Sunteți pe pagina 1din 37

RASPUNDEREA N MATERIA FAPTELOR DE

CONCUREN A NELOIAL
Dreptul concuren ei este n general definit n doctrina din ara noastr c fiind
ansamblul de reglemantri menite s asigure, n raporturile de pia a interna i interna ional,
existen a i exercitiul normal al competi iei dintre agen ii economici, n lupta pentru
castigarea, extinderea i pastrarea clientelei. Fr a se pronun a n mod expres asupra acestui
aspect, autorii romani par s incline spre calificarea acestei ramuri de drept c facand parte
din categoria dreptului privat.
ntr-o opinie mai putin radicala dar care admite i ea scopul de ordine publica al
dreptului concuren ei, un autor francez considera c dreptul concuren ei i justifica
autonomia datorita promovarii unui scop de ordine publica economica, i anume pastrarea
jocului liber al concuren ei. Din aceasta perspectiva, el se deosebeste de dreptul civil,
deoarece conduce la nlaturarea (sau trecerea lor pe un plan secund) a unor principii de baa
ale acestuia (libertatea consimtamantului partilor, anularea sau modificarea n urma
interventiei autoritatilor statului a unor claue licite prin obiect i caua la data nc!eierii lor,
dar devenite ulterior ilicite datorita modificarii conditiile economice n raport cu cele initiale),
atunci cand libertatea concuren ei apare amenintata prin executarea unui contract. "e poate
afirma astfel c dreptul concuren ei, c drept special n raport cu dreptul civil, promoveaa o
noua ordine publica economica, care se adauga ordinii publice traditionale.
Dreptul concuren ei cuprinde la randul sau mai multe sub-diviiuni sau sub-ramuri.
#ele mai importante sunt dreptul anti-monopol i dreptul concuren ei neloiale. Desi aparent
distinctiile dintre cele doua categorii de norme sunt usor de facut (practicile monopoliste
afecteaa o pia a relevant sau a o parte a ei si, n consecinta, pe toti agen ii economici de pe
acea pia a, n mod indistinct, n timp ce practicile de concuren a neloial afecteaa numai unul
sau cativa agen i economici determinati), n realitate sunt multe cauri cand aceeasi fapta
poate fi caracteriata i c fapta monopolista, i c fapta de concuren a neloial. $ai mult,
ntre unele din elementele definitorii care diferen ia cele doua categorii de norme nu exista
practic deosebiri.
%
CAP. I. FAPTE DE CONCUREN A NELOIAL
&
#oncuren a neloial ' antagonismul dintre agen ii economici (ag.ec.) exercitat prin
instrumente contrare uan elor comerciale cinstite, n sectoarele de libera competi ie a pie ei.
(xista i sectoare sustrase prin lege sau prin contract (de ex., contractul de distributie
exclusiva) liberei competi ii.
Diferenta dintre concuren a neloial i !racticile "ono!oli#te$
a) finalita i diferite (conc. neloial presupune captarea clientelei concurentului
leat, n timp ce practicile monopoliste presupun captarea pie ei c atare, ceea ce n subisidiar
conduce i la dobndirea clientelei concuren ilor lea i))
b) reultatele (conc. neloial duce la deformarea competi iei n timp ce practicile
monopoliste duc la suprimarea concuren ei).
c) concuren a neloial repreint nclcarea unor norme deontologice, n timp ce
practicile monopoliste duc la deec!ilibre socio-economice.
#oncuren a neloial gravitea n jurul conceptului de *clientel+, n timp ce practicile
monopoliste au n vedere conceptul de *pia a+. ,otu i, tendin a recent n caul ambelor
practici anti-concuren iale este de a le evalua prin prisma atingerilor aduse consumatorilor.
Ele"ent co"un celor doua !ractici$
- ambele presupun existen a unui raport de concuren ntre agentul economic agresor i
agen ii economici agresa i, afla i pe aceeasi pia a relevant.
- faptele prevaute de -egea nr.%./ .001 c fapte monopoliste pot fi calificate i drept
fapte de concuren neloial, daca impactul lor asupra pie ei este mai redus. 2ceasta deoarece
ambele categorii de fapte sunt contrare uan elor cinstite. Drept urmare, principalul criteriu
de distinctie ntre faptele monopoliste i cele de concuren a neloial este dat de magnitudinea
puterii economice a autorului incalcarii uan ei cinstite.
3
n ultimele trei decenii, dreptul concuren ei a fost influen at tot mai mult de ideea
protec iei consumatorilor, consumatorul alturndu-i-se astfel agentului economic c subiect
pasiv al faptului anormal de concuren . Dar nu numai protec ia consumatorului a influentat
dreptul concuren ei, ac iunea a fost i inversa. 2stfel, s-a observat o tendin a a legiuitorului
de a include n sfera consumatorilor i micii agen i economici, micii comercianti. -egislatia
moderna privind sanc ionarea faptelor comerciale neoneste a fost adoptata pentru a proteja
consumatorii, dar aceste sanctiuni se aplica frecvent i comportamentelor care nu sunt
indreptate impotriva consumatorilor, ci impotriva altor agen i economici, pornind de la ideea
c eradicarea unor asemenea comportamente de pe pia a este cel mai bine promovata de o
interdictie generala a activitatii neoneste, c!iar daca nu sunt afectati consumatorii n cauri
particulare. Drept urmare, i agen ii economici urmaresc aplicarea legislatiei privind protec ia
consumatorilor, pentru c n acest fel se ajunge la suprimarea practicilor neloiale. 4e de alta
parte, standardele privind protec ia consumatorilor nu mai au un caracter pur local, ele trebuie
privite n contextul interna ional. "e poate astfel afirma c legisla ia privind protec ia
consumatorilor are o natura dubl, pe de o parte urmre te s corectee disfunc iile pie ei iar
pe de alta parte promovea valori sociale (sntatea i siguran a consumatorului, justi ia
social i prevenirea exploatrii). 2ceasta legisla ie urmre te de asemenea s promovee
informarea complet i la timp a consumatorului, mai ales n legatura cu bunurile complexe i
s intervina n raportul de for e dintre consumator i agent economic, n caul care primul este
lipsit de puterea efectiv de negociere a conditiilor contractuale. Din aceasta ultim
perspectiv, se na te i o poitie critica5 intervenind prea mult n sprijinul unor grupuri de
consumatori considerate mai vulnerabile, statul dovede te un anume paternalism, n dauna
considerentelor de eficien a pie ei. De aceea, orice control exercitat asupra practicilor
concuren iale neoneste trebuie s ia n considerare at6t interesele consumatorilor, cat i cele
ale agen ilor economici, ncercand totodata s armoniee poitiile diferitelor parti interesate
(de ex., ntre grupurile de consumatori cu interese diferite).
n ceea ce prive te urmarirea i sanc ionarea faptelor care induc n eroare consumatorii
i a altor fapte neoneste, sistemele de drept na ionale au devoltat n general cateva principii
de ac iune. 2stfel, nu este necesara dovedirea intent ei de a induce n eroare sau n ela)
repreentrile care nu sunt n sine neadevarate dar al caror efect general este de a induce n
eroare, pot fi contestate) n caul publicit ii, trebuie luat n considerare audienta careia i se
adreseaa, i nu standardul clasic de *om reonabil+) este suficient s dovedesti capacitatea
sau tendin a de a nsela, fr a fi necesar s dovedesti prejudiciul comis (aceste principii se
abat de la solutiile traditionale din dreptul civil, dar numai asa se poate ajunge la un control
eficient al faptelor de concuren a neloial).
#a sub-ramura a dreptului concuren ei, dreptul concuren ei neloiale (ca i dreptul anti-
monopol, de altfel) i justifica autonomia datorita promovarii unui scop de ordine publica
economica, i anume pastrarea jocului liber al concuren ei. Din aceasta perspectiva, el se
deosebeste de dreptul civil, deoarece conduce la inlaturarea (sau trecerea lor pe un plan
secund) unor principii de baa ale acestuia (libertatea consimtamantului partilor, anularea sau
modificarea n urma interventiei autoritatilor statului a unor claue licite prin obiect i caua
la data nc!eierii lor, dar devenite ulterior ilicite datorita modificarii conditiile economice n
raport cu cele initiale), atunci cand libertatea concuren ei apare amenintata prin executarea
unui contract. "e poate afirma astfel c dreptul concuren ei, c drept special n raport cu
dreptul civil, promoveaa o noua ordine publica economica, care se adauga ordinii publice
traditionale.
7
- nu exista un drept exclusiv al comerciantului asupra propriei clientele. 2tragerea
acestei clientele de catre un alt comerciant este licita at6t timp cat ea nu este acompaniata de
acte de concuren a neloial. Deturnarea clientelei este pana la un punct un reultat al jocului
cererii i ofertei, dar libertatea concuren ei nu poate fi fr limite. -ibertatea concuren ei este
un corolar al libertatii comer ului. -ibertatea comer ului este o libertate fundamentala, care
trebuie nsa exercitata cu respectarea libertatii altora. n lipsa oricarui control, ar putea apare
i devolta practici contrarea uan elor comerciale cinstite, castigatorul luptei de concuren a
nefiind cel mai bun, dar fiind n mod cert lipsit de scrupule. #u alte cuvinte, prejudiciul
concuren ial (transferul clientelei de la un agent economic la altul) este licit, dar numai daca
sunt respectate uan ele comerciale loiale.
- libertate comer ului implica libertatea pretului. 2stfel, un comerciant nu savarseste un
act de concuren a neloial at6t timp cat vinde produsele sale la un pret inferior celui al
concuren ilor, cu conditia c acest pret s nu fie derioriu sau contrar uan elor comertului.
"-a afirmat c ac iunea n concuren a neloial are drept scop s moraliee rela iile ntre
profesioni ti (comercianti), s asigure respectarea unei anume morale profesionale, fiind o
ac iune de tip disciplinar i av6nd c obiectiv principal s asigure respectarea uan elor
profesionale. 2stfel, ac iunea n concuren a neloial protejea nu numai concuren ii direct
lea i, dar i consumatorii.
Re%le"antri interne$
- - ../ .00. ' diferen ia faptele de concuren neloial n func ie de gravitatea lor,
ceea ce nu este prea ra ional (astfel, faptele de confuie sunt considerate cele mai grave i sunt
sanc ionate penal, n timp ce alte fapte de concuren a neloial sunt considerate contraventii i
sanc ionate cu amend). - ../ .00. a transpus aproape ad-literam textele din #odul comercial
#arol al 88-lea, adoptat n .0&9 dar care nu a intrat niciodata n vigoare. - ../ .00. enumera
fapte de concuren a neloial, dar enumerarea este exemplificativa. 4entru determinarea
existen ei unui fapt de concuren neloial (c!iar i a unuia dintre cele enumerate n art. 3 i 7
ale - ../ .00.), trebuie pornit ntodeauna de la defini ia general a acestuia din art. % i
anume faptul de concuren a neloial este orice act sau fapt contrar uan elor *cinstite+ n
activitatea comercial (n sens larg). De regul buna credin a autorului faptei nu are n latur
raspunderea autorului faptei odat ce aceasta a fost sv6r it. De unde reult c toat arta
este de a stabili care sunt uan ele cinstite nclcate de agentul economic agresor (art. 3 i 7 nu
fac dec6t s preinte o lista a unor asemenea fapte. n anumite situa ii nsa, c!iar sv6r irea
uneia din faptele enumerate nu constituie o nclcare a unei uan e cinstite).
-egea nr.../.00: define te ntr-un text general (art..), ce este faptul de concuren a
neloial, iar n alte articole sunt furniate exemple de asemenea fapte. Din acest punct de
vedere, se aseaman cu legea germana (;eset gegen den unlauteren <ettbe=erb, din > iunie
.0:0). Dupa cum s-a demonstrat, arile care au avut un concept legislativ at6t de general
asupra concuren ei neloiale, au devoltat intial sistemul dreptului concuren ei neloiale n
scopul protejarii concuren ilor, i numai c efect secundar aplicarea legislatiei respective a dus
i la protejarea altor agen i economici sau a consumatorilor. ?lterior, jurisprudenta i
amendamentele aduse legislatiei initiale au condus la luarea n considerare, tot mai frecvent,
n procesul de aplicare al legislatiei concuren ei neloiale, i efectele actelor respective asupra
unor agen i economici neconcuren i i a consumatorilor.
Re%le"antri interna ionale$
1
- #onventia de la 4aris din %:.:&..99& pentru protec ia proprietatii intelectuale (art. .:
bis) i 2ctul aditional de la @ruxelles din .0::. Aomania a ratificat aceasta conventie prin -
din .&.:&..0%3.
#alificarea faptelor de concuren neloial (dupa 4aul Aoubier, Le droit de la propriete
industrielle, tome 8, "ireB .07%, p.7:3)5
.. confuia n detrimentul concurentului leat
%. denigrarea n detrimentul concurentului leat
&. actele de deorganiare interna a intreprinderii concurente
3. mijloace de deorganiare generala a pie ei (acapararea agresiva a clientelei)
Aipert, Aoblot
.
clasifica astfel5
- denigrarea
- confuia
- paraitismul economic
- deorganiarea concurentului
Dupa cum s-a remarcat (4. Aoubier, op.cit., p. 7:3), exista aproapte tot at6tea
clasificari ale faptelor de concuren a neloial, cati autori sunt. ,otu i, n Franta cel putin
clasificarea lui Aoubier a fost imbratisata de majoritatea docrtinei i a jurisprudentei, pana
acolo ncat s-a ajuns c fapte care nu se ncadreaa n una din cele 3 categorii, s nu fie
considerate fapte de concirenta neloial.
I. CONFU&IA
#onfuia este una dintre cele mai vec!i i mai frecvente fapte de concuren a neloial.
4reinta frecventa maxima i n sistemul nostru cunoaste sanctiunile cele mai severe
(n - ../ .00., aceste fapte sunt considerate infractiuni. 2 se compara art. 7 din - ../ .00. cu
art. &:. din #odul penal).
#oncuren a loiala obliga un comerciant s i identifice produsele. Dar, el nu poate
utilia mijloace de identificare care s creee confuie n randul clientelei ntre intreprinderile
concurente sau ntre produsele acestora.
n regula generala, confuia reulta din imitarea semnelor de identificare n jurul
carora se raliaa clientela (nume comercial, emblema, publicitate) sau din imitarea produselor
concurente. Cu este necesar s existe intentie pentru a exista confuie, ea poate s se baee
numai pe confuie sau neglijenta (ca element volitiv al faptei de concuren a neloial sub
forma confuiei). De asemenea, nu ntotdeauna este necesara imitatia, este suficienta i o
simpla asemanare pentru a avea confuie. 4entru a exista concuren a neloial sub forma
confuiei, este necesar c autorul i victima s se afle n concuren a directa, adresandu-se
aceleasi clientele comune. 4entru a determina daca exista confuie, judecatorul va avea drept
standard un client 'standard, cu o vigilenta i atentie medii.
Definitie ' act de concuren a neloial ce consta n disimularea credibila a propriei
activitati a autorului sub aparenta unor semne distinctive fie ale concurentului leat, fie ale
unui colectiv bine determinat de concuren i.
2re de obicei drept obiect un marcile de fabrica, comer , serviciu, dar i alte semne
distinctive care nu sunt protejate c drepturi de proprietate industriala.
#onfuia se creeaa fie cu privire la intreprinderea comerciala a concurentului leat,
fie cu privire la produsele sale.
Ele"entele definitorii ale confu'iei$
1
G. Ripert, R. Roblot, Traite de droit commercial, tome 1, editia 17, ed.
Librairie Generale de Droit et Jurisprudence, 1998, p. 519
>
a( "aterial ' consta n crearea artificiala de identitate sau de similitudine ci concurentul
leat prin diverse instrumente (imitatie, falsificare, alte te!nici inducere n eroare). D simpla
asemanare ntre subiectul activ i cel pasiv al raportului de concuren a nu este suficienta daca
asemanarea este datorata naturii produsului/ serviciului n caua.
)( intentional ' credibilitatea confuiei n mintea clientului (*clientul s se fi putut
nsela+).
#redibilitatea este definita n func ie de 3 criterii5
- un anumit standard de referinta, recte consumatorul cu atentie medie i cu pregatire
intelectuala medie)
- sfera consumatorilor/ clientilor afectati (depinde de natura produsului/ serviciului))
- criteriul procentual ' se tine seama de un lot de consumatori/ clienti n principiu
considerabil, incluand i consumatorii eventuali. n practica, se fac testari de pia a ce se
adreseaa la peste 7:E din consumatorii efectivi i potentiali ai produsului/ serviciului sau
care au legatura cu intreprinderea care face obiectul confuiei)
- natura semnului distinctiv (recte, gradul de distinctivitate. De ex., n domeniul
marcilor exista marci puternice i marci slabe, marca puternica fiind un semn cu lunga
tradditie i cu o larga raspandire 'v. #oca-#ola). #u cat semnul distinctiv este mai puternic,
cu at6t faptele care creeaa confuie n legatura cu el sunt mai usor de detectat i sunt
sanc ionate (cu cat semnul distinctiv este mai slab, cu at6t este mai greu de sanc ionat fapta de
confuie n legatura cu acel semn). n caul n care marca tare, prin folosire frecventa ntra n
limbajul comun (v. Ferox), nu mai putem vorbi de confuie n caul n care se foloseste c
substantiv comun, cu conditia c s nu fie alaturat acest substantiv 'ca denumire pentru
identificare- produselor unui concurent. $arcile tari sunt protejate impotriva deprecierii lor
c!iar daca actul agersiv nu vine din partea unui concurent.
Cla#ificari ale confu'iei$
a( du!a forma
- similitudini (confuie imitativa) ' elementul material consta n imitarea/ falsificarea
elementelor de identificare a concurentului. (x. imitarea servila a aranjamentului unei vitrine
apropiate de catre un concurent, casete audio *pirat+, etc.
- ratasare parazitara (confuie relationista) ' elmentul material consta n exploatarea de
catre autorul confuiei a popularitatii concurentului leat prin referire abuiva la acesta sau la
produsele/ serviciile sale. (ste o forma de confuie insidioasa, ea da impresia existentei unei
legaturi ntre cei doi concuren i.
$odalitati de ratasare (de referire la concurentul leat)5
subiectul activ foloseste calitatea de fost salariat, fost concesionar, fost actionar al
concurentului leat pentru a se preenta n fata clientelei (aceasta fapta este diferita de cea din
art. 3 lit. i din - ../ .00., deoarece ea nu presupune c agresorul contacteaa clientii n mod
secret, folosind lista acestora *furata+ de la concurentul leat, pentru a-i determina s i se
alature i s paraseasca pe concurentul leat))
- subiectul activ preinta produsele sale prin referire la calitatea unor produse cunoscute
ale unui concurent, fr nsa a avea permisiunea acelui concurent. De ex. parfum *dupa *
;uerlain, posete *gen+ ;ucci
- ratasare func ionala (are n vedere destinatia produselor) ' nu are ntotdeauna la baa
un raport de concuren a directa ntre cei doi ag.ec. "e ntalneste n materie de piese accesorii
sau de sc!imb (piesele respective pot fi utiliate la produsele altor firme universal cunoscute).
Cu este condamnabila daca nu conduce n eroare clientul cu privire la provenienta acelor
piese (daca orginea pieselor de sc!imb reiese din comunicarea adresata clientilor) i daca
ratasarea este absolut necesara.
9
n dreptul france, doctrina n general trateaa ratasarea paraitara c o fapta de
concuren a neloial, distincta de confuie. #onform ei, paraitismul economic consta n fapta
unui agent economic de a se sprijini pe eforturile altui agent economic, concurent sau nu,
pentru a cuceri o clientela. 4araitul are un comportament de *urmarire+, prin reluarea de
maniera identica sau cvasi-identica a elementelor care contribuie la succesul economic al altui
agent economic, fr a c!eltuit resurse financiare, promotionale, ntelectuale. n Franta, teoria
actiunii paraitare a fost elaborata pornind de la uurparea marcii. 2ceeasi autori recunosc
nsa c este dificil de a trasa o linie de demarcatie, c!iar i numai teoretica, ntre paraitismul
economic i confuie. 2stfel, ei declara c *concuren a paraitara este o forma agravata a
concuren ei neloiale n sensul traditional al termenului (confuie i deturnarea clientelei) +.
?n alt autor sugereaa c teoria actiunii paraitare a aparut din necesitatea de a depasi limitele
clasice ale dreptului concuren ei neloiale, care cereau existen a unui raport direct de
concuren a (principiul specialitatii concuren ei neloiale). #oncuren a neloial i actiunile
paraitare nu sunt dec6t doua fatete ale raspunderii civile. 2ctiunile paraitare falsifica jocul
concuren ial normal i creeaa o neplacere comerciala celorlalti participanti pe pia a. 2ceasta
neplacere comerciala constituie un interes nascut i actual.
)( du!a obiect
imitarea sau falsificare semnelor distinctive folosite n raportul de concuren a (marci,
embleme, nume comerciale, etc.) ' de ex., v. art. 7 alin.% i & din - ../ .00..
8n dreptul france, se considera c prin imitarea semnelor distinctive prin fapta de
confuie, consumatorul este posibil s se nsele asupra identitatii agentului economic caruia i
se adreseaa (clientul confunda concuren ii). ,otu i, jurisprudenta este destul de stricta n
aprecierea exeistentei confuiei. 2stfel, daca se are n vedere confuia privind decoratia
exterioara, aceasta din urma trebuie s fie suficient de caracteristica. "imilitudinea trebuie s
fie suficienta pentru a antrena un risc de confuie. 8mitarea emblemei, ea poate face obiectul
confuiei daca denumirea este specifica i nu generica. Din acest punct de vedere, prioritatea
de folosinta asigura dreptul unui comerciant de a impiedica alt comerciant s foloseasca
aceeasi emblema pentru un comer asemanator. n func ie de natura comer ului i notorietatea
emblemei, protec ia se poate ntinde asupra unui cartier sau oras sau pe ntreg teritoriul
na ional. (xista concuren a neloial numai daca utiliarea emblemei creeaa confuie ntre
doua intreprinderi de acelasi gen, adresandu-se aceleiasi categorii de clienti. #at prive te
numele comercial (firma la noiG), exista unele asemanari cu marca, n sensul c ambele sunt
semne distinctive care contribuie la ralierea clientelei unui agent economic. nsa marca
desemneaa originea unui produs sau serviciu, n timp ce firma este denumirea sub care un
comerciant i exercita comer ul. 4rotec ia lor se realieaa prin te!nici diferite. nclcarea
marcii se sanctioneaa prin ac iunea n contrafacere, n timp ce nclcarea firmei se
sanctioneaa prin ac iunea n concuren a neloial.
0
?n agent economic este liber s i aleaga firma pentru a se ndividualia, sub conditia
de a nu aduce atingere drepturilor dobandite ale altora. n Franta, dreptul asupra firmei se
obtine prin folosire publica i daca folosirea nceteaa, se pierde i dreptul. 4rotec ia firmei
este conditionata de originalitatea denumirii n sectorul economic avut n vedere ' principiul
specialitatii. Hurisprudenta francea recunoaste principiul specialitatii c!iar i cand numele
comercial este notoriu (ceea ce nseamna c el poate fi folosit de un comerciant din alt
domeniu de activitate), nsa asanc ionat aceasta folosire c un abu de drept. n ceea ce
prive te protec ia teritoriala a numelui comercial, jurisprudenta francea a stabilit relativ
recent c el se bucura de o protectie na ionala, indiferent de notorietate sau de intinderea
folosirii sale. 2tunci cand firma este compusa din mai multe cuvinte, este suficient c unul s
aiba un sens special, deosebit, care distinge intreprinderea n oc!ii publicului, pentru c
ntreaga denumire a firmei s fie protejata. #el care uurpa sau imita o firma i care creeaa
riscul de confuie n sanul clientelei comune a doi agen i economic concuren i, savarseste o
fapta de concuren a neloial. Cu are importanta c imitarea este voita sau nu, suficient este c
exista un risc real de confuie n randul clientelei ' risc de confuie datorat folosirii unei
perioade ndelungate de timp a doua denumiri similare). nlaturarea riscului de confuie
prive te orice mod de utiliare i orice suport.
?urparea sau alta atingere adusa numelui comercial se poate face prin reproducere
pur i simplu sau prin imitatie. n ceea ce prive te reproducerea, ea se poate face cu privire la
tot numele comercial sau numai la o parte. #!iar daca la partea uurpata sunt adaugate noi
elemente, aceasta nu suprima ntotdeauna fapte de concuren a neloial
Dat fiind c dreptul asupra numelui poarta asupra tuturor elementelor sale, protec ia
numelui trebuie admisa c!iar daca uurparea nu este totala. ,otu i, unele instante au respins
ac iunea purtatorului numelui atunci cand folosirea comerciala via numai o parte a numelui
(de regula, n caul numelor compuse), motivand gresit c numele formand o unitate
indiviibila, folosirea numai a unei parti nu constituie o uurpare. n realitate, este vorba de
analia facuta celebritatii partilor numelui n randul publicului. Daca este folosita comercial
partea mai putin cunoscuta de catre public, atunci riscul de confuie nu exista.
n caul n care numele patronimic este identic cu a unui loc geografic i acesta din
urma nu este o ndicatie geografica, instantele analieaa modul n care publicul recepteaa
numele5 c identificand o persoana sau un loc. Daca publicul considera c numele este n
principal legat de un anume loc, utiliarea lui evocand n primul rand imaginea unui anume
loc istoric sau turisitic, atunci folosirea lui n scopuri comerciale nu este interisa (dat fiind c
orice comerciant are dreptul de a atrage atentia publicului cu privire la localiarea fondului
sau de comer 'v. exemplul cu 4aul #eanne i rue 4aul #eanne) (de exemplu, o doamna
@onneville de $arsagnB a intentat n anii I7: o ac iune impotriva unui comerciant de
sampanie care, nascut n $arsagnB, a adoptat numele satului sau natal nsotiti de prenumele
sau c marca pentru sampania vanduta. 2c iunea a fost respinsa, publicului av6nd
repreentarea mai putin a familiei dec6t a satului respectiv). 2ceasta deoarece se considera c
prin asimilarea s cu un loc geografic, numele a caut cumva n domeniul public.
.:
4entru a putea folosi n scopuri comerciale numele patronimic al altei persoane, este
nevoie de acordul prealabil al persoanei afectate. 2cordul trebuie cerut nu numai celor care
poarta efectiv numele, dar i tuturor celor care au un nteres legitim de a cere protec ia sa.
Daca este indiscutabil c autoriarea trebuie ceruta n caul numelor celebre, nu acelasi lucru
se poate spune despre numele comune sau banale. ,otu i, faptul de a nu cere permisiunea
folosirii n scopuri comerciale i a unui nume banal apare c o discriminare i o nclcare a
nsasi naturii dreptului asupra numelui. n ceea ce prive te valabilitatea contractului prin care
se permite folosirea numelui patronimic n scop comercial, nu poate fi invocat caracterul
inalienabil al numelui patronimic pentru a interice o asemenea conventie. 2ceasta deoarece
numele nu este cedat pentru a fi folosit n scop de identificare a altui individ, iar cedentul nu
i pierde drepturile pe care le are n baa dreptului aplicabil statului personal.
"intetiand, deosebirile dintre numele civil (patronimic) i numele comercial sunt
urmatoarele5 primul este un atribut al persoanei fiice, fiind imprescriptibil, incesibil i nu
poate fi modificat dec6t n cauri speciale, n timp ce al doilea este un element incorporal al
fondului de comer care are o valoare de ordin patrimonial, putand fi cedat o data cu fondul de
comer , se poate pierde prin nefolosire. n caul n care o persoana fiica decide s adopte
numele sau c nume comercial, acesta devine element al fondului de comer i lui ii este
aplicabil dreptul bunurilor i nu dreptul persoanelor.
8n ceea ce prive te protejarea titlului unei publicatii prin ac iunea n concuren a
neloial, aceasta constituie mijlocul de protectie de drept comun. Daca exista riscul confuiei,
proprietarul titlului care a fost folosit mai ntai poate obtine interdictia folosirii titlului mai
recent. Aiscul confuiei este un element de fapt, depinde de notorietatea publicatiei i este
lasat la aprecierea instantei (France-"oir i France-"ud, Fou-rire i 4our-rire, les informations
industrielles et commerciales i les informations artisanales et commerciales, etc.). (ste
suficient pentru uurparea titlului s existe un singur numar din publicatie incriminata (de ex.,
revista *;uerir+ a obtinut condamnarea revistei *$edecine 7%+ pentru c aceasta si-a intitulat
un numar special, cu litere mari, *;uerir+).
imitarea sau falsificarea con inutului mesajului publicitar ' imitarea/ falsificarea nu se
refera la ideea publicitara (*ideile nu sunt brevetabile+), ci la mijlocul prin care se
materialieaa. $esajul publicitar poate face obiectul confuiei deoarece el repreinta un
mijloc prin care agentul economic retine atentia clientelei-tinta. n acest context, trebuie
incluse i te!nologiile moderne de comunicatie (8nternet), care desc!id noi posibilitati de
captare a clientelei. "-a decis n Franta c un *c!iosc telematic+, care nu este nici semn
distinctiv, nici marca protejata, nici denumire sociala, repreinta un mijloc de exploatare a
unei activitati comerciale. n consecinta, cel care il adopta este protejat prin ac iunea n
concuren a neloial, de utiliarea unui cod asemanator de catre un concurent n ceea ce
prive te 8nternet-ul propriu-is, ceea ce poate genera confuie este radicalul din denumirea
domeniului (care se compune din elementele urmatoare5 !ttp5//radicalul.com (org.sau alt
domeniu generic), respectiv .fr (.ro, etc. pentru domeniile locale). 2cest radical este unic i
permite identificarea titularului adresei de 8nternet (este posibil c acelasi agent economic s
aiba mai multe adrese, cu denumiri de domenii diferite). n caul n care denumirea unei
adrese creaa confuie, persoana care se considera afectata poate introduce fi o ac iune n
contrafacerea marcii (daca ea este titulara unei marci anterior nregistrate i un alt agent
economic a desc!is o adresa pe 8nternet care contine un radical identic cu marca respectiva '
speta decisa n Franta, cand titularului adresei pe 8nternet a fost obligat s retraga adresa), fie
o ac iune n concuren a neloial (daca numele domeniului reproduce un semn distinctiv
neprotejat, dar prin reproducerea respectiva se savarseste un paraitism sau este afectata
imaginea titularului semnului distinctiv).
..
4roblema cea mai debatuta n acest context5 disocierea ntre elementele banale i cele
originale (a caror imitare este sanc ionata) ale mesajului publicitare. $ai mult, c!iar
elementele banale pot deveni elemente de identificare a produsului/ ag.ec. prin repetare i
traditie.
substituirea de produse/ falsificarea de produse (art. 7 alin.. din - ../ .00.) '
subiectul activ i plaseaa propria marfa (sau marfa altui concurent cu care are o ntelegere n
acest sens) pretinand c nu mai are marfa concurentului (mai ales n caul bauturilor i
produselor farmaceutice.
#onfuia poate fi generata i prin imitarea desenelor i modelelor industriale. 8nsa,
titularul acestuia poate obtine condamnarea autorului faptei at6t pe baa actiunii n
contrafacere, cat i pe baa actiunii n concuren a neloial, cu conditia c n caul celei din
urma s dovedeasca existen a unor fapte distincte de cele invocate n sprijinul actiunii n
contrafacere (de ex., copierea mulajului unui model protejat 'ceea ce repreinta o copie
servila- este un fapt de concuren a neloial distinct de ac iunea n contrafacere, deoarece
permite autorului s economiseasca resurse cu cercetarea i pregatirea mulajului i n
consecinta el poate vinde la un pret mai scaut dec6t creatorul modelului original). n Franta,
jurisprudenta este constanta n condamnarea n concuren a neloial a celor care copie modele,
pentru simplul fapt c le vand la un pret inferior originalului (vanarea la pret inferior fiind
cea care distinge ntre contrafacere i concuren a neloial). n caul n care modelul copiat nu
dispune de protectie conform dreptului proprietatii intelectuale (de ex., ii lipseste noutatea sau
a caut n domeniul public), autorul care copie acest model poate n continuare fi condamnat
pentru concuren a neloial, daca se dovedeste c n acest fel a creat confuie n randul
publicului ntre cele doua produse sau c!iar daca exista numai riscul de a crea confuie. De
asemenea, i daca nu exista riscul de confuie, cel care a copiat modelul neprotejat poate fi
condamnat pentru concuren a neloial (cel mai probabil, n baa teoriei actiunii paraitare)
daca prin copiere a economisit resurse privind lansarea i perfectionarea produsului. 8nsa,
jurisprudenta francea nu condamna agen ii economici care copie un model neprotejat, daca
aceasta copiere/ imitatie este dictata de necesitati func ionale. Cu este considerata fapta de
concuren a neloial punerea n garda de catre titularul unui desen sau model industrial a
clientilor sai, c un concurent al sau vinde produse contrafacute, nsa este concuren a neloial
faptul de a scrie clientilor prevenindu-i c o ac iune n concuren a neloial a fost introdusa i
anticipand solutia de condamnare instantei.
#onfuia intre doua produse poate fi generata i prin imitarea marcii. #!iar daca
marca este protejata prin ac iunea n contrafacere, poate fi utiliata i ac iunea n concuren a
neloial datorita caracterului ei subsidiar (cumulativ sau alternativ cu contrafacerea). n caul
n care nu exista imitarea marcii, nu este posibil, folosind aceleasi fapte, s obtii condamnarea
n concuren a neloial (dar daca sunt dovedite alte mijloace de confuie dec6t cele care nu au
fost admise n legatura cu imitarea, ac iunea n concuren a neloial poate fi admisa). 4rin
imitarea marcii, se creeaa n acelasi timp confuie n randul clientelei n legatura cu originea
unui produs sau serviciu. n caul n care marca este complexa, toate elementele sale sunt
protejate prin intermediul actiunii n concuren a neloial, c!iar daca unele din acestea nu au
fost depoitate. 4entru a putea fi folosita ac iunea n concuren a neloial, trebuie s existe o
asemanare intre produsele oferite spre vanare, care a fost creata n mod voluntar pentru a
atrage clientela.
4entru unele drepturi, c cel asupra numelui comercial, emblema sau titlul unui iar/
reviste, care sunt protejate i c marci, jurisprudenta i doctrina francea considera c
protec ia prin marca este subsidiara, protec ia normala i obisnuita fiind asigurata prin
ac iunea n concuren a neloial. 4rin urmare, protec ia prin ac iunea n concuren a neloial
trebuie s ramana posibila, c!iar daca a fost introdusa i ac iunea n contrafacerea marcii.
.%
acte normative care reglementeaa anumite forme de confuie (drepturi de proprietate
intelectuala)5 D.;. 37/%::: privind producerea i comercialiarea fonogramelor) -egea 13/
.00. privind brevetele de inventii) -egea 93/.009 privind marcile
confuia din punct de vedere al protectiei consumatorilor (D.;. %./.00%, modificata
prin D.;. 79/%:::) ' intericerea de la comercialiare a produselor contrafacute sau
falsificate
II. DENI*RAREA
- ../ .00. nu foloseste expresia de *denigrare+, ci pe acea de *afirmatii mincinoase+
(care este insuficienta, deoarece uneori afirmatiile denigratoare sunt adevarate dar cu toate
acestea ele sunt sanc ionate c fapte de concuren a neloial). n l./ .00. sunt fapte de
denigrare cele descrise n art. 3 lit. g.
Definitie ' fapt de concuren a neloial ce consta n raspandirea de catre un agent
economic, n public, de afirmatii depreciative sau comparative contra reputatiei pe pia a ag.ec.
leat, n scop de discreditare a acestuia (discreditarea prive te reputatia ag.ec. leat si/sau
produsele sale). 2lta definitie (la francei)- a discredita un produs sau o persoana.
Deosebirea dintre denigrare i critica5
- critica este permisa daca este obiectiva, neutra i daca nu este facuta n scopul de a
promova interesele unui concurent n dauna concurentului criticat. (xista un drept la libera
critica, ce trebuie insa exercitat n anumite limite. De ex., o scrisoare care contine critici cu
privire la un fabricant poate fi difuata n reteaua de revanatori ai unei societati comerciale,
at6t timp cat ramane confidentiala i nu este nici denigratoare, nici destinata a deturna
clientela. #ritica nu trebuie s fie excesiva sau abuiva, context n care trebuie evaluat
critica umorisitica sau caricaturala. Denigrarea trebuie distinsa i de calomnie. n materie de
denigrare, nu se admite proba veritatii. 2stfel, aprecierile negative asupra unui concurent,
exacte fiind, pot fi considerate denigratoare, datorita lipsei lor de obiectivitate.
Deosebirea intre denigrare i informare5
- informarea trebuie s fie obiectiva, n scopul de a asigura transparenta pie ei.
8nformarea se realieaa n principal sub forma testarilor de marfuri.
,es arile de marfuri au un caracter denigrator daca informarea privind reultatele lor se
face numai n sens negativ, fr a arata i calitatile marfii descoperite n urma testarii. 4entru
a nu a fi asimilate denigrarii, tes arile de marfuri trebuie s fie facute de experti independenti,
impartiali, foarte calificati, testarea s fie obiectiva iar metodele i reultatele publicate s fie
exacte. n multe tari devoltate, tes arile de marfuri se fac de organiatii non-profit (asociatii
pentru protec ia consumatorilor, etc.) iar reultatele lor sunt n general acceptate de ag.ec.
producatori/ prestatori de servicii, c!iar daca sunt defavorabile acestora. 2ceste testari de
marfuri au de regula rolul de a informa consumatorii, de a asigura transparenta pie ei.
Denigrarea poate purta asupra persoanei concurentului, asupra intreprinderii sale (in
practica este dificil s diferentiei intre denigrarea persoanei i denigrarea intreprinderii sale),
asupra produselor i serviciilor concurente.
#el mai frecvent este atacata reputatia concurentului leat, prin referiri n scop de
discreditare la na ionalitatea, religia sau opiniile politice ale concurentului, la (in)competenta
s profesionala sau onorabilitatea sa, prin afirmatii pesimiste la situa ia economica sau
creditul comercial al concurentului.
.&
(lementele denigrarii
a) ac iunea de denigrare s favoriee activitatea comerciala a autorului denigrarii. (ste
totu i posibil c ac iunea de denigrare s nu favoriee pe moment pe autorul ei, dar s aiba
potentialul de a-l favoria pe termen mediu sau lung)
b) ag.ec. denigrat trebuie s fie suficient individualiat (c!iar daca nu este nominaliat).
"e considera c exista suficienta individualiare i atunci cand exista un numar limitat de
concuren i care pot fi lesne delimitati de persoana care recepteaa afirmatia denigratoare.
#and denigrarea este colectiva i vieaa un numar mare de concuren i, nu poate fi
sanc ionata dec6t daca cuprinde o critica excesiva i neonesta (de ex., afirmatiile false ale
conducatorilor unui supermarJet c produsele din carne ale fermierilor dintr-o anume regiune
au un con inut anormal de mare de substante c!imice, de aceea supermarJet-ul nu se mai
aproviioneaa de la acestia).
8n unele cauri este necesar s fie individualiat i produsul criticat.
4roblema5 publicarea de un ag.ec. a unei !otarari judecatoresti de condamnare a unui
concurent este un act de denigrareG Aaspunsul este afirmativ daca !otararea nu este definitiva.
De asemenea, este un act de denigrare daca publicarea !otararii 'c!iar definitive- are n
vedere numai aspectele negative i este insotita de comentarii rau-voitoare sau publicarea
!otararii se face la foarte mult timp de la data la care a devenit definitiva.
c) credibilitatea denigrarii ' credibilitatea depinde de subiectul caruia ii este adresata
afirmatia (se foloseste acelasi standard al consumatorului mediu c cel analiat la confuie)
dar este independenta de veracitatea con inutului afirmatiei (in acest domeniu, exceptio
veritatis nu joaca nici un rol, spre deosebire de calomnie).
d) publicitatea denigrarii (afirmatia denigratoare trebuie facuta public, altminteri nu
avem denigrare) ' depinde de nr. de destinatari ai afirmatiei denigratoare. 8mportant este cate
persoane ar putea recepta mesajul denigrator. #omunicarile confidentiale ale comerciantului
catre subordonatii sai prin care se refera la concuren a sunt licite c!iar daca n con inutul lor
sunt denigratoare, cu conditia c autorul comunicarii s creada n adevarul afirmatiilor sale
(ceea ce explica alin.% al art.3 lit.g din - ../ .00.). Daca aceste comunicari sunt devaluite
publicului de autorul lor, fapta este sanc ionata c un act de denigrare (fapta ar putea fi
sanc ionata c denigrare, c!iar daca autorul a facut o comunicare confidentiala, dar stia sau n
mod reonabil trebuia s stie c ascultatorii sai vor devalui aceasta comunicare n public).
8n doctrina francea, se considera c denigrarea contine urmatoarele elemente5
a) existen a unei informatii rautacioase sau peiorative cu privire la un produs sau un
serviciu, ori cu privire la o intreprindere. 8nformatia excesiva, emfatica, c!iar daca agen ii
economici sunt identificabili, nu este denigratoare atunci cand ea nu este de natura s induca
n eroare publicul. -a fel, n caul unei comparatii fanteiste. 8nformatia devine denigratoare
atunci cand aprecierile au un caracter tendentios.
b) persoana denigrata s fie identificata sau identificabila (adica, s poata fi recunoscuta
usor sau s fie identificabila fr dubiu). Denigrarea poate purta asupra unui concurent sau
asupra oricarui agent economic, nefiind necesar un raport de concuren a direct i strans intre
autor i victima. (ste suficient s existe o clientela finala identica. #at prive te victima, ea
este fie un agent economic individual, fie ansamblul unei profesii determinate.
.3
Dbiectul denigrarii il poate constitui nu numai o persoana (intreprindere), cat i un
produsele sau serviciile unui agent economic (acesta fiind de fapt caul cel mai frecvent n
practica). "ub pretextul informarii sau al comparatiei, un agent economic denigreaa
produsele sau serviciile altui agent economic, concurent sau nu, pentru a-i deturna clientela.
Deturnarea clientelei are insa un sens particular, adica nu inseamna neaparat de a captura
clientela victimei de catre autorul denigrarii, ci poate consta i numai n indepartarea ei, n
lipsa oricarui raport de concuren a intre victima i autor.
c) difuarea publica a informatiei rautacioase sau peiorative. Difuarea confidentiala a
informatiei denigratoare nu aduce atingere imaginii, reputatiei, produselor sau serviciilor unui
agent economic. ,otu i, documentele interne ale unui agent economic pierd caracterul
confidential atunci cand sunt difuate salariatilor cu scopul c s ajunga la cunostinta
clientelei informatiile denigratoare con inute n documentele interne.
8nformatiile denigratoare pot fi aduse la cunostinta publicului pe diverse cai5
intervieuri, anunturi n presa, ne=sletter, communicate, videocasete. "uportul cel mai des
utiliat este campania publicitara. 4rin publicitate se intelege adresarea unui destinatar tinta, a
unui mesaj n orice forma i natura, cu scopul de a valoria persoana sau intreprinderea n
contul careia este facuta aceasta comunicare. Cu are importanta ce mijloace foloseste agentul
economic agresor pentru a denigra, ceea ce conteaa este impactul acestor afirmatii asupra
clientelei ag.ec. leat, i anume discreditarea s (discreditarea presupune sentimente de
dispret, de neincredere sau c!iar de ura). Denigrarea poate fi directa sau indirecta (reclama
comparativa)
Reclama comparativa ' reclama destinata s convinga clientela (actuala sau
potentiala) a autorului ei de avantajele produselor/ serviciilor acestuia fata de cele ale
concurentului la care face trimitere reclama. n caul reclamei comparative, ceea ce este ilicit
este critica adusa concurentului sub forma discreditarii i nu efectuarea comparatiei. Daca este
facuta sub forma discreditarii, trebuie c ag.ec. leat s fie cel putin identificabil. Daca acesta
nu este identificabil, atunci comparatia este permisa c!iar daca nu este obiectiva.
8n (uropa (spre deosebire de "?2), reclama comparativa este nepermisa. #ea mai
periculoasa forma de reclama comparativa este cea aparent obiectiva, dar cu reticente n a
devalui toate elementele de diferentiere (de ex., se afirma c preturile concurentului sunt mai
mari dec6t cele ale autorului reclamei 'ceea ce este adevarat-, fr a arata insa i ce elemente
conduc la aceste diferente de pret).
Aeclama comparativa este licita daca apare c o riposta la o agresiune din partea unui
concurent, cu conditia c agresiunea s fie actuala i ilicita iar riposta s fie necesara (riposta
nu este necesara daca se poate contracara ac iunea agresorului prin apelul la instanta sau la un
organ administrativ).
"pre deosebire de reclama comparativa, reclama superlativa este totdeauna permisa
(*produsul meu este cel mai bun i desfide orice concuren a+). De asemenea, este permisa i
reclama prin care se pun n valoare progresele te!nice, comerciale, rela iile cu publicul ale
autorului reclamei, evitandu-se orice referinta inutila la un concurent.
III. DE&OR*ANI&AREA PRODUC IEI SAU A INTREPRINDERII
CONCURENTE
.7
- contine un conglomerat de fapte care au aceeasi finalitate5 organiarea interna a ag.ec.
leat este afectata datorita mijloacelor neoneste folosite de concurentul agresor. 4rin
asemenea fapte se intervine n modul de func ionare a intreprinderii comerciale a
concurentului leat fr permisiune ag.ec. leat, ceea ce repreinta o incalcare a libertatii
comerciale a concurentului leat.
8n dreptul france, se distinge intre deorganiarea intreprinderii (atragerea de
salariati) furtul sau divulgarea de secrete, Jno=-!o=, metode comerciale) deorganiarea
circuitelor comerciale) crearea unei intrerpinderi noi n conditii susceptibile de a deturna
clientela) , care vieaa un operator economic n particular, i deorganiarea pie ei (vanarea
n pierdere, pretul de apel, paracomercialism), care vieaa un ansamblu de agen i economici
care produc marfuri identice sau similare (aceasta forma de deorganiare este n general
sanc ionata pe baa unor altor temeiuri juridice ' acte juridice cum sunt Drdonanta din .091,
care interice practicile paracomerciale, vanarea n pierdere, etc.). ?ltima categorie de acte
nu este tratata de Aipert c acte de concuren a neloial. n ceea ce prive te crearea unei
intreprinderi concurente, se porneste de la premia libertatii comer ului i a concuren ei, astfel
incat este licita concuren a pentru cucerirea aceleiasi clientele sau a aceleiasi portiuni din
pia a. -ibertatea comer ului implica libertatea de a constituie intreprinderi comerciale, astfel
c salariatii pot participa la sau la constituirea unei intreprinderi concurente cu a fostului
patron, aceasta nu este un act condamnabil n sine. -a expirarea contractului sau de munca,
salariatul se bucura de o deplina libertate de a-si concura patronul. $ai mult, pe perioada
contractului de munca salariatul i poate organia viitoarea activitate concuren a cu a
patronului, daca exercitiul efectiv al acesteia are loc numai dupa incetarea contractului de
munca. -ibertatea concuren ei nu este fr limite. #onstituirea intreprinderii poate fi un act de
concuren a neloial, daca ea se face n conditii suscpetibile de a deturna clientela fostului
patron. Aeprosul cel mai frecvent adus intreprinderii nou create este atragerea (demarc!age)
clientelei. 2cesta nu este un act neloial n sine, dec6t n caul n care se folosesc mijloace
doloive pentru a atrage clientela. 2tragerea clientelei fostului patron prin intreprinderea
creata de fostul salariat este condamnabil daca este facut sistematic. Cu este permisa folosirea
n cadrul noii intreprinderi a unor mijloace dobandite de la fostul sau actualul patron, cu
scopul de a deturna clientela acestuia, de a-si apropria secrete de fabrica sau de a sustrage n
mod sistematic informatii, proiecte i documente de la intreprinderea victima. Cu este permis
c noua intreprindere s se pretinda drept intreprinderea concuren a sau s intretina confuie
n sanul clientelei sau se denigree fostul patron sau s practice atragere salariatilor fostului
patron, cu scopul de a-si apropria Jno=-!o=-ul acestuia i s reconstituie fosta forta de
vanare. n caul n care a fost inc!eiata o claua de ne-concuren a i aceasta este valabila
(sunt conditii stricte de validitate, deoarece o asemenea claua infrange principiul libertatii
comer ului), daca ea este incalcata va fi sanc ionata pe temeiul concuren ei neloiale, cel mai
adesea c deorganiare .
8n ceea ce prive te preluarea salariatilor unui concurent (debauc!age), nu exista o
obiectiune de principiu. 2ceasta posibilitate decurge din libertatea comer ului i libertatea
muncii. -ibertatea muncii permite unui salariat s incetee activitatea/ contractul cu
angajatorul sau, pentru a se pune n slujba unui concurent. 2gentului economic respectiv nu ii
este interis s negociee i s agreee clauele contractului de munca cu un salariat al
concurentului, at6t timp cat salariatul a anunta fostul patron c intentioneaa s incetee
contractul de munca.
.1
4reluarea salariatilor unei intreprinderi concurente este neloial atunci cand ofertele de
munca adresate salariatilor unui concurent sunt repetate n mod sistematic i acompaniate de
manevre care n mod manifest au scopul de a deg!ia preluarea. n adevar, preluarea
salariatilor este un mod de deorganiare a intreprinderii, fapt de concuren a neloial, n
masura n care personalul constituie un element esential al luptei concuren iale, prin
intermediul caruia se obtine accesul la la Jno=-!o=-ul intreprinderii i la rela iile acesteia cu
clientii. n acest context, at6t tentativa de preluare, cat i preluarea sunt condamnabile .
4reumtiile de preluare a personalului sunt insuficiente, trebuie s existe un fapt ilicit. n
jurisprudenta francea exista trei categorii de preluare condamnabila5 preluarea masiva sau
sistematica a salariatilor concurentului sau unui concurent potential) preluarea n scopul
deturnarii Jno=-!o=-ului concurentului ) preluarea concertata, evidentiata prin plecarea
simultana a mai multor salariati.
8n ceea ce prive te deorganiarea productiei i activitatii comerciale, exista mai multe
categorii de fapte5 aproprierea Jno=-!o= i a secretelor de fabrica, afectarea activitatii
comerciale.
2proprierea Jno=-!o= i secrete de fabrica rupe egalitatea n utiliarea mijloacelor de
concuren a, deorganiand productia unei intreprinderi. "ecretele de fabrica pot fi definite c
procedee de fabricatie care ofera un interes comercial, av6nd un caracter industrial i secret
(dar caracterul secret este relativ, n sensul c nu este liber accesibil publicului, secretul de
fabrica fiind un procedeu te!nic brevetabil sau nu). n plus, pentru a fi protejat, secretul de
fabrica trebuie s aiba o anumita originalitate.
.>
Kno=-!o=-ul nu este un secret de fabrica, este un ansamblu de informatii, de cunostinte
te!nice reultand din experienta intreprinderii. 8ntr-o alta definitie, mai elaborata, Jno=-!o=-
ul este definit c o cunostinta te!nica transmisibila, care nu este insa accesibila publicului i
ne este brevetata. (l constituie fructul muncii altuia i apropierea lui este neloial. "unt
diverse procedee care permit detunarea Jno=-!o=-ului unui concurent5 preluarea salariatilor
unui concurent) constituirea unei intreprinderi concurente de catre fostii salariati sau spionajul
comercial. 2lte mijloace folsite5 contractul de de distributie i repreentare comerciala,
contractul de distributie exclusiva, contractele care se baeaa pe comunicare savoir-faire
(licenta, francia). n caul contractului de francia, beneficiarul este tinut de obligatia de
confidentialitate pe perioada contractului. n caul n care i incalca aceasta obligatie, el
raspunde contractual iar tertul complice raspunde delictual. -a expirarea contarctului, daca
beneficiarul nu este tinut de o claua de ne-concuren a, el poate utilia Jno=-!o= primit cu
conditia de a nu savarsi un fapt de concuren a neloial. Detinatorul Jno=-!o=-ului se poate
apara impotriva actelor de incalcare a acestora invocand incalcarea interdictiei de divulgare a
secretelor de fabrica, invocarea furtului de informatii, prin ac iunea n concuren a neloial
(impotriva concuren ilor) sau prin ac iunea n raspundere civila delictuala (contra persoanelor
care nu ii sunt concurente). n caul n care apeleaa la ac iunea n concuren a neloial,
detinatorul Jno=-!o= trebuie s demonstree fapta ilicita, prejudiciul i legatura de
caualitate intre fapta ilicita i prejudiciu. Fapta ilicita consta n incalcarea unei uan e
comerciale, dar trebuie stabilit daca detinatorul nu trebuia s ia anumite masuri de precautie.
4rejudiciul consta n pierderea unei situa ii privilegiate, care confera detinatorului
exclusivitatea asupra cunostintei respective. 2stfel, un agent economic care, cu ocaia unor
negocieri cu un potential detinator de brevet, a folosit n interes propriu i fr a fi autoriat
anumite indicatii te!nice devaluite de acesta din urma, trebuie s fie considerat c savarsind
o fapta de concuren a neloial. -a fel, agentul economic care comanda unui sub-furnior
fabricarea unor piese, conform planurilor transmise de un alt partener contractual. -a fel, un
salariat care foloseste Jno=-!o= dobandit de la angajatorul sau, n interes propriu sau il
devaluie unui nou angajator ) insa salariatul nu savarseste o fapta ilicita daca nu foloseste n
mod abuiv asemenea cunostinte, lucru greu de distins n practica. "-a decis c!iar, n Franta,
c un salariat are obligatia de a pune la dispoitia noului angajator, cunostintele sale te!nice i
experienta dobandita anterior, primind pentru aceasta un salariu, dar fr a avea dreptul la o
redeventa suplimentara. n orice ca, nu ar putea fi folosita ac iunea n imbogatire fr justa
caua atunci cand detinatorul de Jno=-!o= nu beneficiaa de un drept privativ (caul celui
care este titularul uni Jno=-!o= de notorietate publica), deoarece odata cauta n domeniul
public, te!nica poate fi folosita de oricine, deci imbogatirea este legitima.
#u privire la faptele care deorganieaa activitatea comerciala, n Franta intra n
categoria faptelor de concuren a neloial numai cele care nu sunt incriminate printr-un text de
lege. 2stfel, mascarea panourilor publicitare ale unui concurent, deturnarea comenilor,
preluarea masiva a produselor unui concurent, utiliarea fisierelor unei intreprinderi, vanarea
unui soft=are care permite duplicarea cu usurinta a soft=are-ului elaborat de fabricant i
facand ineficace dispoitivul anti-piraterie.
Cerespectarea unei reglemantri poate fi un act de concuren a neloial sub forma
deorganiarii deoarece confera celui care incalca reglementarea unui avantaj concuren ial.
2stfel, o persoana care afectueaa acte de comer fr a respecata formalitatile administrative
i fiscale care incumba comerciantilor din categoria sa, este favoriat n raport cu concuren ii
sai
I+. ACAPARAREA A*RESI+ A CLIENTELEI
.9
- alt conglomerat de fapte prin care se depasesc limitele normale ale raportului juridic de
concuren a. De data aceasta, *atacul+ nu se mai desfasoara direct impotriva concurentului
leat, ci impotriva clientelei acestuia (tinta directa este clientela. -a celelalte categorii de fapte
de concuren a neloial, clientela era tinta indirecta). $ulte din aceste fapte sunt considerate c
agresiuni i impotriva consumatorilor, fiind sanc ionate c atare (definitie a practicilor
comerciale abuive n art.% din interdictie generala n art. D.;. %./.00%, modificat prin D.;.
79/%:::) interdictie a lor n art.0, aceeasi lege- v. i art.31 lit.a pentru amenda).
$odalitatile cel mai des intalnite de acaparare agresiva a clientelei5
- publicitatea mincinoasa ( art. 3 lit.f din - ../ .00.) ' are drept scop inducerea n
eroare a publicului pentru a crea o situa ie de favoare a ag.ec. agresor n detrimentul celui
leat. n caul publicit ii mincinoase asistam la interferenta dintre dreptul concuren ei i
protec ia consumatorilor, deoarece consumatorii se bucura de mijloace speciale de protec ia
impotriva publicit ii mincinoase. #eea ce inseamna insa c ag.ec. agresor poate fi sanc ionat
at6t pt. incalcarea dreptului concuren ei, cat i pentru incalcarea protectiei consumatorilor.
- contracte ilicite (- ../ .00. art. 3 lit. d ' vanarea *bulgare de apada+- i lit. e '
vanarea cu premiu). -a vanarea *bulgare de apada+, ceea ce nu este permis este
conditionarea vanarii de aducerea unor noi clienti de catre cumparator, dar o vanare cu
prima (cu reducere de pret) i fr alte conditionari este perfect permisa, cel putin n sistemul
nostru de drept (in Franta, soldarea marfurilor este permisa numai daca marfurile au fost
oferite cu pretul initial cel putin o perioada de timp prescrisa de lege, de regula o luna). -a
vanarea cu premiu, ceea ce nu se permite este inducerea n mintea cumparatorului a ideei de
castig prin !aard cu conditia s cumpare n prealabil produsul respectiv, cu alte cuvinte
cumpararea produsului repreinta *biletul de intrare+ la loterie (daca insa cumparatorul
participa la o loterie sau un concurs unde se acorda premii n produse sau servicii, nu mai
avem vanare cu premiu deoarece concurentul nu este *fortat+ s cumpere produsul n
prealabil, ci produsul repreinta c!iar castigul sau).
+an'area )ul%are de 'a!ada
Lanarea *bulgare de apada+ consta n a propune unui cumparator o reducere a pretului
pentru produsul cumparat daca el aduce alti clienti care accepta s cumpere produsul la
acelasi pret, cu posibiliatea de a beneficia de aceeasi reducere de pret daca aduc alti clienti
s.a.m.d. 4rincipala critica adusa acestei vanari este caracterul ei inselator.
8n caul n care vanarea bulgare de apada prive te vanarea de marfuri, trei elemente
trebuie intrunite5
i. trebuie s existe o oferta de marfuri catre public, propusa n cadrul unui contract
de vanare)
ii. trebuie s existe speranta pentru cumparator de a obtine o reducere de pret sau
c!iar un produs gratuit)
iii. pentru a obtine reducerea de pret, cumparatorula are obligatia de a aduce noi
cumparatori, care cumpara produsul la acelasi pret sau care pot beneficia de un
pret redus daca aduc la randul lor alti clienti
+an'area ,)u- )ac./
.0
(ste o forma de vanare la francei care consta n obligatia vanatorului de a
rascumpara bunul la pretul de cumparare intr-un anumit termen. Lanarea poate fi analiata
c o vanare sub conditie reolutorie, deoarece cel care declanseaa operatiunea de
rascumparare este consumatorul, remitand bunul. (l insa poate s nu faca acest lucru, ceea ce
inseamna c exista un element aleatoriu al rascumpararii Mmai corect ar fi termen reolutoriu,
daca vanatorul are obligatia i nu numai simpla optiune de a rascumpara bunulN.
Hursiprudenta francea a condamant aceasta practica drept publicitate inselatoare. #onform
unor autori, o asemenea practica ar fi permisa numai daca oferta vanatorului este clara i nu
contine elemente de natura a induce n eroare consumatorul iar consumatorul primeste la
returnarea produsului, un produs nou din care se scade pretul produsului vec!i.
+an'area le%ata
4rin aceasta forma de vanare, vanatorul grupeaa n acelasi lot mai multe produse
diverse i conditioneaa vanarea unuia de ac!iitionarea altui produs, sau vinde un produs la
un pret redus cu conditia c cumparatorul s cumpere i un serviciu sau un alt produs.
Datorita reducerii pretului, cumparatorul este tentat s cumpere tot ansamblul, desi la inceput
era interesat numai de unul din elemente. n ceea ce prive te natura acestei operatiuni, ea
acopera nu numai promovarea vanarilor unui produs, legandu-l de altul mai atractiv pentru
consumator, dar i orice operatiune economica care leaga doua operatiuni cu titlu oneros. De
exe., jurisprudenta francea a condamnat practica unei societati mutuale de asigurari, care a
obligat membrii sai care au subscris o polita de asigurare *pentru ca de boala i interventii
c!irurgicale+, s subscrie i o polita *accident i incendiu+ pentru a putea s beneficiee de
polita pentru ca de boala.
+an'area cu !ri"a
4rintre te!nicile de promovare destinate a ameliora vanarile detailistului, vanarea cu
prima este printre cele mai vec!i. Daca intial prima consta n mai multe produse pentru
acelasi pret, pe masura accentuarii concuren ei ea a imbracat i alte forme5 servicii
suplimentare, produse diferite, reducerea pretului n caul unei cumparari suplimentare, etc.
(xplicatia reglemantrii acestui tip de vanare se poate justifica prin trei considerente5
- vanarea cu prima are un caracter inselator. Lanatorul atrage consumatorul prin
oferirea unui cadou, desi consumatorul va plati cadoul, sub o forma sau alta (argumentul cel
mai puternic))
- aspectul inflationist. 4retul produsului principal creste cu pretul cadoului (000))
- aspectul concuren ial. Cu toti comerciantii au resursele necesare pentru a investi n
acest tip de promovare
#onditiile de existen a ale acestui tip de vanare
a( Cu exista nici o limitare n ceea ce prive te persoanele care pot acorda prima, n
Franta. De aceea, s-a considerat c reglementarea vanarii cu prima se aplica i agricultorilor,
profesiunilor liberale.
%:
@eneficiarul vanarii cu prima poate fi numai consumatorul. 2ceasta deoarece prima
are un caracter inselator, consumatorul fiind atras de prima acorda mai putina atentie
elementelor care sunt determinante pentru alegerea unui produs sau serviciu. 4rin urmare,
vanarea cu prima este licita daca beneficiarul este un revanator, exceptand caul n care
incalca alte reguli ale concuren ei loiale/ licite. Lanarea cu prima este licita i atunci cand ea
are loc intre doi agen i economici, insa cu scopul de a permite revanatorului s ofere
consumatorului un pret mai bun (in Franta, pe motiv c textul penal trebuie interpretat
restrictiv). n sc!imb, n caul n care cumparatorul este un o persoana fiica (#i 1uridica0)
care n activitatea s este considerat un agent economic (de ex., un avocat, comerciant
persoana fiica), dar n alte activitati este un consumator, vanarea cu prima catre acesta ar
trebui s atraga aplicarea legislatiei specifice.
)( #onform unor autori francei, legea sanctioneaa at6t vanarea cu prima directa, cat
i oferirea unei prime c!iar daca vanarea sau prestarea serviciului nu s-a realiat inca.
,rebuie s intelegem c poate exista o vanare cu prima directa care s nu fie precedata de o
publicitate care s o anunteG 2cesti autori raspund afirmativ, considerand c nu ar putea fi
incriminata oferirea unui cadou (unui avantaj suplimentar) n timpul unor negocieri, fr a
exista o vanare cu prima.#eea ce inseamna ca, pentru a se aplica, legea trebuie s se refere la
o oferta publicitara (poitie care nu a fost confirmata de instante sau de administratie). #eea
ce s-a decis de catre instantele francee este c interdictia exista, c!iar daca oferta de prima
este reervata numai unei anumite categorii de consumatori.
c( ,rebuie s existe o operatiune suport (un contract de vanare de produse sau servicii,
ori o oferta de vanare de produse/ servicii).
d( ,rebuie s existe o legatura juridica intre operatiunea suport i prima. 2stfel,
acordarea unui cadou fr a avea legatura cu o operatiune comerciala , nu constituie vanare
cu prima. ?n producator care ofera un cadou clientilor sai (consumatori) propunandu-le s
comande produsele sale, nu repreinta o vanare cu prima- n fond, unii clienti pot s
comande iar altii nu, pastrand cadoul. Din aceeasi perspectiva se pune problema aprecierii
practicii unui supermagain care ofera transport gratuit clientilor sai, pentru a-i aduce la
magain, fr c acesti clienti s aiba nici o obligatie de a cumpara. Desi o instanta francea
de apel a considerat c exista o vanare cu prima, #urtea de casatie a decis c este vorba de o
liberalitate i de o vanare cu prima, aratand c *beneficiarul transportului nu are obligatia de
a cumpara i n conescinta nu exista nici o legatura intre prestarea transportului i vanarea
sau o prestatie oarecare cu titlu oneros+.
8nsa, acordarea unui cadou de catre o prima societate cu scopul c consumatorul s
inc!eie un contract oneros cu a doua societatea, repreinta o vanare cu prima realiata de a
doua societate. 2stfel, o societate care vindea mobila oferea unor clienti *preselectionati+,
acordandu-le bilete de avion, fr a creea insa nici o legatura intre vanarea mobilei i biletele
de avion. ,otu i, acordarea acestor biletela date fixe presupunea cumpararea unui sejur,
organiat de agen ia de turism emitenta a biletului de avion. 8nstanta francea a decis c n
acest ca este vorba de o vanare cu prima realiata de agen ia de turism, societatea
vanatoare de mobila av6nd rolul de a incita consumatorul s cumpere biletul de avion de la
agen ia de turism.
e( ,rebuie s existe o legatura intre aceleasi persoane, respectiv persoanele care inc!eie
operatiunea suport trebuie s fie aceleasi cu persoanele care acorda, respectiv primesc prima.
f) ,rebuie s existe o prima. 4rima repreinta elementul de atractie i se bucura de o
reglementare speciala n Franta (xista trei categorii de prime5 prima n marfuri, prima n
prestari de servicii i prima n bani.
%.
CAP. II. RASPUNDEREA N MATERIA FAPTELOR DE
CONCUREN A NELOIAL
I. Cadrul %eneral al re%le"antrii
I.2. Con#idera3ii %enerale. #oncurenOa este un element definitoriu al economiei de
piaO Pi repreint motorul devoltrii economico-sociale.
n general prin concurenO se nOelege o confruntare ntre tendinOe adverse, care converg
spre acelaPi scop. 4rin concurenO, n sens juridic nOelegem confruntarea dintre agenOii
economici cu activitOi similare sau asemntoare, exercitate n domeniile desc!ise pieOei
pentru c6Ptigarea Pi conservarea clientelei, n scopul rentabilirii propriei intreprinderi.
Pre"i#e. Din punct de vedere economic, concurenOa, pentru a fi posibil presupune o
piaO organiat pe baa urmtoarelor reguli5 independenOa Pi descentraliarea activitOii de
producOie, de distribuOie Pi de consum, libertatea de iniOiativ fr constr6ngeri sau limitri, de
ordin administrativ Pi proprietatea privat asupra unui procent semnificativ din totalitatea
mijloacelor de producOie.
Func3ii. n condiOiile de piaO liber concurenOa ndeplinePte c6teva funcOii definitorii5
- facilitea ajustarea automat a cererii Pi ofertei n toate domeniile
- vieOii economice)
- mpiedic fixarea preOurilor printr-o politic de monopol exercitat
- de anumiOi agenOi economici)
- stimulea invenOiile Pi inovaOiile, crearea de produse ori servicii noi
- de o calitate tot mai bun)
- asigur o alocare raOional a resurselor n funcOie de diferitele
- utilitOi solicitate pe piaO)
- stabilePte o repartiare a beneficiilor proporOional cu contribuOia
- efectiv a agenOilor economici n activitatea de producere a unor bunuri Pi de
prestare a unor servicii Pi de distribuOie a acestora.
For"ele concuren3ei. n funcOie de anumite criterii n literatura juridic de specialitate
se face deosebire ntre mai multe forme ale concurenOei. Dup gradul de libertate se distinge
ntre concurena pur sau perfect Pi concurena eficient sau posibil.
#oncurenOa pur sau perfect are trsturi cum ar fi5 atomicitatea pieOei (un numr mare
de agenOi mici Pi mijlocii), omogenitatea produselor Pi serviciilor (relativa similitudine
calitativ a acestora), transparenOa (posibilitatea consumatorilor de a cunoaPte caracteristicile
Pi preOurile produselor care li se ofer), pluralitatea de opOiuni mobilitatea factorilor de
producOie determinat de factori care Oin exclusiv de piaO. n raport cu acest tip de concurenO
statul nu intervine n economie dec6t pentru asigurarea condiOiilor optime pentru desfPurarea
spontan a concurenOei economice. #oncurenOa perfect a funcOionat n perioada de nceput a
capitalismului. n timp, tendinOa a fost de a se promova o alt form a concurenOei denumit
convenOional concurenO eficient sau posibil.
8ntervenOia statului n caul concurenOei eficiente const n ndeplinirea de ctre acesta a
unor funcOii de reglementare, de asistenO Pi de gestiune
%
.
2
Funcia de relementare nu a !ost niciodat" abandonat" de #reun stat. $onderea
acestor !uncii di!er" dup" enul de politic" economic" promo#at, care poate % liberal sau
social.
%%
#oncurenOa eficient se concretiea prin trei trsturi specifice Pi anume5
- caracterul desc!is al pieOei (toOi agenOii economici se bucura de accesul liber pe
piaO))
- libertatea de acOiune pe piaO (toate intreprinderile Pi pot stabili n mod autonom
politica n raport cu ceilalOi concurenOi i cu consumatorii))
- toOi utiliatorii Pi consumatorii s beneficiee de un grad satisfctor de libertate
n alegerea furniorului Pi a mrfii dorite.
$odelul concurenOei este flexibil Pi rspunde n mod corespuntor unor exigenOe
conjuncturale impuse de piaO Pi este larg adoptat n teoria dreptului c Pi n jurisprudenO,
inclusiv de jurisprudenOa #urOii de HustiOie a #omunitOilor (uropene.
Dup cum prin practicile concurenOiale ale agenOilor economici se ncalc dispoiOiile
legale care reglementea domeniul concurenOei se face distincOie ntre concurena licit i
concurena ilicit. #oncurenOa ilicit poate fi de asemenea clasificat n concuren interzis
Pi concuren neloial. #oncurenOa interis apare n domenii scoase de lege din sfera
competenOei. #oncurenOa neloial apare n domeniul n care competiOia este permis prin lege
dar trebuie desfPurat cu mijloace oneste. n concluie, aPa cum s-a observat, ne aflm n
caul concurenOei interise atunci c6nd se sv6rPePte un act fr drept (interis de lege) Pi n
caul concurenOei neloiale atunci c6nd un act, n principiu permis este realiat printr-un
exerciOiu abuiv al unui drept.
4rin concuren3 neloial trebuie s nOelegem sv6rPirea n domeniile desc!ise
competiOiei economice, a unor fapte contrare legii sau uanOelor cinstite ale activitOii
comerciale, n scopul captrii clientelei unor rivali de pe piaOa relevant, produc6ndu-se astfel
prejudicii materiale Pi/sau morale, preente sau eventuale. #oncurenOa neloial nu trebuie
confundat cu activitOile pe care le poate desfPura titularul unui drept de proprietate
industrial, cu practicile monopoliste, sau cu anumite msuri ce se iau pentru protecOia
consumatorului. 4otrivit art. % din -egea nr. ../.00., privind combaterea concurenOei
neloiale
&
, constituie concuren3 neloial orice act sau fapt contrar uanOelor cinstite n
activitatea industrial Pi de comercialiare a produselor, de execuOie a lucrrilor, precum Pi de
efectuare a prestrilor de servicii.
n practica judiciar uneori se face confuie ntre concurenOa onest Pi cea neloial.
4entru a-Pi acapara clientela un comerciant are dreptul s uee de toate practicile oneste
pentru a obOine acest lucru, inclusiv practicarea unor preOuri mai mici dec6t un alt agent
comercial concurent cu acelaPi profil de activitate.
I.4. Re%i"ul 1uridic al concuren3ei. E5olu3ia re%le"entrilor 6n dre!tul intern.
8niOial actele de concurenO neloial erau supuse regimului juridic de drept comun al
rspunderii delictuale prevut n art. 009 #. civ. $ai t6riu au fost adoptate acte normative
specifice din care amintim5 Le%ea din 27 "artie 2889 asupra comerOului ambulant, Le%ea
concuren3ei neloiale din 28 "ai 2:;4 Pi Decretul !entru re%le"entarea <i controlul
cartelurilor din 2= "ai 2:;7 completat prin -egea din %1 septembrie .0&0.
n anii regimului comunist nu a existat, practic, o legislaOie specific n domeniul
concurenOei. (conomia era baat aproape exclusiv pe proprietatea statului asupra mijloacelor
de producOie Pi avea un caracter planificat. 2ceast stare de fapt este fireasc av6nd n vedere
c monopolul de stat n economie Pi planificarea rigid sunt prin definiOie incompatibile cu
libertatea pieOei Pi concurenOa. 2numite reglementri erau prevute n legislaOie dar acestea
nu erau aplicabile dec6t n domeniul activitOilor de comerO exterior.
Dup .090, odat cu abolirea regimuli politic comunist s-au adoptat numeroase
reglementri cu incidenO n sfera concurenOei.
&
$ublicat" 'n (onitorul )%cial nr. 2* din &+ ianuarie 1991, modi%cat" ,i completat" de
Leea nr. 21-199. ,i Leea nr. 298-2++1
%&
De prim nsemntate sunt dispoiOiile constituOionale referitoare la economie Pi
funcOiile publice. n art. .&7 din #onstituOie se stabilePte c Qeconomia Aom6niei este o
economie de piaO, iar statul trebuie s asigure libertatea comerOului, protecOia concurenOei
loialeR+, iar n art. .&1 se prevede c Qstatul ocrotePte proprietatea care este public sau
privat+. ,ot n art. .&1 paragraful 1 se stabilePte c Qproprietatea privat este n condiOiile
legii inviolabil+. 2rt. 33 stabilePte c Qdreptul de proprietate precum Pi creanOele asupra
statutului sunt garantate+ Pi c Qproprietatea privat este ocrotit n mod egal de lege,
indiferent de titular+. -a dispoiOiile constituOionale am putea aduga reglementrile cuprinse
n convenOiile internaOionale pe care Aom6nia le-a ratificat, Pi n tratatele constitutive ale
?niunii (uropene.
#a reglemantri obiPnuite cu incidenO implicit sau explicit n sfera concurenOei pot fi
menOionate5 -egea nr. .7/.00: (cu modificrile Pi completrile ulterioare) privind
reorganiarea unitOilor economice de stat c regii autonome Pi societOi comerciale, -egea nr.
&./.00: privind societOile comerciale, modificat Pi republicat, -egea nr. ../.00. privind
combaterea concurenOei neloiale, -egea nr. %./.001 (republicat) privind regimul concurenOei.
DispoiOiile cuprinse n legi speciale se completea cu reglementrile de drept comun
prevute n #odul comercial, #odul civil, #odul penal, #odul de procedur civil, #odul de
procedur penal.
I.;. R#!underea 1uridic !entru fa!tele de concuren3 neloial
R#!underea ci5ila. 4otrivit art. & din -egea nr. ../.00. faptele de concurenO neloial
atrag rspunderea civil n condiOiile acestei legi. #omerciantul care sv6rPePte un act de
concurenO neloial va fi obligat s ncetee sau s nlture actul Pi dup ca s plteasc
despgubiri pentru daunele pricinuite. n msura n care actele sau faptele de concurenO
neloial constituie contravenOii sau infracOiuni Pi au cauat daune patrimoniale sau morale, cel
prejudiciat este n drept s se adresee instanOei competente cu acOiune n rspundere civil
delictual. #6nd fapta a fost sv6rPit de un salariat n exercitarea atribuOiilor de serviciu,
comerciantul rspunde solidar cu salariatul, cu excepOia situaOiei n care dovedePte c potrivit
uanOelor nu putea mpiedica fapta.
"oluOionarea acOiunilor civile n materia concurenOei neloiale este de competenOa
tribunalului locului sv6rPirii faptei sau n a crei ra teritorial se afl sediul p6r6tului sau
inculpatului) n lipsa unui sediu este competent tribunalul de la domiciliul p6r6tului sau
inculpatului.
Dreptul la acOiune civil se prescrie n termen de . an de la data la care pgubitul a
cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc dauna Pi pe cel care a cauat-o, dar nu mai t6riu de &
ani de la sv6rPirea faptei.
R#!underea contra5en3ional. #onform art. 3 din -egea nr. ../.00. urmtoarele
fapte constituie contravenOii, dac nu sunt sv6rPite n astfel de condiOii nc6t s fie
considerate, potrivit legii penale, infracOiuni5
oferirea serviciilor de ctre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori
acceptarea unei asemenea oferte)
divulgarea, ac!iiOionarea sau folosirea unui secret comercial de ctre un comerciant
sau un salariat al acestuia, fr consimOm6ntul deOintorului legitim al respectivului secret
comercial Pi intr-un mod contrar uanOelor comerciale cinstite)
nc!eierea de contracte prin care un comerciant asigur predarea unei mrfi sau
executarea unor prestaOii n mod avantajos, cu condiOia aducerii de ctre client a altor
cumprtori cu care comerciantul ar urma s nc!eie contracte asemntoare)
comunicarea sau rsp6ndirea n public de ctre un comerciant de afirmaOii asupra
intreprinderii sale sau activitOii acesteia, menite s induc n eroare Pi s i creee o situaOie de
favoare n dauna unor concurenOi)
%3
comunicarea, c!iar fcut confidenOial, sau rsp6ndirea de ctre un comerciant de
afirmaOii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mrfurilor/serviciilor sale, afirmaOii de
natur s dunee bunului mers al intreprinderii concurente)
oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte
avantaje salariatului unui comerciant sau repreentanOilor acestuia, pentru c prin purtare
neloial s poat afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaPte sau a folosi clientela s ori
pentru a obOine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana n dauna unui concurent)
deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legturilor stabilite cu aceast
clientel n cadrul funcOiei deOinute anterior la acel comerciant)
concedierea sau atragerea unor salariaOi ai unui comerciant n scopul nfiinOrii unei
societOi concurente care s captee clienOii acelui comerciant sau angajarea salariaOilor unui
comerciant n scopul deorganirii activitOii sale.
#ontravenOiile prevute la lit. a)-c) se sancOionea cu amend de la .:.:::.::: lei la
.::.:::.::: lei, iar cele prevute la lit. d)-!), cu amend de la .7.:::.::: lei la .7:.:::.:::
lei. 2ctualiarea cuantumului amenilor se face prin !otr6re a ;uvernului, n funcOie de rata
inflaOiei. "ancOiunea poate fi aplicat Pi persoanelor juridice. #ontravenOiile se constat, la
sesiarea prOii vtmate, a camerelor de comerO Pi industrie sau din oficiu, de ctre personalul
de control mputernicit n acest scop de Dficiul #oncuren ei, care aplic Pi amenda.
n caurile de concurenO neloial ce afectea n mod semnificativ funcOionarea
concurenOei pe piaOa relevant afectat, Dficiul #oncurenOei va sesia #onsiliul #oncurenOei
pentru soluOionarea caului n conformitate cu dispoiOiile -egii concurenOei nr. %./.001.
Dficiul #oncurenOei va transmite camerelor de comerO Pi industrie teritoriale actele de
deciie adoptate pentru caurile de concurenO neloial care constituie contravenOie, conform
prevederilor preentei legi.
4revederile privind sancOionarea contravenOiilor se completea cu dispoiOiile D. ;.
Cr. %/%::. (modificat Pi completat) privind regimul juridic al contravenOiilor. ,ermenul de
prescripOie este de & ani.
I.9. Autorit3i #!eciali'ate 6n !re5enirea <i co")aterea fa!telor <i actelor care
6ncalc re%i"ul concuren3ei.
4entru controlul desfPurrii activitOilor comerciale n spiritul concurenOei n Oara
noastr au fost nfiinOate autoritOi specialiate din care cele mai repreentative sunt5 #onsiliul
#oncurenOei Pi Dficiul #oncurenOei) #amera de industrie Pi comerO a Aom6niei Pi a
municipiului @ucurePti Pi camerele de industrie Pi comerO judeOene) Dficiul registrului
comerOului organiat n fiecare judeO Pi n municipiul @ucurePti) ;arda financiar etc.
II. Infrac3iunea de concuren3 neloial !re5'ut 6n art. > din Le%ea nr. 22?2::2
2Pa cum s-a apreciat n literatura de specialitate -egea nr. ../.00. depPePte concepOia
politic Pi juridic care a stat la elaborarea art. &:. #. pen. ' concurenOa neloial, ntruc6t
obiectul ocrotirii penale n caul infracOiunii prevute n art. 7 al -egii nr. ../.00. l
constituie relaOiile sociale stabilite ntre comercianOi pe piaOa liber, n spiritul art. . al acestei
legi
3
. 2stfel se consider c odat cu apariOia -egii nr. ../.00., dispoiOiile art. &:. #. pen. au
fost abrogate implicit.
*
/omercianii sunt obliai s" ',i e0ercite acti#itatea cu buna1credina, potri#it u2anelor
cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerinelor concuren3ei loiale.
%7
II.2. Con3inutul le%al.
Qa( folosirea unei firme, invenOii, mrci, indicaOii geografice, unui desen sau model
industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natur
s produc confuie cu cele folosite legitim de alt comerciant)
S punerea n circulaOie de mrfuri contrafcute Pi/sau pirat, a cror comercialiare aduce
atingere titularului mrcii Pi induce n eroare consumatorul asupra calitOii
produsului/serviciului)
S folosirea n scop comercial a reultatelor unor experimentri a cror obOinere a
necesitat un efort considerabil sau a altor informaOii secrete n legtur cu acestea, transmise
autoritOilor competente n scopul obOinerii autoriaOiilor de comercialiare a produselor
farmaceutice sau a produselor c!imice destinate agriculturii, care conOin compuPi c!imici noi)
S divulgarea unor informaOii prevute la lit. c), cu excepOia situaOiilor n care
devluirea acestor informaOii este necesar pentru protecOia publicului sau cu excepOia caului
n care s-au luat msuri pentru a se asigura c informaOiile sunt protejate contra exploatrii
neloiale n comerO, dac aceste informaOii provin de la autoritOile competente)
S divulgarea, ac!iiOionarea sau utiliarea secretului comercial de ctre terOi, fr
consimOm6ntul deOintorului su legitim, c reultat al unei acOiuni de spionaj comercial sau
industrial)
S divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de ctre persoane aparOin6nd
autoritatilor publice, precum Pi de ctre persoane mputernicite de deOintorii legitimi ai
acestor secrete pentru a-i repreenta n faOa autoritOilor publice)
S producerea n orice mod, importul, exportul, depoitarea, oferirea spre v6nare sau
v6narea unor mrfuri/servicii purt6nd menOiuni false privind brevetele de invenOii, mrcile,
indicaOiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte
tipuri de proprietate intelectual cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau
cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare Pi altele asemenea, originea Pi
caracteristicile mrfurilor, precum Pi cu privire la numele productorului sau al
comerciantului, n scopul de a-i induce n eroare pe ceilalOi comercianOi Pi pe beneficiari.+
#onform art. 9 acOiunea penal n caurile prevute la art. 7 se pune n miPcare la
pl6ngerea prOii vtmate ori la sesiarea camerei de comerO Pi industrie teritoriale sau a altei
organiaOii profesionale ori la sesiarea persoanelor mputernicite de Dficiul #oncurenOei.
II.4. O)iectul infrac3iunii
A. Dbiectul juridic special al infracOiunii de concurenO neloial este constituit din
relaOiile sociale care apr dreptul comercianOilor la concurenO loial, care presupune
intericerea folosirii mrcilor de fabric, de comerO, de servicii, de embleme, firme, denumiri
sau alte menOiuni care atest provenienOa unui produs de ctre un comerciant, n mod
fraudulos, fr drept. 8nfracOiunea aduce atingere n subsidiar ncrederii publicului n
autenticitatea mrfurilor Pi produselor de pe piaO, precum Pi intereselor consumatorilor care
sunt nPelaOi, de regul, n ce privePte calitatea unor produse pe care le cumpra.
%1
@. 8nfracOiunea are de regula Pi un obiect material, exist6nd situaOii c6nd un asemenea
obiect nu exist (de exemplu n caul art. 7 lit. c) ' folosirea n scop comercial a reultatelor
unor experimentriR). 2tunci c6nd exist un obiect material acesta poate fi repreentat de
exemplu de un produs care poart denumiri de origine sau indicaOii de provenienO false.
4rodusul care constituie obiectul material al infracOiunii de concurenO neloial poate fi
industrial sau agricol. 4entru a putea constitui obiect material al infracOiunii de concurenO
neloial, produsele, mrfurile trebuie s fie asemntoare sau c!iar identice cu produsele
originale. ?n produs original poart de regul o marc, menOiuni cu privire la brevetul de
invenOie n baa cruia a fost realiat, numele unei firme care-l realiea, numele unui
comerciant, o emblem, un anumit ambalaj n care se comercialiea sau alte menOiuni care-l
individualiea.
n sensul art. 7 lit. b) obiectul material este repreentat de mrfurile contrafcute sau
pirat. 4rin mrfuri contrafcute se nOelege copierea Pi mpac!etarea unui produs, astfel nc6t
s semene cu produsul original cu intenOia de a induce n eroare, folosind n acest sens semne
de marc Pi logo-uri contrafcute. 4rin mrfuri pirat se nOelege reproducerea neautoriat a
unor produse originale, n scopul de aobtine c6Ptiguri materiale fr a avea permisiunea
titularului de drepturi Pi care au c obiect o c!eltuial ndoielnic.
II.;. Su)iec3ii infrac3iunii
A. "ubiectul activ al infracOiunii este de regul un comerciant. 2v6nd n vedere c prin
comerciant putem nOelege at6t o persoan juridic (cel mai adesea) c6t Pi o persoan fiic,
trebuie s preciam c persoana juridic nu poate fi n sistemul nostru de drept penal subiect
activ al unei infracOiuni. 2Pa fiind, n caul n care comerciantul este o persoan juridic Pi
sv6rPePte fapte de concurenO neloial, rspunderea penal revine persoanelor fiice care au
fost direct sau indirect implicate n sv6rPirea faptelor. Aspunderea contravenOional Pi civil
poate fi ns asumat Pi n numele persoanei juridice. Cu are nici o relevanO mprejurarea c
fapta este sv6rPit de un cetOean rom6n, un cetOean strin sau de o persoan fr cetOenie.
"ubiectul activ mai poate fi o persoan aparOin6nd autoritOilor publice, precum Pi o persoan
mputernicit de deOintorii legitimi ai secretelor comerciale pentru a-i repreenta n faOa
autoritOilor publice.
4articipaOia este posibil sub toate formele sale, pentru instigator sau complice
neistituindu-se vreo cerinO special.
@. "ubiectul pasiv principal este comerciantul, indiferent de forma juridic sub care Pi
desfPoar activitatea (tipul de societate comercial sau regie autonom) Pi indiferent de
natura capitalului (de stat, privat sau mixt), care a fost prejudiciat n interesele sale prin actul
sau fapta de concurenO neloial. "ubiect pasiv secundar poate fi beneficiarul produsului sau
serviciului n raport de care s-a comis fapta de concurenO neloial. "ubiectul pasiv principal
c6t Pi secundar poate fi o persoan juridic sau fiic, naOional sau din alt Oar care a ratificat
#onvenOia ?niunii de la 4aris pentru protecOia proprietOii industriale.
II.9. Con3inutul con#tituti5
A. Latura obiectiv. Din punct de vedere al laturii obiective elementul material se
nfOiPea sub mai multe modalitOi normative dup cum urmea5
folosirea unei firme, invenOii mrci, indicaOii geografice, unui desen sau model
industrial, unor tipografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natur
s produc confuie cu cele folosite legitim de alt comerciant. 4rin folo#ire de nOelege
ntrebuinOarea, utiliarea n mod fraudulos a unui element de identificare a unui produs ce
aparOine sau este comercialiat de alt comerciant n condiOiile legii.
%>
Dricare dintre acOiunile care pot constitui, alternativ, elementul material al infracOiunii
prevute de art. 7 lit. a) al -egii nr. ../.00., pentru a forma latura obiectiv a acestei
infracOiuni, trebuie s ndeplineasc cerinOa esenOial prevut de textul enunOat, anume
Qtrebuie s fie de natur a produce confuie+ cu aceleaPi acOiuni, dar care sunt legitim folosite
de un alt comerciant.
Fir"a, n conformitate cu art. &: din -egea nr. %1/.00: privind registrul comerOului este
numele sau denumirea sub care un comerciant exercit comerOul sau/Pi sub care semnea,
alctuind un element de identificare al acesteia, sub care este nregistrat n registrul
comerOului. n general, se deosebesc dou feluri de firm Pi anume5
- firma individual sau comercial, care este numele profesional alcomerciantului
persoan fiic sau numele su comercial)
- firma social, care este denumirea dat societOilor comerciale.
4entru a se evita confuia ntre firme, legea stabilePte c orice firm nou trebuie s se
deosebeasc de cele existente, aplicarea acestei reguli fc6nd parte din competenOa exclusiv a
oficiului registrului comerOului la care este nmatriculat o firm individual sau social,
organism care este dator s realiee o prevenire a confuiilor cu firmele nscrise n mod legal
Pi cruia nu-i este ngduit s nregistree o firm nou care nu are n conOinutul su suficiente
elemente de deosebire faO de firmele deja nmatriculate
7
.
E")le"a este semnul extern care individualiea Pi deosebePte o intreprindere
comercial de o alta, de acelaPi gen. n acest sens, art. &: alin. (%) al -egii nr. %1/.00: prevede
c Qemblema este semnul sau denumirea care deosebePte un comerciant de un altul, de acelaPi
gen+. Drice emblem va trebui s se deosebeasc de emblemele nscrise n registrul
comerOului, pentru acelaPi fel de comerO, precum Pi de emblemele altor comercianOi de pe piaOa
unde comerciantul Pi desfPoar activitatea.
(mblema va putea fi folosit pe panouri de reclam, oriunde ar fi aPeate, pe facturi,
scrisori, note de comand, tarife, prospecte, afiPe, publicaOii Pi n orice alt mod, numai dac
vor fi nsoOite n mod viibil de firma comerciantului, iar Qdac firma cuprinde vreo denumire,
firma va fi scris cu litere av6nd mrimea de cel puOin jumtate din cea a literelor cu care este
scris emblema+Mart. 3& alin (&) al -egii nr. %1/.00:N.
#a element al fondului de comerO, emblema poate fi format dintr-o denumire fanteist
c Pi dintr-un nume, fie al proprietarului firmei, fie un altul, ocaional, scrise ntr-o anumit
caracteristic Pi nsoOite n mod frecvent de un desen ilustrativ.
(mblema se aplic prin lipire, imprimare, stanOare, poansonare etc., fie direct pe produs,
fie pe ambalajul acestuia, n scopul de a permite selecOionarea viual rapid de ctre
cumprtorul potenOial.
2lturi de celelalte drepturi de proprietate industrial ce aparOin comerciantului ' firma
Pi emblema sunt bunuri mobile, incorporale, care au un loc semnificativ n cadrul fondului de
comerO, repreent6nd, printre altele, un indicator important, esenOial al puterii economice, c6t
Pi a perspectivelor de devoltare, a unei anumite societOi comerciale
1
.
4rin in5en3ie se nOelege reolvarea te!nic, PtiinOific a unei probleme din orice ramur
a economiei, culturii etc. care preint noutate Pi progres faO de stadiul cunoscut al te!nicii
mondiale, care nu a mai fost brevetate sau fcut public n Oar sau strintate Pi repreint o
nou soluOie te!nic.
5
4. $rescure, Curs de dreptul concurenei comerciale, 5d. Rosetti, 6ucure,ti, 2++*, pa.
8.
.
/. 7oicu, 8l. 6oroi, Fl. 9andu, :. (olnar, ( Gorunescu, 9. /orl"eanu, Dreptul penal al
afacerilor, 5diia &, 5d. /.;.6ec<, 6ucure,ti, 2++., pa. *55
%9
Marca este un element de identificare a produsului, a garanOiei calitOii unui produs Pi
care ofer consumatorului garanOia c produsul pe care-l cumpr sau folosePte este cel dorit.
4entru a fi protejate, pe plan intern mrcile sunt nregistrate la D.".8.$. De aceeaPi protecOie
se bucur Pi alte elemente folosite pentru individualiarea unui produs (ex. indicaOiile
geografice).
Indica3ia %eo%rafic este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-
o Oar, regiune sau localitate a unui stat, n caurile n care ntr-o calitate, o reputaOie sau alte
caracteristici determinate pot fi n mod esenOial pot fi atribuite aceste origini geografice.
4rin de#en indu#trial se nOelege aspectul exterior al unui produs sau al unei prOi a
acestuia, redat n dou dimensiuni, reultat din combinaOia dintre principalele caracteristici,
ndeosebi linii, contururi, culori, form, textur Pi/sau materiale Pi/sau ornamentaOia
produsului n sine. 4rin "odel indu#trial se nOelege aspectul exterior al unui produs sau al
unei prOi al acestuia, redat n trei dimensiuni, reultat din combinaOia dintre principalele
caracteristici, ndeosebi linii, contururi, culori, form, textur Pi/sau ornamentaOia produsului
n sine.
4rin circuit inte%rat se nOelege un produs, sub forma s final sau sub o form
intermediar, alctuit dintr-un ansamblu de componente active Pi pasive, inclusiv
interconexiunile, care fac parte n totalitate sau parOial din corpul sau suprafaOa unei piese
materiale, produs care este destinat s ndeplineasc o funcOie electronic, iar prin to!o%rafie
a unui circuit inte%rat se nOelege dispunerea tridimensional a unor elemente a unui circuit
integrat, din care unu cel puOin este element activ, Pi a tuturor interconexiunilor sau a unei
prOi din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensional
pregtit pentru fabricarea circuitului integrat.
A")ala1ul, c noOiune Pi definiOie general, valabil Pi n caul infracOiunii pe care o
analim, este materialul ori obiectul n care se mpac!etea ceva.
n general, ambalarea mrfurilor constituie o operaOiune de condiOionare exterioar a
acestora, n scopul protecOiei lor, cantitativ Pi calitativ n timpul transportului, dar Pi pentru a
le conferi un aspect atrgtor Pi corespuntor naturii produsului, pentru realiarea scopului
final, care este o profitabil comercialiare a mrfurilor.
Datorit importanOei ambalajelor pentru nsPi scopul final al producerii fiecrei marfi,
acestea trebuie s aib un aspect comercial atrgtor, trebuie s fie marcate Pi etic!etate
corect, cu respectarea clauelor contractuale, a uanOelor Pi a regulilor obligatorii, c!iar
cutumiare, de pe piaOa de destinaOie.
4otrivit art. 7 lit. a) din -egea nr. ../.00., ambalarea trebuie s fie fcut astfel nc6t s
nu fie de natur a produce confuii cu privire la produsele altui comeciant, nici cu privire la
ambalajele folosite n mod legitim de un alt comerciant.
punerea n circulaie de mrfuri contrafcute i/sau pirat, a cror comercialiare
aduce atingere titularului mrcii Pi induce n eroare consumatorul asupra calitOii
produsului/serviciului. Punerea n circulaie presupune introducerea acestor mrfuri n
circuitul comercial astfel nc6t s poat fi ac!iiOionate de eventualii cumprtori. 4entru a fi
n preenOa acestei modalitOi de comitere a infracOiunii, fapta trebuie s aduc atingere
titularului mrcii Pi s induc n eroare consumatorul asupra calitOii produsului/serviciului.
%0
folosirea n scop comercial a rezultatelor unui experiment a cror obOinere a necesitat
un efort considerabil sau a altor informaOii secrete n legtur cu acestea, transmise
autoritOilor competente n scopul obOinerii autoriaOiilor de comercialiare a produselor
farmaceutice sau a produselor c!imice destinate agriculturii, care conOin compuPi c!imici noi.
n acest ca aciunea incriminat (folosirea) este sv6rPit de un subiect calificat ' o persoan
care face parte dintr-o autoritate competent s dea autoriaOie de comercialiare a unor
produse ' Pi const n utiliarea reultatelor unor experimente n interes personal sau pentru al
comerciant, urmrindu-se Pi obOinerea unor beneficii. 4rin rezultatele unor experimentri se
nOelege materialiarea n scris a unor activitOi experimentale privind produse farmaceutice
sau produse c!imice destinate agriculturii care conOin compuPi c!imici noi. 4rin informaii
secrete trebuie s nOelegem acele amnunte sau detalii care nu sunt destinate publicit ii Pi de
care trebuie s ia cunoPtinO doar autoritatea competent Pi ndrituit de lege s acorde
autoriaOii n acest domeniu.
divulgarea unor informaii prevzute la lit. c), cu excepOia situaOiei n care
devluirea acestor informaOii este necesar pentru protecOia publicului sau cu excepOia caului
n care s-au luat msuri pentru a se asigura c informaOiile sunt protejate contra exploatrii
neloiale n comerO, dac aceste informaOii provin de la autoritOile competente. Divulgarea
presupune aducerea la cunoPtinO a reultatelor experimentelor sau a informaOiilor secrete
privind aceste experimente unui numr nedeterminat de persoane.
divulgarea, aciziionarea sau utilizarea secretului comercial de ctre teri, fr
consimm!ntul deintorului su legitim, c urmare a unei aciuni de spiona" comercial
sau industrial. Divulgarea presupune aducerea la cunoPtinO a secretelor comerciale unui
numr nedeterminat de persoane. Aciziionarea presupune dob6ndirea unui drept asupra
secretului comercial n deosebi prin v6nare-cumprare. !tilizarea presupune fapta
comerciantului care intr6nd n posesia unui secret comercial prin intermediul unor acOiuni de
spionaj comercial sau industrial l folosePte n procesul de producOie. "onstituie secret
comercial informaOia care, n totalitate sau n conexarea exact a elementelor acesteia, nu este
n general cunoscut sau nu este uPor accesibil persoanelor din mediul care se ocup n mod
obiPnuit cu acest gen de informaOie Pi care dob6ndePte o valoare comercial prin faptul c este
secret, iar deOintorul a luat msuri reonabile, Oin6nd seama de circumstanOe, pentru a fi
menOinut n regim secret) protecOia secretului comercial operea at6ta timp c6t condiOiile
enunOate anterior sunt ndeplinite.
divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de ctre persoane aparOin6nd
autoritOilor publice, precum Pi de ctre persoane mputernicite de deOintorii legitimi ai
acestor secrete pentru a-i repreenta n faOa autoritOilor publice. Divulgarea presupune
aducerea la cunoPtinO a secretelor comerciale unui numr nedeterminat de persoane. 2ceast
infracOiune repreint o variant a infracOiunii prevute n art.%09 #. pen. (divulgarea
secretului economic) c6nd este sv6rPit de ctre persoanele mputernicite de deOintorii
legitimi. #6nd fapta este sv6rPit de o persoan aparOin6nd autoritOilor publice ar putea fi
conceput c un abu n serviciu contra intereselor persoanelor.
producerea n orice mod, importul, exportul, depoitarea, oferirea spre v6nare sau
v6narea unor mrfuri/servicii purt6nd menOiuni false privind brevetele de invenOii, mrcile,
indicaOiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte
tipuri de proprietate intelectual cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau
cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare Pi altele asemenea, originea Pi
caracteristicile mrfurilor, precum Pi cu privire la numele producatorului sau al
comerciantului, n scopul de a-i induce n eroare pe ceilalOi comercianOi Pi pe beneficiari.
&:
4otrivit D(F prin marf se nOelege un produs al muncii destinat sc!imbului prin
intermediul v6nrii-cumprrii. 4rin serviciu n sensul art. 7 lit. g) se nOelege sv6rPirea unei
acOiuni care servePte, avantajea pe cineva) o ndatorire, form de munc prestat n folosul
sau n interesul cuiva. 4rin activitatea de producere se nOelege, n general, realiarea de valori
materiale, de valori PtiinOifice Pi literare, n general nseamn a crea ceva, printr-o activitatea
oarecare. (ste vorba, deci, de o acOiune de a produce, de a fabrica ceva, urmat de reultatul
obOinut de realiator, prin acea acOiune.
(xpresia Qproducerea n orice mod# folosita de art. 7 lit. g) menOionat, se refer la
producOia terminat, finit, la producOia fiic realiat, nOeleg6nd prin aceste formulri
producOia al crei proces de fabricaOie, potrivit contractului sau legii, a fost nc!eiat, produsele
fiind recepOionate c atare pentru a fi dirijate spre consumator, comercianOi en-gros sau en-
detail.
I"!ortul semnific operaOiunea comercial de procurare, din strintate, a unor
bunuri Pi/sau servicii ' care implic trecerea de ctre acestea a frontierei vamale a statului
unde se afl cumprtorii. 4oate fi vorba, n principal, fie de importul de mrfuri, fie de
importul de servicii.
EA!ortul, n sensul art. 7 lit. g) menOionat se refer at6t la nOelesul restr6ns al
noOiunii, pentru produse care sunt v6ndute Pi pentru aceasta trec graniOa vamal a statului unde
marfa a fost produs, c6t Pi la nOelesul mai larg, cuprin6nd Pi prestrile de servicii care trec
frontiera vamal, cum ar fi ncasri din turismul internaOional, transporturi internaOionale de
mrfuri, asigurri Pi reasigurri etc.
De!o'itareaB n sensul textului analiat este contractul n temeiul cruia persoana
numit deponent ncredinOea un bun altei persoane, numit depoitar, care se oblig cu sau
fr plat s-l pstree Pi s-l restituie la termenul stipulat sau la cerere.
CCt !ri5e<te ac3iunile de oferire #!re 5Cn'areB ori de 5Cn'are la care se refer art. 7
lit. g) din -egea nr.../.00., nOelegem prin aceasta fie numai ofertarea, fie efectiv o
transmitere a proprietOii, dac ofertantul sau v6ntorul au folosit menOiunile false la care se
refer acest text.
4entru a exista, din punct de vedere juridic Pi pentru a produce efecte juridice, oferta
trebuie s ndeplineasc mai multe condiOii, n mod special urmtoarele5
- s fie complet, cuprin6nd toate elementele esenOiale n funcOie de care destinatarul
ofertei are o imagine clar Pi corect asupra mrfii, respectiv serviciului propus)
- s fie fcut cu intenOia cert a ofertantului de a se obliga, n ca de acceptare)
- pentru contractele a cror existenO este condiOionat de o anume form solemn s
mbrace acea form.
- Dbiectul unui astfel de contract l constituie marfa, care trebuie s ndeplineasc unele
condiOii, anume5 s se afle n circuitul civil, s existe n momentul nc!eierii contractului sau
s poat exista n viitor, s fie determinat sau determinabil. $arfa predat trebuie s fie
conform cu tipul de produs Pi cu calitOile convenite prin contract.
&.
Acti5it3ile "ateriale !re5'ute art. > lit. %( din Le%ea nr.22?2::2B pentru a forma
latura obiectiv a infracOiunii de concurenO neloial, trebuie nsoOite de "en3iunile fal#e la
care se refer textul incriminator Pi anume cele privind brevetele de invenOii, mrcile,
indicaOiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte
tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau
cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare Pi altele asemenea, originea Pi
caracteristicile mrfurilor, precum Pi cu privire la numele productorului sau al
comerciantului. Prin meniuni false asupra originii mrfurilor se nOelege orice indicaOie de
natur a face s se cread c mrfurile au fost produse ntr-o anumit localitate, ntr-un anumit
teritoriu sau ntr-un anumit stat. $enOiunile false mai pot s se refere Pi n ceea ce privePte
originea Pi caracteristicile mrfurilor, numele productorului sau al comeciantului, aspectul
exterior al firmei, mijloacele publicitare Pi altele asemenea.
!rmarea imediat const n confuia care se creea cu privire la provnienOa
produsului Pi tulburarea ncrederii n cinstea Pi corectitudinea comercianOilor. 8mplicit
concurenOa neloial cauea daune materiale Pi morale agentului economic al crui produs s-
a ncercat s se imite prin utiliarea mijloacelor prevute n art. 7 din -egea nr.../.00..
8ndirect se produc pagube Pi n patrimoniul cumprtorilor care sunt nPelaOi.
Legtura de cauzalitate ntre elementul material Pi urmarea imediat reult din
materialitatea faptei ' ex.re.
#. Latura subiectiv$ Din punct de vedere subiectiv concurenOa neloial se sv6rPePte
cu intenOie direct calificat prin scop. "copul este inducerea n eroare a celorlalOi comercianOi
Pi a beneficiarilor. 4rin aceast inducere n eroare fptuitorul urmrePte s-Pi lrgeasc cercul
clientelei, dePi produsele sunt inferioare calitativ faO de cele pe care le imit.
(xist Pi opinia c intenOia poate fi indirect. 8ndiferent dac intenOia este direct sau
indirect, este necesar s se fac dovada relei-credinOe a comerciantului p6r6t.
II.>. For"eB "odalit3iB #anc3iuniB a#!ecte !roce#uale.
#oncurenOa neloial poate parcurge etapa actelor pregtitoare Pi a tentativei p6n a se
ajunge la consumare. -egiuitorul incriminea ns numai forma consumat. 2ctele
pregtitoare Pi tentativa pot atrage rspunderea penal pentru complicitate dac sunt comise
de o alt persoan dec6t autorul. Deseori activitatea infracOional de concurenO neloial se
nfOiPea sub o form continuat.
4edeapsa principal este nc!isoarea de la o lun la % ani sau amenda. 8nstanOa de
judecat poate dispune publicarea !otr6rii n pres pe c!eltuiala fptuitorului. 2lturi de
pedeaps instanOa poate dispune Pi confiscarea special. $rfurile supuse confiscrii pot fi
v6ndute dac instanOa decide astfel, dar numai dup distrugerea falselor menOiuni. Leniturile
obOinute n urma v6nrii vor fi folosite n primul r6nd pentru despgubirile datorate
persoanelor prejudiciate.
2cOiunea penal n caurile prevute la art. 7 se pune n miPcare la pl6ngerea prOii
vtmate ori la sesiarea camerei de comerO Pi industrie teritoriale sau altei organiaOii
profesionale ori la sesiarea persoanelor mputernicite de Dficiul #oncurenOei.
#ompetenOa de judecat a cauelor penale privind infracOiunea prevut de art. 7 din
-egea nr.../.00. i revine, potrivit prevederilor art.> alin. ., tribunalului locului sv6rPirii
faptei sau n a crui ra teritorial se gsePte sediul inculpatului, n lipsa unui sediu
competenOa va reveni tribunalului de la domiciliul inculpatului.
Totr6rea judectoreasc care reOine n sarcina celui trimis n judecat sv6rPirea
infracOiunii de concurenO neloial, n afar de individualiarea pedepsei, va proceda la 5
- obligarea comerciantului de a nceta sau de a nltura actele de concurenO
neloial)
&%
- obligarea la plata de despgubiri, pentru daunele materiale Pi morale produse
datorit sv6rPirii infracOiunii.
n caul prejudiciilor materiale Pi orale, participanOii la sv6rPirea infracOiunii
(coautori, complici, instigatori) au rspunderea civil solidar faO de partea vtmat.
n acelaPi timp, o dat cu condamnarea penal Pi obligarea la ncetarea faptelor
materiale ilicite de concurenO neloial, c6t Pi la repararea daunei, instanOa poate obliga Pi la
publicarea !otr6rii penale definitive, pe c!eltuiala fptuitorului condamnat.
AneAe$
Le%ea !ri5ind concuren a neloial
Legea $$/$%%$ cu modificarile i comple arile aduse prin legea &%'/&(($
2rt. .. - #omerciantii sunt obligati s si exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit
uan elor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor i a cerintelor concuren ei loiale.
2rt. .U.. - n ntelesul preentei legi5
a) este considerata c fiind contrara uan elor comerciale cinstite utiliarea n mod neloial a
secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutarii unilaterale a
contractului sau utiliarii unor proceduri neloiale, abuului de ncredere, incitarii la delict i
ac!iitionarii de secrete comerciale de catre tertii care cunosteau c respectiva ac!iitie
implica astfel de practici, de natura s afectee poitia comerciantilor concuren i pe pia a)
&&
b) constituie secret comercial informatia care, n totalitate sau n conexarea exacta a
elementelor acesteia, nu este n general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din
mediul care se ocupa n mod obisnuit cu acest gen de informatie i care dob6ndeste o valoare
comerciala prin faptul c este secreta, iar detinatorul a luat masuri reonabile, tin6nd seama de
circumstante, pentru a fi mentinuta n regim de secret) protec ia secretului comercial opereaa
at6ta timp c6t conditiile enuntate anterior sunt ndeplinite)
c) constituie fond de comer ansamblul bunurilor mobile i imobile, corporale i necorporale
(marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utiliate de un comerciant n
vederea desfasurarii activitatii sale.
2rt. %. - #onstituie concuren a neloial, n sensul preentei legi, orice act sau fapt contrar
uan elor cinstite n activitatea industriala i de comercialiare a produselor, de executie a
lucrarilor, precum i de efectuare a prestarilor de servicii.
2rt. & - 8ncalcarea obligatiei prevaute la art. . atrage raspundere civila, contraventionala ori
penala, n conditiile preentei legi.
2rt. 3. - #onstituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt sav6rsite n astfel de conditii
nc6t s fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni5
a) aborgat de -egea concuren ei %./.001 )
b) divulgarea, ac!iitionarea sau folosirea unui secret comercial de catre un comerciant sau un
salariat al acestuia, fr consimtam6ntul detinatorului legitim al respectivului secret comercial
i ntr-un mod contrar uan elor comerciale cinstite)
c) nc!eierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea
unor prestatii n mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori cu care
comerciantul ar urma s nc!eie contracte asemanatoare)
d) comunicarea sau rasp6ndirea n public de catre un comerciant de afirmatii asupra
intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite s induca n eroare i s i creee o situa ie de
favoare n dauna unor concuren i)
e) comunicarea, c!iar facuta confidential, sau rasp6ndirea de catre un comerciant de afirmatii
mincinoase asupra unui concurent sau asupra marfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natura s
daunee bunului mers al intreprinderii concurente)
f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje
salariatului unui comerciant sau repreentantilor acestuia, pentru c prin purtare neloial s
poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela s ori pentru a
obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana n dauna unui concurent)
g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela
n cadrul func iei detinute anterior la acel comerciant)
!) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant n scopul nfiintarii unei
societati concurente care s captee clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui
comerciant n scopul deorganiarii activitatii sale.
#ontraventiile prevaute la lit. a)-c) se sanctioneaa cu amenda de la .:.:::.::: lei la
.::.:::.::: lei, iar cele prevaute la lit. d)-!), cu amenda de la .7.:::.::: lei la .7:.:::.:::
lei. 2ctualiarea cuantumului amenilor se face prin !otar6re a ;uvernului, n func ie de rata
inflatiei. "anctiunea poate fi aplicata i persoanelor juridice. #ontraventiile se constata, la
sesiarea partii vatamate, a camerelor de comer i industrie sau din oficiu, de catre personalul
de control mputernicit n acest scop de Dficiul #oncuren ei, care aplica i amenda.
&3
n caurile de concuren a neloial ce afecteaa n mod semnificativ func ionarea concuren ei
pe pia a relevant afectata Dficiul #oncuren ei va sesia #onsiliul #oncuren ei pentru
solutionarea caului n conformitate cu dispoitiile -egii concuren ei nr. %./.001.
Dficiul #oncuren ei va transmite camerelor de comer i industrie teritoriale actele de deciie
adoptate pentru caurile de concuren a neloial care constituie contraventie, conform
prevederilor preentei legi.
4revederile alin. . se completeaa cu dispoitiile -egii nr. &%/.019 privind stabilirea i
sanc ionarea contraventiilor, cu modificarile i comple arile ulterioare, cu exceptia art. .& i
art. %7-%>. ,ermenul de prescriptie este de & ani.
2rt. 7. - #onstituie infrac iune i se pedepseste cu nc!isoare de la 1 luni la % ani sau cu
amenda de la %7.:::.::: lei la 7:.:::.::: lei5
a) folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial,
unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura s produca
confuie cu cele folosite legitim de alt comerciant)
b) punerea n circulatie de marfuri contrafacute si/sau pirat, a caror comercialiare aduce
atingere titularului marcii i induce n eroare consumatorul asupra calitatii
produsului/serviciului)
c) folosirea n scop comercial a reultatelor unor experimentari a caror obtinere a necesitat un
efort considerabil sau a altor informatii secrete n legatura cu acestea, transmise autoritatilor
competente n scopul obtinerii autoriatiilor de comercialiare a produselor farmaceutice sau a
produselor c!imice destinate agriculturii, care contin compusi c!imici noi)
d) divulgarea unor informatii prevaute la lit. c), cu exceptia situa iilor n care devaluirea
acestor informatii este necesara pentru protec ia publicului sau cu exceptia caului n care s-au
luat masuri pentru a se asigura c informatiile sunt protejate contra exploatarii neloiale n
comer , daca aceste informatii provin de la autoritatile competente)
e) divulgarea, ac!iitionarea sau utiliarea secretului comercial de catre terti, fr
consimtam6ntul detinatorului sau legitim, c reultat al unei actiuni de spionaj comercial sau
industrial)
f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de catre persoane apartin6nd autoritatilor
publice, precum i de catre persoane mputernicite de detinatorii legitimi ai acestor secrete
pentru a-i repreenta n fata autoritatilor publice)
g) producerea n orice mod, importul, exportul, depoitarea, oferirea spre v6nare sau
v6narea unor marfuri/servicii purt6nd mentiuni false privind brevetele de inventii, marcile,
indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte
tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau
cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare i altele asemenea, originea i
caracteristicile marfurilor, precum i cu privire la numele producatorului sau al
comerciantului, n scopul de a-i induce n eroare pe ceilalti comercianti i pe beneficiari.
4rin mentiuni false asupra originii marfurilor, n sensul alin. . lit. g), se ntelege orice indicatii
de natura a face s se creada c marfurile au fost produse ntr-o anumita localitate, ntr-un
anumit teritoriu sau ntr-un anumit stat. Cu se socoteste mentiune falsa asupra originii
marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic i indica n comer numai
natura lui, n afr de caul n care denumirea este nsotita de o mentiune care ar putea face s
se creada c are acea origine.
&7
2rt. 1. - 4ersoana care sav6rseste un act de concuren a neloial va fi obligata s ncetee sau
s nlature actul, s restituie documentele confidentiale nsusite n mod ilicit de la detinatorul
lor legitim si, dupa ca, s plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei
n vigoare.
2A,. >
2ctiunile ivor6nd dintr-un act de concuren a neloial sint de competenta tribunalului locului
savirsirii faptei sau n a carui raa teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului) n
lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului.
-a cererea detinatorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune masuri de
intericere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor reultate din nsusirea
ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. 8nterdictia nceteaa atunci c6nd
informatia protejata a devenit publica.
2rt. 9. - 2c iunea penala n caurile prevaute la art. 7 se pune n miscare la pl6ngerea partii
vatamate ori la sesiarea camerei de comer i industrie teritoriale sau a altei organiatii
profesionale ori la sesiarea persoanelor mputernicite de Dficiul #oncuren ei. n aplicarea
preentei legi Dficiul #oncuren ei va avea puterile de investigatie prevaute la art. &0-31 din
-egea concuren ei nr. %./.001.
2A,. 0
Daca vreuna dintre faptele prevaute de art. 3 sau 7 caueaa daune patrimoniale sau morale,
cel prejudiciat este n drept s se adresee instantei competente cu ac iune n raspundere civila
corespunatoare.
Daca fapta prevauta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat n cursul exercitarii
atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele
pricinuite, afr de caul n care va putea dovedi ca, potrivit uan elor, nu era n masura s
previna comiterea faptei.
4ersoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de
concuren a neloial savirsite.
4entru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispoitiile art. 79. i art. 79% din
#odul de procedura civila.
2A,. .:
4rin !otarirea data asupra fondului, instanta poate dispune c marfurile se c!estrate s fie
vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni.
Din suma obtinuta n urma vinarii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate.
2A,. ..
D data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta
poate obliga la publicarea !otaririi, n presa, pe c!eltuiala faptuitorului.
2A,. .%
Dreptul la ac iune prevaut de art. 0 se prescrie n termen de un an de la data la care pagubitul
a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasca dauna i pe cel care a cauat-o, dar nu mai tiriu de &
ani de la data savirsirii faptei.
2A,. .&
Dispoitiile preentei legi se completeaa cu prevederile #odului de procedura civila sau,
dupa ca, ale #odului de procedura penala.
&1
2A,. .3
Dipoitiile preentei legi se aplica i persoanelor fiice sau juridice straine care savirsesc acte
de concuren a neloial pe teritoriul Aomaniei.
2A,. .7
4reenta lege intra n vigoare la data publicarii ei n $onitorul Dficial al Aomaniei.
2ceasta lege a fost adoptata de "enat n sedinta din %& ianuarie .00..
@I@LIO*RAFIE$
.. C. +oicuB Al. @oroiB Fl. SanduB I. MolnarB M *orune#cuB S. Corl3eanu, Dreptul
penal al afacerilor, (diOia &, (d. #.T.@ecJ, @ucurePti, %::1
&>
%. T. Pre#cure, "urs de dreptul concurenei comerciale, (d. Aosetti, @ucurePti, %::3
&. O. C!3Cn, Dreptul "oncurenei "omerciale, (d. -umina -ex, @ucurePti, .00%
3. Le%ea nr. 22?2::2 privind combaterea concurenOei neloiale publicat n $. Df. nr. %3
din &: ianuarie .00., modificat Pi completat de -egea nr. %./.001 Pi -egea nr.
%09/%::.
&9