Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7143 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea comercială FIDOR SRL ................................................................................................................................ 2

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială LINEA VISION SRL .................................................................................................................. 3
2. Societatea comercială PISKI DEZINFECT SRL............................................................................................................ 5

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 6


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea comercială ANGI & GABI IMPEX SRL ...................................................................................................... 6

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 6


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea comercială DISCOUNT SISTEM SRL ......................................................................................................... 6

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 7


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea comercială DOMINO LAND SRL ................................................................................................................ 7
2. Societatea comercială FAST TRADE COMPANY SRL ............................................................................................... 7
3. Societatea comercială FLORES COM 95 SRL .............................................................................................................. 8
4. Societatea comercială MIC.RO RETAIL SRL ............................................................................................................. 10
5. Societatea comercială OZTAS DONER PRODUCTION SRL .................................................................................... 11
6. Societatea comercială PRIMORDIAL CAFE SRL ...................................................................................................... 12

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea comercială AKV TRUST SRL .................................................................................................................... 13

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 15


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercială DELTA CON IMEX SRL......................................................................................................... 15

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială JOBFISH SRL .......................................................................................................................... 16

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 21


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea comercială CROMA GRUP SRL ................................................................................................................ 21

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială FIDOR SRL, cod unic de înregistrare: 5243337
România, Tribunalul Bacău,
Str. Ștefan cel Mare nr. 4, Bacău
Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosarul nr. 4983/110/2009**
Comunicare hotărâre civilă nr. 1240/2012
din data de 18 Octombrie 2012
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 1240/2012 , pronunţată la data de 18 Octombrie 2012, de către
Tribunalul Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Preşedinte, Grefier,
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

România Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal


Dosar nr. 4983/110/2009**
Sentinţă civilă nr. 1240/2012
Şedinţa publică de la 18 Octombrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Gabriel Grancea
Grefier Georgiana-Maria Herciu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor Banca Comercială Română SA - Biroul Regional Iaşi, creditor
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Bacău, creditor Amariei Fidor, creditor Banca
Comercială Română SA - şi pe debitor SC Fidor SRL, lichidator Instant Expert SPRL, intimat Guţu Eusebiu -
adjudecatar, având ca obiect procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa publică răspunde pentru debitoare
lichidator judiciar reprezentat de consilier juridic Ciosu Anca, lipsind celelalte părţi. Procedura legal îndeplinită. S-a
făcut referatul cauzei de către grefier după care: Reprezentanta lichidator judiciar depune la dosar dovada citării
creditorilor prin BPI pentru discutarea propunerii de închidere a procedurii. Judecătorul sindic, analizând actele şi
lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri pe propunerea de închidere a
procedurii. Lichidatorul judiciar al debitoarei având cuvântul solicită admiterea raportului final, închiderea procedurii,
radierea din oficiu a debitoarei, descărcarea de îndatoriri şi responsabilităţi a lichidatorului judiciar şi persoanele care l-
au asistat, aprobarea decontului de cheltuieli procedurale şi plata onorariului. Dezbaterile fiind încheiate judecătorul
sindic rămâne în pronunţare.
Instanţa,
Prin Raportul nr 2030/10.07.2012 întocmit de lichidatorul judiciar Instant Expert SPRL al debitoarei SC Fidor SRL s-a
propus închiderea procedurii insolvenţei în baza art. 129 alin 1 din Legea nr 85/2006. Aşa cum reiese din raportul
prezentat de lichidatorul judiciar, în prezent au fost valorificate integral bunurile societăţii, neexistând alte litigii sau
bunuri de recuperat. Potrivit art. 132 alin 2 din Legea nr. 85/2006, o procedură de faliment va fi închisă atunci când
judecătorul sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi
când fondurile nereclamate au fost depuse în bancă. Apreciind că în cauză sunt întrunite condiţiile menţionate de art.
129 şi art. 132 alin 2 din Legea nr 85/2006 în condiţiile în care împotriva raportului final comunicat creditorilor şi afişat
la uşa instanţei nu a fost formulată nici o obiecţie, instanţa va admite cererea lichidatorului judiciar urmând a dispune
închiderea procedurii.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea lichidatorul judiciar privind închiderea procedurii. In temeiul art. 132 alin 2 din Lg. 85/2006, dispune
închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Fodor SRL cu sediul în Bacău, str. Republicii nr 55 înmatriculată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/113/1993. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În
temeiul art. 136 din Lg. 85/2006, descarcă lichidatorul judiciar Instant Expert SPRL de orice îndatoriri şi
responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Lg. 85/2006, dispune notificarea prezentei hotărâri creditorilor, debitorului,
DGFP Bacău, ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sau altor registre pentru efectuarea menţiunilor din oficiu şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă şi executorie. Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţata în şedinţă publică azi 18.10.2012.
Preşedinte, Grefier,
Gabriel Grancea Georgiana-Maria Herciu

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LINEA VISION SRL, cod unic de înregistrare: 17644774
România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscală
Str. P-cul Traian, nr.10
Dosar 13353/111/2012
Comunicare sentinţa nr.822/F/2013,
emisă la ziua 20, luna 03, anul 2013
Către,
1.debitoarea SC Linea Vision SRL cu sediul în Oradea, Bd. Dacia, nr. 60, bl. U1, et. 9, ap.52, jud. Bihor,
2.lichidator judiciar provizoriu Eurexpert IPURL cu sediul în Beiuş, str. Narciselor, nr. 11, jud. Bihor
3.creditor Administraţia Finanţelor Publice Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2-4, jud. Bihor
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 822/F/2013 din data de 20.03.2013, pronunţată în dosarul nr. 13353/111/2012,
de Tribunalul Bihor, Secţia comercială, privind debitorul SC Linea Vision SRL cu sediul în Oradea, Bd. Dacia, nr. 60,
bl. U1, et. 9, ap.52, jud. Bihor, CUI 17644774, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr.J05/1249/2005
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscală


Dosar nr.13353/111/2012
Sentinţa comercială nr.822/F/2013
Şedinţa publică din data de 20-03-2013
Judecător-sindic Cristian Monenci
Grefier Doina Marta
Pe rol, examinarea cererii debitorului SC Linea Vision SRL cu sediul în Oradea str. B-dul Dacia nr. 60, bl. U 1, et. IX,
ap. 52, jud. Bihor, CUI 17644774, J05/1249/2005 pentru aplicarea procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2006.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentanta lichidatorului judiciar- cons. jur. Ioana Blaga, lipsă fiind
părţile.
Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Reprezentanta lichidatorului judiciar arată că debitorul nu figurează în patrimoniu cu bunuri supuse impozitării, cererea
de închidere a procedurii a fost comunicată cu creditorii, aceştia nu înţeleg să avanseze sume. Solicită să se dispună
închiderea procedurii de insolvenţă în temeiul art.131, radierea societăţii debitoare de la ORC Bihor şi încuviinţarea
cheltuielilor de procedură.
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra cererii de închiderea procedurii insolvenţei.
Judecătorul –sindic,
Deliberând:
Constatând că la data de 20.03.2013 lichidatorul judiciar Eurexpert IPURL desemnat să administreze procedura
insolvenţei debitorului SC Linea Vision SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor
în averea debitorului
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă în prin încheierea comercială nr.3166/F/2012 pronunţată în şedinţa
din data de 20 decembrie 2012;
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,
În temeiul art.131 din legea privind procedura insolvenţei, având în vedere că nu se doreşte avansarea cheltuielilor în
vederea continuării procedurii de către creditoare, va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.
Cât priveşte cheltuielile de procedură solicitate de către lichidatorul judiciar desemnat în cauză judecătorul sindic reţine
că potrivit art.37 alin.2 din O.U.G. 86/2006 ele se stabilesc în funcţie de gradul de complexitate a activităţii depuse.
Determinarea lor impune examinarea elementelor obligatorii enumerate de legiuitor ( literele a-i ). Tocmai de aceea,
ţinând seama că de prevederile art.89 alin.1 lit.a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă judecătorul sindic consideră că acordarea unui onorariu în cuantum 2590 lei plus T.V.A. şi a cheltuielilor de
procedură în cuantum de 250 lei corespunde criteriilor amintite.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Linea Vision SRL cu sediul în Oradea str. B-dul Dacia nr. 60,
bl. U 1, et. IX, ap. 52, jud. Bihor, CUI 17644774, J05/1249/2005.
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului .
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.
În temeiul art. 4 (4) din legea privind procedura insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Eurexpert IPURL, cu sediul în Beiuş, str. Narciselor, nr.11, jud.
Bihor, CUI 17337110, nr. de înregistrare în tabloul practicienilor de insolvenţă RSP 0162/31.12.2006 în cuantum de
2590 lei plus TVA şi a cheltuielilor de procedură în cuantum de 250 lei care se va face din fondul de lichidare constituit
potrivit art. 4 (6) din Legea nr.85/2006.
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 20.03.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Cristian Monenci Doina Marta

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

2. Societatea comercială PISKI DEZINFECT SRL, cod unic de înregistrare: 8761457


România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Parcul Traian, nr.10
Dosar nr. 3756/111/2013
Comunicare încheierea nr. 920/F/2013
emisă la: ziua 02, luna 04, anul 2013
1.Intimata - Oficiul Registrului Comerţului Bihor.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 920/F/2013 din data de 02.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 3756/111/2013,
de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal privind pe SC Piski Dezinfect SRL, cu
sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 68, ap.6, jud. Bihor, J05/1102/1996, CUI RO 8761457.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscală
Dosar nr. 3756/111/2013
Încheierea nr. 920/F/2013
Camera de Consiliu din data de 02.04.2013
Judecător sindic: Daniela Jurjuţ Lazăr
Grefier: Delia Bulzan
Pe rol, examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei formulată de debitorul SC Piski Dezinfect SRL, cu sediul
în Oradea, str. Ady Endre, nr. 68, ap.6, jud. Bihor, J05/1102/1996, CUI RO 8761457.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 27 alin. 5 din L 85/2006.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care:
Judecătorul sindic,
Deliberând:
Asupra cererii de faţă,
Constatând că la data de 29.03.2013, debitorul SC Piski Dezinfect SRL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 68,
ap.6, jud. Bihor, J05/1102/1996, CUI RO 8761457, a solicitat deschiderea procedurii simplificate şi trecerea în faliment;
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 27-30/art.1 alin. 2 lit. f din Legea privind procedura insolvenţei, se va
admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 32 alin.1 şi art. 107 alin.1 lit. A b) din Legea privind procedura de
insolvenţă, se va constata că debitorul este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura simplificată de faliment
împotriva sa. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Piski Dezinfect SRL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 68, ap.6, jud.
Bihor, J05/1102/1996, CUI RO 8761457.
În temeiul art.32 alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi trecerea direct în faliment a debitoarei SC Piski Dezinfect
SRL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 68, ap.6, jud. Bihor, J05/1102/1996, CUI RO 8761457.
În temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art.34/art.107 din Legea privind procedura de insolvenţă, numeşte lichidator judiciar Private Liquidation
Group SPRL, cu sediul în Oradea, Str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, judeţul Bihor, nr. de înregistrare în tabloul
practicienilor în insolvenţă RFO II-0412, atestat nr.2A0412, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20/art.25 din
lege, cu o retribuţie ce va fi stabilită conform decontului.
În temeiul art.61/art.107 din Legea privind procedura de insolvenţă:
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul
art.61/art.108 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii în termen
de 10 zile de la comunicare, iar termenul de soluţionare a eventualelor opoziţii în 5 zile de la data expirării termenului
de depunere a acestora.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 17.05.2013.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 27.05.2013.
Fixează termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 11.06.2013.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să convoace adunarea creditorilor.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
În temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit
bancar.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

În temeiul art. 37 din Legea insolvenţei dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror
jurisdicţie îşi are sediul debitorul.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 13.06.2013, cam.3, ora 9.
Definitivă. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.
Dată în Camera de Consiliu din data de 02.04.2013.
Pronunţată în şedinţa publică din 02.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Daniela Jurjuţ Lazăr Delia Bulzan
Termen: 13.06.2013 cam.3 ora 9

Se va comunica cu:
1.Debitoarea - SC Piski Dezinfect SRL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 68, ap.6, jud. Bihor, J05/1102/1996,
CUI RO 8761457.
2.Lichidator judiciar - Private Liquidation Group SPRL, cu sediul în Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, judeţul
Bihor, nr. de înregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0412, atestat nr.2A0412.

Județul Bistriţa-Năsăud
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ANGI & GABI IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 13929671
Cabinet Individual De Insolventa
Rosca Loredana Denisa
Bistrita
Tabelul preliminar al creditorilor cu creanţe acceptate la S.C Angi & Gabi Impex SRL Bistrita,
CUI 13929671, J06/178/2001,
Nr. 87/15.03.2013
Dosar 7275/112/2012
Creanta Creanta
Nr. Creanta Taxa de Ordine de acceptata în acceptata în
Denumirea creditorului Creanta Observatii
crt. declarata timbru prioritate % fata de % fata de
acceptata total total grupa
1. DGFP Bistrita - Nasaud 3.844, 00 scutit bugetara I 100 100
3.844, 00
Total gr. I 3.844, 00 X X X 100 100
3.844, 00
Total general 3.844, 00 3.844, 00 X X X 100 X
Practician în insolvenţă,
Rosca Loredana Denisa

Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DISCOUNT SISTEM SRL, cod unic de înregistrare: 28261901
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă
Număr: 322, data emiterii: 11.04.2013
1.Date privind dosarul: număr: 2695/62/2013, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Andreea Oncioiu
2.Debitor:SC Discount Sistem SRL, Cod Identificare Fiscală 28261901, Sediul: Braşov, str. Ziznului, nr.67, bl S22E,
scE, apt.14, jud. Braşov, Număr de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J08/539/2011.
3. Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: Str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258; Cod
Identificare Fiscală 22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel
4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Discount Sistem SRL, conform Incheierii
Camere de Consiliui din data de 19.03.2013, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 2695/62/2013, în temeiul art.
61 alin. (1) si/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin.
(1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ
notifică:
5. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Discount Sistem SRL, conform Incheierii
Camere de Consiliui din data de 19.03.2013, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 2695/62/2013.
6.1. Debitorul SC Discount Sistem SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii simplificate să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Discount Sistem SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 07.05.2013. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, inregistrarea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.05.2013. Termenul pentru
soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 31.05.2013.
7. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului din
Braşov, str. Olarilor nr.16 la data de 22.05.2013 ora 12.00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului şi a remuneraţiei acestuia; alte menţiuni.
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Braşov pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal "Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar" cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din legea privind procedura insolventei.(2)
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.(3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi
depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat
administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi
comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. (4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar
de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura
insolvenţei).
Lichidator judiciar,
Asoc.Coord. Cenţu SPRL.

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DOMINO LAND SRL, cod unic de înregistrare: 18817776
Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII a Civila
Dosar nr. 11969/3/2011
Catre :
Convocare adunare creditori
Administratia Finantelor Publice sector 2 Bucureşti, Str.Dimitrie Gerota, nr.13, sector 2
reprezentata de D.G.F.P. a Mun.Bucureşti
Subscrisa TANASA şi ASOCIATII SPRL reprezentata prin asociat coordonator TANASA CONSTANTIN, în calitate
de lichidator judiciar DOMINO LAND SRL desemnat prin sentinta civila din data de 01.03.2013, pronuntata de
Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila în Dosar nr. nr.11969/3/2011, prin prezenta convocam adunarea creditorilor
DOMINO LAND SRL pentru data de 25 aprilie 2013 ora 12, 00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, (interfon 47C) cu urmatorul punct pe ordinea de zi:
1.Stabilirea remuneratiei lichidatorului judiciar Tanasa şi Asociatii SPRL.
Avand în vedere demersurile intreprinse pana la acesta data precum şi cele ce urmeaza a fi intreprinse în perioada
urmatoare, lichidatorul judiciar solicita aprobarea unui onorariu în cuantum de 1.000 lei/luna exclusiv TVA şi 6% din
sumele atrase în contul unic de lichidare.
Adunarea creditorilor va fi prezidata de catre de catre reprezentantul lichidatorului judiciar, dna. Turmac Mihaela.
Potrivit art.14 alin.(3 din lege, creditorii pot fi reprezentati în adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Va mai incunostiintam ca în temeiul art.14 alin.4 din Legea nr.85/2006 puteti sa va exprimati votul prin corespondenta.
Tanasa şi Asociatii SPRL
lichidator judiciar al Domino Land SRL
Constantin Tanasa

2. Societatea comercială FAST TRADE COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 7825137
România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 76998/3/2011
Termen 22.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 05 luna 02 anul 2013
Debitor
SC FAST Trade Company SRL - sector 2, Bucureşti, Str.Hiramului, nr. 3
Lichidator Judiciar -Dm Insolv Consult IPURL
Creditor
DVBL sector 2 - Bucureşti, sector 2, B-dul Garii Obor, nr. 10
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

DGFP Bucureşti În Reprezentarea AFP sector 6 - Bucureşti, sector 2, Prof.Dr.Dimitrie Gerotă, nr.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 6 în ziua de 22 luna 05 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu SC FAST TRADE COMPANY SRL - sector 2, Bucureşti, STR.HIRAMULUI, nr. 3
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

3. Societatea comercială FLORES COM 95 SRL, cod unic de înregistrare: 7368310


România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 5559/3/2012
Comunicare sentinţă civilă nr 12411
emisă la: ziua 20 luna 12 anul 2012
SC Flores Com 95 SRL - sector 2, Bucureşti, str. Rascoala 1907, nr. 4, bl. 8, sc.1, et. 4, ap. 14
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR prin DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE şi OPERATIUNI
VAMALE - sector 6, Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 12411 din data de 03.12.2012
pronunţată în dosarul nr. 5559/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC FLORES
COM 95 SRL - sector 2, Bucureşti, str. Rascoala 1907, nr. 4, bl. 8, sc.1, et. 4, ap. 14
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar nr. 5559/3/2012
Sentinţa civilă nr. 12411
Sedinta publica de la 03.12.2012
Tribunalul compus din:
Presedinte –Judecator Sindic: Bojincă Adina Elena
Grefier: Coman Valentina
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile de faţă privind pe creditorul AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
prin DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE şi OPERATIUNI VAMALE - sector 6, Bucureşti, str. Alexandru
Ivasiuc, nr. 34-40 în contradictoriu cu debitoarea SC FLORES COM 95 SRL - sector 2, Bucureşti, str. Rascoala 1907,
nr. 4, bl. 8, sc.1, et. 4, ap. 14, având ca obiect procedura insolvenţei, reglementată de legea 85/2006.
La apelul nominal facut în sedinţă publică nu se prezintă părţile.
Procedura de citare este legal indeplinita .
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, după care:
Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine în vederea soluţionării.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la data de 24.02.2012 sub nr.5559 creditoarea AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
prin DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE BUCUREŞTI a solicitat deschiderea
procedurii de insolvenţă în contradictoriu cu debitoarea SC FLORES COM 95 SRL care se află în stare de insolvenţă de
mai mult de 90 zile şi nu a achitat creanţa în sumă de 50.072 lei.
În motivarea cererii sale, creditoarea arată că debitoarea îi datorează creanţa în sumă de 50.072 lei stabilită prin titlul
executoriu:
DRS nr.368/18.02.2011 cu suma de 38.007 lei, cu accesorii în sumă de 1.581 lei,
Decizia nr.244/12.01.2012 cu accesorii calculate până la data de 31.12.2011, în sumă de 8.984 lei,
PVCSC nr.32/24.02.2011 cu suma de 1.500 lei.
În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri.
Judecătorul sindic a dispus la data de 24.02.2012 comunicarea cererii creditoarei către debitoare în conf. cu art.33 alin.1
din legea 85/2006.
Debitoarea nu a formulat contestaţie în termenul legal de 10 zile de la comunicarea cererii creditoarei împotriva cererii
creditoarei, în cond.art.33 alin.2 din lege .
Analizând materialul probator existent în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele:
În conformitate cu disp.art. 33 alin.1 din legea 85/2006. orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii
prevăzută de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate introduce o cerere introductivă în care
va preciza: a)cuantumul şi temeiul creanţei; b)existenţa unei garanţii reale, constituite de către debitor sau instituite
potrivit legii,; c)existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului; d)declaraţia privind eventuala intenţia
de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze cel puţin la nivel de principiu, modalitatea
prin care înţelege să participe la reorganizare.
Conform art.3 pct.6 din lege prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii se înţelege creditorul a cărui
creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 zile.
De asemenea, conform art.3 pct.1 din lege insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

Potrivit art. 379 alin.(3 C.proc.civ. creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din
alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau chiar recunoscute de el.
În speţă, debitoarea datorează creditoarei suma de 50.072 lei reprezentând datorii la bugetul statului stabilite prin
următoarele titluri executorii, necontestat de debitoare:
DRS nr.368/18.02.2011 cu suma de 38.007 lei, cu accesorii în sumă de 1.581 lei,
Decizia nr.244/12.01.2012 cu accesorii calculate până la data de 31.12.2011, în sumă de 8.984 lei,
PVCSC nr.32/24.02.2011 cu suma de 1.500 lei.
În consecinţă, judecătorul sindic constată că în speţă creanţa este certă, fiind constatată prin titlul executoriu depus la
dosarul cauzei; este lichidă şi determinată, cuantumul acesteia depăşind valoarea prag stabilită în art.3 pct.12 din legea
85/2006, fiind în sumă de 50.072 lei; este exigibilă de mai mult de 90 zile.
De asemenea, prin neplata la scadenţă a sumei datorate creditoarei starea de insolvenţă a debitoarei SC FLORES COM
95 SRL se prezumă ca fiind vădită, potrivit disp.art. 3 pct.1 lit.a din lege.
În raport de aceste considerente, judecătorul sindic va admite cererea creditoarei şi în conf.cu art.33 alin.6 din lege va
deschide procedura generală a insolvenţei faţă de debitoare.
În baza art.35 din lege va obliga debitoarea să depună în termen de 10 zile de la data notificării actele contabile în
vederea stabilirii cauzele stării de insolvenţă, creanţele, debitele şi bunurile ce formează patrimoniul ei.
La solicitarea creditoarei, formulată în condiţiile art. 11 lit.c din lege, la data de 03.09.2012, judecătorul sindic, va
desemna administrator judiciar pe GRIG CONSULT IPURL care va îndeplini atribuţiile prev.de art.20 din lege şi
conducerea în tot a activităţii debitoarei.
Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura
simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale într-un termen de maximum 30 zile de
la desemnarea sa, conform art. 20 alin.1 lit.a din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la
insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii
acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitoarei ori a motivelor care nu permit
reorganizarea într-un termen de maximum 60 zile de la desemnarea sa conform art.20 alin.1lit.b din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Va pune în vedere adunării generale a acţionarilor/asociaţilor debitoarei să desemneze un reprezentant –administrator
special.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea creditoarei AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR prin DIRECTIA REGIONALA PENTRU
ACCIZE şi OPERATIUNI VAMALE cu sediul în sector 6, Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40 .
În baza art. 33 alin.(6 din Legea 85/2006 deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC FLORES
COM 95 SRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, Str.Rascoala 1907, nr. 4, bl. 8, sc.1, et. 4, ap. 14.
În temeiul art. 35 din lege pune în vedere debitoarei să depună actele prevăzute de art.28 din lege în 10 zile de la
deschiderea procedurii, iar în caz contrar urmând a fi sesizate organele competente, conform art.147 din lege.
Atrage atenţia debitoarei asupra disp. art. 44 şi art. 47 din lege.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al administratorului /lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i
administratorului/lichidatorului judiciar.
La solicitarea creditoarei numeşte administrator judiciar pe GRIG CONSULT IPURL cu atribuţiile prev. de art.20 din
lege şi cu o remuneraţie de 2.500 lei.
Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare,
raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din
lege.
Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere adunării generale a acţionarilor/asociaţilor debitoarei să desemneze un reprezentant –administrator
special.
Fixează următoarele termene:
-termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la 14.01.2013,
-termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
21, 01.2013,
-termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 04.02.2013,
-data primei şedinţe a adunării creditorilor la 24.01.2013.
În temeiul art. 33 alin.7 din lege dispune ca administratorul judiciar să trimită a notificare, în condiţiile art. 61 din lege,
privind deschiderea procedurii generale împotriva tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în
conformitate cu art. 35 rap.la art. 28 alin.1 lit.c, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului /Registrului Societăţilor
Agricole / Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor / altor registre, pentru efectuarea menţiunii, publicarea într-un ziar de
largă circulaţie, precum şi publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă .

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

Pune în vedere administratorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare în
conformitate cu dispoziţiile Legii 16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrarea şi inventarierea pe durata
procedurii reorganizării şi lichidării judiciare, iar ulterior de selecţionare şi întocmire a procesului verbal prevăzut de
art.11 din lege, predarea documentelor conform art.18 şi 18 ind.1 cu încunoştinţarea direcţiilor judeţene ale Arhivelor
Naţionale asupra măsurilor dispuse.
Dispune ca administratorul judiciar să înainteze instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor prevăzute de art.37 şi art.63 din
lege o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei.
In temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o
unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii. în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar
Termen pentru continuarea procedurii la 11.02.2013.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 03.12.2012.
Preşedinte, Grefier
Adina Elena Bojincă Valentina Coman

4. Societatea comercială MIC.RO RETAIL SRL, cod unic de înregistrare: 26146841


România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 4399/3/2012/a39
Comunicare sentinţă civilă nr 2075
emisă la: ziua 11 luna 03 anul 2013
NITU LUCIA FLORENTINA cu sediul în sector 2, Bucureşti, Str.Cristea Mateescu, nr. 7, bl. T15A, sc.A, et. 9, ap. 46
SC MIC.RO RETAIL SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Mircea Eliade, nr. 2, ap. Cam.1
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 2075 din data de 28.02.2013
pronunţată în dosarul nr. 4399/3/2012/a39 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC MIC.RO
RETAIL SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Mircea Eliade, nr. 2, ap. Cam.1
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar nr. 4399/3/2012/a39
Incheiere
Sedinta Publică de la 14.02.2013
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecator Sindic — Bumbuluţ Anca
Grefier —Ivan Maria Denisa
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţie la tabelul preliminar al debitoarei SC MIC.RO
RETAIL SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Mircea Eliade, nr. 2, ap. Cam.1 formulată de contestatoarea NITU
LUCIA FLORENTINA cu sediul în sector 2, Bucureşti, Str.Cristea Mateescu, nr. 7, bl. T15A, sc.A, et. 9, ap. 46
întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.
La apelul nominal facut în şedinta a răspuns intimata prin lichidatorul judiciar RVA Insolvency Specialists S.P.R.L. şi
avocat cu delegaţie la dosar, lipsă fiind contestatoarea. Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care
Intimata, prin avocat, invocă excepţia de netimbrare a cererii.
Instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea, motiv pentru care,

Dispune:
Amână pronunţarea la data de 28.02.2013. Dată în şedinţă publică azi 14.02.2013.
Preşedinte, Grefier
Bumbuluţ Anca Stela Ivan Maria Denisa
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar nr. 4399/3/2012/a39
Sentinţa civilă nr. 2075
Şedinta publică de la 28.02.2013
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecator Sindic — Bumbuluţ Anca
Grefier —Ivan Maria Denisa
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţie la tabelul preliminar al debitoarei SC MIC.RO
RETAIL SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Mircea Eliade, nr. 2, ap. Cam.1 formulată de contestatoarea NITU
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

LUCIA FLORENTINA cu sediul în sector 2, Bucureşti, Str.Cristea Mateescu, nr. 7, bl. T15A, sc.A, et. 9, ap. 46
întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 14.02.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă
de la aceea dată, ce face parte integrantă din prezenta când, Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a
amânat pronunţarea la data de 28.02.2013, când a pronunţat prezenta sentinţă.
Tribunalul,
Deliberand asupra cauzei comerciale de fata retine urmatoarele:
La data de 17.08.2012, creditorul NITU LUCIA FLORENTINA a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar al
creanţelor debitorului SC MIC.RO RETAIL SRL, solicitând înscrierea în tabel cu suma de 3900 lei reprezentând
drepturi salariale.
În motivare contestatorul susţine că prin dispoziţia nr.21/28.06.2012 a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti s-a stabilit creanţa ce se suportă din fondul de garantare.
Această sumă trebuia înscrisă în tabel din oficiu de către administratorul judiciar, iar până în prezent nu a încasat aceste
drepturi.
La primirea acestei contestaţii instanţa, în urma verificării sub aspectul timbrării ei, a dispus citarea contestatorului cu
mentiunea de a achita taxa de timbru în valoare de 120 lei şi timbrul judiciar de 0, 30 lei, sub sancţiunea anulării ei ca
netimbrate.
În şedinţa publică din data de 11.10.2012, instanţa a pus în vedere contestatorului prezent să achite taxa de timbru
aferentă contestaţiei şi a acordat termen în acest sens.
La următorul termen de judecată s-a constatat că nu s-a îndeplinit această obligaţie, împrejurare în care instanţa a
invocat din oficiu excepţia de netimbrare.
Analizand actele şi lucrarile dosarului, tribunalul retine ca potrivit art. 20 din Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de
timbru se platesc anticipat, iar în cazul în care taxa de timbru nu a fost platita la data depunerii actiunii, aceasta lipsă
poate fi complinita pana la primul termen de judecata. în cauza, desi a fost citat cu mentiunea de a achita taxa de timbru
aferenta contestaţiei, contestatorul nu a inteles sa respecte aceasta dispozitie a instantei.
Avand în vedere cele retinute, precum şi dispozitiile art. 20 alin.(3 din Legea nr. 146/1997, va anula cererea ca
netimbrata.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite excepţia de netimbrare a contestaţiei.
Anulează ca netimbrată contestaţia formulată de creditorul NITU LUCIA FLORENTINA cu sediul în sector 2,
Bucureşti, Str.Cristea Mateescu, nr. 7, bl. T15A, sc.A, et. 9, ap. 46 împotriva tabelului preliminar al creanţelor
debitorului SC MIC.RO RETAIL SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, str. Mircea Eliade, nr. 2, ap. Cam.1.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 28.02.2013.
Preşedinte, Grefier
Anca Bumbuluţ Ivan Maria Denisa

5. Societatea comercială OZTAS DONER PRODUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 24322623
România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă
Str. Bd Unirii TC 37 sector 3
Dosar nr. 25147/3/2012
Termen 26.06.2013, C5, ORA 9.00
Citaţie
emisă la: ziua 29 luna 01 anul 2013
CREDITORII:
ITM BUCUREŞTI - Bucureşti, sector 4, RADU VODĂ, nr. 26-26A
DGFP Buc.în reprez.AFP sector 2 - Bucureşti, sector 2, PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13
DGFP Bucureşti în reprezentarea AFP sect.2 - Bucureşti, sector 2, STR.PROF.DR.DIMITRIE GEROTA, nr. 13
EUROAVI SRL cu sediul ales - Bucureşti, sector 3, STR.BABA NOVAC, nr. 19A, bl. Belvedere, sc.2, et. 5, ap. 42
SC TIRIAC LEASING IFN SA - cu sediul ales - Bucureşti, sector 6, Calea Giulesti, nr. 6-8
SC AVICOLA CĂLĂRAŞI SA - CĂLĂRAŞI, ŞOSEAUA SLOBOZIEI, nr. KM.4, Judeţ CĂLĂRAŞI
SC ALINDA RO SRL cu sediul ales - Bucureşti, sector 1, STR.STIRBEI VODĂ, nr. 152, bl. 26B, et. 4, ap. 12
DEBITOR
SC OZTAS DONER PRODUCTION SRL - sector 2, Bucureşti, STR.FANTANICA, nr. 36, bl. hala 3, ap. CAM.1
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 131 etaj 1 completul C 5 în ziua de 26 luna 06 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu SC OZTAS DONER PRODUCTION SRL - sector 2, Bucureşti, STR.FANTANICA, nr. 36, bl.
hala 3, ap. CAM.1 - debitor.
Până la termen instanţa pune în vedere cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de
a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de
ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

6. Societatea comercială PRIMORDIAL CAFE SRL, cod unic de înregistrare: 15748370


România, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar. 7313/3/2012
Comunicare sentinţă civila nr. 11090
emisă la: ziua 03 luna 12 anul 2012
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administraţia Finanţelor Publice sector 3 - sector 2,
Bucureşti, Prof.Dr.Dimitrie Gerotă, nr. 13 şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti - Bucureşti, sector 4, Radu -
Voda, nr. 26-26A.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 11090 din data de 01.11.2012
pronunţată în dosarul nr. 7313/3/2012 Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civila privind debitorul SC PRIMORDIAL
CAFE SRL - sector 3, Bucureşti, Laborator, nr. 145, bl. S 11, sc.1, et. 1, ap. 7
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar. nr.7313/3/2012
Sentinţa civilă nr. 11090
Şedinta publică de la 01.11.2012
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecător-sindic Bumbuluţ Anca
Grefier: Necşulea Carmen Denisa
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind creditorul DGFP BUCUREŞTI în reprezentarea AFP sector 3 - sector 2,
Bucureşti, Prof.Dr.Dimitrie Gerotă, nr. 13 în contradictoriu cu debitorul SC PRIMORDIAL CAFE SRL - sector 3,
Bucureşti, Laborator, nr. 145, bl. S 11, sc.1, et. 1, ap. 7, având ca obiect procedura insolvenţei, reglementate de legea
85/2006.
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 18.10.2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă
de la aceea dată, ce face parte integrantă din prezenta când, Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru
a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 01.11.2012, când a pronunţat
prezenta sentinţă.
Tribunalul,
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin sentinţa civilă nr.5987/24.05.2012 judecătorul sindic a admis cererea creditorului Administraţia Finanţelor Publice
sector 3 iar în baza art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006 a deschis procedura generală a insolvenţei faţă de debitorul SC
PRIMORDIAL CAFE SRL şi a desemnat administratorul judiciar.
Acesta a adus la îndeplinire atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, a efectuat notificările părţilor, a analizat declaraţiile
de creanţă înregistrate, a întocmit tabelul preliminar al creanţelor la data de 18.10.2012, şi a afişat la uşa instanţei
tabelul definitiv. În primul raport de activitate administratorul judiciar a constatat că debitorul nu a prezentat în
termenul de 10 zile de la data deschiderii procedurii documentele prevăzute la art.28 alin.1 din lege, societatea nu
desfăşoară activitate la sediul pe care l-a declarat în registrul comerţului, motiv pentru care administratorul judiciar a
propus intrarea în faliment a debitorului, prin procedura simplificată. Nu a fost manifestată intenţia de a depune un plan
de reorganizare.
În temeiul art.54 alin.3 din Legea nr.85/2006, instanţa a supus această propunere dezbaterii părţilor, reţinând că
administratorul judiciar a notificat propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorului care a
depus cererea introductivă şi debitorului, anexând dovezile de notificare.
După ascultarea părţilor, instanţa va aproba concluziile raportului de activitate prezentat, constatând că sunt îndeplinite
condiţiile deschiderii procedurii simplificate a falimentului, potrivit art.107, pct.D din Legea nr.85/2009 şi art.1 alin.2
lit.c din lege, atât actele societăţii cât şi administratorii nefiind de găsit, procedura simplificată de faliment reprezentând
unica soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor, urmând a fi confirmat în calitate de lichidator judiciar
administratorul judiciar desemnat conform art.34 din lege.
În temeiul art.107 alin.2 din Legea nr.85/2006 va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de
administrare al debitorului.
Intrarea în faliment va fi notificată în condiţiile art.109 din lege.
Va fi stabilit termenul de 10 zile de predare a gestiunii averii debitorului către lichidator, împreună cu lista actelor şi
operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii menţionate la art.46 alin.2.
Pentru activitatea desfăşurată instanţa va dispune achitarea către administratorul judiciar a remuneraţiei stabilită
conform prevederilor art.11 lit.c şi art.19 alin.2 din Legea nr.85/2006, constatându-se că nu s-a decis desemnarea unui
alt administrator judiciar de către comitetul creditorilor. Plata se va face în condiţiile art.4 alin.4 din lege, lipsind
disponibilităţile în contul debitorului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.54 alin.4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, aprobă concluziile raportului
administratorului judiciar.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

In baza art.107 alin.1, pct. D din Legea privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin procedura
simplificată a debitorului SC PRIMORDIAL CAFE SRL - sector 3, Bucureşti, Laborator, nr. 145, bl. S 11, sc.1, et. 1,
ap. 7 în contradictoriu cu creditorii Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administraţia
Finanţelor Publice sector 3 - sector 2, Bucureşti, Prof.Dr.Dimitrie Gerotă, nr. 13 şi Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bucureşti - Bucureşti, sector 4, Radu - Voda, nr. 26-26A.
În temeiul art.107 alin.2 din lege:
Dispune dizolvarea societatii debitoare .
Ridica dreptul de administrare al debitorului.
Confirmă în calitate de lichidator judiciar pe C.I.I. Iordanescu Radu care va îndeplini atribuţiile prevazute de art.25 din
lege, cu o remuneraţie de 2.000 lei.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificari tribunalelor din alte judete în care debitoarea
are bunuri în vederea sigilarii, în sarcina lichidatorului judiciar.
Stabileste termen maxim de 10 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii catre
lichidator, impreuna cu lista actelor şi operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii.
În temeiul art.109 alin.(1 şi 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să
trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura simplificată a
falimentului, tuturor creditorilor notificaţi conform art.61, debitorului şi oficiului registrului comerţului în care debitorul
este înmatriculat, pentru efectuarea de menţiuni.
Dispune plata către administratorul judiciar a sumei de 2.150 lei, reprezentând remuneraţie/cheltuieli de procedură, din
fondul prevăzut la art.4 alin.4 din lege.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare, în
conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996.
Termen de judecata la 7.03.2013. Definitiva. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica, azi 1.11.2011 .
Preşedinte, Grefier,
Anca Bumbuluţ Necşulea Carmen Denisa

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AKV TRUST SRL, cod unic de înregistrare: 21763749
România Tribunalul Comercial Cluj,
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Cod operator date cu caracter personal 11553
Dosar nr. 415/1285/2013
Comunicare încheierea civilă nr. 1046/C/2013
Către,
Intimat: Nr Judecătoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca,, Judeţ Cluj
Nr Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca,, Judeţ Cluj
Nr Curtea De Apel Cluj - Cluj-Napoca,, Judeţ Cluj
Debitor
Nr SC Akv Trust SRL - Cluj-Napoca, Virgil Fulicea, Nr. 1, Ap. 2, Judeţ Cluj
Lichidator
Nr Juris Insolvency SPRL - Cluj-Napoca, Dobrogeanu Gherea, Nr. 16, Ap. 4, Judeţ Cluj
Intimat
Nr ORC de pe lângă Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Iaşilor, Nr. 24, Judeţ Cluj
Se comunică alăturat, copia sentinţei comerciale nr.1046, pronunţată la data de 05.04.2013 de către Tribunalul
Comercial Cluj în dosar nr.415/1285/2013 (Număr în format vechi ) privind debitoarea SC AKV Trust SRL, spre
comunicare participanţilor la procedura insolventei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Grefier,
Giurgiu Teodora
*
România Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. 415/1285/2013
Nr. operator date cu caracter personal 11553
Încheierea civilă nr. 1046/C/2013
Şedinţa camerei de consiliu de 05.04.2013
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic – Maria Camelia Botiş
Grefier –Teodora Giurgiu
S-a luat spre examinare cererea pentru deschiderea procedurii insolventei debitoarei SC AKV Trust, la solicitarea
acesteia în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

La ambele apeluri nominale făcute în cauză, se constată lipsa părţilor.


Procedura este legal îndeplinită, cauza fiind soluţionată fără citare, în baza art. 27 alin. 5 din Legea nr. 85/2006.
S-a făcut referatul cauzei, după care, în temeiul art.159 ind.1 Cod procedură civilă, tribunalul constată că este competent
general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.
Totodată, se constată că la dosarul cauzei s-a înregistrat oferte de preluare a poziţiei de administrator/lichidator judiciar
de către practicianul în insolvenţă Juris Insolvency SPRL.
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare, în baza actelor si probelor aflate la dosar.
Judecătorul sindic,
Deliberând, reţine că, prin cererea înregistrată la data de 4.04.2013 sub nr. de mai sus, debitoarea SC AKV Trust SRL a
solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii insolventei faţă de aceasta, apreciind că societatea se află în stare de
insolvenţă, precum si desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolventa Juris Insolvency SPRL.
În motivarea cererii, debitoarea a arătat în esenţă că intampina dificultati economice, constatând ca nu dispune de
fonduri bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile către creditorul bancar si către ceilalți creditori furnizori.
Valoarea datoriilor exigibile este de aproximativ 68.000 lei fata de creditorii chirografari, la care se adauga obligatii de
plata către banca de aproximativ 230.000 lei.
În drept, au fost invocate prevederile art. 27 din Legea nr. 85/2006.
Faţă de actele financiar-contabile depuse de către debitoare, judecătorul sindic constată că aceasta nu mai deţine
disponibil bănesc pentru a acoperi în totalitate datoriile, nemaiputând face faţă datoriilor sale exigibile, astfel încât,
cererea debitoarei este întemeiată, urmând a fi admisă ca atare.
În acest context, judecătorul sindic reţine incidenţa dispoziţiilor art. 27 alin.1 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora
debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr.
85/2006, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.
Văzând că cererea debitoarei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic, în
baza art. 32 din Legea nr. 85/2006, va admite cererea formulată de debitoare şi va dispune deschiderea procedurii
insolventei în formă simplificată împotriva acesteia.
În temeiul art. 34 coroborat cu art. 11 alin.1 lit. c din acelaşi act normativ, va desemna în calitate de lichidator judiciar
pe Juris Insolvency SPRL, la solicitarea debitoarei, lichidatorul judiciar provizoriu urmand a îndeplini atribuţiile prev.
de art. 25 din lege.
În temeiul art. 35 din lege stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele si informaţiile
prevăzute de art.28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Potrivit dispoziţiilor art. 47 alin.1 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va dispune ridicarea dreptului de
administrare al debitorului, iar în baza art. 18 alin.1 va dispune desemnarea administratorului special, în vederea
reprezentării intereselor asociaţilor.
Se va stabili în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a întocmi şi depune la dosar un raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă conform prev. art. 59 din Legea nr. 85/2006.
Conform art. 44 din lege, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate
informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum si lista cuprinzând plăţile si transferurile patrimoniale
efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
În temeiul art.48 alin.1 din lege, se va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu
dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 48
alin. 2 din Legea nr. 85/2006.
În baza art. 33 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar efectuarea notificărilor prev.
de art. 61 din Legea nr. 85/2006.
În temeiul art. 113 şi următoarele din Legea nr. 85/206 se va dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei si
îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
În baza prev. art.62 lit. b,c,d coroborat cu art. 73 al.3 din Legea nr.85/2006, se va fixa termenul limită pentru depunerea
cererilor de admitere a creanţelor la data de 20 mai 2013, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 31 mai 2013, si termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 14 iunie 2013.
În temeiul art.21 alin. 1 din Legea nr.85/2006, se va dispune în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune
rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor.
Potrivit art. 37 din Legea nr. 85/2006 se va dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie
se află sediul debitoarei si tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în
sarcina lichidatorului judiciar.
În temeiul art. 62 al.1 lit.a din Legea nr. 85/2006 se va fixa termen limită pentru depunerea opozitiilor la incheierea de
deschidere a procedurii pentru data de 7 iunie 2013, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 14
iunie 2013, sala 249, ora 11,00.
Pentru aceste motive, in numele legii, dispune:
Admite cererea formulata de debitoarea SC AKV Trust SRL, cu sediul în Cluj Napoca str. Virgil Fulicea nr.1 ap.2
jud.Cluj.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

Dispune deschiderea procedurii insolventei în formă simplificata împotriva debitoarei SC AKV Trust SRL,
J12/2238/2007.
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Juris Insolvency SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din
Legea nr. 85/2006.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele si informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1
din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.
Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor.
Stabileşte în sarcina lichidatorului obligaţia de a depune la dosar, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării
sale, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolventei debitoarei, cu menţionarea
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art.59 din Legea nr.85/2006.
Stabileşte în sarcina debitoarei/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile
cerute cu privire la activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile si transferurile patrimoniale făcute în cele
120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 108 ind. 1 alin. 1 pct. 2 lit. d) si e) Cod
proc. civ.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
lichidatorului sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.
Dispune în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 61 din Legea nr. 85/2006.
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 20 mai
2013, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la data de 31 mai 2013, si termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului
definitiv al creanţelor la 14 iunie 2013.
Dispune notificarea de către lichidator a intrării în procedura simplificată debitoarei, asociatilor, creditorilor, Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii, precum si publicarea în Buletinul
procedurilor de insolvenţă.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei si îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
Dispune comunicarea prezentei, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, şi tuturor
băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar.
Dispune în sarcina lichidatorului obligaţia de a depune rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale,
cu justificarea cheltuielilor.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotararea de deschidere a procedurii la data
de 7 iunie 2013, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 14 iunie 2013, sala 249, ora 11,00.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.
Pronunțata în ședința publica din data de 5 aprilie 2013.
Judecător Sindic: Grefier:
Maria Camelia Botis Teodora Giurgiu

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DELTA CON IMEX SRL, cod unic de înregistrare: 4683631
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului
Nr.: 79/12.04.2013
1.Dosar: nr. dosar 2511/118/2013 - Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic Luminiţa Dan;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Stradă Traian, Nr.31, Constanţa Număr de telefon 0241 – 551354. Programul
arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08.30 -12.30;
3.Debitor: SC Delta Con Imex SRL, sediul social: Mun. Constanţa, str. Meşterul Manole, nr. 89, Biroul nr.17,Parter,
Judeţ Constanţa, Număr de ordine în Registrul Comerţului J13/4387/1993, Cod unic de înregistrare CUI 4683631;
4. Lichidator judiciar: Omerali Gean – Cabinet Individual de Insolvenţă, Sediul: Strada Marinescu Dumitru, nr. 30, bl.
O, sc. B, et. 3, ap. 17, Atestat nr. 1B 1029, Tel/ Fax – 0241. 624555, Tel: 0722.641296,
E-mail: omeraligean@gmail.com;
5. Subscrisul: Omerali Gean – Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Delta
Con Imex SRL, conform încheierii nr. 468 / 22.03.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul nr. 2511/118/2013, în temeiul art. 109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei Notifică
6. Intrarea debitorului în faliment în procedura simplificată, conform încheierii nr. 468 / 22.03.2013 pronunţată de
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2511/118/2013 .
6.1. Debitorul SC Delta Con Imex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Delta Con Imex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei .
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.05.2013. În
temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii .
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
13.05.2013. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 27.05.2013 .
7. Adunarea creditorilor: Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de
17.05.2013,orele 16, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor.
8. Intrarea în faliment în procedura simplificată a debitorului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Constanţa.
Lichidator Judiciar, Omerali Gean – Cabinet Individual de Insolvenţă

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială JOBFISH SRL, cod unic de înregistrare: 24112028
Români Curtea de Apel Cluj Secţia a II-a Civilă,
De Contencios Administrativ si Fiscal
Piaţa Ştefan Cel Mare nr. 1
Dosar nr.8751/100/2010
Comunicare
emisă la:04.04.2013
Se comunică alăturat, copia deciziei civile nr.2559 pronunţată la data de 26.02.2013 de către Curtea de Apel Cluj în
dosar nr. privind dosarul nr. 8751/100/2010 pe debitoarea SC Jobfish SRL Baia Mare str. Minerva Nr.5 Jud.
Maramureş J24/1229/2008 CIF 24112028 spre comunicare părţilor şi participanţilor la procedura insolventei din
dosarul nr. 8751/100/2010 al Curţii de Apel Cluj, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă si pentru
efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comertului.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România Curtea de Apel Cluj Secţia a II-a Civilă,
De Contencios Administrativ si Fiscal
Dosar nr. 8751/100/2010
Decizie civilă nr. 2559/2013
Şedinţa publica de la 26 Februarie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Claudia Idriceanu
Judecător Danusia Puşcaşu
Judecător Axente-Irinel Andrei
Grefier Maria Niculina Ţâr
Pe rol, judecarea recursurilor declarate de pârâte Dumitrescu Eleonora Monica si Câmpian Vasile Gheorghe împotriva
sentinţei civilă nr.6364 din data de 24.10.2012 pronunţată în dosarul nr. 8751/100/2010 în contradictoriu cu intimata SC
Jobfish SRL prin Lg Insolv SPRL administrator judiciar având ca obiect Angajarea răspunderii conform art.138 din
Legea 85/2006.
La apelul nominal, făcut în cauză se prezintă av. Horaţiu Luţaş în reprezentarea intereselor recurentului Câmpian Vasile
Gheorghe cu împuternicire avocaţială aflată la fila 8 din dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
Recursul promovat de către recurenta, Dumitrescu Eleonora Monica nu este legal timbrat lipsind taxa judiciară de
timbru în valoare de 60 de lei si nu are aplicat timbru judiciar în valoare de 0,15 lei. Recursul declarat de recurentul
Câmpian Vasile Gheorghe este legal timbrat cu suma de 60 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru si are aplicat
timbru judiciar în valoare de 0,15 lei.
S-a făcut referatul cauzei ocazie cu care se învederează instanţei că pricina se află la primul termen de judecată pentru
care procedura de citare este legal îndeplinită, părţile litigante au solicitat judecarea pricinii în lipsă.
Curtea, din oficiu, în temeiul art.1591 alin.4 din C.pr. civilă, raportat la dispoziţiile art.8 din Legea nr.85/2006 constată
că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina.
Totodată, reţine că deşi legal citată recurenta ( fila 14) cu menţiunea achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 60
lei si a timbrului judiciar în valoare de 0,15 aferente judecării cererii formulate nu şi-a îndeplinit această obligaţie.
Motiv pentru care, invocă din oficiu, în temeiul art.137 C.pr. civilă coroborat cu art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997
excepţia nelegalei timbrări.
Reprezentantul recurentului Câmpian Vasile Gheorghe solicită admiterea excepţiei şi anularea recursului declarat de
Dumitrescu Eleonora Monica ca netimbrat.
În ceea ce priveşte recursul declarat de recursul Câmpian Vasile Gheorghe solicită admiterea acestuia, în principal
întemeiat pe dispoziţiile art.312 C.pr. civilă alin.3 si 5, instanţa de fond nu s-a pronunţat deloc în ceea ce priveşte fondul
cauzei. Mai arată că în faţa instanţei de fond a fost substituit, concluziile părţii nefiind reţinute. Raportat la cererea
subsidiară de casare cu trimitere, între asociaţi a existat o convenţie, recurentul trebuia să depună bani în societate.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

La solicitarea instanţei arată că recurentul avea şi calitatea de administrator având şi obligaţii legale, însă acestea au fost
delegate către Director. La fila 62 si 66 din dosarul cauzei este imposibilă predarea către lichidator a autoturismului. Nu
solicită acordarea de cheltuieli de judecată.
Curtea reţine cauza în pronunţare.
Curtea,
Prin sentinţa civilă nr. 6364/24.10.2012 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. 8751/100/2010 a fost
admisă acţiunea formulată si precizată de reclamanta LG Insolv SPRL Baia Mare, desemnat lichidator al SC Jobfish
SRL Baia Mare, împotriva pârâţilor Dumitrescu Eleonora - Monica si Câmpian Vasile – Gheorghe în calitate de
administratori statutari ai debitoarei SC Jobfish SRL Baia Mare, aflată în procedură şi, în consecinţă:
Au fost obligaţi pârâţii în solidar să suporte cu averea proprie, pasivul debitoarei falite reprezentând creanţele declarate
în faliment, în cuantum de 151.402 lei.
În considerente se reţine că prin acţiunea înregistrată sub nr. de mai sus şi precizată la filele 13. 16 si 42, lichidatorul LG
Insolv SPRL Baia Mare, desemnat în dosarul de faliment al debitoarei SC Jobfish SRL Baia Mare, a chemat în judecată
pe pârâţii Dumitrescu Eleonora - Monica si Câmpian Vasile – Gheorghe solicitând obligarea acestora la suportarea
pasivului neacoperit al debitoarei, al cărui cuantum este de 151.402 lei.
Prin sentinţa civilă nr. 1813 din 2.06.2010 pronunţată în dosar nr. 1349/100/2010, Tribunalul Maramureş a admis
cererea formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Baia Mare, dispunând deschiderea procedurii
generale de insolvenţă iar LG Insolv SPRL Baia Mare a fost desemnat administrator judiciar.
Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 5319 din 15 decembrie 2010 instanţa a dispus intrarea în procedura simplificată de
faliment a debitoarei Jobfish SRL Baia Mare si confirmarea în calitate de lichidator a administratorului judiciar
menţionat mai sus.
Prin sentinţa civilă nr. 1813 din 2.06.2010 pronunţată în dosar nr. 1349/100/2010, Tribunalul Maramureş a admis
cererea formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Baia Mare, dispunând deschiderea procedurii
generale de insolvenţă iar LG Insolv SPRL Baia Mare a fost desemnat administrator judiciar.
Intrarea în procedura simplificată de faliment a fost dispusă prin sentinţa civilă nr. 5319 din 15 decembrie 2010 iar
administratorul judiciar menţionat mai sus a fost confirmat în calitate de lichidator.
Deschiderea procedurii a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă iar pârâţii au fost notificaţi la adresa de
domiciliu cu care figurează în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Maramureş, pentru predarea gestiunii şi a
documentelor contabile ale societăţii.
În dosarul de faliment s-au înregistrat două declaraţii de creanţă din partea creditorilor Administraţia Finanţelor Publice
Baia Mare pentru suma de 151.392 lei si Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş pentru suma de 10 lei, totalul
masei credale fiind de 151.402 lei, aspect ce rezultă din tabelul definitiv al obligaţiilor societăţii aflat la fila 4.
Din rapoartele întocmite de lichidator rezultă că în ciuda demersurilor întreprinse, pârâţii în calitate de administratori
statutari, nu i-au pus la dispoziţie în termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii decât o parte din actele şi
documentele contabile ale societăţii, din analiza cărora rezultă faptul că societatea a mai efectuat operaţiuni si după luna
mai 2009, pentru care s-a predat ultima balanţă de verificare, aşa cum reiese din extrasele de cont şi din chitanţele
necontabilizate. Acestea reprezintă plăţi în numerar în valută în cuantum de 5.368 euro către furnizori, sumă achitată de
către directorul societăţii – Rona Cornel si plăţi în lei în sumă de 35.772,20 lei, din care 25.181,45 plată furnizori prin
virament, 6.045 lei ridicare numerar de către Dumitrescu Eleonora şi suma de 4.545,75 lei plată numerar către furnizori.
De asemenea, conform ultimei balanţe de verificare predate, aferentă lunii mai 2009, debitoarea a înregistrat
disponibilităţi în casierie în sumă de 194.992,16 lei şi mijloace de transport în valoare de 23.613,45 lei, disponibilităţi si
bunuri care nu au fost predate lichidatorului, situaţie în care în cauză sunt incidente prevederile art. 138 al. 1 lit. a din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, în baza cărora judecătorul – sindic
apreciază că pârâţii au folosit bunurile debitoarei în folosul acestora sau al altei persoane.
Aceste împrejurări au fost confirmate de lucrarea de expertiză contabilă efectuată în cauză de ec. Albişor Florea care a
mai reţinut că din documentele contabile reiese că societatea a desfăşurat o activitate neprofitabilă care a dus treptat la
acumulare de noi datorii şi, în final, la intrarea acesteia în încetare de plăţi, măsurile de creştere a preţului peştelui
neasigurând acoperirea cheltuielilor si rentabilizarea afacerii, împrejurare ce se încadrează în art. 138 lit. c din Legea
insolvenţei.
În condiţiile în care unele active nu au fost înregistrate în contabilitate, instanţa constată că aceasta nu a fost ţinută în
conformitate cu legea, că pârâţii au făcut să dispară unele documente contabile sau a ţinut o contabilitate fictivă,
respectiv au ascuns o parte din activul persoanei juridice aflată în procedură, lichidatorul fiind în imposibilitate să-l
valorifice conform atribuţiilor sale reglementate de Legea insolvenţei, ipoteză ce atrage aplicabilitatea art. 138 lit. d si e
din aceeaşi lege.
Apărarea pârâtului Câmpian Vasile Gheorghe în sensul că nu a desfăşurat acte de administrare nu poate fi primită având
în vedere că din aceeaşi expertiză precum şi din celelalte probe existente la dosar rezultă că ambii pârâţi, în calitate de
administratori cu drepturi si puteri egale au efectuat operaţiuni de încasări si plăţi în numerar, gestionarea efectivă a
numerarului nefiind organizată şi nici desfăşurată de o anumită persoană, astfel că în orice moment numerarul putea
exista la oricare dintre aceste persoane.
Din perspectiva celor de mai sus, au fost apreciate ca fiind nefondate şi apărările pârâtei Dumitrescu Eleonora, situaţie
în care tribunalul a considerat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 138 al. 1 lit. a, c, d si e din Legea 85/2006
privind procedura insolventei cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora la cererea administratorului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

judiciar sau a lichidatorului, judecătorul – sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitoarei, persoană juridică,
ajunsă în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere, precum si de orice altă persoană care
a cauzat starea de insolvenţă a debitoarei, dacă aceştia au folosit bunurile societăţii în folosul lor sau al altor persoane
fizice sau juridice, au dispus, în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la
încetarea de plăţi, au ţinut o contabilitate fictivă, nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea sau au făcut să
dispară unele documente contabile, respectiv au ascuns o parte din activul persoanei juridice.
Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, acţiunea formulată şi precizată a fost apreciată întemeiată şi a fost
admisă ca atare, în baza prevederilor art. 11 lit. g raportat la art. 138 al. 4 din legea menţionată anterior, cu consecinţa
obligării în solidar a pârâţilor la suportarea pasivului debitoarei – falite.
Împotriva sentinţei a declarat recurs Câmpian Vasile Gheorghe, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii şi
trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Maramureş.
În subsidiar pe fondul cauzei, în măsura în care nu va fi admis motivul de recurs arătat la pct. 1, în conformitate cu
prevederile art. 304 pct. 9 precum şi cele ale art. 3041, din Codul de procedură civilă, solicită admiterea recursului,
modificarea în parte a sentinței atacate în sensul, respingerii ca nefondate a acțiunii în răspundere fată de recurentul-
pârât Câmpian Vasile Gheorghe.
În motivarea recursului solicită casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanțe.
Prin cererea în probaţiune depusă la termenul de judecată din 7.09.2011 recurentul-pârât a solicitat judecătorului sindic
pe lângă proba cu înscrisuri si cu expertiza contabilă si proba interogatoriul pârâtei Durnitrescu Eleonora şi cu audierea
martorului Rona Cornel Eugen directorul societăţii debitoare.
Prin Încheierea de şedinţă din 30.11.2012 instanţa de fond a admis proba cu expertiza contabilă si a prorogat
pronunţarea asupra celorlalte probe solicitate de recurentul-pârât.
După efectuarea expertizei şi după soluţionarea obiecţiunilor la expertiză instanţa de fond a lăsat cauza în pronunţare
fără a decide în nici un fel cu privire la celelalte probe solicitate.
În motivarea hotărârii atacate, judecătorul-sindic s-a limitat să reitereze o parte din argumentele formulate de
lichidatorul judiciar fără să arate care sunt motivele pentru care înlătură probaţiunile solicitate de recurentul-pârât sau
fără să se pronunțe asupra probei cu interogatoriul si asupra probei testimoniale solicitate.
Întrucât în cuprinsul hotărârii atacate, judecătorul-sindic nu a făcut nici o referire la aceste apărări invocate de către
recurentul-pârât, concluzia ce se desprinde este că aceste apărări nu au fost analizate deloc de către judecătorul sindic.
Prin probele solicitate recurentul pârât dorea să facă dovada faptului că toate activităţile de administrare a societăţii
debitoare au fost efectuate exclusiv de către pârâta Dumitrescu Eleonora şi directorul societăţii debitoare Rona Cornel
Eugen, şi că recurentul-pârât s-a limitat doar la activitatea de finanţare a societăţii debitoare.
Potrivit art.261 alin. I Cod procedura civilă, hotărârea instanţei de fond trebuie să cuprindă, între altele, motivele de fapt
si de drept care au format convingerea instanţei şi cele pentru care au fost înlăturate susţinerile părţilor.
Acest text a consacrat principiul potrivit căruia hotărârile trebuie să fie motivate sub toate aspectele, iar nerespectarea
acestui principiu constituie motiv de casare potrivit art.304 pct. 7 Cod procedura civilă, rolul textului fiind acela de a se
asigura o bună administrare a justiţiei şi pentru a se putea exercita controlul judiciar de către instanţele superioare.
De altfel, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului subliniază rolul pe care motivarea unei hotărâri îl are pentru
respectarea art. 6 paragraf I din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi arată că dreptul la un proces echitabil nu
poate fi cOllsiderat efectiv decât dacă susținerile părților sunt examinate de către instanţă, aceasta având obligația de a
proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă sau cel puțin de a le aprecia.
A nu prezenta argumentele pentru care au fost înlăturate susţinerile părţilor, echivalează cu o necercetate a fondului
cauzei, motiv pentru care în conformitate cu prevederile art. 312 alin. 3 şi alin. 5 din Codul de procedură civilă se
impune, casarea hotărârii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.
Recurentul arată că pe fond hotărârea atacată este dată cu aplicarea greșită a art. 138 din legea 85/2006.
Instanţa de fond nu a analizat răspunsurile date de expert la obiecţiunile formulate de recurentul-pârât, răspunsuri din
care rezultă cu claritate următoarele:
Faptul că recurentul-pârât nu a efectuat alte operaţiuni băneşti în afara depunerilor şi ridicărilor de numerar în conturile
societăţii. Faptul că fiecare depunere efectuată de recurentul-pârât în contul de valută al societăţii corespunde cu
efectuarea unei plăţi către un beneficiar extern în aceeaşi zi. Faptul că toate operaţiunile de după 31.05.2009 au fost
efectuate de către pârâta Dumitrescu Eleonora şi Rona Cornel Eugen. Toate aceste elemente conduc la concluzia că
recurentul pârât nu a întreprins niciuna din activităţile prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a-g din Legea 85/2006, astfel că
în mod greşit instanţa de fond a apreciat că si pârâtul recurent se face vinovat de pasivul debitoarei în insolvenţă.
Conform convenției încheiate cu pârâta Dumitrescu Eleonora Monica si cu fiul acesteia Rona Cornel Eugen, convenţie
ce poartă dată certă sub nr. 65 din 1.10.2008, pârâtul Câmpian Vasile Gheorghe a intrat în SC Jobfish SRL ca asociat si
administrator cu scopul de a asigura finanţarea temporară a activităţii societăţii.
În acest sens aşa cum rezultă din expertiza contabilă efectuată în cauză, pârâtul Câmpian nu a efectuat acte de
administrare cu excepţia depunerilor şi ridicărilor de numerar în contul bancar al societăţii. Depunerile au fost făcute de
pârâtul Câmpian în contul de euro al societăţii şi corespund cu efectuarea plăţilor la furnizorii externi pentru
achiziţionarea mărfurilor.
Rezultă din conţinutul expertizei contabile că pârâtul Câmpian a efectuat depuneri de 558.962 lei si a efectuat retrageri
de 457.300 lei rezultând o diferenţă de 101.662 lei. Întrucât pârâtul nu şi-a putut retrage din societate nici măcar sumele

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

depuse, la data de 27.03.2009 a preluat o parte din actele contabile ale societăţii debitoare, fapt ce rezultă din procesul-
verbal încheiat în acest sens.
Operaţiunile efectuate după data de 31.05.2009 si până la deschiderea procedurii de insolvenţă inclusiv plata în numerar
a unui creditor în sumă de 5.369 euro efectuată după deschiderea procedurii respectiv la 13.04.2010, au fost efectuate
exclusiv de către pârâta Dumitrescu Eleonora fapt ce rezultă cu certitudine din răspunsul la pct. 10 din suplimentul la
expertiză efectuat în cauză.
Prin adresa comunicată pârâtei Dumitrescu Eleonora la data de 2.02.2011 pârâtul a solicitat clarificarea situaţiei
debitoarei SC Jobfish SRL dar fără nici un rezultat.
În concluzie nu se poate susţine că pârâtul Câmpian ar fi contribuit la insuficienţa activului pentru acoperirea pasivului
deoarece acesta a efectuat în exclusivitate doar depuneri şi retrageri în contul de euro şi respectiv de lei al societăţii
debitoare, depunerile depăşind cu peste 100.000 lei retragerile.
Cu privire la autoturismul marca Renault Laguna cu nr. de înmatriculare MM- 07-REW arată că pârâtul este în
imposibilitate de a preda acest bun lichidatorului deoarece prin Ordonanţa din 17.08.2010 emisă de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 21751PI2008 s-a dispus sechestrarea acestuia.
Fapta de folosire a bunurilor societăţii arătată la art. 138 alin. lit. a trebuie să fi contribuit la insuficienţa activului pentru
acoperirea pasivului şi prin urmare trebuie să se probeze că persoana chemată să răspundă a contribuit prin fapta sa
culpabilă la ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă.
Simpla existenţă a unui vehicul nu antrenează răspunderea recurentului-pârât impunându-se dovedirea elementelor
răspunderii civile delictuale. La fel ca în cazul răspunderii delictuale pentru fapta proprie întemeiata pe ari. 1.357 -
1.358 Cod civil si în ipoteza răspunderii delictuale comerciale reglementate de art. 138 din Legea 85/2006, lichidatorul
judiciar este dator ă probeze săvârşirea faptei ilicite determinate, vinovăţia autorului faptei, raportul de cauzalitate dintre
faptă si prejudiciu si cuantumul pagubei produse, datoria delictului comercial.
Împotriva sentinţei a declarat recurs şi Dumitrescu Eleonora Monica, solicitând casarea sentinţei.
În motivarea recursului recurenta arată că examinând actele si lucrările dosarului de fond a Tribunalului Maramureș, în
raport de lipsa criticilor şi de prevederile legale aplicabile, instanţa va trebui sa constate recursul ca fondat pentru
următoarele considerente:
Din analiza sentinţei atacate raportat la obiectul cererii, raportat la motivarea acţiunii în fapt şi în drept, instanţa de
recurs va trebui sa constate că hotărârea pronunţată de instanţa de fond este nelegală pentru următoarele argumente.
Instanţa de fond nu a stabilit, pe fond, cu claritate obiectul şi cauza cererii respectiv temeiul de drept al cererii de
chemare în judecată.
Instanţa nu a manifestat un rol activ în judecarea cauzei. Instanţa de fond nu a cercetat fondul cauzei. Prin modul în care
a fost motivată hotărâre a rezultă de fapt că instanţa prin recercetarea fondului cauzei, nu a dat o soluţie corecta.
Din considerentele sentinţei atacate, rezultă că practic hotărârea dată este contradictorie si practic nu este motivată.
Motivarea hotărârii este contradictorie si nu rezultă clar care sunt motivele de fapt şi de drept care au format
convingerile judecătorului pentru a pronunţa soluţia respectivă.
În esenţă, se constată că hotărâre a atacată s-a dat cu nerespectarea prevederilor legale si cu aplicarea incorecta a legii.
Examinând recursul declarat de recurenta Dumitrescu Eleonora Monica, instanţa îl va anula ca netimbrat pentru
următoarele considerente:
Dovada de îndeplinire a procedurii de citare confirmă împrejurarea că recurentei i-a fost adusă la cunoştinţă obligaţia de
achitare a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar în conformitate cu dispoziţiile art.19 din Legea nr.146/1997.
Acţiunile si cererile introduse la instanţele judecătoreşti [...] sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în
prezenta lege, si se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani potrivit
prevederilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
Dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru statuează: Cererile pentru exercitarea
apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din: taxa datorată pentru cererea sau
acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţă.
Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în
momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai
mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. în cazul când se
micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru
se percepe la valoarea iniţială, fără a se ţine seama de reducerea ulterioara.
Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii în
conformitate cu prevederile art.20 alin 3 din Legea nr 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
Curtea Constituţională prin Decizia nr. 935 din 18 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a statuat că accesul liber la justiţie nu înseamnă că
acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit şi în acest sens s-a reţinut că art. 21 din Constituţie nu instituie nici o
interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi echitabil ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea
desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. De asemenea, Curtea a
constatat că dispoziţiile Legii nr. 146/1997 nu aduc atingere statului de drept, democratic si social, demnităţii omului,
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului aminteşte, în cauza Weissman si alţii contra România, că nu a negat niciodată
că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

persoane la un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky, citat mai sus, pag. 80-81, §§ 61 şi următoarele, şi Kreutz).
Constatând că recurenta, deşi legal citată cu menţiunea de a achita taxă judiciară de timbru si timbru judiciar, nu a
îndeplinit obligaţia de plată până la termenul stabilit, astfel că urmează a se aplica sancţiunea anulării recursului în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
Examinând recursul declarat de Cîmpian Vasile Gheorghe, instanţa reţine următoarele:
Conform dispoziţiilor art.138 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul debitorului
persoană juridică ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către membrii organelor de supraveghere din cadrul
societăţii sau de conducere, precum si de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului.
Cazurile de responsabilitate sunt limitate la comiterea faptelor prevăzute în aliniatul 1 al art.138 lit.a-g. Natura juridică a
răspunderii membrilor organelor de conducere şi control decurge din natura raporturilor dintre aceste persoane si
societate, fiind vorba de o răspundere civilă, patrimonială, iar sursa obligaţiei încălcate determină natura răspunderii, în
timp ce încălcarea unei obligaţii decurgând din contractul de mandat – cuprins în actul constitutiv – atrage răspunderea
contractuală a administratorului, iar încălcarea unei obligaţii legale atrage răspunderea delictuală a administratorului.
În cazul în care administratorii încalcă dispoziţiile prevăzute de Legea nr.31/1990 sau alte legi incidente ori săvârşesc în
exercitarea mandatului fapte de natură a crea prejudicii, suntem în prezenţa unei răspunderi civile delictuale. În situaţia
în care administratorii nu-şi îndeplinesc sau îşi îndeplinesc în mod necorespunzător mandatul încredinţat de acţionari
prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunărilor generale se va putea angaja răspunderea acestora pe tărâm
contractual.
Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere şi conducere, presupune constatarea îndeplinirii unor
condiţii, respectiv prejudicierea creditorilor, existenţa raportului de cauzalitate dintre faptă si prejudiciu şi respectiv
culpa personală a celui faţă de care se antrenează răspunderea.
Prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea încasării creanţelor scadente din cauza ajungerii debitoarei în
insolvenţă, definită de art.3 ca fiind acea stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizează prin insuficienţa
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Constatarea stării de insolvenţă constituie o condiţie
pentru angajarea răspunderii, dat fiind faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente faţă de către creditori
şi implicit prejudicierea acestora.
Referitor la raportul de cauzalitate textul legal, dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006, impun condiţia ca fapta
membrilor organelor de supraveghere şi conducere ori fapta oricărei alte persoane să fi contribuit la ajungerea societăţii
în stare de insolvenţă, prejudiciind astfel societatea şi indirect creditorii săi.
Fapta trebuie să fi produs starea de insolvenţă, respectiv încetarea plăţilor.
Vinovăţia poate îmbrăca forma culpei sau a intenţiei şi trebuie să fi existat la data săvârşirii faptei. În măsura în care
culpa îmbracă forma intenţiei, unele din faptele enumerate constituie de altfel infracţiuni.
Procedura de antrenare a răspunderii este reglementată de art.138 din Legea nr.85/2006. Răspunderea poate fi antrenată
pentru întregul prejudiciu produs prin fapta săvârşită, prejudiciu ce se raportează la întreaga masă a creditorilor.
Răspunderea administratorului este angajată în orice situaţie în care contractul de mandat este încălcat printr-o faptă
culpabilă.
Culpa administratorului se apreciază după tipul abstract – culpa levis în abstracto, din aceste motive aflându-se în faţa
unei culpe prezumate de unde derivă si obligativitatea administratorului de a răsturna prezumţia de culpă, sarcina probei
aparţinându-i.
Lichidatorul judiciar şi-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile art. 138 lit. a, c, d şi e din Legea nr.
85/2006.
Potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006, în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59 alin. 1,
sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului,
persoană juridică ajunsă în stare de insolvenţă să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere
din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului prin una din faptele
enumerate la lit. a-g din acelaşi aliniat.
Potrivit art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006, poate fi antrenată răspunderea materială a persoanelor cărora le e
imputabilă apariţia stării de insolvenţă dacă a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau
în cel al unei alte persoane”, c) au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care duce în mod vădit persoana
juridică la încetare de plăţi, au deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv
pasivul acesteia” şi d) au ţinut o contabilitate fictivă, nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea sau au făcut să
dispară unele documente contabile”.
Active ale societăţii nu au fost, nici până în prezent predate lichidatorului ori justificate într-un anume fel. Autoturismul
societăţii cu o valoare înregistrată de 23.613 lei ar fi la administratorul Câmpian Vasile, iar numerarul aflat, potrivit
contabilităţii, în casa 194.996 lei la data de 31.05.2009 si 196.946 lei în prezent, potrivit luării în calcul si a unor
documente depuse lichidatorului privind perioada de după 31.05.2009, date neînregistrate în contabilitate, nu este
justificat si nici predat lichidatorului.
Pentru mărfuri preluate de la o altă societate comercială, s-a achitat preţul de vânzare, respectiv preţul ştiut că e acceptat
pentru vânzare, societatea neputând astfel încasa adaosul comercial, adaos care a revenit altei persoane juridice.
Fapta administratorului statutar de a nu preda bunurile care ar fi trebuit să existe în patrimoniul debitoarei la data
deschiderii procedurii insolventei pentru a fi valorificate în procedura şi sumele distribuite creditorilor creează
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

prezumţia că acestea au fost valorificate în interes personal de administratorul statutar al debitoarei.


In aceste circumstanţe, faptele administratorilor statutari ai debitoarei cad sub incidenţa disp.art.l38 alin.l lit.a, c, d şi e
din Legea nr. 85/2006, respectiv au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folos propriu sau în cel al unei
alte persoane, sau au deturnat şi au ascuns o parte din activul persoanei juridice, fapte care au cauzat intrarea debitoarei
în procedura insolvenţei.
Din actele de la dosar rezultă că funcţionarea societăţii nu s-a desfăşurat în condiţii de legalitate, pârâţii în exercitarea
funcţiei de administratori statutari cu puteri depline au încălcat dispoziţii legale din Legea nr. 31/1990 raportat la art.
138 alin. 1 lit. a, c, d şi e din Legea nr. 85/2006 referitoare la gestionarea societăţii comerciale deturnând utilizarea
bunurilor şi a banilor din trezoreria debitoarei de la scopul lor firesc şi legal într-o utilizare frauduloasă în interes
propriu.
Prin urmare, dovada legăturii dintre fapta ilicită, culpabilă a administratorului societăţii debitoare este dovedită, astfel
că cererea formulată în condiţiile art.138 alin.1 lit. a, c, d şi e a fost admisă în mod legal.
După data de 31.05.2009 au avut loc operaţiuni si au fost întocmite documente, însă acestea nu au fost înregistrate în
evidenţa contabilă a societăţii şi nu s-au întocmit şi prezentat situaţiile contabile şi corespunzător nici situaţiile activelor
şi pasivului societăţii până la intrarea în incapacitate de plată.
Dacă actele contabile ar fi existat nu există nici un motiv justificat pentru care acestea să nu fie predate lichidatorului
judiciar, mai ales în condiţiile în care nepredarea actelor contabile îndeplineşte şi cerinţele constitutive ale unei
infracţiuni speciale reglementate de art. 147 din Legea nr. 85/2006 si angajează în consecinţă răspunderea penală a
fostului administrator statuar. Din faptul nepredării actelor contabile instanţa prezumă într-o manieră legală că aceste
acte nu sunt predate pentru că nu există, iar în final nu există pentru că nu au fost ţinută contabilitatea în conformitate cu
legea, faptă prevăzută în enumerarea limitativă de la art. 138 din Legea nr. 85/2006.
Condiţia ţinerii evidenţei contabile este o obligaţie stabilită în sarcina administratorilor societăţii de Legea nr. 31/1990
care în art. 79 lit. c stabileşte că administratorii sunt solidar răspunzători de societate pentru existenţa registrelor cerute
de lege şi corecta lor ţinere, iar art. 11 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată prevede că răspunderea pentru
organizarea si conducerea societăţii revine administratorilor.
Neţinerea contabilităţii nu face posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi face insesizabilă starea
de insolvenţă care poate să apară la un moment dat, aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi ţinute
corect, care ar permite administratorilor să ia măsurile necesare pentru prevenirea unei astfel de situaţii.
În aceste condiţii există un raport de cauzalitate direct între neţinerea contabilităţii şi starea de insolvenţă, deoarece o
activitate economică care nu se reflectă în nici un act contabil are un scop străin legii, nu poate fi evidenţiată, analizată
sau ameliorată şi se îndreaptă inevitabil spre insolvabilitate.
Mai mult, în cauză s-a dispus si efectuarea unei expertize care confirmă cele reţinute de instanţa de fond.
Din conturile bancare s-au efectuat ridicări de numerar de către administratorii societăţii într-un număr de 82 cazuri, din
care Dumitrescu Eleonora de 28 ori, iar Câmpian Vasile de 54 de ori.
Situaţia consemnată îndreptăţeşte concluzia că sunt îndeplinite condiţiile reglementate de Legea insolventei nr. 85/2006,
art. 138 al.1 lit. d, respectiv nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea”.â
La data de 13.04.2010 s-a plătit suma de 22.277 (5.369 euro) creditorului Nyugato din Ungaria, situaţie consemnată în
raport.
De asemenea, expertul desemnat în cauză confirmă faptul că societatea a desfăşurat o activitate neprofitabilă care a dus
la acumularea de datorii cu consecinţa ajungerii în incapacitate de plăţi.
Hotărârea recurată este motivată în fapt şi în drept, soluţia având la bază actele si probele de la dosar, inclusiv proba
ştiinţifică a expertizei contabile.
Pârâtul recurent a solicitat la fond încuviinţarea probei testimoniale şi a interogatoriului, instanţa a prorogat discutarea
lor, încuviinţând proba cu expertiza, după efectuarea căreia pârâtul nu a stăruit în administrarea altor probe.
Niciunul din motivele de recurs nu este fondat, nefiind circumscris prevederilor art. 304 Cod proc.civ. anterior.
Pentru considerentele sus arătate, instanţa în baza art.312(1) Cpr.civ. anterior, va respinge ca nefondat recursul.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide :
Respinge recursul declarat de Câmpian Vasile Gheorghe împotriva sentinţei civile nr.6364 din 24.10.2012, pronunţată
în dosarul nr. 8751/100/2010 al Tribunalului Maramureş pe care o menţine în întregime.
Anulează ca netimbrat recursul declarat de Dumitrescu Eleonora Monica împotriva aceleiaşi sentinţe.
Decizia este irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică din 26.02.2013.
Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,
Claudia Idriceanu Danusia Puşcaşu Axente Irinel Andei Maria Niculina Ţâr

Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CROMA GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 12683209
Număr dosar: 6051/84/2012, Tribunalul Sălaj, Judecător sindic Dărăban Patriţiu
Lichidator judiciar: Izoinsolv IPURL Zalău societate profesională de insolvenţă, înscrisă în Registrul societăţilor
profesionale cu numărul 0307, localitatea Zalău, judeţul Sălaj, strada Corneliu Coposu, numărul 100/A, cod fiscal
21448709
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7143/19.04.2013

Debitor: SC Croma Grup SRL, cu sediul în sat Crişeni,comuna Crişeni, numărul 148, județul Sălaj, cod unic de
înregistrare 12683209, număr de ordine în Registrul Comerţului J31/31/2000.
Depunem:
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor SC Croma Grup SRL
Număr 486 din 08.04.2013
procent
Data Suma Suma Categoria
Nr. Creditor Adresa din
înregistrării solicitată acceptată creanţei
total %
Crişan Adriana, Crişeni, numărul 150,
1 salariat judeţ Sălaj 11.01.2013 11059 11059 Salarială 2,64
Crişeni, numărul 150,
2 Crişan Ioan, salariat judeţ Sălaj 11.01.2013 5476 5476 Salarială 1,31
Zalău, str. C.
Coposu,bl. 1,ap. 9,
3 Hodiş Claudia jud. Sălaj 11.01.2013 12372 7460 Salarială 2,96
Lupoaia, număr 33,
4 Ţicle Pamfil judeţ Sălaj 11.01.2013 4350 4350 Salarială 1,04
Perneş Ciprian Crişeni, număr 310,
5 Flavius judeţ Sălaj 11.01.2013 3857 3857 Salarială 0,92
Cizer, numărul 438,
6 Roşca Nicolae judeţ Sălaj 11.01.2013 6788 6788 Salarială 1,62
Zalău,str.
T.Vladimirescu,bloc
Dalia,apartament 37,
7 Balmus Gheorghe judeţ Sălaj 11.01.2013 6788 6788 Salarială 1,62
Slaviteşti, judeţ
8 Ion Daniel Vâlcea 11.01.2013 3604 3604 Salarială 0.86
9 Andreiana Marcel Susani, judeţ Vâlcea 11.01.2013 6788 6788 Salarială 1,62
10 Madem Claudiu Ion Băbeni, judeţ Vâlcea 11.01.2013 3604 3604 Salarială 0,86
Cizer, număr 430,
11 Gaga Viorel Ioan judeţ Sălaj 11.01.2013 1803 1803 Salarială 0,43
Gaga Nicolae Cizer, număr 430,
12 Ovidiu judeţ Sălaj 11.01.2013 1965 1965 Salarială 0,47
Cizer, număr 429/A,
13 Rada Victor Viorel judeţ Sălaj 11.01.2013 506 506 Salarială 0,12
Georgescu Ion Scoreiu, număr 207,
14 Dragoş judeţ Sibiu 11.01.2013 506 506 Salarială 0.12
Voica Petrişor Scoreiu, număr 366,
15 Vasile judeţ Sibiu 11.01.2013 506 506 Salarială 0,12
Condruz Constantin Scoreiu, număr 366/A,
16 Ionuţ judeţ Sibiu 11.01.2013 14046 14046 Salarială 3,36
Zalău, Piaţa Iuliu
17 DGFP Sălaj Maniu, numărul 15 18.12.2012 253.838 253.838 Bugetară 54.5
Chirografară-
Crişan Adriana, Crişeni, numărul 150, creanţe
18 asociat judeţ Sălaj 04.01.2013 56.792 56.792 asociate 13,57
Sibiu, strada Aurel
SC Sca. Mo. Ter Decei, numărul 8,
19 SRL scara B, apartament 8 04.01.201371.079,79 71.079,79 Chirografară 16,98
Total 465.727,80 465.727,80 100
Lichidator judiciar, Izoinsolv IPURL prin economist Cacaină Viorica

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7143/19.04.2013, conţine 22 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22