilul menționat, astfel cum rezultă din Somația
emisă de executorul judecătoresc Oltean Radu în dosarul de executare nr. 24/E/2020, executare silită începută în
temeiul titlului executoriu constând în Sentința civilă nr. 579/28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în
dosarul nr. 50/1371/2017/a102, rămasă definitivă prin Decizia nr. 204/29.07.2020 pronunțată de Curtea de Apel Târgu-
Mureș.
Astfel, având în vedere că reclamanta folosește pentru desfășurarea activității acesteia imobilul din care urmează să fie
evacuată, procedură care se află în curs de desfășurare conform relatărilor ambelor părți, este evidentă îndeplinirea
condiției urgenței luării măsurii solicitate, anume să îi fie permisă accesul în acest imobil.
Caracterul vremelnic se referă la faptul că măsurile se dispun pe durată determinată, condiție îndeplinită în cauză,
întrucât, chiar reclamanta a solicitat luarea unei măsuri provizorii, până la soluționarea cererii care are ca obiect acțiune
în constatare aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș sub nr. 50/1371/2017/a182.
Aparența dreptului presupune cercetarea raporturilor juridice deduse judecății într-o manieră sumară, la suprafață, și se
corelează cu necesitatea de a dispune măsuri urgente de natură a proteja un drept aparent care ar putea fi prejudiciat
iremediabil în lipsa luării acestor măsuri.
În prezentul litigiu, judecătorul sindic a reținut că, dosarul cu nr. 50/1371/2017/a182 aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Mureș are ca obiect o cerere de constatare a dreptului Romcab de a folosi suprafața de teren de 24.667 m.p.,
parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, strada Vvoinicenilor nr. 35, Județul Mureș,
în temeiul Articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010, pe întregul termen al
Contractului de închiriere și să fie obligată Valtecia Development să permită accesul Romcab pe suprafața de teren
menționată.
Astfel, fără a se pronunța asupra fondului acestei acțiuni în constatare, judecătorul sindic a apreciat că pentru a se stabili
cui aparține în cauză aparența dreptului de a folosi imobilul în discuție, trebuie luată în considerare esența solicitării
reclamantei, sens în care a observat că se opune unei hotărâri judecătorești definitive prin care a fost admisă acțiunea în
revendicare a unui imobil, dreptul de folosință care ar rezulta dintr-un contract de închiriere al aceluiași imobil.
Prin urmare, judecătorul sindic a reținut că, cât timp contractul de închiriere a fost încheiat la data de 14.01.2010, cu
mult timp înainte de soluționarea acțiunii în revendicare admise care a făcut obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102,
soluție rămasă definitivă la data de 29.07.2020, aparența dreptului de a folosi imobilul aparține pârâtei, care se
prevalează de cauza cea mai recentă care îi putea oferi dreptul reclamat.
Conținutul hotărârilor judecătorești prezentate atât în cuprinsul cererii de ordonanță președințială, cât și în cuprinsul
cererii care are ca obiect acțiune în constare, respectiv în cadrul întâmpinării formulată de către pârâtă, în special cele
reținute referitor la întinderea Contractul de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010, urmează a fi analizată
în cadrul dosarului de fond.
Cât privește neprejudecarea fondului, rezultă cu evidență din prezenta argumentație, faptul că judecătorul sindic nu a
cercetat pe fond niciunul din motivele pentru care se solicită să se constate dreptul reclamantei de a folosi suprafața de
teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, strada Voinicenilor
nr. 35, județul Mureș.
În ceea ce privește aspectele învederate de către părți privind lipsa de comunicare și colaborare dintre aceștia privind
desfășurarea procedurii de executare silită, judecătorul sindic a considerat că acestea sunt străine de obiectul prezentei
cauze, motiv pentru care nu le-a luat în considerare la soluționarea acesteia.
Pentru toate aceste considerente de fapt și de drept, judecătorul sindic a respins cererea de ordonanță președințială
formulată de către reclamanta ROMCAB SA, în insolvență, în contradictoriu cu pârâta VALTECIA DEVELOPMENT
SRL.
Împotriva acestei sentințe a formulat apel, în termen legal, apelanta Romcab SA, reprezentată legal prin dl. Zoltan
Prosszer, în calitate de administrator special, și prin RTZ & Partners S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar, prin
care a solicitat admiterea apelului Romcab și schimbarea hotărârii apelate, în sensul admiterii cererii formulate privind
emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună obligarea Valtecia Development să permită accesul
Romcab pe suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu
Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, în temeiul Articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între
părți la data de 14.01.2010, până la soluționarea dosarului nr. 50/1371/2017/a182, având ca obiect acțiunea de fond
formulată de către Romcab.
În motivare, apelanta a arătat cu privire la raporturile juridice dintre ea și societatea Valtecia Achiziții SRL faptul că
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

societatea Romcab SA este o companie producătoare de cabluri și conductori electrici, având ca obiect principal de
activitate producția și comercializarea următoarelor categorii de produse: cabluri și conductori destinate construcțiilor
civile, rezidențiale și industriale; cablaje și conductori destinați industriei auto; cordoane și cablaje destinate industriei
electrocasnice; cabluri și conductori pentru soluții pentru infrastructură; cabluri de telecomunicații.
Sediul social al Romcab SA este situat în Târgu Mureș, strada Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, unde societatea își
desfășoară activitatea, acesta conținând fabrica de producție a Romcab, spațiile de depozitare, spații de birouri etc.
Imobilul este compus dintr-o serie de terenuri și construcții (în total, 8 Loturi) înscrise la momentul de fată în Cărțile
Funciare nr. 123592 (nr. CF vechi 9211/111), nr. 123593 (nr. CF vechi 9211 A/Ml), nr. 123595 (nr. CF vechi 9211 A/),
nr. 123596 (nr. CF vechi 9211/1), nr. 123597 (nr. CF vechi 9211 A/l), nr. 123598 (nr. CF vechi 9211/11), nr. 123600
(nr. CF vechi 9211/IV) și nr. 123601 (nr. CF vechi 9211A/II) și având numerele cadastrale 5040/3, 5040/8, 5040/5,
5040/1, 5040/6, 5040/2, 5040/4 și, respectiv, 5040/7. Suprafața totală ocupată de Imobil, conform înregistrărilor în
Cartea Funciară, este de 42.078 m.p.
Până la data de 09.10.2007, imobilul s-a aflat în integralitate în proprietatea Romcab. În contextul în care, la momentul
respectiv, societatea parcurgea procedura insolvenței, fiind necesară obținerea fondurilor inerente activităților
desfășurate, Romcab a decis să procedeze la vânzarea imobilului.
În acest sens, între Romcab SA și societatea Valtecia Achiziții SRL s-a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. 2277/09.10.2007, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra Imobilului către
Valtecia Achiziții.
Având în vedere faptul că utilizarea imobilului era indispensabilă activității Romcab SA, părțile au încheiat la data de
14.01.2010, un Contract de închiriere, având ca obiect asigurarea folosinței/accesului asupra întregului imobil în
favoarea Romcab.
În acest sens, sunt relevante prevederile pct. (2), paragraful nr. 2 din Preambulul Contractului de închiriere [care
definesc Imobilul-în accepțiunea Contractului, denumit „Proprietatea”] și Articolul 1.2. din Contractul de închiriere.
Astfel, potrivit pct. (2), paragraful nr. 2 din Preambulul Contractului de închiriere:
„[...] Proprietarul este deținătorul unui teren, situat în Târgu Mureș, înregistrat în Cartea Funciară nr. 9211/1, 9211/11,
9211/111, 9211/IV, 9211 A/, 9211 A/l, 9211NII, 9211 A/III, sub numerele cadastrale 5040/1, 5040/2, 5040/3, 5040/4,
5040/5, 5040/6, 5040/7, 5040/8, constând dintr-o suprafață de 42.078 metri pătrați („Terenul”), din care aproximativ
27.922 metri pătrați spații industriale și birourile („Clădirile”), (denumite împreună „Proprietatea”) [...], iar potrivit
Articolului 1.2. din Contractul de închiriere:
„Proprietarul îi acordă Chiriașului dreptul de a folosi și a avea liber accesul la Proprietate [i.e., pe Imobil-n.ns. ] pe
întregul termen al Contractului de închiriere.”.
Contractul de închiriere a fost amendat prin 4 (patru) acte adiționale, ce au vizat, printre altele, prelungirea succesivă a
duratei contractuale, respectiv de închiriere a Imobilului, perioada închirierii fiind prelungită până la data de
31.12.2027, conform Articolului 1 din Actul Adițional nr. 3/08.08.2016.
Apelanta a subliniat că utilizarea imobilului, inclusiv a tuturor construcțiilor edificate pe terenul aferent acestuia, este
absolut necesară activităților desfășurate de către Societate.
De asemenea, a arătat că un alt aspect relevant în contextul raporturilor juridice dintre cele două părți, este că acestea au
convenit asupra instituirii unui drept de preempțiune cu privire la Imobil în favoarea Romcab de către Valtecia
Achiziții, în ipoteza în care aceasta din urmă ar lua decizia de a îl vinde. Astfel, potrivit Articolului 1, lit. e) din Actul
Adițional nr. 1/2012: „Proprietarul acordă Chiriașului un drept de preempțiune pentru achiziția Proprietății, dacă și când
proprietarul va lua decizia de a o înstrăina. [...]”.
În continuare, cu privire la rolul indispensabil al imobilului în contextul obiectului de activitate al Romcab și al
procedurii insolvenței parcurse de către societate, apelanta a arătat următoarele:
După parcurgerea cu succes a procedurii insolvenței începute în anul 2007 (în contextul căreia Romcab a vândut
imobilul către Valtecia Achiziții), în anul 2017, societatea a fost nevoită să solicite din nou inițierea unei noi proceduri
de insolvență.
În acest sens, prin încheierea de ședință din data de 20.02.2017, pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017, Tribunalul
Specializat Mureș a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței Societății.
În acest context, a menționat că potrivit tabelului definitiv al creanțelor Romcab, publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvență nr. 17706/21.10.2020 (Anexa nr. 4 la cererea introductivă), la masa credală a Societății au fost înscriși 893
creditori (deținând creanțe garantate, salariate, bugetare și chirografare).
Apelanta a mai arătat că societatea parcurge la momentul de față procedura reorganizării, scopul fiind, evident,
redresarea activității acesteia și acoperirea pasivului, reprezentat de creanțele înscrise în tabelul creditorilor.
Astfel, potrivit Procesului-Verbal al ședinței Adunării Creditorilor Romcab din data de 18.12.2020, publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21687/21.12.2020, în care au fost consemnate voturile asupra Planului de
reorganizare propus de către Societate, Planul de reorganizare propus de către Romcab, prin administrator special, a fost
aprobat de către adunarea creditorilor Societății.
Ulterior aprobării Planului de reorganizare de către creditorii Romcab, acesta a fost confirmat de către Tribunalul
Specializat Mureș, prin încheierea din data 18.02.2021.
Așadar, având în vedere că Imobilul este folosit de către Romcab nu doar cu titlu de sediu, ci și în vederea desfășurării
efective a activității, respectiv fabricarea și depozitarea produselor furnizate de către societate, utilizarea acestuia este
indispensabilă procedurii de reorganizare parcurse în cadrul insolvenței.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

În acest sens sunt și concluziile Raportului de specialitate întocmit de către specialistul în insolvență Five
Administration S.P.R.L., în care s-au reținut următoarele aspecte relevante:
„La data prezentului raport, Romcab nu dispune de o altă locație sau contract de închiriere pentru un spațiu adecvat unei
relocări, respectiv de avizele necesare de funcționare în altă fabrică.”;
„Caracterul indispensabil al Creditorului Valtecia, în raport de elementul esențial ce face obiectul prezentei analize,
respectiv, Spațiul se desprinde într-o manieră neechivocă în contextul intenției de reorganizare a Romcab, prin
continuarea activității, în vederea relansării viabile pe piață a debitorului”.
Faptul că relocarea spațiului de producție, a utilajelor și a resursei umane, în ipoteza în care un astfel de demers ar fi
posibil, dată fiind procedura insolvenței la care societatea este supusă, ar presupune costuri de aproximativ 9.300.000
RON, care, cel mai probabil, ar conduce la deschiderea procedurii falimentului Romcab.
Caracterul absolut necesar al Imobilului pentru societate a fost, de altfel, recunoscut și de Valtecia Achiziții, care, prin
Actul Adițional nr. 2/07.08.2012 la Contractul de închiriere, a convenit împreună cu Romcab prelungirea perioadei de
închiriere până la data de 31.12.2027 (prelungire confirmată ulterior prin Actul Adițional nr. 3 la Contract), tocmai în
considerarea acestor aspecte. Astfel, potrivit celor consemnate în Preambulul Actului Adițional nr. 2/07.08.2012:
„Având în vedere că: [...]
-Chiriașul dorește să dezvolte un proiect intitulat « Măsuri de eficientizare a consumului energetic pentru unitatea de
producție Târgu Mureș a SC Romcab SA » pentru care dorește accesarea de fonduri europene nerambursabile («
Proiectul»);
-în vederea dezvoltării Proiectului, Chiriașul dorește prelungirea Termenului Actual cu o perioadă adițională de 10 ani,
până la data de 21.12.2017 (« Termenul extins »)
-Proprietarul dorește să sprijine Chiriașul în dezvoltarea Proiectului, fiind de acord, în acest sens, cu încheierea
prezentului act adițional și prelungirea perioadei de închiriere cu Termenul Extins, în condițiile și termenii prezentului
Act Adițional;” .
Totodată, apelanta a precizat că necesitatea folosirii imobilului reiese și prin prisma exercitării unui drept de folosință și
de către terțe persoane asupra unor porțiuni din acesta, respectiv societățile Paneuro Internațional SRL și Sadalbari
SRL, care au încheiat contracte de sub-închiriere cu Romcab pentru folosirea unor spații din Imobil .
Referitor la înstrăinarea imobilului cu încălcarea dreptului de preempțiune al Romcab, apelanta a arătat următoarele:
La data de 02.11.2017, Valtecia Achiziții a luat decizia de a înstrăina imobilul, în acest sens încheind un Antecontract
de vânzare-cumpărare cu societatea RCB Residential SRL, cu consecința încălcării dreptului de preempțiune instituit în
favoarea Romcab. Realizând că vânzarea directă către RCB ar reprezenta nerespectarea dreptului de preempțiune al
societății, Valtecia Achiziții a luat măsuri în vederea eludării obligațiilor ce îi reveneau în baza clauzei prin care s-a
instituit dreptul de preempțiune, respectiv:
-inițierea unei proceduri de divizare parțială a Valtecia Achiziții, astfel fiind înființată Valtecia Development (Intimata
din cadrul prezentei cauze). În acest sens, în contextul operațiunii de divizare, Intimatei i-a fost alocat Imobilul, aceasta
devenind noul proprietar (în acest sens, a se vedea Proiectul de divizare al Valtecia Achiziții-Anexa nr. 9 la cererea
introductivă);
-cooptarea lui RCB în calitate de asociat în cadrul Valtecia Development, prin majorarea capitalului social al acesteia,
urmată de cesionarea de către ceilalți asociați din cadrul Intimatei (societățile Mayer Handels GmbH și Wolfgang
Mayer) a părților sociale deținute de către aceștia către RCB (la valoarea nominală a părților sociale, respectiv 200
RON), astfel încât, ulterior cesiunii, RCB a devenit unicul asociat al Valtecia Development și proprietar de facto al
Imobilului.
În continuare, apelanta a precizat că între părțile din cauza de față se desfășoară o serie de litigii, cele mai relevante în
contextul prezentei cereri fiind următoarele:
Dosarul nr. 7139/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a Vl-a Civilă
Prin cererea de chemare în judecată formulată în acest dosar, astfel cum a fost modificată și precizată, Romcab a
solicitat instanței să se dispună următoarele:
a. anularea contractului de cesiune de părți sociale încheiat între Wolfgang Mayer, Mayer Handels și RCB, prin care au
fost cesionate părțile sociale deținute în cadrul Valtecia Development către RCB;
b. să se constate că prețul de înstrăinare al Imobilului către RCB este de 210 RON;
c. repunerea Societății în termenul de exercitare a dreptului de preempțiune cu privire la Imobil la prețul constatat de
către instanță;
Astfel, obiectul acestui dosar constă în acțiunea formulată de către Romcab în contradictoriu cu Valtecia Development,
Valtecia Achiziții, Mayer Handels GmbH, Wolfgang Mayer și RCB, prin care se solicită, pe de o parte, (i) anularea
actului fraudulos având ca obiect înstrăinarea Imobilului către RCB, cu efectul recunoașterii dreptului de preempțiune
de care beneficiază Romcab cu privire la Imobilul respectiv și, pe de altă parte, (ii) recunoașterea dreptului de retenție
de care beneficiază Societatea până la plata de către Valtecia Development a contravalorii investițiilor realizate asupra
Imobilului. Menționează că la termenul de judecată din 12.03.2021, instanța a rămas în pronunțare asupra acțiunii
Societății, amânând succesiv pronunțarea până la data de 21.05.2021.
Dosarele nr. 50/1371/2017/a100 și nr. 50/1371/2017/a134, soluționate de Curtea de Apel Târgu Mureș
a. Obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a100
La data de 30.01.2019, Valtecia Development a formulat o cerere de plată în procedura insolvenței Romcab, prin care
aceasta a solicitat efectuarea plății unei creanțe curente, în valoare de 2.440.493 RON, reprezentând „valoarea lipsei de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

folosință a Proprietății pentru perioada 01.10.2018-30.01.2019”, creanța pretinsă fiind întemeiată pe răspunderea civilă
delictuală.
În acest sens, Valtecia Development a susținut că ar fi operat rezilierea Contractului de închiriere, iar Societatea nu ar
mai avea dreptul de a utiliza suprafața de 17.411 m.p. (ce reprezintă suprafața închiriată din cadrul Contractului) și,
totodată, că suprafața de 24.667 m.p. nu ar fi fost inclusă niciodată în suprafața închiriată, motiv pentru care Romcab ar
exercita posesia asupra acesteia fără a avea un titlu locativ în acest sens.
Prin raportul administratorului judiciar al Romcab, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
2362/05.02.2019, administratorul judiciar a respins cererea de plată formulată de către Valtecia Development.
Față de măsura administratorului judiciar al Societății, Valtecia Development a formulat contestație, solicitând, în
esență, obligarea administratorului judiciar să se dispună admiterea cererii de plată a creanței curente invocate de către
Valtecia Development.
Prin sentința pronunțată în cauză, Tribunalul Specializat Mureș a dispus respingerea contestației promovate, ca
nefondată, împotriva soluției primei instanțe Intimata promovând apel.
Cu ocazia soluționării apelului promovat, Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus admiterea acestuia, pronunțând
următoarea soluție:
„Admite apelul declarat de Valtecia Development SRL [...] împotriva sentinței 200C din 28.11.2019 pronunțate de
Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul 50/1371/2017/a100. Schimbă în tot sentința atacată în sensul că admite în parte
contestația formulată de Valtecia Development SRL [...] împotriva măsurii cuprinse în raportul de activitate nr.
23/04.02.2019 întocmit de administratorul judiciar RTZ Partners, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
2362 din 05.02.2019. Obligă administratorul judiciar RTZ Partners să analizeze în fond cererea de plată a creanței
curente deținute de Valtecia Development SRL cu luarea în considerare a dispozițiilor contractuale referitoare la chiria
convenită de părți pentru terenul de 17411 mp și pentru perioada 01.10.2018-30.01.2019, respectiv prin evaluarea
cererii în despăgubire solicitată pentru diferența de teren ocupată de debitoarea Romcab SA În suprafață de 24667 mp,
fără titlu, pentru același interval temporal, prin luarea în considerare a raportului de evaluare depus de contestatoare în
susținerea cererii de plată.”
b. Obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a134
La data de 02.09.2019, la sediul Romcab au fost înregistrate alte două cereri de plată formulate de către Valtecia
Development, prin care aceasta a solicitat efectuarea următoarelor plăți:
a. 1.679.860,68 RON, reprezentând o pretinsă creanță curentă invocată de către Valtecia Development, constând în
valoarea lipsei de folosință a spațiului în suprafață de 16.635 m.p. (din suprafața totală de 42.078 m.p. aferentă
Imobilului), pentru perioada 31.01.2019-31.08.2019;
b. 2.569.374,08 RON, reprezentând o pretinsă creanță curentă, constând în contravaloarea lipsei de folosință a
suprafeței de 25.443 m.p. (i.e., diferența de suprafață din cea totală, de 42.078 m.p.).
Cererile de plată au fost formulate, practic, din aceleași considerente ca și cererea de plată care a condus la constituirea
dosarului nr. 50/1371/2017/a100.
Prin raportul administratorului judiciar nr. 2799/13.09.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
17040/16.09.2019, administratorul judiciar al Romcab a respins cererile de plată formulate. Față de măsura
administratorului judiciar al Societății, Valtecia Development a formulat contestație, solicitând obligarea
administratorului judiciar să se dispună admiterea cererii de plată a creanței curente invocate de către Valtecia
Development.
Prin sentința pronunțată în cauză, Tribunalul Specializat Mureș a dispus respingerea contestației promovate, ca
nefondată. La fel ca și în dosarul nr. 50/1371/2017/a100, împotriva soluției instanței de fond Valtecia Development a
declarat apel, iar, cu ocazia soluționării apelului promovat, Curtea de Apel Târgu Mureș a dispus admiterea acestuia,
pronunțând următoarea soluție:
„Admite apelul declarat de Valtecia Development SRL [...], împotriva sentinței civile nr. 201/C/28.11.2019 pronunțate
de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a 134. Schimbă hotărârea atacată, în sensul că admite în
parte contestația formulată de Valtecia Development SRL împotriva măsurii cuprinse în raportul de activitate nr.
2799/13.09.2019 întocmit de administratorul judiciar RTZ Partners, publicat în B.P.I. nr. 17040/16.09.2019. Obligă
administratorul judiciar RTZ Partners să analizeze pe fond cererea de plată a creanței curente deținute de Valtecia
Development SRL cu luarea în considerare a dispozițiilor contractuale referitoare la chiria convenită de părți pentru
terenul de 17411 mp, pentru perioada 31.01.2019-31.08.2019, respectiv prin evaluarea cererii în despăgubire solicitată
pentru diferența de teren ocupată de debitoarea Romcab SA În suprafață de 24667 mp, fără titlu, pentru același interval
temporal, prin luarea în considerare a raportului de evaluare depus de contestatoare în susținerea cererii de plată.”
Întrucât în dosarele 50/1371/2017/a100 și nr. 50/1371/2017/a134 Valtecia Development a invocat faptul că suprafața de
teren 24.667 m.p. nu este inclusă în suprafața închiriată din contract, respectiv suprafața de 17.411 m.p., Romcab a opus
acesteia prevederile Art. 1.2. din Contractul de închiriere, care conferă Societății posibilitatea de a utiliza întreaga
suprafață a Imobilului (sau a „Proprietății”, conform terminologiei Contractului de închiriere).
În ceea ce privește acest considerent, Curtea de Apel Târgu Mureș a reținut următoarele (a se vedea pagina nr. 13,
paragrafele nr. 3-4 din Decizia pronunțată în dosarul nr. 50/1371/2017/a134):
„[...] intimata-pârâtă susține o altă interpretare a contractului de închiriere, respectiv asigurarea de către proprietară în
favoarea pârâtei a folosinței gratuite a diferenței suprafaței de teren, conform dispozițiilor din pct. 2 paragraful nr. 2 din
preambulul contractului de închiriere combinate cu cele ale art. 1 alin. 2 din contractul de închiriere.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Or, textele invocate susțin această folosință liberă (nefiind stipulat că și gratuită) în măsura asigurării accesului la
obiectul contractului de închiriere, pe durata contractului.”.
Dosarul nr. 50/1371/2017/a102, soluționat de către Curtea de Apel Târgu Mureș
Obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102 este acțiunea formulată de către Valtecia Development, prin care aceasta a
solicitat instanței să se dispună (a) „obligarea Romcab de a lăsa în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul
proprietatea reclamantei din suprafața de 25.443 m.p., situat în Strada Voinicenilor nr. 35 Târgu Mureș, Județul Mureș,
cod poștal 540252, suprafață ce face parte din Proprietatea reclamantei de 42.078 m.p., imobil ocupat de către Romcab
fără niciun titlu”, precum și (b) constatarea rezilierii Contractului de închiriere încheiat între Romcab și Valtecia
Achiziții, respectiv Valtecia Development.
Prin sentința pronunțată în acest dosar, instanța a dispus admiterea în parte a capătului de cerere în revendicare formulat
de către Valtecia Development, cu consecința obligării Romcab la a lăsa în posesia Intimatei suprafața de 24.667 m.p.
(parte a suprafeței totale de 42.078 m.p. a Imobilului), precum și admiterea cererii de reziliere a Contractului de
închiriere.
Împotriva hotărârii pronunțate de către prima instanță în acest dosar, societatea a promovat apel, care a fost înregistrat
pe rolul Curții de Apel Târgu Mureș, fiind soluționat la data de 29.07.2020, instanța de apel dispunând admiterea
acestuia în parte, în acest sens fiind pronunțată următoarea soluție:
„Admite apelul declarat de Romcab SA, în insolvență [...] împotriva sentinței nr. 579 din 28.11.2019 pronunțate de
Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, Schimbă în parte sentința atacată în sensul că respinge
capătul de cerere formulat de reclamanta Valtecia Development SRL [...] având ca obiect rezilierea contractului de
închiriere din data de 14.01.2010 modificat ulterior, având ca obiect închirierea imobilului în suprafață de 17411 mp,
suprafață desfășurată din imobilul totală de 42078 mp situat în mun. Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35 jud. Mureș,
Menține în rest dispozițiile sentinței atacate.”
Cu alte cuvinte, Curtea de Apel Târgu Mureș a reținut valabilitatea Contractului de închiriere respectiv că Romcab are
dreptul de a închiria în continuare suprafața de 17.411 m.p. și, totodată, a menținut soluția pronunțată de către
Tribunalul Specializat Mureș cu privire la acțiunea în revendicare formulată de către Valtecia Development și admisă
de instanță cu privire la suprafața de teren de 24.667 m.p.
Menționează că, în baza Sentinței pronunțate în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, Intimata a declanșat executarea silită în
cadrul dosarului execuțional nr. 24/E/2020, în acest sens societății fiindu-i comunicate: Somația de executare,
încheierea de încuviințare a executării silite și Procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită.
Împotriva executării silite Romcab a formulat contestație la executare și cerere de suspendare a executării silite-ce face
obiectul dosarului nr. 2547/320/2020 al Judecătoriei Târgu Mureș-și o cerere de suspendare provizorie a executării,
aceasta din urmă fiind admisă prin încheierea din data de 06.03.2020, pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș în dosarul
nr. 2548/320/2020.
La termenul de judecată din data de 10.12.2020 din dosarul nr. 2547/320/2020, instanța a rămas în pronunțare asupra
cererii de suspendare a executării formulate, aceasta fiind admisă prin încheierea din data de 05.01.2021.
Împotriva soluției de admitere a cererii de suspendare a executării silite, Valtecia Development a formulat apel, acesta
fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș sub numărul 2547/320/2020/a1 și, respectiv, fiind admis de
către instanța de apel pe data de 23.04.2021.
Acțiunea formulată de Romcab privind permiterea accesului Societății pe suprafața de teren de 24.667 m.p.
Prin cererea de chemare în judecată formulată de către Romcab și înregistrată pe rolul acestei instanțe imediat anterior
înregistrării prezentei cereri de emitere a unei ordonanțe președințiale, societatea a solicitat instanței să se dispună:
-constatarea dreptului Romcab de a folosi suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a
imobilului situat în Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, în temeiul Articolului 1.2. din Contractul
de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010, pe întregul termen al Contractului de închiriere;
-obligarea Valtecia Development să permită accesul Romcab pe suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața
totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș,
Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, în temeiul Articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între părți la
data de 14.01.2010, pe întregul termen al Contractului de închiriere.
În ceea ce privește obiectul dosarului de față, apelanta a arătat că față de demersurile inițiate de Valtecia Development
în vederea preluării suprafeței de teren de 24.667 m.p., Romcab a promovat acțiunea de fond formulată în dosarul nr.
50/1371/2017/a182 pe rolul Tribunalului Specializat Mureș și totodată, cererea de emitere a unei ordonanțe
președințiale formulate în cauza de față, solicitând instanței să recunoască dreptul pe care Societatea îl deține în baza
Contractului de închiriere încheiat, astfel cum acesta a fost menținut prin decizia pronunțată în dosarul nr.
50/1371/2017/a102, de a avea accesul în continuare pe terenul menționat, respectiv de a îl folosi.
Prin sentința pronunțată în primă instanță, Tribunalul Specializat Mureș a dispus respingerea cererii introductive
formulate de Societate, reținând, în esență, următoarele:
„Aparența dreptului presupune cercetarea raporturilor juridice deduse judecății într-o manieră sumară, la suprafață, și se
corelează cu necesitatea de a dispune măsuri urgente de natură a proteja un drept aparent care ar putea fi prejudiciat
iremediabil în lipsa luării acestor măsuri.
În prezentul litigiu, judecătorul sindic a reținut că, dosarul cu nr. 50/1371/2017/a182 aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Mureș are ca obiect o cerere de constatare a dreptului Romcab de a folosi suprafața de teren de 24.667 m.p.,
parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

în temeiul Articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010, pe întregul termen al
Contractului de închiriere și să fie obligată Valtecia Development să permită accesul Romcab pe suprafața de teren
menționată.
Astfel, fără a se pronunța asupra fondului acestei acțiuni în constatare, judecătorul sindic apreciază că pentru a se stabili
cui aparține în cauză aparența dreptului de a folosi imobilul în discuție, trebuie luată în considerare esența solicitării
reclamantei, sens în care se observă că se opune unei hotărâri judecătorești definitive prin care a fost admisă acțiunea în
revendicare a unui imobil, dreptul de folosință care ar rezulta dintr-un contract de închiriere al aceluiași imobil.
Prin urmare, judecătorul sindic reține că, cât timp contractul de închiriere a fost încheiat la data de 14.01.2010, cu mult
timp înainte de soluționarea acțiunii în revendicare admise care a făcut obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102,
soluție rămasă definitivă la data de 29.07.2020, aparența dreptului de a folosi imobilul aparține pârâtei, care se
prevalează de cauza cea mai recentă care îi putea oferi dreptul reclamat.”
Astfel cum s-a statuat și în literatura juridică, în mod tradițional se consideră că, pentru admiterea unei cereri de
ordonanță președințială, trebuie îndeplinite o serie de condiții. Astfel, în doctrină s-a subliniat că: „Față de actuala
reglementare, cererea de ordonanță președințială este admisibilă când sunt îndeplinite cumulativ cerințele: (a) aparenței
dreptului, (b) caracterului provizoriu al măsurilor, (c) existenței unor cazuri grabnice și (d) neprejudecării fondului.”
Apelanta apreciază că în situația de față sunt îndeplinite toate cerințele enumerate, respectiv:
În mod greșit, prima instanță a reținut că aparența dreptului nu ar fi în favoarea Romcab
În ceea ce privește criteriile ce ar trebui avute în vedere pentru stabilirea condiției aparenței de drept, în mod evident, în
procedura ordonanței președințiale nu ar trebui efectuată o analiză pe fond a pretențiilor deduse judecății, ci doar o
verificare sumară a argumentelor prezentate de către reclamant. În alți termeni, „spre deosebire de acțiunile civile de
drept comun, ordonanța președințială nu presupune dovedirea de către reclamant a temeiniciei pretenției formulate, în
condițiile art. 32 alin. (1) lit. c) raportat la art. 249 alin. (1) teza I NCPC.
Ca urmare a menținerii Contractului de închiriere prin soluția pronunțată în apel în dosarul nr. 50/1371/2017/a102,
Romcab are la momentul de față un drept de a acces asupra întregului Imobil, în raport de prevederile contractuale
menționate.
În concret, prin raportare la prevederile Contractului de închiriere încheiat între părți, rezultă că Romcab are dreptul de
a utiliza întreaga suprafață de 42.078 m.p. a Imobilului, în care este inclusă, evident, cea de 24.667 m.p. Mai exact,
astfel cum a indicat, printre prevederile Contractului este inclusă asigurarea de către locator a accesului Romcab asupra
întregului Imobil.
În acest sens, potrivit pct. (2), paragraful nr. 2 din Preambulul Contractului de închiriere:
„[...] Proprietarul este deținătorul unui teren, situat în Târgu Mureș, înregistrat în Cartea Funciară nr. 9211/1, 9211/11,
9211/111, 9211/IV, 9211W, 9211/VI, 9211 NU, 9211 MII, sub numerele cadastrale 5040/1, 5040/2, 5040/3, 5040/4,
5040/5, 5040/6, 5040/7, 5040/8, constând dintr-o suprafață de 42.078 metri pătrați („Terenul”), din care aproximativ
27.922 metri pătrați spații industriale și birourile („Clădirile”), (denumite împreună „Proprietatea”) [...]”.
Dispozițiile pct. (2), paragraful nr. 2 din Preambulul Contractului trebuie coroborate cu Articolului 1 alin. (2) din
Contractul de închiriere, conform căruia:
„Proprietarul îi acordă Chiriașului dreptul de a folosi și a avea liber accesul la Proprietate pe întregul termen al
Contractului de închiriere.”
Așadar, voința părților contractante, respectiv a Valtecia Achiziții (proprietarul inițial al imobilului), în calitate de
locator, și Romcab, în calitate de locatar, a fost în sensul de a stabili că Romcab va avea un drept de folosință asupra
întregii suprafețe de 42.078 m.p. din imobil.
La momentul soluționării în primă instanță a dosarului nr. 50/1371/2017/a102, soluția instanței a fost unitară, în sensul
de a se dispune rezilierea Contractului de închiriere, precum și obligarea Societății la a lăsa în deplină proprietate și
liniștită posesie a Valtecia Development suprafața de teren de 24.667 m.p.
Însă, ca urmare a admiterii apelului formulat de Romcab în dosarul asociat a102 și schimbării în parte a sentinței
apelate, deși soluția referitoare la admiterea capătului de cerere în revendicare a fost menținută, prin schimbarea
sentinței primei instanțe în sensul respingerii cererii de reziliere, Contractul de închiriere a fost menținut, în
integralitatea sa, sub aspectul tuturor clauzelor sale contractuale.
Reiese, așadar, că, în virtutea pct. 2 paragraful nr. 2 din Preambulul Contractului, coroborat cu art. 1 alin. (2) din
cuprinsul acestuia, Romcab are la momentul de față un drept de folosință asupra întregului Imobil, deci inclusiv asupra
suprafeței de 24.667 m.p.
În raport de aceste aspecte, precum și de prevederile:
(i) art. 556 alin. (3) C.civ. [Limitele exercitării dreptului de proprietate privată], potrivit cărora: „Exercitarea dreptului
de proprietate poate fi limitată și prin voința proprietarului, cu excepțiile prevăzute de lege.”, precum și ale
(ii) art. 626 C.civ. [Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice], în conformitate cu care: „Proprietarul poate să
consimtă la limitarea dreptului său prin acte juridice, dacă nu încalcă ordinea publică și bunele moravuri.”,
reiese că proprietarul Imobilului (la momentul de față, Valtecia Development, ca urmare a transferului proprietății
asupra acestuia în urma procedurii de divizare a Valtecia Achiziții) și-a exprimat consimțământul în sensul ca Romcab
să aibă dreptul de a folosi întreaga suprafață de 42.078 m.p., astfel operând o limitare convențională a dreptului de
proprietate asupra Imobilului.
Sub aspectul incidenței art. 556 alin. (3) C.civ., în doctrină s-a statuat că: „[...] Ultimul alineat al art. 556 NCC prevede
posibilitatea instituirii unor limitări ale atributelor dreptului de proprietate și prin voința proprietarului.” Tot în literatura
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

juridică s-a reținut că „Exercitarea dreptului de proprietate poate fi restrânsă prin voința titularului, pe cale testamentară
sau convențională” și, totodată, că „în temeiul art. 626 NCC, proprietarul poate consimți, prin acte, juridice,
restrângerea unora din atributele pe care legea i le recunoaște titularului acestui drept. Proprietarul chiar poate renunța,
de regulă temporar, la exercitarea unui asemenea atribut”.
Pe cale de consecință, având în vedere că prevederile contractuale anterior citate nu au fost invaliditate în vreun mod
nefiind constatată nulitatea acestora și neoperând desființarea lor prin orice altă cale), societatea este îndreptățită să
folosească întregul imobil, deci inclusiv suprafața de 24.667 m.p.
Așadar, față de menținerea Contractului de închiriere de către Curtea de Apel Târgu Mureș, Valtecia Development are
obligația contractuală de a asigura accesul inclusiv pe suprafața de teren de 24.667 m.p.
În acest sens, prevederile legale incidente sunt reprezentate de:
-art. 1270 alin. (1) C.civ. [Forța obligatorie a contractului]:
„(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.”
-art. 1.350 C.civ. [Răspunderea contractuală]:
„(1) Orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat.”
-art. 1.516 alin. (1) C.civ. [Drepturile creditorului]:
„(1) Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației.”
Din perspectiva prevederilor contractuale aplicabile, acestea constau în dispozițiile pct. (2), paragraful nr. 2 din
Preambulul Contractului de închiriere, coroborate cu dispozițiile Articolului 1.2. din Contractul de închiriere, conform
cărora proprietarul (Valtecia Development) îi acordă Chiriașului (Romcab) dreptul de a folosi și a avea liber accesul la
Proprietate (imobilul).
De altfel, în acest sens a reținut și Curtea de Apel Târgu Mureș în decizia pronunțată dosarul nr. 50/1371/2017/a134,
considerentele acesteia fiind în sensul că „textele invocate susțin această folosință liberă [dispozițiile din pct. 2
paragraful nr. 2 din preambulul Contractului de închiriere coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) din Contractul de
închiriere-n.ns.] (nefiind stipulat că și gratuită) în măsura asigurării accesului la obiectul contractului de închiriere, pe
durata contractului.” Cu alte cuvinte, instanța a reținut că dreptul Romcab de a avea acces pe terenul de 24.667 m.p. din
suprafața Imobilului există.
Prin urmare, față de obligația Intimatei de asigurare a accesului Romcab asupra întregului imobil, astfel cum aceasta
rezultă din contract, apelanta a solicitat admiterea prezentului apel și schimbarea sentinței apelate, prin obligarea
acesteia să permită accesul societății Romcab SA pe suprafața de teren de 24.667 m.p., până la soluționarea dosarului
de fond înregistrat sub nr. 50/1371/2017/a182.
Referitor la vremelnicia măsurilor solicitate prin cererea de față, apelanta a arătat că în ceea ce privește această condiție,
este lesne de înțeles că, în situația de față, aceasta este îndeplinită, având în vedere că, în ipoteza admiterii prezentei
cereri, măsura dispusă de instanță ar avea un caracter determinat din punct de vedere temporal, aceasta urmând a fi
valabilă până la soluționarea dosarului de fond înregistrat pe rolul aceleiași instanțe.
Ca atare, în ipoteza admiterii cererii de față, soluția instanței nu ar avea un caracter definitiv, ci doar s-ar permite
accesul Romcab pe suprafața de teren de 24.667 m.p. până la soluționarea definitivă a cauzei în care Societatea solicită
dispunerea acestei măsuri pe fondul pricinii.
În acest sens este și jurisprudența instanțelor, în care s-au reținut următoarele:
„Cât privește situația părților, tribunalul constată că între acestea s-au derulat mai multe litigii. [...] Toate aceste litigii
relevă starea conflictuală a părților, așa încât în speță se conturează și condiția urgenței. [...]
În plus, caracterul provizoriu al acestei proceduri speciale inițiate de intimați rezidă tocmai în faptul că prin această
procedură se instituie măsuri cu executare limitată în timp, însă, după cum corect a sesizat prima instanță, nu
întotdeauna măsurile luate au o durată limitată în timp, fiind posibilă confirmarea acestora în procesul de fond, ori
necontestarea lor de către partea împotriva căreia au fost dispuse.
În prezenta cauză, limitarea în timp este dată de soluționarea definitivă a dosarului nr. [...] menționat anterior.”
Tot în practică s-a statuat că „vremelnicia rezultă atât din natura măsurii care se solicită a fi luată, cât și din faptul că
această măsură urmează a-și produce efectele numai un anumit timp, neputând depăși momentul soluționării definitive a
litigiului ce face obiectul dosarului nr. [...] al Judecătoriei Suceava și în urma căruia urmează a se stabili raporturile
juridice dintre părți.
Referitor la existența unei « aparențe de drept » în favoarea reclamantei și având în vedere apărările formulate de pârâți
sub acest aspect și anume faptul că reclamanta ar avea statutul de tolerat în imobil, nefiind nici proprietar, nici
comodatar, nici locatar și nici uzufructuar, încălcând în mod abuziv dreptul de proprietate al secund-pârâtei care a
notificat-o în vederea părăsirii imobilului [...]
În contextul celor arătate, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru dispunerea măsurii vremelnice
solicitate, pentru prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara.”
Prin urmare, având în vedere că măsura solicitată prin cererea de față s-ar produce până la soluționarea dosarului de
fond înregistrat pe rolul acestei instanțe, este fără echivoc că aceasta ar avea un caracter vremelnic, condițiile pentru
admiterea cererii de pronunțare a ordonanței președințiale sunt îndeplinite din această perspectivă.
În ceea ce privește îndeplinirea condiției urgenței, apelanta a arătat că deși noțiunea de „urgență” nu este definită în mod
expres de Codul de procedură civilă, totuși art. 997 alin. (1) enumera situațiile care justifică intervenția promptă a
instanței, în cazuri urgente, referindu-se la păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube
iminente și care nu s-ar putea repara sau înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

În ceea ce privește motivele temeinice ce pot presupune pronunțarea unei ordonanțe președințiale, în jurisprudență s-a
statuat că acestea, nefiind reglementate în mod expres de lege, sunt lăsate la latitudinea instanței, care poate aprecia, în
funcție de circumstanțele fiecărei spețe, dacă se impune luarea măsurii solicitate prin cererea introductivă.
În situația concretă a Romcab, analiza condiției urgenței trebuie raportată la ipoteza „producerii unei pagube iminente”,
atât în patrimoniul Romcab, ca urmare a predării Imobilului urmărit de către Valtecia Development, cât și în
patrimoniul numeroaselor terțe persoane fizice și juridice asupra cărora consecințele preluării Imobilului de Valtecia
Development s-ar răsfrânge, pagube care nu s-ar putea remedia ulterior.
Ca urmare a admiterii apelului formulat de Valtecia Development în dosarul nr. 2547/320/2020/a1 împotriva soluției de
suspendare a executării silite declanșate de către aceasta și, respectiv, respingere a cererii de suspendare a executării,
Romcab poate fi prejudiciată într-un mod cât se poate de grav în cazul în care s-ar proceda la executarea Societății. În
concret, pagubele ce s-ar produce ar consta în:
În primul rând, impactul predării Imobilului s-ar produce mai întâi asupra Romcab. După cum a precizat, Societatea
parcurge procedura reorganizării judiciare, demers ce nu poate fi realizat fără sediul său social.
Având în vedere că aceasta își desfășoară activitatea utilizând Imobilul, respectiv spațiile de producție și de depozitare,
spațiile de birouri, utilajele și echipamentele ce se regăsesc pe același amplasament, lipsirea Romcab de acesta ar
conduce la neutralizarea oricărei șanse de redresare economică.
Relevanța Imobilului pentru activitatea Societății nu poate fi contestată. Dincolo de faptul că, după cum rezultă din
înscrisurile anexate, acesta este chiar sediul Romcab, caracterul indispensabil al acestuia în contextul obiectului de
activitate al Societății este confirmat și de Raportul de specialitate întocmit de societatea Five Administration S.P.R.L.
(anexat prezentei cereri), în care s-au constatat următoarele:
(i) faptul că Imobilul are un rol indispensabil în contextul intenției de reorganizare a Romcab, prin continuarea
activității, în vederea relansării viabile pe piață;
(ii) faptul că Romcab nu dispune de o altă locație sau contract de închiriere pentru un spațiu adecvat unei relocări,
respectiv de avizele necesare de funcționare în altă fabrică. De altfel, în contextul unei executări silite iminente,
relocarea-chiar și parțială-a activității este, practic, imposibilă;
(iii) faptul că o eventuală relocare a spațiului de producție, utilajelor și a personalului Societății, în ipoteza în care un
astfel de demers ar fi posibil, ar presupune costuri de aproximativ 9.300.000 RON (costurile fiind, bineînțeles, estimate
prin luarea în calcul a unui interval de timp rezonabil aflat la dispoziție pentru o eventuală relocare a locului de
desfășurare a activității) și un prejudiciu reflectat în cifra de afaceri a Romcab în cuantum de 130.765.944 RON.
În al doilea rând, următoarele persoane asupra cărora s-ar repercuta într-un mod deosebit de grav consecințele preluării
Imobilului de către Intimata ar fi, dincolo de orice echivoc, creditorii Societății. În această ordine de idei, amintesc că în
tabelul definitiv al creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență au fost înscriși aproximativ 900 creditori,
printre care: instituții financiare bancare, precum și instituții financiare nebancare, instituții de asigurare, instituții
publice, precum și peste 200 creditori chirografari.
Ca atare, o eventuală predare/preluare a Imobilului, chiar și parțială, ar conduce la paralizarea oricărei creanțe a
creditorilor apelantei, drepturile și interesele acestora fiind deopotrivă prejudiciate, într-un mod irecuperabil.
În al treilea rând, printre terțele persoane ce ar fi prejudiciate de preluarea Imobilului, ar fi salariații apelantei (peste 600
salariați, conform tabelului creanțelor), care, față de imposibilitatea acoperirii creanțelor salariate deținute de aceștia ar
fi nevoiți să își stabilească ei locuri de muncă.
În al patrulea rând, o altă categorie de terți ale căror interese ar fi grav vătămate constă în persoanele fizice și juridice
care beneficiază, la rândul lor, de utilizarea Imobilului.
În acest sens, apelanta a reiterat că societățile Paneuro Internațional SRL și Sadalbari SRL beneficiază de dreptul de
folosință asupra unor părți din Imobil, în baza unor contracte de sublocațiune încheiate cu Romcab.
Ca și în cazul Romcab, societățile respective parcurg procedura reorganizării judiciare, necesitatea folosirii Imobilului
fiind, în mod identic, indispensabilă pentru activitatea acestora.
În al cincilea rând, dincolo de rolul pe care utilizarea Imobilului îl are față de Societate și partenerii săi contractuali,
respectiv creditorii săi, subliniază că paralizarea activității societății prin privarea Romcab de suprafața urmărită în
această executare ar prejudicia inclusiv beneficiarii produselor și serviciilor furnizate de Romcab.
În acest sens, a arătat că, la scurt timp după înființarea sa, Romcab a devenit principalul furnizor de conductori și
cablaje pentru industria românească, dar, în egală măsură, un exportator relevant pentru piețele din Europa. Astfel,
inclusiv beneficiarii serviciilor și produselor oferite de Societate ar fi afectați în mod negativ de executarea silită
începută.
În al șaselea rând, un alt aspect ce impune suspendarea executării silite constă în existența pe rol a litigiilor enumerate,
ce au un impact semnificativ asupra situației de fapt și de drept existente.
Cu alte cuvinte, față de litigiile existente pe rolul instanțelor, există un risc ridicat cu privire la desfășurarea executării,
impunându-se suspendarea acesteia, în vederea protejării drepturilor și intereselor persoanelor ce ar putea fi afectate.
Apelanta a subliniat că, în astfel de situații, în jurisprudență s-a reținut că urgența specifică procedurii ordonanței
președințiale rezultă fără echivoc, aceasta constând în necesitatea evitării consecințelor negative ce s-ar produce în
patrimoniul reclamantului ca urmare a privării acestuia de un bun esențial pentru activitățile desfășurate de către acesta:
(i) „în ceea ce privește condiția urgenței tribunalul constată că aceasta se analizează prin raportare la scopul măsurilor
ce urmează a fi luate și trebuie să existe pe tot parcursul soluționării cererii de ordonanță președințială.
Caracterul urgent al cererii este demonstrat din împrejurarea că pârâții au procedat la valorificarea altor bunuri ce au
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

fost supuse confiscării [...] existând certitudinea continuării procedurii și cu privire la imobilul în cauză și, pe cale de
consecință, evacuarea din imobil, aspect arătat chiar de pârâtă.
Tribunalul are în vedere și specificul activității desfășurate de reclamantă, schimbarea intempestivă a sediului acesteia
presupunând cheltuieli pentru relocare, parcurgerea unei proceduri în fața Consiliului Național al Audiovizualului sau
întreruperea activității acesteia. [...]
Prin urmare, tribunalul constată că este îndeplinită condiția urgenței. [...]
Fiind îndeplinite condițiile de admisibilitate ale cererii de chemare în judecată pe calea ordonanței președințiale astfel
cum sunt prevăzute de art. 997 alin. 1 Cod procedură civilă, tribunalul va admite cererea și va obliga pârâții să permită
reclamantei folosirea imobilului situat în [...] până la soluționarea definitivă a cererii de chemare în judecată ce face
obiectul dosarului nr. [...] aflat pe rolul Tribunalului București”;
(ii) „Cu privire la urgența măsurilor solicitate prin cerere, instanța constată că urgența rezultă din cuprinsul întâmpinării
și a înscrisurilor anexate care confirmă faptul că lichidatorul judiciar a solicitat rezilierea contractelor încheiate [...]
Cea de-a treia condiție, vremelnicia măsurii, presupune ca măsurile luate pe această cale să nu fie definitive, deoarece,
de principiu, ele sunt menite să mențină o situație de fapt până când se va soluționa fondul litigiului. Instanța constată
că, între părți, există un litigiu având ca obiect evacuare, în care reclamantul din prezenta cauză a formulat și cerere
reconvențională solicitând un drept de retenție asupra bunului până la plata contravalorii lucrărilor de amenajare, așa
încât, măsurile care se vor lua vor fi vremelnice, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. [...].”
iii) „Analizând aceste condiții, prin raportare la situația de fapt și față de motivele invocate de reclamant, tribunalul
apreciază că în cauză, în mod greșit prima instanță a statuat asupra faptului că nu sunt îndeplinite condițiile aparenței
dreptului și urgența măsurii ce se solicita a fi dispusă.
Referitor la condiția aparenței dreptului, în mod greșit prima instanță a reținut că aceasta nu ar exista, în condițiile în
care părțile au pe rolul instanței o acțiune de partaj bunuri comune al apelantului reclamant, în cadrul căreia a invocat un
drept locativ [...] Stă în sarcina instanței învestite cu acea acțiune să stabilească dacă cererea apelantului reclamant este
întemeiată sau nu [...]
Însă această situație de fapt, atât a intimatei, cât și a apelantului, nu este de analizat în prezentul dosar, în speță
analizându-se doar aparența de drept, aparență pe care Tribunalul apreciază că apelantul a dovedit-o.
În ceea ce privește urgența, tribunalul reține ca aceasta a fost și ea probată, în condițiile în care, apelantul nu are unde
locui [...] Tribunalul, apreciază de asemenea că reintegrarea în imobil respectă și cea de-a treia condiție, vremelnicia,
întrucât, în speță se urmărește înlăturarea unui act abuziv. Existența unui fapt locativ, chiar discutabil sub aspectul
validității sale, conduce la admiterea cererii.”
Așadar, apelanta a solicitat să se rețină că, în speță, este îndeplinită și condiția urgenței, în raport de consecințele
ireversibile care s-ar produce asupra activității Societății în cazul în care aceasta ar fi nevoită să predea suprafața de
24.667 m.p. intimatei.
Referitor la neprejudecarea fondului prin soluționarea prezentei cereri, apelanta a susținut următoarele aspecte:
Nu în ultimul rând, în ceea ce privește condiția neprejudecării fondului, și aceasta este îndeplinită, având în vedere că
nu se impune cercetarea fondului dreptului dintre părți, ci doar o cercetare a aparenței drepturilor părților.
Astfel, examenul realizat este unul sumar, astfel că, în cauză, instanța este chemată să stabilească doar aparența
dreptului în baza probatoriului administrat, în mod evident nefiind necesară cercetarea fondului raporturilor juridice ce
face obiectul dosarului nr. 7139/3/2019.
În raport de aceste aspecte, consideră că este îndeplinită și condiția neprejudecării fondului, impunându-se admiterea
apelului de față și din această perspectivă.
Pentru toate motivele de fapt și de drept expuse, a solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat.
În drept, apelanta a invocat dispozițiile art. 1.000 C.proc.civ., coroborat cu art. 466 și art. 470 alin. (5) C.proc.civ.,
precum și toate celelalte dispoziții la care a făcut referire în cuprinsul cererii de apel.
În cauză nu s-a formulat întâmpinare, însă prin notele de ședințe depuse la dosar, intimata Valtecia Development SRL a
solicitat respingerea ca neîntemeiat a apelului formulat împotriva Sentinței nr. 198/28.04.2021 pronunțată de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2018/a183, menținerea în integralitate a sentinței apelate.
Intimata apreciază vă apelul formulat este neîntemeiat, sens în care a făcut următoarele precizări:
Prin cererea formulată, reclamanta-apelantă a solicitat pronunțarea unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună
obligarea apelantei să-i permite accesul pe suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a
imobilului situat în Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, în temeiul Articolului 1.2. din Contractul de
închiriere încheiat între părți în data de 14.01.2010, până la soluționarea pe fond a cererii care face obiectul dosarului nr.
50/371/2017/a183 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș.
Cererea formulată este inadmisibilă și neîntemeiată, având în vedere următoarele considerente:
Prin Contractul de închiriere din data de 14.01.2010 încheiat între Valtecia Achiziții SRL în calitate de proprietar și
Romcab SA în calitate de chiriaș, proprietarul a închiriat chiriașului aproximativ 16.540 mp. de spații de depozitare și
producție și 95 mp. de spații de birouri, având un total de 16.635 mp. și 17.411 mp. suprafață desfășurată așa cum sunt
evidențiate cu roșu în planul atașat la Contract în Anexa A, această suprafață fiind parte din imobilul cumpărat de
Valtecia Achiziții SRL de la Romcab SA, compus astfel:
-din imobilul cu nr. cadastral 5040/1-Hala Litare-suprafață construită 1.915 mp, suprafață desfășurată totală 2.231 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/2-Hala PVC-suprafață construită 7.112 mp, suprafață desfășurată totală 7.599 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/2-Centrală Termică-suprafață construită 255 mp, suprafață desfășurată totală 228 mp;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

-din imobilul cu nr. 5040/5-Depozit produse finite-suprafață construită 3.042 mp, suprafață desfășurată totală 3.042 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/5-Birouri desfacere-suprafață construită 95 mp, suprafață desfășurată totală 95 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/6-Hala Tresare și izolare-suprafață construită 2.956 mp, suprafață desfășurată totală 2.956 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/8-Atelier de întreținere-suprafață construită 850 mp, suprafață desfășurată totală 850 mp.
Termenul inițial de închiriere a fost stabilit la cinci ani, iar chiria la valoarea de 163.917 EUR/an plus TVA.
Acest contract de închiriere a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/22.05.2012, 2/07.07.2012, 3/08.08.2016,
durata închirierii fiind prelungită până la data de 31.12.2027 pentru o chirie în valoare de 16.666,66 euro/lună (200.000
euro/an).
Prin actul adițional nr. 4/12.09.2017, s-au stabilit condițiile în care va continua Contractul încheiat între părți, având în
vedere că, în baza încheierii nr. 26/20.02.2017 pronunțată de către Tribunalul Specializat Mureș chiriașul Romcab SA a
intrat în procedura generală a insolvenței, iar din data de 1 ianuarie 2017 chiriașul nu șia mai îndeplinit obligația de
plată a chiriei.
Astfel, prin acest act adițional, părțile contractante au convenit în esență următoarele:
-eșalonarea plății datoriei curente în valoare de 632.246,20 lei, acumulată după data deschiderii procedurii în perioada
20.02.2017-31.08.2017;
-reducerea chiriei lunare începând cu data de 01.09.2017 cu 3.000 Euro pentru o perioadă determinată de 16 luni,
respectiv până la data de 31.12.2018;
-suspendarea obligației de plată a chiriei lunare pentru perioada 01.09.2017-31.01.2018, chiria pentru această perioadă
urmând a fi achitată începând cu data de 01.02.2018, prin adăugarea la chiria lunară datorată pentru luna în curs
jumătate din chiria lunară din perioada în care obligația de plată a fost suspendată.
Valtecia Achiziții a fost suspusă unei proceduri de reorganizare, prin procedura divizării prin desprindere. În urma
acestei divizări, noua societate rezultată a fost înregistrată sub denumirea de Valtecia Development, conform deciziei
din 10.07.2018 a Tribunalului București în cauza nr. 21728/3/2018 și conform certificatului de înregistrare nr.
B3672318/21.09.2018 eliberat de Registrul Comercial București.
În urma divizării, potrivit proiectului de divizare publicat în M. Of. nr. 1416/12.04.2018 proprietatea, a fost transmisă în
patrimoniul Valtecia Development la data înregistrări acesteia în registrul comerțului (21.09.2018). Transferul dreptului
de proprietate a fost confirmat prin certificatul de reorganizare emis de notarul public Beldea Virginia în baza deciziei
de certificare nr. 1/03.10.2018.
Având în vedere cele de mai sus, Valtecia Development este noul titular al dreptului de proprietate asupra Proprietății,
de 42,078 mp, începând cu data de 21.09.2018. Ca urmare, Valtecia Development este succesorul în drepturi al Valtecia
Achiziții, prin efectul transferului dreptului de proprietate asupra Proprietății, în procedura divizării.
Transferul dreptului de proprietate a fost stabilit în concret de la Valtecia Achiziții către Valtecia Development, prin
Proiectul de divizare, astfel:
-pct. 21: „în concret, în calitate de succesor al Valtecia Achiziții, Valtecia Development o va înlocui complet în toate
drepturile reale și de creanță în legătură cu Bunurile Imobile Târgu-Mureș, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a
cere să fie pus în posesie șl de a proteja dreptul de proprietate și dreptul de a solicita și de a-i fi acordată calitate
procesuală în orice cauză în legătură cu dreptul de proprietate. Mai mult, în cazul oricărui litigiu cu Romcab, în legătură
cu protejarea dreptului de proprietate și/sau de posesie asupra Bunului Imobil Târgu-Mureș, Valtecia Development va
avea calitate procesuală activă sau pasivă în cadrul oricăror proceduri aflate în curs de desfășurare sau proceduri noi de
la data efectivă a divizării. Ca urmare, orice contract de asistenta juridică încheiat sau ce ar urma sa fie încheiat de către
Valtecia va trece către Valtecia Development de la data efectivă a divizării.”
-pct. 50: „în cazul oricăror litigii cu Romcab, Valtecia Achiziții va avea calitate procesuală înainte de data efectivă a
divizării, în timp ce Valtecia Development va obține de asemenea calitate procesuală după data efectivă a divizării
[...].”.
Referitor la neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei ordonanțe președințiale, intimata a susținut următoarele:
Așa cum rezultă din chiar cuprinsul art. 997 din Codul de procedură civilă, pentru emiterea unei ordonanțe
președințiale, este necesar a fi îndeplinite cumulativ următoarele condiții: aparența dreptului, caracterul provizoriu al
măsurilor, existența unor cazuri grabnice și neprejudecarea fondului.
Or, în opinia sa, aceste condiții nu sunt îndeplinite.
Cum însăși reclamanta-apelantă a arătat în cuprinsul cererii introductive și al apelului, între intimată și aceasta s-a
desfășurat litigiul care a făcut obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102.
În cadrul dosarului nr. 50/1371/2017/a102, prin Sentința nr. 579/28.11.2019 judecătorul sindic a dispus după cum
urmează: „Admite în parte cererea formulată de către reclamanta societatea VALTECIA DEVELOPMENT SRL, cu
sediul în București, Drumul între Tarlale, nr. 41C, et. 2, birou 27, sector 3, și cu sediul procesual ales în București, Șos.
Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, et. 8, sector 1, în contradictoriu cu pârâta debitoare
ROMCAB SA, în insolvență, cu sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, prin administrator
special Prosszer Zoltan și prin administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj. Obligă pârâta să lase în deplina proprietate și liniștită posesie a reclamantei imobilul în
suprafață de 24.667 mp din imobilul în suprafață totală de 42.078 mp situat în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr.
35, jud. Mureș, înscris în CF nr. 123596, nr. 123598, nr. 123592, nr. 123600, nr. 123595, nr. 123597, nr. 123601 și nr.
123593 UAT Târgu Mureș, parte din imobil neinclusă în Contractul de închiriere din data de 14.01.2010 încheiat între
părți (anexa A). Dispune rezilierea Contractul de închiriere din data de 14.01.2010 încheiat între reclamanta societatea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

VALTECIA DEVELOPMENT SRL ( inițial VALTECIA ACHIZIȚII SRL ) și pârâta debitoare ROMCAB SA
începând cu data pronunțării prezentei dispoziții, având ca obiect închirierea imobilului în suprafață de 17.411 mp,
suprafață desfășurată, din imobilul în suprafață totală de 42.078 mp situat în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr.
35, jud. Mureș, înscris în CF nr. 123596, nr. 123598, nr. 123595, nr. 123597 și nr. 123593 UAT Târgu Mureș.”
Pentru a dispune admiterea cererii de revendicare a imobilului în suprafață de 24.667 mp, judecătorul sindic a reținut
următoarele:
-”pârâta (n.n. Romcab) nu a invocat un act sau fapt juridic din care să rezulte că aceasta ar deține dreptul de proprietate
asupra imobilelor, contractul de vânzare cumpărare și proiectului de divizare menționate fac dovada dreptului de
proprietate al reclamantei, litigiul invocat de către pârâtă care are ca obiect dreptul de preemțiune al acesteia asupra
imobilului neputând avea un astfel de efect, acesta fiind a chestiune viitoare, ce nu poate modifica starea de fapt
actuală.”
-”În continuare, se observă că, din suprafața totală a acestor imobile de 42.078 mp, reclamanta solicită revendicarea
suprafeței de 25.443 mp, întrucât prin contractul de închiriere s-a cedat pârâtei dreptul de folosință a 16.635 mp, iar
pârâta invocă faptul că prin Contractul de închiriere din data de 14.01.2010 i s-a transmis dreptul de folosință asupra
întregii suprafețe de teren. În această privință constată că, conform art. 1 din Contractul de închiriere, rezultă fără
echivoc că, proprietarul a închiriat chiriașului aproximativ 16.540 mp. de spații de depozitare și producție și 95 mp. de
spații de birouri, având un total de 16.635 mp. și 17.411 mp. suprafață desfășurată așa cum sunt evidențiate cu roșu în
planul atașat la Contract în Anexa A, iar nu întreaga suprafață de 42.078 mp cum invocă pârâta, întrucât alineatul doi se
referă la folosința întregului teren doar pentru a avea acces la suprafața închiriată.''
-”Mai reținem că, simplul act dezinteresat de a permite accesul pe întreaga suprafață a imobilului nu poate avea efectul
extinderii întinderii contractului de închiriere pe întreaga suprafață a imobilului, cât timp este prevăzut în mod expres că
suprafața închiriată este de 16.635 mp suprafața clădirilor, respectiv 17.411 mp suprafața desfășurată, astfel cum este
descrisă în Anexa A la Contract, ci doar oferă o cale de acces, iar nicidecum dreptul de a folosi imobilul în activități
propriu-zise de producție. De asemenea, apreciază că în privința stabilirii întinderii Contractului de închiriere trebuie
luată în considerare suprafața desfășurată a imobilului care face obiectul contractului, această întindere acordând
posibilitatea folosinței conform destinației a imobilelor în discuție, iar nicidecum suprafața exactă a clădirilor, de altfel
chiar în contract s-a prevăzut că se transmite dreptul de folosință asupra suprafeței desfășurată a imobilului și nu doar a
suprafeței restrânse.”
-”Prin urmare, consideră că doar în privința suprafeței de 24.667 mp (42.078-17.411) din imobilul în suprafață totală de
42.078 mp nu poate opune pârâta g (n.n. Romcab) un drept de folosință în temeiul Contractului de închiriere din — data
de 14.01.2010.”
Intimata a precizat că soluția de admitere a cererii în revendicarea a suprafeței de 24.667 mp a rămas definitivă și
considerentele care au stat la baza acesteia au intrat în puterea de lucru judecat, prin Decizia nr. 204/29.07.2020 a Curții
de Apel Târgu-Mureș dispunându-se după cum urmează: „Respinge ca nefondat apelul declarat împotriva încheierii
ședinței publice din 31.10.2019. Admite apelul declarat de Romcab SA prin administrator special Prosszer Zoltan și
administrator judiciar RTZ&Partners SPRL, cu sediul social în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș,
înregistrată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, CUI R07947193, cu sediul procesual ales la CI.
Leontin Trifa, cu sediul în București, str. Sfânta Măria, nr. 96, et. 4, ap. 14, sector 1, împotriva sentinței nr. 579 din
28.11.2019 pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, Schimbă în parte sentința
atacată în sensul că respinge capătul de cerere formulat de reclamanta Valtecia Development SRL, cu sediul procesual
ales în București, Șos. Nicolae Titulescu, America House, Aripa Vest, nr. 4-8, et. 8, sector 1, având ca obiect rezilierea
contractului de închiriere din data de 14.01.2010 modificat ulterior, având ca obiect închirierea imobilului în suprafață
de 17411 mp, suprafață desfășurată din imobilul totală de 42078 mp situat în mun. Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35
jud. Mureș. Menține în rest dispozițiile sentinței atacate.”
Relevante din decizia arătată anterior sunt următoarele considerente:
„În ceea ce privește soluția adoptată cu privire la cererea în revendicare, Curtea apreciază că aceasta este una legală și
temeinică. Concluziile la care a ajuns judecătorul sindic au avut în vedere prevederile din contractul de închiriere,
invocat de debitoare drept titlu și pentru folosința diferenței de suprafață de 24667 mp, care excludeau o astfel de
interpretare.”
-”De altfel, prin intermediul Deciziei nr. 129/A din 15.06.2020, pronunțată în dosarul asociat 50/1371/2017/a 100 și mai
apoi și în dosarul asociat /a 134, Curtea de Apel a dezlegat cu putere de lucru judecat chestiunea lipsei titlului cu privire
la restul suprafeței de teren ocupate de debitoare, prilej cu care la acel moment se reținuse o apărare ineficientă a
pârâtei.”
Potrivit art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt
litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.
În acest sens, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea
proces care nu prezintă triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără
posibilitatea de a mai fi contrazis. În acest sens, Înalta Curte a precizat că 7 puterea de lucru judecat, în forma
prezumției, vine să asigure, din nevoia de ordine și-stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele
hotărârilor judecătorești. Prezumția nu oprește judecata celui de-al doilea proces, ci doar ușurează sarcina probațiunii,
aducând în fața instanței constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecății anterioare și care nu pot fi
ignorate.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

Or, după cum rezultă din cuprinsul hotărârilor judecătorești indicate mai înainte, s-a statuat, în mod definitiv, că
reclamanta nu are niciun drept de folosință asupra imobilului suprafață de 24.667 mp în temeiul Contractului de
închiriere din data de 14.01.2010.
Ca atare, toate susținerile acesteia în sensul că are în aparență un drept de folosință asupra acestui imobil sunt profund
neîntemeiate, reclamanta abuzând de dreptul să de a se adresa instanțelor de judecată, pentru a împiedica efectuarea
executării silite în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.
Reclamanta, cu intenția de a induce în eroare instanța, redă în mod trunchiat prevederile și incomplete considerentele
Deciziei nr. 130/15.06.2020 pronunțată în Curtea de Apel Târgu-Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a 134.
Prin aceasta decizie s-au dispus următoarele: „Admite apelul declarat de Valtecia Development S.R.L (cu sediul),
împotriva sentinței civile nr. 201/C/28.11.2019 pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr.
50/1371/2017/a 134. Schimbă hotărârea atacată, în sensul că admite în parte contestația formulată de Valtecia
Development SRL împotriva măsurii cuprinse în raportul de activitate nr. 2799/13.09.2019 întocmit de administratorul
judiciar RTZ Partners, publicat în B.P.I. nr. 17040/16.09.2019. Obligă administratorul judiciar RTZ Partners să
analizeze pe fond cererea de plată a creanței curente deținute de Valtecia Development SRL cu luarea în considerare a
dispozițiilor contractuale referitoare la chiria convenită de părți pentru terenul de 17411 mp, pentru perioada
31.01.2019-31.08.2019, respectiv prin evaluarea cererii în despăgubire solicitată pentru diferența de teren ocupată de
debitoarea Romcab SA În suprafață de 24667 mp, fără titlu, pentru același interval temporal, prin luarea în considerare
a raportului de evaluare depus de contestatoare în susținerea cererii de plată. Obligă intimata Romcab SA să plătească
apelantei Valtecia Development SRL suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă”.
Relevante din această decizie sunt următoarele considerente:
-”în apărare, pentru prima dată, direct în fața instanței de apel, intimata pârâtă susține o altă interpretare a contractului
de închiriere, respectiv asigurarea de către proprietară în favoarea pârâtei a folosinței gratuite a diferenței suprafeței de
teren, conform dispozițiilor din pct. 2 paragraful nr. 2 din preambulul contractului de închiriere combinate cu cele ale
art. 1 alin. 2 din contractul de închiriere. Or, textele invocate susțin această folosință liberă (nefiind stipulat că și
gratuită) în măsura asigurării accesului la obiectul contractului de închiriere, pe durata contractului. Dacă intenția
părților era cea relevată de intimată, părțile ar fi supus închirierii întreaga proprietate (42.078 mp) la prețul convenit
pentru suprafața închiriată, situație care ar fi înlăturat orice echivoc asupra interpretării. Cum alte elemente care să
susțină interpretarea propusă de intimată nu au fost furnizate, nu poate fi acceptată interpretarea propusă de intimată”
-”în privința lipsei de folosință, care vizează restul suprafeței de teren (n.n. suprafața de 24.667 mp) ocupate de
debitoare și pentru care aceasta din urmă nu a prezentat un titlu se impune analiza avansată de contestatoarea apelantă,
necombătută eficient de pârâtă.”
Analizând aceste considerente se observă (cum de altfel s-a reținut și în decizia pronunțată în dosarul nr.
50/1371/2017/a102, indicate mai înainte) din nou concluzia indubitabilă că reclamanta-apelantă nu are niciun drept de
folosință asupra imobilului suprafață de 24.667 mp în temeiul Contractului de închiriere din data de 14.01.2010.
Așadar, este lipsită de orice critică concluzia judecătorului sindic potrivit căreia pentru a se stabili cui aparține în cauză
aparența dreptului de a folosi imobilul în discuție, trebuie luată în considerare esența solicitării reclamantei, sens în care
observă că se opune unei hotărâri judecătorești definitive prin care a fost admisă acțiunea în revendicare a unui imobil,
dreptul de folosință care ar rezulta dintr-un contract de închiriere al aceluiași imobil. Prin urmare, judecătorul sindic
reține că, cât timp contractul de închiriere a fost încheiat ia data de 14.01.2010, cu mult timp înainte de soluționarea
acțiunii în revendicare admise care a făcut obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102, soluție rămasă definitivă la data de
29.07.2020, aparența dreptului de a folosi imobilul aparține intimatei, care se prevalează de cauza cea mai recentă care
îi oferă dreptul reclamat.
De altfel, precizează că intimata a declanșat în temeiul sentinței pronunțate în dosarul nr. 50/1371/2017/a102,
executarea silită împotriva reclamantei care face obiectul dosarului execuțional nr. 24/E/2020 al BEJ Olteanu Radu.
Împotriva executării silite declanșate, contestatoarea a formulat contestație la executare precum și o cerere de
suspendare a executării silite.
Astfel prin încheierea din data de 05.01.2020 pronunțată de Judecătoria Târgu-Mureș în dosarul 2547/320/2020/a1 s-a
dispus după cum urmează: „Admite cererea de suspendare a executării silite formulată de SC Romcab SA, în
insolvență, în insolvency, en procedure collective, prin administrator special Z. P. și administrator judiciar RTZ &
Partners S.P.R.L, în contradictoriu cu intimata SC Valtecia Development S.R.L, cu participarea intervenientelor
accesorii SC Sadalbari S.R.L, prin administrator special Z. P. și administrator judiciar General Mir Consult S.P.R.L, și
SC Paneuro Internațional S.R.L, prin administrator special O. I. și având administrator judiciar RTZ & Partners
S.P.R.L, Filiala Bistrița, în cadrul dosarului nr. 2547/320/2020 al Judecătoriei Târgu Mureș, având ca obiect contestație
la executare. Dispune suspendarea executării silite demarate împotriva contestatoarei SC Romcab SA În dosarul
execuțional nr. 24/E/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc Olteanu Radu, până la soluționarea contestației la
executare care face obiectul dosarului nr. 2547/320/2020 al Judecătoriei Târgu Mureș. Dispune comunicarea prezentei
încheieri Biroului Executorului Judecătoresc Olteanu Radu. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare pentru
contestatoare și intimată și de la comunicare pentru intervenientele accesorii, cerere de apel care se depune la
Judecătoria Târgu Mureș”
Cu toate acestea, prin Decizia nr. 380/23.04.2021 pronunțată în același dosar nr. 2547/320/2020/a1 Tribunalul
Specializat Mureș a dispus următoarele: „Admite apelul formulat de Valtecia Development SRL, cu sediul în Târgu
Mureș, str. Călărașilor, nr. 16, mansardă, ap. 1, jud. Mureș, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

J26/599/2019, având CUI 39904352, împotriva încheierii civile din data de 05.01.2021, pronunțată de Judecătoria
Târgu Mureș în dosarul nr. 2547/320/2020. Schimbă în tot hotărârea apelată în sensul că Respinge ca nefondată cererea
formulată de Romcab SA, privind suspendarea executării silite, demarată în dosarul execuțional nr. 24/E/2020 al
Biroului Executorului Judecătoresc Olteanu Radu. Obligă intimatele Romcab SA, Sadalbari SRL, Paneuro Internațional
SRL la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 25 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru în apel.”
Practic, deși titlul executoriu în baza căruia s-a demarat executarea silită în martie 2020 este o hotărâre judecătorească
pronunțată în noiembrie 2019, Romcab SA a obținut suspendarea executării silite până la data de 23.04.2021 când s-a
admis apelul intimatei împotriva încheierii de suspendare a executării silite. Menționează faptul ca nici pe aceasta
perioada nu a achitat contravaloarea lipsei de folosința a imobilului.
Or, chiar și ulterior reluării procedurii de executare silită, așa cum a arătat și mai înainte, în cadrul dosarului nr.
5290/320/2021, prin încheierea nr. 1976/11.05.2021 pronunțată de Judecătoria Târgu-Mureș, s-a dispus din nou
suspendarea provizorie a executării silite aferente dosarului execuțional nr. 24/E/2020 al BEJ Olteanu Radu.
Așadar, prezenta cerere reprezintă o nouă cale inadmisibilă și profund neîntemeiată prin care reclamanta încearcă să
oprească executarea silită declanșată împotriva acesteia și să mă prejudicieze.
Arată de asemenea că actele execuționale întocmite în dosarul execuțional nr. 24/E/2020 ai Biroului Executorului
Judecătoresc Olteanu Radu nu au fost desființate de instanța, contestația la executare silită care face obiectul dosarului
nr. 2547/320/2020 al Judecătoriei Târgu-Mureș nefiind încă soluționată, la termenul de judecată din 07.04.2021
dispunându-se suspendarea judecării acesteia până la soluționarea, în mod definitiv, a dosarului nr. 8323/320/2020 aflat
pe rolul Curții de Apel Târgu Mureș. Ulterior, cauza a fost repusă pe rol fiind fixat termen de judecată în data de
14.07.2021
Dosarul nr. 8323/320/2020 a fost soluționat definitive, are ca și obiect contestația la titlu disjunsă din dosarul de
contestație la executare nr. 2547/320/2020 al Judecătoriei Târgu-Mureș. Prin sentința nr. 387/13.11.2020 pronunțata în
Dosarul nr. 8323/320/2020 al Tribunalului Specializat Mureș s-a dispus respingerea contestației la titlul promovata de
către Romcab SA., rămasă definitivă prin Decizia nr. 133/24.05.2021 a Curții de Apel Târgu-Mureș.
Pe de altă parte, trecând peste neîndeplinirea condiției aparenței în drept, subliniază că nu este îndeplinită nici condiția
urgenței, întrucât dacă s-ar admite prezenta cerere s-ar perpetua o stare de faptă care mă prejudiciază pe intimată în mod
grav și iremediabil întrucât, deși a folosit terenul în suprafață 24.667 mp, fără titlu, până în prezent, reclamanta nu a
achitat nicio sumă de bani pentru contravaloarea folosinței deși a fost obligată prin hotărâri judecătorești definitive.
Astfel, precizează că prin Decizia nr. 129/15.06.2020 pronunțată de Curtea de Apel Tg Mureș, Secția a II a Civila, de
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 50/1371 /2017/a 100 s-a dispus după cum urmează: „Admite apelul
declarat de Valtecia Development SRL ( cu datele) împotriva sentinței 200C din 28.11.2019 pronunțate de Tribunalul
Specializat Mureș, în dosarul 50/1371/2017/a100. Schimbă în tot sentința atacată în sensul că admite în parte contestația
formulată de Valtecia Development SRL (cu datele) împotriva măsurii cuprinse în raportul de activitate nr.
23/04.02.2019 întocmit de administratorul judiciar RTZ Partners, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
2362 din 05.02.2019 Obligă administratorul judiciar RTZ Partners să analizeze în fond cererea de plată a creanței
curente deținute de Valtecia Development S.R.L cu luarea în considerare a dispozițiilor contractuale referitoare la chiria
convenită de părțj pentru terenul de 17411 mp și pentru perioada 01.10.2018-30.01.2019, respectiv prin evaluarea
cererii în despăgubire solicitată pentru diferența de teren ocupată de debitoarea Romcab SA În suprafață de 24667 mp,
fără titlu, pentru același interval temporal, prin luarea în considerare a raportului de evaluare depus de contestatoare în
susținerea cererii de plată. Obligă intimata Romcab SA să plătească apelantei Valtecia Development SRL suma de 100
lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitiv.”
Totodată, prin Decizia nr. 130/15.06.2020 pronunțata de Curtea de Apel Tg Mureș, Secția a II a Civila, de Contencios
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 50/1371/2017/a134 s-a dispus: „Admite apelul declarat de Valtecia Development
SRL (cu sediul), împotriva sentinței civile nr. 201/C/28.11.2019 pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul
nr. 50/1371/2017/a 134. Schimbă hotărârea atacată, în sensul că admite în parte contestația formulată de Valtecia
Development S.R.L împotriva măsurii cuprinse în raportul de activitate nr. 2799/13.09.2019 întocmit de administratorul
judiciar RTZ Partners, publicat în B.P.I. nr. 17040/16.09.2019. Obligă administratorul judiciar RTZ Partners să
analizeze pe fond cererea de plată a creanței curente deținute de Valtecia Development SRL cu luarea în considerare a
dispozițiilor contractuale referitoare la chiria convenită de părți pentru terenul de 17411 mp, pentru perioada
31.01.2019-31.08.2019, respectiv prin evaluarea cererii în despăgubire solicitată pentru diferența de teren ocupată de
debitoarea Romcab SA În suprafață de 24667 mp, fără titlu, pentru același interval temporal, prin luarea în considerare
a raportului de evaluare depus de contestatoare în susținerea cererii de plată. Obligă intimata Romcab SA să plătească
apelantei Valtecia Development S.R.L suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă”.
În urma motivării acestor decizii, au fost întocmite două rapoarte de către administratorul judiciar prin care a fost
stabilită obligația reclamantei debitoare de plată a despăgubii solicitată pentru diferența de teren ocupată de debitoarea
Romcab SA În suprafață de 24.667 mp.
Așa cum rezultă din cuprinsul Raportului nr. 468/04.02.2021 privind punerea în executare a Deciziilor Curții de Apel
Târgu-Mureș nr. 129/A/15.06.2020 și 130/A/15.06.2020, respectiv a Sentinței civile a Tribunalului Specializat Mureș
nr. 154/C/10.12.2020 precum și analiza administratorului judiciar asupra cererilor de plată formulate de intimata,
comunicat prin Adresa de înaintare nr. 471/04.02.2021, debitoarea pârâta datorează intimatei următoarele sume:
• 1.984.972,13 lei + T.V.A., în ceea ce privește suprafața de 17.411 mp, pentru perioada Octombrie 2018-Octombrie
2020, în conformitate cu 12_ prevederile Contractului de închiriere;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

• 2.812.041,13 lei + T.V.A., în ceea ce privește suprafața de 24.667 mp, pentru perioada Octombrie 2018-Octombrie
2020.
Totodată, conform Raportului nr. 777/16.02.2021 privind analiza administratorului judiciar efectuată asupra cererilor de
plată formulate de Valtecia Development SRL, publicat în Buletinul Procedurilor Insolvenței nr. 2950/17.02.2021,
debitoarea pârâtă datorează intimatei și următoarele sume:
• 243.486,57 lei + T.V.A., în ceea ce privește suprafața de 17.411 mp, pentru perioada Noiembrie 2020-Ianuarie 2021,
în conformitate cu prevederile Contractului de închiriere;
• 344.941,51 lei + T.V.A., în ceea ce privește suprafața de 24.667 mp, pentru perioada Noiembrie 2020-Ianuarie 2021.
Cu toate acestea, până în prezent, reclamanta debitoare nu și-a îndeplinit obligațiile în integralitate aferente de plată,
intiamata fiind astfel cea prejudiciată, cel mai probabil, iremediabil întrucât deschiderea procedurii falimentului
împotriva acesteia este iminentă.
Pe de altă parte, precizează că susținerea că chiar și susținerea că acest imobil este indispensabil reclamantei debitoare
este una neîntemeiată întrucât nu i are calitatea de creditor indispensabil în cadrul procedurii insolvenței.
Precizează că, la pagina 319 din planul de reorganizare, depus de Romcab și aprobat prin hotărârea Adunării
Creditorilor din 18 decembrie 2020, ulterior confirmat de judecătorul sindic prin Sentința nr. 61/18.02.2021, se
menționează că „Raportat la procedura insolvenței Romcab SA, au fost identificate 4 categorii distincte de creanțe, care
votează separat, după cum urmează:
• Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință;
• Creanțele salariale;
• Creanțele bugetare;
• Creanțele chirografare”.
Se observă așadar că, în planul de reorganizare, nu a fost menționată și constituită categoria distinctă a creditorilor
indispensabili, pârâta debitoare renunțând astfel, în mod expres, la lista creditorilor indispensabil și, drept urmare,
intimata a pierdut această pretinsă calitate.
În acest sens, precizează că art. 134 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență prevede următoarele:
„ (1) în vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este
aceasta definită la art. 5 oct. 23. Administratorul judiciar confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori.
(2) Lista creditorilor indispensabili, menționați la alin. (1). este depusă de către debitor împreună cu celelalte documente
prevăzute la art. 67 alin. (1). listă ce se anexează, menționându-se și creanțele acestora, la raportul întocmit de
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la decăderea debitorului
din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili.”
Așa cum s-a arătat în doctrină, categoria creditorilor indispensabili este o categorie artificial creată numai pentru
facilitarea votării planului. Această categorie de creanță constituie o categorie distinctă care votează separate în
procedura de votare a planului de reorganizare.
Planurile depuse de creditori/administratorul judiciar nu pot conține o astfel de categorie de creditori indispensabili
decât în cazul în care o astfel de listă a fost propusă de către debitor, dar acesta nu mai propune un plan sau, deși
propune, mai există și un alt plan al creditorilor sau al administratorului judiciar care preia această categorie. În aceeași
măsură, apreciază că, dacă debitorul a depus o listă a creditorilor indispensabili și, ulterior, planul propus nu conține
această categorie, din aceasta rezultă o renunțare la această listă și, pe cale de consecință, pierderea calității de creditor
indispensabil a persoanelor înscrise în listă.
Subliniază că, în dosarul nr. 50/1371/2017/a9, prin sentința nr. 31 C/01.03.2018, publicată în BPI nr. 6615/29.03.2018,
s-a reținut că: „administratorul judiciar în cuprinsul raportului de cauze a arătat că ROMCAB, a depus odată cu cererea
de deschidere a procedurii insolvenței, împreună cu documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014 și lista
creditorilor indispensabili structurată pe categorii de servicii furnizate, listă ce a fost anexată raportului. Administratorul
judiciar a confirmat lista creditorilor indispensabili propuși de către debitoarea ROMCAB, sub condiția: înscrierii
acestora la masa credală a debitoarei, conform prevederilor legale și în termenele stabilite de către judecătorul sindic;
îndeplinirii condițiilor menționate la art. 5, pct. 23 din Legea nr. 85/2014; existenței unor considerente tehnice,
economice sau de reglementare. [...].
Pe de altă parte, nu este nelegală nici măsura constând în confirmarea listei în integralitate, sub condiție, cu titlu
provizoriu (administratorul judiciar neintervenind în acest moment pentru verificarea criteriilor stabilite prin art. 5 pct.
23 din legea insolvenței, deoarece această analiză se realizează în raport de planul de reorganizare propus), urmând ca
definitivarea listei sa fie realizată în condițiile arătate de administratorul judiciar, când, o parte sau toți creditorii
enumerați în lista în discuție ( și doar aceștia) se vor constitui în categoria creditorilor indispensabili în vederea votării
planului de reorganizare. Astfel, această listă poate suferi modificări, însă nu în sensul completării ei, ci în sensul
eliminării unor creditori care pe parcurs nu se vor mai dovedi indispensabili pentru activitatea debitoarei.”.
În concluzie, chiar instanța învestită cu soluționarea procedurii de insolvență a Romcab a reținut caracterul provizoriu al
listei creditorilor indispensabili, raportat la faptul că administratorul judiciar nu a analizat criteriile prevăzute la art. 5
pct. 23 (furnizarea serviciilor și faptul că activitatea debitorului nu s-ar putea desfășura și care nu ar putea fi înlocuiți de
niciun alt furnizor care oferă servicii), iar că aceste criterii urmează a fi analizate în raport de planul de reorganizare ce
ar fi propus.
Această reținere întărește, încă o dată, susținerea intimatei că, dacă în planul de reorganizare nu este prevăzută categoria
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

creditorilor indispensabili, aceasta constituie o renunțare la lista creditorilor indispensabili, care se întocmește tocmai în
vedere votării planului
De altfel, așa cum a susținut și inițial, arată că intimata nu are calitatea de creditor indispensabil, reclamanta debitoare
neavând calitatea de consumator captiv, așa cum prevede art. 5 pct. 10 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, „consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice,
economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul.”
Romcab deține dreptul de proprietate asupra unei fabrici situate în localitatea Acățari, unde oricum intenționa să își
relocheze activitatea. De altfel, una dintre măsurile prevăzute de planul de reorganizare este relocarea unității de
producție de pe platforma situată în Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35 pe amplasamentul din loc. Acațari, jud. Mureș,
prin construirea unei noi hale de producție pe lângă cea existența, urmată de refinanțarea acesteia după finalizare.
În consecință, Romcab nu este un consumator captiv, având la dispoziție un alt spațiu unde să își desfășoare activitatea.
Valtecia Development nu este un furnizor indispensabil, nici prin natura obiectului Contractului de închiriere (încetat și
la care aceasta nu a fost parte) și nici prin raportare la faptul că aceasta nu a fost înscrisă în lista furnizorilor
indispensabili.
Așadar, în opinia sa, nu este îndeplinită condiția urgenței, fiind singura prejudiciată în ipoteza admiterii cererii
introductive.
Analizând apelul declarat în cauză sub aspectul motivelor invocate, Curtea reține următoarele:
În prealabil, Curtea reține că, potrivit art.997 alin.1 Cod procedură civilă, „Instanța de judecată, stabilind că în favoarea
reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui
drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și
pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”
Față de conținutul acestui text de lege, Curtea reține că, pentru admisibilitatea ordonanței președințiale se cer a fi
îndeplinite trei condiții speciale: urgența, vremelnicia măsurii, precum și neprejudecarea fondului.
Condiția esențială a urgenței, codul nu o definește, dar stabilește situațiile în care există urgență, respectiv atunci când
păstrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea unei piedici ivite în cursul unei executări nu se
poate realiza în mod eficace pe calea acțiunii de drept comun.
Urgența nu se prezumă, ci trebuie dovedită de părți și trebuie apreciată în concret în funcție de circumstanțele fiecărei
cauze în parte. Urgența trebuie să existe la introducerea cererii și să persiste pe tot parcursul judecății, atât în primă
instanță, cât și în căile de atac.
Prin caracterul vremelnic al ordonanței trebuie înțeles că pe calea acestei proceduri speciale pot fi luate doar măsuri
temporare, provizorii. Măsurile sunt limitate în timp până la soluționarea în fond a litigiului, chiar dacă în hotărârea
pronunțată nu se face nicio mențiune în acest sens.
Prin urmare, efectele măsurilor dispuse pe calea ordonanței încetează fie prin schimbarea împrejurărilor ce au condus la
luarea măsurii-ce face posibilă pronunțarea unei noi ordonanțe, fără a putea fi invocată puterea de lucru judecat-, fie
prin soluționarea litigiului pe fond.
Neprejudecarea fondului presupune ca judecătorul, atunci când soluționează o cerere de ordonanță președințială, să nu
intre în cercetarea fondului dreptului, ci doar să verifice de partea cui se află aparența dreptului.
În prezenta cauză, Curtea reține că, prin cererea formulată, reclamanta Romcab SA a solicitat judecătorului sindic în
contradictoriu cu Valtecia Development SRL emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună obligarea
Valtecia Development să permită accesul Romcab SA pe suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală
de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, în temeiul Articolului 1.2.
din Contractul de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010, până la soluționarea dosarului de fond înregistrat
pe rolul acestei instanțe (în urma înregistrării acțiunii depuse de Romcab SA, care se regăsește în Anexa nr. 16 la
prezenta cerere).
În ceea ce privește condiția urgenței, Curtea constată că, reclamanta a susținut că, aceasta derivă din necesitatea de a
preveni o pagubă iminentă și care nu s-ar mai putea repara, având în vedere iminența executării silite constând în
evacuarea reclamantei, astfel cum rezultă din Somația emisă de executorul judecătoresc Oltean Radu în dosarul de
executare nr. 24/E/2020, executare silită începută în temeiul titlului executoriu constând în Sentința civilă nr.
579/28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, rămasă definitivă prin
Decizia nr. 204/29.07.2020 pronunțată de Curtea de Apel Târgu-Mureș.
Totodată, Curtea observă că, potrivit Procesului-verbal încheiat la data de 17.06.2021 de către executorul judecătoresc
Oltean Radu în dosarul de executare nr. 24/E/2020, executorul judecătoresc a efectuat ridicarea sigiliilor și descuierea
lacătelor care au fost aplicate conform proceselor-verbale din 27.04.2021 și 28.04.2021 în baza titlului executoriu
sentința civilă nr. 579/28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș și imobilele în cauză au fost predate
debitoarei Romcab SA, prin reprezentant.
Așadar, ulterior introducerii cererii pentru emiterea unei ordonanțe președințiale a intervenit schimbarea situației de fapt
avută în vedere de Romcab SA respectiv creditoarea Valtecia Development SRL a formulat cerere pentru ridicarea
măsurilor de executare silită cu privire la imobilul în cauză, cerere pentru suspendarea executării silite în dosarul de
executare nr. 24/E/2020 și a luat măsuri ca apelanta să aibă acces la suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din
suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș.
În continuare, așa cum s-a mai arătat, urgența pentru emiterea ordonanței președințiale trebuie să existe la introducerea
cererii și să persiste pe tot parcursul judecății, atât în primă instanță, cât și în căile de atac.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

În concret, Curtea ținând cont de schimbarea situației de fapt menționate mai înainte, reține că nu mai există urgența
luării măsurilor solicitate de apelantă, pericolul producerii unei pagube iminente și care nu s-ar mai putea repara nu mai
este actual întrucât apelanta a obținut ceea ce a urmărit și anume să îi fie permisă accesul la suprafața de teren de 24.667
m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul
Mureș.
Totodată, fără cercetarea pe fond a motivelor pentru care se solicită să se constate dreptul apelantei de a folosi suprafața
de teren de 24.667 m.p., parte din suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada
Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, judecătorul sindic în mod corect a reținut că, aparența dreptului de a folosi imobilul
aparține intimatei Valtecia Development SRL care se prevalează de cauza cea mai recentă care îi putea oferi dreptul
reclamat având în vedere că, contractul de închiriere a fost încheiat la data de 14.01.2010, cu mult timp înainte de
soluționarea acțiunii în revendicare admise care a făcut obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102, soluție rămasă
definitivă la data de 29.07.2020.
Referitor la condiția vremelniciei măsurii solicitate, Curtea reține că, aceasta este îndeplinită întrucât apelanta a cerut
obligarea Valtecia Development să permită accesul Romcab SA pe suprafața de teren de 24.667 m.p., parte din
suprafața totală de 42.078 m.p. a imobilului situat în Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, în temeiul
Articolului 1.2. din Contractul de închiriere încheiat între părți la data de 14.01.2010 până la soluționarea dosarului de
fond, dosar în care instanța va analiza pe fond aspectele invocate, însă nefiind îndeplinite cumulativ toate condițiile de
admisibilitate a emiterii ordonanței președințiale prevăzute de lege, aceasta nu are relevanță în cauză.
Concluzionând asupra celor mai sus expuse, Curtea constată că în mod corect a reținut prima instanță că nu sunt
îndeplinite condițiile cumulativ prevăzute de lege pentru a se dispune pe calea ordonanței președințiale.
Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va respinge apelul ca nefondat.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de Romcab SA (J26/764/1995, CUI RO7947193), prin administrator special
PROSSZER ZOLTAN, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, împotriva Sentinței civile nr.
198/28.04.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr.50/1371/2017/al83.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică de la data de 13.09.2021.
Preşedinte, Judecător, Grefier,
Robert Mihai Szasz Mariana Făgărășan Crina Rus

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ECOLACT PROD SRL, cod unic de înregistrare: 17424426
Societate ECOLACT PROD SRL,
cod unic de înregistrare 17424426, J29/738/2005
România-Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 42, județul Prahova
Dosar nr. 8219/105/2015
Termen: 29.09.2021
Citație
emisă la: ziua 20 luna 09 anul 2021
Societate debitoare:
ECOLACT PROD SRL – în faliment, cu sediul în comuna Păulești, sat Păulești, nr. 734D, jud. Prahova:
Lichidator judiciar:
FINECO INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, str. Lânăriei, nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrare din str. G-ral
Candiano Popescu);
Creditori:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA, Câmpina, bd. Culturii, nr. 18, jud. Prahova;
PETRACHE GHEORGHE, comuna Păulești, sat Găgeni, jud. Prahova;
ȘTEFĂNESCU VIOLETA, Ploiești, jud. Prahova;
JOVILA CONSTRUCT SRL, Ploiești, str. Ulierului, nr. 9, jud. Prahova;
BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA, Cluj-Napoca, str. G. Barițiu, nr. 1, et. 1, jud. Cluj;
FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA, București, str. Occidentului, nr. 5,
sector 1;
FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA, București, str. Occidentului, nr. 5, sector 1;
FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII IFN
SA, București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sector 1;
LIBRA INTERNET BANK SA, București, str. Semilunei, nr. 4-6, sector 2;
IOSIF ADRIANA, cesionar al creanței Alfadel SRL;
ALFADEL SRL, București, bd. Pache Protopopescu, nr. 12, sector 2;
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA, Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud.
Prahova;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE, A.B.A. BUZĂU – IALOMIȚA, S.G.A. PRAHOVA, Ploiești,
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, jud. Prahova;
COMUNA PĂULEȘTI, Com. Păulești, sat Păulești, nr. 650, jud. Prahova;
AGRO PAN STAR SRL, adresa de corespondență: mun. Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 74, poarta 2, jud. Covasna;
AGRO – ZOOTEHNICA FERMA ANCUȚEI SRL, com. Moara Vlăsiei, sat Căciulați, str. Roma, nr. 1, jud. Ilfov;
AJA SYSTEMS CERTIFICATION SRL, com. Bărcănești, sat Tătărani, nr. 371, camera 2, jud. Prahova;
AQUILA PART PROD COM SRL, com. Păulești, nr. 734D, jud. Prahova;
ARDEAT TRADE SRL, Vladimirescu, str. Cloșca, nr. 4, jud. Arad;
BIOTREND PLUS SRL, sediul procesual ales în București, b-dul Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6;
ENGIE ROMANIA SA, cu sediul în București, b-dul Mărășești, nr. 4-6;
SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, b-dul Independenței, nr. 16, județul
Prahova;
BOZ&BOZ IMPORT EXPORT SRL, Ploiești, str. Snagov, nr. 49, jud. Prahova;
Cabinet de av. ENACHE MARIANA, București, Splaiul Unirii, nr. 39, bloc M12, sc. 2, et. 1, ap. 40, sector 3;
CABINETE GRUPATE DE AVOCAȚI MAN&SÂRBU, București, str. Tineretului, nr. 31, ap. 20, sector 4;
CAMION SERVICE CENTER SA, Ploiești, str. Pompelor, nr. 6, jud. Prahova;
CARMOLIMP SRL, Ucea de Jos, nr. 1A, jud. Brașov;
CONSORS SRL, adresă de comunicare București, CP 97, OP 30;
DAIRY FARMS INTERNATIONAL SRL, sediul procesual ales în București, str. Ernest Broșteanu, nr. 31, sector 1;
DANONE PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL, sediul procesual ales în București, b-
dul Preciziei, nr. 1, Preciziei Business Center, et. 4, sector 6, la Urban & Asociații SRL;
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA, Ploiești, str. Tache Ionescu, nr. 13, jud. Prahova;
DORNA LACTATE SA, sediul ales pentru corespondență în Vatra Dornei, str. Transilvaniei, nr. 40, jud. Suceava;
ECO-ROM AMBAJAJE SA, București, b-dul 1 Mai, nr. 53, pavilion Administrativ, et. 7, sector 6;
ELECSTER OYJ, sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Am’ndrei Mureșan, nr. 14, ap. 4,jud. Cluj, la Cab. av.
Pașalega Mihaela;
ELECTRECOM CLAUPIN SRL, Băicoi, str. Republicii, nr. 24, jud. Prahova;
ELECTRICA FURNIZARE SA – SFEE MUNTENIA NORD PLOIEȘTI – AGENȚIA DE FURNIZARE A ENERGIEI
ELECTRICE PLOIEȘTI, Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 37-39, bloc 45F1-F2, jud. Prahova;
ENIPLAST SRL, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Castanilor, nr. 18,jud. Covasna;
EXCELO MILK SRL, sediul procesual ales în București, b-dul Preciziei, nr. 1, Preciziei Business Center, et. 4, sector
6, la Urban & Asociații SRL;
GREINER PACKAGING SRL, Șelimbăr, str. Arii,nr. 14, jud. Sibiu;
GREEN MATT SRL, cu sediul în mun. București, str. Reînvierii, nr. 3-5, sector 2, cu sediul ales pentru comunicarea
actelor de procedură în București, bd. Burebista, nr. 2, bl. D14, sc. 3, et. 7, ap. 91, sector 3, la SCA Voica-Gurgu &
Asociații;
HORECA DISTRIBUTION SRL, București, Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 19, sector 3;
INBOX SOLUTION SRL, Câmpina, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 9B, jud. Prahova;
JOVILA CONSTRUCT SRL, Ploiești, str. Ulierului, nr. 9, jud. Prahova;
KLEENEX STAR SRL, com. Izvoarele, sat Malu Vânăt, nr. 241C, jud. Prahova;
LACTATE BRĂILA SRL, sediul procesual ales în București, str. Zaharia Carcalechii, nr. 13, cam. 5, și în Brăila, Șos.
Boldovinești, nr. 12, jud. Brăila;
LIDO GÎRBEA SRL, Păulești, nr. 1045A, complex Movila Vulpii, jud. Prahova;
MARIAN TUDOR, București, Splaiul Unirii, nr. 39, bloc M12, sc. 2, et. 1, ap. 40, sector 3;
NIK KART PROD SRL, com. Raciu, sat Raciu, jud. Dâmbovița;
PAN ABACS SRL, Bicfalău, nr. 207, jud. Covasna;
PETRACHE GHEORGHE, Com. Păulești, sat Găgeni, nr. 567, jud. Prahova;
PLCMATIC INDUSTRIAL SRL-D, Târgoviște, str. Prof. Mircea Georgescu, nr. 14, jud. Dâmbovița;
PRODLACTA SA, Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, jud. Brașov;
PRO LEASING MOTORS SRL, comuna Blejoi, Șos. Ploiești-Buzău, DN1B, nr. 505, jud. Prahova;
RALVANA IMPORT EXPORT SRL prin lichidator judiciar WINDUO MANAGEMENT SRL, Sfântu Gheorghe, str.
Gen. Grigore Baln, nr. 4, bloc 42, sc. I, ap. 2, jud. Covasna;
REXO MARK SRL, Sfântu Gheorghe, str. Brazilor, nr. 9, jud. Covasna;
RORA CONSING SRL, Râșnov, str. Gării, nr. 6, jud. Brașov;
SANLACTA SA, Santana de Mureș, str. Principală, nr. 1, jud. Mureș;
SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ BĂICOI SA, Băicoi, str. Vârful cu Dor, nr. 1A, jud. Prahova;
SUNIMPROF IMPORT EXPORT SRL prin mandatar COFACE ROMANIA Credit Management Services SRL, sediul
procesual ales în București, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, sector 1;
ULTRA FACTOR SRL, sediul procesual ales în Timișoara, str. 9Mai, nr. 3, ap. 5, et. 1, jud. Timiș, la Groza și Asociații
SPRL;
UNILAB SA, Otopeni, Calea București, nr. 305, imobil A7, jud. Ilfov;
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA, cu sediul în mun. București, Splaiul Independenței, nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

319;
TELETEXT SRL, Slobozia, str. Lactilrom, nr. 10, jud. Ialomița;
VOLTRON SRL, sediul procesual ales în București, b-dul Preciziei, nr. 1, Preciziei Business Center, et. 4, sector 6, la
Urban & Asociații SRL;
ALECU SIMONA-ELENA, Ploiești, b-dul Republicii, nr. 100A, bl. 11A, ap. 14, jud. Prahova;
ANDREI ANIȘOARA – GABRIELA, Băicoi, str. Progresului, nr. 40, bl. 40, sc. B, et. 1, ap. 25, jud. Prahova;
ANGHEL CONSTANTIN, Păulești, nr. 571, jud. Prahova;
ANGHEL LIVIU-HARALAMBIE, Plopeni, bd. Independenței, nr. 13A, bl. AC1, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Prahova;
ANGHEL NICOLAE, Păulești, nr. 681, jud. Prahova;
ANGHELACHE CONSTANTIN, Bucov, nr. 316, jud. Prahova;
ANGHELACHE SILVIU IULIAN, Păulești, nr. 857, jud. Prahova;
BADEA GHEORGHE, Plopeni, bd. Independenței, nr. 13A, bl. AC1, sc. A, ap. 9, jud. Prahova;
BAICAN ILEANA, Păulești, nr. 415, jud. Prahova;
BĂICOIANU MIHĂIȚĂ, com.Păulești, sat Găgeni, nr. 837, jud. Prahova;
BOBOC TEODOR, com.Păulești, sat Găgeni, nr. 641,jud. Prahova;
BOLINU CRISTINA, Păulești, nr. 737, jud. Prahova;
CINCAN ION, Bălțești, nr. 243, jud. Prahova;
CIUREA MARIANA, Păulești, nr. 330, jud. Prahova;
CURĂVALE ANDREI CĂTĂLIN, băicoi, str. Carpați, nr. 29, jud. Prahova;
DRĂGAN NICOLETA, Păulești, nr. 579, jud. Prahova;
DRAGOMIR IULIAN, Ploiești, str. Brânciog, nr. 4, bloc 38, sc. A, ap. 9, jud. Prahova;
DRIDEANU ELENA, Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 275, bl. B4, sc. B, ap. 30, jud. Prahova;
ENESCU VALENTIN, Păulești, nr. 587, jud. Prahova;
FRĂȚILĂ ANA, Ploiești, str. Zimbrului, nr. 7A, bl. 135B, sc. A, et. 4, ap. 17, jud. Prahova;
GEORGESCU SILVIA, Păulești, nr. 679, jud. Prahova;
GHEORGHE FLORIAN-RIVELINO, Păulești, nr. 95, jud. Prahova;
ILIE MARIUS CĂTĂLIN, Păulești, nr. 861, jud. Prahova;
IONIȚĂ ELENA OANA, Păulești, nr. 350, jud. Prahova;
IORDACHE NICOLAE, com. Dumbrăvești, sat Plopeni, nr. 94, jud. Prahova;
IORDACHE ADRIANA, com. Dumbrăvești, sat Plopeni, nr. 94, jud. Prahova;
LAMBA MARIAN, Păulești, nr. 255, jud. Prahova;
LUPEA IOAN RĂDUCU, Ploiești, str. Democrației, nr. 84, bl. H4, et. 3, ap. 33, jud. Prahova;
LUPU TUDOR, Ploiești, str. Soldat Erou Nicolae Arhip, nr. 3, bl.99, sc. D, et. 4, ap. 77, jud. Prahova;
MANEA VALENTINA-GEORGIANA, com. Păulești, sat Păuleștii nOi, nr. 179, bl. 7, sc. E, ap. 1, jud. Prahova;
MANOLE CARMEN-ELENA, Păulești, nr. 499, jud. Prahova;
MARIN CONSTANȚA, com. Păulești, sat Cocoșești, nr. 204, jud. Prahova;
MIHAI MIHAELA, Păulești, nr. 424, jud. Prahova;
MIHAI GEORGE-BOGDAN, Păulești, nr. 119, jud. Prahova;
MIHALACHI GABRIEL, Păulești, nr. 681, jud. Prahova;
MIHALACHI ELENA, Păulești, nr. 681, jud. Prahova;
MIROIU IONUȚ, Ploiești, str. Erou Nicolae Arhip, nr. 7, bl. 97, sc. B, et. 2, ap. 30, jud. Prahova;
MOISE LAURENȚIU MIHAI, Păulești, nr. 327, jud. Prahova;
MOISE CĂTĂLINA-FLORENTINA, Ploiești, str. Cornățel, nr. 4, bl. 7, sc. D, ap. 67, jud. Prahova;
MOLDOVEANU MIHAELA-VIOLETA, Păulești, nr. 769, jud. Prahova;
NICOLAE ALEXANDRINA-SIMONA, Ploiești, str. Creuzot, nr. 17, jud. Prahova;
NIȚU MARIA, Păulești, nr. 566, jud. Prahova;
ONITIU DANIEL-COSTIN, Păulești, nr. 523, jud. Prahova;
OPRINA AURELIA, com. Dumbrăvești, sat Găvănel, nr. 40, jud. Prahova;
PAREPA MARIANA, Ploiești, bd. Republicii, nr. 102, bl. 12B2, et. 8, ap. 72, jud. Prahova;
PĂTRAȘCU ADRIAN, Ploiești, str. Soldat Arhip Nicolae, nr. 6, bl. 60, ap. 66, jud. Prahova;
PĂTRAȘCU DANIELA, Plopeni, Aleea Armoniei, nr. 3, bl. C21, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova;
PAVEL FLORIN-IULIAN, com. Băltești, sat Podenii Vechi, nr. 611, jud. Prahova;
PETRACHE MĂDĂLIN, Păulești, nr. 635, jud. Prahova;
PETRE NICOLETA, Păulești, nr. 474, jud. Prahova;
POPA VIOLETA IOANA, Păulești, nr. 243, jud. Prahova;
POPESCU ION, Băicoi, str. Progresului, nr. 19, bl. 19B, sc. A, ap. 20, jud. Prahova;
PREDA GABI, Păulești, nr. 316, jud. Prahova;
RĂDUȚ MARIANA LOREDANA, com. Păulești, sat Păuleștii Noi, nr. 124, jud. Prahova;
RĂDUȚ PAUL MIHAI, com. Păulești, sat Păuleștii Noi, nr. 124, jud. Prahova;
ROȘU ADRIAN, com. Poseștii Ungureni, sat Nucșoara de Sus, nr. 257B, jud. Prahova;
SAVU FELICIA, Băicoi, str. Unirii, nr. 29, jud. Prahova;
STĂNICĂ CORNELIA, Vărbilău, nr. 174, jud. Prahova;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

34
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

ȘTEFAN GABRIEL, Păulești, nr. 369, jud. Prahova;


ȘTEFAN DANIEL MARIAN, Păulești, nr. 583, jud. Prahova;
ȘTEFĂNESCU VIOLETA, Ploiești, str. Plugarilor, nr. 12, jud. Prahova;
STROE MIRELA, Păulești, nr. 831, jud. Prahova;
STROESCU LIVIU CRISTIAN, Păulești, nr. 324, jud. Prahova;
TOMA VERONICA-MIHAELA, Păulești, nr. 479, jud. Prahova;
TOMESCU GEORGE, Lipănești, 313, jud. Prahova;
TOPORAN GEORGEL-CIPRIAN, ploiești, str. Cameliei, nr. 22, bloc 22B, sc. A, et. 4, ap. 17, jud. Prahova;
TUDOR DOINIȚA, Ploiești, str. Erou Mateescu Gheorghe, nr. 18, bl. 10, sc. C, ap. 124, jud. Prahova;
TUDOR MONICA, Ploiești, Intr. Castor, nr. 6, bl. G4, sc. A, et. 10, ap. 44, jud. Prahova;
VASILE MARIA-MIRABELA, Păulești, nr. 915, jud. Prahova;
ZIDARU MARIA, Păulești, nr. 180, jud. Prahova;
ILDU SRL, cu sediul în com. Vîlcele, jud. Călărași, având sediul ales la punctul de lucru din Călărași, str. Flacăra, nr.
24, bl. B7, sc. B, ap. 2, jud. Călărași;
ROMBLAST SRL, comuna Păulești, sat Găgeni, str. Principală, nr. 565, județul Prahova, având sediul ales la Cab. av.
Cușai Karin Monica, în comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 772, județul Prahova;
Sunt chemați în această instanță, Sala 5, complet 4 fond, în ziua de 29, luna 09, anul 2021, ora 09:00, cu privire la
derularea procedurii generale a falimentului societății debitoare Ecolact Prod SRL.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Oncel Diana
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LINALEX CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24438939
România Tribunalul Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, județul Tulcea
Dosar nr. 592/88/2018
Termen: 29 octombrie 2021
Citație
Emisă în ziua de 15 septembrie 2021
Către:
-D.G.R.F.P. Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea cu sediul în Tulcea str. Babadag nr.163 bis
-Primăria orașului Babadag cu sediul în Babadag, str. republicii, nr.89, județul Tulcea
-Popa Leana cu domiciliul în Babadag, str. Vlad țepeș. Nr.15, județul Tulcea
Sunt chemați la această instanță, sala 2, completul js DN, în ziua de 29 octombrie 2021 ora 10,oo în calitate de creditori
ai debitoarei SC Linalex Construct SRL cu sediul în Babadag, str. Vlad Țepeș, nr.15, jud.Tulcea, nr. de ordine în
registrul comerțului J36/559/2008, CUI 24438939 prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Crisan
Daniela cu sediul în Constanța B-dul Ferdinand nr. 98, Bl. R24, sc.B, parter jud. Constanța, nr de ordine în registrul
societăților profesionale 1B2076, pentru aprobare Raport final și închidere procedură.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea LITCOV MARINE SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 26396732


România Tribunalul Tulcea, Secția Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Tulcea, str. Toamnei nr. 15
Dosar nr. 846/88/2016
Termen: 21 ianuarie 2022
Citație
emisă la 15 septembrie 2021
Către,
D.G.R.F.P. Galați prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag, nr.
163 bis, jud. Tulcea
Sacagiu Mihaela, cu domiciliul în mun. București, str. Elocinței, nr.5, sector 3 și domiciliul procesual ales în Ciofliceni,
Șos. Ciofliceni, nr. 115A, jud. Ilfov,
SC Scut SA, prin administrator judiciar Cabinet Individual De Insolvență Palade Ionela Alina, cu sediul în mun. Tulcea,
str. Babadag, nr. 150, bl. 12B, sc. B, ap. 3, parter, jud.Tulcea
Sacagiu Sandyy, cu domiciliul în mun.București, str. Elocinței, nr.5, sector 3 și domiciliul procesual ales în loc.
Ciofliceni, Șos. Ciofliceni, nr.115A, com. Snagov, jud. Ilfov,
Sunt chemați la această instanță, sala 2, completul CS6 JS-ND, în ziua de 21, luna ianuarie, anul 2022, ora 10,oo, în
calitate de creditori și Sacagiu Sandyy, în calitate de administrator special, în proces cu SC Litcov Marine Service SRL,
persoană juridică, cu sediul în mun. Tulcea, str. Păcii, nr. 103, bl. M2, sc. B, ap. 67, jud. Tulcea, număr de ordine în
Registrul Comerțului J36/11/2010, cod unic de înregistrare 26396732, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de
Insolvență Cristescu Valeria Georgeta, număr de ordine în registrul societăților profesionale RFO1-3480, cu sediul în
mun.Brăila, Bdul A.I.I. Cuza, nr. 3, parter, camera 2, jud. Brăila, pentru analiză activitate lichidator judiciar.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

35
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15435/20.09.2021

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15435/20.09.2021 conţine 36 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

36