Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7150 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Alba ...................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea comercială DACRIS AUTO SRL.................................................................................................................. 2

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea comercială ZENOROM TEHNOLOGII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SRL ................................... 4

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea comercială DATA BASE SRL ...................................................................................................................... 4
2. Societatea comercială DOMUS TCM CONSTRUCT SRL............................................................................................ 5
3. Societatea comercială EXPERT CONCEPT SOLUTION SRL ..................................................................................... 6
4. Societatea comercială R.V.G. MEGA CONSTRUCT SRL.......................................................................................... 11

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea comercială AAM ADVERTISING SRL ..................................................................................................... 13
2. Societatea comercială DAMASCON CONSTRUCT SRL ........................................................................................... 15
3. Societatea comercială LAZULUM IMPEX SRL ......................................................................................................... 16
4. Societatea comercială SORMAR CONSTRUCT SRL ................................................................................................. 17

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 17


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea comercială MAGGI & ŞTEF PARTY SRL ................................................................................................ 17

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 18


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea comercială DENICAM SRL........................................................................................................................ 18
2. Societatea comercială NALBA SA ............................................................................................................................... 19

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 19


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea comercială PHILLAR-RO SRL................................................................................................................... 19

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 21


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea comercială ARTA ENERGY SRL .............................................................................................................. 21

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 21


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea comercială CHERTANIA SRL ................................................................................................................... 21

Județul Alba
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DACRIS AUTO SRL, cod unic de înregistrare: 13901859
România, Tribunalul Alba
Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ
Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24- 26, jud. Alba
Dosar: 2326/107/2013
Comunicare încheiere nr. 105/F/CC/2013
pronunţată la data de 01 aprilie 2013
Debitor
1. SC Dacris Auto SRL - Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 6, bl. M2C, ap. 8, judeţ Alba
Lichidator judiciar
2. SP Dorca Insolv IPURL - Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 6, bl. M2, sc. C, ap. 7, judeţ Alba
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba – Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr.26, jud. Alba.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Se comunică alăturat copia încheierii nr.105/F/CC/2013 pronunţată la data de 01 Aprilie 2013 în dosarul nr.
2326/107/2013 privind pe debitoarea SC Dacris Auto SRL cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.6, bloc M2C, ap. 8,
judeţul Alba având nr. de ordine în registrul comerţului J01/190/2001, CUI 13901859.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Alba, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2326/107/2013
Încheiere nr. 105/F/CC/2013
Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 01 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic - Carmen Lupe
Grefier - Dana Sas
Pe rol se află cauza privind pe debitoarea SC Dacris Auto SRL, având ca obiect procedura insolvenţei –societăţi cu
răspundere limitată. La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa debitoarei. Procedura este legal îndeplinită. S-a
făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la data de 01.04.2013 au depus oferte de servicii practicienii în
insolvenţă: Voicu şi Voicu Liquidators IPURL şi C.I.I. Gordiţă Ioan. Judecătorul sindic faţă de actele depuse la dosar şi
a solicitării de judecare a cauzei şi în lipsă lasă cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic
Asupra cauzei de faţă: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr.21326/107/2013 debitoarea SC
Dacris Auto SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. Se susţine în motivarea cererii că
debitoarea se află în incapacitate de plată, activitatea debitoarei a încetat datorită lipsei comenzilor specifice obiectului
de activitate şi implicit a veniturilor, fiind în imposibilitate de a-şi achita datoriile faţă de bugetul de stat cât şi faţă de
furnizori, debitoarea este în încetare de plăţi mai mult de 30 de zile, cuantumul datoriei fiind de 10.582, 39 lei. Cererea
este legal timbrată. În probaţiune s-au depus în xerocopie actele prevăzute de art.28 din Legea nr. 85/2006 (fila 4-23).
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: Din înscrisurile depuse în susţinerea cererii
se constată că este vorba de creanţă bugetară certă, lichidă şi exigibilă, respectiv 10.582, 39 lei, iar debitoarea nu are
disponibilităţi băneşti pentru achitarea acestei creanţe, datorită crizei economice, debitoarea încetând activitatea,
solicitând deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.
27-30 şi 32 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în baza disp. art.2702 din Legea nr.31/1990 se va
admite cererea debitoarei, se va constata că debitoarea este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura simplificată
de insolvenţă împotriva sa. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege. În baza art.11 lit. c din
Legea nr.85/2006 judecătorul sindic va numi lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă SP Dorca Insolv
IPURL, având în vedere solicitarea debitoarei.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată şi precizată de debitoarea SC Dacsris Auto SRL, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.6,
bloc M2C, Ap.8., jud. Alba, pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi în consecinţă: În temeiul art.32
alin.1 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva
debitoarei SC Dacris Auto SRL cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.6, bloc M2C, ap. 8, judeţul Alba având nr. de
ordine în registrul comerţului J1/190/2001, CUI 13901859. În temeiul art.107 din Legea nr.85/2006, numeşte lichidator
judiciar provizoriu pe SP Dorca Insolv IPURL cu sediul social în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.6, bloc. M2, scara C,
ap.7, judeţul Alba, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege. Stabileşte remuneraţia lichidatorului în baza
decontului de lucrări din sumele rezultate în urma valorificării averii debitorului. Obligă debitoarea să pună la dispoziţia
lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta cu privire la activitatea şi averea acesteia, precum şi lista
cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii. Obligă
debitoarea ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii potrivit art. 35 să depună la dosarul cauzei actele şi
informaţiile prevăzute la art. 28 alin.l ce-i vor fi notificate. Dispune lichidatorului judiciar notificarea deschiderii
procedurii debitorului acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, prin
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 108 din Legea privind procedura de
insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Pune în vedere lichidatorului judiciar
prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor
permanenţi ai lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar stabilirea termenelor limită pentru:
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, întocmirea tabloului preliminar al creanţelor; depunerea contestaţiilor,
întocmirea tabloului definitiv; a adunărilor generale a creditorilor. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii
debitorului, de către lichidatorul judiciar. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care
vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi
păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte termen pentru verificarea depunerii de către creditori a
opoziţiilor prevăzute de art. 32 alin.2 din lege și pentru soluţionarea acestora la data de 13 mai 2013. Cu drept de
opoziţie, pentru creditori în 10 zile de la comunicare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată
în şedinţa publică din data de 01 aprilie 2013.
Judecător Sindic, Grefier,
Carmen Lupe Dana Sas
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Județul Bistriţa-Năsăud
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ZENOROM TEHNOLOGII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SRL, cod unic de
înregistrare: 3697469
Cabinet Individual De Insolventa
Rosca Loredana Denisa
Bistrita
Tabelul preliminar al creditorilor cu creanţe acceptate la S.C Zenorom Tehnologii pentru Protectia Mediului
SRL Bistrita, CUI, J06/30/1993, nr. 88/15.03.2013, dosar nr. 7265/112/2012
Creanta Creanta
Nr. Creanta Creanta Taxa de Ordine de acceptata acceptata în
Denumirea creditorului Obs
crt. declarata acceptata timbru prioritate în % fata % fata de
de total total grupa
1. DGFP Bistrita - Nasaud 1.948, 00 1948, 00 scutit bugetara I 60, 40 60, 40

2. Primaria Bistrita Nasaud 1.277, 00 1.277, 00 scutit bugetara I 36, 60 39, 60


Total gr. I 3.225, 00 3.225, 00 X X X 100 100
Total general 3.225, 00 3.225, 00 X X X 100 X
Practician în insolvenţă,
Rosca Loredana Denisa

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DATA BASE SRL, cod unic de înregistrare: 16442793
Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa prin procedura generala
Nr. 326/12.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 15478/3/2012; Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila.
Judecător sindic: MARIANA MONCEA
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Bucureşti; programul arhivei/registraturii
instanţei 9, 00-13, 00
3.Debitor: SC DATA BASE SRL Cod de identificare fiscală:16442793 Număr de ordine în registrul comerţului:
J40/8237/2004; SEDIUL: Bucureşti, sector 4, bd. Constantin Brancoveanu, nr.115, bl.Vb, sc 1, et.10, ap.44
3.1.Administrator special: nu s-a desemnat.
4.Creditor: SC TERAPLAST SA,
5.Administrator judiciar: ISD INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală: RO 20851150. sediul social: B-dul
Dacia nr. 29, ap. 1, sector 1, Bucureşti Tel/Fax: 021.212.21.21. E-mail: isd.insolvency@yahoo.com
6.Subscrisa: ISD INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC DATA BASE SRL,
conform Hotararii din data de 03.04.2013, pronunţata de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civila, în dosarul nr.
15478/3/2012, în temeiul art. 61din Legea privind procedura insolventei notifică:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC DATA BASE SRL, prin Hotararea din data
de 03.04.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civila, în dosarul nr.15478/3/2012,.
7.1. Debitorul SC DATA BASE SRL, SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC DATA BASE SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17.05.2013;
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
06.06.2013;
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.06.2013;
Termenul pentru continuarea procedurii 20.06.2013.
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucureşti.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, iar un exemplar va fi comunicat lichidatorului judiciar în mod direct sau prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea vafi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Administrator judiciar
ISD insolvency SPRL

2. Societatea comercială DOMUS TCM CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18507945
Notificarea deschiderii procedurii de faliment
Nr.: 975; Data emiterii: 08.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 46511/3/2010
Tribunal Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, Termen 01.10.2013, Complet 2
Judecator sindic Ghindar Lidia Daniela
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bdul Unirii, nr.37, sector 3, Bucureşti
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri: 9.30- 14.00
3.Debitor: SC DOMUS TCM CONSTRUCT SRL Cod de identificare fiscală: 18507945; sediul social: B-dul Basarabia,
nr. 256G, indicativ 3.2, Bloc D CENTER, Etaj 3 sector 3, Bucureşti; Număr de ordine în registrul comerţului:
J40/4779/2006
4.Creditori:
Conform Tabel definitiv al creantelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8431/12.06.2012
5.Lichidator judiciar: GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Sediul social: Sos. Mihai Bravu 107-119, bl. E1, sc.4, et. 2, ap. 107, sector 2, Bucureşti
Număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R.: RFO II - 0007; C.I.F. RO 21184259; Tel/Fax:
021-2505898; E-mail: office@ggesprl.ro;
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: POPESCU ION
6.Subscrisa GENERAL GROUP EXPERT SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC DOMUS TCM
CONSTRUCT SRL conform Sentintei civile din data de 05.03.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a
Civila în dosarul 46511/3/2010 în temeiul art. 108 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei notifică
7. Intrarea debitorului în faliment prin procedura generala având în vedere ca a fost aprobat raportul administratorului
judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentintei civile din data de 05.03.2013 pronuntata
în dosarul de mai sus.
7.1. Debitorul SC DOMUS TCM CONSTRUCT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii
să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC DOMUS TCM CONSTRUCT SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva
debitorului dupa data deschiderii procedurii de insolventa (17.01.2012) şi pana la deschiderea procedurii falimentului
(05.03.2013), trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei
în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute dupa data deschiderii procedurii de
insolventa şi până la deschiderea procedurii falimentului (respectiv 17.01.2012–05.03.2013) este de 10 zile de la
primirea notificarii.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul de verificare a creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar este 21.05.2013 .
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute în timpul procedurii este 10.06.2013.
Termenul limita pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat este 21.06.2013.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
pentru efectuarea menţiunii.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

 în cazul în care se solicita inscrierea în Tabelul preliminar a dobanzilor, penalitatilor sau a altor accesorii se va
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mentiunea ca nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar
accesorii calculate dupa data de 17.01.2012, fiind aplicabile dispozitiile art. 41 din Legea 85/2006.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei.
Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei la sectiunea Informatii de interes
public”.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). în conformitate cu prevederile
art. 146 din Legea 85/2006, constituie infractiune „ Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse,
solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda”.
Lichidator Judiciar GENERAL GROUP EXPERT SPRL - Tel/fax: 021-2505898; tel: 0730-098654.
General Group Expert SPRL
Reprezentat prin Ion Popescu

3. Societatea comercială EXPERT CONCEPT SOLUTION SRL, cod unic de înregistrare: 28208886
Catre:Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila
Dosar nr. :5057/3/2013
Obiect:
Raport asupra cauzelor şi imprejurarilor ce au determinat starea de insolventa a
SC Expert Concept Solution SRL
Subscrisa CII SILISTE CRISTIAN-DRAGOS, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Licaret nr.1, bl.33B, sc.6, ap.229,
sector 3, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC EXPERT CONCEPT SOLUTION SRL prin incheierea
de sedinta din data de 11.02.2013, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila în dosar nr. 5057/3/2013
In aceasta calitate, lichidatorul judiciar a intocmit prezentul Raport privind cauzele şi imprejurarile care au dus la
aparitia starii de insolventa a debitoarei SC EXPERT CONCEPT SOLUTION SRL, cu respectarea prevederilor Legii
85/2006.
1. Prezentarea istoricului societatii debitoare
1.1. Prezentarea istoricului societatii debitoare
• Date de identificare
Denumire EXPERT CONCEPT SOLUTION
Forma juridica Societate cu Rapundere Limitata
Sediu social Bucureşti, str. Poet Dumitru Theodor Niculuta, nr.26, sector.2
Administrator statutar RUSU RASZVAN
CUI 28208886
Nr. ireg. La O.R.C. J40/3276/2011
• Structura actionariatului şi a capitalului social
Capitalul social al SC EXPERT CONCEPT SOLUTION SRL este în suma de 200 lei, constituit din aporturi în numerar
şi divizat în 20 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.
Asociatii societatii, la data deschiderii procedurii insolventei, sunt:
Valoare parti sociale Procent participare
Asociati Nr. parti sociale
(lei) (%)
POMJANEK ALEXANDRU 2 20 10 %
RUSU RASVAN 18 180 90%
TOTAL 20 200 100%
1.2. Obiectul de activitate
Codul CAEN sub care si-a desfasurat activitatea principala societatea este 7111-“Activitati de arhitectura”
2. Analiza rezultatelor economico-financiare
In vederea efectuarii unei analize economico-financiare complexe, lichidatorul judiciar a solicitat societatii debitoare,
respectiv administratorului statutar, predarea documentelor financiar-contabile.
Prezentul raport este intocmit pe baza situatiilor financiar-contabile transmise de reprezentantul societatii şi acopera
anul 2011, singurul an în care societatea a desfasurat activitate.
2.1. Analiza situatiei patrimoniului
Lichidatorul judiciar a efectuat o analiza asupra situatiei patrimoniului debitoarei şi o analiza a ratelor de structura ale
activului şi a capitalurilor proprii şi datoriilor pentru a reflecta o imagine cat mai clara asupra activitatii acesteia.
Din punct de vedere financiar, conform literaturii de specialitate, elementele activului bilantului reprezinta o alocare de
fonduri banesti.
Astfel, activele sunt resursele economice care apartin unei entitati economice. Un activ reprezinta o resursa controlata
de societatea comerciala ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se asteapta sa genereze beneficii economice
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

viitoare.
Activele au urmatoarele trei caracteristici esentiale:
• Beneficiul economic viitor include o capacitate, fie singulara fie în combinatie cu alte active, care contribuie direct
sau indirect la viitorul cash flow;
• Entitatea economica poate controla accesul la beneficiu;
• Tranzactia sau evenimentul care dau dreptul la controlul beneficiului deja s-a produs.
2.1.1 Analiza activelor societatii
Prezentam mai jos detalierea situatiei activelor societatii debitoare, asa cum sunt
prezentate în situatiile financiare ale societatii:
Indicator Exercitiu financiar 2011 Procent în total activ
Imobilizari necorporale 0 0, 00%
Imobilizari corporale 0 0, 00%
Imobilizari financiare 0 0, 00%
ACTIVE IMOBILIZATE 0 0, 00%
Stocuri 0 0, 00%
Creante 78.285 24, 10%
Disponibilitati banesti 246.569 75, 90%
ACTIVE CIRCULANTE 324.854 100, 00%
CHELTUIELI în AVANS 0 0, 00%
TOTAL ACTIV 324.854 100%
La finele anului 2011 ponderea cea mai mare, în totalul activelor o detin activele circulante 100%,
2.1.1.2 Activele circulante
Activele circulante reprezinta a doua componenta în structura activului bilantier, iar
prin natura lor, pot insemna calea cea mai scurta spre obtinerea unor lichiditati pe termen scurt. Activele circulante
detineau o pondere de 100% în cadrul totalului activelor societatii debitoare, fiind constituite din: creante neincasate în
valoare de 78.285 lei, disponibilitati banesti în valoare de 246.569 lei, la finele anului 2011.
2.1.2 Creantele şi trezoreria societatii
Componenta creantelor conform datelor informative anexe la bilant, era urmatoarea:
Exercitiu
Indicator
financiar 2011
Creante imobilizate
Creante comerciale, avansuri acordate 78.285
Creante în legatura cu personalul
Creante în legatura cu bugetul de stat/asig.
alte creante
TOTAL 78.285
Trezoreria societatii avea urmatoarea structura:
Exercitiu
Indicator
financiar 2011
Casa total, din care: 246386
în lei 246.386
în valuta
Conturi curente total, din care: 183
în lei 183
în valuta
Sume în curs de decontare, acreditive
TOTAL 246.569
Se observa ca în suma absoluta, trezoreria societatii are o valoare care putea acoperii în intregime datoria societatii.
Un indicator care masoara eficienta cu care se incasau creantele, este viteza de rotatie a creantelor (debite-clienti),
indicator prezentat în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. Indicator Exercitiu financiar 2011
1 Sold mediu creante 78.285
2 Cifra de afaceri 314.787
3 Viteza de rotatie (1/2) x 365 (zile) 91
Din valorile obtinute se observa ca nu au existat intarzieri mari la incasarea creantelor ceea ce a influentat pozitiv
trezoreria societatii şi implicit desfasurarea activitatii.
2.1.3 Activul net contabil
Vom continua cu analiza activului net contabil, avand în vedere faptul ca gradul de investire a capitalului şi puterea sa
economica sunt definite de activul societatii. Prin urmare, activul net contabil da indicii asupra solvabilitatii globale a
societatii şi asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entitatii economice.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Indicator Exercitiu financiar 2011


Total activ 324.854
Total datorii 34.638
Activ net contabil 290.216
In baza situatiei patrimoniale prezentate mai sus, se observa faptul societatea inregistra un activ net contabil pozitiv pe
perioada analizata, ceea ce reprezinta o situatie favorabila entitatii economice .
2.1.4 Analiza datoriilor societatii şi a capitalurilor proprii
Pasivul bilantului reflecta din punct de vedere financiar sursele de provenienta ale capitalurilor proprii şi imprumutate.
în contabilitatea financiara un pasiv este definit ca o obligatie a unei componente provenita din tranzactii sau
evenimente din trecut, a carei stingere poate duce la transferarea unui activ, prestarea de servicii sau alte beneficii
economice viitoare.
Elementele de pasiv includ o indatorare sau o responsabilitate fata de altii, stingerea acestora fiind posibila prin viitoare
transferuri sau utilizarea activelor, asigurarea de anumite servicii sau beneficii economice, la o data specificata sau
determinabila, la aparitia unui anumit eveniment sau la cerere.
Datoria sau responsabilitatea il obliga pe posesor, tranzactia sau evenimentul economic prin care se declanseaza
obligatia deja s-a petrecut.
Pasivul societatii are urmatoarea structura:
Indicator Exercitiu financiar 2011 Procent în total pasiv
Datorii pe termen scurt 34.638 10, 66%
Datorii pe termen lung 0, 00%
TOTAL DATORII 34.638 10, 66%
Capital social 200 0, 06%
Rezerve 40 0, 01%
Profitul / pierderea reportata 290.016 89, 28%
Rezultatul exercitiului 0, 00%
CAPITALURI PROPRII 290.216 89, 34%
TOTAL PASIV 324.854 100, 00%
2.1.4.1. Capitalurile proprii
In componenta capitalurilor proprii intra: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat şi rezultatul
exercitiului financiar, repartizarea profitului. în ceea ce priveste evolutia elementelor componente ale acestui indicator,
se observa ca:
1. în decursul anului 2011 capitalul social a fost pastrat la nivelul celui subscris şi varsat la data infiintarii societatii de
200 lei
2. rezervele unei entitati economice au ca şi sursa de constituire profitul obtinut in
urma desfasurarii activitatii. Societatea a inregistrat rezerve în valoare de 40 lei la finele anului 2011 în conformiate cu
legea.
3. rezultatul exercitiilor financiare analizate reprezinta profit,
2.1.4.2. Datoriile societatii
Valoarea datoriilor pe termen scurt este de 34.638 lei la finele anului 2011 aceasta putand fi usor achitata din
lichiditatile societatii.
Componenta datoriilor, conform datelor informative anexe la bilant, era urmatoarea:
Exercitiu
Indicator
financiar 2011
Credite bancare pe termen scurt
Credite bancare pe termen lung
Alte imprumuturi
Datorii comerciale
Personal salarii şi contributii datorate 1.982
Datorii bugetare 32.406
Asociati
Alte datorii 250
TOTAL 34.638
Indicatorul care arata ritmul achitarii datoriilor fata de terti este: durata de rambursare a datoriilor, indicator prezentat în
tabelul de mai jos.

Exercitiu
Nr. Crt. Indicator
financiar 2011
1 Datorii totale 34.638
2 Cifra de afaceri 314.787
3 Viteza de rotatie (1/2) x 365 (zile) -

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

2.2 Analiza structurii pozitiei financiare


Acest tip de analiza vine sa surprinda mutatiile structurale survenite în cadrul celor trei componente ale pozitiei
financiare: active, datorii şi capital propriu, în scopul de a aprecia starea patrimoniala.
2.2.1. Analiza structurii activelor
Ratele de structura generale ale activelor se diferentiaza in:
Rata imobilizarilor = (AI / AB) x 100
Rata generala a activelor circulante = (AC / AB) x 100, care se descompune pe elemente componente astfel:
• Rata stocurilor =(S /AC) x 100
• Rata creantelor =(CR /AC) x 100
• Rata trezoreriei =(TR /AC) x 100,
unde S=stocuri, AC=active circulante, CR=creante, TR=trezorerie
Exercitiu
Indicator financiar
2011
1. Rata imobilizarilor 0, 00%
2. Rata generala a activelor circulante 100, 00%
2.1. Rata stocurilor 0, 00%
2.2 Rata creantelor 24, 10%
2.3. Rata trezoreriei 75, 90%
Rata trezoreriei are o valoare mare care putea acoperi plata datoriilor pe termen scurt ale societatii.
2.2.2. Analiza structurii datoriilor şi a capitalurilor proprii
Analiza structurii datoriilor şi a capitalurilor proprii pune în evidenta ponderea pe care diferitele tipuri de datorii o detin
în totalul acestora. Ca urmare, se pot evidentia urmatoarele rate de structura ale datoriilor:
Rata datoriilor pe termen scurt= (DTS/DT) x 100
Rata datoriilor pe termen mediu şi lung= (DTML /DT) x 100,
Unde DTS=datorii pe termen scurt, DTML+datorii pe termen mediu şi lung, DT=datorii totale.
Analiza ratelor generale de structura (ale totalului datoriilor şi capitalurilor) desprinde concluzii privind orientarea
surselor de finantare ale entitatii spre surse proprii respectiv atrase.

Exercitiu
Indicator financiar
2011
1. Rata de structura a capitalurilor proprii 89, 34%
2. Rata de structura a datoriilor 10, 66%
2.1. rata datoriilor pe termen scurt 100, 00%
2.2 rata datoriilor pe termen lung 0, 00%
2.3 Analiza echilibrului financiar al societatii
2.3.1 Analiza solvabilitatii
Solvabilitatea reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor scadente. Se considera ca o entitate este
solvabila daca urmatoarele egalitati sunt indeplinite:
Active imobilizate = Capital permanent
Active circulante = Datorii de exploatare
In practica, aceasta egalitate nu se intalneste deoarece ar fi necesara corelarea perfecta a incasarilor şi platilor.
Pentru analiza gradului de solvabilitate al intreprinderii propunem urmatorul indicator:
• Solvabilitatea patrimoniala = (TA / DT)
Unde: TA=total active, DT=datorii totale
Exercitiu
Indicator financiar
2011
9, 38
Solvabilitatea patrimoniala
Rata solvabilitatii reflecta capacitatea unei entitati economice de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen
scurt, cat şi pe termen mediu şi lung, ea se determina ca raport intre activele totale şi totalul datoriilor. Astfel, valoarea
indicatorului solvabilitatea generala este optima daca este supraunitara. Din valorile reiesite, rezulta ca societatea era
solvabila pe toata perioada analizata.
2.3.2. Analiza lichiditatii financiare
Lichiditatea societatii este o forma a echilibrului financiar, fiind perceputa în literatura de specialitate în mai multe
sensuri:
- în sens foarte larg, ca fiind capacitatea unor active de a fi transformate, la un moment dat, în bani;
- în sens larg, ca fiind capacitatea pe care o are o intreprindere de a acoperi obligatiile pe termen scurt (ca elemente de
pasiv) prin elemente patrimoniale de mijloace circulante (active) cunocuta sub denumirea de lichiditate patrimoniala;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

- în sens restrans, ca fiind capacitatea intreprinderii de a satisface prompt din disponibilitati şi alte plasamente lichide, în
maximum 10 – 20 zile, obligatiile exigibile.
Analiza lichiditatii financiare presupune calculul urmatorilor indicatori:
• Rata lichiditatii generale =(AC / PC)
• Rata lichiditatii reduse = (AC - S ) / PC
• Rata lichiditatii immediate = (AC –S –C) / PC
Unde: AC=active circulante, PC=pasive (datorii) curente, S=stocuri, D=datorii, C=creante

Indicator Exercitiu financiar 2011


Rata lichiditatii generale 9, 38
Rata lichiditatii reduse 9, 38
Rata lichiditatii imediate 7, 12
Rata lichiditatii generale exprima capacitatea societatii comerciale de a-si onora obligatiile pe termen scurt (obligatii de
exploatare) din activele de exploatare. în ceea ce priveste situatia debitoarei, aceasta reuseste sa atinga pragul minim de
1, 2 de-a lungul intregii perioade analizate.
Rata lichiditatii reduse exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt din acele active
circulante care pot fi transformate relativ rapid în disponibilitati. în acest fel, pentru calculul ratei, se elimina influenta
lichiditatii stocurilor. Marimea optima a acestui indicator este 1
Rata lichiditatii imediate are un nivel foarte bun trezoreria putea sa acopere datoriile exigibile ale debitoarei.
2.4. Analiza rezultatelor financiare pentru anul 2011
2.4.1 Analiza performantelor pe baza contului de profit şi pierdere
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare,
sintetizand intr-o maniera explicita veniturile şi cheltuielile dintr-o perioada de gestiune şi pe aceasta baza prezinta
modul de formare a rezultatelor economice.
Asadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteza contabila prin care se regrupeaza fluxurile de
exploatare, financiare şi extraordinare ale unei intreprinderi. Cu ajutorul lui se explica modul de constituire a
rezultatului exercitiului în diferite etape, permitand desprinderea unor concluzii legate de nivelul performantelor
economice ale activitatii desfasurate de o entitate intr-o perioada de gestiune.
Prin urmare, analiza evolutiei contului de profit şi pierdere este necesara pentru a contura o imagine cat mai fidela şi
complexa a situatiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cat mai precis cauzele şi imprejurarile care au
determinat instalarea insolvenţei acesteia.
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent anului 2011, se prezinta în felul urmator:
Exercitiu financiar
Indicator
2011
Cifra de afaceri neta 314.787
Productia vanduta 314.787
Venituri din vanzarea marfurilor 0
Variatia stocurilor 0
Alte venituri din exploatare 0
VENITURI DIN EXPLOATARE 314.787
Chelt cu materii prime şi materiale consumabile
Alte chelt materiale 175
Alte chelt externe 0
Chelt privind marfurile 0
Cheltuieli cu personalul, din care: 12.810
a)salarii şi indemnizatii 10.023
b)chelt cu asigurarile şi protectia sociala 2.787
Chelt cu ajustari de valoare imobilizari corporale 713
Ajustari de valoare privind activele circulante 0
Alte chelt de exploatare 1.631
Chelt privind prestatiile externe 1.571
Chelt cu impozite, taxe 0
Alte chelt 60
CHELTUIELI DE EXPLOATARE 15.329
Profit din exploatare 299.458
Venituri din interese de participare 0
Venituri din dobanzi 1
Alte venituri financiare 0
VENITURI FINANCIARE 1
Chelt privind dobanzile 0
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Exercitiu financiar
Indicator
2011
Alte chelt financiare 0
CHELTUIELI FINANCIARE 0
Profit financiar 1
PROFITUL EXERCITIULUI 299.459
Venituri extraordinare
Chelt extraordinare
Profit extraordinar 0
VENITURI TOTALE 314.788
CHELTUIELI TOTALE 15.329
PROFITUL BRUT 299.459
Impozit pe profit 9.443
PROFITUL NET 290.016
4. Concluzii
Din cadrul evidentelor contabile de care dispunem şi pe baza carora este intocmit prezentul raport, reiese ca debitoarei a
incetat activitatea în anul 2012 fara a se confrunta cu probleme financiare reale, profitul din exploatare fiind de 299.458
lei pentru o cifra de afaceri de 314.787 lei.Alte cauze care ar fi putut cauza incetarea activitatii sunt:
-imposibilitatea de a face noi contracte, avand în vedere specificul activitatii –lucrari de arhitectura.
- influente macroeconomice care au dus la prabusirea pietei constructiilor de care depindea în principal societatea
debitoare.
Cabinet Individual de Insolventa Siliste Cristian-Dragos, lichidator judiciar al SC Expert Concept Solution SRL,
av.Siliste Cristian

4. Societatea comercială R.V.G. MEGA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 23861280
Raportul de activitate al administratorului judiciar privind S.C R.V.G Mega Construct S.R.L – în insolvenţă
Nr.: 8381 Data emiterii: 15.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr 40878/3/2012, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa, Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sectorul 3, cod poștal 030823, Bucureşti, Tel:
021/408.36.00, Programul arhivei/registraturii instanţei Luni-Vineri: 08:00-12.00, Miercuri:12.00:15.00.
3.1.Debitor: S.C SC R.V.G. Mega Construct S.R.L – în insolvenţă, Cod de identificare fiscală 23861280, sediul
social loc. Bucureşti, str. Nucului, nr.6, bloc. V-101, Sc.2, etj.3, ap.41, sect.3, Bucureşti, Număr de ordine în registrul
comerţului, J40/10770/2011, tel./fax 0241/628.389
3.2.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă – Atanase Mariana, Cod de identificare fiscală 23026824,
sediul social jud. Constanţa, str. Constantin Hurmuzache, nr.33, Lot 1, Constanţa, Număr de ordine în registrul UNPIR
1B2074, tel./fax 0241/628, 389 e-mail mariana- niram
4.Subscrisa Cabinet de Insolvenţă – Atanase Mariana în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC R.V.G.
Mega Construct SRL, reprezentat legal prin Atanase Mariana
În temeiul: art. 21 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică:
Raportul de activitate din data de 12.04.2013 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea
cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin.(1) şi art.123
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea următoarelor acte
şi operaţiuni:
Renotificarea administratorilor sociali
Administratorul judiciar a notificat administratorii sociali în legătură cu obligaţiile ce le revin în conformitate cu
dispoziţiile art.28 alin (1) coroborat cu art.35 din Legea nr. 85/2006. Anexa A
Menţionăm faptul că, administratorul judiciar NU a intrat în posesia documentelor contabile ale debitoarei S.C R.V.G
Mega Construct S.R.L– în insolvenţă.
Emiterea notificărilor
În temeiul art. 108 alin.1 din Legea 85/2006, administratorului judiciar a emis notificările privind deschiderea
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C R.V.G. Mega Construct S.R.L şi a avizat asupra termenelor limită fixate de
instanţa cu privire la: înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, întocmirea tabelului suplimentar al creanţelor,
termenul de depunere al contestaţiilor, întocmirea tabelului definitiv consolidat, copiile acestora fiind anexate la
prezentul raport astfel:
Anexa B - notificările creditorilor înscrişi în procedura Societăţii R.V.G. Mega Construct S.R.L –în insolvenţă;
Anexa C - notificarea către debitoarea R.V.G. Mega Construct S.R.L;
Anexa D - notificarea către Registrul Comerţului – Bucureşti.
În vederea acoperirii notificării tuturor persoanelor interesate, administratorul judiciar a procedat la publicarea
notificărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, astfel:
Anexa E - Bursa”. Dovada efectuării publicităţii printr-un ziar de largă circulaţie va fi anexată prezentului raport,
respectiv cotidianul Bursa din data de 18.01.2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Anexa F – notificarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, respectiv dovada privind publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă., dovada nr.42547 din data de
08.02.2013.
Demersuri în identificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei
Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Sectorului I, II, III, IV, V, VI Bucureşti, comunicarea informaţiilor cu
privire la bunurile mobile sau imobile cu care societatea ar putea figura înregistrată în evidenţele fiscale ale acestei
instituţii.
Prin adresa nr. 116-13-01909-21.02.2013, Primăria Sectorului 6 Bucureşti a comunicat faptul că, SC R.V.G. Mega
Construct S.R.L – în insolvenţă nu mai figurează în evidenţele S.P.F.P.L. Sector.6 cu bunuri mobile sau imobile.
Prin adresa nr. 68759 - 13.03.2013, Primăria Sectorului 1 a comunicat faptul că, SC R.V.G. Mega Construct SRL nu
figurează înregistrată în evidenţele fiscale cu bunuri impozabile.
Prin adresa nr. II F 261979-07.03.2013, Primăria Sectorului 4 a comunicat faptul că, SC R.V.G. Mega Construct S.R.L
nu figurează în evidenţele fiscale ale acestei instituţii cu bunuri mobile şi sau imobile.
Prin adresa nr. 377855-26.02.2013, Primăria Sectorului 5 Bucureşti a comunicat faptul că, SC R.V.G. Mega Construct
S.R.L nu figurează înregistrata în evidenţele fiscale ale acestei instituţii cu bunuri mobile şi/sau imobile.
Având în vedere faptul că, Primăria Sectorului 3 şi a Sectorului 6 nu au comunicat informaţiile solicitate,
administratorul judiciar a revenit cu adrese la aceste instituţii.
Demersuri către Instituţia Prefectului Bucureşti şi Instituţia Prefectului Tulcea
Administratorul judiciar a efectuat demersuri către Instituţia Prefectului Bucureşti cât şi către Instituţia Prefectului
Tulcea în vederea obţinerii informaţiilor cu privire la următoarele autoturisme :
Autoturism marca Fiat Panda, seria: ZFAMA0002045899;
Autoturism marca Fiat Panda, seria: ZFAMH 0002073779.
Pentru aceste autoturisme DGFP Tulcea instituiseră sechestru.
Până în prezent, aceste instituţii nu au dat curs solicitării administratorului judiciar.
În perioada imediat următoare, administratorul judiciar va continua demersurile ce se impun.
Întocmirea tabelului preliminar şi al tabelului definitiv al obligaţiilor debitoarei
Administratorul judiciar a întocmit tabelul preliminar şi tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei S.C R.V.G. Mega
Convocator SRL şi a procedat la înregistrarea acestora prin grefa Tribunalului Bucureşti.
Notificarea instituţiilor bancare
Administratorul judiciar a efectuat demersuri la diverse instituţii bancare în vederea identificării eventualelor conturi şi
solduri ce ar fi putut exista pe numele debitoarei.
Instituţiile bancare notificate au comunicat faptul că, debitoarea nu figurează înregistrată cu conturi deschise în numele
şi pe seama averii debitoarei insolvente, iar în cazul în care, au fost identificate conturi ale debitoarei, acestea nu
prezentau solduri pozitive.
III.Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă.
Având în vedere faptul că, până în prezent administratorul statutar nu a pus documentele debitoarei la dispoziţia
administratorului judiciar, au fost efectuate demersuri la instituţiile abilitate pentru obţinerea ultimelor documente
depuse de debitoare la aceste instituţii.
În baza acestor documente, administratorul judiciar va proceda la întocmirea raportului asupra cauzelor reale care au
determinat intrarea în insolvenţă a acestei entităţi economice, raport care va fi depus în instanţă la termenul de judecată
din data de 12.04.2013.
IV.Măsuri și operaţiuni necesare finalizării procedurii.
Pentru realizarea actelor şi operaţiunilor specifice, necesare finalizării procedurii insolvenţei – prevăzută de Legea nr.
85/2006, administratorul judiciar va proceda la:
Continuarea demersurilor în vederea intrării în posesia tuturor documentelor debitoarei falite,
Continuarea demersurilor către instituţiile abilitate pentru a verifica dacă autoturismele menţionate în cuprinsul
raportului prezent, mai există în patrimoniul debitoarei,
Publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a prezentului raport., cât şi a raportului privind cauzele care au
generat starea de insolvenţă a acestei societăţi.
Comunicarea raportului prevăzut de art.59 din lege,
Alte acte şi operaţiuni specifice procedurii insolvenţei.
5. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Atanase Mariana

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AAM ADVERTISING SRL, cod unic de înregistrare: 19052060
Tribunalul Specializat Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Cod operator date cu caracter personal 11553
Comunicare sentinţă
Către, Creditor: Nr Compania Naţională De Autostrăzi Şi Drumuri Naţionale Din România (CNADNR – SA) prin
Direcţia Regională De Drumuri Si Poduri Cluj - Cluj Napoca, Decebal, Nr. 128, Judeţ Cluj
Nr Municipiul Cluj-Napoca - Cluj Napoca, Piaţa Unirii, Nr. 1, Judeţ Cluj
Nr Administraţia Finanţelor Publice A Municipiului Cluj, prin Direcţia Generală A Finaţelor Publice A Municipiului
Cluj-Napoca - Cluj Napoca, P-Ţa Avram Iancu, Nr. 19, Judeţ Cluj
Nr SC Grupul Media Camina (G.M.C.) SRL- cu domiciliul procesual ales - Sector 1, București, Galeriei, Cl[Direa
Griveco Business Center, Nr. 1b, Et. 1
Nr SC Compania De Apă Someş SA - Cluj-Napoca, B-Dul 21 Decembrie 1989, Nr. 79, Judeţ Cluj
Nr SC MGT Grup SRL - Cluj-Napoca, Traian Vuia, Nr. 259, Judeţ Cluj
Nr SC Vodavone România (fostă Mobifon SA)- cu sediul ales la av. Felicia Ovanesian - Constanţa, Grozeşti, Nr. 82-84,
Judeţ Constanţa
Nr Comuna Bonţida - Bonţida, Mihai Eminescu, Nr. 446, Judeţ Cluj
Nr SC Dacicus Soma SRL - Turda, Macilor, Nr. 1, Judeţ Cluj
Nr SC Advantage Services SRL - Cluj-Napoca, Aleea Castanilor, Nr. 2, Ap. 31, Judeţ Cluj
Nr Coface România Credit Management Services SRL - Sector 1, București, Calea Floreşti, Nr. 39, Et. 3
Nr SC Dacicus Soma SRL - Turda, Macilor, Nr. 1, Judeţ Cluj
Nr SC Grupul Media Camina ( G.M.C) SRL - Cu Domiciliul Procesual Ales - București, Garlei, Nr. 1b
Nr SC Grupul Media Carmina SRL - Sector 1, București, Gheorghe Sontu, Nr. 8, Et. Parter, Ap. 1
Nr Compania Naţională De Autostrăzi Şi Drumuri Naţionale Din România (CNADNR - SA) prin Direcţia Regională
De Drumuri Si Poduri Cluj - Cluj-Napoca, Decebal, Nr. 128, Judeţ Cluj
Debitor
Nr SC AAM Advertising SRL - Cluj-Napoca, Trifoiului, Nr. 4, Judeţ Cluj
Lichidator
Nr SP AMTT Consult SPRL - Cluj Napoca, Al.Vaida Voievod, Nr. 2, Ap. 67, Judeţ Cluj
Contestator
Nr Regia Autonomă Aeroportul Iaşi - Iaşi, Moara De Vânt, Nr. 34, Judeţ Iaşi
Taxa judiciară de timbru - Valoare: 120 lei noi (1200000 lei vechi); Plătit: 0 lei noi (0 lei vechi); Rest de plată 120 lei
noi (1200000 lei vechi)
Timbru judiciar - Valoare: 0,3 lei noi (3000 lei vechi); Plătit: 0 lei noi (0 lei vechi); Rest de plată 0,3 lei noi (3000 lei
vechi)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146
Se comunică alăturat, copia hotărârii civile nr. 971/2013 pronunţată la data de 29.03.2013 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr.1649/1285/2012/a1, privind debitoarea SC AAM Advertising SRL, spre comunicare
participanţilor la procedura insolventei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă si
spre efectuarea menţiunilor în Registrul Comerţului.
Grefier,
Mureșan Stela
*
Romania, Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. unic 1649/1285/2012/a1
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentința Civila nr. 971/2013
Ședința publica din data de: 29.03.2013
Instanța este constituita din:
Judecător Sindic – Maria Camelia Botis
Grefier – Teodora Giurgiu
Pe rol fiind examinarea contestatiei formulate de contestatoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi impotriva raportului
intocmit de lichidatorul judiciar AMTT Consult SPRL în cadrul procedurii insolvenţei deschisa fata de debitoarea SC
AAM Advertising SRL în dosarul nr.1649/1285/2012 al Tribunalului Specializat Cluj, în conformitate cu prevederile
Legii nr.85/2006.
La apelul nominal facut în cauza se prezinta reprezentantul lichidatorului judiciar AMTT Consult SPRL, d-nul
practician în insolventa Turbutan Sorin, lipsind reprezentantul contestatoarei şi reprezentantii creditorilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca s-au depus la dosar urmatoarele:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

- la data de 27.03.2013, de catre contestatoare prin fax dovada achitarii taxei judiciare de timbru în cuantum de 120 lei
şi 0, 3 lei timbru judiciar şi alte inscrisuri pertinente şi concludente în cauza.
- la data de 28.03.2013, de catre lichidatorul judiciar intampinare impotriva contestatiei formulate; de catre
contestatoare raspuns la intampinare.
Judecatorul sindic pune în discutie cererea de suspendare a solutionarii contestatiei pana la solutionarea cererii de
repune în termen, formulata de contestatoare.
Reprezentantul lichidatorului judiciar lasa la aprecierea judecatorului sindic cererea de suspendare formulata de catre
contestatoare prin raspunsul la intampinare.
Judecatorul sindic respinge cererea de suspendare formulata de catre contestatoare, pana la solutionarea cererii de
repunere în termen formulata de catre aceeasi creditoare în dosarul nr. 1649/1285/2012, retinand faptul ca solutionarea
contestatiei impotriva raportului lichidatorului judiciar se face de urgenta, conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, în 5
zile de la inregistrare, iar pe de alta parte modul de solutionare al cererii de repunere în termen nu influenteaza în mod
decisiv solutia care va fi data în contestatia de fata, contestatie în care se analizeaza masura lichidatorului judiciar luata
prin raportul depus la data de 15 februarie 2013.
Reprezentantul lichidatorului judiciar arata ca nu mai are cereri de formulat şi probe de administrat imprejurare fata de
care instanta, constatand cauza în stare de judecata, acorda cuvantul în dezbateri judiciare.
Reprezentantul lichidatorului judiciar solicita respingerea contestatiei formulate avand în vedere motivele aratate în
intampinarea formulata.
Judecatorul sindic retine cauza în pronuntare asupra contestatiei formulate.
Judecatorul sindic,
Deliberand, constata ca prin contestatia inregistrata la data de 22 februarie 2013 în dosarul nr.1649/1285/2012/a1 al
Tribunalului Specializat Cluj, contestatoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi a contestat masura luata de
administratorul judiciar AMTT Consult SPRL prin raportul nr.4515/14.02.2013 cu privire la refuzul de inscriere a
creantei în suma de 5716.61 lei în tabelul de creante asupra averii debitoarei.
In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca prin cererea depusa la dosarul nr.1649/1285/2012 a solicitat
inscrierea la masa credala cu suma de 5717, 61 lei pe care debitoarea o datoreaza în baza contractului nr.319/2008.
Contestatoarea nu a fost notificata cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei privind debitoarea, iar declaratia de
creanta a fost depusa din proprie initiativa, afland intamplator despre starea de insolventa instituita, lichidatorul
neindeplinindu-si obligatiile prevazute de art.61 din Legea nr.85/2006. în dosarul nr.1649/1285/2012, Tribunalul Cluj a
dispus în sarcina debitoarei obligatia de a depune la dosarul cauzei actele şi informatiile prevazute de art.28 din Legea
nr.85/206, precum şi în sarcina lichidatorului obligatia de a efectua notificarile prevazute de art.61 din Legea
nr.85/2006. la data de 14.02.2013, lichidatorul judiciar i-a comunicat raportul de activitate prin care apreciaza, în mod
cu totul nefondat, ca nu poate fi inscrisa în tabloul creditorilor cu suma mentionata intrucat creanta este tardiva, nefiind
dublata de o cerere de repunere în termen ce se impune a fi timbrata. Contestatoarea a aratat ca intelege sa conteste
acest raport intrucat procedura de notificare nu a fost indeplinita în conformitate cu dispozitiile legale, lichidatorul fiind
obligat sa faca dovada efectuarii notificarii conform art.61din Legea nr.85/2006. chiar daca Creditoarea nu era inscrisa
în lista intocmita de debitoare, persoanele responsabile sa verifice situatia financiara a societatii aflata în procedura
insolvenţei au luat cunostinta despre debitul acesteia fata de creditoare, drept pentru care nu pot invoca necunoasterea
acestor aspecte.
Prin intampinarea depusa la dosar la data de 28 martie 2013, lichidatorul judiciar AMTT Consult SPRL a solicitat
respingerea contestatiei formulate, aratand ca creditoarea contestatoare nu s-a regasit pe lista creditorilor societatii şi
datorita faptului ca declaratia de creanta inregistrata ulterior a fost tardiv formulata, iar cererea de repunere în termen nu
a fost insotita de taxa de timbru pentru repunerea în termen, a apreciat ca aceasta creanta nu indeplineste conditiile
legale pentru inscrierea ei în tabloul creditorilor societatii. în acelasi timp, publicitatea pentru deschiderea procedurii
insolvenţei a fost asigurata de lichidator în presa nationala, respectiv în buletinul procedurilor de insolventa, astfel ca
aceasta creditoare ar fi putut sa ia la cunostinta despre deschiderea procedurii de insolventa a falitei.
Analizand actele şi lucrarile de la dosarul cauzei, judecatorul sindic retine urmatoarele:
Prin raportul de activitate nr.4515/14.02.2013 al lichidatorului judiciar AMTT Consult SPRL al debitoarei SC AAM
Advertising SRL, depus la dosarul cauzei la 15.02.2013, publicat în BPI nr.2876/15.02.2013, s-a aratat, referitor la
declaratia de creanta formulata de catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi care solicita inscrierea în tabloul creditorilor
cu suma de 5716, 61 lei, ca aceasta creanta nu poate fi inscrisa în tabloul creditorilor intrucat este o creanta tardiva,
nefiind depusa în termen şi nu este dublata de o cerere de repunere în termen formulata de catre creditoare în acest
dosar, cerere care se impune a fi timbrata.
Prin incheierea civila nr. 3946/CC/26.10.2012 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr.1649/1285/2012,
prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei impotriva debitoarei SC AAM Advertising SRL, s-
a stabilit termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la data de 30
noiembrie 2012, termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar
al creantelor la data de 10 decembrie 2012, şi termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii şi pentru afisarea
tabelului definitiv al creantelor la 21 decembrie 2012.
In sedinta publica din data de 21 decembrie 2012, s-a pus în vedere lichidatrului judiciar sa procedeze la afisarea
tabelului definitiv de creante, ca urmare a faptului ca nu au fost inregistrate contestatii impotriva tabelului preliminar de

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

creante impotriva averii debitoarei SC AAM Advertising SRL. Tabelul definitiv de creante a fost afisat la data de 7
ianuarie 2013.
Contestatoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi a formulat o declaratie de creanta inregistrata la dosar la data de 10
ianuarie 2013 (expediata prin serviciul postal la data de 8 ianuarie 2013), solicitand inscrierea la masa credala cu suma
de 5717, 61 lei, datorata de debitoare în temeiul Contractului nr.319/2008 şi a facturii nr.01214/11.04.2008.
Intrucat lichidatorul judiciar a refuzat inscrierea creantei în suma de 5717, 61 lei în tabelul definitiv de creante asupra
averii debitoarei, apreciind ca declaratia de creanta formulata de catre creditoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi este
tardiva, contestatoarea a formulat prezenta contestatie impotriva masurii lichidatorului judiciar.
Aceasta contestatie va fi examinata prin prisma dispozitiilor art.21 din Legea nr.85/2006, fiind o contestatie impotriva
masurii lichidatorului judiciar luata prin raportul indicat, iar nu o contestatie impotriva tabelului de creante impotriva
debitoarei SC AAM Advertising SRL, intocmit de practicianul în insolventa desemnat sa administreze procedura
insolvenţei debitoarei.
Analizand legalitatea masurii lichidatorului judiciar, judecatorul sidic constata ca prin incheierea prin care s-a dispus
deschiderea procedurii insolvenţei fata de debitoarea SC AAM Advertising SRL s-a stabilit termen limita pentru
depunerea declaratiilor de creanta la data de 30 noiembrie 2012. Lichidatorul judiciar AMTT Consult SPRL a procedat
la publicarea notificarii privind deschiderea procedurii insolvenţei în BPI nr.15846/7.11.2012 şi în ziarul Romania
Libera (filele 91-93 dosar nr.1649/1285/2012).
Creditoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi nu a fost mentionata pe lista creditorilor societatii debitoare, depusa de
debitoare la dosarul cauzei, anexat cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (filele 25-28), astfel ca lichidatorul
judiciar nu avea posibilitatea şi nici obligatia de a o notificã: pe creditoare conform Codului de procedura civila, în
temeiul art.61 al.3 şi art.7 al.3 din Legea nr.85/2006. Pentru situatia în care un creditor nu se regaseste pe lista depusa de
debitoare în conformitate cu art.28 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006, dispozitiile art.7 al.3 teza finala din Legea nr.85/2006
prevad în mod expres ca procedura notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin
Buletinul procedurilor de insolventa.
Ca urmare, imprejurarea invocata de catre creditoare în sensul ca nu s-a realizat procedura notificarii deschiderii
procedurii insolvenţei conform Codului de procedura civila, în ce o priveste, nu are relevanta atata timp cat tocmai
pentru acest gen de situatii insasi dispozitiile art.7 al.3 teza finala din Legea nr.85/2006 stabilesc în mod expres modul
în care se va notificã: deschiderea procedurii insolventei, respectiv prin publicarea notificarii în Buletinul procedurilor
de insolventa, ceea ce în speta s-a şi realizat.
In raport de cele expuse, se constata ca în mod corect lichidatorul judiciar a apreciat ca declaratia de creanta depusa de
Regia Autonoma Aeroportul Iasi este tardiva, fiind depusa ulterior termenului limita fixat pentru depunerea cererilor de
admitere a creantelor la masa credala, în conditiile în care creditoarea a fost notificata cu privire la deschiderea
procedurii prin publicarea notificarii în BPI. De asemenea, în mod corect acesta a retinut ca nu a fost depusa de catre
creditoare o cerere de repunere în termenul de depunere a declaratiei de creanta, la momentul intocmirii raportului de
catre lichidator nefiind formulata o asemenea cerere. Abia la data de 22 februarie 2013 creditoarea a depus la dosar o
cerere de repunere în termen, insa depunerea ulterioara a acesteia nu este în masura sa conduca la concluzia nelegalitatii
masurii lichidatorului judiciar luata la data de 14 februarie 2013, legalitatea masurii urmand a fi apreciata în raport de
momentul luarii sale, orice aspecte ulterioare (cum este şi cererea de repunere în termen) urmand a fi cercetate şi
eventual valorificate în viitor.
Raportat la aceste imprejurari, judecatorul sindic constata ca raportul nr.4515/14.02.2013 al lichidatorului judiciar
AMTT Consult SPRL al debitoarei SC AAM Advertising SRL este legal şi temeinic, declaratia de creanta fiind tardiv
formulata de catre contestatoare, astfel cum s-a retinut mai sus.
Pentru considerentele expuse, în baza prevederilor art. 21 al. 4 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic va respinge ca
neintemeiata, contestatia formulata de contestatoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi, impotriva raportului nr.
4515/14.02.2013 al lichidatorului judiciar AMTT Consult SPRL al debitoarei SC AAM Advertising SRL.
Pentru aceste motive în numele legii dispune:
Respinge, ca neintemeiata, contestatia formulata de contestatoarea Regia Autonoma Aeroportul Iasi, impotriva
raportului nr.4515/14.02.2013 al lichidatorului judiciar AMTT Consult SPRL al debitoarei SC AAM Advertising SRL.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica din data de 29 martie 2013.
Judecător Sindic: Grefier:
Maria Camelia Botis Teodora Giurgiu

2. Societatea comercială DAMASCON CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 22538125


Convocare adunare creditori
Nr. 135/12.04.2013.
Termen: 26.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2709/1285/2011 Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Kosa Nicoleta
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 2-4 programul arhivei/registraturii
instanţei L-V orele 08:30 – 12:30
3.Debitor: SC DAMASCON CONSTRUCT SRL, cu sediul în De, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.44A, jud. Cluj, cod
de identificare fiscala RO 22538125, număr de ordine în registrul comerţului J12/4373/2007.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

4. Lichidator judiciar: Judiciar SPRL, Cod de identificare fiscală 29729475, sediul social Cluj-Napoca, b.dul 21
Decembrie 1989 nr. 126. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO – II- 0582 tel./fax 0264-599909
e-mail office@judiciarcluj.ro
5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Pop Radu
6. Informatii privind stadiul valorificarii bunurilor care la acesata data se regasesc în patrimoniul societatii debitoare: La
prima adunare generala a creditorilor, din data de 20 iun. 2012 s-a hotarat regulamentul privind vanzarea prin negociere
directa a bunurilor debitoarei, avind ca pret de pornire preturile stabilite prin raportul de evaluare intocmit în cauza,
fiind stabilite şi etape în ce priveste diminuarea preturilor de pornire în negociere directa.
Ca urmare a faptului ca nu s-a reusit valorificarea bunurilor în conditiile stabilite în cadrul acelei adunari, lichidatorul
judiciar a procedat la convocarea unei noi adunari a creditorilor, pentru data de 23 ian. 2013, cind s-a hotarit aplicarea
unor noi diminuari în ceea ce priveste preturile de pornire în negociere directa, regulament care a expirat în data de 23
martie 2013.
Raportat la aceasta stare de fapt, lichidatorul judiciar intelege sa convoace adunarea generala a creditorilor.
7. Subscrisa: Judiciar SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC DAMASCON CONSTRUCT SRL, în
temeiul, art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoaca: Adunarea Generala a Creditorilor
debitorului: SC DAMASCON CONSTRUCT SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.126,
judet Cluj, în data de 26.04.2013, orele: 13:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu
procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de
creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată
pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, pana la
data de 26.04.2013, orele 12:00, cu următoarea:
Ordine de zi:
1. Mentinerea modalitatii de valorificare prin negociere directa a bunurilor mobile ale debitoarei (aprobata initial de
catre creditori) cu diminuarea pretului de pornire în negociere cu 50% fata de cel stabilit prin raportul de evaluare, cu
mentinerea acestuia pentru un interval de 60 zile, noile preturi fiind urmatoarele:
 Turbina cu aer cald Master B 100 CED pret 320 lei + TVA;
 Utilaj PFT – GSC 17584 pret 3.480 lei + TVA;
 Utilaj PFT – GSC 17584 pret 930 lei + TVA;
 Masina de tencuit pret 3.120 lei + TVA;
 Masina de tencuit pret 3.120 lei +TVA.
In cazul în care nu se va reusi valorificarea bunurilor debitoarei în conditiile expuse mai sus, se va proceda la
valorificarea unurilor debitoarei la cel mai mare pret oferit, inclusiv la pret de deseu metalifer.
Judiciar SPRL, prin Ec. Pop Radu

3. Societatea comercială LAZULUM IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 8367984


Convocare adunare creditori
Nr. 153/18.04.2013
1.Date privind dosarul: Număr dosar 5580/1285/2009 Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Cengher Camelia
2. Debitor: SC LAZULUM IMPEX SRL, Cod de identificare fiscală RO 8367984 sediul social str. Turda, str. Dragalina
nr. 6, ap. 24, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/687/1996
3. Lichidator: Judiciar SPRL, Cod de identificare fiscală 29729475, sediul social B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 126,
et.1, Cluj Napoca, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO – II- 0582 tel./fax 0264-599909
4. Subscrisa Judiciar SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC LAZULUM IMPEX SRL, reprezentat
legal prin administrator Pop Radu, în temeiul, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei,
convoaca: Adunarea Generala a Creditorilor debitorului: SC LAZULUM IMPEX SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în data de 25.04.2013, orele: 14ºº. Creditorii pot fi
reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a
celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat
sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la Tribunalul Comercial Cluj, pana la data de 25.04.2013, orele 13ºº.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea cheltuielilor ocazionate cu prezenta procedură şi a Raportului privind fondurile obţinute din lichidare ;
2. Aprobarea planului de distribuire a masei credale;
Lichidator judiciar,
SP Judiciar SPRL prin ec. Pop Radu.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

4. Societatea comercială SORMAR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 20996444


Tabel definitiv consolidat revizuit al creanţelor
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3496/1285/2011, Tribunalul Comercial Cluj;
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 2-4, telefon: 0264-596110, luni-vineri 8:30-12:30.
3.1. Debitor: SC SORMAR CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1918, nr. 132, ap. 7, jud. Cluj, CUI:
20996444, J12/595/2007.
4. Lichidator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 38, jud. Cluj, CIF
26619141, nr. Matricol: 2A0444, tel. 0741270494, E-mail: phoenixomegacj@yahoo.com, reprezentată prin
PĂCURARIU DANIEL OCTAVIAN.
5. Subscrisa: PHOENIX OMEGA IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SORMAR CONSTRUCT
SRL conform încheierii comerciale din data de 03.10.2011 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul cu nr.
3496/1285/2011, în temeiul Legii nr. 85/2006, comunică următorul:
Tabel definitv consolidat revizuit al creanţelor
Nr. Creanţa Creanţa
Denumire creditor Adresa creditor Moneda Timbrare Mentiuni
Crt. solicitată acceptată
I. Grupa creanţelor bugetare – art. 123 pct.
4 din Legea 85/2006
ANAF Cluj- Cluj-Napoca, P-ţa 94.921+ 94.921+
1. RON Scutit Bugetară;
Napoca Avram Iancu nr.19 1.313 1.313
Cluj-Napoca, str.
2. ITM Cluj-Napoca 261 261 RON Scutit Bugetară;
G.Coşbuc nr.2
3 Primăria Cluj-Dir.
P-ţa Unirii, nr. 10, 3.501 3.501 RON Scutit
Impozite şi Taxe Bugetară;
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Locale
TOTAL GRUPĂ I 99.996 99.996 RON
II. Grupa creanţelor chirografare – art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006
40.661, 66 Lei
C.V. facturi
Unicredit leasing neachitate +
București, str. Nicolae
1. Corporation IFN 147.084, 76 1.728, 88 Lei RON DA
Caramfil nr. 25;
SA onorariu av. +
47.446, 86 Lei
daune interese
Cluj Napoca, str.
2. S.C. SAWA SA Decebal, nr. 79, jud. 2.845, 82 2.845, 82 RON DA
Cluj
Cluj Napoca, str. 1
3. S.C. STORO SRL Decembrie 1918, nr. 1.916, 68 1.916, 68 RON DA
132 ap. 7
S.C. ELECTRO Cluj Napoca, str.
4. 3.869, 52 3.869, 52 RON DA
VEST SRL Cantonului fn.
Sediu procesual ales
București, str.
5. S.C. KOBER SRL 10.668, 7 10.668, 7 RON DA
Preciziei nr. 1, etaj 4,
sector 6.
TOTAL GRUPĂ II 166.385, 48 109.138, 12
TOTAL 266.381, 48 209.134, 12
Lichidator judiciar Phoenix Omega IPURL reprezentată prin Păcurariu Daniel Octavian

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MAGGI & ŞTEF PARTY SRL, cod unic de înregistrare: 13918443
Convocarea adunării generale a creditorilor debitoarei SC Maggi & Stef Party SRL
Nr. 01/19.04.2013
1.Dosar nr. 2308/118/2013, Tribunalul Constanţa, secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Adrian Oprea;
2.Arhiva instanţei de judecată: Tribunalul Constanţa, str. Traian, nr. 31, program registratură: Luni-Vineri intre orele
8:30-12:30;
3. Creditori: D.G.F.P. Constanța, S.P.I.T.V.B.L.; A.N.V.;
4. Debitor: SC Maggi & Stef Party SRL, cu sediul social în Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 76, bl. LE20B,
sc.A, et. 7, ap. 21, jud. Constanţa, CUI 13918443, J13/1235/2001;
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Barbarino Nicoleta Daniela, CUI 20300673, sediul social: str.
Prelungirea Liliacului, nr. 2, bl. G5, sc.B, ap. 26, jud. Constanţa, Tel: 0241-585.486, fax: 0241-585.414,
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B 0956,
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Barbarino Nicoleta Daniela;
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Barbarino Nicoleta Daniela, lichidator judiciar al debitorului SC Maggi &
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Stef Party SRL, conform încheierii nr. 317/27.02.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a Civilă, în
dosarul nr. 2308/118/2013, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea 85/2006: Convoacă adunarea generală a
creditorilor privind debitoarea SC Maggi & Stef Party SRL
Adunarea generală a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Constanţa str. Prelungirea Liliacului, nr.
2, bl. G5, sc.B, ap. 26, jud. Constanţa, în data de 24.04.2013, ora 12:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Ordinea de zi:
confirmarea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Barbarino Nicoleta Daniela;
stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar în cuantum de 3.000 lei exclusiv T.V.A. şi 10% din totalul creanţelor
recuperate.
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Barbarino Nicoleta Daniela

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială DENICAM SRL, cod unic de înregistrare: 22621572
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. înregistrare: 1337/05.04.2013
1. Număr dosar: 198/121/2013 - Tribunal Galaţi, Secţia a II-a civilă, Judecător sindic: Rodica Miron
2.Arhiva/registratura instanţei: Galaţi, str. Brăilei nr.153, tel.460331 Programul arhivei/registraturii instanţei :9, 00 – 12, 00
3.Debitor: SC Denicam SRL Galati, str. Brânduşei nr, 19, bl. A24, et. 4, ap. 20Galaţi, Cod de identificare fiscală:
22621572, Număr de ordine în registrul comerţului: J17/1841/2007
4.Creditori:
5.Lichidator: Salina 2000 SPRL Galaţi, str. Regimentul 11 Siret nr.50 bloc G1 ap.45, Cod de identificare fiscală:
13190586, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 2090, Tel: 0236/326052, Fax: 0236/467243, www.salina-
consulting.ro, e-mail: office@salina-consulting.ro, Reprezentant lichidator: consilier juridic Mihaela Boboc
6.Subscrisa Salina 2000 SPRL, în calitate de lichidator a debitoarei SC Denicam SRL Galati, conform sentinţei
comerciale nr. 18 CC din data de 14.01.2013 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr.
198/121/2013, în temeiul art. 61 alin.(1) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate
cu art. 32 alin.(1) şi art. 28, alin.(1) alin.(2) din acelaşi act normativ: notifică
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC Denicam SRL Galati prin sentinaţa civilă
nr. 116 CC din data de 18.03.2013 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 198/121/2013.
7.1. Creditorii debitoarei SC Denicam SRL Galati trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului este 29.04.2013. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.05.2013. Contestaţiile la tabelul preliminar
se depun la tribunal în termen de 5 zile de la data publicării acestuia în buletinul procedurilor de insolvenţă. Termenul
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.06.2013.
8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor, convocată de judecătorul sindic, va avea loc
la sediul Tribunalului Galaţi, la data de 27.06.2013, sala 11, ora 9.00..
9. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul
Galaţi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii Suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei
judiciare de timbru în sumă de 120, 00 lei şi de un timbru judiciar de 0, 30 lei. Taxa de timbru se poate achita în contul
Primăriei Galaţi, cod IBAN RO22TREZ30621070203XXXXX, deschis la Trezoreria Galaţi.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea
privind procedura insolvenţei).
Lichidator: Salina 2000 SPRL Galaţi, reprezentată prin practician în insolvenţă coordonator Mihaela Boboc
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

2. Societatea comercială NALBA SA, cod unic de înregistrare: 7711833


Dosar nr. 219/121/2013
Debitor: SC NALBA SA Galați
<< în insolventa >> <<in insolvency>> << en procedure collective>>
Nr. de inreg. ORC: J17/1383/1995;
CUI: RO7711833
Convocator adunarea creditorilor
Nr. inreg. 6149/05.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 219/121/2013, Tribunalul Galați, Judecător Sindic: Paula Perijoc,
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, Număr de telefon: 0236/460.331,
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00.
3.1. Debitor: SC NALBA SA, cu sediul social în mun. Galați, str. Brăilei, nr. 219, jud. Galați, nr. de inreg. ORC:
J17/1383/1995, CUI: RO7711833.
3.2. Administrator special: dl Postelnicu Gică, domiciliat în mun. Galați, str. Portului, nr. 41, bl. Brateș 2, sc.3, et. 1,
ap.46, jud. Galați, identificat cu C.I. seria GL, nr. 305240, CNP 1700516170387.
4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,
jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro,
prin reprezentant administrator judiciar, practician în insolvență, Mititelu Lenuța
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al societății debitoare
SC NALBA SA, cu sediul social în mun. Galați, str. Brăilei, nr. 219, jud. Galați, nr. de inreg. ORC: J17/1383/1995, CUI:
RO7711833, numită potrivit Sentinței civile nr.5 cc din data de 22.01.2013, pronunţată de Tribunalul Galați în dosarul nr.
219/121/2013, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă ADUNAREA
CREDITORILOR DEBITORULUI S.C. NALBA SA GALAŢI
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar din mun. Galați, bd. George
Coșbuc, nr.5, bl.F, sc.1, ap.2, jud. Galați, la data de 30.04.2013, Ora: 13.00
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
ORDINEA DE ZI:
1. Prezentarea stadiului procedurii de insolvenţă a debitoarei SC Nalba SA Galaţi.
2. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum şi a preşedintelui acestuia, în conformitate cu prevederile art.
16, alin.4 din Legea nr. 85/2006 modificată.
3. Confirmarea administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare IASI SPRL şi stabilirea remuneraţiei
acestuia. Propunerea administratorului judiciar este de 2.500, 00 lei lunar fară TVA şi un procent de 8% din operaţiunile
de lichidare (valorificari active şi recuperari creante).
4. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului
intocmit de administratorul judiciar în conf. cu prev. art. 59 din Legea 85/2006 modificata.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
În cazul în care nu vă veţi putea prezenta la şedinţa Adunării Creditorilor organizată la data de 30.04.2013, ora 13.00, la
sediul procesual ales al administratorului judiciar din mun. Galați, bd. George Coșbuc, nr.5, bl.F, sc.1, ap.2, jud.Galați, vă
rugăm să ne transmiteţi un punct de vedere scris cu privire la ordinea de zi menţionată mai sus pe adresa lichidatorului
judiciar sau prin fax la nr. 0232-212.231.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Administrator Judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Județul Harghita
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială PHILLAR-RO SRL, cod unic de înregistrare: 19147690
România, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Str. Szasz ndre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 2683/96/2011
Comunicare Sentinţa civilă nr. 1361 din 04.04.2013,
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
Creditori:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Harghita, cod de identificare fiscală 4246050, cu sediul social în
Miercurea Ciuc str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, jud. Harghita.
Parte interesată
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, persoană juridică, cod de identificare fiscală 14942091,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timişoarei, nr. 24, judeţul Harghita.
Pârât
Barabas Istvan, CNP 1620626190348, născut în Mihăileni, judeţul Harghita la data de 26.06.1962, posesor al C.I. seria
HR nr. 168255 emis de Poliţia Cristuru Secuiesc la data de 03.06.2004, domiciliat în Cristuru Secuiesc, str. Harghitei,
bl., P12, et. 4, ap. 18, judeţul Harghita.
Se comunică, alăturat, un exemplar al sentinţei civile nr. 1361 din 04.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 2683/96/2011,
de Tribunalul Harghita, secţia civilă, privind debitoarea SC Phillar-Ro SRL cu sediul social în localitatea Cristuru
Secuiesc, str. Harghitei, bl. D3, ap. 12, judeţul Harghita, CUI 19147690, nr. de ordine în registrul comerţului
J19/944/2006, prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka, cu sediul social în municipiul
Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, nr. 11, sc.A, ap.16, jud. Harghita, pentru procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă
Dosar nr. 2683/96/2011
Sentinţa civilă nr. 1361
Şedinţa publică de la 04 aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător sindic: Sonia Cososchi - Preşedinte
Grefier: Elena-Camelia Chiriloiu
Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe debitoarea SC Phillar-Ro SRL, prin lichidator Cabinet Individual de
Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka, creditor Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pârât Barabas Istvan, având ca
obiect procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă din partea lichidatorului judiciar,
Gagyi Jolan Reka, c.j. Peter Carmen şi c.j. Urzică Mihaela pentru creditoarea DGFP Harghita, lipsă fiind restul părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită. Se constată
depus la dosar de lichidatorul judiciar raportul final cu propunere de închidere a procedurii falimentului în temeiul art.
131 din Legea nr. 85/2006. Reprezentanta lichidatorului judiciar, c.j. Peter Carmen solicită închiderea procedurii
falimentului în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006. Reprezentanta creditoarei este de acord cu închiderea procedurii
falimentului.
Judecătorul–sindic,
Deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin.(1) Cod pr civilã, constatã
urmãtoarele:
Prin cererea înregistrată sub nr. 2683/96/26 octombrie 2011, societatea debitoare SC Phillar-Ro SRL cu sediul social în
localitatea Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, bl. D3, ap. 12, judeţul Harghita, CUI 19147690, nr. de ordine în registrul
comerţului J19/944/2006, a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. Prin Încheierea civila nr.
2854/2011 s-a dispus deschiderea proceduri simplificate şi a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Cabinetul
Individual de Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka, cu sediul social în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, nr. 11, sc.A,
ap.16, jud. Harghita. în data de 04.04.2013, prin raportul depus, lichidatorul a arătat că nu sunt bunuri iar creditorii nu
avansează cheltuieli, şi a propus ca instanţa să dispună închiderea procedurii în condiţiile art. 131 din Legea nr.
86/2005, radierea societăţii din registrul comerţului şi aprobarea achitării din fondul de lichidare administrat de UNPIR
a sumei de 3030, 40 lei, reprezentând cheltuieli de procedura (onorariul lichidatorului şi cheltuieli de procedură propriu
zise). Analizând
actele şi lucrările dosarului, instanţa constata următoarele: Potrivit prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice
stadiu al procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a
acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic
va da o sentinţa de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este
înmatriculat. în acest caz nu sunt aplicabile prevederile art. 129. Prin urmare, în speţă, constatându-se că lichidatorul nu
a identificat bunuri în averea debitoarei şi că niciun creditor nu s-a oferit să avanseze sumele necesare pentru
continuarea procedurii, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, se va dispune închiderea procedurii. Referitor la
cererea privind plata cheltuielilor de procedură, instanta o va admite şi având în vedere că în patrimoniul societăţii
debitoare nu au fost identificate bunuri, având în vedere prevederile art. 4 pct. 4 din Legea nr. 85/2006, instanţa va
dispune plata din fondul de lichidare al UNPIR a sumei de 3030, 40 lei, reprezentând cheltuieli de procedura (onorariul
lichidatorului şi cheltuieli de procedură propriu zise).
Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte:
În temeiul art. 11 alin.1 lit. n şi având în vedere prevederile art. 131 alin.1 din Legea nr. 85/2006 dispune închiderea
procedurii falimentului faţă de debitoarea SC Phillar-Ro SRL cu sediul social în localitatea Cristuru Secuiesc, str.
Harghitei, bl. D3, ap. 12, judeţul Harghita, CUI 19147690, nr. de ordine în registrul comerţului J19/944/2006 şi radierea
debitorului din registrul ORC de pe lângă Tribunalul Harghita .Dispune notificarea prezentei sentinţe cu DGFP
Harghita şi ORC de pe lângă Tribunalul Harghita în vederea efectuării menţiunii privind lichidarea şi radierea societăţii.
în temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 descarcă lichidatorul judiciar şi toate persoanele care l-au asistat de orice
îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi averea ei, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau
asociaţi. Admite cererea vizând plata cheltuielilor de procedură şi pe cale de consecinţă dispune plata din fondul de
lichidare al UNPIR, către Cabinetul Individual de Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka, cu sediul social în municipiul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Miercurea Ciuc, B-dul Frăţiei, nr. 11, sc.A, ap.16, jud. Harghita, a sumei de 3030, 40 lei, reprezentând cheltuieli de
procedura (onorariul lichidatorului şi cheltuieli de procedură propriu zise). Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.04.2013.
Judecător sindic Grefier
Cososchi Sonia Elena-Camelia Chiriloiu

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ARTA ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 17810338
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă,
Nr. 278, Data emiterii: 17.04.2013.
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 8078/107/2012, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Daniela Livia Sturza.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr. 35, Jud. Hunedoara. Programul Arhivei: Luni –
Vineri 10-1230. Programul Registraturii instanţei: Luni – Vineri 830-1030, 13:00-14:00.
3.Debitor SC ARTA ENERGY SRL, cu sediul social în Comuna Romos, Sat Romos, FN, Jud. Hunedoara, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/576/2011, având Cod Unic de Inregistrare
17810338.
4. Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Hunedoara cu sediul în Deva, B-dul.
Decebal, bl. R, parter, Jud. Hunedoara înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0531,
CIF 29089341, reprezentată prin asociat coordonator Darius Sebastian Sasu.
5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Hunedoara în calitate de administrator judiciar al
debitorului, SC ARTA ENERGY SRL, desemnat prin Sentinţa nr. 340/F/2013 pronunţată în şedinţa publică din data
de 12.03.2013 de către Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.
8078/107/2012, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei: notifică
6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC ARTA ENERGY SRL, prin Sentinta nr.
340/F/2013 pronunţată în şedinţa publică din data de 12.03.2013 de către Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 8078/107/2012.
6.1. Debitorul SC ARTA ENERGY SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC ARTA ENERGY SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de
25.04.2013. În temeiul art. 76, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva
debitorului. Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este data de 14.05.2013. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la
tabelul preliminar este de 5 zile de la data publicării acestui tabel în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul
limită stabilit pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv de creanţe este stabilit pentru data de 28.05.2013.
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva societăţii debitoare ARTA ENERGY SRL se notifică
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate şi va fi depusă la dosar sau transmisă prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru administrator judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Hunedoara.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar mobil de 0, 3
lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Casa De Insolvenţă Rava SPRL, Filiala Hunedoara; Asociat Coordonator: Darius Sebastian Sasu.

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CHERTANIA SRL, cod unic de înregistrare: 15345377
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
B-dul Republicii 2A
Dosar nr. 3956/100/2009/a1

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Comunicare Sentinţa civilă Nr. 1269 din 27.02.2013


Către,
Reclamant
1. Pareto Grup IPURL lichidator judiciar al SC CHERTANIA SRL - Baia Mare, Nicolae Iorga, nr. 6/2, Judeţ
Maramureş
Pârât
3. Chereches Daniela Aurelia - Seini, str. Baii, nr. 91, Judeţ Maramureş
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1269/27.02.2013 pronunţată în dosar nr. 3956/100/2009/a1, de
Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe pârâta Chereches
Daniela Aurelia - Seini, str. Baii, nr. 91, Judeţ Maramureş
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier
*
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3956/100/2009/a1
Sentinţa Civilă nr. 1269
Şedinţa publică din 27 februarie 2013
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Ielciu Viorica – judecător sindic
Grefier: Paşca Ionel
Pe rol fiind pronunţarea asupra cererii formulată de lichidatorul Pareto Grup IPURL Baia Mare desemnat pentru
falimentul debitoarei SC Chertania SRL Seini, împotriva pârâtei Cherecheş Daniela Aurelia, având ca obiect
răspunderea administratorului.
S-a făcut referatul cauzei după care:
Instanţa constată că dezbaterea cauzei a avut loc în şedinţa publică din 13 februarie 2013, susţinerile şi concluziile
părţilor fiind consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunţarea fiind
amânată pentru 20 februarie 2013, când din nou s-a amânat pronunţarea soluţiei pentru azi iar după deliberare s-a
pronunţat următoarea hotărâre.
Judecătorul - Sindic
Asupra cererii de faţă,
Prin acţiunea înregistrată sub nr. de mai sus, lichidatorul Pareto Grup IPURL Baia Mare, desemnat în dosarul de
faliment al debitoarei SC Chertania SRL Seini, a chemat în judecată pe pârâta Cherecheş Daniela Aurelia solicitând
obligarea acesteia la suportarea pasivului neacoperit al debitoarei, în cuantum de 1.882.275, 18 lei.
În motivare a arătat că prin sentinţa civilă nr. 3.380 din 14.10.2009 pronunţată în dosar nr. 3956/100/2009,
Tribunalul Maramureş a admis cererea formulată de SC BITUMTRADING SRL Bucureşti, dispunând deschiderea
procedurii generale a debitoarei SC Chertania SRL Seini iar Pareto Grup IPURL Baia Mare a fost desemnat
administrator judiciar.
Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 2571 din 25.08.2010 s-a dispus începerea procedurii simplificate de faliment şi
confirmarea în calitate de lichidator a administratorului judiciar menţionat mai sus.
S-a mai susţinut că pârâta nu a pus la dispoziţia lichidatorului decât o parte din actele şi documentele contabile
prevăzute de art. 28 al. 1 din Legea 85/2006, deşi a fost notificată în acest sens.
Lichidatorul a mai arătat că nu a fost lămurită situaţia celor două mijloace de transport autoturism Volkswagen Passat şi
autovehicul cu trei axe Roman cu o valoare în contabilitate de 30.008, 64 lei, nu a fost predată suma de 134.583, 55 lei
înregistrată în contabilitate ca reprezentând disponibil în casieria debitorului, nu au fost predate inventarele conturilor,
neputându-se stabili ce reprezintă materiile prime în valoare de 40.511, 16 lei, mărfurile în valoare de 185.667, 60 lei,
clienţii neîncasaţi în valoare de 2.713.913, 28 lei şi furnizorii neachitaţi în sumă de 2.871.097, 49 lei.
În drept a invocat dispoziţiile art. 138 alin.1 lit. a, d şi e din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Prin cererea depusă la 7.09.2011, pârâta a solicitat amânarea judecării cauzei pentru a-i da posibilitatea angajării unui
avocat care să-i asigure apărarea certificată, cerere încuviinţată de instanţă (f.31 – 32).
La termenul de judecată stabilit la 30 noiembrie 2011, pârâta a solicitat un alt termen pentru a depune la dosar
documentele solicitate de lichidator.
Conform procesului verbal de predare – primire încheiat la 29.02.2012, pârâta a mai pus la dispoziţia lichidatorului o
serie de documente contabile (f.36).
Examinând acţiunea care este scutită de plata taxei de timbru, prin prisma celor invocate de reclamantă din coroborarea
tuturor probelor şi actelor existente la dosar, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, judecătorul – sindic
constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 3.380 din 14.10.2009 pronunţată în dosar nr. 3956/100/2009, Tribunalul Maramureş a admis
cererea formulată de SC BITUMTRADING SRL Bucureşti, dispunând deschiderea procedurii generale a debitoarei SC
Chertania SRL Seini iar Pareto Grup IPURL Baia Mare a fost desemnat administrator judiciar.
Începerea procedurii simplificate de faliment şi confirmarea în calitate de lichidator a administratorului judiciar
menţionat mai sus a fost dispusă prin sentinţa civilă nr. 2571 din 25.08.2010.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7150/19.04.2013

Deschiderea procedurii a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă iar pârâta, în calitate de administrator
statutar a fost notificat de lichidator la adresa de domiciliu cu care figurează în evidenţele Oficiului Registrului
Comerţului Maramureş, pentru a preda documentele contabile ale societăţii şi situaţia bunurilor acesteia.
În dosarul de faliment s-au înregistrat două declaraţii de creanţă din partea creditorilor Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Baia Mare pentru suma de 909.946 lei şi SC Bitumtrading SRL Bucureşti pentru suma de 972.329, 18 lei,
totalul masei credale fiind de 1.882, 18 lei, aspect ce rezultă din tabelul definitiv consolidatr rectificat al creditorilor
debitoarei, aflat la fila 19.
Din rapoartele întocmite de lichidator rezultă că pârâta nu a pus la dispoziţia lichidatorului decât o parte din actele şi
documentele contabile prevăzute de art. 28 al. 1 din Legea 85/2006, astfel că lichidatorul nu a putut lămuri situaţia celor
două mijloace de transport autoturism Volkswagen Passat, respectiv autovehicul cu trei axe Roman cu o valoare în
contabilitate de 30.008, 64 lei, nu a fost predată suma de 134.583, 55 lei înregistrată în contabilitate ca reprezentând
disponibil în casieria debitorului, nu au fost predate inventarele conturilor, neputându-se stabili ce reprezintă materiile
prime în valoare de 40.511, 16 lei, mărfurile în valoare de 185.667, 60 lei, clienţii neîncasaţi în valoare de 2.713.913, 28
lei şi furnizorii neachitaţi în sumă de 2.871.097, 49 lei.
Având în vedere data deschiderii procedurii şi cea la care pârâta a mai predat o parte din documente, după introducerea
acţiunii în rejudecare, instanţa constată că acest lucru s-a petrecut după mai bine de doi ani de la data deschiderii
procedurii.
Cu toate că pârâta şi-a angajat apărător a cărui delegaţie este depusă la fila 38, aceasta nu a formulat întâmpinare în
cauză mărginindu-se să învedereze instanţei că o parte din bunurile proprietatea debitoarei au fost executate silit de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, sens în care este încheiat şi procesul – verbal de adjudecare pentru
bunurile mobile vândute la licitaţie pentru suma de 26.624, 35 lei inclusiv TVA (f.42).
Această apărare completată oral de reprezentantul pârâtei în sensul că s-ar fi executat silit 100.000 lei nu poate prezenta
relevanţă în acest cadru procesual atâta vreme cât Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş figurează în
tabelul definitiv consolidat rectificat cuprinzând creanţele averii debitoarei SC Chertania SRL cu o creanţă bugetară în
cuantum de 909.946, 00 lei (f.19), termenele de contestare a acestei creanţe fiind depăşite.
Din această perspectivă şi ţinând seama că lichidatorului nu i-au fost predate toate actele contabile şi situaţia bunurilor
debitoarei, disponibilităţile băneşti, materiile prime şi mărfurile instanţa constată că pârâta a folosit bunurile societăţii în
interes propriu sau al altor persoane, făcând imposibilă identificarea, evaluarea şi valorificarea acestora de către
lichidator, în vederea distribuirii preţului obţinut şi acoperirea masei credale, aspect ce atrage răspunderea pârâtei în
baza art. 138 lit. a din Legea nr. 85/2006 modificată.
Pe de altă parte, pârâta a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu
Legea nr. 82/1991 modificată şi a ascuns o parte din activul persoanei juridice aflată în procedură, astfel că lichidatorul
nu a avut posibilitatea să procedeze la recuperarea creanţelor pe care societatea falită le are de încasat de la anumiţi
beneficiari, sume ce ar fi putut acoperi o parte din pasivul debitoarei.
În contextul celor de mai sus, în speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 138 lit. d şi e din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, la cererea administratorului judiciar sau
a lichidatorului, judecătorul – sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitoarei, persoană juridică, ajunsă în stare de
insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de
insolvenţă a debitoarei, dacă au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, respectiv au ascuns o parte din activul persoanei juridice, împiedicând
astfel lichidatorul să-şi îndeplinească atribuţiile stabilite de lege.
Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, acţiunea este întemeiată şi va fi admisă ca atare, în baza prevederilor
art. 11 lit. g raportat la art. 138 al. 5 din legea menţionată anterior, conform dispozitivului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite acţiunea formulată de reclamanta Pareto Grup IPURL Baia Mare, lichidator al debitoarei SC Chertania SRL
Seini împotriva pârâtei Cherecheş Daniela Aurelia, domiciliată în Seini, str. Băii nr. 91, în calitate de administrator
statutar al debitoarei SC Chertania SRL aflată în procedură şi, în consecinţă:
Obligă pe pârâtă să suporte cu averea proprie, pasivul debitoarei falite în cuantum de 1.882.275, 18 lei.
Definitivă şi executorie.
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de azi, 27 februarie 2013.
Preşedinte, Grefier,
Ielciu Viorica Paşca Ionel
*
* *
EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7150/19.04.2013 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23