Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7153 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea comercială ROMBRENDA TRANS SRL ..................................................................................................... 2

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială CASH-FLOW SRL ..................................................................................................................... 3
2. Societatea comercială ODETTE SRL ............................................................................................................................. 4

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 5


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială AUTO DAVI TRANS SRL ........................................................................................................ 5
2. Societatea comercială CASA KRAUSS SRL ................................................................................................................. 6
3. Societatea comercială COMIR GRUP SRL.................................................................................................................... 7
4. Societatea comercială DOM TELEVISION SRL ........................................................................................................... 8
5. Societatea comercială LIVIANDRE PRODCOM SRL .................................................................................................. 9
6. Societatea comercială NG BUSINESS DEVELOPMENT SRL .................................................................................. 10

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială LACOSIN SRL ......................................................................................................................... 11
2. Societatea comercială MANS EUROCONSTRUCT SRL ........................................................................................... 11
3. Societatea comercială WELCOME TO PARADISE SRL ........................................................................................... 13

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială MISILV SRL ............................................................................................................................ 14

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 16
Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială ADRA SRL ............................................................................................................................... 16

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 16


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea comercială EDIAUROR COM SRL............................................................................................................ 16
2. Societatea comercială MINOR EXIM SRL .................................................................................................................. 18

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială J.T.V. VINATORUL TRANS COMIMPEX SRL .................................................................... 20
2. Societatea comercială JUMBO ELA TRANS SRL ...................................................................................................... 21
3. Societatea comercială PAFSAN SRL ........................................................................................................................... 21
4. Societatea comercială UNO PRODUCT SRL .............................................................................................................. 22

Județul Bistriţa-Năsăud
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROMBRENDA TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 12449900
Raport intocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului, pe perioada octombrie 2012 – februarie 2013.
Numarul 171 din data de 26.02.2013
Date privind dosarul: Număr dosar 2030/112/2009, Tribunalul Bistriţa–Năsăud, secţia aII-a civila de contencios
administrativ şi fiscal. Debitor SC Rombrenda Trans SRL, cod de identificare fiscală 12449900, sediul social în str.
Principala nr. 36/A sat Domnesti, com. Mariselu, jud. Bistriţa–Năsăud, număr de ordine în registrul comerţului
J06/314/1999. Creditori: Muresan Marius Paul, Echim Doru-Dumitru, Raiffeisen Bank SA Bucureşti, Administratia
Finantelor Publice a mun. Bistrita, Primaria Bistrita, ITM Bistrita-Nasaud, AVAS Bucureşti, SC Vb Leasing Romania
Ifn SA şi SC Vbl Broker de Asigurare SRL Bucureşti. Lichidator judiciar SCP Consult Management Uv IPURL, cod de
identificare fiscală 20822227, Bd Decebal, nr.9, sc B, et.1, ap.27, jud. Bistriţa-Năsăud, număr de înscriere în tabloul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

practicienilor în insolvenţa RFO II 0172/31.12.2006, tel./fax 0363 – 566.977, reprezentată de Ec. Urs Vasile. În calitate
de lichidator judiciar al SC Rombrenda Trans SRL cu sediul în com. Mariselu, str. Principala, nr. 36/A sat. Domnesti,
jud. Bistriţa – Năsăud, desemnat prin Sentinţa Comercială nr. 2103/2010 din data de 21.12.2010 pronunţată în dosarul
2030/112/2009, în temeiul prevederilor art. 21 alin (1) din Legea 85/2006, prezentăm mai jos următorul:
Raport
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor în perioada octombrie 2012 – februarie 2013 şi justificarea cheltuielilor
efectuate în condiţiile art. 121 alin (1) şi art. 123 din Legea nr. 85/2006. Am publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 15.335 din data de 31.10.2012 raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor,
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin.1 şi art.123 în perioada noiembrie mai – octombrie 2012.
Nici pana la aceasta data nu am reusit vizionarea bunurilor şi evaluarea acestora, reprezentantii debitoarei fiind plecati
din tara. în situatia în care nu vom intra în posesia bunurilor pana la data de 15 martie, termen stabilit telefonic cu
reprezentantii debitoarei, vom formula o actiune în raspundere impotriva acestora. Solicitam acordarea unui nou termen
pentru finalizarea raportului de evaluare şi convocarea adunarii creditorilor în vederea aprobarii raportului de evaluare,
a regulamentului de vanzare şi a propunerilor privind modalitatile de vanzare sau formularea unei actiuni în raspundere.
Practician în insolvenţă, ec. Urs Vasile.
Județul Braşov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CASH-FLOW SRL, cod unic de înregistrare: 15746107
România, Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă - De Contencios Administrativ şi Fiscal
Bd. 15 Noiembrie nr. 45
Dosar nr. 10234/62/2012
Comunicare
Sentinţa civilă nr. 663/sind din 18.03.2013
Emisă la 28.03.2013
SC Cash Flow SRL, cu sediul în Braşov, str. Toamnei, nr. 2, bl. 1, sc. A, ap. 26, jud. Braşov, număr de înmatriculare în
Registrul Comerţului J08/1805/2003, cod de identificare fiscală 15746107, Administraţia Finanţelor Publice Braşov ,
Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7
Se comunică Sentinţa Civilă nr. 663/sind din 18.03.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov – Secţia a II a civilă – de
Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe debitoarea SC Cash Flow SRL, cu sediul în Braşov, str. Toamnei, nr. 2,
bl. 1, sc. A, ap. 26, jud. Braşov, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J08/1805/2003, cod de identificare
fiscală 15746107.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România, Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă - De Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 10234/62/2012
Sentinţa civilă nr. 663/sind
Şedinţa publică din data de 18.03.2013
Judecător Sindic - Silviu Oprea
Grefier – Mariana Ghimpu
Pe rol fiind continuarea procedurii simplificată a falimentului a debitoarei. SC Cash Flow SRL.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa lichidatorului Info Dip Insolvency SPRL, debitoarei SC
Cash Flow SRL şi creditoarei Administraţia Finanţelor Publice Braşov.
Procedura de citare legal îndeplinită prin publicarea citaţiei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3189 din
21.02.2013.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că s-au depus la dosarul cauzei prin
registratura instanţei tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei afişat la uşa instanţei la data de 07.02.2013 conform
procesului verbal anexat, raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă prevăzut
de art. 59 din Legea nr. 85/2006, raportul final de activitate a lichidatorului afişat la uşa instanţei la data de 04.03.2013
conform procesului verbal anexat, situaţia cheltuielilor finale, raportul nr. 2 de activitate, prin care se solicită aprobarea
raportului final de activitate, închiderea procedurii în temeiul art. 131 din lege, cu plata onorariului şi cheltuielilor de
procedură din contul de lichidare, raportul fiind însoţit de dovada publicării raportului în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 4294 din 11.03.2013, raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de
insolvenţă prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2006 în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4340 din 11.03.2013,
dovada comunicării şi depunerii raportului final spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, situaţia
cheltuielilor, dovada publicării tabelului preliminar al obligaţiilor debitoarei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
1299 din 23.01.2013, după care:
Faţă de actele şi lucrările de la dosarul cauzei instanţa rămâne în pronunţare asupra aprobării raportului final de
activitate şi închiderea procedurii.
Judecătorul sindic,
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 10234/62/2012, lichidatorul Info Dip Insolvency
SPRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului faţă de debitoarea SC Cash Flow SRL.
Prin Sentinţa civilă nr. 2446/sind din 12.11.2012 a fost deschisă procedura falimentului faţă de debitoare.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Prin rapoartele întocmite în cauză lichidatorul judiciar a arătat faptul că debitoarea nu îşi mai desfăşoară activitatea la
sediul social, iar în patrimoniul acesteia nu există bunuri care, valorificate, să ducă la acoperirea cheltuielilor de
procedură şi a creanţelor şi creditoarea nu s-a oferit să avanseze sumele corespunzătoare continuării procedurii.
Având în vedere cele de mai sus, şi considerând că în speţă, în raport cu dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006,
continuarea procedurii nu mai este posibilă, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii insolvenţei deschise
faţă de debitoare şi va dispune radierea acesteia din Registrul Comerţului Braşov.
Onorariul lichidatorului judiciar va fi achitat conform art. 4 din L. nr. 85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar INFO - DIP INSOLVENCY SPRL.
Admite raportul final.
În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006.
Dispune închiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea SC CASH FLOW SRL, cu sediul în Braşov, str. Toamnei,
nr. 2, bl. 1, sc. A, ap. 26, jud. Braşov, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J08/1805/2003, cod de
identificare fiscală 15746107.
Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului.
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidator şi pe celelalte persoane participante la procedură de orice îndatoriri şi responsabilităţi, cu privire
la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei.
În baza art. 11 alin. (1) lit. c combinat cu art. 4 alin. (4) şi 5 din Legea nr. 85/2006,
Încuviinţează plata unei retribuţii lichidatorului judiciar INFO - DIP INSOLVENCY SPRL în sumă de 1.000 lei+TVA
şi 280,60 lei, sume ce urmează a fi suportate din fondul de lichidare.
Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Definitivă.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 18.03.2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Silviu Oprea Mariana Ghimpu

2. Societatea comercială ODETTE SRL, cod unic de înregistrare: 1096500


România, Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă - De Contencios Administrativ şi Fiscal
Bd. 15 Noiembrie nr. 45
Dosar nr. 9397/62/2012
Comunicare sentinţa civilă nr. 660/sind din 18.03.2013
Emisă la 27.03.2013
SC Odette SRL, Braşov, str. De Mijloc, nr. 146, , J08/2131/1991,1096500, Administraţia Finanţelor Publice Braşov ,
Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7 Se comunică Sentinţa Civilă nr. 660/sind din 18.03.2013 pronunţată de
Tribunalul Braşov – Secţia a II a civilă – de Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe debitoarea SC Odette SRL,
Braşov, str. De Mijloc, nr. 146, , J08/2131/1991,1096500
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România, Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă - De Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 9397/62/2012
Sentinţa civilă nr. 660/sind
Şedinţa publică din data de 18.03.2013
Judecător Sindic – Silviu Oprea
Grefier – Mariana Ghimpu
Pe rol fiind continuarea procedurii insolvenţei debitoarei SC Odette SRL.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns Ilie Cornelia reprezentantul legal al lichidatorului Cabinet
Individual de Insolvenţă Ilie Cornelia şi se constată lipsa debitoarei SC Odette SRL şi creditoarei Administraţia
Finanţelor Publice Braşov
Procedura legal îndeplinită prin publicarea citaţiei în BPI nr. 2541 din 12.02.2013.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că s-au depus la dosarul cauzei prin
registratura instanţei raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă prevăzut de
art. 59 din Legea nr. 85/2006, raportul final de activitate a lichidatorului, decontul de cheltuieli, dovada notificării
deschiderii procedurii prin corespondenţă, , note de şedinţă însoţite de dovada comunicării şi publicării raportului final
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2193 din 06.02.2013, raportului privind cauzele şi împrejurările care au
condus la apariţia stării de insolvenţă prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2006 în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
nr. 1778 din 30.01.2013, tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei afişat la uşa instanţei la data de 24.01.2013 conform
procesului verbal anexat , după care:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Instanţa pune în discuţie aprobarea raportului final de activitate şi închiderea procedurii.


Reprezentantul lichidatorului solicită aprobarea raportului final de activitate şi închiderea procedurii, cu plata
onorariului şi cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare.
Judecătorul sindic,
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 9397/62/2012, debitoarea SC Odette SRL prin
lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Ilie Cornelia a solicitat deschiderea procedurii simplificată de faliment.
Prin Sentinţa civilă nr. 2208/sind din 22.10.2012 a fost deschisă procedura simplificată a falimentului faţă de debitoare.
Prin rapoartele întocmite în cauză lichidatorul judiciar a arătat faptul că debitoarea nu mai desfăşoară activitatea la
sediul social, iar în patrimoniul acesteia nu există bunuri care, valorificate, să ducă la acoperirea cheltuielilor de
procedură şi a creanţelor.
Având în vedere cele de mai sus, faptul că, deşi notificat cu această menţiune, creditorul nu şi-a manifestat intenţia de a
avansa sumele necesare continuării procedurii şi considerând că în speţă, în raport cu dispoziţiile art. 131 din Legea nr.
85/2006, continuarea procedurii nu mai este posibilă, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii simplificată a
falimentului deschisă faţă de debitoare şi va dispune radierea acesteia din Registrul Comerţului Braşov.
Onorariul lichidatorului judiciar va fi achitat conform art. 4 din L. nr. 85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar CII ILIE CORNELIA.
Admite raportul final.
În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006.
Dispune închiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea SC ODETTE SRL, cu sediul în Braşov, str. De Mijloc,
nr. 146, jud. Braşov, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J08/2131/1991, cod de identificare fiscală
1096500.
Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului.
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidator şi pe celelalte persoane participante la procedură de orice îndatoriri şi responsabilităţi, cu privire
la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei.
În baza art. 11 alin. (1) lit. c combinat cu art. 4 alin. (4) şi 5 din Legea nr. 85/2006,
Încuviinţează plata unei retribuţii lichidatorului judiciar CII ILIE CORNELIA în sumă de 1.010 lei, sume ce urmează a
fi suportate din fondul de lichidare.
Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Definitivă.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 18.03.2013.
Judecător Sindic Grefier,
Silviu Oprea Mariana Ghimpu

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AUTO DAVI TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 16853497
Tribunalul Bucureşti Sectia a-VII-a Civila
Dosar nr. 29326/3/2012
Proces verbal incheiat cu ocazia sedintei adunarii creditorilor SC Auto Davi Trans SRL
din data de 11.04.2013
Nr: 997/11.04.2013
Subscrisa GENERAL GROUP EXPERT SPRL, cu sediul în Bucureşti, Sos. Mihai Bravu nr. 107-119, bl. E1, sc. 4, ap.
107, sector 2, în calitate de lichidator judiciar al SC AUTO DAVI TRANS SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr.
11946 din data de 20.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII- a Civila în dosarul nr. 29326/3/2012,
în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a convocat Adunarea
Creditorilor la data de 11.04.2013 ora 14, la sediul lichidatorului judiciar, cu urmatoarea ordine de zi:
Analizarea oportunitatii formularii unei cereri de atragere a raspunderii personal patrimoniale a organelor de conducere,
conform art. 138 alin (1) din legea 85/2006.
Precizam ca lichidatorul judiciar arata ca nu intelege sa formuleze o astfel de cerere, deoarece în lipsa actelor şi
documentelor prevazute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006 nu poate aprecia cauzele care au dus la aparitia starii de
insolventa şi nu poate indica persoanele vinovate de starea de insolventa a debitoarei.
Convocarea Adunarii Creditorilor s-a efectuat prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
6015/04.04.2013 .
La data şi ora stabilite prin convocator nu s-au prezentat creditorii notificaţi, dar creditori insumand 41% din totalul
masei credale, au transmis prin fax lichidatorului judiciar puncte de vedere referitoar la ordinea de zi, astfel incat se

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

poate constata ca şedinţa adunării generale a creditorilor este legal constituita, fiind intrunit cvorumul de cel putin 30 %
din totalul masei credale, în conformitate cu prevederile art.15 (1) din Legea 85/2006.
Au prezentat punct de vedere în scris:
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucureşti - titulara unei creante bugetare reprezentand 35, 78%
din masa credala totala, prin adresa nr. 308117/11.04.2013, comunica urmatoarele:
Referitor la unicul punct aflat pe ordinea de zi, va aducem la cunostinta ca am luat act de opinia lichidatorului judiciar
de a nu formula cerere intemeiata pe dispozitiile art. 138 din Legea 85/2006, aspect fata de care institutia noastra
imputerniceste creditorul majoritar VB LEASING ROMANIA IFN SA sa formuleze şi sa introduca cerere de atragere a
raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale debitoarei SC AUTO DAVI TRANS SRL.
Serviciul Public pentru Finante Publice Locale sector 6 – titulara unei creante bugetare reprezentand 5, 22% din masa
credala totala, prin adresa nr. 29326/3/2012, comunica urmatoarele:
Ca urmare a convocarii comunicate de dvs. şi inregistrata în cadrul institutiei noastre sub nr. 240 – 13 –
04009/10.04.2013, în vederea adunarii creditorilor debitoarei SC AUTO DAVI TRANS SRL, va comunicam faptul ca il
mandatam pe creditorul majoritar VB LEASING ROMANIA IFN SA, sa formuleze cerere de atragere a raspunderii
personal-patrimoniale a organelor de conducere, în situatia în care lichidatorul judiciar nu intelege sa o formuleze.
Prin urmare, fata de punctele de vedere transmise de creditori, se retine faptul ca a fost imputernicit creditorul majoritar
VB LEASING ROMANIA IFN SA pentru formularea cererii de atragere a raspunderii personal patrimoniale a
organelor de conducere, conform art. 138 alin (1) din legea 85/2006.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (exemplare), un exemplar pentru Instanţa şi un exemplar
pentru lichidatorul judiciar.
Lichidator Judiciar General Group Expert SPRL
reprezentat prin Asociat coordonator Ion Popescu

2. Societatea comercială CASA KRAUSS SRL, cod unic de înregistrare: 23384520


România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila
Str. bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 44482/3/2012
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 19 luna 12, anul 2012
SC CASA KRAUSS SRL Sediul social/ Domiciliul - sector 5, Bucureşti, STR.INTRAREA OGRADEI, nr. 13
SC CASA KRAUSS SRL - sector 5, Bucureşti, STR.INTRAREA OGRADEI, nr. 13
Se comunică, alăturat, copia încheierii / sentinţei civile / deciziei civile nr. din data de 23.11.2012 pronunţată în dosarul
nr. 44482/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul debitorul SC CASA KRAUSS SRL cu
sediul social/domiciliul în sector 5, Bucureşti, STR.INTRAREA OGRADEI, nr. 13, cod de identificare fiscală, număr
de ordine în registrul comerţului / registrul societăţilor agricole / registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Dosar nr.44482/3/2012
Incheiere
Sedinta Camerei de Consiliu din 23.11.2012
Instanta compusa din:
Preşedinte- Judecator Sindic – Scutelnicu Oana
Grefier- Delcea Aurelia
Pe rol fiind solutionarea cauzei civila, avand ca obiect cererea intemeiata pe dispozitiile Legii 85/2006, formulată de
debitorul SC CASA KRAUSS SRL.
La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa debitoarei.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanta, fata de actele de la dosar, retine cauza spre solutionare.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a civila sub nr. 44482/3/2012 debitorul SC CASA
KRAUSS SRL a solicitat, în temeiul Legii 85/2006, deschiderea procedurii generale de insolvenţă. S-a exprimat
intentia de reorganizare a activitatii societatii debitoare.S-a solicitat totodata desemnarea în calitate de administrator
judiciar a practicianului în insolventa Top Expert SPRL.
In motivarea cererii s-a aratat ca din cauza insuficientei fondurilor banesti disponibile în patrimoniul acesteia nu va
putea plati datoriile exigibile catre creditori.
S-a apreciat ca sunt indeplinite cerintele prevazute de dispozitiile art.27 alin.2 şi art.32 alin.1 din Legea nr. 85/2006 .
Potrivit art. 27 în ref. la art.3 alin.(1 din Legea 85/2006 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în cazul căruia apariţia
stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi.
Potrivit art. 3 alin 1 pct 1 din Legea 85/2006 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolvenţa este prezumată ca fiind vădită
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori.
Insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate,
cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă, cererea este
însoţită de actele prevăzute la art.28 alin 1 din Legea 85/2006, în declaraţia făcută conform lit h) a art. 28 şi-a declarat
intenţia de intrare în procedura simplificată, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive debitorul
nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, astfel încât va admite cererea.
În temeiul art.32 alin.(1 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei, va deschide procedura procedura generala
impotriva debitoarei.
Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului
judiciar.
Va fixa termenele limită şi va numi administrator judiciar pe Top Expert SPRL la propunerea societatii debitoare şi
retinand prev. art.11 lit.c din legea insolvenţei .
Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la
desemnare, raportul prevăzut la art.54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut
la art.59 din lege.
Va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Va dispune deschiderea de catre debitor sa unui cont la o unitate bancare din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitorului SC CASA KRAUSS SRL - sector 5, Bucureşti, STR.INTRAREA OGRADEI, nr. 13.
În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva
debitorului
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului
judiciar.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de
deschidere a procedurii-15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile
de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului –7.01.2013, c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar de creanţe -25.01.2013; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor -8.02.2013.;
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 30.01.2013
Numeşte administrator judiciar pe Top Expert SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o
remuneraţie de 2500 lei din averea debitorului.
Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a
reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să
trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului
tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit c), debitorului şi oficiului
registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care
debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor
art.36 din lege.
Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare,
raportul prevăzut la art. 54 alin 1 şi 2 din lege şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 59 din
lege.
În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate
bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele
disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 22.03.2013, C10, ora 09.00
Definitivă şi executorie. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.
Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.11.2012
Preşedinte, Grefier,

3. Societatea comercială COMIR GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 8621151


Convocare adunare generală a creditori
Numar: 1617 data emiterii: 17.04.2013
1.Date privind dosarul:numar dosar 51830/3/2010, Tribunalul Bucureşti, Secţia VII-a Civila, Judecător sindic Moncea
Mariana
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Unirii, nr.37, sector 3, Bucureşti, luni – vineri 9, 30-14, 00;
3.Debitor: SC COMIR GRUP SRL cu sediul în Bucureşti, Str.B-DUL TIMISOARA, nr.84, sector 6, J40/4145/2003,
CUI 8621151;
4. Administrator special: Nu este desemnat;
5. Creditor: Listă anexă:.
6.Subscrisa/Subsemnatul(a) VALROM CONSULT –IPURL prin reprezentant DRAGOI VALERIA, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului SC COMIR GRUP SRL, conform hotararii din data de 30.11.2011, pronunţată de
Tribunal Bucureşti, Secţia VII Civila, Număr dosar 51830/3/2011, în temeiul art. 13, 14 şi următoarele din Legea
85/2006, privind procedura insolvenţei convoacă adunarea generala a creditorilor pentru data de 25.04.2013, orele 14,
30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din str. Doamnei, 17-19, sector 3, camera 406, Bucureşti, avand pe ordinea de
zi urmatoarele puncte:
1. propunem urmatoarea strategie de valorificare:
Se vor organiza 2 (doua ) seturi de licitatie, a cate 3 (trei) licitatii fiecare set;
Valoarea de pornire a sedintelor de licitatie va fi dupa cum urmeaza:
-de la prima pana la a treia sedinta de licitatie, pretul de pornire a licitatiei va fi scazuta cu 35% din valoarea de piata
propusa în raportul de evaluare, respectiv pret pornire licitatie 37.440 EUR excl. TVA
-in cazul în care nu se valorifica la acest pret, de la a patra pana la a sasea sedinta de licitatie, pretul de pornire a
licitatiei va fi scazuta cu 45% din valoarea de piata propusa în raportul de evaluare, respectiv pret pornire licitatie
31.680 lei excl. TVA .
- Bunul va fi adjudecat la cel mai bun pret oferit, care nu poate fi mai mic decat pretul de pornire la licitatie:
Mentionam ca bunul este ipotecat în favoarea BANCII TRANSILVANIA S.A, a fost scos la vanzare din luna
septembrie 2012, s-au organizat licitatii saptamanale, fara sa se identifice vreun cumparator .
Lista creditori :
procent
Nr.crt Denumire Creditor Adresa %

BANCA TRANSILVANIA S.A B-dul Iuliu Maniu, nr. 22, bloc C15, sector 6,
1 CLUJ Bucureşti 29, 73
ADMINISTRATIA FINANTELOR Str. Roma, nr.7, sector 1, Bucureşti
2 PUBLICE sector 6 22, 90
3 DITL sector 6 Drumul Taberei, nr. 18, sector 6, Bucureşti 0, 57
4 I.T.M str. Radu Voda, nr.26-26 A, sector 4 0, 10
S.C. ALOIS DALLMAYR B-dul Preciziei, nr. 1, et.4, sector 6, Bucureşti
5 AUTOMATEN SRVICE SRL 5, 71
6 S.C. BANC POST S.A Dimitrie Pompei, n. 6A, sector 2, Bucureşti 6, 71
7 RADU MIHAITA STEFAN Str. Petrache Poenaru, nr. 24, sector 5, Bucureşti 19, 01
8 S.C. DANEMAR TRADING SRL B-dul Preciziei, nr.1, et.4, sector 6, Bucureşti 1, 17
9 S.C. IOVIROM SRL B-dul Timisoara, nr.84, sector 6, Bucureşti 2, 03
10 TBI LEASING IFN S.A Str. Putul lui Zamfir, nr.8-12, sector 1, Bucureşti 8, 62
11 CREDIT PLUS (GULF )LTD B-dul Timisoara nr.26Z, et.1, sector 6, 3, 43
INFORMATII SUPLIMENTARE: în temeiul art.14, alin.4, votul asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi exercitat
prin corespondenta şi poate fi comunicat prin orice mijloace (fax, email, posta) pana la data de 25.04.2013, ora 14, 00,
la număr de fax: 021/3137515, scanat, pe email la adresa valeria_dragoi@yahoo.com.
Lichidator judiciar Valrom Consult -IPURL prin Dragoi Valeria

4. Societatea comercială DOM TELEVISION SRL, cod unic de înregistrare: 23566433


Raport
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 25
din legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitoarea
S.C. Dom Television SRL
(6)
AA 543/17.04.2013
Număr dosar: 40035/3/2009
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă
Judecător sindic: Moldovan Mircea
Termen 17.04.2013
Lichidator judiciar: AA Total Insolvency
IPURL- prin Ec.Ioan Nistor
Debitor: SC Dom Television SRL
în faliment, in bankruptcy, en faillite
Temei juridic: art. 25 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

I. PRELIMINARII
La data de 21.04.2010, în dosarul nr. 40035/3/2009 a fost deschisă procedura insolvenţei faţă de debitoarea SC DOM
TELEVISION SRL, societatea AA TOTAL INSOLVENCY IPURL fiind desemnată în calitate de administrator
judiciar.
La data de 13.10.2010, prin sentinţa comercială nr. 6299, judecătorul sindic a dispus trecerea la procedura simplificată
de faliment şi a desemnat pe subscrisa în calitate de lichidator judiciar.
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL în această calitate de lichidator judiciar a trecut la aplicarea măsurilor specifice
prevăzute de legea specială în materie.
1.1. Date de identificare a debitoarei:
a) Denumirea societăţii: SC DOM TELEVISION SRL
b) CUI: 23566433;
c) Nr.Înreg. La Reg.Com. : J40/5332/2008;
d) Sediul social: Bucureşti, Intr. Eliza Zamfirescu Leonida nr. 9 etaj 1 ap. 2 sector 1
e) Asociaţi - persoane fizice:
MEGHEA DOMINIC – PAN – cetăţenia: ROMANA - cu domiciliul în mun. Bucureşti, Intr. Eliza Zamfirescu Leonida
nr. 9 etaj 1 ap. 2 sector 1,
MEGHEA MIHAI GEORGE – cetăţenia: ROMANA - cu domiciliul în mun. Bucureşti, str. Herastrau, nr. 18, sector 1,
POPA CORNELIU – VASILE – cetăţenia: ROMANA, cu domiciliul în mun. Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 36,
sector 4.
1.2. Date despre administratori:
MEGHEA DOMINIC – PAN – cetăţenia: ROMANA - cu domiciliul în mun.
Bucureşti, Intr. Eliza Zamfirescu Leonida nr. 9 etaj 1 ap. 2 sector 1.
II. DEMERSURI ÎNTREPRINSE
 În cadrul măsurilor efectuate s-a procedat la publicarea raportului anterior în BULETINUL PROCEDURILOR DE
INSOLVENŢĂ nr. 14654/22.10.2012.
 În urma inspecţiei fiscale efectuate de către Administraţia Finanţelor Publice sector 1, conform Raportului de
inspecţie fiscală nr.5215819/01.03.2011 şi a Deciziei de modificare a bazei de impunere nr.13/01.03.2011, a fost
aprobată şi efectuată rambursarea de TVA în sumă de 229.912 lei.
 Aşa cum am menţionat şi în raportul anterior a fost recuperata suma de 48.328, 85 lei de la BV MCCANN
ERICSON şi 18.701, 52 lei de la SC COMPEX SAVOY SA.
 Având în vedere faptul că au fost soluţionate toate cauzele promovate de lichidatorul judiciar, acesta a procedat la
întocmirea Planului de Distribuţie a sumelor recuperate.
 Planul de distribuţie a fost depus la dosarul cauzei în data de 16.04.2013 prin serviciul registratura.
III. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:
Solicităm:
 aprobarea prezentului Raport de activitate;
 continuarea procedurii de faliment în vederea distribuirii sumelor recuperate şi întocmirii raportului final.
Lichidator judiciar,
AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvenţă Ec. Ioan Nistor

5. Societatea comercială LIVIANDRE PRODCOM SRL, cod unic de înregistrare: 13186852


Convocare adunare creditori
Număr: 2395, data emiterii: 17.04.2013
1. Date privind dosarul: 451/3/2013, Tribunalul Bucureşti, Secţia Civilă.
2. Creditori: listă anexă.
3.1. Debitor: SC Liviandre Prodcom SRL cu sediul social în Bucureşti, str. Traian, nr. 177, demisol, ap. 9, sector 2, cod
de identificare fiscală 13186852, număr de ordine în registrul comerţului J4/373/2000.
3.2 Administrator special: nedesemnat.
4. Administrator judiciar: AMT Servicii Insolvenţă SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 30, judeţul Dolj,
Rsp 0019, tel./fax 0251/415.330, reprezentată de Săftoiu Florin.
5. Subscrisa, AMT Servicii Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Liviandre Prodcom
SRL, conform încheierii din 10.01.2013, în dosarul nr. 451/3/2013, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia Civilă, în
temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu Convoacă adunarea creditorilor
debitorului: SC Liviandre Prodcom SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar.
Adresa: Craiova, str. Calea Unirii, nr. 30, judeţul Dolj, Data de 15 mai 2013, Ora 1300.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. dacă legea nu
interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată
de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului,
administratorului judiciar sau lichidatorului.
Ordinea de zi: 1. Desemnare Comitet creditori.
2. Confirmare administrator/lichidator judiciar.
3. Stabilire onorariu administrator/lichidator judiciar.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa administratorului judiciar AMT Servicii Insolvenţă
SPRL.
Listă creditori:
Nr Denumire creditor Sediul creditorului
1. Brd Groupe Societe Generale SA Bucureşti, bd. Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1
2. DGFP Bucureşti Bucureşti, str. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2
3. SC Planoil Srl Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, sc.6, et.5, sector
1
3. Primăria Bacău Bacău, str. Strada Mărăşeşti, nr.6, jud. Bacău
4. Administratia Fondului pentru Mediu Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A, sector 6
5. SC BCR Leasing IFN Sa Bucureşti, piaţa Alba Iulia, nr.8, bloc I7, sector 3
6. SC Planoil Srl Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, sc.6, et.5, sector
1
7. SC Kept Company Srl Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155, bl. D1, tronson 6, et.5,
sector 1
8. SC Eon Energie Romania SA Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.22, jud. Bacău
9. SC Evw Holding Srl Gilău, str. Principală, nr.1333, jud. Cluj
10. SC Sunconfort SRL - prin lichidator Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău
judiciar Instant Expert Sprl
AMT Servicii Insolvenţă SPRL prin Săftoiu Florin

6. Societatea comercială NG BUSINESS DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 21261599


Convocare adunare generală a creditori
Număr: 285/17.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 39539/3/2012 Tribunal Bucureşti Secţia VII Civila
2. Creditori: A.F.P. sector 5; BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. SA
3.Debitor: SC NG BUSINESS DEVELOPMET SRL CUI 21261599, J40/4425/2007 cu sediul în str. Tirgu Neamt, nr.
28, bl.M1, sc.A, et.8, ap.35, sector 6, Bucureşti
4. Administrator judiciar: INSOLV CONSULT TEAM IPURL CIF 23837915.Sediul social: str. Zambilelor nr.6, bl.60,
ap.3A, sector 2. Nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0332.Tel 031 229 33 39; Fax: 035.381.49.19,
email: insolv_consult_ipurl@yahoo.com. Reprezentant: Dumitru Liliana. telefon: 0744.340.394.
5. Subscrisa/Subsemnatul(a) INSOLV CONSULT TEAM IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
NG BUSINESS DEVELOPMET SRL, conform hotararii din data de 09.01.2013 în dosar nr. 39539/3/2012, pronunţată
de Tribunalul Bucureşti, Secţia VII Civila, în temeiul art.33 alin.6, din Legea 85/2006, s-a dispus intrarea în procedura
generala de insolventa. convoacă adunarea generala a creditorilor debitorului SC Ng Business Developmet SRL
Adunarea Generala a Creditorilor va avea loc în data de 23.04.2013, ora 13.00 la sediul din Bucureşti, str. Ienachita
Vacarescu, nr. 18, et.2, sector 4.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru
exprimarea votului.
ORDINEA DE ZI:
1. Confirmarea administratorului judiciar;
2. Aprobarea onorariului administratorului judiciar în cuantum de 2.000 lei, exclusiv TVA.
3. Aprobarea Raportului prevazut de dispozitiile art.54 din Legea 85/2006, intocmit de catre administratorul judiciar,
cu privire la intrarea în faliment prin procedura simplificata, publicat în BPI nr.2960/18.02.2013.
4. Aprobarea Raportului intocmit în conformitate cu art. 59 din Legea 85/2006 asupra cauzelor care au dus la aparitia
starii de insolventa a debitoarei, intocmit de catre administratorul judiciar şi publicat în BPI nr.4960/21.03.2013.
5. Expunerea punctului de vedere cu privire la formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale a fostilor
administratori ai debitoarei prevazuta de dispozitiile art.138 din legea insolventei.
Informaţii suplimentare:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administrator judiciar
Dumitru Liliana
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LACOSIN SRL, cod unic de înregistrare: 6247116
Raport nr. 14 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate
în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei
pentru debitorul SC Lacosin SRL
Nr. 02/17.04.2013
Număr dosar 4953/118/2009, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a civilă, Judecător sindic Iulia Casian.
Temeiul juridic: art. 21 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Tudoruş Cristina
Cod de identificare fiscală: RO 19599866 sediul social: str. Poporului nr. 27 A, Constanţa, jud. Constanţa.
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1059 Tel/Fax: 0241 691006.
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tudoruş Cristina.
Debitor: SC Lacosin” SRL
Sediul social: Constanţa str. Poporului nr. 177, camera nr. 2, jud. Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului
J13/3432/1994, CUI 6247116.
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Cabinet Individual De Insolvenţă Tudoruş Cristina, lichidator judiciar desemnat prin sentinţa civilă nr.
4665/COM/29.06.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 4953/118/2009 privind debitoarea SC Lacosin
SRL, în conformitate cu măsurile dispuse în sarcina lichidatorului judiciar de instanţă de la data de 13.10.2012 până la
data 03.04.2013, vă informăm că am întreprins următoarele acţiuni:
Am publicat raportul anterior privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate
în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Lacosin SRL în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţã nr. 18537 din data de 20.12.2012.
Întrucât SC BN Auto Cargo Trans SRL, unul dintre debitorii societăţii a intrat în procedura insolvenţei, existând pe rol
dosarul nr. 8084/118/2012, am solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 3.000 lei, conform sentinţei civile nr.
19217/28.10.2011.
Ca atare, am solicitate administratorului judiciar să ne comunice tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei, cât şi stadiul
dosarului aflat pe rol şi posibilitatea reală de recuperare a creanţei. Conform adresei nr. 8272/22.03.2013 emisă de CII
Atanase Mariana, administratorul judiciar al SC BN Auto Cargo Trans SRL, ni se comunică faptul că societatea nu
figurează cu bunuri, iar DGFP Constanţa a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. De asemenea, ni s-a
comunicat şi tabelul definitiv al creanţelor debitoarei.
Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura
insolvenţei de la 13.10.2012-03.04.2013:
- 10 lei reprezentând taxă judiciară de timbru
Acte şi operaţiuni necesare continuării procedurii:
Pentru realizarea actelor şi operaţiunilor specifice prevăzute de Legea 85/2006, modificată, precum şi a acelor atribuţii
stabilite de către judecătorul sindic în sarcina sa, lichidatorul judiciar va întreprinde următoarele acţiuni:
- solicităm termen pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor societăţii debitoare.
Lichidator judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă
Tudoruş Cristina

2. Societatea comercială MANS EUROCONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18047952


Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltulelilor efectuate în condiţiile
art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei
pentru debitorul S.C. Mans Euroconstruct S.R.L.
Nr. 872/16.04.2013
1.Date privind dosarul: Nr. dosar 2542/118/2008 Tribunal Constanţa, Secţia a II a Civilă, Judecător sindic: Ioana
Păunescu
2.Arhiva instanţei: Constanţa, str. Traian, nr. 31, tel. 0241.606.591, Programul arhivei: luni - vineri: 8.30 – 12.30
3.Debitor: S.C. Mans Euroconstruct S.R.L, Sediul social: Constanţa, Aleea Daliei nr. 5, bl. L128A, sc. A, et. 2, ap. 6,
Jud. Constanţa, J13/3328/2005 , CUI RO 18047952
4.Lichidator judiciar: Maestro S.P.R.L, Cod de identificare fiscalã 20553269 Sediul social : Constanţa, str. Dr. Aristide
Caratzalli, nr. 24, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP0270, Tel/Fax: 0241.553.130
5. Subscrisa Consorţiul Maestro SPRL - Global Insolvency SPRL, desemnat lichidator judiciar al S.C. Mans
Euroconstruct S.R.L. prin Sentinţa Civilă nr. 5039/08.09.2011, in temeiul art. 21 din Legea privind procedura
insolvenţei, publică prezentul extras al raportului privind actele şi operaţiunile efectuate de către lichidatorul judiciar în
31.01.2013-16.04.2013.
Consorţiul Maestro SPRL - Global Insolvency SPRL, desemnat lichidator judiciar al S.C. Mans Euroconstruct S.R.L.
prin Sentinţa Civilă nr. 5039/08.09.2011, depunem prezentul raport conform art. 21 alin 1 din Legea 85/2006 privind
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

procedura insolvenţei.
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea raportului depus la Tribunalul Constanta in data de 31.01.2013 in
Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 1950/01.02.2013.
Activităţi desfăşurate de către lichidatorul judiciar în perioada 01.02.2013-01.04.2013:
1. Referitor la imobilul ramas in averea debitoarei situat in in Navodari, Str. Panselutelor nr. 6, Bl. 67, sc. A, ap. M1.
Conform strategiei si regulamentului de vanzare aprobate in Adunarea Creditorilor din data de 10.11.2011 , lichidatorul
judiciar a publicat anunţuri în cotidianul Cuget Liber din data de 09.02.2012 si 15.02.2012 cu privire la scoaterea la
licitatie publică cu strigare a următorului imobil: apartament cu 2 camere, situat in Navodari, Str. Panselutelor nr. 6, Bl.
67, sc. A, ap. M1, Jud. Constanta.
Nu au fost achizitionate caiete de sarcini, nu au fost inregistrate oferte.
Pretul de pornire la licitatie al apartamentului a fost redus la 75%, respectiv de 22.500 euro, echivalent in lei la data
efectuarii platii.
Nu au fost achizitionate caiete de sarcini, nu au fost inregistrate oferte.
Potrivit regulamentului de vânzare, pct. 2.6. care prevede că în cazul in care nici acest pret nu va fi obtinut, după alte 6
(şase) sedinţe de licitaţie săptămânale, comisia de licitatie poate reduce pretul de pornire la 50 % din pretul initial, pana
la vanzarea bunurilor.
Pretul de pornire la licitatie al apartamentului a fost redus la 50%, respectiv de 15.000 euro, echivalent in lei la data
efectuarii platii.Prima sedinta de licitatie a avut loc la data de 06.04.2012, orele 13 si apoi in fiecare zi de vineri.
Precizam ca pana la prezentul termen de judecata nu s-a inscris niciun licitator in vederea achizitionarii imobilului cu
pretul redus la 50% respectiv 15.000 euro.
Referitor la tabelul de creante, stabilirea creantelor nascute in cursul procedurii:
Prin adresa nr.909/17.01.2013 Primaria Navodari comunica lichidatorului judiciar faptul ca solicita inscrierea la masa
credala cu suma de 15.256,98 lei din care 1.730,68 lei creanta nascuta anterior declansarii procedurii insolventei si
13.526,30 lei creanta nascuta dupa declansarea procedurii de insolventa.
Prin adresa nr. 239/28.01.2013 lichidatorul judiciar a comunicat Primariei Navodari cuantumul creantelor cu care
figureaza in tabelul preliminar, suplimentar, definitiv consolidat si a solicitat in consecinta urmatoarele:
-a preciza daca se impune a se opera modificari in tabelul de creante al SC Mans Euroconstruct SRL;
-a ne preciza creanta aferenta impozitului pe cladiri din perioada :08.09.2011-12.06.2012. pentru imobilul situat in
Navodari, Str. Frunzelor nr.14, Bl. 17 Sud, sc. B, mansarda, ap. M1, Jud. Constanta ., imobil vandut in procedura de
faliment a SC Mans Euroconstruct SRL conform contractului de vanzare cumparare autentificat prin Incheierea
nr.941/12.06.2012 la BNP Andrei Lavinia Antoaneta.
Intrucat Primaria Novadari a comunicat telefonic lichidatorului judiciar faptul ca nu a primit adresa nr.239/28.01.2013
lichidatorul judiciar a retransmis prin fax adresa mentionata insotita si de confirmarea din 01.02.2013 in care se
confirma primirea adresei.
Stadiul litigiilor SC Mans Euroconstruct SRL la data de 01.04.2013
I.Recuperare creante:
Dosar 3688/118/2009 Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
SC Mans Euroconstruct SRL - creditor
SC Pann Eurodentis SRL - debitor
TERMEN: 10.06.2013
Dosar 1209/118/2010 Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
SC Mans Euroconstruct SRL - creditor
SC Cristi Construct SRL – debitor
La termenul din data de 01.04.2013 s-a depus raport final cf. Art. 129 de inchidere a procedurii.
TERMEN: 03.06.2013
II. Dosare anulare acte frauduloase
Dosar 7437/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
Global Insolvency SPRL - reclamant
SC Mans Euroconstruct SRL - pârâtă
Ploscaru Nicoleta - pârâtă
Obiect: Anulare Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 612 din 31.01.2008, la BNP Asociaţi Calmuschi
Paraschiva şi Anastase Eugen-George
Prin Sentinta Civila nr.422/07.02.2013 a Tribunalului Constanta este respinsa actiunea ca nefondata.
Dosar 7438/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
Global Insolvency SPRL - reclamant
SC Mans Euroconstruct SRL - pârâtă
Ploscaru Nicoleta - pârâtă
Obiect : Anulare Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4988 din 05.11.2007, la BNP Asociaţi Calmuschi
Paraschiva şi Anastase Eugen-George
Prin Sentinta Civila nr.423/07.02.2013 a Tribunalului Constanta este respinsa actiunea ca nefondata.
Dosar 7643/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
Global Insolvency SPRL - reclamant
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

SC Mans Euroconstruct SRL - pârâtă


Ploscaru Nicoleta - pârâtă
Obiect : Anulare Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 613 din 31.01.2008, la BNP Asociaţi Calmuschi
Paraschiva şi Anastase Eugen-George
Prin Sentinta Civila nr.424/07.02.2013 a Tribunalului Constanta este respinsa actiunea ca nefondata.
Dosar 7644/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
Global Insolvency SPRL - reclamant
SC Mans Euroconstruct SRL - pârâtă
Ploscaru Nicoleta - pârâtă
Obiect : Anulare Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 869 din 15.02.2008, la BNP Asociaţi Calmuschi
Paraschiva şi Anastase Eugen-George
Prin Sentinta Civila nr.425/07.02.2013 a Tribunalului Constanta este respinsa actiunea ca nefondata.
Dosar 7645/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civila
Global Insolvency SPRL - reclamant
SC Mans Euroconstruct SRL - pârâtă
Ploscaru Nicoleta - pârâtă
Obiect : Anulare Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 174 din 15.01.2008, la BNP Asociaţi Calmuschi
Paraschiva şi Anastase Eugen-George
Prin Sentinta Civila nr.426/07.02.2013 a Tribunalului Constanta este respinsa actiunea ca nefondata.
III. Acţiune atragere răspundere conform art. 138 din Legea nr. 85/2006
Dosar 2542.1/118/2008, Tribunalul Constanţa, Secţia Comercială
Global Insolvency SPRL - reclamant
CUMIŢĂ VANGHELE - pârât
PANCĂ IANCU - pârât
Obiect- cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale
Prin Incheierea din 19.02.2013 in conformitate cu prevederile art. art. 244 pct. 1 Cpc a fost suspendata cauza pana la
valorificare imobilului detinut de debitoare.
2. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind
procedura insolvenţei:
In perioada 01.01.2013-01.04.2013 au fost efectuate cheltuieli de procedură în sumă totală de 9.338,83 lei.
Cheltuielile au fost decontate integral din averea debitoarei şi sunt defalcate astfel:
PLATI ONORARIU LICHIDATOR JUDICIAR 9,300.00
COMISIOANE BANCARE 38.83
TOTAL 9,338.83
SC Mans Euroconstruct SRL
prin lichidator judiciar
Consorţiul Maestro – Global
reprezentant consorţiu Stroie Andrei

3. Societatea comercială WELCOME TO PARADISE SRL, cod unic de înregistrare: 12452360


Convocare adunare creditori
Număr: 2 Data emiterii: 18.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1100/118/2012 Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic
Ioana Păunescu
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian nr.31, Jud. Constanţa, Număr telefon: 0241/607.977, Programul
arhivei / registraturii instanţei: Luni – Joi 8.30-12.30; Vineri 12.00-15.00.
3.Debitor: Welcome To Paradise SRL, CUI RO12452360, sediul social: Constanţa, str. Vârful cu Dor nr.26, Jud.
Constanţa, Număr de ordine în registrul comerţului J13/2102/1999.
4.Creditori: 1. ATE Bank Romania SA, CUI 1596646, J40/456/1991, București, Calea Griviței nr.24, sector 1,
021/3030732; 2. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, 4671815, Constanţa, Bd. I. Gh. Duca nr.18, Jud.
Constanţa, 0241/488042; 3. Administrația Fondului Pentru Mediu, CUI14715650, București, Splaiul Independenței
nr.294, Corp A, sector 6, 021/3194850; 4. SC New West Comimpex SRL, CUI RO 14472003, J13/726/2002,
Constanța, Aleea Capidava nr.3, Jud. Constanța, 0241/613400; 5. SC Carpatica Asig SA, CUI 8990884, J32/1053/1996,
Constanța, Bd. Mamaia nr.136A, Et.1, Jud. Constanța, 0241/671007; 6. SC Dacia T&T SRL, CUI RO4648367,
J13/4361/1993, Constanța, Bd. Tomis nr.235, Jud. Constanța, 0241/692733.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, nr. matricol 1B2265, CUI 25102650,
sediul social: Constanţa, str. Ghiocei nr.2, Bl.L5B, Sc.A, Et.1, Ap.3; Tel: 0723/147641, Fax: 0241/607979,
Reprezentant administrator judiciar: Dumitrescu Ionuţ.
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, în calitate de administrator judiciar al debitorului
Welcome To Paradise SRL, conform Încheierii nr.160 din 16.02.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul
1100/118/2012, în temeiul art.13 din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Welcome To Paradise SRL


Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.14,
Et.2, Cam.22, Jud. Constanţa, Data 26.04.2013, ora 14.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin
împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu
delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, până în ziua
fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi: Supunerea spre aprobare a ofertelor de cumpărare înregistrate la biroul lichidatorului judiciar.
Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MISILV SRL, cod unic de înregistrare: 18345029
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1648/63/2013 Tribunal Dolj Secţia a II-a Civilă Judecător Popescu C-tin
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Brestei, nr. 12, Craiova
3.Debitor: SC MISILV SRL Craiova Cod de identificare fiscală 18345029 sediul social Craiova, str. Buzău, nr. 61, jud.
Dolj Număr de ordine în registrul comerţului J16/203/2006
4. Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa Cod de identificare fiscală 20595566 sediul
social str. Lt. Becherescu, nr. 67, Băileşti, jud. Dolj Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1118
Tel. 0745/064.609
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării
de insolvenţă a debitorului SC Misilv SRL Craiova
Nr.: 486 Data emiterii: 17.04.2013
1. Prezentarea societăţii debitoare: identificarea societăţii Denumire: SC MISILV SRL Craiova Forma juridică: SRL
Sediul: Craiova, str. Buzăului, nr. 61, jud. Dolj CUI 18345029; nr. de înregistrare la Registrul Comerţului:
J16/203/2006 Domeniul principal de activitate conform cod CAEN 1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor,
fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie. Capitalul social al firmei este de 200 lei. Asociatul
societăţii debitoare este Cîtu Marian CNP 1560419163204 posesor CI seria DX nr. 231396 emisă de SPCLEP Craiova
la data de 06.02.2003, cu domiciliul în Craiova, str. Căprioarei, nr. 57, jud. Dolj, cotă de participare 100%.
Administratorul societăţii debitoare este d-l Cîtu Marian.
2. Analiza rezultatelor economico-financiare ale societăţii debitoare În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea
de insolvenţă a societăţii SC MISILV SRL Craiova, lichidatorul judiciar a analizat situaţiile financiare ale acesteia,
efectuând în acest sens cercetări pe mai multe planuri. Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză vizează
ultimii trei ani de activitate înaintea deschiderii procedurii, respectiv situaţia premergătoare deschiderii procedurii de
insolvenţă, în cazul analizei efectuate activului şi pasivului societăţii şi a analizei contului de profit şi pierdere, în
vederea obţinerii unei imagini complete asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitoarei, precum şi asupra
cauzelor care au condus la incapacitatea de plată a acesteia, respectiv pentru a înţelege situaţia actuală a debitoarei.
Pentru efectuarea analizei au fost studiate o serie de documente de sinteză contabilă, pornind de la premisa că acestea
reflectă o imagine corectă, clară şi fidelă a activităţii economice. Informaţiile s-au preluat de la administratorul social al
debitoarei şi constau în acte de înfiinţare ale societăţii (statut, contract de societate, acte adiţionale, etc.), balanţe de
verificare, situaţii financiare anuale, contracte.
2.1. Analiza poziţiei financiare pe baza bilanţului
Indicator 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012
Imobilizări necorporale 311 311 312
Imobilizări corporale 12.540 12.540 12.539
Imobilizări financiare - - -
Active imobilizate 12.851 12.851 12.851
Stocuri 17.463 196.252 145.355
Creanţe 4.421 261.090 234.255
Disponibilităţi băneşti 232 5.862 2.710
Active circulante 22.116 463.204 382.320
TOTAL ACTIVE 34.656 476.055 395.171
În prima faza vom începe cu analiza activului net contabil ca expresie a averii nete a asociaţilor, având în vedere faptul
că gradul de investire a capitalului şi puterea sa economică sunt definite de activul societăţii. Prin urmare activul net
contabil dă indicii asupra solvabilităţii globale proprii ale entităţii economice.
31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012
Total active 34.656 476.055 395.171
Total datorii 80.369 510.701 438.642
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Active net contabil - 45.713 - 34.646 - 43.471


Evoluţia activelor este una descrescătoare până în anul 2012. Activul este negativ pe toată perioada analizată, societatea
fiind insolvabilă. Datoriile înregistrează un trend crescător ca şi activele societăţii. La data deschiderii procedurii de
insolvenţă valoarea imobilizărilor corporale ale societăţii, respectiv la data de 30.06.2011 era de 12.851 lei şi acestea
sunt alcătuite din:
Denumire Valoare de Amortizare Valoare netă
inventar contabilă
Cheltuieli de constituire 311 - 311
Imobilizări în curs 12.540 - 12.540
TOTAL 12581 - 12.581
Imobilizările în curs reprezintă modernizările aduse spaţiului închiriat în care debitoarea îşi desfăşura activitatea,
imobilizări care nu se mai pot recupera. Pasivul societăţii are următoarea structură :
Indicator 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012
Capital social 200 200 250
Rezerve legale - - -
Rezultatul reportat - 45.235 - 45.602 - 34.890
Rezultatul exerciţiului - 45.235 - 45.602 - 8.824
Capitaluri proprii - 45.402 - 34.646 - 43.471
Datorii mai mici de un an 80.369 510.701 438.642
Datorii mai mari de un an 0 0 0
Debitoarea înregistrează pierdere în anii 2010 şi 2012 şi profit în anul 2011. La data deschiderii procedurii
(06.02.2013), rezultatul activităţii debitoarei reprezintă pierdere de 20.135 lei. Datoriile societăţi sunt reprezentate de
datorii faţă de furnizori, faţă de bugetul consolidat al statului. La momentul deschiderii procedurii de insolvenţă,
ponderea cea mai importantă o au datoriile faţă de bugetul consolidat al statului şi furnizori diverşi.
2.2. Analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere Performanţa financiară a unei întreprinderi este
măsurată cel mai adesea prin intermediul profiturilor şi a elementelor acestora pe care firma la obţine pe baza resurselor
existente. Punctul de pornire în realizarea unei analize financiare pe baza contului de profit şi pierdere îl reprezintă
profitul, iar prin acesta profitabilitatea întreprinderii. Analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru
a contura o imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai precis
cauzele şi împrejurările care au determinat instalarea insolvenţei acesteia. Pentru o imagine de ansamblu completă
asupra contului de profit şi pierdere s-a făcut o analiză pe o perioadă mai mare, respectiv 2010-2012.
Indicator 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012
Cifra de afaceri - 1.515.912 907.932
Venituri totale - 1.534.594 934.134
Cheltuieli totale - 1.521.726 942.536
Rezultatul brut al exerciţiului - 13.318 - 8.824
Impozit pe profit 367 2.612 422
Rezultatul net al exerciţiului - 367 10.706 - 8.824

Se poate observa că pe perioada analizată în anii 2010 şi 2012 veniturile nu au putut susţine cheltuielile, rezultatul
financiar fiind pierdere, iar în anul 2011 debitoarea înregistrează profit de 10.706 lei. În anul 2010 societatea nu a
înregistrat venituri, debitoarea având activitatea suspendată. În anii 2011 şi 2012 debitoarea a înregistrat venituri
considerabile, dar nu suficiente pentru rentabilitatea societăţii în anul 2010, veniturile au fost inferioare cheltuielilor.
3. Analiza contractelor în derulare La data deschiderii procedurii insolvenţei, debitoarea nu are contracte în derulare.
4. Concluzii privind cauzele intrării în insolvenţă Prezenta analiză a fost elaborată pe baza situaţiilor financiare
întocmite de societatea debitoare. În urma analizei făcute pe baza situaţiilor financiare, a balanţelor de verificare,
lichidatorul judiciar a constatat următoarele cauze ale intrării în insolvenţă :
- investiţiile făcute pentru modernizarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, sediu închiriat, investiţii care nu se
pot recupera;
- criza economică în domeniul alimentar care a dus scăderea puterii de cumpărare a populaţiei;
- lichiditatea şi solvabilitatea sunt puternic afectate de creşterea excesivă a datoriilor, debitoarea ajungând să nu mai
poată face faţă datoriilor exigibile;
- acumularea continuă a datoriilor faţă de bugetul de stat a influenţat direct asupra solvabilităţii debitoarei şi autonomiei
financiare a acesteia;
- multe dintre creanţe nu au mai putut fi recuperate, diverşi parteneri au intrat în insolvenţă ducând la apariţia blocajului
financiar.
5. Concluzii privind persoanele culpabile de încetarea de plăţi În ceea ce priveşte elementele care ar putea sta la baza
angajării răspunderii organelor de conducere, din analiza efectuată de către lichidatorul judiciar şi din informaţiile
obţinute până la acestă dată, s-a constatat că apariţia stării de insolvenţă s-a datorat în principal unor factori obiectivi
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

fără a implica culpa unei persoane concrete din conducerea societăţii. Mai mult decât atât, administratorul social al
debitoarei ne-a predat toate documentele financiar contabile, a dat curs oricăror solicitări venite din partea lichidatorului
judiciar, punându-ne la dispoziţie toate datele şi informaţiile solicitate. În măsura în care în perioada imediat următoare
şi înainte de prescripţia dreptului la acţiune vor interveni informaţii sau elemente noi care să ducă la schimbarea acestei
concluzii, lichidatorul judiciar va acţiona în consecinţă completând analiza de faţă sau formulând acţiunile în justiţie
care se impun.
Lichidator judiciar,
Cabinet individual de insolvenţă Gheorghiţa Dişa

Județul Dâmboviţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ADRA SRL, cod unic de înregistrare: 908448
România Tribunalul Dâmboviţa
Secţia a –II-a Civilă De Contencios Administrativ Si Fiscal
Târgovişte, Str. Calea Bucuresti, nr.3, judeţul Dâmboviţa
Dosar 6440/120/2012
Citaţie
emisă la: ziua 08 luna 04 anul 2013
Către,
Creditori Oproiu Doru domiciliat în Târgovişte, B-dul Unirii, nr.31, bl.81, sc. A, et.5, ap.24, judeţul Dâmboviţa
SC Opredo Trans SRL cu sediul în comuna Valea Lungă, sat Valea Mare, nr. 237, Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Dâmboviţa cu sediul in Târgovişte, Calea Domnească nr.,166, judeţul Dâmboviţa.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul S2, în ziua de 11.06. 2013, ora 9,00, în calitate de creditor în
proces cu debitoarea SC ADRA RL cu sediul în Târgovişte, B-dul Unirii, bl.81, sc. A, ap.24, judeţul Dâmboviţa, având
CUI 908448 şi nr. de înregistrare în registrul comerţului J15/398/1992, pentru Lg.85/2006
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EDIAUROR COM SRL, cod unic de înregistrare: 18614186
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 7124/95/2012
Comunicare sentinţa nr. 473/2013
din data de 11 aprilie 2013
Către,
Debitoarea SC Ediauror Com SRL, cu sediul în comuna Ioneşti, sat Ioneşti, CUI 18614186, J18/290/2006.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 473/2013 din data de 27 martie 2013 pronunţată în dosarul nr. 7124/95/2012
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Ediauror Com SRL, cu sediul în comuna Ioneşti, sat Ioneşti,
CUI 18614186, J18/290/2006.
Judecător–sindic, Grefier-şef,
Mădălina Elena Lungănoiu Violeta Rădulea
*
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. T. Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 7124/95/2012
Comunicare sentinţa nr. 473/2013,
din data de 11 aprilie 2013
Către,
Creditoarea: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, cu sediul în Tg.-Jiu, strada Siretului, nr.6, judeţul Gorj.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 473/2013 din data de 27 martie 2013 pronunţată în dosarul nr. 7124/95/2012
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Ediauror Com SRL, cu sediul în comuna Ioneşti, sat Ioneşti,
CUI 18614186, J18/290/2006.
Judecător–sindic, Grefier-şef,
Mădălina Elena Lungănoiu Violeta Rădulea
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă


Dosar nr. 7124/95/2012
Cod operator 2443
Sentinţa nr. 473/2013
Şedinţa publică de la 27 Martie 2013
Completul compus din:
Judecător-sindic: Mădălina Elena Lungănoiu
Grefier-şef: Violeta Rădulea
Pe rol fiind examinarea cererii de închidere procedură formulată de lichidatorul judiciar Consulting Company IPURL în
procedura simplificată a falimentului privind pe debitoarea SC Ediauror Com SRL, în contradictoriu cu creditorul
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-au prezentat practician în insolvenţă Ciobanu Emanoil din partea
lichidatorului judiciar pentru debitoare şi consilier juridic Puchiu Ioan pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Gorj.
Procedura completă.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,, după care dosarul fiind în stare de judecată, se acordă
cuvântul.
Practician în insolvenţă Ciobanu Emanoil din partea lichidatorului judiciar pentru debitoare depune raportul de
activitate nr. 1733 din 26.03.2013 şi dovada de publicare în BPI nr. 4688 din 18.03.2013 a cererii de închidere a
procedurii nr. 1052 din 27.02.2013 şi arată că debitoarea nu figurează cu bunuri mobile şi imobile în evidenţe,
solicitând totodată admiterea cererii şi închiderea procedurii falimentului debitoarei.
Consilier juridic Puchiu Ioan pentru creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj opinează în sensul
admiterii cererii.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de faţă;
La data de 27.02.2013 a fost înregistrată la această instanţă cererea de închidere a procedurii debitoarei SC Ediauror
Com SRL solicitându-se închiderea procedurii în baza art.131 din Legea nr. 85/2006, radierea debitoarei din registrul
comerţului, plata onorariului lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor de procedură.
Judecătorul sindic, examinând cererea de faţă reţine că prin încheierea nr. 1183/2012 din 04.07.2012 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC Ediauror Com SRL, fiind numit lichidator judiciar
Consulting Company IPURL care, în baza atribuţiunilor prev. de art. 20 din Legea nr. 85/2006 a procedat la notificarea
deschiderii procedurii şi publicarea în BPI nr. 10518 din 26.07.2012.
Din analiza cererii de închidere a procedurii judecătorul sindic reţine că scrisoarea recomandată conţinând notificarea
deschiderii procedurii insolvenţei transmisă debitorului pe adresa sediului social ce figurează în registrul comerţului a
fost primită de debitoare–recomandata AR 29949498560 şi datorită faptului că nu s-a primit răspuns de la Primăria
Ioneşti, lichidatorul judiciar a revenit cu adresele nr. 4544/27.09.2012 şi 4822/09.10.2012, transmise pe fax şi prin
scrisoare recomandată, ulterior, prin adresa nr. 435/27.02.2013 s-a primit răspuns de la Primăria Ioneşti, din care a
rezultat faptul că debitoarea SC Ediauror Com SRL, nu figurează cu bunuri mobile sau imobile în evidenţele fiscale.
La data de 27.02.2013, lichidatorul judiciar a depus cererea de închidere a procedurii, nr. 1052 din 27.02.2013,
publicată în BPI nr. 4688 din 18.03.2013, din analiza căreia s-a reţinut că debitoarea nu deţine bunuri, nu are creanţe de
recuperat, iar creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj este singurul creditor înscris la masa credală,
conform tabelului preliminar de creanţe şi a tabelului definitiv, iar cererea de închidere a procedurii a fost notificată
acestuia, neînregistrându-se contestaţii, totodată având în vedere că reprezentantul creditorului, prezent în şedinţa
publică a formulat concluzii de aprobare a cererii şi închiderea procedurii.
Cum în cauză creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj nu a formulat contestaţie faţă de cererea de
închidere a procedurii falimentului faţă de debitoare, judecătorul sindic apreciază cererea ca fiind întemeiată, totodată
fiind îndeplinite disp. art. 131 din Legea nr. 85/2006, care prevăd că” în orice stadiu al procedurii prevăzută de legea
insolvenţei, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi
cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o
sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat,
astfel că se va admite cererea, se va dispune închiderea procedurii, radierea debitoarei din registrul comerţului şi
acordarea onorariului lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor de procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În baza art.131 din Legea nr. 85/2006 dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Ediauror Com SRL, cu
sediul în comuna Ioneşti, sat Ioneşti, CUI 18614186, J18/290/2006, în contradictoriu cu creditorul Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Gorj.
În baza art.136 din lege, descarcă pe lichidatorul judiciar Consulting Company IPURL cu sediul în Tg.-Jiu, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 15, judeţul Gorj, de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi creditor.
În baza art.135 din lege, dispune notificarea prezentei sentinţe lichidatorului, debitoarei, creditorilor şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi radiere,
precum şi publicarea sentinţei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Dispune plata onorariului lichidatorului judiciar, în cuantum de 3000 lei, fără TVA, precum şi a cheltuielilor de
procedură în cuantum de 14, 70 lei, din fondul de lichidare.
Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică din 27 Martie 2013 la Tribunalul Gorj.
Judecător–sindic, Grefier-şef,
Mădălina Elena Lungănoiu Violeta Rădulea

2. Societatea comercială MINOR EXIM SRL, cod unic de înregistrare: 2159372


Depunere acţiune în atragerea raspunderii materiale a administratorilor statutari ai
debitoarei SC Minor Exim SRL
Număr: 1732, data emiterii: 01.04.2013
1. Date privind dosarul nr. 13707/95/2012, Tribunal Gorj, Secţia a II a Civilă, Judecător-sindic: Angela Antoaneta
Popescu.
2.Arhiva instanţei: Tg Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, tel.0253213964, programul registraturii instanţei 900-1230.
3.1.Debitor: SC Minor Exim SRL, cod de identificare fiscală 2159372, cu sediul în Tg Jiu, Cart. Preajba, nr. 76, Jud.
Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J18/24/1992.
4.Creditor:
5.Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL, cod de identificare fiscală 29645102, cu sediul în str. Victoriei, nr.
98, et.1, ap.11, localitatea Tg-Jiu, jud. Gorj, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II 0584,
tel./fax 0353/418282, e-mail: expertconsultgrup@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant legal: asociat coordonator
Pescar Emilia.
6.Subscrisa Expert Consult Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Minor Exim SRL, conform
încheierii nr. 1697 din 05.11.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II a Civilă, în dosarul nr. 13707/95/2012,
în temeiul art.20 lit.b) şi art.59 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: acţiune în atragerea
raspunderii materiale materiale a administratorilor statutari ai debitoarei SC Minor Exim SRL.
7. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Acţiune în atragerea raspunderii materiale a administratorilor statutari ai debitoarei SC Minor Exim SRL
Număr: 1732, data emiterii: 01.04.2013
în contradictoriu cu pârâtii Dobre M. Viorica, cu domiciliul în Tg Jiu, str. Lotrului, nr. 6, jud Gorj, CNP
2461214182763 şi Soare S. Dănuţ, cu domiciliul în Tg Jiu, str. Unirii, bl. 2, sc.B, et. 4, ap. 16, jud Gorj, CNP
1580811182767, pentru suma de 216 lei, reprezentând totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv al creanţelor SC
Minor Exim SRL.
În drept: Legea 85/2006, actualizată cu OUG 86/2006 şi cu Legea nr. 85/2010, Legea nr. 31/1990, Decizia Curtii
Constitutionale nr. 1137/20078, OUG 173/2008, Legea 277/2009, OG nr. 1/2010 Legea 25/2010, Legea nr. 169/2010.
În fapt: Conform datelor existente la Oficiul Registrul Comerţului Gorj rezultă următoarele: Societatea comercială
Minor Exim SRL îşi are sediul declarat în Tg Jiu, Cart. Preajba, nr. 76, Jud. Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub numărul J18/24/1992, având cod unic de înregistrare 2159372, activitate principală – Comerţ cu
amănuntul neefectuat prin magazine.
SC Minor Exim SRL are ca asociaţi următoarele persoane: Dobre M. Viorica, cetăţean român, persoană fizică, având
domiciliul în Tg Jiu, str. Lotrului, nr. 6, Jud. Gorj, cotă de participare la beneficii şi pierderi 48 % şi Soare S. Danut,
cetăţean român, persoană fizică, având domiciliul în Tg Jiu, str. Unirii, Bl.2, sc.B, Et.4, Ap.16, Jud. Gorj, cotă de
participare la beneficii şi pierderi 52 %. SC Minor Exim SRL are ca administratori statutari următoarele persoane:
Dobre M. Viorica, cetăţean român, persoană fizică, având domiciliul în Tg Jiu, str. Lotrului, nr. 6, Jud. Gorj şi Soare S.
Danut, cetăţean român, persoană fizică, având domiciliul în Tg Jiu, str. Unirii, Bl.2, sc.B, Et.4, Ap.16, Jud. Gorj.
Societatea debitoare a fost dizolvată de drept potrivit art. art. 30 alin. 1 din Legea nr. 359/2004, modificată şi completată
prin OUG nr. 75/2004, întrucât aceasta nu şi-a preschimbat certificatul de înmatriculare şi pe cel de înregistrare fiscală
cu noul certificat de înregistrare. SC Minor Exim SRL se află în procedura falimentului, procedură deschisă prin
încheierea nr. 1697 din 05.11.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II a Civilă, în dosarul nr. 13707/95/2012,
Expert Consult Grup IPURL fiind numit lichidatorul judiciar al debitoarei. După deschiderea procedurii insolvenţei,
prin adresa nr. 1115/12.11.2012, transmisă pe adresa sediului oficial al societăţii, lichidatorul judiciar a solicitat
administratorilor predarea actele contabile, furnizarea informaţiilor prevăzute de art.28 alin.1 şi art. 44 din Legea nr.
85/2006, în conformitate cu art.35 din lege şi predarea patrimoniului societăţii, corespondenţa întorcându-se cu
menţiunea “ societate necunoscută la această adresă “. Prin adresa nr. 524571/02.11.2012 ORC Gorj a comunicat
lichidatorului datele de identificare ale administratorilor statutari ai societăţii. Astfel, prin adresele nr. 1337/14.01.2013
şi 1339/16.01.2013, au fost convocaţi, în data de 14.02.2013, la sediul lichidatorului judiciar, cei doi administratori
statutari ai SC Minor Exim SRL, respectiv Dobre Viorica şi Soare Dănuţ, pentru predarea actelor contabile şi a gestiunii
patrimoniului societăţii, corespondenţa cu Soare Dănuţ întorcându-se neconfirmată, cu menţiunea destinatar plecat din
ţară”. Deşi Dobre Viorica a intrat în posesia corespondenţei transmise de lichidator, aceasta nu a dat curs solicitărilor
lichidatorului judiciar. Prin urmare, deşi lichidatorul judiciar a întreprins demersurile necesare, până la data prezentei
cereri, nu a reuşiţ să intre în posesia documentelor financiar–contabile ale societăţii şi a patrimoniului acesteia. Având
în vedere că lichidatorul nu a intrat în posesia documentelor contabile ale debitoarei, a recurs la informaţiile publicate
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, pe care a constatat că ultimul bilanţ contabil întocmit de societatea debitoare
şi transmis organelor competente este cel aferent anului 2000.
Din analiza indicatorilor financiari aferenţi ultimului bilanţ contabil întocmit şi depus la organele în drept, conform art.1
din Legea 82/1991 şi art. 201 din Legea nr. 31/1990, rezultă că debitoarea înregistra un patrimoniu total în sumă de 722
lei, format din imobilizări în sumă de 92 lei (la solicitarea lichidatorului judiciar, Primăria Tg Jiu comunică, prin
adresele nr. 74446/25.09.2012 şi 16663/21.03.2013, că debitoarea figurează în evidenţele sale cu bunuri imobile
declarate, respectiv cu două construcţii ( chioşc din lemn şi minimagazin lemn ) situate în Tg Jiu, str. Ana Ipatescu, jud.
Gorj); disponibilităţi băneşti în sumă de 47 lei şi creanţe de încasat în sumă de 583 lei. Bunurile nu au putut fi
inventariate, fiind considerate lipsă.
Din analiza informaţiilor pe care le deţinem, putem spune că principalele cauze care au dus la insolvenţa SC Minor
Exim SRL sunt: neutilizarea Disponibilităţilor băneşti” din sold în sumă de 47 lei pentru plata datoriilor societăţii;
nereevaluarea şi nevalorificarea mijloacelor fixe cu o valoare de inventar ( la data declarării la Direcţia Publică de
Venituri, respectiv 28.01.1998) de 92 lei deţinute de societate care să conducă la aducerea de flux de numerar în
societate, numerar care ar fi putut fi folosit la achitarea integrală a datoriilor societăţii; administratorii societăţii nu au
luat măsuri de recuperare a creanţelor societăţii în sumă de 583 lei care, de asemenea, putea conduce la aducerea de flux
de numerar în societate, numerar care ar fi putut fi folosit la achitarea integrală a datoriilor societăţii; neîntocmirea
evidenţei contabile conform legii ( ultimele documente financiar–contabile fiind întocmite la anul 2000 şi s-au finalizat
cu transmiterea către instituţiile statului a bilanţului contabil întocmit la data de 31.12.2000), astfel încât nu a fost
posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi nu a fost sesizabilă starea de insolvenţă care a apărut la
un moment dat, aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi ţinute corect, care ar permis administratorilor
să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii ( valorificări de active, recuperări de creanţe etc );
nu s-a procedat la suspendarea sau neînchiderea ( prin lichidarea şi radiere) activităţii societăţii, permitând continuarea,
din neglijenţă sau în interes personal, a unei activităţii care ducea, în mod vădit, persoana juridică la acumularea de noi
datorii, prin majorări şi penalităţi şi, astfel, la încetarea de plăţi. Prin urmare, putem concluziona următoarele:
ineficienta utilizare a resurselor existente a condus la acumularea de datorii către bugetului asigurărilor sociale de
sănătate, neplata la timp a acestora atrăgând după sine calcularea de majorări şi penalităţi şi făcând, astfel, aproape
imposibilă redresarea societăţii.
Prin urmare, apreciem că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 138 alin.1 lit. a, d şi e din Legea nr. 85/2006
pentru antrenarea în solidar a răspunderii materiale a administratorilor statutari ai SC Minor Exim SRL, respectiv a d-
nei Dobre M. Viorica şi a d-nului Soare S. Dănuţ, întrucât aceştia:
a)’’au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane’’, respectiv: au
ridicat din casieria şi din conturile societăţii debitoare suma de 47 lei, pentru care nu au prezentat documente
justificative, fiind folosită în interes personal; au valorificat mijloace fixe care au o valoare de inventar de 92 lei
(mijloacele fixe nu au fost reevaluate din anul 1997), iar sumele rezultate au fost însuşite de către aceştia, nefiind
înregistrate în evidenţa contabilă; în situaţia în care nu au valorificat bunurile în cauză, înseamnă că le-au folosit în
interes personal, tot administratorii fiind în culpă; nu au utilizat sumelor rezultate din încasarea creanţelor în sumă de
583 lei pentru plata datoriilor, existând prezumţia că le-au folosit în interes personal; în situaţia în care
administratorii statutari nu au luat măsuri de recuperare a acestor creanţe, tot aceştia sunt în culpă;
’’d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea’’, respectiv: nu au întocmit evidenţa contabilă, începând cu data de 01.01.2001, conform art.1 din
Legea nr. 82/1001, fapt ce constituie o prezumţie că sunt în culpă, întrucât nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale şi
statutare conform art.72, 73 alin.2 şi art.201 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Totodată, conform
art.10 alin.1 din Legea nr. 82/1991 răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorilor,
care au obligaţia gestionării societăţii respective. Neţinerea contabilităţii în mod corect nu face posibilă sesizarea
dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi face insesizabilă starea de insolvenţă care poate să apară la un moment
dat, aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi ţinute corect care ar permite administratorilor să ia
măsurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii. Prejudiciul creditorilor reprezintă partea din masa
pasivă, ce rezultă din tabelul definitiv al creanţelor, care nu poate fi acoperită din averea debitorei. Legătură de
cauzalitate între neţinerea contabilităţîi conform legii şi prejudiciul creditorilor există, fiind evidenţiată prin insuficieţa
fondurilor băneşti disponibile pentru a asigura plata datoriilor exigibile acumulate. Este evident că lipsa evidenţelor
societăţii a cauzat starea de insolvenţă, deoarece este logic că atâta timp cât administratorul social nu cunoaşte care este
activul, nu poate cunoaşte nici care este gradul de îndatorare pe care societatea îl poate suporta şi nici datoriile pe care
le are de plătit societatea. Neţinerea contabilităţii în conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicată, este o faptă
negativă constând în neîndeplinirea de către acesta a unei obligaţii legale şi evident are caracter ilicit, indicând o
administrare frauduloasă a averii, premisă pentru aplicarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Conform art.237
ind.1 alin.3 şi 4 din Legea nr. 31/1990, asociatul care, pe de o parte în frauda creditorilor, abuzează de caraterul limitat
al răspunderii sale şi de personalitatea distinctă a societăţii, iar pe de altă parte dispune de bunurile societăţii ca şi cum
ar fi bunurile sale proprii, răspunde nelimitat pentru toate datoriile debitoarei ) ’’au deturnat sau au ascuns o parte din
activul persoanei juridice ori a mărit în mod fictiv pasivul acesteia ’’, respectiv: administratorii statutari nu au predat
lichidatorului judiciar mijloace fixe în sumă de 92 lei (la valoarea de înregistrare din anul 1997) şi disponibilităţile
băneşti din sold în sumă de 47 lei, existente în patrimoniul societăţii, acestea fiind considerate lipsă la inventar.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Astfel, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru antrenarea în solidar a răspunderii materiale a
administratorilor statutari ai SC Minor Exim SRL în baza art. 138 alin.1 lit. a, d şi e din Legea nr. 85/2006.
Precizăm că în raportul nr. 1685/21.03.2013 de completare a raportului amănunţiţ nr. 1214/10.12.2012 asupra cauzelor
şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a SC Minor Exim SRL au fost precizate principalele cauze
care au dus la insolvenţa societăţii debitoare, în acest raport lichidatorul judiciar precizând că în cauză sunt întrunite
condiţiile prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a, d şi e din Legea nr. 85/2006 pentru antrenarea în solidar a răspunderii
materiale a administratorilor statutari ai societăţii debitoare. Raportul nr. 1685/21.03.2013 de completare a raportului
amănunţiţ nr. 1214/10.12.2012 asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a SC Minor
Exim SRL a fost aprobat de Adunarea creditorilor în şedinta din data de 28.03.2013, conform procesului verbal nr.
1722/28.03.2013.
În temeiul art.242 Cod procedura civila solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră.
În conformitate cu art.77 din Legea nr. 85/2006, prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru şi,
potrivit art.1 alin2 din OGR nr. 32/1995, şi de depunerea timbrului judiciar.
In probaţiune: înscrisuri; interogatoriul pârâţilor.
În drept: art. 138 alin.1 lit.a, d şi e din Legea nr. 85/2006, art.72, 73 alin.2, art.201 şi art.237 ind.1 alin.3 şi 4 din Legea
nr. 31/1990.
În concluzie, solicităm instanţei de judecată antrenarea în solidar a răspunderii materiale a administratorului statutar al
societatii debitoare, respectiv a d-nei Dobre M Viorica, cu domiciliul în Tg Jiu, str. Lotrului, nr. 6, jud Gorj, CNP
2461214182763 şi a d-nului Soare S Dănuţ, cu domiciliul în Tg Jiu, str. Unirii, bl. 2, sc.B, et. 4, ap. 16, jud Gorj, CNP
1580811182767, pentru suma de 216 lei, reprezentând totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv al creanţelor SC
Minor Exim SRL, în baza art. 138 alin.1 lit. a, d şi e din Legea nr. 85/2006.
Lichidator judiciar: Expert Consult Grup IPURL, prin asociat coordonator Pescar Emilia

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială J.T.V. VINATORUL TRANS COMIMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 7342264
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedură generală
Număr: 106, data emiterii: 18.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 7348/97/2012, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Goron Maria.
2. Arhiva instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, programul arhivei instanţei: luni-vineri, orele 10.00-
14.00.
3.1. Debitor: SC J.T.V. Vînătorul Trans Comimpex SRL, cod de identificare fiscală 7342264, cu sediul social în
Ţărăţel, nr. 141A, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/397/1995.
3.2. Administrator special: nu este cazul.
4. Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643, cu sediul în Deva,
str. Avram Iancu, bl. H3 parter, jud. Hunedoara.
5. Lichidator judiciar: Proinsolv Group SPRL Deva, cod de identificare fiscală 21657233, cu sediul în Deva, str.
Împăratul Traian, bl. 15, ap. 27, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSPI 0088,
tel. /fax 0254-219117, e-mail: proinsolvgroup@yahoo.com, nume şi prenume asociaţi coordonatori: Ilea Adina şi
Marinescu Dragoş.
6. Subscrisa Proinsolv Group SPRL Deva, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC J.T.V. Vînătorul Trans
Comimpex SRL, conform sentinţei nr. 256/F/2013, din data de 26.02.2013, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7348/97/2012, în temeiul art. 107, alin. 1 lit. D şi art. 108
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică
7. Intrarea debitorului SC J.T.V. Vînătorul Trans Comimpex SRL în procedura generală de faliment având în vedere că
debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nicio parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de
reorganizare şi a fost aprobată propunerea administratorului judiciar de intrare a debitorului în faliment, conform
sentinţei nr. 256/F/2013 din data de 26.02.2013 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7348/97/2012.
7.1. Debitorul SC J.T.V. Vînătorul Trans Comimpex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să predea gestiunea către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea
procedurii.
7.2. Creditorii debitorului SC J.T.V. Vînătorul Trans Comimpex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 26 aprilie
2013. În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este 7 mai 2013. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în
cursul procedurii este 13 mai 2013. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii
este 20 mai 2013. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 23 mai 2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

8. Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Hunedoara pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
“Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele
care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate
fi comunicat în mod direct acestuia prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate
de debitor (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar: Proinsolv Group SPRL Deva, prin asociat coordonator Marinescu Dragoş.

2. Societatea comercială JUMBO ELA TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 15256946
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 6643/97/2010
Termen la: 21.05.2013
Citaţie,
Emisă la: ziua 09, luna 04, anul 2013
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643;
BRD – Groupe Societe Generale SA, cu sediul procesual ales în Deva, P-ţa Operei, nr. 7, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 2685547, număr de ordine în registrul comerţului J32/655/1999,
Primăria municipiului Petroşani, cu sediul în Petroşani, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 90, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 4468943,
SC Geyer & Buchegger GmbH Viena, cu sediul procesual ales la Geyer & Buchegger Leasing SRL din Bucureşti, B-
dul Unirii, nr. 69, bl. G2B, tronson 3, ap. 29-30, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerţului Viena FN 18114641,
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 213, completul C 6, în ziua de 21, luna 05, anul 2013, ora 10,00 în calitate de
creditori în proces cu debitorul SC Jumbo Ela Trans SRL, cu sediul în Petroşani, str. Aviatorilor, bl. 22, sc. 1, et. 3, ap.
30, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 15256946, număr de ordine în registrul comerţului J20/233/2003 prin
lichidator judiciar – SP Activ Insolv Expert IPURL, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, et. 2, cam. 47-48, jud.
Hunedoara, număr de ordine în registrul societăţilor profesionale de insolvenţă pentru Legea 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

3. Societatea comercială PAFSAN SRL, cod unic de înregistrare: 13682635


România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 946/97/2009
Termen la: 23.05.2013
Citaţie,
Emisă la: ziua 09, luna 04, anul 2013
Creditori – conform listei anexă,
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 203, completul C5, în ziua de 23, luna 05, anul 2013, ora 9,00 în calitate de
creditoare, în proces cu debitoarea SC Pafsan SRL, cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl. D, sc. B, ap. 21, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 13682635, număr de ordine în registrul comerţului J20/69/2001 prin lichidator
judiciar –Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, cam. 44, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 22086011, număr de ordine în registrul societăţilor profesionale de insolventă
1B1317, pentru L. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
Listă anexă privind creditorii debitoarei SC Pafsan SRL
1. DGFP Hunedoara, PJ, cod de identificare fiscală 2102643, judeţ HD, Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter
2. Inspectoratul Teritorial de Muncă, PJ, cod de identificare fiscală 12311639, judeţ HD, Deva, Aleea Muncii, nr. 2
3. Primăria Deva, PJ, cod de identificare fiscală 4374393, judeţ HD, Deva, Piata Unirii, nr. 4,
4. SC Andreea Company Impex SRL, PJ, cod de identificare fiscală 15439080, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J40/6534/2003, ORC B, Sect. 5, Bucureşti, Str. Zamfir Olaru, nr. 10
5. SC Bo Hai Li Import Export SRL, PJ, cod de identificare fiscală 11438570, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J40/12254/1998, ORC B, Sect. 3, Bucureşti, Str. Minis, nr. 6
6. SC C.I.F. SA, PJ, cod de identificare fiscală 2116908, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J20/413/1991, ORC HD, judeţ HD, Deva, Str. Depozitelor, nr. 6
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

7. SC Coelco Trade SRL, PJ, cod de identificare fiscală 9975440, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J23/1513/2008, ORC IF, judeţ IF, Dragomiresti – Deal, Hala M, Nr. cadastral 2046
8. Societatea Cooperativa Consumcoop, PJ, cod de identificare fiscală 2117342, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat C20/5/2005, ORC HD, judeţ HD, Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 14, jud. Hunedoara
9. SC Elbi Electric & Lighting SRL, PJ, cod de identificare fiscală 17412685, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J23/823/2006, ORC IF, judeţ IF, Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 76-78
10. SC Electric Metsan SRL, PJ, cod de identificare fiscală 16103240, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J23/127/2004, ORC IF, judeţ IF, Tunari, Str. Al. I. Cuza Nr 1
11. SC Flashrom Company SRL, PJ, cod de identificare fiscală 6564556, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J26/1238/1994, ORC MS, judeţ MS, Târgu Mureş, Str. Mureşeni, nr. 50
12. SC Hyperion Trans SRL, PJ, cod de identificare fiscală 7350011, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J20/237/1995, ORC HD, judeţ HD, Deva, Str. Cernei, nr. 33
13. SC Milano Universal SRL, PJ, cod de identificare fiscală 18965365, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J40/13670/2006, ORC B, Sect. 5, Bucureşti, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 10, et. 1, ap. 3A
14. SC Milano H & L Sanitary SRL, PJ, cod de identificare fiscală 24200618, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J40/12325/2008, ORC B, Sect. 5, Bucureşti, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 10, et. 1, ap. 3A
15. SC Orange Romania SA, PJ, cod de identificare fiscală 9010105, număr de ordine în registrul în care este înregistrat
J40/10178/1996, ORC B, Sect. 1, Bucureşti, B-dul Lascar Catargiu, nr. 51-53
16. Unicredit Leasing Romania SA, PJ, cod de identificare fiscală 6301991, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J40/18215/1994, ORC B, Sect. 1, Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25
17. SC Windows Profesional SRL, PJ, cod de identificare fiscală 17408897, număr de ordine în registrul în care este
înregistrat J20/540/2005, ORC HD, judeţ HD, Ribita, Ribita, nr. 238
18. Unicredit Ţiriac Bank SA – sucursala Deva, PJ, cod de identificare fiscală 15564490, număr de ordine în registrul în
care este înregistrat J20/707/2003, ORC HD, judeţ HD, Deva, Bd. Decebal, bl. F, sc. A şi B
19. MKB Romexterra Bank SA-Agenţia Deva, PJ, cod de identificare fiscală 22422065, număr de ordine în registrul în
care este înregistrat J20/1334/2007, ORC HD, judeţ HD, Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 7, parter
20. Bank Leumi Romania SA-sucursala Deva, PJ, cod de identificare fiscală 3847558, număr de ordine în registrul în
care este înregistrat J20/814/1993, ORC HD, judeţ HD, Deva, Bd. Decebal, Bl. C
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

4. Societatea comercială UNO PRODUCT SRL, cod unic de înregistrare: 8437532


România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 7891/97/2011
Termen: 16.05.2013
Citaţie
Emisă la: ziua 09, luna 04, anul 2013
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara, pentru Administraţia Finanţelor Publice Deva, cu sediul
în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643;
SC Caroli Prod 2000 srl, cu sediul în Bucureşti, Bd. Timişoara, nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, corp C, et. 5, sector 6,
cod de identificare fiscală 9164880, număr de ordine în registrul comerţului J40/4269/2003;
SC Elit SRL, cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 16, jud. Alba, cod de identificare fiscală 14444712, număr de ordine
în registrul comerţului J01/64/2002;
SC Boema SRL, cu sediul în Sibiu, Calea Turnişorului, nr. 59, jud. Sibiu, cod de identificare fiscală 5613421, număr de
ordine în registrul comerţului J32/671/1994;
SC Apa Prod SA, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 14071095,
număr de ordine în registrul comerţului J20/571/2001;
SC Quasar SA, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 6431991, număr
de ordine în registrul comerţului J20/1521/1994;
SC Electrocentrale Deva SA, cu sediul în loc. Mintia, com. Veţel, str. Şantierului, nr. 1, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală 14348448, număr de ordine în registrul comerţului J20/876/2001;
SC Urania SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Gemina, nr. 4, bl. AC 16, ap. 4, jud. Alba, cod de identificare fiscală
1755024, număr de ordine în registrul comerţului J01/971/1991;
SC Lactocrist SRL, cu sediul în Cristian, str. II, nr. 19, jud. Sibiu, cod de identificare fiscală 15091546, număr de ordine
în registrul comerţului J32/990/2002, prin lichidator judiciar Relco Active SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Revoluţiei, nr.
1, ap. 17, jud. Sibiu, cod de identificare fiscală R 20800504, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale
de Insolvenţă RFO II 0054;
SC Metalotex SA, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală
2665256 , număr de ordine în registrul comerţului J20/42/1991;
SC Madena Invest SRL, cu sediul în Timişoara, str. Martir A. F. Suteu, nr. 5, bl. 24, sc. B, ap. 3, jud. Timiş, cod de
identificare fiscală 1679067, număr de ordine în registrul comerţului J35/121/1997.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Sunt chemaţi la această instanţă, camera 119, completul C15-C4, în ziua de 16 luna 05, anul 2013, ora 10,30, în calitate
de creditori, în proces cu debitoarea SC Uno Product SRL, cu sediul social în Deva, str. Libertăţii, bl. L4, ap. 23, jud.
Hunedoara înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/496/1996, CUI
RO 8437532, prin lichidator judiciar Heral Consult IPURL, cu sediul în Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 4, jud. Hunedoara,
CIF RO20965561, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RSP 0090,
pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7153/19.04.2013, conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7153/19.04.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24