Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

▪ Citaţii

▪ Comunicări

▪ Hotărâri judecătoreşti

▪ Convocări

▪ Notificări

▪ Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 4491 - Joi, 11.03.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea INSTAL GAZ SRL ....................................................................................................................................... 3

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea FLORISIM COMEX SRL ............................................................................................................................. 3

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea CRISTINA & DIANA COM SRL ................................................................................................................ 4

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea G.M. BETON CONSTRUCT SRL ............................................................................................................... 5
2. Societatea SERPOCOM SRL ......................................................................................................................................... 6
3. Societatea SYSCOM ELECTRO INSTAL SRL ............................................................................................................ 6
4. Societatea TORRY COMPANY SRL ............................................................................................................................ 7
5. Societatea CONDOMINIUM SA ................................................................................................................................... 8

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea CRISTI & CODI SERVICII SRL ................................................................................................................. 9

Județul Ialomiţa .............................................................................................................................................................. 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea SOLAR CONSTRUCT SRL ....................................................................................................................... 10

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea TOTAL CAR LEASING I.F.N. SA ............................................................................................................ 10

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea PIETROSCOM SA ...................................................................................................................................... 12

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 14

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea OTTOROSE ROM SRL .............................................................................................................................. 15

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 18
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea DOVASAG SRL ......................................................................................................................................... 18
2. Societatea MKG ENERGY GROUP SRL .................................................................................................................... 19

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea PISCICOLA MURIGHIOL SA................................................................................................................... 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INSTAL GAZ SRL, cod unic de înregistrare: 139972
Tribunalul Specializat Arges
Dosar nr. 516/1259/2014*
Proces Verbal
încheiat azi, 04.03.2021, ora 12:00
Subscrisa, Management Business Assistance S.P.R.L. (înființată urmare a divizării Real Casa Expert SPRL conform
declarației de succesiune rectificativă, a Certificatului de Înregistrare nr. RFO II - 1021 emis de UNPIR și a Atestatului
emis de UNPIR la data de 26.11.2018), în calitate de lichidator judiciar al SC INSTAL GAZ SRL cu sediul social în
mun. Pitesti, jud. Arges, str. Garlei, bl. D2, et. P, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/65/1991,
având C.U.I. 139972, desemnat prin încheierea de ședință din data de 21.02.2017, pronunțată de Tribunalul Specializat
Argeș în dosar nr. 516/1259/2014*, am procedat azi 04.03.2021, la încheierea prezentului proces verbal privind
vânzarea prin licitație publică cu strigare a bunului mobil
Motocompresor COMPAIR SC40-DS2, pornind de la prețul de 1.950 lei TVA inclus;
Constatând că licitația a fost organizată cu respectarea prevederilor legale și a fost anunțată atât prin presă, respectiv în
ziarul România Liberă, rubrica Licitații, edițiile din 10.02.2021 și 17.02.2021, cât și prin notificarea publicației de
vânzare prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.2422/09.02.2021 și 2996/17.02.2021,
Precum și faptul că la licitație s-au înscris următorii ofertanți :
- GAGIU MIHAIL;
- TEACĂ LUCIAN-GABRIEL;
- EXPERT METAL BUSINESS SRL, cu sediul în Mun.Sebeș, str. Ștefan cel Mare nr.142, jud.Alba, CIF 41107862,
J1/982/2019 ;
- EURO STANDARD AUTO 2006 SRL, cu sediul în Mun.Pitești, str. Ion Ghica, cartier Gavana nr.10, jud.Argeș, CIF
18933339, J03/1351/2006 ;
STRIGAREA a-I-a
- GAGIU MIHAIL nu oferă prețul de pornire la licitație;
- TEACĂ LUCIAN-GABRIEL nu oferă prețul de pornire la licitație;
- EXPERT METAL BUSINESS SRL, cu sediul în Mun.Sebeș, str. Ștefan cel Mare nr.142, jud.Alba, CIF 41107862,
J1/982/2019 nu oferă prețul de pornire la licitație;
- EURO STANDARD AUTO 2006 SRL, cu sediul în Mun.Pitești, str. Ion Ghica, cartier Gavana nr.10, jud.Argeș, CIF
18933339, J03/1351/2006 oferă prețul de pornire la licitație, respectiv suma de 1.950 lei TVA inclus;
Ca urmare, am declarat adjudecatar al bunului scos la licitație Motocompresor COMPAIR SC40-DS2 pe EURO
STANDARD AUTO 2006 SRL, cu sediul în Mun.Pitești, str. Ion Ghica, cartier Gavana nr.10, jud.Argeș, CIF
18933339, J03/1351/2006.
Adjudecatarul a achitat suma de 195 lei TVA inclus, reprezentând garanție de 10% pentru bunul licitat. Adjudecatarul
va achita restul sumei de 1.755 lei, TVA inclus, în termen de 10 zile de la data prezentei.
Adjudecatarul a luat cunostinta de condițiile de organizare și desfășurare a licitației, cât și de faptul că în caz de
neachitare a prețului oferit pentru bunul licitat în termenul acordat prin procesul verbal de licitație, suma depusă ca
garanție nu se mai restituie.
Lichidatorul judiciar transmite dreptul de proprietate asupra bunului adjudecat, vânzătorul primind prețul iar
cumpărătorul intrând în posesia de fapt a bunului, la momentul achitării integrale a prețului oferit.
Prezenta vanzare se face în baza principiului vazut placut, fara a se oferi de catre lichidator garantie pentru vicii ascunse
sau pentru evictiune.
Lichidatorul judiciar va preda bunul împreună cu copii ale cărții de identitate și talonului autovehiculului. Menționăm
că lichidatorul judiciar nu deține cheile și actele originale.
Participanți la licitație:
GAGIU MIHAIL
TEACĂ LUCIAN-GABRIEL
EXPERT METAL BUSINESS SRL
Adjudecatar
EURO STANDARD AUTO 2006 SRL
Management Business Assistance SPRL,
lichidator judiciar al societătii Instal Gaz SRL

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FLORISIM COMEX SRL, cod unic de înregistrare: 6733612
Dosar nr. 8826/111/2010
Debitor: Florisim Comex SRL
Judecător sindic: Hulea Radu
Lichidator judiciar: Crist Vest Audit SPRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Termen: 3.12.2020
Extras raport de activitate
privind procedura de faliment aflata în derulare față de debitorul Florisim Comex SRL
Prin care prezentam în sinteză demersurile întreprinse/rezultatele obtinute în perioada ce s-a scurs de la data raportului
precedent și până la prezenta dată:
- Ca urmare a discutiilor purtate cu creditorul cesionar Tecco Business SRL, la data de 27. 11.2020 acestea a depus la
sediul subscrisei Cerere de dare în plata în contul creantei. Urmeaza ca în cazul și dupa ducerea la indeplinire a
valorificaril prin aceasta modalitate sa putem proceda la depunerea Raportului final și la solicitarea inchiderii
procedurii.
Am solicitat respectuos acordarea unui termen pentru continuarea procedurii.
Lichidator judiciar
Crist Vest Audit SPRL
Szekely Maria Georgeta

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CRISTINA & DIANA COM SRL, cod unic de înregistrare: 16861228
Documente depuse în procedura de insolvență în formă generală
Nr. 452 data emiterii: 11.03.2021
Termen de procedură: 12.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 759/112/2020, Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal
2.Arhiva/registratura instanței: Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, Număr de telefon 0263-213528,
Programul arhivei/registraturii instanței 9.00-12.00.
3.Debitor: Cristina & Diana Com SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillité), cu sediul în comuna Budacu de Jos, sat
Budacu de Jos, str. Principală, nr. 156, jud. Bistrița-Năsăud, număr de ordine în Registrul Comerțului J6/763/2004,
având C.U.I. 16861228.
4. Lichidator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L. Filiala Bistrița, cu sediul în Bistrița B-dul Republicii nr. 55, etaj 1, cam.
2, jud. Bistrița-Năsăud și adresa de corespondență în Cluj - Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, având număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență IIA0339 și CIF RO28531126, tel./fax 0364-412631/2, E-mail:
office@rtz.ro.
5. Subscrisa: RTZ & Partners S.P.R.L. Filiala Bistrița, desemnată în calitate de lichidator judiciar provizoriu al societății
CRISTINA & DIANA COM SRL, prin Sentința Civilă nr. 54/11.02.2021 a Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția a II-a,
de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul cu nr. 759/112/2020, în temeiul art. 59 alin. (2) din Legea 85/2014,
comunică prezentul:
Raport de activitate nr. 5
Privind modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar și justificarea
cheltuielilor efectuate, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, pentru perioada 10.02.2021 – 11.03.2021.
A. Activități întreprinse de administratorul/lichidatorul judiciar
1. La data de 09 februarie 2021, administratorul judiciar a întocmit Raportul de activitate nr. 4, fiind depus la dosarul
cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2382/09.02.2021.
2. În ceea ce privește deschiderea procedurii de faliment față de societatea Cristina & Diana Com SRL, menționăm
faptul că la termenul din data de 11 februarie 2021, instanța a aprobat Raportul administratorului judiciar RTZ, sens în
care a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitoarei Cristina & Diana Com SRL, subscrisa
fiind desemnată lichidator judiciar provizoriu în vederea instrumentării procedurii de faliment a societății debitoare.
Prin urmare, având în vedere atribuțiile prevăzute în sarcina lichidatorului judiciar de dispozițiile Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, subscrisa:
➢ Am procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2655/12.02.2021 a unei notificări privind
deschiderea procedurii de faliment față de societatea debitoare, publicând totodată și un anunț într-un ziar de largă
circulație în acest sens.
➢ Am comunicat Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud o notificare privind
deschiderea procedurii de faliment față de societatea Cristina & Diana Com SRL, cu solicitarea de a efectua această
mențiune în registrul de publicitate a acestei instituții.
➢ Am notificat societatea debitoare cu privire la deschiderea procedurii de faliment, prin intermediul căreia i-au fost
aduse la cunoștință dispozițiile legale aplicabile pe perioada procedurii de faliment, respectiv a fost solicitată
comunicarea mai multor documente ce aparțin debitoarei până la data de 25 februarie 2021.
Menționăm faptul că, la data de 25 februarie 2021, reprezentanții societății debitoare au pus la dispoziția lichidatorului
judiciar documentele solicitate prin notificarea mai sus menționată.
➢ În urma comunicării de către reprezentanții societății Cristina & Diana Com SRL a listei creditorilor ale căror
creanțe s-au născut în timpul procedurii de insolvență, RTZ a notificat acești creditori cu privire la deschiderea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

procedurii de faliment, fiind informați cu privire la posibilitatea înscrierii la masa credală a societății debitoare, în
situația în care aceștia dețin creanțe născute în perioada 23 septembrie 2021 (deschiderea procedurii generale de
insolvență) și până la data de 11 februarie 2021 (deschiderea procedurii de faliment).
B. Situația cheltuielilor de procedură
În perioada 01.02.2021-28.02.20211 au fost efectuate cheltuieli de procedură în cuantum de 53,30 lei, după cum
urmează:
Nr. crt. Natura Cheltuielii Suma
1 Expediere documente 53,30 lei
01.02.2021-28.02.2021 53,30 lei
C. Obiective stabilite pentru perioada imediat următoare
Dat fiind stadiul actual al procedurii de insolvență a societății Cristina & Diana Com SRL, demersurile ce urmează a fi
întreprinse în perioada următoare sunt:
- Analizarea declarațiilor de creanță suplimentare și întocmirea Tabelului Suplimentar al Creditorilor societății
Cristina & Diana Com SRL;
- Întocmirea și depunerea la dosar a Tabelului Definitiv Consolidat al creditorilor societății Cristina & Diana Com
SRL;
- Convocarea și prezidarea Adunării Creditorilor societății Cristina & Diana Com SRL în vederea confirmării și
stabilirea retribuției lichidatorului judiciar;
- Întocmirea Regulamentului de valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul societății debitoare și convocarea
Adunării Creditorilor în vederea aprobării acestuia.
Semnătură

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea G.M. BETON CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 9319861
Convocarea adunării creditorilor
Nr.: 311, Data emiterii: 11.03.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 17049/3/2015, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B - SEMA PARC, sector 6.
3.Debitor: G.M. Beton Construct SRL, număr de înregistrare în Registrul comerțului J40/2175/1997, cod de identificare
fiscală 9319861, sediul în București, Calea Victoriei, nr. 33-35, et. 3, ap. 35, sector 1;
4.Creditori: Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația sector 1 a Finanțelor Publice
prin reprezentant Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Direcția Impozite și Taxe Locale sector 5,
GEOS SRL – în faliment, prin lichidator judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL, ENEL ENERGIE
MUNTENIA SA, N. M., Primăria Comunei Vidra.
5.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL;
Cod de identificare fiscală 22485179, sediul social București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrarea din str. G-
ral. Candiano Popescu);
Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II 0327/2007, tel./fax 021.335.00.18/021.335.03.06; E-mail:
office@finecoinsolvency.ro
6.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului G.M. BETON
CONSTRUCT SRL, conform sentinței civile nr. 6236 din data de 01.11.2017, pronunțată de Tribunalul București -
Secția a VII-a Civila, în dosarul nr. 17049/3/2015, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 85/2014,
convoacă ședința adunării creditorilor pentru data de 23.03.2021, orele 15.00
La sediul lichidatorului judiciar din București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7 (intrare din str. General Candiano Popescu),
sector 4.
Ordinea de zi:
Punct unic). Aprobarea angajării unui evaluator, membru ANEVAR, în vederea evaluării imobilului situat în București,
Calea Victoriei nr. 33-35, scara 1, etaj 3, ap. 35, sector 1, proprietatea debitoarei, conform ofertelor comunicate
lichidatorului judiciar, și stabilirea onorariului acestuia care se va achita din averea societății debitoare.
Informații suplimentare:
În vederea evaluării imobilului situat în București, Calea Victoriei nr. 33-35, scara 1, etaj 3, ap. 35, sector 1, compus din
apartament cu 2 (doua) camere, proprietatea societății debitoare, am efectuat selecție de oferte pentru angajarea unui
evaluator, membru ANEVAR, prin publicarea unui anunț în ziarul „Romania Liberă” din data de 02.03.2021.
În urma selecției de oferte, au fost comunicate lichidatorului judiciar următoarele oferte, care sunt comunicate
creditorilor împreună cu prezenta convocare:
1. PFA Rinciog P. Adrian
- Onorariu solicitat: 1.200 lei (onorariul include toate cheltuielile aferente evaluării, cu excepția eventualelor expertize

1 Perioada de referinţă a prezenţă a prezentului Raport de activitate nu corespunde cu perioada pentru care prezentăm cheltuielile de
procedură întrucât până la data înregistrării prezentului Raport de activitate nu au fost finalizate situaţiile contabile lunare, urmând ca,
cheltuielile ulterioare datei de 28.02.2021 să fie prezentate în următorul Raport de activitate.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

de specialitate care ar putea fi necesare lucrării);


- Termen de realizare a lucrării: 5 zile lucrătoare calculate de la data punerii la dispoziție a actelor necesare și a
realizării inspecției;
- Termen de plata a prețului: la data predării raportului de evaluare;
2. PFA Stănescu Georgel – Valentin
- Onorariu + costuri de deplasare: 1.600 lei (fără TVA, care nu se percepe);
- Termen de finalizare a lucrării: 7 zile de la semnarea contractului și punerea la dispoziție a documentelor necesare;
- Termen de plata a onorariului: la finalizarea raportului de evaluare;
3. Expert Evaluator Ricu Cristian Ionuț
- Onorariu solicitat: 1.800 lei (neplatitor de TVA);
- Termen de finalizare a lucrării: 15 zile de la data efectuării vizionării bunurilor și preluării documentelor aferente.
Informații suplimentare:
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
In vederea reducerii riscului de infectare cu virusul COVID-19 sau alte infectii respiratorii va solicitam sa luati în
considerare evitarea prezentei la sediul lichidatorului judiciar și comunicarea voturilor și a oricaror alte documente
referitoare la ordinea de zi a sedintei exclusiv în format electronic la adresa de e-mail – office@finecoinsolvency.ro. In
cazul prezentarii la adresa indicată pentru ținerea ședinței, accesul tuturor persoanelor va fi restrictionat în zona holului
de la intrare de unde se vor prelua documentele/voturile exprimate.
Procesul-verbal al sedintei va fi publicat în BPI și va fi comunicat prin e-mail tuturor persoanelor care au transmis
vot/puncte de vedere.
Lichidator judiciar
Fineco Insolvency SPRL

2. Societatea SERPOCOM SRL, cod unic de înregistrare: 4875521


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
Str. Splaiul Independenței, nr. 319 L,
Clădirea B, București, sector 6
Dosar 34776/3/2012/a12
Termen 21.04.2021, Cameră de Consiliu, C 15
Citație
emisă la: ziua 11 luna 03 anul 2021
Reclamant
1. NR NICULAE STAN-com. 5, București, Dumbrava Noua, nr. 26, bl. M207, sc. 1, et. 4, ap. 14
Pârât
2. NR CII Murariu Razvan Constantin-com. 4, București, str. Bibescu Voda, nr. 5, bl. P5A, sc. B, et. 1, ap. 15
Creditor
6. NR. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA PRIN SUC.UNIREA-sector 3, București, Str.Vintila Vodă, nr. 2
7. NR SC SYMMETRICA SRL-cu sediul ales-SUCEAVA, Veronica Micle, nr. 10, Județ SUCEAVA
8. NR DGFP BUC.ÎN REPREZ.AFP SECTOR 5-București, sector 2, PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13
9. NR BANCPOST SA-București, sector 2, BD.DIMITRIE POMPEIU, nr. 6A
10. NR STAN NICULAE-București, sector 5, Dumbrava Noua, nr. 26, bl. M207, sc. 1, ap. 14
Sunt chemați la această instanță, camera E 29 etaj 1 completul C 15 în data de 21.04.2021, Cameră de Consiliu, ora
11:00 în calitate de debitor SC SERPOCOM SRL-sector 5, București, STR.Dumbrava Nouă, nr. 26, bl. M207, ap. 14
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

3. Societatea SYSCOM ELECTRO INSTAL SRL, cod unic de înregistrare: 28337830


C.I.I. Emilia Gabroveanu, cu sediul profesional în București, Șoseaua Olteniței, nr. 113, bl. 27, sc. 3, ap. 78, Cam. 2,
sector 4, Telefon: (+4072) 319.58.49, Fax: (+4021) 634.10.70, Email: gabroveanu.emilia.cii@gmail.com, nr.
inregistrare RFO- 1B 4632; CIF 38327833
Convocarea adunării creditorilor
Nr.: 2005/11.03.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 3810/3/2018 Tribunalul București Secția a VII a civila

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Splaiul Independenței, 319L, cladirea nr. B - Sema Parc, sector 6 Număr de
telefon - 021.408.36.26; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8604; programul
arhivei/registraturii instanței: luni-vineri – orele 09:30 - 13:00
3.Debitor: SC Syscom Electro Instal SRL cu sediul social în București, Bdul. Basarabia, nr.177, CORP C1, parter,
camera 4, sectorul 3, CUI 28337830, J40/4514/2011.
4. Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Gabroveanu Emilia, Cod de identificare fiscală 38327833, sediul
social: București, Șos. Oltenitei, nr.113 bl. 27 sc. 3 parter ap.78 CAM. 2 sector 4, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență 1B 4632, tel 0723195849 0216341070 e-mail gabroveanu.emilia.cii@gmail.com.
5. Subscrisul CII Gabroveanu Emilia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SYSCOM ELECTRO INSTAL
SRL, conform sentinței pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 3810/3/2018, convoacă Adunarea Creditorilor
la data de 19.03.2021, ora 12:00 la sediul Cabinet Individual de Insolvență Gabroveanu Emilia: București, Șos.
Oltenitei, nr. 113 bl. 27 sc. 3 parter ap.78 CAM. 2 sector 4 cu următoarea
Ordine de zi:
(1) Analizarea oportunitatii formularii unei plangeri penale impotriva formului administrator statutar avand în penale
pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.271 și art.275 Cod penal
(2) Avansarea de catre creditori a sumelor necesare continuarii procedurii
(3) Aprobarea inchiderii procedurii în temeiul dispozitiilor art.174 din Legea 85/2014.
Raportat la prevederile alin. (4) de la art. 48 din Legea nr. 85/2014 se poate trimite și un vot scris ("dacă prin lege nu se
interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență.
Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat,
atașat ori asociat semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace,
până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar) și raportat
la dispozițiile alin. (5) la ședințele adunării creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din
rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se
cuvin.
În cazul existenței unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informații suplimentare, va rugăm să nu ezitați să ne
contactați la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon: Telefon: (+4072) 319.58.49, Fax: (+4021)
634.10.70, email gabroveanu.emilia.cii@gmail.com
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență Gabroveanu Emilia
Practician în insolvență Gabroveanu Emilia

4. Societatea TORRY COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 19088799


Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolventa Filiala București
A.H. & Co Expert Insolv SPRL
Certificat inregistrare SRP 0292/2007, CIF 28136739 Cont Banca Transilvania,
nr. RO83BTRLRONCRT0209455501, Str.Cpt.Constantin Vasilescu,nr.6,et.3, ap.36, sect.4
București ,Telefon /fax 0314258853 mobil 0752077495
E maill _hristofor.nicolae@ yahoo.com_
Notificare privind intrarea in faliment prin procedura simplificata
Nr.98/10.03.2021
1.Date privind dosarul: număr dosar 18325 /3/2019, Tribunal București, Secția VII Civila Judecător-sindic Moncea
Mariana
2.Arhiva/registratura instanței:Adresa Sp.Independentei,nr.319K,cladirea B, sectpr 6, București, programul
arhivei/registraturii instanței 9.30.-13
3.Debitor: SC Torry Company SRL, Cod unic de inregistrare 19088799, sediul social în str. Margeanului, nr.26,
bl.M23A,sc.1,et.4,ap.12,sector 5,București .Număr de ordine în registrul comerțului J40/16049/2006.
4.Creditor: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București în reprezentarea Administratiei Sectorului 5 a
Finantelor Publice.
5.Lichidator judiciar: AH&CO Expert Insolv SPRL Cod de identificare fiscală 28136739,sediul social str.
Cpt.Constantin Vasilescu,nr.6, et.3, ap.36, sect.4, BucureștiTel/Fax 0314258853./mobil 0752077495 E-mail
hristofor.nicolae@yahoo.com
6.Subscrisa: AH&CO Expert Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Torry Company
SRL,conform hotaririi nr.1046/2021 din data de 03.03.2021 pronunțată de Tribunalul București, secția VII Civila, în
dosarul nr.18325/3/2019, în temeiul art. 92, alin. 5raportat la art.145 alin 1lit D din Legea85/2014 privind procedura de
prevenire a insolvenței și de insolventa. notifică
7.Intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului SC Torry Company SRL prin hotarirea nr.1046/21 din
data de 03.03.2021, pronunțată de Tribunalul București ,secția VII Civila, în dosarul nr. 18325/3/2019.
7.1. Debitorul debitorului SC Torry Company SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014. privind procedura de prevenire a
insolvenței și de insolventa.
7.2. Creditorii debitorului SC Torry Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

7.2.1. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 10 zile de la
primirea notificarii..
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la
termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.
8.Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul București pentru
efectuarea mențiunii.
Informații suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită „Cererea de înscriere a creanței
în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014.
 Cererea de înscrierea a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței ,de actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate și dovada platii taxei de timbru în suma de 200 lei.
Declaratiile de creanta ,documentele justificative,taxa de timbru vor fi comunicate astfel
-I.un exemplar va fi transmis atit în format scriptic(hirtiea)la grefa Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului București ,cit și
în format electronic (documente PDFde maxim 4MB fiecare)pe adresa de e-mail a Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului
București(trb-insolventa@just.ro)
-II. un exemplar va fi transmis practicianului în insolventa AH&CO Expert Insolv SPRL la adresa de e-maill –
hristofor.nicolae@yahoo.com.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014).
Termen instanta 02.06.2021.
Lichidator judiciar
AH&CO Expert Insolv SPRL

5. Societatea CONDOMINIUM SA, cod unic de înregistrare: 10274593


Convocarea adunarea creditorilor
Nr. 580, Data emiterii: 11.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 19586/3 din 2018 Tribunalul București, -Secția a VII-a Civila.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B – Sema Parc, sect.6.
Număr de telefon – 021.408.36.26; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, programul arhivei/registraturii
instanței Zilnic –orele 0930-1400
3.Debitor: SC Condominium SA – în faliment, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 1, Sos. GHEORGHE
IONESCU SISESTI, nr. 225 - 245, Bloc Vila 15, cu datele de identificare: J40/1930/1998, Cod unic de inregistrare:
10274593.
4.Lichidator judiciar: CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA NICOLAE ELENA GABRIELA, sediul social
în București, sector 5, Sos. Panduri nr. 33, Bl. P1A, sc.A, Parter, ap. 1. Certificat inregistrare în tabloul practicienilor în
insolvență RFO I – 4441, Tel. 0733.055.181, Fax 031/069.03.56, E-mail cabinet.nicolae@yahoo.com, cod de
identificare fiscală 35648707. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridica practician în faliment
Nicolae Elena Gabriela.
5.Subscrisa CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA NICOLAE ELENA GABRIELA, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC CONDOMINIUM SA – în faliment, conform hotararii intermediare din data de 26.10.2018
pronunțată de Tribunalul București-Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 19586/3/2018, în temeiul art. 99 și 100 din
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa conform dispozitiilor judecatorului sindic,
convoacă adunarea creditorilor debitorului SC CONDOMINIUM SA – în faliment
Adunarea creditorilor va avea loc în București, sector 5, Sos. Panduri nr. 33, Bl. P1A, sc.A, Parter, ap. 1, interfon 01, în
data de 18.03.2021, orele 12.00, cu urmatoarea ordine de zi:
1. „Aprobarea regulamentului și raportului prevazut de art. 154 din Legea 85/2014 privind pretul și metoda de
valorificare pentru bunurile mobile detinute de debitoare, respectiv:
- Gospodarie de apa, canal, valoare de piata 15.829 lei cu TVA
- Post Trafo și retea elctrica, valoare de piata 73.977 lei cu TVA
- Cabina paza, valoare de piata 1.296 lei cu TVA.”
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnatura fiind
certificata și atestata de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la
lichidatorul judiciar.
Cabinet Individual de Insolventa Nicolae Elena Gabriela
Practician în insolventa Nicolae Elena Gabriela

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CRISTI & CODI SERVICII SRL, cod unic de înregistrare: 24604594
Procesul Verbal al Adunării Creditorilor societății
S.C. Cristi & Codi Servicii SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr. CJE 417, data emiterii: 11.03.2021
1. Date privind dosarul: nr. 606/1285/2020, Tribunal Specializat Cluj;
2.Arhiva instanței: Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr.2-4, cod postal 400117. Registratură - parter, camera 72.
Program cu publicul: Luni-Vineri – orele 08:30 – 12:30; Arhivă - parter, camera 59. Program cu publicul: Luni, Marți,
Joi – orele 08:30- 12:30.
3. Debitoare: SC Cristi & Codi Servicii SRL, cu sediul social în mun. Cluj Napoca, str. Alexandru Vlahuta, bloc lama
B, scara 2, ap. 75 jud. Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/4144/2008, Cod unic de înregistrare
24604594.
4. Lichidator judiciar: Carpat Insolv I.P.U.R.L., înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II – 0864/2016, Cod de
identificare fiscală RO 36481436 cu sediul social în Cluj Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 14-16, et. 5, ap. 11, jud.
Cluj, tel.: 0364157296, fax: 0364117186, email: office@carpatinsolv.ro; reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică: Tudor Liana.
5. Subscrisa, Carpat Insolv I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei SC Cristi & Codi
Servicii SRL, conform Hotararii civile nr. 233/2021 din data de 09.02.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj,
în dosarul nr. 606/1285/2020 în temeiul Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, publică:
Proces – verbal al ședinței adunării creditorilor
Încheiat astazi, 11.03.2021, ora 10:00
Subscrisa, CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 14-16, et. 5, ap.
11, jud. Cluj, înmatriculată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0864/2016, în calitate de lichidator judiciar al SC CRISTI &
CODI SERVICII SRL, cu sediul social în mun. Cluj Napoca, str. Târnavelor, nr. 3, jud. Cluj, număr de ordine în
Registrul Comerțului J12/2074/2011, Cod unic de înregistrare 28971828, conform Hotărârii nr. 233/2021 din data de 9
februarie 2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 606/1285/2020,
Am încheiat astăzi, 11.03.2021, prezentul proces-verbal la sediul social al lichidatorului judiciar cu ocazia convocării
Adunării Creditorilor în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenței și de insolvență, având pe ordinea de zi:
„ 1. Avansarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură avansate de lichidatorul judiciar și a celor
ocazionate de continuarea procedurii, inclusiv a onorariului lichidatorului judiciar; ”
Convocarea Adunării Creditorilor cu nr. CJE 326/02.03.2021 s-a publicat în Buletinul Procedurilor în Insolventa nr.
3848/02.03.2021.
I. PARTICIPARE
La adunarea creditorilor au participat :
❖ Din partea lichidatorului judiciar:
1. D-na Tudor Liana – Asociat coordonator și Practician în insolvență.
❖ Din partea creditorilor:
2. La Adunarea Creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor.
II. VOTURI SCRISE
Anterior ședintei au fost comunicate lichidatorului judiciar, din partea creditorilor următoarele voturi scrise, în
conformitate cu prevederile art. 48, alin. 4 din Legea nr. 85/2014, modificată:
1. D.G.R.F.P. Cluj Napoca prin A.J.F.P. Cluj, creditor bugetar conform 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014, ce deține
un procent de 100% din totalul masei credale înscrisă în Tabelul definitiv al creanțelor și un procent de 100% din totalul
creanțelor prezente la vot, prin adresa înregistrată la sediul lichidatorului judiciar cu nr. CJI 457/05.03.2021, cu privire
la ordinea de zi transmite următorul vot:
„ Nu aprobăm avansarea sumelor necesare în vederea continuării procedurii în formă simplificată și solicităm
lichidatorului judiciar să facă demersuri privind fondul de lichidare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din
Legea nr. 85/2014. ”
III. CVORUM ȘI ALTE CONSIDERENTE LEGALE:
Se constată exprimarea punctelor de vedere în scris a creditorului reprezentând 100% din totalul masei credale conform
Tabelului definitiv al creanțelor, fiind întrunite condițiile de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru ținerea Adunării.
IV. HOTĂRÂREA ADUNĂRII CREDITORILOR CU PRIVIRE LA PUNCTELE ÎNSCRISE PE Ordinea de zi:
1. Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi:
„ Avansarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură avansate de lichidatorul judiciar și a celor ocazionate
de continuarea procedurii, inclusiv a onorariului lichidatorului judiciar ”
Hotărâre: În urma voturilor exprimate în scris de către creditorii reprezentând 100 % din masa credală conform
Tabelului definitiv al creanțelor și cu votul pozitiv a 100 % din masa credală prezentă la vot, Adunarea Creditorilor nu
aprobă avansarea sumelor necesare în vederea continuării procedurii în formă simplificată și solicită lichidatorului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

judiciar să facă demersuri privind fondul de lichidare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr.
85/2014.
Prezentul proces verbal a fost întocmit într-un număr de 2 exemplare, dintre care unul se va depune la dosarul cauzei de
către lichidatorul judiciar.
Voturi scrise:
D.G.R.F.P. Cluj Napoca prin A.J.F.P. Cluj, prin adresa nr. CJI 457/05.03.2021 – vot prin corespondență;
Lichidator judiciar, Carpat Insolv I.P.U.R.L.

Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SOLAR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 5906960
Convocare adunarea generala a creditorilor
Nr.: 793, data emiterii: 08.03.2021
1. Date privind dosarul: numar 183/98/2018 Tribunalul Ialomita - Sectia Civila.
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, județul Ialomita, Tel.
0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, Program arhiva/registratura: Luni - Vineri:
08:30 - 12:30.
3.Debitor: Solar Construct SRL cu sediul social în Urziceni, str. Regiei, nr. 9, jud. Ialomița, număr de ordine în registrul
comerțului J21/436/1994, CUI 5906960.
4.Creditori: Conform Tabelului definitiv consolidat al obligatiilor debitoarei.
4. Lichidator judiciar: BDO Business Restructuring S.P.R.L., cu sediul în București, Cladirea Victory Business Center,
str. Invingatorilor nr. 24, sector 3, număr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II 0239/2006, Tel:
021-319 94 74 / 75/ 76, fax. 021- 319.94.77, E-mail business.restructuring@bdo.ro;
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoana juridica: Partener coordonator Niculae Balan.
5. Subscrisa, BDO Business Restructuring S.P.R.L. desemnata în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Solar
Construct SRL, conform Sentintei civile nr. 740 din data de 25.05.2018, pronuntata de catre Tribunalul Ialomita- Sectia
Civila, în Dosarul nr. 183/98/2018, în temeiul art. 47 și urm. din Legea 85/2014, coroborat cu dispozitiile art. 169 alin.
(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, convoaca adunarea
creditorilor Solar Construct SRL pentru data de 18.03.2021, ora 16:00.
La sediul administratorului judiciar din București, sector 3, Victory Business Center, str. Invingatorilor nr. 24, Etaj 4,
Cu urmatoarea:
Ordine de zi:
Punctul 1: Adoptarea unei decizii cu privire la oportunitatea formularii unei actiuni în atragerea raspunderii
patrimoniale intemeiate pe prevederile art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, impotriva
membrilor organelor de conducere ale Solar Construct SRL
Punctul 2: Raportat la prevederile art. 169, alin. (2), desemnarea, creditorului care sa formuleze actiunea în atragerea
raspunderii patrimoniale impotriva membrilor organelor de conducere ale Solar Construct SRL
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul sedintei Adunarii creditorilor prin imputerniciti, cu procura speciala autentica sau,
în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii pot vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat valabil, poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
Informatii suplimentare: Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la numarul de telefon
mai sus-mentionat.
BDO Business Restructuring SPRL
Lichidator judiciar al Solar Construct S.R.L

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TOTAL CAR LEASING I.F.N. SA, cod unic de înregistrare: 17134643
România Tribunalul Iași
Sectia II Civila de Contencios Administrativ și Fiscal
STR. Elena Doamna nr.1A
Dosar 7863/99/2012 (Număr în format vechi 535/2012)
Comunicare
Încheiere amânare + sentință civilă nr.141 din 9.03.2021
Către,
Creditor
1. BANCA COMERCIALA ROMANA S.A-sector 3, București, B.DUL REGINA ELISABETA, nr.5
2. CORPORATE RECOVERY MANAGEMENT SRL, PRIN MANDATAR ASSET PORTFOLIO SERVICING
România SRL-sector 1, București, STR. MATEI MILLO, nr.9, et. PARTER
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

3. DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A JUD. IAȘI-IAȘI, A.PANU, nr.26, Județ IAȘI
4. DIRECȚIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ȘI OPERAȚIUNI VAMALE IAȘI-IAȘI, STR. NICOLAE IORGA,
nr.10C, Județ IAȘI
5. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI-IAȘI, STR. MOARA DE FOC, nr.31, Județ IAȘI
6. PORSCHE BANK România SA, CU SEDIUL ALES-sector 5, București, STR. DR. VICTOR BABEȘ, nr.3
7. REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU-SAT .LILIECI, SAT LILIECI, COMUNA
HEMEIUȘ, PARCUL DENDROLOGIC HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU, Județ BACĂU
8. SC B.C.R. LEASING IFN SA-sector 3, București, PIAȚA ALBA IULIA, nr.8, bl. 17
9. SC BANK LEUMI România SA-sector 1, București, B-DUL AVIATORILOR, nr.45
10. TONESCU FINANCE SA R.L.-București, CALEA FLOREASCA NR.246C, CLĂDIREA DE BIROURI SKY
TOWER, ETAJELE 11-12, SECTOR 1, ASSET PORTFOLIO SERVICING România SRL
Debitor
11. SC TOTAL CAR LEASING IFN SA-PRIN ADMINISRATOR MUNTEANU GHEORGHE-TG. NEAMȚ, STR.
CUZA VODĂ, nr.147, Județ NEAMȚ
12. SC TOTAL CAR LEASING IFN SA-PRIN CURATOR SPECIAL GRĂDINARU VASILE-IAȘI, STR.
HLINCEA, nr.16, bl. 994, sc. D, et. 1, ap. 6, Județ IAȘI
Lichidator
13. CONSULTANȚĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL-IAȘI, STR. A PANU, nr.27, bl. MOLDOVAIII, et. 2,
ap. 6, Județ IAȘI
Se comunică, alăturat, Încheiere amânare + sentință civilă nr.141 din 9.03.2021
pronunțată în dosarul nr.7863/99/2012 (număr în format vechi 535/2012), de Tribunalul Iași, Secția II Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal, privind debitorul SC Total Car Leasing Ifn SA, cu sediul în Iași, str. Perju nr.. 1,
et.2, ap. 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J22/125/2005, CUI 17134643.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Dosar nr.7863/99/2012 (Număr în format vechi 535/2012)
România Tribunalul Iași Sectia Ii Civila de Contencios Administrativ și Fiscal
Încheiere
Ședința publică din 02 Martie 2021
Președinte Clara Roxana Barbir
Grefier Cristina Mihaela Simon
Pe rol fiind derularea procedurii insolvenței debitoarei SC Total Car Leasing IFN SA și examinarea raportului final
propus de către lichidatorul judiciar Consultanță Reorganizare Lichidare SPRL.
La apelul nominal făcut în ședința publică, lipsă părțile.
Procedura este completă.
S-a făcut refaratul cauzei de către grefier, după care, instanța constată că raportul final a fost publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență la data de 10.12.2020 și nu a fost contestat.
Nemaifiind alte solicitări, instanța constată cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare.
Instanța,
Având nevoie de timp pentru a delibera,
Dispune:
Amână pronunțarea la 9.03.2021. .
Pronunțată în ședința publică de la 02 Martie 2021.
Președinte Grefier
Clara Roxana Barbir Cristina Mihaela Simon
*
Dosar nr.7863/99/2012 (Număr în format vechi 535/2012)
România Tribunalul Iași Sectia Ii Civila de Contencios Administrativ și Fiscal
Sentința civilă nr.141/2021
Ședința publică de la 09 Martie 2021
Completul compus din:
Președinte Clara Roxana Barbir
Grefier Cristina Mihaela Simon
Pe rol fiind derularea procedurii insolvenței debitoarei SC Total Car Leasing IFN SA și examinarea raportului final
propus de către lichidatorul judiciar Consultanță Reorganizare Lichidare SPRL.
Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din 2.03.2021, susținerile părților fiind consemnate în
încheierea de ședință din acea zi când, din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea pentru azi, 9.03.2021.
Instanța,
Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:
Prin SEntința civilă nr.735/23.04.2013 a fost deschisă procedura simplificată a insolvenței împotriva debitorului SC
Total Car Leasing IFN SA, cu sediul în Iași, str. Perju nr.. 1, et.2, ap. 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu
nr.J22/125/2005, CUI 17134643 .
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Tabelul creditorilor definitivat cuprinde creanțele a 9 creditori, cu o valoare totală a masei credale de 2.570.005,61 lei.
La data de 11.06.2013 a fost înregistrat raportul asupra cauzelor și împrejurărilor ce au dus la apariția insolvenței, în
cuprinsul căruia lichidatorul judiciar menționează faptul că insolvența se datorează, în principal, managementului
defectuos exercitat de conducerea societății
A apreciat că există indicii pentru angajarea raspunderii personale a foștilor administratori statutari.
La data de 03.02.2014 a fost depus la dosar Raportul de activitate pentru termenul de judecată din 04.02.2014, din care
rezulta ca debitoarea are în proprietate bunuri mobile – mijloace de transport.
Potrivit raportului asupra fondurilor intocmit în cauză și inregistrat la data de 14.04.2014, din recuperarea de creanțe a
fost obținută suma de 96.842,41 lei.
Suma a fost destinată acoperirii cheltuielilor de procedură și a onorariului lichidatorului judiciar, către creditori fiind
distribuită suma de 73.300 lei .
Potrivit raportului asupra fondurilor intocmit în cauză și inregistrat la data de 23.01.2018, din valorificarea unor
mijloace de transport s-a obținut suma de 23.247,50 lei.
Suma a fost destinată acoperirii cheltuielilor de procedură și a onorariului lichidatorului judiciar, către creditori nefiind
distribuite sume .
Potrivit raportului asupra fondurilor intocmit în cauză și inregistrat la data de 15.10.2018, din valorificarea unui mijloc
de transport s-a obținut suma de 10.706,04.
Suma a fost destinată acoperirii cheltuielilor de procedură și a onorariului lichidatorului judiciar, către creditori nefiind
distribuite sume .
Potrivit hotărârii adunării creditorilor din 16.11.2020, celelalte mijloace de transport identificate scriptic în patrimoniul
societății și care nu au fost predate pentru a fi valorificate în procedura, au fost casate.
La data de 14.12.2020 s-a înregistrat raportul final cu propunerea de închidere a procedurii motivată de inexistenta altor
bunuri în patrimoniul debitorului în măsură să asigure acoperirea pasivului societății debitoare.
Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma întregului material probator administrat, judecătorul-sindic apreciază
că cererea formulată de către lichidatorul judiciar este întemeiată, pentru următoarele considerente:
Cu privire la raportul final depus de lichidator retine instanta faptul că debitorul aflat în procedura falimentului, după
cum s-a constatat, nu mai deține bunuri sau elemente de patrimoniu valorificabile, nu are disponibilități în conturi
bancare și nu au fost identificate nici creanțe ce ar fi putut fi încasate în numele acestuia care să asigure acoperirea în
integralitate sau macar parțial a creanțelor creditorilor ramase neacoperite, iar toate sumele obtinute din valorificarea
bunurilor au fost distribuite, procedura este lipsită de obiect, în cauză fiind incidente disp art. 132 din Legea nr.85/2006
Raportul final a fost publicat în BPI ,21012/10.12.2020, nefiind înregistrate contestatii .
Așa fiind, instanța urmează a dispune închiderea procedurii și radierea debitorului din evidențele registrului comerțului
și cele fiscale, continuarea procedurii neavând ca finalitate decât majorarea nejustificată a cheltuielilor de procedură.
In baza disp art. 135 din lege, instanța va dispune notificarea inchiderii procedurii debitorului, creditorilor, Direcției
Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași pentru
efectuarea mențiunii de radiere, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență, iar în temeiul disp. art. 136 va
descărca lichidatorul de orice îndatoriri și responsabilități.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul dispozițiilor art.132 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței dispune închiderea procedurii
insolvenței debitorului SC TOTAL CAR LEASING IFN SA, cu sediul în Iași, str. Perju nr.. 1, et.2, ap. 1, înregistrată la
Registrul Comerțului cu nr.J22/125/2005, CUI 17134643.
Dispune radierea debitorului din registrul comerțului.
În temeiul dispozițiilor art.136 din Legea privind procedura insolvenței, descarcă lichidatorul judiciar Consultanță
Reorganizare Lichidare SPRL, cu sediul în Iași, str. A. Panu nr.27, bloc Moldova III et.2, ap. 6, RSP 0020/31.12.2006,
de orice îndatoriri și responsabilități .
În temeiul dispozițiilor art.135 din Legea privind procedura insolvenței, dispune notificarea prezentei sentințe
debitorului, creditorilor, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași și Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Iași pentru efectuarea mențiunii de radiere, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență.
Executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică din 09.03.2021.
Președinte Grefier
Clara Roxana Barbir Cristina Mihaela Simon

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PIETROSCOM SA, cod unic de înregistrare: 2956689
Raport privind evaluarea și metoda de valorificare a bunurilor
din patrimoniul debitorului SC Pietroscom SA
Nr. 254Data:09.03.2021
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 2093/100/2018, Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic: Maria Pavel.
2.Arhiva/registratura instanței: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureș, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanței: luni-vineri 08,00-12,00.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

3.Debitor: SC PIETROSCOM SA, C.U.I. 2956689, cu sediul în Borșa, str. Libertății, nr. 20, județul Maramureș, nr. de
ordine în Registrul Comerțului: J24/22/1991.
4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. București, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramureș, nr. înregistrare în RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentată prin Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PIETROSCOM SA, conform
Sentinței civile nr. 956/01.07.2019 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2093/100/2018, în temeiul art. 42 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică:
Raport privind evaluarea și metoda de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitorului SC PIETROSCOM SA
I.Aspecte prealabile
Prezentul raport cuprinde propunerile lichidatorului judiciar cu privire la valorificarea bunurilor mobile aparținând
averii debitorului falit SC PIETROSCOM SA, urmare a inventării și evaluării acestora.
După inventariere, bunurile din patrimoniul debitorul au fost evaluate de către un evaluator membru ANEVAR, raportul
de evaluare fiind depus la dosarul cauzei la data de 05.02.2021.
Anunțul cu privire la depunerea raportului de evaluare a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.
2414/09.02.2021.
Contravaloarea serviciilor de evaluare este de 500,00 lei.
II.Descrierea și evaluarea bunurilor
Bunurile mobile din patrimoniul debitorului se compun din, utilaje, echipamente și mijloace de transport, după cum
urmează:
Nr. crt. Denumire bun mobil Stare
1 Buldoexcavator JCB 40C3 Descompletat, defect,
2 Încărcător frontal JCB Motor defect
3 Instalație de încălzire Dezmembrată (calorifere, țevi, cazan)
4 Cazan VITOLIGNO Neutilizabil
5 Rezervor acumulare 1000 l Neutilizabil
6 Semiremorcă FLIEGL Distrusă, corodată
7 Microbuz Mercedes Sprinter 519 CDI Distrus în urma unui incendiu cf. PV intervenție ISU
8 Autoturism Dacia Logan - an 2006 Uzură fizică și morală avansată
9 Autoturism Dacia Logan – an 2007 Uzură fizică și morală avansată
10 Casă de marcat - 2 bucăți Inutilizabile datorită legislației
11 Televizor Smart Philips Inutilizabil, defect
Valorile de evaluare a acestor bunuri mobile sunt următoarele:
a) Pentru bunurile mobile de la pozițiile 2, 8 și 9 din tabelul de mai sus, valorile de piață stabilite de către evaluator
sunt:
-Autoturism Dacia Logan din anul 2006 – 2.925,00 lei (exclusiv TVA);
- Autoturism Dacia Logan din anul 2007 – 3.293,00 lei (exclusiv TVA);
-încărcător frontal JCB – 14.253,00 lei.
b) Pentru bunurile mobile de la pozițiile 1, 3-7, 10 și 11 din tabelul de mai sus, opinia evaluatorului este că acestea să
fie valorificate către o societate de reciclare, la prețul cel mai mare oferit, cantitatea fiind stabilită cu ocazia vânzării.
III. Propunerile lichidatorului judiciar privind metoda și regulamentul de vânzare a bunurilor din averea debitorului.
În baza dispozițiilor art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
propunem scoaterea acestora la vânzare după cum urmează:
III.1 Metoda de valorificare
Având în vedere componența și starea bunurilor mobile prezentate mai sus, propunem valorificarea acestora, astfel:
a)vânzarea individuală a bunurilor de la pozițiile 2, 8 și 9 din tabel, la licitație publică, deschisă, ascendentă cu strigare;
b)vânzarea în bloc a bunurilor mobile de la pozițiile 1, 3-7, 10 și 11 din tabel, la kg, pe bază de oferte;
III.2 Regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile de la pct. a)
Licitațiile publice se vor organiza săptămânal, după cum urmează:
- 2 licitații publice, deschise, ascendente, cu strigare, cu prețul de pornire al licitațiilor reprezentând 100% din valoarea
de evaluare stabilită de evaluator;
- 2 licitații publice, deschise, ascendente, cu strigare, cu prețul de pornire al licitațiilor reprezentând 90% din valoarea
de evaluare stabilită de evaluator;
- 2 licitații publice, deschise, ascendente, cu strigare, cu prețul de pornire al licitațiilor reprezentând 80% din valoarea
de evaluare stabilită de evaluator;
- 2 licitații publice, deschise, ascendente, cu strigare, cu prețul de pornire al licitațiilor reprezentând 70% din valoarea
de evaluare stabilită de evaluator;
- 2 licitații publice, deschise, ascendente, cu strigare, cu prețul de pornire al licitațiilor reprezentând 60% din valoarea
de evaluare stabilită de evaluator;
Garanția de participare la licitație: aceasta va fi în procent de 10% din prețul de pornire iar pasul de licitație va fi de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

500,00 lei.
Garanția de participare la licitație se va pierde de către ofertanți în următoarele situații: de către participantul care achită
garanția de participare dar nu participă la licitație; de către participantul care participă la licitație dar nu oferă prețul de
pornire al licitației; de către participantul care a adjudecat bunul la licitație și nu a plătit diferența de preț.
Va fi declarat adjudecatar ofertantul care oferă prețul cel mai mare, respectându-se regula creșterii prețului oferit cu
pasul de licitație stabilit.
În cazul în care există un singur ofertant, bunurile vor fi adjudecate în favoarea acestuia dacă este oferit cel puțin prețul
de pornire al licitației.
III.3 Regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile de la pct. b)
Pentru bunurile mobile de la pct. b) propunem valorificarea acestora la kg, pe baza de selecție de oferte. Ofertele vor fi
însoțite de o garanție de seriozitate de 500,00 lei.
III.4 Modalitatea de plată a prețului bunurilor
Plata integrală a prețului pentru bunurile mobile de la pct. a) se va face în maxim 5 zile de la data adjudecării iar pentru
cele de la pct. b) în termen de maxim 5 zile de la data cântăririi.
În situația în care adjudecatarul nu achită prețul în termenul stabilit, acesta va pierde garanția de participare la
licitație/garanția de seriozitate, vânzarea urmând a fi reluată de la prețul de pornire al ultimei licitații/valoarea ofertei.
În situația în care bunurile nu vor fi valorificate conform prezentelor propuneri, lichidatorul judiciar va convoca
Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a modului de continuare a procedurii de valorificare.
Anexe: Sinteza evaluării (anexa nr. 1);
Convocatorul adunării creditorilor.
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL,
Asociat coordonator Iancu Liana Gabriela

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193
Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor
Nr. 1198 data emiterii: 10.03.2021
Termen de procedură: 11.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 50/1371/2017, Tribunalul Specializat Mureș.
2.Arhiva/registratura instanței: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, cod poștal: 540069, Județul Mureș, România, Telefon:
0265-262.010, Fax: 0265-311.827, E-mail: tr-mures-comercial@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanței 08:00-
12:00.
3.Debitor: ROMCAB SA (în insolvență, în insolvency, en procedure collective) cu sediul în Târgu Mureș, str.
Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și nr. de înregistrare în Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș J26/764/1995.
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență IIA0339 tel./fax 0364-
412631/2 E-mail: office@rtz.ro.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului ROMCAB SA, conform
Încheierii Civile nr. 26/2017, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul cu numărul 50/1371/2017, în
temeiul art. 48, alin. (6) din Legea 85/2014, coroborat cu art. 51 din același act normativ, publică prezentul:
Proces verbal
al ședinței Comitetului creditorilor Romcab SA
- în insolvență, în insolvency, en procedure collective –
Încheiat azi, 10 Martie 2021
Convocatorul Comitetului Creditorilor a fost publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3910/03.03.2021.
Prezenți:
➢ Reprezentanți ai administratorului judiciar RTZ & PARTNERS S.P.R.L. – Cristian Hojda, practician în insolvență și
Otilia Holoșpin, consilier juridic.
Prin intermediul Încheierii ședinței de judecată din data de 29 Octombrie 2020, pronunțată în cadrul dosarului nr.
50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș s-au dispus, printre altele, următoarele:
“Ia act că au fost fost formulate contestații împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 23.09.2020, prin urmare
nu se poate lua act la acest termen de modificarea comitetului creditorilor, acesta urmând a avea compunerea inițială
deocamdată.”
Ulterior, în cadrul dosarului nr. 50/1371/2017/a150, având ca obiect Contestațiile formulate împotriva hotărârii
Adunării Creditorilor Romcab SA desfășurată în data de 23 Septembrie 2020, Tribunalul Specializat Mureș a admis
Contestațiile, cu consecința anulării hotărârii anterior menționată, Sentința devenind irevocabilă ca urmare a pronunțării
Deciziei nr. 61/08.03.2021 de către Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția a II-a Civilă de contencios administrativ și
fiscal.
Astfel, în conformitate cu aspectele antemenționate, componența Comitetului Creditorilor este după cum urmează:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

➢ Banca Transilvania SA – președinte;


➢ Piraeus Bank România SA – membru;
➢ Elbi Electric & Lighting SRL – membru;
➢ MFC Commodities Trading GMBH – membru;
➢ Sadalbari SRL – membru.
Ordinea de zi cuprinde următoarele:
(1) Aprobarea cererii administratorului special privind semnarea următoarelor Contracte, prin raportare la aspectele
prezentate în cuprinsul Referatului administratorului special, înregistrat la sediul administratorului judiciar cu nr. 585/02
Martie 2021:
a) Semnarea unui Contract de prestări servicii cu Difine PR SRL ;
b) Semnarea unui Contract de asistență juridică cu Bulboacă & Asociații SPARL;
c) Semnarea unui Contract de consultanță cu S.S.I.F. Goldring SA
Menționăm faptul că membrul Comitetului Creditorilor Piraeus Bank România SA ne-a adus la cunoștință, prin Adresa
nr. 2438/26.10.2018, modificarea denumirii instituției bancare din Piraeus Bank România SA în First Bank SA,
începând cu data de 23 Octombrie 2018.
Se constată astfel că, în conformitate cu dispozițiile art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, și-au transmis poziția scrisă pentru prezenta ședință următorii creditori:
I.Banca Transilvania SA, președinte al Comitetului Creditorilor, își exprimă votul astfel:
„Banca Transilvania SA acordă vot pozitiv ordinii de zi și aprobă cererea administratorului special privind semnarea
contractelor:
Contract de prestări servicii cu Difine PR SRL
Contract de asistență juridică cu Bulboacă & Asociații SPARL
Contract de consultanță cu S.S.I.F. Goldring SA ”
II.MFC Commodities Trading GMBH, membru al Comitetului Creditorilor, își exprimă votul astfel:
„Aprobăm cererea administratorului special privind semnarea contractelor menționate în convocator, prin raportare la
aspectele prezentate în Raportul administratorului special, înregistrat la sediul administratorului judiciar cu nr. 585/02
martie 2021.”
III.Sadalbari SRL, prin administrator special, cu avizul administratorului judiciar, General Mir Consult SPRL, membru al
Comitetului Creditorilor, își exprimă votul astfel:
„Votăm PENTRU semnarea unui Contract de prestări servicii cu Difine PR SRL
Votăm PENTRU semnarea unui Contract de asistență juridică cu Bulboacă & Asociații SPARL.
Votăm PENTRU semnarea unui Contract de consultanță cu S.S.I.F. Goldring SA ”
Raportat la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, în temeiul cărora: „Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de
membri ai acestuia” și având în vedere voturile exprimate de cei 3 membri ai Comitetului Creditorilor societății
Romcab SA, se constată faptul că punctul aflat pe ordinea de zi a fost aprobat cu votul a 3 din totalul de 5 membri ai
Comitetului Creditorilor.
Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost întocmit astăzi, 10.03.2021, în 2 exemplare originale, un exemplar
fiind reținut de către administratorul judiciar, iar un exemplar fiind transmis spre înregistrare către instanță.
Semnătura

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OTTOROSE ROM SRL, cod unic de înregistrare: 13880519
Regulament de vânzare al bunurilor debitoarei
S.C. Ottorose Rom SRL
Date privind dosarul: Numar dosar: 2003/105/2019, Tribunalul Prahova
S.C. OTTOROSE ROM SRL, cu sediul în sat Paulestii Noi, comuna Paulesti, strada
Debitor: Principala, nr 1, cladirea C9, camerele 1-9, 11, 14-41, judet Prahova, număr din registrul
comerțului: J29/890/2002, codul unic de înregistrare: RO13880519.
TRUST INSOLVENCY SPRL cu sediul în București, str. Hristache Pitarul, nr 5, etaj 2, sector
1, București, e-mail: office@trustinsolvency.ro, site: www.trustinsolvency.ro, fax. 040 31 436
Administrator judiciar:
26 79, inscrisa în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0743. Nume și prenume
reprezentant administrator judiciar, practician coordonator, Marius Huțanu.
Subscrisa Trust Insolvency S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al SC OTTOROSE ROM SRL, conform
Încheierii de ședință din data de 16.05.2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, în Dosarul nr. 2003/105/2019, a
elaborat prezentul regulament de vânzare.
I I. Informații prealabile
Obiectul prezentului Regulament îl constituie procedura de valorificare a bunurilor mobile și imobile deținute de
debitoarea SC OTTOROSE ROM SRL
Valorile de piață ale bunurilor au fost stabilite prin Rapoartele de evaluare intocmite în procedură:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

1. Raportul de evaluare E.B.M. nr. OTTOROSE ROM-42936-150121 privind Stocuri materiale textile, accesorii și
ambalaje din industria textile, produse finite din industria textilă din conturile 301, 302, 35, 371 apartinând SC Ottorose
Rom SRL, întocmit de societatea Appraisal and Valuation SRL
2. Rapoartele de evaluare E.B.M. nr. RE-35685-080720 și E.P.I nr. RE-36326-200720, întocmite de societatea
Appraisal and Valuation SRL
Bunurile care vor fi scoase la licitație sunt:
I. Bunuri mobile
A. VALORI INDIVIDUALE/TOTAL PE CATEGORII DE BUNURI
Denumire Valoare de piață (EURO)
Mobilier 8.829
Mașini, Utilaje și Instalații pentru Industria Textilă și de Confecții 108.311
Aparatură birotică, Aparate de Aer Condiționat etc 39.179
Mijloace de Transport 36.9
TOTAL 193.304
B. PE BLOCURI OMOGENE
Denumire Valoare de piață (EURO)
Bloc omogen: Mobilier 4.414
Bloc omogen: Mașini, Utilaje și Instalații pentru Industria Textilă și de
92.065
Confecții
Bloc omogen: Aparatură Birotică, Aparate de Aer Condiționat etc 19.590
Bloc omogen: Mijloace de Transport 27.738
• în eventualitatea vânzării activelor în bloc/grupuri omogene, din analiza societății de evaluare a rezultat un procent
de recuperare/valorificare cuprins între 15%-50%, ceea ce corespunde unui discount de 50%-85%.
C. MIJLOACE DE TRANSPORT
Denumire Valoare de piață (EURO)
Tractoraș Tuns Gazon 952
Transpaleta ELECTRICA / 1.3 Tone Fără Ridicare / W080700357 532
Transpaleta Electrică / 1.6 Tone 80413676 Depreciat 100%
Autoturism KIA Sportage DSL B87JLB 13.000
Autoturism BMW 118D PH40TTO 2.900
Autoturism HYUNDAI i30 PH70TTO 1.200
Autoturism MERCEDES BENZ A180
PH88GBZ 15.000
Autoutilitara RENAULT MASTER PH30TTO 3.400
TOTAL VALOARE DE PIAȚA MIJLOACE DE TRANSPORT
36.984
II. Bunuri imobile
Bun imobil Valoare de piata (EUR)
Proprietate imobiliară funciară compusă din teren intravilan în suprafață totală de
3.600 mp amplasat în comuna Paulești, str. DJ 102, jud. Prahova, CP 107403 98.500
Valorile exprimate nu includ TVA.
III. Stocuri materiale textile, accesorii și ambalaje din industria textilă, produse finite din industria textilă
Nr. cont Valoare de piață Valoare de recuperare Valoare de lichidare
Lei Euro Lei Euro Lei Euro
Cont 301 54.176 11.124 22.249 4.569
Cont 302 39.787 8.170 2.051 421 6.337 1.301
Cont 345 49.767 10.219 3.066 630
Cont 371 73.591 15.111 4.533 931
TOTAL 93.963 19.294 125.408 25.751 36.184 7.430
*Valorile nu conțin TVA și taxe de mediu. La valori se adaugă TVA conform normelor legale în vigoare. Valorile de
pornire se stabilesc în Lei la cursul BNR din data plății garanției de participare.
II. Procedura de valorificare a activelor
1. Valorificare prin licitație publica cu strigare în condițiile prezentului Regulament, ceea ce implică inclusiv
posibilitatea adjudecării în contul creanței.
Condiții de participare
A. Aspecte preliminare
Participarea la licitație este condiționată de avansarea garanției de participare la licitatie de 10% din prețul de pornire.
Potențiali ofertanți au dreptul de a inspecta Bunurile, iar la înscrierea la licitație își dau acordul de acceptare a
regulamentului de desfășurare a licitației și iau la cunoștință de starea fizică a Bunurilor și înțeleg să le adjudece pe
principiul « așa cum sunt, acolo unde sunt».
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Cumpărătorul achiziționează Bunurile în conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:


(1) Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de
prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre,
de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale
și/sau confiscării extinse.
(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și
interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de înstrăinare semnat de administratorul judiciar sau
lichidatorul judiciar.
Administratorul judiciar nu oferă niciun fel de declarații sau garanții în nume propriu ci doar în calitate de administrator
judiciar al Societătii în condițiile Legii 85/2014, cu excepția vânzării Bunurilor libere de orice sarcini conform art. 91
din Legea 85/2014.
B. Formalităti și documente de participare
Participarea la licitație este condiționată de următoarele:
• Pentru participarea la licitație se vor depune următoarele documente cu respectarea termenelor prevăzute în
anunțul de licitație:
Persoane fizice:
a) ordinul (original) de plata vizat de banca participantului, privind achitarea caietului de sarcini și a garantiei de
participare la licitatie, reprezentand 10% din pretul de pornire.
b) imputernicire acordata persoanei care reprezintă cumpărătorul persoană fizică la licitație (BI sau CI în copie și
original).
c) pentru persoanele fizice române actul de identitate, iar pentru persoanele fizice străine copie după pașaport și/sau
legitimație de ședere în România (copie și original).
Persoane juridice :
a) certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (copie și original pentru verificare);
b) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara, faliment sau alta procedura de insolventa
(original);
c) imputernicire pentru persoanele care participa la licitatie în numele și din partea persoanei juridice romane;
d) ordinul de plata vizat de banca participantului, privind achitarea caietului de sarcini și a garanției de participare la
licitatie, reprezentând 10% din prețul de pornire;
e) Extras valid privind statutul platitorului de TVA;
Persoanele din partea administratorului judiciar desemnate pentru respectiva licitație vor verifica toate documentele
depuse de către ofertanți, până la data și ora ședinței de licitație, stabilind care sunt ofertanții ce îndeplinesc condițiile
pentru participarea la licitația stabilită, precum și cei ce nu îndeplinesc aceste conditii, comunicându-le motivele.
Documentele privind participarea la licitatie se vor depune până cel târziu în preziua licitației la orele 16:00, la sediul
ales pentru comunicare din București, strada Hristache Pitarul, nr 5, etaj 2, sector 1.
C. Procedura de vânzare pentru licitația publică cu strigare
Organizatorul licitației este administratorul judiciar al SC Ottorose Rom SRL respectiv TRUST INSOLVENCY
S.P.R.L.
Bunurile vor fi scoase la licitație pornind de la valorile prevăzute în Rapoartele de evaluare.
Licitațiile publice vor fi organizate de administratorul judiciar Trust Insolvency S.P.R.L. la locul de sediul acestuia
situat în str. Hristache Pitarul, nr 5, sector 1 București.
La începerea ședinței de licitație, administratorul judiciar anunță participanții pentru fiecare licitație organizată care
îndeplinesc toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament.
La licitație pot participa și reprezentanți ai creditorilor.
Licitația se va desfășura conform caietului de sarcini.
• Administratorul judiciar anunță Bunurile scoase la licitație, precum și pretul de începere a licitației care este
determinat în funcție de valoarea de piață identificată conform Caietului de sarcini astfel cum este detaliat mai jos
pentru fiecare etapă de licitație.
• În cursul ședinței de licitație, ofertanții au obligația să anunțe, prin strigare, un preț egal sau mai mare decât prețul
anunțat de administratorul judiciar.
• Dacă nu se oferă prețul de pornire pentru Bunuri, administratorul judiciar declară Bunurile neadjudecate, ședința
închisă și întocmește proces-verbal de constatare, în acest caz, ținându-se o nouă ședința de licitație conform celor de
mai jos.
• Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire, comisia declară Bunurile adjudecate.
• Dacă se prezintă doi sau mai mulți ofertanți care oferă prețul de pornire, administratorul judiciar va crește cu câte un
pas de licitație în valoare de 5% din prețul de pornire, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și
nimeni nu oferă un preț mai mare.
• Dacă doi ofertanți oferă prețul de pornire, activul nu se va adjudeca decât dacă se oferă prețul de pornire plus pasul de
licitație de 5% din prețul de pornire;
• După declararea adjudecatarului, administratorul judiciar procedează la întocmirea procesului verbal de licitație care
se semnează de către administratorul judiciar și de către adjudecatar, precum și de ceilalti participanți la licitație dacă
doresc.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

• Prin semnarea procesului verbal de licitație, licitatorii recunosc faptul că nu au nici o obiecție asupra modului în care
s-a desfășurat licitația.
• Procesul verbal de licitație pentru Bunurile adjudecate se va redacta în atâtea exemplare câți licitatori sunt, fiecare
semnatar primind câte un exemplar, plus un exemplar pentru a fi depus la dosarul de faliment.
• Publicitatea pentru licitație se va face în săptămâna premergatoare datei primei licitații în Ziarul Bursa (minim) și pe
alte site-uri de specialitate, după caz.
• Prețul de vânzare al Bunurilor este prețul de adjudecare la care se adaugă TVA.
• Dispozițiile de mai sus se vor aplica la fiecare procedura de licitație indiferent de valoarea de pornire a acesteia.
➢ Bunurile pot fi vizionate după achiziția caietului de sarcini care conține fotografii și informații privind bunurile
licitate.
➢ Licitațiile vor fi organizate în seturi de cate 4 ședințe săptămânale. Se va proceda la diminuarea cu câte 5% a
valorilor de plecare a activelor la fiecare set de 4 ședințe de licitație săptămânale, până la valorificarea bunurilor, sau
după caz, până la atingerea pragului de 80% din valoarea de piață. Dacă bunurile nu se adjudecă nici la pragul de 80%
din valoarea de piață, administratorul judiciar va organiza o nouă adunare a creditorilor pentru a stabili noua strategie de
vânzare.
D. Adjudecarea definitivă
Procesul verbal de adjudecare pentru Bunuri se va redacta în trei exemplare din care un exemplar pentru adjudecatar, un
exemplar pentru administratorul judiciar și un exemplar pentru a fi depus la dosarul de judecată.
Câștigătorul licitației va deveni adjudecatar definitiv în ipoteza în care va achita integral prețul oferit în termen de
maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de licitație. Conform dispozițiilor art. 158 alin 2 din
Legea 85/2014 procesul verbal de adjudecare valorează titlu de proprietate pentru Bunuri în favoarea adjudecatarului,
fără îndeplinirea unor alte formalități.
E. Garanția de participare
Garanția de participare se restituie participanților necâștigători, în baza cererilor de restituire a garanției. Termenul de
restituire al garanției este de 3 zile lucrătoare de la data licitației.
Garantia de participare nu se restituie:
• participantului care a câștigat licitația, garanția considerându-se plata parțială a prețului de adjudecare;
• participantului care a câștigat licitația, dacă nu face plata integrală a prețului în condițiile prevăzute de prezentul
Regulament.
2. Procedura de valorificare a activelor prin negociere directă cu un cumpărător identificat
Termenii vânzării prin negociere directă cu un cumpărător identificat sunt următorii:
1. Existența unei scrisori de intenție ferme și irevocabile privind achiziția activelor;
2. Prețul de pornire al negocierii directe este egal cu prețul din etapa de licitație corespunzătoare;
3. Condițiile de plata a prețului: (i) 10% din suma totală de plată, în contul debitoarei în termen de 5 zile calendaristice
din momentul semnării procesului-verbal de negociere directă, plata constituind avans, sub sancțiunea anulării
procesului-verbal de negociere directă, iar (ii) restul de 90% din suma totală de plată în termen de 30 de zile de la data
încheierii procesului-verbal de negociere directă final. Procesul-verbal de negociere directă final se va semna în termen
de maximum 5 zile lucrătoare din momentul expirării celor 30 de zile de la apariția anunțului privind condițiile de
supraofertare. Avansul achitat este reținut cu titlu de daune interese stabilite convențional în ipoteza refuzului
cumpărătorului de a achita restul de plată și / sau de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică.
4. Cumpărătorul achiziționează activele Debitoarei ce fac obiectul prezentului Regulament în starea în care acestea se
află pe riscul sau în ceea ce privește orice vicii aparente sau ascunse și libere de orice sarcini.
5.Administratorul judiciar nu oferă niciun fel de declarații sau garanții în calitate de reprezentant legal al vânzătoarei cu
excepția vânzării acestora libere de orice sarcini.
În cazul în care administratorul judiciar va primi oferte sub prețul la care se încearcă valorificarea le va supune atenției
creditorilor la prima adunare a acestora.
Trust Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator Marius Huțanu

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DOVASAG SRL, cod unic de înregistrare: 30211603
Debitor: SC DOVASAG SRL
 în faliment   în bankruptcy   en faillite 
Nr. de înreg. O.R.C. J35/1192/2012,
C.U.I. 30211603
Proces-verbal al adunării creditorilor Dovașag SRL
Nr. de înreg. 65142/11.03.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 5387/30/2016, Tribunalul Timiș, Secția a II-a civilă, Judecător-sindic: Cristina
Crăciun,
2.Arhiva/registratura instanței: adresa: mun. Timișoara, P-ța Țepeș Vodă, nr. 2, jud. Timiș, nr. de telefon: 0256/498044,
programul arhivei/registraturii instanței: luni-vineri, orele 8.30-12.30,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

3.Debitor: SC DOVAȘAG SRL, cu sediul în Comuna Șag, DN59, KM. 8, jud. Timiș, Cod de identificare fiscală:
30211603, nr. ORC Timiș J35/1192/2012,
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul ales în Timișoara, str. Proclamația de
la Timișoara, nr. 7, cam. 28, jud. Timiș, tel/fax: 0356/467580, e-mail: timisoara@insolventa.ro, nr. de înregistrare în
Registrul formelor de organizare RFO II 0120, CIF RO 15047672, potrivit Sentinței nr. 132 din data de 08.02.2018,
pronunțată de către Tribunalul Timiș, secția a II-a civilă în dosar nr. 5387/30/2016,
Încheiat astăzi, 11.03.2021, ora 12.00, în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr.7, et. 1, cam. 28, jud.
Timiș, cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menționat mai sus, convocat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Convocarea Adunării creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3957/03.03.2021 și
comunicată creditorilor societății debitoare DOVASAG SRL pe cale electronică, împreună cu materialul informativ.
Ordinea de zi:1. Prezentarea Raportului Final și a Situației financiare finale întocmit în conformitate cu prevederile art.
167 din Legea nr. 85/2014, privind pe debitoarea DOVAȘAG SRL.
Desfășurarea ședinței Adunării creditorilor. Participare: La ședința Adunării creditorilor DOVASAG SRL convocată și
prezidată de către lichidatorul judiciar pentru data de 11.03.2021, ora 12.00, s-au prezentat următorii creditori: - AJFP
TIMIS, vot prin corespondenta înregistrată sub nr. 65141/11.03.2021, detinand 94,27% din totalul masei credale.
Cvorum:  Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerințele art. 49
alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, respectiv sunt prezenți creditori ale căror creanțe însumate să reprezinte minim
30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitoarei (creditorii participanti însumând 94,27%
din totalul creanțelor), motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menționată
în convocator.
Discutarea ordinii de zi: 1. Prezentarea Raportului Final și a Situației financiare finale întocmit în conformitate cu
prevederile art. 167 din Legea nr. 85/2014, privind pe debitoarea DOVAȘAG SRL.
Creditoarea participanta la adunare, AJFP Timis, prin votul transmis, ne-a comunicat urmatoarele: „ Am luat act de
situația debitoarei și de Raportul lichidatorului judiciar la care nu am formulat obiecțiuni. ”
Având în vedere voturile exprimate, se adoptă următoarele hotărâri: Creditorii, cu votul unanim al creanțelor cu drept de
vot prezente, sau care și-au exprimat punctul de vedere în scris, au luat la cunoștință Raportul final și Situația financiară
finală întocmite în conformitate cu prevederile art. 167 din Legea nr. 85/2014, privind pe debitoarea DOVAȘAG SRL.
Număr de exemplare: Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care unul pentru a fi depus la
dosarul cauzei, unul pentru lichidatorul judiciar.
Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.

2. Societatea MKG ENERGY GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 32131934


Tribunalul Timiș-Secția a II-a civila
Str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 915/30/2021
Comunicare
Încheiere civilă nr. 273 din 04.03.2021
Către, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: Timișoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiș
Cod de identificare fiscală: 14942091
-debitoarea MKG Energy Group SRL, cu sediul în Timișoara, str. Constantn Brâncuși,nr.10, camera 1, jud. Timiș,
J35/2089/2013, CUI 32131934, având sediul procesual ales la Petrea&Asociații SCPA, din Timișoara, str. Bv.
Revoluției 1989,nr. 26, ap.3
-lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență SCP Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion
Bărnuțiu, nr. 71, jud. Timiș,
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 273 din 04.03.2021 pronunțată în dosarul 915/30/2021
de Tribunalul Timiș, Secția a II-a civila, privind pe debitoarea MKG Energy Group SRL, cu sediul în Timișoara, str.
Constantn Brâncuși,nr.10, camera 1, jud. Timiș, J35/2089/2013, CUI 32131934, având sediul procesual ales la
Petrea&Asociații SCPA, din Timișoara, str. Bv. Revoluției 1989,nr. 26, ap.3.
Președinte Grefier
Neamțu Loredana Ursache Roxana
*
România Tribunalul Timiș Secția a II-a Civilă
Dosar nr. 915/30/2021
Încheiere civilă nr. 273
Ședința din camera de consiliu din data de 04.03.2021
Instanța constituită din:
Judecătorul-sindic,: NEAMȚU LOREDANA
Grefier: URSACHE ROXANA
Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței, prevăzută de Legea 85/2014,
formulată de debitoarea MKG Energy Group SRL, cu sediul în Timișoara, str. Constantn Brâncuși,nr.10, camera 1, jud.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Timiș, J35/2089/2013, CUI 32131934, având sediul procesual ales la Petrea&Asociații SCPA, din Timișoara, str. Bv.
Revoluției 1989,nr. 26, ap.3. La apelul nominal făcut în camera de consiliu au lipsit părțile. Procedura de citare este
legal îndeplinită, fără citarea părților.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care a învederat că, prin registratura instanței, la data de
24.02.2021, debitoarea a depus la dosar cerere de deschidere a procedurii insolvenței și actele prevăzute de art.62 alin 1
din Legea 85/2014, după care,
Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic a reținut cererea spre soluționare.
Judecătorul – sindic,
Deliberând asupra cererii de față, reține următoarele:
Prin cererea înregistrată sub nr. 915/30/2021, la data de 24.02.2021, reclamanta MKG Energy Group SRL a solicitat
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 și numirea ca lichidator judiciar
provizoriu a practicianului în insolvență SCP Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, jud.
Timiș,.
În motivare, debitorul a constatat că potrivit ultimei balanțe de verificare societate se află într-o stare de insolvență
iminentă având până în prezent înregistrate debite restante în cuantum de 5.682.868,30 lei, pentru achitarea cărora nu
deține disponibilități bănești.
În drept, s-au invocat dispozițiile art. 66 și art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014.
La cerere s-au atașat înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea insolvenței.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, taxă judiciară de timbru.
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum și dispozițiile legale aplicabile în cauză, instanța reține următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 66 și 67 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării
de insolvență.
Potrivit art. 66 alin 4 din același act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor
prezentei legi și debitorul în cazul căruia apariția stării de insolvență este iminentă.
Art. 71 alin 1 teza I din Legea 85/2014 reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea debitorului
pentru declanșarea procedurii simplificate a insolvenței.
Potrivit acestui text legal, dacă cererea debitorului corespunde condițiilor prevăzute la art. 66, judecătorul sindic va
pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declarația făcută potrivit prevederilor art. 67 alin.
(1) lit. g) debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una dintre categoriile
prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. În speță,
debitorul si-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată.
De asemenea, din înscrisurile prevăzute de art. 67 alin 1, atașate cererii, rezultă că debitoarea se afla în stare de
insolvență, având datorii mai mari decât creanțele și decât activele circulante, astfel că, văzând că este îndeplinită
condiția prevăzuta de art. 71 alin 1 teza I din lege, va fi admisă cererea și va fi deschisă procedura simplificată a
insolvenței.
În consecință, constatând că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, se vor
dispune măsurile imediate prevăzute de lege și la solicitarea debitoarei va fi desemnat în calitate de lichidator judiciar
provizoriu practicianul în insolvență SCP Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, jud.
Timiș, .
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul art. 71 alin 1 și 2 din Legea privind procedura insolvenței, dispune deschiderea procedurii simplificate a
insolvenței, prevăzută de Legea 85/2014, fata de debitoarea MKG Energy Group SRL, cu sediul în Timișoara, str.
Constantn Brâncuși,nr.10, camera 1, jud. Timiș, J35/2089/2013, CUI 32131934, având sediul procesual ales la
Petrea&Asociații SCPA, din Timișoara, str. Bv. Revoluției 1989,nr. 26, ap.3.
În temeiul art. 145 alin. 2 din legea nr. 85/2014, dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art. 45 alin 1 lit. d, corelat cu art. 73 din Legea privind procedura de insolvență, văzând și prevederile OUG
nr. 86/2006,
Numește ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență SCP Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str.
Simion Bărnuțiu, nr. 71, jud. Timiș, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuție de 5000 lei
RON, ce va fi plătită conform art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art.147 din Legea privind procedura de insolvență, dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,
asociaților, acționarilor, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvență, în vederea efectuării mențiunii în temeiul art. 147 din Legea privind procedura de
insolvență, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 23.04.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanțelor la 03.05.2021.
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul
preliminar al creanțelor și să depună la dosar dovada publicării lui.
Debitorul, creditorii și orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestații la tabelul preliminar al creanțelor, ce
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a acestui tabel.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei,
precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror
alte probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul
formulării contestației.
Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor
ce o însoțesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și administratorului special. În cazul
în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condițiile
Codului de procedură civilă.
Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 28.05.2021.
Fixează termenul limită pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenței la 19.04.2021.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la 10.05.2021, ora 12, la sediul lichidatorului și convoacă creditorii
debitorului.
Stabilește termen administrativ de control la data de 17.06.2021, pentru când lichidatorul judiciar se va conforma
dispozițiilor instanței în sensul de a întocmi, conform art. 59 al. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, și va depune la dosar raportul de activitate, cu cel puțin 7 zile înainte de
termenul acordat.
Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa convoace Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau
membrilor persoanei juridice, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la
notificarea deschiderii procedurii.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvență, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în
caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilitățile bănești
vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică de la 04.03.2021.
Președinte Grefier
Neamțu Loredana Ursache Roxana

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PISCICOLA MURIGHIOL SA, cod unic de înregistrare: 3054900
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DOSAR NR .1364/88/2017
Raport de activitate lunar
intocmit de catre General Group Expert SPRL,
în indeplinirea atributiilor sale de lichidator judiciar al debitoarei Piscicola Murighiol SA
pentru perioada 18.02.-15.03 martie 2021-
In indeplinirea atributiilor conferite de legea 85/2014, subscrisa General Group Expert SPRL a intocmit raportul lunar
de activitate, privind demersurile efectuate cu privire la procedura de faliment a debitoarei Piscicola Murighiol SA.
Prezentul raport de activitate este publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa și se comunica la dosarul cauzei, fiind
structurat dupa cum urmeaza :
I. ACTIVITATI DESFASURATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR GENERAL GROUP EXPERT SPRL DE LA
ULTIMUL Termen PANA IN PREZENT.
1.1. Informatii privind stadiul dosarului penal nr.3926/D/P/2019, aflat la DIICOT – Structura Centrala.
II. SITUATIA LITIGIILOR AFLATE PE ROL.
III. SOLICITARI ADRESATE INSTANTEI.
1.1. Informatii privind stadiul dosarului penal nr.3926/D/P/2019, aflat la DIICOT – Structura Centrala.
Prin procesul verbal intocmit la data de 24.02.2021, lichidatorul judiciar a intrat în posesia expertizei efectuate în cadrul
dosarul penal nr. 3926/D/P/2019.
Prin adresa inregistrata sub nr.379/24.02.3021, lichidatorul judiciar a comunicat catre Tribunalul Tulcea, la dosarul de
fond, o informare catre judecatorul sindic cu privire la rezultatele expertizei în cauza.
Asa cum am prezentat în rapoartele anterioare, pentru solutionarea litigiilor aflate pe rolul instantelor, în care debitoarea
Piscicola Murighiol SA este parte, lichidatorul judiciar are nevoie de documente apartinand acesteia, astfel ca, prin
adresa inregistrata sub nr. 16/05.01.2021, am solicitat DIICOT- Structura Centrala, sa ne comunice în copie :
- procesele verbale incheiate cu ocazia ridicarii documentelor societatii Piscicola Murighiol SA, în urma
perchezitiilor efectuate atat la sediul debitoarei din satul Murighiol comuna Murighiol, Amenajarea Piscicola Murighiol
cat și la punctul de lucru din București, strada Emanoil Porumbaru, în perioada 2012-2014.
- procesele verbale incheiate la momentul efectuarii expertizei informatice asupra suporturilor magnetice ridicate la
momentul efectuarii perchezitiei în cauza.
Urmare a solicitarii noastre, ne-a fost comunicat procesul verbal incheiat în anul 2013, în urma preluarii documentelor
debitoarei Piscicola Murighiol.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

In baza acestui proces verbal, lichidatorul judiciar a selectat documentele care ne sunt utile în promovarea și sustinerea
unor actiuni în instanta, în vederea recuperarii bunurilor debitoarei.
Astfel, la data de 05.03.2021, lichidatorul judiciar a comunicat catre DIICOT Structura Centrala, o cerere prin care a
solicitat sa i se permita acesul pentru preluarea documentelor despre care am facut vorbire. Adresa este insotita de anexe
în care sunt evidentiate distinct aceste documente.
Urmeaza ca DIICOT, sa comunice lichidatorului judiciar, data la care sa procedeze la fotocopierea documentelor, astfel
incat, dupa aceasta etapa sa le centralizeze și sa initieze actiunile în justitie care sa conduca la recuperarea bunurilor
debitoarei instrainate în perioada anterioara deschiderii procedurii de insolventa.
SITUATIA LITIGIILOR AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR.
A. TRIBUNALUL TULCEA
1. Dosar nr.1364/88/2017/a25 –
Obiect: cerere de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva fostului lichidator judiciar Pecunia IPURL
Reclamant: BODEA ANA
Parat: PECUNIA IPURL
La termenul din data de 25.02.2021 instanta respinge actiunea ca nefondata .
2. Dosar nr.151/88/2021.
Obiect: constatare nulitate act juridic
Parti:
Reclamant: UAT județul Tulcea, prin Consiliul Judetean Tulcea
Parati: Piscicola Murighiol SA, prin lichidator, Cormoran Prod Impex SRL, Danube Delta Sturgeon Farm SRL prin
lichidator judiciar Tanase și Asociatii SPRL
Reclamantul UAT județul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea, a formulat o actiune impotriva paratilor mentionati
mai sus, prin care a solicitat urmatoarele :
- constatarea nulitatii absolute partiale a Contractului de vanzare-cumparare prin negociere directa nr.2/15.01.2001,
incheiat intre Piscicola Murighiol și Cormoran Prod Impex SRL, în ceea ce priveste clauzele care prevad transmiterea
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce au facut obiectul vanzarii-cumpararii, constand în diguri de aparare,
compartimente, platforme, terasamente, canale de alimentare, drenoare care apartin Amenajarii Piscicole Independenta (
Murighiol) inscrise în Cartile funciare nr.30279 și nr.30430 ale UAT Murighiol și în cartile funciare aferente ale
constructiilor;
- constatarea nulitatii absolute partiale a actului subsecvent, în speta Actul constitutive al societatii Danube,
autentificat sub nr.1134/21.04.2008 de BNP Elena Avram, în cee ace priveste transmiterea dreptului de proprietate
asupra bunurilor ce au facut obiectul aportului în natura la capitalul social al societatii Danube Delta Sturgeon Farm
SRL de catre asociatul Cormoran Prod Impex SRL, constand în diguri de aparare, compartilente, platforme,
terasamente, canale de alimentare acare apartin Amenajarii Piscicole Independenta ( Murighiol) inscrise în Cartile
funciare nr.30279 și nr.30430 ale UAT Murighiol și în cartile funciare aferente ale constructiilor
- obligarea paratei Danube Delta Sturgeon Farm SRL sa lase în deplina proprietate și pasnica posesie și sa restituie
subscrisei bunurile imobile constand în diguri de aparare, compartilente, platforme, terasamente, canale de alimentare
acare apartin Amenajarii Piscicole Independenta ( Murighiol) inscrise în Cartile funciare nr.30279 și nr.30430 ale UAT
Murighiol și în cartile funciare aferente ale constructiilor.
B. JUDECATORIA TULCEA
Dosar nr.6813/327/2017- termen 22.04.2021
Obiect: contestatie la executare și cerere de repunere pe rol
Parti:
Contestator: PISCICOLA MURIGHIOL SA, prin lichidator judiciar
Intimat: NEW HOTEL EGRETA SRL, BEJ Selaru Adrian, Pena Silvian
Initial, dosarul primise termen la data de 17.03.2021 dar din informatiile de pe portalul Judecatoriei Tulcea, am luat la
cunostinta de repartizarea ciclica a acestui dosar la un alt complet, astfel ca termenul a fost preschimbat pentru data de
22.04.2021.
3. Dosar nr.6949/327/2018- termen: 15.06.2021
Obiect: rectificare carte funciara nr.30279 și nr. 30430
Parti:
Reclamant: UAT județul Tulcea, prin Consiliul Judetean Tulcea
Parati: Piscicola Murighiol SA, prin lichidator, Cormoran prod Impex SRL, Danube Delta Sturgeon Farm SRL prin
lichidator judiciar Tanase și Asociatii SPRL
Reclamanta UAT județul Tulcea, prin Consiliul Judetean Tulcea a formulat actiune pentru rectificarea inscrierilor din
cuprinsul cartilor funciare nr.30279 și nr.30430 pentru Amenajarea Piscicola Murighiol.
La termenul din data de 09.02.2021, UAT județul Tulcea a formulat cerere de suspendare a acestui dosar motivat de
faptul ca, la data de 29 ianuarie 2021, a inregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea, o cerere de chemare în judecata ce
formeaza obiectul dosarului nr.151/88/2021.
Reclamanta sustine ca intre actiunea în rectificare carte funciara din prezentul dosar și actiunea de fond din dosarul
nr.151/88/2021 exista o stransa legatura care are drept consecinta faptul ca, solutia asupra actiunii de fond ca influenta
solutia în actiunea în rectificare.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4491/11.03.2021

C. JUDECATORIA SECTOR 3 BUCURESTI


Dosar nr.21176/301/2020 – Termen: 24.03.2021
Obiect: Obligatia de a face
Reclamant: PISCICOLA MURIGHIOL SA, PRIN Lichidator judiciar GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Parat: PASCU MARIAN
Obiect: Obligatia de a face
Asa cum am prezentat în rapoartele anterioare, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de chemare în judecata în
temeiul art. 194 Noul Cod de procedura civila, impotriva paratului Pascu Marian, solicitand instantei sa dispuna în
sarcina acestuia, restituirea bunurilor –proprietatea debitoarei Piscicola Murighiol SA, detinute de catre acesta ca
administrator de sechestru iar în subsidiar, în cazul în care aceste bunuri nu mai sunt, obligarea paratului la plata sumei
de 151.432 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor lasate în custodie.
La termenul din data de 24.02.2021, am formulat catre instanta o precizare la actiunea initiala prin care am aratat, ca
cererea noastra are ca obiect, obligatia de a face, nefiind o actiune în revendicare.
De asemenea, am solicitat instantei sa dispuna acordarea unui nou termen, motivat de urmatoarele aspecte:
In fapt, în dosarul nr. 21176/301/2020, aflat pe rolul Judecatoriei sector 3 București, la termenul din 27.01.2021,
instanta a pus în vedere subscrisei în calitate de reclamant, prezentarea documentelor justificative în ceea ce priveste
suma solicitata în subsidiarul actiunii, în situatia în care paratul Pascu Marian nu mai detine bunurile lasate în custodia
acestuia în baza procesului verbal de sechestru emis la data de 25.09.2014 de catre BEJ Selaru Adrian.
Pentru respectarea dispozitiilor instantei și în vederea obtinerii acestor documente, subscrisa a formulat o cerere catre
DIICOT _ Structura Centrala, prin care am solicitat consultarea și fotocopierea inscrisurilor ce ne sunt utile cauzei, din
dosarul mentionat.
Prin raspunsul comunicat pe cale electronica la data de 18.02.2021, procurorul Trif Valentin ne-a informat ca cererea
noastra a fost admisa astfel ca, ne putem prezenta la sediul DIICOT la data de 24 februarie ora 14, în vederea consultarii
dosarului penal și pentru preluarea de copii ale documentelor necesare.
Fata de solicitarile lichidatorului judiciar, instanta a dispus acordarea unui termen la data de 24.03.2021.
De asemenea, pe probatoriu instanta a dispus admiterea probei cu interogatoriul paratului și a dispus emiterea unei
adrese catre BEJ Selaru Adrian, în vederea transmiterii catre instanta a dosarului de executare silita nr.195-210/2013.
III. SOLICITARI ADRESATE INSTANTEI.
Avand în vedere toate aspectele prezentate, solicitam instantei :
- Sa aprobe prezentul raport de activitate și sa dispuna acordarea unui nou termen pentru :
➢ Continuarea procedurii.
➢ Solutionarea litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata.
Lichidator judiciar
General Group Expert SPRL
*

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4491/11.03.2021 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23