Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18844 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Alba ...................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea AUTO PAN ARDEAL SRL ......................................................................................................................... 3

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea CODOR COMPROD SRL ............................................................................................................................ 4
2. Societatea KERACHIT SRL .......................................................................................................................................... 5
3. Societatea SOCIETATEA DE EXPLOATARE ŞI VÂNZĂRI AGREGATE PROD SRL ........................................... 6

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea ANUMA BISTRO S.R.L. ............................................................................................................................. 6

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea ABT SERVICE IT & MED SRL .................................................................................................................. 7
2. Societatea PARAFILM SRL .......................................................................................................................................... 9
3. Societatea TROTUSUL SA .......................................................................................................................................... 10

Județul Caraş-Severin .................................................................................................................................................... 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea ALPHAINTERCAR SERVICE SRL .......................................................................................................... 14
2. Societatea UEMR SERVICII SRL ............................................................................................................................... 14

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea SICONTRA SRL ......................................................................................................................................... 15

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 16


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea NAV MARITIM CONSULTING SRL ....................................................................................................... 16

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 17


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea UNISALES DISTRIBUTION SRL............................................................................................................. 17

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea ARIVI SRL ................................................................................................................................................. 19

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea QUICK DISTRIBUTION TDM S.R.L. ...................................................................................................... 19

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea COMCAS EXPERT SA .............................................................................................................................. 23

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea BODO STEEL S.R.L. ................................................................................................................................. 24

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 26


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. Societatea TEXPOP SRL.............................................................................................................................................. 26
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 27


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 27
1. Societatea FRATII CALCIU SRL ................................................................................................................................ 27

Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 28


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 28
1. Societatea DECOTIMBER SRL ................................................................................................................................... 28

Județul Alba
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AUTO PAN ARDEAL SRL, cod unic de înregistrare: 29973673
Procesul verbal al ședinței adunării creditorilor debitoarei SC Auto Pan Ardeal SRL Pianu de Jos
Nr. 07 Data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1486/107/2021 Tribunal Alba, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ,
Fiscal și de Insolvență, Judecător sindic: Florica Șchiopu.
2. Arhiva/registratura instanței: Alba Iulia, Str. Iuliu Maniu, Nr.24, Jud. Alba Număr de telefon 0258811184 Programul
arhivei/registraturii instanței 9-13
3. Debitor: SC Auto Pan Ardeal SRL Pianu de Jos, Cod de identificare fiscală 29973673, Sediul social Pianu de Jos,
Nr.92, Jud. Alba, Număr de ordine în registrul comerțului J.01/230/2012.
4. Creditori: Conform tabelului preliminar al creditorilor.
5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Av. Popa Gheorghe-Gligor, cu domiciliul in Alba Iulia, str.
Arieșului, nr.60, bl.250, ap.9, et.2, jud. Alba, cod fiscal 26510712, număr matricol de înregistrare în tabloul UNPIR nr.
1 B 2566, tel./fax.0358111254, e-mail popajur@yahoo.com.
6. Subsemnatul: Cabinet Individual de Insolvență Av. Popa Gheorghe-Gligor, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC Auto Pan Ardeal SRL Pianu de Jos, conform Încheierii nr. 82/F/CC/2021, pronunțată la data de
14.09.2021 de Tribunalul Alba, în dosar nr.1486/107/2021, în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publică
Procesul verbal al ședinței adunării creditorilor debitoarei SC Auto Venus SRL Totoi.
Încheiat azi 05.11.2021, ora 12, cu ocazia convocării primei ședințe a adunării creditorilor societății SC Auto Pan
Ardeal SRL Pianu de Jos, în dosarul de faliment nr.1486/107/2021 al Tribunalului Alba.
Convocarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.47 din L.85/2014, prin notificare scrisa pentru creditorii
cunoscuți, iar pentru cei necunoscuți prin publicarea notificării de deschidere a procedurii simplificate a falimentului, în
ziarul Romania Liberă din 04.10.2021 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nr.16278/01.10.2021.
La ședință participă creditoarea D.G.R.F.P. Brașov – A.J.F.P. Alba, deținătoare a unei creanțe bugetare de 96,42 % din
totalul creanțelor înscrise în tabelul preliminar, prin punctul de vedere comunicat prin mail la data de 03.11.2021.
Prezența la Adunarea Creditorilor este peste cuantumul prevăzut de Legea nr. 85/2014 (art. 49, alin. 1) respectiv titulari
de creanțe însumând cel puțin 30 % din valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului, Adunarea Creditorilor
fiind legal constituită.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea: Prezentarea situației debitoarei, Desemnarea comitetului creditorilor,
Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea retribuirii, Alte mențiuni.
Secretarul de ședință, respectiv lichidatorul judiciar pune în discuția adunării creditorilor, punctele din ordinea de zi,
astfel:
1. La punctul 1 al ordinii de zi, lichidatorul judiciar a informat creditoarea D.G.R.F.P. Brașov – A.J.F.P. Alba, cu privire
la măsurile întreprinse cu privire la activitatea de lichidare a debitoarei de la deschiderea procedurii insolventei și până
la data prezenței ședințe a adunării creditorilor. De asemenea lichidatorul judiciar, prezintă raportul de activitate
întocmit în conformitate cu art.97 din Legea Nr. 85/2014. Creditoarea D.G.R.F.P. Brașov – A.J.F.P. Alba, prin punctul
de vedere comunicat, arată că a luat act de situația debitoarei și nu are obiecțiuni cu privire la activitatea de lichidare
desfășurată de lichidator, prin care a fost prezentată situația debitoarei și aprobă raportul prezentat.
2. La punctul 2 al ordinii de zi, se trece la alegerea comitetului creditorilor.
Având în vedere numărul restrâns al creditorilor ( doar doi creditori ), nu se impune alegerea comitetului creditorilor
urmând ca toate dezbaterile și măsurile să fie aprobate de adunarea creditorilor, fapt confirmat și de către creditoarea
prezentă la ședință - D.G.R.F.P. Brașov – A.J.F.P. Alba.
3. La punctul 3 al ordinii de zi privind confirmarea lichidatorului judiciar, creditoarea D.G.R.F.P. Brașov – A.J.F.P.
Alba nu are obiecțiuni privind activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar numit provizoriu CII Av. Popa Gheorghe
Gligor și confirma numirea acestuia. Creditoarea D.G.R.F.P. Brașov – A.J.F.P. Alba, aprobă ca retribuirea lichidatorului
judiciar să se facă pe baza de decont justificativ ce urmează a fi achitat din fondul de lichidare.
4. La punctul 4 al ordinii de zi, lichidatorul judiciar arată că, va întreprinde toate măsurile prevăzute de L.85/2014 cu
privire la lichidarea societății debitoare. Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar declară închisă
ședința adunării creditorilor. Prezentul verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

parte, un exemplar va fi depus la Tribunalul Alba în dosarul de faliment nr. 1486/107/2021, iar un exemplar va fi trimis
spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Pentru informații suplimentare va puteți adresa lichidatorului judiciar, tel:0372916912.
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Popa Gheorghe-Gligor.

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CODOR COMPROD SRL, cod unic de înregistrare: 4221659
Depunere raport privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de insolvenţă
a debitorului SC Codor Comprod SRL
Nr. 196/28.10.2021
1.Număr dosar: 3019/111/2021, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Manoliu Constantin
2.Debitor: SC Codor Comprod SRL, cu sediul în Sat Diosig, Com. Diosig, str. Oituz, Nr.49/B, jud. Bihor, având Cod
Unic de Înregistrare 4221659, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.
J5/969/2015.
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Lupaş Alin Nicolae, cod identificare fiscală 33738307, Tel:
0740515931, E-mail: alinlupas@gmail.com, cu sediul în str. Apateului, nr.8, bl. Pb9, ap.10, Oradea, Bihor nr. Tabel
UNPIR 1B4135.
4.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Lupaş Alin Nicolae în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Codor Comprod SRL, comunică: Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care
unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului SC Codor Comprod SRL
Prin Încheierea nr.251/F/2021 din data de 21.07.2021 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civila în dosarul
3019/111/2021 s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţa faţă de debitoarea SC Codor Comprod SRL, cu sediul în
Sat Diosig, Com. Diosig, str. Oituz, Nr.49/B, jud. Bihor, având Cod Unic de Înregistrare 4221659, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/969/2015. În calitate de lichidator judiciar a fost numit
Cabinet Individual de Insolventa Lupaș Alin Nicolae. Prezentul raport prezintă cauzele şi împrejurările care au dus la
apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Codor Comprod SRL şi este întocmit în conformitate cu art.64 coroborat cu
art. 97 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. Pentru stabilirea cauzelor determinante ale insolvenţei au
fost avute în vedere mai multe elemente, respectiv: analiză contului de profit şi pierderi, analiză situaţiei patrimoniale,
analiză indicatorilor economico-financiari, analiză realizată pe baza bilanţurilor contabile. În cuprinsul raportului am
detaliat evoluţia principalilor indicatori economici. Perioada de timp luată în calcul este reprezentată de ultimii 3 ani de
activitate anterior deschiderii procedurii, respectiv anul 2019, 2020 şi 2021 până la data deschiderii procedurii. În urmă
acestei analize vom arată cauzele care au provocat acumularea de datorii şi implicit starea de insolvenţă a debitoarei.
Pentru întocmirea prezentului raport am avut la dispoziţie date din bilanţurile contabile încheiate la data de 31.12.2019,
31.12.2020 şi balanţa contabilă la data de 30.06.2021. În cazul în care, pe parcursul procedurii vor fi identificate şi alte
elemente necunoscute în prezent care au influenţat evoluţia economico-financiară a debitoarei acestea vor fi prezentate.
1.Prezentarea debitoarei
Denumire – SC Codor Comprod SRL, cu sediul în Sat Diosig, Com. Diosig, str. Oituz, Nr.49/B, jud. Bihor, având Cod
Unic de Înregistrare 4221659, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.
J5/969/2015, obiectul principal de activitate “ Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.”, corespunzător codului Caen
4939.
2. Activitate desfăşurată
Societatea a fost înființată în anul 2015 având Cod de identificare fiscală CUI: 4221659, J5/969/2015, obiectul principal
de activitate fiind conform Cod CAEN 4939- “Alte transporturi terestre de călători n.c.a.”. Ca urmare a analizării
documentelor de care dispunem în speţă bilanţurile din 2019, 2020 şi balanţa contabilă la data de 30.06.2021, rezulta că
societatea în perioada analizată a desfaşurat activitate de comerţ ambulant cu produse hand made şi cosmetice în târguri
şi pieţe în care singurii angajaţi erau cei doi asociaţi. Aşa cum rezultă şi din indicatorii economico financiari de mai jos,
activitatea debitoarei a fost grav afectată de pandemia sanitară şi restricţiile din comerţul ambulant în târguri şi pieţe din
ultimii doi ani.
3.Analiza contului de profit şi pierdere
Contul de profit şi pierdere reprezintă documentul contabil care reflectă în mod fidel veniturile şi cheltuielile societăţii,
în funcţie de natură acestora: din exploatare, financiare, excepţionale (extraordinare), precum şi rezultatul fiecărei
activităţi (exploatare, financiară, excepţională) şi per total societate, impozitul pe profit şi rezultatul (net) al exerciţiului
financiar.
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferentă perioadei analizate se prezintă astfel:
Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021
Cifra de afaceri 14.697 6.939 5.259
Venituri din exploatare 14.697 19.169 5.259
Venituri financiare 0 0 0
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021


Venituri excepționale 0 0 0
Total venituri 14.697 19.108 5.259
Cheltuieli din exploatare 94.475 72.277 9.293
- materii prime şi materiale 4.105 2.940 0
- alte ch materiale 89 0 0
- ch privind mărfurile 5.556 15.650 3.179
- ch personalul 76.711 45.326 6.114
- alte ch de exploatare 8.014 8.361 0
Cheltuieli financiare 0 0 0
Total cheltuieli 94.475 72.277 9.293
Profit brut(pierdere) -79.778 -53.169 -4.034
Impozit pe profit 0 0 0
Alte impozite 147 40 0
Profit net(pierdere) -79925 -53.209 -4.034
Nr. salariați 3 0 0
Analiza cifrei de afaceri, prin prisma categoriilor de venituri pe care le încorporează reprezintă principalul indicator de
volum al activităţii societăţii. Cifra de afaceri, conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii din România,
reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, precum şi a altor venituri
din exploatare, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. Cifra de afaceri este indicatorul care
permite caracterizarea mărimii întreprinderii, precum şi analiză economico-financiară a acesteia. Scopul analizei cifrei
de afaceri este identificarea tipurilor de venituri din activitatea de baza a firmei şi evoluţia acestor venituri în timp. În
cazul societăţii SC Codor Comprod SRL, cifra de afaceri aferente anului 2019 este de 14.697lei, pentru anul 2020 este
de 6.939lei, iar la 30.06.2021 este 5.259 lei.
4.Imobilizări necorporale în perioada 01.01.2019 – 30.06.2021.
Societatea nu figurează cu imobilizări necorporale în patrimoniu
5. Imobilizări corporale în perioada 01.01.2019 – 30.06.2021.
Societatea nu figurează cu imobilizări corporale.
6. Imobilizări financiare în perioada 01.01.2019 – 30.06.2021.
Societatea nu figurează cu imobilizări financiare în patrimoniu.
7.Elementele de patrimoniu datorii, creanţe şi stocuri
Denumirea indicatorilor 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021
Stocuri 13.488 2.703 0
Creanţe care urmează a fi încasate 4.102 0 0
Casa şi conturi la bănci 23 -181 -181
Active circulante-total 17.613 2.522 -181
Datorii scadente până la un an 277.617 315.735 317.123
Active circulante nete/datorii curente nete -260.004 -313.213 -317.304
Total active minus datorii curente -260.004 -313.213 -317.304
Datorii scadente până peste un an 0 0 0
Total Capital -260.004 -313.213 -317.304
În baza acestor indicatori se constată că societatea în perioada analizata a înregistrat datorii mai mari faţă de creanţele
pe care le avea de încasat.
8.Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă.
Rezultatul net al exerciţiului financiar înregistrat de societatea debitoare este reprezentat de pierderi, veniturile fiind
devansate de cheltuieli. Având în vedere elementele prezentate apreciem că starea de insolvenţă a societăţii a fost
cauzată în principal de faptul că activitatea debitoarei a fost grav afectată de pandemia sanitară şi restricţiile din
comerţul ambulant în târguri şi pieţe din ultimii doi ani.
9.Răspunderea organelor de conducere, analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii.
Sub rezervă de a ne fi furnizate elemente noi, necunoscute la data redactării prezentului raport, din documentele avute la
dispoziţie până în prezent nu au fost identificare în sarcina asociatului unic/administrator fapte care intră sub incidenţa
prevederilor art.117 din Legea 85/2014.În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale efectuate de societatea debitoare
anterior deschiderii procedurii, menţionăm că nu au fost identificate astfel de transferuri patrimoniale şi nu au fost
identificate acte şi operaţiuni care să fie supuse acţiunilor în anulare în conformitate cu prevederile art. 169 din Legea
85/2014.
Lichidator judiciar - CII Lupaş Alin Nicolae

2. Societatea KERACHIT SRL, cod unic de înregistrare: 13448520


România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 113/111/2014/a3
Termen: 24.02.2022, camera 66, ora 9
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Citaţie
Emisă la: 05.11.2021
Creditorii:
1.Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna-Suc. Bucureşti, cu sediul în Bucueşti, str. Gara Herăstrău, nr.2-4, parter,
sector 2, J40/4373/1996, CUI 8479295
2.SC Damaco Logistic SA, cu sediul în Oradea, str. Nojoridului, nr.25, judeţul Bihor, J05/1482/1995, CUI RO 7793671
3.SC E.ON Energie România SA cu sediul în Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr.12, jud. Mureş, cod unic de înregistrare
RO22043010, număr de înregistrare în registrul comerţului J26/1194/2007
4.Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca-prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Bihor, cu sediul în Oradea, str. D. Cantemir nr. 2B, jud. Bihor
5.Oraşul Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr.81, jud. Timiş, CIF 2502763
6.SC Ceprocim SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Preciziei, nr.6, sector 6, J40/250/1991, CUI RO449620
7.OMV Petrom Gas SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, clădirea Infinity, oval B, Compartiment B200,
sector 1, J40/1277/1999, CUI RO 11472491
8.Maier Mircea Alexandru, cu domiciliul în Oradea, str. Mihail Eminescu, nr.52, judeţul Bihor
9.SC Damaco Invest SRL, cu sediul în Oradea, str. Nojoridului, nr.25, judeţul Bihor, J05/929/2002, CUI RO 14903823
10.SC Eurocassa SA, cu sediul în Oradea, str. Nojoridului, nr.25, judeţul Bihor, J05/4730/1994, CUI RO 6618176
11.SC Cova Ghera & Co SRL cu sediul în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu, nr.74, judeţul Timiş, J35/15/1991, CUI
1835018-prin lichidator judiciar Tudor & Asociaţii cu sediul în Bucureşti, str. Calea Dudeşti, nr.188, bl. B, et.6, ap.41,
cam.2, sector 3
12.Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1-1b, Clădirea
Victoria Office, sector 1,
Sunt chemaţi în instanţă la completul F 06, în ziua de 24.02.2022, camera 66, ora 9.00, în ce priveşte pe debitoarea SC
Kerachit SRL, cu sediul în Oradea, str. Nojoridului, nr. 25, jud. Bihor, cod unic de înregistrare 13448520, număr de
înregistrare în registrul comerţului J05/814/2000, Rovigo SPRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Mareşal Iosef
Pilsudski, nr. 2, sector 1, nr. RFO II-0008, pentru soluţionarea contestaţiei DGRFP la tabelul definitiv consolidat.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea SOCIETATEA DE EXPLOATARE ŞI VÂNZĂRI AGREGATE PROD SRL, cod unic de


înregistrare: 33761261
Raport de activitate SC Societatea de Exploatare şi Vânzări Agregate Prod SRL
Nr. 641/05.11.2021
1.Număr dosar: 2970/111/2021, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Corina Maria Florea
2.Debitor: SC Societatea de Exploatare şi Vânzări Agregate Prod SRL, cu sediul în Oradea, str. Calea Clujului, nr.130,
jud. Bihor, având Cod Unic de Înregistrare 33761261 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor sub nr. J5/1670/2014.
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Orbai Florica Camelia, cod identificare fiscală 21191400, Tel:
0720400295, E-mail: lichidare.orbai@gmail.com, cu sediul în str. General Gheorghe Magheru, nr 5., bl. BM1, ap.11,
Oradea, Bihor, nr. Tabel UNPIR 1B5052.
4.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Orbai Florica Camelia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Societatea de Exploatare şi Vânzări Agregate Prod SRL, publică:
Raport de activitate pentru debitorul SC Societatea de Exploatare şi Vânzări Agregate Prod SRL
După numirea noastră în calitate de administrator judiciar, prin Încheierea nr. 247/F/CC/2021 din data de 14.07.2021,
pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civila în dosarul 2970/111/2021, s-au întreprins diverse demersuri în
vederea respectării prevederilor art.58 din legea 85/2014 privind procedura insolvenţei. In data de 04.11.2021 am
avansat suma de 600 lei pentru a se efectua raportul de evaluare pentru bunurile societății care va fi întocmit de SC
Raportor SRL din Oradea. Nu s-au încasat debitorii care au fost somaţi să efectueze plăţi.
Lichidator judiciar - Orbai Florica Camelia

Județul Braşov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ANUMA BISTRO S.R.L., cod unic de înregistrare: 41532315
Depunere tabel definitiv întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment
Nr. 2758 data emiterii: 04.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 2865/62/2021, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal, Judecător-sindic Silviu Oprea
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul. 15 Noiembrie, nr.45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615, programul
registraturii instanţei luni- vineri 0800- 1230.
3.Debitor: SC Anuma Bistro SRL, CUI 41532315, cu sediul social în loc.Brasov, str. Lucian Blaga, nr. 8, jud. Braşov,
J8/2668/2019, având ca administrator special pe Jordache Jon Christopher.
4. Cerere debitor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

5.Lichidator judiciar: Info-Dip Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21135370, sediul social în loc.Braşov, b-
dul. M. Kogălniceanu, nr.18, bl. K1, sc. C, ap. 23, jud.Braşov, nr. Atestat U.N.P.I.R. 2A0035, nr. RSP 0255/31.12.2006,
tel./fax 0268/547.255, E-mail infodip92@yahoo.com, web site www.infodip.ro. Nume și prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică Viorica Munteanu.
6.Subscrisa: Info-Dip Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Anuma Bistro SRL, conform
Incheierii / 18.10.2021 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în
dosarul 2865/62/2021, comunică:
Tabelul definitiv intocmit în procedura
Ord Nr. Date despre creante Rang de prioritate
de Crt Denumirea și adresa
prio Declarată de Insuşită de lichidatorul % % total
creditorului Creditor judiciar după verificare grupa
(lei) (lei)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7
I. Creante bugetare (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014):
1 AJFP Brasov 232.600 232.600 100 100 Decl. cr / 30.07.2021
Suplment decl. cr. /
26.08.2021
Total creante bugetare 232.600 232.600 100 100
Total general 232.600 232.600 - 100
Lichidator judiciar, Info-Dip Insolvency SPRL, Viorica Munteanu

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ABT SERVICE IT & MED SRL, cod unic de înregistrare: 30190152
Tribunalul București
Sectia a VII-a Civila
Dosar nr. 22755/3/2021
Anexa I – creante salariale
Situatie privind creantele salariale la data de 01.09.2021 – data deschiderii procedurii de insolventa a debitoarei ABT
SERVICE IT & MED SRL - în insolventa, cu sediul social în str. Dambovita nr. 32, biroul nr. 5, sector 6, București,
societate inregistrata la Registrul Comertului București sub numarul J40/5484/2012, avand CUI 30190152
Nr. ANGAJAT Creanta admisa conform evidentelor contabile potrivit
(nume, prenume) art. 64 alin.1 din legea 85/2014 (lei)

1 GHEORGHIU GABRIEL LUCRETIU 1.767


2 STROIE MIHAI 4.526
3 CIRJAN FLORIN VALENTIN 16.885
4 LUPU DORIN 1.168,32
5 GOGEA FLORIAN 18.634
6 POPOVICIU BOGDAN 60.487,96
7 DUMITRESCU DAN - MIHAI 3.362
8 DRAGNE - RADU ANDREI -EVANGHELIS 11.345,20
9 CONSTANTIN (GAMAN) IOANA 22.928
10 OLTEANU ROXANA 3.678
11 PANTIRU FLORINA 610
12 LAZAR FLORENTINA-AURELIA 3.344
13 ION MARIANA 2.958
14 COJANU CORINA-IONICA 4.582,43

TOTAL = 156.276 LEI

Administrator judiciar
Grupul de Insolventa și Reorganizare SPRL
Prin Practician Coordonator Daniel Olteanu
*
Tribunalul Bucuresti
- Sectia a VII – a Civila
Dosar nr. 22755/3/2021
Tabel preliminar
al creantelor impotriva averii debitoarei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Abt Service It & Med SRL – în insolventa


Adresa: str. Dambovita nr. 32, biroul nr. 5, sector 6, București
J40/5484/2012, CUI 30190152
Nr. iesire: 129/05.11.2021
Nr. Creanta Creanta Creanta Pondere Observatii
crt. Denumirea Sediu social solicitata în solicitata în admisa în % din
creditorului LEI EURO urma total
verificarilor creante
în LEI
conform legii

GRUPA I - în conformitate cu art.159 alin 1 pct.3 legea 85/2014 - CREANTE GARANTATE *

* Inscrierea creantei declarata de către creditoare în categoria creantelor garantate s-a efectuat în mod provizoriu pentru întreaga sumă acceptată de
către administratorul judiciar, sub rezerva aplicării prevederilor art. 103 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolventa

Creanta este garantata


1 ING Bank N.V. Str. Av. Popisteanu 142.958,21 10,06 143.008 6,85% conform Contract de
Amsterdam -Sucursala nr. 54 A, Expo echivalentul a facilitate de credit nr.
București Business Park, 49,64 Lei 103910/07.09.2018 și
cladirea 3, sector 1, anexe, Act aditional
București din 04.09.2020

TOTAL CREANTE GARANTATE = 143.008 LEI

GRUPA II - în conformitate cu art.161 pct.3 legea 85/2014 – CREANTE IZVORATE DIN RAPORTURI DE MUNCA

Creante salariale
1 Creante salariale conform 156.276 156.276 7,49% conform Anexei I la
Anexa I prezentul tabel

TOTAL CREANTE IZVORATE DIN RAPORTURI DE MUNCA - 156.276 LEI

GRUPA III - în conformitate cu art.161 pct.5 legea 85/2014 – CREANTE BUGETARE

1 ADMINISTRATIA Str. Sperantei nr. 1.671.861 1.671.861 80,09%


FINANTELOR PUBLICE 40, sector 2,
SECTOR 6 București
Reprezentata de DGRFP
București

TOTAL CREANTE BUGETARE = 1.671.861 LEI

GRUPA IV - în conformitate cu art. 161 pct.9 legea 85/2014 – ALTE CREANTE CHIROGRAFARE

1 ENGIE ROMANIA S.A Sediul procesual 20.063,30 20.063,30 0,96%


ales la SCA Ovidiu
Sperila și Asociatii,
din Bd. Dimitrie
Pompei nr. 10A,
Cladirea C3, etaj 7,
sector 2, București

2 ENEL ENERGIE Sediul procesual 16.286,80 16.286,80 0,78%


MUNTENIA SA ales la SCA Ovidiu
Sperila și Asociatii,
din Bd. Dimitrie
Pompei nr. 10A,
Cladirea C3, etaj 7,
sector 2, București

3 ORANGE ROMANIA SA Sediul în Bd. Lascar 30.691,63 30.691,63 1,47%


Catargiu nr. 47-53,
sector 1, București

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Nr. Creanta Creanta Creanta Pondere Observatii


crt. Denumirea Sediu social solicitata în solicitata în admisa în % din
creditorului LEI EURO urma total
verificarilor creante
în LEI
conform legii
4 SOCU MATEI CATALIN Cu domiciliul în 6.500 6.500 0,31%
Romania

Sediul în P-ta Presei


5 TELEKOM ROMANIA Libere nr. 3-5, 40.838,17 40.838,17 1,96%
COMMUNICATIONS SA cladirea City Gate,
Turnul de Nord,
etajele 7-18, sector
1, București

6 URBAN S.A –in Sediul social în str. 1.916,30 1.916,30 0,09%


insolventa reprezentata de Muntilor nr. 2,
administrator judiciar sector 6, București
CERES INSOLV SPRL Sediul
București administratorului
judiciar Ceres
Insolv SPRL
București - str.
Turturelelor,
nr.11A,
corp C, et.4, modul
19, sector 3,
București

TOTAL ALTE CREANTE CHIROGRAFARE = 116.296

TOTAL CREANTE = 2.087.441

Notă: Conform art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, creanta exprimata în valută a fost înscrisa la cursul BNR de la
data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 1 EUR=4,9345 lei
Grupul De Insolventa Si Reorganizare S.P.R.L.
Prin practician coordonator – Av. Daniel Olteanu
In calitate de administrator judiciar al
Abt Service It & Med SRL – în insolventa, en insolvency, en procedure collective

2. Societatea PARAFILM SRL, cod unic de înregistrare: 6242674


România, Tribunalul București, Secţia a VII a Civila
Str. Splaiul Independenţei nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar 33998/3/2019/a1
Termen 08.02.2022, ora 09:00
Citație
emisă la: ziua 08 luna 11 anul 2021
RECLAMANT
1. NR DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICE-Bucureşti, sector 2, Speranţei, nr. 40
Notă: cu mentiunea de a depune tabel definitiv de creante, raport pe cauze publicat în BPI, certificat ONRC privind
debitorul, dovada calitatii procesuale active
PÂRÂT
2. NR Paraschiv Florin-București, sector 2, Stefan Luchian, nr. 5
Notă: cu mentiunea de a depune intampinare în 15 zile de la comunicare
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29, etaj 1, completul C2, în data de 08.02.2022, ora 09.00 în calitate de părţi
privind debitorul SC PARAFILM SRL-sector 2, București, PICTOR STEFAN LUCHIAN, nr. 5, ap. 42
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
(semnătura şi ştampilă)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

3. Societatea TROTUSUL SA, cod unic de înregistrare: 958985


România, Curtea de Apel Bacău, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Cuza Vodă nr. 1
Dosar nr. 2879/110/2015/a31
Termen 12.11.2021, complet AI1, ora 10.00
Debitoare: SC Trotuşul SA, cu sediul în Bucureşti, str. Traian, nr. 246, et. 6, ap. 14, sector 2, J40/4625/2016,
CUI 958985
Citaţie
emisă la: ziua 5, luna noiembrie, anul 2021
1) Apelanta-debitoare SC Trotuşul SA - Prin Administrator Judiciar Casa de Insolvenţă Moldova, cu sediul în
Bucureşti, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 16, et. 3, sector 1, apelantul-pârât Chealfă Ionuţ Alexandru - Adm. Special al SC
Trotuşul SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, sc. 2, et. II, ap. 28, sector 3, apelanta Patria
Bank, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea Globalworth Plaza, et. 7,8 şi 10, sector 2, Bucureşti şi
apelanta Paşcanu Mirela cu domiciliul în Oneşti, Bd. Mărăşeşti, nr. 12, sc. A, ap. 3, judeţul Bacău - în nume propriu şi
pentru salariaţii persoane fizice ai debitoarei:
Ondu Aneta - Comăneşti, Str. Nufărului, bl. 3, sc. B, ap. 24, Judeţ Bacău
Calapod Cătălin - Comăneşti, Str. Nufărului, bl. 3, sc. B, ap. 24, Judeţ Bacău
Agrigorăşoaie Constantin - Comăneşti, Str. Nufărului, bl. 3, sc. B, ap. 24, Judeţ Bacău
Banu Anca - com. Livezi, Sat. Prăjoaia, Judeţ Bacău
Boboc Andreea - com. Cotofăneşti, Sat. Bălca, Judeţ Bacău
Boboc Mariana - com. Cotofăneşti, Sat. Bălca, Judeţ Bacău
Boscor Marius - Oneşri, Str. Perchiului, bl. 10, sc. C, ap. 52, Judeţ Bacău
Ciobanu Maria - Oneşti, Str. G. Bacovia, bl. 18, sc. A, ap. 8, Judeţ Bacău
Cocirovă Carmen Mona - Oneşti, Str.Sintezei, bl. 3, sc. A, ap. 1, Judeţ Bacău
David Oana Georgiana - com. Palanca, Sat. Palanca, Judeţ Bacău
Dragne Cătălin Ion - sector 5, Bucureşti, Str. Chimistului, nr. 23, bl. 3, sc. A, ap. 1
Grăgoi Răzvan Dragoş - Oneşti, Str. Buciumului, bl. 10, sc. A, ap. 1, Judeţ Bacău
Drente Alin Cornel - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, bl. 5, sc. A, ap. 4, Judeţ Bacău
Floria Dragoş C-Tin - Oneşti, Str. Aleea Parcului, bl. 15, sc. A, ap. 12, Judeţ Bacău
Irimea Lazăr Sandu - com. Buciumi, Sat. Buciumi, Judeţ Bacău
Marica Adrian - Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 17, sc. A, ap. 6, Judeţ Bacău
Mihalcea Carmen Nicoleta - com. Buciumi, Sat. Răcăuţi, Judeţ Bacău
Miron Fănică - Comăneşti, Str. Progresului, nr. 37, Judeţ Bacău
Neagoe Cristian - Oneşti, Str. Venus, nr. 3, Judeţ Bacău
Neamţu Anişoara - Oneşti, Str. Libertăţii, bl. 1, ap. 38, Judeţ Bacău
Negoiţă Denis Eugen - Oneşti, Str. Aleea Parcului, bl. 3, sc. A, ap. 17, Judeţ Bacău
Olariu Maria - Oneşti, Str. Caşinului, bl. 7, sc. B, ap. 32, Judeţ Bacău
Paşcanu Carmen - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, bl. 11, sc. D, ap. 135, Judeţ Bacău
Pătlăgioaie Elena - Oneşti, Str. Al. I Cuza, bl. 6, sc. C, ap. 69, Judeţ Bacău
Popa Alexandru Nicuşor - Trg. Ocna, Str. Gălean, nr. 8, Judeţ Bacău
Pricope Oana - Oneşti, Str. Sintezei, bl. 2, sc. A, ap. 15, Judeţ Bacău
Prisecaru Cosmin - Oneşti, Str. Pr. Eduard Sechei, nr. 9, bl. 2, sc. A, ap. 15, Judeţ Bacău
Radu Mihaela - Oneşti, Str. Sintezei, nr. 9, bl. 16, sc. A, ap. 7, Judeţ Bacău
Rus Robert Marian - Slănic Moldova, Str. Ştefan cel Mare, bl. 7, ap. 2, Judeţ Bacău
Sprinţăroiu Ileana - Oneşti, Str. George Bacovia, bl. 9, sc. A, ap. 8, Judeţ Bacău
Stănică Mihaela - Oneşti, Str. Păcii, bl. 18, sc. B, ap. 13, Judeţ Bacău
Stote Ovidiu - com. Caşin, Sat. Caşin, Judeţ Bacău
Stote Delia Nicoleta - Oneşti, Str. Al. I. Cuza, bl. 2, sc. A, ap. 5, Judeţ Bacău
Varda Daniel - Trg. Ocna, Str. Costache Negri, bl. 10, sc. E, ap. 4, Judeţ Bacău
Vintilă Ionela Alina - Oneşti, Str. Republicii, bl. 52, sc. A, ap. 6, Judeţ Bacău
Zaharia C-tin - Oneşti, Str. B-dul Oituz, bl. 35, sc. B, ap. 77, Judeţ Bacău
Alupoaie Diana - Oneşti, Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 1, sc. A, ap. 14, Judeţ Bacău
Brânză C-tin - Oneşti, Str. Mercur, bl. 2, sc. E, ap. 194, Judeţ Bacău
Bujor Robert Giuliano - Oneşti, Str. Libertăţii, bl. 5, sc. C, ap. 103, Judeţ Bacău
Corbu Lenuţa - Oneşti, Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 13, sc. A, ap. 5, Judeţ Bacău
Costea Iulia - Oneşti, Str. Victor Babeş, bl. 12, sc. A, ap. 51, Judeţ Bacău
Danciu Florin Lucian - Oneşti, Str. Caşinului, bl. 13, sc. B, ap. 27, Judeţ Bacău
Galer Constantin - com. Căiuţi, Sat. Popeni, STR., Judeţ Bacău
Grumăzescu Elena - Oneşti, Str. Armoniei, bl. 1, sc. B, ap. 21, Judeţ Bacău
Jarkas Nelly - Oneşti, Str. Crângului, nr. 5, Judeţ Bacău
Melinte Elena - Oneşti, Str. B-dul Republicii, bl. 64, sc. B, ap. 23, Judeţ Bacău
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Murgociu Mariana - Oneşti, Str. Zemeş, bl. 13, Judeţ Bacău


Pruteanu Geni - Oneşti, Str. Vadului, nr. 5A, Judeţ Bacău
Puşcaşu Florin - Slănic Moldova, Str. Ştefan Cel Mare, bl. 18, ap. 8, Judeţ Bacău
Puşcaşu Mariana - Slănic Moldova, Str. Ştefan Cel Mare, bl. 18, ap. 8, Judeţ Bacău
Trăstaru Mihaela Marinela - Oneşti, Str. Dr. V. Babeş, bl. 2, sc. A, ap. 9, Judeţ Bacău
Turturică Geanina - Oneşti, Str. Aleea Viitorului, bl. 8, sc. A, ap. 3, Judeţ Bacău
Fulga Dorina - com. Agăş, Sat. Sulta, Judeţ Bacău
Fulga Valentin - com. Agăş, Sat. Sulta, Judeţ Bacău
Andronic Anca Andreea - com. Ştefan Cel Mare, Sat. Bogdana, Judeţ Bacău
Bucur Viorica - Oneşti, Str. Pajura, bl. 1, ap. 7, Judeţ Bacău
Ciobanu Raluca Elena - Oneşti, Str. George Călinescu, bl. 9, sc. A, ap. 18, Judeţ Bacău
Vătavu Silvica - Comăneşti, Str. Victoriei Nr. 4, Judeţ Bacău
Bucur Mihăiţă - Dărmăneşti, Str. Triajului, nr. 20A, Judeţ Bacău
Cracea Nicuşor - Oneşti, Str. Jupiter, bl. 4, sc. A, ap. 2, Judeţ Bacău
Cruceanu Mariana - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, bl. 7, ap. 118, Judeţ Bacău
Ciosu Liviu - Oneşti, Str. Aurora, bl. 8, sc. B, ap. 27, Judeţ Bacău
Ionciu Vasile - Oneşti, Str. Mărăşti, nr. 10, Judeţ Bacău
Ivanciu Gabriel - Oneşti, Str. Stirenului, bl. 11, sc. A, ap. 5, Judeţ Bacău
Tăbăcaru George - Oneşti, Str. Mărăşti, nr. 66, Judeţ Bacău
Butnăruş Luminiţa - Oneşti, Str. Mihai Bravu, nr. 35A, Judeţ Bacău
Chealfă George Adrian - Dărmăneşti, Str. Buciumului, nr. 40, Judeţ Bacău
Cioruţă Ruxandra Ana Maria - Voluntari, Str. Iancu De Hunedoara, nr. 12E, Judeţ Ilfov
Melinte Ramona - Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 18, sc. A, ap. 3, Judeţ Bacău
Mihai Angelica - Trg. Ocna, Str. Poeni, nr. 19, Judeţ Bacău
Paşcanu Mirela - Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 12, sc. A, ap. 3, Judeţ Bacău
Şerban Elena - com. Oituz, Sat. Oituz, Judeţ Bacău
Tăbăcaru Andreea - Bacău, Str. Carpaţi, bl. 29, sc. D, ap. 5, Judeţ Bacău
Toma Sidona - Oneşti, Str. Culturii, bl. 1, sc. B, ap. 12, Judeţ Bacău
Albu Dănuţ - Comăneşti, Str. Librăriei, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 2, Judeţ Bacău
Guteş Vasile - com. Dofteana, Sat. Larga, Judeţ Bacău
Imbrea Gheorghe - Dărmăneşti, Str. Nordului, nr. 1, Judeţ Bacău
Dragoi Răzvan Dragoş - Oneşti, Buciumului, nr. 10, sc. A, ap. 1, Judeţ Bacău
Giosu Liviu - Oneşti, Aurora, nr. 8, sc. B, ap. 27, Judeţ Bacău
sunt chemaţi la această instanţă, camera 5, completul AI1, în ziua de 12, luna noiembrie, anul 2021, ora 1000, în proces
cu intimaţii-creditori:
Banca Transilvania Suc. Zalău - Zalău, Str. Piaţa Unirii, nr. 1, Judeţ Sălaj
DGRFP Bucureşti - sector 2, Bucureşti, Str. Speranţei, nr. 40
UAT Agăş - com. Agăş, Judeţ Bacău
UAT Oneşti - Oneşti, Judeţ Bacău
CNADR Iaşi - Iaşi, Str. Gh. Asachi, nr. 19, Judeţ Iaşi
E ON Energie România SA - Bacău, Str. Ştefan Cel Mare, nr. 22, Judeţ Bacău
Enel Energie SA - sector 1, Bucureşti, Str. Calea Floreasca, nr. 39, et. 3
SC Raja SA - com. 1, Constanţa, Str. Calea Floreasca, nr. 22-24, Judeţ Constanţa
SC Servsal SA - Oneşti, Ştr. G. Bacovia, nr. 24, Judeţ Bacău
SC Apa Canal SA - Oneşti, Ştr. G. Bacovia, nr. 24, Judeţ Bacău
SC Bilancia Exim SRL - com. Corbeanca, Sat. Petreşti, Str. Balanţei, Bl. 46, ap. 1, Judeţ Ilfov
SC Deramar SRL - Piatra Neamţ, Str. Orientului, nr. 4, Judeţ Neamţ
SC Simba Invest SRL - Bacău, Str. Republicii, nr. 193, Judeţ Bacău
CWS Boco România SRL Prin Av. Moldoveanu Raluca - sector 2, Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 54, et. 2
Iulius Meinl România Prin Mandatar Coface România Credit Management Services SRL - sector 1, Bucureşti, Str.
Calea Floreasca, nr. 39
SC Agroalim Distribuţion SRL - sector 6, Bucureşti, B-dul Timişoara - Clădirea Anchor Plaza, nr. 26Z, et. 5
SC AX Peprpetuum Impex SRL - Cluj Napoca, Str. Branului, nr. 53, Judeţ Cluj
SC Magna Arena SRL Prin L.J. Lichidator Instant Expert SPRL - Bacău, Str. Trandafirilor, bl. 1, sc. D, ap. 1-2, Judeţ
Bacău
DGRFP Iaşi * AJFP Bacău - Bacău, Dumbrava Roşie, nr. 1-3, Judeţ Bacău
Asclepios SRL - Constanţa, Prelungirea Bucovinei, nr. 88, ap. 1, Judeţ Constanţa
Creditor - Membru Comitetul Creditorilor
SC Nextebank SA - Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1B, et. 7, Judeţ Ilfov
1SC Oil Mig SRL - Dărmăneşti, Str. Trotuşului, nr. 2C, Judeţ Bacău
SC Nextebank SA(Fost Patria Bank ) - Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1B, et. 7, Judeţ Ilfov
UAT Eforie - Eforie Sud, Str. Progresului, nr. 1, Judeţ Constanţa
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

SC Development & Finance Oil Company SRL - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, nr. 1, et. 9, ap. 908, Judeţ Bacău
CNCIR SA - sector 1, Bucureşti, Str. Promoroacă, nr. 9-11
Creditor - Preşedinte Comitetul Creditorilor
SC Development & Finance Oil Company SRL - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, nr. 1, et. 9, ap. 908, Judeţ Bacău
Creditor - Preşedintele Comitetului Creditorilor
DGRFP Bucureşti - sector 2, Bucureşti, Str. Speranţei, nr. 40 şi
pentru apel-cererea debitorului - Legea 85/2014, art. 66.
- părţile au fost citate cu scurtarea termenului de citare la o zi, conform art. 159 Cod procedură civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Curtea de Apel Bacău, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Cuza Vodă nr.1
Dosar nr. 2879/110/2015/a31
Termen 12.11.2021, complet AI1, ora 10.00
Debitoare: SC Trotuşul SA, cu sediul în Bucureşti, str. Traian, nr. 246, et. 6, ap. 14, sector 2, J40/4625/2016,
CUI 958985
Citaţie
emisă la: ziua 5, luna noiembrie, anul 2021
2) Intimaţii-creditori
Banca T Transilvania Suc. Zalău - Zalău, Str. Piaţa Unirii, nr. 1, Judeţ Sălaj
DGRFP Bucureşti - sector 2, Bucureşti, Str. Speranţei, nr. 40
UAT Agăş - com. Agăş, Judeţ Bacău
UAT Oneşti - Oneşti, Judeţ Bacău
CNADR Iaşi - Iaşi, Str. Gh. Asachi, nr. 19, Judeţ Iaşi
E ON Energie România SA - Bacău, Str. Ştefan Cel Mare, nr. 22, Judeţ Bacău
Enel Energie SA - sector 1, Bucureşti, Str. Calea Floreasca, nr. 39, et. 3
SC Raja SA - com. 1, Constanţa, Str. Calea Floreasca, nr. 22-24, Judeţ Constanţa
SC Servsal SA - Oneşti, Str. G. Bacovia, nr. 24, Judeţ Bacău
SC Apa Canal SA - Oneşti, Str. G. Bacovia, nr. 24, Judeţ Bacău
SC Bilancia Exim SRL - com. Corbeanca, Sat. Petreşti, Str. Balanţei, bl. 46, ap. 1, Judeţ Ilfov
SC Deramar SRL - Piatra Neamţ, Str. Orientului, nr. 4, Judeţ Neamţ
SC Simba Invest SRL - Bacău, Str. Republicii, nr. 193, Judeţ Bacău
CWS Boco România SRL Prin Av. Moldoveanu Raluca - sector 2, Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 54, et. 2
Iulius Meinl România Prin Mandatar Coface România Credit Management Services SRL - sector 1, Bucureşti, Str.
Calea Floreasca, nr. 39
SC Agroalim Distribuţion SRL - sector 6, Bucureşti, B-dul Timişoara - Clădirea Anchor Plaza, nr. 26Z, et. 5
SC AX Peprpetuum Impex SRL - Cluj Napoca, Str. Branului, nr. 53, Judeţ Cluj
SC Magna Arena SRL Prin L.J. Lichidator Instant Expert SPRL - Bacău, Str. Trandafirilor, bl. 1, sc. D, ap. 1-2, Judeţ
Bacău
DGRFP Iaşi * AJFP Bacău - Bacău, Dumbrava Roşie, nr. 1-3, Judeţ Bacău
Asclepios SRL - Constanţa, Prelungirea Bucovinei, nr. 88, ap. 1, Judeţ Constanţa
Creditor - Membru Comitetul Creditorilor
SC Nextebank SA - Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1B, et. 7, Judeţ Ilfov
1SC Oil Mig SRL - Dărmăneşti, Str. Trotuşului, nr. 2C, Judeţ Bacău
SC Nextebank SA(Fost Patria Bank ) - Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1B, et. 7, Judeţ Ilfov
UAT Eforie - Eforie Sud, Str. Progresului, nr. 1, Judeţ Constanţa
SC Development & Finance Oil Company SRL - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, nr. 1, et. 9, ap. 908, Judeţ Bacău
CNCIR SA - sector 1, Bucureşti, Str. Promoroacă, nr. 9-11
Creditor - Preşedinte Comitetul Creditorilor
SC Development & Finance Oil Company SRL - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, nr. 1, et. 9, ap. 908, Judeţ Bacău
Creditor - Preşedintele Comitetului Creditorilor
DGRFP Bucureşti - sector 2, Bucureşti, Str. Speranţei, nr. 40
sunt chemaţi la această instanţă, camera 5, completul AI1, în ziua de 12, luna noiembrie, anul 2021, ora 1000, în proces
cu: apelanta-debitoare SC Trotuşul SA-Prin Administrator Judiciar Casa De Insolvenţă Moldova, cu sediul în Bucureşti,
B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 16, et. 3, sector 1, apelantul-pârât Chealfă Ionuţ Alexandru - Adm. Special al SC Trotuşul
SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, sc. 2, et. II, ap. 28, sector 3, apelanta Patria Bank, cu
sediul în Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea Globalworth Plaza, et. 7,8 şi 10, sector 2, Bucureşti şi apelanta
Paşcanu Mirela cu domiciliul în Oneşti, Bd. Mărăşeşti, nr. 12, sc. A, ap. 3, judeţul Bacău - în nume propriu şi pentru
salariaţii persoane fizice ai debitoarei:
Ondu Aneta - Comăneşti, Str. Nufărului, bl. 3, sc. B, ap. 24, Judeţ Bacău
Calapod Cătălin - Comăneşti, Str. Nufărului, bl. 3, sc. B, ap. 24, Judeţ Bacău
Agrigorăşoaie Constantin - Comăneşti, Str. Nufărului, bl. 3, sc. B, ap. 24, Judeţ Bacău
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Banu Anca - com. Livezi, Sat. Prăjoaia, Judeţ Bacău


Boboc Andreea - com. Cotofăneşti, Sat. Bălca, Judeţ Bacău
Boboc Mariana - com. Cotofăneşti, Sat. Bălca, Judeţ Bacău
Boscor Marius - Oneşri, Str. Perchiului, bl. 10, sc. C, ap. 52, Judeţ Bacău
Ciobanu Maria - Oneşti, Str. G. Bacovia, bl. 18, sc. A, ap. 8, Judeţ Bacău
Cocirovă Carmen Mona - Oneşti, Str. Sintezei, bl. 3, sc. A, ap. 1, Judeţ Bacău
David Oana Georgiana - com. Palanca, Sat. Palanca, Judeţ Bacău
Dragne Cătălin Ion - sector 5, Bucureşti, Str. Chimistului, nr. 23, bl. 3, sc. A, ap. 1
Grăgoi Răzvan Dragoş - Oneşti, Str. Buciumului, bl. 10, sc. A, ap. 1, Judeţ Bacău
Drente Alin Cornel - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, bl. 5, sc. A, ap. 4, Judeţ Bacău
Floria Dragoş C-Tin - Oneşti, Str. Aleea Parcului, bl. 15, sc. A, ap. 12, Judeţ Bacău
Irimea Lazăr Sandu - com. Buciumi, Sat. Buciumi, Judeţ Bacău
Marica Adrian - Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 17, sc. A, ap. 6, Judeţ Bacău
Mihalcea Carmen Nicoleta - com. Buciumi, Sat. Răcăuţi, Judeţ Bacău
Miron Fănică - Comăneşti, Str. Progresului, nr. 37, Judeţ Bacău
Neagoe Cristian - Oneşti, Str. Venus, nr. 3, Judeţ Bacău
Neamţu Anişoara - Oneşti, Str. Libertăţii, bl. 1, ap. 38, Judeţ Bacău
Negoiţă Denis Eugen - Oneşti, Str. Aleea Parcului, bl. 3, sc. A, ap. 17, Judeţ Bacău
Olariu Maria - Oneşti, Str. Caşinului, bl. 7, sc. B, ap. 32, Judeţ Bacău
Paşcanu Carmen - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, bl. 11, sc. D, ap. 135, Judeţ Bacău
Pătlăgioaie Elena - Oneşti, Str. Al. I Cuza, bl. 6, sc. C, ap. 69, Judeţ Bacău
Popa Alexandru Nicuşor - Trg. Ocna, Str. Gălean, nr. 8, Judeţ Bacău
Pricope Oana - Oneşti, Str. Sintezei, bl. 2, sc. A, ap. 15, Judeţ Bacău
Prisecaru Cosmin - Oneşti, Str. Pr. Eduard Sechei, nr. 9, bl. 2, sc. A, ap. 15, Judeţ Bacău
Radu Mihaela - Oneşti, Str. Sintezei, nr. 9, bl. 16, sc. A, ap. 7, Judeţ Bacău
Rus Robert Marian - Slănic Moldova, Str. Ştefan Cel Mare, bl. 7, ap. 2, Judeţ Bacău
Sprinţăroiu Ileana - Oneşti, Str. George Bacovia, bl. 9, sc. A, ap. 8, Judeţ Bacău
Stănică Mihaela - Oneşti, Str. Păcii, bl. 18, sc. B, ap. 13, Judeţ Bacău
Stote Ovidiu - com. Caşin, Sat. Caşin, Judeţ Bacău
Stote Delia Nicoleta - Oneşti, Str. Al. I. Cuza, bl. 2, sc. A, ap. 5, Judeţ Bacău
Varda Daniel - Trg. Ocna, Str. Costache Negri, bl. 10, sc. E, ap. 4, Judeţ Bacău
Vintilă Ionela Alina - Oneşti, Str. Republicii, bl. 52, sc. A, ap. 6, Judeţ Bacău
Zaharia C-tin - Oneşti, Str. B-dul Oituz, bl. 35, sc. B, ap. 77, Judeţ Bacău
Alupoaie Diana - Oneşti, Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 1, sc. A, ap. 14, Judeţ Bacău
Brânză C-tin - Oneşti, Str. Mercur, bl. 2, sc. E, ap. 194, Judeţ Bacău
Bujor Robert Giuliano - Oneşti, Str. Libertăţii, bl. 5, sc. C, ap. 103, Judeţ Bacău
Corbu Lenuţa - Oneşti, Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 13, sc. A, ap. 5, Judeţ Bacău
Costea Iulia - Oneşti, Str. Victor Babeş, bl. 12, sc. A, ap. 51, Judeţ Bacău
Danciu Florin Lucian - Oneşti, Str. Caşinului, bl. 13, sc. B, ap. 27, Judeţ Bacău
Galer Constantin - com. Căiuţi, Sat. Popeni, Str., Judeţ Bacău
Grumăzescu Elena - Oneşti, Str. Armoniei, bl. 1, sc. B, ap. 21, Judeţ Bacău
Jarkas Nelly - Oneşti, Str. Crîngului, nr. 5, Judeţ Bacău
Melinte Elena - Oneşti, Str. B-dul Republicii, bl. 64, sc. B, ap. 23, Judeţ Bacău
Murgociu Mariana - Oneşti, Str. Zemeş, bl. 13, Judeţ Bacău
Pruteanu Geni - Oneşti, Str. dului, nr. 5A, Judeţ Bacău
Puşcaşu Florin - Slănic Moldova, Str. Ştefan cel Mare, bl. 18, ap. 8, Judeţ Bacău
Puşcaşu Mariana - Slănic Moldova, Str. Ștefan cel Mare, bl. 18, ap. 8, Judeţ Bacău
Trăstaru Mihaela Marinela - Oneşti, Str. Dr. V. Babeş, bl. 2, sc. A, ap. 9, Judeţ Bacău
Turturică Geanina - Oneşti, Str. Aleea Viitorului, bl. 8, sc. A, ap. 3, Judeţ Bacău
Fulga Dorina - com. Agăş, Sat. Sulta, Judeţ Bacău
Fulga Valentin - com. Agăş, Sat. Sulta, Judeţ Bacău
Andronic Anca Andreea - com. Ştefan Cel Mare, Sat. Bogdana, Judeţ Bacău
Bucur Viorica - Oneşti, Str. Pajura, bl. 1, ap. 7, Judeţ Bacău
Ciobanu Raluca Elena - Oneşti, Str. George Călinescu, bl. 9, sc. A, ap. 18, Judeţ Bacău
Vătavu Silvica - Comăneşti, Str. Victoriei NR. 4, Judeţ Bacău
Bucur Mihăiţă - Dărmăneşti, Str. Triajului, nr. 20A, Judeţ Bacău
Cracea Nicuşor - Oneşti, Str. Jupiter, bl. 4, sc. A, ap. 2, Judeţ Bacău
Cruceanu Mariana - Oneşti, Str. Emil Rebreanu, bl. 7, ap. 118, Judeţ Bacău
Ciosu Liviu - Oneşti, Str. Aurora, bl. 8, sc. B, ap. 27, Judeţ Bacău
Ionciu Vasile - Oneşti, Str. Mărăşti, nr. 10, Judeţ Bacău
Ivanciu Gabriel - Oneşti, Str. Stirenului, bl. 11, sc. A, ap. 5, Judeţ Bacău
Tăbăcaru George - Oneşti, Str. Mărăşti, nr. 66, Judeţ Bacău
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Butnăruş Luminiţa - Oneşti, Str. Mihai Bravu, nr. 35A, Judeţ Bacău
Chealfă George Adrian - Dărmăneşti, Str. Buciumului, nr. 40, Judeţ Bacău
Cioruţă Ruxandra Ana Maria - Voluntari, Str. Iancu De Hunedoara, nr. 12E, Judeţ Ilfov
Melinte Ramona - Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 18, sc. A, ap. 3, Judeţ Bacău
Mihai Angelica - Trg. Ocna, Str. Poeni, nr. 19, Judeţ Bacău
Paşcanu Mirela - Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 12, sc. A, ap. 3, Judeţ Bacău
Şerban Elena - com. Oituz, Sat. Oituz, Judeţ Bacău
Tăbăcaru Andreea - Bacău, Str. Carpaţi, bl. 29, sc. D, ap. 5, Judeţ Bacău
Toma Sidona - Oneşti, Str. Culturii, bl. 1, sc. B, ap. 12, Judeţ Bacău
Albu Dănuţ - Comăneşti, Str. Librăriei, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 2, Judeţ Bacău
Guteş Vasile - com. Dofteana, Sat. Larga, Judeţ Bacău
Imbrea Gheorghe - Dărmăneşti, Str. Nordului, nr. 1, Judeţ Bacău
Dragoi Răzvan Dragoş - Oneşti, Buciumului, nr. 10, sc. A, ap. 1, Judeţ Bacău
Giosu Liviu - Oneşti, Aurora, nr. 8, sc. B, ap. 27, Judeţ Bacău
pentru apel-cererea debitorului - Legea 85/2014, art. 66.
- părţile au fost citate cu scurtarea termenului de citare la o zi, conform art. 159 Cod procedură civilă.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Caraş-Severin
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALPHAINTERCAR SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 33789483
Proces-verbal al adunarii creditorilor S.C. Domino Import`S SRL
Incheiat astazi 03 noiembrie 2021 intre
DASCAL INSOLVENCY SPRL cu sediul social în str. Erou Floruta Ion nr.19, sector 2, București și sediul ales în
vederea comunicarii actelor de procedura în București, Bd-ul Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39 sector 3,
inregistrata în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II - 0763, nr. Atestat 2A0763, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC ALPHAINTERCAR SERVICE SRL, CUI 33789483, număr de ordine în registrul comerţului
J11/489/2014, cu sediul social în Sat Buchin, Comuna Buchin, nr. 143, Judet Caraş-Severin conform Sentinta civila
nr.136/JS/10.08.2021 pronunţată de Tribunalul Caras-Severin în dosarul nr. 1168/115/2021
si
AD AUTO TOTAL SRL, în calitate de creditor ce detine o pondere de 85,63% din total masa credala,
Urmare a Convocarii Adunarii Creditorilor cu ordinea de zi:
Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 1.500 lei / lunar exclusiv TVA pana la inchiderea procedurii
și a unui onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din incasarile rezultate din valorificari active și recuperari creante;
ne-am întrunit azi 03.11.2021 la locul stabilit prin convocare, unde se constată următoarele:
La Adunarea creditorilor nu a fost prezent nici un creditor.
Creditoruul AD AUTO TOTAL SRL cu o pondere de 85,63% din masa credala a transmis punct de vedere.
Cu privire la ordinea de zi:
Creditorul AD AUTO TOTAL SRL ce detine 100% din totalul creantelor prezente la acesta adunare a creditorilor și
85,63 % din totalul creantelor inscrise și acceptate la masa credala, aproba onorariul lichidatorului judiciar în cuantum
de 1.500 lei lunar exclusiv TVA pana la inchiderea procedurii, suportabil din averea debitoarei și a unui onorariu de
succes de 5% exclusiv TVA din incasarile rezultate din valorificari de active și recuperari de creante.
CONCLUZII:
Avand în vedere dispozitiile art.57, alin.2 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolventa „ creditorii care detin mai mult de 50% din valoarea totala a creantelor cu drept de vot pot decide ...... sa
confirme lichidatorul lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i și onorariul” și faptul ca este intrunit
cvorumul necesar, Adunarea creditorilor legal constituita, în urma voturilor exprimate, a hotarat urmatoarele:
Cu privire la ordinea de zi cu un procent de 85,63% % din totalul creantelor acceptate la masa credala se aproba
onorariul lichidatorului judiciar în urmatoarea structura: onorariul lunar în cuantum de 1.500 lei exclusiv TVA pana la
inchiderea procedurii suportabil din averea debitoarei și unui onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din incasarile
rezultate din valorificari active și recuperari creante.
Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces verbal în 2 (doua) exemplare.
Administrator Judiciar Ad Auto Total SRL
Dascal Insolvency SPRL punct de vedere transmis în scris
Prin practician Onea Adeline

2. Societatea UEMR SERVICII SRL, cod unic de înregistrare: 31024751


Convocare adunarea creditorilor
Număr: 2290/115/2018*
1. Date privind dosarul:Număr dosar: 2290/115/2018*, Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă – Jud. sindic RC
2. Creditori: DGRFP Timişoara, prin AJFP Caraş-Severin – R-ţa, str. Doman II, nr.2, jud.CS
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

SC Elit SRL Cugir – Cugir, str. Victoriei, nr.16, judeţ Alba,


Universitatea Babeş-Bolyai” Cluj Napoca – Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, judeţ CJ
La Fântâna SRL, București, Bd.Obor, nr.8C., sector 2
3.1. Debitor: UEMR Servicii SRL cu sediul social în Coronini, nr.435, Campus Universitar de Vară, Corp A, judeţ
Caraş-Severin, CUI 31024751, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J11/618/2012
3.2. Administrator special: -
4. Lichidator Conta IPURL Reşiţa, Cod de identificare fiscală 21230673, sediul social Reşiţa, str. Horea, nr.A7, parter,
ap.2, judeţ Caraş-Severin, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0238/2006, nume şi
prenume reprezentant administrator judiciar / lichidator judiciar persoană juridică Bagiu Gheorghe
5. Subsemnata Roiescu Claudia, în calitate de Judecător-sindic, în temeiul art. 167 alin.(1) şi următoarele din Legea
nr.85/2014, privind procedura insolvenţei
 din oficiu
Convoacă Adunarea Creditorilor
Debitorului UEMR Servicii SRL Coronini, judeţ Caraş-Severin
Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) Tribunalului Caraş-Severin, adresa: Reşiţa, str. Horea, nr.2-4, județul
Caraş-Severin, Data: 02.12.2021, Ora 9,00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură
specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de
creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format
electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil,
poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile
înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
- aprobarea raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare finale, întocmite de lichidatorul judiciar;
Informaţii Suplimentare:
- Creditorii pot formula obiecţiuni la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. Pentru alte informaţii
suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar;
Semnătura:
Semnătură şi ştampilă

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SICONTRA SRL, cod unic de înregistrare: 18478386
Procesul verbal al adunării creditorilor constituită la data de 05.11.2021
Nr. 1417/05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 841/1285/2017; Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic: Oana Maria Ivanciuc
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264-
596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30
3.Debitor: Sicontra SRL, cu sediul social în loc. Cluj Napoca, str. Salcâmului, nr. 30, jud. Cluj, număr de ordine în
Registrul comerţului J12/872/2006, având CIF 18478386
4. Administrator judiciar New Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 21169046, nr. de ordine în RFO 0210/2006,
cu sediul social în Cluj Napoca, Piața Ștefan cel Mare, nr. 4, et. 2, camera 220, jud. Cluj, Tel 0264403737,8 fax
0264450665 E-mail office@newinsolvency.ro, nume și prenume reprezentant administrator judiciar Bica Rosana
5. Subscrisa New Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Sicontra SRL conform Sentință
civilă nr. 70/17.01.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 841/1285/2017, în temeiul art. 48 al. 6
din legea 85/2014 comunică:
Procesul verbal al şedinţei adunării creditorilor debitoarei Sicontra SRL constituită la data de 05.11.2021
Număr dosar 841/1285/2017, Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic: Oana Maria Ivanciuc
Temei juridic: art. 48 al. 6 din Legea 85/2014
Administrator judiciar New Insolvency SPRL
Debitor: Sicontra SRL
Prezenţi:
- reprezentantul administratorului judiciar New Insolvency SPRL, practician în insolvență Liliana Popescu Pamparău
Au comunicat poziţia şi votul în scris următorii creditori :
- dl. Cotinghiu Daniel Aurelian care deţine 1,10 % din creanţele înscrise în tabelul preliminar actualizat de creanţe cu
drept de vot
- dl. Curta Ioan Sorin care deţine 1,48 % din creanţele înscrise în tabelul preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot
- dl. Ilea Stelian care deţine 1,32 % din creanţele înscrise în tabelul preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot
- CSC Consulting SRL, prin administrator statutar Moldovan Cristian, care deţine 2,10 % din creanţele înscrise în
tabelul preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot
- Gedo Systems DG SRL, prin administrator statutar Suciu Dorel Georgel, care deţine 1,48 % din creanţele înscrise în
tabelul preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

- OTP Bank Romania SA care deţine 44,91 % din creanţele înscrise în tabelul preliminar actualizat de creanţe cu drept
de vo
- Patrirom Impex SRL, prin administrator statutar Abrudan Patrițiu, care deţine 1,84 % din creanţele înscrise în tabelul
preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot
- Trans Electronic Import Export SRL, prin administrator statutar Ilea Corina, care deţine 40,52% din creanţele înscrise
în tabelul preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot
Raportat la prevederile art. 47 (3) din Legea 85/2014, prezidarea şedinţei este în sarcina administratorului judiciar, New
Insolvency SPRL prin practician în insolvență Liliana Popescu Pamparău
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Aprobarea ofertei privind închirierea unui loc de parcare aflat în patrimoniul debitoarei.
Convocatorul Adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18144/27.10.2021. Se
constată că sunt prezenți sau au comunicat votul în scris creditori care deţine 94,75 % din creanţele înscrise în tabelul
preliminar actualizat de creanţe cu drept de vot. Raportat la dispoziţiile art. 49 din legea 85/2014, administratorul
judiciar constată îndeplinite condiţiile de cvorum pentru a se putea adopta decizii cu privire la ordinea de zi.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi:
Administratorul judiciar a înregistrat o ofertă din partea d-lui. Rares Buiga privind închirierea unui loc de parcare aflat
în patrimoniul debitoarei, respectiv parcarea nr. 7, identificată în CF nr. 271198-C1-U82 Cluj-Napoca. Prețul oferit este
de 1.800 lei/an.
OTP Bank România SA aprobă oferta d-lui. Rares Buiga de închiriere a locului de parcare nr. 7, identificat în CF nr.
271198-C1-U82 Cluj-Napoca, pentru o chirie lunară de 150 lei. În situația în care se aplică taxa pe valoarea adăugată,
conform reglementărilor fiscale în vigoare, aceasta se va aplica corespunzător la prețul chiriei ( 150 lei + tva ).
Creditorii Cotinghiu Daniel Aurelian, Curta Ioan Sorin, Ilea Stelian, CSC Consulting SRL, Gedo Systems DG SRL,
Patrirom Impex SRL și Trans Electronic Import Export SRL votează pentru aprobarea ofertei privind închirierea locului
de parcare nr. 7, identificat în CF nr. 271198-C1-U82 Cluj-Napoca.
Raportat la voturile exprimate, Adunarea creditorilor aprobă oferta privind închirierea locului de parcare nr. 7,
identificat în CF nr. 271198-C1-U82 Cluj-Napoca, comunicată de dl. Rares Buiga.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în două exemplare azi 05.11.2021, din care unul se va păstra de
către administratorul judiciar şi unul va fi depus la dosarul nr. 841/1285/2017 al Tribunalului Specializat Cluj.
New Insolvency SPRL, prin practician în insolvență Liliana Popescu Pamparău
Administrator judiciar New Insolvency SPRL, prin Asociat coordonator – Bica Rosana

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NAV MARITIM CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 24768279
TRIBUNALUL CONSTANȚA
Dosar nr. 6787/118/2020
Termen: 23.11.2021
Debitor: Societatea NAV MARITIM CONSULTING SRL
Sediul social: Municipiul Constanța, str. Aleea Pajurei, nr. 2, camera 1,bloc FG3, sc. A, et.1, ap.4 jud. Constanța
Cod de inregistrare fiscală: 24768279
Nr. înregistrare în registrul comerţului J13/4138/2008.
Administrator judiciar: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.16, jud.
Galați, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1219, tel/fax 0336113021, mobil: 0744631076, e-mail:
posto_expert@yahoo.com.
Supliment la tabelul preliminar de creanțe,
debitor Nav Maritim Consulting SRL
Nr.267, din data de 05.11.2021,
Nr Denumire Adresa Creanţa Total Natura Observații
crt creditor solicitată creanţe creanţei
de creditor admise
1 ETC Oil Trade Tulcea, str. Prislav, 6.830 6.830 Art.161,
SRL zona Est, Trecere alin.8
Bac, cam.4, parter,
jud. Tulcea.
2 Navotec SRL Municipiul 9.558,73 9.558,73 Art.161, .
Constanța, Portul alin.8
Constanța, sector
Nord, la sud de
Șantierul Naval,
parcela nr.78, jud.
Constanța.
3 Scoarta Loc. Târgu-Jiu, str. 3.260,60 3.260,60 Art.161,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Comprest SRL Nicolae Grigorescu, alin.8


bl.2, et.3, ap.12, jud.
Gorj.
4 TOTAL 19.649,33 19.649,33
Intocmit: Administrator judiciar C.I.I. Postolache Costel

Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea UNISALES DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 18145039
România
Tribunalul Galați
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2949
Secţia comercială
Str. Brăilei nr.153
Dosar nr. 2167/121/2015
Comunicare
Încheiere intermediară nr. 174 din 21.09.2021
în dosar nr. 2167/121/2015
emisă la: ziua 07 luna 10, anul 2021
Către
SC UNISALES DISTRIBUTION SRL-GALAŢI, HENRI COANDĂ, nr. 5, Cod postal 800478, Judeţ GALAŢI
Lichidator judiciar FENIKS MD IPURL-GALAŢI, REGIMENT 11 SIRET, nr. 45, bl. I2, ap. 17, Judeţ GALAŢ
COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL-sector 1, București, CALEA FLOREASCA, nr. 39
MUN. GALATI-GALA?I, Judeţ GALAŢI
SC METALICA SA-ORADEA, UZINELOR, nr. 10, Judeţ BIHOR
IDEA LEASING IFN SA-sector 1, București, SOS BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 19-21
SC MINEXFOR SA-DEVA, TITZU MAIORESCU, nr. 2, Judeţ HUNEDOARA
SIMBA INVEST SRL-BACĂU, REPUBLICII, nr. 193, Judeţ BACĂU
SC MOBILA RADAUTI SA-RĂDĂUTI, VOLOVATULUI, nr. 82, Judeţ SUCEAVA
SC LACTA SA GIURGIU-GIURGIU, GLORIEI, nr. 2, Judeţ GIURGIU
BEJ SERBAN TEODORA GABRIELA-GALAŢI, BD. GEORGE COSBUC, nr. 31, bl. M3, ap. 91, Judeţ GALAŢI
SC CE MARKET GROUP SRL-com. TG BUJOR, GALAŢI, KM 8-VÂNÎTORI, Judeţ GALAŢI
AJFP-GALAŢI, Judeţ GALAŢI
SC GALGROS SA-GALAŢI, H. COANDĂ, nr. 5, Judeţ GALAŢI
SC ARGUS SA-CONSTANŢA, STR. INDUSTRIALĂ, nr. 1, Judeţ CONSTANŢA
SC ALTUR SA-SLATINA, PITESTI, nr. 114, Judeţ OLT
SC MEGA GRUP INVEST SA-GALAŢI, H COANDĂ, nr. 5, Judeţ GALAŢI
SC GALFINBAND SA-GALAŢI, SMÂRDAN, nr. 2BIS, Judeţ GALAŢI
SC ELGEKA-FERFELIS ROMANIA SA-sector 3, București, STR. DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 150-158, et. 2,
ap. 1
SC MATERA COM SA-GALAŢI, STRUNGARILOR, nr. 4A, Judeţ GALAŢI
SC AMICOSOTTIS SA-GALAŢI, DEMOCRATIEI, nr. 5, Judeţ GALAŢI
SC CIBROSAT SA-GALAŢI, FRATERNITATII, nr. 9, Judeţ GALAŢI
SC AMATTIS SA-GALAŢI, TRAIAN, nr. 209, Judeţ GALAŢI
SC VILCART SRL-CĂLIMĂNESTI, GĂRII, nr. 137, Judeţ VRANCEA
SC ALPROM SA-PITEŞTI, STR. DOBROGEANU GHEREA, nr. 2-4, Judeţ ARGEŞ
SC ELECTROARGEŞ SA-CURTEA DE ARGEŞ, ALBEŞTI, nr. 12, Judeţ ARGEŞ
SC SENATOR PRODIMPEX SRL-FOCŞANI, MR. GH.PASTIA, nr. 5, ap. 1, Judeţ VRANCEA
SC FRICOM SA-GALAŢI, HENRI COANDĂ, nr. 5, Judeţ GALAŢI
SC VINIA SA-PRIN Lichidator judiciar CITR GROUP-sector 2, București, GARA HERASTRAU, nr. 4, bl. GREEN
COUR, et. 3
SC POINT DISTRIBUTION GROUP SRL-com. VANATORI, GALAŢI, DN26-KM 8 TG BUJOR, Judeţ GALAŢI
Se comunică alăturat, copia Încheierii civile intermediare nr. 174 din 21.09.2021, pronunţată în dosarul nr.
2167/121/2015 de Tribunalul Galați privind pe debitorul SC UNISALES DISTRIBUTION SRL, cu sediul în Galaţi, str.
Democrației nr. 5 camera 1, județul Galaţi, J17/2101/2005, CUI 18145039.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Cod ECLI
Dosar nr. 2167/121/2015
România
Tribunalul Galați
Secţia a-II-Civilă
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Încheiere nr. 174


Sedinta publică din data de 21.09.2021
Judecător sindic – Giulio Costel Nedelcu
Grefier –Simona Dulgheru
La ordine fiind derularea procedurii simplificate de faliment, privind pe debitoarea SC UNISALES DISTRIBUTION
SRL, cu sediul în Galaţi, str. Democrației nr. 5 camera 1, județul Galaţi, J17/2101/2005, CUI 18145039, în baza Legii
nr. 85/2014.
La apelul nominal, a răspuns reprezentantul lichidatorului judiciar Feniks MD IPURL.
Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei, în sensul că s-a acordat termen în vederea soluţionării cererii lichidatorului judiciar Feniks
MD IPURL de aprobare decont, după care;
Reprezentantul lichidatorului judiciar precizează că a depus la dosar dovezile privind cheltuielile efectuate, însă nu are o
dovadă a depunerii lor. Întrebat fiind arată că nu are un centralizator al cheltuielilor, precizează că nu are. Solicită a se
acorda decontul din averea debitoarei.
Judecătorul-sindic, pune în vedere reprezentantului lichidatorului judiciar să efectueze calculele şi să depună suma
solicitată cu titlu de decont.
La a doua strigare, făcută în şedinţă publică, a răspuns reprezentantul lichidatorului judiciar Feniks MD IPURL.
Reprezentantul lichidatorului judiciar depune dovezile cheltuielilor solicitate cu titlu de decont, solicitând ca acesta să
fie acoperit din averea debitoarei.
Judecătorul-sindic,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi la data de 24.05.2021 în cadrul dosarului nr. 2167/121/2015,
practicianul în insolvență Feniks MD IPURL a solicitat aprobarea decontului de cheltuieli în sumă de 71.578,04 lei, din
care suma de 4.011,04 lei cu titlu de cheltuieli de procedură și suma de 67.567 lei cu titlu de onorariu administrator și
lichidator judiciar aferent perioadei 02.06.2015-19.01.2021.
La termenul de judecată din 21.09.2021, practicianul în insolvență a precizat cheltuielile de procedură, respectiv suma
de 4.179,8 lei și a solicitat plata decontului de cheltuieli din averea debitoarei.
Având în vedere dispozițiile art. 39 din Legea nr. 85/2014, precum și înscrisurile existente în dosar, tribunalul reține
următoarele:
Prin încheierea civilă nr. 225/02.06.2015 pronunţată în dosarul nr. 2167/121/2015, printre altele, Tribunalul Galați a
admis cererea formulată de debitorul SC Unisales Distribution SRL, a deschis procedura generală de insolvență a
debitorului și a desemnat administrator judiciar provizoriu pe Feniks MD I.P.U.R.L. Galaţi cu un onorariu în sumă de
1000 lei pe lună din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate. Onorariul practicianului în insolvență a fost
confirmat prin procesul-verbal din 05.08.2015 al adunării creditorilor.
Prin sentința civilă nr. 83/20.03.2017, instanța, printre altele, a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment a
debitorului și a desemnat lichidator judiciar pe Feniks MD SPRL, stabilind un onorariu în sumă de 3.000 lei pe toată
durata procedurii. Prin procesul-verbal din 17.05.2017 al adunării creditorilor s-a stabilit în favoarea practicianului în
insolvență un onorariu de 1.000 lei/lună la care se adaugă TVA.
Prin încheierea din 19.01.2021, tribunalul, din oficiu, a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar Feniks MD IPURL cu
Salina 2000 SPRL, în baza art. 57 alin.4 din Legea nr.85/2014, în urma neîndeplinirii sau a îndeplinirii cu întârziere, în
mod repetat, a activității profesionale și fără a ține cont de atenționările judecătorului sindic referitoare la îndreptarea
conduitei sale, astfel cum s-a detaliat în încheiere.
Cu privire la decontul de cheltuieli, analizând activitatea practicianului în insolvență Feniks MD IPURL, tribunalul
constată faptul că în perioada 02.06.2015-19.01.2021, acestuia i s-au aplicat 2 amenzi judiciare pentru neîndeplinirea
obligațiilor profesionale, prin încheierile judecătorului sindic din 03.12.2015 (3.000 lei) și 20.04.2018 (1.000 lei).
De asemenea, tribunalul constată că practicianul în insolvență a desfășurat sporadic activități în dosar. Astfel, în anul
2018 au fost depuse doar rapoartele de activitate nr.9/22.01.2018, nr. 10/22.08.2018 și nr. 11/01.11.2018, aproape
identice, în care a menționat activități realizate, de fapt, în anul 2017, singura noutate fiind casarea unor deșeuri de sticlă
în noiembrie 2018.
În plus, neîndeplinirea obligațiilor profesionale a fost constatată și prin rezoluțiile nr. 15/05.09.2019 (nu s-au depus
rapoartele de activitate aferente perioadelor 21.05.2019-05.09.2019 și 06.09.2019-08.11.2019), nr. 17/10.02.2020 (nu s-
a depus raportul de activitate aferent perioadei 08.11.2019-10.02.2020) și nr. 22/14.12.2020 (nu s-a depus raportul de
activitate aferent perioadei 24.09.2020-14.12.2020).
Practic, petentul practician în insolvență a prestat activitate doar în perioada 2015-2017 și, începând cu anul 2018,
aceasta a fost lipsită de continuitate, obligațiile legale și judiciare nefiind îndeplinite corespunzător.
Având în vedere aceste aspecte, analizând în mod global activitatea practicianului în insolvență Feniks MD IPURL și
ținând cont de onorariul lunar stabilit în favoarea acestuia, tribunalul reține că acesta este îndreptățit la un onorariu total
în sumă de 15.000 lei.
Cu privire la cheltuielile de procedură, la termenul de judecată din 21.09.2021, practicianul în insolvență a depus dovezi
privind avansarea din resurse proprii a sumei de 4.179,5 lei, motiv pentru care tribunalul va aproba acest capăt de
cerere.
În concluzie, tribunalul va aproba, în parte, decontul de cheltuieli depus de lichidatorul judiciar Feniks MD IPURL în
sumă de 19.179,5 lei, din care suma de 15.000 lei-onorariu lichidator judiciar şi suma de 4.179,5 lei-cheltuieli de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

procedură şi, în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr. 85/2014 modif., acesta urmează a fi acoperit din averea debitoarei.
Pentru aceste motive în numele legii, hotărăşte:
Aprobă, în parte, decontul de cheltuieli depus de lichidatorul judiciar Feniks MD IPURL, cu sediul în Galaţi, str.
Regiment 11 Siret nr. 45, bloc I2, ap. 17, jud. Galaţi, în sumă de 19.179,5 lei, din care suma de 15.000 lei-onorariu
lichidator judiciar şi suma de 4.179,5 lei-cheltuieli de procedură şi, în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr. 85/2014
modif., acesta va fi acoperit din averea debitoarei.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Galați.
Pronunţată azi, 21.09.2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Judecătorul-sindic, Grefier,
Giulio Costel Nedelcu Simona Dulgheru

Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARIVI SRL, cod unic de înregistrare: 2155788
Raport de activitate la 120 de zile
cuprinzand sinteza masurilor efectuate de lichidatorul judiciar
in acest interval cuprinse în rapoartele de activitate
Nr. 2391 din 05.11.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 1043/95/2014, Tribunal Gorj, Secţia a II a Civila. Judecător-sindic Antoanela
Lotica Tîlvescu.
2.Debitor: ARIVI SRL, cod de identificare fiscală: 2155788, sediul social: Târgu Jiu, str. zona CET Romanesti, jud.
Gorj, număr de ordine în registrul comerţului: J18/880/1991.
3.Lichidator judiciar: VIZAL CONSULTING IPURL cod de identificare fiscală: 20779380, sediul social în București,
str. M.I. Brutus, nr. 7, ap. 1, sector 5, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II
0180/2006, Telefon: 0350/419734, Fax: 0350./408100, E-mail: vizalsprl@gmail.com și cu sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedura în Rm. Valcea, str. Daniil Ionescu, nr. 6A, județul Valcea. Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar, persoană juridică, practician în insolvenţă Iordache Claudiu.
Sinteza masurilor efectuate de lichidatorul judiciar în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate depuse la dosarul
cauzei:
I. Extras din Raportul de activitate nr. 2218 din data de 18.10.2021, publicat în BPI nr. 17502/19.10.2021.
 In Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 17502/19.10.2021 a fost publicat Raportul de activitate nr.
17502/19.10.2021.
 Pentru data de 17.09.2021 a fost convocata Ad. Cred. debitoarei Arivi SRL, voturile fiind consemnate în
procesul-verbal nr. 1899/17.09.2021, transmis la grefa-arhiva Tribunalului Gorj și publicat în BPI nr.
15478/20.09.2021.
 Au fost intocmite publicatii de vanzare avand ca pret de pornire 70%, respectiv 65%, cf. aprob. Ad. Cred. din
17.09.2021,
 La licitatiile organziate în data de 14.10.2021, respectiv 02.11.2021 nu s-a prezentat nimeni, respectiv nu a fost
primita nicio oferta de cumparare.
II. 1. Lichidatorul judiciar a procedat la intocmirea publicatiei de vanzare nr. 2390/05.11.2021 avand ca pret de pornire
55% din raportul de reevaluare, fiind stabilita o sedinta de licitatie publica în data de 25.11.2021, ora 11,00 (cf. aprobare
ad. cred din 17.09.2021). Atasam Publicatia de vanzare nr. 2390 din 05.11.2021 în doua ex. din care unul pentru a fi
afisat la grefa Tribunalului Gorj.
Publicatia de vanzare a fost publicata pe site-ul lichidatorului judiciar www.vizalipurl.ro, pe site-ul UNPIR la sectiunea
licitatii www.licitatii-insolventa.ro, precum și intr-un ziar de larga circulatie Romania Libera din data de 08.11.2021.
Solicitam judecatorului-sindic, termen pentru continuarea procedurii falimentului debitoarei ARIVI SRL, în vederea
valorificarii bunului imobilul aflat în patrimoniul debitoarei.
În conformitate cu prevederile art. 583 din Cod de Proc. Civ, solicitam judecarea în lipsă.
Lichidator judiciar SP Vizal Consulting IPURL, prin
Practician în insolventa Claudiu Iordache

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea QUICK DISTRIBUTION TDM S.R.L., cod unic de înregistrare: 39347642
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură simplificată de insolvență
Nr. 1354/05,11,2021
1. Date privind dosarul: nr. 1684/93/2021, Tribunalul Ilfov, Secția Civilă.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa – Județul Ilfov, orașul Buftea, Strada Știrbei Vodă nr. 24; tel. 021/312.23.43;
0372.21.88.16; e-mail: trif-reg-civ@just.ro, programul arhivei - în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 13:00.
3.1. Debitor: Quick Distribution TDM SRL, în faliment / în bankruptcy / en faillite, CUI 39347642, având sediul social
în Oraș Voluntari, str. Galata, nr. 55, bl. C, et. 6, ap. 41, jud. Ilfov, număr de ordine în Registrul Comerțului
J23/2148/2018.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

3.2. Administrator special: Nu a fost numit.


4.Creditori: până în prezent a fost identificat SC Lisa Expres SRL.
5.Lichidator judiciar provizoriu: Insolvența SM SPRL Filiala București, CIF RO40032753 cu sediul social în loc.
București, str. Ioviță, nr. 23-27, et. 2, ap. 8, sector 5, jud. București, reprezentată legal de practician în insolvență
Lămășanu Vasile, nr. de tel. 0722.682.635, fax 0314.206.571, e-mail: bucuresti@insolventasm.ro.
Subscrisa Insolvența SM SPRL Filiala București, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei, Quick
Distribution TDM SRL, conform Hotărârii intermediare nr. 2781/2021 din data de 24.09.2021 pronunțată de Tribunalul
Ilfov, Secția civilă, în Dosarul nr. 1684/93/2021, în temeiul art. 64 lit. a) și art. 97 din Legea 85/2014, comunică:
Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la
apariția stării de insolvență a Quick Distribution Tdm SRL
I. Activități concrete desfășurate de practicianul în insolvență
Prin Hotărârea intermediară nr. 2781/2021 din data de 24.09.2021 pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția civilă, în
Dosarul nr. 1684/93/2021, dată în temeiul art. 38 alin. 3 și art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea
procedurii insolvenței în formă generală față de debitoarea Quick Distribution TDM SRL. Cu aceeași ocazie,
judecătorul sindic a numit ca lichidator judiciar provizoriu în acest dosar, societatea Insolvența SM SPRL Filiala
București. Precizăm că până în prezent Hotărârea nu ne-a fost comunicată, însă a fost publicată în BPI ediția nr.
18653/04.11.2021.
De la data luării la cunoștință de desemnarea noastră în acest dosar, respectiv 27.10.2021, și până în prezent, în calitate
de lichidator judiciar provizoriu, am desfășurat în principal activitățile privind publicitatea prevăzută de lege cu privire
la starea de insolvență declarată față de debitoare, cât și demersurile necesare pentru o bună edificare asupra situației
actuale și istoricului societății, pentru a ne putea pronunța cu privire la cauzele și împrejurările stării de insolvență
instalate și pentru orientarea activităților noastre viitoare în cadrul acestei cauze de insolvență.
Atfel, am întocmit Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, înregistrată sub nr.
1296/27.10.2021, pe care am comunicat-o debitoarei, creditorilor cunoscuți și totodată am depus-o la Oficiul Național al
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18223
din data de 28.10.2021. De asemenea a fost publicată și în cotidianul Bursa ediția nr. 210 din data de 29.10.2021.
Prin adresa noastră cu nr. 1310/27.10.2021 am notificat direct debitoarea cu privire la deschiderea procedurii
simplificate de insolvență și am solicitat administratorului societății să transmită lichidatorului judiciar actele și
informațiile prevăzute de lege, care sunt necesare pentru derularea corespunzătoare a procedurii de insolvență declarate.
De asemenea, am informat cu privire la restricțiile pe care legea le stabilește pe perioada în care societatea debitoarea se
află în stare de insolvență, în ce privește limitarea competențelor și a activităților/operațiunilor. Precizăm faptul că până
în prezent nu am primit documentele prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014.
Pentru identificarea bunurilor debitoarei, în conformitate cu art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, am solicitat relații de
la OCPI Ilfov, Primăria orașului Voluntari și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări
Vehicule Ilfov. Până în prezent nu am primit niciun răspuns de la aceste instituții.
În conformitate cu prevederile art. 58 litera g din Legea 85/2014, prin Convocatorul nr. 1311/27.10.2021, am convocat
ședința Adunării Generale a Asociaților acestei societăți, având pe ordinea de zi propunerea privind desemnarea
administratorului special care să exercite atribuțiile prevăzute de art. 56 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Ședința Adunării
Generale a Asociaților a fost programată să aibă loc la data de 05.11.2021, respectiv 12.11.2021.
În cadrul ședinței din data de 05.11.2021 nu s-a prezentat asociatul unic al debitoarei, fiind întocmit Procesul verbal nr.
1353/05.11.2021, document depus la dosarul cauzei.
Din verificările efectuate până în prezent cu privire la situația debitoarei, am constatat faptul că Quick Distribution
TDM SRL a luat ființă la data de 15.05.2018 cu sediul declarat în Oraș Voluntari, str. Galata, nr. 55, bl. C, et. 6, ap. 41,
jud. Ilfov, având ca obiect de activitate principal Transporturi rutiere de mărfuri” cod CAEN 4941 iar calitatea de
administrator statutar al societății debitoare o deține de la data de 26.06.2020, numitul Teodorescu Claudiu.
În perioada de raportare am identificat pe rolul instanțelor de judecată de pe teritoriul României un număr de 18 dosare
active în cadrul cărora debitoarea are calitatea de pârât. Precizăm că am depus la fiecare dosar cerere de suspendare în
baza art. 75 din Legea nr. 85/2014.
În conformitate cu calendarul procedurii stabilit de instanță pentru această cauză, în vederea îndeplinirii atribuțiilor
stabilite de art. 97 din Legea 85/2014, am efectuat verificări cu privire la situația generală și istoricul debitoarei, pentru
a ne pronunța asupra cauzelor și împrejurărilor care au determinat starea de insolvență a acesteia și respectiv, cu privire
la eventualele responsabilități de natură a atrage răspunderea patrimonială personală în condițiile art. 169 din Legea
85/2014, reținând următoarele concluzii mai importante:
II.Analiza contractelor
1. Contracte de credit – din informațiile deținute până în prezent, societatea nu are contracte de credit în derulare.
2. Contracte cu furnizori – Am solicitat informații cu privire la toate contractele de furnizare servicii existente în
numele debitoarei, precum și persoanele titulare ale acestor contracte, de la societățile ENEL SA, Engie România SA,
E.ON Gaz S.A, RCS&RDS SA, Orange România SA, Vodafone România SA și telekom România SA. Până în prezent
nu am primit nicio informație cu referire la eventuale contracte de prestări servicii.
3. Contracte de muncă – cu adresa nr. 1309/27.10.2021 am solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă
Dâmbovița să ne comunice lista salariaților cu contracte individuale de muncă active. Până la momentul redactării
prezentului raport nu am primit informațiile solicitate.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

III. Plăți efectuate cu 6 luni înaintea deschiderii procedurii de insolvență


Din analiza documentelor avute la dispoziția sa, lichidatorul judiciar nu a identificat fapte care să conducă la anularea
plăților efectuate cu 6 luni înaintea deschiderii procedurii generale de insolvență.
IV. Acțiuni formulate în baza prevederilor art. 117-122 din Legea nr. 85/2014
Din analiza actelor avute la dispoziție nu au fost identificate cauze care să atragă incidența prevederilor art. 117 - 122
privind anularea unor transferuri realizate în dauna creditorilor. În măsura în care vor fi evidențiate alte elemente sau
informații în acest sens, lichidatorul judiciar va acționa în consecință.
V. Analiza economico-financiară a debitoarei
1. Activul bilanțier- structură și evoluție
În scopul analizei au fost utilizate informațiile cuprinse în ultimele bilanțuri contabile întocmit de debitoare și depuse la
organele de drept, respectiv cele pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020.
Dinamica și structura patrimoniului societății pentru ultimele exerciții financiare pentru care s-a întocmit bilanț contabil,
și anume 2018, 2019 și 2020, se prezintă astfel:
Indicatori/perioada 2018 2019 2020

Total activ 51,251 452 1,046,599


Active imobilizate 758 424 141
Stocuri 0 0 0
Creanțe 49,247 0 667,255
Casă și conturi la bănci 1,246 28 379,203
Cheltuieli în avans 0 0 0
Analizând evoluția de ansamblu și în structură a patrimoniului societății debitoare, rezultă următoarele aspecte mai
importante:
> pe parcursul perioadei analizate, patrimoniul total al societății a înregistrat o evoluție fluctuantă, având o valoare
efectivă aproape inexistentă în al doilea an supus analizei, în timp ce în ultimul an analizat a înregistrat o creștere
semnificativă având o valoare de 20 de ori mai mare în comparație cu primul an analizat.
> activele imobilizate au avut o valoare efectivă în scădere în perioada analizată și au reprezentat 1,50% în primul an
supus analizei, 94% în al doilea an supus analizei, 0,02% în al treilea an supus analizei;
> creanțele au reprezentat 96% în primul an supus analizei, 0% în al doilea an supus analizei, 64% în al treilea an supus
analizei;
> disponibilitățile bănești au reprezentat 2,50% în primul an supus analizei, 6% în al doilea an supus analizei, 36% în al
treilea an supus analizei;
> stocurile și cheltuielile în avans au fost inexistente în toată perioada supusă analizei.
Nivelul creanțelor și al disponibilităților bănești au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2020, față de exercițiul
financiar anterior.
2. Pasivul bilanțier al debitoarei
Situația sintetică și evoluția pasivului societății debitoare în exercițiile financiare pentru care s-a întocmit bilanț
contabil, se prezintă astfel:
Indicator/perioada 2018 2019 2020

Total pasiv, din care 51,251 452 1,046,599


Datorii 21,951 2,050 1,065,006
Venituri în avans 0 0 0
Capitaluri 29,300 - 1,598 - 18,407
Principalele aspecte de reținut din informațiile de mai sus ar fi următoarele:
> pe parcursul perioadei analizate, pasivul patrimonial a înregistrat aceeași evoluție fluctuantă ca și activul patrimonial;
> în total pasiv, în primul an analizat capitalurile au avut ponderea mai mare (60%) în comparație cu datoriile (40%), în
timp ce în ultimii doi ani analizați, datoriile au avut ponderea mai mare susținând capitalurile negative înregistrate de
către debitoare, semn al dezechilibrelor financiare majore cu care se confruntă societatea. Capitalul propriu negativ
denotă un grad de îndatorare foarte mare al firmei, precum și imposibilitatea acesteia de a-și achita datoriile din fonduri
proprii. Totodată nivelul datoriilor a crescut semnificativ în anul 2020, față de anul anterior când societatea înregistra
datorii în sumă de 2.050 lei.
3. Activitatea societății debitoare și rezultatele acesteia
În aceeași perioadă analizată, cifra de afaceri realizată de societate se prezintă astfel:
Indicator/perioada 2018 2019 2020
Cifra de afaceri 107,346 9,081 901,781
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Venituri totale 107,346 9,081 902,391


Cheltuieli totale 77,173 10,607 910,179
Profit/pierdere brut(ă) 30,173 - 1,526 - 7,788
Conform datelor preluate din situațiile financiare, în perioada analizată, doar în primul an nivelul veniturilor a fost
superior celui al cheltuielilor, activitatea desfășurată fiind generatoare de profit. În ultimii doi ani supuși analizei nivelul
cheltuielilor a fost superior în comparație cu nivelul veniturilor, societatea înregistrând pierderi.
VI. Situația litigiilor conexe:
Nr. Număr dosar/ Obiect dosar Ședințe de Tip soluție Termen de
Crt. Instanța de judecată în judecată
judecată perioada de
raportare
1. 38460/94/2021 ordonanta de plata - Nu are
Judecatoria OUG 119/2007 / stabilit
BUFTEA art.1014 CPC s.u. termen
2. 38241/94/2021 ordonanta de plata - 03.02.2022
Judecatoria OUG 119/2007 /
BUFTEA art.1014 CPC s.u.
3. 34402/94/2021 cerere de valoare Nu are
Judecatoria redusa stabilit
BUFTEA termen
4. 17336/197/2021 pretentii 26.01.2022
Judecatoria Brasov
5. 27121/94/2021 ordonanta de plata - 12.11.2021
Judecatoria OUG 119/2007 /
BUFTEA art.1014 CPC s.u.
6. 24388/94/2021 ordonanta de plata - 16.11.2021
Judecatoria OUG 119/2007 /
BUFTEA art.1014 CPC s.u.
7. 23392/94/2021 pretentii 09.11.2021
Judecatoria
BUFTEA
8. 22597/94/2021 cerere de valoare 03.02.2022
Judecatoria redusa
BUFTEA
9. 17712/94/2021 cerere de valoare 02.12.2021
Judecatoria redusa fara citare
BUFTEA
10. 10861/4/2021 cerere de valoare 02.11.2021 Declina competenta în
Judecatoria Sectorul redusa favoarea Judecatoriei
4 București Buftea.
11. 14674/94/2021 ordonanta de plata - 17.11.2021
Judecatoria OUG 119/2007 /
BUFTEA art.1014 CPC s.u.
12. 9725/325/2021 pretentii 02.12.2021
Judecatoria
TIMIȘOARA
13. 11365/94/2021 pretentii 17.11.2021
Judecatoria
BUFTEA
14. 10003/94/2021 ordonanta de plata - 09.11.2021
Judecatoria OUG 119/2007 /
BUFTEA art.1014 CPC s.u.
15. 7304/94/2021 ordonanta de plata - 09.11.2021
Judecatoria OUG 119/2007 /
BUFTEA art.1014 CPC s.u.
16. 5832/94/2021 cerere de valoare 12.11.2021
Judecatoria redusa fara citare
BUFTEA
17. 5844/94/2021 pretentii 25.11.2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Nr. Număr dosar/ Obiect dosar Ședințe de Tip soluție Termen de


Crt. Instanța de judecată în judecată
judecată perioada de
raportare
Judecatoria
BUFTEA

18. 4078/94/2021 cerere de valoare 12.11.2021


Judecatoria redusa
BUFTEA
VII. Concluzii
Față de cele de mai sus, principalele concluzii posibil de formulat în baza informațiilor de care am dispus în scopul
analizei ar fi următoarele:
a) cu privire la cauzele și împrejurările care au determinat starea de insolvență a debitoarei, apreciem că aceasta s-a
datorat în principal:
- gradului mare de îndatorare a societății, cu toate consecințele negative care decurg în general din această situație, în ce
privește acumularea de cheltuieli suplimentare și deteriorarea capacității societății de a onora serviciul datoriei și de a
susține continuitatea activităților,
- administrării necorespunzătoare a relației cu clienții societății, situație în care disponibilități de valori însemnate
reprezentând creanțe neîncasate (667,255 lei conform bilanțului la 31.12.2020), nu au putut fi valorificate pentru
nevoile debitoarei,
- gestionarea necorespunzătoare a resurselor societății, în activ fiind înregistrate disponibilități bănești în valoare de
379,203 lei care nu au fost predate lichidatorului judiciar, respectiv nu au fost utilizate pentru plata datoriilor restante.
Precizăm că pe rolul instanțelor de judecată din țară am identificat un număr de 18 dosare nesoluționate până în prezent
care au ca obiect pretenții/ordonanțe de plată formulate de către furnizori ai debitoarei în vederea obligării acesteia
pentru plata debitelor datorate. De asemenea am mai identificat un număr de 14 dosare care au avut același obiect
menționat anterior, care au fost soluționate în cursul anului 2021.
- unor inabilități de administrare cu privire la gestionarea portofoliului de activități, inclusiv în ce privește rentabilitatea
acestora și în oarecare măsură nevoii de reducere a tarifelor practicate, cu efect direct asupra cash flow-ului și implicit
diminuarea capacității societății debitoare de a face față plăților exigibile, fenomen determinat de necesitatea menținerii
clientelei în continuă restrângere, numeric și ca potențial financiar ca efect al crizei economico-financiare generalizate,
demers care a dus activitatea debitoarei în pierdere și a determinat acumularea de capitaluri negative.
b) cu privire la persoanele cărora le-ar putea fi imputabilă starea de insolvență instalată:
Luând în considerare aspectele menționate în prezentul raport, apreciem că starea de insolvență a acestei societăți este
imputabilă din motivele arătate mai sus, reprezentantului său statutar, Teodorescu Claudiu și că faptele sale se
încadrează la cele prevăzute de art. 169 din Legea nr. 85/2014, care să conducă la angajarea răspunderii patrimoniale a
acestuia, pentru acoperirea cu averea proprie a pasivului neacoperit.
Față de cele de mai sus, în temeiurile prevăzute de art. 64 lit. a) și art. 97 din Legea 85/2014, solicităm judecătorului
sindic să dispună continuarea procedurii față de Quick Distribution TDM SRL, cu menținerea termenelor – limită
stabilite prin Hotărârea intermediară nr. 2781/2021 din data de 24.09.2021.
Insolvența SM SPRL - Filiala București
Lămășanu Vasile - practician în insolvență coordonator

Județul Satu Mare


Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COMCAS EXPERT SA, cod unic de înregistrare: 13210527
România, Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a Civilă
Nr. operator de date cu caracter personal: 3159
Dosar nr. 82/83/2021/a2
Termen 11.01.2022
Citaţie
emisă la: ziua 05, luna 11, anul 2021
Intimat:
1.Comcas Expert SA prin administrator special Ungureanu Anca Maria - Cluj Napoca, str. Şoimului, nr. 22A, ap. 1,
judeţ Cluj;
2.Comcas Expert SA prin lichidator judiciar Insolventa SM SPRL - Satu Mare, str. Crişan, nr. 5, ap. 2, judeţ Satu Mare
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 61, completul A2 LP, în ziua de 11, luna 01, anul 2022, ora 09.30, în proces cu
debitoarea Comcas Expert SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Corneliu Coposu, nr. 2, ap. 4, jud. Satu Mare, având CUI
13210527, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J30/213/2000, pentru procedura insolvenţei.
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus - COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în
considerare, în măsura posibilului următoarele: transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Oradea cu
precădere în format electronic, prin e-mail; evitarea prezenţei în sediul Curţii de Apel Oradea, atunci când ea nu este
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsa sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul;
posibilitatea de a solicita, în cauzele nonpenale, ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar;
posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales sau de a solicita audierea prin
videoconferinţă. În ipoteza în care vă prezentaţi personal este obligatorie purtarea măştii de protecţie, iar accesul spre
sala de judecată este permis numai cu 15 minute înainte de ora fixată pentru luarea acesteia.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BODO STEEL S.R.L., cod unic de înregistrare: 34632494
Notificare privind raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe
Nr.: 1609/05.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 1182/86/2021, Tribunal Suceava, Secţia a II-a Civila, Judecător-sindic Codrean
Gheorghe
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr. 62, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Tel: 0230/214948. Programul
arhivei/registraturii instanţei: l-v, 9.00-13.00
3.Debitor: BODO STEEL SRL, J33/524/2015, CUI 34632494, sediul în Mun. Radauti, Strada Tolocii, nr. 65A, Jud.
Suceava
4.Creditori: Linda Ecotil SRL, Linda Steel SRL, Municipiul Radauti
5.Lichidator judiciar: ACCERR IPURL, CUI RO13152280, sediul social: str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1,
Loc. Suceava, Jud. Suceava. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0102/2006 tel./fax
0230/512.212, E-mail accerrsuceava@yahoo.com. nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Muntean Elena
Doina
6.Subscrisa ACCERR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului BODO STEEL SRL, conform Sentintei
civile nr. 283/29.06.2021 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civila în dosarul nr. 1182/86/2021, în temeiul
art., în temeiul art. 160 alin. (4)şi următoarele dinLegea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţeişi de
insolvenţă, notifică :
La data de (ziua/luna/anul) 05/11/2021, lichidatorul judiciar a înregistrat la grefa Tribunalului SUCEAVA raportul
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe inregistrat sub nr. 1605/04.11.2021.
Informații suplimentare:
O copie de pe raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum și de pe planul de
distribuire intre creditori au fost afisata la uşa tribunalului la data de (ziua/luna/anul) 05/11/2021.
Oricare creditor sau comitetul creditorilor poate formula contestaţii la raport și la plan în termen de 15 zile de la
publicarea în BPI.
O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenţă, lichidatorului judiciar.
Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Semnătura:
Lichidator judiciar
Accerr IPURL
*
Debitoare SC BODO STIL SRL
Dosar nr. 1182/86/2021
Termen 16.11.2021
Raport fonduri nr. 1
Intocmit conf. art. 160(1) din Legea 85/2014
Plan de distribuire
a fondurilor intocmit conf. art.159(1) din Legea 85/2014
Nr. 1605 din 04.11.2021
Nr. crt. Venituri Suma/lei Observatii
1. Vanzare activ mijloc de transport 20000+3800 23.800,00
2. Provizion plan precedent 0
2. TOTAL 23.800,00

Nr. Cheltuiala procedura Suma/lei Observatii


crt.
1 Taxa 2% UNPIR*20.000=400,00lei 400,00
2 Comision lichidare 5%*20.000=1000+190=1.190,00 1.190,00
3. Onorarii lunare 3000+570 6.902,00
2800+532
4. Certificat ORC 40,00

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Nr. Cheltuiala procedura Suma/lei Observatii


crt.
5. Posta –publicitate 48,32
33,40
6. Evaluare Reval 350,00
7. RCA, Rovigneta avans ACCERR 411,81
8. TVA decont dupa operatiuni de lichidare 2.482,00
9. Comision bancar 41,00
6. TOTAL 11.898,00
Plan distribuire creditori
Nr. Creditor Categorie creanta Suma achitata Observatii
crt.

1. Linda Stil Chirografara 100,00

2, LINDA Ecotil Chirografara 11.398,00 In compensare


cu pretul

3, Primaria Radauti Bugetara 404,00

3. TOTAL 11.902,00

SOLD REPORTAT ( PROVIZION)=0


Situatia pasivului neacoperit
Nr. Creditor Creanta Categorie Creanta Creanta
crt. inscrisa creanta achitata în neachitata
procedura PASIV
NEACOPERIT
1. Linda Ecotil SRL, Plopeni, 1.068.015,49 lei Chirografara 11.398 1.056.617,49
str. Calea Sucevei, nr. 278A,
Jud. Suceava
2. Linda Steel SRL, Suceava, 9.649,42 lei Chirografara 100,00 9.549,42
str. Cuza Voda, nr. 202, Jud.
Suceava
3. Municipiul Radauti, Piata 204 lei+ Bugetara 404,00 0
Unirii, nr. 2-4, Radauti, Jud. 200 lei
Suceava 404 lei
TOTAL 1.078.068,91 lei 11.902 1.066.166,91
Lichidator judiciar,
Elena Doina Muntean
*
Tribunalul Suceava, Sectia a II –a Civila
Debitoare: BODO STEEL SRL
Dosar nr. 1182/86/2021
Raport de activitate
Nr. 1607/05.11.2021
I. Hotarari Adunarea creditorilor. Raportul de evaluare. Regulamentul de vanzare
La data de 30 septembrie 2021 a fost depus la dosarul cauzei raportul de evaluare nr. 843/22.09.2021. Sinteza raportului
de evaluare și anuntul privind depunerea raportului de evaluare au fost comunicate creditorilor și publicate în BPI nr.
16310/01.10.2021
Prin convocatorul nr. 1403/01.10.2021 publicat în BPI nr. 16310/01.10.2021 a fost stabilita sedinta Adunarii creditorilor
pentru data de 12 octombrie 2021 avand ca ordine de zi prezentarea raportului de evaluare și aprobarea regulamentului
de vanzare a activului autoutilitara Mercedes Benz Sprinter.
Dovada publicarii în BPI 16310/01.10.2021 a sintezei raportului de evaluare, anuntului privind depunerea raportului de
evaluare și convocatorului Adunarii creditorilor a fost depusa la dosarul cauzei în data de 5 octombrie 2021.
In sedinta Adunarii creditorilor din data de 12 octombrie 2021 au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Creditorii iau act de raportul de evaluare fata de care nu au obiectiuni.
2. Creditorii aproba regulamentul de vanzare a activelor debitoarei:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

-valorificarea activelor la licitatie publica


-publicitatea în vederea vanzarii în ziar și pe site-ul UNPIR
-se vor organiza:
 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 75% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare.
In cazul în care nu se vor valorifica activele urmare sedintelor stabilite, se va reconvoca sedinta în vederea modificarii
regulamentului de vanzare.
Procesul-verbal al Adunarii creditorilor inregistrat cu nr. 1491/12.10.2021 a fost publicat în BPI nr. 17072/12.10.2021,
iar dovada publicarii a fost comunicata la dosarul cauzei în data de 18 octombrie 2021.
II. Publicitate valorificare active. Licitatii
In vederea valorificarii activului Autoutilitara N1 Mercedes –Benz 413CDIT35.6, proprietate a debitoarei Bodo Steel
SRL, a fost intocmita publicatia de vanzare nr. 1552/21.10.2021 prin care s-au stabilit 3 sedinte de licitatie saptamanale
în intervalul 29 octombrie -11 noiembrie 2021, la sediul lichidatorului judiciar, avand ca pret de pornire valoarea de
piata stabilita prin raportul de evaluare, respectiv 20.000 lei, la care se adauga TVA potrivit prevederilor legale în
vigoare. Publicatia de vanzare nr. 1552/21.10.2021 a fost afisata pe site-ul licitatii-insolventa.ro, a fost comunicata
debitoarei prin administratorul statutar și creditorilor. Anuntul de vanzare a fost publicat în ziarul Romania Libera din
data de 22 octombrie 2021.
III. Adjudecare definitiva activ
La sedinta de licitatie din data de 29 octombrie 2021, ora 13.00, organizata la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat
un singur participant, Linda Ecotil SRL, care are și calitatea de creditor în cauza. Nefiind depuse și alte cereri de
inscriere la licitatie, activul a fost adjudecat definitiv în favoarea creditoarei Linda Ecotil SRL la pretul de 20.000 lei,
pret egal cu valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare nr. 843/22.09.2021 la care se adauga TVA. Au fost
predate adjudecatarului bunul, cheile, certificatul de inmatriculare și cartea de identitate în original.
IV. Intocmire raport fonduri și plan distribuire
La data de 5 noiembrie 2021 a fost depus la Tribunalul Suceava raportul privind fondurile și planul de distribuire
inregistrat cu nr. 1605/04.11.2021. Acesta a fost comunicat catre creditori în data de 5 noiembrie 2021 impreuna cu
notificarea nr. 1609/05.11.2021 privind raportul fonduri și planul de distribuire și transmis spre publicare în BPI.
V. Cheltuieli procedura
-3000 lei plus TVA onorariu perioada de observatie (proces-verbal nr. 964/25.06.2021)
-22,66 lei –cheltuieli publicare anunt deschidere procedura insolventa în ziar –avansate de administratorul judiciar
-20 lei taxa ORC certificat furnizare informatii - avansate de administratorul judiciar
-17 lei –taxe postale notificari creditori -avansate de administratorul judiciar ( facturi 3731/13.05.2021,
3732/13.05.2021)
-700 lei plus TVA/lunar în procedura falimentului, precum și comisionul de 5% din sumele incasate în procedura din
valorificari de active și recuperari de creante (proces-verbal nr. 1016/16.07.2021)
-16,40 lei taxe postale notificari clienti de incasat (factura nr. 10965/18.06.2021)
-350 lei cheltuieli evaluare (proces-verbal nr. 1112/28.07.2021)
-40 lei taxa certificat ORC solicitat de banca la deschiderea contului de lichidare
-17,66 lei publicitate valorificare activ (factura 221100878/21.10.2021)
-411,81 lei RCA și rovinieta.
Anexam: factura 10965/18.06.2021 taxe postale, publicatie vanzare, anunt UNPIR, anunt ziar, factura și op publicitate,
cerere inscriere la licitatie, proces-verbal licitatie, factura vanzare activ, dovezi incasare pret, extras bancar, dovezi plata
RCA și rovinieta, notificare privind raportul fonduri și planul de distribuire.
Lichidator judiciar
Accerr IPURL

Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TEXPOP SRL, cod unic de înregistrare: 36270480
România,Tribunalul Teleorman, Secţia Civilă
Str. Independenţei, nr. 22, Alexandria,judeţ Teleorman
Dosar nr. 835/87/2019
Termen de judecată: 24.11.2021
Citaţie
emisă la: ziua 27 luna 10 anul 2021
Participanţii la procedura insolvenţei din lista anexă, sunt chemaţi la această instanţă, camera 1, completul 1F, în ziua de
24, luna 11 anul 2021, ora 09:00, în calitate de creditori în proces cu debitorul S.C. Texpop S.R.L. cu sediul social în
comuna Scrioaştea, sat Cucuieţi, judeţul Teleorman, cod de identificare fiscală 36270480, număr de înregistrare in
registrul comerţului J34/345/2016 - pentru procedura insolvenţei. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru
judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca
excepţii, în afara celor de ordine publică.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,


Lista anexă:
Dosar nr. 835/87/2019
Stadiu procesual: fond
deschiderea procedurii la cererea creditorului
Termen de judecată: 24.11.2021
C1 F, ora 09:00
CREDITOR
1. ACTIVE CONSULTING SRL ROŞIORII DE VEDE J 34/318/2008 CUI 23712946 REPREZ. LEGAL DE ILIESCU
ALEXANDRU VASILE - ROSIORII DE VEDE, STR MĂRĂŞEŞTI, bl. S 111, sc. D, et. 1, ap. 3, Judeţ
TELEORMAN
2. AJFP TELEORMAN - ALEXANDRIA, DUNĂRII, nr. 188, Judeţ TELEORMAN
3. CEZ VÂNZARE SA PRIN AVOCAT ANCA IONESCU - sector 3, Bucureşti, CALEA MOŞILOR, nr. 51, et. 1
4. PENA ALEXANDRU BOGDAN - sector 5, Bucureşti, BÂRNOVA, nr. 2, bl. M111A, sc. 1, et. 1, ap. 5
DEBITOR
5. SC TEXPOP SRL- J 34/345/2016 CUI 36270480 - com. SCRIOASTEA, SAT CUCUIETI, Judeţ TELEORMAN
PARTICIPANT - ADMINISTRATOR JUDICIAR
6. LEXE IPURL - ALEXANDRIA, Mihăiţă Filipescu, bl. G2, sc. A, ap. 5, Judeţ TELEORMAN - reprezinta pe SC
TEXPOP SRL J 34/345/2016 CUI 36270480

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FRATII CALCIU SRL, cod unic de înregistrare: 3431032
PRIME INSOLV PRACTICE SPRL
Bd. Aviatorilor nr. 52, ap.1-2, sector 1 București
Tel: +40 213 400 442
Fax: +40 213 400 452
E-mail: office@primeinsolv.ro
C.I.F. RO27362568
Cont: RO10BTRL04401202W41274XX
Banca Transilvania, Sucursala Mosilor
Notificarea deschiderii procedurii insolvenţei asupra debitoarei Fratii Calciu SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar 915/88/2021, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, Secţia Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Tulcea Secţia Civilă, Tulcea, str. Toamnei nr. 15, județul Tulcea, cod
poştal 820127. Telefon: Arhiva Sindic: 0240 504 225 Camera 103, etaj 1; FAX: Arhiva Sindic - 0240 504 213.
Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva Sindic: Marti - Joi - orele: 10:00 - 13:00
3.Debitor: SC FRATII CALCIU SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul social în Loc.
Mahmudia, str. Tulcei nr. 1, jud. Tulcea, înregistrață la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J36/50/1993 și având CUI
RO 3431032.
4. Administrator special: Nu este desemnat
5. Creditori: Toți creditorii debitoarei FRATII CALCIU SRL
6. Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, Număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II -0488 tel./fax 021 34 00 442 / 021 34 00452, E-mail
office@primeinsolv.ro, primeinsolv@gmail.com .
7. Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, Număr
de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II -0488 tel./fax 021 34 00 442 / 021 34 00452, E-mail
office@primeinsolv.ro, primeinsolv@gmail.com, desemnată în calitate de administrator judiciar al debitoarei FRATII
CALCIU SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective) cu sediul în cu sediul social în Loc. Mahmudia,
str. Tulcei nr. 1, jud. Tulcea, înregistrață la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J36/50/1993 și având CUI RO
3431032, conform Sentinței Civile nr. 1571 pronunţată de Tribunalul Tulcea – Secţia Civilă la data de 20.10.2021 în
dosarul nr. 915/88/2021:
Notifică
8.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei FRATII CALCIU SRL prin Sentința Civilă nr.
1571 pronunţată de Tribunalul Tulcea – Secţia Civilă la data de 20.10.2021 în dosarul nr. 915/88/2021 şi fixarea
următoarelor termene limită:
 Termenul limită de depunere de către creditor a opozițiilor la deschiderea procedurii – 15 zile de la primirea
notificării;
 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei FRATII CALCIU SRL –
02.12.2021;
 Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului
preliminar al creanţelor – 20.12.2021;
 Termen de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor - 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

preliminar;
 Termenul de definitivare a tabelului de creanţelor – 12.01.2021;
9. Prima Adunare Generală a Creditorilor:
Prima ședință a Adunării Generale a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la data de 22.12.2021,
sens în care se va efectua o convocare separată prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
10. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea.
Informații suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunalul Tulcea, Secţia
Civilă „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborate cu
dispozițiile art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele de
constituire de cauze de preferință, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei și documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei nr. 915/88/2021 sau
transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul
pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct
acestuia, prin poştă la adresa la sediul administratorului judiciar Prime Insolv Practice SPRL, situat în Bd. Aviatorilor,
nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București. Se recomandă comunicarea celui de al doilea exemplar și la sediul
administratorului judiciar, deoarece este posibil ca, datorită numărului mare de dosare aflate pe rolul Tribunalul Tulcea,
Secţia Civilă, administratorul judiciar să nu intre în timp util în posesia tuturor declarațiilor de creanță.
 În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data de
20.10.2021, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și
de insolvență.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Tulcea. Cererea va fi însoţită de dovada, în
original, a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot
găsi pe portalul instanţei secţiunea „Informaţii de interes public”.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale cu excepția cazurilor expres prevăzute
de lege (art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență).
Cu deosebită considerație,
București
Prime Insolv Practice SPRL
Asociat Coordonator
Tatiana-Manolache-Onofrei

Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DECOTIMBER SRL, cod unic de înregistrare: 16321147
Convocare adunarea creditorilor
Nr.: 400 data emiterii: 05.11.2021.
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3089/90/2018, Tribunal: Vâlcea, Secția a II-a Civilă ,Complet: S2 - Faliment.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Vâlcea – Râmnicu Vâlcea, strada Scuarul Revoluției, nr. 1, județul
Vâlcea.
3.Debitor: Decotimber SRL, cu sediul în Comuna Ionești, sat Fișcălia, nr. 47, județul Vâlcea, cod de identificare fiscală
16321147, număr de ordine în registrul comerţului J38/356/2004.
4. Administrator judiciar: Inviro Insolvency I.P.U.R.L, cu sediul în Constanța, Bvd. Mamaia, nr.251-253, etaj 3, biroul
nr.2, județ Constanța, membră UNPIR sub RFO II – 1228 / 2020, identificata cu CIF 43292502, Tel: 0764.118.321, E-
mail: inviroinsolv@gmail.com, reprezentată de Drăgulin Răzvan-Alin.
5. Subscrisa: Inviro Insolvency I.P.U.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului Decotimber SRL, în
dosarul nr. 3089/90/2018, pe rolul Tribunalului Vâlcea, în temeiul art. 47 și următoarele din Legea 85/2014, convoacă
adunarea creditorilor debitorului: Decotimber SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 251-253,
etaj 3, biroul 2, județul Constanta, la data de 15.11.2021 ora 12:00
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnatura
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
1. Stabilire modalitate de valorificare bunuri mobile.
Propunerea subscrisei este valorificarea acestora conform Codului de procedura civilă completat cu dispoziţiile Legii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18844/08.11.2021

85/2014.
Vânzarea bunurilor mobile se va efectua prin licitaţie publică ce va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.
Şedinţele de licitaţie se vor ţine după cum urmează:
- se vor organiza 4 (patru) şedinţe de licitaţie (saptamanal) plecând de la preţul de 100% din preţul prevăzut în Raportul
de Evaluare;
- se vor organiza 4 (patru) şedinţe de licitaţie (saptamanal) plecând de la preţul de 90% din preţul prevăzut în Raportul
de Evaluare;
- se vor organiza 4 (patru) şedinţe de licitaţie (saptamanal) plecând de la preţul de 80% din preţul prevăzut în Raportul
de Evaluare;
- în cazul în care există o ofertă de cumpărare care nu se încadrează în prezentul regulament de vânzare, lichidatorul
judiciar va convoca Adunarea Creditorilor pentru a fi pusă în discuţie respectiva ofertă;
- în cazul în care bunurile nu sunt adjudecate în urma celor 12 (douasprezece) şedinţe de licitaţie, va fi convocată o nouă
adunare a creditorilor.
Publicitatea vânzării se realizează astfel:
- publicaţia de vânzare se afişează: la sediul Tribunalului Valcea, la sediul Primăriei Comunei Ionești și la sediul
lichidatorului judiciar;
- afişarea pe site-ul UNPIR a unui anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.
2. Stabilire modalitate de valorificare bunuri imobile.
Propunerea subscrisei este valorificarea acestora conform Codului de procedura civilă completat cu dispoziţiile Legii
85/2014.
Vânzarea bunurilor imobile se va efectua prin licitaţie publică ce va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.
Şedinţele de licitaţie se vor ţine după cum urmează:
- se vor organiza 4 (patru) şedinţe de licitaţie (saptamanal) plecând de la preţul de 100% din preţul prevăzut în Raportul
de Evaluare;
- se vor organiza 4 (patru) şedinţe de licitaţie (saptamanal) plecând de la preţul de 90% din preţul prevăzut în Raportul
de Evaluare;
- se vor organiza 4 (patru) şedinţe de licitaţie (saptamanal) plecând de la preţul de 80% din preţul prevăzut în Raportul
de Evaluare;
- în cazul în care există o ofertă de cumpărare care nu se încadrează în prezentul regulament de vânzare, lichidatorul
judiciar va convoca Adunarea Creditorilor pentru a fi pusă în discuţie respectiva ofertă;
- în cazul în care bunurile imobile nu sunt adjudecate în urma celor 12 (douasprezece) şedinţe de licitaţie, va fi
convocată o nouă adunare a creditorilor.
Publicitatea vânzării se realizează astfel:
- publicaţia de vânzare se afişează: la sediul Tribunalului Valcea, la sediul Primăriei Comunei Ionești și la sediul
lichidatorului judiciar;
- afişarea pe site-ul UNPIR a unui anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.
- publicarea unui anunt intr-un ziar de larga circulatie.
Termen de control: 15.11.2021
Semnătura:
Inviro Insolvency I.P.U.R.L.

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18844/08.11.2021 conţine 29 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29