Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Nr. 7132 - Vineri, 19.04.2013


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

SUMAR
Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială REMAT WEST PLATINIUM SRL............................................................................................ 3

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ALFA CONST AG SRL ............................................................................................................. 4
2. Societatea comercială COMPANET SYSTEM SRL...................................................................................................... 5

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 6
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CARLINA IMPEX SRL ............................................................................................................. 6
2. Societatea comercială PLUGUL DE AUR PRODCOM SRL ........................................................................................ 7
3. Societatea comercială PROD-SERV SPERANTA SRL................................................................................................. 8
4. Societatea comercială PROMO PROFESIONAL ADVERTISING SRL ...................................................................... 9

Municipiul Bucureşti ...................................................................................................................................................... 11


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială JIANGHUAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL ..................................................... 11
2. Societatea comercială SAKURAKO & CO SRL ......................................................................................................... 13

Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială COMPACT CONSTRUCT SRL .............................................................................................. 13
2. Societatea comercială ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL ...................................................................................... 16
3. Societatea comercială TAILIAN SRL .......................................................................................................................... 17

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 18
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MAXIM MEDIA B&G SRL .................................................................................................... 18

Județul Galaţi .................................................................................................................................................................. 19


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AGRIROM IMPEX SRL .......................................................................................................... 19

Județul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AUTO SIV COMPLEX SRL .................................................................................................... 20

Județul Iaşi ...................................................................................................................................................................... 20


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MIHCONSTRUCT SRL ........................................................................................................... 20

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 21


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LTM EVOLUTION SRL .......................................................................................................... 21

Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 22


Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HOME RELAX SRL ................................................................................................................ 22
2. Societatea comercială RAMON ALEX SRL ................................................................................................................ 23

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

Județul Argeş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială REMAT WEST PLATINIUM SRL, cod unic de înregistrare: 27360699
România, Tribunalul Comercial Argeş
Dosar nr. 318/1259/2012/a1
Comunicare sentinţa 332/F
emisă la: 25.03.2013
Către, şi pe pârât
Reclamant
Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Mincu & Iliescu, cu sediul în Piteşti, str. maior Sever Niculescu, nr. 22,
judeţul Argeş în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Remat West Platinium SRL, cu sediul în Bradu, sat
Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, judeţul Argeş, CUI RO 27360699, J03/863/2010
Pârât
Mihai Brăduţ Ionuţ, domiciliat în com Schitu Goleşti, sat Schitu Goleşti, judeţul Argeş,
Ileanca Pavel Victor, domiciliat în Piteşti, str. Paltinului, nr. 16, bl. A 36, sc.C, ap. 2, judeţul Argeş,
Costin Costina, domiciliată în com Bradu Sat Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, ap. cam. 1, judeţul Argeş
Oficiul Registrului Comerţului Argeş, cu sediul în Piteşti, str. I. C. Brătianu nr. 29, judeţul Argeş.
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 332/F/11.03.2013 pronunţată în dosarul nr. 318/1259/2012/a1, de Tribunalul
Specializat Argeş, privind pe reclamant Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Mincu & Iliescu, cu sediul în
Piteşti, str. maior Sever Niculescu, nr. 22, judeţul Argeş în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Remat West
Platinium SRL, cu sediul în Bradu, sat Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, judeţul Argeş, CUI RO 27360699, J03/863/2010
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Specializat Argeş
Dosar nr. 318/1259/2012/a1
Sentinţa nr. 332/F
Şedinţa publică de la 11 Martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Gheorghe Mihalcea, judecător sindic
Grefier Florentina Nicolescu
Pe rol pronunţarea asupra cauzei Faliment privind pe reclamant Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Mincu
& Iliescu, cu sediul în Piteşti, str. maior Sever Niculescu, nr. 22, judeţul Argeş în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Remat West Platinium SRL, cu sediul în Bradu, sat Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, judeţul Argeş, CUI
RO 27360699, J03/863/2010 şi pe pârât Mihai Brăduţ Ionuţ, domiciliat în com Schitu Goleşti, sat Schitu Goleşti,
judeţul Argeş, pârât Ileanca Pavel Victor, domiciliat în Piteşti, str. Paltinului, nr. 16, bl. A 36, sc.C, ap. 2, judeţul Argeş,
pârât Costin Costina, domiciliată în com Bradu Sat Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, ap. cam. 1, judeţul Argeş, având ca
obiect angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit
părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile asupra
cauzei au avut loc în data de 04.03.2013 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face
parte integrantă din prezenta sentinţă.
Judecătorul sindic,
Constată că prin cererea înregistrată la data de 20.06.2012 reclamantul Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă
Mincu & Iliescu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Remat West Platinium SRL, a chemat în judecată pe
pârâţii Mihai Brăduţ Ionuţ, Ileanca Pavel Victor şi Costin Costina, pentru a fi obligaţi în solidar la reîntregirea
patrimoniului debitoarei cu suma de 651.397, 00 lei. În motivarea acţiunii reclamantul arată că vinovaţi pentru
ajungerea în încetare de plăţi se fac administratorii, deoarece trebuia să asigure o bună gestiune, să ia toate măsurile în
vederea recuperării creanţelor pentru crearea disponibilităţilor necesare achitării datoriilor, săvârşind faptele prevăzute
de art.138 lit. a) - au folosit fondurile societăţii în interes personal şi lit. d)- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să
dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în raport cu legea. În conformitate cu art.85 şi urm din
C. pr. civ., pârâţii au fost citaţi, însă nu s-au prezentat în instanţă şi nu au depus nici concluzii scrise la dosarul cauzei
pentru a arăta o altă situaţie în fapt faţă de cea reţinută de lichidatorul judiciar. În cauză, reclamantul a administrat proba
cu acte în baza cărora judecătorul sindic reţine următoarele:
Prin sentinţa nr. 80 din 20.02.2012 s-a deschis procedura de insolvenţă împotriva debitoarei SC Remat West Platinium
SRL şi în baza art.59 din Legea privind procedura insolvenţei lichidatorul a întocmit raportul prevăzut de art.59 cu
referire asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului cu menţionarea
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a informat creditorii situaţia economico-financiară a debitoarei şi persoanele
vinovate de acestea. Din raportul întocmit de lichidatorul judiciar aşa cum rezultă şi din acţiunea formulată împotriva
administratorilor sociali ai debitoarei, vinovaţi pentru încetarea de plăţi se fac pârâţii, care au încălcat dispoziţiile
art.138 alin.1, lit. a) şi d), în sensul că au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al
unei alte persoane, au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut
contabilitatea în raport cu legea. Dispoziţiile art.138 din Legea privind procedura insolvenţei arată că: în cazul în care în
raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.59 alin.1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

stării de insolvenţă a debitorului la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate
dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajunsă în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii
organelor de conducere şi supraveghere din cadrul societăţii şi orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a
debitorului prin faptele menţionate, respectiv lit. a – au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul
propriu sau în cel al unei alte persoane şi lit. d - au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente
contabile sau nu au ţinut contabilitatea în raport cu legea. Faptele săvârşite de către pârâţii Mihai Brăduţ Ionuţ, Ileanca
Pavel Victor şi Costin Costina, îmbracă răspunderea civilă delictuală, reglementată de art.998, 999 Cod civil, în sensul
că există o faptă ilicită prin care se încalcă o dispoziţie a legii, un drept subiectiv, al unei alte persoane sau în interes
legal protejat. Există un rezultat păgubitor al faptei ilicite – prejudiciu în dauna unei persoane şi în condiţiile date pârâţii
au creat un prejudiciu societăţii debitoare SC Remat West Platinium SRL în calitate de administratori sociali. Există
legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, în sensul că aceştia şi-au însuşit sumele de bani pe care nu au
reuşit să le justifice, ceea ce a dus la încetarea de plăţi a societăţii comerciale şi intrarea acesteia în stare de insolvenţă.
Nu există cauze care să înlăture caracterul ilicit al faptei, deci există vinovăţia făptuitorului sau consecinţele faptei
ilicite, adică pârâţii, cu intenţie, au săvârşit faptele de însuşire a banilor din casieria unităţii în interes personal, cât şi
înstrăinarea autovehiculelor tot în interes personal. Faptele reţinute de către lichidatorul judiciar, în baza probelor
administrate în cauză, duc la concluzia că pârâţii nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile legate de
organizarea şi funcţionarea managerială corespunzătoare, ducând prin faptele lor societatea comercială debitoare în
stare de insolvenţă şi în baza art.138 lit. a, d, aşa cum au fost menţionate şi dezvoltate în motivare coroborat cu art.998 –
999 Cod civil, urmează să fie obligaţi în solidar, din averea proprie suma de 651.397, 00 lei cu titlu de creanţe aşa cum
rezultă din tabelul de creanţe întocmit de lichidatorul judiciar, pentru creditorii menţionaţi în acesta.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite acţiunea privind pe reclamant Cabinetele Asociate De Practicieni În Insolvenţă Mincu & Iliescu, cu sediul în
Piteşti, str. maior Sever Niculescu, nr. 22, judeţul Argeş în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Remat West
Platinium SRL, cu sediul în Bradu, sat Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, judeţul Argeş, CUI RO 27360699, J03/863/2010
şi pe pârât Mihai Brăduţ Ionuţ, domiciliat în com Schitu Goleşti, sat Schitu Goleşti, judeţul Argeş, pârât Ileanca Pavel
Victor, domiciliat în Piteşti, str. Paltinului, nr. 16, bl. A 36, sc.C, ap. 2, judeţul Argeş, pârât Costin Costina, domiciliată
în com Bradu Sat Geamăna, str. Paltinului, nr. 19, ap. cam. 1, judeţul Argeş, având ca obiect angajarea răspunderii
conform art.138 din Legea 85/2006. Obligă pe pârâţi, în solidar să plătească suma de 651.397 lei cu titlu de creanţă cum
rezultă din tabelul de creanţe întocmit de lichidatorul judiciar. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Martie
2013.
Preşedinte judecător sindic, Grefier,
Gheorghe Mihalcea, Florentina Nicolescu

Județul Bacău
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială ALFA CONST AG SRL, cod unic de înregistrare: 14012480
România, Tribunalul Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
str. Ștefan cel Mare nr. 4, Bacău
Dosarul nr. 3119/110/2009**
Comunicare hotărâre civilă nr. 357/2013 din data de 04 Aprilie 2013
Se comunicm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 357/2013, pronunţată la data de 04 Aprilie 2013, de către Tribunalul
Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Preşedinte, Grefier,
*
România, Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3119/110/2009**
Sentinţă civilă nr. 357/2013
Şedinţa publică de la 04 Aprilie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Gabriel Grancea
Grefier Georgiana-Maria Herciu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor SC Altus Com SRL, creditor AFP Bacău, creditor Primăria Bacău
şi pe debitor SC Alfa Const Ag SRL prin admin. special Ciubotaru Mihai, debitor SC Alfa Const Ag SRL prin
lichidator judiciar Sierra Quadrant SPRL, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa din 28.03.2013 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, din
lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru acest termen.
Instanţa,
Prin Raportul nr 306/002/21.01.2013 întocmit de lichidatorul judiciar Sierra Quadrant SPRL al debitoarei SC Alfa
Const Ag SRL s-a propus închiderea procedurii insolvenţei în baza art. 129 alin 1 din Legea nr 85/2006. Aşa cum reiese
din raportul prezentat de lichidatorul judiciar, în prezent au fost valorificate integral bunurile societăţii, neexistând alte
litigii sau bunuri de recuperat. Potrivit art. 132 alin 2 din Legea nr. 85/2006, o procedură de faliment va fi închisă atunci
când judecătorul sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse în bancă. Apreciind că în cauză sunt întrunite condiţiile
menţionate de art. 129 şi art. 132 alin 2 din Legea nr 85/2006în condiţiile în care raportul final a fost afişat l uşa
instanţei şi publicat în BPI nr. 1856/31.01.2013 instanţa va admite cererea lichidatorului judiciar urmând a dispune
închiderea procedurii.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea lichidatorul judiciar privind închiderea procedurii. în temeiul art. 132 alin 2 din Lg. 85/2006, dispune
închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Alfa Const Ag SRL cu înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul
Bacău sub nr. J04/412/2001. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art. 136 din Lg. 85/2006,
descarcă lichidatorul judiciar Sierra Quadrant SPRL de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Lg.
85/2006, dispune notificarea prezentei hotărâri creditorilor, debitorului, DGFP Bacău, ORC de pe lângă Tribunalul
Bacău sau altor registre pentru efectuarea menţiunilor din oficiu şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Definitivă şi executorie. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţata în şedinţă publică azi 4.04.2013.
Preşedinte, Grefier,
Gabriel Grancea Georgiana-Maria Herciu

2. Societatea comercială COMPANET SYSTEM SRL, cod unic de înregistrare: 14051292


România, Tribunalul Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
str. Ștefan cel Mare nr. 4, Bacău
Dosarul nr. 4024/110/2012*
Comunicare Hotărâre civilă nr. 1553/2012
din data 13 Decembrie 2012
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 1553/2012, pronunţată la data de 13 Decembrie 2012, de către
Tribunalul Bacău, Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Preşedinte, Grefier,
*
România, Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 4024/110/2012*
Sentinţă civilă nr. 1553/2012
Şedinţa publică de la 13 Decembrie 2012
Completul compus din:
Preşedinte Gabriel Grancea
Grefier Georgiana-Maria Herciu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Companet System SRL Bacău - prin lichidator judiciar
Insolvency Management SPRL, având ca obiect procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa publică
răspunde pentru debitoare lichidator judiciar reprezentat de practician în insolvenţă Herciu Adrian, lipsind celelalte
părţi. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul cauzei s-a
depus, prin serviciul registratură, de către lichidatorul judiciar raport final cu dovada publicării în BPI. Judecătorul
sindic, analizând actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri pe
propunerea de închidere a procedurii. Lichidatorul judiciar al debitoarei având cuvântul solicită admiterea raportului
final, închiderea procedurii, radierea din oficiu a debitoarei, descărcarea de îndatoriri şi responsabilităţi a lichidatorului
judiciar şi persoanele care l-au asistat, aprobarea decontului de cheltuieli procedurale şi plata onorariului. Dezbaterile
fiind încheiate judecătorul sindic rămâne în pronunţare.
Instanţa,
Constatând că prin raportul nr. 21/13.12.2012 lichidatorul judiciar Insolvency Management SPRL, desemnat să
administreze procedura insolvenţei debitoarei SC Companet System SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii,
ca urmare a insuficienţei bunurilor în averea debitoarei şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru a
acoperi cheltuielile de lichidare; Având în vedere că debitoarea nu mai deţine în patrimoniu bunuri care să fie
valorificate în cadrul procedurii, procedura insolvenţei deschisă împotriva debitoarei poate fi închisă, fiind aplicabile
prevederile art.131 din Legea nr.85 / 2006, care prevede ca in orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, daca
se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile
administrative şi nici un creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţa de
închidere a procedurii prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul comerţului în care este înmatriculata.
Referitor la cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 131 din Legea nr. 85/2006, se reţine că alin.((1) al art. 4 din Legea
reorganizării judiciare şi a falimentului prevede regula potrivit căreia toate cheltuielile aferente procedurii se suportă din
averea debitorului, iar alin.((4) reglementează excepţia referitoare la utilizarea fondului de lichidare în lipsa
disponibilităţilor din contul debitorului. Această excepţie nu îşi găseşte însă aplicarea decât în situaţia în care se justifică
desfăşurarea în continuare a procedurii în scopul prevăzut de art. 2 din Legea nr. 85/2006 de acoperire a pasivului,
întrucât, în cauză, este necontestată lipsa bunurilor din averea debitoarei, nu se poate pune problema acoperirii pasivului
şi, prin urmare, nu se justifică nici folosirea fondului de lichidare pentru continuarea procedurii, doar creditorii putând
să-şi asume riscul avansării de noi sume şi implicit, al creşterii pasivului. În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va
închide procedura insolvenţei şi va dispune radierea debitoarei din R.C., iar în temeiul art. 136 din lege, va descărca de
îndatoriri şi responsabilităţi lichidatorul judiciar şi persoanele care l-au asistat. Cu privire la cheltuielile de procedură,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

va dispune decontarea lor în măsura în care sunt justificate, potrivit dispoziţiilor art. 88 din Statutul privind organizarea
şi exercitarea funcţiei de practician în insolvenţă. În ce priveşte cuantumul onorariului, acesta va fi stabilit în raport de
dispoziţiile art. 37 alin 4 din OUG nr. 86/2006 raportat la dispoziţiile art. 89 alin 1 lit. a din acelaşi Statut. Faţă de aceste
considerente, instanţa,
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii. în temeiul art. 131 din Lg. 85/2006, dispune
închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Companet System SRL cu sediul în Bacău, str. Aleea Ghioceilor, bl 17,
sc A, Ap 12 înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J/04/432/2001. Dispune radierea debitoarei din
registrul comerţului. În temeiul art. 136 din Lg. 85/2006, descarcă lichidatorul judiciar Insolvency Management SPRL
de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Lg. 85/2006, dispune notificarea prezentei hotărâri
creditorilor, debitorului, DGFP Bacău, ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sau altor registre pentru efectuarea
menţiunilor din oficiu şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În baza art. 4 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei dispune plata către lichidatorul judiciar Insolvency Management S.P.R.L. din fondul de lichidare
a onorariului de lichidator judiciar în sumă de 3000 lei şi a cheltuielilor de procedură. Definitivă şi executorie. Cu recurs
în 7 zile de la comunicare. Pronunţata în şedinţă publică azi 13.12.2012.
Preşedinte, Grefier
Gabriel Grancea Georgiana-Maria Herciu

Județul Bihor
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială CARLINA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3277279
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Parcul Traian nr.10
Dosar nr. 12276/111/2012
Comunicarea sentinţei nr. 866/2013
emisă la: 26.03.2013
Privind pe:
1. Debitorul - SC Carlina Impex SRL – societate în insolvenţă, cu sediul în Lunca, jud. Bihor, având CUI 3277279 şi
J05/3774/1992;
2. Lichidator judiciar - Cabinet Individual Matea Liliana Elena.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 12276/111/2012
Sentinţa nr. 866/F/2013
Şedinţa publică din 26.03.2013
Completul compus din:
Judecător sindic: Varga Iren
Grefier: Pusta Elena Gabriela
Pe rol fiind pentru azi soluţionarea cererii privind procedura de insolvenţă formulată de debitorul SC Carlina Impex
SRL – societate în insolvenţă, cu sediul în Lunca, jud. Bihor, având CUI 3277279 şi J05/3774/1992 prin lichidator
judiciar Cabinet de Insolvenţă Matea Liliana Elena. La apelul nominal făcut în cauză se prezintă lichidatorul judiciar,
restul părţilor fiind lipsă. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei
cele de mai sus, cererea este timbrată, după care:
Reprez. lichidatorului judiciar arată că debitoarea nu deţine bunuri şi depune la dosar cerere de închidere a procedurii de
insolvenţă şi dovezile de comunicare a acesteia cu creditorii. Arată că nu mai are alte probe şi cereri. Judecătorul sindic
văzând că nu mai sunt alte probe şi cereri, consideră cauza lămurită şi acordă cuvântul părţii prezente asupra cererii de
închidere a procedurii de insolvenţă. Reprez. lichidatorul judiciar solicită închiderea procedurii de faliment, radierea
debitoarei din evidenţele registrului comerţului şi aprobarea decontului lichidatorului judiciar.
Tribunalul,
Deliberând:
Constatând că la data de 26.03.2013, lichidatorul judiciar Cabinet de Insolvenţă Matea Liliana Elena, desemnat să
administreze procedura insolvenţei debitorului debitorul SC Carlina Impex SRL – societate în insolvenţă, cu sediul în
Lunca, jud. Bihor, având CUI 3277279 şi J05/3774/1992 a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a
lipsei bunurilor în averea debitorului şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor
de lichidare;
Constată că procedura concursuală a fost deschisă prin Încheierea nr. 2986/F/04.12.2012 când s-a dispus intrarea
debitorului în procedura de insolvenţă. Constată că lichidatorul judiciar a întocmit şi comunicat notificările în condiţiile
art. 61 din Legea nr. 85/2006, precum şi că propunerea de închidere a procedurii a fost comunicată creditorilor, iar
aceştia nu s-au oferit să avanseze sume pentru continuarea procedurii. Constată că lichidatorul, în urma demersurilor
efectuate în cursul derulării procedurii, a constatat că nu s-au identificat elemente de antrenare a răspunderii organelor

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

de conducere, aspect ce rezultă din rapoartele de activitate depuse la dosar de lichidatorul judiciar. Pentru aceste
considerente, în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Carlina Impex SRL – societate în insolvenţă, cu sediul în
Lunca, jud. Bihor, având CUI 3277279 şi J05/3774/1992. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În
temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 4 (4) din Legea privind procedura
insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Cabinet de Insolvenţă Matea Liliana Elena cu sediul în Oradea,
str. Dragoş Vodă, nr.7, bl.P2, ap.18, jud. Bihor, în sumă de 3.000 lei şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 45 lei,
plată care se va face din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 (6) din L 85/2006. În temeiul art.135 din Legea
privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţă publică astăzi 26.03.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Varga Iren Pusta Elena Gabriela

2. Societatea comercială PLUGUL DE AUR PRODCOM SRL, cod unic de înregistrare: 15321572
România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. P-cul Traian, nr.10
Dosar nr. 3719/111/2013
Comunicare încheierea nr. 917/F/2013,
emisă la ziua 02, luna 04, anul 2013
Intimata Oficiul Registrului Comerţului Bihor
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.917/F/2013 din data de 02.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 3719/111/2013,
de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal privind pe SC Plugul de Aur Prodcom
SRL, cu sediul în Oradea, str. Poet Alexandru Andriţoiu, nr.15, bl.PC14, ap.1, jud. Bihor, J05/372/2003, CUI RO 63785
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscală
Dosar nr.3719/111/2013
Încheierea nr.917/F/2013
Camera de Consiliu din data de 02.04.2013
Judecător-sindic Daniela Jurjuţ Lazăr
Grefier Delia Bulzan
Pe rol, examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei formulată de debitorul SC Plugul de Aur Prodcom SRL,
cu sediul în Oradea, str. Poet Alexandru Andriţoiu, nr. 15, bl. PC14, ap.1, jud. Bihor, J05/372/2003, CUI RO 63785.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 27 alin. 5 din L85/2006.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care:
Judecătorul –sindic,
Deliberând:
Asupra cererii de faţă,
Constatând că la data de 28.03.2013, debitorul SC Plugul de Aur Prodcom SRL, cu sediul în Oradea, str. Poet
Alexandru Andriţoiu, nr. 15, bl. PC14, ap.1, jud. Bihor, J05/372/2003, CUI RO 63785, a solicitat deschiderea procedurii
simplificate şi trecerea în faliment;
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art.27-30/art.1 alin 2 lit.f din Legea privind procedura insolvenţei, se va admite
cererea debitorului şi, în temeiul art. 32 alin.1 şi art. 107 alin.1 lit. A b) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va
constata că debitorul este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura simplificată de faliment împotriva sa. În
consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitoarea SC Plugul de Aur Prodcom SRL, cu sediul în Oradea, str. Poet Alexandru
Andriţoiu, nr. 15, bl. PC14, ap.1, jud. Bihor, J05/372/2003, CUI RO 63785. În temeiul art.32 alin 1 din Legea privind
procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi trecerea direct în faliment a debitoarei SC Plugul de Aur
Prodcom SRL, cu sediul în Oradea, str. Poet Alexandru Andriţoiu, nr. 15, bl. PC14, ap.1, jud. Bihor, J05/372/2003, CUI
RO 63785. În temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art.34/art.107 din
Legea privind procedura de insolvenţă, numeşte lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu,
cu sediul în Oradea, P-cul Traian, nr.1, et.2, ap.22, judeţul Bihor, cod de identificare fiscală 26873335, număr de ordine
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

în Registrul Societăţilor Profesionale 1B2610, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20/art.25 din lege, cu o
retribuţie ce va fi stabilită conform decontului. În temeiul art.61/art.107 din Legea privind procedura de insolvenţă:
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.61/art.
108 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează
termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii în termen de 10
zile de la comunicare, iar termenul de soluţionare a eventualelor opoziţii în 5 zile de la data expirării termenului de
depunere a acestora. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 17.05.2013. Fixează termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.05.2013. Fixează
termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 11.06.2013. Pune în vedere lichidatorului judiciar să
convoace adunarea creditorilor. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul
judiciar. În temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit
bancar. În temeiul art. 37 din Legea insolvenţei dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a
căror jurisdicţie îşi are sediul debitorul. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 13.06.2013, cam.3, ora
9. Definitivă. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. Dată în Camera de Consiliu din data de
02.04.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 02.04.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Daniela Jurjuţ Lazăr Delia Bulzan
Termen: 13.06.2013 cam.3 ora 9
Se va comunica cu:
1. Debitoarea SC Plugul de Aur Prodcom SRL, cu sediul în Oradea, str. Poet Alexandru Andriţoiu, nr. 15, bl. PC14,
ap.1, jud. Bihor, J05/372/2003, CUI RO 63785
2. Lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Marian Ovidiu, cu sediul în Oradea, P-cul Traian, nr.1, et.2,
ap.22, judeţul Bihor, cod de identificare fiscală 26873335, număr de ordine în Registrul Societăţilor Profesionale
1B2610

3. Societatea comercială PROD-SERV SPERANTA SRL, cod unic de înregistrare: 88305


Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Parcul Traian nr.10
Dosar nr. 8889/111/2012
Comunicarea sentinței nr. 865/F/2013
emisă la: 26.03.2013
privind pe:
1. Debitoarea - Prod Serv Speranţa SRL, cu sediul în Dobreşti nr. 305/B, jud. Bihor, având J05/1157/1991 şi CUI
88305;
2. Lichidator judiciar - Private Liquidation Group SPRL, cu sediul în Oradea, str. Avram Iancu nr. 2, ap. 11, cu atestat
2A0412.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 8889/111/2012
Sentinţa nr. 865/F/2013
Şedinţa publică din 26.03.2013
Completul compus din:
Judecător sindic: Varga Iren
Grefier : Pusta Elena Gabriela
Pe rol fiind pentru azi soluţionarea cererii privind procedura de insolvenţă formulată de debitorul SC Prod Serv
Speranţa SRL, cu sediul în Dobreşti, nr. 305/B, jud. Bihor, având J05/1157/1991 şi CUI 88305 , prin lichidator judiciar
Private Liquidation Group SPRL, cu sediul în Oradea, str. Avram Iancu nr. 11, nr. înregistrare în tabloul practicienilor
în insolvenţă RFO II-412, Atestat nr. 2A0412, având ca obiect procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în cauză
se prezintă reprez. lichidatorului judiciar, cj. Bottyan Florian, restul părţilor fiind lipsă. Procedura este completă. S-a
făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei cele de mai sus, cererea este timbrată, după care:
Reprez. lichidatorului judiciar arată că debitoarea nu deţine bunuri şi depune la dosar cerere de închidere a procedurii de
insolvenţă şi dovezile de comunicare a acesteia cu creditorii. Arată că nu mai are alte probe şi cereri. Judecătorul sindic
văzând că nu mai sunt alte probe şi cereri, consideră cauza lămurită şi acordă cuvântul părţii prezente asupra cererii de
închidere a procedurii de insolvenţă. Reprez. lichidatorul judiciar solicită închiderea procedurii de faliment, radierea
debitoarei din evidenţele registrului comerţului şi aprobarea decontului lichidatorului judiciar.
Tribunalul,
Deliberând:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

Constatând că la data de 26.03.2013, lichidatorul judiciar Private Liquidation Group SPRL, cu sediul în Oradea, str.
Avram Iancu nr. 11, nr. înregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-412, Atestat nr. 2A0412, desemnat să
administreze procedura insolvenţei debitorului debitorul SC Prod Serv Speranţa SRL, cu sediul în Dobreşti, nr. 305/B,
jud. Bihor, având J05/1157/1991 şi CUI 88305 a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei
bunurilor în averea debitorului şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de
lichidare;
Constată că procedura concursuală a fost deschisă prin Încheierea nr. 2176/F/18.09.2012 când s-a dispus intrarea
debitorului în procedura de insolvenţă. Constată că lichidatorul judiciar a întocmit şi comunicat notificările în condiţiile
art. 61 din Legea nr. 85/2006, precum şi că propunerea de închidere a procedurii a fost comunicată creditorilor, iar
aceştia nu s-au oferit să avanseze sume pentru continuarea procedurii. Constată că lichidatorul, în urma demersurilor
efectuate în cursul derulării procedurii, a constatat că nu s-au identificat elemente de antrenare a răspunderii organelor
de conducere, aspect ce rezultă din rapoartele de activitate depuse la dosar de lichidatorul judiciar. Pentru aceste
considerente, în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Prod Serv Speranţa SRL, cu sediul în Dobreşti nr. 305/B, jud.
Bihor, având J05/1157/1991 şi CUI 88305. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.136 din
Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 4 (4) din Legea privind procedura
insolvenţei,
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Private Liquidation Group SPRL, cu sediul în Oradea, str. Avram
Iancu nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, în sumă de 3.000 lei + TVA şi a cheltuielilor de procedură în sumă de 143,57 lei + TVA,
plată care se va face din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 (6) din L 85/2006. În temeiul art.135 din Legea
privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice,
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţă publică astăzi 26.03.2013.
Judecător sindic, Grefier,
Varga Iren Pusta Elena Gabriela

4. Societatea comercială PROMO PROFESIONAL ADVERTISING SRL, cod unic de înregistrare: 18167827
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă
Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 54203/3/2010
Comunicare sentinţă civilă nr 12032
emisă la: ziua 03 luna 12 anul 2012
Către,
Creditor
1. Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA - Bucureşti, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1
Debitor
2. SC Promo Profesional Advertising SRL - com. Oradea, Oradea, Nojoridului, nr. 26B, judeţ Bihor
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 12032 din data de 21.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 54203/3/2010 de
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Promo Profesional Advertising SRL cu sediul în
Oradea, Oradea, Nojoridului, nr. 26B, judeţ Bihor.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila
Dosar nr. 54203/3/2010
Sentinţa civilă nr. 12032
Şedinţa publică de la de la 21.11.2012
Tribunalul constituit din:
Preşedinte - judecator sindic – Dimulescu Gabriela
Grefier – Radu Georgeta
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere formulată în temeiul lg.85/2006 privind procedura
insolvenţei, privind pe creditoarea Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA - Bucureşti, sector 1, Piata Presei
Libere, nr. 1 în contradictoriu cu debitoarea SC Promo Profesional Advertising SRL sector 3, Bucureşti, Calea Mosilor,
nr. 80, et. 2, ap. 5. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns creditoarea prin consilier juridic, lipsind
celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după
care:
Creditoarea prin consilier juridic arată că societatea debitoare a fost radiată din Bucureşti în 24.11.2011, sediul actual
fiind în Oradea. Nemaifiind alte demersuri de efectuat sau cereri de soluţionat, instanţa acordă cuvântul pe cererea de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

deschidere a procedurii generale împotriva debitoarei. Creditoarea prin consilier juridic solicită admiterea cererii. Faţă
de actele şi lucrările dosarului instanţa reţine cauza în vederea soluţionării cererii de deschidere a procedurii generale
împotriva debitoarei.
Tribunalul,
Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Comerciala sub nr. 54203/3/2010 creditoarea SC
Compania Natională a Imprimeriilor Coresi SRL a solicitat deschiderea procedurii prevazute de Legea 85/2006
impotriva debitoarei SC Promo Profesional Advertising SRL pentru o creanta în suma de 48.734, 13 lei reprezentând
47.130, 96 lei contravaloarea serviciilor prestate de catre societate şi neachitate de debitoare şi suma de 1.603, 17 lei
reprezentand penalitati pentru fiecare zi de intarziere. în motivarea cererii s-a arătat că intre părţi au existat raporturi
juridice nascute din incheierea Contractului nr.120 /2010, pentru care s-au emis facturi fiscale însuşite de debitoare prin
aplicarea ştampilei. Totodata creditoarea mai arata ca respectiva creanta este certa, lichida şi exigibila, dureaza de mai
bine de 90 de zile, iar debitoarea se afla în incetare de plati, astfel incat sunt incidente în cauza dispozitiile legii
85/2006. în dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar înscrisuri, relatii ORCB. Cererea a fost legal timbrata cu taxa
judiciara de timbru în valoare de 120 lei şi timbru judiciar de 0, 3 lei. în baza art.33 alin.1 din Legea 85/2006 cererea a
fost comunicata debitoarei care nu a formulat contestatie la cererea creditoarei conform art.33 alin.2 din aceeasi lege.
Examinand actele şi lucrarile dosarului, instanta retine că intre SC Compania Natională A Imprimeriilor Coresi SRL în
calitate de prestator şi SC Promo Profesional Advertising SRL în calitate de beneficiar au existat raporturi juridice
nascute din incheierea contractului nr. 120 /2010 în baza caruia creditoarea a prestat catre Beneficiar servicii tipografice
– producţie carte .
Creditoarea a emis pe serviciilor prestate facturi acceptate la plată prin semnare şi ştampilare. La debitul principal se
adaugă penalitaţile de 0, 3 % pe zi de intarziere la plata facturilor, calculate potrivit prevederilor art. 8.1 unde se
stipuleaza ca achitarea cu intarziere a obligatiilor de plata atrag în sarcina debitoarei plata de penalitati de intarziere de
0, 3 % pe zi intarziere. Conform art. 31 din legea 85/2006 orice creditor indreptatit - a carui creanta este certa, lichida şi
exigibila de mai mult de 90 de zile – poate sa solicite deschiderea procedurii impotriva unui debitor prezumat în
insolventa. Potrivit art.379 Cod pr.civila, creanta este certa a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta, sau din
alte acte chiar şi neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta, în speta recunoasterea de sold, este
lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul
actului de creanta sau şi a altor neautentice, fie emanand de la debitor fie recunoscute de acesta şi este exigibila daca
termenul de plata s-a impinit. Instanta retine ca în speta titlul constatator al creantei il constituie facturile emise în baza
contractului încheiat, facturi acceptate de debitoare prin semnare, achitate parţial, astfel incat aceasta constituie o
dovada valabila a creantei. Creanta este certa fiind constatata prin facturile emise în baza contractului încheiat şi
neachitate, valoarea creantei nu a fost contestata şi este exigibila deoarece termenul de plata a expirat, la data
introducerii cererii avand un cuantum superior valorii-prag de 45.000 lei stabilit prin art.3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006
cu modificările aduse prin legea nr 169 publicată în M.Of. nr. 505/21.07.2010, lege în vigoare la data introducerii
cererii creditorului. Neplata la scadenta a creantei este efectul prezumat al incapacitatii debitoarei de a plati datoria cu o
suma de bani disponibila, conditia de incetare a platilor analizata la data introducerii cererii este indeplinita, deoarece
dureaza de cel putin 90 de zile. Incetarea de plati se prezinta ca o prezumtie legala, ce poate fi rasturnata doar de
debitorul care face dovada ca are sume de bani disponibile în patrimoniu, ceea ce n u s-a probat în speţă. Retinand
existenta unei creante certe, lichide şi exigibile, în sensul art.379 Cod pr.civila, cuantumul superior valorii- prag de
45.000 lei şi faptul ca neplata datoriilor este consecinta prezumata a incetarii platilor, care dureaza de mai bine de 90 de
zile, corelat cu achiesarea debitoarei la deschiderea procedurii de insolvenţă instanta, în temeiul art.33 al.6 din Legea
85/2006 va dispune deschiderea procedurii de insolvenţă generală împotriva debitoarei SC Promo Profesional
Advertising SRL. În baza art. 35 din lege, va obliga debitoarea să depună în termen de 10 zile actele menţionate la art.
28 alin.(1 din lege, în vederea stabilirii cauzelor stării de insolvenţă, a creanţelor, debitelor şi a bunurilor aflate în
patrimoniu. În temeiul art. 3 pct. 26 din lege administratorul judiciar va convoca Adunarea generală a asociaţilor în
termen de maxim 20 de zile de la deschiderea procedurii pentru desemnarea administratorului special. Având în vedere
oferta depusă la dosar de societatea de insolvenţă Acsis Solv IPURL instanţa urmează să o numească pentru a
administra procedura de insolvenţă a societăţii debitoare SC Promo Profesional Advertising SRL, cu atribuţiile
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006 şi cu o remuneratie provizorie de 2000 lei. În baza art.33 alin.(7din Legea nr.
85/2006 va pune în vedere administratorului judiciar să notifice deschiderea procedurii prev. la art. 61 din lege, către
toţi creditorii din lista depusă de debitoare, precum şi către debitoare şi Oficiul Registrului de Comerţ de pe lângă
Tribunalul Bucureşti. în baza art.47 din legea 85/2006, avand în vedere ca societatea debitoare nu si-a declarat în
conditiile art.33 alin 6 din lege intentia de reorganizare, instanta urmeaza sa dispuna ridicarea dreptului de administrare
al societatii debitoare odata cu deschiderea procedurii. În baza art. 62 din lege va stabili termenele-limită de depunere a
declaraţiilor de creanţă, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al
creanţelor şi de definitivare a tabelului şi va fixa termen pentru convocarea primei şedinţe a adunării creditorilor la data
de 28.01.2013. În baza art.59 din lege va stabili termenul de depunere de către administratorul judiciar a raportului de
activitate.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea creditoarei Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piata Presei
Libere, nr. 1. În baza art. 33 alin.(6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generala
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

împotriva debitoarei SC Promo Profesional Advertising SRL cu sediul în com. Oradea, Oradea, Nojoridului, nr. 26B,
judeţ Bihor. în temeiul art.47 din lege ridică dreptul de administrare a debitoarei – constand în dreptul de a-si conduce
activitatea, de a-si administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care
debitoarea are disponibil în cont să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului,
obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. în temeiul art.35 din lege, pune în vedere
debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună actele prevăzute de art. 28 alin.(1 din lege, în
caz contrar urmand a fi sesizate organele competente, conform art. 147 din lege. Fixeaza termenul-limită de depunere a
declaraţiilor de creanţă la 04.01.2013, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului
preliminar al creanţelor la 24.01.2013, şi termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 08.02.2013 şi data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor la 28.01.2013. Numeste administrator judiciar pe Acsis Solv IPURL care va
indeplini atributiile prevazute de art.20 din lege, cu conducearea integrala a activităţii şi cu o remuneratie provizorie de
2.000 lei din averea debitoarei. Pune în vedere administratorului judiciar indeplinirea formalitatilor privind mentionarea
la registrul comertului a reprezentantilor permanenti ai sai. În baza art.33 alin.(7 din Legea nr. 85/2006, dispune ca
administratorul judiciar sa trimita o notificare, în conditiile art. 61 alin 3din lege privind deschiderea procedurii generale
impotriva debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor mentionati în lista depusă de debitoare în
conformitate cu art.35 rap la art.28 alin 1 lit c,, către debitoare şi Oficiul Registrului de Comerţ de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, sau dupa caz registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor şi fundatiilor în care debitoarea este
inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii instantelor judecatoresti în a caror jurisdictie se afla sediul declarat la registrul
comertului şi tuturor bancilor unde debitoarul are conturi deschise în vederea aplicarii prevederilor art.36 din lege. Pune
în vedere administratorului judiciar sa intocmeasca şi sa depuna la dosar în termen de 20 de zile de la desemnare
raportul prevazut la art.54 alin 1 şi 2 din lege şi în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevazut la art.59 din
lege. În temeiul art. 4 din legea insolvenţei dispune deschiderea de catre debitoarea a unui cont la o unitate bancara din
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz
de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre administratorul judiciar, eventualele disponibilitati banesti vor
fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar sa ia masuri de arhivare a
documentelor contabile ale societatii debitoare în conformitate cu dispozitiile legii 16/1996 cu modificarile ulterioare,
respectiv gruparea pe unitati arhivistice, pastrarea şi inventarierea pe durata procedurii reorganizarii şi lichidarii
judiciare, iar ulterior de selectare şi intocmire a procesului verbal prevazut de art.11 din lege, predarea documentelor
conform art.18 indice 1 cu incunostiintarea directiilor judetene ale Arhivelor Nationale asupra masurilor dispuse.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 13.03.2013. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronuntata în
sedinta publica, azi, 21.11.2012.
Preşedinte, Grefier,

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială JIANGHUAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare:
11172680
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă
Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 31466/3/2012
Comunicare sentinţă civilă nr 12077
emisă la: ziua 14 luna 12 anul 2012
Către,
SC Jianghuai Internaţional Development SRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, Aleea Sinaia, nr. 20, bl. 84B, sc.1, et. 1,
ap. 5
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 12077 din data de 22.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 31466/3/2012 de
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Jianghuai Internaţional Development SRL cu sediul în
sector 2, Bucureşti, Aleea Sinaia, nr. 20, bl. 84B, sc.1, et. 1, ap. 5
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 31466/3/2012
Sentinţa civilă nr. 12077
Sedinta Publică de la 22.11.2012
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – judecator sindic — Bumbuluţ Anca
Grefier — Ivan Maria Denisa
Pe rol soluţionarea cauzei civile privind debitoarea SC Jianghuai Internaţional Development SRL cu sediul în sector 2,
Bucureşti, Aleea Sinaia, nr. 20, bl. 84B, sc.1, et. 1, ap. 5 prin lichidator, intemeiată pe dispozitiile Legii 85/2006 privind
procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns debitoarea prin lichidator. Procedura de
citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefiera de şedinţă, după care:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

Debitoarea prin lichidator, depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 120 lei şi timbru
judiciar în valoare de 0, 3 lei şi extras eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Instanţa acordă cuvântul pe
probe. Debitoarea prin lichidator, solicită admiterea probei cu înscrisuri. Invederează că acestea au fost depuse la
dosarul cauzei. Instanţa, deliberând asupra cererii de încuviinţare a probatoriului, în baza art. 167 alin.(1 Cod de
procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de debitor ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă
soluţionării cauzei. Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de
judecată şi acordă cuvântul cererea de deschidere a procedurii. Debitoarea prin lichidator, solicită admiterea cererii aşa
cum a fost formulată şi deschiderea procedurii insolvenţei. Solicită numirea sa în calitate de lichidator judiciar. Instanţa
reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea formulată de către debitorul SC Jianghuai Internaţional Development SRL Bucureşti, la data de 9.08.2012,
legal timbrată, s-a solicitat declanşarea procedurii insolvenţei în forma simplificată prevăzută de Legea nr.85/2006,
respectiv constatarea stării de insolvenţă şi numirea unui lichidator judiciar în persoana practicianului C.I.I. Turcu
Aurora Veronica. În motivare se arată că prin încheierea nr.16443/3.03.2008 pronunţată de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus numirea unui lichidator în conformitate cu prevederile art.270
ind.1 din Legea nr.31/1990, în condiţiile în care societatea a fost dizolvată în condiţiile art.237 alin.7 din Legea
nr.31/1990. În îndeplinirea atribuţiilor lichidatorul desemnat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti a efectuat notificările în vederea predării actelor contabile şi a patrimoniului, precum şi pentru
depunerea declaraţiilor de creanţă, dar administratorii debitorului nu au predat actele necesare efectuării operaţiunii de
lichidare. Administratorii nu au fost găsiţi, iar societatea nu mai desfăşoară activitate la sediul declarat. Au fost trimise
notificări potenţialilor creditori bugetari şi s-a constatat că debitorul datorează creditorului Administraţia Finanţelor
Publice sector 2 suma de 36.077 lei, fiind emise somaţii de plată şi titluri executorii. Şi creditorul Direcţia de Impozite
şi Taxe Locale Bucureşti sector 2 a depus documente care atestă faptul că deţine o creanţă în valoare de 893 lei.
Lichidatorul a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.3 din Legea nr.85/2006 privind creanţa. Se solicită
deschiderea procedurii de insolvenţă şi numirea lichidatorului judiciar. În drept invocă Legea nr.85/2006, art.270 ind.1
din Legea nr.31/1990. Solicită judecarea cauzei şi în lipsă. Anexat cererii au fost depuse înscrisuri. Analizând actele şi
lucrările dosarului, tribunalul reţine că potrivit art. 26 şi 27 din Legea nr. 85/2006, procedura prevăzută de legea
menţionată se poate deschide şi la solicitarea debitorului aflat în stare de insolvenţă, iar potrivit art.270 ind.1 din Legea
nr.31/1990 în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară
deschiderea procedurii insolvenţei. Din actele dosarului se reţine că debitorul SC Jianghuai Internaţional Development
SRL se află în stare de insolvenţă, în condiţiile în care societatea, dizolvată fiind, nu a achitat o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă pretinsă de creditorul Administraţia Finanţelor Publice sector 2 de mai mult de 90 de zile, nu a fost găsit
administratorul societăţii şi nu au fost identificate bunuri aparţinând societăţii. În ceea ce priveşte datoriile, debitorul s-a
constatat că debitoarea are de achitat către Administraţia Finanţelor Publice sector 2 suma de 36.077 lei, creanţă care a
fost analizată de către lichidator, stabilind că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 pct.1 şi pct.12 din Legea
nr.85/2006 şi către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Bucureşti sector suma de 893 lei. Având în vedere îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, precum şi aspectele reţinute cu privire la starea debitoarei,
respectiv la împrejurarea că nu au fost identificate bunuri, tribunalul urmează să admită cererea debitoarei şi va
pronunţa încheierea de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă. În baza art.32 alin.2 din lege, judecătorul
sindic va desemna lichidatorul judiciar, care va efectua notificările prevăzute la art.61. În baza art.34 din legea
nr.85/2006 desemnează lichidator judiciar pe C.I.I Turcu Aurora Veronica şi va dispune acestuia să efectueze
notificările prevăzute la art.61. Desemnarea acestuia s-a făcut în baza art.11alin.1 lit.c ţinând cont de cererea formulată
în acest sens de către lichidatorul desemnat pentru debitor. Lichidatorul judiciar va întocmi un raport de activitate în
condiţiile art.59 din lege. Va obliga debitoarea să depună în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii actele
contabile şi informaţiile necesare în vederea stabilirii cauzelor stării de insolvenţă. În temeiul art.113 din lege vor fi
puse sigilii pe bunurile debitorului şi se va efectua inventarul.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art.270 ind.1 şi 2 din Legea nr.31/1990 modificată prin Legea nr.441/2006 privind societăţile comerciale,
admite cererea lichidatorului. In baza art.1, alin.2, lit.e din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea
procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Jianghuai International Development SRL cu sediul în
sector 2, Bucureşti, Aleea Sinaia, nr. 20, bl. 84B, sc.1, et. 1, ap. 5. Constată că debitorul este dizolvat de drept. În
temeiul art.107 alin.2 din lege ridica dreptul de administrare al debitorului. Numeşte în calitate de lichidator judiciar pe
C.I.I Turcu Aurora Veronica care va îndeplini atributiile prevazute de art.25 din lege, cu o remuneraţie de 500 lei
inclusiv TVA. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei. Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii să depună actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 din lege. Se interzice administratorilor
societăţii debitoare, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale/acţiunile
deţinute la aceasta şi dispune indisponibilizarea acestora în registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate
electronic. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea fără un
ordin al lichidatorului judiciar, obligaţia înştiinţării băncilor revenind lichidatorului. Stabileste termen maxim de 10 zile
de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor catre lichidator.
Dispune notificarea de catre lichidatorul judiciar a intrarii în faliment catre toti creditorii mentionati în lista depusa de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

debitor/administrator, mentionata la art.28 lit.c din lege, debitorului, oficiului registrului comerţului sau registrului
societatilor agricole, dupa caz, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are
deschise conturi şi instanţelor judecătoreşti în vederea aplicării prevederilor art.36. Fixează termenul limită pentru
depunerea creanţelor la 7.01.2013. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 28.01.2013. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 13.02.2013. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 4.02.2013. Pune în vedere lichidatorului
să întocmească raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, conform
prevederilor art.59 din lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale
societăţii debitoare, în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996. Fixează termen pentru continuarea procedurii la
14.03.2013. Definitiva. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi
22.11.2012.
Preşedinte, Grefier,
Anca Bumbuluţ Ivan Maria Denisa

2. Societatea comercială SAKURAKO & CO SRL, cod unic de înregistrare: 5246406


România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila
Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar nr. 15846/3/2012
Termen 04.06.2013 C4, ora 09.00, sala 231
Citaţie
emisă la: ziua 11 luna 04 anul 2013
Creditor
1. NR Banca Comerciala Romana SA - sector 3, Bucureşti, bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Debitor
2. NR SC Sakurako & CO SRL - sector 3, Bucureşti, str.Drumul Balta Doamnei, nr. 41-55, bl. hala K
Creditor
3. Banca Comerciala Romana SA -
4. SC Ţiriac Leasing IFN SA la sediul ales la SCA Fenechiu, Savu & Asociaţii - Bucureşti, sector 2, Turnul Eiffel, nr. 6
5. ITM Bucureşti - Bucureşti, sector 4, Radu Vodă, nr. 26-26A
6. DVBL Sector 2 -
7. DGFP Bucureşti în reprezentarea AFP Sect.3 - Bucureşti, sector 2, str.Prof.Dr.Dimitrie Gerota, nr. 13
8. Administratia Fondului pentru Mediu - Bucureşti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 294, bl. Corp A
9. D.V.B.L. sector 2 -
10. Administratia Fondului pentru Mediu - Bucureşti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 294, bl. corp A
11. Administratia Fondului pentru Mediu - Bucureşti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 294, bl. corp A
12. SC Carrefour Romania SA - cu sediul ales - Bucureşti, Bucureşti, Preciziei Business Center, bd. Preciziei nr. 1, etaj
4, sector 6
13. Boingiu Alin - Bucureşti, sector 1, Ion Câmpineanu, nr. 24, bl. 18 B, sc.1, et. 2, ap. 8
14. Ispas Milena la sediul ales - Bucureşti, sector 1, Ion Câmpineanu, nr. 24, bl. 18 B, sc.1, et. 2, ap. 8
15. Urseanu Sonia la sediul ales - Bucureşti, sector 1, Ion Câmpineanu, nr. 24, bl. 18 B, sc.1, et. 2, ap. 8
16. Urseanu Sonia - Bucureşti, sector 1, Ion Câmpineanu, nr. 24, bl. 18 B, sc.1, et. 2, ap. 8
17. Ispas Milena - Bucureşti, sector 1, Ion Câmpineanu, nr. 24, bl. 18 B, sc.1, et. 2, ap. 8
18. Boingiu Alin - Bucureşti, sector 1, Ion Câmpineanu, nr. 24, bl. 18 B, sc.1, et. 2, ap. 8
19. DGFP Bucureşti - AFP Sect.3 - Bucureşti, sector 2, str.PROF.Dr.Dimitrie Gerota, nr. 13
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 231 etaj 2 completul C 4 în ziua de 04 luna 06 anul 2013 ora 9.00 în calitate de
creditor în proces cu debitoarea SC Sakurako & Co SRL cu sediul în sector 3, Bucureşti, str. Drumul Balta Doamnei, nr.
41-55, bl. hala K, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/3261/1994, CUI 5246406. Cu
cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Cluj
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială COMPACT CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24058484
Români, Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal
Piaţa Ştefan Cel Mare nr. 1
Dosar nr.1050/1285/2012/a1
Comunicare decizie civilă nr.3376
emisă la:04.04.2013
Către,
Se comunică alăturat, copia deciziei civile nr.3376 pronunţată la data de 19.03.2013 de către Curtea de Apel Cluj în
dosar nr. privind dosarul nr. 1050/1285/2012/a1 pe debitoarea SC Compact Construct SRL Cluj Napoca str. Haţeg
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

nr.28, bl.K2, ap.31, Jud. Cluj J12/2646/2008 CUI 24058484 spre comunicare părţilor şi participanţilor la procedura
insolventei din dosarul nr.1050/1285/2012/a1 al Curţii de Apel Cluj, prin publicare în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă si pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comertului.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,
*
România, Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1050/1285/2012/a1
Decizie civilă nr. 3376/2013
Şedinţa publica de la 19 Martie 2013
Completul compus din:
Preşedinte Claudia Idriceanu
Judecător Danusia Puşcaşu
Judecător Axente-Irinel Andrei
Grefier Maria Niculina Ţâr
Pe rol, judecarea recursului declarat de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj împotriva sentinţei civile nr. 13 din 07.01.2013 pronunţată în
dosarul nr. 1090/1285/2012/a1 al Tribunalului Specializat Cluj în contradictoriu cu intimata SC Compact Construct
SRL prin Administrator Judiciar H&B Insolv SPRL, având ca obiect contestaţie 1050/1285/2012/a1 contest. la
tab.prel.dep.de DGFP. La apelul nominal, făcut în cauză se constată lipsa părţilor litigante de la dezbateri. Procedura de
citare este legal îndeplinită. Recursul promovat este scutit de plata taxelor de timbru. S-a făcut referatul cauzei ocazie cu
care se învederează instanţei că pricina se află la primul termen de judecată pentru care procedura de citare este legal
îndeplinită, părţile litigante au solicitat judecarea pricinii în lipsă. Se mai menţionează că la data de 13.03.2013 se
înregistrează din partea practicianului în insolvenţă- întâmpinare prin care se solicită respingerea recursului ca
neîntemeiat. Curtea, din oficiu, în temeiul art.1591 alin.4 din C.pr. civilă, raportat la dispoziţiile art.8 din Legea
nr.85/2006 constată că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina. Totodată, reţine cauza în
pronunţare în baza înscrisurilor aflate la dosar.
Curtea,
Prin sentinţa civilă nr. 13 din 07.01.2013 pronunţată în dosarul nr. 1090/1285/2012/a1 al Tribunalului Specializat Cluj
s-a respins contestaţia formulată de creditoarea AFP Cluj-Napoca prin DGFP Cluj împotriva tabelului preliminar al
creditorilor SC Compact Construct SRL ca neîntemeiată. Pentru a hotărî astfel judecătorul sindic a reţinut că prin
sentinţa civilă nr. 3674/08.10.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 1050/1285/2012 a fost
admisă cererea formulată de creditoarea DGFP Cluj în contradictoriu cu debitoarea SC Compact Construct SRL şi s-a
dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitoarei S-C- Compact Construct SRL,
fixându-se termenul de depunere a declaraţiilor de creanţe pentru 26 noiembrie 2012 şi termenul pentru soluţionarea
contestaţiilor şi definitivarea tabelului preliminar pentru data de 07 ianuarie 2013. Prin declaraţia de creanţă formulată
la data de 07 noiembrie 2012, creditoarea DGFP Cluj în reprezentarea AFP Cluj-Napoca a solicitat înscrierea în tabelul
de creanţe cu suma de 7.790.227 lei reprezentând creanţe bugetare neachitate la data deschiderii procedurii insolvenţei.
Anexat cererii a depus copii ale somaţiilor şi a titlurilor executorii emise în intervalul 01.05.2012-01.09.2012, precum şi
avizele iniţiale de ipotecă 11195-11226 emise în intervalul 08.05.2012-10.05.2012. Ulterior, la data de 23 noiembrie
2012 creditoarea a formulat o precizare la cererea de admitere a creanţelor bugetare prin care a arătat că solicită
înscrierea în tabelul creditorilor a societăţii debitoare cu suma totală de 8.924.997 de lei, din care suma de 6.436.053 de
lei reprezentând creanţă garantată în baza avizelor iniţiale de ipotecă nr. 11195-11226 din data de 08.05.2012-
10.05.2012. De asemenea, a solicitat înscrierea creditoarei cu creanţele fiscale care rezultă din evidenţa contabilă a
societăţii debitoare la data deschiderii procedurii insolvenţei, aşa cum rezultă din adresa f.n. din 15.10.2012 a AF.P.
Cluj-Napoca şi adresa nr. 43364/21.11.2012 emisă de Activitatea de Inspecţie Fiscală SIF. La data de 11.12.2012 a fost
afişat la uşa instanţei tabelul preliminar al creanţelor, iar la data de 17.12.2012 a fost publicat în BPI nr.
18264/17.12.2012 acest tabel preliminar al creanţelor. În privinţa caracterului garantat al creanţei în cuantum de
6.436.053 de lei invocat de creditoare, judecătorul sindic a constatat faptul că avizele de ipotecă nr. 11195-11226 emise
în intervalul 08.05.2011-10.05.2011 sunt ineficiente atât timp cât la rubrica descriere bunului ipotecat sunt menţionate
propriile creanţe fiscale ale creditoarei.
Potrivit art.3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 creanţele garantate sunt creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie
reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat faţă de
persoanele beneficiare ale garanţiilor reale. Este adevărat că potrivit noului Cod civil( art. 2389) se poate institui ipotecă
mobiliară asupra creanţelor băneşti, însă, prin raportare la dispoziţiile art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 aceste creanţe
trebuie să reprezinte bunuri aflate în patrimoniul debitorului, iar nu propriile bunuri ale creditorului constând în dreptul
de creanţă asupra sumei de bani cu care s-a înscris la masa credală, întrucât până la urmă scopul unei garanţii este
asigurarea realizării creanţei băneşti prin valorificarea bunului asupra căruia se constituie acea garanţie. În speţă,
creditoarea nu a individualizat nici un fel de bun aflat în patrimoniul debitoarei, astfel că avizele iniţiale de ipotecă de
care se prevalează sunt lipsite de eficienţă juridică( forme fără fond) şi, deci, nu le poate folosi în justificarea
caracterului garantat al creanţei sale. Cât priveşte al doilea motiv invocat de debitoare, respectiv menţionarea
caracterului provizoriu al creanţei în cuantum de 1.134.770 de lei, judecătorul sindic a constatat ca fiind neîntemeiat şi
acest argument. Potrivit deciziei de impunere nr. 1731/20.11.2012, precum şi a raportului de inspecţie fiscală F-CJ 1188
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

din 20.11.2012 s-a constatat faptul că debitoarea SC Compact Construct SRL datorează creditoarei în intervalul
01.08.2011-08.10.2012 suma de 1.134.770 de lei, însă actul administrativ-fiscal pot fi atacate cu contestaţie în termen
de 30 zile de la comunicare. Creditoarea nu a depus la dosar dovada comunicării către debitoare a acestor acte
administrativ-fiscale, astfel că în mod rezonabil a dispus administratorul judiciar înscrierea creanţei cu titlu provizoriu
până la rămânerea irevocabilă a acestor acte fiscale, ţinând cont de faptul că decizia de impunere este un titlu de creanţă,
nu un titlu executoriu, astfel încât existenţa acestei creanţe depinde fie de expirarea termenului pentru declararea căilor
de atac, fie de respingerea în mod irevocabil a contestaţiilor astfel declarate de debitoare, creditoarea nefăcând dovada
nici uneia dintre aceste ipoteze.
Faţă de considerentele de mai sus, în temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic a respins ca neîntemeiată
contestaţia formulată de creditoarea AFP Cluj-Napoca prin DGFP Cluj împotriva tabelului preliminar al creditorilor SC
Compact Construct SRL Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a
Municipiului Cluj Napoca prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj solicitând admiterea recursului,
modificarea sentinţei civile în sensul admiterii contestaţiei formulate de recurentă şi înscrierea creanţei în tabelul de
creanţe aşa cum a solicitat prin cererea formulata. În motivarea recursului, recurenta a arătat că prin sentinţa civila nr.
13/07.01.2013 judecătorul sindic a respins contestaţia formulata de instituţia recurentă împotriva tabelului de creanţe.
Apreciază sentinţa civila nr. 13/07.01.2013 ca fiind netemeinică şi nelegală. Prin cererea de admitere a creanţei
formulata în dosarul Tribunalului Specializat Cluj nr. 1050/1285/2012 a solicitat înscrierea în tabelul creanţelor
debitoarei cu suma totala de 8924997 lei din care suma de 6463053 lei creanţa garantata în baza avizelor iniţiale de
ipoteca nr. 11195-11226 din data de 08.05.2012- 10.05.2012. În tabelul preliminar de creanţe al debitoarei
administratorul judiciar a procedat la înscrierea creanţei declarate ca şi creanţa bugetara, din care suma de 1134770 lei
cu titlu provizoriu pana la expirarea termenului legal de formulare a contestaţiei împotriva raportului de inspecţie fiscala
nr. F-CJ 1181/20.11.2012 şi a deciziei de impunere emisa în urma întocmirii acestuia. În notificarea comunicata
creditorului fiscal, administratorul judiciar motivează înscrierea ca şi creanţa bugetara negarantata, întrucât nu au fost
identificate în arhiva electronica de garanţii înscrieri privitoare la instituirea vreunui sechestru asupra unor bunuri din
averea debitoarei de către instituţia recurentă.
Caracterul provizoriu al creanţei, în opinia administratorului judiciar este dat de faptul ca suma de 1134770 lei ar putea
fi contestata de către debitoare. Consideră că măsura luată de către administratorul judiciar prin înscrierea sumei de
8924997 lei ca şi creanţa bugetara negarantata din care suma de 1134770 lei ca şi creanţa provizorie este nelegala.
Astfel, la data întocmirii tabelului preliminar al creanţelor creanţa în suma de 1134770 lei nu era contestata, aşa încât
aceasta nu poate fi înscrisa în tabelul creanţelor provizoriu. De asemenea, chiar şi în cazul în care aceasta creanţa ar fi
contestata, contestaţia formulata nu suspenda executarea actului administrativ fiscal, care reprezintă titlu de creanţa,
atâta timp cât aceasta nu a fost dispusa expres în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare, aşa încât creanţa declarata de către instituţia recurentă nu poate avea caracter provizoriu. Măsura
dispusa de administratorul judiciar de neînscriere a creanţei în cuantum de 6.436.053 lei ca şi creanţa garantata este
nelegala. Art. 121 din Legea nr. 85/2006 prevede distribuirea sumelor obţinute din vânzarea bunurilor din averea
debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie
de orice fel şi având în vedere Avizele iniţiale de ipoteca nr. 11195-11226 din data de 08.05.2012- 10.05.2012 înscrise
în Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare, prin care conform art. 89 cap. 7 din Legea nr. 99/1999, Creditorii
privilegiaţi, inclusiv statul şi unităţile administrative - teritoriale, pentru creanţele provenite din impozite, taxe, amenzi
şi din alte sume ce reprezintă venituri publice, pot avea prioritate fata de un creditor cu garanţie reala, numai daca si-au
înscris creanţa la arhiva sau după caz, documentele de publicitate imobiliară, înaintea înscrierii unei astfel de garanţii de
către creditorul garantat.” În drept a invocat art. 304 pct.9 C. proc. civ., art. 3041 precum şi cele ale actelor normative la
care a făcut referire în text. Analizând recursul formulat din prisma motivelor de recurs şi a apărărilor formulate şi
având în vedere prevederile art.304, 3041 Curtea reţine următoarele:
Creditoarea recurentă AFP Cluj-Napoca reprezentată prin DGFP Cluj prin cererea de admitere a creanţei a solicitat
înscrierea în tabelul creanţelor debitoarei cu suma totală de 8.924.997 lei din care suma de 6.463.053 lei creanţă
garantată în baza avizelor iniţiale de ipotecă nr.11195-11226 din data de 08.05.2012- 10.05.2012. În tabelul preliminar
de creanţe al debitoarei administratorul judiciar a procedat la înscrierea creanţei declarate ca şi creanţă bugetară, din
care suma de 1.134.770 lei cu titlu provizoriu până la expirarea termenului legal de formulare a contestaţiei împotriva
raportului de inspecţie fiscală încheiat la data de 20.11.2012 şi a deciziei de impunere emisă în urma întocmirii acestuia.
În notificarea comunicată creditorului fiscal, în speţă recurentei, administratorul judiciar a motivat înscrierea ca şi
creanţă bugetară negarantată datorită faptului că nu au fost identificate în Arhiva Electronică de Garanţii înscrieri
privitoare la instituirea vreunui sechestru asupra unor bunuri din averea debitoarei de către acest creditor. Caracterul
provizoriu al creanţei, în opinia administratorului judiciar şi mai apoi a judecătorului sindic este dat de faptul că suma
de 1.134.770 lei ar putea fi contestată de către debitoare. Prin contestaţia formulată de recurentă s-a arătat că măsura
adoptată de administratorul judiciar şi validată de judecătorul sindic prin înscrierea sumei de 8.924.997 lei ca şi creanţă
bugetară negarantată din care suma de 1.134.770 lei ca şi creanţă provizorie este nelegală.
Recursul formulat de creditorul bugetar este întemeiat dosar în parte respectiv în ceea ce priveşte înscrierea ca şi creanţă
provizorie a sumei de 1.134.770 lei din totalul creanţei de 8.924.997 lei, fiind însă corectă soluţia în ceea ce priveşte
înscrierea acestei creanţă ca şi o creanţă bugetară negarantată. Astfel, la data întocmirii tabelului preliminar al
creanţelor, creanţa în sumă de 1.134.770 lei stabilită prin decizia de impunere în urma raportului de inspecţie fiscală nr.
F –CJ 1181/20.11.2012 nu era contestată, aşa încât aceasta nu poate fi înscrisă în tabelul creanţelor provizoriu. De
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

asemenea, chiar şi în cazul în care accesată creanţă ar fi contestată, contestaţia formulată nu suspendă executarea actului
administrativ fiscal, care reprezintă titlu de creanţă, atâta timp cât aceasta nu a fost dispusă în mod expres în temeiul
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare, aşa încât creanţa declarată de către creditorul
bugetar nu poate avea caracter provizoriu. În ceea ce priveşte neînscrierea creanţelor în cuantum de 6.436.053 lei ca şi
creanţă garantată soluţia judecătorului sindic este legală şi temeinică. În justificarea naturii garantate a creanţei
creditorul a invocat înscrierile în Arhiva Electronică de Garanţii Reale în baza avizelor iniţiale de ipotecă nr.11195-
111226 /08.05.2012-20.05.2012, în cuantum total de 6.436.053 lei. Este de menţionat faptul că nu au fost identificate în
Arhiva Electronică de Garanţii înscrieri privitoare la instituirea vreunui sechestru asupra bunurilor mobile din averea
debitoarei de către AFP Cluj-Napoca, motiv pentru care garanţia invocată nu a fost reţinută de către judecătorul sindic.
De altfel, nici creditoarea nu a făcut referire la vreun proces-verbal de sechestru prin cererea de admitere a creanţelor
fiscale, prin precizare sau prin recurs. Este adevărat că s-a procedat la înscrierea unor creanţe fiscale în Arhiva
Electronică de Garanţii, însă este vorba de simple înscrieri ale unor sume, în care nu se menţionează faptul că acestea ar
fi garantate cu bunuri mobile din patrimoniul debitoarei, care sunt aceste bunuri şi datele de identificare. Potrivit art. 3
pct. 9 din Legea nr. 85/2006 creanţele garantate sunt Creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra
bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garanta faţă de persoanele
beneficiare ale garanţiilor reale”. Pe de altă parte art. 151 alin.(8 din Codul de procedură fiscală prevede că prin
sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport
cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevăzut dreptului comun. În acelaşi timp în conf. cu art.
154 alin.6 şi 7 din Codul de procedură fiscală sechestrul înfiinţat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală iar
dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă în sensul
prevederilor dreptului comun.
Aşa fiind, însă Curtea constată că, în speţă creditorul recurent nu a făcut dovada instituirii unui sechestru asupra unor
mobile sau imobile aflate în patrimoniul debitoarei, situaţie în care înscrierile în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare în baza avizelor de ipotecă, sunt lipsite de conţinut. Cât priveşte critica de nelegalitate privind aplicarea disp.
art. 121 din Legea nr. 85/2006 coroborată cu disp. art. 98 din Legea nr. 99/1999, Curtea retine că aceste dispoziţii legale
fac referire doar la ordinea de prioritate a distribuiri sumelor încasate în urma valorificării unor bunuri aduse în garanţie.
În speţa dedusă judecăţii nu au nici o relevanţă câtă vreme în tabelul preliminar nu au fost declarate şi înscrise alte
creanţe în categoria creanţelor garantate. Pentru toate aceste considerente, în temeiul disp. art. 312 alin.1 C. proc. civ.
Curtea va admite recursul declarat de AFP Cluj-Napoca constatând incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct.
9 C. proc. civ. aşa încât hotărârea primei instanţe urmează a fi modificată în sensul admiterii în parte a contestaţiei
formulată de AFP Cluj-Napoca prin DGFP Cluj şi înscrierea în tabelul de creanţe al debitoarei a creanţei acesteia în
sumă de 8.924.997 lei cu titlu de creanţă bugetară, fără menţiune provizorie sau garantată.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Admite recursul declarat de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca împotriva sentinţei civile
nr.13 din 7.01.2013 pronunţată în dosarul nr. 1050/1285/2012/a1 al Tribunalului Specializat Cluj pe care o modifică în
sensul că admite în parte contestaţia formulată de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj şi dispune înscrierea în tabelul de creanţe al debitoarei SC
Compact Construct SRL a creanţei Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca reprezentată prin
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj a sumei de 8.924.997 lei cu titlu de creanţă bugetară, fără
menţiunea provizorie sau garantată. Decizia este irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 19.03.2013.
Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,
Claudia Idriceanu Danusia Puşcaşu Axente-Irinel Andrei Maria Niculina Ţâr

2. Societatea comercială ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6466205
România, Tribunalul Specializat Cluj
Str. Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr. 1549/1285/2012
Termen: 17 Iunie 2013
Citaţie
emisă la: 18.04.2013
Creditor
1. Nr SC Papelectric SRL - Galati, str. Victor Valcovici, Cartier Micro 19, Statia Rr, nr. 1, Judeţ Galaţi
Notă: - veți face dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 4 lei şi timbre judiciare de 0, 3 lei,
aferenta cererii de repunere în termen, sub sancțiunea anularii acesteia.
2. Nr SC Eximbank SA - sector 5, Bucureşti, Splaiul Independetei, nr. 15
Notă: - veți face dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 4 lei şi timbre judiciare de 0, 3 lei,
aferenta cererii de repunere în termen, sub sancțiunea anularii acesteia.
Sunt chemați în această instanţă, camera Sala 249, în ziua de 17 iunie 2013, ora 12:00, în proces cu SC Electro Daniella
Impex SRL, prin administrator judiciar Casa De Insolventa Transilvania SPRL
În caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.
Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

3. Societatea comercială TAILIAN SRL, cod unic de înregistrare: 23974718


Romania, Tribunalul Specializat Cluj
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4
Dosar nr. 1241/1285/2012
Comunicare sentinţă civilă nr. 510/2013
Către,
Creditor
Nr Societatea Română de Televiziune -
Debitor
Nr SC Tailan SRL la sediul procesual ales - Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 22, ap. 3 B-d, Judeţ Cluj
Nr SC Tailan SRL prin lichidator judiciar CII Terpe Maria Cristina - Dej, str. IP Reteganu, nr. 1, bl. H, ap. 33, Judeţ
Cluj
ORC Cluj - Cluj Napoca, Iașilor, nr. 24, judeţ Cluj
DGFP Cluj - Cluj Napoca, P-ta A. Iancu, nr. 19, judeţ Cluj
Curtea de Apel Cluj - Cluj Napoca, judeţ Cluj
Tribunalul Cluj - Cluj Napoca, judeţ Cluj
Judecătoria Cluj Napoca - Cluj Napoca, judeţ Cluj
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj, Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146
Se comunică alăturat, copia Sentinţei civile nr. 510/2013 pronunţată la data de 20.02.2013 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr. 1241/1285/2012, privind pe debitoarea SC Tailian SRL, spre comunicare participanţilor la
procedura insolventei din dosarul mentionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă si spre efectuarea
menţiunilor în Registrul Comertului.
Grefier,
Felicia Brişan
*
România, Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. 1241/1285/2012
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentinţa Civilă nr. 510/2013
Şedinţa publică din data de 20.02.2013
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic – Flavius Iancu Moţu
Grefier – Felicia Brişan
Pe rol fiind examinarea stadiului procedurii falimentului debitoarei SC Tailian SRL, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006. La apelul nominal se prezintă reprezentanta lichidatorului judiciar al debitoarei, d-na practician în
insolvenţă Terpe Maria Cristina, lipsind creditorii. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei,
constatându-se că lichidatorul judiciar a depus la dosar în data de 20.11.2012, tabelul definitiv de creanţe al debitoarei şi
dovada afişării acestui tabel la uşa instanţei iar în data de 04.02.2013 a înregistrat la dosar atât în formă scrisă cât şi pe
suport electronic, cerere privind închiderea procedurii, însoţită de acte anexe. Reprezentanta lichidatorului judiciar
depune la dosar dovada comunicării către creditorul Societatea Română de Televiziune si a publicării în BPI nr.
2124/05.02.2013 a cererii privind închiderea procedurii, decontul de onorariu si nota de cheltuieli si susţine cererea
privind închiderea procedurii astfel cum a fost formulată. Solicită admiterea cererii şi în temeiul dispoziţiilor art. 131
din Legea nr. 85/2006, închiderea procedurii falimentului debitoarei, radierea debitoarei din evidenţele ORC Cluj,
descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri si responsabilităţi privind procedura şi încuviinţarea onorariului în cuantum
de 3.000 lei + TVA si a cheltuielilor de lichidare avansate, în sumă de 4,90 lei. Judecătorul sindic reţine cauza în
pronunţare asupra propunerii de închidere a procedurii.
Judecătorul sindic,
Deliberând, reţine că, prin cererea înregistrată la data de 4 februarie 2013, lichidatorul judiciar CII Terpe Maria Cristina
a solicitat închiderea procedurii insolventei debitoarei SC Tailian SRL, radierea debitoarei din evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, descărcarea lichidatorului de îndatoriri şi responsabilităţi si
încuviinţarea cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar. În motivare, lichidatorul judiciar a arătat
că a notificat deschiderea procedurii de insolvenţă în BPI nr. 11839/29.08.2012 şi în ziarul Monitorul de Cluj” din data
de 28.08.2012, precizând termenele de depunere a declaraţiilor de creanţă, de întocmire a tabelului preliminar, de
contestare a tabelului preliminar si pentru judecarea eventualelor contestaţii. Totodată, a fost notificată debitoarea la
sediul declarat la registrul comerţului, solicitându-i-se predarea actelor prevăzute la art. 28 alin. 1 din Legea nr.
85/2006. În urma notificării, administratorul statutar al debitoarei i-a predat lichidatorului judiciar documentele
contabile ale societăţii. în urma analizării documentelor predate a fost întocmit raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au determinat insolvenţa debitoarei, în cuprinsul căruia s-a arătat că nu au fost identificate elemente de răspundere
care ar fi dus la formularea unei cereri de antrenare a răspunderii împotriva administratorului statutar. În urma depunerii
declaraţiilor de creanţă lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor, care a fost afişat
la uşa instanţei la data de 09.10.2012 si publicat în BPI nr.14082/12.10.2012. întrucât nu au fost formulate contestaţii
împotriva tabelului preliminar acesta a fost definitivat, tabelul definitiv fiind afişat la uşa instanţei la data de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

20.11.2012, cuprinzând creanţa creditoarei Societatea Română de Televiziune în cuantum de 454 lei. Având în vedere
că debitoarea nu deţine nici un bun în patrimoniu, fapt confirmat de Municipiul Cluj-Napoca prin adresa
nr.264111/496/29.08.2012 şi nici o sumă de bani si unicul creditor implicat în procedură nu s-a oferit să avanseze
sumele necesare continuării procedurii, lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii. Analizând
cererea formulată de lichidatorul judiciar, judecătorul sindic reţine următoarele:
Derularea procedurii insolventei a avut loc sub supravegherea lichidatorului judiciar şi sub controlul judecătoresc al
judecătorului sindic. În cadrul procedurii, lichidatorul a constatat că debitoarea nu deţine nici un fel de bunuri care, în
urma valorificării, ar fi putut conduce la îndestularea creditorilor ale căror creanţe au fost înscrise în tabelul definitiv al
creanţelor. În consecinţă, având în vedere cele arătate, lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii insolventei
întemeiat pe disp. art. 131 din Legea nr. 85/2006. Potrivit art. 131 din Legea nr. 85/2006 în orice stadiu al procedurii
prevăzute de această lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitoarei ori că acestea sunt insuficiente
pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare,
judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii prin care se va dispune şi radierea debitorului din registru în
care este înmatriculat. Analizând cele învederate de lichidatorul judiciar cu privire la situaţia averii debitoarei, prin
prisma dispoziţiilor sus evocate, judecătorul sindic constată că aceste dispoziţii sunt pe deplin incidente, în averea
debitoarei nefiind nici un fel de bunuri de valorificat pentru îndestularea creditorilor şi nici un creditor nu s-a oferit să
avanseze vreo sumă de bani pentru continuarea procedurii insolvenţei. Ca atare, judecătorul sindic constată că în cauză
sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 131 din Legea nr. 85/2006 pentru închiderea procedurii insolvenţei, în
condiţiile în care nu există nici un fel de bunuri de valorificat si nici unul din creditori nu a arătat că înţelege să
avanseze suma pentru o eventuală continuare a procedurii, astfel încât cererea lichidatorului urmează a fi încuviinţată,
urmând să se dispună închiderea procedurii, iar în temeiul disp. art. 135 si 136 din acelaşi act normativ, să se dispună şi
notificarea prezentei hotărâri DGFP Cluj şi ORC de pe lângă Tribunalul Cluj, precum si descărcarea lichidatorului de
îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 4 alin.4 din Legea nr. 85/2006, se va încuviinţa onorariul lichidatorului
judiciar în cuantum de 3.000 lei + TVA = 3.720 lei, precum şi cheltuielile de lichidare avansate de CII Terpe Maria
Cristina, în cuantum de 4,90 lei, care urmează a fi achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr.
85/2006.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea lichidatorului judiciar CII Terpe Maria Cristina, formulată în cadrul procedurii insolventei debitoarei SC
Tailian SRL, CUI 23974718, J12/2397/2008, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr.1-3, bl.C.1, ap.100, jud.Cluj şi,
în consecinţă:
Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Tailian SRL în condiţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006.
Dispune radierea debitoarei SC Tailian SRL din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Cluj. Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Cluj şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. Încuviinţează onorariul lichidatorului judiciar CII Terpe Maria
Cristina, în cuantum de 3.000 lei + TVA = 3.720 lei, precum şi cheltuielile de lichidare avansate de CII Terpe Maria
Cristina în cuantum de 4,90 lei, care urmează a fi achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr.
85/2006. Descarcă lichidatorul judiciar de îndatoriri şi responsabilităţi. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20 februarie 2013.
Judecător sindic, Grefier,
Flavius Iancu Moţu Felicia Brişan

Județul Dâmboviţa
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MAXIM MEDIA B&G SRL, cod unic de înregistrare: 18897015
România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal
Calea Bucureşti, nr. 3
Dosar 7874/120/2012
Citaţie
emisă la: ziua 11 luna 04 anul 2013
Către,
Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa Sediul social Târgovişte, str. Plt Ditescu Stan, nr. 1, judeţul Dâmboviţa,
Creditori
Banca Transilvania SA Cluj-Sucursala Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, str. Revoluţiei, bl. C6, judeţ Dâmboviţa,
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA-IFN cu sediul în Bucureşti, str.
Ştefan Iulian, nr. 38, sector 1,
SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA cu sediul în Bucureşti, str. Ghetarilor, nr. 23-25, parter, etaj 1,2,4, sector 1
Sunt chemaţi la această instanţă, camera faliment, completul S2, în ziua de 11, luna 06, anul 2013, ora 9, în calitate de
creditori, în proces cu debitoarea SC Maxim Media B&G SRL cu sediul în comuna Răzvad, str. Gării, nr. 21, judeţ
Dâmboviţa Cod de identificare fiscală 18897015, număr de ordine în registrul comerţului J15/784/2006, pentru Legea
85/2006
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

Județul Galaţi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AGRIROM IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 10478330
Dosar nr. 1977/121/2013
Debitor SC Agrirom Impex SRL
Notificare deschidere procedură a insolvenţei
Nr ieșire: 5580/16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1977/121/2013, aflat pe rolul Tribunalului Galați.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Brăilei nr. 153, cod 800319, mun. Galaţi, jud. Galaţi; Număr de telefon:
0236/460331; Fax: 0236/460331.
3.1. Debitor: SC Agrirom Impex SRL Cod de identificare fiscală RO10478330. Număr de ordine în registrul
comerţului: J17/394/1998. sediul social în Municipiul Galaţi, Strada Ștefan cel Mare nr. 2, birou nr. 7, județul Galaţi.
3.2. Administrator special:
4.Creditor: BRD – Groupe Societe Generale SA București
Adresă: bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Cod Poștal 011171, București.
5.Administrator judiciar: Casa de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL cu sediul în Turturelelor nr. 11A, etaj
4, sector 3, București, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: 0401/2009, cod de înregistrare
fiscală nr. RO26171764 prin manager de caz Georgeta Varian, tel. 0213 266 014, e-mail: Bucureşti@citr.ro .
6.Subscrisa, Casa de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului
SC Agrirom Impex SRL, prin Sentința Civilă nr. 151 pronunţată la data de 22.03.2013, în Dosarul nr. 1977/121/2013,
aflat pe rolul Tribunalului Galați, în temeiul art. 61 alin (1) şi art. 62 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei,
notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Agrirom Impex SRL, prin Sentința Civilă nr. 151
pronunţată la data de 22.03.2013, în Dosarul nr. 1977/121/2013, aflat pe rolul Tribunalului Galați
7.1. Debitorul SC Agrirom Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Agrirom Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 30.04.2013. Declaraţia de creanţă se va depune într-un exemplar,
însoţită de înscrisurile doveditoare ale creanţei şi exemplarul original al dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi
timbrul judiciar la Tribunalul Galați. Menționăm faptul că cel de-al doilea exemplar, însoţit de toate înscrisurile
doveditoare ale creanţei şi copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, urmând a fi comunicat
administratorului judiciar la adresa Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3, București. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită de depunere, de către creditori, a
opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 15 zile de la notificare, iar termenul pentru soluţionarea
opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2013. Termenul
de definitivare al tabelului de creanţe este data de 04.06.2013.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar Casa de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL, în Phoenicia Business Center, str. Turturelelor nr.
11A, sector 3, având ca ordine de zi:
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii;
2. Prezentarea activului şi pasivului societăţii debitoare;
3. Desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului;
4. Prezentarea concluziilor raportului privind cauzele şi împrejurările care au stat la baza încetării de plăţi;
5. Confirmarea administratorului judiciar Casa de Insolvență Transilvania;
3. Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar;
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la
Tribunalul Galați „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din
Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele
justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei
şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar şi transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul
pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că un exemplar al cererii
şi înscrisurilor doveditoare se va comunica şi administratorului judiciar în mod direct, prin poştă. În cazul în care se
solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii
modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate după
data de 22.03.2013, fiind aplicabile dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 85/2006. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi
consultate la arhiva Tribunalului Galați. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanţei
secţiunea „Informaţii de interes public”.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura
insolvenţei).
În conformitate cu prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2006, constituie infracţiune „Fapta persoanei care, în nume
propriu sau prin persoane interpuse, solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii
debitorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”
București 16.04.2012
Casa de Insolvență Transilvania Filiala București SPRL
Partner Georgeta Varian

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială AUTO SIV COMPLEX SRL, cod unic de înregistrare: 26080240
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 5472/97/2012
Termen la 23.04.2013
Citaţie,
Emisă la: ziua 18, luna 04, anul 2013
DGFP Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643, este
chemat la această instanţă, complet 1, în ziua de 23, luna 04, anul 2013, cam. 119, ora 10, în calitate de creditor în
proces cu debitoarea SC Auto Siv Complex SRL, cu sediul în Călan, Aleea Şcolii, bl. 25, sc. A, ap. 3, jud. Hunedoara,
cod de identificare fiscală 26080240, nr. de ordine în registrul comerţului J20/992/2009 prin lichidator judiciar Insol Re
IPURL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 103, bl. C2, ap. 44, jud. Hunedoara, nr. de ordine în Registrul
Societăţile Profesionale de Insolvenţă RSP 0191, pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Iaşi
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială MIHCONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 17518784
Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Cristian Anca Liana, nr. de ordine în tabloul U.N.P.I.R. 1B2328, CIF
23443392, atribut fiscal RO, Iaşi, str. Aleea Valea Adâncă nr.32, jud. Iaşi, tel. 0748216992; fax 0232/217260
Debitoare: SC Mihconstruct SRL (societate în insolvenţă/ în insolvency/ en procedure collective)
Dosar nr. 13422/99/2011 (nr.în format vechi 669/2011)
Notificare
Nr.541/08.04.2013
În temeiul art. 33 alin.(6 din Legea nr.85/2006, vă notificăm deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC
Mihconstruct SRL, CUI 17518784, nr.înregistrare O.N.R.C. J22/1151/2005, cu sediul în Sat Moţca, Comuna Moţca,
Jud. Iaşi, prin sentinţa civilă nr.504/S/26.03.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ-Judecător-sindic.
Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus şi numirea provizorie în calitate de administrator judiciar a C.I.P.I Cristian Anca Liana,
cu sediul social în municipiul Iaşi, str. Aleea Valea Adâncă nr.32, jud. Iaşi, număr de ordine în tabloul U.N.P.I.R.
1B2328.
Pe această cale, vă facem cunoscute următoarele: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor
este 10.05.2013; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor este 30.05.2013;
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor este de 5 zile de la data publicării lui,
în Buletinul Procedurilor în Insolvenţă;
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor și definitivarea tabelului
creanțelor este 17.09.2013 ora 9.00;
Fixează data primei şedinţe a Adunării Creditorilor în ziua de 07.06.2013 ora 12.30, la sediul Tribunalului Iaşi din str.
N.Gane nr.20A. Vă rugăm să vă înregistraţi cererea de creanţă (în măsura în care aveţi o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă faţă de averea debitoarei) în 2 exemplare până la data de 10.05.2013.
Declaraţia de creanţă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de art.65 din Legea 85/2006; astfel cererea trebuie să
cuprindă: denumirea firmei (instituţiei), sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la
eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale
actelor de constituire de garanţii.
Depunerea declaraţiilor de creanţă se va face astfel:
Un exemplar la dosarul cauzei (dosar nr.13422/99/2011) aflat la Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ-Judecător-sindic, str. N.Gane nr.20A, însoţit de taxa judiciară de timbru în valoare de 120 lei şi timbru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

judiciar conform O.G. 32/1995;


Un exemplar la sediul administratorului judiciar din str. Aleea Valea Adâncă nr.32, Mun. Iaşi, Jud. Iaşi, însoţit de
dovada achitării taxei de timbru de 120 lei şi a timbrului judiciar (copie xerox).
Vă atragem atenţia că, în eventualitatea în care se depăşeşte termenul fixat pentru declararea creanţelor, veţi fi decăzut
din drepturile prevăzute de dispoziţiile art.76 alin.(1 din Legea 85/2006. De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 36
din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
Administrator judiciar, C.I.P.I. Cristian Anca Liana,
economist, Cristian Anca Liana

Județul Maramureş
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială LTM EVOLUTION SRL, cod unic de înregistrare: 21356206
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC LTM Evolution SRL
Nr. 822, Data10.04.2013
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 3305/100/2009, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Emil Costin.
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-13,00.
3. Debitor: SC LTM Evolution SRL, CIF:21356206, cu sediul în Baia Mare, str. Gării, nr.29, sc. A, et. 1, ap.7, jud.
Maramureş, Nr. de ordine în registrul comerţului: J24/2018/2008.
4.Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramureş, nr. înregistrare RFO II-0135, tel. 0362802750, tel/fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentată prin Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC LTM Evolution SRL, conform
Sentinţei civile nr.4006/20.10.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.3305/100/2009, în temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei modificată, comunică: Raport privind procedura de faliment.
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC LTM Evolution SRL
Referitor la tranzacţia privind litigiul aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti între SC LTM Evolution SRL-în faliment în
calitate de reclamant şi SC AD Auto Total SRL din Bucureşti, în calitate de pârât:
Aşa după cum s-a arătat în raportul de activitate având nr. 644/13.03.2013, întocmit de către lichidatorul judiciar, depus
la Tribunalul Maramureş la data de 14.03.2013 şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă 5730/02.04.2013,
creditorii debitorului falit SC LTM Evolution SRL au hotărât aprobarea ofertei de stingere a acestui litigiu prin plata de
către SC AD Auto Total SRL către SC LTM Evolution SRL-în faliment a sumei de 123.000,00 lei. Procesul-verbal din
data de 18.02.2013 al şedinţei adunării creditorilor SC LTM Evolution SRL-în faliment a fost depus la prezentul dosar
la data de 20.02.2013, împreună cu înscrisurile prin care creditorii şi-au exprimat votul.
Menţionăm că împotriva raportului de activitate având nr. 644/13.03.2013 şi a procesului-verbal anterior menţionat, nu
au fost formulate contestaţii.
În consecinţă, părţile au semnat contractul de tranzacţie din data de 09.04.2013, contract anexat (în copie certificată
pentru conformitate) prezentului raport de activitate.
În aceste condiţii, în temeiul dispoziţiilor art. 25, litera j) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicităm
judecătorului sindic să dispună prin încheiere confirmarea contractului de tranzacţie încheiat între SC LTM Evolution
SRL-în faliment, cu sediul în Baia Mare, str. Gării, nr. 29/7, jud. Maramureş, având număr de înregistrare la Registrul
Comerţului J24/2018/2008, CUI 21356206, prin lichidator judiciar Pareto Grup IPURL, cu sediul în Baia Mare, Bd.
Bucureşti, nr. 25, etaj I, nr. înreg. UNPIR RFO II-0135, CUI RO21101377, pe de o parte şi SC AD Auto Total SRL, cu
sediul în Bucureşti, str. Tincani, nr. 8, bloc Z18, scara A, etaj 10, ap. 66, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/29340/1994, având CUI RO6844726, reprezentată prin administrator Staicu Mihai Alexandru, pe de altă
parte, contract de tranzacţie încheiat la data de 09.04.2013, în conformitate cu prevederile căruia SC AD Auto Total
SRL se obligă să achite către SC LTM Evolution SRL-în faliment suma de 123.000,00 RON în termen de 5 zile
lucrătoare de la data primirii copiei încheierii prin care judecătorul sindic a confirmat tranzacţia.
Potrivit prevederilor acestui contract de tranzacţie, după efectuarea acestei plăţi, SC LTM Evolution SRL-în faliment
urmează ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumei de 123.000,00 lei să depună la Tribunalul Bucureşti
cerere de renunţare la judecată în dosarul nr. 55699/3/2011.
Menţionăm că termenul de judecată stabilit la Tribunalul Bucureşti este 31.05.2013.
În cazul în care litigiul nu va stins conform prevederilor tranzacţiei anterior prezentate, părţile înţeleg să continue
procedura de judecată în cadrul dosarului nr. 55699/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti.
Întrucât:
- creditorii SC LTM Evolution SRL legal convocaţi în şedinţa adunării creditorilor din data de 18.02.2013 au hotărât
aprobarea ofertei de tranzacţie formulate de către SC AD Auto Total SRL de stingere a litigiului dintre părţi prin plata
către SC LTM Evolution SRL-în faliment a sumei de 123.000,00 Ron;

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

- nu s-au formulat contestaţii împotriva procesului-verbal al şedinţei adunării creditorilor SC LTM Evolution SRL din
data de 18.02.2013;
- nu s-au formulat contestaţii împotriva rapoartelor de activitate întocmite de către lichidatorul judiciar prin intermediul
cărora a fost prezentată situaţia privind derularea acestei tranzacţii (nr.1031/22.05.2012, nr.1862/04.09.2012,
2563/26.11.2012, 644/13.03.2013);
- dispoziţiile incidente art. 25, litera j) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei impun confirmarea de către
judecătorul sindic a tranzacţiei,
solicităm judecătorului sindic să dispună prin încheiere confirmarea tranzacţiei sus-menţionate, urmând a se proceda în
continuare la efectuarea actelor necesare realizării prevederilor contractului de tranzacţie.
Anexăm prezentului raport de activitate:
- Adresa nr. 480/20.02.2013 împreună cu procesul-verbal al şedinţei adunării creditorilor SC LTM Evolution SRL-în
faliment, din data de 18.02.2013, (depus la dosarul cauzei la data de 20.02.2013 împreună cu înscrisurile prin care
creditorii şi-au exprimat votul);
- contractul de tranzacţie încheiat la data de 09.04.2013 între SC LTM Evolution SRL-în faliment prin lichidatorul
judiciar Pareto Grup IPURL şi SC AD Auto Total SRL;
- situaţia publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a rapoartelor de activitate şi a convocării adunării
creditorilor;
- extrase BPI nr. 5730/02.04.2013 (raport de activitate nr. 644/13.03.2013) şi BPI nr. 2392/08.02.2013 (convocator nr.
365/06.02.2013).
Lichidator judiciar, Pareto Grup IPURL
Asociat Coordonator: Iancu Liana Gabriela

Județul Vâlcea
Sectiunea I - Comercianti
1. Societatea comercială HOME RELAX SRL, cod unic de înregistrare: 27060357
Notificare deschidere procedură simplificate a falimentului
Nr. 1675 din 12.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2992/90/2013, Tribunalul Vâlcea, Secţia comercială, Judecător sindic Sorinel
Petria
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, Rm.Vâlcea programul arhivei: 9.00
– 14.00, nr. telefon: 0250739120
3.Debitor: SC Home Relax SRL cu sediul social în Rm-Valcea, str. G-ral Magheru nr. 4, bl. V3, sc.A, Ap.10, judeţul
Vâlcea, cod de identificare fiscală RO-27060357, număr de ordine în registrul comerţului J38/207/2010
4.Creditori: DGFP Vâlcea, str. Gen. Magheru nr.17, CUI 2540783, jud. Vâlcea,
5.Lichidator judiciar -Cabinet individual de insolventa Ştefănescu Vasile, cu sediul profesional în Rm.Vâlcea, str.
Tineretului, nr.7, Bl.A11/1, Sc.A, Ap.9, judeţul Vâlcea, înscris în tabloul practicienilor de insolventa sub
nr.1B1882/2001, telefon/fax: 0350 808201.
6. Cabinet individual de insolventa Ştefănescu Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Home Relax
SRL Rm-Valcea, conform Sentintei nr. 2126/01.04.2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Camera de consiliu, în
dosarul nr. 2992/90/2013, în temeiul art. 61, alin (1) şi (2) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei,
coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin (1) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Home Relax SRL Rm-Valcea prin
Sentinta nr. 2126/01.04.2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Camera de consiliu, în dosarul nr. 2992/90/2013.
7.1. Debitorul SC Home Relax SRL Rm-Valcea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute în art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei
7.2. Creditorii debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile următoare :
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea creantelor este de 20.05.2013. În temeiul art.76 din Legea privind procedura
insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pana la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi
privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al acestora
în 03.06.2013.
7.2.3. Termenul limita pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la data de 17.06.2013
7.2.4. Eventualele contestatii vor fi depuse în termen de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în B.P.I.
Termen limita de efectuare opozabilitate notificare 03.06.2013
8.Deschiderea procedurii simplificate de insolventa se notifică Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Vâlcea.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise
prin posta pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a
rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia prin
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7132/19.04.2013

posta. Toate înscrierile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţita de dovada plaţii
taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspenda toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventa –Stefanescu Vasile

2. Societatea comercială RAMON ALEX SRL, cod unic de înregistrare: 21914914


Notificare deschidere procedură simplificată a insolventei
Nr. 632. din 16.04.2013
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2856/90/2013, Tribunalul Vâlcea, Secţia comercială, Judecător sindic Andra
Marina
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, Rm.Vâlcea programul arhivei: 9.00
– 14.00, nr. telefon: 0250739120
3.Debitor: SC Ramon Alex SRL cu sediul social în Rm Valcea, str: Regina Maria, nr:21, bl. C12, Sc.C, Ap.4, judeţul
Vâlcea, cod de identificare fiscală 21914914 număr de ordine în registrul comerţului J38/563/2007.
4.Creditori: DGFP Vâlcea, str. Gen. Magheru nr.17, CUI 2540783, jud. Vâlcea,
5.Lichidator judiciar -Cabinet individual de insolventa Ştefănescu Ovidiu Alin, cu sediul profesional în Rm.Vâlcea, str.
Ion Raureanu nr.1, judeţul Vâlcea, înscris în tabloul practicienilor de insolventa sub nr.1B2104/2009, telefon/fax:
0350808201
6. Cabinet individual de insolventa Ştefănescu Ovidiu Alin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ramon
Alex SRL Rm.Vâlcea, conform incheieri nr. 43/C/20.04.2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, secţia comercială, în
dosarul nr. 2856/90/2013, în temeiul art.1, alin.2, lit. f, art.61, alin (1) şi (2) şi următoarele din Legea privind procedura
insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin (1) din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Ramon Alex SRL Rm.Valcea prin
incheierea comercială nr.43/C/20.04.2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, secţia comercială, în dosarul nr.
2856/90/2013.
7.1. Debitorul SC Ramon Alex SRL Rm.Vâlcea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute în art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei
7.2. Creditorii debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile următoare :
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea creantelor este 17.04.2013. În temeiul art.76 din Legea privind procedura
insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pana la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturi
privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 30.04.2013.
7.2.3 Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este
23.05.2013. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.06.2013. Termen limita de
efectuare opozabilitate notificare 05.06.2013.
8.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei se notifică Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Vâlcea.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise
prin posta pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a
rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia prin
posta. Toate înscrierile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţita de dovada plaţii
taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 45 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspenda toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventa –Stefanescu Ovidiu Alin

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803.
E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7132/19.04.2013 conţine 23 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23