Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 13071 - Vineri, 30.07.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea MESSER POWER COMPANY SRL ........................................................................................................... 2

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea CREATIVE DESIGN BOUTIQUE S.R.L. ................................................................................................... 3
2. Societatea HAMI SRL .................................................................................................................................................... 4

Județul Cluj ....................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea J ADORE CLUB SRL ................................................................................................................................... 4
2. Societatea LIBRA IMPEX SRL ..................................................................................................................................... 6
3. Societatea TBS ENGINEERING SRL ........................................................................................................................... 7

Județul Hunedoara ........................................................................................................................................................... 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea MARMOANIEL S.R.L. ................................................................................................................................ 7

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea MARAMEDPHARM SRL .......................................................................................................................... 10

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 12


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea LAZAR SRL ............................................................................................................................................... 12

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 14
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea PREMIUM SOLUTIONS FOR PHONES S.R.L. ....................................................................................... 14

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MESSER POWER COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 21167975
Procesul – verbal al adunării generale a creditorilor
SC MESSER POWER COMPANY SRL din data de 29.07.2021
Nr.: 423 Data emiterii: 29.07.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1697/108/2019 Tribunal Arad Secția Civilă
2.Arhiva/registratura instanței: str. Vasile Milea, nr. 2-4, Arad, Arad, telefon 0257/250114, 0257/228908
3.1. Debitor: SC MESSER POWER COMPANY SRL
Cod de identificare fiscală 21167975 înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr.
J02/372/2007, sediul social Arad, str. Aurel Crișan, nr. 7A, jud Arad
4.Creditori:
5. Lichidator judiciar: SCP FALIMVEST SPRL
Cod de identificare fiscală 34783110 sediul social Piața Avram Iancu nr.17 ap.4, loc. Arad jud. Arad Număr de înscriere
în tabloul practicienilor în insolvență RFO 0817 Tel 0723.24.94.62. E-mail office@lichidari.net
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bejinar Cosmin Călin
6. Subsemnatul: Bejinar Cosmin Călin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MESSER POWER
COMPANY SRL, conform Sentinței civile din 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția Civilă în dosarul
1697/108/2019,
Proces – verbal al adunării generale a creditorilor
SC MESSER POWER COMPANY SRL din data de 29.07.2021
La apelul nominal nu se prezintă nimeni.
Până la ora ședinței, AJFP ARAD și BANCA TRANSILVANIA și-au exprimat, în scris, poziția față de punctele de pe
ordinea de zi.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Se constată că suma creanțelor deținute de către creditorii prezenți reprezintă un procent de 47,78% din totalul
creanțelor înscrise în tabelul definitiv consolidat.
Ședința este legal întrunită.
1. Aprobarea onorariului practicianului în insolvență, pentru perioada de faliment, în cuantum de 3.000 lei+TVA/lună,
plus 10% din sumele obținute prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor, exclusiv TVA;
BANCA TRANSILVANIA aproba un onorariu lunar de 1000 lei plus TVA și un onorariu de succesde 3% plus TVA
din sumele distribuite creditorilor.
AJFP ARAD aproba un onorariu care sa nu depaseasca suma de 5.000 lei exclusiv TVA în cazul onorariului fix și
procentul de maxim 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes, pentru intreaga procedura.
2. Diverse
Nu sunt alte probleme de discutat.
SCP FALIMVEST SPRL

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CREATIVE DESIGN BOUTIQUE S.R.L., cod unic de înregistrare: 40507461
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență
Nr. 1169 Data emiterii 26.07.2021
1. Date privind dosarul: 189/ 1259/ 2021, Tribunalul Specializat Argeș
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș; tel: 0248 223290; program 09:00 –
12:00
3.Debitor:
SC Creative Design Boutique SRL cod de identificare fiscală: 40507461, sediul social: mun. Pitești, b-dul. Republicii,
nr. 304, et. 2, jud. Argeș, Număr de ordine în Registrul Comerțului Argeș: J3/370/2019
3. 1 Administrator Special: nu a fost desemnat
4.Creditori: conform cereri de admitere creanțe
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Duca Alexandru cu sediul în Pitești, str. Banat, nr. 8, bl. C7,
sc. A, ap. 13, jud. Argeș, Tel: 0721355010, Fax: 0348 448 798, E-mail: duca.insolv@gmail.com, nr. de înregistrare
RFO I – 3667, cod de inregistrare fiscala 33941548.
6. Subsemnatul Duca Alexandru în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Creative Design Boutique SRL,
conform încheierii ședinței camerei de consiliu din data de 21.07.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în
dosarul nr. 189/1259/2021, în temeiul art. 99 alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 100 alin. (1) și următoarele din Legea
privind procedura insolvenței nr. 85/ 2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) și art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin.
(4) sau alin. (6), art. 74 și art. 67 alin. (1), din același act normativ: Notifică,
7. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva societății debitoare: SC Creative Design Boutique SRL,
conform încheierii ședinței camerei de consiliu din data de 21.07.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în
dosarul nr. 189/1259/2021.
7. 1 Debitorul are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței.
7. 2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanței în condițiile următoare:
7. 2. 1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este de 06.09.2021
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la
termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.
7. 2. 2. alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii; termenul limită pentru verificarea creanțelor,
întocmire, afișare și comunicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvență: 27.09.2021; termen de
contestare a creanțelor, care se vor timbra cu 200 lei taxă judiciară de timbru: 7 zile de la publicare în Buletinul
Procedurilor de Insolvență, termen de soluționare a contestațiilor și de întocmire și afișare a Tabelului definitiv de
creanțe: 25. 10. 2021.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul filialei Argeș UNPIR
din Pitești, b-dul I.C. Brătianu, nr. 10, bloc B2, mezanin (în pasajul de trecere către Brățara de aur pe partea stângă) în
data de 04.10.2021 ora 11. 00, având ca ordine de zi: 1. prezentarea situației debitorului; 2. desemnarea Comitetului
creditorilor; 3. confirmarea administratorului judiciar și stabilirea indemnizației.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal ’’Cererea de admitere a
creanței în Tabelul preliminar’’ cu respectarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenței.
Cererea de admitere a creanței în Tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele
privind constituirea de garanții, în copii certificate.
Cererea de admitere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu
mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct, acestuia prin poștă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Restricții pentru creditori:


De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/ 2014 privind procedura insolvenței).
Cabinet Individual de Insolvență Duca Alexandru

2. Societatea HAMI SRL, cod unic de înregistrare: 4228010


HAMI SRL
Depunere rapoarte de către lichidatorul judiciar
55/30.07.2021
1. Date privind dosarul: 192/1259/2020 Tribunalul Specializat Argeş, Judecător sindic Maria Alis Grădinariu
2. Arhiva/registratura instanţei: str. I.C. Brătianu, nr. 7, mun. Piteşti, jud. Argeş, telefon 0248/610303, programul
arhivei/registraturii instanţei 8, 30-12, 30
3. 1 Debitor: Hami SRL cu sediul în Pitești, str. Banat, bl. PD2A, sc. B, ap. 16 judeţ Argeş, nr. înreg. ORC Argeş J03
/1314/1992, CUI 4228010
3. 2. Creditor: DGRFP PLOIEȘTI prin AJFP Argeș, cu sediul în Pitești, bdul Republicii nr. 118 jud. Argeș
4. Administratorul special nu a fost desemnat
5. Lichidator judiciar: CII Tobă Adina, Cod de identificare fiscală 32255070, cu sediul în Piteşti, str. Sf. Vineri, bloc
VG1, scara A, etaj 2, ap. 12, judeţ Argeş, nr. UNPIR 1B3802, Tel 0722489707, e-mail adinatoba@yahoo.com..
6. Subsemnata Tobă Adina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Hami SRL numită prin Hotărârea
intermediară 839/09.12.2020, pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş, în dosarul nr. 192/1259/2020, în temeiul art.
59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, comunică Raportul privind activitatea lichidatorului
judiciar şi justificarea cheltuielilor de procedură, file 1, astfel întocmit.
Raportul privind activitatea lichidatorului judiciar şi justificarea cheltuielilor de procedură,
pentru debitorul Hami SRL
Număr dosar nr. 192/1259/2020, Tribunalul Specializat Argeş, Judecător sindic: Maria Alis Grădinariu
Temei juridic: art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolventei 85/2014
Lichidator judiciar: CII Tobă Adina
Debitor: Hami SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale în perioada 23.06.2021-
30.07.2021
Prezentul raport priveşte perioada 23.06.2021-30.07.2021, după cum urmează:
- raportul de activitate precedent nr. 52/22.06.2021, a fost publicat în BPI nr. 11136/23.06.2021, așa cum reiese din
dovada nr. 163294/23.06.2021 (anexa 1)
- la termenul de judecată din 30.09.2021, în dosarul asociat a1 având ca obiect cererea de atragere a răspunderii
patrimoniale, urmează a fi administrat interogatoriul pârâților Al Massalmeh Ziad și Massalmeh Georgeta ambii de
cetăţenie romană, pentru nepredarea documentelor contabile ale debitoarei, având în vedere calitatea de administratori
statutari pe care au deținut-o în cadrul societății, anterior deschiderii procedurii insolvenței.
În vederea soluționării dosarului asociat a1 care are ca obiect acțiunea de atragere a răspunderii materiale, propunem
continuarea procedurii.
Menţiuni cu privire la cheltuielile de procedură:
Cheltuieli de procedură:
Onorariu lichidator judiciar: 500 lei/lună, potrivit hot Ad. cred din 08.01.2021.
Lichidator judiciar,
Tobă Adina

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea J ADORE CLUB SRL, cod unic de înregistrare: 27766205
Depunere documente întocmite de administratorul judiciar în cadrul
procedurii de insolvență în formă generală
Nr.: 3226, data emiterii: 30.07.2021
Termen de procedură: 30.07.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 322/1285/2021, Tribunalul Specializat Cluj.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj, Număr telefon: 0264 596
110, Fax: 0264 431 965. Programul arhivei/registraturii instanței 9:00-12:00.
3.Debitor: JADORE CLUB SRL (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Mun. Cluj -
Napoca, Strada Memorandumului, nr. 13, Jud. Cluj, având CUI 27766205, respectiv fiind înregistrată în Registrul
Comerțului sub J12/2041/2010.
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL, având Cod de identificare fiscală RO 28531126, sediul social în Cluj-
Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență II 0339. tel./fax
0364-412631/2, E-mail: office@rtz.ro.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului JAdore Club SRL, conform
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Sentinței Civile nr. 1312/2021, pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu numărul 322/1285/2021, în
conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (5) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, publică prezentul:
Anunț
Privind depunerea la dosarul cauzei, precum și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a
Raportului cuprinzând analiza situației debitoarei JAdore Club SRL în vederea respectării prevederilor art. 97 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, întocmit de către administratorul
judiciar, având nr. 3220/29.07.2021.
Având în vedere analiza expusă pe larg în cuprinsul acestui raport, aducem spre cunoștința instanței și a tuturor
participanților la procedură concluziile reținute de subscrisa:
➢ “Se conturează premisele incidenței art. 169 alin. (1) lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență în prezenta cauză.
Totodată, subliniem faptul că, în situația în care, pe parcursul procedurii, administratorul judiciar va intra în posesia
documentelor prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
acesta va proceda la completarea prezentului Raport, inclusiv din perspectiva incidenței art. 169 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
➢ Din analiza realizată de către administratorul judiciar nu au rezultat date suficiente care să conducă la concluzia că
ar fi necesară formularea unor acțiuni de anulare a transferurilor patrimoniale, în sensul art. 117 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, concluzie susținută însă doar pe baza documentelor și
informațiilor deținute de administratorul judiciar până la data întocmirii prezentului raport.
Însă, subliniem faptul că, în condițiile în care administratorul judiciar va intra în posesia unor alte informații care să
permită analizarea în detaliu a transferurilor patrimoniale ale societății debitoare și a operațiunilor realizate de societatea
debitoare în perioada celor 2 ani anteriori deschiderii procedurii, respectiv dacă în urma analizei antemenționate se vor
impune concluzii distincte, vor fi efectuate demersurile necesar a fi efectuate în conformitate cu art. 117 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
➢ Procedura de faliment în forma simplificată este, la acest moment, singura soluție pentru societatea JAdore Club
SRL, prin raportare la incidența în prezenta cauză a prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”
De asemenea, prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că prima Adunare a Creditorilor a fost fixată la data de
08.10.2021, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, având
următoarea ordine de zi:
(1) Prezentarea stadiului procedurii de insolvență a debitoarei;
(2) Stabilirea componenței Comitetului Creditorilor;
(3) Confirmarea RTZ & PARTNERS S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar pentru a instrumenta procedura de
insolvență a debitoarei;
(4) Stabilirea retribuției administratorului judiciar;
(5) Prezentarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au atras starea de insolvență a societății debitoare.
Creditorii pot fi reprezentați în ședință prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari
și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin
corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat
prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
Întrucât potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, creditorii
pot vota și prin corespondență, rugăm creditorii debitoarei JAdore Club SRL să comunice voturile pe care doresc să le
exprime pentru ședința Adunării Creditorilor ce se va desfășura în data de 08 Octombrie 2021 prin mijloace de
comunicare la distanță (fax, respectiv e-mail), având în vedere:
● Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734 din 12 Mai 2020;
● Contextul excepțional generat de pandemia Covid - 19 și evoluția acesteia pe teritoriul României;
● Recomandarea implementării măsurilor de distanțare socială pentru limitarea infecțiilor cu noul coronavirus SARS -
CoV - 2.
Subliniem faptul că administratorul judiciar nu își asumă alte atribuții decât cele legale, că toate chestiunile de
oportunitate sunt de competența creditorilor, că administratorul judiciar nu face predicții și nici nu acordă garanții cu
privire la reușita, eficacitatea sau randamentul anumitor măsuri decis a fi luate de către creditori, astfel încât, votul
condiționat de astfel de chestiuni va fi interpretat ca fiind pur și simplu, pozitiv sau negativ după cum a indicat
creditorul, orice alte mențiuni din sfera celor indicate mai sus, urmând a fi ignorate.
Informații suplimentare
Raportului cuprinzând analiza situației debitoarei JAdore Club SRL în vederea respectării prevederilor art. 97 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, întocmit de administratorul judiciar,
RTZ & Partners S.P.R.L., poate fi consultat de către orice persoană îndreptățită, pe cheltuiala solicitantului:
a. la arhiva Tribunalului Specializat Cluj, dosar nr. 322/1285/2021, situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4,
jud. Cluj, Număr telefon: 0264 596 110, Fax: 0264 431 965. Programul arhivei/registraturii instanței 9:00-12:00.
b. la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, în baza unei cereri scrise.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Telefon/Fax: 0364/412631/2, E-mail: office@rtz.ro. Program: 09.00 – 17:30.


c. la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, situat în Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel
Mare, nr. 4, jud. Cluj, Telefon: 0264 433 700, Fax: 0264 432 800, E-mail: orccj@cj.onrc.ro.
În cazul existenței unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne
contactați la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364.412.631, nr. fax 0364.412.632, adresă de email
office@rtz.ro.
Semnătură şi ştampilă

2. Societatea LIBRA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 239327


1. Date privind dosarul: Număr dosar 603/1285/2021, Tribunal Specializat Cluj
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa str. Dorobantilor, nr. 2, Cluj-Napoca,tel: 0264 596110, fax: 0264 504366
programul arhivei/registraturii instanței: L-V 8.30-12:30
3.Debitor: SC Libra Impex SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dimitrie Comsa, nr.27, J12/899/1992, CUI 239327
4. Administrator Judiciar: CII Chisu Roxana Nora CIF 19448987, sediul social în Cluj-Napoca, str. Paris nr.19-21, ap.
2, județ Cluj; inscris în Registrul Societatilor Profesionale al UNPIR, sub. nr. RFO I-1248, nr. Matricol 1 B 3421,
tel.0745606377; fax: 0264-450877, email: roxanachisu@yahoo.ro, conform Încheiere Civilă 1512 din 29.07.2021
pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 603/1285/2021
Notifica
Nr. 198, data emiterii 29.07.2021
5. Deschiderea procedurii insolvenței în forma generala împotriva debitorului SC Libra Impex SRL prin Încheiere
Civilă 1512 din 29.07.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 603/1285/2021,
5.1. Debitorul SC Libra Impex SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței.
5.2. Creditorii debitorului SC Libra Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
5.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 13.09.2021
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la
termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.
Termenul pentru dezbaterea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 este 08.09.2021
Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile
de la primirea notificarii.
5.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor este
01.10.2021.
Termenul pentru depunerea contestațiilor față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute, sau,
după caz netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar este 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvență a tabelului preliminar.
Termenul pentru soluționarea eventualelor opozitii, contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la
data de 27.10.2021.
6. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Specializat
Cluj, instantelor judecatoresti din jud. Cluj și bancilor unde debitoarea are conturi.
Informații suplimentare:
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se depună la tribunal Cererea de înscriere a creanței în tabelul
preliminar cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de
insolvența.
- Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele jusitificative ale creanței și actele de
constituire de cauze de preferință
- Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu
mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă.
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj.Cererea va fi însoțită de
dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricții pentru creditori:
- De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare sau măsurile de executare
silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire
a insolvenței și de insolvența).
- Notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 42 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în Buletinul
Procedurilor de Insolvență, cu excepțiile prevăzute de norma juridică menționată.
CII Chisu Roxana Nora

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

3. Societatea TBS ENGINEERING SRL, cod unic de înregistrare: 25729006


Documente întocmite de lichidatorul judiciar al
SC TBS Engineering SRL
Nr. 441, data emiterii: 29.07.2021
Termen de procedură: 14.09.2020
1. Date privind dosarul: Număr dosar 326/1285/2020, Tribunalul Specializat Cluj.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Calea Dorobanților, nr. 2-4, Cluj Napoca, jud. Cluj, Număr de telefon: 0264-
595812, Programul arhivei/registraturii instanței: luni –830-1230.
3.Debitor: SC TBS Engineering SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillité) cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str.
Septimiu Albini, nr. 128, Judet Cluj, având CUI 25729006 și Număr de Ordine în registrul comerțului J12/1375/2009;
4. Lichidator judiciar: CII Gherman Cristian Vasile, Cod de identificare fiscală 41643259, sediul social Cluj Napoca,
Calea Dorobanților, nr. 99-101, ap. 13, jud. Cluj, număr matricol 1B4962, telefon: 0748211791, e-mail:
cii.cristiangherman@gmail.com.
5. Subscrisa, C.I.I Gherman Cristian Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TBS Engineering SRL,
conform Sentinței Civile nr. 1318/2020 din data de 29.09.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr.
326/1285/2020, în temeiul art. 59 din Legea 85/2014, comunică prezentul:
Raport de Activitate nr. 10
Privind modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în sarcina lichidatorului judiciar, în temeiul art. 59 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru perioada 29.06.2021-29.07.2021.
Raportul de activitate precedent a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11398 din data de
29.06.2021.
A.Activități întreprinse:
Aspecte privind soluționarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale:
Lichidatorul judiciar a formulat în prezenta procedură de faliment o cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale
împotriva d-lui Belson Yakov care a deținut calitatea de administrator statutar al TBS Engineering SRL.
Cererea de antrenare reprezintă obiectul dosarului nr. 326/1285/2020/a1, dosar care se află încă în procedură prealabilă,
nefiind stabilit primul termen de judecată.
Având în vedere faptul că dl Belson Yakov este cetățean israelian care cunoaște limba engleză, lichidatorul judiciar a
întreprins demersurile necesare pentru identificarea domiciliului actual al acestuia, demersuri despre care s-a făcut
vorbire în Rapoartele de activitate precedente.
Precizăm că lichidatorul judiciar a efectuat totodată și demersuri de traducere în limba engleză atât a cererii de antrenare
cât și a adresei emise de Tribunalul Specializat Cluj de comunicare a cererii de antrenare către pârât. Traducerea adresei
a fost depusă în dosarul asociat a1 în data de 12.04.2021.
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate nu a fost stabilit termenul de soluționare a cererii de antrenare a
răspunderii patrimoniale, dosarul aflându-se încă în procedura prealabilă.
B.Solicitări adresate instanței de judecată:
Având în vedere aspectele prezentate în cuprinsul prezentului Raport de activitate,
-Solicităm instanței de judecată acordarea unui nou termen în vederea întreprinderii demersurilor ce se impun în
actualul stadiu al procedurii de faliment și pentru soluționarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale.
CII Gherman Cristian Vasile

Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARMOANIEL S.R.L., cod unic de înregistrare: 34910426
România
Tribunalul Hunedoara
Secţia a II a Civilă
de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, Calea Zarandului, nr. 73
Dosar nr. 3021/97/2019/a1
Comunicare sentinţa nr. 250/F/2021
Emisă la: ziua 30, luna 07 anul 2021
Către,
- Creditor: -DGRFP Timişoara prin AJFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara,
cod de identificare fiscală 2102643;
Debitoarea SC Marmoaniel SRL, cu sediul social în Simeria, str. Ioan Slavici, nr. 9, jud. Hunedoara, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/742/2015, CUI 34910426
- Lichidatorul judiciar – CII Bratu Daniela, cu sediul în Şoimuş, nr. 295, jud. Hunedoara, număr de ordine în tabloul
UNPIR 1B1306
-Pârât: Dontu Daniel, domiciliat în Simeria, str. Ioan Slavici, nr. 9, jud. Hunedoara
- Parte interesată - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, Bd. Decebal,
bl. 8+ P, mezanin, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 14942091,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Se comunică alăturat, copie sentinţa nr. 250/F din 01.07.2021 pronunţată în dosar nr. 3021/97/2019/a1 de Tribunalul
Hunedoara –judecător sindic, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC
Marmoaniel SRL, cu sediul social în Simeria, str. Ioan Slavici, nr. 9, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/742/2015, CUI 34910426
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3021/97/2019/a1
Sentinţa nr. 250/F/2021
Şedinţa publică din 01 iulie 2021
Preşedinte: Rădoi Ionela Simona - judecător sindic
Murariu Angela Rodica - grefier
Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii de antrenare a răspunderii pârâtului Dontu Daniel, în
calitate de fost administrator al societăţii debitoarea Marmoaniel SRL, formulată de către reclamantul CII Bratu Daniela
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei. S-a constatat că mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost
consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din 08.06.2021, încheierea de amânare a pronunţării din 22.06.2021
şi încheierea de amânare a pronunţării din 29.06.2021, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Judecătorul sindic,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, judecătorul sindic constată: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului
Hunedoara sub nr. 3021/97/2019/a1, la data de 10.06.2020, reclamantul Cabinet Individual de Insolvenţă Bratu Daniela,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Marmoaniel SRL, în contradictoriu cu pârâtul Donţu Daniel, a solicitat
obligarea acestuia la plata sumei de 116.119 lei, reprezentând întregul pasiv al societății debitoare față de creditorii
acesteia, conform Tabelului definitiv al creanțelor. În motivare a arătat că fată de cele prezentate în Raportul Cauze nr.
2791/21404.2020 şi din adresa DGRFP TM- AJFP Hunedoara nr. 18262/25.06.2020, în care se face referire la adresa
nr, 15998/18.06.2020 emisa de serviciul colectare Executare Silita PJ insotita de decizia de impunere nr. F-HD
355/27.08.2018 intocmita de AIF, a constatat ca sunt incidente prevederile art. 169 alin. 1 din Legea nr 85/2014, privind
procedura insolvenţei asupra administratorului debitoarei, datorita faptului ca: 1. a dispus în interes
personal,continuarea unei activităţi care a dus debitoarea la încetarea de plăţi, datorită faptului că acesta a vandut marfa
către persoane fizice eliberând bonuri fiscale care nu au mai fost evidentiate în contabilitatea debitoarei desi au fost
emise bonurile de vanzare zilnice denumite din casa de marcat din care au rezultat venituri în suma de 111.095 lei pe
care şi le-a insusit, fără să le declare sau să le înregistreze în documentele contabile ale societăţii şi nu a efectuat nici o
plata către bugetul statului de la momentul înfiinţării societăţii, deşi a avut chiar şi angajati care au prestat servicii către
societate în baza unor contracte înregistrate în Revisal la ITM Hunedoara, fapt care poate fi confirmat din Fisa sintetica
existenta în evidenţa fiscală. Acest lucru reiese din decizia de impunere nr. F-HD 355/27.08.2018 întocmită de ANAF
in. care se arata faptul ca în perioada 01.01.201231.12.2018 s-a stabilit suplimentar venit din vânzarea în suma totala de
139.978 lei 2. nu a predat documentele contabile, nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a
contabilităţii, care prevede că, în momentul înregistrării în contabilitate a achizitiilor şi vanzarilor de marfa are obligatia
sa înregistreze TVA-ul aferent facturilor fiscale, astfel, de la data de 01.02.2018, societatea a devenit platitoare de TVA
depasind plafonul prevazut în Codul Fiscal în suma de 65.000 euro, dar nu a inregistrat la ANAF Hunedoara aceasta
obligatie, drept pentru care societatea a fost incarcata cu datorii în suma de 8.885 lei TVA şi 4.851 lei impozit pe
dividende pentru banii ridicati din societate de catre administratorul societatii. În drept: a invocat prevederile art. 169,
lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2014. În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri. Legal citat, cu copia cererii de chemare
în judecată, pârâtul nu a depus întâmpinare. Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de textele legale invocate,
judecătorul sindic retine următoarele: Prin sentinţa civilă nr. 86/F/12.03.2020, judecătorul sindic a admis cererea
formulată de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Hunedoara şi, în consecinţă, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, fiind numit
administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Bratu Daniela. Prin raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare SC Marmoaniel SRL ( filele 35-36), lichidatorul judiciar
arată următoarele Datorita faptului că până în acest moment nu am intrat în posesia documentelor contabile ale societăţii
iar pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice nu apare nici un Bilant publicat în Monitorul Oficial, iar ultima modificare
apare la data de 17.08.2012, nu putem prezenta indicatorii economici. Deoarece administratorul societăţii nu s-a
prezentat cu actele și informațiile prevăzute de art. 67, alin. 1 din lege, lichidatorul judiciar nu poate să se pronunţe
asupra răspunderii unei persoane pentru starea de insolvenţă a societăţii. După ce se vor identifica şi alte aspecte cu
privire la prevederile art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, vom putea stabili concret care sunt
cauzele intrării în insolvenţă a debitoarei, dacă aceasta se datorează unor circumstanţe obiective sau nu şi dacă este
imputabilă persoanelor care s-au aflat în conducerea debitoarei.” De la data întocmirii acestui raport 21.04.2020,
lichidatorul judiciar nu a mai întocmit o completare a acestuia. Potrivit art. 169 alin. 1 Legea nr. 85/2014 La cererea
administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al
debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate
cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii,
precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; c) a
dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi d)
au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea;" În materia răspunderii întemeiată pe dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014, literatura de
specialitate şi jurisprudenţa au statuat că răspunderea speciala instituita de acest text de lege are elementele răspunderii
civile delictuale (fapta ilicită, prejudiciu, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăţie) care trebuie
dovedite şi nu prezumate. Caracterul special al răspunderii reglementate de art. 169 din Legea nr. 85/2014 constă în
aceea că textul de lege delimitează printr-o enumerare exhaustivă categoria faptelor considerate nelegitime, prejudiciul -
care este acela al provocării stării de insolvenţă a debitoarei - şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu. Pentru
ipoteza prevazută de art. 169 alin. 1, lit a, legea permite posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a organelor de
conducere a societatii debitoare atunci când au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în
cel al unei alte persoane”. Art. 169 alin. 1, lit. a) nu instituie o prezumţie a vinovăţiei şi a legăturii de cauzalitate între
fapta ilicită şi insolvenţă, întrucât aceasta ar însemna o îndepărtare nejustificată de litera şi spiritul art. 249 din Codul de
procedură civilă, care instituie sarcina probei asupra celui care invocă o anume stare de fapt. Atragerea răspunderii
membrilor organului de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi a oricăror alte persoane care au
contribuit la starea de insolvenţă a debitorului pe temeiul art. 169 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014 are în vedere
situaţia în care aceştia au dispus continuarea activităţii debitoarei în interesul lor personal în condiţiile în care activitatea
acesteia ducea în mod inevitabil la încetarea de plăţi. Toate aceste aspecte, şi care constituie condiţiile atragerii
răspunderii membrilor organului de conducere pe acest temei, se impun a fi dovedite de către reclamant, în speţă, de
către lichidatorul judiciar, în mod cumulativ, lipsa uneia dintre ele făcând ca textul să nu devină aplicabil şi, ca atare,
răspunderea să nu fie antrenată. Printre condiţiile menţionate se numără şi aceea a interesului personal al
administratorului pentru continuarea activităţii debitoarei, interes care nu a fost însă dovedit în cauză, lichidatorul
nefiind în măsură să indice care era interesul urmărit de pârât pentru continuarea activităţii debitoarei, care ducea în
mod vădit la insolvenţă şi care era natura acestuia, continuarea pur şi simplu a activităţii societăţii nefiind suficientă.
În situaţia în care condiţia interesului personal al pârâtului administrator social în continuarea activităţii nu este
îndeplinită, urmează că nu este îndeplinită nici condiţia ca prin continuarea activităţii societăţii (în interes personal)
societatea să fi ajuns în încetare de plăţi, chiar dacă, în fapt, acest efect s-a produs, societatea ajungând în insolvenţă, dar
din cu totul alte cauze. Lichidatorul judiciar a indicat factorii care au condus societatea la încetare de plăţi, şi care nu ţin
de interesul personal al pârâtului, în fapt, cauzele de natură managerială privind activitatea societăţii neintrând sub
autoritatea răspunderii instituite de art. 169 alin. 1 lit. a-h din Legea nr. 85/2014, nefiind prevăzute în conţinutul
acestora. Diminuarea gajului general al creditorilor, afectarea în acest mod a patrimoniului societar constituie, într-
adevăr, o acţiune contrară interesului social, însă acest grad de probabilitate trebuie să se extindă la nivelul unei
prezumţii simple şi în ceea ce priveşte fapta pentru care se solicită angajarea răspunderii. Activitatea de folosire a
bunurilor sau creditelor societăţii debitoare, de deturnare sau ascundere a bunurilor societăţii debitoare, ce constituie
latura obiectivă a faptei prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a din lege, presupune săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se
deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă,
respectiv în interes propriu sau în cel al unei alte persoane. De asemenea, folosirea constă în întrebuinţarea temporară a
unui bun sau a mai multor bunuri ori a creditului debitorului sau scoaterea bunului din patrimoniul debitorului şi
trecerea acestuia în stăpânirea unei alte persoane. Din înscrisurile dosarului rezultă că, în cauză, nu a fost realizată
notificarea societății debitoare în urma depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către creditorul fiscal,
pârâtul asociat unic și administrator social nefiind notificat la domiciliu. Astfel, în măsura în care nu s-a adus la
cunoștința pârâtului obligația predării activului nu se poate reține că fapta imputată, care nu a fost totuși dovedită în
acest context, poate fi pusă în relaţie cauzală, pe de o parte, cu acea parte a pasivului care constă în obligaţiile (creanţele
creditorilor), pe care societatea nu le-a putut plăti în această perioadă. Având în vedere aceste considerente, în cauză nu
s-a dovedit că pârâtul ar fi folosit activele societăţii în interes personal, mărind starea de insolvabilitate a debitoarei în
legătură directă cu starea finală de insolvenţă şi faliment. Chiar dacă teza a doua a textului art. 169 alin. 1 lit. d din
Legea nr. 85/2014 prezumă culpa pârâtului în săvârşirea faptei imputate, precum şi legătura de cauzalitate între faptă şi
prejudiciu până la dovada contrară, în situaţia nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau
lichidatorul judiciar, în speță, judecătorul sindic apreciază că, în contextul cauzal, s-a răsturnat prezumția că prin această
nepredare a evidenţelor contabile s-a urmărit ascunderea atât a cauzelor reale ale insolvenţei, cât şi a activului faptic,
notificarea predării acestor înscrisuri nefiind realizată. Deşi lichidatorul judiciar apreciază că prin nepredarea
documentelor contabile se naşte prezumţia de săvârşire a faptei prevăzute de lit. d, respectiv că, pârâtul nu ar fi ţinut
contabilitatea în conformitate cu legea, judecătorul sindic apreciază că nepredarea documentelor contabile nu
echivalează cu ţinerea neconformă a contabilităţii şi astfel nu are aptitudinea, în absenţa altor elemente cu care să se
coroboreze, de a da naştere stării de insolvență, or, singura dovadă a notificării o reprezintă menţiunea din cuprinsul
raportului privind cauzele care au condus la insolvenţă, fizic, această notificare nu a fost depusă. Simpla indicare a
acestui text legal, în lipsa indicării în concret a faptelor respective şi a probării afirmaţiilor, în acord cu art. 249 din
Codul de procedură civilă, nu este suficientă pentru ca judecătorul sindic să reţină ca întrunite condiţiile pentru
atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului. Prin urmare, considerentele evidenţiate au format convingerea instanţei
asupra netemeiniciei cererii de chemare în judecată promovată reţinând că nu sunt întrunite toate condiţiile necesare
pentru antrenarea răspunderii speciale a administratorului astfel că judecătorul sindic va respinge cererea în baza art. 45
alin 1, lit h), raportat la art. 169, lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2014. Fără cheltuieli de judecată.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:


Respinge cererea de antrenare a răspunderii formulată de reclamantul Cabinet Individual de Insolvenţă Bratu Daniela,
cu sediul în Şoimuş, nr. 295, jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Marmoaniel SRL, în
contradictoriu cu pârâtul Donţu Daniel, cu domiciliul în Simeria, str. Ioan Slavici, nr. 9, jud. Hunedoara. Fără cheltuieli
de judecată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, prin publicare în BPI. Cererea de apel se
depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,
azi, 01 iulie 2021.
Judecător sindic, Grefier,
Rădoi Ionela Simona Murariu Angela Rodica
În concediu de odihnă. În concediu de odihnă
În temeiul art. 426 alin. 4 Cpc În temeiul art. 426, alin. 4 cpc,
semnează preşedinte Tribunal Hunedoara semnează grefierul şef
Conta Mihaela Aurelia Cadar Elena Voichiţa

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARAMEDPHARM SRL, cod unic de înregistrare: 18059965
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor
și planul de distribuire pentru debitorul SC MARAMEDPHARM SRL
Nr. 706, Data:26.07.2021
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 2027/100/2017, Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător sindic: Elena Leonora Husar.
2.Arhiva/registratura instanței: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureș, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanței: luni-vineri 08,00-12,00.
3.Debitor: SC MARAMEDPHARM SRL, C.U.I. 18059965, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 12A, județul
Maramureș, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J24/1730/2005.
4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. București, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramureș, nr. înregistrare în RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentată prin Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MARAMEDPHARM SRL, conform
Sentinței civile nr.1867/22.11.2018 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2027/100/2017, în temeiul art. 42din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică:
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor și planul de distribuire
pentru debitorul SC MARAMEDPHARM SRL
I. Aspecte prealabile
În urma derulării procedurii de valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului au fost valorificate două
mijloace de transport (Volskwagen Beetle și Lexus) și un televizor LG, prețul obținut fiind de 31.785,00 lei.
De asemenea, de la data deschiderii procedurii de faliment a fost încasată suma de 10.000,00 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecată.
Totalul sumelor încasate în cursul procedurii este de 41.785,00 lei.
Au fost efectuate plăți în valoare totală de 2.545,70 lei, reprezentând:
-1.200,00 lei contravaloarea serviciilor de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitorului;
-835,70 lei reprezentând 2% către UNPIR, conform art. 39, alin. (7), lit, b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență;
-510,00 lei comisioane bancare;
Având în vedere că la data deschiderii procedurii generale de faliment disponibilitățile debitorului erau în valoare de
1.719,17 lei, ținând cont de încasările și plățile efectuate, la data prezentului raport disponibilitățile debitorului sunt în
cuantum de 40.958,47 lei, care se compune din:
-16.807,00 lei sume rezultate din valorificarea garanției creditorului Banca Transilvania SA
-24.151,47 lei sume negarantate.
Asupra autoturismului Lexus este notată ipotecă mobiliară în favoarea creditorului Banca Transilvania SA, motiv pentru
care la distribuirea sumelor obținute din valorificarea acestuia sunt aplicabile dispozițiile art. 159 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Raportat la situația garanțiilor, situația valorică și procentuală a sumelor garantate/negarantate se prezintă astfel:
Tabel 1
Valoare Pondere
Situația sumelor garantate/negarantate
(lei) (%)
Bunuri garanția Banca Transilvania SA 17.150,00 39,42%
Sume negarantate + sold initial 26.354,17 60,58%
TOTAL 43.504,17 100,00%
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

II. Aplicarea cotei UNPIR


Din prețul de vânzare a bunurilor garantate/negarantate s-a achitat anterior către UNPIR procentul de 2% conform
dispozițiilor art. 39, alin. (7), lit, b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, astfel cum este prezentat mai jos:
Tabel 2
2% cf. art.4,
Valoare de vânzare fără Valoare
alin. (6), lit.
Denumire creditor TVA rămasă
c)
(lei) (lei)
(lei)
Bunuri garanția Banca Transilvania SA 17.150,00 16.807,00 343,00
Sume negarantate 24.635,00 24.143,30 492,70
TOTAL 41.785,00 40.949,30 835,70
III. Cheltuieli care vor fi suportate/deduse pro rata din disponibilul de 40.958,47 lei
III.1 Onorariul lunar al practicianului în insolvență– 31.832,50 lei
-onorariul lunar al administratorului judiciar provizoriu până la prima adunare a creditorilor, respectiv pentru perioada
iulie-august 2017, este în valoare de 476,00 lei, calculat astfel: 2 luni x 200,00 lei/lună + TVA = 400,00 lei + TVA =
476,00 lei;
-onorariul lunar al administratorului judiciar, aferent perioadei de observație după prima adunare a creditorilor,
respectiv pentru perioada septembrie 2017 -noiembrie 2018, este în valoare de 892,50,00 lei, calculat astfel: 15 luni x
50,00 lei/lună + TVA = 750,00 lei + TVA = 892,50 lei;
-onorariul lunar al lichidatorului judiciar aferent perioadei decembrie 2018 – iulie 2021, în valoare de 30.464,00 lei,
calculat astfel: 32 luni x 800,00 lei/lună + TVA =25.600,00 lei + TVA =30.464,00 lei;
Onorariul lunar de 31.832,50 lei va fi dedus pro rata din sumele cuvenite creditorilor (conform tabel 1), astfel:
Tabel 3
Sumă
Onorariu lunar Procent pro suportată
Situația sumelor garantate/negarantate
(lei) rata prorata
(lei)
Bunuri garanția Banca Transilvania SA 31.832,50 39,42% 12.548,37
Sume negarantate 31.832,50 60,58% 19.284,13
TOTAL 100,00% 31.832,50
III.2 Recuperare sume avansate de către lichidatorul judiciar – 1.163,34 lei
Suma de 1.163,34 lei reprezintă sume avansate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii și care urmează a fi
recuperate. Acestea se compun din: cheltuieli de publicitate – 365,33 lei și cheltuieli poștale – 798,01 lei, conform
documentelor justificative anexate prezentului raport și pentru care sunt aplicabile dispozițiile art. 39, alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Sumele avansate în procedură de către lichidatorul judiciar în valoare de 1.163,34 lei vor fi deduse pro rata din sumele
cuvenite creditorilor (conform tabel 1), astfel:
Tabel 4
Sumă
Sumă totală suportată suportată
Procent
Situația sumelor garantate/negarantate prorata individual
prorata
(lei) prorata
(lei)
Bunuri garanția Banca Transilvania SA 1.163,34 39,42% 458,59
Sume negarantate 1.163,34 60,58% 704,75
TOTAL 100,00% 1.163,34
IV. Cheltuieli care vor fi suportate individual
IV.1 Onorariul de succes al lichidatorului judiciar – 257,90 lei
Onorariul de succes al lichidatorului judiciar este în procent de 2% + TVA din sumele distribuite creditorilor, calculate
astfel:
10.835,97 lei x 2% + TVA = 216,72 lei +TVA = 257,90 lei
Suma de 10.835,97 lei este determinată astfel: 40.950,30 lei (sumă rămasă după reținerea cotei de 2% UNPIR ) –
31.832,50,00 lei (onorariu lunar), conform tabelului de mai jos:
Tabel 5
Onorariul suportat
Baza calcul onorariu
individual
Situația sumelor garantate/negarantate de succes
(2%+ TVA)
(lei)
(lei)
Bunuri garanția Banca Transilvania SA 4.258,63 101,36
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

Onorariul suportat
Baza calcul onorariu
individual
Situația sumelor garantate/negarantate de succes
(2%+ TVA)
(lei)
(lei)
Sume negarantate 6.577,34 156,54
TOTAL 10.835,97 257,90
Având în vedere cele prezentate mai sus situația sumelor rămase de plată după scăderea din disponibilul de 40.958,47
lei a sumelor din tabelele 3, 4 și 5 se prezintă, astfel:
Tabel 6
Onorariu Sume rămase
Disponibil Onorariu
lunar + sume după scăderea
Situația sumelor garantate/negarantate existent de succes
avansate cheltuielilor
(lei) (lei)
(lei) (lei)
0 1 3 4 5 (1-2-3-4)
Bunuri garanția Banca Transilvania SA 16.807,00 101,36 13.006,96 3.698,68
Sume negarantate 24.151,47 156,54 19.988,88 4.006,05
TOTAL 40.958,47 257,90 32.995,84 7.704,73
V. Distribuirea sumelor către creditori
V.1 Distribuirea sumelor garantate conform art. 159 din Legea nr. 85/2014
Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 159 din Legea nr. 85/2014, se propune distribuirea
către creditorul garantat Banca Transilvania SA a sumei de 3.698,68 lei (vezi Tabel 6), astfel:
Tabel 7
Valoare Creanță
Sumă propusă Grad de
creanță rămasă
Denumire creditor pentru plată acoperire
garantată neachitată
(lei) (%)
(lei) (lei)
Banca Transilvania SA 46.250,00 3.698,68 42.551,32 8,00%
TOTAL 46.250,00 3.698,68 42.551,32
Se previzionează suma de 4.006,05 lei pentru cheltuieli viitoare cu derularea procedurii.
Lichidator judiciar,
PARETO GRUP IPURL Asociat coordonator Iancu Liana Gabriela

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LAZAR SRL, cod unic de înregistrare: 1236027
Convocare adunare creditori
Nr. 302/29.07.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 49/1371/2017, Tribunal Specializat Mureș, Judecător-sindic Orza Raluca Ioana
2.Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Specializat Mureș, Tg-Mureș, str. Justiției nr. 1, jud. Mureș, tel:
0265/262.010; programul arhivei/registraturii instanței: luni-vineri 8 - 12
3.1. Debitor: Societatea LAZĂR SRL Reghin, cu sediul în Reghin, str. Salcâmilor nr. 37, jud. Mureș, înregistrată la
O.R.C. Mureș sub numărul J26/77/1991, având CUI 1236027.
3.2. Administrator special d-nul LAZĂR CORNEL.
4.Creditor: listă anexă creditori
5.Lichidator judiciar: GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L., cod de identificare fiscală RO 12569213; sediul social:
Tg-Mureș, str. Ștefan cel Mare nr. 6, ap. 1, jud. Mureș; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 2104;
tel/fax 0265 267340; 0265 267761; e-mail generalmir_consult@yahoo.com; nume și prenume reprezentant lichidator
judiciar persoană juridică Cătană Cristian.
6.Subscrisa: GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al Societății LAZĂR SRL Reghin,
cu sediul în Reghin, str. Salcâmilor nr. 37, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. Mureș sub numărul J26/77/1991, având
CUI 1236027, numit prin Sentința nr. 35 din 31.01.2018, pronunțată de către Judecătorul sindic în dosar nr.
49/1371/2017 al Tribunalului Specializat Mureș, convoacă adunarea creditorilor debitorului: Societatea LAZĂR SRL
Reghin
Ședința Adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
Adresa str. Ștefan cel Mare nr. 6, ap. 1, Tg-Mureș, jud. Mureș
Data 12.08.2021, Ora 10³°
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul Ședinței comitetului creditorilor prin împuterniciți, cu procur. specială și
legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul
unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar
sau lichidatorului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.
Salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a
creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea ofertei de cumpărare a imobilelor situate în Reghin, str. Salcâmilor nr. 37, jud. Mureș, constând în:
- Parcelă teren în suprafață de 1.443 mp, cu sediu administrativ și atelier;
- Parcelă teren în suprafață de 6.247 mp, cu fabrică de cărămidă;
- Parcelă teren în suprafață de 28.828 mp, cu fabrică de gresie;
precum și a bunurilor mobile, constând în:
- utilajele folosite în procesul de producție;
- racord gaz;
- racord electric;
- rețele electrice;
- instalațiile electice;
aparținând debitoarei falite Societatea LAZĂR SRL Reghin, depusă de către d-l Popescu Laurențu, în sumă de 630.000
Euro + TVA.
Informații suplimentare
Potrivit Regulamentului de vânzare, aprobat de către creditori și a hotărârii creditorilor din data de 26.11.2020, în
prezent se organizează licitații pentru cele 3 imobile aparținând debitoarei falite, la prețul de 1.392.691 Euro + TVA, iar
pentru bunurile mobile, prețul de pornire al licitațiilor este de 581.877 Euro + TVA.
Prețul oferit de către d-l Popescu Laurențu, reprezintă un procent de 31,9% din prețul de pornire al licitațiilor din
prezent și un procent de 22,29% din prețul de evaluare.
Lista anexa creditori
Societatea LAZĂR SRL Reghin
DENUMIRE ADRESA
1 M.F.P. prin DGRFP Brașov Brașov, str. M Kogalniceanu nr. 7, Brasov
2 E.ON Energie România Tg Mures, b-dul Pandurilor nr. 42, et. 2, jud. Mureș
3 RA Aquaserv Tg Mures, str Kos Karoly nr 1
4 Primaria Reghin Reghin, str. Petru Maior nr. 41, jud Mures
5 Arabesque SRL Tg Mures, str. Barajului nr 3, jud. Mures
6 Asociația GS1 Romania București, str. Mexic nr. 13, sector 1
7 CAMERA DE COMERȚ Primăriei 1 Tîrgu Mureș jud.Mures
8 CERASIL SA București, B Dul Preciziei nr. 1, et 4, sectoe 6
DACHSER ROMANIA SRL prin av. Ghita București, B dul Ion Mihalache nr. 65, corp A, et 3, ap. 7, sector
9
Cristian 1
10 DRAGOMIR COMERT SRL Str. LIBERTATII 52 Târgu Secuiesc jud.Covasna
11 DRUMURI SI PODURI COVASNA Str. TIGARETEI 44 Sfântu Gheorghe jud.Covasna
12 DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL Sf.Gheorghe, str. Constructorilor nr.11 jud.Covasna
13 EFE IMPEX 72 SRL Str. PARULUI 32 București
14 GELU TRANSEXPLOR SRL IBANESTI Str. PRINCIPALA 45 Bradetelu jud.Mures
15 GOSPODARIE COMUNALA Str. BANKI DONATH 27 Sfântu Gheorghe jud.Covasna
16 HEWIROTECH SRL Str. DEPOZITELOR 4 Târgu Mureș jud.Mures
HOLCIM(ROMANIA) SA, av. Simona Liliana
17 București, calea Floreasca 39, et 4, sect.1
Puscaciu
18 HUNNEBECK ROMANIA SRL CĂPUȘU MARE 310 Căpusu Mare jud.Cluj
19 INDRA IMPORT EXPORT SRL Str. Livezeni 2 A Târgu Mureș jud.Mures
LEROY MERLIN ROMANIA SRL prin av. Dan
20 Str, Raspantilor nr. 31, sector 2 București
Mihai
21 MILANO LOGISTIC SRL Str. EMIL RACOVITA 54 Șuncuiuș jud.Bihor
22 MOLDVIO COM SRL Reghin, str. Pandurilor, nr.113A jud.MS
23 MUNICIPIUL TG.SECUIESC Gábor Áron 24 TÂRGU SECUIESC jud.Covasna
24 PREMIUM LUBRICANTS SA București, calea Floreasca 169A, cladirea A sect.1
25 RAGCL REGHIN Reghin, str. Apalinei nr.93/A jud.MS
RAPSODIA COM SRL REGHIN prin av. Catana
26 Str. Mihai Viteazu nr. 17 Reghin jud.Mures
Carmen
Tg Mures, clădirea Multinvest Business Center 2, str. Gh Doja
27 RCS & RDS SA
nr. 64-68, jud. Mures
28 S.C.P. COSTEA SI ASOCIATII Str. Justiției 4/A Tîrgu Mureș jud.Mures
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13071/30.07.2021

DENUMIRE ADRESA
29 TIGER SECURITY SRL Str. PRIMAVERII 667 Cristesti jud.Mures
30 VLAD SPEDITION TRANS SRL Str. Armatei 54 TARNAVENI jud.Mures
COLOROBBIA ESPANA S.A prin av. Mihaela
31 Corbeanca, str. Soarelui nr. 9, Ilfov
Găvenea
Spania,ONDA(Castellon) Av. Real de Extremadura 11-13, P.O.
32 COLORONDA SL
Box 187, 12200
33 SACMI IMOLA S.C. Italia, Via Selice Prov.le 17/a, 40026 imola (Bologna)
34 Lazăr Ioan Nicolae
35 Lazăr Cornel
36 Lazăr Marcel
37 Lazăr Maria
38 Lazăr Ioan
39 CEC Bank TG MURES Tg Mures B-dul 1 Decembrei 1918, nr. 1, jud. Mures
40 Ro Credit IFN SA Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Maramures
41 Lazar Florina Lacramioara
București, B-dul Primaverii nr. 19-21, et 3, ap. A32-A33, B34,
42 MET ROMANIA ENERGY MARKETING SRL
B35-37, sector 1
Lichidator judiciar,
GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L,
prin Cătană Cristian

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PREMIUM SOLUTIONS FOR PHONES S.R.L., cod unic de înregistrare: 39872390
Tribunalul Timiș
Dosar Nr: 1531/30/2020
Termen: 14.10.2021
Subscrisa, SCP M.B.S. INSOLV CONSULT SPRL prin as. coord. av. Șchiopescu Budacă Elena-Magdalena în calitate
de lichidator judiciar al SC Premium Solutions For Phones SRL- în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în sat
Cenei, com. Cenei, nr.26, camera 1, jud. Timiș, avand CUI 39872390 și numar de înmatriculare la ORC Timiș
J35/3153/2018, am intocmit urmatorul:
Proces verbal
Încheiat cu ocazia adunării generale
a creditorilor SC Premium Solutions For Phones SRL
Nr.inreg.1291/30.07.2021
Pentru azi, 30.07.2021 orele 10:00 a fost convocata Adunarea Generala a Creditorilor SC Premium Solutions For
Phones SRL la biroul lichidatorului judiciar în loc. Timișoara, strada Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 4/A/I, cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Supunerea spre aprobare a ofertei de cumparare avand ca obiect stocul de marfa aflat în patrimoniul societatii, oferta
formulata de Roba Tiberius-Cosmin, la valoarea de 3000 lei + TVA.
Pentru prezenta sedinta, a fost inregistrat urmatorul vot prin corespondenta:
- AJFP Timis (3,80% din totalul creantelor inscrise în tabelul definitiv consolidat de creante)
Pe cale de consecinta, se constata neindeplinite conditiile de cvorum prevazute la art. 49 alin.1) coroborat cu alin.2 lit.
e) din Legea 85/2014.
Se incheie prezentul proces-verbal în 2 exemplare, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei.
Anexam votul receptionat prin corespondenta.
Lichidator judiciar,
SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL
*

* *
EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13071/30.07.2021 conţine 14 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14

S-ar putea să vă placă și