Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 15498 - Luni, 20.09.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea MODERNA TEAM BUILDING SRL .......................................................................................................... 2

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea AGREGATE PROFCON SRL ...................................................................................................................... 3
2. Societatea SMART EUROCONSTRUCT SRL ............................................................................................................. 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea GLOBAL IMOB CONS SRL ....................................................................................................................... 4
2. Societatea INNOVA COM SRL ..................................................................................................................................... 6

Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea AMC SERVICE SRL .................................................................................................................................... 7
2. Societatea CONSTRUCT SHOP SRL .......................................................................................................................... 17
3. Societatea VISTERIA INDUSTRIES SRL .................................................................................................................. 19

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea AD SISTEM STUDIO SRL ........................................................................................................................ 21
2. Societatea PROMASTER INTERCAR S.R.L. ............................................................................................................. 22
3. Societatea UBI LUCAN SRL ....................................................................................................................................... 22

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea RADION GMBH 21 SRL ........................................................................................................................... 23

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA......................................................................................... 24

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MODERNA TEAM BUILDING SRL, cod unic de înregistrare: 31974646
Convocare adunare creditori
Număr: 1450 Data emiterii:20.09.2021
In atentia creditorilor: CEC BANK SA; D.G.R.F.P. T. - A.J.F.P. Arad; PRIMARIA MUNICIPIUL ARAD;
CONSTNELU SRL; WEST CREDIT LEASING IFN;PRODCOM ANDANTE SRL; MIRADA CONSTRUCT
SRL;STERIE GHEORGHE-TEODOR;
1.Date privind dosarul:Numărdosar:1450/108/2018,Tribunal Arad, Secția Civilă. Judecător-sindic:ANA SERBAN.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Gen V. Milea, nr. 2-4, Arad, Programul arhivei/registraturii instanței 8.30-10.30.
3.Debitor SC MODERNA TEAM BUILDING SRL cu sediul social în Arad, str. Cuza Voda, nr.10, Et.parter, Ap.19,
jud.Arad, CUI:31974646, J2/747/2013.
4.Lichidator judiciar: NEVCOM INSOLVENCY I.P.U.R.L. cu sediul în Arad, str. Carol Davilla, nr. 10, Et.P, Ap.1,
Jud. Arad, înregistrată în tabloul UNPIR sub nr. RFO II-0647, Tel:0727-704 201 reprezentată prin asociat coordonator
NIȚU-CZANK ELISABETA VERONICA.
5.Subscrisa NEVCOM INSOLVENCY I.P.U.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MODERNA
TEAM BUILDING S.R.L desemnat prin Incheierea civilă nr.786 din data de 07.11.2018 pronuntatata de Tribunalul
Arad, secția Civilă în dosarul 1450/108/2018, în temeiul. 47 și următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolventa
 din oficiu
Convoacă adunarea creditorilor

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Debitorului: SC MODERNA TEAM BUILDING SRL


Adunarea creditorilor va avea loc la NEVCOM INSOLVENCY I.P.U.R.L.
Adresa: Arad, str. Carol Davilla, nr. 10, et.P, ap. 1, jud. Arad
Data: 28.09.2021 respectiv 29.09.2021
Ora:14:00
„Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității."
„ Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își
exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. La ședințele creditorilor, salariații
debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanțelor
reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin."
Ordinea de zi:
1. Prezentarea/aprobarea Ofertei de pret nr.1449/20.09.2021, privind achizitionarea bunului imobil denumit SPATIU
COMERCIAL situat în Arad, str. Cuza Voda, nr.10, et.P, apartinand debitoarei SC MODERNA TEAM BUILDING
SRL.
2. Diverse.
Mențiune: materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar sau
comunicate la cerere creditorilor debitoarei.
Prezența la sedință, va fi confirmată la nr. telefon 0727-704-201, fax 0257-228-781 sau email office@nevcom.ro până
în data de 28.09.2021 respectiv 29.09.2021, ora :10:00
Semnătura:
Nevcom Insolvency I.P.U.R.L.

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGREGATE PROFCON SRL, cod unic de înregistrare: 30107816
Proces-verbal adunare creditori la SC Agregate Profcon SRL
Nr. 574/17.09.2021
1.Număr dosar: 3016/111/2021, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a, civila, Judecător sindic: Iren Varga
2.Debitor: SC Agregate Profcon SRL, cu sediul în Oradea, str. Constantin Tănase, nr.41, jud. Bihor, având Cod Unic de
Înregistrare 30107816, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/638/2012.
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Orbai Florica Camelia, cod identificare fiscală 21191400, Tel:
0720400295, E-mail: lichidare.orbai@gmail.com, cu sediul în str. General Gheorghe Magheru, nr 5., bl. BM1, ap.11,
Oradea, Bihor, nr. Tabel UNPIR 1B5052.
4.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Orbai Florica Camelia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Agregate Profcon SRL, comunică: Procesul-verbal al adunării creditorilor SC Agregate Profcon SRL, cu următorul
cuprins: Proces-verbal încheiat azi 17.09.2021, cu ocazia adunării creditorilor debitoarei SC Agregate Profcon SRL,
societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în Oradea, str. Constantin Tănase, nr.41, jud. Bihor. Ordinea de
zi cuprinde: desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea ofertei financiare a
lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar Orbai Florica Camelia este prezent. Niciunul dintre creditorii debitoarei,
legal convocaţi, nu s-a prezentat. Concluzii: În aceste condiții lichidatorul judiciar constată ca se află în imposibilitatea
de a ține ședința pentru lipsa cvorumului minim, prevăzut de lege. Declară închisă ședința creditorilor și întocmește
prezentul proces verbal (2 exemplare), încheiat azi 17.09.2021
Cabinet Individual de Insolvenţă Orbai Florica Camelia

2. Societatea SMART EUROCONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24398150


Notificare privind tabelul definitiv al creanțelor
Nr.: 12/16.09.2021
1.Date privind dosarul: 3530/111/2020, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian.
2.Debitor: SC Smart Euroconstruct SRL cu sediul social în mun. Oradea, str. Independenței, nr. 7-9, jud. Bihor, CUI
24398150, J5/1412/2009.
3.Lichidator judiciar: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, str. Cuza Vodă, nr. 50/A, loc. Oradea, jud. Bihor, nr. RFO
II - 0162, tel/fax 0359/175824, e-mail eurexpert.lichidari@gmail.com.
4.Subscrisa Eurexpert IPURL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Smart Euroconstruct SRL
conform Încheierii nr. 330/F/CC/2020 din data de 27.11.2020, pronunțată de Tribunalul Bihor, în dosarul
3530/111/2020, în temeiul art. 110 alin. 3 din Legea 85/2014, notifică:
5.Depunerea tabelului definitiv al creanțelor pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Temei juridic: art. 112 alin. 1 din Legea 85/2014.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Tabel definitiv al creanțelor SC Smart Euroconstruct SRL


Procent Procent
Creanță
Nr. Creanță creanță creanțe Obs.
Denumire creditor definitivă Caracteristici
crt solicitată / lei din total din Note
admisă / lei
creanțe categorie
72.090,00 72.090,00 Garantată
1 A.J.F.P. - Bihor 4,53 27,89 Nota 1
lei lei art. 159 pct. 3
Porsche Bank 47.115,18 47.115,18 Garantată
2 2,96 18,23 Nota 2
România SA lei lei art. 159 pct. 3
Societate de microfinanțare 139.237,44 139.237,44 Garantată
3 8,75 53,88
IFN Romcom SA lei lei art. 159 pct. 3
Total categorie creanțe 258.442,62 258.442,62
100,00
garantate lei lei
1.065.325,00 1.065.325,00 Bugetară
4 A.J.F.P. - Bihor 66,94 99,85
lei lei art. 161 pct. 5
Primăria Municipiului 1.588,00 1.588,00 Bugetară
5 0,10 0,15
Oradea lei lei art. 161 pct. 5
Total categorie creanțe 1.066.913,00 1.066.913,00
100,00
bugetare lei lei
7.549,05 7.549,05 Chirografară
6 Adeplast SRL 0,47 2,84
lei lei art. 161 pct. 8
5.799,42 5.799,42 Chirografară
7 Beton Construct SRL 0,36 2,18
lei lei art. 161 pct. 8
8 17.462,51 - Chirografară
Euro Man Instal SRL - -
lei lei art. 161 pct. 8
208.380,86 208.380,86 Chirografară
9 Holcim România SA 13,09 78,30
lei lei art. 161 pct. 8
25.678,25 25.678,25 Chirografară
10 Neon Lighting 1,61 9,65
lei lei art. 161 pct. 8
12.050,28 12.050,28 Chirografară
11 Pantano SRL 0,76 4,53
lei lei art. 161 pct. 8
Telekom România Mobile 6.665,89 6.665,89 Chirografară
12 0,42 2,50
Communications SA lei lei art. 161 pct. 8
Total categorie creanțe 283.586,26 266.123,75
100,00
chirografare lei lei
Total 1.608.941,88 1.591.479,37
100,00
Creanțe lei lei
Nota 1: Creanța A.J.F.P. - Bihor în valoare de 72.090,00 lei a fost înscrisă în categoria creanțelor garantate până după
identificarea și evaluarea garanțiilor.
Nota 2: Creanța Porsche Bank Romania SA în valoare de 47.115,18 lei a fost înscrisă în categoria creanțelor garantate
până după identificarea și evaluarea garanțiilor.
Eurexpert IPURL – ing. Herlea Ioan

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GLOBAL IMOB CONS SRL, cod unic de înregistrare: 22088896
Proces – verbal al sedintei adunării creditorilor
Nr.: 196 Data emiterii: 15.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 24447/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B, sector 6, Număr de telefon
021.408.36.00, programul arhivei/registraturii instanței 9.30-14.00.
3.Debitor: GLOBAL IMOB CONS SRL, număr de înregistrare în Registrul comerțului J40/13292/2007, cod de
identificare fiscală 22088896, sediul în București, str. Drumul Taberei nr. 35, Bloc F5, Scara 2, ap. 36, sector 6.
4.Creditori: Milanovici Ionuț Romică.
5.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL
Cod de identificare fiscală 22485179, sediul social București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrarea din str. G-
ral General Candiano Popescu)
Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II 0327/2007, Tel/Fax: 021.335.00.18/021.335.03.06
E-mail: office@finecoinsolvency.ro
6.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GLOBAL IMOB CONS
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

SRL, conform hotărârii din data de 25.10.2016, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr.
24447/3/2016,
Proces – verbal
al sedintei adunării creditorilor
Global Imob Cons SRL
Încheiat azi, 15.09.2021
Subscrisa FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GLOBAL IMOB CONS SRL,
conform hotărârii din data de 25.10.2016, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr.
24447/3/2016, am convocat Adunarea creditorilor pentru data de 15.09.2021, orele 17.30, la sediul lichidatorului
judiciar.
Convocarea a fost publicată în B.P.I. nr. 14497/03.09.2021.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
Punctul 1). Prezentarea raportului de evaluare a bunului imobil – teren intravilan în suprafață de 1.373 mp, situat în
Mun. Sibiu, proprietatea societății debitoare, întocmit de evaluatorul angajat;
Punctul 2). Prezentarea și aprobarea regulamentului de vânzare a bunului imobil - teren intravilan în suprafață de 1.373
mp, situat în Mun. Sibiu aflat în proprietatea societății debitoare;
Punctul 3). Aprobarea tipului de vânzare a bunului imobil - teren în suprafață de 1.373 mp, situat în Mun. Sibiu, pornind
de la valoarea stabilită prin raportul de evaluare și în conformitate cu regulamentul de vânzare întocmit de lichidatorul
judiciar.
Conform tabelului definitiv al creanțelor, situația creanțelor este următoarea:
Nr.
Denumire creditor Sumă acceptată (Lei) Rang Caracterul creanței
crt.
Art. 161, pct.
1 Milanovici Ionuț Romică 621.363,06 Chirografară
10 lit. a)
TOTAL CREANȚE 621.363,06
La ședința Adunării creditorilor s-a prezentat unicul creditor înscris la masa credală, Milanovici Ionuț Romică,
identificat cu C.I. seria RK, nr. 475381, eliberată de S.P.C.E.P. sector 6 la data de 18.12.2019.
Lichidatorul judiciar constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în sensul
că este prezent creditorul deținând 100% din valoarea totală a masei credale.
Prin urmare, ședința Adunării creditorilor poate avea loc și se pot adopta decizii cu privire la ordinea de zi.
Lichidatorul judiciar acordă cuvântul creditorului prezent cu privire la ordinea de zi a ședinței.
Creditorul Milanovici Ionuț Romică exprimă următorul vot:
”Punctul 1. - Am luat act de raportul de evaluare a bunului imobil – teren intravilan în suprafață de 1.373 mp, situat în
Mun. Sibiu, proprietatea societății debitoare, întocmit de evaluatorul angajat.
Punctul 2. - Am luat act și aprob regulamentul de vânzare a bunului imobil - teren intravilan în suprafață de 1.373 mp,
situat în Mun. Sibiu aflat în proprietatea societății debitoare, cu următoarele modificări:
Modificarea zilei de ținere a ședințelor de licitație, respectiv ședințele de licitație se vor ține în fiecare zi de vineri, ora
15:00, începând cu data de 24.09.2021.
Modificarea punctului 7 - SEMNAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE -, astfel:
Paragraful 1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Adjudecatarul activului are obligația de a se prezenta la un birou notarial din București pentru încheierea contractului
de vânzare în formă autentică, la prețul pentru care a fost adjudecat activul, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la
data plății integrale a prețului acestora, la data și ora stabilite de comun acord de către adjudecatar și lichidatorul
judiciar.”
Modificarea punctului 8 – ADJUDECAREA BUNURILOR ÎN CONTUL CREANȚEI – astfel:
Paragraful 1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Orice creditor va putea adjudeca activul în contul creanței sale, conform prevederilor prezentului regulament, de la
primul termen de licitație, conform prevederilor art. 843-851 din Noul Cod de Procedură Civilă.”
Paragraful 5 se modifică și va avea următorul conținut:
”În situația în care la licitație se prezintă atât ofertanți care depun prețul de pornire a licitației în bani, precum și
ofertanți care depun creanța sa, în tot sau în parte, deținută împotriva averii debitorului în contul prețului, la preț egal
oferit, va fi preferat ofertantul care a depus creanța și solicită adjudecarea bunului în contul creanței deținută împotriva
debitorului.”
Paragraful 10 se modifică și va avea următorul conținut:
”În ipoteza în care vânzarea are loc prin adjudecarea în contul creanței de către un creditor, actul de dare în plată în
formă autentică va fi încheiat în baza procesului-verbal de licitație în termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la
data achitării integrale a prețului și a tuturor cheltuielilor mai sus menționate.”
Punctul 3. - Aprob vânzarea prin licitație publică cu strigare a bunului imobil - teren în suprafață de 1.373 mp, situat în
Mun. Sibiu, pornind de la valoarea stabilită prin raportul de evaluare și în conformitate cu regulamentul de vânzare
întocmit de lichidatorul judiciar, cu modificările menționate la punctul 2.”
Față de votul exprimat de către creditorul înscris la masa credală a societății debitoare, reprezentând 100% din valoarea
masei credale, Adunarea creditorilor, cu unanimitate de voturi, decide următoarele:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Punctul 1). Creditorul prezent a luat act de raportul de evaluare a bunului imobil – teren intravilan în suprafață de 1.373
mp, situat în Mun. Sibiu, proprietatea societății debitoare, întocmit de evaluatorul angajat.
Punctul 2). Creditorul prezent a luat act și aprobă regulamentul de vânzare a bunului imobil - teren intravilan în
suprafață de 1.373 mp, situat în Mun. Sibiu aflat în proprietatea societății debitoare, cu următoarele modificări:
Modificarea zilei de ținere a ședințelor de licitație, respectiv ședințele de licitație se vor ține în fiecare zi de vineri, ora
15:00, începând cu data de 24.09.2021.
Se va modifica punctul 7 - SEMNAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE -, astfel:
Paragraful 1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Adjudecatarul activului are obligația de a se prezenta la un birou notarial din București pentru încheierea contractului
de vânzare în formă autentică, la prețul pentru care a fost adjudecat activul, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la
data plății integrale a prețului acestora, la data și ora stabilite de comun acord de către adjudecatar și lichidatorul
judiciar.”
Se va modifica punctul 8 – ADJUDECAREA BUNURILOR ÎN CONTUL CREANȚEI–, astfel:
Paragraful 1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Orice creditor va putea adjudeca activul în contul creanței sale, conform prevederilor prezentului regulament, de la
primul termen de licitație, conform prevederilor art. 843-851 din Noul Cod de Procedură Civilă.”
Paragraful 5 se modifică și va avea următorul conținut:
”În situația în care la licitație se prezintă atât ofertanți care depun prețul de pornire a licitației în bani, precum și
ofertanți care depun creanța sa, în tot sau în parte, deținută împotriva averii debitorului în contul prețului, la preț egal
oferit, va fi preferat ofertantul care a depus creanța și solicită adjudecarea bunului în contul creanței deținută împotriva
debitorului.”
Paragraful 10 se modifică și va avea următorul conținut:
”În ipoteza în care vânzarea are loc prin adjudecarea în contul creanței de către un creditor, actul de dare în plată în
formă autentică va fi încheiat în baza procesului-verbal de licitație în termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la
data achitării integrale a prețului și a tuturor cheltuielilor mai sus menționate.”
Punctul 3). Creditorul prezent aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare a bunului imobil - teren în suprafață de
1.373 mp, situat în Mun. Sibiu, pornind de la valoarea stabilită prin raportul de evaluare și în conformitate cu
regulamentul de vânzare întocmit de lichidatorul judiciar, cu modificările menționate la punctul 2.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în trei exemplare originale, un exemplar fiind înmânat creditorului prezent.
7. Semnătură
Lichidator judiciar
Fineco Insolvency SPRL

2. Societatea INNOVA COM SRL, cod unic de înregistrare: 13883680


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civilă
Splaiul Independenței, nr. 319L, Clădirea B, sector 6
Dosar nr. 25256/3/2018
Termen 26.11.2021, ora 9
Citație
Emis 20.09.2021
DEBITOR
1. NR INNOVA COM SRL-București, str. Aviator Popișteanu nr.32, sector 1
Lichidator judiciar
9. ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL-București, Splaiul Unirii nr.16 et.1 Birourile 101,102-114 A, Clădirea
Muntenia Business Center sec 4
Administrator special
8. CISMARESCU SERBAN GABRIEL-București, sector 1, Str Popisteanu, nr. 32
Creditor
2. SC NIDOS CARGO SRL-prin lichidator judiciar RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL-București, sector 3,
Calea Vitan, nr. 12, bl. V50B, sc. 1, et. 8, ap. 27
3. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI-București, sector 2, STR
SPERANTEI, nr. 40
4. TEKA KUCHENTECHNIK România SRL-București, sector 1, str. Sevastopol, nr. 24, et. 5, ap. birou 15
5. NASTA RALUCA-București, sector 2, STR BADEA CARTAN, nr. 60
6. CISMARESCU SERBAN GABRIEL-București, sector 1, STR POPISTEANU, nr. 32
7. MEDIA ADVERTISING SRL CU SEDIUL ALES LA SPRL DUMITRESCU SI DINU-București, sector 3,
INTRAREA ANDREI BARSEANU, nr. 2
Rosal Grup SA-București, sector 3, sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 1-3
(lista anexă)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Sunt chemați la această instanță, în 26.11.2021, ora 9, Sala E29-C18.în calitate de


creditor/participant/intimat/intervenient/petent în proces cu debitoarea INNOVA COM SRL cu sediul în București, str.
Aviator Popișteanu nr.32, sector 1, înregistrată în ORC sub nr. J40/4786/2001, CUI 13883680
(Obiect cauză)
în vederea discutării raportului final cu propunere de închidere a procedurii conform art.175 din Legea nr. 85/2014.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AMC SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 11692322
Raport nr. 35 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor administratorului judiciar și justificarea
cheltuielilor efectuate în condițiile art. 59 alin. (1) din legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență pentru debitorul AMC Service SRL,
Nr. 1178/17.09.2021
Număr dosar: 2653/114/2015, Tribunal: Buzău, Secția: A II – a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător-
sindic: Crenguța Pantazi
Temei juridic: art. 59, alin. (1), din Legea 85/2014
Administrator judiciar: Expert Cont Insolvency SPRL, operator de date cu caracter personal nr. 15523, sediu ales:
Buzău, str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, jud. Buzău, cod de identificare fiscală RO25057150, număr de înregistrare RFO II
0363, E-mail: buzau@expertcontinsolvency.ro.
Debitor: AMC Service SRL, Cod unic de înregistrare: 11692322, număr de ordine la Registrul Comerțului:
J10/148/1999, adresă: Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 1, Județul Buzău.
Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1. Referitor Plan de reorganizare:
Prin sentința nr. 47 din Ședința publică de la 29.01.2018, Tribunalul Buzău confirmă Planul de Reorganizare a activității
debitoarei.
În ceea ce privește Rata I a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.04.2018, au fost efectuate următoarele
plăți:
-lei-
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.331,91 62.331,91
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL 266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE 164,71
METROLOGIE LEGALĂ
10 DUCTIL STEEL SA în 787,74
reorganizare judiciară
11 FAVORIT SRL 266,65
12 ZAHARIA LILIANA 1.165,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
13 PURCEA GHEORGHE 873,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
14 GRAMA EMIL 701,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
15 BOLOCAN MARIAN 96,00 – se vor achita în termen de
30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
16 BRATOSIN VALENTIN 460,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

17 ANGHEL MIHAELA 607,00 – se vor achita în termen


de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
18 CEBIC COSTIN 285,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
19 IAMANDI SIMONA 378,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
20 LUNGU DURAS -HADRIAN 286,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
21 MUREA ARGENTINA 437,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
22 MUREA GEORGEL 999,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
23 NISTOR ION 218,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
24 VOICU ION 369,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
25 STROE ȘTEFAN 142,00 – se vor achita în termen
de 30 de zile de la confirmarea
planului de reorganizare
În ceea ce privește Rata II a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.07.2018, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 87.331,91 87.331,91
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL
266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28

7 AROMET SA în faliment 6,05


8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata III a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.10.2018, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 87.331,91 87.331,91
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL
266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

7 AROMET SA în faliment 6,05


8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata IV a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.01.2019, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 87.331,91 87.331,91
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL
266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28

7 AROMET SA în faliment 6,05


8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata V a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.04.2019, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plata- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL
266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28

7 AROMET SA în faliment 6,05


8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata VI a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.07.2019, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plata- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

5 PROMUN CONSULT SRL 266,67


6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata VII a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.10.2019, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL 266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata VIII a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.01.2020, au fost efectuate
următoarele plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL 266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata IX a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.04.2020, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

5 PROMUN CONSULT SRL 266,67


6 CROMATIC SERV SRL 644,28

7 AROMET SA în faliment 6,05


8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata X a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.07.2020, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL 266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
În ceea ce privește Rata XI a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.10.2020, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08
3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62
4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL 266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65

În ceea ce privește Rata XII a Planului de Reorganizare cu scadență în data de 29.01.2021, au fost efectuate următoarele
plăți:
-de plată- - achitat-
1 DGRFP GALAȚI- AJFP BUZĂU 62.142,83 62.142,83
2 DINU MARIUS- DANIEL 25.000,00 25.000,00
189,08 189,08

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

3 IDM DINAMIC SRL 1.754,62


4 PREVENT & COM SRL 670,33
5 PROMUN CONSULT SRL 266,67
6 CROMATIC SERV SRL 644,28
7 AROMET SA în faliment 6,05
8 COMSERVBOB SRL 1.056,03
9 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 164,71
10 DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară 787,74
11 FAVORIT SRL 266,65
2. Activitatea de supraveghere exercitată de către administratorul judiciar:
Activitatea de supraveghere a administratorului judiciar se desfășoară prin analizarea în vederea avizării, a actelor
juridice încheiate și plăților efectuate de către debitoare, conform dispoziției date de către administratorul judiciar și
procedurii convenite cu reprezentanții debitoarei.
Toate plățile efectuate de către debitoare prin conturile bancare au fost supuse spre avizare administratorului judiciar, pe
bază de referate și documente justificative, iar în ceea ce privește plățile prin casierie acestea au fost prezentate spre
avizare administratorului judiciar.
3. Referitor rapoarte administrator special:
În perioada 01.05.2021-31.07.2021 au fost întocmite rapoartele administratorului special privind activitatea desfășurată
de societatea debitoare.
I. Perioada 01.05.2021-31.05.2021:
A. Situația financiar contabilă a debitoarei:
a. Situația creanțelor pe care le deține debitoarea la data de 31.05.2021
Potrivit evidenței contabile, la data de 31.05.2021 societatea înregistra creanțe neîncasate de la debitori în cuantum de
2.248.617,10 lei, din care:
- creanțe asupra clienților aflați în insolvență/faliment: 672.635,08 lei conf sit atasate:
b. Situația veniturilor înregistrate de societate în perioada 01.05.2021-31.05.2021
În luna mai 2021 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 981.998,45, din care 683.471,82 lei din creanțe reactivate și
298.526,63 lei realizate din emiterea facturilor de prestări servicii și a lucrărilor executate.
În urma activității desfășurate debitoarea a emis facturi în perioada 01.05.2021 - 31.05.2021 în sumă de 331.226,63 lei
fără tva (394.159,72 lei inclusiv tva) către clienți.
c. Situația datoriilor societății neachitate până la data de 31.05.2021:
La data de 31.05.2021, potrivit evidenței contabile societatea avea datorii neachitate în sumă de 1.114.467,24 lei
reprezentând:
- furnizori neachitați 422.997,24 lei, din care 264.050,86 lei creați în luna curentă;
- clienți - creditori = 46.014,00 lei;
- salarii de achitat 45.011 lei din care 39.436 lei aferent lunii curente și 5.575 lei la intrarea în insolvență;
- ajutoare materiale datorate 5.918 lei din care 3.462 lei cheltuieli transport;
- rețineri din salarii de achitat 3.430 lei;
- taxele și contribuțiile sociale aferente salariilor neachitate: 60.266 lei aferente lunii mar. 2021 ți 66.036 lei aferente
lunii apr. 2021. În luna iulie 2019 conform programului de plăți, din rata a-II a an II, în suma de 87.331,91 lei, ANAF a
distribuit și a redus contribuțiile sociale cu care s-a înscris la masa credală. De asemenea, în luna oct. 2019 și fev. 2020
ANAF a distribuit și a redus contribuțiile sociale cu care s-a înscris la masa credală cu suma de 174.663,82 lei
reprezentând rata a-III a și a IV a an II.
- impozit pe profit 12.920 lei
- TVA de plată 300.126 lei, din care 43.587 lei pt luna apr 2021, 26.260 pt luna mar 2021, 37.410 lei pt luna fev. 2021,
46.874 pt luna ian 2021, 54.032 pt luna dec, 59.139 pt luna nov, 47.659 aferent lunii oct, 48.001 lei aferent lunii sept,
47.040 pt aug,2020. În luna mai 2018 conform programului de plăți s-a achitat TVA în sumă de 62.331 lei, și 38.765 lei
în luna fev. 2020, din datoria cu care ANAF s-a înscris la masa credală. În luna martie 2017 persoana fizică Dinu
Marius a achitat creanța bugetară TVA în sumă de 300.000 lei conform CC, art. 1596 - subrogație legală- sumă cu care
ANAF (conform fișă de debit) a redus datoria din tabelul definitiv în contul AMC. În luna apr. 2021 s-a achitat TVA
70.454 lei conform programului de plăți.
- alți creditori 152.469 lei, din care:
-150.200 lei sumă achitată de Dinu Marius în contul AMC
- 2.269 lei sumă achitată de Murea Georgel în contul AMC
În luna august 2018, ianuarie 2019, octombrie 2019, fev. 2020 conform programului de plăți, din rata a-II a în sumă de
87.331,91 lei și rata a IV -a în sumă de 87.331,91 lei, aprilie 2019 rata I anul II, rata a-III a an II, și a IVa an II suma de
76.053 lei ANAF a distribuit și a redus majorările și penalitățile cu care s-a înscris la masa credală având în vedere că
ratele din graficul afferent planului de reorganizare au fost achitate integral.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

d. Evolușția profitului în primele cincii luni din anul 2021:


- Venituri totale mai 2021 = 981.998,45 lei din care 683.471,82 lei din creanțe reactive
- Cheltuieli totale luna mai 2021= 898.636,49 lei din care 557.089,04 lei pierderi din creanțe reactive
- Profit înregistrat în luna mai 2021 = 83.361,96 lei
- Venituri totale cumulat 01.01.2021- 31.05.2021 = 1.951.927,75 lei
- Cheltuieli totale cumulat 01.01.2021- 31.05.2021 = 1.778.705,74 lei
- Profit net înregistrat cumulat 01.01.2021- 31.05.2021= 173.222,01 lei
B. Situația contractelor de lucrări pe care societatea le are în portofoliu:
Societatea AMC Service SRL are contracte de asistență tehnică, reparații instalații electrice, cuptoare, verificări
metrologice cu SC Hoeganaes, Avicola, SC Ductil SA, SC Centrul de Prelucrare a Oțelului.
Valoarea totală a contractelor de service este de:
- SC Ductil SA, 4.950 euro fără TVA
- SC Centrul de Prelucrare a Oțelului, 180 euro fără TVA
C. Situația încasărilor și plăților efectuate în perioada 01.05.2021- 31.05.2021
La data de 31.05.2021 debitoarea avea în conturi următoarele sume:
- ING Bank = 270.427,47 lei cont curent
- ING Bank 649,13 EUR = echivalent 3.160,87 lei
- ING cont garanții = 642,93 lei
- Garanti Bank cont curent = 1.032,18 lei
- Garanti Bank cont garanții = 813,26 lei
- Trezorerie = 461.13 lei
- OTP Bank = 50,00 lei
- Alpha Bank = 76.68 lei
- Vista Bank = 243.333.86 lei depozite bancare și cont curent
- Casierie = 4.145,05 lei
În perioada 01.05.2021 – 31.05.2021 s-a încasat suma totală de 379.745,79 lei reprezentând:
- încasare creanțe
În perioada 01.05.2021-31.05.2021 s-a plătit suma totală de 136.629,98 lei, reprezentând:
- plată salarii nete, salarii compensatorii și CAR: 84.238 lei,
- plată furnizori: 50.555,98 lei,
- plăți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale: 0 lei
- plată chelt cu comis bancare, alte cheltuieli: 837,00 lei
- chelt deplasare: 999,00 lei
D.Situația numărului de salariați ai debitoarei:
La data de 31.05.2021, debitoarea avea un număr de 43 angajați cu contracte individuale de muncă, din care 40 salariați
la sediul societății din Buzău și 3 salariați la punctul de lucru Oțelu Roșu.
II. Perioada 01.06.2021-30.06.2021:
A. Situația financiar contabilă a debitoarei:
a. Situația creanțelor pe care le deține debitoarea la data de 30.06.2021
Potrivit evidenței contabile, la data de 30.06.2021 societatea înregistra creanțe neîncasate de la debitori în cuantum de
2.238.243,33 lei, din care:
- creanțe asupra clienților aflați în insolvență/faliment: 672.635,08 lei conf sit atasate
b. Situația veniturilor înregistrate de societate în perioada 01.06.2021-30.06.2021
În luna iunie 2021 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 218.037,44 lei realizate din emiterea facturilor de prestări
servicii și a lucrărilor executate.
În urma activității desfășurate debitoarea a emis facturi în perioada 01. 06.2021- 30.06.2021 în sumă de 196.278,42 lei
fără tva (227.767,69 lei inclusiv tva) către clienți.
c. Situația datoriilor societății neachitate până la data de 30.06.2021:
La data de 30.06.2021, potrivit evidenței contabile societatea avea datorii neachitate în sumă de 1.114.467,24
reprezentând:
- furnizori neachitați 423.454,64 lei, din care 45.688,13 lei creați în luna curentă
- clienti-creditori = 24.397,95 lei
- salarii de achitat 55.051 din care 49.476 lei aferent lunii curente, și 5.575 lei la intrarea în insolvență
- ajutoare materiale datorate 5.119 lei din care 3.462 lei cheltuieli transport
- rețineri din salarii de achitat 3.610 lei
- taxele și contribuțiile sociale aferente salariilor neachitate: 60.925 lei aferente lunii iunie 2021. În luna iulie 2019
conform programului de plăți, din rata a-II a an II, în sumă de 87.331,91 lei, ANAF a distribuit și a redus contribuțiile
sociale cu care s-a înscris la masa credală. De asemenea, în luna oct. 2019 și fev. 2020 ANAF a distribuit și a redus
contribuțiile sociale cu care s-a înscris la masa credală cu suma de 174.663,82 lei reprezentând rata a-III a și a IVa an II.
- impozit pe profit 7.726 lei

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

- TVA de plată 97.162 lei, din care 27.733 pt luna iunie a.c, 43.184 lei pt luna apr. 26.260 lei pt luna mar 2021. În luna
mai 2018 conform programului de plăți s-a achitat TVA în suma de 62.331 lei, și 38.765 lei în luna fev. 2020, din
datoria cu care ANAF s-a înscris la masa credală. În luna martie 2017 persoana fizică Dinu Marius a achitat creanța
bugetară TVA în sumă de 300.000 lei conform CC, art. 1596 - subrogație legală- sumă cu care ANAF (conform fișă de
debit) a redus datoria din tabelul definitiv în contul AMC. În luna iunie 2021 s-a achitat TVA 230.697 lei.
- alți creditori 152.469 lei, din care:
-150.200 lei sumă achitată de Dinu Marius în contul AMC
- 2.269 lei sumă achitată de Murea Georgel în contul AMC
În luna august 2018, ianuarie 2019, octombrie 2019, fev. 2020 conform programului de plăți, din rata a-II a în sumă de
87.331,91 lei și rata a IV -a în sumă de 87.331,91 lei, aprilie 2019 rata I anul II, rata a-III a an II, și a IV a an II suma de
76.053 lei ANAF a distribuit și a redus majorările și penalitățile cu care s-a înscris la masa credală având în vedere cî
ratele din graficyul aferent planului de reorganizare au fost achitate integral.
d. Evoluția profitului în sem. I din anul 2021:
- Venituri totale iunie 2021 = 218.037,44 lei
- Cheltuieli totale luna iunie 2021= 269.950,15 lei
- Profit înregistrat în luna iunie 2021 = 51.912,71 lei din care 7.726 lei impozit profit
- Venituri totale cumulat 01.01.2021- 30.06.2021 = 2.169.965,19 lei
- Cheltuieli totale cumulat 01.01.2021- 30.06.2021 = 2.048.655,89 lei
- Profit net înregistrat cumulat 01.01.2021- 31.06.2021= 121.309,30 lei
B. Situația contractelor de lucrări pe care societatea le are în portofoliu:
Societatea AMC Service SRL are contracte de asistență tehnică, reparații instalații electrice, cuptoare, verificări
metrologice cu SC Hoeganaes, Avicola, SC Ductil SA, SC Centrul de Prelucrare a Oțelului.
Valoarea totală a contractelor de service este de:
- SC Ductil SA, 4.950 euro fără TVA
- SC Centrul de Prelucrare a Oțelului, 180 euro fără TVA
C. Situația încasărilor și plăților efectuate în perioada 01.06.2021- 30.06.2021
La data de 30.06.2021 debitoarea avea în conturi următoarele sume:
- ING Bank = 9.375,98 lei cont curent
- ING Bank 649,13 EUR = echivalent 3.160,87 lei
- ING cont garanții = 642,93 lei
- Garanti Bank cont curent = 1032,18 lei
- Garanti Bank cont garantii = 813,26 lei
- Trezorerie = 910,00 lei
- OTP Bank = 50,00 lei
- Alpha Bank = 76.68 lei
- Vista Bank = 243.466,75 lei depozite bancare și cont curent
- Casierie = 4.469,72 lei
În perioada 01.06.2021 – 30.06.2021 s-a încasat suma totală de 227.767,69 lei reprezentând:
- încasare creanțe
În perioada 01.06.2021-30.06.2021 s-a plătit suma totală de 136.629,98 lei, reprezentând:
- plată salarii nete, salarii compensatorii și CAR: 93.215 lei,
- plată furnizori: 45.230,73 lei,
- plăți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale: 348.371,00 lei
- plată chelt cu comis bancare, alte cheltuieli: 495,00 lei
- chelt deplasare: 600,85 lei
D.Situația numărului de salariați ai debitoarei:
La data de 30.06.2021, debitoarea avea un număr de 42 angajați cu contracte individuale de muncă, din care 39 salariați
la sediul societății din Buzău și 3 salariați la punctul de lucru Oțelu Roșu.
III. Perioada 01.07.2021-31.07.2021:
A. Situația financiar contabilă a debitoarei:
a. Situația creanțelor pe care le deține debitoarea la data de 31.07.2021
Potrivit evidenței contabile, la data de 31.07.2021 societatea înregistra creanțe neîncasate de la debitori în cuantum de
2.095.228,62 lei, din care:
- creanțe asupra clienților aflați în insolvență/faliment: 672.635,08 lei conf sit atasate:
b. Situația veniturilor înregistrate de societate în perioada 01.07.2021-31.07.2021
În luna iulie 2021 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 122.267,99, realizate din emiterea facturilor de prestări
servicii și a lucrărilor executate.
În urma activității desfășurate debitoarea a emis facturi în perioada 01.07.2021 - 31.07.2021 în sumă de 122.196,32 lei
fără tva (171.134,65 lei inclusiv tva) către clienți.
c. Situația datoriilor societății neachitate până la data de 31.07.2021:
La data de 31.07.2021, potrivit evidenței contabile societatea avea datorii neachitate în sumă de 899.324,04 lei
reprezentând:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

- furnizori neachitați 376.909,06 lei, din care 1.534,25 lei creați în luna curentă;
- clienți - creditori = 50.118,98 lei;
- salarii de achitat 54.726,00 lei din care 49.151 lei aferent lunii curente și 5.575 lei la intrarea în insolvență;
- ajutoare materiale datorate 5.293 lei din care 3.852 lei cheltuieli transport;
- rețineri din salarii de achitat 4.486 lei;
- taxele și contribuțiile sociale aferente salariilor neachitate: 72.358 lei aferente lunii iulie 2021 și 60.926 lei aferente
lunii iunie 2021. În luna iulie 2019 conform programului de plăți, din rata a-II a an II, în suma de 87.331,91 lei, ANAF
a distribuit și a redus contribuțiile sociale cu care s-a înscris la masa credală. De asemenea, în luna oct. 2019 și fev.
2020 ANAF a distribuit și a redus contribuțiile sociale cu care s-a înscris la masa credală cu suma de 174.663,82 lei
reprezentând rata a-III a și a IV a an II.
- impozit pe profit 0 lei
- TVA de plată 115.339 lei, din care 18.176 lei pt luna iulie, 27.733 pt luna iunie a.c, 43.184 lei pt luna apr 2021, 26.260
pt luna mar 2021. În luna mai 2018 conform programului de plăți s-a achitat TVA în sumă de 62.331 lei, și 38.765 lei în
luna fev. 2020, din datoria cu care ANAF s-a înscris la masa credală. În luna martie 2017 persoana fizică Dinu Marius a
achitat creanța bugetară TVA în sumă de 300.000 lei conform CC, art. 1596 - subrogație legală- sumă cu care ANAF
(conform fișă de debit) a redus datoria din tabelul definitiv în contul AMC. În luna iunie 2021 s-a achitat TVA 230.697
lei.
- alți creditori 152.469 lei, din care:
-150.200 lei sumă achitată de Dinu Marius în contul AMC
- 2.269 lei sumă achitată de Murea Georgel în contul AMC
În luna august 2018, ianuarie 2019, octombrie 2019, fev. 2020 conform programului de plăți, din rata a-II a în sumă de
87.331,91 lei și rata a IV -a în sumă de 87.331,91 lei, aprilie 2019 rata I anul II, rata a-III a an II, și a IVa an II suma de
76.053 lei ANAF a distribuit și a redus majorările și penalitățile cu care s-a înscris la masa credală având în vedere că
ratele din graficul afferent planului de reorganizare au fost achitate integral.
d. Evoluția profitului în primele 7 luni din anul 2021:
- Venituri totale iulie 2021 = 122267,99 lei
- Cheltuieli totale luna iulie 2021= 176.295,21 lei
- Profit înregistrat în luna iulie 2021 = 54.027,22 lei
- Venituri totale cumulat 01.01.2021- 31.07.2021 = 2.292.233,18 lei
- Cheltuieli totale cumulat 01.01.2021- 31.07.2021 = 2.224.51,10 lei
- Profit net înregistrat cumulat 01.01.2021- 31.07.2021= 67.282,08 lei
B. Situația contractelor de lucrări pe care societatea le are în portofoliu:
Societatea AMC Service SRL are contracte de asistență tehnică, reparații instalații electrice, cuptoare, verificări
metrologice cu SC Hoeganaes, Avicola, SC Ductil SA, SC Centrul de Prelucrare a Oțelului.
Valoarea totală a contractelor de service este de:
- SC Ductil SA, 4.950 euro fără TVA
- SC Centrul de Prelucrare a Oțelului, 180 euro fără TVA
C. Situația încasărilor și plăților efectuate în perioada 01.07.2021- 31.07.2021
La data de 31.07.2021 debitoarea avea în conturi următoarele sume:
- ING Bank = 157.195,29 lei cont curent
- ING Bank 5872 EUR = echivalent 28.776,55 lei
- ING cont garanții = 642,93 lei
- Garanti Bank cont curent = 1.032,18 lei
- Garanti Bank cont garanții = 813,26 lei
- Trezorerie = 910.00 lei
- OTP Bank = 50,00 lei
- Alpha Bank = 76.68 lei
- Vista Bank = 243.528.42 lei depozite bancare și cont curent
- Casierie = 1.026,06 lei
În perioada 01.07.2021 – 31.07.2021 s-a încasat suma totală de 314.149,36 lei reprezentând:
- încasare creanțe
În perioada 01.07.2021-31.07.2021 s-a plătit suma totală de 144.096,36 lei, reprezentând:
- plată salarii nete, salarii compensatorii și CAR: 99.666 lei,
- plată furnizori: 42.976,36 lei,
- plăți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale: 0 lei
- plată chelt cu comis bancare, alte cheltuieli: 411,00 lei
- chelt deplasare: 1.043,00 lei
D.Situația numărului de salariați ai debitoarei:
La data de 31.07.2021, debitoarea avea un număr de 45 angajați cu contracte individuale de muncă, din care 42 salariați
la sediul societății din Buzău și 3 salariați la punctul de lucru Oțelu Roșu.
4. Referitor clienți de încasat:
Pentru clientul de încasat Ductil Steel SA am formulat cerere de înscriere în tabelul suplimentar al creanțelor, prin
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

intermediul căreia am solicitat înscrierea subscrisei AMC Service SRL în tabelul de creanțe al debitoarei Ductil Steel
SA cu o creanță în cuantum total de 963.161,26 lei, dosar nr. 1576/114/2013, termen de judecată 26.10.2021. Având în
vedere faptul că: AMC Service SRL a prestat în perioada iunie 2020 – februarie 2021 către Ductil Steel SA servicii în
valoare totală de 963.161,26 lei; AMC Service SRL și-a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale asumate față de
Ductil Steel SA, prestările de sercivii către Ductil Steel SA fiind efectuate conform contractelor de service în vigoare.
Serviciile au fost prestate în flux continuu, acestea fiind necesare indiferent dacă activitatea de producție a
beneficiarului Ductil Steel SA a fost redusă sau oprită; Ductil Steel SA nu a procedat la notificarea AMC Service SRL
cu privire la intenția sa de a efectua schimbări în activitatea proprie care ar avea ca și efect restrângerea obiectului
Contractelor de servicii și/sau a numărului de angajați ai AMC Service SRL care își desfășoară activitatea în favoarea
Ductil Steel SA, deși potrivit dispozițiilor art. 2.3. din Protocolul de renegociere și tarife servicii din 01.05.2017 Ductil
Steel SA avea obligația să transmită o astfel de notificare către AMC Service SRL cu cel puțin 6 (șase) luni înainte; iar
împotriva societății Ductil Steel SA a fost deschisă procedura de reorganizare judiciară la data de 10.12.2014, iar
creanța noastră necesită a fi achitată în conformitate cu dispozițiile speciale prevăzute de art. 64 alin. (6) din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenței; AMC Service SRL dă dovadă de bună-credință și este de acord să ofere un
discount financiar către Ductil Steel SA în cuantum de 200.000 lei din creanța totală de 963.161,26 lei, dacă Ductil
Steel SA achită către AMC Service SRL creanța curentă în sumă de 763.161,26 lei. Când suma de 763.161,26 lei intră
în contul societății AMC Service SRL, va intra în vigoare și întelegerea prin care societatea AMC Service SRL renunță
la suma de 200.000 lei. Prezenta oferta privind discount-ul acordat este valabilă 10 zile de la primirea prezentei; am
formulat cerere de plată, prin intermediul căreia am solicitat ca Ductil Steel SA să achite către AMC Service SRL suma
de 963.161,26 lei, ce reprezintă o creanță curentă, născută după data deschiderii procedurii reorganizarii judiciare
împotriva debitoarei Ductil Steel SA și necesită a fi achitată conform documentelor din care rezultă, astfel cum am
menționat și în cuprinsul preambulului din prezenta cerere, AMC Service SRL dă dovadă de bună-credință și este de
acord să ofere un discount financiar către Ductil Steel SA în cuantum de 200.000 lei din creanța totală de 963.161,26
lei, dacă Ductil Steel SA achita către AMC Service SRL creanța curentă în sumă de 763.161,26 lei, când suma de
763.161,26 lei intră în contul societății AMC Service SRL,va intra în vigoare și întelegerea prin care societatea AMC
Service SRL renunță la suma de 200.000 lei, cu precizarea că prezenta ofertă este valabilă 10 zile de la data primirii.
Discountul financiar în cuantum de 200.000 lei va fi acordat în mod efectiv doar după ce în contul subscrisei AMC
Service SRL va fi virată de către Ductil Steel SA suma de 763.161,26 lei.
Pentru clientul de încasat Industria Sârmei Câmpia Turzii SA este formulată cerere de admitere a creanței, dosar nr.
356/1285/2013, pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, fiind admisă suma de 43.873,37 lei, termen de judecată
15.12.2021.
Pentru clientul de încasat I.C.S.H. SA este formulată cerere de admitere a creanței, dosar nr. 5569/97/2012, pe rolul
Tribunalului Hunedoara, fiind admisă suma de 511.163,96 lei, termen de judecată 20.10.2021.
Pentru clientul de încasat Laminorul SA este formulată cerere de admitere a creanței, dosar nr. 1233/113/2013, pe rolul
Tribunalului Brăila, în vederea recuperării debitului în sumă de 121.984,07 lei, termen de judecată 21.10.2021.
Pentru clientul de încasat Topaz-Group Prodexim SRL este formulată cerere de admitere a creanței, dosar nr.
2309/112/2009, pe rolul Tribunalului Bistrița Năsăud, în vederea recuperării debitului în sumă de 1.624,23 lei, termen
de judecată 22.09.2021.
Pentru clientul de încasat General Agrocom Service SRL este formulată somație, prin intermediul căreia am pus în
vedere ca, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data primirii prezentei, să achite către AMC Service SRL, suma de
3.046,40 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 11002/29.07.2021.
5. Referitor adresă administrator special/Referitor plăți DGRFP Galați- AJFP Buzău:
În această perioadă au fost achitate datoriile curente către DGRFP Galați- AJFP Buzău, în sumă de 156.944 lei,
reprezentând datoriile aferente lunilor martie, aprilie 2021 și 142.700 lei reprezentând TVA.
Așa cum am prezentat la termenul precedent, prin adresa nr. 614/18.03.2021, DGRFP Galați- AJFP Buzău a formulat
cerere de intrare în procedura generală de faliment pentru suma de 122.350 lei (71.972 lei, reprezentând totalul ratelor
restante din planul de reorganizare și 50.378 lei reprezentând rate neachitate cu scadență mai veche de 90 zile).
În data de 07.04.2021 a fost achitată suma de 71.972 lei, reprezentând totalul ratelor restante din planul de reorganizare.
De asemenea am comunicat administratorului special al debitoarei Cererea de intrare în procedura generală de faliment
formulată de către DGRFP Galați – AJFP Buzău pentru AMC Service SRL, nr. 1112/18.05.2021, privind debitele de
255.468,00 lei cu o scadenta mai veche de 90 de zile și am solicitat să ne formuleze un punct de vedere.
Prin adresa nr. 690/25.06.2021 administratorul special ne comunica un raspuns prin care se indica faptul ca societatea
nu este în perioada de faliment și ca au fost achitate datorii curente de la data depunerii cererii pana la data adresei
(26.06.2021) de 466.457,00 lei.
În această perioadă am comunicat D.G.R.F.P. Galați – A.J.F.P. Buzău adresa nr. 690/25.06.2021 și am solicitat să își
precizeze cererea de faliment formulată împotriva societății AMC Service SRL, raportat la plățile efectuate de către
aceasta.
6. Referitor cerere de plată Ductil Steel SA:
Având în vedere faptul că Ductil Steel SA a prestat în perioada 29.02.2020 – 01.07.2021 către AMC Service SRL
servicii în valoare totală de 268.653,22 lei, iar nici până la această dată AMC Service SRL nu a înțeles să achite suma
de 268.653,22 lei și împotriva societății AMC Service SRL a fost deschisă procedura de insolvență la data de
19.10.2015, iar creanța necesită a fi achitată în conformitate cu dispozițiile speciale prevazută de art. 102 alin. (6) din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, creditorul Ductil Steel SA a formulat
cerere de plată, prin intermediul căreia a pus în vedere ca, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data primirii
prezentei, AMC Service SRL să achite societății suma de 268.653,22 lei.
7. Referitor plăți DGRFP Galați- AJFP Buzău:
În această perioadă au fost achitate datoriile curente către DGRFP Galați- AJFP Buzău, în sumă de 201.423 lei,
reprezentând datoriile aferente lunii decembrie 2020 – iunie 2021 și 185.174 lei reprezentând TVA.
8. Referitor decizie publicata în BPI:
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (3) din Legea 85/2014, creditorul Dinu Mariu Daniel a decis modificarea
remunerației administratorului judiciar Expert Cont Insolvency SPRL în limita sumei de 3.000 lei inclusiv TVA/ lunar
începând cu data de 01.09.2020. Decizia a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12567/20.07.2021.
Solicităm instanței de judecată să ia act de măsurile și operațiunile efectuate până la această dată de către
administratorul judiciar.
Solicităm acordarea unui termen de continuare a procedurii, administratorul judiciar urmând să depună un raport
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor, în temeiul art. 59 alin. (1) coroborat cu art. 63, alin. (1), Legea
85/2014, derularea perioadei de reorganizare a activității societății debitoare și încasarea clienților.
Cheltuielile cu procedura insolvenței, neachitate până la momentul actual sunt în sumă totală de 6.565,47 lei, după cum
urmează:
- Cheltuieli deplasare:
 bon nr. 139/29.01.2019: 199,92 lei;
 bon nr. 4/16.05.2019: 200,05 lei;
- Cheltuieli xerox:
 bon nr. 1/27.04.2021: 103,50 lei;
- Cheltuieli poștale:
 factura nr. 2677/28.05.2021: 18,70 lei;
 factura nr. 13040/28.06.2021: 8,20 lei;
 factura nr. 14768/05.07.2021: 8,20 lei;
 factura nr. 4001/24.08.2021: 18,70 lei;
 factura nr. 18781/07.09.2021: 8,20 lei;
- Retribuție administrator judiciar:
 perioada 01.08.2021- 01.10.2021: 6.000,00 lei (3.000 lei/lunar inclusiv TVA);
Cheltuielile cu procedura insolvenței, achitate de la ultimul raport sunt în sumă totală de 33.000,00 lei, după cum
urmează:
- Retribuție administrator judiciar:
 perioada 01.09.2020- 01.08.2021: 33.000,00 lei (3.000 lei/lunar inclusiv TVA conform deciziei publicată în BPI nr.
12567/20.07.2021);
Expert Cont Insolvency SPRL

2. Societatea CONSTRUCT SHOP SRL, cod unic de înregistrare: 19145738


Tribunal Buzău, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Număr dosar: 3215/114, Anul 2017
Judecător sindic: Christiana Fraga Ruşan
Termen instanţă: 15.09.2021
procedura simplificată de insolvenţă, în bankruptcy, en faillite
Raport lunar nr.23 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor
efectuate în condiţiile art.159 alin.(1) şi art.161 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă debitor: SC Construct Shop SRL
cif 19145738, J10/1162/2006, sediul social: str. Primăverii, nr.99 B, Buzău, jud. Buzău
Temei juridic: art.159 alin.(1) şi art.161 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă
Acţiuni întreprinse de lichidatorul judiciar
Pentru data de 15 iulie 2021 a fost convocată Adunarea creditorilor având pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Aprobarea scăderii din evidență și a casării bunurilor mobile ale debitoarei constând în ''3 bormașine cu percuție, 2
flexuri, 1 rotopercutor, 2 amestecătoare, 5 bormașini diverse, 1 aparat sudură, 2 mașini de tăiat faianța, 1 mașină de
șlefuit, 1 circular de mână, 2 talpi vibratoare, betonieră, mașină de tăiat marmură", respectivele bunuri fiind uzate,
distruse, cu piese lipsă, neutilizabile, nemaiprezentând interes pentru valorificare.
2.În cazul în care creditorii nu agrează casarea bunurilor și solicită continuarea scoaterii la vânzare a bunurilor,
solicităm creditorilor a-și arăta disponibilitatea și să avanseze sumele necesare cheltuielilor aferente organizării de
licitații și pentru diverse cheltuieli de procedură necesare motivat de faptul că scoaterea respectivelor bunuri la vânzare
în mod repetat, nefacând decât să mărească cheltuielile necesare organizării licitațiilor, cheltuieli suportate din fondurile
proprii ale lichidatorului judiciar, în contul societății nefiind fonduri pentru a acoperi cheltuielile.
Împreună cu convocatorul a fost comunicată creditorilor și următoarea Notă:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Ulterior evaluării şi aprobării de către Adunarea creditorilor din 14.09.2018, a Raportului de evaluare, începând cu luna
octombrie 2018 şi până în prezent au fost organizate nenumărate licitații în vederea valorificării bunurile mobile din
averea societății debitoare, la respectivele licitații neprezentându-se nici-un posibil cumpărător și nefiind depusă nici-o
ofertă.
Lichidatorul judiciar a făcut toate demersurile necesare în vederea scoaterii la vânzare a bunurilor mobile din averea
societatii Construct Shop SRL-în faliment, publicând anunţuri de licitaţie în presă și pe site-uri specializate, publicaţiile
de vânzare fiind afişate şi la sediul debitoarei, la Primăria Buzău şi la grefa Tribunalului Buzău.
Sunt întâmpinate greutăți în ceea ce privește valorificarea bunurilor mobile din averea societății debitoare Construct
Shop SRL, motivat de faptul că bunurile sunt uzate fizic și moral, distruse, nefuncționale,cu piese lipsa, nemaiputând fi
folosite pentru scopul lor, fiind dificil de găsit un cumpărător, chiar prin negociere, până la data întocmirii prezentului
raport nefiind contactaţi de nici-o persoană interesată.
În prezent bunurile mobile din averea societăţii debitoare Construct Shop SRL sunt scoase la vânzare la licitație la
valoarea totală de 6.457 lei, exclusiv TVA (în cuprinsul anunțurilor de licitație menționându-se inclusiv faptul că
Adunarea creditorilor întrunită la data de 26.02.2020 a aprobat vânzarea respectivelor bunuri mobile la cel mai mare
preţ oferit, cf. Cod proc. Civilă).
Menționam faptul și ca fostul administrator al debitoarei a decedat.
Creditorul AJFP Buzău (creditor majoritar) a formulat Cerere de atragere a răspunderii fostului administrator al
debitoarei Construct Shop SRL, în temeiul art.169 lit. h) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă
La întrunirea Adunării din 15.07.2021 s-au prezentat creditorii AJFP Buzău și Primăria Buzău, întrunirea fiind legală.
Centralizând voturile exprimate, a rezultat că un procent de 100% din creditorii prezenţi și-au exprimat votul favorabil
cu privire la aprobarea scăderii din evidență și a casării bunurilor mobile ale debitoarei constând în ''3 bormașine cu
percuție, 2 flexuri, 1 rotopercutor, 2 amestecătoare, 5 bormașini diverse, 1 aparat sudură, 2 mașini de tăiat faianța, 1
mașină de șlefuit, 1 circular de mână, 2 talpi vibratoare, betonieră, mașină de tăiat marmură", respectivele bunuri fiind
uzate, distruse, cu piese lipsă, neutilizabile, nemaiprezentând interes pentru valorificare.
S-au anexat la dosarul cauzei: convocarea Adunării creditorilor, dovezile comunicării către creditori și a publicării în
BPI, Adresele primite din partea creditorilor, Procesul verbal încheiat la data de 15.07.2021 și dovada publicării în BPI
nr.12812 din data de 26.07.2021.
Astfel, urmare celor mai sus precizate, s-a procedat la casarea bunurilor mobile din averea societății debitoare Construct
Shop SRL (constând în 3 bormașine cu percuție, 2 flexuri, 1 rotopercutor, 2 amestecătoare, 5 bormașini diverse, 1
aparat sudură, 2 mașini de tăiat faianța, 1 mașină de șlefuit, 1 circular de mână, 2 talpi vibratoare, betonieră, mașină de
tăiat marmură), anexându-se prezentului raport Procesul verbal de casare.
Reamintim faptul că pe rolul Tribunalului Buzău este înregistrat dosarul 3215/114/2017/a1 având ca obiect antrenare
răspundere organe de conducere", creditorul AJFP Buzău (creditor majoritar) formulând Cerere de atragere a
răspunderii fostului administrator al debitoarei Construct Shop SRL, dlui Simion Octavian în temeiul art.169 lit.h) din
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, apreciind că fapta de a reține și a nu vira
contribuțiile salariaților la bugetul de stat și general consolidat precum și TVA datorată bugetului de stat, plus dobânzile
și penalitățile de întârziere se circumscriu dispozițiilor art.169 alin.1 lit. h) din legea insolvenței, solicitând astfel
obligarea fostului administrator la plata sumei de 243.244 lei
Potrivit Tabelului definitiv rectificat al creanțelor (tabel întocmit și afișat la data de 12.03.2018) masa credală a
debitoarei Construct Shop SRL este în valoare totală de 248.802,67 lei, fiind compusă din următoarele creanțe: DGRFP
Galaţi prin AJFP Buzău = 243.924,17 lei, creanță bugetară, cf.art.161 (5), Tehno SRL Buzău = 4.878,50 lei, creanță
chirografară cf. art.161(8).
SC Construct Shop SRL - în procedura simplificată de insolvenţă prin lichidator judiciar a întocmit Întâmpinare în
dosarul 3215/114/2017/a1, concluzionând: Datorită faptului că fostul reprezentant al debitoarei a fost somat să depună
actele contabile ale debitoarei în vederea arhivării acestora la o firmă de profil/arhivele statului, dar nu a răspuns
somației și nici nu a putut fi contactat, apreciem că dnul Simion Octavian, fost administrator al Construct Shop SRL, se
sustrage în mod deliberat de la prezentarea documentelor societății, condiție în care sunt încălcate dispozițiile art.169
lit.d) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, putându-i fi antrenată
răspunderea pentru plata sumei de 248.802,67 lei reprezentând întreaga masă credală, conform Tabelului definitiv
rectificat al creanțelor".
Prin Încheierea din data de 13.01.2021 Instanța În temeiul art. 412 alin. 1 pct. 1 C.p.civ., suspendă de drept judecarea
cauzei. Cu drept de recurs în mod separat pe timpul suspendării cursului judecării procesului. Pronunţată în şedinţă
publică, azi, 13.01.2021" (extras portalul instanțelor).
Până la următorul termen ce va fi acordat, lichidatorul judiciar va întocmi Raportul final și Bilanțul general de
închidere, iar ulterior va fi convocată și Adunarea creditorilor, cf. prevederilor art.174 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Motivat de faptul că fostul administrator al debitoarei, în custodia căruia au rămas actele contabile ale debitoarei, a
decedat, se va încerca contactarea societății care a ținut evidența contabilă a debitoarei Construct Shop SRL, în vederea
procurării actelor și documentelor contabile pe care le deține, în măsura în care este posibil, spre a fi apoi predate unei
societăți de profil în vederea arhivării.
Având în vedere cele învederate, solicităm Instanţei:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

-să ia act de operaţiunile efectuate şi raportul întocmit de lichidatorul judiciar,


-şi să acorde un nou termen în vederea întocmirii Raportul final și Bilanțului general de închidere, precum și a
desfășurării procedurilor specifice de lichidare,
Potrivit art. 242 al. 2 din Cod Procedură Civilă solicităm judecarea chiar și în lipsă.
Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 160 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: În vederea desfăşurării prezentei proceduri în bune condiţii au
fost efectuate cheltuieli diverse, sumele fiind avansate de către lichidatorul judiciar din fonduri proprii, care vor fi
recuperate în urma distribuirii de sume încasate.
De la deschiderea procedurii simplificate de insolvență (27.09.2017) și până în prezent nu a fost plătit onorariul lunar al
lichidatorului judiciar, de 800 lei/lună, exclusiv TVA.
În temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE,
Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui lichidator judiciar implică și prelucrarea datelor cu caracter
personal în temeiul Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă și a dispozițiilor legale
incidentale a datelor cu caracter personal, am solicitat atât fostei conduceri a debitoarei, cât și creditorilor acesteia, să se
asigure că orice document pe care îl vor transmite și orice comunicare să se efectueze cu respectarea dispozițiilor legale
ale Regulamentului mai sus menționat, în sensul că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest
transfer al datelor cu caracter personal și să ne transmită doar acte adecvate și limitate la ceea ce e necesar pentru
îndeplinirea atribuțiilor noastre. Vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod
care asigură securitatea adecvată a acestora.
Lichidator judiciar, Eva Cont SPRL, Ec. Roşioru Vartan

3. Societatea VISTERIA INDUSTRIES SRL, cod unic de înregistrare: 16282293


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor
efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art. 123 din legea privind procedura insolvenței pentru debitorul
Visteria Industries SRL,
Nr. BFJ2/46/17.09.2021
Număr dosar: 6351/114/2012, Tribunal: Buzău, Secția: A II – a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător-
sindic: Gavrilă Macrina-Maria
Temei juridic: art. 21, alin. (1), art. 121 alin. (1) și art. 123 din Legea 85/2006 Lichidator judiciar: BFJ Consulting
Group SPRL, operator de date cu caracter personal nr. 15522, sediul ales comunicare acte situat în: Buzău, str. Unirii,
bl. 19F, ap. 3, jud. Buzău, CIF RO20606800, nr. înregistrare UNPIR: RFO II 0042, Tel. 0338401365, Fax 0238710565,
e-mail: info@bfj.ro.
Debitor: Visteria Industries SRL, sediul în: sat Poșta Câlnău, com. Poșta Câlnău, cladirea C9, camera 13, jud. Buzău,
CIF: 16282293, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J10/299/2004.
Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
1. Referitor litigii în care debitoarea este parte:
Pentru clientul de încasat WHS Logtrans SRL (2.547,31 lei) a fost formulată cerere de admitere a creanței în dosarul nr.
5198/114/2012, termen 28.09.2021.
Pentru clientul de încasat OTZ Grup Solutions SRL (2.239,00 lei) a fost formulată cerere de admitere a creanței, în
dosarul nr. 1065/114/2012, termen 15.09.2021.
Pentru clientul de încasat Euroavipo SA a fost formulată cerere de admitere a creanței în tabelul suplimentar, dosarul nr.
1910/114/2012, termen 11.10.2021.
Pentru clientul de încasat General Gas Management SRL (societate denumită anterior General Management SRL), am
formulat cerere de chemare în judecată, prin care am solicitat instanței să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de
44.328,64 lei, reprezentând rest de plată din contravaloarea facturii fiscale nr. 25/26.03.2014 și obligarea pârâtei la plata
dobânzii legale în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 13/2011 începând cu data de 28.11.2016 și până la momentul
achitării în integralitate a debitului restant, formându-se dosarul nr. 48592/299/2016, pe rolul Judecătoriei sector 1
București. La termenul din data de 02.04.2018 instanța „Admite cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei
de 44328,64 lei reprezentând debit principal precum și dobânda legală penalizatoare care urmează a se calcula asupra
sumei de 44328,64 lei de la data de 28.11.2016 și până la achitarea integrală a acesteia. Cu drept de apel în termen de 30
de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria sectorului 1 București. Pronunțată în ședință publică,
astăzi, 02.04.2018”. Având în vedere Sentința civilă definitivă nr. 2086/02.04.2018 pronunțată de către Judecătoria
sector 1 București în cadrul dosarului nr. 1258/299/2018 prin intermediul căreia General Gas Management SRL a fost
obligată la plata către subscrisa Visteria Industries SRL a: (i) sumei de 44.328,64 lei reprezentând debit principal și (ii)
dobânzii legale penalizatoare care urmează a se calcula asupra sumei de 44.328,64 lei de la data de 28.11.2016 și până
la achitarea integrală a acesteia și faptul că până la data de 03.07.2019 cuantumul dobânzii legale penalizatoare ce
necesită a fi achitată de către General Gas Management SRL în temeiul sentinței mai sus menționate este de 11.659,93
lei, am formulat somație prin intermediul căreia am solicitat General Gas Management SRL ca, în termen de maxim 5
(cinci) zile de la primirea prezentei, să procedeze la achitarea către Visteria Industries SRL, în contul IBAN nr. RO37
PIRB 1001 7736 8200 1000 deschis la Piraeus Bank România SA, suma totală de 55.988,57 lei, din care: 44.328,64 lei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

– reprezentând debit principal și 11.659,93 lei – reprezentând dobânda legală penalizatoare datorată până la data de
03.07.2019. Având în vedere Sentința civilă definitivă nr. 2086/02.04.2018 pronunțată în dosarul nr. 1258/299/2018;
Somația emisă în data de 03.07.2019 prin care am adus la cunoștință General Gas Management S.R.L faptul că la data
respectivă figurează cu suma de plată de 55.988,57 lei, formată din 44.328,64 lei debit principal și 11.659,93 lei
reprezentând dobânda calculată la data de 03.07.2019, intenția de rezolvare a litigiului pe cale amiabilă în sensul în care
General Gas Management S.R.L a manifestat intenția de stingere a debitului în 12 rate egale; atribuția lichidatorului
judiciar de recupare a creanțelor consacrată prin Legea 85/2014, am formulat informare, prin intermediul căreia am
adus la cunoștință General Gas Management S.R.L faptul că în ipoteza în care, în termen de 10 zile de la primirea
prezentei, nu ne comunică modalitatea de stingere în integralitate a debitului față de Visteria Industries SRL, în cuantum
de 55.988,57 lei (calculat la data de 03.07.2019), care să cuprindă și plăți privind suma datorată, vom fi nevoiți să ne
adresăm unui executor judecătoresc sau să solicităm deschiderea procedurii de insolvență. În această perioadă ne-am
adresat Biroul Executorului Judecătoresc Guli Constantin pentru a pune în executare Sentința civilă nr. 2086/02.04.2018
pronunțată de Judecătoria Sectorul 1 București în dosarul cu nr. 1259/299/2018. La termenul din data de 21.07.2020
Judecătoria Sectorul 1 București “Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petentul BEJ Guli
Constantin. Dispune îndreptarea erorii materiale cuprinse în încheierea pronunțată la data de 25.06.2020 în dosarul nr.
18307/299/2020 al Judecătoriei Sectorului 1 București, în sensul că, în considerente și dispozitiv, în loc de titlului
executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 2086/02.04.20148 pronunțată de Judecătoria Sectorul 1 București în dosarul
nr. 1259/299/2018 rămasă definitivă la data de 05.08.2018 prin neapelare, se va menționa titlul executoriu ca fiind
reprezentat de sentința civilă nr. 2086/02.04.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorul 1 București în dosarul nr.
1259/299/2018, rămasă definitivă la data de 05.06.2018 prin neapelare, cum este corect. Prezenta face parte integrantă
din cuprinsul încheierii pronunțate la data de 25.06.2020 în dosarul nr. 18307/299/2020. Îndreptarea se va face în
ambele exemplare ale încheierii. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa
instanței, astăzi, 21.07.2020”. În data de 14.08.2020 a fost încasată suma de 6.000,00 lei. În temeiul dispozițiilor art. 65
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, am formulat cerere, prin
intermediul căreia am solicitat ca, prin sentința pe care o va pronunța, să dispună deschiderea procedurii generale de
insolvență împotriva debitoarei General Gas Management, persoană juridică română, cu sediul social în București, str.
Pajurei nr. 2, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Coerțului de pe lâng Tribunalul
București sub nr. J40/4811/2015, CUI 16120615, formându-se dosarul nr. 891/3/2021 termen 21.09.2021. În
conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, coroborate cu dispozițiile art. 204 din Noul
Cod de Procedură Civilă, pentru termenul din 22.06.2021 am formulat precizări, prin intermediul cărora am solicitat
onoratei instanțe să dispună și numirea, în temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, ca
administrator judiciar a practicianului în insolvență C.I.I. Maftei Constantin-Marius, cu sediul social în Orașul
Voluntari, str. Emil Racoviță nr. 35-39, et. M, Județul Ilfov și sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de
procedură în Orașul Voluntari, Sr. Emil Racoviță nr. 35-39, vila A-Z 10, Județul Ilfov, având nr. de înregistrare
U.N.P.I.R. RFO I – 1350 din 26.03.2021 și C.I.F.: 44151722. Având în vedere citația emisă de Tribunalul București în
data de 23.06.2021 și primită de către societatea noastră în data de 08.07.2021 prin care instanța ne pune în vedere să
depunem la dosarul cauzei un mod de calcul al dobanzilor solicitate, am formulat precizări, prin intermediul cărora am
arătat că am înțeles să ne conformăm dispozițiilor onoratei instanțe și, pe cale de consecință, am anexat prezentelor o
notă de calcul a dobânzii legale solicitate. Pe scurt, am menționat că dobânda legală datorată de către debitoarea
General Gas Management SRL până la data de 15.03.2021 în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 13/2011 este în
cuantum total de 18.847,94 lei, din care:
• 16.741,85 lei – datorată pentru perioada 28.11.2016 – 14.08.2020 și fiind aferentă unui debit restant de 44.328,64 lei;
• 2.106,09 lei – datorată pentru perioada 15.08.2020 – 15.03.2021 și fiind aferentă unui debit restant de 38.328,64 lei.
În ceea ce privește clientul de încasat Bartenders Distilleries SRL suntem înscriși la masa credală cu suma de
38.853.830,06 lei, în dosarul nr. 31495/3/2015, termen 15.11.2021.
Pentru clientul de încasat OTZ Central SRL (1.240,00 lei) am formulat cerere de admitere a creanței, în dosarul nr.
43398/3/2016, termen 26.10.2021.
2. Referitor contract de cesiune de creanță:
Așa cum am prezentat la termenul anterior, în data de 17.02.2021 a fost încheiat Contractul de Cesiune de Creanță între
debitoarea Visteria Industries SRL, în calitate de cedent și The Winedepot SRL, în calitate de cesionar, prin care
cedentul cesioneză către cesionar o creanță în sumă de 100.000 lei, reprezentând o parte din creanța totală pură și simplă
în sumă de 67.146.000 lei pe care Cedentul o deține față de Euroavipo SA, în schimbul prețului de 100.000 lei.
Gemarco Wine Beverages SRL (fostă Gemarco Industry SRL) a formulat contestație de desființare a măsurii
lichidatorului judiciar al Visteria Industries SRL de a încheia în data de 17.02.2021 cu societatea The Winedpot SRL un
contract cesiune creanță având ca obiect creanța în sumă de 100.000 lei din creanța totală deținută de Visteria Industries
SRL față de Euroavipo SA și desființarea contractului de cesiune de creanță încheiat între Visteria Industries SRL și
The Winedpot SRL în data de 17.02.2021, astfel cum este menționat în raportul publicat în BPI nr. 4256/17.03.2021,
formându-se dosarul nr. 717/114/2021, termen 14.09.2021.
Având în vedere faptul că prin încheierea de ședință din data de 15.06.2021 instanța a reținut lipsa de procedură cu
debitoarea Visteria Industries SRL și cu creditoarele Hansa Distribution SRL, respectiv Murfatlar România SRL, am
formulat note scrise, prin intermediul cărora am adus la cunoștința onoratei instanțe următoarele aspecte esențiale:
1. Având în vedere obiectul contestației ce formează obiectul dosarului nr. 717/114/2021, precum și dispozițiile art. 21
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței potrivit cărora “judecătorul-sindic va soluționa
contestația...cu citatea contestatorului, a administratorului judiciar și a comitetului creditorilor”, rezultă că în prezenta
cauză nu se impune citarea debitoarei Visteria Industries SRL .
2. Creditoarea Hansa Distribution SRL nu mai există ca entitate juridică, aceasta fiind absorbită de societatea Oana
Management SRL, persoană juridică română aflată în insolvență (dosar nr. 558/114/2016), cu sediul în Com. Poșta
Câlnău, Sat Poșta Câlnău, Județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău
sub nr. J10/1081/2006, având C.U.I. 19075454, reprezentată prin administratorul judiciar Casa de Insolvență Avi
Consulting I.P.U.R.L., cu sediul ales în București, Aleea Zorelelor nr. 3, bl. 44, sc. B, et. P, ap. 66, sector 6.
3. Lichidatorul judiciar actual al creditoarei Murfatlar România SA este practicianul în insolvență Maestro S.P.R.L. cu
sediul social în Mun. Constanța, str. Aristide Caratzalli nr. 24, Județul Constanța.
Solicităm instanței de judecată să ia act de măsurile și operațiunile efectuate până la această dată de către lichidatorul
judiciar.
Solicităm un nou termen de continuare a procedurii, lichidatorul judiciar urmând să depună un raport privind descrierea
modului de îndeplinire a atribuțiilor, în temeiul art. 21, alin (1)1, Legea 85/2006, încasarea creanțelor și soluționarea
contestației formulată de Gemarco Wine Beverages SRL (fostă Gemarco Industry SRL).
Cheltuielile cu procedura insolvenței, avansate de lichidatorul judiciar, neachitate până la momentul actual sunt în sumă
totală de 167.820,80 lei, după cum urmează:
- Cheltuieli poștale:
 factura nr. 7245/25.03.2021: 10,70 lei;
 factura nr. 9015/14.04.2021: 7,80 lei;
 factura nr. 13601/16.06.2021: 12,30 lei;
- Retribuție administrator judiciar:
 perioada 06.06.2013- 12.09.2016: 96.390,00 (3.570,00 lei/lunar, inclusiv TVA);
- Retribuție lichidator judiciar:
 perioada 12.09.2016- 12.10.2021: 71.400,00 (1.190,00 lei/lunar, inclusiv TVA);
BFJ Consulting Group SPRL

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AD SISTEM STUDIO SRL, cod unic de înregistrare: 16702400
România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 80/93/2021/a6
Termen: 24.09.2021 sala 4, ora 09.00, F19CC.
Citație
emisă la: ziua 13 luna 9 anul 2021.
debitor
AD SISTEM STUDIO SRL având CUI 16702400, cu sediul social în Mun. București, str. Frumușani, nr. 14, bloc 99,
scara 1, etaj 4, ap. 27, sector 4, cu sediul procesual ales în Mun. București, Calea Griviței, nr. 54, sector 1
Prin A&A CONSULTANTS SPRL
BUCUREȘTI Bd. CAROL I nr.12 et.1 ap.cam.5 cod poștal 030164 sector 3
Reclamant
STAN MARIANA
CU DOMICILIUL PROCESUAL ALES LA CA DUMITRU SANDRA, CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
BULEVARDUL BASARABIA, NR.90, BL.A2, SC.A, ET.2, AP.8, SECTOR 2
Cu mentiunea de achita taxa judiciara de timbru în cuantum de 200 lei.
Pârât
A&A CONSULTANTS SPRL
București, sector 3, BULEVARDUL CAROL I, nr. 12, et. 1, ap. CAM.5
Creditori
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F19, 24.09.2021 sala 4, ora 09.00, F19 în calitate de creditor-
debitor, pentru Legea 85/2006-procedura insolvenței.
(obiect cauză)
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondentei în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul. În cazul prezentării, există recomandarea purtării echiapamentului de
protectie de catre justitiabili, avocati sau reprezentantii acestora, participantii la procesele civile, pe toata durata în care
se afla în incinta Tribunalului Ilfov.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea PROMASTER INTERCAR S.R.L., cod unic de înregistrare: 41818016


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 622/93/2021
Termen: 19.11.2021 sala 4, ora 09.00, F19.
Citație
emisă la: ziua 13 luna 09 anul 2021.
debitor
S.C. PROMASTER INTERCAR SRL cu sediul în Localitatea DRAGOMIRESTI VALE, Jud. Ilfov, STR.
APEDUCTULUI, nr. 6, CAM 1, având CUI 41818016
Prin administrator judiciar CII Buzoianu Sergiu cu sediul în București, str, Pricasa Dornei nr. 2, bl. D3, sc. 1, et. 6, ap.
248, sector 3
creditor
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F19, în ziua 19.11.2021 sala 4, ora 09.00, F19 în calitate de
creditor-debitor, pentru Legea 85/2006-procedura insolvenței.
(obiect cauză)
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondentei în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul. În cazul prezentării, există recomandarea purtării echiapamentului de
protectie de catre justitiabili, avocati sau reprezentantii acestora, participantii la procesele civile, pe toata durata în care
se afla în incinta Tribunalului Ilfov.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

3. Societatea UBI LUCAN SRL, cod unic de înregistrare: 32667259


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 177/93/2021
Termen: 19.11.2021 sala 4, ora 09.00, F19.
Citație
emisă la: ziua 15 luna 09 anul 2021.
debitor
UBI LUCAN SRL având CUI 32667259, cu sediul social în Sat Țegheș, comuna Domnești, nr. 4, Jud. Ilfov.
CII FIRĂNESCU NICOLETA BUCUREȘTI Șos. PANTELIMON nr.258 bl.47 sc.E et.7 ap.324 sector 2.
MENȚIUNI: Dispune citarea practicianului în insolvență cu mențiunea de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de art. 59
alin. 1 din Legea 85/2014 privind întocmirea rapoartelor lunare, sub sancțiunea aplicării amenzii judiciare, conform art.
60 alin. 2 din Legea 85/2014.
creditor
TOȚI CREDITORII DEBITOAREI
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, Sala 4, completul F19, în ziua 19.11.2021 sala 4, ora 09.00, F19 în calitate de
creditor-debitor, pentru Legea 85/2006-procedura insolvenței.
(obiect cauză)
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondentei în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul. În cazul prezentării, există recomandarea purtării echiapamentului de
protectie de catre justitiabili, avocati sau reprezentantii acestora, participantii la procesele civile, pe toata durata în care
se afla în incinta Tribunalului Ilfov.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Județul Satu Mare


Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RADION GMBH 21 SRL, cod unic de înregistrare: 33805058
Raport de activitate privind stadiul procedurii de faliment în forma generală
Societatea Radion GMBH 21 SRL
Nr. 2255/20.09.2021, Termen 21.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1000/83/2020 Tribunal Satu Mare Secția A II-A Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal.
2. Registratura instanței: localitatea Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, județul Satu Mare.
3.Debitor: Radion GMBH 21 SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite cu sediu social în Negrești-Oaș,
Strada Moților, nr. 65, Judet Satu Mare, număr de ordine în registrul comerțului J30/736/2014, cod unic de înregistrare
33805058.
4. Lichidator judiciar: Admin Insolv SPRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, județul
Satu Mare, cod de înregistrare fiscală: RO 32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de
ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839,
reprezentată prin asociat coordonator Racolța Cristian și Poștaș Vasile Florin, cu sediul în localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu, nr. 49, județul Satu Mare, persoană însărcinată cu primirea corespondenței, orice salariat din cadrul
Admin Insolv SPRL cu atribuții în acest sens.
5.Administrator special: Pop Livia Delia;
6: Subscrisa Admin Insolv SPRL, lichidator judiciar al debitoarei Radion GMBH 21 SRL, numit prin încheierea civilă
nr. 241/F/CC/2020 din data de 24.07.2020, pronunțată de către Tribunalul Satu Mare Secția A II-A Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 1000/83/2020, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicăm:
Raport de Activitate
1.Informații preliminare
Prin raportul de activitate depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 11072/ 23.06.2021 (anexa 1), administratorul
judiciar a prezentat participanților la procedura de faliment a societății debitoare Radion GMBH 21 SRL stadiul
procedurii, respectiv:
-adunarea generală a creditorilor a hotărât asupra onorariului lichidatorului judiciar;
-am prezentat stadiul acțiunilor în pretenții în care societatea debitoare deține calitatea de reclamantă;
-am indicat cheltuielilor de procedură.
Împotriva acestuia nu au fost formulate contestații.
2.Raportul de evaluare
În vederea întocmirii raportului de evaluare, lichidatorul judiciar a comunicat expertului evaluator autorizat ANEVAR
Vida Constantin, procesul verbal de inventariere și documentele care atestă proprietatea asupra bunurilor. La această
dată, raportul de evaluare este în curs de finalizare.
3.Stadiul acțiunilor în pretenții formulate
Așa cum am menționat, prin rapoartele de activitate anterioare, administratorul judiciar a formulat cereri de chemare în
judecată în vederea recuperării creanțelor împotriva următorilor debitori ai societății Radion GMBH 21 SRL:
-Balkan Rombuilding SRL-D cu sediul în sat Trip, comuna Bixad, nr. 688, jud.Satu Mare, CIF RO 34377006,
J30/238/2015.
Prin acțiunea în pretenții formulată am solicitat obligarea pârâtei la plata sumei 255.590,37 lei, a cheltuielilor de
judecată și la plata sumei de 49.687,25 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între profesioniști
calculată până la data depunerii acțiunii, precum și la plata dobânzii legale până la data plății efective.
Astfel, pe rolul Tribunalului Satu Mare s-a înregistrat dosarul cu nr. 1400/83/2020 având ca obiect pretenții. La
termenul de judecată din data de 15.03.2021, reclamantei i s-a solicitat să depună situația de lucrări pentru fiecare etapă
de execuție pe durata executării contractului de subantreprinză nr. 1 și procesele verbale de recepție a lucrărilor a căror
contravaloare o solicită societatea Radion GMBH 21 SRL. În data de 13.05.2021, Societatea Balkan SRL a solicitat
amânarea cauzei pentru închierea unui acord de eșalonare a plății, iar în data de 14.06.2021, instanța a dispus
suspendarea pentru nedepunerea documentelor anterior enunțate.
Lichidatorul judiciar a solicitat repunerea pe rol în data de 22.06.2021, arătând faptul că, societatea a recunoscut debitul,
insclusiv penalități de formează obiectul prezentului dosar și că, societatea Radion SRL nu deține calitatea de
antreprenor general pentru a depune documentele solicitate.
Termenul pentru repunerea cauzei pe rol este 20.09.2021.
-Electrogrup SA cu sediul Municipiul Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 217, jud. Cluj, CUI RO 9256208, J12/437/1997
Prin cererea de chemare în judecată am solicitat obligarea pârâtei la plata sumei 21.620,94 lei, a cheltuielilor de
judecată, la plata sumei de 3.867,18 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între profesioniști
calculată până la data depunerii cererii introductive de instanță precum și obligarea pârâtei la plata dobânzii legale până
la data plății efective.
Astfel, pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca s-a înregistrat dosarul nr. 16801/211/2020 având ca obiect acțiunea în
răspundere contractuală.
Prima instanță a respins acțiunea formulată, iar în data de 05.08.2021 lichidatorul judiciar a formulat apel, apreciind că
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

în mod neîntemiat s-a respins acțiunea societății debitoare.


-Tesseract- ARH SRL cu sediul în loc. Calnic, str. Grădiștei nr. 148 A, jud. Caraș- Severin, CIF RO 30664698,
J11/473/2012
Prin acțiunea noastră civilă de drept comun am solicitat obligarea pârâtei la plata sumei 108.860,00 lei, a cheltuielilor de
judecată și la plata sumei de 20.129,45 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între profesioniști
calculată pânâ la data depunerii cererii introductive de instanță precum și obligarea pârâtei la plata dobânzii legale până
la data plății efective.
Astfel, pe rolul Judecătoriei Reșița s-a înregistrat dosarul nr. 4246/290/2020 având ca obiect Pretenții. În data de
02.08.2021, instanța de judecată a repus cauza pe rol și a solicitat reclamantei informații suplimentare referitoare la
natura serviciilor prestate de către Radion GMBH 21 SRL, informații pe care le-am comunicat noul termen de
soluționare fiind stabilit pentru data 24.11.2021.
4.Cheltuieli efectuate în cadrul procedurii
Conform art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, precizăm că de la data ultimului raport de activitate și până la data
prezentului raport nu s-au mai efectuat alte cheltuieli de procedură.
5.Solicitări adresate instanței
În considerarea celor de mai sus prezentate, solicităm respectuos onoratei instanțe:
-judecarea cauzei și în lipsa părților de la dezbaterea pricinii potrivit art. 223 coroborat cu art. 411 alin. 1 pct. 2 teza a
doua din C. proc. civ.;
-acordarea unui nou termen de judecată în vederea finalizării raportului de evaluare, a stabilirii modalității de
valorificare și a soluționării acțiunilor în pretenții anterior menționate, potrivit Legii 85/ 2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență.
Satu Mare
20.09.2021
Lichidator judiciar
Admin Insolv SPRL
prin c. jr. Racolța Cristian
practician în insolvență Anca Maria Coste

Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA, cod unic de înregistrare: 3097146
Tribunalul Sibiu
Dosar nr. 468/85/2015
Termen 21.10.2021
Proces-verbal al ședinței Adunării Creditorilor societății
Drumuri și Prestări Construcții SA
Nr. 1002/17.09.2021
Încheiat în data de 17.09.2021, ora 12:00 la sediul ales al administratorului judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fosta
CITR Filiala Sibiu SPRL) din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj 3, jud. Cluj cu prilejul ședinței Adunării
Creditorilor debitoarei Drumuri Și Prestări Construcții SA convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
14885/09.09.2021.
Ordinea de zi anunțată este:
1.Prezentarea Raportului de evaluare a bunului imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud.
Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
2.Prezentarea și aprobarea cererii administratorului special de valorificare a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul
Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în urma evaluării.
3.Prezentarea și aprobarea Raportului privind Strategia de valorificare a unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și
Prestări Construcții SA
4.Prezentarea și aprobarea Regulamentului de valorificare a unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări
Construcții SA
5.Prezentarea și aprobarea propunerii administratorului special de casare a unor bunuri mobile din patrimoniul societății
aflate în stare de uzură fizică și morală.
La sedință nu se prezintă nici un creditor.
Au transmis poziții scrise, până la data și ora fixate, creditorii:
1.Comtram SA, prin adresa cu nr. de intrare 947/14.09.2021;
2.Euro Activ SRL, prin adresa cu nr. de intrare 985/16.09.2021;
3.Universal Business SA, prin adresa cu nr. de intrare 990/17.09.2021;
4.Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, prin adresa cu nr. de intrare 989/17.09.2021;
5.Vectorial Uno SRL, prin adresa cu nr. de intrare 987/17.09.2021
6.Nicolaus Com SRL, prin adresa cu nr. de intrare 991/17.09.2021;
Situația cvorumului și a dreptului de vot în cadrul prezentei adunări este următoarea:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

Creditor % total % AC
Comtram SA 3.62% 8,89%
Euro Activ SRL 11.46% 28,14%
Universal Business SA 2.97% 7,30%
AJFP Sibiu 10.75% 26,39%
Vectorial Uno SRL 6.67% 16,38%
Nicolaus Com SRL 5.25% 12,90%
Total 40.72% 100.00%
Se constată întrunirea cvorumului legal, respectiv minim 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra
averii debitorului, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 2 lit. c) din Legea 85/2014: „Calculul valorii totale a creanțelor prevăzute la
alin. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: (...) c) ulterior confirmării
planului de reorganizare și până la deschiderea procedurii de faliment, potrivit cuantumului cuprins în programul de
plăți, modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan.”
Prezenta Adunare a Creditorilor este prezidată de către reprezentantul administratorului judiciar Eurosmart Filiala Sibiu
SPRL, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Secretariatul ședinței este asigurat de către
administratorul judiciar.
Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se declară deschisă ședința Adunării Creditorilor
societății Drumuri Și Prestări Construcții SA și se trece la prezentarea ordinii de zi a ședinței.
Administratorul judiciar arată că anterior ședinței a transmis creditorilor o informare prin care a arătat următoarele cu
privire la unicul punct înscris pe ordinea de zi:
1.Prezentarea Raportului de evaluare a bunului imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud.
Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, arătăm faptul că expertul evaluator desemnat în procedură a predat
administratorului judiciar Raportul de evaluare a bunului imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor,
nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
Administratorul judiciar a transmis la dosarul cauzei raportul de evaluare menționat, iar în vederea facilitării demersului
de luare la cunoștință de către creditori a valorilor stabilite de expertul evaluator, administratorul judiciar a transmis
raportul de evaluare întocmit alături de Informare.
Poziția creditorilor asupra ordinii de zi este următoarea:
-Comtram SA, prin adresa transmisă, arată că Am luat act de Prezentarea Raportului de evaluare a bunului imobil-
Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări
Construcții SA
-Euro Activ SRL, prin adresa transmisă, arată că societatea ia la cunoștință conținutul Raportului de evaluare a bunului
imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări
Construcții SA, pe care îl aprobă.
-Universal Business SA prin adresa transmisă nu a făcut referire la acest punct de pe ordinea de zi.
-Nicolaus Com SRL, prin adresa transmisă, arată că Am luat act de Prezentarea Raportului de evaluare a bunului
imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări
Construcții SA
-AJFP Sibiu, prin adresa transmisă, arată că În ceea ce privește Raportul de evaluare a bunului imobil- Teren intravilan
situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, arătăm
că acesta ne-a fost comunicat, cu mențiunea că răspunderea asupra valorilor determinate cade în sarcina exclusivă a
evaluatorului, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor, informațiilor și calculelor efectuate în vederea determinării
valorilor aparține persoanei semnatare a raportului.
-Vectorial Uno SRL, prin adresa transmisă, arată că Am luat act de Prezentarea Raportului de evaluare a bunului
imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări
Construcții SA
Pe cale de consecință se adoptă următoarea
Hotărârea I:
Cu un procent de 92,70% din voturile exprimate de creditorii cu drept de vot, Adunarea Creditorilor Drumuri și Prestări
Construcții SA, a luat act de Raportul de evaluare a bunului imobil- Teren intravilan situat în Sibiu, str. Aleea
Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, aflat în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
2.Prezentarea și aprobarea cererii administratorului special de valorificare a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul
Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în urma evaluării.
Cu privire la al doilea punct de pe ordinea de zi, arătăm faptul că administratorul special al debitoarei, domnul Cimpoca
Eugen Marcel, a comunicat o cerere administratorului judiciar prin care a solicitat valorificarea unor bunuri mobile
aflate în patrimoniul societății, la valoarea stabilită în urma evaluării.
Menționăm că bunurile mobile propuse spre valorificare sunt enumerate în tabelele cuprinse în cererea administatorului
special, fiind grupate pe gestiuni, astfel: bunuri mobile-instalații, obiecte de inventar- materiale, materiale și indicatoare
rutiere și comunicate creditorilor odată cu Informarea.
Poziția creditorilor asupra ordinii de zi este următoarea:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

-Comtram SA, prin adresa transmisă, arată că aprobăm cererea administratorului special de valorificare a unor bunuri
mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în urma evaluării.
-Euro Activ SRL, prin adresa transmisă, arată că societatea ia la cunoștință și aprobă cererea administratorului special
de valorificare a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în
urma evaluării.
-Universal Business SA prin adresa transmisă, arată referitor la Aprobarea cererii administratorului special de
valorificare a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în urma
evaluării- Pentru.
-Nicolaus Com SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm cererea administratorului special de valorificare a unor
bunuri mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în urma evaluării.
-AJFP Sibiu, prin adresa transmisă, arată că ne-a fost comunicat și aprobăm cererea administratorului special de
valorificare a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, la valoarea stabilită în urma
evaluării. Arătăm că administratorul judiciar a propus astfel: vânzarea la pachet (pe gestiuni) a bunurilor mobile prin
organizarea a trei seturi a câte 2 licitații consecutive la interval de 1 săptămână între ele după cum urmează: • SET I: 2
licitații având prețul de pornire egal cu 90% din valoarea de piață; SET II: 2 licitații având prețul de pornire egal cu
80% din valoarea de piață; SET III: 2 licitații având prețul de pornire egal cu 70% din valoarea de piață.
Totodată, administratorul judiciar propune și valorificarea terenului intravilan- situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr.
FN, jud. Sibiu. Proprietatea este amplasată în Sibiu, zona mediană, cartier Hipodrom I, zona str. Rahovei, având
suprafața totală de 863 mp.
Administratorul judiciar propune vânzarea terenului prin organizarea a 6 licitații consecutive, la interval de 1 săptămână
între ele, având prețul de pornire egal cu 100% din valoarea de piață.
-Vectorial Uno SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm cererea administratorului special de valorificare a unor
bunuri mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, în valoarea stabilită în urma evaluării.
Pe cale de consecință se adoptă
Hotărârea II:
Cu un procent de 100% din voturile exprimate de creditorii cu drept de vot, Adunarea
Creditorilor Drumuri și Prestări Construcții SA aprobă cererea administratorului special
de valorificare a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții, la valoarea stabilită în urma
evaluării.
3.Prezentarea și aprobarea Raportului privind Strategia de valorificare a unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și
Prestări Construcții SA
Cu privire la al treilea punct al ordinii de zi, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind strategia de valorificare
a unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, pe care îl supune votului Adunării creditorilor în
conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 85/2014.
În Raportul privind strategia de valorificare, administratorul judiciar a enumerat bunurile mobile propuse spre
valorificare, aparținând următoarelor categorii:
-Instalații
-Obiecte De Inventar-Materiale
-Materiale Si Indicatoare Rutiere.
Poziția creditorilor asupra ordinii de zi este următoarea:
- Comtram SA, prin adresa transmisă, arată că aprobăm Raportul privind Strategia de valorificare a unor bunuri aflate
în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
- Euro Activ SRL, prin adresa transmisă, arată că societatea ia la cunoștință Raportul privind Strategia de valorificare a
unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, pe care îl aprobă.
-Universal Business SA prin adresa transmisă, arată referitor la Aprobarea Raportului privind Strategia de valorificare a
unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA - Pentru.
-Nicolaus Com SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm Raportul privind Strategia de valorificare a unor bunuri
aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA;
-AJFP Sibiu, prin adresa transmisă, arată că ne-a fost comunicat și aprobăm Raportul privind Strategia de valorificare a
unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA;
-Vectorial Uno SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm Raportul privind strategia de valorificare a unor bunuri
aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA.
Pe cale de consecință se adoptă
HOTĂRÂREA III:
Cu un procent de 100% din voturile exprimate de creditorii cu drept de vot, Adunarea
Creditorilor Drumuri și Prestări Construcții SA aprobă Raportul privind Strategia de valorificare a unor bunuri aflate în
patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, astfel:
-Vânzarea se va face la pachet (pe gestiuni) a bunurilor mobile prin organizarea a trei seturi a câte 2 licitații consecutive
la interval de 1 săptămână între ele după cum urmează:
• SET I: 2 licitații având prețul de pornire egal cu 90% din valoarea de piață;
• SET II: 2 licitații având prețul de pornire egal cu 80% din valoarea de piață;
• SET III: 2 licitații având prețul de pornire egal cu 70% din valoarea de piață.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

-valorificarea terenului intravilan situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor, nr. FN, jud. Sibiu, prin organizarea a 6 licitații
consecutive, la interval de 1 săptămână între ele, având prețul de pornire egal cu 100% din valoarea de piață;
Denumire CF Suprafața Valoare de piață Preț de pornire la licitație (lei)
(mp) (lei)
Teren intravilan situat în 112485 Sibiu 863 704.600 704.600
Sibiu, str. Aleea Geniștilor,
nr. FN, jud. Sibiu
Notă: Toate prețurile sunt exprimate în lei și nu includ TVA, se va aplica cota TVA din momentul vânzării.
În cazul în care, după parcurgerea tuturor etapelor detaliate mai sus, nu se va reuși valorificarea bunurilor, propunem
organizarea în continuare a licitațiilor, la ultimul preț aprobat de creditori, până la valorificare sau până la aprobarea
unei noi strategii de valorificare.
4,Prezentarea și aprobarea Regulamentului de valorificare a unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări
Construcții SA
Cu privire la punctul patru de pe ordinea de zi, menționăm faptul că administratorul judiciar prezintă și supune aprobării
adunării creditorilor Regulamentul cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare a bunurilor
mobile prezentate mai sus aflate în patrimoniul societății Drumuri și Prestări Construcții SA.
Poziția creditorilor asupra ordinii de zi este următoarea:
- Comtram SA, prin adresa transmisă, arată că aprobăm Regulamentului de valorificare a unor bunuri aflate în
patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
-Euro Activ SRL, prin adresa transmisă, arată că societatea ia la cunoștință conținutul Regulamentului de valorificare a
unor bunuri aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA, pe care îl aprobă.
-Universal Business SA prin adresa transmisă, arată referitor la Aprobarea Regulamentului de valorificare a unor bunuri
aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA - Pentru.
-Nicolaus Com SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm Regulamentului de valorificare a unor bunuri aflate în
patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
-AJFP Sibiu, prin adresa transmisă, arată că ne-a fost comunicat și aprobăm Regulamentul de valorificare a unor bunuri
aflate în patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
-Vectorial Uno SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm Regulamentul de valorificare a unor bunuri aflate în
patrimoniul Drumuri și Prestări Construcții SA
Pe cale de consecință se adoptă
Hotărârea IV:
Cu un procent de 100% din voturile exprimate de creditorii cu drept de vot, Adunarea
Creditorilor Drumuri și Prestări Construcții SA aprobă Regulamentul de valorificare a unor bunuri aflate în patrimoniul
Drumuri și Prestări Construcții SA
5.Prezentarea și aprobarea propunerii administratorului special de casare a unor bunuri mobile din patrimoniul societății
aflate în stare de uzură fizică și morală.
Cu privire la punctul cinci al ordinii de zi, arătăm faptul că administratorul special al debitoarei, domnul Cimpoca
Eugen Marcel, a comunicat o cerere administratorului judiciar prin care a solicitat casarea unor bunuri mobile aflate în
patrimoniul societății.
În susținerea cererii, administratorul special a menționat că propunerea de casare este justificată de faptul că bunurile
sunt uzate fizic și moral, nemaiputând fi folosite sau valorificate.
De asemenea, administratorul special a arătat că depozitarea acestora generează costuri societății și că din anul 2019
societatea a încercat valorificarea bunurilor, însă nu s-a reușit acest lucru, principalul motiv fiind starea deteriorată a
acestora.
Menționăm că bunurile propuse spre casare sunt enumerate în cererea administratorului special, transmisă odată cu
Informarea.
Poziția creditorilor asupra ordinii de zi este următoarea:
-Comtram SA, prin adresa transmisă, arată că aprobăm propunerea administratorului special de casare a unor bunuri
mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală.
- Euro Activ SRL, prin adresa transmisă, arată că societatea ia la cunoștință și aprobă propunerea administratorului
special de casare a unor bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală.
-Universal Business SA prin adresa transmisă, arată referitor la Aprobarea propunerii administratorului special de
casare a unor bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală.- Pentru.
-Nicolaus Com SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm propunerea administratorului special de casare a unor
bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală.
-AJFP Sibiu, prin adresa transmisă, arată că ne-a fost comunicat și aprobăm propunerea administratorului special de
casare a unor bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală, având în vedere că
administratorul special a menționat că propunerea de casare este justificată de faptul că bunurile sunt uzate fizic și
moral, nemaiputând fi folosite sau valorificate. De asemenea, administratorul special a arătat că depozitarea acestora
generează costuri societății și că din anul 2019 societatea a încercat valorificarea bunurilor, însă nu s-a reușit acest
lucru, principalul motiv fiind starea deteriorată a acestora.
- Vectorial Uno SRL, prin adresa transmisă, arată că Aprobăm propunerea administratorului special de casare a unor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15498/20.09.2021

bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală.
Pe cale de consecință se adoptă
Hotărârea V:
Cu un procent de 100% din voturile exprimate de creditorii cu drept de vot, Adunarea
Creditorilor Drumuri și Prestări Construcții SA aprobă propunerea administratorului special de casare a unor bunuri
mobile din patrimoniul societății aflate în stare de uzură fizică și morală.
Nemaifiind alte probleme de discutat s-a încheiat prezentul proces verbal care conține 8 (opt) pagini.
Anexăm următoarele documente care fac parte integrantă din procesul-verbal:
- voturile creditorilor cu privire la ordinea de zi;
- dovada publicării în BPI a convocatorului aferent prezentei ședințe a Adunării creditorilor
- informarea trimisă creditorilor societății cu anexele aferente.
Cluj-Napoca
17.09.2021
I.B./I.I.
Eurosmart Filiala Sibiu SPRL
(fosta CITR Filiala Sibiu SPRL)
Partner
Alexandra Gălățan

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15498/20.09.2021 conţine 28 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28