Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

▪ Citaţii

▪ Comunicări

▪ Hotărâri judecătoreşti

▪ Convocări

▪ Notificări

▪ Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 4496 - Joi, 11.03.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. POPA GEORGE-TIBERIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ .............................................................................. 2

Județul Dâmboviţa............................................................................................................................................................ 4
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea PLORA ADVERTISING SRL ...................................................................................................................... 4

Județul Iaşi ........................................................................................................................................................................ 5


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea EMIMIS SRL ................................................................................................................................................ 5
2. Societatea ITAL CONSTRUCT TRE EMME SRL........................................................................................................ 5
3. Societatea SERVAGROMEC SA IASI .......................................................................................................................... 8

Județul Ilfov ...................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea GALATA FRUCT SRL ................................................................................................................................ 8

Județul Maramureş .......................................................................................................................................................... 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea ELEGANT MARC TUR SRL-D .................................................................................................................. 9
2. Societatea GRANDSTIL SRL ...................................................................................................................................... 10
3. Societatea TRANS - EXPO NEGREA SRL ................................................................................................................. 11

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea BERCO PPS IMPEX SRL .......................................................................................................................... 12
2. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 12

Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea LUDOCOM SRL ........................................................................................................................................ 25
2. Societatea TIR INVESTMENTS SRL .......................................................................................................................... 26

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 29


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 29
1. Societatea MI.PI OVINE S.R.L. ................................................................................................................................... 29

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 31


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 31
1. Societatea NIS PROD SRL........................................................................................................................................... 31

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. POPA GEORGE-TIBERIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 25533386
Tribunalul Specializat Argeș
Dosar nr. 459/1259/2017*
Raport final privind procedura falimentului
Popa George-Tiberius Întreprindere Individuală
Nr: 32 data emiterii: 10. 03. 2021
1. Date privind dosarul: 459/1259/2017*, Tribunalul Specializat Argeș, Judecător-sindic Maria Alis Grădinariu
2.Arhiva/registratura instanței: str. I. C. Brătianu, nr. 7, mun. Pitești, jud. Argeș, telefon 0248/610303, programul
arhivei/registraturii instanței 8, 30-12, 30.
3. 1. Debitor: Popa George-Tiberius Întreprindere Individuală, cu sediul în Pitești str. Războieni, bl. D5, sc. A, et. 2, ap.
17, județ Argeș. ORC Argeș F3/461/2009; CUI 25533386
3. 2. Creditor: SC Prutul SA S cu sediul în str. Ana Ipătescu 12 Galati jud Galati, SC Ameropa Grains SA cu sediul în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

str. Theodor Burada 25 Constanta jud Constanta, Idea Leasing IFN SA cu sediul în Sos. București-Ploiesti 19-21 sect. 1
București,
4. Administratorul special:
5.Lichidator judiciar: CII Tobă Adina, Cod de identificare fiscală 32255070, cu sediul în Pitești, str. Sf. Vineri, bloc
VG1, scara A, etaj 2, ap. 12, județ Argeș, nr. UNPIR 1B3802, Tel 0722489707, e-mail adinatoba@yahoo. com.
6. Subsemnata Tobă Adina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Popa George-Tiberius Întreprindere
Individuală numită prin Încheierea de ședință din 14. 10. 2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul
nr. 459/1259/2017*, în temeiul: art. 167 din Legea 85/2014 privind insolvența, formulăm:
Raport final privind procedura falimentului
Prin încheierea de ședință din 14. 10. 2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul 459/1259/2017*,
instanța de judecată a dispus numirea ca lichidator judiciar a CII Tobă Adina și înlocuirea lichidatorului judiciar CII
Firănescu Nicoleta.
În baza acestei hotărâri, au fost efectuate următoarele notificări:-notificarea 1/16. 10. 2020, de înlocuire a lichidatorului
judiciar CII Firănescu Nicoleta a fost publicată în BPI nr. 17386/16. 10. 2020.
-cu adresa nr. 3/16. 10. 2020, am notificat Primăria Rociu, Primăria Pitești și Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule Argeș să ne comunice starea materială a debitoarei Popa George-
Tiberius Întreprindere Individuală.
Ne-a răspuns Primăria Rociu cu adresa nr. 2867/28. 10. 2020, prin care ne-a comunicat că numita societate deține un
tractor 4100, serie motor 12033634, dobândit în anul 2015. Tot în adresă se arată că debitoarea a deținut în anul 2017 un
teren extravilan arabil în suprafață de 23. 700 mp pe care l-a înstrăinat în data de 10. 05. 2017 cu contract de vânzare
cumpărare nr. 2921. Din verificările efectuate am constatat faptul că acest tractor a fost vândut în cadrul procedurii,
motiv pentru care am înaintat Primăriei Rociu, actul de adjudecare încheiat la data de 02. 10. 2018, solicitând scoaterea
din evidență a acestui bun și eliberarea unei adrese din care să reiasă informațiile, reale actualizate.
Cu privire la necesitatea formulării unei acțiuni pentru anularea transferului patrimonial al imobilului teren în suprafață
de 23. 700 mp situat în extravilanul com. Rociu, jud. Argeș, vândut în perioada suspectă - 10. 05. 2017, apreciem că nu
se impune formularea unei astfel de acțiuni având în vedere data dosarului din 2017 și prev. art. 118 alin. 1 din Legea
85/2014 potrivit căruia ”Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor,
prevăzută la art. 117, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data
expirării termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data
deschiderii procedurii. Primăria Rociu ne-a transmis adresa nr. 556/08. 12. 2020, din care reiese că la data prezentei,
numita societate nu deține în evidența fiscală bunuri mobile și/sau imobile.
Primăria Pitești ne-a comunicat prin adresa nr. F/349171/23. 10. 2020, că debitoarea Popa George-Tiberius
Întreprindere Individuală, CIF 25533386 cu sediul în Pitești str. Războieni, bl. D5, sc. A, et. 2, ap. 17, județ Argeș. ORC
Argeș, nu a figurat și nu figurează la data prezentei cu bunuri mobile și imobile supuse impozitelor și taxelor locale.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule Argeș ne-a comunicat cu adresa nr.
33806/21. 10. 2020, că debitorul nu figurează cu autovehicule înmatriculate în Registrul Național de Evidența a
Permiselor de Conducere și a Vehiculelor înmatriculate.
Reprezentantul debitoarei a achitat integral debitul datorat către organul fiscal DGRFP Ploiești prin AJFP Argeș, către
Comfert SRL și parțial către Idea Leasing IFN SA. Am notificat acești creditori pentru a ne comunica valoarea debitului
datorat de Popa George-Tiberius Întreprindere Individuală.
SC Comfert SRL ne-a răspuns cu adresa nr. 5144/14. 12. 2020 că la data formulării prezentei, Popa George-Tiberius II
CUI 25533386, nu figurează în evidențele contabile cu datorii către societatea pe care o reprezintă
DGRFP Ploiești prin AJFP Argeș, în urma achitării debitului a emis Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii
nr. 233119/29. 11. 2019. În data de 15. 12. 2020 organul fiscal, ne-a transmis fișa fiscală a debitoarei Popa George-
Tiberius Întreprindere Individuală, CIF 25533386 din care reiese că debitoarea nu are datorii către bugetul consolidat al
statului.
A fost întocmit tabelul definitiv de creanțe ajustat la data de 27. 01. 2021, în baza adreselor primite de la creditori.
Tabelul definitiv ajustat nr. 15/27. 01. 2021 fost publicat în BPI nr. 1651/28. 01. 2021 așa cum reiese din dovada nr.
24044/28. 01. 2021.
Cu adresa nr. 17/29. 01. 2021, fost convocată adunarea creditorilor la data de 04. 02. 2021, cu următoarea ordine de zi:
1. să se ia act că în data de 14. 11. 2017, a fost întocmit procesul-verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii,
în care comisia de inventariere a propus casarea celor 2 aparate de aer condiționat datorită gradului mare de uzură și a
zgârieturilor existente pe fata lor. Valoarea lor a fost apreciată ca fiind ”0” lei
2. Să se aprobe casarea și valorificarea la o unitate specializată de colectare a deșeurilor a celor două aparate de aer
condiționat, datorită uzurii avansate. Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în BPI nr. 1725/29. 01. 2021, așa
cum reiese din dovada nr. 25052/29. 01. 2021. Adunarea creditorilor întrunită în data de 08. 02. 2021, a hotărât casarea
și valorificarea la o unitate specializată de colectare a deșeurilor a celor două aparate de aer condiționat, datorită uzurii
avansate. Procesul-verbal al adunării creditorilor nr. 22/08. 02. 2021 a fost înregistrat la dosarul cauzei sub nr. 2140/09.
02. 2021 și publicat în BPI nr. 2316/08. 02. 2021 așa cum reiese din dovada nr. 34074/08. 02. 2021
S-au valorificat cele două aparate de aer condiționat la o unitate specializată de colectare a deșeurilor, pentru care s-a
încasat suma de 23, 52 lei. Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor pentru debitorul
Popa George-Tiberius Întreprindere Individuală nr. 25/15. 02. 2021, a fost înregistrat la Tribunalul Specializat Argeș
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

sub nr. 2518/16. 02. 2021 și publicat în BPI nr. 2880/16. 02. 2021 așa cum reiese din dovada nr. 42313/16. 02. 2021
Potrivit raportului asupra fondurilor obținute din lichidare, suma de 23, 05 lei a fost virată lichidatorului judiciar CII
Tobă Adina, din care s-au acoperit cheltuielile de procedură în sumă de 7, 10 lei și parțial onorariu în sumă de 15, 95 lei
iar către UNPIR Argeș a fost virată suma de 0, 47 lei reprezentând plata a 2% din suma de 23, 52 lei obținută din
valorificarea bunurilor la unitatea de colectare a deșeurilor.
Ca urmare a faptului că:
- societatea debitoare nu are lichidități bunuri de valorificat și creanțe de recuperat
- au fost întocmite toate actele de procedură în acest dosar,
pentru a nu mai prelungi nejustificat procedura și costurile, lichidatorul judiciar a întocmit prezentul „Raport final
privind procedura falimentului”.
Referitor la menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și a existenței premiselor angajării răspunderii acestora în
condițiile art. 169, consemnez următoarele:
Nu au fost identificate persoane față de care să se prefigureze elementele răspunderii personale prevăzute de art. 169 din
Legea 85/2014.
Referitor la anularea unor acte frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, consemnăm următoarele:
- nu am avut motive pentru a introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna
drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de
debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
- debitorul nu deține bunuri;
- nu este cazul privind menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor.
Precizăm că am încasat 23, 05 lei onorariul, din care s-au acoperit cheltuielile de procedură în sumă de 7, 10 lei și
parțial onorariu în sumă de 15, 95 lei.
În prezent nu exista acțiuni pe rolul instanțelor de judecată în care debitoarea să fie parte. Față de cele anterior precizate,
urmează a se lua act de raportul final, întocmit în condițiile art. 167 alin. 1 din Legea 85/2014.
Lichidator judiciar, CII Tobă Adina

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PLORA ADVERTISING SRL, cod unic de înregistrare: 16443098
IGF Expert Consult IPURL
Societate profesionala de reorganizari și lichidari judiciare
Sediu social: Slatina, str. Draganesti, nr. 16, bl. 16, sc. B, ap. 1, Olt
RFO:11-0211/2006 CUI: 15069590
Capital social: 10.200 lei
Convocare adunarea creditorilor
Nr. 246/10.03.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1193/120/2019 Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă;
2.Arhiva/registratura instanței: Adresă: Târgoviște, Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița Tel.: 0245/612.344. Program:
08:30-12:30
3.Debitor: Plora Advertising SRL CIF: 16443098; nr. de ordine în registrul comerțului: J15/427/2004 Sediu: Com. Gura
Ocniței, Sat Ochiuri, nr. 9, jud. Dâmbovița
4. Administrator judiciar: Igf Expert Consult Ipurl; CIF: 15069590; RFO 11-0211/2006 Sediu: Slatina, str. Cuza Vodă,
nr. 40, jud. Olt; Adresa de corespondență: Slatina, str. Drăgănești, nr. 16, bl. 16, sc. B, ap. 1, jud. Olt Tel.:
0723/242.964; Fax: 0317800281/0249410151; E-mail: office@igfexpert.ro Nume și prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică: Ionescu Alin
5. Subscrisa Igf Expert Consult Ipurl în calitate de lichidator judiciar al debitorului Plora Advertising Srl conform
Sentintei nr. 210 din data de 24 septembrie 2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă în dosarul
nr.1193/120/2019 convoacă adunarea creditorilor debitorului Plora Advertising SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la data de 16.03.2021, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar.
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
Ordinea de zi Aprobarea cheltuielilor pentru preluarea, inventarierea și selectarea documentelor în vederea arhivării la
prețul de 12,5 euro/ml, exclusiv TVA și 2,5 euro/ml/an, exclusiv TVA pentru păstrarea arhivei, conform procesului
verbal de selecție oferte înregistrat sub nr. 145 din data de 09.02.2021.
Informații Suplimentare Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar. Vă rugăm să vă
exprimați în mod clar votul (aprobare sau respingere). Conform art. 49 alin. (1) din Legea 85/2014 votul condiționat
este considerat vot negativ.
Lichidator judiciar Igf Expert Consult ipurl Alin Ionescu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EMIMIS SRL, cod unic de înregistrare: 26129255
România Tribunalul Iași Secția Ii Civilă-Faliment
STR. Elena Doamna nr.1A
Dosar 670/99/2020 (Număr în format vechi 16/2020)
Termen 8.06.2021
Citație
emisă la 9.03.2021
Creditor
1. Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-sector 1, București, Știrbei Vodă, nr.43
2. D.G.R.F.P – Administrația Județeană A Finanțelor Publice Iași-Iași, STR.A.Panu, nr.26, Județ Iași
Debitor
3. SC Emimis SRL-com. Ciurea, Sat Dumbrava, Construcția C3, Județ Iași
Lichidator
4. CII Chelsău Anica-Iași, Șos. Națională, nr.47, bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, Județ Iași
sunt chemați la Tribunalul Iași, Secția II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S4, în
ziua de 8.06.2021, ora 9.00, în dosarul privind pe debitorul SC Emimis SRL, cu sediul social declarat în sat Dumbrava,
com. Ciurea, construcția C3, jud. Iași, nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului-J22/1720/2009, CUI
26129255, pentru închidere procedură și soluționare obiecțiuni formulate de creditorul DGRFP Iași la raportul final.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea ITAL CONSTRUCT TRE EMME SRL, cod unic de înregistrare: 29429427
România Tribunalul Iasi
Sectia Ii Civila De Contencios Administrativ Si Fiscal
Str. Elena Doamna nr.1A
Dosar 211/99/2021 (Număr în format vechi 6/2021)
Termen 8.06.2021
Comunicare încheiere amânare + încheiere nr.18 din 9.03.2021
Către, creditor
1. D.G.R.F.P Iaşi-Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Iaşi - Iaşi, A. Panu, nr.26, Judeţ Iaşi
Debitor
2. SC Ital Construct Tre Emme SRL SRL - Iasi, Aleea Musatini, nr.11, bl. N.15, sc. B, ap. 2 Cam.1, Judeţ Iaşi
Lichidator
3. CII Pomîrleanu Radu Florin - Iaşi, B-Dul T.Vladimirescu, nr.49, Judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, Încheiere amânare + încheiere nr.18 din 9.03.2021
pronunţată în dosarul nr.211/99/2021 (număr în format vechi 6/2021), de Tribunalul Iaşi, Secţia Ii Civilă De Contencios
Administrativ Şi Fiscal, privind debitorul S.C. Ital Construct Tre Emme S.R.L., cu sediul social declarat în Iaşi, Aleea
Muşatini nr.11, camera 1, bloc N15, sc.B, ap.2, jud. Iaşi, nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului -
J22/2173/2011 , CUI 29429427 .
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Dosar nr.211/99/2021 (Număr în format vechi 6/2021)
România Tribunalul Iasi Sectia Ii Civila De Contencios Administrativ Si Fiscal
Încheiere
Şedinţa din camera de consiliu din 02 Martie 2021
Preşedinte Clara Roxana Barbir
Grefier Cristina Mihaela Simon
Pe rol fiin judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditorul D.G.R.F.P. Iasi-
Administraţia judeţeană a finanţelor publice a Iaşi împotriva debitorului SC Ital Construct Tre Emme SRL
La apelul nominal facut în şedinţa publică se prezintă avocat Pohrib Ionuţ pentru debitor lipsă fiind creditorul.
Procedura este completă S-a făcut referatul cauzei de catre grefier, după care, avocat Pohrib Ionuţ depune ladosar cerere
de deschidere a procedurii insolvenţei din partea debitorului. Verificand înscrisurile depuse la dosar, respectiv extrasul
ORC, instanţa constată că persoana împuternicită este Gavriloaia Constantin iar declaratia depusă de reprezentantul
conventional al debitorului este pe numele Melinte Constantin.
Reprezentantul debitorului solicită lăsarea dosarului la a doua strigare. Reluând cauza la a doua strigare, se prezintă
avocat Pohrib Ionuţ pentru debitor, lipsă fiind creditorul. Reprezentantul convenţional al debitorului precizează că este
vorba despre aceeaşi persoană, care şi-a schimbat numele prin căsătorie.
Instanţa rămâne în pronunţare pe dispoziţiile art. 66 alin. 6 din Legea insolvenţei.
Instanţa
Pentru ca reprezentantul debitorului să facă dovada că persoana împuternicită Gavriloaia Constantin este aceeaşi
persoană cu Melinte Constantin care apare în declaraţia depusă la acest termen.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Dispune
Amână pronunţarea la data de 9.03.2021 pe dispoziţiile art. 66 alin. 6 din Lg nr.84/2014
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2021
Preşedinte Grefier
Clara Roxana Barbir Cristina Mihaela Simon
*
Dosar nr.211/99/2021 (Număr în format vechi 6/2021)
România Tribunalul Iasi Sectia Ii Civila De Contencios Administrativ Si Fiscal
Încheiere nr.18
Şedinţa din camera de consiliu din 09 Martie 2021
Preşedinte Clara Roxana Barbir
Grefier Cristina Mihaela Simon
Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitorul SC Ital Construct Tre Emme
SRL SRL. Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa din camera de consiliu din 2.03.2021, susţinerile părţilor
fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi când, din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea
pentru azi, 9.03.2021.
Judecătorul – sindic,
Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi – Secţia a II a
civilă - Faliment sub nr.211/99/2021, creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a formulat la data de 19.01.2021 cerere de deschidere a procedurii insolvenţei faţă
de debitoarea S.C. Ital Construct Tre Emme S.R.L., cu sediul social declarat în Iaşi, Aleea Muşatini nr.11, camera 1,
bloc N15, sc.B, ap.2, jud. Iaşi, nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului - J22/2173/2011 , CUI 29429427 .
În motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul înregistrează datorii la bugetul de stat în sumă totală de 71.596 lei,
reprezentând obligaţii datorate bugetului consolidat al statului, potrivit înscrisurilor anexate. Creanţa este certă, lichidă
şi exigibilă. În vederea recuperării acestor sume, organul fiscal a întreprins toate măsurile de executare silită prevăzute
de codul de procedură fiscală, însă nu s-au găsit în patrimoniul firmei bunuri şi nu s-au depistat conturi care să fie
valorificate pentru acoperirea creanţei bugetare. Debitorul se află în încetare de plăţi astfel încât se impune admiterea
cererii. In drept , au fost invocate disp art. 5 pct. 20, pct.29 lit. a , pct.72 , art. 38 alin. 2 lit. c pct. 1,3 din Legea 85/2014
precum si cele ale art 265 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscală.
In susţinerea cererii, creditoarea a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, sens in care a depus la dosar: referatul
privind propunerea de începere a demersurilor pentru deschiderea procedurii insolvenţei, somaţii si titluri executorii,
proces verbal de declarare a stării de insolvabilitate, fişă sintetică totală .
Cererea este scutită de plata taxei de timbru .
La data de 02.03.2021, debitoarea Ital Construct Tre Emme S.R.L., cu sediul social declarat în Iaşi, Aleea Muşatini
nr.11, camera 1, bloc N15, sc.B, ap.2, jud. Iaşi, nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului - J22/2173/2011 ,
CUI 29429427 , a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.
În motivarea cererii sale, debitoarea a arătat că starea financiară a societăţii se caracterizează prin insuficienţa fondurilor
băneşti exigibile. Datoriile societăţii către bugetul de stat sunt de peste 50.000 lei , cu o vechime mai mare de 60 zile.
Societatea nu înregistrează datorii către bugetul de stat.
Apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 66 şi următoarele ale Legii nr.85/2014.
A depus, în dovedirea cererii, înscrisurile prev. de art. 67 din Legea nr.85/2014 , în copie.
Cererea a fost legal timbrată .
A solicitat numirea in calitate de lichidator judiciar a practicianului in insolvenţă CII Pomîrleanu Radu Florin .
La solicitarea instanţei, au fost depuse la dosarul cauzei relaţiile oferite de Oficiul Registrului Comerţului privind
istoricul debitorului cu privire la sediul social, administratorii şi asociaţii, situaţia actuală a societăţii.
Analizând cu prioritate cererea formulată de către debitoare, în conformitate cu prevederile ar. 66 alin.6 din Legea
nr.85/2014, prin prisma materialului probator administrat, instanţa constată următoarele:
Debitoarea a solicitat a fi supusă procedurii simplificate de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi lichida averea,
întrucât se află în imposibilitate obiectivă de a realiza venituri care să acopere cheltuielile curente şi plata datoriilor.
Astfel, aşa cum rezultă din actele contabile depuse la dosar(cu precădere cele care reflectă datoriile, precum şi sumele
din conturile casa şi bănci), debitoarea are datorii scadente către creditorii săi şi nu dispune de lichidităţi suficiente
pentru achitarea datoriilor scadente. Potrivit actelor contabile, debitoarea a înregistrat , la data de 31.12.2019, datorii de
peste 50.000 lei. A declarat creditori furnizori ale căror creanţe sunt certe, lichide şi exigibile. Analizând balanţele de
verificare, instanţa constată că în conturile sale la bănci şi casă societatea nu are disponibil.
Potrivit art. 5 pct.29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.
Prin înscrisurile contabile depuse, debitoarea a dovedit că patrimoniul său suferă de lipsă de fonduri necesare acoperirii
datoriilor sale certe, lichide şi exigibile. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art.5 pct. 47 rap. la art. 38 alin. 2 din
Legea nr.85/2014, instanţa va admite cererea debitoarei şi, în temeiul art. 71 alin.1 din Legea 85/2014 , va constata că
debitoarea este în stare de insolvenţă şi va deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva sa. La desemnarea
lichidatorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic va avea in vedere solicitarea debitorului , dar si disponibilitatea de
timp şi de resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifica necesare preluării dosarului şi bunei administrări
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

a cazului de către practicienii în insolvenţă care şi-au depus ofertele la dosar. Remuneraţia va fi stabilită în funcţie de
criteriile stabilite de OUG 86/2006. În baza art. 145 lit.A.a din Legea 85/2014, judecătorul sindic va dispune dizolvarea
societăţii, ridicând în baza aliniatului 2 al aceluiaşi articol dreptul de administrare al debitoarei.
În temeiul art. 147 din Legea privind procedura insolvenţei lichidatorul judiciar va efectua notificarea intrării în
procedura falimentului, ridicării dreptului de administrare şi constatării dizolvării debitorului, tuturor creditorilor şi
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, potrivit Codului de procedură civilă, în vederea efectuării
menţiunii, şi va publica notificarea într-un ziar de largă răspândire şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
În temeiul art. 86 din Legea 85/2014 se va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în cont să nu
dispună de acesta fără un ordin al lichidatorului judiciar. Se va dispune sigilarea bunurilor debitorului în condiţiile
art.151 din Legea 85/2014, inventarierea lor, în condiţiile art. 152 şi 153 şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de
lichidare, în condiţiile art. 154 – 160 din aceiaşi lege, de către lichidatorul judiciar. In temeiul disp art 99 din legea
85/2014 judecătorul sindic va fixa termenele limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă asupra averii debitorului,
termenul de verificare, întocmire si publicare a tabelului preliminar al creanţelor ,cel pentru soluţionarea eventualelor
contestaţii precum şi data primei şedinţe a adunării creditorilor, dispunând convocarea creditorilor debitorului pentru
alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea/confirmarea lichidatorului judiciar şi
stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. De asemenea, se vor
dispune toate măsurile necesare desfăşurării în condiţii optime a procedurii astfel declanşate.
I se va pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să depună raportul amănunţit asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor
angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 169 , prevăzut de dispoziţiile art. 97 alin. 1 , iar lunar câte un raport
privind descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cuprinzând justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei lichidatorul judiciar va deschide un cont bancar la o unitate
bancară de pe raza municipiului Iaşi, în care se vor depune toate sumele de bani obţinute din lichidare şi din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.
În baza disp. art. 66 alin. 6 din Legea nr.85/2014, cererea creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi va fi analizată ca si declaraţie de creanţă .
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea S.C. Ital Construct Tre Emme S.R.L., cu sediul social declarat în Iaşi, Aleea
Muşatini nr.11, camera 1, bloc N15, sc.B, ap.2, jud. Iaşi, nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului -
J22/2173/2011 , CUI 29429427 şi în consecinţă :
În temeiul art. 66 şi 71 alin 1 din Legea nr.85/2014 : Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi
intrarea în faliment a debitoarei S.C. Ital Construct Tre Emme S.R.L., cu sediul social declarat în Iaşi, Aleea Muşatini
nr.11, camera 1, bloc N15, sc.B, ap.2, jud. Iaşi, nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului - J22/2173/2011 ,
CUI 29429427 . În temeiul art. 145 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă :
Constată dizolvarea societăţii debitoare şi ridică acesteia dreptul de administrare. Numeşte provizoriu în calitate de
lichidator judiciar, practicianul in insolvenţă Pomîrleanu Radu Florin, cu sediul în Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu
nr.49, RFO I/ 1422/2007 , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 alin. 2 din lege.
Fixează onorariul lichidatorului la suma de 1000 lei/lunar. În temeiul art. 146 din Legea nr.85/2014, dispune notificarea
intrării în procedura falimentului, ridicării dreptului de administrare şi constatării dizolvării debitorului, tuturor
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, potrivit Codului de procedură civilă, în
vederea efectuării menţiunii, şi publicarea notificării într-un ziar de largă răspândire şi în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă. În temeiul art. 86 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă , dă dispoziţie
tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în cont să nu dispună de acesta fără un ordin al lichidatorului judiciar.
Dispune sigilarea bunurilor debitorului în condiţiile art.151 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă , inventarierea lor, în condiţiile art. 152 şi 153 şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare, în
condiţiile art. 154 – 160 din Lege.
Fixează termenul maxim pentru predarea gestiunii debitorului către lichidatorul judiciar, împreună cu actele prevăzute
de art. 67 alin. 1 din Legea nr.85/2014 la 19.03.2021. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a
creanţelor la 23.04.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 04.05.2021. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la
publicarea in Buletinul procedurilor in Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termen limită pentru publicarea
tabelului definitiv de creanţe la data de 26.05.2021. Fixează termen pentru continuarea procedurii, in baza disp. art. 59
alin. 3 din Legea nr.85/2014, la 08.06.2021 . Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la 10.05.2021, in locaţia
ce va fi stabilită de lichidatorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei
lichidatorului judiciar, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii.
Dispune trimiterea notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către toate băncile şi toate instanţele
judecătoreşti competente, de către lichidatorul judiciar.
Lichidatorul judiciar va întocmi şi va depune până la data de 09.04.2021 raportul amănunţit asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor
angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 169, prevăzut de dispoziţiile art. 97 alin. 1, iar lunar câte un raport
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

privind descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cuprinzând justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă , dispune deschiderea de
către lichidatorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iaşi, în care se vor depune
toate sumele de bani obţinute din lichidare şi din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile
de la notificarea deschiderii procedurii. În baza disp. art. 66 alin. 6 din Legea nr.85/2014, cererea creditorului Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi va fi analizată ca si
declaraţie de creanţă . Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.03.2021.
Preşedinte Grefier
Clara Roxana Barbir Cristina Mihaela Simon

3. Societatea SERVAGROMEC SA IASI, cod unic de înregistrare: 1964225


România Tribunalul Iasi Sectia Ii Civila De Contencios Administrativ Si Fiscal
STR. Elena Doamna nr.1A
Dosar 9754/99/2012 (Număr în format vechi 699/2012)
Termen 31.03.2021
Citaţie
emisă la 09.03.2021
Creditor
1. Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Iaşi - Iaşi, Str. A. Panu, nr.26, Judeţ Iaşi
2. Autoritatea Pt. Administrarea Activelor Statului - Fosta Avas - sector 1, Bucureşti, Str. CPT. AV. Alex. Şerbănescu,
nr.50
3. Municipiul Iaşi – Direcţia Economică Şi A Finanţelor Publice Locale - Iaşi, BD, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, nr.15,
Judeţ Iaşi
Petent
4. Paraschiv Maricica - com. Şef Al Administraţiei Finanţelor Publice, Iaşi, Str.A.Panu, nr.26, Judeţ Iaşi
Debitor
5. SC Servagromec SA - Iaşi, Str. Dumbrava Rosie, nr.7, Judeţ Iaşi
Lichidator
6. Eurobusiness LRJ SPRL - Iaşi, Str. Zorilor, nr.11, Judeţ Iaşi
sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S2, în
ziua de 31.03.2021, ora 09:30, privind debitoarea S.C. Servagromec SA Iaşi, cu sediul social declarat în Iaşi, sat
Dumbrava Roşie, nr.7, jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/657/27.05.1991, CUI 1964225, creditorii
cu menţiunea de a preciza dacă înţeleg să avanseze sumele necesare continuării procedurii.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GALATA FRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 30731444
Convocare adunarea creditorilor
Număr: 12863 data emiterii;.11.03.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar 910/93/2019 Tribunal Ilfov Secția Civilă Termen 09.04.2021, Complet F19, ora 9
2.Creditori: Conform Tabelului definitiv actualizat 25.01.2021 al creantelor .
3.Debitor: GALATA FRUCT S.R.L-IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FALLITE Cod de identificare fiscală:
CUI 30731444; Număr de ordine în registrul comerțului: Registrul Comertului Ilfov sub nr. J/23/2799/2012
sediul social: Sat Afumati, Comuna Afumati, Str.Linia de Centură Dreapta, nr.92, lot 3, stand C8, jud.Ilfov
4.Administrator judiciar: C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA Sediul social: Str.Teleajen, nr.33, sector 2, București Număr
de înregistrare în Tabloul U.N.P.I.R.: 1B2908, CIF: RO 20809333; Tel/Fax: 021-252.02.33; E-mail: contact@servicii-
avocatura.ro Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: CLEJA ALINA SINZIANA
5. Subscrisa:C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA, în calitate de administrator judiciar al debitorului GALATA FRUCT
SRL-conform Sentintei Civile nr.4176 pronuntata la data de 29.11.2019 în Dosarul nr.910/93/2019, în temeiul art. 48 și
următoarele din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței. convoacă adunarea creditorilor DEBITORULUI:
GALATA FRUCT SRL-IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FALLITE
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar . C.I.I ALINA SINZIANA CLEJA. Adresa: București,
Str.Teleajen, nr.33, sector 2 Data (ziua/luna/anul):18.03.2021 Ora; 11,00
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentica sau, în cazul creditorilor
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat,
atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace,
pana în ziua fixată pentru exprimarea votului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Ordinea de zi:
1. Oportunitatea avansării de către creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură pentru continuarea
acesteia sau în cazul în care nici un creditor nu se oferă sa avanseze aceste sume, închiderea procedurii falimentului
conform art. 174 alin.1 din legea 85/2014 și descarcarea lichidatorului judiciar și a tuturor persoanelor care l-au asistat
în procedura de toate indatoririle și responsabilitatile care i-au revenit în baza legii, în conformitate cu art.180 din
Leg.85/2014 la termenul de judecata din 09.04.2021, avand în vedere faptul ca debitoarea Galata Fruct SRL ,nu
figureaza cu bunuri mobile sau imobile în patrimoniu și nu au fost identificate sume disponibile în contul debitoarei în
vederea acoperirii creantelor din tabelul definitiv.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar, la
urmatoarele numere de telefon 021.252.02.33, 0722.63.63.23, persoane de contact: Cleja Alina Sinziana.
C.I.I Alina Sinziana Cleja prin
Av. Cleja Alina Sinziana

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELEGANT MARC TUR SRL-D, cod unic de înregistrare: 31002648
Număr dosar: 2501/100/2016, Tribunalul Maramureş, Secţia II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Judecător sindic : Boloş Ioana
Debitor: SC ELEGANT MARC TUR S.R.L -D- în reorganizare judiciară, cu sediul social în loc. Chechiş, comuna
Dumbrăviţa, str. Chechiş, nr. 31, Jud. Maramureş, J24/1090/2012, C.U.I. 31002648.
Temei juridic: art. 144 din Legea 85/2014
Administrator special: Marc Ancuța Ionela
Administrator judiciar: COM TELESONIC S.P.R.L.
Termen: 16.03.2021
Raport trimestrial privind situaţia financiară a debitoarei SC Elegant Marc Tur SRL-D
aferent trimestrului IV al anului III din planul de reorganizare confirmat
Nr. 101/09.03.2021
Prin Sentinţa civilă nr. 439 din data de 24.02.2017 pronunţată de Tribunalul Maramureş în cauza ce formează obiectul
dosarului nr. 2501/100/2016, a fost dispusă deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC
ELEGANT MARC TUR SRL-D.
Prin aceeaşi sentinţă a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, COM TELESONIC IPURL, cu sediul
profesional în Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 4, sc. B, ap. 12, jud. Maramureş.
Ulterior, prin Sentința civilă nr. 48/16.01.2018 pronunțată de către Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 2501/100/2016
a fost confirmat planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC ELEGANT MARC TUR SRL-D.
1. Menţiuni privind demersurile întreprinse de administratorul judiciar desemnat în prezentul dosar de insolvenţă:
În vederea întocmirii raportului privind situaţia de fapt a debitoarei în temeiul art. 58 alin. 1 din Legea 85/2014,
administratorul judiciar a întreprins şi constatat următoarele:
- a studiat actele şi documentele existente la dosarul cauzei, constatând că debitoarea şi-a exprimat intenţia de a depune
plan de reorganizare a activităţii;
- a publicat şi notificat în extras sentinţa civilă nr. 439 din data de 24.02.2017;
Notificarea nr. 207/14.03.2017 privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost publicată în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă.
În conformitate cu prevederile art. 99 alin. 3 din Legea 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a fost publicată în ziarul „Graiul Maramureşului”. Notificarea deschiderii procedurii generale de insolventa a
fost comunicată, cu respectarea prevederilor art. 146 din Legea nr. 85/2014.
Menţionăm că notificarea de deschidere a procedurii de insolvenţă a enumerat condiţiile de formă şi de fond pe care o
declaraţie de creanţă trebuie să le întrunească, conform legii, precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii.
În exercitarea atribuţiilor stabilite de prevederile legii privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat
la verificarea declaraţiilor de creanţă depuse la dosarul cauzei în vederea înscrierii acestora în tabelul preliminar de
creanţe.
- a notificat instituţiile bancare în vederea informării asupra faptului că împotriva debitoarei SC ELEGANT MARC
TUR SRL-D. s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, solicitând totodată informaţii cu privire la
conturile debitoarei, precum şi blocarea acestora invocându-se prevederile Legii nr. 85/2014;
- în urma informaţiilor obţinute de la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Maramureş s-a constatat că societatea are asociat
unic și administrator statutar pe doamna Marc Ancuţa Ionela.
- a efectuat investigaţii privind situaţia de fapt a debitoarei;
- La data de 30.03.2017 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor debitoarei SC ELEGANT MARC TUR SRL-D.,
prin care a fost desemnat administratorul special în persoana doamnei Marc Ancuta Ionela.
- a întocmit, afişat şi publicat „Tabelul preliminar cuprinzând creanţele declarate împotriva averii debitorului”;
- a întocmit, afişat şi publicat „Tabelul definitiv cuprinzând creanţele declarate împotriva averii debitorului”;
- așa cum rezultă și din cuprinsul procesului verbal al Adunării creditorilor, nr. 625/20.07.2017, planul de reorganizare
propus de către debitoare, a fost aprobat de către creditori, ulterior acesta fiind confirmat și de judecătorul sindic, prin
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Sentința civilă nr. 48/16.01.2018 pronunțată de către Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 2501/100/2016;
- la termenul din data de 08.12.2020, prin Raportul nr. 546/03.12.2020 depus la dosarul cauzei și publicat în BPI, a
arătat faptul că, debitoarea şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin planul de reorganizare, confirmat, următorul termen
de continuare a procedurii fiind stabilit de instanţă la data de 16.03.2021.
- a vizat plăţile propuse de debitoare.
- a analizat gradul de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari propuşi de către debitoare prin intermediul
planului de reorganizare pe perioada trimestrului IV al anului III din planul de reorganizare,
- analiza a fost efectuată bazându-se pe informaţiile din contabilitatea societăţii debitoare și pe raportările trimise de
către administratorul special al acesteia.
2. Mențiuni privind situația financiară a debitoarei:
Totalul masei credale acceptate în tabelul definitiv cuprinzând creanțele declarate împotriva averii debitoarei, înregistrat
la Tribunalul Maramureş la data de 26.05.2017 sunt de 67.155,00 lei.
Suma prevăzută la plată prin planul de reorganizare confirmat este de 67.155,00 lei, respectiv se urmărește achitarea
integrală a masei credale.
Menționăm faptul că, până în trimestrul IV al anului III din planul de reorganizare, debitoarea și-a respectat toate
obligațiile asumate prin planul de reorganizare, adică, si-a achitat conform programului de plați al creanţelor, integral
toate cele 12 rate în sumă totală de 67.155 lei, după cum urmează:
- 56.515 lei către creditorul bugetar AJFP Maramureș;
- 10.640 lei către creditorul bugetar Primăria Comunei Dumbrăvița;
Prin urmare, raportat la cele indicate mai sus, învederăm faptul că, debitoarea şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile
asumate prin programul de plată a creanţelor, prevăzut în planul de reorganizare.
Menționăm faptul că, în prezent, societatea debitoare, mai are de achitat doar creanțele curente, rezultate din
desfășurarea activității conform planului de reorganizare, respectiv 16.231 lei către AJFP Maramureș și impozitul
datorat către Primăria Comunei Dumbrăvița;
3. Solicitări adresate judecătorului sindic: Având în vedere situaţia prezentată mai sus, administratorul judiciar solicită
acordarea unui nou termen de continuarea procedurii, în vederea achitării integrale, de către debitoare, a creanțelor
curente, rezultate din desfășurarea activității conform planului de reorganizare, îndeplinit.
Administrator judiciar COM TELESONIC S.P.R.L.
prin practician în insolvență Rogozsan Alin Claudiu

2. Societatea GRANDSTIL SRL, cod unic de înregistrare: 10299903


Număr dosar: 1879/100/2018, Tribunalul Maramureş, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Judecător –sindic: Mihai Ivanciuc
Administrator judiciar: COM TELESONIC S.P.R.L.
Debitor: SC GRANDSTIL SRL - în insolvenţă
Raport de activitate, întocmit de administratorul judiciar
privind debitoarea SC GRANDSTIL SRL – în insolvenţă
Nr. ieşire 102/10.03.2021
Prin încheierea civilă nr. 1358/14.09.2018 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar nr. 1879/100/2018 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Grandstil SRL cu sediul în Baia Mare, str. Victor
Babeș, nr. 62, jud. Maramureş, J24/123/1998, CUI 10299903, fiind numit prin aceeaşi sentinţă în calitate de
administrator judiciar provizoriu Novus 168 SPRL. Cererea de insolvenţă a fost formulată de către debitoare.
Prin încheierea din data 18.03.2019 pronunţată în ședință publică de Tribunalul Maramureş în dosar nr. 1879/100/2018
s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar provizoriu desemnat Novus 168 SPRL, şi confirmarea în această calitate
a practicianului în insolvenţă Com Telesonic S.P.R.L., conform hotărârii adunării creditorilor.
1. Menţiuni privind demersurile întreprinse de administratorul judiciar desemnat în prezentul dosar:
În vederea întocmirii raportului privind situaţia de fapt a debitoarei, în temeiul art. 58 din Legea 85/2014,
administratorul judiciar a întreprins şi constatat următoarele:
- a studiat actele și documentele întocmite de administratorul judiciar provizoriu, în cadrul procedurii, în vederea
preluării informațiilor necesare precum şi a documentelor contabile aparţinând debitoarei, ocazie cu care am constatat
că acestea nu au fost anexate cererii de deschidere a procedurii de insolvență;
- a studiat actele şi documentele existente la dosarul cauzei şi a efectuat investigaţii privind situaţia de fapt a debitoarei;
- a constatat că s-a publicat şi notificat în extras încheierea civilă nr. 1358/14.09.2018 în conformitate cu prev. Legii nr.
85/2014;
- în urma informaţiilor obţinute de la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Maramureş s-au constatat următoarele:
- administratori şi asociați figurează Kiss Alexandru și Kiss Dana Elena, cetățeni români domiciliați în România.
- Primăria Baia Mare - Direcţia de Venituri, a comunicat faptul că debitoarea figurează cu bunuri impozabile şi obligaţii
restante, conform parcului auto anexat, din care rezultă că debitoarea ar avea în patrimoniu un mijloc de transport
constând în Autoturism marca Ford Mondeo, dobândit la data de 07.07.2011;
Învederăm faptul că, bunul mobil mai sus indicat, a fost înstrăinat către o persoană fizică la data de 16.08.2016,
conform facturii fiscale cu seria GST nr. 70, adică cu mult înainte de data deschiderii procedurii de insolvență.
Menționăm și faptul că, bunul mobil mai sus amintit, nu figurează nici în evidențele contabile ale societăţii debitoare,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

operațiunile contabile cu privire la vânzarea acestuia și încasarea prețului conform facturii, fiind înregistrate la
momentul respectiv.
- a constatat că administratorul judiciar provizoriu a procedat la întocmirea tabelului preliminar respectiv a celui
definitiv, ce cuprind creanţele declarate împotriva averii debitoarei.
- în urma analizării actelor depuse la dosarul cauzei, a constatat că la data de 18.03.2019, a fost înregistrată o contestație
împotriva tabelului definitiv, aceasta fiind formulată de către DGRFP Cluj Napoca prin AJFP Maramureș. Contestația a
fost înregistrată sub dosar nr. 1879/100/2018/a1.
Prin Sentința civilă nr. 162/20.12.2019, dosarul mai sus indicat a fost soluționat, în sensul că, se respinge contestaţia
formulată de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Maramureş împotriva tabelului definitiv al creanţelor nr. 229/18.12.2018 al debitoarei cu SC
Grandstil SRL. întocmit de către lichidatorul judiciar.
Învederăm faptul că debitoarea, deși şi-a manifestat dorința de redresare a activităţii, depunând în acest sens, la dosarul
cauzei intenția de reorganizare, nu a propus, în termenul legal prevăzut de lege un plan de reorganizare.
- a întocmit prezentul raport în baza informaţiilor obţinute până la această dată.
2. Situaţia obligaţiilor debitoarei: La data prezentului raport, sunt cunoscute obligaţii de plată ale debitoarei, în sumă
totală de 1.067.311,2 lei, creditorii fiind menţionaţi în „Tabelul definitiv cuprinzând creanţele declarate împotriva averii
debitoarei”.
3. Menţiuni privind posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitoarei: Învederăm faptul că debitoarea,
deși şi-a manifestat dorința de redresare a activităţii, depunând în acest sens, la dosarul cauzei intenția de reorganizare,
nu a propus, în termenul legal prevăzut de lege un plan de reorganizare, iar celelalte subiecte de drept prevăzute de art.
132 din Legea nr. 85/2014 nu au depus un astfel de plan sens în care, rezultă în mod cert că nu există o posibilitate reală
de reorganizare efectivă a activităţii debitorului.
4. Solicitări adresate judecătorului – sindic: În consecinţă, raportat la cele indicate mai sus, și la faptul că termenul de
depunere a planului de reorganizare majorat conform prevederilor art. 50 alin. 1 din Legea nr. 55/2020, a expirat,
administratorul judiciar desemnat în prezenta cauză, își menține în totalitate propunerea din cuprinsul Raportului nr.
115/21.02.2020, publicat în BPI nr. 3743/24.02.2020 și prin urmare solicită, deschiderea procedurii simplificate de
faliment împotriva debitoarei, fiind întrunite cerințele prevăzute de art. 145 alin (1) lit. A, pct. c), respectiv lit. B din
Legea nr. 85/2014:
-lit. A, pct c) – ”niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit
dispozițiilor art. 132;”
-lit. B - ”debitorul și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de
acesta nu a fost acceptat și confirmat.”
Administrator judiciar COM TELESONIC S.P.R.L.,
prin practician în insolvență Rogozsan Alin Claudiu

3. Societatea TRANS - EXPO NEGREA SRL, cod unic de înregistrare: 25743850


Raport trimestrial asupra situației financiare a debitorului SC TRANS-EXPO NEGREA SRL
– în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement, an 1 trim. II
Nr. 125/04.03.2021
Număr dosar: 2601/100/2019, Tribunalul Maramureş Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Judecător sindic: Mihai Ivanciuc.
Temei juridic: art. 144 din Legea 85/2014
Administrator judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Kiss & Kiss, Nr. matricol UNPIR - 1 B 1207,
sediu social Baia Mare, str. Melodiei, nr. 8/91, jud. Maramureș.
Debitor: SC Trans-Expo Negrea SRL cu sediul social în Săpânța, nr. 1136, Jud. Maramureş, J24/637/2009, CUI
25743850.
Administrator special: Negrea Ionel. Prin încheierea civilă nr. 1588 din data de 18.12.2019 a Tribunalului Maramureş a
fost dispusă deschiderea procedurii generale a insolvenţei privind debitoarea SC TRANS-EXPO NEGREA SRL, cu
sediul social în Săpânța, nr. 1136, Jud. Maramureş. Prin aceeaşi încheiere civilă a fost desemnat administrator judiciar
Cabinetul Individual de Insolvenţă Kiss Claudia, reprezentat legal de Kiss Claudia, cu sediul în Baia Mare, str.
Melodiei, nr. 8, ap. 91, Jud. Maramureş, tel-0724 074665, fax – 0362-730547.
Prin sentința civilă nr. 778 din 15.07.2020 a Tribunalului Maramureș a fost confirmat planul de reorganizare a activității
debitoarei SC TRANS-EXPO NEGREA SRL.
Asociaţii debitoarei: Negrea Ionel
Administratorul statutar al SC TRANS-EXPO NEGREA SRL este: Negrea Ionel
Prezentul raport financiar are ca scop analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari propuși de
societate prin intermediul Planului de Reorganizare confirmat prin sentința civilă nr. 778 din 15.07.2020 pe perioada
octombrie, noiembrie, decembrie – 2020, ianuarie - 2021.
Prezentăm situația centralizată încasări- plăți:
Perioada Încasări Plăți
bancă casă bancă casă
octombrie 2020 0 38.371,58 0 1.782
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

total 38.371,58 1.782


noiembrie 2020 0 8.856 0 8.856
total 8.856 8.856
decembrie 2020 2.600 9.740 2.600 46.329,58
total 12.340 48.929,58
Ianuarie 2021 37.856,80 30.023,96
total 37.856.80 30.023,96
Societatea a reînceput activitatea economică dar încasările sunt încă reduse astfel încât nu s-a reușit achitarea creanțelor
stabilite în programul de plată aferent planului de reorganizare. Solicităm o perioadă de grație pentru plata acestora
având în vedere pandemia și situația economică generală.
Dacă până la termenul următor nu se va reuși achitarea creanțelor curente și a celor stabilite în programul de plăți a
planului de reorganizare se va formula raport privind intrarea în faliment a debitoarei.
Onorariul administratorului judiciar nu a fost plătit.
Prezentul raport se înregistrează la dosarul cauzei și se publică în BPI.
Pentru considerentele arătate vă rugăm:
- Să acordați termen de continuare a procedurii în vederea derulării planului de reorganizare.
Depun dovada publicării în BPI: raport nr. 360/03.11.2020
Administrator judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Kiss & Kiss
prin practician în insolvență Kiss Claudia

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BERCO PPS IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3102277
Raport lunar martie 2021
Nr.178.Data emiterii:11.03.2021
1.Date privind dosarul: nr dosar:628/1371/2014, Tribunalul Specializat Mureș Judecator sindic: Flavius Gheorghe
Mureșan
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: str. Justiției,nr.1,Târgu-Mure,județul Mureș.Număr telefon 0265262010.
Program arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:SC Berco PPS Impex SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-3102277, Tg.Mureș, str. Verii, nr.28, județul
Mureș, Număr de ordine în registrul comerțului J/26/229/1993.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Lichidator judiciar:CII Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097, sediul-str. Principală, nr.67/F, sc.1,
ap.10, localitatea Ungheni, județul Mureș, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență
1B1478.Telefon:0740207742, 0722646459, fax 0265233389.
6.Subsemnatul CII Botos Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Berco PPS Impex SRL,
conform încheierii comerciale nr.551/C din 23.06.2014, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosar
nr.628/1371/2014, în temeiul art.21 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței notifică raport lunar:În
perioada scursă de la termenul anterior am continuat demersurile în procedură privind valorificarea bunurilor din averea
debitoarei.Astfel am continuat demersurile de valorificare a bunurilor din averea debitoarei stabilind termene de
licitație, conform sentinței 189 din data de 29.06.2020 prin care Judecătorul Sindic a aprobat ca valorificarea bunurilor
să se facă conform codului de procedură civilă.În acest sens am stabilit termene de licitație la 50% dinprețurile de
vânzare stabilind btermene de licitație la datele 08.02.2021 și la 22.02.2021.
La aceste termene de licitație și la următoarele, în cazul în care avem cumparator dar nu oferă prețul de licitație vom
valorifica la cel mai bun preț oferit.La termenul de licitație din data de 08.03.2021 am reușit să valorificăm autoutilitara
Mercedes la 1.200 li, iar sculele și dispozitivele la preț global de 450 lei(Pompa verif, lampa portabilă, aparat sudură,
cric hydraulic, calculator Pentium, imprimanta Epson, motopercutor și autoutilitară Mercedes).Vom depune raport
asupra fondurilor obținute.În această procedură nu mai avem alte demersuri de efectuat ca atare vom depune raport
final. Rapoartele lunare au fost publicate în bpi.Menționez faptul că nu în contul collector avem disponibilă suma de
1.650 lei.În procedură am efectuat cheltuieli în sumă de 1308 lei, din care 84 lei în această perioadă.
Botos Iacob Dorinel

2. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


România Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr.2, județ Mureș
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr.8388/320/2018*
Comunicare sentința nr.47
Pronunțată la data de 12.02.2021
CĂTRE RECLAMANT VALTECIA ACHIZIȚII SRL-București, SECTOR.1,ȘOS.NICOLAE TITULESCU,NR.4-8,
LA SCA TUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII, AMERICA HOUSE,ARIPA DE VEST,ETAJ 8, COD 011141.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

VALTECIA DEVELOPMENT SRLPRIN REPREZENTANT CONVENȚIONAL SCA TUCA ZBÂRCEA


ASOCIAȚII-București, SECTOR.1,ȘOS.NICOLAE TITULESCU,NR.4-8, AMERICA HOUSE,ARIPA DE
VEST,ETAJ 8, COD 011141.
PÂRÂT ROMCAB SA-cu sediul în TÂRGU MUREȘ, STR.VOINICENILOR, nr. 35, Județ MUREȘ
6. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RTZ & PARTNERS SRL –
(cu noul sediu în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud.Cluj ( vechea adresă-Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76,
Județ CLUJ);
INTERVENIENȚI PANEURO INTERNAȚIONAL SRL-Tâgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Județ MUREȘ
SADALBARI SRL prin administrator special Prosszer Zoltan-cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr.35, corp.U1,
jud.Mureș și prin administrator judiciar GENERAL MIR CONSULT SPRL-Tg. Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1,
Județ MUREȘ;
Se comunică, alăturat Sentința nr.47 pronunțată la data de 12.02.2021 și încheierea de amânare pronunțare din
28/01/2021 în dosarul nr. 8388/320/2018* de Tribunalul Specializat Mureș, privind pe debitoarea societatea ROMCAB
SA cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, CUI RO 7947193.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
România Tribunalul Specializat Mureș Falimente
Dosar nr. 8388/320/2018*
Încheiere
Ședința publică din data de 28 Ianuarie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Nagy Csilla-Noémi
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantele VALTECIA ACHIZIȚII SRL și
VALTECIA DEVELOPMENT SRL în contradictoriu cu pârâta societatea ROMCAB SA și ROMCAB SA prin
administrator judiciar RTZ & PARTNERS SRL, având ca obiect evacuare-declinare Judecătoria Tg. Mureș și a
cererilor de intervenție principale formulată de către intervenientele Paneuro Internațional SRL și Sadalbari SRL.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă pentru reclamanta Valtecia Achiziții SRL, avocat Valentin Moga
Shaban, pentru reclamanta Valtecia Development SRL
avocat Gușatu Alina, pentru pârâta debitor Romcab SA avocații aleși Alexandru Mitra, pentru administratorul judiciar
RTZ & PARTNERS SRL practicianul în insolvență Balog Claudiu, lipsă fiind restul părților.
Procedura este legal îndeplinită, părțile având termen în cunoștință. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de
ședință care învederează că acest termen a fost stabilit potrivit încheierii de ședință anterioare pentru discutarea
excepției lipsei de interes invocată de către debitoare, respectiv pe fondul cererii de evacuare.
La data de 26/01/2021 s-a înaintat la dosarul cauzei de către debitoare prin avocați motivarea Deciziei
nr.204/A/29.06.2020 pronunțată de către Curtea de Apel Tg. Mureș.
Judecătorul-sindic, constată că s-a motivat decizia Curții de Apel Tg. Mureș dată în dosarul asociat
nr.50/1371/2017/a102, astfel că, în cauză, în temeiul art. 390 Cod de procedură civilă ca și chestiune prealabilă
dezbaterii în fond a cauzei pune în discuție excepția lipsei de interes invocată de către pârâta Romcab SA.
Avocata debitoarei pârâte Romcab SA solicită admiterea excepției pentru argumentele expuse pe larg în cuprinsul
notelor de ședință depuse la dosarul cauzei.
Susține că reclamanta nu justifică un interes în ceea ce privește solicitarea de a evacua debitoarea din suprafața de teren
de aproximativ 24.000mp. De asemenea nu justifică reclamanta un interes determinat, legitim și un interes actual din
punctul acesteia de vedere. Solicită a se observa că nu există un folos practic pe care în contextul deciziei
nr.204/A/29.07.2019pronunțată de către Curtea de Apel Tg. Mureș prin care s-a confirmat titlul executoriu pe care
reclamanta deja la pus în executare iar această executare silită făcând obiectul dosarului 24/E/2020 aflat pe rolul Biroul
Executorului Judecătoresc Olteanu.
Prin urmare nu este un folos practic pe care reclamanta l-ar mai putea obține prin continuarea acestui demers, nu este
nici legitim din punctul acesteia de vedere pentru că legea nu permite ca în baza 2 titluri executorii să poată fi executată
sau să poată fi obținută executarea aceleași obligații. Totodată arată că nu este actual interesul în raport de împrejurarea
că chiar dacă la un moment dat pe parcursul soluționării acestei cauze a existat un interes în acest demers procesual
acesta nu mai este actual în raport de împrejurarea că această chestiune a fost deja tranșată printr-o hotărâre
judecătorească în baza căreia s-a început executarea silită.
Pentru aceste considerente solicită admiterea excepției lipsei de interes invocată în ceea ce privește acțiunea vizând
suprafața de 24.000 mp.
Reprezentantul administratorului judiciar practician în insolvență Balog Ioan Claudiu arată că are aceleași concluzii.
Pentru reclamanta Valtecia Achiziții SRL, avocat Valentin Moga Shaban depune la dosar împuternicire de reprezentare
și solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată.
Consideră că reclamanta Valtecia Achiziții SRL justifică în continuare un interes în formularea acestei acțiuni.
Precizează că atât prezenta acțiune cât și efectele acesteia sunt diferite față de efectele acțiunii care a format obiectul
dosarului nr. 50/1371/2017/a102 în care s-a pronunțat decizia nr. 204/A/2019 depusă la prezentul dosar.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Subliniază faptul că acest aspect privind efectele diferite a fost reținut și de către judecătorul sindic care a respins
cererea de suspendare a prezentului dosar până la soluționarea dosarului asociat 50/1371/2017/a102.
Mai arată că respectivul dosar în acțiunea în revendicare s-a protejat o situație de drept scopul a fost de recunoaștere a
dreptului de proprietate al societății Valtecia Achiziții SRL iar în acest dosar efectul este protejarea unei situații de fapt
respectiv constatarea că se folosește în continuare de către Romcab SA aceste bunuri și nu acest teren de 24.000 mp și
nu înțelege să-și execute de bună voie obligația de a-l lăsa în liniștită posesie reclamantei și ca o consecință practic
instanța să dispună evacuarea societății de pe acest teren.
Prin urmare, raportat la cele două seturi distincte de efecte, consideră că Valtecia Achiziții SRL justifică un interes în
continuare chiar dacă s-a pronunțat din dosarul asociat 50/1371/2017/a102.
Avocata debitoarei pârâte Romcab SA în replică arată că efectele pe care colegul acesteia le invocă cu privire la cele
două demersuri sunt acoperite pe deplin de hotărârea pronunțată în acțiunea în revendicare pentru că obligația de a lăsa
în deplină proprietate include în mod evident și obligația de a evacua un imobil, existând în acest sens dispozițiile
art.188 din Codul de procedură civilă. Deci, punând în executare hotărârea pe care reclamanta a obținut-o în acțiunea în
revendicare cu privire la această suprafață de teren de 24.000 mp în mod logic (evident) va ajunge să obțină și
evacuarea. Arată că prin urmare ambele efecte sunt acoperite de acest titlu executoriu confirmat de către Curtea de Apel
Tg. Mureș. Judecătorul-sindic, unește cu fondul cauzei excepția invocată având în vedere că este invocat excepția doar
cu privire la o parte din petite astfel că se impune a se pronunța deodată asupra acestora.
În consecință, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei și acordă cuvântul părților.
Pentru reclamanta Valtecia Achiziții SRL, avocat Valentin Moga Shaban susține acțiunea în continuarea astfel cum
aceasta a fost formulată, solicită admiterea acesteia și pe cale de consecință a se dispune evacuarea societății Romcab
SA, pentru considerentele expuse pe larg în cuprinsul acțiunii.
Reprezentanta reclamantei Valtecia Development SRL avocat Gușatu Alina arată că are doar o singură chestiune de
adăugat raportat la ceea ce a consemnat pe larg în acțiune și în răspunsuri la întâmpinare precum și raportat la motivarea
deciziei pronunțată de Curte DE Apel Tg. Mureș în dosar asociat 50/1371/2017/a102.
Este adevărat că prin decizia nr.204/A/2019 Curtea de Apel Tg. Mureș a reținut faptul că acest contract de închiriere
pentru suprafața parțială de 17.000 mp este în vigoare însă acest aspect trebuie analizat doar până într-un anumit punct.
Precizează că, într-adevăr, contractul e considerat ca fiind legal în vigoare la momentul deschiderii procedurii
insolvenței însă pasivitatea sau mai degrabă neîndeplinirea obligațiilor contractuale care sunt obligații cu executare
succesivă în timp și din perspectiva chiriașului Romcab SA cu trimitere directă la faptul că nici până în prezent nu a
achitat nimic ( fără să discute de istoricul datoriilor) și nici pentru luna curentă (sau decembrie) nu a achitat nici o sumă
de bani, apreciază că această stare de fapt trebuie reținută de către onorata instanță ca și argument suplimentar la toate
cele aduse de către reclamantă în discuție cu privire la evacuarea chiriașului neplătitor din contract.
Prin urmare, chiar dacă există sau exista la momentul deschiderii procedurii insolvenței un contract de închiriere valabil
cu continuitate ca și durată acest lucru nu înseamnă că atât timp cât chiriașul nu-și îndeplinește obligația de bază dintr-
un contract de închiriere respectiv neplata chiriei, poate să rămână „netulburat” și să folosească imobilul în discuție.
Precizează că de altfel și astăzi în dosarul de fond reclamanta Valtecia Achiziții SRL a mai depus o nouă cerere de plată
pentru perioada actualizată la zi până în 15.01.2021 și speră ca administratorul judiciar va da dovadă de bună credință și
va răspunde peste vreo 6 luni. Susține că realitatea e simplă și anume debitoarea folosește în continuare întreaga
platformă fără să achite nici o sumă de bani către proprietarul Valtecia. Avocata debitoarei pârâte Romcab SA solicită a
se respinge cererea de evacuare și în ceea ce privește suprafața de aproximativ 17.000 mp lucrurile fiind clare și nu mai
suportă nici un fel de discuție în raport de dispozitivul hotărârii cât și de motivarea acesteia pe care instanța a apreciat că
este necesară pentru soluționarea prezentei cauze. Arată că, contractul de închiriere a fost menținut iar la acest moment
aspecte cu privire la neplata unor sume rezultând din acest contract sau nemulțumiri ale părților cu privire la alte aspecte
vizează cu totul alte litigii, cereri de plată care s-au învederat chiar astăzi depuse de către reclamantă.
Prin urmare, în raport de împrejurarea că există un titlu asupra acestei suprafețe de teren, titlu confirmat de Curtea de
Apel Tg. Mureș prin decizia pronunțată este neîntemeiată cererea de evacuare formulată și cu privire la această
suprafață de teren. Din această perspectivă puterea de lucru judecat a acestei hotărâri este incontestabilă și în mod
evident față de această decizie instanța se impune a respinge cererea de evacuare formulată și cu privire la această
suprafață de teren, ca nefondată. Reprezentantul administratorului judiciar practician în insolvență Balog Ioan Claudiu
arată că nu are nimic de adăugat. Reprezentantul debitoarei avocat Alexandru Mitra intervine arătând că are de adăugat
o singură chestiune referitoare la discuția pe plata chiriilor și dacă acestea au fost sau nu achitate, colega acestuia deja
punând concluzii deja pe acest aspect.
În completare, dorește să arate că astfel cum a menționat și colega acestuia într-adevăr plata chiriilor este o chestiune
total separată, face obiectul unor cereri de plată și în speță și a dosarelor asociate 50/1371/2017/a159 și
50/1371/2017/a160 având ca obiect contestațiile formulate împotriva măsurilor administratorului judiciar. Deci este o
situație litigioasă în ceea ce privește chiriile însă referitor la valabilitatea contractului dacă chiriile indiferent de
cuantumul lor, au fost sau nu plătite, acest lucru nu afectează valabilitatea contractului. Arată că valabilitatea
contractului a fost menținută bineînțeles de către Curtea de Apel Tg. Mureș completul de judecată reținând în sentința
pronunțată în dosar asociat 50/1371/2017/a102 „ în cazul debitoarei aflate în insolvență încetarea contractului prin
reziliere ar putea opera la dispoziția judecătorului sindic„ pentru că a fost o discuție în dosarul respectiv dacă a operat
de drept rezilierea sau încetarea contractului dacă poate fi dispusă de către instanță.
Precizează că acele considerente nu au fost infirmate de către Curtea de Apel Tg. Mureș iar ce s-a infirmat în apel în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

acel dosar a fost invalidarea contractului de închiriere însă raționamentul conform căruia instanța în procedura
insolvenței ar fi singura aflată în măsură să dispună rezilierea contractului a fost menținută în opinia acestuia.
Din acest punct de vedere arată că, în lipsa unei astfel de hotărâri din partea reclamantelor, prin care să facă dovada
încetării contractului de închiriere, cum nu există la acest moment o astfel de hotărâre titlul este valabil, contractul de
închiriere este un cât se poate de valabil, iar pretențiile și obiectul cererii de chemare în judecată sunt nefondate, motiv
pentru care solicită respingerea acestora ca atare. Cere permisiunea și depune la dosar practică judiciară.
Judecătorul-sindic, reține cauza spre soluționare.
Judecătorul-sindic,
Din lipsă de timp pentru deliberare va amâna pronunțarea hotărârii în cauză pentru data de 12/02/2021, soluția urmând a
fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, potrivit art.396 pct.2 Cod procedură civilă.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Unește cu fondul cauzei excepția lipsei de interes invocată de către pârâtă. Amână pronunțarea hotărârii în cauză pentru
data de 12/02/2021, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, potrivit art. 396 pct. 2
Cod procedură civilă. Pronunțată în ședința publică din data de 28.01.2021
Judecător sindic, Grefier,
Nagy Csilla-Noémi Oroian Georgeta
*
România Tribunalul Specializat Mureș
Cod ECLI ECLI:RO:TBSMU:2021:002.000047
Dosar nr. 8388/320/2018*
Sentința nr. 47
Ședința publică din data de 12 Februarie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Nagy Csilla-Noémi
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol se află pronunțarea hotărârii cu privire la cererea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantele
VALTECIA ACHIZIȚII SRL și VALTECIA DEVELOPMENT SRL în contradictoriu cu pârâta societatea ROMCAB
SA și ROMCAB SA prin administrator judiciar RTZ & PARTNERS SRL, având ca obiect evacuare-declinare
Judecătoria Tg. Mureș și a cererilor de intervenție principale formulată de către intervenientele Paneuro Internațional
SRL și Sadalbari SRL. În lipsa părților, grefierul de ședință reține că mersul dezbaterilor și susținerile părților pe fondul
cererii au fost consemnate în încheierea din data de 28/01/2021, când s-a amânat pronunțarea pentru data de azi
12/02/2021, încheiere care face parte integrantă din prezenta.
Judecătorul-sindic,
Deliberând reține că, prin acțiunea formulată de către reclamanta Valtecia Achiziții SRL în contradictoriu cu pârâta
Romcab SA, în insolvență, în insolvency, en procedure collective, acțiune pe care și-a însușit-o ulterior reclamanta
Valtecia Development SRL, introdusă în cauză în această calitate ca urmare a transferul dreptului de proprietate și a
calității procesuale active de la Valtecia Achiziții către Valtecia Development, s-a solicitat să se dispună evacuarea
Romcab din imobilul în suprafață totală de 42,078 mp, reprezentând proprietatea reclamantei, conform contractului de
vânzare autentificat sub nr. 2277/09.10.2007, emis de notarul Delia Ciocea, astfel:
-evacuarea Romcab din spațiul de 16.540 mp de spații de depozitare și producție și 95 mp spații de birouri, respectiv din
suprafața totală de 16.635 mp și 17.411 mp suprafață desfășurată situată în Târgu Mureș, str. Voinicienilor nr. 35, Târgu
Mureș, cod postal 540252, în urma încetării contractului de Închirierea din data de 14.01.2010, înregistrat la Romcab
sub nr. 6/18.01.2010 încheiat între Valtecia și Romcab,
-evacuarea Romcab din suprafața de 25.443 mp (42,078 mp minus suprafața de 16.635 mp), reprezentând restul de
Proprietate, suprafață ocupată de către Romcab fără niciun titlu.
În motivare a arătat că, societatea are în patrimoniu dreptul de proprietate asupra unui număr de 8 imobile situate în
Târgu-Mureș după cum urmează:
Imobilul teren, în suprafață de 6,351 mp, cu nr. cadastral 5040/1, înscris în cartea funciară 123596 UAT Târgu Mureș,
situat pe Strada Voiniceilor nr. 43, având 1 construcție reprezentată de un depozit,
Imobilul teren, în suprafață de 10,097 mp, cu nr. cadastral 5040/2, înscris în cartea funciară 123598 UAT Târgu Mureș,
situat pe strada Măcinului, având 4 construcții reprezentate de hala, metrologie, laborator și vopsitorie,
Imobilul teren, în suprafață de 5.204 mp, cu nr. cadastral 5040/3, înscris în cartea funciară 123592 UAT Târgu Mureș,
cu intrare din strada Tisa, având o construcție reprezentată din hala cablaje electrice,
Imobilul teren, în suprafață de 4,189 mp, cu nr. cadastral 5040/4, înscris în cartea funciară 123600 UAT Târgu Mureș,
pe strada Voiniceilor nr. 35, având 5 construcții reprezentate de un atelier, corp administrativ, developare, șopron,
depozit de oxigen,
Imobilul teren, în suprafață de 5,122 mp, cu nr. cadastral 5040/5, înscris în cartea funciară 123595 UAT Târgu Mureș,
cu intrare din strada Tisei, având 1 construcție reprezentată de un depozit,
Imobilul teren, în suprafață de 4,824 mp, cu nr. cadastral 5040/6, înscris în cartea funciară 123597 UAT Târgu Mureș,
situat pe strada Voiniceilor, având 3 construcții reprezentate de hale și birouri,
Imobilul teren, în suprafață de 3,734 mp, cu nr. cadastral 5040/7, înscris în cartea funciară 123601 UAT Târgu Mureș,
cu intrare din strada Voiniceilor, având 1 construcție reprezentată de autoservice,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Imobilul teren, în suprafață de 2,557 mp, cu nr. cadastral 5040/8, înscris în cartea funciară 123593 UAT Târgu Mureș,
situat pe strada Tisei nr. 27 A, având 8 construcții reprezentate de stație de compresoare, birouri, anexe, atelier mecanic,
și Construcția, reprezentând un autoservice, situată pe terenul având nr. cadastral 5040/7, înscris în CF nr. 9211/VII
(123601), cu intrare din str. Voiniceilor, Târgu Mureș a fost dobândita de către Societate prin actul de adjudecare nr.
28/2007, emis de către Biroul Executorului Judecătoresc Romului Puia, în dosarul de executare nr. 28/E/2007, la
12.10.2007.
Terenul având nr. cadastral nr. 5040/7, înscris în CF nr. 9211/VII (123601), împreună cu restul Proprietății au fost
dobândite de către Valtecia prin contractul de vânzare încheiat între Romcab SA, în calitate de vânzător și Valtecia, în
calitate de cumpărător, autentificat sub nr. 2277/09.10.2007, emis de notarul Delia Ciocea. Reiterează aspectul că
suprafața întregii Proprietăți este de 42,078 mp.
Valtecia, în calitate de locator și Romcab, în calitate de locatar, au încheiat contractul de Închiriere din data de
14.01.2010, astfel cum acesta a fost modificat prin actul adițional nr. 1/22.05.2012, nr. 2/07.07.2012, nr. 3/08.08.2016 și
nr. 4/2017, având ca obiect Spațiul, în suprafață de 16.635 mp.
Durata inițială a Contractului de Închiriere a fost stabilită conform art. 2.1., pe o perioadă de 5 ani, începând de la data
semnării, anume până la data de 14 ianuarie 2015. Potrivit art. 3 al Contractului de Închiriere, chiria a fost stabilită la
suma de 163.917 EUR/am plus TVA. Potrivit art. 3.3, plata Chiriei s-a stabilit în avans pentru 6 luni, astfel încât, o dată
la 6 luni rezulta obligația de plată de 81,958 Euro. Durata Contractului de Închiriere și Chiria, precum și termenele de
plată au fost modificate succesiv, prin patru acte adiționale, după cum urmează:
Potrivit art. 1 alin. (a) al actului adițional nr. 1/22.05.2012 la Contractul de Închiriere, părțile au stabilit prelungirea
duratei acestuia, până la data de 31.12.2017. Potrivit art. 1 alin. (c) al AA nr. 1/2012, s-a stabilit ca plata chiriei se va
efectua lunar, în cuantum de 13,659,75 EUR.
Potrivit preambulului la actul adițional nr. 2/07.08.2012 la Contractul de Închiriere s-a stabilit că Romcab era interesat
de prelungirea termenului contractual până la data de 31.12.2027. Astfel, conform art. 1 alin. (1) părțile au agreat
prelungirea Contractului de Închiriere până la data de 31.12.2027, iar conform art. 2 (a), acestea au prevăzut
modificarea chiriei lunare. Chiria a fost majorată la suma de 16,666.66 de Euro/lună (fără TVA), respectiv 200,000
EUR/an (fără TVA).
Potrivit actului adițional nr. 3/08.08.2016 la Contractul de Închiriere, părțile au confirmat extinderea duratei
Contractului de Închiriere, până la data de 31.12.2027,
Potrivit actului adițional nr. 4/12.09.2017 la Contractul de Închiriere s-au stabilit:
Art.1.1: „Părțile convin reducerea Chiriei lunare începând cu data de 1 august 2017, cu 3.000 Euro pentru o perioadă
determinată de 17 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2018.”, urmând ca, potrivit art. 1.3 al AA nr. 4/2017:
„începând cu data de 1 august 2017 și până la data de 31 decembrie 2018, Chiriașul va datora și va plăti Proprietarului o
Chirie lunară în valoare de 13.666,66 Euro plus TVA”;
Potrivit art. 2.1., părțile au stabilit suspendarea obligației de plată a chiriei, pentru perioada 1.08.2017-31.12.2017. Însă,
conform art. 2.2. al AA nr. 4 s-a stabilit că respectiva suspendare nu reprezintă o renunțare a Valtecia la sumele
reprezentând chiria lunară pentru perioada 01.08.2017-31.12.2017.
Conform art. 2.3., părțile au clarificat faptul că, totodată, suspendarea obligației de plată a Chiriei a fost acordată de
către Valtecia cu scopul de a acorda Romcab posibilitatea de a achita Chiria restantă acumulată în perioada ulterioară
deschiderii procedurii de insolvență față de Chiriaș, respectiv 20 februarie 2017 – 31 iulie 2017.
Potrivit art. 3.1., părțile au confirmat că suma reprezentând chiria aferentă perioadei 20.02.2017 –31.07.2017 plus
penalități de întârziere, este în cuantum de 528.929,43 de lei.
Conform art. 3.2, părțile au stabilit modalitatea de plată a chiriei aferente perioadei 20.02.2017-31.07.2017.
Conform art. 4.1., părțile au stabilit: „Chiria lunară datorată de Chiriaș pentru perioada 1 august 2017 – 31 decembrie
2017 (redusa conform art. 1 de mai sus și suspendata conform art. 2 de mai sus) va fi plătită de către Chiriaș
Proprietarului începând cu data de 1 ianuarie 2018.”. De la data de 01.01.2018, Romcab ar fi urmat să achite chiria
datorată pentru luna în curs, cât și jumătate din chiria lunară pentru perioada în care obligația de plată a fost suspendată.
Actul adiționat nr. 4/2017 a fost încheiat deoarece, începând cu 1.01.2017 Romcab a încetat să își îndeplinească
obligațiile de plată a chiriei către Valtecia.
Ulterior, prin hotărârea nr. 26/20.02.2017, Tribunalul Specializat Mureș a dispus deschiderea procedurii generale a
insolvenței Romcab, în cauza nr. 50/1371/2017.
Astfel cum a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 97/04.01.2018, reclamanta s-a înscris la masa
creditorilor a Romcab (debitor) cu suma de 97.725,94 lei, reprezentând creanță certă, lichidă și exigibilă la data
deschiderii procedurii de insolvență. Pe lângă suma de 97.725,94 lei Romcab mai datora anterior semnării AA nr.
4/2017 suma de 528.929,43 Lei, acumulată ulterior deschiderii procedurii de insolvență, respectiv în perioada 20
februarie 2017-31 iulie 2017 și care reprezintă, din perspectiva acestei proceduri, creanță curentă.
Deși între părți a intervenit AA nr. 4/2017, prin care Valtecia a fost de acord, atât cu o suspendare a obligațiilor
Romcab, cât și cu o reducere a chiriilor, Romcab nu s-a conformat obligației de plată stabilite, având creanțe curente
scadente începând cu 30.09.2017.
La data de 12.01.2018 Valtecia a transmis Romcab cererea de plată privind suma de 490.000 de lei, privind
contravaloarea a 8 tranșe de plăți (reprezentând chiria aferentă perioadei 20.02.2017 – 31.07.2017 conform art. 3.2. al
AA nr. 4/2017), astfel: 30.09.2017 – 60,000 de lei; 15.10.2017 –60,000 de lei, 31.10.2017– 60,000 de lei, 30.11.2017–
60,000 de lei, 15.12.2017– 60,000 de lei, 31.12.2017– 60,000 de lei, 15.01.2018– 60,000 de lei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Conform Cererii de Plată, Valtecia a informat Romcab privind faptul că respectiva: „notificare este ultimul remediu
acordat Chiriașului înainte de rezilierea Contractului.”.
Prin raportul de activitate nr. 12/31.01.2018 al administratorului judiciar, publicat în BPI nr. 2169/01.02.2018, s-a
constatat că Cererea de Plată din 12.01.2018 este întemeiată, datoria de 490.000 de lei fiind recunoscută atât de către
Romcab, cât și de către administratorul judiciar.
Chiar și în urma recunoașterii obligației de plată, Romcab nu a efectuat, în concret, niciun demers pentru a realiza vreo
plată aferentă respectivelor scadențe. În acest context, la data de 07.02.2018 Valtecia a transmis adresa primită de către
Romcab la data de 08.02.2018, prin care reclamanta informa pârâta privind încetarea de drept a Contractului de
Închiriere, ca rezultat la culpei grave a Romcab în executarea Contractului de Închiriere, respectiv neîndeplinirea
obligației de plată a Chiriei a cărei valoare, la data respectivei notificări, era de 789.578,24 de lei.
Prin Notificarea de Reziliere, Valtecia a solicitat Romcab, pe lângă plata imediată a sumelor recente și eliberarea de
îndată a spațiului.
Romcab nu a dat curs nici Cererii de Plată nici celei de eliberare a Spațiului din cadrul Notificării de Reziliere, însă,
fiind de bună-credință, Societatea a reiterat solicitarea adresată Romcab de a elibera spațiul.
Astfel, la data de 22.03.2018 reclamanta a transmis adresa intitulată: „eliberare spațiu situat în Târgu Mureș, str.
Voiniceilor nr. 35, Târgu Mureș, Cod poștal 540252.”. Respectivul document a fost primit atât de către Romcab, cât și
de către RTZ, potrivit ștampilelor existente pe confirmarea de primire.
În fine, în condițiile în care Romcab nu a dat curs solicitărilor Societății și având în vedere încetarea Contractului de
Închiriere prin neplata chiriei, reclamanta a apelat la procedura prevăzută de dispozițiile art. 1038 C.pr.civ.
În consecință, Valtecia a notificat locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc BEJA Dumitrache &
Dumitrache, punându-i în vedere să elibereze și să-i predea liber Spațiul, în termen de cel mult 30 de zile de la data
comunicării notificării. Astfel, Notificarea de Evacuare Finală a fost primită de către Romcab la data de 07.05.2018, și
de către administratorul judiciar al acesteia, RTZ, la data de 14.05.2018.
Având în vedere că termenul de 30 de zile prevăzut de dispozițiile art. 1038 C.pr.civ. s-a scurs la data de 15.06.2018, a
formulat prezenta cerere de evacuare.
Romcab nu a mai achitat creanțele curente reprezentând chirii datorate Valtecia, prima scadență nerespectată fiind cea
de la 30.09.2017, astfel cum a indicat și la punctul 9 de mai sus. De la data de 30.09.2017 s-au scurs nu doar 10 zile, ci
6 luni, până în prezent.
Astfel, ulterior celor 10 zile de la data scadenței 30.09.2017 a devenit aplicabil art. 14 alin. (a) din Contractul de
Închiriere, care a stabilit: „în situația unui Caz de Culpă a Chiriașului, Proprietarul, pe lângă alte drepturi și compensații
va avea dreptul: să înceteze prezentul Contract de Închiriere fără vreo formalitate și intervenție a instanței, informându-l
în scris pe Chiriaș cu privire la încetarea Contractului de Închiriere, [...].”.
Potrivit acestui text, de la data scurgerii primelor 10 zile de la producerea Cazului de Culpă, Valtecia s-a aflat în drept
să considere Contractul dintre Închiriere reziliat de plin drept și cu efect imediat, fără alte formalități, și fără intervenția
instanței.
Prevederile respective sunt în acord cu dispozițiile art. 1.439 teza a II-a C. civ. 1864 s-a stabilit: „In caz când una din
parți nu împlinește îndatoririle sale principale, cealaltă parte poate cere desființarea contractului.”. Potrivit doctrinei, ca
urmare a rezoluțiunii: „părțile urmează a fi puse în situația anterioară, prin restituirea a ceea ce s-a executat în baza
contractului desființat”, iar în ce privește rezilierea: „în cazul rezilierii prestațiile deja executate nu se mai pot restitui,
deci desființarea contractului va produce efecte numai pentru viitor.”.
În aceste condiții, coroborat cu punerea în întârziere prin Cererea de plată, art. 14 alin. (a) din Contractul de Închiriere,
are efectele unui veritabil pact comisoriu ce intervine: fără vreo formalitate și intervenție a instanței.
Pe de-o parte, având în vedere încetarea Contractului de Închiriere, nu mai există un temei juridic pentru care Romcab
să continue să ocupe Spațiul. În acest context, art. 14 (c) din Contract stabilește: „în situația unui caz de culpă a
Chiriașului, Proprietarul, pe lângă alte drepturi și compensații va avea dreptul: să întreprindă orice acțiune directă sau
indirectă, permisă de lege, pentru a evacua sau a determina evacuarea Chiriașului din Spațiul […].” (sub. ns.).
Romcab a fost notificat privind încetarea Contractului de Închiriere și privind necesitatea eliberării spațiului prin 4 acte
succesive, distincte. Potrivit dispozițiilor art. 1.431 C.civ. 1864, la expirarea contractului de Închiriere, „locatarul
trebuie să restituie lucrul în starea în care l-a primit, conform inventarului, dacă s-a făcut un asemenea între dânsul și
locator [...]”. Așadar, la încetarea Contractului de închiriere, pârâtei îi revenea obligația de a elibera și preda Spațiul.
Pe de altă parte, având în vedere că Romcab ocupă și Suprafața Fără Titlu, aceasta este un ocupant, în sensul art. 1034
alin. (2) lit. (e) C.pr.civ.: „ e) ocupantul-oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt
imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului.”. În acest context, devin incidente prevederile art. 1039
C.pr.civ., ce stabilesc: „atunci când proprietarul unui imobil dorește să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce
dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifică: în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze
imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.”.
În final, își întemeiază pe dispozițiile art. 1041 C.pr.civ., potrivit cărora „(d)acă locatarul sau ocupantul notificat în
condițiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul (...) locatorul sau proprietarul va solicita instanței să se dispună,
prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu (subl. ns.)”.
Având în vedere că societatea este titularul dreptului de proprietate asupra Spațiului, pârâta ocupă Spațiul, în mod
abuziv, în urma încetării Contractului de Închiriere, în lipsa oricărui titlu; pârâta a refuzat eliberarea și predarea
Spațiului deși acest lucru i-a fost solicitat succesiv și a fost notificată în conformitate cu dispozițiile art. 1.037 și art.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

1.038 C.pr.civ.., Valtecia îndeplinește condițiile de admisibilitate ale acțiunii în evacuare.


Întrucât, așa cum a arătat mai sus, pârâta nu mai are niciun titlu pentru ocuparea Spațiului și nici asupra Suprafeței Fără
Titlu, acesteia îi revine, în consecință, obligația de a elibera și preda Societății întreaga Proprietate aflate în proprietatea
sa.
Fată de toate aceste motive de fapt și de drept, solicită să se dispună admiterea cererii de chemare în judecată, astfel
cum a fost formulată.
În drept: art. 1.033 C.pr.civ., art. 1.040 C.pr.civ., coroborate cu cele ale art. 194 C.pr.civ., art. 451 și urm. C.pr.civ., art.
1.035 C.pr.civ., art. 555 alin. (1) C.civ., precum și toate celelalte dispoziții legale invocate în cuprinsul cererii de
chemare în judecată de fată.
Pârâta SC ROMCAB SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanței să respingă cererea de chemare în
judecată formulată de Valtecia, ca fiind netemeinică și nelegală.
În motivare a arătat că, între pârâtă, în calitate de locatar și reclamantă în calitate de locator, a fost încheiat Contractul
de Închiriere din data de 14.01.2010, modificat ulterior prin Actele Adiționale nr. 1/ 22.05.2012, nr. 2/07.07.2012, nr.
3/08.08.2016 și nr. 4/2017, având ca obiect spațiul aflat în proprietatea reclamantei, în suprafață de 16.635 mp.
Contractul a avut o durată inițială de 5 ani, începând cu data semnării, până la data de 14.01.2015, urmând ca ulterior,
prin Actul Adițional nr. 3 din data de 08.08.2016, perioada contractuală sa fie prelungită până la data de 31.12.2027,
modificându-se de asemenea prin intermediul Actelor Adiționale arătate mai sus și cuantumul chiriei, respectiv
modalitatea de plată, astfel:
Prin actul adițional nr. 1/22.05.2012 părțile au stabilit prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2017, iar
plata chiriei, lunar, în cuantum de 13.659,75 EUR;
Prin Actul adițional nr. 2/07.08.2012, părțile au stabilit prelungirea contractului până la data de 31.12.2027 și majorarea
chiriei lunare la suma de 16.666,66 EURO/lună (fără TVA);
Prin Actul adițional nr. 4/12.09.2017, părțile au stabilit scăderea cuantumului chiriei cu 3.000 EUR până la 31.12.2018,
suspendarea obligației de plată a chiriei pe perioada 01.08 – 31.12.2017.
Reclamanta a recurs la o serie de notificări și somații prin care punea în vedere subscrisei achitarea datoriilor și în final
evacuarea imobilului în suprafață de 16.635 mp, care face obiectul contractului de închiriere dintre părți.
La data de 20.02.2017, prin Hotârărea nr. 26/20.02.2017, Tribunalul Specializat Mureș a dispus deschiderea procedurii
generale a insolvenței subscrisei, în dosarul cu nr. 50/1371/2017. Urmare a deschiderii procedurii Contactul de
închiriere astfel modificat a fost considerat esențial pentru continuarea activității subscrisei societăți, nefiind denunțat de
către Administratorul judiciar (conform prevederilor Legii 85/2014) neexistând nici din partea Valtecia vreo solicitare
de denunțare în acest sens în termenul prevăzut special de Legea insolvenței.
Reclamanta a introdus cererea de chemare în judecată la data de 25.06.2018, însă între părți a fost încheiată o eșalonare
a plăților conform Actului adițional nr. 4, existent deja la dosar, iar ulterior părțile au recurs la o înțelegere verbală de
modificare a acestei eșalonări în urma întâlnirilor desfășurate între reprezentanții ambelor părți și discuțiilor telefonice,
stabilind: „Contractul de închiriere va continua în condițiile realizării plăților” motivați fiind de faptul că, în prezentul
imobil își desfășoară activitatea de producție. Această înțelegere verbală perfect valabilă în condițiile unui contract de
închiriere (întărită și de faptul că prin Actul Adițional nr. 3 din data de 08.08.2016, perioada contractuală a fost
prelungită până la data de 31.12.2027), urma să se transpună în cadrul unui document, însă reclamanta nu și-a respectat
obligația asumată în cadrul înțelegerilor verbale.
Deși a existat înțelegerea verbală de menținere a contractului, deși a procedat la realizarea plăților, astfel cum rezultă
din situația plăților făcute (anexată la prezenta întâmpinare), reclamanta a recurs la transmiterea unor adrese prin care
solicita plata chiriei, urmând ca în final, pe data de 22.03.2018 să transmită o adresă prin care solicita chiar evacuarea
imobilului care făcea obiectul contractului de închiriere, deși între subscrisa și reclamantă exista o înțelegere verbală cu
privire la continuarea desfășurării contractului.
Sub acest aspect, consideră oportună invocarea excepției inadmisibilității acțiunii, întrucât temeiul legal pe care
reclamanta a formulat cererea reprezintă o procedură specifică evacuării dintr-un imobil ocupat fără drept, ori așa cum a
arătat mai sus, în baza înțelegerii intervenite între părți, au dreptul în continuare de a utiliza imobilul care face obiectul
prezentei pricini, dovada reprezentând plățile realizate până la începerea demersurilor de evacuare.
Din interpretarea dispozițiilor art. 1037 alin. 1 din CPC rezultă în mod clar aspectul că procedura specială de evacuare
poate fi demarată numai în ipoteza în care contractul de locațiune/închiriere și-a încetat efectele.
Solicită instanței a observa că în cauză nu sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de art. 1033 alin. 1 din
CPC pentru promovarea unei astfel de cereri, respectiv cerința ca imobilul să fie folosit/ocupat fără drept de către pârât,
aspect ce implică administrarea unui probatoriu mult mai complex așa cum s-au referit mai sus.
De asemenea, o soluție de admitere a cererii de evacuare pe procedura speciala, în condițiile speței pendinte ar nesocoti
un fundamental principiu de drept, respectiv dreptul la apărare ce se poate exercita în cadrul unui proces echitabil prin
aceea că s-ar ignora pronunțarea asupra apărărilor și contra pretențiilor formulate de către societate care invocă faptul că
între părți există un contract de închiriere valabil.
Mai mult, toate aspectele arătate impun necesitatea administrării unui probatoriu complex, specific dreptului comun,
care nu poate fi limitat numai la înscrisuri, finalitatea unei hotărâri judecătorești fiind aceea de a se afla adevărul.
După cum se poate observa din înscrisurile depuse de reclamantă, aceasta a reziliat unilateral contractul de închiriere pe
motiv că nu a mai efectuat plăți, deși în mod concret plățile au continuat până la data de 27.04.2018.
A demonstrat buna credință, realizând plăți către reclamantă, în conformitate cu înțelegerea perfectată, astfel, consideră
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

că nu exista reziliere a contractului iar acțiunea a fost făcută neîntemeiat. Date fiind condițiile economico – juridice în
care subscrisa se află, în procedura insolvenței, uzând de procedura reorganizării prin depunerea unui plan de
reorganizare, a dovedit buna credință în desfășurarea relației contractuale cu reclamanta, încercând pe cât posibil să
execute de bună voie prestația datorată, respectiv efectuând plăți în vederea închiderii atât a soldului restant cât și a
celui curent. Deși contractul care a intervenit între părți stabilește în mod clar la art. 13 care sunt cazurile de culpă ale
locatarului, respectiv “Imposibilitatea Chiriașului de a efectua una din plățile prevăzute în Contractul de închiriere la
data scadentă și neplătită în termen de 10 zile de la data scadentă”, această prevedere trebuie coroborată și interpretată
în conformitate cu art. 1830 alin. (1) din Codul Civil, care conferă dreptul proprietarului la rezilierea contractului, în
cazul în care locatarul, fără justificare nu își execută obligațiile născute din respectivul contract.
Astfel, consideră că nu poate fi vorba de o neexecutare a obligațiilor fără justificare, în prezenta speță, întrucât așa cum
a arătat mai sus subscrisa se află sub incidența Legi 85/2014, ceea ce le pune într-o deosebită dificultate în executarea
obligațiilor, dar după cum a argumentat și mai sus, cu bună credință onorăm în măsura în care se poate aceste obligații.
Mai mult, în conformitate cu unul dintre principiile insolvenței, respectiv acordarea unei șanse debitorilor de redresare
eficientă și efectivă a afacerii, creditorii sunt chemați să acorde o șansă de redresare debitorului. În această situație,
reclamanta nu este doar un creditor înscris la masa credală, deținătoare de asemenea și a unor creanțe curente, ci mai
mult de atât, aceasta joacă un rol esențial în redresarea și reorganizarea subscrisei, obiectul prezentei pricini nefiind
altceva decât spațiul în care subscrisa își desfășoară activitatea de producție. O evacuare din acest imobil ar avea un
impact devastator în activitatea de redresare și reorganizare a subscrisei, scăzând drastiv șansele acesteia de a reintra în
circuitul economic firesc, astfel încălcându-se principiul mai sus invocate.
În aceste condiții, consideră că nu este întemeiată cererea de evacuare a subscrisei din imobil, întrucât nu poate fi vorba
de ocuparea acestuia fără drept, pe de o parte contractul fiind în ființă, existând așa cum a arătat mai sus înțelegerea
verbală între părți cu privire la continuarea perioadei contractuale.
În continuare, pârâta a invocat dreptul de preempțiune care rezultă din conținutul Actului Adițional nr. 1 din data de
14.01.2010, respectiv art. 1 litera e, proprietarul acordă chiriașului un drept de preempțiune pentru achiziția imobilului,
dacă și când Proprietarul va lua decizia de a înstrăina. În această situație, prețul de achiziție va fi negociat în condițiile
pieței imobiliare de la momentul potențialei tranzacții.
În Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1416 din data de 12.04.2018, a fost publicată Hotărârea nr. 1 din
data de 05.03.2018 a asociaților societății VALTECIA ACHIZIȚII SRL prin care, printre altele s-a menționat faptul că
la data de 02.11.2017, Valtecia în calitate de promitent vânzător, și RCB Residential SRL au semnat Antecontractul de
vânzare – cumpărare cu privire la Imobilele din Târgu Mureș. Prin imobilele din Târgu Mureș se înțelege inclusiv
spațiul de 16.635 mp care face obiectul prezentei pricini.
Dreptul de preempțiune presupune că titularul acestui drept asupra unui bun poate cumpăra cu prioritate respectivul
bun, cu o prealabilă notificare atât cu privire la intenția de vânzare din partea proprietarului, cât și cu privire la
conținutul contractului încheiat cu un terț, prețul bunului care face obiectul dreptului de preempțiune, în conformitate cu
art. 1732 din Codul Civil, care prevede expres faptul că vânzătorul este obligat să notifice de îndată preemptorului
cuprinsul contractului încheiat cu un terț. Prin acest demers, respectiv încheierea unui Antecontract de vânzare –
cumpărare, reclamanta nu doar că a luat decizia de a înstrăina imobilul, dar a și început demersurile în vederea
efectuării tranzacției, afectând în acest mod dreptul de preemțiune conferit atât de lege cât și prin acordul semnat de
părți, prin faptul că nu a fost notificați cu privire la acest aspect.
După cum a evidențiat în cele de mai sus, la data de 20.02.2017, prin Hotărârea nr. 26/20.02.2017, Tribunalul
Specializat Mureș a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței subscrisei, în dosarul cu nr. 50/1371/2017.
Urmare a deschiderii procedurii Contactul de închiriere astfel modificat a fost considerat esențial pentru continuarea
activității ei, nefiind denunțat de către Administratorul judiciar (conform prevederilor Legii 85/2014) neexistând nici
din partea Valtecia vreo solicitare de denunțare în acest sens în termenul prevăzut special de Legea insolvenței.
Astfel, se află sub incidența Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ceea ce
presupune că atât aceasta, cât și creditorii se supun prevederilor acestei legi, în a cărei completare vin, în conformitate
cu art. 342, în măsura în care nu contravin, prevederile CPC și CC.
În aceste condiții, consideră că în prezenta speță se impun prevederile art. 77 din Legea 85/2014, care instituie regula
potrivit căreia nici un furnizor de servicii sau asemenea nu are dreptul în perioada de observație și în perioada de
reorganizare să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau averea acestuia, cazul
în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii.
Pârâta este o companie producătoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare și cablaje electrice.
Obiectul principal de activitate al societății este producția și comercializarea următoarelor categorii de produse: cabluri
și conductori pentru construcțiile civile, rezidențiale și industriale; cablaje și conductori pentru industria auto; cordoane
și cablaje destinate industriei electrocasnice; cabluri și conductori pentru soluții de infrastructură.
După semnarea contractului de închiriere a imobilului reprezentând obiectul litigiului, a recurs la o serie de investiții
care vizau atât modernizarea infrastructurii industriale și a celei de producție, cât și investiții care vizau adaptarea
imobilului la specificul producției de cabluri și conductori. Alegerea și mutarea într-un alt imobil ar avea un impact
devastator în desfășurarea activității lor curente, costurile enorme cu relocarea spațiului de producție, a utilajelor și a
resursei umane, într-un alt imobil și pregătirea noului imobil, așa cum a arătat mai sus, pentru a îndeplini standardele
industriei de cabluri și conductori și pentru a îndeplini condițiile specifice de producție, ar face ca șansele de refacere,
reorganizare și reintegrare în circuitul economic normal, să tindă spre zero.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Precizează că fiind o unitate de producție, fără un spațiu optim în care să se desfășoare activitatea, nu pot continua și
susține în continuare creanțele curente și mai mult, nu pot onora sub nici o formă creanțele înscrise la masa credală.
În altă ordine de idei, fiind așa cum a arătat sun incidența Legii 85/2014 și aplicând prevederile art. 77 alin. (2), pentru
serviciile furnizate în conformitate cu alineatul (1) din același articol, debitorul are obligația de a achita contravaloarea
acestora, având dreptul la un termen de plată de 90 de zile, iar în cazul în care contractele încheiate cu furnizorii de
servicii menționați, în speță contractul de închiriere încheiat cu reclamanta, prevăd un termen de plată mai mic de 90 de
zile, acesta se va modifica corespunzător la data deschiderii procedurii de insolvență.
Astfel, consideră că se impune o reașezare a situațiilor plăților făcute de pârâta, în sensul adaptării acestora la condițiile
impuse de Legea insolvenței, fapt care transformă în totalitate realitatea privind creanța datorată către reclamantă.
Pentru toate aceste aspecte solicită instanței să respingă cererea de chemare în judecată formulată de Valtecia, ca fiind
netemeinică și nelegală, pentru motivele pe care le-a dezbătut mai sus.
În drept, toate prevederile legale la care a făcut referire în cuprinsul prezentei întâmpinări.
Prin regulatorul de competență constând în Hotărârea nr. 110/20.11.2018, pronunțată de Curtea de Apel Mureș, s-a
reținut competența de soluționare a cererii introductive, introdusă inițial pe rolul Judecătoria Târgu-Mureș, în favoarea
judecătorului sindic din cadrul Tribunalului Specializat Mureș investit cu procedura generală a insolvenței debitoarei
Romcab SA, acesta solicitând la primul termen după restituirea dosarului precizări cu privire la cadrul procesual cu care
se va continua judecarea cauzei.
Prin precizările formulate în urma solicitării instanței de la data de 10.01.2019, reclamantele Valtecia Achiziții SRL și
Valtecia Development SRL, au arătat că este necesară menținerea cadrului procesual a ambelor societăți reclamante,
întrucât, acțiunea introductivă a fost promovată de către Valtecia Achiziții, în calitate de titular al dreptului de
proprietate asupra spațiului și asupra suprafeței fără titlu pretins având 42,078 mp.
Astfel cum a fost indicat și în cuprinsul notelor scrise depuse la termenul de judecată din data de 10.01.2019, Valtecia
Development a devenit titular al dreptului de proprietate asupra Proprietății, prin efectul operațiunii de divizare prin
desprindere a Valtecia Achiziții. Având în vedere cele de mai sus, arată că Valtecia Development este noul titular al
dreptului de proprietate asupra Proprietății, începând cu data de 21.09.2018. Ca urmare, Valtecia Development este
succesorul cu titlu particular al Valtecia Achiziții, prin efectul transferului Proprietății, în procedura divizării de la
Valtecia Achiziții, către Valtecia Development.
În același timp, raportat, pe de-o parte, atât la calitatea Valtecia Achiziții de înstrăinător al Proprietății (prin divizare),
cât și la calitatea acesteia de creditor al Romcab în procedura insolvenței derulată în cauza nr. 50/1371/2017, aflat pe
rolul Tribunalului Specializat Mureș, pentru a se asigura o mai bună susținere a acțiunii în evacuare și de asemenea
opozabilitatea hotărârii, solicită instanței să mențină în cauză Valtecia Achiziții, în temeiul art. 39 alin. (2) teza II
C.pr.civ..
În privința calificării acțiunii în evacuare, reclamantele au arătat în promovarea acțiunii în evacuare, la data de
25.06.2018, Valtecia Achiziții s-a întemeiat pe dispozițiile art. 1035 – 1045 C.pr.civ., având în vedere îndeplinirea
condițiilor lipsei titlului și al ocupării fără drept a imobilului.
Cu toate acestea, regulatorul de competență a reținut că, prin hotărârea nr. 110/20.11.2018, pronunțată de Curtea de
Apel Mureș în regulator de competență, s-a reținut la pagina 4: „Curtea constată că, într-adevăr, potrivit art. 94 pct. 1 lit.
d) C.pr.civ., competenta aparține judecătoriei în soluționarea cererilor în evacuare formulate potrivit dreptului comun.”
(sub.ns.).
Astfel, Curtea de Apel Mureș a calificat cererea de chemare în judecată promovată la data de 25.06.2018 drept o acțiune
în evacuare de drept comun.
În ipoteza în care Tribunalul Specializat Mureș consideră că cererea de chemare în judecată a fost, de fapt, recalificată
drept o acțiune în evacuare de drept comun, reclamantele nu ar putea decât să accepte soluția Curții de Apel Mureș din
hotărârea nr. 110/20.11.2018.
Reclamantele au a reiterat în continuare chestiunile invocate prin acțiunea principală, în plus, referitor la apărările
realizate de către Romcab au arătat că niciuna dintre reclamante nu este creditor indispensabil, Valtecia Achiziții nu a
avut calitatea de furnizor de servicii, Romcab nu este consumator captiv, iar lista prevăzută de art. 134 din Legea nr.
85/2014 are doar rolul de a asigura drepturile creditorilor indispensabili.
În plus, Valtecia Development nu s-a aflat niciodată pe respectiva listă, motiv pentru care față de această societate în
mod evident nu poate fi opusă respectiva listă.
Mai mult, Valtecia Development, în calitate de terț față de un contract oricum încetat anterior înființării sale nu poate fi
obligată la respectarea unui contract inopozabil.
În ceea ce privește raportul de analiză depus de către Romcab, acesta este un simplu înscris emanând de la un consultant
al pârâtei, anume de la o societate de insolvență Five Administration SPRL. Pe prima pagină a acestui document este
oricum menționat: „activitățile desfășurate de Prestator nu au inclus folosirea serviciilor unui evaluator acreditat
ANEVAR.”. Astfel, respectivul raport nu poate avea decât valoarea unui înscris sub semnătură privată emanând de la
pârâtă.
Romcab afirmă că nu ar fi devenit incidentă încetarea contractului prin rezilierea de plin drept, deoarece, de fapt,
aceasta și-ar fi executat obligațiile de plată. În acest sens, Romcab se prevalează de faptul că ar fi achitat suma de
586.017,58 de lei.
Din analiza documentelor și a informațiilor puse la dispoziție de către reprezentanții Romcab, reiese faptul că societatea
debitoare a continuat efectuarea de plăti parțiale către Valtecia, până la data de 27.04.2018, suma totală a plăților
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

efectuate ulterior semnării actului adițional nr. 4 fiind de 586.017,58 Lei, reprezentând 93% din valoarea debitului
rescadențat.
În pofida acestui aspect, creditoarea susține faptul că Romcab a încetat efectuarea de plăti începând cu data de
30.09.2017, acumulând creanțe curente în cuantum de 490.000 lei, creanțe recunoscute de către societatea debitoare și
care, potrivit Raportului de activitate nr. 12/31.01.2018, urmează a fi achitate, în temeiul dispozițiilor art. 102 alin. (6)
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”.
În concret, Notificarea de Reziliere a fost trimisă de către Valtecia la data de 07.02.2018 și a fost primită de către
Romcab la data de 08.02.2018. Ulterior acestei date Romcab a început într-adevăr să plătească datoriile scadente, aspect
ce rezultă atât din ordinele de plate depuse, cât și din chiar susținerile pârâtei în cuprinsul borderoului aferent
înscrisurilor din data de 10.01.2019: „dovezi de plata a unor sume de bani după data comunicării de reziliere, respectiv,
după data de 08.02.2018 […].”. Or, pentru efectul rezilierii nu contează faptul că Romcab a efectuat plăți anterior
scadente. Rezilierea și-a produs efectele de la data de 08.02.2018, dată la care respectivele plăți nu fuseseră realizate.
Simplul fapt că ulterior acestei date Romcab a realizat plăți ale facturilor aferente perioadei 20.02.2017 — 31.08.2017
nu are ca efect nici vreo pretinsă ineficacitate a rezilierii; nici continuarea raporturilor contractuale.
Simpla prevalare de către Romcab de propria turpitudine, că a achitat facturi restante, aferente creanțelor curente, după
data rezilierii (08.02.2018) nu poate avea ca efect, retroactiv și unilateral, continuarea raporturilor de locațiune.
Pentru rigoare, menționează că astfel cum rezultă din facturile anexate răspunsului la întâmpinare, respectivele plăți au
fost incomplete, Romcab datorând pentru perioada de închiriere de până la 09.05.2018 suma totală de 548.690 de lei.
Astfel, la data Notificării de Reziliere, precum a invocat și prin cererea de chemare în judecată în realitate, Romcab
datora suma de 789.578,24 de lei.
În aceste condiții este evident faptul că pârâta nu și-a îndeplinind obligațiile contractuale, sens în care în mod corect au
devenit incidente dispozițiile art. 13 și 14 din Contractul de Locațiune.
Prin precizările formulate în urma aceleiași solicitării a instanței de la data de 10.01.2019, pârâta ROMCAB SA a
formulat întâmpinare și cerere reconvențională, prin care a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună
respingerea cererii introductive ca nefondată, obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de
prezentul demers procesual.
Iar, pe cale reconvențională, exclusiv în cazul în care cererea introductiva va fi admisă: obligarea reclamantelor Valtecia
la plata către Romcab a sumei de 6.994.241,89 RON cu titlu de investiții aduse imobilului ce face obiectul Contractului
de închiriere; obligarea reclamantelor Valtecia la plata către Romcab a contravalorii aferente dreptului derivând din art.
18.2 din Contractul de închiriere, adică a dreptului asupra materialelor rezultate din demolare; instituirea unui drept de
retenție față de Romcab până la achitarea de către Valtecia a sumelor mai sus-indicate; obligarea reclamantelor la daune
interese; obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de soluționarea cererii reconvenționale.
În motivare a reiterat apărările privind neficacitatea pactului comisoriu invocat de către Valtecia în procedura
insolvenței, nedefinitivarea cuantumului creanțelor curente determina netemeinicia/nelegalitatea invocării rezilierii
Contractului, calitatea de creditor indispensabil a Valtecia, nedenunțarea Contractului de închiriere de către Valtecia,
interesul privat al creditoarei Valtecia în comparație cu interesul general, colectiv și concursual al creditorilor din
procedura de insolventa și a prezentat argumentele în susținerea temeiniciei cererii reconvenționale formulata de
Romcab.
În drept: art. 201, 205 și urm. NCPC, art. 1823 NCC, art. 2495 NCC, art. 131 din Legea 71/2011, art. 5 din Legea
85/2014, precum și toate dispozițiile invocate în cuprinsul prezentei întâmpinări și cereri reconvenționale.
Atât societatea PANEURO INTERNAȚIONAL SRL, în insolvență, cât și societatea SADALBARI SRL, în insolvență,
au formulat cereri de intervenție în contradictoriu cu reclamantele VALTECIA DEVELOPMENT SRL și VALTECIA
ACHIZIȚII SRL și în interesul pârâtei ROMCAB SA, prin care au solicitat admiterea în principiu a cererii de
intervenție și respingerea cererii introductive formulate în aceasta cauză, ca nefondată.
În motivare ambele societăți au invocat are calitatea de locatar în spațiul situat în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35,
jud. Mureș conform Contractului de subînchiriere și în baza acordului de subînchiriere emis de către Valtecia Achiziții.
Astfel, invocă un interes major în a interveni în prezenta cauza, deoarece daca am fi obligați sa părăsească spațiul, acest
aspect ar avea un impact negativ major asupra capacitații de redresare și reorganizare a subscrisei, aflate de asemenea,
în procedura insolventei.
În privința fondului cauzei, au arătat că, Valtecia are calitate de creditor indispensabil în procedura insolvenței Romcab,
exista o legătură strânsă între menținerea contractului de închiriere și continuarea activității debitoarei.
Intervenientele au mai invocat vătămarea interesului colectiv al creditorilor, fiind evident faptul ca prin cererea de
chemare în judecata se urmărește satisfacerea unui interes propriu al reclamantelor, respectiv acela de a obține profit ca
urmare a valorificării imobilului.
Or un astfel de interes nu poate prima în fata principiilor insolvenței și în fata interesului colectiv al creditorilor.
În drept, art. 61 și următoarele Cod procedură civilă, art. 50 și următoarele din Legea 85/2014 precum și celelalte
dispoziții legale invocate.
La termenul de judecată din data de 02.07.2020 instanța a admis în principiu cererile de intervenții accesorii formulate
de către intervenienta Paneuro Internațional SRL și Sadalbari SRL și a dispus disjungerea cererii reconvenționale
formulată de către pârâta debitoare Romcab SA, înaintarea acesteia la Compartimentul Registratură în vederea
constituirii unui nou dosar asociat la dosarul de fond cu nr. 50/1371/2017, având ca părți în calitate de reclamantă
debitoarea Romcab SA, iar ca pârâte societatea Valtecia Achiziții SRL și Valtecia Development și repartizarea manuală
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

a acestuia la același complet de judecată.


Pârâta Romcab SA a formulat note scrise la data de 22.09.2020, prin care a invocat excepția lipsei de interes în
susținerea cererii de chemare în judecată, sub aspectul evacuării Romcab de pe imobilul în suprafață de 24.667 m.p. din
imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p. situat în Municipiul Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș,
solicitând instanței admiterea excepției invocate și, pe cale de consecință, respingerea acțiunii în evacuare formulate cu
privire la suprafața de 24.667 m.p., ca fiind lipsită de interes.
În motivare a arătat că, pe de o parte, prin cererea introductivă formulată în cauza de față se solicită evacuarea Societății
din imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p., astfel:
-evacuarea Romcab din spațiul de 16.540 m.p. spații de depozitare și producție și 95 m.p. spații de birouri, respectiv din
suprafața de 16.635 m.p. și 17.411 m.p. suprafață desfășurată din suprafața totală a Imobilului;
-evacuarea Romcab din suprafața de 25.443 m.p. (42.078 m.p. minus suprafața de 16.635 m.p.) reprezentând restul de
proprietate, „suprafață ocupată de către Romcab fără niciun titlu”.
Pe de altă parte, prin cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul dosarului nr. 50/1371/2017/a102, Valtecia
Development SRL a solicitat „obligarea Romcab de a lăsa în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul
proprietatea reclamantei din suprafața de 25.443 m.p., situată în Strada Voinicenilor nr. 35, Târgu Mureș județul Mureș,
suprafață ce face parte din Proprietatea reclamantei de 42.078 m.p., imobil ocupat de către Romcab fără niciun titlu.”
(subl. ns.).
După cum se poate observa, Valtecia Development a urmărit obținerea spațiului de 25.443 m.p. atât prin acțiunea în
evacuare formulată în cauza de față, cât și prin acțiunea în revendicare ce a făcut obiectul dosarului nr.
50/1371/2017/a102. În acest din urmă dosar, instanța de fond a dispus admiterea în parte a cererii de revendicare, iar, în
privința acestei soluții, s-a respins apelul formulat prin Decizia Civilă nr. 204/29.07.2020 de către Curtea de Apel Târgu
Mureș.
Așadar, în dosarul nr. 50/1371/2017/a102, Valtecia Development a obținut deja un titlu executoriu, constând în sentința
pronunțată în primă instanță de Tribunalul Specializat Mureș privind admiterea acțiunii în revendicare a Valtecia
Development (care, de altfel, a fost și pusă în executare de către Valtecia Development în cadrul dosarului execuțional
nr. 24/E/2020 pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Olteanu Radu.
Ca urmare a respingerii apelului Societății împotriva soluției Tribunalului Specializat Mureș cu privire la acțiunea în
revendicare a reclamantei, Sentința primei instanțe din dosarul nr. 50/1371/2017/a102 sub aspectul acestei soluții a
rămas definitivă.
Prin urmare, titlul executoriu folosit de Valtecia Development pentru a obține preluarea suprafeței de 24.667 m.p. din
suprafața totală a Imobilului s-a consolidat, existând deja un titlu pus în executare pentru a obține predarea acestei
suprafețe de teren. În raport de aceste aspecte, cererea de chemare în judecată formulată sub aspectul evacuării Romcab
de pe suprafața de 24.667 m.p. din suprafața totală a imobilului este lipsită de interes.
Concret, interesul juridic, ca noțiune, este acceptat cu unanimitate ca reprezentând folosul practic material sau, după
caz, moral urmărit de reclamant sau de partea care îndeplinește actul de procedură respectiv în cadrul litigiului.
Or, ar fi contrar cadrului legal în materia executării silite ca partea interesată să poată obține două titluri executorii
pentru îndeplinirea aceleiași obligații (în speță, primul titlu constând în hotărârea pronunțată în dosarul nr.
50/1371/2017/a102, rămasă definitivă, iar al doilea fiind reprezentat de o eventuală sentință privind evacuarea Romcab
de pe suprafața de teren de 24.667 m.p. pronunțată în cauza de față).
În acest sens, menționează că art. 888 alin. (2) C.proc.civ., prevede că:
„(2) Atribuirea prin hotărâre judecătorească a unui imobil sau obligația de a-l preda, a-l lăsa în posesie ori în folosință,
după caz, cuprinde și obligația de evacuare a imobilului, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.” (subl. ns.).
În raport de acest aspect, nu se poate susține că interesul reclamantei ar fi unul legitim în prezenta cauză, întrucât
contravine principiului unicității înfăptuirii justiției – și, implicit, al executării silite.
Interesul Valtecia Development în obținerea evacuării Romcab de pe suprafața de teren de 24.667 m.p. nu este nici unul
născut și actual, în contextul în care, așa cum a arătat, reclamanta deține deja un titlu executoriu pe care îl valorifică
pentru obținerea suprafeței respective din Imobil.
În atare condiții, având în vedere că, în speță, Valtecia Development deja a obținut un titlu executoriu pentru predarea
spațiului de 24.667 m.p., interesul acesteia de a susține cererea de chemare în judecată cu privire la acest teren nu este
unul născut și actual.
Or, în condițiile în care interesul în susținerea acțiunii în evacuare pentru suprafața de 24.667 m.p. din Imobil nu este
nici determinat, nici legitim și nici născut și actual, este inadmisibil, nu doar din punct de vedere juridic, dar și logic, să
se urmărească evacuarea Romcab de pe această suprafață de teren.
Așadar, în ipoteza în care reclamantul în cadrul unei acțiuni în evacuare a obținut în prealabil un alt titlu executoriu în
temeiul căruia poate obține preluarea în posesie a imobilului ce face obiectul evacuării, acesta nu are interesul juridic
pentru a susține evacuarea pârâtului din imobilul respectiv.
Pentru toate aceste considerente, solicită admiterea excepției lipsei de interes și, pe cale de consecință, respingerea
acțiunii în evacuare promovate în contradictoriu cu Romcab sub aspectul evacuării Societății de pe suprafața de 24.667
m.p. din Imobil, ca fiind lipsită de interes.
Analizând cererea formulată de reclamantele VALTECIA DEVELOPMENT SRL și VALTECIA ACHIZIȚII SRL,
judecătorul sindic reține următoarele:
Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2277/09.10.2007 de către BNP Delia Ciocea, încheiat între
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Romcab SA în calitate de vânzător și Valtecia Achiziții SRL în calitate de cumpărător s-a transferat de la vânzător la
cumpărător dreptul de proprietate asupra următoarelor imobile:
-Imobilul teren, în suprafață de 6,351 mp, cu nr. cadastral 5040/1, înscris în cartea funciară 123596 UAT Târgu Mureș,
situat pe Strada Voiniceilor nr. 43, având 1 construcție reprezentată de un depozit,
-Imobilul teren, în suprafață de 10,097 mp, cu nr. cadastral 5040/2, înscris în cartea funciară 123598 UAT Târgu Mureș,
situat pe strada Măcinului, având 4 construcții reprezentate de hala, metrologie, laborator și vopsitorie,
-Imobilul teren, în suprafață de 5.204 mp, cu nr. cadastral 5040/3, înscris în cartea funciară 123592 UAT Târgu Mureș,
cu intrare din strada Tisa, având o construcție reprezentată din hala cablaje electrice,
-Imobilul teren, în suprafață de 4,189 mp, cu nr. cadastral 5040/4, înscris în cartea funciară 123600 UAT Târgu Mureș,
pe strada Voiniceilor nr. 35, având 5 construcții reprezentate de un atelier, corp administrativ, developare, șopron,
depozit de oxigen,
-Imobilul teren, în suprafață de 5,122 mp, cu nr. cadastral 5040/5, înscris în cartea funciară 123595 UAT Târgu Mureș,
cu intrare din strada Tisei, având 1 construcție reprezentată de un depozit,
-Imobilul teren, în suprafață de 4,824 mp, cu nr. cadastral 5040/6, înscris în cartea funciară 123597 UAT Târgu Mureș,
situat pe strada Voiniceilor, având 3 construcții reprezentate de hale și birouri,
-Imobilul teren, în suprafață de 3,734 mp, cu nr. cadastral 5040/7, înscris în cartea funciară 123601 UAT Târgu Mureș,
cu intrare din strada Voiniceilor, având 1 construcție reprezentată de autoservice,
-Imobilul teren, în suprafață de 2,557 mp, cu nr. cadastral 5040/8, înscris în cartea funciară 123593 UAT Târgu Mureș,
situat pe strada Tisei nr. 27 A, având 8 construcții reprezentate de stație de compresoare, birouri, anexe, atelier mecanic,
și
În ceea ce privește construcția, reprezentând un autoservice, situată pe terenul având nr. cadastral 5040/7, înscris în CF
nr. 9211/VII (123601), aceasta a fost dobândită de către Valtecia Achiziții SRL prin actul de adjudecare nr. 28/2007,
emis de către Biroul Executorului Judecătoresc Romului Puia, în dosarul de executare nr. 28/E/2007, la 12.10.2007 (f.
32-34 vol. 1).
Prin Contractul de închiriere din data de 14.01.2010 încheiat între Valtecia Achiziții SRL în calitate de proprietar și
Romcab SA în calitate de chiriaș, proprietarul a închiriat chiriașului aproximativ 16.540 mp. de spații de depozitare și
producție și 95 mp. de spații de birouri, având un total de 16.635 mp. și 17.411 mp. suprafață desfășurată așa cum sunt
evidențiate cu roșu în planul atașat la Contract în Anexa A (f. 55-56 vol. 1), această suprafață fiind parte din imobilul
cumpărat de Valtecia Achiziții SRL de la Romcab SA, compus astfel:
-din imobilul cu nr. cadastral 5040/1-Hala Litare-suprafață construită 1.915 mp, suprafață desfășurată totală 2.231 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/2-Hala PVC-suprafață construită 7.112 mp, suprafață desfășurată totală 7.599 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/2-Centrală Termică-suprafață construită 255 mp, suprafață desfășurată totală 228 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/5-Depozit produse finite-suprafață construită 3.042 mp, suprafață desfășurată totală 3.042 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/5-Birouri desfacere-suprafață construită 95 mp, suprafață desfășurată totală 95 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/6-Hala Tresare și izolare-suprafață construită 2.956 mp, suprafață desfășurată totală 2.956 mp;
-din imobilul cu nr. 5040/8-Atelier de întreținere-suprafață construită 850 mp, suprafață desfășurată totală 850 mp.
Termenul inițial de închiriere a fost stabilit la cinci ani, iar chiria la valoarea de 163.917 EUR/an plus TVA.
Acest contract de închiriere a fost modificat prin actele adiționale: 1/22.05.2012, 2/07.07.2012, 3/08.08.2016 (f. 57-73
vol. 1), durata închirierii fiind prelungit până la data de 31.12.2027 pentru o chirie în valoare de 16.666,66 euro/lună
(200.000 euro/an).
Prin actul adițional nr. 4/12.09.2017, s-au stabilit condițiile în care va continua Contractul încheiat între părți, având în
vedere că, în baza Încheierii nr. 26/20.02.2017 pronunțată de către Tribunalul Specializat Mureș chiriașul Romcab SA a
intrat în procedura generală a insolvenței, iar din data de 1 ianuarie 2017 chiriașul nu și-a mai îndeplinit obligația de
plată a chiriei.
Astfel, prin acest act adițional, părțile contractante au convenit în esență următoarele:
-eșalonarea plății datoriei curente în valoare de 632.246,20 lei, acumulată după data deschiderii procedurii în perioada
20.02.2017-31.08.2017,
-reducerea chiriei lunare începând cu data de 01.09.2017 cu 3.000 Euro pentru o perioadă determinată de 16 luni,
respectiv până la data de 31.12.2018,
-suspendarea obligației de plată a chiriei lunare pentru perioada 01.09.2017-31.01.2018, chiria pentru această perioadă
urmând a fi achitată începând cu data de 01.02.2018, prin adăugarea la chiria lunară datorată pentru luna în curs
jumătate din chiria lunară din perioada în care obligația de plată a fost suspendată.
Prin notificările transmise de către Valtecia Achiziții SRL către Romcab SA la data de 12.01.2018, 08.02.2018 și
22.03.2018 (f. 89-97 vol. 1), Valtecia Achiziții SRL a informat pârâta privind neîndeplinirea obligației de plată a chiriei
a cărei valoare, la data respectivei notificări, era de 789.578,24 de lei, încetarea de drept a contractului de închiriere, ca
rezultat al culpei grave a Romcab SA în executarea Contractului de închiriere, respectiv eliberarea de îndată a spațiului
obiect al Contractului de închiriere.
De asemenea, Valtecia Achiziții SRL a notificat Romcab SA, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc BEJA
Dumitrache & Dumitrache, punându-i în vedere să elibereze și să-i predea liber spațiul, în termen de cel mult 30 de zile
de la data comunicării notificării, care a fost primită de către Romcab SA la data de 07.05.2018, ulterior fiind formulat o
acțiune în evacuare împotriva pârâtei, care face obiectul dosarului nr. 8388/320/2018*.
Prin proiectul de divizare parțială prin desprindere a Societății Valtecia Achiziții SRL publicat în M. Of. nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

1416/12.04.2018 (f. 111-122 vol. 1) s-a propus înființarea unei noi societăți denumit Valtecia Development SRL,
reclamanta din prezenta cauză.
În urma acestei divizări, noua societate rezultată a fost înregistrată sub denumirea de Valtecia Development SRL,
conform Deciziei din 10.07.2018 a Tribunalului București în cauza nr. 21728/3/2018 și conform certificatului de
înregistrare nr. B3672318/21.09.2018 eliberat de Registrul Comercial București (f. 104-110 vol. 1).
Potrivit proiectului de divizare imobilul care face obiectul Contractului de închiriere din data de 14.01.2010 încheiat
între Valtecia Achiziții SRL în calitate de proprietar și Romcab SA în calitate de chiriaș, a fost transmisă în patrimoniul
reclamantei Valtecia Development SRL.
Transferul dreptului de proprietate a fost confirmat prin certificatul de reorganizare emis de notarul public Beldea
Virginia în baza deciziei de certificare nr. 1/03.10.2018, astfel cum rezultă și din extrasele de carte funciară din data de
29.11.2018 emise de către OCPI Mureș (f. 133-148 vol. 1).
Prin acțiunea care face obiectul prezentei cauze, reclamantele Valtecia Development SRL și Valtecia Achiziții SRL
solicită evacuarea Romcab din spațiul de 16.540 mp de spații de depozitare și producție și 95 mp spații de birouri,
respectiv din suprafața totală de 16.635 mp și 17.411 mp suprafață desfășurată situată în Târgu Mureș, str. Voinicenilor,
nr. 35, Târgu Mureș, cod poștal 540252, în urma încetării Contractului de închiriere din data de 14.01.2010, înregistrat
la Romcab sub nr. 6/18.01.2010 încheiat între Valtecia și Romcab, și evacuarea Romcab din suprafața de 25.443 mp
(42,078 mp minus suprafața de 16.635 mp), reprezentând restul de Proprietate, suprafață ocupată de către Romcab fără
niciun titlu.
În ceea ce privește primul capăt de cerere, anume evacuarea societății Romcab SA din imobilul în suprafață de 17.411
mp situată în Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Târgu Mureș, în urma încetării Contractului de închiriere din data
de 14.01.2010, modificat succesiv, judecătorul sindic reține că încetarea/rezilierea acestui contract a făcut obiectul
dosarului nr. 50/1371/2017/a102, cererea formulată în acest sens de către reclamanta Valtecia Development SRL fiind
respinsă în mod definitiv prin Decizia nr. 204/A/29.07.2020 pronunțată de către Curte de Apel Târgu-Mureș.
Prin hotărârile judecătorești pronunțate în dosarul menționat s-a reținut cu puterea lucrului judecat că nu se poate da
efectul dorit de către reclamantă notificării de reziliere a contractului, chiar dacă în contractul de închiriere s-a prevăzut
un pact comisoriu de ultim grad, întrucât conform art. 123 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 doar judecătorul sindic poate
rezilia un contract încheiat de către societatea aflată în insolvență, dacă acest contract a fost menținut după deschiderea
procedurii.
Iar, prin decizia menționată s-a constatat calitatea de creditor indispensabil procedurii la acest moment al reclamantei
Valtecia Development SRL, motiv pentru care s-a respins cererea acesteia având ca obiect rezilierea contractului de
închiriere din data de 14.01.2010 modificat ulterior, privind închirierea imobilului în suprafață de 17411 mp, suprafață
desfășurată din imobilul totală de 42078 mp situat în mun. Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35 jud. Mureș, întemeiată pe
dispozițiile art. 123 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.
Prin urmare, judecătorul sindic reține că, cât timp Contractul de închiriere din data de 14.01.2010, modificat succesiv,
prin care reclamanta a transmis către pârâtă dreptul de folosință a imobilului în suprafață de 17411 mp, situat în mun.
Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35 jud. Mureș, nu a încetat, acesta își produce efectele specifice în continuare și, în
consecință, este opusă de pârâtă în mod întemeiat reclamantei în vederea respingerii cererii de evacuare.
Având în vedere aceste considerente, judecătorul sindic va respinge ca fiind neîntemeiată cererea formulată de
reclamantele VALTECIA DEVELOPMENT SRL și VALTECIA ACHIZIȚII SRL în contradictoriu cu pârâta
ROMCAB SA, în insolvență, având ca obiect cererea de evacuare a pârâtei Romcab SA din imobilul în suprafață de
17.411 m.p. din imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p. situat în Municipiul Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr.
35, Județul Mureș.
În privința capătului de cerere constând în evacuarea societății Romcab SA din imobilul în suprafață de 24.667 m.p. din
suprafața totală de 42.078 m.p. situat în Municipiul Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș, suprafață
ocupată de către Romcab fără niciun titlu, judecătorul sindic constată că, pârâta a invocat excepția lipsei de interes a
reclamantei, raportat la soluția pronunțată prin Sentința nr. 579/28.11.2019 de către Tribunalul Specializat Mureș în
dosarul nr. 50/1371/2017/a102, rămasă definitivă prin Decizia nr. 204/A/29.07.2020 a Curții de Apel Târgu-Mureș.
Judecătorul-sindic, reține sub acest aspect că, prin cele două hotărâri a fost admisă în mod definitiv acțiunea în
revendicare formulată de către reclamanta Valtecia Development SRL în contradictoriu cu pârâta Romcab SA, fiind
obligată pârâta să lase în deplina proprietate și liniștită posesie a reclamantei imobilul în suprafață de 24.667 mp din
imobilul în suprafață totală de 42.078 mp situat în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, înscris în CF
nr. 123596, nr. 123598, nr. 123592, nr. 123600, nr. 123595, nr. 123597, nr. 123601 și nr. 123593 UAT Târgu Mureș,
parte din imobil neinclusă în Contractul de închiriere din data de 14.01.2010 încheiat între părți (anexa A).
Judecătorul-sindic, reține în continuare că una din condițiile exercitării oricărei acțiuni civile o reprezintă interesul,
potrivit art. 32 Cod procedură civilă, prin interes înțelegându-se folosul practic, material sau moral, urmărit de cel care a
pus în mișcarea acțiunea civilă.
În ceea ce privește cerințele legale ale condiției interesului de acționa, acesta trebuie să fie determinat, legitim, personal
și actual, trebuind să subziste atât la momentul formulării acțiunii, cât și până la soluționarea acesteia.
În prezenta cauză reclamantele solicită evacuarea pârâtei din imobilul în suprafață de 24.667 mp din imobilul în
suprafață totală de 42.078 mp situat în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, iar, prin hotărârile
judecătorești menționate anterior, s-a admis în mod definitiv acțiunea în revendicare formulată în privința aceluiași
imobil.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Judecătorul-sindic, mai reține că, conform art. 888 alin. (2) Cod procedură civilă, atribuirea prin hotărâre judecătorească
a unui imobil sau obligația de a-l preda, a-l lăsa în posesie ori în folosință, după caz, cuprinde și obligația de evacuare a
imobilului, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.
Prin urmare, în condițiile în care, reclamantele dețin deja un titlu executoriu care poate fi pus în executare silită, chiar
dacă acest titlu a fost obținut după introducerea cererii, judecătorul sindic apreciază că pronunțarea unei soluții
împotriva pârâților, prin care s-ar obține un nou titlu executoriu având aceeași finalitate, este lipsită de interes.
Pe cale de consecință, întrucât în prezenta cauză reclamantele nu mai justifică un interes legitim, născut și actual pentru
obținerea unui nou titlu executoriu, existând deja un titlu executoriu în favoarea lor, judecătorul sindic constatând că
excepția lipsei de interes invocată de către pârâta Romcab SA este întemeiată, o va admite și va respinge ca fiind lipsită
de interes cererea formulată de reclamantele VALTECIA DEVELOPMENT SRL și VALTECIA ACHIZIȚII SRL în
contradictoriu cu pârâta ROMCAB SA, având ca obiect cererea de evacuare a pârâtei Romcab SA din imobilul în
suprafață de 24.667 m.p. din imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p. situat în Municipiul Târgu Mureș, Strada
Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș.
În final, în ceea ce privește cererile de intervenție accesorii formulate de către societatea PANEURO
INTERNAȚIONAL SRL și societatea SADALBARI SRL, judecătorul sindic reține că aceștia au formulat apărări în
interesul pârâtei ROMCAB SA, în sensul respingerii cererii principale, iar aspectele invocate prin aceste cereri au fost
reținute ca fiind întemeiate prin considerentele prezentate anterior, motiv pentru care, va admite cele două cereri de
intervenție accesorie.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Admite excepția lipsei de interes privind cererea de evacuare a pârâtei Romcab SA din imobilul în suprafață de 24.667
m.p. din imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p. situat în Municipiul Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35,
Județul Mureș.
Respinge ca fiind lipsit de interes cererea formulată de reclamantele VALTECIA DEVELOPMENT SRL, cu sediul în
mun. Târgu-Mureș, str. Călărașilor, nr. 16, mansarda, ap. 1, jud. Mureș, și VALTECIA ACHIZIȚII SRL, cu sediul în
București, str. Dionisie Lupu, nr. 33, biroul E1, et. P, sectorul 2, ambii cu sediul procesual ales la SCA Țuca Zbârcea &
Asociații, cu sediul profesional în București, Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, et. 8, sector
1, în contradictoriu cu pârâta ROMCAB SA, în insolvență, cu sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud.
Mureș, și cu sediul procesual ales la SCA Dragne & Asociații, cu sediul în București, Șos. Pavel D. Kiseleff, nr. 55,
Vila nr. 6, sector 1, prin administrator special Prosszer Zoltan și prin administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, cu
sediul în mun. Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, având ca obiect cererea de evacuare a pârâtei Romcab SA
din imobilul în suprafață de 24.667 m.p. din imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p. situat în Municipiul Târgu
Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș.
Respinge ca fiind neîntemeiată cererea formulată de reclamantele VALTECIA DEVELOPMENT SRL și VALTECIA
ACHIZIȚII SRL în contradictoriu cu pârâta ROMCAB SA, în insolvență, având ca obiect cererea de evacuare a pârâtei
Romcab SA din imobilul în suprafață de 17.411 m.p. din imobilul în suprafață totală de 42.078 m.p. situat în
Municipiul Târgu Mureș, Strada Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș.
Admite cererile de intervenție accesorii formulate de către societatea PANEURO INTERNAȚIONAL SRL, în
insolvență, CUI RO 6525271, înregistrată ORC nr. J26/1193/1994, cu sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr.
35, jud. Mureș, prin administrator special Chiru Matei Dan, și societatea SADALBARI SRL, în insolvență, CUI RO
19096171, înregistrată ORC nr. J26/1582/2006, cu sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Corp U1, jud.
Mureș, prin administrator special Prosszer Zoltan și prin administrator judiciar GENERAL MIR CONSULT SPRL, cu
sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, jud. Mureș, în contradictoriu cu reclamantele VALTECIA
DEVELOPMENT SRL și VALTECIA ACHIZIȚII SRL și în interesul pârâtei ROMCAB SA.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mureș.
Executorie. Pronunțată potrivit dispozițiilor art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, astăzi, 12 februarie 2021.
Judecător sindic, Grefier,
Nagy Csilla-Noémi Oroian Georgeta

Județul Olt
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LUDOCOM SRL, cod unic de înregistrare: 1517545
Igf Expert Consult IPURL
Societate profesionala de reorganizari și lichidari judiciare Sediu social: str. Draganesti, nr. 16, bl. 16, sc. B, ap.1,
slatina,olt; rfo:11-0211/2006; cui: 15069590; capital social: 10.200 lei
dosar nr. 2562/104/2010
Proces verbal Incheiat azi 09.03.2021 în adunarea generala a creditorilor participanti
la procedura insolvenței privind debitoarea SC Ludocom SRL
Nr.241/09.03.2021
Adunarea generala a creditorilor a fost convocata pentru azi, data de mai sus, prin convocatorul nr.227/03.03.2021 care
a fost comunicat creditorilor participanti la procedura, conform tabelului definitiv al creantelor, precum și publicat în
b.p.i.
Prezenta adunare generala a creditorilor a fost convocata pentru urmatoarea ordine de zi:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

1. Desemnarea expertului sc concept srl pentru efectuarea expertizei tehnice a bunului imobil „bloc de locuinte, oras
bals, str. Trandafirilor, nr.15, jud. Olt” și aprobarea platii onorariului de 11.900 lei (incl. Tva) catre expertul tehnic sc
concept srl. Plata onorariului cuvenit expertului va fi achitata de catre lichidatorul judiciar din fondurile proprii, urmand
ca acesta sa isi recupereze cheltuielile cu prioritate din procedura.
2. Aprobarea incheierii contractului de servicii cu sc geoearth solutions srl, cui 40169310, în vederea efectuarii de
demersuri pentru inscrierea în cartea funciara și apartamentarea blocului de locuinte situat în str. Trandafirilor, nr. 15,
oras bals, judet olt, proprietatea ludocom srl. Onorariul solicitat este de 1500 lei, fara taxele aferente, pentru inscrirere în
cartea funciara, iar pentru apartamentare onorariul solicitat este de 260 lei (inclusiv taxe) pentru fiecare apartament
rezultat.
3. Aprobarea incheierii contractului de servicii cu sc geoearth solutions srl, cui 40169310, în vederea efectuarii de
demersuri pentru intabularea terenului în suprafata de 1746 mp conform sentinta civila nr. 1872/26.06.2007 și a
terenului în suprafata de 625.9 m conform sentintei civile nr 1329/02.05.2007, proprietatea ludocom srl. Onorariul
solicitat este de 1000 lei, pentru fiecare documentatie, inclusiv taxe avizare.
Si-a exprimat punctul de vedere în scris creditorul majoritar ionitoiu daniel, detinand un procent de 64,22% din masa
credala.
Avand în vedere ca si-au exprimat punctul de vedere în scris creditori insumand un procent de 64,22% din masa
credala, adunarea generala este legal constituita și isi poate desfasura lucrarile.
1. Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, creditorul majoritar ionitoiu daniel ne comunica prin punctul de vedere
transmis ca este de acord cu ordinea de zi propusa de lichidatorul judiciar.
2. Referitor la punctul cu numarul 2 de pe ordinea de zi, creditorul majoritar ionitoiu daniel ne comunica prin punctul
de vedere transmis ca este de acord cu ordinea de zi propusa de lichidatorul judiciar.
3. Referitor la ultimul punct de pe ordinea de zi, creditorul majoritar ionitoiu daniel ne comunica prin punctul de
vedere transmis ca este de acord cu ordinea de zi propusa de lichidatorul judiciar.
In concluzie:
1. A fost desemnat expertul sc concept srl pentru efectuarea expertizei tehnice a bunului imobil „bloc de locuinte, oras
bals, str. Trandafirilor, nr. 15, jud. Olt” și aprobat onorariul de 11.900 lei (excl. Tva) pentru expertul tehnic sc concept
srl. Plata onorariului cuvenit expertului va fi achitata de catre lichidatorul judiciar din fondurile proprii, urmand ca
acesta sa isi recupereze cheltuielile cu prioritate din procedura.
2. A fost aprobata incheierea contractului de servicii cu sc geoearth solutions srl, cui 40169310, în vederea efectuarii
de demersuri pentru inscrierea în cartea funciara și apartamentarea blocului de locuinte situat în str. Trandafirilor, nr.
15, oras bals, județul olt, proprietatea sc ludocom srl. Onorariul solicitat este de 1.500 lei, fara taxele aferente, pentru
inscriere în cartea funciara, iar pentru apartamentare onorariul solicitat este de 260 lei (inclusiv taxe) pentru fiecare
apartament rezultat.
3. A fost aprobata incheierea contractului de servicii cu sc geoearth solutions srl, cui 40169310, în vederea efectuarii
de demersuri pentru intabularea terenului în suprafata de 1746 mp conform sentinta civila nr. 1872/26.06.2007 și a
terenului în suprafata de 625,9 mp, conform sentintei civile nr. 1329/02.05.2007, proprietatea sc ludocom srl. Onorariul
solicitat este de 1000 lei, pentru fiecare documentatie, inclusiv taxe de avizare.
Prezentul proces verbal se incheie azi data de mai sus, urmand a fi depus la dosarul cauzei, comunicat tuturor
creditorilor participanti la procedura insolvenței în cazul debitoarei ludocom srl precum și publicat în b.p.i.
Lichidator judiciar IGF expert consult IPURL Alin Ionescu

2. Societatea TIR INVESTMENTS SRL, cod unic de înregistrare: 5877660


Tribunalul Olt – Secția a II-a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal
Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt
Număr dosar: 498/104/2020
Termen :29.03.2021, FF3
Raport de activitate nr.6 privind stadiul îndepliniri
i atribuțiilor administratorului judiciar al TIR Investments SRL
în perioada 19.01.2021-10.03.2021
intocmit în conformitate cu prevederile art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014
1. INTRODUCERE Prin sentinta civila nr.4 din data de 11.05.2020, pronunțată de Tribunalul Olt – Secția a II-a Civila,
de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.498/104/2020, s-a deschis procedura generală de insolventa
prevăzută de Legea nr.85/2014 împotriva societatii TIR INVESTMENTS SRL. Totodată, prin aceeași sentinta civila în
cauză a fost numit administrator judiciar al debitoarei TURMAC INSOLVENCY IPURL, în sarcina acestuia fiind
stabilite atribuțiile prevăzute de art.58 din lege.
2. STADIUL ÎNDEPLINIRII ATRIBUȚIILOR ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
2.1. Notificari, demersuri
Administratorul judiciar a procedat la avizarea platilor curente propuse de catre administratorul special necesare
continuarii activitatii societatii debitoare.
Urmare a solicitarii efectuate de administatorul judiciar, administratorul special a comunicat fisa analitica de banca și de
casa aferent perioadei 01.01.2021-05.03.2021.
Avand în vedere faptul ca din informatiile furnizate de catre societatea debitoare, creanta Bancii Trasilvania fost
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

achitata de catre un tert garant, prin adresa nr.5020/17.12.2020 am solicitat creditoarei Banca Transilvania sa ne
comunice daca intelege sa isi precizeze creanta detinuta impotriva societatii TIR INVESTMENTS SRL. Prin adresa
nr.1192522/17.12.2020 Banca Transilvania a comunicat faptul ca isi precizeaza creanta la suma de 1.320,2 lei.
Precizam faptul ca aceasta precizare a fost luata în considerare la intocmirea tabelului definitiv al creantelor.
2.2. Cereri de plata
La data de 29.01.2021 administratorul judiciar a receptionat cererea de plata nr.OTG DEX 635/26.01.2021 prin care
AJFP Olt a solicitat achitarea creantei curente în suma de 31.034 lei. Aceasta a fost comunicata catre administratorul
special al societatii debitoare.
Prin adresa inregistrata la subscrisa sub nr.424/05.02.2021 societatea debitoare prin administrator special a comunicat
un raspuns cu privire la cererea de plata OTG DEX 635/26.01.2021 comunicata de AJFP Olt. Drept urmare, prin adresa
nr.733/05.02.2021 am comunicat catre AJFP Olt raspunsul comunicat de catre societatea debitoare.
Fata de raspunsul comunicat, prin adresa nr. OTG DEX 985/24.02.2021 AJFP Olt a comunicat faptul suma de 31.034
lei ce a facut obiectul cererii de plata nr.635/26.01.2021 a inclus și o suma ce este inscrisa la masa credala. Fata de acest
aspect s-a comunicat o noua cerere de plata pentru suma de 18.413 lei. Aceasta a fost comunicata catre societatea
debitoare.
Prin adresa inregistrata la subscrisa sub nr.424/05.02.2021 societatea debitoare prin administrator special a comunicat
un raspuns cu privire la cererea de plata OTG DEX 635/26.01.2021 comunicata de AJFP Olt. Drept urmare, prin adresa
nr.733/05.02.2021 am comunicat catre AJFP Olt raspunsul comunicat de catre societatea debitoare.
2.3. Plan de reorganizare
Ca urmare a intentiei de reorganizare exprimata prin cererea de deschidere a procedurii, la data de 04.02.2021 societatea
debitoare prin administrator special a comunicat la Tribunalul Olt și la Oficiul Registrului Comertului Olt Planul de
reorganizare al societatii TIR INVESTMENTS SRL.
Fata de acest aspect administratorul judiciar a efectuat demersurile prevazute de art.137 alin.1 și 2 din Legea 85/2014,
dupa cum urmeaza:
− A fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.2437/09.03.2021 anuntul privind depunerea planului de
reorganizare;
− Totodata a fost convocata adunarea creditorilor la data de 03.03.2021 în vederea aprobarii planului de reorganizare.
Convocarea a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.2641/11.02.2021
− Planul de reorganizare a fost comunicat catre membrii comitetului creditorilor prin corespondenta electronica din data
de 10.02.2021.
− Planul de reorganizarea a fost publicat pe site-ul administratorului judiciar;
2.4. Adunarea creditori – Aprobare plan de reorganizare
Adunarea Creditorilor debitoarei TIR INVESTMENTS SRL a fost convocata de administratorul judiciar pentru data de
03 martie 2021, ora 12:00, iar creditorii au fost notificați cu privire la data, locul, ora și ordinea de zi a ședinței prin
publicarea convocarii în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2641/11.02.2021.
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea:
1.Supunerea la vot a Planului de reorganizare a activitatii TIR INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare
prin administratorul special dl. Jipescu Marius.
Anuntul prevazut de art.137, alin.1 din Legea nr85/2014 a fost publicat în BPI nr.2437/09.02.2021.
Planul de reorganizare a fost comunicat la dosarul cauzei și la ORC Olt în data de 04.02.2021, și publicat pe site-ul
administratorului judiciar www.turmacinsolvency.ro.
Adunarea creditorilor va fi prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar.
Partile interesate au avut posibilitatea studierii Planului de reorganizarea activitatii TIR INVESTMENTS SRL intocmit
de administratorul special al debitoarei, urmand sa isi prezinte votul în cadrul prezentei adunari.
Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca planul de reorganizare prevede 5 categorii de creante cu drept de vot,
respectiv:
CATEGORIA CREANTELOR GARANTATE
CATEGORIA CREANTELOR IZVORÂTE DIN RAPORTURI DE MUNCĂ
CATEGORIA CREANTELOR BUGETARE
CATEGORIA CREANTELOR CHIROGRAFARE
CATEGORIA CREANTELOR CREDITORILOR INDINSPENSABILI
In temeiul art. 47 alin (1)din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a deschis lucrarile sedintei și a constatat faptul
ca pana la inceperea sedintei au fost primite puncte de vedere în scris din partea creditorilor:
UNICREDIT BANK SA – reprezentat prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin Laurentiu, – creditor ce detine un procent de
31,30 % din total masa credala și un procent de 65,17% din categoria creantelor creditorilor garantati;
OTP BANK ROMANIA SA – creditor ce detine un procent de 7,84 % din total masa credala, un procent de 10,34% din
categoria creantelor creditorilor garantati și un procent de 6,39 % din categoria creantelor creditorilor chirografari;
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADMINISTRATIA
JUDETEANA A FINATELOR PUBLICE OLT- creditor ce detine un procent de 12,36 % din total masa credala, un
procent de 24,50 din categoria creantelor creditorilor garantati și un procent de 41,41 din categoria creantelor
creditorilor bugetari;
MUNICIPIUL SLATINA– creditor ce detine un procent de 0,97% din total masa credala, și un procent de 58,59% din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

categoria creantelor creditorilor bugetari;


ACHIM CRISTINA ADINA– creditor ce detine un procent de 0,05 % din total masa credala, și un procent de 49,28%
din categoria creantelor izvorate din raporturi de munca;
CAZACU GEORGETA – creditor ce detine un procent de 0,05 % din total masa credala, și un procent de 50,72% din
categoria creantelor izvorate din raporturi de munca;
EUROPAPIER ROMANIA SRL – creditor ce detine un procent de 4,75% din total masa credala, și un procent de
10,46% din categoria creantelor creditorilor chirografari;
DIAGINA SRL – prin administrator judiciar MNG INSOLVENTA IPURL – creditor ce detine un procent de 9,20% din
total masa credala, și un procent de 20,24% din categoria creantelor creditorilor chirografari;
BANCA TRANSILVANIA SA – creditor ce detine un procent de 0,05% din total masa credala, și un procent de 0,11%
din categoria creantelor creditorilor chirografari;
JIPESCU CRISTINA – creditor ce detine un procent de 3,03% din total masa credala, și un procent de 6,66% din
categoria creantelor creditorilor chirografari;
ADERRO G.P. ENERGY SRL– creditor ce detine un procent de 1,06% din total masa credala, și un procent de 20,56%
din categoria creantelor creditorilor indispensabili;
GRAFITEC SRL – creditor ce detine un procent de 4,09% din total masa credala, și un procent de 79,44% din categoria
creantelor creditorilor indispensabili;
La sedinta adunarii creditorilor participa administratorul special și creditorul Jipescu Cristina.
Fata de aceasta situatie se constata faptul ca sunt indeplinite prevederile art. 47, 49 și 137 din legea insolventei, pentru
valabilitatea convocarii și tinerii sedintei Adunarii Creditorilor.
Fiind indeplinite conditiile legale de cvroum (74,48%), s-a trecut la dezbateri.
Cu privire la unicul punct al ordinii de zi creditorii au exprimat urmatoarele voturi:
I.CATEGORIA CREANTELOR GARANTATE
UNICREDIT BANK SA – reprezentat prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin Laurentiu, – creditor ce detine un procent de
31,30 % din total masa credala și un procent de 65,17% din categoria creantelor creditorilor garantati:”Unicredit Bank
nu aproba planul de reorganizare”
OTP BANK ROMANIA SA – creditor ce detine un procent de 7,84 % din total masa credala și un procent de 10,34%
din categoria creantelor creditorilor garantati”OTP Bank Romania SA nu aproba planul de reorganizare a activitatii
debitoarei TIR INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare”
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADMINISTRATIA
JUDETEANA A FINATELOR PUBLICE OLT- creditor ce detine un procent de 12,36 % din total masa credala și un
procent de 24,50 din categoria creantelor creditorilor garantati:”in ceea ce priveste aprobarea planului de reorganizare
propus de debitorul TIR INVESTMENTS SRL, cu sediul în Slatina, CUI 5877660, dosar 498/104/2020 institutia
noastra exprima vot pozitiv”
II. CATEGORIA CREANTELOR IZVORÂTE DIN RAPORTURI DE MUNCĂ
ACHIM CRISTINA ADINA– creditor ce detine un procent de 0,05 % din total masa credala, și un procent de 49,28%
din categoria creantelor izvorate din raporturi de munca:”votez pentru aprobarea planului de reorganizare a activitatii
TIR INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare prin administratorul special dl. Jipescu Marius”
CAZACU GEORGETA – creditor ce detine un procent de 0,05 % din total masa credala, și un procent de 50,72% din
categoria creantelor izvorate din raporturi de munca: :”votez pentru aprobarea planului de reorganizare a activitatii TIR
INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare prin administratorul special dl. Jipescu Marius”
III.CATEGORIA CREANTELOR BUTEGARE
MUNICIPIUL SLATINA– creditor ce detine un procent de 0,97% din total masa credala, și un procent de 58,59% din
categoria creantelor creditorilor bugetari:”intelegem sa exprimam votul de aprobare cu privire la derularea planului de
reorganizare și programului de plata al creantelor scadente inregistrate de debitoare,in cadrul adunarii creditorilor”
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADMINISTRATIA
JUDETEANA A FINATELOR PUBLICE OLT- creditor ce detine un procent de 12,36 % din total masa credala, și un
procent de 41,41 din categoria creantelor creditorilor bugetari:”in ceea ce priveste aprobarea planului de reorganizare
propus de debitorul TIR INVESTMENTS SRL, cu sediul în Slatina, CUI 5877660, dosar 498/104/2020 institutia
noastra exprima vot pozitiv”
IV.CATEGORIA CREANTELOR CHIROGRAFARE
EUROPAPIER ROMANIA SRL – creditor ce detine un procent de 4,75% din total masa credala, și un procent de
10,46% din categoria creantelor creditorilor chirografari:”cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, va comunicam
ca nu aprobam planul de reorganizare a activitatii debitoarei TIR INVESTMENTS SRL propus de catre debitoare prin
administrator special Jipescu Marius”
DIAGINA SRL – prin administrator judiciar MNG INSOLVENTA IPURL – creditor ce detine un procent de 9,20% din
total masa credala, și un procent de 20,24% din categoria creantelor creditorilor chirografari:”Votam pentru aprobarea
planului de reorganizare intocmit și depus de administratorul special pentru TIR INVESTMENTS SRL”
BANCA TRANSILVANIA SA – creditor ce detine un procent de 0,05% din total masa credala, și un procent de 0,11%
din categoria creantelor creditorilor chirografari: ”Banca Transilvania acorda vot negativ planului de reorganizare a
activitatii debitoarei TIR INVESTMENTS SRL”
OTP BANK ROMANIA SA – creditor ce detine un procent de 7,84 % din total masa credala, și un procent de 6,39 %
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

din categoria creantelor creditorilor chirografari”OTP Bank Romania SA nu aproba planul de reorganizare a activitatii
debitoarei TIR INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare”
JIPESCU CRISTINA – creditor ce detine un procent de 3,03% din total masa credala, și un procent de 6,66% din
categoria creantelor creditorilor chirografari:”votez pentru aprobarea planului de reorganizare a activitatii TIR
INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare prin administratorul special dl. Jipescu Marius”
V.CATEGORIA CREANTELOR CREDITORILOR INDINSPENSABILI
ADERRO G.P. ENERGY SRL– creditor ce detine un procent de 1,06% din total masa credala, și un procent de 20,56%
din categoria creantelor creditorilor indispensabili:”intelegem sa exprimam un vot afirmativ în sensul aprobarii planului
de reorganizare astfel cum acesta a fost intocmit și publicat pe site-ul administratorului judiciar”
GRAFITEC SRL – creditor ce detine un procent de 4,09% din total masa credala, și un procent de 79,44% din categoria
creantelor creditorilor indispensabili:” ”votam pentru aprobarea planului de reorganizare a activitatii TIR
INVESTMENTS SRL propus de societatea debitoare prin administratorul special dl. Jipescu Marius”
Fata de voturile exprimate, administratorul judiciar constata urmatoarele:
I.Categoria creditorilor garantati:- nu aproba planul de reorganizare cu votul creditorilor reprezentand 75,50 % din
valoarea creantelor din grupa.
II.Categoria creantelor izvorâte din raporturi de muncă: aproba planul de reorganizare cu votul creditorilor reprezentand
100% din valoarea creantelor din grupa. Se constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 138 alin 4) din Legea nr.
85/2014 conform careia „ un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanta daca în categoria respectiva planul este
acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din aceea categorie”
III.Categoria creditorilor bugetari:- aproba planul de reorganizare cu votul creditorilor reprezentand 100% din valoarea
creantelor din grupa. Se constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 138 alin 4) din Legea nr. 85/2014 conform
careia „ un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanta daca în categoria respectiva planul este acceptat de o
majoritate absoluta din valoarea creantelor din aceea categorie”
IV.Categoria creditorilor chirografari- nu aproba planul de reorganizare, nefiind indeplinite conditiile art.138 alin.4 din
legea nr.85/2014. Au fost exprimate voturi negative de creditorii ce detin 16,96% din valoarea creantelor din grupa și
voturi pozitive de creditorii ce detin 26,64% din valoarea creantelor din grupa.Se constata neindeplinirea conditiei
prevazute de art. 138 alin 4) din Legea nr. 85/2014 conform careia „ un plan va fi socotit acceptat de o categorie de
creanta daca în categoria respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din aceea
categorie”
V.Categoria creditorilor indispensabili:- aproba planul de reorganizare cu votul creditorilor reprezentand 100% din
valoarea creantelor din grupa. Se constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 138 alin 4) din Legea nr. 85/2014
conform careia „ un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanta daca în categoria respectiva planul este acceptat
de o majoritate absoluta din valoarea creantelor din aceea categorie”
Conform art.139 alin.1, lit A:” în cazul în care sunt 5 categorii, planul se consideră acceptat dacă cel puțin 3 dintre
categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, dintre cele prevăzute la art. 138 alin. (3), acceptă planul cu
condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 30% din totalul valoric al
masei credale să accepte planul; Planul a fost aprobat de creditori ce detin un procent de 30,81% din total masa credala.
Fata de voturile exprimate mai sus și prin raportare la dispozitiile art.139 alin.1 lit.A din legea nr.85/2014, se considera
acceptat planul de reorganizare a activitatii TIR INVESTMENTS SRL, fiind ACCEPTAT de trei din cele cinci
categorii prevazute în plan, insumand 30,81 % din totalul valoric al masei credale.
Procesul verbal al sedintei adunarii creditorilor din data de 03.03.2021 a fost comunicat la dosarul cauzei în data de
04.03.2021 și publicat în BPI nr.3950/03.03.2021. Pana în prezent nu au fost inregistrate contestatii impotriva hotararii
adunarii creditorilor din data de 03.03.2021.
3.Litigii Dosar nr.498/104/2020/a2 aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova, ce are ca obiect “Apel Împotriva Încheierii Din
21.09.2020 prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere în termen formulata de Asociația Română pentru
Transporturi Rutiere Internaționale. Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei note scrise. Prin decizia civila
nr.87/11.02.2021 Curtea de Apel Craiova a respins apelul ca fiind nefondat.
4. Concluzii și solicitari Fata de cele mai sus prezentate, solicitam onoratei instante sa ia act de Hotararea Adunarii
Creditorilor din data de 03.03.2021 prin care, creditorii, au acceptat Planul de reorganizare a activitatii societatii
debitoare TIR INVESTMENTS SRL intocmit de aministratorul special Dl. Jipescu Marius și sa se pronunte cu privire
la confirmarea planului de reorganizare în temeiul dispozitiilor art.139 alin.1 lit.A din legea nr.85/2014 .
TURMAC INSOLVENCY IPURL Administrator judiciar al TIR INVESTMENTS SRL
TURMAC MIHAELA

Județul Sălaj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MI.PI OVINE S.R.L., cod unic de înregistrare: 36985050
Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitoarei SC MI.PI Ovine SRL
Nr.:01/Data emiterii :11/03/2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1278/84 Anul 2020, Tribunal Sălaj, Judecător-sindic I1
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Zalău, str. T.Vladimirescu, nr.12, județul Sălaj, Număr de telefon 0260-611085,
programul arhivei/registraturii instanței: 9-13;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

3.1. Debitor: SC MI.PI Ovine SRL, Cod de identificare fiscală 36985050, sediul social în comuna Hereclean, sat
Hereclean, nr.1/M, biroul nr.2, jud. Salaj, Număr de ordine în registrul comerțului J31/303/2018.
3.2. Administrator special: Nu este desemnat
4.Creditor:-DGRFP Cluj Napoca-AJFP Sălaj
5.Administrator judiciar provizoriu: Societatea Profesională Insolv 2007 SPRL, Cod de identificare fiscală 20653900,
sediul social, Zalău, aleea Nucilor, nr.3, bloc K2, scara A, etaj 1, ap.3, județul Sălaj, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență RFO II-0103/31.12.2006, Tel/Fax: 0742017430, 0260-632561, E-mail:
insolv2007zalau@yahoo.com, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică asociat
coordonator Cosma Rareș.
6.Subscrisa: Societatea Insolv 2007 SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC MI.PI Ovine
SRL, conform Sentinței Civile nr.110 din data de 02/02/2021 pronunțată de Tribunalul Sălaj, Secția Civilă, în dosarul
1278/84/2020, vă înaintăm raportul administratorului judiciar.
Prin prezentul raport ne-am propus să prezentăm activitatea administratorului judiciar Insolv 2007 SPRL Zalău, de la
data deschiderii procedurii și până la data depunerii prezentului raport.
Acest raport are în componență următoarele secțiuni: Notificarea creditorilor și convocarea primei adunări a
creditorilor; Aspecte economice; Date de identificare a societății comerciale; Aspecte de patrimoniu; Cauzele și
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență; Răspunderea membrilor organelor de conducere.
I. Notificarea creditorilor și convocarea primei adunări a creditorilor
Prin Sentința Civilă nr. 1786 din data de 02.02.2021 în dosarul nr. 1278/84/2020 pronunțată de către Tribunalul Sălaj,
judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa față de debitoare.
Administrator judiciar provizoriu a debitoarei a fost numit Insolv 2007 SPRL Zalău stabilindu-i-se de către judecătorul
sindic o retribuție lunară provizorie de 1.000 lei. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor
asupra averii debitoarei - 22/03/2021.
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor
12/04/2021.
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute,
sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanțe – 7 zile de la publicarea tabelului
preliminar de creanțe în BPI.
Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului de creanțe este 04/05/2021.
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor a fost convocată pentru data de 19.04.2021 cu următoarea ordine de zi:
- prezentarea situației debitorului;
- desemnarea Comitetului creditorilor;
- confirmarea administratorului judiciar;
- stabilirea retribuției lunare administratorului judiciar;
- stabilirea retribuției variabile administratorului judiciar;
- avansarea de sume de bani necesare acoperirii cheltuielilor de procedura și de continuare a procedurii debitoarei,
conform art. 174 ali. 1 din Legea 85/2014.
II. Aspecte economice
După numirea ca administrator judiciar, s-a transmis notificări societății, în vederea predării documentelor necesare
îndeplinirii atribuțiilor și întocmirii inventarului.
Aceste demersuri au rămas fără rezultat, deoarece nu au fost predate administratorului judiciar documentele solicitate.
Având în vedere refuzul reprezentanților societății în a colabora în procedura de insolventa, s-a notificat furnizorii de
utilități (apă, gaz, curent) și instituțiile statului în vederea aflării situației patrimoniale a societății și a eventualelor
obligații.
Precizăm că Primăria Hereclean încă nu ne-a transmis un răspuns solicitării administratorului judiciar
nr.2462/03.02.2021 cu privire la existența sau nu a unor bunuri impozabile în evidență acesteia.
Cu toate acestea precizăm că anexata cererii de creanța a D.G.R.F.P. Cluj Napoca – A.J.F.P. Sălaj, administratorul
judiciar a identificat un aviz de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare nr. 2018-00069346092739-
ACZ în care apare menționat că și garanție un BMW X70, an fabricație 2007 având seria șasiu WBAFF41090L066689,
nr. de înmatriculare SJ-12-CGD.
În lipsa actelor contabile sau a publicării situațiilor financiare la ANAF, administratorul judiciar nu poate efectua o
analiză asupra patrimoniului societății.
În aceste condiții, administratorul judiciar va prezenta doar informațiile cunoscute respectiv datoriile societății
confirmate pe bază de înscrisuri de către creditorii notificați din oficiu de lichidatorul judiciar și anume datoria în suma
de 438.319 lei față de D.G.R.F.P. Cluj Napoca – A.J.F.P. Cluj – 438.319 lei (cerere de creanța din data de 08.03.2021).
III. Datele de identificare ale debitoarei Denumire: MI.PI Ovine SRL, Sediul: sat Hereclean, comună Hereclean nr. 1/M,
biroul nr. 2, jud. Sălaj, CUI: 36985050, nr. ORC: J31/303/2018
Asociați:

Nume asociat Ponderea deținută în capitalul social


Camilli Piero 100%

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Administrator: Camilli Piero


IV. Aspecte de patrimoniu Analiza efectuată de administratorul judiciar în acest raport a avut la baza doar informațiile
obținute de la D.G.R.F.P. Cluj Napoca – AJFP Sălaj, nefiind identificate situații financiare publicate pe site-ul ANAF în
ultimii 5 ani, motiv pentru care administratorul judiciar este în imposibilitate de a se pronunța asupra eventualelor
transferuri patrimoniale efectuate de debitoare în ultimii 2 ani anterior deschiderii procedurii de insolventa.
V. Cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență Starea de insolvență în care se află societatea
debitoare Mi. Pi Ovine SRL se datorează existenței unui raport nefavorabil între valoarea disponibilităților bănești, care
în lipsa documentelor contabile se prezuma a fi egal cu zero și și cea a datoriilor cunoscute în cuantum de 438.319 lei,
conform informațiilor obținute de la D.G.R.F.P. Cluj Napoca – A.J.F.P. Sălaj.
VI. Răspunderea membrilor organelor de conducere Administratorul judiciar apreciază ca nepredarea actelor contabile
de către lichidatorul judiciar se încadrează în prevederile art.169 alin 1 lit. d) din Legea nr.85/2014, motiv pentru care
va promova o acțiune de antrenare a răspunderii pe numele fostului administrator statutar.
Prezentul Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Mi. Pi Ovine SRL a
fost întocmit în condițiile art. 58 și ale art. 97 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa și
va fi prezentat Adunării Creditorilor convocata pentru data de 19.04.2021.
Insolv 2007 SPRL,
prin asociat coordonator Cosma Rareș

Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NIS PROD SRL, cod unic de înregistrare: 4996051
Depunere rapoarte întocmite
de lichidatorul judiciar în procedura
generală de insolvență
Număr: 11566, data emiterii: 11/03/2021
1. Date privind dosarul:Număr dosar 1104/91/2012, Tribunalul Vrancea, Secția a II-a civilă și de contencios
administrativ fiscal Judecător-sindic FF 8 - Timofte Florentina
2.Arhiva/registratura instanței:Tribunalul Vrancea, Secția a II-a civilă și de contencios administrativ fiscal, Vrancea
2.1.Adresa Arhiva/registratura instanței: Adresa Tribunalul Vrancea, Focșani, B-dul Independenței nr. 19-21, Vrancea
Număr de telefon 0237232092 programul arhivei/registraturii instanței 9.00- 12.00.
3.1. Debitor: Nis Prod SRL, Cod de identificare fiscală 4996051 sediul social Cîmpineanca, str. Hotarului 1, Vrancea
Număr de ordine în registrul comerțului J39/511/2010 tel./fax E-mail
4. Lichidator judiciar: Asist Cont SPRL, Cod de identificare fiscală 31651610 sediul social str. Maior Gh. Pastia
nr.10/4, 620035 Focșani România înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0652 tel./fax
0237223226 E-mail asistcont@asistcont.ro. nume și prenume reprezentant Lichidator judiciar persoană juridică Palade
Mitică-Lulu
5.Subscrisa Asist Cont SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Nis Prod SRL reprezentat legal prin Palade
Mitică-Lulu În temeiul: art. 21 alin. 1 comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art.121 alin. (1) și art.123, astfel întocmit(e), în anexă, în număr de __
file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire
a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art. 123
din legea privind procedura insolvenței pentru debitorul Nis Prod SRL
Nr. 11566 din 11/03/2021
Număr dosar: 1104/91/2012 Tribunalul Vrancea Secția a II-a civilă și de contencios administrativ fiscal
Judecător sindic: FF 8 - Timofte Florentina
Temei juridic: art. 21, art. 121 alin. (1) și art. 123 din Legea privind procedura insolvenței
Lichidator judiciar: Asist Cont SPRL
Debitor: Nis Prod SRL
I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale S-a emis publicația de
vânzare a bunurilor aparținând debitorului Nis Prod SRL în conformitate cu planul de administrare a lichidării aprobat
prin votul creditorilor debitorului. Publicația a fost afișată la locul licitației, sediul instanței și a organului de executare
și a cuprins data, ora și locul licitației și condițiile de participare. (Anexa 1-4)
Anunțurile de vânzare au fost publicate într-un ziar de circulație națională. (Anexa 5-)

Nr. licitație Data licitație Ora licitației Procent din valoarea de evaluare
(Preț de începere conform plan)
1 23/04/2021 10:30 50.00%
2 07/05/2021 10:30 50.00%
3 14/05/2021 10:30 50.00%
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4496/11.03.2021

Având în vedere faptul că la licitațiile anterioare organizate nu s-a prezentat nici un ofertant urmează să organizăm noile
licitații, conform tabel, pentru vânzarea bunurilor debitorului.
II. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art. 123 din Legea privind
procedura insolvenței Toate cheltuielile aferente procedurii efectuate în această perioadă, cheltuieli cu deplasări,
telefoane și corespondența au fost achitate de către lichidatorul judiciar.
III. Concluzii Solicităm un nou termen de judecată pentru organizarea unei noi licitații în scopul vânzării bunurilor
debitoarei Nis Prod SRL
Lichidator judiciar, Asist Cont SPRL

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4496/11.03.2021 conţine 32 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32