Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18875 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea CKS ARADIUS SRL .................................................................................................................................... 2
2. Societatea CLAUTRANSLAV SRL............................................................................................................................... 4

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea BELSUINTEST SRL .................................................................................................................................... 6
2. Societatea CRINSUIN SA .............................................................................................................................................. 7

Județul Dolj ....................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea AB TEHNICA SRL....................................................................................................................................... 8

Județul Mureş ................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea BONSPER SRL ............................................................................................................................................. 8
2. Societatea FRASINUL FOREST SRL ........................................................................................................................... 9
3. Societatea PROTOPCON SRL ..................................................................................................................................... 10
4. Societatea Q GAME MS SRL ...................................................................................................................................... 10
5. Societatea VESCOVI CAFFE GROUP SRL................................................................................................................ 13
6. Societatea ROMCAB SA.............................................................................................................................................. 13

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea BIG SECURITY SRL ................................................................................................................................. 22

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 23
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea MRG NEW TRANS SRL ........................................................................................................................... 23

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 24


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea COPERTIN INSTAL SRL .......................................................................................................................... 24
2. Societatea CRISTUFF SRL .......................................................................................................................................... 26
3. Societatea ESTIVAL PASAGRO SRL ........................................................................................................................ 26
4. Societatea INTER MERIDIAN TUR SRL ................................................................................................................... 31
5. Societatea MIGIOPROD SRL ...................................................................................................................................... 31
6. Societatea MODERN AGENCY SRL .......................................................................................................................... 32

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 32


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 32
1. Societatea AFIN FOREST SRL ................................................................................................................................... 32

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CKS ARADIUS SRL, cod unic de înregistrare: 23099893
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă
Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor
Dosar nr. 4260/111/2021
Comunicare Încheierea nr. 397/F/2021
pronunţată la data 08.11.2021
Intimata - Oficiul Registrului Comerţului Bihor.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 397/F/2021 pronunţată la data 08.11.2021, în dosarul cu nr. de mai sus, de
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, privind pe debitoarea CKS Aradius SRL, cu sediul în Oradea, str. Tudor
Vladimirescu nr. 17, parter, birou 1, ap.5, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/123/2008, CUI
23099893.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Document finalizat
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 4260/111/2021
Încheierea nr. 397/F/2021
Şedinţa Camerei de consiliu din 08 Noiembrie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Elena-Roxana Zamfir
Grefier: Adriana Milian
Pe rol fiind soluţionarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de
debitorul CKS Aradius SRL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, parter, birou 1, ap.5, judeţul Bihor,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/123/2008, CUI 23099893, având ca obiect procedura insolvenţei.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014.
S-a făcut referatul oral al cauzei, grefierul învederând judecătorului sindic că prezenta cererea este legal timbrată cu
suma de 200 lei taxă judiciară de timbru, conform ordinului de plată nr. 1 din data de 02.11.2021, după care;
Judecătorul sindic, în temeiul art. 131 cod pr. civilă, art. 119 cod pr. civilă şi art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, faţă
de obiectul cererii, insolvenţa debitoarei, constată că Tribunalul Bihor este competent general, material şi teritorial a
soluţiona cererea.
Totodată, judecătorul sindic verificând personal, constată că procedura se desfăşoară fără citarea părţilor, cererea este
corespunzător timbrată, că este lămurită şi îndeplineşte dispoziţiile art.66 din Legea 85/2014, astfel că va rămâne în
pronunţare asupra acesteia.
Judecătorul sindic,
Deliberând:
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.11.2021, legal timbrată cu 200 lei taxă timbru,
debitorul CKS Aradius SRL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, parter, birou 1, ap.5, judeţul Bihor,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/123/2008, CUI 23099893, a solicitat deschiderea procedurii generale de
insolvenţă, şi desemnarea în calitate de administrator judiciar pe CII Roventa Amelia Mădălina.
În motivare se arată că este în stare de insolvenţă, a întâmpinat greutăţi în desfăşurarea activităţii şi a acumulat restanţe
în achitarea furnizorilor.
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanţelor certe, lichide şi exigibile, art. 3 alin. (1) din Legea nr.
85/2014 prevede că ea se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia
celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte
regimul insolvenţei lor.
Din cuprinsul balanţei de verificare aferente lunii octombrie 2021, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la data
de 31.10.2021, avea datorii scadente în cuantum de 3.493.158,35 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente
pentru acoperirea datoriilor.
În aceste condiţii, faţă de creanţele evidenţiate în cuprinsul balanţei de verificare, judecătorul sindic consideră că
debitorul se află în stare de iminentă insolvenţă, astfel încât se impune admiterea cererii formulate de acesta în vederea
deschiderii procedurii generale de insolvenţă prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Cât priveşte desemnarea administratorului judiciar, judecătorul sindic reţine că din examinarea coroborată a
prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, rezultă că legiuitorul a acordat prioritate în faza incipientă a
procedurii opţiunii exprimate de către debitor, în măsura în care nu este formulată o astfel de cerere de către un creditor.
Având în vedere prevalenţa pe care textul legal o acordă opţiunii formulată de creditor, în detrimentul celei formulate de
debitor, judecătorul sindic, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) lit. d din Legea nr. 85/2014, va dispune
desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CII Roventa Amelia Mădălina, cu sediul în Craiova, str.
Alexandru Ioan Cuza nr. 15, bl. Patria, sc. B, et.1, ap.6, judeţul Dolj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din
lege, şi a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să se depună un decont în acest sens.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitorul CKS Aradius SRL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, parter,
birou 1, ap.5, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/123/2008, CUI 23099893, pentru
deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului CKS Aradius SRL, cu sediul în Oradea,
str. Tudor Vladimirescu nr. 17, parter, birou 1, ap.5, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J5/123/2008, CUI 23099893.
Ia act de intenţia debitorului de reorganizare, pe baza unui plan de reorganizare.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Numeşte administrator judiciar provizoriu pe CII Roventa Amelia Mădălina, cu sediul în Craiova, str. Alexandru Ioan
Cuza nr. 15, bl. Patria, sc. B, et.1, ap.6, judeţul Dolj, înregistrat în registrul formelor de organizare al UNPIR cu nr.
RFO I - 1262 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, a cărui retribuție provizorie va fi de 500 lei/lună, urmând să se depună un decont în acest
sens.
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, Registrul societăţilor agricole/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre,
prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 146 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi.
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii în termen
de 10 zile de la comunicare, iar termenul de soluţionare a eventualelor opoziţii în 5 zile de la data expirării termenului
de depunere a acestora.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 22.12.2021.
Declaraţiile de creanţe se vor timbra cu taxa de timbru în valoare de 200 lei, sub sancţiunea anulării ca netimbrate.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 12.01.2022.
În temeiul art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 contestaţiile cu privire la creanţele înscrise în tabelul preliminar vor fi
depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a acestuia.
Fixează termenul limită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor la 08.02.2022.
Stabileşte termen de judecată pentru data de 21.02.2021, camera 66, ora. 10.00.
Stabileşte în sarcina lichidatorului să fixeze data şedinţei adunării creditorilor şi să convoace creditorii debitoarei.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
In temeiul art.39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit
bancar.
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 08.11.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Elena-Roxana Zamfir Adriana Milian
Red. E.R.Z./08.11.2021
Tehnored. A.M
4 ex.
Emis 2 com. pt. conf.+1 com. BPI
Se va comunica cu:
1.Debitor - CKS Aradius SRL, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, parter, birou 1, ap.5, judeţul Bihor
2.Administrator judiciar provizoriu - CII Roventa Amelia Mădălina, cu sediul în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr.
15, bl. Patria, sc. B, et.1, ap.6, judeţul Dolj.

2. Societatea CLAUTRANSLAV SRL, cod unic de înregistrare: 28647296


România,
Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă
Str. P-cul Traian, nr.10
Dosar nr. 3564/111/2021
Comunicare Încheierea nr. 299/F/2021
emisă la: ziua 07, luna 09, anul 2021
Către,
Oficiul Registrului Comerţului Bihor.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 299/F/2021 din data de 07.09.2021, pronunţată în dosarul nr. 3564/111/2021,
de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, privind pe debitor SC Clautranslav SRL, cu sediul în sat. Căbeşti, com.
Căbeşti, nr.250, jud. Bihor, CUI 28647296, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Document finalizat
România,
Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 3564/111/2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Încheierea nr. 299/F/2021


Şedinţa camerei de consiliu din data de 07.09.2021
Completul de judecată constituit din:
Judecător sindic: Elena Roxana Zamfir
Grefier: Viorica Berghe
Pe rol soluţionarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de debitorul
SC Clautranslav SRL, cu sediul în SAT. Căbeşti, com. Căbeşti, nr.250, jud. Bihor, CUI 28647296, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011, având ca obiect procedura insolvenţei.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care:
Judecătorul sindic, faţă de prevederile art. 131 din Noul Cod de procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art. 95 Cod
procedură civilă, conform cărora Tribunalul Bihor judecă în primă instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în
competenţa altor instanţe şi văzând dispoziţiile art. 120 Cod procedură civilă, potrivit cărora cererile în materia
insolvenţei sau concordatului preventiv” sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are
sediul debitorul”, stabileşte competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului Bihor.
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 394 (1) Cod procedură civilă, declară
închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic
Deliberând:
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.09.2021, legal timbrată cu 200 lei taxă timbru,
debitorul SC Clautranslav SRL, cu sediul în SAT. Căbeşti, com. Căbeşti, nr.250, jud. Bihor, CUI 28647296, înregistrată
în Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011, a solicitat deschiderea procedurii simplificată de insolvenţă, şi
desemnarea în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Lupaş Alin Nicolae, cu sediul în Oradea,
str. Apateului, nr.8, bl. PB 9, ap.10, judeţul Bihor, CIF 33738307.
În motivare se arată că este în stare de insolvenţă, în momentul actual neputând onora obligaţiile scadente din
lichidităţile financiare de care dispune.
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanţelor certe, lichide şi exigibile, art. 3 alin. (1) din Legea nr.
85/2014 prevede că ea se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia
celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte
regimul insolvenţei lor.
Din cuprinsul balanţei de verificare, depusă de către debitoare rezultă că aceasta avea datorii scadente în cuantum de
279.269 lei, iar disponibilitățile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea datoriilor.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 modificată şi completată prin
OUG nr. 88/2018 respectiv valoarea cererii formulate de către debitor fiind peste valoarea prag prevăzută de lege şi
cuantumul creanţelor bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului.
În aceste condiţii, faţă de creanţele evidenţiate în cuprinsul balanţei de verificare, judecătorul sindic consideră că
patrimoniul debitoarei se află în stare de iminentă de insolvenţă, astfel încât se impune admiterea cererii formulate de
aceasta în vederea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă prevăzute de Legea nr. 85/2014.
Cât priveşte desemnarea lichidatorului judiciar, judecătorul sindic reţine că din examinarea coroborată a prevederilor
art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, rezultă că legiuitorul a acordat prioritate în faza incipientă a procedurii
opţiunii exprimate de către debitor, în măsura în care nu este formulată şi o cerere de către un creditor.
Pentru aceste considerente, judecătorul sindic va dispune desemnarea în calitate de lichidator judiciar provizoriu
Cabinet Individual de Insolvenţă Lupaş Alin Nicolae, cu sediul în Oradea, str. Apateului, nr.8, bl. PB 9, ap.10, judeţul
Bihor, CIF 33738307.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Clautranslav SRL, cu sediul în SAT. Căbeşti, com. Căbeşti, nr.250, jud.
Bihor, CUI 28647296, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011, pentru deschiderea procedurii
simplificată de insolvență.
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei SC Clautranslav SRL, cu sediul în SAT.
Căbeşti, com. Căbeşti, nr.250, jud. Bihor, CUI 28647296, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011.
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Clautranslav SRL, cu sediul în sat. Căbeşti, com. Căbeşti,
nr.250, jud. Bihor, CUI 28647296, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014,
Desemnează lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Lupaş Alin Nicolae, cu sediul în Oradea,
str. Apateului, nr.8, bl. PB 9, ap.10, judeţul Bihor, CIF 33738307, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din
lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să depună un decont în acest sens.
În temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 5 zile să
convoace adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special.
În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească
lunar un raport de activitate.
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului.
În temeiul art. 145 alin.2 din Legea nr. 85/2014,
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art. 99 şi art. 147 alin (1) din Legea nr. 85/2014;
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea
privind procedura de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 25.10.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanțelor la 05.11.2021.
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanțelor la 01.12.2021.
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 02.12.2021, camera 66, ora 9.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către
lichidatorul judiciar provizoriu.
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei.
In temeiul art. 39 alin (2) din Legea nr. 85/2014,
Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidator.
În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014,
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Pune în vedere practicianului în insolvenţă să depună la dosarul cauzei dovezile de publicare în BPI în toate situaţiile în
care legea stabileşte în sarcina sa obligaţia de publicare.
Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi data de 07.09.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Elena Roxana Zamfir Viorica Berghe
Termen: 02.12.2021, camera 66, ora 9
Se va comunica cu:
1.Debitoarea - SC Clautranslav SRL, cu sediul în SAT. Căbeşti, com. Căbeşti, nr.250, jud. Bihor, CUI 28647296,
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J05/1227/2011
2.Lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Lupaş Alin Nicolae, cu sediul în Oradea, str. Apateului, nr.8, bl.
PB 9, ap.10, judeţul Bihor, CIF 33738307.
Red. ERZ./BV.
4 ex./07.09.2021
Ptr. conf. 2 com.+1 com. BPI.
07.09.2021.

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BELSUINTEST SRL, cod unic de înregistrare: 16026341
Convocare comitetul creditorilor Belsuintest SRL
Nr. 1798/08.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. 3581/118/2019, Tribunalul Constanţa Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Cristina
Constantinescu; termen de judecată: 15.11.2021.
2. Creditori:
Denumire creditor Adresa
Raiffeisen Bank SA București, Calea Floreasca nr. 246C
Comuna Pecineaga str. Ştefan cel Mare nr. 61, jud. Constanţa
D.G.R.F.P. Galați prin A.J.F.P. Constanța Constanța, bd. I.G. Duca nr. 18, jud. Constanța
Crida Pharm SRL București, str. Intrarea vagonului nr. 2, bl. 101, sc. 2, ap. 47, sector 6
sat Tortoman, str. 1 Decembrie nr. 2, jud. Constanța, sediu ales Constanța,
Grains and More SRL
bd. 1 Mai nr. 2, bl. J10, sc. A, parter, jud. Constanța
3. Debitoare: BELSUINTEST SRL, J13/3673/2003, CUI 16026341, atribut fiscal RO, cu sediul social în Movila Verde,
com. Independența, jud. Constanța.
4. Administrator special: Dieter Albert Thyssen.
5.Administrator judiciar: GEDEX I.P.U.R.L., CIF 27078265, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în Registrul
societăţilor profesionale U.N.P.I.R. RFO II 0462/21.05.2010, Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B, ap. 40, jud.
Constanţa, tel/fax: 0241 660 055, e-mail: office@gedex.ro, dumitrugabriela.office@gmail.com, reprezentată legal prin
practician în insolvenţă Dumitru Gabriela.
6.Subscrisa: GEDEX I.P.U.R.L., prin reprezentant legal Dumitru Gabriela, în calitate de administrator judiciar al
debitoarei Belsuintest SRL conform Încheierii nr. 327/24.06.2019 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Tribunalului Constanţa secția a II-a civilă nr. 3581/118/2019, în temeiul art. 48 ailn. (1) și art. 51 din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Convoacă comitetul creditorilor debitoarei Belsuintest SRL
Ședința va avea loc în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B, parter, ap.40, jud. Constanţa, la data 23.11.2021,
ora 14:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul ședinței prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă, scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
pot fi comunicate prin orice mijloace, până la ziua și ora fixate pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
prezentarea spre aprobare a ofertei ASSIST AGRI COLABORATOR SRL din data de 16.09.2021, înregistrată la
administratorul judiciar sub nr. 1496/21.09.2021, privind preluarea activelor deținute de Belsuintest SRL asupra cărora
Raiffeisen Bank SA deține un drept de ipotecă valabil, la valoarea de 4.807.520 lei (aprox. 973.182 EUR);
GEDEX I.P.U.R.L.,
Dumitru Gabriela
Administrator judiciar al Belsuintest SRL

2. Societatea CRINSUIN SA, cod unic de înregistrare: 2430802


Convocare comitet creditori Crinsuin SA
Nr. 1800/08.11.2021
1. Date privind dosarul: nr. 3581/118/2019, Tribunalul Constanţa Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Cristina
Constantinescu; termen de judecată: 15.11.2021.
2. Creditori:
Denumire creditor Adresa
Cluj-Napoca, str. George Bartiu nr.8, jud. Cluj, sediu ales în mun.
Banca Transilvania
Constanța, bd. Mamaia nr. 134, jud. Constanța
Raiffeisen Bank SA București, Calea Floreasca nr. 246C
Comuna Pecineaga Pecineaga, str. Ştefan cel Mare nr. 61, jud. Constanţa
D.G.R.F.P. Galați prin A.J.F.P. Constanța Constanța, bd. I.G. Duca nr. 18, jud. Constanța
Crida Pharm SRL București, str. Intrarea vagonului nr. 2, bl. 101, sc. 2, ap. 47, sector 6
3. Debitoare: Crinsuin SA, J13/4366/1991, CUI 2430802, sat Pecineaga, com. Pecineaga, str. Cuza Vodă nr. 22, jud.
Constanța.
4. Administrator special: Dieter Thyssen.
5.Administrator judiciar: GEDEX I.P.U.R.L., CIF 27078265, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în Registrul
societăţilor profesionale U.N.P.I.R. RFO II 0462/21.05.2010, Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B, ap. 40, jud.
Constanţa, tel/fax: 0241 660 055, e-mail: office@gedex.ro, dumitrugabriela.office@gmail.com, reprezentată legal prin
practician în insolvenţă Dumitru Gabriela.
6.Subscrisa: GEDEX I.P.U.R.L., prin reprezentant legal Dumitru Gabriela, în calitate de administrator judiciar al
debitoarei Belsuintest SRL conform Încheierii nr. 327/24.06.2019 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul
Tribunalului Constanţa secția a II-a civilă nr. 3581/118/2019, în temeiul art. 48 alin.(1) și art. 51 din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Convoacă comitetul creditorilor debitoarei Crinsuin SA
Ședința va avea loc în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B, parter, ap. 40, jud. Constanţa, la data 23.11.2021,
ora 14:30.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul ședinței prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă, scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
pot fi comunicate prin orice mijloace, până la ziua și ora fixate pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1. prezentarea spre aprobare a ofertei ASSIST AGRI COLABORATOR SRL din data de 14.09.2021, înregistrată la
administratorul judiciar sub nr. 1496/21.09.2021, privind preluarea activelor deținute de Crinsuin SA asupra cărora
Raiffeisen Bank SA deține un drept de ipotecă valabil, la valoarea de 1.210.135 lei (aprox. 244.966 EUR);
2. prezentarea spre aprobare a ofertei ASSIST AGRI COLABORATOR SRL din data de 14.09.2021, înregistrată la
administratorul judiciar sub nr. 1495/21.09.2021, privind preluarea activelor deținute de Crinsuin SA asupra cărora
Banca Transilvania SA deține un drept de ipotecă valabil, la valoarea de 1.419.829 lei (aprox. 287.414 EUR);
3. aprobarea vânzarii terenului în suprafață de 50.000 mp, situat în comuna Pecineaga, parcela A 209/1, număr
cadastral 101688.
GEDEX I.P.U.R.L.,
Dumitru Gabriela
Administrator judiciar al Crinsuin SA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AB TEHNICA SRL, cod unic de înregistrare: 19165891
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă, Str. Constantin Brâncuşi nr. 5A
Dosar nr.7923/63/2018/a8
Termen: 16.11.2021, C3A - Comercial, ora 11:20
Citaţie
emisă la: ziua 03 luna 11 anul 2021
Intimat - Creditor SC Stelstar Prod Impex SRL - Craiova, Popoveni, nr. 3C, Judeţ Dolj, Dgrfp Dolj - Craiova,
Mitropolit Firmilian, nr. 2, Judeţ Dolj, Rusu Dumitru - Filiaşi, Racoţeanu, nr. 163A, bl. B3, sc. 1, ap. 4, Judeţ Dolj,
Distribuţie Enregie Oltenia SA 8 Fostă Cez Distribuţie) - sector 3, Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, et. 1, Cez Vânzare
SA cu Sediul Ales - sector 2, Bucureşti, B-Dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, bl. Clădirea C, et. 7, Emiliano Com Import
Export SRL - Craiova, Prelungirea Brestei, nr. 121B, Judeţ Dolj, Gecorom SA - Craiova, Pelendava, nr. 31BIS, Judeţ
Dolj, Servicii Publice - Podari, Dunării, nr. 67, Judeţ Dolj, Pfa Gavrilescu Floare Sediul Ales - Craiova, Bătrânilor, nr.
12, bl. 21-35, sc. 1, ap. 3, Judeţ Dolj, Tecond SRL - Craiova, Fraţii Goleşti, nr. 2, bl. M18B, sc. 1, et. 4, ap. 14, Judeţ
Dolj, Ro Software House SRL - Craiova, Iancu Jianu, nr. 14, bl. 11, sc. 1, ap. 3, Judeţ Dolj, Coţofeni Prest SRL -
Brădeşti, Dn6-Km 248, nr. 248, Judeţ Dolj, Gidazi Prod Com SRL - Brădeşti, F.S.D-2013-Taralaua T109, Judeţ Dolj,
Et Euro Engineering Hristormir Nikolaev -Filiala Craiova - Craiova, Calea Bucureşti, bl. A8b, sc. 4, ap. 14, Judeţ Dolj,
Compania de Apă Oltenia SA - Craiova, Brestei, nr. 133, Judeţ Dolj, Stelstar Prod Imp.Exp. SRL -Prin Administator
Jud. Prest Insolv IPURL - Craiova, Popoveni, nr. 3C, Judeţ Dolj, Protect Npg Paza SRL - Brădeşti, Primăverii, nr. 2A,
Judeţ Dolj, Salariaţi - Craiova, Judeţ Dolj, Banca Comercială Română - sector 3, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 15,
Intimat - Debitor
Ab Tehnica SRL prin administrator special, CIF 19165891, J16/2016/2006, Administrator Judiciar Inviro Insolvency
IPURL - Constanţa, Str. B-Dul Mamaia, Nr. 251-253,Et.3, Ap Biroul 2, Judeţ Constanţa, Participant - Administrator
Judiciar Inviro Insolvency IPURL - Constanţa, B-Dul Mamaia, nr. 251-253, et. 3, ap. biroul 2, Judeţ Constanţa sunt
chemaţi la această instanţă, camera comercială, completul C3A, în ziua de 16 luna 11 anul 2021, ora 11,20 în proces cu
Apelant - Creditor Municipiul Craiova prin Primar - Craiova, A.I.Cuza, nr. 7, Judeţ Dolj Şi Apelanta Creditoare Eco
Avangard SRL cu Sediul Ales - Râmnicu Vâlcea, Matei Basarab, nr. 9, bl. 125, sc. A, ap. 8, Judeţ Vâlcea, pentru
procedura insolvenţei- Confirmare Plan Reorganizare.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BONSPER SRL, cod unic de înregistrare: 30630512
Notificare privind
deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr.:252, Data emiterii: 05.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 251/1371; Anul 2021; Tribunal Specializat Mureş; Judecător-sindic: Ionela Buliga
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa:Tg.Mureş, str. Justiţiei, nr.1; număr de telefon 0265/260919; programul
arhivei/registraturii instanţei 8-12;
3.1. Debitor: SC BONSPER S.R.L, CUI 30630512, J26/856/2012, Loc. Sovata, str. Lunga, nr.59B, jud. Mures.
4.Lichidator judiciar: CII Suciu Adriana Tatiana; Cod de identificare fiscală 20327989; sediul social Tg.Mureş, str.
Marton Aron, nr. 3, ap.3, județul Mureş; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1516, tel./fax
0265/263554, E-mail suciu.adriana@yahoo.com
5. Subscrisul: CII Suciu Adriana Tatiana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC BONSPER S.R.L, conform
Încheierea nr.122/CC din data de 25.10.2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 251/1371/2021, în
temeiul art. 146 alin (1) şi art. 147 alin (1) şi (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și
de insolvenţă: notifică
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC BONSPER S.R.L prin Încheierea
nr.122/CC din data de 25.10.2021 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 251/1371/2021.
7.1. Debitorul SC BONSPER S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea notificării cu privire la
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, iar termenul de soluționare a opozițiilor nu va depăși 5
zile de la data expirării termenului de depunere.
7.2. Creditorii debitorului SC BONSPER SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea opoziţiilor la încheirea de deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea
notificării. Termenul de soluționare a opozițiilor nu va depăși 5 zile de la data expirării termenului de depunere.
7.2.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 26.11.2021, data poştei. În temeiul art. 114 din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva
debitorului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

7.2.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.12.2021
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii în termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul
Insolvenţei a tabelului preliminar. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului
suplimentar al creanţelor este 20.01.2022.Termenul pentru întocmirea și afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
20.01.2022.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la: Tg.Mureş, str. Marton Aron, nr.3,
ap.3, data 17.12.2021, orele 9.00, având ordinea de zi :
 confirmarea lichidatorului judiciar şi a remuneraţiei acestuia, la nivelul sumei de 800 lei/lună plus TVA; dacă
societatea nu deţine bunuri, onorariu va fi cel stabilit de judecătorul sindic, respectiv 2000 lei plus TVA; dacă creditorii
nu sunt de acord cu lichidatorul judiciar și remuneraţia stabilite, se va proceda la alegerea unui nou lichidator judiciar;
 desemnarea comitetului creditorilor;
 analiza raportului privind cauzele ajungerii în starea de insolvenţă.
Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş.
Data depunerii raportului lunar prevăzut la art.59 alin.1 și de transmitere spre publicarea lui în Buletinul procedurilor de
Insolvență a fost stabilită ca fiind prima zi de marți a fiecărei luni.
Informații suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvenţă.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei și documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Mureș.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei
Actele cu caracter litigios vor fi depuse cu respectarea multiplului exemplar și vor fi transmise și în format electronic și
încă un exemplar în format scriptic, împreună cu dovada plății taxei de timbru.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvenţă).
Semnătură și ștampilă

2. Societatea FRASINUL FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 29466999


Raport lunar noiembrie 2021
Număr:662, Data emiterii: 08.11.2021.
1.Date privind dosarul:număr dosar nr.488/1371/2019, Tribunalul Specializat Mureş
Judecator sindic:Ionela Buliga.
Arhiva/registratura instanţei:
Adresa:str. Bolyai, nr.2,Târgu-Mureş, judeţul Mureş.Numar telefon 212541.Program arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:Societatea Frasinul Forest SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-29466999, sediul:Hodac, nr.130, județul
Mureş și nr.înregistrare în registrul comerţului J-26-1213-2011.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Lichidator judiciar:CII Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097,domiciliul-str. Principală, nr.67/F,
sc.1, ap.10, Localitatea Ungheni, județul Mureş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
1B1478.Telefon:0740207742,0722646459,fax 0265233389.
6.Subsemnatul CII Botos Iacob Dorinel,în calitate de lichidator judiciar al debitorului Frasinul Forest SRL,conform
sentinței nr.67/C din 06.03.2020, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosar 488/1371/2019, în temeiul art. 59
din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2014, notific raport lunar: În perioada scursă de la termenul anterior am
continuat demersurile în procedură.În procedură avem un singur demers soluționarea cererii de angajare a răspunderii
administratorului.În acest sens am întocmit și depus la grefa instanței o cerere în baza art.169 din legea insolvenței.Am
avut termen în dosarul asociat la data de 20.05.2021, când Judecătorul Sindic a rămas în pronunțare pe cererea
deangajarea răspunderii, cererea fiind admisă.Din cunoștințele noastre sentința de angajare a rămas definitivă nu a fost
apelată.Cum nu mai avem alte demersuri de efectuat am întocmit și depus la grefa instanței o cerere de închidere a
procedurii.Această cerere a fost notificată creditorilor prin bpi nr.14548 din data de 06.09.2021.Rapoartele lunare au
fost publicate în bpi.Menţionăm faptul că în contul colector nu avem sume disponibile.În procedură am efectuat
cheltuieli însumă de 101 lei.
Lichidator judiciar,
Botos Iacob Dorinel
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

3. Societatea PROTOPCON SRL, cod unic de înregistrare: 21236633


România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 2, judeţ Mureş
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr. 65/1371/2021
Termen:11.11.2021
Citație
emisă la: ziua 01 luna 11, anul 2021
CĂTRE,
Creditor
1. NR DGRFP-BRAŞOV-AJFP MUREŞ-Tg. Mureş, str. GH Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ
Debitor
2. NR PROTOPCON SRL-Tâgu Mureş, Aleea Carpaţi, nr. 37, ap. 90, Judeţ MUREŞ
-ADMINISTRATOR JUDICIAR
3. NR CII Moldovan Raul-Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 38, ap. 1, Judeţ MUREŞ
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 26, completul 27, în ziua de 11/11/2021 ora 08,30 în cadrul procedurii generale
a insolvenței debitoarei societatea PROTOPCON SRL, CIF 21236633, J26/376/2007, cu sediul în mun. Târgu-Mureş,
Aleea Carpaţi, nr. 37, ap. 90, jud. Mureş, pentru punere în discuţie a intrării în faliment a societăţii debitoare.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

4. Societatea Q GAME MS SRL, cod unic de înregistrare: 25119946


România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureş
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar. 517/1371/2019/a2
Din 03 noiembrie 2021
Comunicare
Încheieri de amânare a pronunțării din 17.09.2021, 01.10.2021 și
Sentința nr. 114/C din 08 octombrie 2021
CONTESTATOR
1. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ
A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ-Tâgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ
DEBITOR
2. Q GAME MS SRL-Tâgu Mureş, str. Zăgazului, nr. 14 c12/18, Judeţ MUREŞ
Lichidator judiciar
3. NR GENERAL MIR CONSULT SPRL-Tâgu Mureş, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, Judeţ MUREŞ
Se comunică Încheierea de amânare a pronunțării din 17.09.2021, 01.10.2021 și Sentința nr. 114/C din 08 octombrie
2021 pronunțate cu ocazia soluționării contestației promovate de contestatoare împotriva raportului nr. 213 din 10 iunie
2021 emis de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment deschisă împotriva debitoarei2. Q GAME MS SRL-
Tâgu Mureş, str. Zăgazului, nr. 14 c12/18, Judeţ MUREŞ, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J26/166/2009,
CUI 25119946
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Tribunalul Specializat Mureș
Falimente
Dosar nr. 517/1371/2019/a2
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu din data de 17 septembrie 2021
Completul constituit din:
Judecător Sindic: Irina Daniela Dumitru
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol se află soluționarea contestaţiei cererii promovate de către creditoarea contestatoare DIRECŢIA GENERALĂ
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR
PUBLICE MURE cu sediul în loc.-Tâgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ împotriva măsurilor
lichidatorului judiciar General Mir Consult SPRL cuprinse în raportul de activitate nr. 213/10.06.2021 publicat în B.P.I.
nr.10395/11.06.2021 și în cadrul procedurii debitorului societatea Q Game MS SRL cu sediul în Mun. Tâgu Mureş, str.
Zăgazului, nr. 14 c12/18, Judeţ Mureş.
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se constată lipsa părţilor.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că prezenta cauză se află la primul termen de
judecată stabilit prin rezoluţia de la fila 13, dispunându-se totodată citarea contestatorului, administratorului judiciar/
lichidator judiciar şi comitetului creditorilor prin BPI.
În data de 06/07/2021 s-a depus la dosarul cauzei dovada îndeplinirii procedurii de citare cu părţile prin BPI
nr.11330/28.06.2021(fila 15 )
Totodată s-a dispus ataşarea dosarului de insolvenţă nr. 517/1371/2019 al Tribunalului Specializat Mureş privind pe
debitorul Q Game MS SRL.
Verificându-şi din oficiu competenţa în temeiul art. 131 Cod procedură civilă nou, judecătorul sindic constată că este
competent material, teritorial şi general în soluţionarea prezentei contestații conform art. 95 pct. 4 Cod procedură civilă
și art. 41 din Legea nr. 85/2014.
Cererea formulată de către contestatoare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru raportat la dispoziţiile art.30
din OUG 80/2013.
Faţă de actele și lucrările dosarului judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul-sindic,
În baza art. 396 Cod procedură civilă, din lipsă de timp pentru deliberare, va dispune amânarea pronunțării hotărârii în
cauză la data de 01/10/2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei potrivit art. 396 pct.2
Cod procedură civilă.
Pentru aceste motive,
în numele legii, dispune:
Amână pronunțarea hotărârii în cauză la data de 01/10/2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei potrivit art. 396 pct.2 Cod procedură civilă.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 septembrie 2021.
Judecător sindic, Grefier-sindic,
Irina Daniela Dumitru Oroian Georgeta
*
România
Tribunalul Specializat Mureș
Falimente
Dosar nr. 517/1371/2019/a2
Sentința nr. 114/C
Şedinţa camerei de consiliu din data de 08 octombrie 2021
Completul constituit din:
Judecător Sindic: Irina Daniela Dumitru
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol pronunțarea soluției asupra contestației promovate de către creditoarea contestatoare DIRECŢIA GENERALĂ
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR
PUBLICE MURE cu sediul în loc.-Tâgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ împotriva măsurilor
lichidatorului judiciar General Mir Consult SPRL cuprinse în raportul de activitate nr. 213/10.06.2021 publicat în B.P.I.
nr.10395/11.06.2021 și în cadrul procedurii debitorului societatea Q Game MS SRL cu sediul în Mun. Tâgu Mureş, str.
Zăgazului, nr. 14 c12/18, Judeţ Mureş.
În lipsa părților.
Mersul dezbaterilor au fost consemnate în cuprinsul încheierii de ședință din data de 17 septembrie 2021, încheiere care
face parte integrantă din prezenta încheiere, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a dispus amânarea pronunțării
pentru data de 01 octombrie 2021, respectiv pentru data de azi, 08 octombrie 2021.
Judecătorul-sindic,
Prin cererea înregistrată la această instanţă în data de 17 iunie 2021 sub nr. 517/1371/2019/a2, creditoarea Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş a formulat
contestaţie împotriva raportului nr. 213/10.06.2021 întocmit de lichidatorul judiciar General Mir Consult SPRL, numit
în procedura de insolvenţă a debitoarei Q Games MS SRL.
În motivarea contestaţiei se arată că, prin cererea nr. 49642/2021, creditoarea a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 102
al. 6 din Legea nr. 85/2014, stingerea cu prioritate a creanţei în sumă de 14.730 lei, învederând că această sumă
reprezintă obligaţii fiscale născute după data deschiderii procedurii de insolvenţă.
Prin raportul atacat, lichidatorul judiciar a respins cererea creditoarei de stingere cu prioritate, motivat de faptul că
aceste sume nu reprezintă creanţe curente, fiind stabilite ca urmare a impunerii din oficiu.
Creditoarea susţine că suma solicitată reprezintă o creanţă curentă, născută după data deschiderii procedurii de
insolvenţă, aferente lunilor martie, iunie şi septembrie 2020 și au la bază decizia de impunere din oficiu. Sunt invocate
dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 207/2015 și subliniază faptul că deciziile de impunere din oficiu nu au fost contestate
de debitoare şi nu au fost anulate, astfel că respingerea de către lichidatorul judiciar a cererii de plată a creanţelor
curente contravine dispoziţiilor legale.
În susţinerea contestaţiei sale, creditoarea a ataşat înscrisuri (f 3-9 dosar).
Lichidatorul judiciar, legal citat, nu s-a prezentat, nu a formulat întâmpinare şi nu a invocat excepţii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Analizând contestaţia formulată prin prisma motivelor invocate de contestatoare, judecătorul sindic constată
următoarele:
La data de 31 martie 2021 a fost depusă, de către contestatoarea creditoare, o cerere de plată a creanţelor curente în
sumă de 14.730 lei (f 93 vol. 3 dosar 517/1371/2019).
Cererea a fost analizată de lichidatorul judiciar, rezultatul analizei fiind consemnat în raportul depus la data de 11 iunie
2021 (f 101 vol. 3 dosar 517/1371/2019).
Împotriva acestui raport, în temeiul dispoziţiilor art. 59 al. 5 din Legea nr. 85/2014, creditoarea a formulat contestaţie.
Constatăm că susţinerile contestatoarei sunt nefondate.
Astfel, prin încheierea nr. 13/21.02.2020, judecătorul sindic a admis cererea înaintată de debitoarea Q Game MS SRL
şi, în temeiul dispoziţiilor art. 72 din Legea nr.85/2014 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 din Legea nr.
85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei.
Prin sentinţa 102/03.04.2020, împotriva aceleiaşi societăţi s-a deschis procedura de faliment.
Suma de 14.730 lei, reprezentând impozit pe venitul microinteprinderilor, solicitată de creditoare a fi plătită în temeiul
dispoziţiilor art. 1102 al. 6 din Legea nr. 85/2014, a fost stabilită prin decizii de impunere din oficiu nr.
115305/06.08.2020, nr. 140851/21.10.2020 și 135048/13.01.2021 și vizează perioade anterioare deschiderii procedurii,
aşa cum rezultă din înscrisurile depuse în probaţiune.
Constatăm că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 102 al. 1 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora (...)unt creanţe
anterioare și creanţele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii, dar care
are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind
deschiderea procedurii, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală pe baza analizei de risc, potrivit
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei, conform evidenţelor proprii, în termenul prevăzut la art.
100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea
procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.
Având în vedere argumentele de fapt şi de drept anterior reţinute, instanţa va respinge ca nefondată contestaţia
formulată de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Mureş împotriva raportului nr. 213/10.06.2021 întocmit de lichidatorul judiciar General Mir Consult
SPRL, numit în procedura de insolvenţă a debitoarei Q Games MS SRL
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, cu sediul în Târgu-Mureş, strada Gheorghe Doja nr.1-3,
județul Mureş împotriva raportului nr. 213/10.06.2021 întocmit de lichidatorul judiciar General Mir Consult SPRL,
numit în pprocedura de insolvenţă a debitoarei Q Games MS SRL.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul va fi depus la Tribunalul Specializat Mureș.
Pronunţată în conformitate cu prevederile art. 396 al. 2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor
prin mijlocirea grefei instanţei, în data de 08 octombrie 2021.
Judecător sindic, Grefier-sindic,
Irina Daniela Dumitru Georgeta Oroian
*
România
Tribunalul Specializat Mureș
Falimente
Dosar nr. 517/1371/2019/a2
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu din data de 01 octombrie 2021
Completul constituit din:
Judecător Sindic: Irina Daniela Dumitru
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol pronunțarea soluției asupra contestației promovate de către creditoarea contestatoare DIRECŢIA GENERALĂ
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR
PUBLICE MURE cu sediul în loc.-Tâgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ împotriva măsurilor
lichidatorului judiciar General Mir Consult SPRL cuprinse în raportul de activitate nr. 213/10.06.2021 publicat în B.P.I.
nr.10395/11.06.2021 și în cadrul procedurii debitorului societatea Q Game MS SRL cu sediul în Mun. Tâgu Mureş, str.
Zăgazului, nr. 14 c12/18, Judeţ Mureş.
În lipsa părților.
Mersul dezbaterilor au fost consemnate în cuprinsul încheierii de ședință din data de 17 septembrie 2021, încheiere care
face parte integrantă din prezenta încheiere, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a dispus amânarea pronunțării
pentru data de azi, 01 octombrie 2021.
Judecătorul-sindic,
În baza art. 396 Cod procedură civilă, din lipsă de timp pentru deliberare, va dispune amânarea pronunțării la data de 08
octombrie 2021, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei potrivit art. 396 pct.2 Cod
procedură civilă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:


În baza art. 396 Cod procedură civilă, din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 08 octombrie
2021, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei potrivit art. 396 pct.2 Cod procedură civilă.
Pronunţată în şedinţă publică din 01 octombrie 2021.
Judecător sindic, Grefier-sindic,
Irina Daniela Dumitru Georgeta Oroian

5. Societatea VESCOVI CAFFE GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 10481971


Raport lunar noiembrie 2021
Nr.664, Data emiterii:08.11.2021
1.Date privind dosarul:număr dosar:301/1371/2014,Tribunalul Specializat Mureş
Judecator sindic:Florin Lupașcu
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa:str. Justiţiei,nr.1,Târgu-Mure,judeţul Mureş.Număr telefon 0265262010.Program
arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:SC Vescovi Caffe Group SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-10481971, Tg.Mureş, str. Bogatei, nr.28,
județul Mureş, număr de ordine în registrul comerţului J/26/284/1998.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Lichidator judiciar:CII Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097, sediul-str. Principală, nr.67/F, sc.1,
ap.10, localitatea Ungheni, județul Mureş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
1B1478.Telefon:0740207742, 0722646459, fax 0265233389.
6.Subsemnatul CII Botos Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vescovi Caffe Group SRL,
conform încheierea comercială nr.239/C din 27.03.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosar
nr.301/1371/2014, în temeiul art.21 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței notifică raport lunar:În perioada
scursă de la termenul anterior am continuat demersurile în procedură privind valorificarea bunurilor din averea
debitoarei.Astfel am stabilit noi ședințe de licitaţie pentru stocul de marfă reprezentând aparate de cafea și autoturism
Volkswagen aflate în averea debitoarei la preţul redus cu 50% din noul preț de evaluare, aprobat de adunarea
creditorilor la şedinţa din 10.05.2021.Am stabilit termen de licitaţie la data de 25.10.2021, dar la acest termen de
licitaţie nu am avut nici un cumpărător. Avem de valorificat un autoturism Volkswagen și aparate de cafea.Societatea
are în patrimoniu 2 aparate de preparat cafea marca San Remo, 12 aparate de cafea Ambra Saeco și 3 aparate de
preparat cafea San Marco.Nu există alte bunuri în patrimoniu societății.Într-un raport anterior din eroare materială a
apărut faptul că societatea mai deține și alte bunuri, mobilier și stoc de marfă.De asemenea am efectuat publicitate în
presă.În perioada următoare va fi convocată adunarea creditorilor pentru a solicita o altă strategie de valorificare
respectiv reducerea prețului de vânzare cu 60% din prețul de evaluare.În cazul în care creditorii nu vor fi de acord cu
acestă propunere vom solicita Judecătorului Sindic valorificarea conform codului de procedură civilă.Referitor la
mențiunea făcută de Judecătorul Sindic cu privire la efectuarea unui număr mai mare de publicitate în presă arăt faptul
că având în vedere faptul că nu avem disponibilități în contul colector iar creditorii nu sunt de acord cu avansarea unor
sume suntem obligați să folosiom alte surse de finanțare de obicei surse personale.UNPIR aprobă avansuri folosite
pentru cheltuielile de procedură doar în sumă de 500 lei, sumă care o putem folosi doar la 3-4 publicități.În privinţa
cheltuielilor de procedură în sumă de 974 lei, acestea reprezintă cheltuieli poştale 72 lei, cheltuieli publicitate
deschidere procedură 67 lei şi 670 lei publicitate valorificare bunuri.În această perioadă nu am avut încasări și
cheltuieli. Alăturat vă depun documentele justificative întocmite.Menţionez faptul că în contul colector nu avem sume
disponibile.
Botos Iacob Dorinel

6. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


România
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureş, str. Bolyai nr.2, judeţ Mureş
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr. 50/1371/2017
Termen:25/11/2021, sala 26, ora.9,00
Citație
emisă la: 04.11.2021
Către,
Creditor
Tobimar SRL –cu sediul în loc.Drambar, comuna Ciugud, Calea Alba Iulia, nr.10, jud.Alba
-cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei aferentă cererii de intrare în faliment, sub
sancţiunea anulării acesteia ca netimbrată;
DEBITOR
ROMCAB SA-Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, Judeţ MUREŞ
ADMINISTRATOR JUDICIAR
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

RTZ & PARTNERS SPRL-(cu noul sediu în Cluj Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud.Cluj ( vechea adresă-Cluj Napoca,
Calea Turzii, nr. 74-76, Judeţ CLUJ)
ADMINISTRATOR SPECIAL
Prosszer Zoltan-Tg.Mureş, str. Ştefan cel Mare, nr. 33, Judeţ MUREŞ
CREDITORI CU CREANŢE DE NATURĂ SALARIALĂ AL DEBITOAREI–cu adresă de loc de muncă –Tg. Mureş,
str. Voinicenilor nr.35, jud. Mureş prin reprezentant Fiscutean Ioan cu domiciliul în loc.Sâncraiu de Mureş, str.
Delureni, nr.34, jud. Mureş;
CREDITORII
-VEZI ANEXA LISTA CREDITORI-
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 26, completul C27, în ziua de 25.11.2021, ora 09:00, în calitatea sus
menţionată, în cadrul procedurii generale a insolvenței privind pe debitoarea ROMCAB SA, cu sediul în Tg. Mureş, str.
Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Mureș, CUI RO 7947193, cu menţiunea că se va pune în discuţia participanţilor la procedură cererea de
intrare în faliment formulată de creditoarea Tobimar SRL transmisă instanţei la data de 02/11/2021;
Menţiune:
Cu un exemplar din cererea de deschidere a procedurii de faliment în vederea publicării în BPI; cu menţiunea celorlalţi
participanţi de a formula întâmpinare în termen de 3 zile înainte de termenul de judecată stabilit, şi comunicarea
acesteia în mod direct creditoarei, cu depunerea dovezii la dosar.
Parafa președintelui instanței, Grefier
Listă anexă creditori ROMCAB SA
1. NR UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT PRIN CABINET AVOCAT DINU SORIN LAURENTIU-
sector 2, București, str. Silvestru, nr. 12, cod poştal 020039
2. NR UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A PRIN CABINET AVOCAT DINU SORIN LAURENTIU-
sector 2, București, str. Silvestru, nr. 12, cod poştal 020039
3. NR INTERNAŢIONAL INVESTMENT BANK REPREZENTATĂ CONVENŢIONAL DE AV. DUMITRU
TAMAŞ, CU SEDIUL ALES-Tg. Mureş, str. Belşugului, nr. 13, Judeţ MUREŞ
4. NR SOCIETATEA ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV.SCA.ZĂBRĂUŢNU,
POPESCU &ASOCIAŢII CU SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 4, București, Spalaiul Unirii, Muntenia
Business Center, nr. 16, et. 8, ap. 807-807/A
5. NR SOCIETATEA CHARTER TRANS AIR AGENCY-Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr. 32-33/D, ap. 58, Judeţ
MUREŞ
6. NR SOCIETATEAA INOTAL ALIMINIUMFELDOLGOZO ZRT CU SEIUL ALES LA CAB AVOCAT
PALANCIUC LUCIANA FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2/A, et. 2 birou nr, ap. 14
7. NR SOCIETATEA SEKA LTD COMPANY SRL-Reghin, str. Iernuţeni, nr. 166-168, Judeţ MUREŞ
8. NR SOCIETATEA PRIMASERV SRL-Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 66/A, Judeţ DOLJ
9. NR SOCIETATEA BIMA PRODSERV SRL-sector 3, București, str. Burebista, nr. 2/B
10. NR SOCIETATEA SEAL SECURITY SRL-Mogoşoaia, str. Colentina, nr. 12, Judeţ ILFOV
11. NR SOCIETATEA CRS CON TRANS SRL-Sâncraiu de Mureş, str. Principală, nr. 205, Judeţ MUREŞ
12. NR SOCIETATEA PROIECT PERSONAL LEASING SRL-Baia Sprie, str. Străbunilor, nr. 21/C, Judeţ
MARAMUREŞ
13. NR SOCIETATEA EUROCRIS TRANS SRL-Soporu de Câmpie, nr. 82, Judeţ CLUJ
14. NR BANCA TRANSILVANIA SA-Cluj Napoca, str. George Bariţiu, nr. 8, Judeţ CLUJ
15. NR SOCIETATEA ALIAT MOTORS SRL-Tg. Mureş, str. Gh Doja, nr. 304, Judeţ MUREŞ
16. NR MFC COMMODITIES TRADING GMBH CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.IOANA ALINA TĂRĂLUNGĂ-
com. sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, ap. birou306
17. NR SOCIETATEA PANEURO INTERNAŢIONAL SRL-Tg. Mureş, Voinicenilor, nr. 35, Cod postal 540252,
Judeţ MUREŞ
18. NR Berecki Ferencz şi Elisabeta-com. sat Murgesti, Acăţari, nr. 82/A, Judeţ MUREŞ
19. NR BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA-com. sector 1, București, str. Poa Tatu, Tronson A, nr. 62/A
20. NR BACA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA-com. sector 1, București, str. Barbu
Delavrancea, nr. 6/A
21. NR SOCIETATEA ART INVESTMENT & MANAGEMENT SRL-Tg. Mureş, str. Mărăşti, nr. 18, Judeţ MUREŞ
22. NR SOCIETATEA G.M.ECOINSTAL SRL-Tg. Mureş, str. Mărăşti, nr. 18, Judeţ MUREŞ
23. NR SOCIETATEA GS PROTECT SRL-Tg. Mureş, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A-B, Judeţ MUREŞ
24. NR SOCIETATEA SOMETA SA-Tăsnad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, Judeţ SATU MARE
25. NR SOCIETATEA FAKOPACS SRL-Praid, nr. 676, Judeţ HARGHITA
26. NR TALLER GMBH GERMANIA CU SEIDUL ALES LA RĂDULESCU ŞI MUŞOI SPARL-sector 1, Bucureşti,
strada Grigore Mora, nr. 31
27. NR CODELCO KUPFERHANDEL GMBH GERMANIA CU SEDIUL ALES LA RĂDULESCU ŞI MUŞOI
SPARL-sector 1, București, strada Grigore Mora, nr. 31
28. NR MKM MASFELEDER KUPFER UND MESSING GMBH GERMANIA CU SEDIUL ALES LA
RĂDULESCU ŞI MUŞOI SPARL-sector 1, București, strada Grigore Mora, nr. 31
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

29. NR SOCIETATEA GRUPPĂ DAMIDIO SA TIMIŞOARA-Timişoara, strada Demetriade, nr. 1-5, Judeţ TIMIŞ
30. NR KOC ELEKTRIK PLASTIK SAN VE TIC LTD STI TURCIA-Istoc 25.ADA, strada Bagcilar/IST, Turcia
31. NR BAC-ADVISORY LTD CYPRU CU SEDIUL ALES LA C.A. DUMITRU TAMAŞ-Tîrgu Mureş, strada
belşugului, nr. 13, Judeţ MUREŞ
32. NR SOCIETATEA TOBIMAR SRL DRÎMBAR-com. comuna Ciugud, sat Drîmbar, strada Calea Alba Iulia, nr. 10,
Judeţ ALBA
33. NR SOCIETATEA SUPER PACK SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB AV.LUDUŞAN FLORIN-Târgu
Mureş, strada Bolyai, nr. 9, ap. 5, Judeţ MUREŞ
34. NR SOCIETATEA GESERCO SRL TÎRGU MUREŞ-Tîrgu Mureş, strada Evreilor Martiri, nr. 4, ap. 5, Judeţ
MUREŞ
35. NR SOCIETATEA SMART PROFIT SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI-sector 1, București, strada Nicolae
Caramfil, nr. 49, et. 4
36. NR MFC COMMODITIES TRADING GMBH VIENA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA C.A. IOANA
ALINA ŢARĂLUNGĂ-București, Splaiul Unirii-Muntenia Business Center, nr. 16, et. 3, ap. birou 306
37. NR SOCIETATEA INTERPLASTICS S.R.O. SLOVACIA CU SEDIUL ALES LA C.A. PALANCIUC-MAWAS
LUCIANA-FIDA-sector 1, București, strada Jiului, nr. 2A, et. II, ap. birou 14
38. NR SOCIETATEA ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA BUCUREŞTI CU SEDIUL ALES PENTRU
ComunicareA ACTELOR-sector 1, București, strada GENERAL ERNEST BROSTEANU, nr. 31
39. NR MELOS GMBH CU SEDIUL ALES LA REPREZENTANTUL CONVENŢIONAL SCA ZAMFIRESCU
RACOTI& PARTNERS-București, str. Plantelor, nr. 12
40. NR SOCIETATEA CARDINAL SRL-sector 3, București, str. Drumul Lunca Cetăţii, nr. 475/M
41. NR SOCIETATEA ROLAND BERGER SRL-sector 1, București, str. Poa Savu, nr. 79-81, et. 3-4
42. NR PROENERG SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MUREŞ INSOLVENCY SPRL-Tg. Mureş, G-ral
Avramescu, nr. 4, Judeţ MUREŞ
43. NR CERTASIG-SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE SA-sector 1, București, str. Nicolae Caramfil,
nr. 61/B
44. NR SOCIETATEA PORCHE MOBILITY SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AVOCAT CRIANA MĂCĂRECU-.
sector 5, București, str. Carol Davila, nr. 21/A, et. PARTER
45. NR MUNICIPIUL TG. MUREŞ-Tg. Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 3, Judeţ MUREŞ
46. NR SOCIETATEA MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA-com. sector 1, București, Bulevardul Expoziţiei, nr. 2,
bl. C1, et. parter, ap. camera 1
47. NR SOCIETATEA GENEX COM SRL-com. Sărmaş, str. Principală, nr. 1117, Judeţ HARGHITA
48. NR SOCIETATEA ORIENT SRL-Rădăuţi, str. Fabricilor, nr. 7, Judeţ SUCEAVA
49. NR SOCIETATEA SIMBA INVEST SRL-Bacău, str. Republicii, nr. 193, Judeţ BACĂU
50. NR SOCIETATEA STATOR AC SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.BIRO ENIKO-Odorheiu Secuiesc, str.
Tomcsa S., nr. 2/1, Judeţ HARGHITA
51. NR SOCIETATEA IMPULS LEASING România IFN S.A CU SEDIUL PROCESUAL ALES
CAB.AV.MĂDĂLINA MOIANU-com. sector 2, Bucureşti, str. Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12
52. NR SOCIETATEA MAGIC ENGINEERING SRL-Braşov, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 4/B, ap. 7, Cod postal
500003, Judeţ BRAŞOV
53. NR SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE SA CU SEDIUL ALES LA
CAB.AV.-sector 2, București, str. Lanului, nr. 27
54. NR SOCIETATEA EURO ALLOYS LTD CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB.AV.FLORIN BULIERIS-Cluj
Napoca, str. Anatole France, nr. 59, Judeţ CLUJ
55. NR SOCIETATEA UNU TIC SRL-Cluj Napoca, str. Aleea Băişoara, nr. 1, ap. 5, Judeţ CLUJ
56. NR ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV P.H.N.CUTEZĂTORII-Hunedoara, str. Zambilelor, nr. 20/C, Judeţ
HUNEDOARA
57. NR SOCIETATEA IRCAT-CO SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE
AVOCAŢI “ŞERBAN ŞI ASOCIAŢII”-sector 5, București, str. Costache Negri, Opera Business Center, nr. 1-5, et. 7
58. NR SOCIETATEA BUNZL DISTRIBUŢIE SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCP MOISE ŞI IACOB-
SCA-sector 1, București, str. Gheorghe Lazăr, nr. 13, ap. 1
59. NR SOCIETATEA ECO-ROM AMBALAJE S.A-sector 6, București, B-dul 1 Mai, nr. 53, et. 7
60. NR SOCIETATEA ROMPRODUS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-sector 6, Bucureşti, str. Ernest Juvara,
nr. 18, et. 4
61. NR ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY-OICPE-SRLC-București, Splaiul Unirii,
nr. 313, sc. corp M, et. 1 /D3, ap. cam.14
62. NR SOCIETATEA COLOR METAL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB.AVOCAT VERESS EMOD-
Cluj Napoca, B-dul 21 decembrie 1989, nr. 37, ap. 6, Judeţ CLUJ
63. NR SOCIETATEA PROTRANS SRL-Tg. Mureş, str. Decebal, nr. 20, ap. 2, Judeţ MUREŞ
64. NR SOCIETATEA INTERFLON România SRL-Miercurea Ciuc, str. Topliţa, nr. 139, Judeţ HARGHITA
65. NR COMUNA ACĂŢARI,-com. Acăţari, Acăţari, str. Principală, nr. 214, Cod postal 547005, Judeţ MUREŞ
66. NR RCS& RDSCU SEDIUL PROCESUAL ALES-Tg. Mureş, Clădirea Multinvest Business Center 2,str. Gh.Doja,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

nr. 64-68, Judeţ MUREŞ


67. NR SOCIETATEA LINDE GAZ România SRL-TIMIŞ CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA URBAN ŞI
ASOCIAŢII SRL-sector 6, București, Bd.Preciziei, nr. 1, et. 4
68. NR COMPANIA AQUASERV SA-Tg. Mureş, str. Kos Karoly, nr. 1, Judeţ MUREŞ
69. NR SOCIETATEA ROMBELT TRADE SRL-sector 1, București, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 76
70. NR SOCIETATEA HANKE CRIMP TECHNIK ROM.SRL-Cisnădie, str. Stupului, nr. 1, Judeţ SIBIU
71. NR SOCIETATEA SIMBA INVEST SRL-Bacău, str. Republicii, nr. 193, Judeţ BACĂU
72. NR SOCIETATEA VALTECIA ACHIZIŢII SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES SCA CONSTANTINOVICI,
MCCANNŞI ASOCIAŢII-sector 1, București, str. Varşovia, nr. 4, et. 1
73. NR SOCIETATEA ALIAT AUTO SRL-Tg. Mureş, str. Gh Doja, nr. 304, Judeţ MUREŞ
74. NR CENTRUL DE ARHIVARE SRL-Chinari, str. Principală, nr. 83, Judeţ MUREŞ
75. NR SOCIETATEA ROMPRIX EXIM SRL-Pantelimon, str. Poet George Tărnea, nr. 74, Judeţ ILFOV
76. NR SOCIETATEA ELECTROMUREŞ SA-Tg. Mureş, str. Călăraşilor, nr. 112-114, Judeţ MUREŞ
77. NR SOCIETATEA PETRODAV LOGISTIC S.R.L CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB. AVOCAT
LUDUŞAN FLORIN-Tg. Mureş, str. Bolyai, nr. 9, ap. 5, Judeţ MUREŞ
78. NR PNSA TAX SRL PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL( CU SEDIUL ALES LA SCA POPOVICI
NIŢU STOICA &ASOCIAŢII-sector 1, București, Calea Dorobanţi, nr. 239, et. 6
79. NR SOCIETATEA OSCAR DOWNSTREAM SRL CU SEDIUL ALES-sector 2, Bucureşti, str. Maria Rosetti,
Clădirea Rosetti Tower, nr. 6, et. 1
80. NR SOCIETATEA TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA-Braşov, B-dul Eroilor, mezanin, nr. 3/A,
Judeţ BRAŞOV
81. NR SOCIETATEA COMAT TRADING S.A BISTRIŢA-Bistriţa, str. Cetăţii, nr. 6, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD
82. NR SOCIETATEA 2D BARCODE SOLUTIONS SRL-Piteşti, Calea Câmpulung, nr. 24, Judeţ ARGEŞ
83. NR MUNICIPIUL BUCUREŞTI-DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE-sector 1,
București, Piaţa Amzei, nr. 13
84. NR SOCIETATEA ANILCON SRL-Odorheiu Secuiesc, str. Cărămidăriei, nr. 5, Judeţ HARGHITA
85. NR SOCIETATEA ALBEXED SRL-Tg. Mureş, str. Subpădure, nr. 27, Judeţ MUREŞ
86. NR SOCIETATEA PRIMEX MUREŞ SRL-Tg. Mureş, str. Livezeni, nr. 69/A, Judeţ MUREŞ
87. NR ASOCIAŢIA GS1 România-sector 1, București, str. Mexic, nr. 13
88. NR SOCIETATEA AQUADOR SRL-com. Cristian, X, nr. 27, Judeţ SIBIU
89. NR SOCIETATEA MOL România PETROLEUM PRODUCTS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES
CAB.AV.ANDREI MARIAN-Cluj Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1, ap. 8, Judeţ CLUJ
90. NR SOCIETATEA CONSOLIGHT COM SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES CAB.AV. POPESCU
DANIELA IOANA-. sector 3, București, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1G
91. NR SOCIETATEA TELEKOM România COMMUNICATIONS SA-sector 1 Turnul de Nord, București, P-ta
Presei Libere, Clădirea City Gate, nr. 3-5, et. 7-18
92. NR Pop Ioana-Tg Mureş, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 158/11, Judeţ MUREŞ
93. NR SOCIETATEA ELECTRO ORIZONT SRL-Tg. Mureş, Piaţa Teatrului, nr. 12, Judeţ MUREŞ
94. NR SOCIETATEA MULTIPRACTIC SRL-Tg. Mureş, str. Libertăţii, nr. 120, Judeţ MUREŞ
95. NR SOCIETATEA QUALI AS SRL-Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. 1, bl. A7, sc. D, et. 2, ap. 45, Judeţ SĂLAJ
96. NR SOCIETATEA REMATHOLDING CO SRL-sector 4, Bucureşti, Sos.Berceni Fort, nr. 5, et. 1
97. NR SOCIETATEA TUTU TRANS SRL-com. Ceuaşu de Câmpie, Voiniceni, str. Principală, nr. 53/B, Judeţ
MUREŞ
98. NR SOCIETATEA MAREN PROD COM SRL-Tg. Mureş, str. Predeal, nr. 31, Cod postal 540345, Judeţ MUREŞ
99. NR Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe cu domiciliul ales Cab.Av.Ghere Vasile-Tg. Mureş, str. Farkas Bolyai, nr.
27, ap. 2, Judeţ MUREŞ
100. NR P.V.B EUROCONSULTING SRLCU SEDIUL ALES LA CAB.AV. GHERE VASILE-Tg. Mureş, str. Farkas
Bolyai, nr. 27, ap. 2, Judeţ MUREŞ
101. NR SOCIETATEA WORLD COURIER România SRL-
102. NR SOCIETATEA ROMCOLOR 2000 SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES-com. sector 6, București,
Şos.Virtuţii, nr. 16, bl. R11D, et. 5, ap. 54
103. NR SOCIETATEA KTC KABELSYSTEME GHBH CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.OPRIŞ
MIHAI-Sibiu, str. Regele Ferdinand, nr. 6, sc. A, ap. 3, Judeţ SIBIU
104. NR SOCIETATEA DUAK DRUMS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.GELU VOICU-
Slatina, Bd.A.I.Cuza, nr. 33, bl. 1/E, sc. E, et. parter, ap. 1, Judeţ OLT
105. NR SOCIETATEA RECYCLING PROD SRL-Bărdeşti, nr. 7, Judeţ MUREŞ
106. NR SOCIETATEA PROGAMMA SRLSEDIUL ALES PT.Comunicare ACTE-Dej, str. Teilor, nr. 8, Judeţ CLUJ
107. NR SOCIETATEA INGRICOP SRL-Tg. Mureş, str. Gh.Doja, nr. 194/A, Judeţ MUREŞ
108. NR SOCIETATEA ELI PROT TRANS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-Tg. Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 9,
Judeţ MUREŞ
109. NR SOCIETATE EVALEX SA-Tg.Mureş, str. Aurel Filimon, nr. 4, Judeţ MUREŞ
110. NR SOCIETATEA MIHTRANS SRL-com. Gorneşti, Gorneşti, nr. 170, ap. 1, Judeţ MUREŞ
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

111. NR SOCIETATEA TRAXYS EUROPE SA CU SEDIUL ALES LA WOLF THEISS RECHTSANWALTE


GMBH&CO KG PRIN AVOCAT-sector 1, București, str. Gheorghe Polizu clădirea Bucharest Cor.Center, nr. 58-60,
et. 13
112. NR SOCIETATEA DESIROM IMPEX SRL-sector 2, București, str. Pantelimon, nr. 225, bl. 66, et. 3, ap. 57
113. NR BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO România PRIN B.C.INTESA ROM.S.A BUCUREŞTI .-
SUCURSALA TG. MUREŞ-Tg. Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 23, Judeţ MUREŞ
114. NR TUV RHEINLAND INTERCERT KFT-Budapest, 1132 Vaci, nr. 48, bl. a-b, Ungaria
115. NR SOCIETATEA TRIPLAST SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.
19, bl. C5, et. 6, ap. 30, Judeţ BRAŞOV
116. NR DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI-București, str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 10, bl. corp A
117. NR Stoica Alexandru-Tg. Mureş, Livezeni, nr. 12/C, et. 4, ap. 23, Judeţ MUREŞ
118. NR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA-sector 3, București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5
119. NR CAMERA DE COMERŢ ,INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUREŞ-Tg. Mureş, str. Primăriei, nr. 1, Judeţ
MUREŞ
120. NR SOCIETATEA TOURS 4 FUN SRL-D-Braşov, str. Postăvarului, nr. 32, ap. 1, Judeţ BRAŞOV
121. NR SOCIETATEA IMARK SISTEM SRL CU SEDIUL DE CORESPONDENŢĂ-Otopeni, drumul Gării Otopeni,
nr. 38-44, bl. 4D, ap. 34, Judeţ ILFOV
122. NR SOCIETATEA MDM STANDARD SRL sector 5, București, str. Cosovei, nr. 7, et. 1
123. NR SOCIETATEA SALUBRISERV SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CABINETE ASOCIATE DE
PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢĂ CIUBUCĂ DAN ŞI CIUBUCĂ ALECXANDRU-Tg. Mureş, str. Trandafirilor, nr.
53, Judeţ MUREŞ
124. NR SOCIETATEA SUMEL ELECTROMUREŞ PRODUCŢIE SRL-Tg. Mureş, str. Livezeni, nr. 69, Judeţ
MUREŞ
125. NR SOCIETATEA “EUROCHIM IMPEX”S.R.L.-sector 1, București, str. Aviator Şerban Petrescu, nr. 29, Cod
postal 011892
126. NR SOCIETATEA CARDINAL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN-sector 6, București, B-dul Preciziei
Bussiness Center, nr. 1, et. 4
127. NR SOCIETATEA “E-IMPULS”S.R.L.-Tîrgu-Mureş, str. Braşovului, nr. 9, ap. 57, Judeţ MUREŞ
128. NR SOCIETATEA “INDUSTRIAL LOG GS”S.R.L.-com. Curtişoara, str. Principală, nr. 384, Judeţ OLT
129. NR SOCIETATEA “WORLD DISTRIB”S.R.L.-Craiova, str. Râului, nr. 320, Judeţ DOLJ
130. NR SOCIETATEA “BCR LEASING IFN”S.A.-sector 3, București, Piaţa Alba Iulia, nr. 8, bl. 17
131. NR SOCIETATEA “BT CAPITAL PARTNERS”S.A.-Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, et. parter,
Judeţ CLUJ
132. NR SOCIETATEA “AAM COM GRUP”S.R.L.-Roman, str. Nordului, nr. 3, Judeţ NEAMŢ
133. NR Furnea Vlad-Ionuţ-com. Ungheni, Cerghizel, nr. 74, Judeţ MUREŞ
134. NR SOCIETATEA “ASCABLE RECAEL”S.A. PRIN DNA GABRIELA BĂNUŢ-Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, et. 2, Judeţ CLUJ
135. NR SOCIETATEA PARADISMA SPEDITION SRL-Tg. Mureş, str. Pomilor, nr. 7/A, Judeţ MUREŞ
136. NR SOCIETATEA INTERNATIONAL TRADE SERVICES GMBH CU SEDIUL ALES LA CAB AV.IOANA
BĂRDAŞ-sector 2, București, str. Mihai Eminescu, nr. 105-107, et. 4, ap. 18
137. NR SOCIETATEA JUNGHEINRICH România SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.SOARE
FLORESCU SEBASTIAN-Ploieşti, str. Vasile Conta, nr. 1, bl. 34A2, et. 2, ap. 7, Judeţ PRAHOVA
138. NR SOCIETATEA WYLZE LOGISTIK SRL CU SEDIUL PROCSUAL ALES LA CAB AV.SOARE
FLORESCU SEBSTIAN-Ploieşti, str. Vasile Conta, nr. 1, bl. 34A2, et. 2, ap. 7, Judeţ PRAHOVA
139. NR SOCIETATEA VLADADEL SRL-Ungheni, str. Principală, nr. 67, bl. A, sc. 1, ap. 7, Judeţ MUREŞ
140. NR AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS(FOSTĂ AVAS)-sector 1,
București, str. Cpt.Alex.Şerbănescu, nr. 50
141. NR SOCIETATEA TRANSMAX SRL-Tg. Mureş, str. Decebal, nr. 2/7, Judeţ MUREŞ
142. NR SOCIETATEA ARC RESOURCES COMPANY SA-ELVEŢIA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA
CAB.AV.MOŢEC STEFAN-Timişora, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ
143. NR SOCIETATEA TRAFIC SERV SRL-Tg. Mureş, str. Horea, nr. 20, ap. 6, Judeţ MUREŞ
144. NR Imreh Jozsef cu domiciliul procesual ales la societatea-Leordeni, nr. 153, Judeţ MUREŞ
145. NR ELECTRICA FURNIZARE S.A-AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MUREŞ-Tg.
Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, Judeţ MUREŞ
146. NR SOCIETATEA MASIMO SRL-Baia Mare, str. Ciocârliei, nr. 8/M, Judeţ MARAMUREŞ
147. NR SOCIETATEA FIRE SAFETY SRL-Tg. Mureş, str. Grapei, nr. 7, Judeţ MUREŞ
148. NR SOCIETATEA MAGMED EXPRESS CU SEDIUL PROCESUAL ALES-Feleacul, nr. 197A, Judeţ CLUJ
149. NR SOCIETATEA CARPATLIFT SRL-Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 153, Judeţ CLUJ
150. NR SOCIETATEA P.A.B.România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.PUIU BOGDAN CĂLIN-Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 12, Judeţ ALBA
151. NR SOCIETATEA MOTORACTIVE IFN SA-sector 2, București, str. Fabrica de Glucoză, Complex Novo Park 3,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

nr. 5, bl. corp.F, et. 4


152. NR SOCIETATEA META RING SRL-sector 1, Bucureşti, str. Popa Tatu, nr. 71
153. NR SOCIETATEA SKALTEK AB-SUEDIA PRIN CAB. AV.RICMAN CRISTIAN THEODOR-sector 3,
Bucureşti, Bulevardul Burebista, nr. 4, bl. D13, sc. 3, ap. 84
154. NR SOCIETATEA BRD SOGELEASE IFN SA-sector 1, București, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, bl. Turn BRD,
et. 12
155. NR SOCIETATEA BIOL ENERGY SRL.-sector 2, București, str. Antonescu Petre, nr. 8, bl. 26, ap. 10
156. NR SOCIETATEA EL&CAB BIZZ SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.IONESC SILVIU ADRIAN-sector 4,
București, B-dul Gheorghe Şincai, nr. 12, bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6
157. NR SOCIETATEA LAROMET METAL SA-sector 1, București, Bd.Bucureștii Noi, nr. 166
158. NR SOCIETATEA POURTIER SA S.CU SEIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.MOŢEC ŞTEFAN-
Timişoara, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ
159. NR SOCIETATEA FA.IN.PLAST-FARAOTTI INDUSTRICHE PLASTICHE SRLCU SDIUL ALES LA
CAB.AV.CUMPĂNAŞU & ASOCIAŢII-sector 2, București, str. Mantuleasa, nr. 15, bl. Corp B, et. 2
160. NR SOCIETATEA E-ON-ENERGIE România SA-Tg.Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 42, et. II, Judeţ MUREŞ
161. NR SOCIETATEA BLAJ SA-sector 4, Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 231/A
162. NR SOCIETATEA ELEPHANT LOGISTICS SRL PRIN MANDATAR COMPANIA DE ASIGURĂRI-
REASIGURĂRI EXIM România (CARE-România)SA CU SEDIUL ALES-com. sector 1, București, B-dul Aviatorilor,
nr. 33, et. parter, ap. 1
163. NR ROSENDAHL NEXTROM GMBH-Pischeldorf, str. Schachn, nr. 57, Austria
164. NR SOCIETATEA PROJET IND SRL-sector 3, București, şos. Dudeşti Pantelimon, nr. 19
165. NR SOCIETATEA SARTOROM IMPEX SRL CU SEDIUL ALES CAB.AV. CARMEN ALINA STÂNGĂ-
sector 1, București, str. Surorilor, nr. 9-15, bl. 2, sc. B, et. 6, ap. 70
166. NR SOCIETATEA ECO-X SA CU SEDIUL ALES LA REPREZ.CONVENŢ.SCA NEAMŢU, NEACŞU-
ALDESCU&BUNEA-București, str. Titus, nr. 8
167. NR SOCIETATEA METAL PRAXIS SRL CU SEDIUL ALES LA ADM.VLEJ LIVIU SEBASTIAN-Braşov, str.
Calcarului, nr. 19/B, ap. 39, Cod postal 500271, Judeţ BRAŞOV
168. NR SOCIETATEA VPK PACKAGING SRL CU SEDIUL ALES CAB.AV.SPĂTARU CATI ANGELA-sector 1,
București, nr. 39, et. 3
169. NR SOCIETATEA CARO COMP SRL-Tg. Mureş, str. Revoluţiei, nr. 13, Cod postal 540043, Judeţ MUREŞ
170. NR SOCIETATEA DEPOZITARUL CENTRAL SA-sector 2, București, B-dul Carol I, nr. 34-36
171. NR Demeter Gyorgy Balazs-Tg. Mureş, str. Cutezanţei, nr. 7, ap. 13, Judeţ MUREŞ
172. NR CABINET AVOCAT FLOREA MARIA CORINA CU SEDIUL ALES-Sântana de Mureş, str. Lalelelor, nr.
10, Judeţ MUREŞ
173. NR SOCIETATEA WORLD TRANSPORT OVERSEAS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES SCA
POPESCU MIRĂUŢĂ BUCUR-Constanţa, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 27/B, Judeţ CONSTANŢA
174. NR SOCIETATEA SODEXO PASS România SRL CU SEDIUL ALES LA REPREZ,CONVENŢIONAL
BOTEZATU & ASOCIAŢII SCA-sector 1, Bucureşti, str. Gheorghe Moceanu, nr. 9
175. NR SOCIETATEA SIGMA DISTRIBUŢIE SRL-Gilău, Ferma 8 Hala 22, Judeţ CLUJ
176. NR SOCIETATEA LEASEPLAN România SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES-sector 6, Bucureşti,
Bd.Preciziei Business Center, nr. 1, et. 4
177. NR Cheţan Liana-Tg. Mureş, str. Prof.Dr.Vasile Săbădeanu, nr. 24, Judeţ MUREŞ
178. NR SOCIETATEA PROMAR TEXTIL SRL-Braşov, str. Lanurilor, nr. 1, Judeţ BRAŞOV
179. NR SOCIETATEA DAN CART STEL SRL-Tg. Mureş, str. Budiului, nr. 68C4/1/2, Judeţ MUREŞ
180. NR CASA DE AJUTOR RECIPROC ROMCAB-Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, Judeţ MUREŞ
181. NR SOCIETATEA ERNST& YOUNG SRL (EY)-com. sector 1, București, Clădirea Bucharest Tower Center,
Bd.Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 19
182. NR SOCIETATEA TELEKOM România MOBILE COMMUNICATIONS SA-com. sector 6, București, Splaiul
Independenţei, Clădirea Atrium House, nr. 319G, bl. Sema park, et. 1 și 2
183. NR BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A-Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, et. 1, Cod postal
400462, Judeţ CLUJ
184. NR SOCIETATEA YLI REG TRANS SRL-Reghin, str. Koos Ferenc, nr. 4, Judeţ MUREŞ
185. NR Clitan Ana Maria-Tg. Mureş, str. Muncii, nr. 46, ap. 14, Judeţ MUREŞ
186. NR Bucur Liviu Daniel-Tg. Mureş, str. Banat, nr. 25, ap. 13, Judeţ MUREŞ
187. NR Burtic Aurel-Oradea, str. Rimler Karoly, nr. 3, Judeţ BIHOR
188. NR SOCIETATEA ELECTROCONAT SRL-Deva, str. Dorobanţi, nr. 6, Judeţ HUNEDOARA
189. NR SOCIETATEA UNITED METAL TRADING CORPORATION SRL-sector 6, București, B-dul Iuliu Maniu,
nr. 170/A, bl. H, sc. D, ap. 163
190. NR MMS MINERALS & METALS SOLUTIONS SRL-București, str. Comandor Eugen Botez, nr. 27
191. NR SOCIETATEA TROESTER GMBH &CO.KG CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. SIMONA LILIANA
PUSCACIU-sector 1, București, calea Floreasca, nr. 39, et. 4
192. NR SOCIETATEA DELGAZ GRID SA (FOSTĂ E-ON DISTRIBUŢIE România SA)-Tg. Mureş, B-dul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Pandurilor, nr. 42, et. IV, Judeţ MUREŞ


193. NR SOCIETATEA ADRIA MED SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL (ÎN REORGANIZARE)-Tg. Mureş,
str. Lăpuşna, nr. 8, ap. 2, Judeţ MUREŞ
194. NR INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII-I.S.C-Braşov, Calea Bucureștilor, nr. 10/D, Cod postal
500326, Judeţ BRAŞOV
195. NR MASCHINENFABRIK NIEHOFF GMBH&CO CG (ÎN CONTINUARE NIEHOFF) CU SEDIUL ALES LA
SPRL MENZER &BACHMNN-NOERR-sector 1, București, str. General Constantin Budişteanu, nr. 28/C
196. NR SGSRomânia S.A-sector 4, București, calea Şerban Vodă, nr. 38
197. NR SOCIETATEA COGEBI A.S.CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ALINA TĂRĂLUNGĂ-sector 4, București,
Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
198. NR SOCIETATEA NUOVA ZAMA SRL ITALIA, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV. IOANA
ALINA TĂRĂLUNGĂ-sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
199. NR SOCIETATEA ATRADIUS CREDITO YCAUCION SA-SUCURSALA UNGARIA CU SEDIUL ALES LA
CAB AV.IOANA ALINA TĂRĂLUNGĂ-sector 4, București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl.
birou 306, et. 3
200. NR SOCIETATEA ATRADIUS KREDITPRUFUNG, NIEDERLASSUNG ATRADIUS INFORMATION
SERVICES B.V.GERMANIA CU SEDIUL ALES CAB.AV. IOANA ALINA TĂRĂLUNGĂ-sector 4, București,
Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
201. NR SOCIETATEA TERAPLAST SA CU SEDIUL PROCSUAL ALES.CAB.AV. IOANA ALINA
TĂRĂLUNGĂ-sector 4, Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou306, et. 3
202. NR Kelemen Peter-Tg. Mureş, str. Aleea Covasna, nr. 13, ap. 5, Judeţ MUREŞ
203. NR SOCIETATEA ELTRONIS SRL CU SEDIUL ALES-Oradea, Şoseaua Borsului, nr. 51/B, Judeţ BIHOR
204. NR SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE AVOCAŢI-RADU TĂRĂCILĂ PĂURARI RETEVOIESCU-sector 1,
București, Charles de Gaulle Plaza, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, et. 5, Cod postal 011857
205. NR SOCIETATEA SADALBARI SRL ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL
MIR CONSULT SPRL-Tg. Mureş, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, Judeţ MUREŞ
206. NR PGR SRL ITALIA PRIN ROBERTA BASSI-Via Lavoro, Asti, 122-14100, Italia
207. NR SOCIETATEA METALIMEX SA PRAGA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV. IOANA ALINA
TĂRĂLUNGĂ-sector 4, Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, bl. birou 306, et. 3
208. NR SOCIETATEA ALBIS PLASTIC SRL-Sibiu, str. Piaţa Mică, nr. 10, et. 1, ap. 1, Judeţ SIBIU
209. NR SOCIETATEA TURK EXIMBANK-EXPORT CREDIT BANK OF TURKEYCU SEDIUL ALES LA
CAB.AV.SCPA DRAKOPOULOS ŞI ASOCIAŢII-com. sector 2, București, str. G-ral David Praporgescu, nr. 7
210. NR SOCIETATEA INTERTEK ATI SRL-sector 5, București, Calea Rahovei, stâlpi 18-21, nr. 266-268, bl.
corp.61, sc. Anex.A/B, et. 1
211. NR HEMARPOL TRADE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SSPOLKA
KOMANDYTOWA POLONIA CU SEDIUL ALES CAB.AV.CHITUC CĂTĂLIN-sector 3, București, str. Sfânta
Vineri, nr. 21, bl. 102, sc. 2, et. 1, ap. 20
212. NR SOCIETATEA KUKE FINANCE SA POLOIA CU SEDIUL ALES LA PRO KOLEKT CREDIT
MANAGEMENT SERVICES SRL-sector 3, București, Sos.Mihai Bravu, nr. 380-382, bl. B3b-B3c, sc. B, et. 7, ap. 38
213. NR SOCIETATEA LAND MARK INVEST GRUP SRL-sector 4, București, B-dul Metalurgiei, nr. 32-44
214. NR SOCIETATEA VARIACHEM România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.PALANCIUC-MAWAS
LUCIANA-FIDA-sector 1, Bucureşti, str. Jiului, nr. 2/A, et. 2, ap. Birou 14
215. NR SOCIETATEA CABOPOL POLYMER COMPOUNDS SA PORTUGALIA-CU SEDIUL ALES LA CAB.
AV.PALANCIUC-MAWAS LUCIANA FIDA-sector 1, București, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, ap. Birou 14
216. NR SOCIETATE EULER HERMES SERVICES România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AV.
PALANCIUC-MAWAS LUCIANA FIDA-sector 1, București, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, ap. birou 14
217. NR SOCIETATEA MIRA TELECOM SA CU SEDIUL ALES-Otopeni, str. Nicolae Grigorescu, nr. 13, Judeţ
ILFOV
218. NR SOCIETATEA THYSSENKRUPP RAW MATERIALS GMBH(FOSTĂ THYSSENKRUPP
METALLURGICAL PRODUCTS GMH) CU SEDIUL ALES LA CAB AV. CRISTINA BADEA-sector 1, București,
str. Dărmăneşti, nr. 3-5
219. NR SOCIETATEA COMPANIA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI EXIM România (CARE România )SA-sector
1, București, B-dul Aviatorilor, nr. 33, et. parter, ap. 1
220. NR SOCIETATEA COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ SA CU SEDIUL ALES-sector 2, București,
Bdul Dacia, nr. 140
221. NR SOCIETATEA CEC BANK-SUCURSALA BUCUREŞTI-sector 3, București, B-dul Unirii, nr. 75
222. NR SOCIETATEA A-KEMI SRL PRIN CAB.AV.CUCIUREANU OANA ANDREEA-Chiajna, Sat Roşu, str.
Vasile Sebe, nr. 19, Judeţ ILFOV
223. NR SOCIETATEA LEASEPLAN România SRL CU SEDIUL ALES-sector 6, Bucureşti, Preciziei Business
Center Bd.Preciziei, nr. 1, et. 4
224. NR SOCIETATEA MTC TRADING S.R.O-REPUBLICA CEHĂ CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOŢEC
ŞTEFAN-Timişoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

225. NR SOCIETATEA EUROINVEST MINMET SRL-sector 6, București, Calea Apeductului, nr. 1, bl. R4A, et. 3,
ap. 10
226. NR SOCIETATEA CREDENDO EXPORT CREDIT AGENCY BELGIA CU SEDIUL ALES LA CAB AV.
MOŢEC STEFAN-Timişoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ
227. NR SOCIETATEA GAUDER S.A CU SEDIUL ALES LA CAB AV. MOŢEC STEFAN-Timişoara, str. Remus,
nr. 7A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ
228. NR SOCIETATEA SETIC SA S.FRANŢA CU SEDIUL ALES LA CAB.AV. MOŢEC ŞTEFAN-Timişoara, str.
Remus, nr. 7A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ
229. NR SOCIETATEA PRODPLAST SA CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.SCA NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSON-sector 2, București, str. Barbu Văcărescu GlobalWorth Tower, nr. 201, et. 18, Cod postal
020276
230. NR SOCIETATEA România BUSINESS INFORMATION SERVICES AND CONSULTANTS SRL CU
SEDIUL ALES LA CAB.AV.SCA BOGARU BRAUN NOVIELLO ŞI ASOCIAŢII-sector 1, București, str. maior
Gheorghe Sontu, nr. 6, et. 2
231. NR SOCIETATEA GRENKE RENTING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AVOCAT.L.POPPA-sector 2,
București, str. Mihai Eminescu, nr. 115
232. NR SOCIETATEA LAROMET INVESTMENT SA (ÎN CONTINUARE LAROMET)CU SEDIUL ALES LA
CAB. AV. NESTOR, NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN,-sector 2, București, str. Barbu Văcărescu,
Clădirea Globalworth Tower, nr. 201, et. 18
233. NR SOCIETATEA COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA CU SEDIUL ALES-sector 1, București, str. Promoroacă, nr. 9-
11
234. NR SOCIETATEA GOLDRING SA-Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Judeţ MUREŞ
235. NR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU-sector 6, București, Splaiul Independenţei, nr. 294, bl.
Corp A
236. NR SOCIETATEA SALESIANER MIETTEX SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.
VALENTIN DANCIU”-sector 3, București, Bd.Corneliu Coposu, nr. 7, bl. 104, sc. 1, ap. 16
237. NR Moraru Paul cu domiciliul ales-sector 5, București, str. Sfinţii Apostol, nr. 13, bl. 3B, et. 2, ap. 5
238. NR SOCIETATEA HELLA România SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.LIGIA CĂTUNA ŞI
ASOCIAŢII-Timiş, Bd.Take Ionescu, nr. 23, ap. 6, Cod postal 300063, Judeţ TIMIŞ
239. NR SOCIETATEA PVC COMPOUND SRL-Pantelimon, str. Depozitului, nr. 5, Judeţ ILFOV
240. NR RADU TĂRĂCILĂ PĂDURARI RETEVOIESCU-SOCIETATE Civilă DE AVOCAŢI-com. sector 1,
București, Charles de Gaulle Plaza, P-ţa.Charles de gaulle, nr. 15, et. 5, Cod postal 011857
241. NR SOCIETATEA ASHURST LLP ANGLIA-Londra, Broadwalk House, str. Appold, nr. 5, Alte ţări americane
242. NR SOCIETATEA ROBERT BOSCH POWER TOOLS GMBH GERMANIA-Stuttgart, Max-Lang-70771
Leinfelden-Echterdingen, nr. 40-46, Germania
243. NR SOCIETATEA NEON LIGHTING SRL-Cluj Napoca, str. Paris, nr. 78, Judeţ CLUJ
244. NR SOCIETATEA T&T EUROGROUP SRL-Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. a, et. 4, ap. 13, Judeţ
NEAMŢ
245. NR SOCIETATEA CELLMARK DEUSTCHLAND GMBH GERMANIA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA
CAB.AV.SCA BONDOC ŞI ASOCIAŢII-sector 1, București, str. Londra, nr. 34
246. NR SOCIETATEA ARTIC SA-Găeşti, str. 13 decembrie, nr. 210, Judeţ DÂMBOVIŢA
247. NR SOCIETATEA FILIALA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA-PRIN
SUCURSALA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA TRANSILVANIA NORD-Cluj
Napoca, str. Taberei, nr. 20, Judeţ CLUJ
248. NR SOCIETATEA SORADI PROD SRL-Sibiu, str. Balanţei, nr. 31, Judeţ SIBIU
249. NR CABINET DE AVOCAT CIONT SIMONA ADINA-Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, nr. 174, sc. A, et.
3, ap. 13, Judeţ TIMIŞ
250. NR SOCIETATEA INOVALABEL SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB AV.CROITORU
DANIELA-Iaşi, Sfântu Lazăr, clădirea Solomon”s, nr. 37, et. 3, ap. parter, Judeţ IAŞI
251. NR AVV ROBERTO SPREAFICO ITALIA-Milano, Piazzetta Guastalla, nr. 15, Cod postal 20122, Italia
252. NR HANDLOWO-USLUGOWA ANDREW SC KOWLCZYK ANDRZEJ, KOWALCZYK KRZYSZTOF-
Mszana Dolna, 34-730-Raba Nizna, nr. 208, Polonia
253. NR LA FARGA ROD SLU SPANIA CU SEDIUL PROCSUAL ALES LA CAB AVOCAT PALANCIUC-
MAWAS LUCIANA-FIDA-com. sector 1, București, str. Jiului, nr. 2/A, et. 2, ap. Birou14
254. NR CIB BANK ZRT UNGARIA-Budapest, 1027 Medve, nr. 4-14, Ungaria
255. NR SOCIETATEA ROLLO TOUR SRL PRIN Lichidator judiciar B&B INSOLVENCY SOLUTION IPURL-
Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 18, Judeţ HARGHITA
256. NR SOCIETATEA LA FÂNTÂNA SRL-sector 2, București, B-dul Gării Obor, nr. 8/C
257. NR SOCIETATEA ADIX TECHNIK SRL-Oradea, str. Matei Corvin, nr. 30, Judeţ BIHOR
258. NR SOCIETATEA FLASH EUROPE România SRL-sector 2, București, Calea Moşilor, nr. 158, et. 3, ap. birou2
259. NR E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A-sector 1, București, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

260. NR SOCIETATEA E DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA-Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 89/A, Judeţ
CONSTANŢA
261. NR FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI
MIJLOCII SA IFN-București, str. Stefan Iulian, nr. 38
262. NR MFC COMMODITIES GMBH CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB. AV. IOANA BĂRDAŞ-sector 2,
București, Mihai Eminescu, nr. 105-107, et. 4, ap. 18
263. NR ELCOMSERV SRL LEORDENI-Leordeni, nr. 153, Judeţ MUREŞ
264. NR CRILERMAR SRL TÂRGU JIU-Târgu Jiu, strada Liviu Rebreanu, nr. 2, Judeţ GORJ
265. NR BT SOLUTIONS AGENT DE ASIGURARE SRL-Cluj Napoca, strada Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, et. 6,
Judeţ CLUJ
266. NR BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE SRL CLUJ NAPOCA-Cluj Napoca, strada Constanti
Brâncuşi, nr. 74-76, et. 6, Judeţ CLUJ
267. NR BETANOM IMPEX SRL TÂRGU MUREŞ-Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr. 50, ap. 12, Judeţ
MUREŞ
268. NR BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ BUCUREŞTI-sector 4, București, şoseaua Vitan Bârzeşti,
nr. 11
269. NR AQUADOR SRL CRISTIAN-comuna Cristian, strada X, nr. 27, Judeţ SIBIU
270. NR ANIL CONSTRUCT SRL-Slatina, strada Poenei, nr. 9, Judeţ OLT
271. NR AFNOR GROUPE FRANŢA-La Plaine Saint Denis Cedex, 11 rue Francis de Pressense, Cod postal 93571,
Franţa
272. NR PIRAUES BANK România SA BUCUREŞTI-sector 1, București, şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31
273. NR GRIO COMPANY SRL REGHIN-Reghin, strada Toamnei, nr. 15, Judeţ MUREŞ
274. NR HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC IRLANDA-County Kildare, Barnhall Road, Leixlip,
Liffey Park Technology Cam, Irlanda
275. NR METALBAND SRL BRĂILA-Brăila, strada Mărăşeşti, nr. 24, Judeţ BRĂILA
276. NR MIRACRIS TRANS SRL TÂRGU MUREŞ-Târgu Mureş, strada Transilvaniei, nr. 21, ap. 10, Judeţ MUREŞ
277. NR RHENUS LOGISTIC SRL PITEŞTI-Piteşti, Bd. Republicii, nr. 222, Judeţ ARGEŞ
278. NR U.I. LAPP GMBH STUTTGART-Stuttgart, Gerichtsfach 55, Wilhelmstrase 12, Germania
279. NR URBAREX SRL-București, strada Padeşu, nr. 70
280. NR VERTICAL SERV IMPEX SRL TÂRGU MUREŞ-Târgu Mureş, Bd. 1 decembrie 1918, nr. 154, ap. 9, Judeţ
MUREŞ
281. NR SOCIETATEA MASIMO SRL-BAIA MARE, Ciocârliei, nr. 8/M, Judeţ MARAMUREŞ
282. NR opozant Popescu Buzeu Radu-sector 1, București, B-dul Ion Mihalache, nr. 115, bl. 10A2, ap. 40
PETENT-OPOZANT
283. NR ARC RESOURCES COMPANY SA PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL CAB.AVOCAT MOŢEC
ŞTEFAN-Timişoara, str. Remus, nr. 7/A, ap. 2-3, Judeţ TIMIŞ;
284. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
(MDRAPEE)-sector 5, București, B-dul Libertăţii, Latura Nord, nr. 16;
285. I.DI.R SA CU SEDIUL ALES CAB.AV. TRELEA CRISTINA, cu sediul în Bucureşti, sector, 4, str. Liveni,
nr.31/B;
286.AAM COM GRUP SRL-cu sediul în loc.Roman, str. Nordului, nr.3, jud. Neamţ;
287.E-Distribuţie Banat –SA-cu sediul în Timişoara, str. Pestalozzi, nr.3-5, jud. Timiş
*
Dosar nr. 50/1371/2017
Către,
Tribunalul Specializat Mureș
S.C, TOBIMAR SRL, cu sediul în localitatea Drambar, comuna Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 10, jud. Alba, tel: 0258-
818191, fax: 0358-401357, e-mail: office@tobimar.ro, înmatriculată,la Oficiul Registrului Comerţului din Alba Iulia
sub numărul J01/542/1998, cod fiscal RO 11319570, titulară a contului numărul
R074RNCB0003037783670001,deschis la B.C.R. Alba Iulia, reprezentată legal prin dl. Todor Florin, formulez
prezenta:
Cerere de intrare in procedura falimentului
a debitoarei: !
1. ROMCAB SA -in insolventa în dosar nr. 50/1371/2017, cu sediul în Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, jud.
Mureş, J26/764/1995, CUI RO 7947193, prin administrator special Prosszer Zoltan
2. ROMCAB SA -in insolventa în dosar nr. 50/1371/2017, cu sediul în Targu-Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, jud.
Mureş, J26/764/1995, CUI RO 7947193, prin administrator judiciar RTZ&Partners SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca,
Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, CUI RO 2853112, număr înscriere în tabloul practicienilor de insoventa II0339
prin care solicitam, ca potrivit disp. art.143(1) din Legea nr. 85/2014, sa dispuneţi:
I - intrarea în procedura de faliment a debitoarei ROMCAB SA avand în vedere creanţa certa, lichida și exigibila,
detinuta de către subscrisa în contra acesteia în cuantum de 88.200 iei, conform titlul executor, respectiv Sentinta nr.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

48/2021 pronuntata de către Tribunalul Specializat Mureş în dosar nr. 50/1371/2017/al49 ramasa definitiva prin Decizia
civila nr. 11 S/A/J0.05.2021 pronuntata de către Curtea de Apel Targu Mureş. 1
pentru urmatoarele:
MOTIVE
In fapt, debitoarea ROMCAB SA a acumulat noi datorii către subscrisa în prezenta procedura de insolventa, deţinând
astfel o creanţa certa, lichida și exigibila în contra acesteia în cuantum de 88.200 lei, actualizata la data formulării
prezentei, calculata în baza Sentintei nr. 48/2021 pronuntata de către Tribunalul Specializat Mureş în dosar nr.
50/1371/2017/al 49 ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 115/A/l0.05.2021 pronuntata de către Curtea de Apel Targu
Mureş.
Prin sentinta nr. 48/2021 pronuntata de către Tribunalul Specializat Mureş, debitoarea ROMCAB SA, a fost obligata sa
achite în favoarea subscrisei penalitati de întârziere de 0.1%/zi, incepand cu data introducerii acţiunii și pana la
îndeplinirea integrala a obligaţiei de executare a Contractului, calculata la valoarea estimativa a acestuia (200.000 lei).
SC TOBIMAR SRL-
Calea Alba Iulia nr. 10, comuna Ciugud, iud. Alba, România Tel/Fax: +40-358-401357 Email: office@tobIinar.ro Web:
www.toblmar.ri>
Cod Fiscal: RO 11319570 Reg. Comerţ: 101/542/1998 Capital social: 500.000 lei Banca: ING Bank Romania IBAN:
R036INGB0026000Q41408911
Aratam, de asemenea, ca nici pana la aceasta data debitoarea nu a executat obligaţia prevăzută în contract, respectiv sa
producă și sa predea produse finite protrivit Anexei nr. 1 încheiata la contract, motiv pentru care am calculat în sarcina
debitoarei penalitati de intarziere.
Având în vedere ca am comunicat cererea de plata, la data de 15.06.2021 cu debitoarea ROMCAB S.Â: și cu
administratorul judiciar al acesteia RTZ&PARTNERS SPRL, acesta din urma luând act de aceasta în Raportul de
activitate nr. 47 publicat în B.P.I. nr. 11432/29.06.2021, iar debitoarea nu a achitat pana la aceasta data datoria
acumulata, va solicitam sa faceţi aplicarea dispoziţiilor din teza 1 al art. 143(1) și ca urmare sa admiteti prezenta cerere.
Solicitam sa aveţi în vedere ca pana în prezent debitoarea nu a incheiat nicio convenţie de plata cu subscrisa și nu a
răspuns nici administratorului judiciar, în sensul de a-si exprima poziţia cu privire la cererea de plata formulata de către
subscrisa.
In drept, art. 143 din Legea nr. 85/2014.
In probatiune, acte și înscrisuri.
Anexam alaturat: cerere privind plata unei creanţe născute dupa data deschiderii procedurii, raport de activitate nr. 47
publicat în BPI nr. 11432/29.06.2021, tabel calcul penalitati, Sentinta nr. 48/2021 pronuntata în dosar nr.
50/1371/2017/al49.
Cu stima,
Administrator,
Todor Florin

Județul Satu Mare


Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BIG SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 17203158
Raport de activitate
privind procedura generală de insolvență a
Societatea Big Security SRL- Satu Mare
Nr. 2777/ 05.11.2021
1.Date privind dosarul de insolvență
1. Date privind dosarul: nr. 1628/83/2021 Tribunal Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal;
2. Registratura/ arhiva instanței: loc. Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr. 8, jud. Satu Mare;
3.Debitor: Societatea Big Security SRL- societate insolvență, în insolvency, en procedure collective cu sediu social în
localitatea Satu Mare, Piața ing. Anghel Saligny, nr. 11, jud. Satu Mare, înregistrată la Oficiul Național al Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/160/2005, CUI RO 17203158;
4. Administrator special: Cortean Alexandru Attila
4. Administrator judiciar: Admin Insolv SPRL cu sediul social în localitatea Satu-Mare, str. Avram Iancu, nr. 49, jud.
Satu-Mare, CUI RO 32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail: office@admininsolv.ro cristian.racolta@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon
0740.189.839, reprezentată prin asociat coordonator Racolța Cristian și Poștaș Vasile Florin;
5. Subscrisa Admin Insolv SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societatea Big Security SRL,
desemnat prin Încheierea civilă nr. 276 din 24.08.2021 pronunțată de către judecătorul sindic al Tribunalului Satu Mare
în dosarul cu numărul indicat mai sus, în temeiul art. 59 din Legea 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență întocmesc:
Raport de Activitate
prin care descriu modul în care am îndeplinit atribuțiile de la data ultimului raport înregistrat la dosarul cauzei și
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în conformitate cu art. 58 din aceași lege.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

1.Tabelul preliminar de creanțe


Prin raportul anterior de activitate înregistrat la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 17529/ 19.10.2021, am analizat
cererile de admitere a creanței depuse la dosarul cauzei, fiind întocmit în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, tabelul preliminar de creanțe pe care l-am
înregistrat la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 17529/ 19.10.2021. (anexa 1)
2.Prorogarea termenului pentru definitivarea tabelului de creanțe
Împotriva tabelului de creanțe nu au fost formulate contestații, însă nu a fost predat raportul de evaluare a garanțiilor,
sens în care nu sunt îndeplinite condițiile art. 112 din Legea 85/ 2014 privind insolvența pentru întocmirea tabelului
definitiv de creanțe.
Astfel că, solicităm instanței prorogarea termenului din data de 10.11.2021 pentru definitivarea tabelului de creanțe
până după evaluarea bunurilor asupra căruia sunt instituite garanții de către creditori. La acest moment suntem în cursul
finalizării inventarierii, urmând a prelua oferte pentru evaluare.
3.Confirmarea în calitate de administrator judiciar
Administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor conform art. 48 coroborat cu art. 57 alin.2 din Legea 85/ 2014
în vederea prezentării raportului asupra cauzelor, pentru confirmarea Admin Insolv în calitate de administrator judiciar
și pentru stabilirea indemnizației acestuia. În data de 25.10.2021, administratorul judiciar a întocmit procesul verbal al
AGC și a consemnat voturile comunicate de către creditori, constatând în condițiile legale de cvorum că ordinea de zi a
fost aprobată. Astfel, procesul verbal nr. 2640/ 25.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 18059/
26.10.2021 împotriva căruia nu au fost formulate contestații și solicităm judecătorului sindic să ia act de confirmarea în
calitate de administrator judiciar a Admin Insolv SPRL cu un onorariu lunar de 2000 lei+TVA și onorariu de succes de
5%+TVA din sumele atrase la masa credală. (anexa 2)
4.Solicitări adresate instanței
Având în vedere toate aceste aspecte, solicităm cu respect:
1.să prorogați definitivarea tabelului de creanțe până după predarea raportului de evaluare;
2.să luați act de confirmarea în calitate de administrator judiciar a Admin Insolv SPRL cu un onorariu lunar de 2000
lei+TVA și onorariu de succes de 5%+TVA din sumele atrase la masa credală;
3.Să acordați un nou termen în vederea continuării procedurii de observație a Societatea Big Security SRL, potrivit
Legii 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Administrator judiciar
Admin Insolv SPRL
prin cons. jur. Racolța Cristian
Practician în insolvență Anca Maria Coste

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MRG NEW TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 33085771
Tribunalul Timiș
Secția a II-a Civilă
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş
Dosar nr. 1278/30/2019
Citație
Emisă azi, 29.10.2021
Către,
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091
SC MRG New Trans SRL ,
Sediul în Loc. Ciacova, str. Dositei Obradovici, nr. 14, județul Timiş
J35/1058/2014, CUI 33085771.
Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina cu sediul în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Crişan, nr. 70, bloc
M1, scara 3, ap. 5, jud. Mehedinţi, RFO I-1463
Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cu sediul în mun. Timişoara, bd. Mihai Eminescu nr. 2B, județul Timiş, CIF
21666630
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș cu sediul în mun. Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, județul
Timiş
Sunt chemaţi în această instanţă, sala 174, complet C2NSMA, în ziua de 09.12.2021, în calitate de creditori, în proces
cu debitorul SC MRG New Trans SRL, cu sediul în Loc. Ciacova, str. Dositei Obradovici, nr. 14, județul Timiş,
J35/1058/2014, CUI 33085771.
Cu menţiunea de a specifica dacă înţelegeţi să avansaţi fondurile necesare continuării procedurii.
Va fi pusă în discuţie propunerea de închidere a procedurii.
În caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COPERTIN INSTAL SRL, cod unic de înregistrare: 25251946
România
Tribunalul Tulcea, judeţul Tulcea
Judecător-sindic: Carmen Daniela Andrei
Dosar nr. 53/88/2019 js CDA
Comunicare sentinţa civilă nr. 1507/ 15 octombrie 2021
Emisă în ziua de 29 octombrie 2021
Către,
Oficiul Registrului Comerţului Tulcea de pe lângă Tribunalul Tulcea
Debitoarea S.C. Copertin Instal S.R.L., cu sediul in Tulcea, str Mircea Voda, nr 94-96, bl. 3, sc A, mansarda,
J36/110/2009, CUI 25251946,
lichidator judiciar - consorţiul format din Cabinet Individual de insolvenţă Rădulescu Elena, cu sediul in Titu, str Tudor
Vladmirescu, nr 5, judet Dâmboviţa şi Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu Emilia, cu sediul în Bucuresti,
sector 4, soseaua Olteniţei, nr. 113, bl. 27, sc 3, ap 78, camera 2
Creditori
S.C. Tentrom Paradise S.R.L., cu sediul in Chitila, Şoseaua Banatului, nr 70, judet Ilfov, RO22758821, J23/3683/2008
DGRFP Galaţi- AJFP Tulcea, cu sediul in Tulcea, str Babadag, nr 163 bis, judet Tulcea
lichidator judiciar - consorţiul format din Cabinet Individual de insolvenţă Rădulescu Elena, cu sediul in Titu, str Tudor
Vladmirescu, nr 5, judet Dâmboviţa şi Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu Emilia, cu sediul în Bucuresti,
sector 4, soseaua Olteniţei, nr. 113, bl. 27, sc 3, ap 78, camera 2
Se comunică alăturat sentinţa civilă nr. 1507/ 15 octombrie 2021, pronunţată în dosarul cu nr. 53/88/2019 js CDA
privind pe debitoarea S.C. Copertin Instal S.R.L., cu sediul in Tulcea, str Mircea Voda, nr 94-96, bl. 3, sc A, mansarda,
J36/110/2009, CUI 25251946, prin lichidator judiciar consorţiul format din Cabinet Individual de insolvenţă Rădulescu
Elena, cu sediul in Titu, str Tudor Vladmirescu, nr 5, judet Dâmboviţa şi Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu
Emilia, cu sediul în Bucuresti, sector 4, soseaua Olteniţei, nr. 113, bl. 27, sc 3, ap 78, camera 2, privind închidere
procedură, potrivit Legii nr 85/2014.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Dosar nr. 53/88/2019
Tribunalul Tulcea
Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal
Încheiere
Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Carmen Daniela Andrei
Grefier: Corina Doiniţa Costea
Pe rol judecarea cauzei în materia insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Copertin Instal S.R.L., cu sediul in Tulcea, str
Mircea Voda, nr 94-96, bl. 3, sc A, mansarda, prin lichidator judiciar, consorţiul format din Cabinet Individual de
insolvenţă Rădulescu Elena, cu sediul in Titu, str Tudor Vladmirescu, nr 5, judet Dâmboviţa şi Cabinet Individual de
Insolvenţă Gabroveanu Emilia, cu sediul în Bucuresti, sector 4, soseaua Olteniţei, nr. 113, bl. 27, sc 3, ap 78, camera 2,
având ca obiect închidere procedură, potrivit Legii procedurii insolvenţei.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constata lipsa părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că hotararea prin care a fost soluţionata actiunea in atragere
raspundere a fostului administrator este definitivă prin neapelare la data de 7 iunie 2021, după care:
Instanţa reţine cauza in pronunţare cu privire la cererea de închidere a procedurii insolvenţei formulata de lichidator.
Judecator sindic
Având în vedere că pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului are nevoie de timp, urmează să amâne pronunţarea în
cauză.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea in cauza la data de 15 octombrie 2021.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 08 octombrie 2021.
Judecător sindic, Grefier,
Carmen Daniela Andrei Corina Doiniţa Costea
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBTUL:2021:001.001507
Dosar nr. 53/88/2019
România Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Sentinţa civilă nr. 1507/2021


Şedinţa publică din data de 15 Octombrie 2021
Completul compus din:
Judecător sindic: Carmen Daniela Andrei
Grefier: Corina Doiniţa Costea
Pe rol judecarea cauzei în materia insolvenţei privind pe debitoarea S.C. Copertin Instal S.R.L., cu sediul in Tulcea, str
Mircea Voda, nr 94-96, bl. 3, sc A, mansarda, prin lichidator judiciar, consorţiul format din Cabinet Individual de
insolvenţă Rădulescu Elena, cu sediul in Titu, str Tudor Vladmirescu, nr 5, judet Dâmboviţa şi Cabinet Individual de
Insolvenţă Gabroveanu Emilia, cu sediul în Bucuresti, sector 4, soseaua Olteniţei, nr. 113, bl. 27, sc 3, ap 78, camera 2,
având ca obiect închidere procedură, potrivit Legii procedurii insolvenţei.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 08 octombrie 2021, susţinerile fiind consemnate în încheierea de
şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunţarea la acest termen.
Judecator sindic,
Asupra cererii de închidere a procedurii insolvenţei:
Prin sentinţa civilă nr. 703/21-05-2019 a Tribunalului Tulcea, s-a dispus deschiderea procedurii de de insolvenţă în
formă generală faţă de debitoarea S.C. Copertin Instal SRL Tulcea, la solicitarea creditorului SC Tentrom Paradise
SRL, fiind desemnat in calitate de administrator judiciar Consorţiul format din Cabinet Individual de insolvenţă
Rădulescu Elena şi Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu Emilia, iar ulterior, prin sentinţa civilă nr. 930/05-07-
2019, s-a dispus intrarea societăţii în faliment, în procedura simplificată, fiind menţinut în calitate de lichidator judiciar
administratorul judiciar desemnat.
In cursul derulării procedurii, s-au formulat declaraţii de creanţă de către creditorii Administrația Județeană a Finanţelor
Publice Tulcea pentru suma de 18.347 lei şi SC Tentrom Paradise SRL pentru suma de 367.195,52 lei, ce au fost
înscrise în tabelul preliminar al creanţelor şi mai apoi în tabelul definitiv consolidat, cuantumul total al debitelor fiind de
385.542,52 lei.
Din verificările efectuate, a rezultat că societatea nu deţine bunuri mobile sau imobile în patrimoniu care să fie
valorificate şi nici disponibilităţi băneşti în conturi la bănci.
În Suplimentul la raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei
întocmit de lichidatorul judiciar desemnat, s-a stabilit că societatea ce a avut ca obiect de activitate lucrări de construcţii
a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale, a înregistrat întârzieri in achitarea datoriilor si in recuperarea creanţelor
comerciale, constatându-se utilizarea disponibilului din casieria societăţii în interes personal de către fostul
administrator statutar, precum si a resurselor societăţii pentru plata unui eveniment privat în beneficiul
administratorului, acestea fiind principalele cauze ale stării de insolvenţă.
Prin acelaşi supliment la raportul cauzelor ce au determinat insolvenţa, s-a concluzionat că sunt incidente prevederile
art.169 din Legea nr.85/2014, modificată, fiind promovata acţiune in atragerea răspunderii fostului administrator.
Prin sentinţa civilă nr 721/16.042021, judecătorul sindic a admis in parte actiunea promovata de lichidatorul judiciar si a
obligat pârâtul Alexe Ştefan să suporte pasivul neacoperit al debitoarei SC Copertin Instal SRL în sumă de 385.542 lei,
iar hotărârea a rămas definitivă prin neapelare la data de 7 iunie 2021, urmând a fi pusă în executare de către creditori.
Or, potrivit dispoziţiilor art. 174 alin 1 din Legea nr. 85/2014, în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu există
bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor
nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în
cazul refuzului exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi s-a îndeplinit
procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din
registrul în care este înmatriculat.
Cum din verificări a rezultat că societatea nu deţine bunuri în patrimoniu şi nici nu există creanţe de recuperat, se va
admite cererea şi se va dispune închiderea procedurii de insolvenţă cu privire la debitoarea debitoarea S.C. Copertin
Instal S.R.L. Tulcea şi radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului unde este înmatriculată.
De asemenea, urmează ca în temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, să se dispună notificarea hotărârii A.J.F.P. Tulcea
şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii, precum şi tuturor
creditorilor, prin publicare în BPI.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea privind pe debitoarea S.C. Copertin Instal S.R.L., cu sediul in Tulcea, str Mircea Voda, nr 94-96, bl. 3,
sc A, mansarda, prin lichidator judiciar, consorţiul format din Cabinet Individual de insolvenţă Rădulescu Elena, cu
sediul in Titu, str Tudor Vladmirescu, nr 5, judet Dâmboviţa şi Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu Emilia, cu
sediul în Bucuresti, sector 4, soseaua Olteniţei, nr. 113, bl. 27, sc 3, ap 78, camera 2, având ca obiect închidere
procedură, potrivit Legii procedurii insolvenţei.
În temeiul art. 174 alin. 1 din Legea nr.85/2014, modificată
Închide procedura insolvenţei deschisă faţă de debitoarea SC Copertin Instal, cu sediul în Tulcea, str.Mircea Vodă nr.
94-96, bl. 3, sc. A, mansardă, jud. Tulcea.
Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului unde este înmatriculată.
În temeiul art. 179 din Legea nr.85/2014, modificată

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Dispune notificarea hotărârii DGRFP Galaţi-AJFP Tulcea şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Tulcea pentru efectuarea menţiunii. precum şi tuturor creditorilor, prin publicare în BPI.
În temeiul art. 179 din Legea nr.85/2014, modificată
Descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedura de insolvenţă, debitor şi
averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă, acţionari sau asociaţi.
Executorie.
Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Tulcea.
Pronunţată la data de 15 octombrie 2021, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei.
Judecător sindic, Grefier,
Carmen Daniela Andrei Corina Doiniţa Costea

2. Societatea CRISTUFF SRL, cod unic de înregistrare: 21303899


România Tribunalul Tulcea
Secţia civilă, de Contencios administrativ şi Fiscal
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15
Dosar: 454/88/2017
Termen 14 ianuarie 2022
Citaţie
Emisă la: ziua 04 luna noiembrie anul 2021
Către:
Creditori;
- ANAF – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Tulcea – cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, jud. Tulcea;
- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite Şi Taxe – cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr.
20, jud. Tulcea;
- Nadomet Logistic SRL prin administrator judiciar MG Activ Insolvency SPRL – cu sediul în Constanţa str. Cuza
Vodă, nr. 86 A, jud. Constanţa;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul CS 9 JS – NL în ziua de 14, luna ianuarie, 2022, ora 10,00, în
calitate de creditori în proces cu debitoarea S.C. Cristuff S.R.L. cu sediul în Tulcea, str. Isaccei , nr. 31, bl. I 8, sc. A, et.
4, ap. 20, jud. Tulcea, având număr de ordine în Registrul Comerţului J36/139/2007 şi cod unic de înregistrare
21303899, prin lichidator judiciar Spectrum Insolvency I.P.U.R.L.., cu sediul în Constanţa, str. Timisanei, nr. 34, et. 2,
cam. 1 şi 2, jud. Constanţa, pentru discutare obiecţiuni formulate de D.G.R.F.P.Galaţi - A.J.F.P. Tulcea la raportul
privind închiderea procedurii insolvenţei- închidere procedură insolvenţă debitoare la propunerea lichidatorului judiciar,
conform art.174 din Legea nr.85/2014.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea ESTIVAL PASAGRO SRL, cod unic de înregistrare: 25699495


România Tribunalul Tulcea
Secția Civilă
Str. Toamnei, nr. 15
Dosar nr. 166/88/2018 JS-DNG
Comunicare Sentinţă civilă nr. 1049/28.06.2021
emisă la: ziua 01, luna noiembrie, anul 2021
Către,
-Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Portului, nr. 14, (incinta Iberom)
jud. Tulcea, cod de identificare fiscală 14942091,
-Rominsol IPURL, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, număr de ordine în
registrul societăţilor profesionale de insolvenţă IC 1851.
-D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Tulcea – cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163 Bis, jud. Tulcea
-SC Gercopan SRL – cu sediul în comuna Sarateni, str. Viitorului, nr. 3, jud. Ialomiţa
-Tănase Agro Silvia PFA-cu sediul în localitatea Vişina, str. Victoriei, nr. 39, jud. Tulcea
-SC Comppil SA, cu sediul în Târgovişte, str. Calafat, nr. 4, jud. Dâmboviţa
-SC Soroli Cola SA-cu sediul în Brăila, şoseaua Baldovineşti, nr. 36, jud. Brăila
-Blavit Distribuţie SRL-cu sediul în comuna Valu lui Traian, str. Soarelui, nr. 45, jud. Constanţa
-Banca Comercială Română SA-cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3 și cu sediul procesual ales
la SCA Stoica & Asociaţii din București, str. Dr. N. Staicovici, nr. 2, Opera Center II, et. 2
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 1049 din data de 28 iunie 2021, pronunţată în dosarul nr. 166/88/2018
JS-DNG, de Tribunalul Tulcea, Secția Civilă, privind debitorul SC Estival Pasagro SRL, persoană juridică, cu sediul în
sat Baia, comuna Baia, str. Republicii, nr. 10, județul Tulcea, număr de ordine în registrul comerţului J36/252/2009, cod
de identificare fiscală 25699495.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Dosar nr. 166/88/2018


România Tribunalul Tulcea
Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Încheiere
Şedinţa publică de la 28 mai 2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Grefier: Adelina Bectaş
Pe rol judecarea cauzei, Faliment, privind pe debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul în sat Baia, comuna
Baia, str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii 85/2014, prin lichidator judiciar
Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, pentru audierea
creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 şi închidere procedură.
La apelul nominal făcut în şedinţă se prezintă pentru lichidatorul judiciar, consilier juridic Anton Mihai – Paul, în baza
delegaţiei de la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că lichidatorul judiciar a depus la dosar raport
închidere procedură, după care;
Consilier juridic Anton Mihai – Paul, având cuvântul, solicită admiterea cererii formulate de către lichidatorul judiciar,
în sensul închiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare.
Constatând neprezentarea creditorilor la acest termen în vederea audierii conform art. 174 din Legea nr. 85/2014,
judecătorul sindic reţine cauza pentru deliberare şi pronunţare asupra închiderii procedurii insolvenţei.
Judecătorul sindic,
Având nevoie de timp pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului, urmează a amâna pronunţarea în cauză.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 04.06.2021.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.05.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Daniel Nicola - Gheorghiu Adelina Bectaş
*
Dosar nr. 166/88/2018
România Tribunalul Tulcea
Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Încheiere
Şedinţa publică de la 04 iunie 2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Grefier: Adelina Bectaş
Pe rol judecarea cauzei, Faliment, privind pe debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul în sat Baia, comuna
Baia, str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii 85/2014, prin lichidator judiciar
Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, pentru audierea
creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 şi închidere procedură.
Judecătorul sindic,
Având în continuare nevoie de timp pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului, urmează a amâna pronunţarea în
cauză.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 11.06.2021.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 04.06.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Daniel Nicola - Gheorghiu Adelina Bectaş
*
Dosar nr. 166/88/2018
România Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Încheiere
Şedinţa publică de la 11 iunie 2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Grefier: Adelina Bectaş
Pe rol judecarea cauzei, Faliment, privind pe debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul în sat Baia, comuna
Baia, str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii 85/2014, prin lichidator judiciar
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, pentru audierea
creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 şi închidere procedură.
Judecătorul sindic,
Având în continuare nevoie de timp pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului, urmează a amâna pronunţarea în
cauză.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 18.06.2021.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 11.06.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Daniel Nicola - Gheorghiu Adelina Bectaş
*
Dosar nr. 166/88/2018
România Tribunalul Tulcea
Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Încheiere
Şedinţa publică de la 18 iunie 2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Grefier: Adelina Bectaş
Pe rol judecarea cauzei, Faliment, privind pe debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul în sat Baia, comuna Baia,
str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii 85/2014, prin lichidator judiciar
Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, pentru audierea
creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 şi închidere procedură.
Judecătorul sindic,
Având în continuare nevoie de timp pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului, urmează a amâna pronunţarea în
cauză.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 24.06.2021.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.06.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Daniel Nicola - Gheorghiu Adelina Bectaş
*
Dosar nr. 166/88/2018
România Tribunalul Tulcea
Secţia Civilă
de Contencios Administrativ şi Fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Încheiere
Şedinţa publică de la 24 iunie 2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Grefier: Adelina Bectaş
Pe rol judecarea cauzei, Faliment, privind pe debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul în sat Baia, comuna Baia,
str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii 85/2014, prin lichidator judiciar
Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, pentru audierea
creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 şi închidere procedură.
Judecătorul sindic,
Având în continuare nevoie de timp pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului, urmează a amâna pronunţarea în
cauză.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 28.06.2021.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.06.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Daniel Nicola - Gheorghiu Adelina Bectaş
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBTUL:2021:001.001049
Dosar nr. 166/88/2018
România Tribunalul Tulcea
Secţia Civilă
de Contencios Administrativ şi Fiscal
Operator de date cu caracter personal nr. 4228
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

28
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Sentinţa civilă nr. 1049


Şedinţa publică de la 28 iunie 2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Grefier: Adelina Bectaş
Pe rol judecarea cauzei, Faliment, privind pe debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul în sat Baia, comuna
Baia, str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea, aflată în procedura insolvenţei în temeiul Legii 85/2014, prin lichidator judiciar
Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, pentru audierea
creditorilor conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 şi închidere procedură.
Dosarul a avut termen de judecată la data de 28 mai 2021, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a
amânat pronunţarea, azi, 28 iunie 2021, când s-a pronunţat prin prezenta.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă:
La data de 20 aprilie 2021, lichidatorul judiciar Rominsol I.P.U.R.L., desemnat în cauza privind pe debitoarea S.C.
Estival Pasagro S.R.L., a depus la dosar cerere de închidere a procedurii insolvenţei, în temeiul art. 174 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014, motivată de împrejurarea că nu au fost identificate bunuri în averea debitoarei, sens în care solicită
ca instanţa să convoace toţi creditorii într-o şedinţă, iar în cazul refuzului acestora să avanseze sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor administrative sau în cazul neprezentării acestora, instanţa să pronunţe o sentinţă de închidere a
procedurii prin care să dispună şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
De asemenea, având în vedere că prin încheierea civilă din 22.02.2019, pronunţată în dosarul nr. 166/88/2018 al
Tribunalului Tulcea, nu s-a stabilit un onorariu pentru lichidatorul judiciar Rominsol I.P.U.R.L.. care a fost desemnat în
locul C.I.I. Buga Florentina, solicită, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d raportat la art. 57 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, să se
dispună stabilirea unui onorariu în sumă de 5.000 lei, fără T.V.A., pentru lichidatorul judiciar, conform ofertei de
servicii depusă la dosarul cauzei la desemnare.
În motivarea cererii, s-a arătat că, după deschiderea procedurii insolvenţei, fostul lichidator judiciar C.I.I. Buga
Florentina a publicat în B.P.I. nr. 4040/23.02.2018 notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei în formă
simplificată şi intrarea în faliment a debitoarei Estival Pasagro S.R.L., înregistrată sub nr. 145/23.02.2018.
La data de 23.02.2018, fostul lichidator a notificat debitoarea cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei şi
termenele prevăzute în procedură, astfel cum au fost stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii, solicitând
totodată depunerea documentelor prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Notificarea a fost comunicată
debitoarei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, care a fost returnată de poştă vizată de primire. Au fost
predate documentele în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014.
De asemenea, s-a procedat la publicarea unui anunţ cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei şi termenele
procedurale stabilite de judecătorul sindic în ziarul Jurnalul Naţional din data de 26 februarie 2018.
Mai mult, au fost notificaţi toţi creditorii menţionaţi de fostul administrator în lista creditorilor depusă la dosarul
instanţei, executorii judecătoreşti, precum şi creditorii bugetari.
În vederea identificării conturilor bancare prin care debitoarea şi-a rulat conturile, fostul lichidator s-a adresat unităţilor
bancare CEC Bank S.A., BRD-GSG S.A., Banca Transilvania, BCR S.A. şi Trezoreria Baia. Banca Transilvania a
comunicat că debitoarea nu are conturi la această instituţie bancară, Raiffeisen Bank a comunicat că soldul contului
deschis este de 1.630,75 lei, iar soldul contului deschis la Trezoreria Baia este în cuantum de 0,45 lei. A fost deschis
contul unic al procedurii la Piraeus Bank, fără comisioane de deschidere sau administrare.
Adunarea Generala a Asociaţilor, convocată la data de 02.03.2018, l-a desemnat în calitate de administrator special pe
domnul Gheorghe Mihai.
În termenul stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii, s-au verificat declaraţiile de creanţă primite şi s-a întocmit
tabelul preliminar al creanţelor care a fost depus la dosarul cauzei la data de 05.04.2018 şi publicat în Buletinul
procedurilor de insolvenţă nr. 7199/05.04.2018.
S-a mai arătat că, la data de 27.04.2018, s-a întocmit tabelul definitiv al creanţelor care a fost depus la dosarul cauzei şi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 8679/27.04.2018.
Ca urmare a depunerii cererii de admitere a creanţelor nr. TLG DEX 1466/20.04.2018 de către A.J.F.P. Tulcea,
lichidatorul judiciar a procedat la rectificarea tabelului definitiv de creanţe, înregistrat sub nr. 275/04.05.2018 şi publicat
în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 8995/04.05.2018.
În perioada 02.04.2018 - 13.04.2018, debitoarea a făcut obiectul unui control având ca obiect verificarea impozitului pe
profit (01.01.2012-31.01.2017), impozitului pe venituri microîntreprinderi (01.02.2017-31.12.2017), respectiv a sursei
T.V.A. (01.12.2012-28.02.2018), în urma căruia a fost emisă decizia de impunere nr. F-TL 86/16.04.2018 prin care s-au
stabilit suplimentar în sarcina debitoarei obligaţii de plată în sumă de 154.225 lei şi accesorii de 52.186 lei. Debitoarea,
prin lichidator judiciar, a contestat raportul de inspecţie fiscală şi deciziile de impunere emise de organul fiscal în urma
acestui control.
Creditoarea A.J.F.P. Tulcea a solicitat înscrierea în tabelul preliminar a unei creanţe în cuantum total de 195.511 lei,
reprezentând debit, dobânzi şi penalităţi.
În urma analizei lichidatorului judiciar, suma de 195.511 lei a fost acceptată, conform art. 102 alin. (4) din Legea nr.
85/2014, sub condiţia soluţionării definitive a contestaţiei şi a oricăror alte căi de atac faţă de Decizia de impunere F-TL
86/16.04.2018, Raport de inspecţie fiscală F-TL80/16.04.2018 şi Decizia referitoare la obligaţii fiscale accesorii nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

29
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

358835/19.04.2018, având în vedere că aceste acte administrativ-fiscale au fost contestate prin plângerea prealabilă nr.
274/04.05.2018, înregistrată la A.J.F.P. Tulcea sub nr. 8801/04.05.2018.
În scopul identificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, prin adresa nr. 151/23.02.2018, s-au solicitat Primăriei Baia,
judeţul Tulcea - Compartimentul impozite şi taxe, relaţii privind bunurile debitoarei înregistrate în evidenţele acestei
instituţii, precum şi dacă în ultimii 2 ani debitoarea a înstrăinat astfel de bunuri. Prin răspunsul nr. 8262/13.09.2018,
Primăria Baia a comunicat faptul că societatea nu a figurat şi nu figurează în evidenţele sale cu bunuri, aceeaşi situaţie
reieşind şi din actele contabile ale debitoarei.
în şedinţa din data de 13.04.2018, Adunarea Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar C.I.I. Buga Florentina Doina
cu onorariul propus în cuantum de 3.000 lei şi o remuneraţie în procent de 5% din fondurile obţinute din lichidarea
bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe. Procesul verbal al sedinţei Adunării creditorilor a
fost publicat în B.P.I. nr. 8107/20.04.2018.
S-a susţinut că a fost întocmit raportul asupra cauzelor care au determinat apariţia stării de insolvenţă, acesta fiind depus
la grefa instanţei şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 6477/27.03.2018. În vederea punerii în evidenţă
a stării de insolvenţă, fostul lichidator judiciar a efectuat cercetări pe mai multe planuri, respectiv analiza poziţiei
financiare pe baza datelor cuprinse în bilanţul contabil, analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere şi
analiza echilibrului financiar.
Perioada de timp care a făcut obiectul analizei lichidatorului este reprezentată de ultimii trei ani de activitate anteriori
deschiderii procedurii, respectiv 01.01.2015-31.12.2017.
Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza documentelor financiar contabile de sinteză, puse la dispoziţia
lichidatorului judiciar de către administratorul statutar al societăţii debitoare, pornind de la premisa că acestea oferă o
imagine corectă, clară şi fidelă a activităţii economice.
Nu s-au identificat fapte aflate sub incidenţa art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Creditoarea A.J.F.P. Tulcea a formulat contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor care a fost soluţionată în
dosarul nr. 166/88/2018/a1 al Tribunatului Tulcea.
Prin sentinţa civilă nr. 1407/15.10.2018, judecătorul sindic a admis contestaţia şi a dispus rectificarea tabelului definitiv
nr. 269/27.04.2018 al creditorilor debitoarei Estival Pasagro S.R.L., în sensul înscrierii creditoarei contestatoare cu
suma de 195.511 lei, la categoria creanţe bugetare prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, fără condiţie
suspensivă. În consecinţă, s-a refăcut tabelul definitiv nr. 492/13.12.2018, care a fost trimis spre publicare în Buletinul
procedurilor de insolvenţă şi depus la grefa instanţei la data de 13.12.2018.
Prin încheierea civilă din 22.02.2019, pronunţată în dosarul nr. 166/88/2018 al Tribunalului Tulcea, necomunicată până
în prezent, instanţa a luat act de cererea de substituire formulată de lichidatorul judiciar C.I.I. Buga Florentina şi a
desemnat societatea profesională Rominsol I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Estival Pasagro
S.R.L.
A mai arătat lichidatorul judiciar că la data de 05.04.2019, a fost încheiat procesul verbal nr. 1635/05.04.2019 prin care
i-au fost predate de către fostul lichidator documentele juridice întocmite pe perioada mandatului său, precum şi arhiva
financiar-contabilă a societăţii debitoare.
În dosarul nr. 1653/88/2018 al Tribunalului Tulcea, având ca obiect contestaţia formulată de către debitoare împotriva
raportului de inspecţie fiscală nr. F-TL 80/16.04.2018 şi a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale nr. F-TL
86/16.04.2018, instanţa a respins cererea ca nefondată, la data de 09.10.2020. Hotărârea a fost comunicată, dar nu s-a
formulat recurs.
Prin adresa nr. 480/01.02.2021, lichidatorul judiciar a solicitat B.C.R. Centrala închiderea tuturor conturilor/ depozitelor
deschise pe numele Estival Pasagro S.R.L.
În consecinţă, lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii şi radierea debitoarei din registrul comerţului, în
temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură,
debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi, potrivit art. 180 din acelaşi act normativ.
În dovedirea cererii, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei raportul privind cauzele şi împrejurările care au
condus la apariţia stării de insolvenţă, tabel preliminar şi definitiv de creanţe, raport privind închiderea procedurii
insolvenţei.
Raportul privind închiderea procedurii întocmit de lichidatorul judiciar a fost notificat creditorilor înregistraţi în tabelul
obligaţiilor debitoarei, cu menţiunea ca în situaţia în care vor avansa sumele necesare desfăşurării procedurii să
înainteze în scris oferta la Tribunalul Tulcea.
Potrivit art.174 din legea 85/2014 ,, (1) În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu
există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun
creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă,
iar în cazul refuzului exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi s-a
îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea
debitorului din registrul în care este înmatriculat.”
Cum creditorii nu s-au prezentat în şedinţa stabilită de judecătorul sindic în vederea audierii, se reţine a fi incidente
prevederile art. 174 din Legea nr. 85 din 25 iunie 2014.
Fiind respectate condiţiile necesare şi obligatorii pentru închiderea procedurii, instanţa urmează a admite cererea
lichidatorului şi a dispune închiderea procedurii insolvenţei deschisă faţă de debitoarea S.C. Estival Pasagro S.R.L.
Tulcea, jud. Tulcea.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

30
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Urmează a dispune radierea debitoarei din registrul în care este înmatriculată.


Urmează a descărca pe lichidator de orice îndatoriri și responsabilități și a notifica închiderea procedurii D.G.R.F.P.
Galaţi prin A.J.F.P. Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea
menţiunii, precum şi tuturor creditorilor prin publicare în BPI.
Urmează a stabili pentru lichidatorul judiciar Rominsol I.P.U.R.L. un onorariu fix de 3.500 lei fără T.V.A. şi un
onorariu de succes de 5% din valoarea sumelor obţinute din valorificarea bunurilor debitorului şi a creanţelor
recuperate.
În temeiul art. 57 alin. 12 din Legea nr. 85/2014, urmează a dispune decontarea onorariului lichidatorului judiciar
provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Buga Florentina Doina în sumă de 3.000 lei, pentru activitatea desfăşurată
până la data infirmării – 22.02.2019.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 159, bl.
Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. Estival Pasagro S.R.L., cu sediul
în sat Baia, comuna Baia, str. Republicii, nr. 10, jud. Tulcea.
În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C Estival Pasagro S.R.L..
Dispune radierea debitoarei din evidenţele registrului în care este înmatriculată.
În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014,
Descarcă pe lichidator de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014,
Dispune notificarea prezentei hotărâri D.G.R.F.P. Galaţi prin A.J.F.P. Tulcea, Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii, precum şi tuturor creditorilor, prin publicare în BPI.
Stabileşte pentru lichidatorul judiciar Rominsol I.P.U.R.L. un onorariu fix de 3.500 lei fără T.V.A. şi un onorariu de
succes de 5% din valoarea sumelor obţinute din valorificarea bunurilor debitorului şi a creanţelor recuperate.
În temeiul art. 57 alin. 12 din Legea nr. 85/2014, dispune decontarea onorariului lichidatorului judiciar provizoriu
Cabinet Individual de Insolvenţă Buga Florentina Doina în sumă de 3.000 lei, pentru activitatea desfăşurată până la data
infirmării – 22.02.2019.
Executorie.
Cu drept de apel în 7 de zile de la comunicare, care se va depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.06.2021.
Judecător sindic, Grefier,
Daniel Nicola - Gheorghiu Adelina Bectaş

4. Societatea INTER MERIDIAN TUR SRL, cod unic de înregistrare: 11982156


România Tribunalul Tulcea
Secţia Civilă,
de Contencios, Administrativ şi Fiscal
Mun. Tulcea, Str. Toamnei, nr.15, jud. Tulcea
Dosar nr. 2175/88/2007 (200/2007) JS – NL
Termen: 12 noiembrie 2021
Citaţie
emisă la: ziua 04, luna noiembrie, anul 2021
Către,
Creditori:
- D.G.R.F.P. Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag nr.
163 bis, jud. Tulcea
- A.N.V. – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi, cu sediul în Galaţi str. Portului nr.163, jud.
Galaţi
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul JS - NL, în ziua de 12, luna noiembrie, anul 2021, ora 10, în
calitate de creditori în proces cu S.C. Inter Meridian Tur S.R.L., cu sediul social în or. Sulina str. a III-a bl. 150 sc. A ap.
9, judeţul Tulcea, nr. de ordine în registrul comerţului J36/264/1999, CF 11982156, prin lichidator Rominsol, cu sediul
în mun. Tulcea, str. Babadag nr. 159 bl. Coral Mall et. 4 ap. 1, jud. Tulcea, număr de înregistrare în registrul societăţilor
profesionale RSP 0195, pentru a se pune în discuția părților repunerea pe rol a cauzei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

5. Societatea MIGIOPROD SRL, cod unic de înregistrare: 14792083


România Tribunalul Tulcea
Secţia Civilă,
de Contencios, Administrativ şi Fiscal
Mun. Tulcea Str. Toamnei nr. 15, jud. Tulcea
Dosar nr. 2090/88/2007 CS7 PLD
Termen: 18 febr.2022
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

31
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Citaţie
emisă la: 01 noiembrie 2021
Către,
Creditorii:
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Babadag nr. 163 bis, jud. Tulcea
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea – cu sediul în Tulcea, str.Babadag nr.118, jud. Tulcea
- Cantemir Maria – persoană fizică cu domiciliul în loc.Isaccea, judeţul Tulcea.
- Năstase Raluca – persoană fizică cu domiciliul în loc.Isaccea, judeţul Tulcea,
Debitoare
S.C. Migioprod S.R.L., cu sediul social în Isaccea str. Vasile Alecsandri nr. 25, judeţul Tulcea, nr. de ordine în registrul
comerţului J36/73/2007, CF 14792083 - prin lichidator Rominsol I.P.U.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 159
bl. Coral Mall et. 4 ap. 1, jud. Tulcea, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale RSP 0195
sunt chemaţi la această instanţă, completul CS7 - PLD, în ziua de 18, luna februarie, anul 2022, ora 10, în calitate de
creditori în proces cu S.C. Migioprod S.R.L., cu sediul social în Isaccea str. Vasile Alecsandri nr.25, judeţul Tulcea, nr.
de ordine în registrul comerţului J36/73/2007, CF 14792083, prin lichidator Rominsol, cu sediul în Tulcea, str. Babadag
nr. 159 bl. Coral Mall et. 4 ap. 1, jud. Tulcea, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale RSP 0195,
pentru analiză activitate lichidator.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

6. Societatea MODERN AGENCY SRL, cod unic de înregistrare: 27937690


Romania Tribunalul Tulcea, judetul Tulcea
Str. Toamnei nr. 15, jud. Tulcea
Secţia Civila, de contencios administrativ şi fiscal
Dosar nr. 623/88/2017 CS7-PLD
Termen: 10 decembrie 2021
Citaţie,
Emisa in ziua de 01 noiembrie 2021
Creditorii:
- D.G.R.F.P. Galaţi - prin A.J.F.P. Tulcea - Tulcea, Babadag, nr. 163 bis, Judeţ Tulcea,
- U.A.T. Mun Tulcea - Tulcea, Păcii, nr. 20, Judeţ Tulcea
- S.C. Kasandra Impex S.R.L. - Bucureşti, la cab. av. Florea Valerică - Splaiul Independentei, nr. 17, bl. 101, sc. 4, ap.
74
- S.C. Găzdaru S.R.L. - Tulcea, 1848, nr. 17, bl. 8, sc. D, ap. 11, Judeţ Tulcea,
- Turlică Mihai Bogdan - Tulcea, 1848, nr. 13, bl. L6, sc. A, ap. 15, Judeţ Tulcea
- Turlica Nicoleta - Tulcea, 1848, nr. 13, bl. L6, sc. A, ap. 15, Judeţ Tulcea
- Inspectoratul De Stat Pentru Transportul Rutier – Bucureşti, str. Dinică Golescu nr. 38, sector 1,
- Autonet Import S.R.L.- Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 78, jud. Satu Mare.
- administrator special Turlică Marcel - Tulcea, 1848, nr. 13, bl. 6, sc. A, ap. 15 judeţul Tulcea
Sunt chemati la aceasta instanta, camera 7, completul CS7-LDP, in ziua de 10 decembrie 2021, in calitate de creditori,
in proces cu debitoarea S.C. Modern Agency S.R.L. cu sediul în Tulcea, str. Orizontului nr. 174A, camera nr. 5, jud.
Tulcea, având număr de ordine în Registrul Comerţului J36/17/2011 şi cod unic de înregistrare 27937690, prin
administrator judiciar Cabinet Individual De Insolvenţă Drăguşin Mihaela, cu sediul în Constanţa, B-dul Ferdinand nr.
98, bl. R24, sc. B, ap. 22, jud. Constanţa, pentru analiza activitate .
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AFIN FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 5810490
România
Curtea de Apel Galați
Secția a II-a Civilă
Str. Brăilei nr. 153, Galaţi
Dosar nr. 1087/91/2020/a1
Comunicare
Decizia civilă nr. 227/2021 din data de 22 Septembrie 2021
emisă la: ziua 22, luna 10, anul 2021
Către,
apelant-pârât
-MACOVEI CRISTEA din Câmpineanca, Judeţ Vrancea, prin societatea de avocați Rațiu şi Rațiu cu sediul în sector 1,
Bucureşti, str. Mircea Eliade nr.18, intrarea B;
intimat-lichidator judiciar
-CII CRISTESCU VALERIA GEORGETA (J 39/452/1994, CUI: 5810490)-Brăila, Gen. David Praporgescu, nr. 6, bl.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

32
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

B6, ap. 17, Judeţ BRĂILA și sediul profesional în Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 3, ap. 2 parter, Judeţ Brăila pentru
debitoarea SC AFIN FOREST SRL (J 39/452/1994, CUI 5810490) cu sediul social în Câmpeneasca, nr. 6, Judeţ
Vrancea;
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 227/2021 din data de 22 Septembrie 2021, pronunţată în dosarul nr.
1087/91/2020/a1 de Curtea de Apel Galați, Secția a II-a Civilă, privind pe debitoarea SC AFIN FOREST SRL (J
39/452/1994, CUI 5810490) cu sediul social în Câmpeneasca, nr. 6, Judeţ Vrancea;
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Cod ECLI
Dosar nr. 1087/91/2020/a1
România
Curtea de Apel Galați
Secția a II-a Civilă
Decizia civilă nr. 227/2021
Şedinţa publică din data de 22 Septembrie 2021
Completul compus din:
Președinte Carmen Sandu
Judecător Daniela Neagu
Grefier Florina Năstase
La ordine fiind soluţionarea apelului formulat de pârâtul Macovei Cristea, domiciliat în comuna Câmpineanca, judeţ
Vrancea, cu domiciliul ales la SCA „Raţiu și Raţiu” în București Bd. Mircea Eliade nr.18, intrarea B, sector 1 împotriva
sentinţei civile nr. 65 din 17.03.2021 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1087/91/2020/a1.
La apelul nominal au lipsit, apelantul pârât Macovei Cristea şi intimatul lichidator judiciar CII Cristescu Valeria
Georgeta, desemnat pentru debitoarea SAC Afin Forest SRL.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, în sensul că acest termen a fost acordat, după repunerea cauzei pe rol, pentru completarea
probatoriilor, sens în care s-a emis adresă către lichidatorul judiciar pentru a comunica instanței un punct de vedere
privitor la menținerea cererii de chemare în judecată, întemeiată pe art.169 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014, faţă de
înscrisurile depuse de apelantă la filele 35-46 din dosarul de apel, după care:
Curtea verificând actele dosarului, constată că prezenta cauză a fost repusă pe rol pentru ca lichidatorul judiciar să
formuleze un punct de vedere cu privire la subzistenţa temeiului de drept invocat prin cererea de antrenare răspundere.
În acest sens, se are în vedere menţiunea făcută de apelant, având în vedere că a comunicat lichidatorului judiciar mai
multe înscrisuri, cu corespondenţă repetată, conform dovezii depuse la dosar. Se constată că, lichidatorul judiciar deşi a
deschis documentul la data de 30.06.2021, nu a răspuns instanţei de judecată, motiv pentru care se apreciază că nu mai
este necesară administrarea altor probe și reţine cauza în pronunţare.
Curtea,
Asupra apelului civil de față, declarat de apelantul pârât Macovei Cristea, înregistrat sub nr. 1087/91/2020/a1 la Curtea
de Apel Galați,
Examinând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin cererea de atragere răspundere patrimonială, înregistrată pe rolul Tribunalului Vrancea, la data de 22.01.2021 sub
nr. 1087/91/2020/a2, de către Cabinet Individual de Insolventă Cristescu Valeria Georgeta, s-a solicitat atragerea
răspunderii patrimoniale împotriva reprezentantului legal al SC Afin Forest SRL-Macovei Cristea, pentru săvârșirea
faptei prevăzute de dispozițiile art. 169 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și obligarea acestuia la plata sumei de 115.945,88 lei, reprezentând prejudiciu suferit .
În motivarea în fapt, s-a susţinut că prin sentința civilă 178/24.09.2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea, Secția a II-a
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 1087/91/2020 s-a dispus deschiderea procedurii de faliment în
forma simplificată față de debitoarea AFIN FOREST SRL, iar subscrisa a fost desemnată în calitate de lichidator
judiciar. Lichidatorul judiciar a notificat pârâtul prin adresă în vederea predării tuturor documentelor financiar-contabile
ale societății. Pârâtul, deși a semnat de primirea corespondenței la data de 20.10.2020, a refuzat predarea acestor bunuri
și a documentelor societății. În lipsa documentelor financiar-contabile ale societății, lichidatorul judiciar a consultat
site-ul Ministerului de Finanțe ocazie cu care a constatat că debitoarea figura în bilanțul aferent anului 2017, ultimul
depus de debitoare la instituțiile abilitate, în patrimoniu cu active imobilizate în valoare de 331.359 lei și active
circulante, în valoare de 79,466 lei ce se compun din sume în casieria societății în cuantum de 257 lei și creanțe de
recuperat, în cuantum de 79.209 lei. Din aceste date coroborate rezultă că societatea a desfășurat activitate economică,
dar nu a ținut o contabilitate în conformitate cu legea, aspect confirmat și de refuzul administratorului de a preda
documentele societății. În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 82/1991 rep. «răspunderea pentru organizarea și
conducerea contabilității la persoanele juridice revine administratorului». Față de cele sus menționate, consideră că, în
speță, sunt aplicabile prevederile art. 169 alin. l lit. d din Legea 85/2014, fostului administrator Macovei Cristea care nu
a predat lichidatorului judiciar documentele financiar contabile ale debitoarei AFIN FOREST SRL. Potrivit art.2 din
Legea 85/2014-scopul legii insolvenței este: acoperirea pasivului debitorului, oricare din modalitățile procedurii
colective fiind un mijloc adecvat atingerii acestui scop.
Lichidatorul judiciar, în calitate de participant la procedură are obligația legală de a efectua toate demersurile în vederea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

recuperării bunurilor din patrimoniul debitoarei, a sumelor din casierie, recuperarea creanțelor societății și acoperirea
pasivului debitoarei, prin distribuirile către creditori. În condițiile în care pârâtul nu a predat toate documentele
societății, se prezumă că acesta nu a ținut o contabilitate în conformitate cu legea, iar această prezumție poate fi
demontată doar de predarea documentelor. Deși sintagma „nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea” include
toate ipotezele de ilicit în raport cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 și ale celorlalte acte normative în materie,
dispozițiile art. 169 alin. l lit. d adaugă explicit ipotezele cele mai frecvente, respectiv ținerea unei contabilități fictive,
care nu reflectă realitatea activității economice desfășurate, și dispariția documentelor contabile în scopul ascunderii
acestei realități. S-a arătat că, sunt ipostaze ale acestei fapte omisiunea înregistrării în contabilitate a unor operațiuni
efectuate de societate sau a unor bunuri aflate în patrimoniul acesteia; înscrierea denaturată a operațiunilor economice
desfășurate de societate sau a drepturilor pe care aceasta le are asupra anumitor bunuri; înregistrarea în contabilitate a
unor tranzacții nereale, în absența documentelor justificative sau pe baza unor documente justificative falsificate. Cu
această faptă este asimilată de lege lata și fapta de a nu preda documentele contabile ale societății către lichidatorul
judiciar, subsecvent deschiderii procedurii insolvenței. Dispozițiile art. 169 alin. l lit. d teza a II-a statuează că, în cazul
nepredării documentelor societății către lichidator, atât culpa cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se
prezumă.
În speță, fostului administrator Macovei Cristea îi sunt aplicabile prevederile art.169 alin. l lit. d din Legea 85/2014,
întrucât acesta nu și-a îndeplinit cu bună credință atribuțiile prevăzute de lege și nu a predat documentele financiar
contabile ale debitoarei către lichidatorul judiciar. Răspunderea poate fi antrenată pentru întregul prejudiciu produs prin
fapta săvârșită, prejudiciu ce se raportează la întreaga masă credală, la momentul deschiderii procedurii acesta fiind
cuantumul prejudiciului creat prin faptele evidențiate. Pentru motivele sus expuse s-a solicitat admiterea acțiunii, astfel
cum a fost formulată cu consecința obligării pârâtului Macovei Cristea la plata pasivului, în cuantum de 115.945,88 lei.
În drept, a invocat dispozițiile art. 169 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, art. 72, art. 73, 144
ind. 1 alin. 3 din Lg. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 1915 alin. l Cod civil, art.250 Cod
procedură civilă.
În susținerea prezentei cereri, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, proba cu interogatoriu și orice alt mijloc de
probă a cărui necesitate va rezulta din dezbateri.
Potrivit dispozițiilor art. 115 din Lg. 85/2014, cererea este scutită de taxa de timbru.
În temeiul art. 411 alin. l pct.2 teza Cod procedură civilă, a solicitat judecarea cauzei în lipsă.
S-a format dosar asociat sub nr. 1087/91/2020/a1 și s-a stabilit prim termen de judecata pentru data de 18.02.2021.
Pârâtul Macovei Cristea a formulat întâmpinare în cauză, solicitând respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în
judecată.
Motivarea în fapt și în drept se regăsește la dosar la filele 57-59.
Reclamantul a depus la dosar răspuns la întâmpinare.
Instanța de fond a încuviințat și administrat în cauză proba cu înscrisuri și a respins ca nefiind utilă cauzei proba cu
interogatoriu.
Prin sentința civilă nr. 65/17.03.2021 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.1087/91/2020/a1 a fost admisă
cererea formulată de reclamanta Cabinet Individual de Insolventa Cristescu Valeria Georgeta în calitate de lichidator
judiciar al debitoare AFIN FOREST SRL în contradictoriu cu Macovei Cristea, având ca obiect atragerea răspunderii
pentru intrarea în insolvență, cerere formulată în baza art. 169 din Legea nr.85/2014.
A fost stabilită răspunderea personală a pârâtului Macovei Cristea pentru pasivul debitoarei Afin Forest SRL, în sensul
că a fost obligat acesta să acopere pasivul rămas neacoperit al debitoarei, în cuantum de 115.945,88 lei.
În temeiul dispozițiilor art. 173 din Legea privind procedura insolvenței, s-a dispus ca executarea silită a prezentei
sentințe să fie efectuată în condițiile art. 173 alin. 2 la cererea creditorului, de către executorul judecătoresc, în temeiul
tabelului definitiv de creanțe pus la dispoziția sa de către lichidatorului judiciar, conform Codului de procedura civilă.
Pentru a pronunța această sentință civilă, prima instanță a reținut următoarele:
În fapt, prin încheierea nr. 178/24.09.2020, pronunțată de Tribunalul Vrancea Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, a fost admisă cererea formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, în
contradictoriu cu SC Afin Forest SRL. Pârâtul Macovei Cristea a deținut calitatea de administrator statutar al debitoarei.
În drept, instanța de fond a reținut că răspunderea reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014 este una personală,
care intervine numai atunci când prin săvârșirea vreunei fapte din cele enumerate de textul de lege, acesta a cauzat
ajungerea societății debitoare în stare de insolvență. Natura juridică a răspunderii instituite de dispozițiile legale sus
menționate este cea a unei răspunderi speciale care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale.
Totodată, pentru a fi angajată răspunderea delictuală trebuie îndeplinite condițiile generale ale răspunderii civile
delictuale, care reies din art. 1357 Cod civil (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate și culpa), condiții care au
în această situație unele conotații speciale și anume: faptele enumerate în dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014
trebuie să fi cauzat ajungerea debitoarei în stare de insolvență.
Ca atare, pentru a fi atrasă răspunderea patrimonială a administratorului trebuie să se dovedească atât săvârșirea de către
pârât a faptelor reclamate, cât și legătura de cauzalitate dintre acestea și intrarea societății în insolvență.
În speță, se invocă faptul ca paratul nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea.
Potrivit art. 11 din Legea 82/1991, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele juridice
revine administratorului, iar potrivit prevederilor codului civil, mandatarul este răspunzător nu numai pentru dol, dar și
de culpa comisă în executarea mandatului. Pe de alta parte, într-o atare situație trebuie comparată activitatea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

34
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

administratorului societății debitoare cu activitatea unei persoane diligente, care își subordonează măsurile luate
exigentelor impuse de regulile de conviețuire socială.
Potrivit art. 169 lit. d din lege, în cazul nepredării documentelor contabile către lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și
legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă relativ. Prima instanță a reținut că, în speță, prezumția nu a
fost răsturnată de către pârât de vreme ce, până la soluționarea prezentei cereri, aceste documente solicitate, nu au fost
predate în totalitate. Astfel, pârâtul recunoaște, prin întâmpinare, că nu a predat documentele societății justificat de
starea de sănătate și de riscul îmbolnăvirii cu virusul Sars-Cov 2.
Prima instanță a analizat în ce măsură motivele invocate în apărare de către pârât sunt exoneratoare de răspundere.
Astfel, pârâtul susține că a locuit în București de la începutul pandemiei, iar actele fiind depozitate în Câmpineanca și
sediul lichidatorului judiciar în Brăila, nu s-a putut deplasa între cele trei localități pentru a preda arhiva societății. Cu
toate acestea, din răspunsul la întâmpinare rezultă că pârâtului i-a fost adusă la cunoștință obligația de a preda
documentele societății, iar în data de 17.02.2021, lichidatorul a primit o parte din documente, însă balanțele nu erau
semnate și lipseau cu desăvârșire documentele Primare care au stat la baza întocmirii înscrisurilor contabile.
Prima instanță a apreciat că, astfel, este lipsit de relevanță, argumentul potrivit căruia pârâtul s-a aflat în imposibilitate
de predare documente datorită stării de necesitate, precum și a pandemiei, în condițiile în care, din probatoriul
administrat, rezultă că acesta a predat prin poștă un plic cu o parte din documentele societății. Cu toate acestea, pârâtul
nu a justificat lipsa documentelor Primare, precum și a celorlalte înscrisuri solicitate de către lichidator, urmând ca
instanța să analizeze în ce măsură această omisiune îi este imputabilă, în calitate de administrator al debitoarei Afin
Forest SRL.
Astfel, prima instanță a reținut că, deși somat fiind să predea documentele contabile ale societății încă din luna
octombrie 2020, pârâtul și-a îndeplinit parțial obligația de predare a acestora (în februarie 2021), motiv pentru care
Tribunalul a asimilat inacțiunea administratorului statutar Macovei Cristea cu fapta de a nu ține contabilitatea în
conformitate cu legea.
Nu în ultimul rând, instanța de fond a reținut că, potrivit balanței din luna decembrie 2017, societatea deținea active pe
care le putea valorifica și acoperi integral datoriile societății.
Tribunalul a respins ca nefondata apărarea pârâtului potrivit căreia nu se poate stabili o legătura directă între nepredarea
documentelor contabile și intrarea în insolvență. S-a arătat că, astfel, legătura de cauzalitate dintre nepredarea
documentelor contabile și ajungerea societății debitoare în starea de insolvență, nu trebuie să rezulte din probatoriul
administrat, ci este prezumată relativ chiar de către legiuitor, în teza finală a art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.
Doar în măsura în care fostul administrator statutar aduce probe contrare acestei prezumții, se poate reține că această
prezumție a fost răsturnată și poate fi respinsă cererea de atragere a răspunderii, în caz contrar prezumția continuă să
opereze și va determina admiterea cererii în răspundere delictuală îndreptate împotriva sa.
Încălcarea obligației de a preda documentele contabile Primare ale societății constituie un indiciu obiectiv care a
determinat fundamentarea atât a prezumției legale de vinovăție în sarcina administratorului, cât și a prezumției că între
această faptă și ajungerea debitoarei în stare de insolvență există un raport clar de cauzalitate, deoarece documentele
Primare (facturi, chitanțe, etc.) sunt cele care stau la baza înregistrării în contabilitate și în lipsa lor nu se pot analiza
operațiunile efectuate și modul de administrare a patrimoniului.
Pe de altă parte, tribunalul a asimilat această omisiune de predare a documentelor Primare cu o intenție de fraudă a legii,
în scopul de a se sustrage controlului autorităților de reglementare și control privitor la activitatea generatoare de
venituri a societății, precum și de a ascunde patrimoniul acesteia de creditorii urmăritori.
În lumina celor de mai sus, instanța de fond a apreciat că societatea nu poate funcționa viabil în condițiile în care
administratorul său manifestă un dezinteres total în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor minime pentru funcționarea
societății, în sensul că nu a ținut o contabilitate conform prevederilor legale. Ori, în sarcina pârâtului poate fi reținută
fapta de a nu ține contabilitatea în conformitate cu legea, în condițiile în care acesta nu a predat lichidatorului judiciar
documentele contabile Primare, administratorul fiind răspunzător față de societate pentru existența registrelor cerute de
lege și corecta lor ținere.
Prima instanță a reținut că ,pârâtul, în calitate de administrator, avea obligația de a aduce la îndeplinire contractul de
mandat ce i-a fost încredințat în conformitate cu dispozițiile legale în materie, administratorul fiind solidar răspunzător
pentru modul în care este ținută evidența contabilă, obligațiile reieșind cu claritate din dispozițiile art. 73 alin.1 lit. c și
alin. 2 ale Legii 31/1990.
Totodată, conform prevederilor art. 10 alin. 1 din Legea 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea și
conducerea contabilității revine administratorului, care are obligația gestionării societății respective.
Raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu se prezumă atâta timp cât există încetarea de plăți și una din faptele
enumerate de art.169 din Legea 85/2014.
De altfel, pârâtul avea posibilitatea de a răsturna această prezumție, însă nu a făcut-o.
Faptul de a nu pune la dispoziția lichidatorului actele și documentele contabile Primare prezumă lipsa acestora, iar culpa
fostului administrator rezidă tocmai în aceea că, în mod voluntar, nu a deținut instrumente indispensabile conducerii
societății, ceea ce relevă lipsa de diligență în asigurarea funcționării acesteia.
Pentru aceste motive, instanța de fond a apreciat că în sarcina pârâtului poate fi reținută săvârșirea faptei reglementate
de art. 169 lit. d din Legea 85/2014, respectiv neținerea contabilității în conformitate cu dispozițiile legale în materie, ce
a condus la producerea stării de insolvență a debitoarei, sens în care cererea de chemare în judecata a fost admisă,
instanța de fond stabilind răspunderea personală a pârâtului Macovei Cristea pentru pasivul debitoarei Afin Forest SRL,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

35
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

în sensul că a dispus obligarea acestuia să acopere pasivul rămas neacoperit al debitoarei, în cuantum de 115.945,88 lei.
În temeiul dispozițiilor art. 173 din Legea privind procedura insolvenței, executarea silită a prezentei sentințe se va
efectua în condițiile art. 173 alin. 2 la cererea creditorului, de către executorul judecătoresc, în temeiul tabelului
definitiv de creanțe pus la dispoziția sa de către lichidatorului judiciar, conform Codului de procedura civilă.
Împotriva acestei sentințe civile, în termen legal a declarat apel pârâtul Macovei Cristea, solicitând admiterea acestuia și
anularea sentinței atacate, cu consecința respingerii cererii formulate de CII Cristescu Valeria Georgeta.
În motivarea căii de atac promovate, a susținut următoarele:
Contrar celor reținute de prima instanță,apelantul arată că a pus la dispoziția lichidatorului documentele societății, acest
aspect rezultând chiar din cuprinsul sentinței.
A arătat că, la momentul transmiterii documentelor, acesta a luat legătura cu lichidatorul judiciar și i-a solicitat ca, în
situația în care consideră că sunt necesare alte documente sau explicații, să îl contacteze, ceea ce nu s-a întâmplat.
A susţinut apelantul că, în cuprinsul sentinței se reține că acesta nu ar fi predat documentele societății și că ar fi refuzat
predarea, motiv pentru care s-ar justifica angajarea răspunderii patrimoniale a acestuia.
A arătat că, ulterior transmiterii balanțelor contabile a transmis către lichidator, prin intermediul serviciului de curierat,
documentele contabile Primare, față de care, instanța a reținut că „ar lipsi”, reluând, fără nicio probă, susținerile
lichidatorului.
A mai arătat că, tot în cuprinsul sentinței se reține, în mod neîntemeiat, că potrivit balanței din luna decembrie 2017
„societatea deținea active pe care le putea valorifica”, deși modificările contabile au rezultat ca urmare a soluționării
contestației formulate împotriva Raportului de inspecție fiscală din anul 2012, contestație a cărei soluționare a fost
suspendată timp de 4 ani, până în anul 2016.
Apelantul a susținut că, este evident că în speță nu sunt incidente prevederile art. 169 din Legea nr. 85/2014, concluziile
cuprinse în sentința criticată nefiind conforme cu realitatea, în condițiile în care a comunicat lichidatorului toate
documentele contabile.
A arătat că, în mod abuziv este asimilată pretinsa nepredare a documentelor contabile cu „fapta de a nu ține
contabilitatea în conformitate cu legea”, având în vedere că acesta a dat dovadă de transparență și de disponibilitatea de
a aduce lămuriri lichidatorului.
A susţinut că, începând cu anul 2012, a fost și este persecutat de ANAF, demersuri ale organului fiscal care au culminat
în anul 2019 când, prin Decizia nr. 1473.7 din data de 16.01.2019, emisă de AJFP Vrancea, s-a decis angajarea
răspunderii solidare a acestuia până la concurența sumei de 112.562 lei pentru aceleași debite solicitate în prezenta
procedură.
A arătat că, împotriva acestei decizii a întreprins măsurile judiciare, iar prin Sentința nr. 403/23.10.2019, pronunțată în
dosarul nr. 1021/91/2019, Tribunalul Vrancea a anulat Decizia de angajare a răspunderii solidare.
A susţinut că, astfel, în analizarea condițiilor răspunderii civile delictuale, pentru a putea aprecia aplicarea prevederilor
art. 169 din Legea nr. 85/2014, acesta nu se face vinovat de vreo faptă ilicită care să atragă răspunderea patrimonială,
neexistând o legătură de cauzalitate între pretinsa nepredare a înscrisurilor „în totalitate” și debitul ANAF.
Creanța totală a societății reprezintă o creanță bugetară, pentru care se încearcă și atragerea răspunderii apelantului
potrivit Codului de procedură fiscală; prin urmare, pretinsa nepredare a documentelor nu ar avea nicio legătură de
cauzalitate cu prejudiciul.
A mai arătat că, nu poate fi reținută răspunderea acestuia în baza unei „prezumții relative”, simpla nepredare a
documentelor neputând conduce la constatarea vinovăției acestuia în ajungerea societății în insolvență, având în vedere
că societatea debitoare nu a mai desfășurat activitate economică.
A apreciat că, astfel, în speță nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale potrivit art. 1357 din Codul civil.
Pentru toate aceste motive, a solicitat admiterea apelului, anularea sentinței atacate, cu consecința respingerii cererii
formulate de CII Cristescu Valeria Georgeta.
În susținerea apelului a solicitat proba cu înscrisuri, depunând la dosarul cauzei, în copie, dovada comunicării către
lichidatorul judiciar a documentelor Primare din contabilitatea societății și a altor documente contabile, prin intermediul
FAN Curier-colet 3 kg, predate lichidatorului judiciar la 23.02.2021(filele 35-46 dosar apel).
Intimata CII Cristescu Valeria Georgeta a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, arătând următoarele:
Pe parcursul procesului dosarului asociat A1, pârâtul a formulat întâmpinare în care a menţionat că simpla nepredare a
documentelor nu echivalează cu neţinerea unei contabilităţi conform legii. Ulterior a transmis prin poştă un plic cu
balanţe sintetice aferente perioadei 2012 – 2017 nesemnate şi CUI în original.
Intimata a susținut că, deși a luat legătura telefonic cu pârâtul Macovei Cristea, precizând că se va deplasa la domiciliul
său din comuna Câmpineanca în vederea ridicării tuturor documentelor societăţii, acesta a refuzat sistematic să
precizeze când este disponibil.
A precizat faptul că, din ultimul bilanţ contabil depus la organul fiscal aferent anului 2017, rezultă că societatea deţinea
bunuri în patrimoniu. Aceeaşi concluzie se desprinde și din balanţa contrabilă sintetică trimisă de pârât prin poştă tot
pentru luna decembrie 2017.
Intimata a arătat că, la momentul primirii documentelor sintetice prin poştă de la pârât, a solicitat toarte documentele
contabile, respectiv documentele Primare ce au stat la baza înregistrărilor contabile, astfel cum a menţionat în nota
explicativă nesemnată transmisă lichidatorului şi care se află în dosarul asociat A1.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2014 „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea
pasivului debitorului,. cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activităţii acestuia”, iar în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

36
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

conformitate cu prevederile art. 154 şi următoarele din aceeaşi lege, obligaţia lichidatorului judiciar este de a inventaria,
evalua și valorifica bunurile debitorului în vederea acoperirii pasivului prin distribuirile efectuate.
S-a arătat că, în condiţiile în care din balanţa aferentă lunii decembrie 2017 depusă de debitoare, există bunuri în
patrimoniul societăţii pe care pârâtul nu le-a predat, iar documentele financiar-contabile nu au fost predate de acesta, cu
consecinţa prejudicierii creditorilor, apelul declarat de pârâtul Macovei Cristea este nefondat.
Intimata a mai susţinut că, în mod constant pârâtul afirmă, în scris, că a predat documentele societăţii, deşi acest lucru
nu s-a întâmplat decât parţial, cu intenția vădită de a se sustrage de la această obligaţie şi de a preda bunurile societăţii.
Mai mult decât atât, prevederile art. 169 al. 1 lit. d din Lega nr. 85/2014 în Teza II prevăd acest caz particular al
nepredării documentelor: „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut
contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau
lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă”.
Prezumţia relativă poate fi răsturnată de pârât prin predarea documentelor, aspect neîndeplinit de acesta, nici până la
momentul prezentei cauze.
S-a arătat că, în motivele de apel pârâtul nu menţionează în niciun fel ce s-a întâmplat cu bunurile societăţii şi dacă
acesta este de acord să le predea.
Pentru toate aceste motive, a apreciat că apelul este nefondat şi nedovedit şi pe cale de consecinţă a solicitat respingerea
acestuia ca nefondat, cu consecinţa menţinerii sentinţei civile nr. 65/17.03.2021 ca fiind temeinică şi legală.
Prin încheierea de ședință din 23.06.2021, Curtea a dispus conform art. 400 Cod procedură civilă repunerea cauzei pe
rol pentru completarea probatoriilor, fiind emisă adresă lichidatorului judiciar pentru a comunica instanței un punct de
vedere cu privire la menținerea cererii de chemare în judecată, întemeiată pe dispozițiile art.169 alin. 1 lit. d din Legea
nr. 85/2014, față de înscrisurile depuse de apelant la filele 35-46 dosar apel, solicitare căreia lichidatorul judiciar nu i-a
dat curs.
Apelul declarat este nefondat.
Analizând cauza prin prisma motivelor de apel invocate și a dispozițiilor legale incidente, Curtea reține că hotărârea
instanței de fond este legală și temeinică.
Curtea reține că instanța de fond a fost investită cu cererea formulată de Cabinet Individual de Insolvenţă Cristescu
Valeria Georgeta prin care s-a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale împotriva reprezentantului legal al SC Afin
Forest SRL-Macovei Cristea, pentru săvârșirea faptei prevăzute de dispozițiile art.169 alin. l lit. d din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și obligarea acestuia la plata sumei de 115.945,88 lei, reprezentând
prejudiciu suferit .
În motivarea cererii s-a arătat că lichidatorul judiciar a notificat pârâtul prin adresă în vederea predării tuturor
documentelor financiar-contabile ale societății.
Pârâtul, deși a semnat de primirea corespondenței la data de 20.10.2020, a refuzat predarea acestor bunuri și a
documentelor societății. În lipsa documentelor financiar-contabile ale societății, lichidatorul judiciar a consultat site-ul
Ministerului de Finanțe, ocazie cu care a constatat că debitoarea figura în bilanțul aferent anului 2017, ultimul depus de
debitoare la instituțiile abilitate, în patrimoniu cu active imobilizate în valoare de 331.359 lei și active circulante, în
valoare de 79,466 lei ce se compun din sume în casieria societății în cuantum de 257 lei și creanțe de recuperat, în
cuantum de 79.209 lei. S-a arătat că, din aceste date coroborate rezultă că societatea a desfășurat activitate economică,
dar nu a ținut o contabilitate în conformitate cu legea, aspect confirmat și de refuzul administratorului de a preda
documentele societății.
Pe parcursul judecății la instanța de fond, pârâtul a comunicat lichidatorului judiciar parte din documentele contabile,
primite de acesta din urmă la 17.02.2021.
Prin răspunsul la întâmpinare formulat la 15.03.2021 lichidatorul judiciar a comunicat instanței că, în data de
17.02.2021 a primit prin poștă un plic conținând CUI, Statut, sentința civilă de înființare, bilanțul contabil aferent anului
2016 și balanțele sintetice aferente lunii decembrie pentru anii 2012-2017, nesemnate, sens în care a fost încheiat
procesul-verbal nr. 569/17.02.2021-înscrisuri depuse la dosar, în copie (filele 74-97 dosar fond).
Lichidatorul judiciar a menționat că aceste înscrisuri trebuia să conțină și documentele Primare care au stat la baza
întocmirii lor, altfel susținerile legate de predarea documentelor sunt pur formale, obligația de predare a documentelor
prevăzută de Legea nr. 85/2014 nefiind îndeplinită.
În răspunsul la întâmpinare depus la instanța de fond, lichidatorul judiciar a arătat că analizând înscrisurile depuse de
pârât-respectiv balanța pe luna decembrie 2017, rezultă că societatea deținea la începutul anului 2017 terenuri în valoare
de 95.480,99 lei iar la finele perioadei, decembrie 2017, acesta nu mai apare, societatea debitoare rămânând la finele
exercițiului financiar-decembrie 2017-cu mijloace fixe în valoare de 107.741 lei, mașini, utilaje, instalații de lucru în
cuantum de 168.312 lei, mijloace de transport în valoare de 66.878 lei, unelte gospodărești, alte mijloace fixe în valoare
de 3602 lei, în total 346.533 lei; s-a menționat că valoarea mijloacelor de transport nu a fost luată în calcul, întrucât în
anul 2018 mijlocul de transport a fost executat silit.
De asemenea, s-a arătat că, din balanța contabilă la luna decembrie 2017 rezultă că societatea a deținut o construcție, a
cărei valoare de amortizat a rămas de 32.301 lei.
S-a constatat astfel că societatea debitoare deținea active care valorificate puteau acoperi integral datoriile, astfel încât
starea de insolvență este imputabilă fostului administrator care refuză predarea documentelor contabile și implicit a
bunurilor societății, în lipsa documentelor lichidatorul judiciar neputând demara acțiuni de individualizare, evaluare și
valorificare a acestor active, cu consecința îndestulării creditorilor ( răspuns la întâmpinare-filele 70-73 dosar fond).
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

37
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

Prin motivele de apel, pârâtul a susținut că, ulterior transmiterii balanțelor contabile, a transmis către lichidator, prin
intermediul serviciului de curierat, documentele contabile Primare la data de 22.02.2021 depunând la dosarul cauzei, în
copie, dovada comunicării unui colet, la 22.02.2021, către lichidatorul judiciar(filele 41-44 dosar apel).
Prin concluziile scrise depuse în apel, la 07.06.2021, lichidatorul judiciar a arătat că, în mod constant pârâtul afirmă în
scris că a predat documentele societății, deși acest lucru nu s-a întâmplat decât parțial, cu intenția vădită de a se sustrage
de la această obligație și de a preda bunurile societății (concluzii scrise – filele 50-52 dosar apel).
Față de înscrisurile depuse, în copie, de către apelant, respectiv dovada comunicării prin curier a unui colet către
lichidatorul judiciar, Curtea a solicitat prin încheierea de ședință din 23.06.2021, un punct de vedere lichidatorului
judiciar referitor la menținerea cererii de chemare în judecată întemeiată pe dispozițiile art.169 alin. 1 lit. d din Legea
nr. 85/2014, solicitare căreia nu i s-a dat curs, reținându-se, pe cale de consecință, că cererea de chemare în judecată a
fost menținută.
Pârâtul a susținut că nu se face vinovat de vreo faptă ilicită care să atragă răspunderea sa patrimonială, neexistând o
legătură de cauzalitate între pretinsa nepredare a înscrisurilor în totalitate” și debitul ANAF, având în vedere că
societatea debitoare nu a mai desfășurat activitate economică.
Curtea reține că susținerile apelantului sunt nefondate.
Conform art.169 al.1 din Legea nr.85/2014, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar,
judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului persoană juridică, ajuns în stare de
insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii
organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la
starea de insolvență a debitorului, prin una din următoarele fapte:
d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în
conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar,
atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă.
Curtea reține că angajarea răspunderii pentru intrarea debitorului în insolvență poate fi dispusă dacă sunt îndeplinite
condițiile răspunderii civile pentru fapta proprie (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre acestea, precum
și dintre faptă și intrarea debitorului în insolvență, vinovăție), particularizate prin elementele speciale prevăzute de lege.
Astfel, prin nepredarea documentelor contabile de către pârât, deși avea cunoștință de această obligație, se constată că
nu a fost ținută contabilitatea în conformitate cu legea, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității
revenind, conform art.10 al.1 din Legea nr.82/1991 și art.73 al.1 lit. c din Legea nr.31/1990, pârâtului Ciobanu Adrian
Marian.
Neținerea contabilității este o faptă negativă generală, ce nu poate fi dovedită de lichidatorul judiciar.
Împrejurarea că pârâtul nu a pus la dispoziția lichidatorului judiciar întreaga evidență contabilă, constituie, potrivit legii,
o prezumție relativă în sensul că evidența contabilă nu s-a ținut în conformitate cu Legea nr.82/1991.
Conform art.169 al.1 lit. d teza a II-a din Legea nr.85/2014, atât culpa cât și legătura de cauzalitate între faptă și
prejudiciu, se prezumă.
Cum prezumția este una relativă, incumbă pârâtului obligația de a face dovada contrară, respectiv a ținerii contabilității
în conformitate cu legea, dovadă pe care nu a făcut-o.
Astfel cum corect a reținut instanța de fond, este lipsit de relevanță argumentul pârâtului potrivit căruia s-a aflat în
imposibilitate de predare documente datorită stării de necesitate, precum și a pandemiei, în condițiile în care, din
probatoriul administrat, rezultă că acesta a predat prin poștă un plic cu o parte din documentele societății. Cu toate
acestea, pârâtul nu a justificat lipsa documentelor Primare, precum și a celorlalte înscrisuri solicitate de către lichidator.
În apel, pârâtul a depus la dosarul cauzei dovada comunicării prin curier a unui colet către lichidatorul judiciar la
22.02.2021, însă nu rezultă că au fost comunicate documentele Primare solicitate de lichidatorul judiciar, în răspunsul la
întâmpinare depus la 15.03.2021 la instanța de fond (filele 70-97) dar și în concluziile în apel, la 07.06.2021 acesta din
urmă susținând că în mod constant pârâtul afirmă în scris că a predat documentele societății, deși acest lucru nu s-a
întâmplat decât parțial, cu intenția vădită de a se sustrage de la această obligație și de a preda bunurile societății
(concluzii scrise – filele50-52 dosar apel).
Mai mult, la solicitarea instanței adresată lichidatorului judiciar de a comunica, urmare depunerii de către pârât a
dovezii comunicării prin curier a unui colet către lichidatorul judiciar la 22.02.2021, dacă menține acțiunea de față,
acesta nu a răspuns, ceea ce echivalează cu menținerea concluziilor scrise depuse anterior.
Aspectul că în cauză nu a fost ținută contabilitatea în conformitate cu legea rezultă și din faptul că ultimul bilanț depus
de către pârât la instituțiile abilitate este cel aferent anului 2017 astfel cum rezultă din consultarea efectuată de
lichidatorul judiciar pe site-ul Ministerului Finanțelor, în condițiile în care cererea de deschiderii a procedurii
insolvenței debitoarei a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Vrancea la 25.01.2020, pârâtul, în calitate de administrator
având obligația de a aduce la îndeplinire contractul de mandat ce i-a fost încredințat în conformitate cu dispozițiile
legale în materie, administratorul fiind solidar răspunzător pentru modul în care este ținută evidența contabilă,
obligațiile reieșind cu claritate din dispozițiile art. 73 alin.1 lit. c și alin. 2 ale Legii 31/1990 iar conform prevederilor
art. 10 alin. 1 din Legea 82/1991 republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine
administratorului care are obligația gestionării societății respective.
În ceea ce privește prejudiciul cauzat, acesta este unul cert, existența și întinderea acestuia fiind dovedită prin tabelul de
creanțe, pasivul neacoperit fiind în cuantum de 115.945,88 lei (tabel definitiv – fila 11 dosar fond).
Cauza înregistrată pe rolul Tribunalului Vrancea sub nr. 1021/91/2019 are ca obiect contestația formulată de apelant
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

38
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18875/08.11.2021

împotriva deciziei nr. 1473-7/16.01.2019 emisă de AJFP Vrancea, prin care s-a dispus angajarea răspunderii solidare a
acestuia, în calitate de administrator al societății Afin Forest SRL, până la limita sumei de 112.562 lei, cauză ce nu este
soluționată definitiv, aflându-se în rejudecare (dosar nr. 1021/91/2019*) pe rolul Tribunalului Vrancea, dispusă prin
decizia civilă nr.898/12.11.2020 a Curții de Apel Galați.
În cauză temeiul atragerii răspunderii pârâtului pentru intrarea societății debitoare în insolvență în prezenta cauză este
cel prevăzut de art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, fiind diferit de cel al atragerii răspunderii solidare, obiect al
cauzei înregistrate sub nr. 1021/91/2019* pe rolul Tribunalului Vrancea, iar în cauză nu s-a făcut dovada că se solicită
angajarea răspunderii acestuia pentru aceeași sumă datorată cu același titlu, susținerile apelantului în acest sens fiind
nedovedite.
Din perspectiva legăturii de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu, astfel cum corect a reținut instanța de fond, aceasta se
prezumă atâta timp cât există încetarea de plăți și una din faptele enumerate de art.169 din Legea 85/2014.
În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate între fapta de a nu preda documentele contabile și starea de insolvenţă, Curtea
reţine că în prezenta cauză, omisiunea predării documentelor contabile este echivalentă cu încălcarea obligaţiei de a ţine
contabilitatea în conformitate cu legea, faptă anterioară apariţiei stării de insolvenţă, reprezentând astfel un factor cauzal
al acestui efect.
În raport de considerentele expuse, constatând ca fiind legală și temeinică sentința civilă apelată, apelul declarat
urmează a fi respins, ca nefondat.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge, ca nefondat, apelul declarat de pârâtul Macovei Cristea, domiciliat în comuna Câmpineanca, judeţ Vrancea,
cu domiciliul ales la SCA „Raţiu și Raţiu” în București, Bd. Mircea Eliade nr.18, intrarea B, sector 1 împotriva sentinţei
civile nr. 65 din 17.03.2021 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1087/91/2020/a1.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publica, azi, 22 Septembrie 2021.
Pt. Preşedinte Judecător, Grefier,
Judecător-Carmen Sandu Daniela Neagu Florina Năstase
aflat în
concediu de odihnă,
conform art. 426 al. 4 C.proc. civ.
şi pentru: Preşedintele Curţii de Apel Galaţi-JUDECĂTOR – Cosmin Răzvan MIHĂILĂ,
şi Vicepreşedinţii Curţii de Apel Galaţi-JUDECĂTORII – Alexandru BLEOANCĂ şi Doru BENESCU,
aflaţi în delegaţie,
SEMNEAZĂ:
Judecător – Mihaela Surdu

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18875/08.11.2021 conţine 39 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

39