Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7187 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea comercială AUTO PRES BENI SRL ............................................................................................................ 3
2. Societatea comercială OVIDIU POPESCU SRL............................................................................................................ 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 5


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea comercială ARCONSTRUCT INTERMED SRL.......................................................................................... 5
2. Societatea comercială CLAUINVEST COM SRL ......................................................................................................... 5
3. Societatea comercială DACOMEX-TRADE SRL ......................................................................................................... 7
4. Societatea comercială MAST TRADING COMPANY SRL ......................................................................................... 8
5. Societatea comercială PLATINUM TRADING SRL ..................................................................................................... 8
6. Societatea comercială SUPERFAST SRL ...................................................................................................................... 9

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 10


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială GINELLI MAD SRL ................................................................................................................ 11

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea comercială MOBILI INN IMAGINE ITALIANĂ SRL .............................................................................. 11

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 12


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea comercială EUTA SNC ............................................................................................................................... 12

Județul Giurgiu ............................................................................................................................................................... 14


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea comercială BEATRICE SRL ....................................................................................................................... 14

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 15


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea comercială INTERNATIONAL REXTRANS SRL .................................................................................... 15
2. Societatea comercială PROTEXTIL PRINT SRL ........................................................................................................ 17

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea comercială ROMCON INVEST SRL.......................................................................................................... 20
2. Societatea comercială ROMEST-GEALAN SRL ........................................................................................................ 20

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 22


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea comercială GOLD MEISTER SRL ............................................................................................................. 22

Județul Sălaj .................................................................................................................................................................... 23


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea comercială TEHNIC GRUP SRL ................................................................................................................ 23
2. Societatea comercială TRANSSERVICE - SRL .......................................................................................................... 23

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 24


Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 24
1. Societatea comercială HERACLES SRL...................................................................................................................... 24

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AUTO PRES BENI SRL, cod unic de înregistrare: 9517346
Lichidator judiciar : Micu Dumitru Nr. 428/4.04.2013
Lichidator al debitorului : SC Auto Pres Beni, în faliment
Adresa : Piteşti, Războieni, bl.A1, ap.30, jud. Argeş
CUI nr. 9517346, nr. înreg. ORC Argeş J03/1126/1995
Referitor : Dosar nr. 1611/1259/2012, Tribunalul Comercial Argeş
Termen : 15.04.2013
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au condus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului : SC Auto Pres Beni SRL
Subsemnatul Micu Dumitru, în calitate de lichidator al debitoarei SC Auto Pres Beni SRL, prin Încheierea de şedinţă
din data de 21.01.2013, pronunţată de Tribunalului Comercial Argeş în dosarul nr. 1611/1259/2012, în baza
prevederilor art.59 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, depunem prezentul ”Raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă” a debitorului de mai sus.
I. Datele de identificare ale debitorului
Societatea comercială SC Auto Pres Beni SRL, a fost înfiinţată în anul 1995, sub nr. de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerţului Argeş J03/1126/1995 şi cod unic de înregistrare fiscală nr. 9517346, cu sediul social în Piteşti,
Războieni, bl.A1, ap.30, jud. Argeş, având ca obiect principal de activitate”Comerţ cu amănuntul”.
II. Activităţi desfăşurate în procedură, conform atribuţiilor stabilite prin art.24 şi 25 din Legea 85/2006
A. Situaţia bunurilor debitoarei
Din lista depusă de către debitoare la dosarul cauzei, precum şi urmare adresei Primăriei mp. Piteşti nr.
F/9457/15.02.2013, privind bunurile din averea debitoarei, rezultă că aceasta nu deţine bunuri.
B. Măsuri urgente întreprinse de lichidator.
Din analiza documentelor financiar-contabile existente la dosarul cauzei, rezultă că debitoarea este dizolvată din anul
2005, în temeiul prevederilor art.30 şi art.31 din Legea nr.359/2004, iar DGFP Argeş ne face cunoscut că debitoarea a
depus ultimul bilanţ contabil in anul 2011, an din care se poate aprecia că aceasta nu mai desfășoară activitate.
III. Cauzele şi împrejurările apariţiei insolvenţei debitoarei
Deoarece debitoarea nu mai desfăşoară activitate de peste 2(doi) ani, ultimul bilanţ depus la DGFP Argeş datând din
anul 2011, sediul societăţii nu mai există, administratorul acesteia este de negăsit, neavând suficiente date despre
debitor, apreciem că nu sunt elemente sau indicii care să ne conducă la incidenţa prevederilor art.138, alin.(1) din Legea
insolvenţei nr.85/2006, în sensul că nu pot fi identificate persoane din conducerea debitoarei sau altele, cărora le-ar
putea fi imputabilă starea de insolvenţă.
Lichidator, Micu Dumitru

2. Societatea comercială OVIDIU POPESCU SRL, cod unic de înregistrare: 176750


România
Tribunalul Specializat Argeş
Str. Maior Şonţu nr. 2 – Piteşti
Dosar nr. 268/1259/2013
Comunicare Încheiere de şedinţă pronunţată la 19.03.2013
emisă la: ziua 29.03.2013
Catre,
Debitor S.C. Ovidiu Popescu S.R.L., cu sediul în comuna Corbi, judeţul Argeş, J 03/2237/1991 CUI 176750, lichidator
judiciar Argeş Insolv SPRL, cu sediul în Câmpulung, şoseaua Naţională nr. 179, judeţul Argeş
Oficiul Registrului Comerţului Argeş, cu sediul în Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 29, judeţul Argeş;
Se comunică alăturat, copie încheiere pronunţată la data de 19.03.2013, în dosarul nr. 268/1259/2013 de Tribunalul
Specializat Argeş, privind pe debitor S.C. Ovidiu Popescu S.R.L., cu sediul în comuna Corbi, judeţul Argeş,
J03/2237/1991 CUI 176750.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România Tribunalul Specializat Argeş
Dosar nr. 268/1259/2013
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu de la 19 Martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Ion Perşu, preşedinte instanţă
Grefier Daniela Marin
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor S.C. Ovidiu Popescu S.R.L., cu sediul în comuna Corbi, judeţul
Argeş, J 03/2237/1991 CUI 176750, lichidator judiciar Argeş Insolv SPRL, cu sediul în Câmpulung, şoseaua Naţională
nr. 179, judeţul Argeş, având ca obiect cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu a lipsit debitoarea. Procedura legal îndeplinită, fără citare. S-a
făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul registratură al
instanţei, ofertă din partea practicianului în insolvenţă DM Insolv Consult IPURL.
Verificând actele şi lucrările dosarului,
Judecătorul sindic,
Deliberând, constată:
Debitorul S.C. Ovidiu Popescu S.R.L a formulat la data de 05.03.2013, prin administrator Popescu Ovidiu, cerere prin
care a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă asupra sa, motivat de starea vădită de insolvenţă în care
se află şi lipsa de intenţie în promovarea unui plan de reorganizare.
Debitorul a propus desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă Argeş Insolv SPRL.
În dovedire debitorul a depus la dosar actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.1 din Legea nr. 85/2006.
Cererea a fost legal timbrată.
Examinând această cerere, în raport de actele aflate la dosar şi de prevederile art.27 şi art.32 din Legea nr. 85/2006,
judecătorul sindic o constată fondată.
Potrivit evidenţei fiscale aflate la dosar rezultă că debitorul are datorii certe lichide şi exigibile către furnizori pe care nu
le poate acoperi din lipsă de lichidităţi.
Starea de insolvenţă vădită în care se află debitorul este, astfel, în întregime dovedită.
Ca urmare, se va admite, în temeiul art.32 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 85/2006, cererea debitorului şi se va deschide
procedura simplificată de insolvenţă împotriva sa.
La desemnarea lichidatorului provizoriu se va avea în vedere propunerea debitorului şi existenţa la dosar a ofertei de
serviciu depusă de practicianul Argeş Insolv SPRL, care va ocupa această poziţie şi i se vor stabili atribuţiile prevăzute
la art.25, cu o retribuţie lunară în sumă de 1.000 lei, fără TVA, plătită din averea debitorului.
Urmează ca lichidatorul provizoriu să notifice deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, cu respectarea
termenelor procedurale stabilite prin prezenta sentinţă.
Se va stabili termen de continuare a procedurii la data de 14.05.2013în vederea definitivării tabelului.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea S.C. Ovidiu Popescu SRL, cu sediul în comuna Corbi, judeţul Argeş,
J 03/2237/1991 CUI 176750, pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă.
În temeiul art.32 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă, dispune intrarea în faliment
prin procedura simplificată a debitoarei .
În baza art.107 alin.2 din Lege, dizolvă societatea şi ridică dreptul de administrare al debitoarei.
În temeiul art.107 din Legea privind procedura de insolvenţă, numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Argeş Insolv
SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege cu o retribuţie lunară de 1000 lei , la care se adaugă TVA
în funcţie de prevederile legale.
Dispune notificarea privind intrarea în procedura falimentului a debitoarei, ridicarea dreptului de administrare şi
dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş în vederea
efectuării menţiunii, conform prevederilor Codului de Procedură Civilă, prin publicarea pe cheltuiala averii debitorului
într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are
deschise conturi.
Pune în vedere debitorului obligaţia prevăzută de art.44 din lege, sub sancţiunea prevăzută de art.108 ind.1 Cod
procedură civilă, iar lichidatorului obligaţia prev. de art.45 din lege.
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii, de 10 zile de la
notificarea prevăzută la art. 61 din lege.
Opoziţiile formulate se vor timbra conform art.6 lit. c din Legea nr. 146/2997, cu 120 lei taxă timbru şi 5 lei timbru
judiciar.
Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 30.04.2013.
Declaraţiile se vor timbra conform art.6 lit. c din Legea nr. 146/1997, cu 120 lei taxă timbru şi 5 lei timbru judiciar.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea şi publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă tabelului preliminar de creanţe la 10.05.2013.
Dovada publicării se va depune la dosar.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii: 5 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe.
Contestaţiile se vor timbra conform art.6 lit. c din Legea nr. 146/1997, cu 120 lei taxă timbru şi 5 lei timbru judiciar.
Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor sau definitivarea tabelului de creanţe la 24.05.2013.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 15.05.2013.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de către lichidatorul judiciar, care va întocmi raportul
prevăzut de art.59 din Lege în termen de 40 zile de la numire, respectiv 26.04.2013 şi rapoarte de activitate lunară, prev.
de art.21 din lege, din care un extras al raportului lunar se va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termen
pentru continuarea procedurii la 14.05.2013. Definitivă. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţă publică azi 19.03.2013 la Tribunalul Specializat Argeş.
Preşedinte Grefier
Ion Perşu Daniela Marin

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ARCONSTRUCT INTERMED SRL, cod unic de înregistrare: 15291765
Proces verbal al adunării generale a creditorilor
S.C. Arconstruct Intermed SRL. –în faliment, in bankruptcy, en faillite
din data de 18 Aprilie 2013
Nr. 920/18.04.2013
Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Plantelor, nr. 12, sector 2, înregistrată în Registrul
Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul 0571, cod de
identificare fiscală 29440085, desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. ARCONSTRUCT INTERMED S.R.L,
conform sentinţei civile nr. 1489 din data de 15.02.2013 pronunţată de Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în
dosarul cu numărul 14950/3/2012.
In conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) din Legea 85/2006 am convocat la sediul lichidatorului judiciar pentru
astazi, 18.04.2013,ora 16,Adunarea Generala a Creditorilor S.C. ARCONSTRUCT INTERMED SRL –in faliment.
Convocare adunare creditori a fost efectuata prin notificarea nr. 236 din 30.01.2013 publicată în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă numarul 6813/16.04.2013.
Fata de prevederile art. 14 alin. (4) coroborate cu dispozitiile art. 15 alin. (1) din Legea 85/2006, lichidatorul judiciar
constata faptul ca la sedinta Adunarii Generale a Creditorilor a transmis vot prin corespondenta, urmatorii creditori:
1. BANCPOST SA, prin vot scris, prin adresa nr.52.7.A/3889/18.04.2013, transmisa prin fax lichidatorului judiciar
la data de 17.04.2013, inregistrata in evidentele ZRP Insolvency SPRL sub nr. 904/17.04.2013, creditor ce reprezinta
37,19% din totalul masei credale;
2. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti in reprezentarea Administratiei Finantelor Publice
Sector 1, prin vot scris, prin adresa nr. 918/BJC1/06.02.2013 transmisa prin fax lichidatorului judiciar inregistrata in
evidentele ZRP Insolvency SPRL sub nr. 918/18.04.2013, creditor ce reprezinta 58,52% din totalul masei credale;
Lichidatorul judiciar constată ca sunt prezenti creditori însumand în total 95,71% din valoarea totală a masei credale a
S.C. ARCONSTRUCT INTERMED SRL , fiind întrunit cvorumul legal prevazut de art. 15 alin. (1) pentru desfasurarea
Adunarii Creditorilor si adoptarea de hotarari în cadrul acestora.
Ordinea de zi a sedintei Adunarii Creditorilor este urmatoarea:
1. Aprobarea raportului de evaluare a imobilului, proprietatea debitorului SC ARCONSTRUCT SRL, situat in
Bucuresti, Str. Triumfului nr.9, sector 1
2. Aprobarea metodei de valorificare prin licitatie publica cu strigare.
3. Prezentarea Regulamentului de vanzare a bunului imobil aferent metodei de valorificare propusa de lichidatorul
judiciar, in conformitate cu dispozitile art. 116 din legea 85/2006.
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, creditorul majoritar:
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti -titulara unei creante bugetare reprezentand 58,52% din
totalul masa credala reprezentand 61,14% din creante prezente, solicita reconvocarea sedintei Adunarii Generale a
Creditorilor , avand in vedere ca nu a intrata in posesia Raportului de evaluarea si Regulamentul de vanzare, la o data
ulterioara transmiteri catre creditori a documentelor supuse discutiei.
Avand in vedere prevederile art. 15 alin (1) din Legea 85/2006, conform careia deciziile adunarii creditorilor se adopta
cu votul favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente, lichidatorul judiciar constata ca:
Adunarea creditorilor hotaraste, cu o majoritate de 58,52% din valoarea totala a masei credale reprezentand 61,14% din
creante prezente, in sensul reconvocarii sedintei adunarii creditorilor la o data ulterioara transmiteri catre creditori a
documentelor supuse discutiei.
In conformitate cu prevederile art. 14 alin.(6) a fost incheiat prezentul proces verbal a fost incheiat astazi, 18.04.2013,
ora 16.30, in doua exemplare, unul pentru lichidatorul judiciar si unul pentru a fi depus la dosarul cauzei, prin grija
lichidatorului judiciar.
Lichidator Judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L.
Prin Partener Elena Cosma

2. Societatea comercială CLAUINVEST COM SRL, cod unic de înregistrare: 21519575


Cabinet Individual De Insolvenţă Păcuraru Daniel-Aurelian
Practician In Insolvenţă
Sediu: Bucureşti, Calea Victoriei nr.83, bl.81, sc.B, et.8, ap.54, sector 1
Tel: 0722.260.229
E-mail:office@pacuraru.ro
Raport al lichidatorului judiciar provizoriu asupra cauzelor si imprejrarilor care au dus la aparitia starii de
insolventa a debitoarei SC Clauinvest COM SRL
Nr. 324/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 66638/3/2011 Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila
2. Debitor: SC CLAUINVEST COM SRL, Sediul social: Bucuresti, P-TA AMZEI, nr. 10-22, sc. F, et. 1, ap.2, sector 1,
înregistrată la ORCTB sub nr. J40/7007/2007, având C.U.I. 21519575

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

3.Lichidator judiciar provizoriu: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ PĂCURARU DANIEL-AURELIAN,


C.I.F. 21689812; Sediul profesional: Bucureşti, Calea Victoriei nr.83, bl.81, sc.B, et.8, ap.54, sector 1, tel/fax
0311043542; e-mail: office@pacuraru.ro
Datele de identificare ale debitoarei sunt urmatoarele:
Debitoare: SC CLAUINVEST COM SRL
Sediul social: Bucuresti, P-TA AMZEI, nr. 10-22, sc. F, et. 1, ap.2, sector 1
ORCTB sub nr. J40/7007/2007, având C.U.I. 21519575
Capital social: 200 lei
Asociati: ELIYAHU DIGME, ZAJDNER THIERRY, FORTE SHMUEL
Administratori: GUY DIGMI, ELIYAHU DIGME, FORTE SHMUEL
Obiect principal de activitate: 6810- cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Situatia juridică:
Prin incheierea de sedinta din data de 06.03.2013 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul
nr. 66638/3/20 11 la cererea creditoarei s-a deschis procedura simplificata a falimentului prevazuta de Legea 85/2006
împotriva debitoarei SC CLAUINVEST COM SRL, fiind numit lichidator judiciar provizoriu al debitoarei, Cabinet
Individual de Insolvenţă Pacuraru Daniel-Aurelian, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr.83, bl.81, sc.B, et.8,
ap.54, sector 1, cu atribuţiile prevăzute de art. 25 din Lege.
Situaţia documentelor debitoarei:
În vederea îndeplinirii sarcinilor ce-i revin şi în temeiul art. 109 din Legea nr.85/2006 privind procedura simplificata a
falimentului, lichidatorul judiciar povizoriu a transmis debitoarei notificarea privind deschiderea procedurii şi adresa
prin care a solicitat să prezinte documentele necesare examinării situaţiei economice a debitoarei.
Potrivit dispoziţiilor instanţei şi prevederilor art.35 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, debitorul este
obligat sa depuna în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de
art.28. alin.1.
Din cele constatate de banca Marfin Bank reiese faptul ca debitoarea a avut un teren in Stefanestii de Jos Ilfov, acesta a
fost executat in cadrul procesului de executare silita si a fost cumparat la licitatie chiar de catre Marfin Bank (Romania)
SA.
Debitorul a depus la dosarul cauzei documentele prevazute de art. 28 din Legea insolvenţei şi a comunicat documentele
asa cum reiese din procesul verbal de predare-primire documente financiar- contabile din data de 15.04.2013.
Conform dispozitiilor legale, Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolventei s-a facut prin
intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. 4564 din data de 15.03.2013, prin cotidianul Bursa precum şi
prin corespondenţă, cu confirmare de primire.
Situaţia bunurilor debitoarei:
Pana în prezent nu au mai fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei.
Situatia creditelor
Nu detinem informatii.
Situaţia economico-financiară:
Din procesul verbal de predare-primire documente financiar –contabile din data de 15.04.2013 reiese faptul ca au fost
depuse 13 documente in original dupa cum urmeaza : bilanturi 2007, 2008, 2009, 2010; banca : extras cont, ordin de
plata Apr 2007- Oct 2009; furnizori: facturi Mai 2007- Aug 2009; casa : facturi, chitante, bonuri, dispozitii de plata
Apr. 2007- Mai 2010 ; dosar listari Aprilie –Dec 2007, Ian- Dec 2008, Ian-Sept 2009 ; dosar declaratii 2007-2010.
Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2009 ai agentului economic cu codul unic de
identificare:21519575
Tip situatii financiare depuse BILANT SCURT CONFORM ORDINULUI 1752/2005
Indicatori din BILANT lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 2018073
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 82640
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse
-
finite, marfuri etc.)
Creante 4472
Casa si conturi la banci 78168
CHELTUIELI IN AVANS -
DATORII - TOTAL 3052423
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE -
CAPITALURI - TOTAL, din care: -951710
Capital social subscris varsat 200
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta -
VENITURI TOTALE 15932
CHELTUIELI TOTALE 647457
Profitul sau pierderea brut(a)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

-Profit -
-Pierdere 631525
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit -
-Pierdere 632992
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati -
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Cauzele şi imprejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă.
Potrivit Legii nr.31/1990 republicată, administratorul statutar este raspunzător faţă de societate pentru stricta îndeplinire
a îndatoririlor stabilite de lege, de actele constitutive, fapt ce poate atrage acţiunea în răspundere în contradictoriu cu
acesta, acţiune care în caz de faliment aparţine şi creditorilor.
Pachetul legislativ ce reglementează organizarea şi tinerea contabilităţii impune principiul conform căruia, o societate
comercială, orice alt agent economic are la baza funcţionării sale documentele financiar contabile.
In masura in care, in exercitarea atributiilor sale legale, lichidatorul judiciar va identifica alte aspecte care nu i-au fost
aduse la cunostinta de debitor si care ar putea constitui o cauza de atragere a raspunderii conform art. 138 din Legea nr.
85/2006, va completa analiza cauzelor aparitiei starii de insolventa si va proceda la formularea oricaror cereri de
atragere a raspunderii ce s-ar impune fata de natura faptei.
În drept, art.25 raportat la art. 59 alin 1 din Legea 85/2006
Lichidator judiciar provizoriu,
Cabinet Individual de Insolvenţă Pacuraru Daniel

3. Societatea comercială DACOMEX-TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 3162376


Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
1. Date privind dosarul: Număr dosar 46141/3/2012,Tribunalul Bucuresti Secţia a VII a Civila, Judecător sindic
Dimulescu Gabriela
2. Arhiva/registratura instanţei: Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr.37, Număr de telefon Programul arhivei/registraturii
instanţei :09, 30- 14,00
3.1. Debitor: SC Dacomex-Trade SRL, Cod de identificare fiscală RO 3162376, sediul social in Bucuresti, str.Uruguay
nr.28, sector 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/29965/1992, Tel/Fax E-mail
3.2. Administrator special: Mihail Dragos domiciliat in Bucuresti, str.Uruguay nr.28, sector 1.
4. Creditor: Listă anexă:
Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti ( AFP-sector 1)- Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Gerota nr.13, sector
2.
SC Paladium Com SRL-Bucuresti, str Pietii nr.57, sector 1,
SC VRD Proiect Invest SRL- Bucuresti, str.Tudor Arghezi nr.21, sector 2.
5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa,, Galesanu Crinuta’’ cu sediul in Bucuresti, str.Rosiorii de Vede
nr.1, bl.5, sc.6, et.3, ap.74, sector 6, Cod de identificare fiscala 25617746,Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor
în Insolvenţă 1B 3010, E-mail galeseanu@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică Galesanu Crinuta.
6. Subscrisa/Subsemnatul(a): Cabinet Individual de Insolventa,, Galesanu Crinuta’’în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Dacomex Trade SRL , conform incheierii de sedinta din data de 10.04.2013, pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII a Comerciala, în dosarul 46141/3/2012 în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din
Legea privind procedura insolvenţei. notifică
7. Intrarea debitorului în procedura generala a falimentului având în vedere că:
 debitorul deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;
 debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de
reorganizare;
 nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;
 obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat;
 activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;
 a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform
Sentinţei civile intermediare nr.803/02.04.2013, pronunţată în dosarul menţionat mai sus
7.1. Debitorul SC Dacomex-Trade SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Dacomex-Trade SRL , inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în
perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este
(ziua/luna/anul 20.05.2013.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in faliment :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este (ziua/luna/anul) 17.06.2013
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este
(ziua/luna/anul) ...
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este (ziua/luna/anul) 17.07.2013.
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul suplimentar cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Cabinet Individual de Insolventa,, Galesanu Crinuta’’

4. Societatea comercială MAST TRADING COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 443750
România Tribunalul Bucuresti Secţia a VII a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 49599/3/2012
Termen 04.06.2013 C4, ORA 09.00, sala 231
Citaţie
emisă la: ziua 11 luna 04 anul 2013
DEBITOR
1. NR SC MAST TRADING COMPANY SRL - sector 6, Bucureşti, MIHĂILESCU VINTILĂ, nr. 15, bl. 60, sc. 1, et.
1, ap. 10
CREDITOR
2. ATE BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, Calea Grivitei, nr. 24
3. BULIGAN MARIAN - Bucureşti, sector 6, Vintila Mihailescu, nr. 15, bl. 60, sc. 1, et. 1, ap. 10
4. BULIGAN MANOLICA - Bucureşti, sector 6, Vintila Mihailescu, nr. 15, bl. 60, sc. 1, et. 1, ap. 10
5. PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 4 în ziua de 19 luna 03 anul 2013 ora 9.00 în calitate
de creditor în proces cu debitoarea SC Mast Trading Company SRL cu sediul în sector 6, Bucureşti, Mihăilescu
Vintilă, nr. 15, bl. 60, sc. 1, et. 1, ap. 10, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.
J40/16262/1991, CUI 443750.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

5. Societatea comercială PLATINUM TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 21939498


DOSAR NR : 29708/3/2012
TERMEN: 09.09.2013
DESCHIS LA: TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA: VII
COMPLETUL: 11
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Catre:
AVAS
SC DELI ROOFTOP SRL
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUCURESTI
DGFP SECTOR 1
DITL SECTOR 1
DVBL SECTOR 2
DITL SECTOR 3
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

DITL SECTOR 4
DITL SECTOR 5
SPFPL SECTOR 6
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI
SC PLATINUM TRADING SRL
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificata cu CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă: 0399, având sediul social: str. Poet Grigore Alexandrescu nr.83, sector 1, Bucureşti, reprezentata legal prin
practician în insolvenţă Nistor Mandache Ioan, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei SC PLATINUM
TRADING SRL, identificată cu CUI 21939498, nr. înreg. La Reg.Com.: J40/11640/2007; având sediul social
BUCURESTI, SECTOR 1, STR.DRUMUL AGATULUI, NR.35-37, prin sentinta civila 672, din data de 20.03.2013,
pronunţată in dosarul 29708/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a 7-a Civila, Complet 11, notifică
Intrarea debitorului in procedura generala a insolventei, avand in vedere ca a fost admisa cererea formulata de catre
creditorul SC DELI ROOFTOP SRL Prin sentinta au fost stabilite urmatoarele termene: Termen limita de depunere, de
catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare. Termen de solutionare a
opozitiilor - 5 zile de la data expirarii termenului de de depunere a acestora. Termenul limita pentru inregistrarea
cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului – 03.05.2013. Cererea de admitere a creantei va cuprinde:
numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei precum si mentiuni cu privire la
eventualele drepturi de preferinta sau garantii; La cerere vor fi anexate documente justificative ale creantei si ale actelor
de constituire de garantii, precum si taxa de timbru in valoare de 120 de lei si timbru judiciar de 0,3 lei; Termenul de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor – 14.05.2013. Data primei sedinte a adunarii
generale a creditorilor – 20.05.2013, ora 11.00. Locul desfasurarii primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, este
la biroul admnistratorului judicar din Bucuresti, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 83, sector 1, cod postal 010624 ;
Termenul de intocmire, afisare si comunicare a tabelului definitiv al creantelor –30.05.2013; Termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul preliminar – 5 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar; Termenul pentru continuarea procedurii – 09.09.2013.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
prin practician in insolventa Nistor Mandache Ioan

6. Societatea comercială SUPERFAST SRL, cod unic de înregistrare: 13678812


România Tribunalul Bucuresti Secţia a VII a Comerciala
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 42144/3/2010
Termen 22.05.2013
Citaţie
emisă la: ziua 05 luna 02 anul 2013
BITOR
SC SUPERFAST SRL - Bucureşti, sector 3, STR.BRAILITA, nr. 5, bl. V 10, sc. 2, et. 3, ap. 38

ADMINISTRATOR JUDICIAR- CI ALEXE IONELIA


COMITETUL CREDITORILOR
ATE BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, CALEA GRIVITEI, nr. 24 – în calitate de preşedinte,
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 2, STR.VASILE STOLNICU, nr. 13, bl. 34, sc. A, et. 3, ap. 10
SC DG PETROL SRL - Bucureşti, sector 6, STR.MIROSLAVEI, nr. 22
SC UNICOM HOLDING SA - Bucureşti, sector 1, Bilciureşti, nr. 9A, et. 6
SC ROMPTEROL DOWNSTREAM SRL - Bucureşti, sector 1, Piaţa PRESEI LIBERE-City Gate Nothern Tower
buildi, nr. 3-5, et. 2
CREDITOR
2. SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA - TARGOVIŞTE, STR. IC BRATIANU, nr. 50, Judeţ
DÂMBOVIŢA
3. SC COBRA SECURITY SRL - Bucureşti, sector 2, STR.CERNAUTI, nr. 27 C
4. SC TRANSPOL SRL - CHISODA, STEAUA, nr. 48, Judeţ TIMIŞ
5. SC DG PETROL SRL - Bucureşti, sector 6, STR.MIROSLAVEI, nr. 22
6. SC METALICA D.G. SRL - CONSTANTA, STR.MIHAI VITEAZU, nr. 69-69A, Judeţ CONSTANŢA
7. DGFP BUCUREŞTI - Bucureşti, sector 2, PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13
8. COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA (CNADNR-SA) -
9. SC ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL - NAVODARI, STR. DJ 226 KM, nr. 23, Judeţ CONSTANŢA
10. JITEA FLORENTINA - Bucureşti, sector 3, CALEA VITAN, nr. 199, bl. 52, sc. 1, ap. 3
11. SC BIOROMOIL AUTOMATIC STATIONS SRL - Bucureşti, sector 1, GARA HERĂSTRĂU, et. 4
12. JITEA SORIN GHEORGHE - Bucureşti, sector 3, CALEA VITAN, nr. 199, bl. 52, sc. 1, ap. 3
13. BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Bucureşti, sector 3, BD.REGINA ELISABETA, nr. 5
14. COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA (CNADNR-SA) -
FAX - Bucureşti, sector 1, B-DUL DINICU GOLESCU, nr. 38
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

15. ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Bucureşti, sector 6, SPLAIUL INDEPENDENŢEI, nr. 294,
bl. CORP A
16. REVICOM OIL SRL - Bucureşti, sector 6, VISTIERNICUL STAVRINOS, nr. 21, bl. 53, sc. A, et. 1, ap. 4
17. JITEA MARIOARA - Bucureşti, sector 3, BANUL UDREA, nr. 4, bl. G8, sc. 1, ap. 34
18. JITEA liviu - Bucureşti, sector 3, BANUL UDREA, nr. 4, bl. G8, sc. 1, ap. 34
19. GHEORGHE FLORIN - Bucureşti, sector 3, MINIŞ, nr. 2, bl. X 5, sc. 1, et. 2, ap. 35
20. VFS INT. ROMÂNIA IFN SA - Bucureşti, sector 6, B-DUL IULIU MANIU, nr. 632
21. SC UNICOM HOLDING SA - FAX - Bucureşti, sector 1, BILCIUREŞTI, nr. 9A, et. 6
22. SC MAST TRADING COMPANY SRL - Bucureşti, sector 6, MIHĂILESCU VINTILĂ, nr. 15, bl. 60, sc. 1, et. 1,
ap. 10
23. SC METALCAS GRUP SRL - Bucureşti, sector 4, ALEEA BORCEA, nr. 6
24. SC ROMPTEROL DOWNSTREAM SRL - Bucureşti, sector 1, PIAŢA PRESEI LIBERE-City Gate Nothern Tower
buildi, nr. 3-5, et. 2
25. TC SC NIMFA COM SRL - Bucureşti, sector 3, FLORIN CIUNGAN, nr. 5, bl. 66, ap. 25
26. SC ROTTCO CONSULT SRL - Bucureşti, sector 1, INTRAREA STIRBEI VODĂ, nr. 6
27. SC UNICOM HOLDING SA - Bucureşti, sector 1, STR.BILCIURESTI, nr. 9A, et. 6
28. TC SC ACMA BUSINESS SRL - PANTELIMON, STR. SF. ANDREI, nr. 3, Judeţ ILFOV
29. SC INFORM LYKOS SA - Bucureşti, sector 3, BD.OCTAVIAN GOGA, nr. 12, bl. M23, sc. 2, et. 6, ap. 44
30. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - DIRECŢIA FACTORING PRIN MANDATAR COFACE
ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL - Bucureşti, sector 1, CALEA FLOREASCA, nr. 39, et. 3
31. PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA - Bucureşti, sector 1, BD. NICOLAE TITULESCU, nr. 29-31, et. 5
32. ATE BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, CALEA GRIVITEI, nr. 24
33. BANCA TRANSILVANIA CLUJ - SUCURSALA BUCUR OBOR - Bucureşti, sector 2, SOS.MIHAI BRAVU, nr.
10, bl. P22, et. P
34. SC SCHWARZMULLER ROMÂNIA SRL - com. Dragomireşti Valea-sat Dragomireşti Deal, DE 203, Judeţ
ILFOV
35. PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 2, STR.VASILE STOLNICU, nr. 13, bl. 34, sc. A, et. 3, ap.
10
36. LIBRA BANK SA - Bucureşti, sector 2, STR.SEMILUNEI, nr. 4-6
ADMINISTRATOR JUDICIAR
37. ALEXE IONELIA - Bucureşti, Str. VASILE STOLNICUL nr.1B bl.34 sc.A et.3 ap.10, sector 2
CREDITOR
38. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - Bucureşti, sector 1, B-DUL ION MIHALACHE, nr. 41-43, bl. CORP A
39. SC METALCAS GRUP SRL - Bucureşti, sector 4, ALEEA BORCEA, nr. 6
40. SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - Bucureşti, BUCURESTI, PIOATA PRESEI LIOBERE, NR.3-5, CITY
GATE BORTHERN TOWER BUILDING, ET.2, SECT.1
41. JITEA MARIOARA - Bucureşti, sector 3, Banul Udrea, nr. 4, bl. G 8, sc. 1, ap. 34
42. DGFP BUCUREŞTI - FAX - Bucureşti, sector 2, PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13
43. DGFP Bucureşti - Bucureşti, sector 2, STR.PROF.DR.DIMITRIE GEROTA, nr. 13
44. PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31
45. SCHWARZMULLER ROMANIA SRL - com. dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, DE 203, Judeţ ILFOV
46. TC REVICOM SRL - Bucureşti, sector 6, STR.VISTIERNICUL STAVRINOS, nr. 21, bl. 53, sc. A, et. 1, ap. 4
47. SC ROTTCO CONSULT SRL CU SEDIUL ALES - Bucureşti, sector 1, INTRAREA STIRBEI VODĂ, nr. 6
48. SC REPSOL DUSTRIBUTION SRL - Bucureşti, sector 4, STR.MOLDOVITA, nr. 25, bl. 17, sc. C, et. 3, ap. 41
49. ATE BANK ROMANIA SA - Bucureşti, sector 1, Calea Grivitei, nr. 24
50. SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA - TARGOVISTE, I.C. Bratianu, nr. 50, Judeţ
DÂMBOVIŢA
51. SC UNICOM HOLDING SA - VOLUNTARI, STR.CAMPUL PIPERA, nr. 125/9, et. 3, Judeţ ILFOV
52. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - Bucureşti, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, bl. Corp A
53. C.N.A.D.N.R. SA - prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti - Bucureşti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu,
nr. 401A
54. SC PETROM DISTRIBUTIE GAZE SRL - Bucureşti, sector 1, Popa Savu, nr. 77, et. 4, ap. 8
55. DITL SECTOR 3 - Bucureşti, sector 3, SF.Vineri, nr. 32.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 6 în ziua de 22 luna 05 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu SC SUPERFAST SRL - Bucureşti, sector 3, STR.BRAILITA, nr. 5, bl. V 10, sc. 2, et. 3, ap. 38
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Județul Constanţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GINELLI MAD SRL, cod unic de înregistrare: 17908060
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor
efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art. 123 din legea privind procedura insolvenței
pentru debitorul SC Ginelli Mad SRL
Nr. 593/18.04. 2013
Număr dosar: 10383/118/2012 Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, Judecător sindic: Oana Damian
Temeiul juridic: art.121 alin (1) şi art.123 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Neacşu Maria
Debitor: SC Ginelli Mad SRL cu sediul în Constanţa, str. Zefirului nr.12A, bl. FB 10A, Ap.6, sc. A, et. 2 judeţul
Constanţa; C.U.I. RO 17908060, O.R.C. J13/2790/2005.
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
1. În vederea identificări bunurilor aparţinând debitoarei am cerut relaţii la Consiliul Local al Municipiului Constanţa
care ne-a comunicat că răspuns la informaţiile solicitate că debitoarea figurează cu bunuri mobile şi anume autoturism
marca Daewoo Matiz deţinut în baza contractului de leasing nr. 90528/13.02.2007. Având în vedere aceste aspecte,
precum şi faptul că lichidatorul nu a putut identifica niciun alt demers care să poată avea finalitate în prezenta cauză
nefiind în posesia documentelor contabile ale debitoarei, drept urmare, am verificat pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice ultimele trei bilanţuri depuse respectiv anii 2007, 2008 şi 2009. În urma studierii am reţinut faptul că debitoarei
nu a înregistrat bilanţul financiar decât pe anul 2007, astfel că lichidatorul este în imposibilitatea de a întocmi raport
privind cauzele şi împrejurările ce au dus la apariţia insolvenţei.
Luând în act de cererea creditorului SC RSL Leasing IFN SA în temeiul art.66 alin.1 am analizat creanţa, şi am înscris-
o în addendum la tabelul definitiv pe care l-am depus în 22.03.2013 la dosarul cauzei, notificând creditoarea prin adresa
nr. 584/20.03.2013.
II.Cheltuieli efectuate de lichidatorul judiciar în condiţiile art. 121(1) au fost următoarele:
În perioada 22.03.2013-19.04.2013 nu am efectuat cheltuieli
III. Alte menţiunii:
Nu este cazul
IV.Obiective de realizat:
Depunerea unui raport final, cu privire la sursa fondurilor necesară satisfacerii cheltuielilor aferente procedurii
insolvenţei cu examinarea art.131 din lege 85/2006.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual Practician în Insolvenţă
Prin practician în insolvenţă – Neacşu Maria

Județul Dolj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MOBILI INN IMAGINE ITALIANĂ SRL, cod unic de înregistrare: 25821362
Notificare privind deschiderea procedurii falimentului
Nr.: 475 data emiterii: 16.04.2013
1.Date privind dosarul: număr dosar 15300/63/2012 Tribunal Dolj Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Oltea Paula
Anghelina
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Brestei, nr. 12, Craiova
3.Debitor: SC MOBILI INN IMAGINE ITALIANA SRL Craiova Cod de identificare fiscală 25821362 sediul social
Craiova, str. Brestei, nr. 29, jud. Dolj Număr de ordine în registrul comerţului J16/147/2011
4.Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Craiova
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa Cod de identificare fiscală 20595566 sediul
social str. Lt. Becherescu, nr. 67, Băileşti, jud. Dolj Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1118
Tel. 0745/064.609
6.Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
MOBILI INN IMAGINE ITALIANA SRL Craiova, conform sentinţei 478 din data de 28.03.2013 pronunţată de
Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 15300/63/2012, în temeiul art. 107 alin.1 lit.B, notifică
7.Deschiderea procedurii falimentului a insolvenţei împotriva debitorului SC MOBILI INN IMAGINE ITALIANA
SRL Craiova, conform sentinţei 478 din data de 28.03.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul nr. 15300/63/2012, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. B din Legea privind procedura insolvenţei.
7.1.Debitorul SC MOBILI INN IMAGINE ITALIANA SRL Craiova are obligaţia ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC MOBILI INN IMAGINE ITALIANA SRL Craiova trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii este 25.04.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţele născute în cursul procedurii este 23.05.2013.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 06.06.2013.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.
Informaţii suplimentare:
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, Cabinet individual de insolvenţă Dişa Gheorghiţa

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială EUTA SNC, cod unic de înregistrare: 1652223
România
Curtea de Apel Galaţi
Secţia Comercială , maritimă şi fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 6408/121/2012/a1
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17 luna 04 anul 2013
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – fosta A.V.A.S. Bucureşti cu sediul social în Bucureşti, sect. 1,
str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu nr. 50 şi sediul ales în Bucureşti, str. Promoroacă nr. 9-11, sect. 1 , este chemată la
această instanţă, camera 9 completul C 2 , în ziua de 24, luna 04, anul 2013, ora 8,30, în calitate de recurent-creditor
în proces cu S.C. Euta S.N.C., cu sediul social în Galaţi , cod de identificare fiscală 1652223 , număr de ordine în
registrul comerţului J 17/1707/1992 pentru recurs -închiderea procedurii .
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România
Curtea de Apel Galaţi
Secţia Comercială , maritimă şi fluvială
Str. Brăilei nr. 153
Dosar nr. 6408/121/2012/a1
Termen: 24.04.2013
Citaţie
emisă la: ziua 17 luna 04 anul 2013
S.C. Euta S.N.C cu sediul social în Galaţi şi prin lichid. jud. Salina 2000 SPRL cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11
Siret nr. 50, bl. G 1,ap. 45 este chemată la această instanţă, camera 9 completul C 2, în ziua de 24 , luna 04, anul 2013,
ora 8,30, în calitate de intimat debitor în proces cu A.A.A.S. fosta A.V.A.S., cu sediul social în Bucureşti, str. Cpt.
Av. Alex. Şerbănescu nr. 50, sector 1 , cod de identificare fiscală 11795573 , pentru recurs procedura insolvenţei .
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: copie motive recurs . Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit
pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a
invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Tribunalul Galaţi
Dosar nr. 6408/121 / 2012 / a1
Debitoare: SC Euta S.N.C. - Galati
În atenţia: Lichidator judiciar Salina 2000 SPRL
Fax: 0236 / 467. 243; office@salina-consultin_q.ro
Domnule preşedinte,
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - A.A.A.S., fosta AVAS, reorganizata in baza OUG nr. 96 / 2012,
cu sediul in Bucureşti str. Cpt. Av. Al Serbanescu nr. 50, sector 1, cod fiscal R11795573, prin reprezentantul sau legal,
in temeiul art. 299 si urm. Cod procciv formulează, in termenul legal.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Recurs
Nr.p/8068/21.02.2013
împotriva Sentinţei civile nr. 167 / 28.01.2013 pronunţata de judecătorul sindic In dosarul rubricat, prin care s-a dispus
respingerea contestaţiei AAAS la tabloul preliminar al creanţelor debitoarei S.C. "Euta"S.N.C. - Galaţi.
Solicităm admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate in sensul înscrierii creanţei A A.AS. in tabelul creanţelor
înregistrate fata de S.C. "Euta"S.N.C. - Galaţi la valoarea reala de 30,33 USD, pentru următoarele
Motive de recurs
1.Hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal, ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii -art. 304 pct.
9 C pr civ.
2.Fiind îndreptat împotriva unei hotărâri care nu poate fi atacată cu apel, recursul AAAS nu este limitat la motivele
prevăzute de art. 304 C.pr.civ, instanţa de recurs având posibilitatea să examineze cauza sub toate aspectele, potrivit art.
304 ind. 1 C.pr.civ.
În fapt, prin declaraţia de creanţa nr. P / 11.404 / 11.09.2012, A.A.A.S. a solicitat înscrierea in Tabelul de creanţe al
debitoarei S.C. Euta SNC - Galaţi a creanţei sale in valoare de 30.33 USD, creanţa preluata de la CAS Galaţi prin
Protocolul nr. 22 / 25 02 2004, in categoria creanţelor privilegiate prevăzute de art. 123 pct. 4 din Legea nr.85/2006.
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor debitoarei S.C. "Euta" S.N.C. - Galaţi, in care a inscris
creanţa preluata de A.A.A.S. de la CAS Galaţi cu suma de 0 lei, cu „motivarea": „creanţa a fost respinsa ca fiind
prescrisa deoarece, la data depunerii cererii – 17.09.2012 - este implint termenul de prescripţie de 7 ani, iar creditoarea
nu a făcut dovada întreruperii acestuia astfel cum am solicitat cu adresa nr. 2782/03.10.2012"
Potrivit legislaţiei in vigoare aplicabile, respectiv O.U.G. nr. 95 / 2003, aprobata prin Legea nr 557 / 2003, prin
Protocolul incheiat de AAAS cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi având ca obiect transferul creanţelor bugetare
existente in evidentele contabile ale CAS Galaţi, creanţele bugetare preluata si titlurile de creanţa aferente constituie
„titluri executorii".
Valorificarea creanţelor bugetare preluate de AAAS se face prin metodele reglementate de OUG nr. 51/1998,
republicata, in temeiul titlurilor de creanţa si ale titlurilor executorii aferente creanţelor bugetare transferate - art 6 alin.
1 din OUG nr. 95 / 2003.
Înlăturarea creanţei AAAS este abuziva si total nejustificata de către lichidatorul judiciar.
Precizam ca, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, respectiv OUG nr. 95 / 2003, termenul de prescripţie al dreptului de
cere valorificarea creanţelor preluate de AVAS este de 7 ani. În cazul creanţelor AVAS astfel preluate, termenul de
prescripţie a fost întrerupt prin acte de întrerupere: somaţii, notificări si alte acte premergătoare demarării procedurii de
executare silita"
Aşadar, legea vorbeşte de „acte premergătoare demarării procedurii de executare silita", acte ce întrerup cursul
prescripţiei, aspect legal ignorat de instanţa de fond. Dupa întreruperea prescripţiei, prin una din modalităţile prevăzute
de lege, respectiv somaţii, notificări si alte acte premergătoare demarării procedurii de executare silita, incepe sa curgă
un nou termen de prescripţie speciala de 7 ani!
In aceste condiţii, respingerea contestaţiei formulate de AAAS împotriva neinscrierii creanţei noastre in tabelul
preliminar de creanţe al debitoarei S.C. "Euta"S.N.C. - Galaţi, pe motiv de „prescriere" este total nefondata si nelegala.
S-a motivat, de asemenea, de către instanţa de fond ca „nu s-a făcut dovada comunicam ordinului" emis de instituţia
noastră către instituţiile bancare. Precizam ca nu ni s-a pus in vedere acest fapt de către instanţa de fond, aceasta
pronunțându-se pe baza unei prezumţii de inexistenta a acestor documente.
Depunem spre luare la cunoştinţa borderourile de predare a Ordinului de poprire nr 135 / 10.11 2010, contrasemnate
pentru confirmare de primire de reprezentanţii băncilor comerciale.
Având in vedere ca s-a solicitat, in termen legal, de către AAAS înscrierea la masa credala a S.C. "EUTA"S.N.C. -
Galaţi cu suma de 30,33 USD, anexându-se la declaraţia de creanţa Protocolul nr 22 / 25.02 2004, document ce
constituie baza legala a solicitării noastre de inscriere in Tabelul de creanţe al debitoarei, precum si Ordinul
Vicepreşedintelui AVAS nr 135/ 10.11.2010.
Solicitam onoratei instanţe:
1. sa admiteţi recursul împotriva Sentinţei civile nr. 167 / 28.01.2013, așa cum a fost formulat;
2. sa modificaţi sentinţa recurata, in sensul de a se dispune rectificarea Tabelului de creanţe al debitoarei S.C. "Euta"
SNC - Galaţi, prin înscrierea creanţei A.A.A.S. la valoarea de 30,33 USD.
În drept, art 73 alin 1 din Legea nr. 85 / 2006; OUG nr. 51 / 1998 si art. 18 din OUG nr. 96/2012.
In temeiul art. 242 alin. 2 din Codul de Procedura Civila, solicitam judecarea in lipsa.
Vicepreşedinte,
Ruxandra Elena Gindu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Județul Giurgiu
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială BEATRICE SRL, cod unic de înregistrare: 7892306
Tribunalul Giurgiu
Dosar nr. 69/122/2012
Comunicare Sentinţa comercială nr. 831/27.11.2012
emisă la data de 14.12.2012
Către: Debitor: SC Beatrice SRL cu sediul în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 108, ap. 2, judeţul Giurgiu, J52/501/1995,
CUI 7892306.
Lichidator judiciar: Management Consult IPURL cu sediul în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, ap. 2, judeţul Giurgiu;
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV2
mezanin, judeţul Giurgiu,
se comunică alăturat copia sentinţei comerciale nr. 831/27.11.2012 privind pe debitorul SC Beatrice SRL având ca
obiect procedura insolvenţei.
Judecător sindic, Grefier,
Nicula Ion M. Ciurea
*
România Tribunalul Giurgiu Sindic
Dosar nr. 69/122/2012
Operator de date cu caracter personal nr. 3727
Sentinţa comercială nr. 831
Şedinţa publică de la 27 noiembrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Ion Nicula
Grefier Marcela Maria Ciurea
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Beatrice SRL prin Management Consult SPRL - lichidator,
lichidator Management Consult SPRL, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. La
apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns creditorul DITL Giurgiu, lichidatorul judiciar, lipsă fiind debitorul.
Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,
Lichidatorul judiciar depune la dosar dovada de achitare a întreg debitului către creditorul DITL Giurgiu. Creditorul
prin reprezentant confirmă că debitorul a stins întreaga creanţă către DITL Giurgiu. Tribunalul constată cauza în stare
de judecată şi acordă cuvântul părţilor prezente. Lichidatorul judiciar solicită aprobarea raportului final şi închiderea
procedurii insolvenţei. Solicită a se lua act că debitul a fost stins prin achitarea integrală a acestuia către creditorul DITL
Giurgiu. Creditorul DITL Giurgiu, solicită aprobarea raportului final şi închiderea procedurii insolvenţei în contra
debitorului şi a se lua act că debitorul a achitat integral creanţa.
Instanţa,
Asupra cauzei de faţă
Prin încheierea din 28.02.2012 a Tribunalului Giurgiu s-a dispus trecerea debitorului SC Beatrice SRL în procedură
simplificată a insolvenţei, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Consult IPURL.
După preluarea funcţiei, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea operaţiunilor specifice lichidării, întocmind raport
final şi bilanţul general al lichidării.
Adunarea creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei deschise în
contra debitorului SC Beatrice SRL cu descărcarea participanţilor la procedură de îndatoriri şi responsabilităţi.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului identifică drept cauze ale
insolvenţei, neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către organele de conducere ale debitorului.
In cursul procedurii de insolvenţă, organele de conducere ale debitorului au stins prin plată întreaga masă credală
înregistrată în urma falimentului societăţii, aşa încât practicianul în insolvenţă nu a mai intentat împotriva acestora vreo
acţiune de atragere a răspunderii patrimoniale personale.
Analizând probele dosarului, tribunalul constată următoarele;
1. Prin raportul final întocmit de către lichidatorul judiciar Management Consult IPURL s-a solicitat închiderea
procedurii insolvenţei în contra debitorului SC Beatrice SRL .
Raportul final a fost supus discuţiei Adunării creditorilor care l-a aprobat, astfel cum a fost întocmit.
În cuprinsul său au fost menţionate toate activităţile şi operaţiunile desfăşurate de lichidator pe parcursul procedurii
insolvenţei în scopul realizării creanţelor creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv.
Creanţele creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv au fost acoperite în cursul procedurii de insolvenţă urmate, pentru
că organele de conducere ale debitorului au stins prin plată întreaga masă credală înregistrată.
Astfel, se constată că în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea 85/2006, se impune închiderea procedurii de
insolvenţă, descărcarea participanţilor de îndatoriri şi radierea debitorului din evidenţele de la registrul comerţului, fiind
îndeplinite toate cerinţele legale. Pentru aceste considerente, tribunalul va aproba raportul final, va închide procedura
insolvenţei şi va lua act că debitorul a stins întreaga masă credală.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:


Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Management Consult IPURL. În baza art. 131 din Legea 85/2006,
închide procedura insolvenţei în contra debitorului SC Beatrice SRL cu sediul în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 108, ap. 2,
judeţul Giurgiu, J52/501/1995, CUI 7892306. Dispune radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu. În temeiul art.
136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. Ia act
că debitorul a stins întreaga masă credală. În temeiul art. 135 din legea privind procedura insolvenţei, dispune
notificarea prezentei sentinţe, debitorului, creditorilor şi lichidatorului judiciar. În baza art. 4 pct. 4 din Legea 85/2006,
dispune plata onorariului de lichidare în sumă de 1000 lei, fără TVA către lichidatorul judiciar Management Consult
IPURL cu sediul în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, ap. 2, judeţul Giurgiu, din fondul de lichidare. Definitivă. Cu
drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 noiembrie 2012.
Preşedinte, Grefier,
Ion Nicula Marcela Maria Ciurea

Județul Gorj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială INTERNATIONAL REXTRANS SRL, cod unic de înregistrare: 26523577
Convocare adunare creditori
Numǎr: 3508 /19.04.2013
1.Date privind dosarul: nr. dosar 14263/95/2012, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Mădălina Elena
Lungănoiu.
2.Creditori: Listă anexă.
3.Debitor: SC Internaţional Rextrans SRL, cod de identificare fiscală 26523577, sediul social: Novaci, str. Ocolului, nr.
186, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerţului J18/73/2010.
4. Administrator judiciar: Siomax SPRL, cod de identificare fiscală RO20570332, sediul social: str Unirii, nr. 3, p+e,
Târgu Jiu, jud. Gorj, număr de înregistrare RFO II-0024, tel/fax: 0253/214120, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume
şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Somnea Maria Mariana.
5. Subscrisa: Siomax SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Internaţional Rextrans SRL, conform
încheiere nr. 222 din data de 15.10.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
14263/95/2012, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă adunarea
creditorilor debitorului SC Internaţional Rextrans SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Târgu Jiu str. Unirii, nr. 3, p+e,jud. Gorj, în
data de 29.04.2013, ora 1400;Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi
legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul
unităţii.Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura
fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace şi înregistrată la administrator judiciar, pânǎ în data fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea raportului trimestrial.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Listă anexă creditori
Nr. Nume şi Prenume Cod de Numǎr de ordine în Domiciliu /sediu social
crt. /Denumire identificare registrul comertului
Fiscalǎ
1 D.G.F.P Gorj 4448156 Tg.Jiu, str. Siret, nr. 6, jud.Gorj
2 SC Carpat Agregate 6205048 J40/15396/1994 Hunedoara, loc. Chiscadaga, str. Principală, nr. 1,
SA jud. Hunedoara
3 SC Magma Com SRL 5972352 J18/909/1994 Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 116, jud.Gorj
Administrator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvenţă Munteanu Elena.
*
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Număr: 3507/19.04.2013
1. Date privind dosarul: nr. dosar 14263/95/2012, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă,Judecător-sindic,: Mădălina
Elena Lungănoiu.
2.Arhiva instanţei: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, camera 3, programul arhivei instanţei 09-12.
3.Debitor: SC Internaţional Rextrans SRL, cod de identificare fiscală 26523577, sediul social: Novaci, str. Ocolului, nr.
186, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerţului J18/73/2010.
4. Administrator judiciar: Siomax SPRL, cod de identificare fiscală 20570332, sediul social Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3,
p+e, jud. Gorj, număr de înregistrare RFO II - 0024, tel/fax: 0253/214120, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume şi
prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Somnea Maria Mariana.
5.Subscrisa: Siomax SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Internaţional Rextrans SRL reprezentat
legal prin Somnea Maria Mariana. În temeiul: art. 106 alin.1din Legea privind procedura insolvenţei comunică:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului SC Internaţional Rextrans SRL astfel întocmit, în anexă,
în număr de 2 file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Raport trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului SC Internaţional Rextrans SRL
Număr dosar: 14263/95/2012, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă,Judecător-sindic,: Mădălina Lungănoiu. Temei
juridic: art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Administrator judiciar: Siomax SPRL,Debitor: SC
Internaţional Rextrans SRL, Situaţia financiară a debitorului: Prin sentinţa nr. 93/30.01.2013 pronunţată de Tribunalul
Gorj a fost confirmat planul de reorganizare al debitorului SC Internaţional Rextrans SRL. În conformitate cu art. 106,
administratorul judiciar a întocmit raportul trimestrial asupra situaţiilor financiare ale debitorului. În perioada ianuarie -
martie 2013 debitorul a desfăşurat activitate conform obiectului înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Gorj. În
ceea ce priveşte contul de profit şi pierdere la 31.03.2013:
Nr. Indicatori Balanţa de verificare la
crt. 31.03.2013
1. Total venituri 17.323
2. Total cheltuieli 57.988
3. Profit/pierdere brut -40.665
4. Impozit profit/venit 833
5. Profit/pierdere net -41.498
Realizarea plăţilor conform graficului de eşalonare din planul de reorganizare.
Luna februarie 2012 Luna de martie 2012 Luna aprilie 2013
Achitat
Creditor Datorat Datorat Achitat Datorat Documente
suma Achitat suma
conform plan conform plan suma conform plan de plată
Chit. 7184500/
01.04.2013
Chit. 7184660/
D.G.F.P Gorj 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00 1755.00
09.04.2013
Chit. 7184703/
10.04.2013
SC Carpat
1581.00 0 1581.00 0 1581.00 0
Agregate SA
Chit.5022/
08.04.2013
SC Magma Chit.5023/
105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Com SRL 08.04.2013
Chit.5024/
08.04.2013
La solicitarea administratorului judiciar Siomax SPRL cu privire la prezentarea motivelor pentru care nu a fost achitate
ratele prevăzute în plan pentru creditorul SC Carpat Agregate SA, administratorul social a declarat că datorită faptului
că societatea debitoare are ca obiect de activitate transportul în construcţii de drumuri, din perioada 01.01.2013 şi până
în prezent datorită vremii nefavorabile nu s-au deschis lucrările de investiţii şi practic s-a lucrat foarte puţin sau deloc.
Totodată a menţionat faptul că majoritatea investiţiilor se vor deschide începând cu luna mai, astfel încât se vor putea
achita obligaţiile din planul de reorganizare, achitând cu prioritate ratele restante şi ulterior ratele conform planului.
Referitor la bunul mobil Volkswagen Crafter care a făcut obiectul contractului de leasing încheiat cu societatea Porsche
Leasing IFN SA până în luna august 2014, administratorul social al debitorului a declarat că prin intrarea societăţii în
procedura de reorganizare conform clauzelor din contractul de leasing acesta a fost reziliat şi debitorul a fost somat prin
executorul judecătoresc cu privire la predarea bunului proprietatea societăţii de leasing. S-a mai menţionat, prin
declaraţia dată, că bunul nu se mai utiliza oricum în activitatea curentă deoarece se încheiase contractul de transport
deşeuri medicale cu 2 luni în urmă şi din aceste motive s-a hotărât cesionarea contractului şi predarea bunului către
societatea de leasing.
Situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii debitorului: În ceea ce priveşte situaţia cheltuielilor
efectuate până la data de 31.03.2013 acestea au înregistrat următoarea structură: - chelt.cu mat.auxiliare 4.497,52 lei; -
chelt. priv. combustibili 21.886,63 lei; - chelt. priv.piesele de schimb 8.284,78 lei; - chelt.cu. intret. şi reparataţii
1.774,19 lei; - chelt.cu primele de asig. 2.362,38 lei; - chelt. poştale 1.889,82 lei; - cheltuieli cu serv.bancare 330,59 lei;
- alte cheltuieli cu serv.executate de terţi 4.351,34 lei; - cheltuieli cu alte imp.taxe 2.115,9 lei; - cheltuieli cu salariile
personalului 3.180 lei; - alte chelt.de expl. 740,66 lei; - chelt.priv.dobânzile 688,03 lei; - chelt.priv.amortiz. imobiliz.
5.885,70 lei; - chelt.cu impozitul pe profit/venit 833 lei. Total cheltuieli 58.820,54 lei. Măsurile luate de debitor şi/sau
administratorul judiciar şi efectele acestora: În ceea ce priveşte măsurile luate de administratorul judiciar, acesta după
confirmarea reorganizării activităţii a notificat debitorul prin organele sale de conducere să prezinte situaţia economico -
financiară la această dată. Referindu-ne la activitatea debitorului după încheierea primului trimestru de plan, constatăm
că aceasta nu s-a ridicat la nivelul previzionat, care era în măsură să asigure resursele necesare achitării atât a datoriilor
curente cât şi a celor înscrise în graficul de eşalonare a plăţilor. Precizăm că, în urma analizării activităţii desfăşurate de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

debitor în primul trimestru al Planului de reorganizare, vom atenţiona administratorul special asupra aspectelor negative
constatate. Cu privire la măsurile luate de debitor menţionăm faptul că acesta pe lângă coordonarea activităţii curente a
societăţii, va încerca pe viitor să se preocupe pentru creşterea continuă a veniturilor din exploatare şi reducerea
cheltuielilor. Faţă de cele prezentate considerăm că SC Internaţional Rextrans SRL nu a respectat prevederile planului
de reorganizare fapt reflectat de indicatorii economico-financiari prezentati anterior, dar având în vedere că a achitat cea
mai mare parte a ratelor din plan solicităm Adunării creditorilor să decidă asupra continuării procedurii de reorganizare
şi aprobarea prezentului raport.
Alte menţiuni: Solicităm doamnei judecător-sindic să acorde un nou termen în vederea continuării procedurii.
Administrator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvenţă Munteanu Elena
*

2. Societatea comercială PROTEXTIL PRINT SRL, cod unic de înregistrare: 24492091


România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 10719/95/2011
Comunicare sentinţa nr. 512
emisă la: ziua 9, luna 04, anul 2013
Către, debitor, SC Protextil Print SRL Tg.Jiu, cu sediul în Tg.Jiu, str. Victor Eftimiu nr. 18, jud. Gorj. CUI 24492091,
J18/835/2008.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 512 din 2.04.2013, pronunţată în dosarul nr. .10719/95/2011, de Tribunalul
Gorj Secţia a II-a Civilă, privind pe debitorul SC Protextil Print SRL Tg.Jiu, cu sediul în Tg.Jiu, str. Victor Eftimiu nr.
18, jud. Gorj. CUI 24492091, J18/835/2008.
Judecător-sindic, Grefier-sindic,
Marinela Vlăducu Simona Mircea
*
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34
Dosar nr. 10719/95/2011
Comunicare sentinţa nr. 512
emisă la: ziua 9, luna 04, anul 2013
Către, creditori conform listei anexe:
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 512 din 2.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 10719/95/2011, de Tribunalul
Gorj Secţia a II-a Civilă, privind pe debitorul SC Protextil Print SRL Tg.Jiu, cu sediul în Tg.Jiu, str. Victor Eftimiu nr.
18, jud. Gorj. CUI 24492091, J18/835/2008.
Lista anexă
AFP Tg.Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 6, jud. Gorj.
ITM Gorj - Tg.Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 154, Judeţ Gorj
SC Larpo Prod Impex SRL- prin lichidator Consulting Company IPURL Tg.Jiu - Tg.Jiu, str. Tudor Cladimirescu, nr.
15, Judeţ Gorj
Unicredit Leasing Corporation IFN SA Bucureşti - sector 1, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 25
Judecător-sindic, Grefier-sindic,
Marinela Vlăducu Simona Mircea
*
România Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 10719/95/2011
Sentinţa nr. 512/2013
Şedinţa publică de la 02 Aprilie 2013
Completul compus din:
Judecător-sindic: Marinela Cornelia Vlăducu
Grefier Iulia Simona Mircea
Pe rol fiind derularea procedurii insolvenţei debitoarei SC Protextil Print SRL, soluţionarea cererii de închidere a
procedurii falimentului debitorului în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, nr. 251 din 13.02.2013 formulată de
lichidatorul judiciar SP Capiv IPURL şi a obiecţiunilor formulate de creditorul AFP Tg.Jiu la cererea de închidere a
procedurii în contradictoriu cu creditorii ITM Gorj, SC Larpo Prod Impex SRL- prin lichidator Consulting Company
IPURL Tg.Jiu şi Unicredit Leasing Corporation IFN SA Bucureşti.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic Luca Cosmin pentru lichidatorul judiciar, lipsă
fiind creditorii. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care
învederează că la data de 8.03.2013, prin serviciul arhivă, creditorul AFP Tg.Jiu a depus la dosar adresa prin care arată
că nu este de acord cu închiderea procedurii falimentului solicitând lămuriri cu privire la măsurile întreprinse de
lichidatorul judiciar cu privire la stocul de materii prime şi stocul de mărfuri, dacă au fost valorificate să se menţioneze
când şi modul de distribuire a sumelor obţinute şi cu privire la diminuarea creanţelor.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosar răspunsul cu privire la obiecţiunile formulate de creditorul AFP
Tg.Jiu la cererea de închidere a procedurii, cererea de închidere procedură nr. 251 din 13.02.2013 şi dovada publicării
acesteia în BPI nr. 2901 din 18.02.2013.
Constatându-se că prin adresa înaintată la dosar, creditorul AFP Tg.Jiu a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, dosarul
fiind în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.
Consilier juridic Luca Cosmin pentru lichidatorul judiciar a solicitat respingerea obiecţiunilor formulate de creditorul
AFP Tg.Jiu, admiterea cererii şi închiderea procedurii falimentului debitorului în temeiul art. 131 din Legea 85/2006.
Judecătorul-sindic,
Asupra cererii de faţă;
Prin cererea adresată Tribunalului Gorj la data de 10 august 2011 şi înregistrată sub nr. 10719/95/2011, debitorul SC
Protextil Print SRL, a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului, arătând că are o datorie de 45.000 lei,
la bugetul statului reprezentând impozitul pe profit şi contribuţii sociale.
Prin încheierea nr. 201 din 11 august 2011, în temeiul art.1 alin.2, art.31, art.33 alin.1 din Legea privind procedura
insolvenţei, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment faţă de debitoarea SC Protextil Print SRL tg.jiu.
S-a numit în calitate de lichidator provizoriu Capiv IPURL Tg.Jiu cu un onorariu lunar de 500 RON, fără TVA ce se va
achita din averea debitoarei, iar în cazul în care debitoarea nu are bunuri, din fondul de lichidare, lichidatorul urmând să
îndeplinească atribuţiile prevăzute de art.25 din lege;
Lichidatorul judiciar a întocmit şi depus la dosar tabelul preliminar şi tabelul definitiv al creanţelor, unde figurează trei
creditori, totalul creanţelor fiind în sumă de 144.904,6 lei.
La data de 13.10.2011, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care cu dus la
apariţia stării de insolvenţă a debitorului, cu nr. 1013/2011, raport aprobat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 822 din
18.10.2011 pronunţată în dosarul asociat nr. 10719/95/2011/a1.
Din luna octombrie 2011 şi până la data de 4.09.2012, lichidatorul judiciar a întocmit şi depus la dosar rapoarte de
activitate privind recuperarea creanţelor debitorului de la SC Tiseco Construct SRL în sumă de 2.111,45 lei.
În şedinţa publică din 4.09.2012, lichidatorul judiciar a depus la dosar cerere de închidere a procedurii falimentului în
temeiul art. 131 din Legea 85/2006 arătând că, în averea debitoarei nu există bunuri pentru a acoperi cheltuielile
administrative sau acoperirea masei credale.
În data de 7.09.2012, creditorul AFP tg.-jiu a depus la serviciul arhivă obiecţiuni la cererea de închidere a procedurii nr.
1281 din 3.09.2012 formulată de lichidatorul judiciar SP Capiv IPURL Tg.Jiu, desemnat pentru debitoarea SC Protextil
Print SRL în şedinţa publică din 4.09.2012 arătând că, din raportul amănunţit întocmit de lichidator rezultă că la data de
31.12.2010, debitoarea figura cu active imobilizate în valoare de 79.416 lei, active circulante în valoare de 175.655 lei,
stocuri – 64.018 lei, creanţe – 105.423 lei.
Că, potrivit bilanţului întocmit la 31.12.2011, debitorul deţine în patrimoniu bunuri în valoare de 61.399 lei înregistrate
în contul de instalaţii tehnice şi maşini” însă din rapoartele comunicate de lichidatorul judiciar nu reiese faptul că aceste
bunuri au fost inventariate şi supuse procedurii de valorificare.
La data de 20.09.2012, creditorul AFP Tg.Jiu comunică detaliat obiecţiunile formulate la cererea de închidere a
procedurii întocmită şi depusă la 4.09.2012 de către lichidatorul judiciar SP Capiv IPURL.
Judecătorul sindic, analizând obiecţiunile formulate de creditorul AFP Tg.Jiu la cererea de închidere a procedurii nr.
1281 din 3.09.2012 formulată de lichidatorul judiciar SP Capiv IPURL în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, în raport
de actele existente la dosar, prin sentinţa nr. 1658 din 30.10.2012, a admis obiecţiunile creditorului AFP Tg.Jiu şi a
respins ca prematur introdusă cererea de închidere a procedurii acordând termen la 13.11.2012 pentru continuarea
procedurii, respectiv inventarierea şi evaluarea bunurilor debitoarei de către lichidatorul judiciar.
Cu privire la activele circulante şi imobilizate, lichidatorul judiciar arată în raportul amănunţit că în prezent debitoarea
figurează cu un stoc de marfă, respectiv materiale textile, ţesături ce urmează a fi inventariate, evaluate şi valorificate în
cursul procedurii, Raport amănunţit ce a fost aprobat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 822 din 18.10.2011,
reţinându-se că nici un creditor nu a formulat obiecţiuni la acesta.
Deşi în raportul amănunţit s-a menţionat că debitoarea figurează cu un stoc de marfă ce va fi inventariat, evaluat şi
valorificat în cursul procedurii, lichidatorul judiciar, de la data aprobării raportului amănunţit, 18.10.2011, nu a procedat
la inventarierea, evaluarea şi valorificarea acestui stoc de marfă.
S-a reţinut în această sentinţă că obiecţiunile formulate de AFP sunt fondate, chiar în raportul amănunţit sunt
înregistrate cifrele menţionate în obiecţiuni în sensul sumei de 79.414 lei reprezentând valoarea activelor imobilizate, a
sumei de 175.655 lei reprezentând valoarea activelor circulante şi a stocurilor în valoare de 64.011 lei, neinventariate şi
neevaluate de lichidatorul judiciar.
La termenul din 11.12.2012, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul de activitate nr. 1687/11.12.2012, prin care
se răspunde solicitărilor judecătorului sindic privind clarificarea indicatorilor din bilanţul contabil din 31.12.2011,
raport ce a fost publicat în BPI nr. 11 din 3.01.2013, care nu a fost contestat şi în care se arată că, în ce priveşte soldul
contului 2133, la data de 31.12.2011, în sumă de 61.399 lei, acesta este reprezentat de un automobil Peugeot B-200-
PRO, care nu a fost scăzut din contabilitate conform procesului verbal de predare primire din 5.07.2011, încheiat cu
societatea de leasing, din culpa administratorului societar, proces verbal depus în copie la dosar.
La data de 8.03.2013, creditorul AFP Tg.Jiu a depus la dosar obiecţiuni la noua cerere de închidere a procedurii
formulată de lichidatorul judiciar, solicitând lămuriri cu privire la măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar cu privire

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

la stocul de materii prime şi stocul de mărfuri, dacă au fost valorificate, să se menţioneze când şi modul de distribuire a
sumelor obţinute şi cu privire la diminuarea creanţelor.
La termenul din 2.04.2013, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul de activitate prin care a răspuns la obiecţiunile
formulate de creditorul AFP Tg.Jiu la cererea de închidere, cererea de închidere a procedurii falimentului nr. 251 din
13.02.2013 şi dovada publicării acesteia în BPI nr. 2901 din 18.02.2013.
Prin raportul de activitate a arătat că, referitor la activele circulante şi imobilizate despre care se solicită lămuriri de
către creditorul AFP Tg.Jiu, la data deschiderii procedurii de insolvenţă societatea nu a figurat cu bunuri în patrimoniu
întrucât toate stocurile de marfă au fost lichidate iar utilajele ( maşinile de cusut) au fost casate, societatea nu a mai
desfăşurat activitate începând cu anul 2011.
Prin cererea de închidere a procedurii falimentului nr. 251 din 13.02.2013 formulată în temeiul art. 131 din Legea
85/2006 lichidatorul judiciar arată că, în averea debitoarei nu există bunuri pentru a acoperi cheltuielile administrative
sau acoperirea masei credale.
Judecătorul sindic, analizând obiecţiunile formulate de creditorul AFP Tg.Jiu la cererea de închidere a procedurii nr.
251 din 13.02.2013 formulată de lichidatorul judiciar SP CAPIV IPURL, în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, în
raport de actele existente la dosar, reţine şi constată că acestea nu sunt întemeiate, motiv pentru care le va respinge şi în
temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va admite cererea de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar, cu
următoarea motivare:
Prin obiecţiunile depuse la dosar la data de 8.03.2013, formulate la cererea de închidere a procedurii nr. 251 din
13.02.2013, creditorul AFP Tg.Jiu reiterează aceleaşi obiecţiuni formulate la cererea de închidere a procedurii nr. 1281
din 3.09.2012, respectiv că, din raportul amănunţit întocmit de lichidator rezultă că la data de 31.12.2010, debitoarea
figura cu active imobilizate în valoare de 79.416 lei, active circulante în valoare de 175.655 lei, stocuri – 64.018 lei,
creanţe – 105.423 lei.
Că, potrivit bilanţului întocmit la 31.12.2011, debitorul deţine în patrimoniu bunuri în valoare de 61.399 lei înregistrate
în contul de instalaţii tehnice şi maşini” însă din rapoartele comunicate de lichidatorul judiciar nu reiese faptul că aceste
bunuri au fost inventariate şi supuse procedurii de valorificare.
Ori, prin sentinţa nr. 1658 din 30.10.2012, judecătorul sindic, a admis obiecţiunile creditorului AFP Tg.Jiu şi a respins
ca prematur introdusă cererea de închidere a procedurii nr. 1281/3.09.2012, acordând termen la 13.11.2012 pentru
continuarea procedurii, respectiv inventarierea şi evaluarea bunurilor debitoarei de către lichidatorul judiciar.
Prin raportul lunar de activitate nr. 1687 din 11.12.2012, lichidatorul judiciar a arătat că, referitor la soldul contului în
sumă de 61.399 lei la 31.12.20011 este reprezentat de o autoutilitară marca Peugeot care a fost scăzut din contabilitate
conform procesului verbal de predare primire încheiat la data de 5.07.2011 cu societatea de leasing ca urmare a
neachitării ratelor restante, SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, înscrisă la masa credală cu creanţa de 45.704,60
lei. Că, la data de 31.12.2010 debitorul avea creanţe în valoare de 105.423 lei şi debite de 159.392 lei care au fost stinse
parţial din creanţele recuperate în anul 2011, pentru restul creanţelor de recuperat formulându-se acţiuni în instanţă,
astfel că la data de 31.12.2011 soldul creanţelor era de 15.089 lei, iar debitele de 79.032 lei, mai mari decât creanţele,
iar Consiliul Local Tg-Jiu a comunicat că debitoarea nu figurează cu bunuri mobile sau imobile în evidenţele fiscale.
Prin raportul de activitate depus la dosar la termenul din 2.04.2013, lichidatorul judiciar a răspuns la obiecţiunile
formulate de creditorul AFP Tg.Jiu la cererea de închidere a procedurii nr. 251 din13.02.2013, arătând că societatea nu
a mai desfăşurat activitate din prima decadă a anului 2011 şi referitor la activele circulante şi imobilizate invocate de
creditor, a precizat că la data deschiderii procedurii simplificate a falimentului, debitoarea nu figura cu bunuri în
patrimoniu întrucât toate stocurile de marfă au fost lichidate, iar utilajele (maşini de cusut) au fost casate, anterior
deschiderii procedurii.
Astfel se constată că obiecţiunile creditorului AFP Tg.Jiu sunt neîntemeiate şi urmează a fi respinse ca atare.
Referitor la cererea de închidere procedură nr. 251 din 13.02.2013 formulată de lichidatorul judiciar SP CAPIV IPURL,
judecătorul indic, reţine că prin cerere s-a arătat că nu au fost identificate în averea debitorului bunuri ce pot fi
valorificate în cadrul procedurii, pentru a acoperi cheltuielile administrative sau pentru acoperirea masei credale şi nici
creanţe de încasat, întrucât debitorii SC Protextil Print SRL, sunt la rândul lor în faliment, astfel că pentru a
preîntâmpina acumulări de noi cheltuieli s-a apreciat că sunt întrunite disp. art. 131 din Legea 85/2006 pentru
formularea cererii de închidere a procedurii falimentului debitorului.
La termenul din 2.04.2013, lichidatorul judiciar a depus la dosar şi dovada publicării cererii de închidere a procedurii
falimentului debitorului, nr. 251 din 13.02.2013, în BPI nr. 2901 din 18.02.2013, creditorii ITM Gorj, SC Larpo Prod
Impex SRL şi SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA neformulând până la acest termen obiecţiuni la cererea de
închidere. Potrivit dispoziţiilor art.131 din lege, conform cărora în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu
există bunuri în averea debitorului, ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un
creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii,
prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.
Faţă de aceste considerente, judecătorul sindic va respinge obiecţiunile AFP Tg-Jiu, va admite cererea lichidatorului
judiciar, va dispune închiderea procedurii, radierea debitorului şi achitarea onorariului pentru lichidatorul judiciar şi a
cheltuielilor de procedură, din fondul de lichidare.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Respinge obiecţiunile creditorului AFP Tg.Jiu cu sediul în Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 6, jud. Gorj, la cererea de închidere
a procedurii nr. 251 din 13.02.2013 în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, formulată de către lichidatorul judiciar SP
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Capiv IPURL pentru debitorul SC Protextil Print SRL Tg.Jiu, cu sediul în Tg.Jiu, str. Victor Eftimiu nr. 18, jud. Gorj.
CUI 24492091, J18/835/2008. Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar SP Capiv IPURL, cu sediul în Tg-Jiu,
str. Olari, bl.4, sc.3, ap 4, parter, jud. Gorj, pentru debitorul SC Protextil Print SRL Tg.Jiu, cu sediul în Tg.Jiu, str.
Victor Eftimiu nr. 18, jud. Gorj. CUI 24492091, J18/835/2008, în contradictoriu cu creditorii AFP Tg.Jiu, ITM Gorj,
SC Larpo Prod Impex SRL- prin lichidator Consulting Company IPURL Tg.Jiu şi Unicredit Leasing Corporation IFN
SA Bucureşti. În baza art.131 din Legea 85/2006, dispune închiderea procedurii debitoarei SC Protextil Print SRL
Tg.Jiu. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În baza art. 136 din lege, descarcă lichidatorul judiciar de
orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi creditor. În baza art. 135 din lege, dispune
notificarea prezentei sentinţe lichidatorului, debitoarei, creditorilor, precum şi publicarea sentinţei în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă. Dispune achitarea cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar, în sumă
de 3000 lei, din fondul de lichidare. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Aprilie 2013 la Tribunalul Gorj.
Judecător-sindic, Grefier,
Marinela Cornelia Vlăducu Iulia Simona Mircea

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ROMCON INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 17464994
Extras dupa hotararea adunarii creditorilor debitoarei
Romcon Invest Srl din data de 18.04.2013
Număr: 782/18.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar: 8643/99/2012 ( format vechi: 592 /2012) Anul 2012 Tribunal Iaşi Secţia II Civilă-
Faliment Judecător sindic: dl. Dan Artenie
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: IAŞI, str.N.GANE, nr. 20A Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/
registraturii instanţei : 8-13
3.1. Debitor: SC ROMCON INVEST SRL Cod de identificare fiscală: 17464994; sediul social: în Iasi, str. Gospodari
nr. 1, jud. Iasi, Număr de ordine în registrul comerţului: J22/1007/2005.
4. Creditori : SC ELECTRIC GRUP SA, cu sediul in Iasi, Bd. Metalurgiei nr. 4, jud. Iasi
5. Administrator judiciar: „EuroBusiness LRJ”SPRL Cod de identificare fiscală: RO 16605670 Sediul social: Iaşi, str.
Zorilor nr. 11, jud. Iaşi Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0022/2006 Tel/Fax:
0232/22.07.77 E-mail:office.is@lrj.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Eduard
Pascal
6. Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Romcon Invest SRL
conform Sentinței civile nr. 235 din data de 13.02.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi , Secţia II Civilă-Faliment, în
dosarul nr. 8643/99/2012 ( format vechi: 592 /2012), publica prezentul
Extras dupa hotararea adunarii creditorilor debitoarei
Romcon Invest Srl din data de 18.04.2013
Dat fiind faptul că în prezenta adunare a creditorilor, creditorii înscrisi la masa credală, nu sunt prezenti şi nici nu şi-a
exprimat punctul de vedere cu privire la ordinea de zi, prin modalităţile prevăzute de legea insolvenţei, lichidatorul
judiciar constată faptul că nu poate trece la discutarea ordinei de zi înscrise în convocatorul mai sus menţionat.
Administrator judiciar, „EuroBusiness LRJ” SPRL,
prin asociat coordonator: Eduard Pascal

2. Societatea comercială ROMEST-GEALAN SRL, cod unic de înregistrare: 5551760


România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Nicolae Gane, nr.20A
Dosar 12952/99/2011 (Număr în format vechi 655/2011)
Termen 10.09.2013
Comunicare sentinţă civilă nr.564
emisă la 02.04.2013
Către,
Creditor Andrei Andrei, Iaşi, str. Prof. Cujbă, nr.25, bl.FRE, et.P, judeţ Iaşi; Andrei Maria, Iaşi, str. Prof. Cujbă, nr.25,
bl.FRE, et.P, judeţ Iaşi; BRD-GSG SA, Sucursala Iaşi, Iaşi, A. Panu, nr.1B-2A, judeţ Iaşi; Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Jud. Iaşi, Iaşi, str. A. Panu, nr.26, judeţ Iaşi; SC Salubris SA Iaşi, şos. Naţională, nr.43, judeţ Iaşi;
SC E.ON Energie România SA Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr.12, judeţ Mureş; Direcţia Economică şi a Finanţelor Publice
Locale Iaşi, Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.15, judeţ Iaşi; SC Linde Gaz Romania SRL Timişoara, str. Avram
Imbroane, nr.9, judeţ Timiş; SC Den Braven România Comex SRL Buftea, str. Răsăritului, nr.51, DN7, judeţ Ilfov;
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, Iaşi, str. Moara de Foc, nr.31, judeţ Iaşi; SC BRD Sogelease IFN SA, sector 1,
Bucureşti, b-dul Ion Mihalache, nr.1-7, bl. Turn BRD, et.12; SC Cristal Brad SRL, sector 4, Bucureşti, str. Ghimpaţi,
nr.14; SC Schachermayer Romania SRL, prin CIA Gherasim Stefan Haralambie, sector 5, Bucureşti, str. Uranus, nr.98,
bl.U8, sc.3, ap.59; SC Alumil Rom Industry SA, cu sediul ales la SCA Margarit, Florov şi Asociaţii, sector 4, Bucureşti,
Splaiul Independentei, nr.1, bl.16, sc.1, et.2, ap.6; Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de
Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA - C.N.C.I.R. sector 1, Bucureşti, str. Fluviului, nr.16; SC Gealan Romania
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

SRL, cu sediul ales la SCA Glont, Arsenescu & Asociaţii, sector 3, Bucureşti, bd. Unirii (tronson 2B), nr.45, bl.E3,
sc.3, et.6-8, ap.76; SC Com Guard SRL Iaşi, b-dul Chimiei, nr.14, judeţ Iaşi; Barca Maria Ana, sector 6, Bucureşti, str.
Dealul Tugulea, nr.72, bl.G2, sc.2, et.1, ap.24; SC Alexander SRL Iaşi, str. Socola, nr.10, sc.A, ap.14, judeţ Iaşi
Debitor SC Romest Gealan SRL Iaşi, şos. Iaşi - Tomeşti, nr.1, judeţ Iaşi
Lichidator Capital Insol SPRL Iaşi, Păcurari, nr.123, bl.602, et.P, judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.564 din data de 02.04.2013, pronunţată în dosarul nr.12952/99/2011
(număr în format vechi 655/2011), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Romest Gealan
SRL, cu sediul în Iaşi, şos. Iaşi-Tomeşti, km.1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/481/1994, CUI
5551760.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
*
Dosar nr.12952/99/2011 (Număr în format vechi 655/2011)
Sentinţa civilă nr.564/2013
Şedinţa publică din 02 Aprilie 2013
Instanţa constituită din
Judecător-sindic Roxana Barbir
Grefier Ioana Maftei
Pe rol fiind derularea procedurii de insolvenţă a debitoarei SC Romest Gealan SRL prin administrator judiciar Capital
Insol SPRL. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă consilier juridic Dascălu Liliana pentru
administratorul judiciar, lipsind restul părţilor litigante. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către
grefier, care învederează instanţei că pentru acest termen de judecată: procedura este legal îndeplinită, prin publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; s-a depus din partea administratorului judiciar raport de intrare în faliment. Având
cuvântul, reprezentantul legal al administratorului judiciar, invederează instanţei că debitoarea şi-a manifestat în
termenul legal opţiunea de reorganizare, a fost întocmit un plan de reorganizare, plan care nu a fost aprobat de către
Adunarea Generală a Creditorilor. Ulterior, a fost întocmit din nou un plan de reorganizare, administratorul judiciar a
procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru aprobarea acestuia, însă creditorii şi-au menţinut
punctul de vedere cu privire la deschiderea procedurii de faliment. Instanţa acordă cuvântul asupra raportului de
faliment. Având cuvântul, reprezentantul administratorului judiciar, solicită deschiderea procedurii generale a
falimentului, apreciind că sunt întrunite disp. art.107 alin.1 lit. a) din Legea Insolvenţei. Instanţa reţine cauza spre
soluţionare.
Tribunalul,
Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: Prin raportul înregistrat la data de 14.01.2013, pe rolul
Tribunalului Iaşi –în dosarul nr.12952/99/2011, administratorul judiciar Capital Insol SPRL Filiala Iaşi, cu sediul în Iaşi,
str. Sf. Petru Movilă, nr.52, et.1, jud. Iaşi, CUI 26378612, număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale –
0420, a solicitat intrarea în faliment a debitorului SC Romest Gealan SRL, cu sediul în Iaşi, şos. Iaşi-Tomeşti, km.1,
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/481/1994, CUI 5551760, ca urmare a faptului că planul de
reorganizare propus de către acesta nu a fost aprobat de creditori. În drept, se invocă art.94 al.5, 107 lit B teza a II a
din Legea 85/2006. Analizând cererea formulată de către administratorul judiciar, prin prisma materialului probator
administrat, instanţa constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr.416/13.03.2012 a Tribunalului Iaşi, Faliment, s-a
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Romest Gealan SRL, cu sediul în Iaşi,
şos. Iaşi-Tomeşti, km.1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/481/1994, CUI 5551760. La data de
27.11.2012, administratorul judiciar al debitoarei a propus un plan de reorganizare prin care s-a propus menţinerea
debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. S-a stabilit
ca durată de realizare a planului perioada maximă prev. de lege, respectiv 3 ani. În şedinţa adunării creditorilor din
09.01.2013, acest plan nu a fost votat. Ca urmare, la data de 14.01.2013, administratorul judiciar a înregistrat raportul
cu propunere de intrare în faliment a debitorului SC Romest Gealan SRL, cu sediul în Iaşi, şos. Iaşi-Tomeşti, km.1,
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/481/1994, CUI 5551760, raport împotriva căruia nu s-au
formulat obiecţiuni, potrivit art.94 al.5 din Legea privind procedura insolvenţei. La termenul de judecată din 19.02.2013
s-a pus în discuţia părţilor, în condiţii de legală citare, acest raport. La acelaşi termen, debitoarea prin administrator
special a depus un alt plan de reorganizare a activităţii debitoarei. Pentru respectarea dreptului la un proces echitabil al
debitoarei, instanţa a repus cauza pe rol, cu obligaţia administratorului judiciar de a reconvoca adunarea creditorilor
pentru a se pune în discuţie noul plan cu privire la respectarea condiţiilor prev. de art.94 şi urm din L.85/2006, inclusiv
cu discutarea termenului în care acesta a fost depus. În ceea ce priveşte planul de reorganizare propus de debitoare la
data de 19.02.2013, instanţa constată că în şedinţa adunării creditorilor din 01.04.2013, deşi s-a pus în discuţie acest
plan şi pe categorii de creanţe, acesta nu a fost votat. Pe de altă parte, acest plan nu a fost propus în termen legal, fiind
exact acelaşi plan ce a fost supus dezbaterii în şedinţa adunării creditorilor din 09.01.2013, diferenţe fiind doar cu
privire la perioada de început a programului de plăţi. Potrivit art.94 alin.5 din L.85/2006, nerespectarea termenelor prev.
la alin.1 conduce la decăderea părţilor respective din dreptul de a propune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la
trecerea din dispoziţia judecătorului-sindic, la faliment. În consecinţă, constatând că în termen legal, respectiv în termen
de 30 zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor, debitoarea SC Romest Gealan SRL propus un plan de
reorganizare care nu a fost votat în şedinţa adunării creditorilor din 09.01.2013, hotărâre ce nu a fost contestată de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

niciuna dintre părţile interesate. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit
art.107 lit. B teza a II a din L.85/2006, va dispune începerea acestei proceduri, ca unică soluţie pentru satisfacerea
creanţelor creditorilor. Instanţa va numi în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar Capital
Insol SPRL – Filiala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Sf. Petru Movilă, nr.52, et.1, jud.Iaşi, CUI 26378612, număr de înregistrare
în Registrul societăţilor profesionale – 0420, care, în lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii, urmează a fi remunerat
în baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. Se va dispune dizolvarea societăţii debitoare ridicarea dreptului de
administrare al debitorului, Notificare privind deschiderea falimentului, sigilarea bunurilor, indisponibilizarea
imobilelor, precum şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni legate de lichidare şi vor fi stabilite termenele limită pentru
desfăşurarea procedurii falimentului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de către administratorul judiciar Capital Insol SPRL – Filiala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Sf.
Petru Movilă, nr.52, et.1, jud. Iaşi, CUI 26378612, număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale – 0420. În
temeiul dispoziţiilor art.107 lit. B teza a II a şi lit. D din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei dispune
începerea procedurii falimentului debitorului SC Romest Gealan SRL, cu sediul în Iaşi, şos. Iaşi-Tomeşti, km.1,
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/481/1994, CUI 5551760. În temeiul dispoziţiilor art.107 alin.2
din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Capital Insol SPRL – Filiala Iaşi,
cu sediul în Iaşi, str. Sf. Petru Movilă, nr.52, et.1, jud. Iaşi, CUI 26378612, număr de înregistrare în Registrul societăţilor
profesionale – 0420, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege. În lipsa unei convenţii încheiate cu
creditorii, lichidatorul va fi remunerat în baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În temeiul dispoziţiilor
art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de
administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista
actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 12.04.2013. Dispune Notificare privind deschiderea
procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru
efectuarea menţiunii, prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea
cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 17.05.2013. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor
născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 17.06.2013.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii va fi de cel puţin 10 zile înainte
de data de 10.09.2013. Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la
10.09.2013. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la
10.09.2013. În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea
debitorului, indisponibilizarea imobilelor, a părţilor sociale şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Definitivă
şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.04.2013.
Judecător-sindic, Grefier,
Roxana Barbir Ioana Maftei

Județul Ilfov
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială GOLD MEISTER SRL, cod unic de înregistrare: 21243916
Proces verbal sedinta creditorilor S.C. Gold Meister S.R.L.
Incheiat astazi 16.04.2013
La sediul din Bucuresti, b-dul Dacia nr. 29, apart. 1, sector 1 al ISD INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator
judiciar al debitoarei S.C. GOLD MEISTER SRL cu sediul in Jud. Ilfov, Otopeni, Sos. Bucuresti-Ploiesti km 13,2, bl.
Corp C, camera 6A si 6B, cu numarul de inregistrare in registrul comertului J23/1993/2007, cod unic de inregistrare
21243916, in dosar nr. 42740/3/2011 TMB – Sectia a VII-a Civila a fost convocata pentru data de 16.04.2013, ora
13.00, Adunarea Creditorilor S.C. GOLD MEISTER S.R.L. avand urmatoarea ordine de zi :
 stabilirea oportunitatii formularii cererii de atragere a raspunderii personale patrimoniale a administratorului
societatii debitoare de catre Comitetul Creditorilor prin presedinte, in baza art. 138 alin 3 din Legea 85/2006, avand in
vedere ca lichidatorul judiciar nu a identificat incidente in cauza prevederile art. 138 din Legea 85/2006;
La sedinta adunarii creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor.
SC Bomax Trading SRL a comunicat punctul de vedere cu privire la ordinea de zi. Astfel, creditorul arata ca este de
acord cu formularea cererii de atragere a raspunderii personale patrimoniale a administratorului debitoarei.
Primaria orasului Otopeni, prin adresa nr. 5287/04.04.2013, a transmis ca este de acord cu ordinea de zi.
Se constata ca a fost indeplinit cvormul legal necesar. Cei doi creditori care au raspuns convvocarii adunarii creditorilor
intrunesc impreuna un total de 30,48% din masa credala.
In concluzie, prezentul proces verbal va fi transmis presedintelui comitetului creditorilor, Directia Generala a Finantelor
Publice a Judetului Ilfov, pentru a lua act de punctele de vedere ale membrilor comitetului creditorilor si in calitatea sa
de presedinte al comitetului sa promoveze cererea intemeiata pe art. 138 din Legea 85/2006.
Sedinta se incheie.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2 exemplare din care un exemplar se va comunica la dosarul cauzei, iar ultimul
se va pastra la arhiva ISD Insolvency SPRL.
Lichidator judiciar, ISD Insolvency SPRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Județul Sălaj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială TEHNIC GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 24013679
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Număr înregistrare 11 din 16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1905/84/2013, Tribunal Sălaj, Judecător sindic Lazoc Mirela Teodora.
2. Registratura instanţei: Adresa: Zalău, strada Tudor Vladimirescu numărul 12, judeţ Sălaj
3. Debitor: SC Tehnic Grup SRL cu sediul în Pria, numărul 240, judeţul Sălaj, cod unic de înregistrare 24013679 şi
număr de înregistrare în Registrul Comerţului J31/453/2008.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ardelean Dorin Dumitru, cu sediul social în Zalău, strada 9
Mai, numărul 4, bloc Sindicat, etaj 1, camera 3, judeţul Sălaj, cabinet individual de insolvenţă înscris în Registrul
formelor de organizare cu numărul RFO I - 3429, cod de identificare fiscală numărul 31346498, în calitate de
administrator judiciar al debitoarei SC Tehnic Grup SRL, conform Încheierii Civile numărul 142/C/28.03.2013
pronunţată de Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă, în dosarul 1905/84/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art.
62 alin. (1) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28 alin. (1),
notifică:
5. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Tehnic Grup SRL prin Încheierea Civilă
numărul 142/C din data de 28.03.2013 pronunţată de Tribunalul Sălaj, Secţia Civilă, în dosarul 1905/84/2013.
6. Debitoarea SC Tehnic Grup SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.1. Creditorii debitoarei SC Tehnic Grup SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.05.2013.
În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitoarei.
6.2.1. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 17.05.2013; Termenul pentru depunere contestaţii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 31.05.2013.
7. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar: Zalău, strada 9 Mai,
numărul 4, bloc Sindicat, etaj 1, camera 3, judeţul Sălaj, data 21.05.2013, ora 10,30, având ca ordine de zi: prezentarea
raportului administratorului judiciar privind situaţia debitoarei; confirmarea în calitate de administrator judiciar pe CII
Ardelean Dorin Dumitru; aprobarea indemnizaţiei administratorului judiciar; alegerea comitetului creditorilor; diverse.
8. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Sălaj pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar" cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
CII Ardelean Dorin Dumitru, prin jurist Ardelean Dorin Dumitru

2. Societatea comercială TRANSSERVICE - SRL, cod unic de înregistrare: 681816


România Tribunalul Sălaj Secţia Civilă
Str. T. Vladimirescu
Dosar nr. 1873/84/2013
Termen: 03.06.2013
Operator date 2516
Citaţie
emisă la: ziua 12, luna 04, anul 2013
SC Transservice - SRL, cu sediul în mun. Zalău, str. Traian, nr. 15, judeţul Sălaj, debitor
Rus Dumitru Nicolae, cu sediul în mun. Zalău, str. Gh. Doja, bl. D36, ap. 7, judeţul Sălaj, lichidator judiciar

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7187/19.04.2013

Sunt chemaţi la această instanţă, camera 23 completul faliment Lazoc în ziua de 03, luna 06, anul 2013, ora 8:30 în
calitate de creditori în proces cu debitorul SC Transservice - SRL, cu sediul în mun. Zalău, str. Traian, nr. 15, judeţul
Sălaj, cod de identificare fiscală 681816, nr. înregistrare la ORC J31/673/1991.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Vrancea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HERACLES SRL, cod unic de înregistrare: 18387695
Convocare adunare creditori
Număr: 23/18.04.2013
1. Date privind dosarul: număr dosar 891/91/2012 Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi Contencios Administrativ
Fiscal, Judecător sindic Simona Florica Nicolau;
2. Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea, cu sediul social în Focşani, b-dul Independenţei nr.24,
jud.Vrancea cod unic de înregistrare 4350386 tel/fax 236600; SC Meridian Leasing Credit IFN cu sediul în Bucureşti,
str.Turnu Măgurele, nr.52-56, Sector 4, FNGCIMM SA –IFN cu sediul în Bucureşti, str.Ştefan Iulian nr.38, Sector 1,
J40/10581/2001, CUI 14367083, Primăria Focşani cu sediul în Focşani str.Dimitrie Cantemir nr.1-3, jud.Vrancea, SC
Impuls Leasing România IFN SA cu sediul în Bucureşti str.Viitorului nr.110, ap.12, Sector 2.
3.1. Debitor: SC Heracles SRL cu sediul social în Focşani str. Scarlat Tarnăvitul nr.1, ap.2, jud.Vrancea, cod de
identificare fiscală 18387695, nr. ORC J39/117/2006
4. Lichidator: CII Seciu Dumitru, CUI 20345810, sediul social str. Aurora nr.8, ap.3 Focşani, jud.Vrancea, număr de
înscriere, tel/fax 0237222814.
5. Subscrisa CII Seciu Dumitru în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Heracles SRL în baza Sentinţei
Comerciale nr.438/17.05.2012 pronunţată de Tribunalul Vrancea, Secţia Comercială, în dosarul 891/91/2010, în temeiul
art. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Adunarea creditorilor debitorului SC
Heracles SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la adresa din Focşani, str. Aurora nr.8, ap.3, jud. Vrancea la data de 26.04.2013 ora
14,00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi
înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea situatiei de fapt a debitorului;
2. Aprobarea propunerii lichidatorului de inchidere a procedurii in conformitate cu dispozitiile art.131 alin.1 din Legea
85/2006, avand in vedere hotărarea judecatorului sindic cu privire la cererea de angajare a raspunderii fostului
administrator. Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar, CII Seciu Dumitru..
Lichidator CII Seciu Dumitru

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7187/19.04.2013 conţine 24 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24