Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18824 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL ...................................................................................................... 3

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea COSNA SA ................................................................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea BUZOIENI CERT SRL ................................................................................................................................. 4
2. Societatea LUCASTEN SRL .......................................................................................................................................... 5
3. Societatea PRESTIGE DISTRIBUTIE SRL................................................................................................................... 9
4. Societatea INFO RURAL SA ....................................................................................................................................... 11

Județul Caraş-Severin .................................................................................................................................................... 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea ELLA & BARBU SRL ................................................................................................................................ 13

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea EVIKE SRL................................................................................................................................................. 14

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 15
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea VIOLA SRL ................................................................................................................................................ 15
2. Societatea AVICOLA TARTASESTI SA .................................................................................................................... 16

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 16


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea SEPE INSTALCOM SRL ........................................................................................................................... 16

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea CHINA TOWN ADMINISTRATIV SRL................................................................................................... 18

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea DAGHI NNE TRANS SRL-D .................................................................................................................... 19
2. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 20

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea VLADY MONTAGNA PREST SRL .......................................................................................................... 21

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea MITRICFORWOOD SRL........................................................................................................................... 22

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 23
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea PIRINEI IMPEX SRL ................................................................................................................................. 23

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL, cod unic de înregistrare: 14259626
Proces verbal al adunării generale a creditorilor
Nr: 728 data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 68/108/2009* Tribunal Arad Secția Civilă, Judecător-sindic Carmen Stancu.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Gen V. Milea, nr. 2-4, Arad, Programul arhivei/registraturii instanței 8.30-12.30
3.Debitor SC GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL, cu sediul în Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 98/C, jud. Arad,
inmatriculată la ORC Arad sub nr. J02/670/2001, CUI RO 14259626;
4.Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENTA RAVA s.p.r.l., cu sediul în Arad str. Tudor Vladimirescu, nr. 17-19,
et.1, ap.4, înregistrată în registrul societăților profesionale al UNPIR sub nr.RFO 0324, Tel 0357-428897, fax 0257-
256797 reprezentată prin asociat coordonator Peter Andrea Emese.
5. Subscrisa CASA DE INSOLVENTA RAVA s.p.r.l, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GENERAL
CUSTOMS BUILDER S.R.L desemnat prin Sentinta Civilă nr. 792 din 11.10.2011 pronunțată de Tribunalul Arad,
Secția Civilă în dosarul 68/108/2009*; depunem:
PROCES-VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR DEBITOAREI
SC GENERAL CUSTOMS BUILDER S.R.L – în faliment, în bankruptcy, en faillite
Sedinta adunarii creditorilor are loc la sediul lichidatorului judiciar situat în Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17-19,
et.1, ap.4, în data de 05.11.2021 ora 10.00, în urma notificării creditorilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvență
Ordinea de zi:
Aprobarea oferteri de cumpărare formulată pentru imobilul situat în Arad str. Gh Baritiu nr. 17, proprietatea S.C
GENERAL CUSTOMS BUILDER S.R.L la prețul de 110.000 eur, cu respectarea procedurii de supraofertare.
Pana la data și ora stabilite pentru tinerea sedintei adunarii creditorilor, lichidatorul judiciar a primit, prin
corespondenta, voturi scrise din partea creditorilor:
- APS ZETA în calitate de creditor subrogat în drepturile creditorului BANCA ROMANEASCA SA, deținând un
procent de 7,318 % din totalul creanțelor conform Tabelului definitiv consolidat
- INVEST CAPITAL MALTA Ltd prin KRUG România SRL, în calitate de creditor subrogat în drepturile creditorului
BRD - GSG GRUP SA, deținând un procent de 24,60% din totalul creanțelor conform Tabelului definitiv consolidat
Potrivit legii insolvenței, ședințele adunării creditorilor vor avea loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin
30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă
cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. Votul
condiționat va fi considerat vot negativ. Calculul valorii totale a creantelor impotriva averii debitorului se va determina
prin raportare la valoarea creantelor verificate și acceptate de lichidatorul judiciar astfel cum reiese din Tabelul definitiv
consolidat.
Față de această împrejurare se constată faptul că, ședința este statutară și procedează la consemnarea voturilor.
1. Aprobarea oferteri de cumpărare formulată pentru imobilul situat în Arad str. Gh Baritiu nr. 17, proprietatea S.C
GENERAL CUSTOMS BUILDER S.R.L la prețul de 110.000 eur, cu respectarea procedurii de supraofertare
Creditorul garantat APS ZETA respinge oferta de cumpărare formulată pentru imobilul situat în Arad str. Gh Baritiu nr.
17, proprietatea S.C GENERAL CUSTOMS BUILDER S.R.L la prețul de 110.000 eur
Creditorul INVEST CAPITAL MALTA Ltd prin KRUG România SRL, în calitate de creditor subrogat în drepturile
creditorului BRD - GSG GRUP SA, prin votul transmis arată că achiesează la punctul de vedere comunicat de APS
ZETA SA.
Hotărâre:
Se respinde oferta de cumpărare formulată pentru imobilul situat în Arad str. Gh Baritiu nr. 17, proprietatea S.C
GENERAL CUSTOMS BUILDER S.R.L la prețul de 110.000 eur.
Nemaifiind alte probleme de semnalat se declara sedinta inchisă.
8. Semnătură:
Casa De Insolvență Rava S.P.R.L.;

Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COSNA SA, cod unic de înregistrare: 969470
Tel: +40 726 31 32 79; Fax +40 372 25 18 17; E-mail: office@pro-legal.net
TRIBUNALUL BACĂU
Dosar nr.: 2972/110/2021
Debitor: COSNA SA
Raport
privind propunerea de continuare a perioadei de observatie
Subscrisa PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului COSNA SA, cu
sediul social în loc. Targu Ocna, str. Semicercului 7, jud. Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J4/163/1991, avand CUI 969470 (denumita în continuare „Societatea”) am intocmit prezentul Raport în temeiul
dispozitiilor art. 58 alin. (1) lit. a) și art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

și de insolventa („Legea insolventei”).


Prin Sentinta civila din data de 06.10.2021, pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția A II-A Civilă și de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul 2972/110/2021, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței cu privire la debitoarea
COSNA SA, iar subscrisa PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L. a fost desemnata în calitate de administrator
judiciar provizoriu.
In conformitate cu dispozitiile art. 92 din Legea insolventei, subscrisa PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L. am
verificat indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea perioadei de observatie sau, dupa caz, de intrare în procedura
simplificata.
Astfel, pe baza documentelor și informatiilor furnizate de catre debitoare, administratorul judiciar a constatat
urmatoarele:
(i) societatea COSNA SA face parte din categoria debitorilor prevazuta de art. 3 alin. (1) din Legea insolventei;
(ii) debitoarea detine bunuri în patrimoniu, astfel cum rezulta din lista bunurilor depusa la dosarul cauzei;
(iii) actul constitutiv și documentele contabile au fost identificate;
(iv) administratorul statutar a fost gasit;
(v) sediul social exista și este amplasat în loc. Targu Ocna, str. Semicercului 7, jud. Bacau;
(vi) debitoarea COSNA SA nu a fost dizolvata voluntar, judiciar sau de drept, anterior formularii cererii
introductive, și nici nu si-a declarat prin cererea introductiva intentia de intrare în faliment;
(vii) debitoarea COSNA SA este inregistrata în registrul comerțului avand ca obiect principal de activitate „3109 -
Fabricarea de mobilă n.c.a.”
Avand în vedere cele de mai sus, consideram ca debitoarea COSNA SA nu se incadreaza în categoriile prevazute la art.
38 alin. (2) din Legea insolventei, motiv pentru care propunem continuarea perioadei de observatie în procedura
generala de insolventa.
Administrator judiciar:
Pro Capital Restructuring I.P.U.R.L.

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BUZOIENI CERT SRL, cod unic de înregistrare: 30897316
Referintă internă: 38/M.R.L./2021
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. de înreg. 51.421 IS / 05.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 5755/3/2021, Tribunalul București,
2.Arhiva/registratura instanței: adresa: mun. București, Splaiul Independenței, nr. 319 L, cladirea B - Sema Parc
(Clădirea Bruxelles), sector 6, număr de telefon: 021.408.36.00, int: 8629, fax: 021.313.28.02, programul
arhivei/registraturii instanței: luni-vineri, orele 09.30-14.00,
3.1. Debitor: SC Buzoieni Cert SRL București, cu sediul în mun. București, Drumul Taberei, nr. 18, camera 04, sector
6, C.U.I. 30897316, nr. de înreg. O.R.C. J40/13264/2012,
3.2. Administrator special: Nu este desemnat,
4.Creditori introductivi: SC Eurocas Tehnica Alimentară SRL și SC Andi Serv Production SRL ,
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., Sediul: mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud.
Iași, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro,
nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, practician în insolvență
Mititelu Corneliu,
6.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Buzoieni Cert SRL București, cu sediul în mun. București, Drumul Taberei, nr. 18, camera 04, sector 6, C.U.I.
30897316, nr. de înreg. O.R.C. J40/13264/2012, potrivit Sentinței civile nr. 5551 din data de 04.11.2021, pronunțată de
Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 5755/3/2021, în temeiul prev. art. 146 din Legea nr. 85/2014
notifică
7. Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Buzoieni Cert SRL București, prin Sentința civilă nr.
5551 din data de 04.11.2021, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 5755/3/2021.
7.1. Debitorul SC Buzoieni Cert SRL București, are obligația în temeiul prev. art. 74 din Legea nr. 85/2014 ca în
termen de zece zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1)
din Legea privind procedura insolvenței și să predea gestiunea averii către lichidator, împreună cu lista actelor și
operațiunilor efectuate până la deschiderea procedurii.
7.2. Creditorii debitorului SC Buzoieni Cert SRL București trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanței născute în cursul procedurii în condițiile de mai jos.
7.2.1. Termenul pentru înregistrarea declarațiilor de creanță: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este 20.12.2021. În temeiul prev. art. 146 alin. 6 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nedepunerea cererii de admitere a
creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva
debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în B.P.I. a tabelului suplimentar al creanțelor este
04.01.2022.
Termenul pentru depunerea contestațiilor împotriva tabelului suplimentar este 26.01.2022.
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 06.02.2022.
8. Comitetul creditorilor: Eurocas Tehnică Alimentară SRL – președinte, Practic SA și D.G.R.F.P. București – A.F.P.
sector 6 – membri.
9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
pentru efectuarea mențiunii.
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.

2. Societatea LUCASTEN SRL, cod unic de înregistrare: 32420088


Număr dosar: 36479/3/2016
Tribunal București – Secția a VII-a Civila
Lichidator judiciar: ACSIS SOLV IPURL
Debitor: SC LUCASTEN SRL – în faliment, în benckruptcy, en faillite
Termen: 18.06.2021
Domnule președinte,
Subscrisa, ACSIS SOLV IPURL – practician în insolvență - legal reprezentata de Dumitrache Mihnea-Alexandru –in
calitate de lichidator judiciar desemnat prin Sentință civilă nr. 3187 din data de 25.05.2017 pronuntata în Dosarul
susrubricat, formulez,
Raport final de activitate
SC Lucasten SRL
– în faliment, în bankruptcy, en faillite –
Continand masurile intreprinse de lichidatorul judiciar de la deschiderea procedurii de faliment și pana în prezent:
I. INTRODUCERE
Prin Sentință civilă nr. 3187 din data de 25.05.2017 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII a Civila a deschis
procedura generala de faliment prevazuta de Legea nr.85/2014, impotriva debitorului SC LUCASTEN SRL, în cauza
fiind desemnat lichidator judiciar ACSIS SOLV IPURL.
II.DATE GENERALE DESPRE DEBITOR
II.1. SC LUCASTEN SRL are sediul social declarat la Oficiul Registrului în București, Sectorul 1, Drumul
AGATULUI nr.35-37, avand numar de ordine în registrul comerțului J40/13509/2013, CUI 32420088, cu un capital
social subscris și integral varsat de 300 Ron.
II.2. Asociatul unic și administratorul special al debitorului este:
• DOSAN LAURENȚIU- COSMIN– persoana fizica, domiciliata în Romania, aport la capital 300 RON, procent
beneficii și pierderi 100%; data numirii i functie:: 20.05.2015, durata mandat: nelimitata.
Societatea comerciala SC LUCASTEN SRL are ca obiect principal de activitate Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare - Cod Caen 4719.
III. ACTE SI OPERATIUNI INTREPRINSE IN CADRUL PROCEDURII
In exercitarea atributiilor conferite de lege și în indeplinirea dispozitiilor instantei de judecata, lichidatorul judiciar a
procedat la notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor cunoscuti din cadrul procedurii de
insolventa cat și institutiilor bugetare.
Efectuarea publicitatii cu privire la deschiderea procedurii de faliment
• In temeiul prevederilor art. 99 alin. 3 din lege, s-a procedat la publicarea notificarii deschiderii procedurii de faliment
în ziarul Romania Libera din data de 13.06.2017
• Notificarea nr. 1386/13.06.2017 privind deschiderea procedurii de faliment a fost publicata în Buletinul Procedurilor
de Insolventa nr. 12118/20.06.2017.
• A procedat la notificarea deschiderii procedurii de insolventa impotriva SC LUCASTEN SRL catre Registrul
Comertului București prin notificarea nr. 1386/13.06.2017.
• Au fost notificati creditorii cunoscuti din cadrul procedurii de insolventa prin notificare nr.1391/13.06.2017.
Preluarea actelor prevazute de art.67 din Legea 85/2014
Lichidatorul judiciar a transmis notificari catre creditori cunoscuti din periaoda de insolventa, debitor, institutii
bugetare, asociat unic și administrator statutar și astfel:
 Notificarea nr. 1387/13.06.2017 transmisa catre sediul social și catre sediul social ales (București, Sectorul 5, str.
Colonel Corneliu Popeica, nr. 9) al debitorului SC LUCASTEN SRL ce au fost receptionate potrivit confirmarii de
primire la data de 20.06.2017, respectiv 16.06.2017.
 Notificarea nr.1388/13.06.2017, adresa nr. 1392/13.06.2017 prin care i se aduce la cunostinta obligativitatea
depunerii documentelor potrivit dispozitiilor art.82 alin(1) și art. 67 alin. 1 din Legea nr.85/2014, adresa nr.
1394/13.06.2017 privind obligatiile referitor la arhivarea documentelor contabile ale societatii debitoare, adresa
nr.1393/13.06.2017 privind prevederile art.85 pct 7 din Legea nr.85/2014, transmise catre asociatul unic și
administratorul statutar DOSAN LAURENȚIU- COSMIN au fost returnate cu mentiunea „destinatar lipsa domiciliu,
avizat/reavizat, expirat termen pastrare”
 Notificarea nr. 1389/13.06.2017 transmisa prin mail catre Directiiile de Impozite și Taxe Locale sector 1 - 6
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

La data de 29.03.2017 administratorul judiciar a receptionat Decizia Asociatului Unic nr. 1 din 29.03.2017 a SC
LUCASTEN SRL prin care este numit ain calitate de administrator special dlul. DOSAN LAURENȚIU- COSMIN și
Declaratia de acceptare a mandatului de administrator special. De asemenea debitorul a adus la cunostinta faptul ca are
de recuperat creante, potrivit mailului transmis în data de 22.05.2017 de catre administatorul special.
Potrivit acestui mail rezulta faptul ca Dl. Neagu Andrei datoreaza debitorului sume de bani, pentru care în data de
04.09.2016 si-a luat angajament de plata.
Astfel potrivit acestui plan de rambursare și platilor efectuate rezulta faptul ca sumele de plata sunt urmatoarele:
7.000,00 de lei – rest datorat pentru anul 2016, 15.200,00 de lei – rest datorat pentru anul 2017 iar în ceea ce priveste
anul 2018, potrivit planului de rambursare are de platit 17.200,00 de lei pana în data de 31.12.2018, dintre care s-a
achitat suma de 1.500,00 de lei, ramanand suma de 15.700,00 de lei.
Conform graficului de plati asumat de Dl Neagu Andrei în data de 04.09.2016, are la acest moment de platit suma
restanta aferenta anilor 2016 – 2017 de 22.200,00 de lei.
Asa cum am aratat la termenul anterior, Dl. Neagu Andrei mai avea de rambursat suma de 37.900 de lei. Pana la data
prezentului raport a fost rambursata suma de 27.000,00 de lei, ramanand un rest de 10.900,00 de lei, care urmeaza sa fie
achitati pana în luna iunie 2019, potrivit angajamentului asumat în data de 15.02.2018.
La data prezentului raport, aratam faptul ca Dl. Neagu Andrei a achitat ultima plata restanta.
Conform extraselor depuse pana la acest termen, suma de bani a fost incasta în totalitate, au fost effectuate distribuirile
necesare în cadrul procedurii de faliment, nu au fost depuse contestatii impotiva acestora, astfel incat lichidatorul
judiciar a procedat la distribuirea efectiva a sumelor de bani. (Anexa 1)
Ulterior incasarii ultimei sume, lichidatorul judiciar nu a putut proceda la intocmirea raportului final și convocarea
adunarii credirorilor în vederea aprobarii inchiderii procedurii de faliment, avand în vedere faptul ca am receptionat din
partea reprezentantului legal al creditorului VODAFONE România, o instiintare cu privire la incasarea sumei de
300.000,00 de lei din partea SC LUCASTEN SRL, conform mailului atasat prezentului raport. (Anexa 2)
Avand în vedere cele susmentionate, am solicitat reprezentantului conventional al creditorului VODAFONE România
SA, sa comunice cine a efectuat plata și temeiul în baza caruia s-a incasat suma de bani respectiva, avand în vedere
faptul ca debitorul se afla în procedura de faliment.
Conform mailului receptionat, SC VODAFONE SRL nu a incasat nicio suma de bani de la debitorul nostru,
inregistrarea find o eroare a departamentului financiar care a raportat aceasta incasare. (Anexa 3)
Situatia bunurilor mobile și imobile ale debitorului SC LUCASTEN SRL
Referitor la bunurile pe care societatea le detine în proprietate, în urma informatiilor solicitate de la Directiile de
Impozite și Taxe Locale, pana la data prezentului raport administratorul judiciar a receptionat raspunsuri de la DITL
sector 1 prin adresa 1894/06.03.2017, de la DITL sector 2 prin adresa 2112/04.07.2017, de la DITL sector 3 prin adresa
1962/22.06.2017, de la DITL sector 4 prin adresa 2170/11.07.2017, de la DITL sector 5 prin adresa 1952/22.06.2017 și
de la DITL sector 6 prin adresa 2008/26.06.2017 prin care ne informeaza ca societatea debitoare nu figureaza în
evidente cu debite sau cu bunuri impozabile”.
De asemenea, administratorul judiciar a receptionat de la D.G.I.T.L. SECTOR 1 adresa nr. 572586/23.03.2017 prin care
ne comunica faptul ca societatea debitoare figureaza inregistrata cu mijlocul de transport marca VW, serie sasiu
WVWZZZ16ZFM046728, serie motor 100199 și ca pentru anul 2017 datoreza obligatii fiscale în suma totala de 180 lei
cu termen scadent la 31.03.2017.
SRPCIV BUCURESTI a comunicat prin adresa nr.215857/21.04.2017 listingul de autovehicule cu care debitorul
figureaza sau a figurat în calitate de proprietar sau utilizator.
La solicitarea administratorului judiciar, debitorul a adus la cunostinta faptul ca autovehiculul marca DACIA DUSTER
a fost valorificat conform facturii nr.173/14.09.2016, iar celelalte autovehicule au fost reccuperate de Porsche Mobility
respectiv Porsche Leasing pentru neplata datoriilor, debitor avand calitatea de utilizator.
Administratorul judiciar a trimis adrese catre OCPI Ilfov și București.
OCPI București a raspuns prin adresa nr. 7048/21.03.2017.
Debitorul a adus la cunostinta faptul ca debitorul detine bunuri mobile, și anume: canapea, televizor LCD și laptop HP.
In ceea ce priveste canapeaua și televizorul LCD debitorul a adus la cunostinta faptul ca se gasesc în posesia Dlui
Neagu Andrei.
Dlui Neagu Andrei care a recunoscut ca se afla în posesia sa insa în stare avansata de degradare.
In data de 23.02.2018 la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat Dl. Dosan Laurentiu – Cosmin care a predat bunul
mobil apartinand debitorului, respectiv laptop HP și incarcator, dupa cum reiese din procesul verbal de predare -
primire.
De asemenea, în data de 23.02.2018 la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat Dl. Neagu Andrei care a predat bunul
mobil apartinand debitorului, respectiv SMART TV 3D 121CM SAMSUNG, bun mobil cu displayul nefunctional.
Convocarea Adunarii creditorilor privind casarea bunurilor apartinand debitorului:
La data de 27.03.2018 a fost convocata Adunarea Creditorilor SC LUCASTEN SRL cu urmatoarea ordine de zi:
1. Avansarea de catre creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, inclusiv pentru evaluarea
bunurilor mobile, publicitatea necesara valorificarii bunurilor mobile, avand în vedere starea avansata de degradare a
acestora și faptul ca bunurile debitorului sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative.
2. Aprobarea propunerii de casare a bunurilor debitorului (conform pozelor atasate), avand în vedere starea avansata de
degradare a acestora și imprejurarea ca procedurile de evaluare, depozitare, paza și vanzare ar ocaziona cheltuieli mai
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

mari decat sumele obtinute prin valorificare.


Convocarea Adunarii Creditorilor nr.599/15.03.2018 s-a efectuat prin fax, mail și prin Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 5675/16.03.2018.
In temeiul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dl. Dumitrache Mihnea Alexandru, reprezentantul lichidatrului judiciar
a deschis lucrarile și a constatat ca nu s-a prezentat niciun creditor.
Urmatorii creditori au transmis puncte de vedere cu privire la ordinea de zi anuntata în convocator:
DGRFPB în reprez. AFP sector 2 (16,68%) a transmis adresa 30705/26.03.2018, continand punctul de vedere:
• Este în imposibilitatea avansarii oricaror sume de bani intrucat acestea nu au fost previzionate în bugetul institutiei. In
ipoteza în care ceilalti creditori sunt dispusi sa avanseze aceste sume, nu se opun și sunt de acord ca sumele astfel
avansate sa fie recuperate de acestia din sumele obtinute de societatea debitoare ca urmare a valorificarii bunurilor
apartinand acesteia.
• Nu aproba acest punct de pe ordinea de zi avand în vedere faptul ca materialele cu privire la caest punct de pe ordinea
de zi nu au fot comunicate, solicitand documente în sustinere.
PORSCHE MOBILITY SRL (5,65%) a transmis adresa 1333/19.03.2018, continand punctul de vedere:
• Nu sunt de acord cu avansarea de catre creditori a asumelor de bani necesare acoperirii cheltuielilor de procedura..
• Sunt de acord cu casarea bunurilor debitorului.
SC PORSCHE LEASING România IFN SA și PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL (0,66%) a transmis adresa
1332/19.03.2018, continand punctul de vedere:
• Nu sunt de acord cu avansarea de catre creditori a asumelor de bani necesare acoperirii cheltuielilor de procedura..
• Sunt de acord cu casarea bunurilor debitorului.
SC VODAFONE România SA (66,98%) a transmis adresa 472/19.03.2018, continand punctul de vedere:
• Voteaza pentu avansarea de catre creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, inclusiv pentru
evaluarea bunurilor mobile, pana la momentul casari acestor bunuri.
• Voteaza pentru aprobarea propunerii de casare a bunurilor debitorului avand în vedere starea avansata de degradare a
acestora și imprejurarea ca procedurile de evaluare, depozitare, paza și vanzare ar ocaziona cheltuieli mai mari decat
sumele obtinute prin valorificare.
D.G.I.T.L. SECTOR 1 (0,01%) a transmis adresa 614139/26.03.2018, continand punctul de vedere:
• Este de acord cu propunerea de casare a bunurilor apartinand debitorului.
Fata de procentul din valoarea masei credale reprezentat de creditorii care si-au exprimat în scris punctul de vedere
(89,98% din total masa credala) se constata ca este intrunita majoritatea prevazuta de art. 49 al. 1 din Legea 85/2014.
In urma analizarii punctelor de vedere, se adopta urmatoarea Hotarare:
1. Se aproba avansarea de catre creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, inclusiv pentru
evaluarea bunurilor mobile, pana la casarea bunurilor.
2. Se aproba propunerea de casare a bunurilor debitorului, avand în vedere starea avansata de degradare a acestora și
imprejurarea ca procedurile de evaluare, depozitare, paza și vanzare ar ocaziona cheltuieli mai mari decat sumele
obtinute prin valorificare.
Mentionam faptul ca procesul verbal incheiat în cadrul adunarii creditorilor nr. 681/27.03.2018 a fost depus la grefa
instantei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6877/02.04.2018
Intocmirea tabelelor suplimentar și definitiv consolidat al creantelor impotriva averii debitorului SC LUCASTEN SRL:
 La data de 01.09.2017, lichidatorul judiciar a intocmit și afisat la grefa instantei tabelul suplimentar al creantelor.
 Tabelul suplimentar al creantelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.16256/06.09.2017.
 La data de 16.10.2017, lichidatorul judiciar a intocmit și afisat la grefa instantei tabelul definitiv consolidat al
creantelor.
Adunari ale Creditorilor:
• La data de 06.09.2017 a fost convocata Adunarea Creditorilor SC LUCASTEN SRL cu urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea Lichidatorului judiciar ACSIS SOLV IPURL, cu o remuneratie lunara de 2.500,00 RON exclusiv TVA.
2. Discutarea oportunitatii formularii unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva persoanelor care se
fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.
3. Mandatarea unui creditor în vederea formularii unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva
persoanelor care se fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 în cazul în care
se considera oportuna formularea unei astfel de cereri.
Convocarea Adunarii Creditorilor s-a efectuat prin notificarea privind dechiderea procedurii de faliment
nr.1386/13.06.2017 și s-a transmis prin recomandata postala cu confirmare de primire, prin fax, mail și prin Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr. 12118/20.06.2017.
In temeiul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dl. Dumitrache Mihnea Alexandru, reprezentantul lichidatrului judiciar
a deschis lucrarile și a constatat ca nu s-a prezentat niciun creditor.
Fata de lipsa crediotrilor și a punctelo de vedere se constata ca N este intrunita majoritatea prevazuta de art. 49 al. 1 și
de art. 57 al. 2 din Legea 85/2014.
Mentionam faptul ca procesul verbal incheiat în cadrul adunarii creditorilor din data de 06.09.2017 a fost depus la grefa
instantei în data de 08.09.2017 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.16496/11.09.2017.
Lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea creditorilor în data de 23.10.2017 avand urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea Lichidatorului judiciar ACSIS SOLV IPURL, cu o remuneratie lunara de 2.500,00 RON exclusiv TVA.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

2. Discutarea oportunitatii formularii unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva persoanelor care se
fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.
3. Mandatarea unui creditor în vederea formularii unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva
persoanelor care se fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 în cazul în care
se considera oportuna formularea unei astfel de cereri.
Convocarea Adunarii Creditorilor nr.2093/13.102.017 s-a efectuat prin fax, mail și prin Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 19145/16.10.2017.
In temeiul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dl. Dumitrache Mihnea Alexandru, reprezentantul lichidatrului judiciar
a deschis lucrarile și a constatat ca nu s-a prezentat niciun creditor.
Urmatorii creditori au transmis puncte de vedere cu privire la ordinea de zi anuntata în convocator:
DGRFPB în reprez. AFP sector 2 (16,68%) a transmis adresa 96379/18.10.2017, continand punctul de vedere:
• Nu confirma practicianul desemnat provizoriu de instanta și remuneratia acestuia.
• Considera oportuna formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a persoanelor care se fac
vinovate de aparitia starii de faliment intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Sunt de acord cu mandatarea creditorului majoritar pnetru formularea și sustinerea cererii intemeiata pe dispozitiile
art.169 din Legea nr.85/2014 în situatia în care lichidatorul judiciar nu intelege sa formuleze o astfel de cerere.
PORSCHE MOBILITY SRL (5,65%) a transmis adresa 3385/23.10.2017, continand punctul de vedere:
• Confirma administratorul judiciar ACSIS SOLV IPURL și propune o remuneratie de 1.000,00 de lei lunar exclusiv
TVA.
• Considera oportuna formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Mandateaza creditorul DGRFP BUCURESTI – AFP Mijlocii în vederea formularii cererii intemeiata pe dipozitiile
art.169 din Legea nr.85/2014.
SC PORSCHE LEASING România IFN SA și PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL (0,66%) a transmis adresa
3386/17.10.2017, continand punctul de vedere:
• Confirma administratorul judiciar ACSIS SOLV IPURL și propune o remuneratie de 1.000,00 de lei lunar exclusiv
TVA.
• Considera oportuna formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Mandateaza creditorul DGRFP BUCURESTI – AFP Mijlocii în vederea formularii cererii intemeiata pe dipozitiile
art.169 din Legea nr.85/2014.
Fata de lipsa creditorilor și a punctelor de vedere (22,99% din total masa credala) se constata ca NU este intrunita
majoritatea prevazuta de art. 49 al. 1 și de art. 57 al. 2 din Legea 85/2014.
Mentionam faptul ca procesul verbal incheiat în cadrul adunarii creditorilor din data de 23.10.2017 a fost depus la grefa
instantei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.20530/01.11.2017. (Anexa 1)
Lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea creditorilor în data de 07.11.2017 avand urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea Lichidatorului judiciar ACSIS SOLV IPURL, cu o remuneratie lunara de 2.500,00 RON exclusiv TVA.
2. Discutarea oportunitatii formularii unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva persoanelor care se
fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.
3. Mandatarea unui creditor în vederea formularii unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva
persoanelor care se fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 în cazul în care
se considera oportuna formularea unei astfel de cereri.
Convocarea Adunarii Creditorilor nr.2164/24.10.2017 s-a efectuat prin fax, mail și prin Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 20418/31.10.2017.
In temeiul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dl. Dumitrache Mihnea Alexandru, reprezentantul lichidatrului judiciar
a deschis lucrarile și a constatat ca nu s-a prezentat niciun creditor.
Urmatorii creditori au transmis puncte de vedere cu privire la ordinea de zi anuntata în convocator:
DGRFPB în reprez. AFP sector 2 (16,68%) a transmis adresa 101923/01.11.2017, continand punctul de vedere:
• Nu confirma practicianul desemnat provizoriu de instanta și remuneratia acestuia.
• Considera oportuna formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a persoanelor care se fac
vinovate de aparitia starii de faliment intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Solicita lichidatorului judiciar promovarea unei astfel de cererei și sunt de acord cu mandatarea creditorului majoritar
pentru formularea și sustinerea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014 în situatia în care
lichidatorul judiciar nu intelege sa formuleze o astfel de cerere.
PORSCHE MOBILITY SRL (5,65%) a transmis adresa 3598/31.10.2017, continand punctul de vedere:
• Confirma administratorul judiciar ACSIS SOLV IPURL și propune o remuneratie de 1.000,00 de lei lunar exclusiv
TVA.
• Considera oportuna formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Mandateaza creditorul DGRFP BUCURESTI – AFP Mijlocii în vederea formularii cererii intemeiata pe dipozitiile
art.169 din Legea nr.85/2014.
SC PORSCHE LEASING România IFN SA și PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL (0,66%) a transmis adresa
3597/31.10.2017, continand punctul de vedere:
• Confirma administratorul judiciar ACSIS SOLV IPURL și propune o remuneratie de 1.000,00 de lei lunar exclusiv
TVA.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

• Considera oportuna formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Mandateaza creditorul DGRFP BUCURESTI – AFP Mijlocii în vederea formularii cererii intemeiata pe dipozitiile
art.169 din Legea nr.85/2014.
SC VODAFONE România SA (66,98%) a transmis adresa 400/03.11.2017, continand punctul de vedere:
• Confirma lichidatorul judiciar ACSIS SOLV IPURL cu o remuneratie de 2.500,00 de lei lunar exclusiv TVA.
• Voteaza pentru formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Voteaza pentru mandateaza creditorului SC MOBIUP DISTRIBUTION SRL în vederea formularii cererii intemeiata
pe dipozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
SC MOBIUP DISTRIBUTION SRL (8,78%) a transmis adresa 400/03.11.2017, continand punctul de vedere:
• Confirma lichidatorul judiciar ACSIS SOLV IPURL cu o remuneratie de 2.500,00 de lei lunar exclusiv TVA.
• Voteaza pentru formularea cererii intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
• Voteaza pentru mandateaza SC MOBIUP DISTRIBUTION SRL în vederea formularii cererii intemeiata pe dipozitiile
art.169 din Legea nr.85/2014.
Fata de procentul din valoarea masei credale reprezentat de creditorii care si-au exprimat în scris punctul de vedere
(98,75% din total masa credala) se constata ca este intrunita majoritatea prevazuta de art. 49 al. 1 și de art. 57 al. 2 din
Legea 85/2014.
In urma analizarii punctelor de vedere, se adopta urmatoarele Hotarari:
1. Se confirma lichidatorul judiciar ACSIS SOLV IPURL, cu o remuneratie de 2.500,00 de lei lunar exclusiv platiti din
averea debitorului.
2. Se considera oportuna formularea unei cereri de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva persoanelor care se fac
vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.
3. Se mandateaza creditorul SC MOBIUP DISTRIBUTION SRL în vederea formularii unei cereri de atragere a
raspunderii patrimoniale impotriva persoanelor care se fac vinovate de aparitia starii de insolventa în temeiul art. 169
din Legea nr. 85/2014.
Mentionam faptul ca procesul verbal incheiat în cadrul adunarii creditorilor din data de 07.11.2017 a fost depus la grefa
instantei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.21111/09.11.2017.
IV. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art. 123 din Legea privind
procedura insolvenței:
Pentru desfasurarea în bune conditii a procedurii, pana la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a efectuat, din
fonduri proprii, cheltuieli în cuantum de 220,00 de lei.
V. PROPUNERI SI SOLICITARI
 Fata de imprejurarea ca (i) în averea debitorului nu mai exista bunuri de valorificat si/sau creante de recuperat
 Fata de imprejurarea ca (ii) au fost distribuite toate sumele obtinute din lichidare
 Fata de imprejurarea ca (iii) a fost intocmit raportul final de activitate
va invederam ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 175 alin.2 din Legea nr. 85/2014 pentru pronuntarea unei
hotarari de inchidere a procedurii prin care sa dipuneti și radierea debitorului.
IN CONCLUZIE
Fata de cele de mai sus, SOLICITAM
(i) aprobarea prezentului raport
(ii) inchiderea procedurii și radierea debitoarei de la Oficiul Registrului Comertului
(iii) descarcarea lichidatorului judiciar de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la prezenta procedura.
Prezentul raport a fost intocmit în _ exemplare, din care unul pentru Tribunal și cate unul pentru fiecare din partile
Dosarului nr. 36479/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București - Sectia a VII-a Civila.
ACSIS SOLV IPURL
Lichidator judiciar al SC LUCASTEN SRL
prin Dumitrache Mihnea Alexandru

3. Societatea PRESTIGE DISTRIBUTIE SRL, cod unic de înregistrare: 15039734


Catre,
Oficiul National Al Registrului Comertului
Buletinul Procedurilor De Insolventa
Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul social în București, str. Virtutii nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45,
sector 6 inregistrata la UNPIR sub nr. RSP 0345, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PRESTIGE
DISTRIBUTIE SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în București, Calea Mosilor nr. 290, bl. 36, sc. 1,
et. 4, ap. 10, sector 2, inregistrata la ORC sub nr. J40/12013/2002, CUI 15039734, desemnat prin Hotararea
intermediara nr. 5013 din data de 21.09.2018 pronuntata de Tribunalul București Sectia a VII-a Civila în dosarul nr.
41799/3/2014, formulam prezentul
Anunt
Nr. 7277/03.11.2021
prin care se aduce la cunostinta tuturor creditorilor faptul ca s-a depus la dosarul cauzei Rapoartul de Evaluare intocmit
de expertul evaluator membru ANEVAR TISMANARU DANIELA pentru bunul imobil teren intravilan, Craiova, str.
Dobrogea, nr.32, fost Lascar Catargiu T34,P3, Județul Dolj proprietatea debitoarei PRESTIGE DISTRIBUTIE SRL.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

De asemenea publicam în Buletinul Procedurilor de Insolventa o sinteza a Raportului de Evaluare mentionat mai sus.
Lichidator judiciar
INTERCOM MANAGEMENT SPRL
ANEXĂ-Sinteza evaluării
Evaluarea se referă la imobilul teren intravilan situat în Craiova,str. Dobrogea,nr.32 ,imobil cu număr cadastral 12335
înscris în CF 217133 a Municipiului Craiova.
Proprietatea are următoarele caracteristici :
Teren în proprietate exclusiva în suprafata de 607 mp
 Amplasare: zona Lascăr Catargiu
 Deschiderea: terenul are deschidere la str. Dobrogea și str. Cluj Napoca
 Forma terenului: regulata
 Inclinare: plan;
 Vecinatati: spații industriale, și case cu teren,
 Utilitati: exista electricitate, apa rețea, canalizare ,gaze pe stradă la distanță nedeterminată
Data raport: 15 octombrie 2021
Curs BNR 1Euro = 4,9484
Fisa Teren
Teren intravilan rezidential
Adresa: Craiova,str. Dobrogea,nr.32
Localizare (Cartier/Zona): str. Dobrogea
Acces: strada pietruită
Suprafata (mp): 607
Destinatie/Utilizare: Intravilan rezidential

Utilitati: Apa, Curent, canalizare, gaze în zonă


Front stradal: 33,7*21
Topografie: Plan
Alte elemente (imprejmuire amenajari) împrejmuire parțiala

Certificat de urbanism Nu
Alte elemente Nu

Dreptul de proprietate al proprietății descrise mai sus apaține SC Prestige Distribuție SRL ,societate în faliment.
Evaluarea a fost realizată de :
SC TD VALUERS LIMITED SRL
Date de identificare:
Cod de Inregistrare fiscala 35377373
Registrul Comertilui sub nr. J16/10/2016
Orașul: Craiova,str. Calea Unirii,nr.127
Telefon: 0727/355405; 0351/174444
E-mail: daniela.tismanaru@gmail.com reprezentată de expert evaluator Daniela Tismănaru.
Ca abordări s-au folosit abordarea prin comparații de piață și s-au obținut valorile.
Valoare piață 15.900 euro echivalent 78.700 lei
Avand în vedere cantitatea, calitatea și precizia informatiilor detinute ca urmarea a analizelor adecvarea abordarilor
prezentate, principiul prudentei și conditiile limitative expuse în prezentul raport de evaluare, evaluatorul opineaza ca
valoarea de piata a prorietatii imobiliare supuse evaluarii asa cum se prezenta la data inspectiei este estimata prin
comparații la:
Valoare piață 15.900 euro echivalent 78.700 lei
VALORILE SUNT FĂRĂ TVA
Data evaluarii: 15.10.2021

Estimarea valorii de piata s-a făcut conform Standardelor de Evaluare a bunurilor 2020
 Standardele de Evaluare SEV, compuse din:
SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 – Documentare și conformare (IVS 102)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

SEV 103 - Raportare (IVS 103)


SEV 104 - Tipuri ale valorii
SEV 105 - Abordări și metode de evaluare
SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)
 Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un
cumpărător hotărît și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au
acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.
Evaluatorul certifică faptul că deține competențele necesare pentru întocmirea acestui raport de evaluare fiind evaluator
ANEVAR pentru Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI), pentru Evaluarea întreprinderilor (EI), pentru evaluarea
bunurilor mobile (EBM).

4. Societatea INFO RURAL SA, cod unic de înregistrare: 24435061


Tel: 0723.854.601/Fax: 031.100.50.06/e-mail: bvainsolv@gmail.com
Administrator judiciar al SC INFO RURAL SA – în reorganizare, în judicial reorganization, en redressment – conform
Incheierii din 11.11.2020 pronunțată de judecătorul – sindic al Tribunalului București – Sectia a VII-a Civila – în
dosarul nr.16637/3/2014
Raport de activitate nr.6
Dosar nr. 16637/3/2014 Tribunalul București – Sectia a VII-a Civila
Temei juridic: art. 59 coroborat cu art. 63 din Legea nr. 85/2014
Administrator judiciar: BVA INSOLV I.P.U.R.L.
Cod de înregistrare fiscală: 38202368, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: RFO 2A 0907; sediul
social: București, str. Piata Amzei nr. 10 – 22, sc. D, ap. 2, sector 1, E-mail: av_babenco@yahoo.com /
bvainsolv@gmail.com
Debitor: SC INFO RURAL SA
Număr de ordine în registrul comerțului J40/15236/2008 și CUI 24435061, cu sediul în București Sectorul 1, str.
Intrarea Catedrei nr.5, M.1.
1. Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar si-a indeplinit atribuțiile:
Administratorul judiciar a publicat raportul depus la termenul anterior în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.16090/29.09.2021.
Asa cum am aratat în raportul anterior, societatea debitoare se afla în reorganizare judiciara, pe baza de plan de
reorganizare, si-a pastrat dreptul de administrare, motiv pentru care toate documentele au fost intocmite de
administratorul special și se afla în posesia acestuia, inclusiv actele ce vizeaza operatiuni și inregistrari financiar-
contabile.
De asemenea, în posesia administratorului special se afla și gestiunea/patrimoniul și contul unic deschis pe numele
societatii debitoare,
La data de 16.02.2021, administratorul special a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare III modificat și
actualizat.
Fata de aceasta situatie și luand în considerare cererile formulate de administratorul special privind vanzarea la licitatie
a unor bunuri aflate în patrimoniul debitoarei, precum și faptul ca administratorul judiciar nu are stabilit un onorariu, a
fost convocata Adunarea Creditorilor pentru data de 15.03.2021.
In data de 19.03.2021, creditorul ANAF a formulat contestatie impotriva procesului verbal al Adunarii Creditorilor din
data de 15.03.2021, respectiv impotriva deciziei luata cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, ordine de zi ce priveste
votarea planului de reorganizare modificat și actualizat – varianta III.
Contestatia a fost inregistrata sub nr.8171/3/2021 și a fost acordat termen de judecata la data de 23.04.2021.
Prin incheierea de sedinta din data de 19.05.2021, judecatorul sindic a repus cauza pe rol și a acordat termen de
judecata la data de 18.06.2021.
Prin sentinta civila nr.3763/30.06.2021 judecatorul sindic a admis contestatia, a anulat Procesul verbal al Adunarii
Creditorilor din data de 15.03.2021 și a dispus reconvocarea Adunarii Creditorilot în vederea votarii modificarii
planului de reorganizare și a prorogat solutionarea modificarii la plan dupa reconvocarea Adunarii Creditorilor.
Impotriva acestei sentinte, administratorul special a formulat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel
București – sectia a V-a civila – dosar nr.16637/3/2014/a7, cu termen de judecata la data de 29.11.2021.
La data de 02.09.2021, administratorul special a depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare modificat și actualizat –
Varianta IV.
Totodata, administratorul special a precizat ca isi retrage/renunta la solicitarea anterioara de confirmare a Planului de
Reorganizare modificat – Varianta III, inregistrat la Tribunalul București – sectia a VII-a civila la data de 16.02.2021.
Fata de aceasta situatie, administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 22.09.2021 ora 14, cu
urmatoarea ordine de zi :
1. Aprobarea prelungirii cu un an de zile a planului de reorganizare în conditiile art.95 alin.4 din Legea
nr.85/2006
2. Votarea Planului de Reorganizare modificat actualizat – varianta IV, depus de administratorul special la
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

dosarul cauzei, la data de 02.09.2021


Avand în vedere ponderea creditorilor care si-au exprimat votul, respectiv 9,82 % din totalul creantelor cu drept de vot
din tabelul aferent programului de plati, adica creditorii titulari ai creantelor ramase în sold la data votului, respectiv
creantele stabilite prin programul de plati din planul de reorganizare confirmat, actualizat în functie de platile efectuate
în baza planului la momentul votului, administratorul judiciar constata ca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum
prevazute de art.15 alin1 din Legea nr.85/2006, motiv pentru care urmeaza a se proceda la reconvocarea Adunarii
Creditorilor pentru o alta data.
Procesul verbal a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.16123/29.09.2021.
Impotriva procesului verbal al Adunarii Creditorilor din data de 22.09.2021 administratorul special, precum și creditorii
subordonati au formulat contestatii, formandu-se astfel dosarele nr.28173/3/2021 și nr.28176/3/2021, cu termen de
judecata la data de 12.11.2021.
In continuare, avand în vedere lipsa cvorumului în Adunarea Creditorilor din data de 22.09.2021, administratorul
judiciar a procedat la reconvocarea Adunarii Creditorilor pentru data de 25.10.2021 ora 14.00, cu urmatoarea ordine de
zi :
1.Aprobarea prelungirii cu un an de zile a planului de reorganizare în conditiile art.95 alin.4 din Legea nr.85/2006
2.Votarea Planului de Reorganizare modificat actualizat – varianta III depus de administratorul special la dosarul
cauzei, la data de 16.02.2021
3.Votarea Planului de Reorganizare modificat actualizat – varianta IV, depus de administratorul special la dosarul
cauzei, la data de 02.09.2021
Ordinea de zi a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 17566 din data de 19.10.2021 și a fost, de
asemenea, transmisa pe e-mail catre creditori, la cerere.
La sedinta nu s-a prezentat nici un creditor, insa au fost transmise puncte de vedere/voturi prin corespondenta din
partea urmatorilor creditori:
- Iason Serghei – 0,06 % din tabelul aferent programului de plati
- ANAF – 9,78 % din tabelul aferent programului de plati
- Primaria Moara Vlasiei – 5,49% din tabelul aferent programului de plati
- Primaria Brebeni – 0,33% din tabelul aferent programului de plati
- SC Rhapsody Services Limited Inc – 0 % din tabelul aferent programului de plati
- SC Computerland Romania SRL (fost MBL COMPUTERS SRL) - 0 % din tabelul aferent programului de plati
- SC IQ Management SRL - 0 % din tabelul aferent programului de plati
- Nicolae Badea - 0 % din tabelul aferent programului de plati
- NEACSU ADRIAN - 0 % din tabelul aferent programului de plati
- VLADU OVIDIU - 0 % din tabelul aferent programului de plati
Avand în vedere ponderea creditorilor care si-au exprimat votul, respectiv 15,66 % din totalul creantelor cu drept de vot
din tabelul aferent programului de plati, adica creditorii titulari ai creantelor ramase în sold la data votului, respectiv
creantele stabilite prin programul de plati din planul de reorganizare confirmat, actualizat în functie de platile efectuate
în baza planului la momentul votului, administratorul judiciar constata ca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum
prevazute de art.15 alin.1 coroborat cu disp.art.15 alin.2 lit.c din Legea nr.85/2006, motiv pentru care urmeaza a se
proceda la reconvocarea Adunarii Creditorilor pentru o alta data.
Procesul verbal a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventanr.18153/27.10.2021.
In continuare, avand în vedere faptul ca în luna decembrie 2021 expira durata de implementare a Planului de
Reorganizare confirmat prin sentinta civila nr.5596/12.10.2018 și modificat în data de 16.01.2020, precum și prelungit
cu 2 luni conform incheierii pronuntata de judecatorul sindic, administratorul judiciar a transmis o notificare catre
administratorul special în vederea intocmirii unei situatii care sa cuprinda urmatoarele :
- Stadiul achitarii transelor trimestriale, conform programului de plati, la care sa anexati dovada achitarii acestor
transe, respectiv platile efectuate în cele 12 trimestre
- Cuatumul creantelor curente aferente pentru perioada cuprinsa intre data confirmarii planului (12.10.2018) și pana în
prezent
- Dovada achitarii creantelor curente.
Intrucat administratorul special nu a inteles sa dea curs acestor solicitari, administratorul judiciara formulat o adresa
catre creditorii bugetari, prin care a solicitat urmatoarele :
- Stadiul incasarii transelor trimestriale (Trim.I – XII), conform programului de plati, precum și creanta ramasa
ulterior achitarii acestora
- Cuatumul creantelor curente aferente pentru perioada cuprinsa intre data confirmarii planului (12.10.2018) și pana în
prezent, precum și faptul daca ele au fost achitate în integralitate.
Din raspunsurile primite din partea creditorilor bugetari rezulta ca societatea debitoare nu si-a respectat programul de
plati și nici nu a achitat creantele curente, platile facute în baza programului de plati fiind sporadice, cuantumul
sumei/sumelor platite nefiind acelasi cu cel/cele cuprinse în grafic, iar creantele curente nu sunt achitate inca de la
inceputul procedurii de insolventa.
Anexam raspunsurile creditorilor bugetari.
2. SITUATIA CHELTUIELILOR DE PROCEDURA SI A DISPONIBILULUI BANESC IN PERIOADA
RAPORTATA (01.10.2021 – 12.11.2021)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Pana la acest moment, administratorul judiciar nu a efectuat cheltuieli de procedura.


Totodata, pana la data depunerii prezentului raport de activitate, administratorul judiciar a aprobat platile ce au fost
efectuate de catre administratorul special.
3. Concluzii
Fata de cele expuse mai sus, avand în vedere faptul ca :
1. obligatiile de plata și celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite în conditiile stipulate prin planul confirmat,
societatea debitoare incercand în cei 3 ani de implementare a planului sa se eschiveze de la plata acestora;
2. desfasurarea activitatii debitorului în decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale, în sensul ca singura
activitate desfasurata de societatea debitoare a fost aceea de a valorifica parte din bunurile aflate în proprietatea sa, în
vederea asigurarii de venituri pentru deplasari, pentru salarii, onorarii, reparatii auto și nicidecum pentru implementarea
planului confirmat în scopul obtinerii de venituri din activitatea sa, venituri care sa poata respecta atat BVC-ul cat și
programul de plati asumat.
in temeiul disp.art.107 alin.1 lit.C din Legea nr.85/2006 administratorul judiciar solicita intrarea în procedura generala a
falimentului.
Administrator judiciar,
BVA Insolv I.P.U.R.L.
prin asociat coordonator Babenco Monica

Județul Caraş-Severin
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELLA & BARBU SRL, cod unic de înregistrare: 30105742
Raport final
întocmit în conformitate cu prevederile art. 174 din legea nr. 85/2014, privindprocedura falimentului debitoarei
debitoarei Ella & Barbu Srl
Nr.1413/05.11.2021
I. DATE GENERALE
1.Denumire: ELLA & BARBU SRL ;
2.Sediu social: Bocșa, str. Dognecei, nr.13, județul Caraș-Severin ;
3.Număr de înregistrare în Oficiul Registrului Comerțului J11/202/2012 ;
4.Cod Unic de Înregistrare: 30105742 ;
5.Capital social: 200 lei ;
6.Asociați, acționari: Barbu Georgeta, cu domiciliul în România, asociat cu un aport total de 100 lei, procent beneficii și
pierderi 100%.
7.Administratori: Barbu Georgeta, cu domiciliul în România, asociat cu un aport total de 100 lei, procent beneficii și
pierderi 100%
8.Obiect principal de activitate: 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecalizate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun.
Procedura insolvenței – procedura generală - a fost deschisă la cererea creditorului Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Timișoara-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, ca urmare a cererii formulate
constituindu-se dosarul nr.1480/115/2021, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin.
Astfel, la data de 10.06.2021, prin Sentința Civilă nr. 109/js, pronunțată de către Tribunalul Caraș-Severin - Judecător-
sindic - în dosar nr. 1480/115/2021, a fost declanșată procedura de insolvență – prin procedura simplificată - prevăzută
de Legea nr.85/2014, împotriva debitoarei Ella & Barbu SRL, fiind introdus în cauză Darada Insolv I.P.U.R.L., în
calitate de lichidator judiciar, reprezentată prin asociat coordinator Coman Ionel Marcel.
II MĂSURI ÎNTREPRINSE
Lichidatorul judiciar aduce la cunoștința Onoratei Instanțe că de la numirea sa și până în prezent, a procedat la aducerea
la îndeplinire a celor dispuse de către judecătorul sindic prin Sentința Civilă nr. 109/JS/10.06.2021, pronunțată de către
Tribunalul Caraș-Severin, în dosar nr. 1480/115/2021, precum și a celor prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014.
- publicarea notificării de deschidere a procedurii insolvenței - procedura simplificată - în Buletinul Procedurilor de
Insolvență nr. 13586/12.08.2021, precum și în ziarul “Jurnalul cotidian Național” din data de 18.06.2021;
- notificarea creditorilor bugetari, având în vedere faptul că debitoarea Ella & Barbu SRL nu a procedat la depunerea la
dosarul cauzei, în termenul legal, a listei creditorilor prevăzută de art. 67 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
- notificarea deschiderii procedurii insolvenței - procedura generală - debitoarei Ella & Barbu SRL, prin notificarea nr.
771/16.06.2021, precum și administratorului social al debitoarei Ella & Barbu SRL, respectiv d-na Barbu Georgeta, prin
notificarea nr.772/16.06.2021. Precizăm faptul că au fost comunicate lichidatorului judiciar de către debitoarea Ella &
Barbu SRL, documentele financiar-contabile reprezentând situațiile financiare aferente anilor 2019 și respectiv 2020,
precum și balanța contabilă aferentă lunii august 2021 ;
- notificarea Primăriei Orașului Bocșa, prin notificarea nr.773/16.06.2021, în vederea comunicării bunurilor pe care
debitorea Ella & Barbu SRL le are în proprietate și declarate în vederea impozitării. Prin răspunsul nr.9691/13.07.2021,
Orașul Bocșa – Serviciul Impozite și Taxe, comunică faptul că debitoarea Ella & Barbu SRL nu figurează în evidențele
acestora cu bunuri mobile impozabile și nici cu obligații fiscale restante ;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

- notificarea Banca Transilvania SA, prin notificarea nr.773/16.06.2021, pentru a nu se dispune efectuarea de plăți din
contul debitoarei Ella & Barbu SRL, fără acordul lichidatorului judiciar.
- În data de 12.08.2021, s-a depus la dosarul cauzei tabelul preliminar de creanțe nr.965/06.08.2021, acesta fiind
totodată publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.13541/11.08.2021 ;
- În data de 02.09.2021, s-a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv de creanțe nr.1073/01.09.2021, acesta fiind totodată
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.14376/01.09.2021 ;
- Urmare a comunicării de către debitoarea Ella & Barbu SRL a documentelor financiar-contabile reprezentând
situațiile financiare aferente anilor 2019 și respectiv 2020, precum și balanța contabilă aferentă lunii august 2021,
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și depunerea la dosarul cauzei, la data de 21.10.2018, a raportului prevăzut
de art. 97 din Legea nr. 85/2014, privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei
Ella & Barbu SRL, precum și la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.18199/28.10.2021. În
urma analizei înscrisurilor financiar-contabile comunicate lichidatorului judiciar de către reprezentanții societății
debitoare, nu au fost identificate fapte de natura celor reglementate de art. 169, alin 1, din Legea nr. 85/2014;
- S-a procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei Ella & Barbu SRL, pentru data de 12.08.2021, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Reșița, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap/cam.21, având ca ordine de zi:
prezentare situație debitor; desemnare comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; stabilire onorariu lichdator
judiciar, alte mențiuni. Cu ocazia Adunării Creditorilor debitoarei Ella & Barbu SRL din data de 12.08.2021, s-a
constatat lipsa creditorilor de la adunarea astfel convocată.
- Procesul-verbal de ședință al Adunării Creditorilor debitoarei Ella & Barbu SRL, din data de 12.08.2021 a fost depus
la dosarul cauzei la data de 12.08.2021, fiind în același timp publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
- S-a procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei Ella & Barbu SRL, pentru data de 04.11.2021, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Reșița, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap/cam.21, având ca ordine de zi:
Avansare fonduri în vederea continuării procedurii falimentului debitorului Ella & Barbu SRL Adunarea Creditorilor
debitoarei Ella & Barbu SRL din data de 04.11.2021, a hotărât să nu se avanseze fonduri pentru continuarea procedurii
falimentului debitoarei Ella & Barbu SRL
- Procesul-verbal de ședință al Adunării Creditorilor debitoarei Ella & Barbu SRL, din data de 04.11.2021 a fost depus
la dosarul cauzei la data de 04.11.2021, fiind în același timp publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență
nr.18698/04.11.2021.
- Menționăm că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei Ella & Barbu SRL, că nu s-a putut stabili
incidența dispozițiilor art.169 din Legea nr.85/2014, modificată, în același timp precizând faptul că nu au fost avansate
fonduri pentru continuarea procedurii falimentului debitoarei Ella & Barbu SRL
III. CONCLUZII
Urmare a faptului că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei Ella & Barbu SRL, că nu s-a putut stabili
incidența dispozițiilor art.169 din Legea nr.85/2014, modificată, în același timp precizând faptul că nu au fost avansate
fonduri pentru continuarea procedurii falimentului debitoarei Ella & Barbu SRL, în conformitate cu dispozițiile art. 174
alin 1 din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratei Instanțe închiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei
Ella & Barbu SRL
Ella & Barbu SRL - în faliment
prin lichidator judiciar
Darada Insolv I.P.U.R.L.
Asociat coordonator Coman Ionel

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EVIKE SRL, cod unic de înregistrare: 23991794
Depunere proces verbal al adunării creditorilor
Număr: 553, data emiterii: 05.11.2021
1.Date privind dosarul: 341/1285/2018, Tribunalul Specializat Cluj,
2.Arhiva/registratura instanței: Cluj-Napoca, Caleea Dorobanților 2-4, jud. Cluj, programul arhivei/registraturii instanței
luni-vineri: 0830 – 1230.
3.Debitor: SC EVIKE SRL, cod de identificare fiscală 23991794, cu sediul social în com Savadisla, sat Vlaha, nr. 141,
jud. Cluj, număr de ordine în registrul comerțului J12/2437/2008.
4.Creditori: DGRFP Cluj-Napoca prin AJFP Cluj, ASZTALOS EVA.
5.Administrator judiciar: A&M Reorganizare Lichidare IPURL, cod de identificare fiscală 35662698, cu sediul social în
Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 24B, jud. Cluj, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II
0839, tel/fax: 0732148961, e-mail: amreorganizarelichidare@gmail.com, nume și prenume reprezentant administrator
judiciar persoană juridică: Siliste Anca.
6.Subscrisa: A&M Reorganizare Lichidare IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EVIKE SRL,
conform Hotărârii Civile NR. 608/c/2018, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, din data de 04.04.2018, în dosarul
nr. 341/1285/2018, în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea privind procedura insolvenței 85/2014, comunică Procesul
verbal al Adunării Creditorilor privind debitorul SC EVIKE SRL, în anexă, în număr de 1 filă.
6. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

de insolvență.
În cadrul ședinței de astăzi 05.11.2021 de la ora 12, sunt prezenți:
Administratorul judiciar A&M REORGANIZARE LICHIDARE IPURL prin Silagyi Andreea Ioana
1. Creditorul DGRFP Cluj-Napoca prin AJFP Cluj, reprezentând 99,25% din totalul creanțelor și 100% din grupa
creditorilor bugetari – vot scris, transmis prin corespondență,
Convocarea ședinței Adunarii Creditorilor s-a realizat prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17980
din data de 25.10.2021.
Administratorul judiciar constată că ședința este legal întrunită, fiind îndeplinite prevederile art. 49 alin. 1 și 2 din Legea
85/2014, prin prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot.
Se declară ședința deschisă pentru discutarea ordinii de zi:
Aprobarea rapoartelor privind situația financiară și a cheltuielilor aferente trim. IX, X și XI de aplicare a planului de
reorganizare, conform prevederilor art. 144 din Legea 85/2014.
(publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17980 din data de 25.10.2021)
Referitor la ordinea de zi se exprimă următoarele puncte de vedere:
Creditorul DGRFP Cluj-Napoca prin AJFP Cluj exprimă următorul punct de vedere: “Aprobăm rapoartele aferente
trimestrelor IX, X, XI de aplicare a planului de reorganizare la Evike SRL. Vă atragem atenția că societatea figurează
cu debite curente neachitate în sumă de 8.441 lei, pe care vă rugăm să le achitați în regim de urgență.”
Având în vedere voturile valabil exprimate, în temeiul art. 49, alin. 1 din Legea 85/2014, se hotărăsc următoarele:
Se aprobă rapoartele privind situația financiară și a cheltuielilor aferente trim. IX, X și XI de aplicare a planului de
reorganizare, conform prevederilor art. 144 din Legea 85/2014.
Se declară ședința închisă.
Anexat prezentului proces verbal a fost depus votul creditorului bugetar. Menționăm că dovada publicării în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 17980 din data de 25.10.2021 a convocatorului și a raportului financiar întocmit de către
administratorul special, precum și a raportului privind cheltuielile și veniturile au fost depuse la dosarul cauzei.
Administrator judiciar A&M Reorganizare Lichidare IPURL

Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VIOLA SRL, cod unic de înregistrare: 3630876
Dosar nr.: 8930/120/2012
Debitor: Viola SRL – în insolventa
Termen: 27.01.2022
Proces verbal al adunarii creditorilor din data de 03.11.2021
Urmare convocarii adunarii creditorilor la data de 03.11.2021, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar, având
ca ordine de zi:
1. aprobarea ofertei înaintate de Doamna Penescu Ancuta-Maria privind achizitia celor doua loturi de teren dupa cum
urmeaza:
-Teren Laminorului, Targovite, în suprafata de 7.402 mp – pentru care ofera pretul de 18.000 Euro + TVA
-Teren Laminorului, Targovite, în suprafata de 12.519 mp – pentru care ofera pretul de 28.500 Euro + TVA
Va rog sa aveti în vedere ca sunt organizate licitatii de aproximativ 7 ani, saptamanal, conform mentiunilor cuprinse în
rapoartele de activitate. Se impune precizarea ca loturile de teren ofertate se afla situate în linia a doua fata de drumul
asfaltat.
Avand în vedere noile masuri de preventive impotriva virusului SARS-COV 2 se recomanda ca votul sa fie transmis
prin corespondenta electronica.
Votul poate fi transmis și prin corespondenta.
La data stabilita pentru adunarea creditorilor nu s-a prezentat nici un creditor; dar s-au primit urmatoarele puncte de
vedere prin corespondenta:
1.Creditorul AJFP Dambovita, care detine un total de 17.24% din creantele inscrise în tabelul definitiv actualizat,
voteaza astfel:
- Nu aproba oferta depusa de Penescu Ancuta Maria pentru cele doua terenuri din Targoviste, urmand a se continua
sedintele de licitatie conform aprobarii adunarii creditorilor.
2. Creditorul Banca Transilvania SA, care detine un total de 4.72% din creantele inscrise în tabelul definitiv actualizat,
voteaza astfel:
- Achieseaza la votul creditorului garantat.
3. Creditorul Tonescu finance SaRL, creditor majoritar și garantat care detine un total de 53.53% din creantele inscrise
în tabelul definitiv actualizat, voteaza astfel:
- aproba oferta inaintata de Doamna Penescu Ancuta-Maria privind achizitia celor doua loturi de teren dupa cum
urmeaza:
-Teren Laminorului, Targovite, în suprafata de 7.402 mp – pentru care ofera pretul de 18.000 Euro + TVA
-Teren Laminorului, Targovite, în suprafata de 12.519 mp – pentru care ofera pretul de 28.500 Euro + TVA
Concluzii:
Fata de ordinea de zi stabilită și fata de punctele de vedere comunicate se constatata ca:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

- adunarea creditorilor este legal intrunita, exprimandu-si votul creditori care detin un procent de 75.49% din totalul
creantelor inscrise în tabelul definitiv actualizat.
- din totalul voturilor exprimate, 77.16% au acceptat oferta inaintata de Doamna Penescu Ancuta-Maria, astfel, se
aproba oferta inaintata de aceasta și anume:
-Teren Laminorului, Targovite, în suprafata de 7.402 mp – pentru care ofera pretul de 18.000 Euro + TVA
-Teren Laminorului, Targovite, în suprafata de 12.519 mp – pentru care ofera pretul de 28.500 Euro + TVA
Drept pentru care a fost incheiat prezentul Proces verbal al adunarii creditorilor astazi, 03.11.2021.
Depun atasat punctele de vedere exprimate de catre creditori.
Cabinet individual de insolventa Balan Madalin

2. Societatea AVICOLA TARTASESTI SA, cod unic de înregistrare: 892830


Convocare adunare creditori
Nr.: 2896
data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Numar 2487/120/2014 Tribunalul Dambovita – Sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic Marian Lilea
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Targoviste, Calea București, nr.3, jud. Dambovita, Tel. 0245/612344, program
arhiva/registratura 8:30- 12:30
3.Debitor: AVICOLA TARTASESTI SA cu sediul social în Sat Tartasesti, Comuna Tartasesti, str. București – Pitesti,
jud. Dambovita, număr de ordine în registrul comertului J15/501/1991, CUI 892830.
4.Creditori: Conform Planului de reorganizare confirmat.
5.Administrator judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., sediul social: București, str. Invingatorilor nr.
24, sect. 3, număr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO 0239, Cod de identificare fiscala 20770187,
Tel: 021-319 94 76, fax. 021-319.94.77, E-mail business.restructuring@bdo.ro,
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Partener coordonator: Niculae Balan.
6.Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului
AVICOLA TARTASESTI SA, conform Incheierii de sedinta din data de 27.11.2014, pronuntata de Tribunalul
Dambovita – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 2487/120/2014/a15, în temeiul
dispozitiilor art. 13 și urmatoarele coroborate cu cele ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolventei,
convoaca adunarea creditorilor
Avicola Tartasesti SA
pentru data de 10.11.2021, ora 15.00
La sediul administratorului judiciar din București, str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, et. 4, sector 3.
Cu urmatoarea:
Ordine de zi:
Punct unic: Prezentarea și aprobarea Raportului trimestrial aferent perioadei 12.05.2021 – 11.08.2021, privind situatia
financiara a averii debitoarei, conform art. 106 alin. (1) din Legea 85/2006.
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala și legalizata sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii pot vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil,
poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
Fata de situatia epidemiologica actuala la nivel national, ca urmare a evenimentelor generate de aparitia Coronavirus
SARS COV 2– CoVID 19, avand în vedere starea de alerta, și necesitatea asigurarii, în continuare, dupa incetarea starii
de urgenta, a unei protectii adecvate impotriva imbolnavirii, solicitam sprijinul creditorilor prin a ne comunica voturile
cu privire la ordinea de zi, în format electronic.
INFORMATII SUPLIMENTARE:
-pentru informatii suplimentare va puteti adresa administratorului judiciar la numarul de telefon 021-319 94 76.
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.
Administrator judiciar al
Avicola Tartasesti SA

Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SEPE INSTALCOM SRL, cod unic de înregistrare: 10655490
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență
Număr: 1483, data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: 7755/97/2013, Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal, Judecător-sindic David Gianina.
2.Arhiva/registratura instanței: Calea Zarandului, nr. 73, loc. Deva, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul
arhivei/registraturii instanței luni-vineri: 830 – 1300 .
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

3.1. Debitor: SC Sepe Instalcom SRL, cod de identificare fiscală 10655490, cu sediul social în Orăștie, str. Unirii, nr.
130, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerțului J20/434/1998.
3.2. Administrator special: Seplecan Gheorghe
4. Administrator judiciar: Insolvent Consult SPRL, cod de identificare fiscală 20822650, cu sediul social în Deva, str.
M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0086,
tel/fax: 0785-285456/ 0254 - 226006, e-mail: insolventconsult@gmail.com, nume și prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică: Oprean Petru Cosmin.
5. Subscrisa: Insolvent Consult SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Sepe Instalcom SRL,
conform Încheierii nr. 1544/F/CC/2013 pronunțată de Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 7755/97/2013, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, comunică Raportul de
activitate, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file.
6.Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor
de insolvență.
Administrator judiciar Insolvent Consult SPRL, prin Oprean Petru Cosmin.
Raport de activitate privind debitoarea SC Sepe Instalcom SRL
Număr dosar: 7755/97/2013, Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ
Judecător sindic David Gianina.
Administrator judiciar: Insolvent Consult SPRL
Debitor: SC Sepe Instalcom SRL
Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor stabilite în sarcina administratorului judiciar de Legea 85/2006 și de dispozițiile
judecătorului sindic, am supravegheat în continuare activitatea debitoarei în vederea redresării acesteia.
Pentru prezentarea situațiilor financiare aferente perioadei aprilie -iunie 2021, am întocmit raportul trimestrial nr.
1069/01.09.2021, comunicat la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 14422/02.09.2021. Acesta a fost prezentat în cadrul
ședinței Adunării Creditorilor ce a avut loc în data de 10.09.2021, fiind aprobate situațiile financiare prezentate.
Procesul-verbal al ședinței Adunării Creditorilor din 10.09.2021 a fost publicat în BPI nr. 15019/13.09.2021, conform
dovezii atașate.
Modificarea adusă planului de reorganizare a fost aprobată de creditori în ședința Adunării Creditorilor din 28.07.2021
și confirmată de judecătorul sindic prin Sentința nr. 302/F/2021 pronunțată în dosar nr. 7755/97/2013 la data de
08.09.2021.
Debitoarea a achitat primele rate conform noului program de plată al creanțelor aprobat de creditori, dovezile de plată
fiind înregistrate la dosarul cauzei.
Având în vedere noile măsuri propuse pentru reușita reorganizării, respectiv valorificarea unor active imobiliare,
subscrisa am întocmit raportul nr. 1380/20.10.2021pentru valorificarea proprietăților imobiliare: Restaurant Gira și
Spațiu Comercial -Magazin mic, prin licitație publică, conform regulamentelor de vânzare nr. 1/06.10.2021 și nr.
2/06.10.2021.
Acestea au fost prezentate creditorilor în ședința legal convocată și întrunită la data de 01.11.2021, hotărându-se în
unanimitate valorificarea acestor active conform propunerii administratorului judiciar, prin licitație publică, pornind de
la prețurile de evaluare de 719.000 lei exclusiv tva pentru „Restaurant Gira”, conform regulamentului de valorificare nr.
1/06.10.2021 și de 374.000 lei, exclusiv tva pentru „Spațiu comercial – magazin mic” conform regulamentului de
valorificare nr. 2/06.10.2021.
Procesul-verbal al ședinței Adunării Creditorilor din 01.11.2021 a fost publicat în BPI nr. 18451/02.11.2021.
Am demarat procedura de vânzare, o primă licitație fiind programată la data de 24.11.2021, ora 11, la sediul
lichidatorului judiciar.
Am continuat demersurile pentru recuperarea creanțelor.
În dosarul execuțional nr. 188/2020 al BEJ Benteu Aron continuă procedura de executare silită imobiliară pentru
recuperarea debitului de 42.329,07 lei datorat de SC Chimica SA asupra unui teren identificat ca fiind liber de alte
sarcini, fiind în curs de realizare evaluarea acestuia.
Pentru recuperarea debitului datorat de SC Chimica Real Estate SRL, este în curs de judecată acțiunea ce face obiectul
dosarului nr. 393/272/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Orăștie, cu următorul termen stabilit la data de 23.02.2022.
De asemenea, în cadrul dosarului nr. 1145/97/2019, având ca obiect contestația debitoarei împotriva Deciziei de
impunere nr. F-HD 578/29.10.2013 pentru suma de 2.769.977 lei, reprezentând obligații fiscale principale și accesorii și
împotriva deciziei nr. 541/12.11.2018 de soluționare pe cale administrativă a contestației, s-a acordat un nou termen
pentru efectuarea expertizei contabile admise în cauză la data de 16.12.2021.
Depunem anexat :
-Dovada publicării Procesului-verbal al ședinței Adunării Creditorilor din 10.09.2021 în BPI nr. 15019/13.09.2021;
-Dovada publicării Procesului-verbal al ședinței Adunării Creditorilor din 01.11.2021 în BPI nr. 18451/02.11.2021;
-Extrase de pe portalul instanțelor cu privire la dosarele litigioase mai sus prezentate.
Administrator judiciar Insolvent Consult SPRL, prin Oprean Petru Cosmin.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CHINA TOWN ADMINISTRATIV SRL, cod unic de înregistrare: 28286833
Reconvocare adunarea creditorilor
debitoarei China Town Administrativ SRL
Nr.: 7208/29.10.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 257/93/2016 Tribunalul Ilfov Sectia Civila
2.Arhiva/registratura instanței: Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov
3.Debitor: CHINA TOWN ADMINISTRATIV SRL - în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en
redressement CIF 28286833, ORC: J23/1962/2012, sediul social: sat Afumati, comuna Afumati str. Fabricii nr. 1, hala
8, H8-M24, Complex Comercial China Town, jud. Ilfov
4.Creditori:
1. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - București, str. Sperantei nr.
40, sector 2;
2. LIBRA INTERNET BANK SA - București, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2;
3. PAVEL GABRIELA CRISTINA;
4. BOSCU ION;
5. DUMITRU LAURENTIU – VALENTIN;
6. GHINDU IULIANA AURORA;
7. GHITA ANDREI MARIAN;
8. JOIMAN ANA;
9. MIHAILA IULIAN;
10. NICOLAE ADELINA CRISTINA;
11. ONCESCU GEORGICA;
12. PAVEL GABRIEL;
13. POPESCU ROBERT CONSTANTIN;
14. RADU NUTI;
15. CARAGEA GABRIEL;
16. ZHANG JIANJUN;
17. CALIN NICOLAE ALEXANDRU;
18. COSTINEANU DIMITRITA – ALEXANDRA;
19. IAMANDI MARIA MIRABELA;
20. GUO CHAO QUIN;
21. QIU XIAOPING;
22. SERVAN ELENA;
23. IRBIS GUARD GRUP SRL - sediu ales: București, Bd. Mircea Voda nr. 43, bl. M32, et. 2, ap. 5, sector 3;
24. NATURA CONSTRUCT SRL - Afumati, Sos. București – Urziceni nr. 17, jud. Ilfov;
25. ORANGE România SRL - București, Bd. Lascar Catargiu nr. 47 -53, sector 1;
26. ENEL ENERGIE MUNTENIA SRL - sediu procesual ales: București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, cladirea C3,
etaj 7, sector 2;
27. IQ GUARD SRL - București, Sos. Giurgiului nr. 126, bl. 7, sc. 1, ap. 3, sector 4;
28. PALODA SA - Barlad, str. Republicii nr. 200, jud. Vaslui;
29. SPEED FIRE PROTECTION SRL - București, str. Nicodim nr. 16, sector 6;
30. UCMR – ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - București, str. Ostasilor
nr. 12, sector;
31. CHINA TOWN România SRL - Afumati, com. Afumati, str. Fabricii nr. 1, hala 9-9B, spatiu comercial MH10M10,
jud. Ilfov;
32. EOS KSI România SRL - București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, cladirea C3, etaj 7, sector 2;
33. ROHISAR SRL - Voluntari, Sos. Afumati nr. 14A, jud. Ilfov;
34. GHITA ANDREI MARIAN
5.Administrator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL
CIF RO 24119816, sediul social: București str Virtutii, nr 17, bl G3 sc 1, ap 45, sector 6, Număr de înscriere în tabloul
UNPIR RSP 0345, Tel. 0722 535 029 Fax 031 814 61 74, E-mail office@inspec.ro
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică av. Laurentiu Constantin Tudose
6.Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului CHINA TOWN
ADMINISTRATIV SRL, conform Incheierii din data 28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Ilfov Sectia Civila, în
dosarul nr. 257/93/2016, în temeiul art. 48 coroborat cu art. 58 din Legea 85/2014 și avand în vedere:
 Faptul ca potrivit extrasul de informare emis de ANCPI pentru nr. cadastral 226268 proprietate imobiliara de tip
teren intravilan, în suprafata de 480 mp, categoria de folosinta curti – constructii, inscrisa în Cartea Funciara nr. 226268
București, identificata sub nr. cadastral 226268 situata în Mun. București, str. Modestiei, nr. 58, sector 1 este în
proprietatea debitoarei CHINA TOWN ADMINISTRATIV SRL;
 Faptul ca potrivit extrasului mai sus mentionat, terenul figureaza inscrisa o sarcina, respectiv un drept de superficie
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

în favoarea proprietarului constructiilor;


 Faptul ca pe terenul mentionat mai sus se afla doua constructii și potrivit extrasul de informare emis de ANCPI
pentru nr. cadastral 226269, constructiile C1 și C2 sunt proprietatea dl. Zhang Jian Jun - asociat unic al CHINA TOWN
ADMINISTRATIV SRL;
 Regulamentul de vanzare a bunului imobil proprietarea debitoarei CHINA TOWN ADMINISTRATIV SRL
intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 154 și urmatoarele din Legea 85/2014 publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 11756 din data de 16.07.2020;
reconvoaca adunarea creditorilor
debitorei CHINA TOWN ADMINISTRATIV SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din:
București, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 8, ap. 45, sector 3
Data: 11.11.2021
Orele: 1400
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Regulamentului de vanzare intocmit în conformitate cu art. 154 din Legea 85/2014.
2. Aprobarea metodei de valorificare a bunului imobil proprietatea debitoarei CHINA TOWN ADMINISTRATIV
SRL respectiv licitatie publica cu strigare cu pas crescator, pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare;
7.Creditorii vor putea vota și prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul,semnata de creditor, sau
inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat or asociat semnatura electronica extinsa, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului
judiciar.
Semnătura:
Intercom Management SPRL
Av Laurentiu Constantin Tudose

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAGHI NNE TRANS SRL-D, cod unic de înregistrare: 33386472
Societatea DAGHI NNE TRANS SRL-D, Cod unic de înregistrare 33386472
Tabel preliminar al creanțelor societății Daghi Nne Trans Srl-D
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 210/1371/2021, Tribunalul Specializat Mureș;
2.Arhiva/registratura instanței: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, Jud. Mureș, Telefon: 0265-262010 Fax registratură:
0265-311827, Program: L-V 08.00-12.00;
3.Debitor: DAGHI NNE TRANS SRL-D, cu sediul în Loc. Iernut, Oraș Iernut, Str.Horea, nr. 7 Judet Mureș,
J26/661/2014, CUI 33386472;
4. Lichidator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49 jud. Cluj, CIF
26619141, nr. Matricol: 2A0444, tel. 0264/432.603, E-mail: office@phoenixomega.ro, reprezentat prin Păcurariu
Elisabeta;
5. Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DAGHI NNE TRANS SRL-D,
conform Sentinței civile nr. 353 din data de 06.09.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul cu nr.
210/1371/2021, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, publică următorul
TABEL PRELIMINAR AL CREANȚELOR SOCIETĂȚII DAGHI NNE TRANS SRL-D

% din
Nume/denumire Adresa Suma Suma % din
Nr. Crt. total Observații
creditor completă solicitată înscrisă grupă
general
CREANȚE
GARANTATE
Cu sediul ales
pentru
comunicarea
actelor de În limita
procedură la Cab. prevederilor
IDEA LEASING IFN
1 Av. Măcărescu 72,097.38 72,097.38 45.89% 21.68% art. 103 din
SA
Criana din Legea nr.
București, str. 85/2014
Carol Davila, nr.
21A, ap. 2, sector
5
Cu sediul în Tg. În limita
2 A.J.F.P. MUREȘ Mureș, str. Gh. - 85,000.00 54.11% 25.55% prevederilor
Doja, nr. 1-3, art. 103 din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

% din
Nume/denumire Adresa Suma Suma % din
Nr. Crt. total Observații
creditor completă solicitată înscrisă grupă
general
jud. Mureș Legea nr.
85/2014
TOTAL GRUPĂ 72,097.38 157,097.38 100.00% 47.23%
CREANȚE
BUGETARE
Cu sediul în
U.A.T. ORAȘUL Iernut, P-ța 1
1 1,592.00 1,592.00 1.11% 0.48%
IERNUT Decembrie 1918,
nr. 9, jud. Mureș
Cu sediul în Tg.
Mureș, str. Gh.
2 A.J.F.P. MUREȘ 227,350.00 142,350.00 98.89% 42.80%
Doja, nr. 1-3,
jud. Mureș
TOTAL
228,942.00 143,942.00 100.00% 43.27%
GRUPĂ
CREANȚE
CHIROGRAFARE
Cu sediul
procesual ales
pentru
comunicarea
actelor de
SMART DIESEL
1 executare la SCA 31,582.57 31,582.57 100.00% 9.50%
SRL
Stancu, Răchitan
și Asociații, din
București, Calea
Moșilor, nr. 51,
et. 1, sector 3
TOTAL
31,582.57 31,582.57 100.00% 9.50%
GRUPĂ
TOTAL GENERAL: 332,621.95 332,621.95 100.00%

Lichidator judiciar Phoe Nix Omega IPURL

2. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


Anunț
nr. 4212 data emiterii: 05.11.2021
Termen de procedură: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 50/1371/2017, Tribunalul Specializat Mureș.
2.Arhiva/registratura instanței: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, Județul Mureș, România, Telefon: 0265-262.010, Fax:
0265-311.827, E-mail: tr-mures-comercial@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanței 08:00-12:00.
3.Debitor: ROMCAB SA (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Târgu
Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și nr. de înregistrare în Registrul Comerțului de pe
lângă Tribunalul Mureș J26/764/1995.
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, Jud. Cluj Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență IIA0339 tel./fax 0364-
412631/2 E-mail: office@rtz.ro.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului ROMCAB SA, conform
Încheierii Civile nr. 26/2017, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul cu numărul 50/1371/2017, în
considerarea:
➢ Dispozițiilor Tribunalului Specializat Mureș reținute în dosarul nr. 50/1371/2017 la termenul de judecată
desfășurat în data de 30 Septembrie 2021, respectiv:
“Va pune în vedere reprezentantei creditoarei Banca de Export Import a României Exim Bank SA să formuleze cererea
de convocare a unei noi Adunări a Creditorilor și în scris.
(...)
Totodată, având în vedere că mai mulți creditori au solicitat retragerea din comitetul creditorilor, respectiv că debitoarea
se află în procedura de reorganizare, va pune în vedere administratorului judiciar să convoace o ședință a adunării
creditorilor, în termen de 30 zile, ulterior depunerii cererii menționată de către Banca de Export Import a României

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Exim Bank SA, ședința având ca ordine de zi: necesitatea desemnării unui nou comitet în procedură, respectiv să ia în
considerare faptul că prin hotărârea adunării creditorilor debitoarei Romcab SA consemnată în procesul verbal din data
de 27.01.2021 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1576 din 28.01.2021 s-a stabilit componența
comitetului la 5 membri.
Astfel că acest aspect a rămas definitiv, prin urmare, va pune în vedere administratorului judiciar să nu mai repună în
discuție acest aspect.
Pentru verificarea îndeplinirii acestei obligații va acorda termen de judecată la data de 11 noiembrie - de la ora 10:00.”
➢ Cererii formulate de Banca de Export-Import a României EximBank SA, înregistrată la sediul
administratorului judiciar cu nr. 2171/05 Noiembrie 2021, având următorul conținut:
“vă solicităm să procedați la convocarea Adunării Creditorilor societății Romcab SA, cu următoarea ordine de zi
“Desemnarea unui nou Comitet al creditorilor societății Romcab SA”.
În subsidiar, prin intermediul prezentei cereri, vă informăm că EximBank SA, în numele și contul Statului român, în
conformitate cu prevederile art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, în calitate de creditor ce deține o pondere de 24,12%
din total masă credală, își exprimă disponibilitatea de a face parte din Comitetul creditorilor.”
➢ Prevederilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, potrivit cărora:
“În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre
primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deținând creanțe ce beneficiază de cauze de preferință, creanțe bugetare
și creanțe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii și care se oferă voluntar, selecția fiind efectuată prin întrunirea
acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanțelor prezente. Comitetul astfel
desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.”
publică prezentul:
Anunț
6. Prin intermediul căruia aducem la cunoștința participanților la procedura de insolvență a Romcab SA intenția
administratorului judiciar de a proceda la convocarea Adunării Creditorilor Romcab SA în vederea stabilirii unei noi
componențe a Comitetului Creditorilor.
7. Având în vedere acest aspect, solicităm creditorilor să-și exprime disponibilitatea de a face parte din componența
Comitetului Creditorilor Romcab SA până în data de 12 Noiembrie 2021 (e-mail: office@rtz.ro, fax: 0364.412.632), în
vederea convocării ședinței Adunării Creditorilor cu respectarea prevederilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Semnătură:

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VLADY MONTAGNA PREST SRL, cod unic de înregistrare: 27964423
Catre,
Tribunalul Prahova
Sectia A II – A Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 4276/105/2020
Termen 11.11.2021
Raportul nr. 7
al lichidatorului judiciar privind debitoarea
SC Vlady Montagna Prest SRL
nr. iesire: 2245/29.10.2021
1. Introducere
Prin Incheierea de sedinta din data de 25.09.2020, Tribunalul Prahova Sectia A II – A Civila, de Contencios
Administrativ și Fiscal a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței prevazute de Legea nr. 85/2014,
impotriva societatii debitoare VLADY MONTAGNA PREST SRL cu sediul în Oras Breaza, str. Ocinei, nr. 149
(camera 1), Judet Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/114/2011, avand CUI 27964423.
Prin Incheierea sus – amintita a fost desemnat lichidator judiciar DINU URSE SI ASOCIATII SPRL cu atributiile
prevazute de lege.
In temeiul Incheierii de sedinta sus - mentionate și în considerarea prevederilor din Legea nr. 85/2014, lichidatorul
judiciar a procedat la demararea activitatilor specifice stabilite în sarcina sa.
2. Acte și operatiuni intreprinse în cadrul procedurii
Activitatea lichidatorului judiciar
Prin prezentul raport de activitate aducem la cunostinta ca, în ceea ce priveste ridicarea sechestrului asigurator instituit
asupra bunului aflat patrimoniul societatii debitoare, respectiv autotractor, marca RENAULT, tip/varianta MAGNUM
460DXI, nr. identificare VF617GKA000002864, nr. inmatriculare PH 01 YEA, autoritatile italiene au comunicat
lichidatorului judiciar prin adresa formulata în data de 30 Septembrie 2021 ca, Tribunalul din Verona a dispus
confiscarea autotractorului RENAULT Magnum nr. inmatriculare PH 01 YEA, Curtea de Apel din Venetia a confirmat
confiscarea, iar Curtea Suprema de Casatie a declarat recursurile formulate de persoanele condamnate în data de
5/6/2018, ca inadmisibile.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

In ceea ce priveste Contestatia formulata de lichidatorul judiciar impotriva actului administrativ fiscal – Decizie nr. 60
din 25 Februarie 2021 emisa de Biroul de solutionare a contestatilor din cadrul D.G.R.F.P. Ploiesti – A.J.F.P. Prahova,
ce face obiectul dosarului nr. 1861/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului Prahova Sectia A II – A Civila, de Contencios
Administrativ și Fiscal, facem cunoscut ca potrivit extras al Portalului Instantelor de Judecata, termen de judecata în
vederea solutionarii litigiului este în data de 07.12.2021.
Referitor la Contestatia formulata de lichidatorul judiciar impotriva actului administrativ fiscal – Decizie nr. 202763
din 16 Februarie 2021, emisa de catre Biroul de solutionare a contestatilor din cadrul D.G.R.F.P. Ploiesti – A.J.F.P.
Prahova – Serviciul Fiscal Municipal Campina, ce face obiectul dosarului nr. 1863/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului
Prahova Sectia A II – A Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal, aducem la cunostinta ca în conformitate cu
Portalului Instantelor de Judecata, termenul de judecata este în data de 06.12.2021.
In legatura cu Contestatia formulata de lichidatorul judiciar impotriva actelor administrativ fiscale – Decizie nr.
150/03.06.2021 și Decizie 202701/15.02.2021, emise de catre Biroul de solutionare a contestatilor din cadrul
D.G.R.F.P. Ploiesti – A.J.F.P. Prahova – Serviciul Fiscal Municipal Campina, ce fac obiectul dosarului nr.
3981/105/2021, aflat pe rolul Tribunalului Prahova Sectia A II – A Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal.
Mentionam totodata ca pana la intocmirea prezentului raport de activitate termenul de judecata în vederea solutionarii
nu a fost afisat pe portalul intantelor de judecata.
Avand în vedere situatia supra prezentata privind autovehiculul din patrimoniul debitoarei solicitam instantei, ca prin
incheierea de sedinta pe care o va pronunta sa dispuna, în baza documentelor transmise de autoritatile italiene, radierea
autotractorului, marca RENAULT, tip/varianta MAGNUM 460DXI, nr. identificare VF617GKA000002864, nr.
inmatriculare PH 01 YEA din circulatie și din rolul de impozitare al societatii debitoare VLADY MONTAGNA PREST
SRL.
Propuneri :
Avand în vedere cele mai sus prezentate, solicitam instantei :
 Aprobarea prezentului raport;
 Acordarea unui nou termen:
a. In vederea solutionarii definitive a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 1861/105/2021; 1863/105/2021 și
3981/105/2021, aflate pe rolul Tribunalului Prahova Sectia A II – A Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal;
b. Continuarea procedurii.
Asigurandu-va de intreaga noastra consideratiune,
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL
Asociat coordonator
Dan Urse

Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MITRICFORWOOD SRL, cod unic de înregistrare: 37630307
Proces verbal adunare creditori Sc Mitricforwood Srl
Nr. 1212, data emiterii: 03.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. 3289/86/2020, Tribunal Suceava – Sectia a II-a Civila;
2.Arhiva instanței: str. Ștefan cel Mare nr. 62, Suceava, cod poștal 720062, trsv-registratura@just.ro; Tel: Centrală
0230/214.948 Fax: 0230 522296; Arhivă: Luni - Vineri: 9.00 – 13.00, trsv-arh2civila@just.ro ;
3.1. Debitor: MITRICFORWOOD SRL, cod unic de inregistrare 37630307, sediul social în Radauti, str. Cimpului, nr.
2A, Județul Suceava, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/896/2017.
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat.
4. Administrator judiciar: CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul social în Cluj- Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr.
14-16, et. 5, cam. 11, județul Cluj, inmatriculata la U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0864/19.08.2016, Cod de identificare fiscala
RO36481436, e-mail: office@carpatinsolv.ro, tel.: 0364.157.296, fax: 0364.117.186, reprezentata legal prin asociat
coordonator Tudor Liana Georgeta
5. Subscrisa Carpat Insolv I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei MITRICFORWOOD
SRL conform Hotararea intermediara nr 47/02.02.2021, pronunțată de Tribunalul Suceava, Sectia a-II-a Civile, în
dosarul nr. 3289/86/2020, în temeiul art. 72 alin. 6 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, comunica • Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor, astfel întocmit, în
număr de 3 file, privind debitoarea SC MITRICFORWOOD SRL,
7. Semnatura: CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al SC MITRICFORWOOD SRL
PROCES VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR SC MITRICFORWOOD SRL
Din data de 03.11.2021, ora 10.00
Subscrisa CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 14-16, et. 5, ap.
11, jud. Cluj, înmatriculată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0864/2016, în calitate de lichidator judiciar al SC
MITRICFORWOOD SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, cod unic de înregistrare 37630307, sediul social în
mun. Radauti, str. Campului, nr. 2A, jud. Suceava, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/896/2017, conform
Hotararii de sedinta nr. 47/02.02.2021, pronuntata de catre Tribunalul Suceava, Sectia a-II –A Civila, în dosar nr.
3289/86/2020,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Am incheiat astazi, 03.11.2021, ora 10.00, prezentul proces verbal la sediul lichidatorului judiciar Carpat Insolv IPURL
din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 14-16, et. 5, ap. 11, jud. Cluj, tel. 0364.157.296, fax. 0364.117.186, email:
office@carpatinsolv.ro, avand pe ordinea de zi:
 Avansarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură avansate de lichidatorul judiciar și a celor
ocazionate de continuarea procedurii, inclusiv a onorariului lichidatorului judiciar;
Se constata ca procedura de convocare a fost legal indeplinita prin publicarea convocatorului nr. CJE 1191/26.10.2021,
în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 18042/26.10.2021.
I. Participare
La sedinta Adunarii Creditorilor au participat :
 Din partea administratorului judiciar:
o Tudor Liana Georgeta –Asociat coordonator/Practician în insolventa;
 Din partea creditorilor:
o La sedinta Adunarii Creditorilor nu s-au prezentat creditori.
II. VOTURI SCRISE:
Anterior sedintei, au fost comunicate lichidatorului judiciar, din partea creditorilor următoarele voturi scrise în
conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014:
1. D.G.R.F.P. IASI - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, creditor bugetar, ce detine o pondere de
18.13% în tabelul definitiv consolidat de creante al debitoarei, și care voteaza cu un procent de 100% din totalul
creantelor prezente la vot, prin adresa nr. 21504/27.10.2021, inregistrata la sediul lichidatorului judiciar sub nr. Cji
1645/28.10.2021, cu privire la ordinea de zi, comunica urmatorul vot :
"AJFP Suceava nu aprobă avansarea de către creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură avansate
de lichidatorul judiciar și a celor ocazionate de continuarea procedurii, înclusiv a onorariului lichidatorului judiciar.
Votul negative este justificat de faptul că instituția noastră nu are în bugetul propriu sume cu această destinație.”
III. CVORUM SI ALTE CONSIDERENTE LEGALE
Se constată exprimarea punctelor de vedere în scris a creditorilor reprezentând 18,13% din totalul creantelor inscrise în
tabelul definitiv consolidat de creante cu drept de vot, nefiind întrunite condițiile de cvorum prevăzute de art. 49 alin. 1
din Legea nr. 85/2014, pentru ținerea adunării.
Prezentul proces verbal s-a intocmit intr-un numar de 2 exemplare, dintre care unul se va depune la dosarul cauzei de
catre lichidatorul judiciar.
Lichidatortor judiciar al
SC Mitricforwood SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite
Carpat Insolv I.P.U.R.L prin asociat coordonator, Tudor Liana

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PIRINEI IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6723503
Proces verbal al
adunarii creditorilor SC Pirinei Impex SRL – în faliment
Nr. 1001 Data: 25.10.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 3519/30/2021, Tribunal Timiș, Secția a II-a Civilă; j.s. Loredana Neamțu;
2.Arhiva/registratura instanței: Timișoara, P-ța Țepeș Vodă nr. 2, jud. Timiș, Tel: 0256448044 Program 08.30-13.30
3.1. Debitor: SC Pirinei Impex SRL, sediul: Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 26, jud. Timiș, J35/4177/1994, CUI
6723503.
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat;
4.Creditori: Conform tabel preliminar al creanțelor nr. 997/20.10.2021 publicat în BPI nr. 178022 din data de
22.10.2021.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Florea Lucian Cristian, CIF RO 29441080, sediu: Timișoara, str.
Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. 1, camera 104, jud. Timiș, nr. înregistrare RFO I-1799, Tel: 0256/222116, Fax.
0372/873567, e-mail: ciiluciancristianflorea@gmail.com, reprezentat prin Ec. Florea Lucian Cristian.
6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Florea Lucian Cristian în calitate de lichidator judiciar provizoriu al
debitorului SC Pirinei Impex SRL, conform Încheierii civile nr. 811 din data de 26.08.2021, pronunțată de Tribunalul
Timiș Secția a II – a Civilă, în dosarul nr. 3519/30/2021, prin prezenta vă comunicăm,
Proces verbal al
adunarii creditorilor SC Pirinei Impex SRL – în faliment
din 25.10.2021
Încheiat azi, 25.10.2021, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar provizoriu, situat în Timișoara, str. Coriolan
Brediceanu, nr. 8, etajul 1, camera 104, jud. Timiș, cu ocazia ședinței Adunării Creditorilor.
Se constată îndeplinite formalitățile de convocare prin publicarea Notificării privind deschiderea procedurii simplificate
a insolvenței nr. 976/08.09.2021 în BPI nr. 14928 din data de 10.09.2021.
Adunarea este prezidată de către reprezentantul Lichidatorului Judiciar, dl. Florea Lucian Cristian.
Tabelul preliminar al creanțelor al debitoarei SC PIRINEI IMPEX SRL nr. 997 la data de 20.10.2021, comunicat
Tribunalului Timiș în data de 20.10.2021 și publicat în BPI nr. 178022 din data de 22.10.2021 are un total al creanțelor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

cu drept de vot de 1,611,430.94 lei.


Adunarea Creditorilor are următoarea ordine de zi :
1. Prezentarea situației debitorului
2. Desemnarea comitetului creditorilor
3. Confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar
4. Stabilirea remunerației lichidatorului judiciar
La ședință participă/au transmis vot prin corespondență următorii creditori:

Nr. Denumire Suma Suma Felul Prioritate cf. L.


Adresa Procent total
Crt. creditor solicitată acceptată creanței 85/2014
DGRFP
Timișoara,
Timișoara-
str. Gh.
Administrația 715874 715874 Garantată 159 44.42%
1 Lazăr, nr.
Județeană a 89.265 89265 Bugetară 161.5 5,54%
9B, jud.
Finanțelor
Timiș
Publice Timiș
2 Doicaru Marian - 1386 1386 Salarială 161.3 0.09%

După ora stabilită pentru desfășurarea adunării creditorilor au transmis vot prin corespondență următorii creditori :

Nr. Denumire Suma Suma Felul Prioritate cf.


Adresa Procent total
Crt. creditor solicitată acceptată creanței L. 85/2014
Timișoara,
Direcția Fiscală a
B-dul Mihai
1 Municipiului 2689 2689 bugetară 161.5 0,17%
Eminescu,
Timișoara
nr. 2B
Timisoara,
str.
SC FRUCTUS Chirografar
2 Gheorghe 801613,94 801613,94 161.8 49.75%
SA ă
Lazăr, nr. 26,
jud. Timiș,

Astfel, sunt reprezentați creditori cu drept de vot, deținând în total creanțe în valoare de 806.525 lei, ce reprezintă
50.05% din totalul creanțelor înscrise în tabelul preliminar.
Se constată că sunt îndeplinite cerințele legale pentru desfășurarea Adunării Creditorilor și se intră în DELIBERAREA
punctelor de pe ordinea de zi :
1. Prezentarea situației debitorului
Pănă la data de 25.10.2021 ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea DGRFP Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, deținând o creanță reprezentând
49,96% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot :
- Am luat act de situația debitoarei
Creditorul Doicaru Marian, deținând o creanță reprezentând 0,09% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot :
- Am luat la cunoștință de prezentarea siutației debitoarei și votam pentru
În data de 25.10.2021 dupa ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, deținând o creanță reprezentând 0.17% din totalul creanțelor, a
transmis următorul vot :
- Nu a transmis vot pentru acest punct de pe ordinea de zi
Creditoarea SC FRUCTUS SA, deținănd o creanță reprezentând 49,75% din totalul creanțelor, a transmis următorul
vot:
- Subscrisa am luat cunoștință de prezentarea situației debitoarei și votăm PENTRU
Adunarea creditorilor ia act de situația debitoarei de către creditori ce dețin 50,05% din totalul creanțelor înscrise în
tabelul preliminar și 100% din totalul creanțelor reprezentate în cadrul ședinței adunării creditorilor.
2. Desemnarea comitetului creditorilor
Pănă la data de 25.10.2021 ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea DGRFP Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, deținând o creanță reprezentând
49,96% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot
- Solicităm a fi numiti în Comitetul Creditorilor, creditorul cu creanța cea mai mare sa fie presedintele comitetului.
Creditorul Doicaru Marian, deținând o creanță reprezentând 0,09% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot :
- Votam pentru desemnarea Comitetului creditorilor și propunem sa facem parte din acesta
În data de 25.10.2021 dupa ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, deținând o creanță reprezentând 0.17% din totalul creanțelor, a
transmis următorul vot :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

- Nu a transmis vot pentru acest punct de pe ordinea de zi


Creditoarea SC FRUCTUS SA, deținănd o creanță reprezentând 49,75% din totalul creanțelor, a transmis următorul
vot:
-Subscrisa votam pentru desemnarea Comitetului creditorilor și propunem sa facem parte din acesta
Adunarea creditorilor hotărăște desemnarea unui comitet al creditorilor, cu votul creditorilor ce dețin 50.05% din
totalul creanțelor înscrise în tabelul preliminar și 100% din totalul creanțelor reprezentate în cadrul ședinței adunării
creditorilor.
Se votează desemnarea unui comitet al creditorilor, cu următoarea componență în ordinea valorii creanței :
- D.G.R.F.P. Timișoara – presedinte
- S.C. FRUCTUS SA – membru
- Directia Fiscala a Municipiului Timisoara – membru
3. Confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar
Pănă la data de 25.10.2021 ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea DGRFP Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, deținând o creanță reprezentând
49,96% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot:
- Solicităm prorogarea punctului de pe ordinea de zi privitoare la confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea
onorariului pana la realizarea unei selecții în acest sens.
Creditorul Doicaru Marian, deținând o creanță reprezentând 0,09% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot :
- Confirmăm administratorul judiciar CII Florea Lucian Cristian.
În data de 25.10.2021 dupa ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, deținând o creanță reprezentând 0.17% din totalul creanțelor, a
transmis următorul vot :
- Confirmăm lichidator judiciar pe CII Florea Lucian Cristian.
Creditoarea SC FRUCTUS SA, deținănd o creanță reprezentând 49,75% din totalul creanțelor, a transmis următorul
vot:
- Subscrisa confirmăm administratorul judiciar CII Florea Lucian Cristian.
Având în vedere faptul că pentru confirmarea lichidatorului judiciar este nevoie de votul creditorilor ce dețin mai mult
de 50% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul preliminar și doar un creditor ce deține 0,09% din valoarea creanțelor
a votat până la ora stabilită pentru desfășurarea adunării creditorilor, pentru confirmarea lichidatorului judiciar, nu se
poate lua o hotărâre cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.
4. Stabilirea remunerației lichidatorului judiciar
Pănă la data de 25.10.2021 ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea DGRFP Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, deținând o creanță reprezentând
49,96% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot:
- Solicităm prorogarea punctului de pe ordinea de zi privitoare la confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea
onorariului pana la realizarea unei selecții în acest sens.
Creditorul Doicaru Marian, deținând o creanță reprezentând 0,09% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot :
- Aprobăm oferta financiară nr. 1000/21.10.2021
În data de 25.10.2021 dupa ora 12:00 au transmis vot următorii creditori :
Creditoarea Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, deținând o creanță reprezentând 0.17% din totalul creanțelor, a
transmis următorul vot :
- Propunem un onorariu fix în cuantum de 5000 lei + TVA pentru intreaga procedura
Creditoarea SC FRUCTUS SA, deținănd o creanță reprezentând 49,75% din totalul creanțelor, a transmis următorul vot:
- Subscrisa aprobăm oferta financiară nr. 1000/21.10.2021.
Având în vedere faptul că pentru confirmarea lichidatorului judiciar este nevoie de votul creditorilor ce dețin mai mult
de 50% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul preliminar și doar un creditor ce deține 0,09% din valoarea creanțelor
a votat până la ora stabilită pentru desfășurarea adunării creditorilor, pentru confirmarea lichidatorului judiciar, nu se
poate lua o hotărâre cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.
Adunarea creditorilor se va reconvoca pentru o data viitoare având ca ordine de zi confirmarea/înlocuirea lichidatorului
judiciar și aprobarea ofertei de onorariu a lichidatorului judiciar.
Pentru aceste motive, adunarea creditorilor
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de situația debitoarei
2. Se desemnează comitetul creditorilor cu următoarea componență:
- D.G.R.F.P. Timișoara – presedinte
- SC FRUCTUS SA – membru
- Directia Fiscala a Municipiului Timisoara – membru
3. Nu se confirmă în funcția de lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Flroea Lucian Cristian
4. Nu se stabilește onorariul lichidatorului judiciar.
Creditori:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18824/08.11.2021

Nr. Denumire Creditor Adresa Reprezentant Semnatura


crt.
1 Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Timișoara, str. Gh. Lazăr, Sef Administratie Vot prin corespondenta
Timiș nr. 9B, jud. Timiș Daia Gheorghe

2 Doicaru Marian - Av. Bogdan Vonica Vot prin corespondenta

Directia Fiscala a Timisoara, Bd. Mihai Director Executiv Vot prin corespondenta
3 Municipiului Timisoara Eminescu, nr. 2B Adrian Bobo După ora stablită pentru
adunarea creditorilor
SC FRUCTUS SA Administrator Vot prin corespondenta
4 Timișoara, str. Gh. Lazăr, Al Bakdalieh După ora stabilită pentru
nr. 26, jud. Timiș Mouaffak adunarea creditorilor

Redactat în 5 (cinci) exemplare și înregistrat la CII Florea Lucian Cristian sub nr. 1001 din data de 25.10.2021,
cuprinzând 5 (cinci) pagini.
Lichidator judiciar al SC Pirinei Impex SRL – în faliment
Cabinet Individual de Insolvență Florea Lucian-Cristian
prin Ec. Florea Lucian-Cristian

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18824/08.11.2021 conţine 26 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26