Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 18892 - Luni, 08.11.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 2


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea TRANS AGRIMAD SRL.............................................................................................................................. 2

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ALFATERM SRL ......................................................................................................................................... 3
2. Societatea LIDA EXCLUSIV SRL ................................................................................................................................ 4
3. Societatea LORA GAZ PLUS SRL ................................................................................................................................ 5
4. Societatea TIPOMEDIA PROD SRL ............................................................................................................................. 5
5. Societatea ROIS SA ........................................................................................................................................................ 7

Județul Hunedoara ........................................................................................................................................................... 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA ................................................................................................. 7

Județul Mureş ................................................................................................................................................................... 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea BLUETERM SRL ......................................................................................................................................... 8
2. Societatea ROMCAB SA................................................................................................................................................ 9

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 10


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 10
1. Societatea HAUSPLAN DESIGN SRL ........................................................................................................................ 10

Județul Timiş................................................................................................................................................................... 10
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea ALCO KRAFT S.R.L. ................................................................................................................................. 14
2. Societatea INK. ART SRL............................................................................................................................................ 16
3. Societatea MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL............................................................................................................ 17

Județul Tulcea ................................................................................................................................................................. 21


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea ROLION SRL.............................................................................................................................................. 21
2. Societatea VEFLA SRL ................................................................................................................................................ 21
3. Societatea VG SURFACE PROTECTION S.R.L. ....................................................................................................... 21

Județul Vrancea .............................................................................................................................................................. 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea MIREDIVIS PLANT SRL .......................................................................................................................... 22

Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TRANS AGRIMAD SRL, cod unic de înregistrare: 14731485
TRIBUNALUL BRĂILA - SECTIA A II-A CIVILA
DOSAR 1372/113/2021
TERMEN: 02.12.2021 ora 12:00, complet S9
Lichidator judiciar pentru Trans Agrimad SRL
În faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr.55 /08.11.2021
Subscrisa CII Gherghisan Ion. cu sediul în Constanța ,str. Labirint, numărul 36, reprezentantă legal prin practician în
insolventa Gherghisan Ion, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TRANS AGRIMAD SRL, CUI 14731485
conform Sentința Civilă numărul 89/2021 pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul numărul 1372/113/2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Convoacă adunarea creditorilor Trans Agrimad SRL


Adunarea creditorilor va avea loc la data de 16.11.2021, ora 09:00, la sediu lichidatorului judiciar: Strada Labirint,
numărul 36, Constanța, având ca ordine de zi următoarele:
- Prezentarea situației debitorului,
- Desemnarea Comitetului Creditorilor (propunem ca membrii comitetului sa fie ANAF Brăila – Creditor Bugetar,
APIA – Creditor Bugetar, Miti Solaris SRL – Creditor Chirografar)
- Confirmarea/Desemnarea lichidatorului judiciar și stabilirea onorariului acestuia.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți cu procură special autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin
corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificate valabil, poate fi comunicată prin
orice mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar, până la data de 16.11.2021 ora 09:00. Creditorii cu titluri de
valoare la purtător vor depune originalele la lichidator până la data fixată pentru exprimarea votului.
Informații suplimentare: Votul asupra punctelor de pe ordinea de zi poate fi exercitat prin corespondență și poate fi
comunicat inclusiv pe e-mail, la adresa insolventa.gherghisan@gmail.com. În situația în care alegeți să comunicați votul
dumneavoastră pe mail va rugăm să solicitați confirmarea pe primire a acestuia.
CII GHERGHIȘAN ION

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALFATERM SRL, cod unic de înregistrare: 6640378
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
SECȚIA A VII-A CIVILĂ
Dosar nr. 34869/3/2018
Termen 19.01.2022
Anunț
privind depunerea la dosar a Raportului de evaluare
a bunurilor debitorului societatea ALFATERM SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar 34869/3/2018, Termen 19.01.2022, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă.
Completul C6.
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6, Telefon
(centrala): 021.408.36.00, Fax: 021.313.28.02, programul arhivei/registraturii instanței: luni - vineri 9:30-14.
3.1. Debitor: societatea ALFATERM SRL, cu sediul social în București, str. Partizanilor nr. 3, bloc M10, scara 2, etaj 7,
ap. 65, sector 6, Cod unic de înregistrare: 6640378, Număr de ordine în registrul comerțului: J40/25942/1994.
3.2. Administrator special: NEDESEMNAT
4.Creditor: potrivit Tabelului definitiv consolidat al creanțelor publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 1650
din data de 27.01.2020.
5.Lichidator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ VONICA LUCIAN, Cod de identificare fiscală
25049727, sediu social: București, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, sediu ales: București, str. Henri Coandă nr. 27, sector
1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: RFO I – 2329/18.12.2008, Tel. 021.315.17.73 - 74, fax
021.315.17.77, e-mail: lucian.vonica@spvlegal.ro. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Vonica Lucian.
6. Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ VONICA LUCIAN, în calitate de lichidator judiciar al
debitorului societatea ALFATERM SRL, conform Sentinței civile nr. 5629 din 16.10.2019, pronunțată de Tribunalul
București, Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 34869/3/2018, Sentință îndreptată prin Încheierea de ședință din
29.01.2020, anunț depunerea la dosar a Raportului de evaluare a bunurilor debitorului societatea ALFATERM SRL și
convoc adunarea creditorilor la data de 18.11.2021, ora 14, la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str.
Henri Coandă nr. 27, sector 1, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea metodei de valorificare a bunurilor mobile din patrimoniul societății debitoare ALFATERM SRL și a
regulamentului de vânzare, lichidatorul judiciar propunând vânzarea la licitație publică cu strigare.
Notă Regulamentul, cuprinzând metoda și modalitatea de valorificare, este anexat la convocatorul adunării creditorilor.
Acesta poate fi transmis prin e-mail creditorilor la cererea acestora.
Sinteza Raportului de evaluare:
 Obiectul evaluat: două autovehicule aparținând societății debitoare ALFATERM SRL
 Scopul evaluării - estimarea valorii de piață.
 Data evaluării - 25.10.2021.
 Rezultatul evaluării: valoarea totală a celor două autovehicule este de 4.650 EURO, respectiv 23.000 lei, fără TVA.

Nr. Valoarea estimată Valoarea


Nr. Crt. Marca Model Număr identificare
înmatriculare EURO estimată LEI
HYUNDAI
1. TMAD351RADJ029644 IF-88-ALA 2.930 14.500
I30
2. SKODA TMBBE41ZX52062094 IF-66-KAD 1.720 8.500
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Nr. Valoarea estimată Valoarea


Nr. Crt. Marca Model Număr identificare
înmatriculare EURO estimată LEI
OCTAVIA

Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Henri Coandă nr. 27,
sector 1, sau la dosarul nr. 34869/3/2018 al Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă.
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ
VONICA LUCIAN

2. Societatea LIDA EXCLUSIV SRL, cod unic de înregistrare: 17651283


Comunicare Raport De Informare
Nr.: 2238 data emiterii: 08.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 41506/3/2017, Tribunal: București, Secția a-VII-a Civilă, Complet: C8.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă - Splaiul Independenței, nr. 319L;
clădirea B - Sema Parc, sector 6.
3.Debitor: Lida Exclusiv SRL, cu sediul în București, Intrarea Episcop Radu, nr. 5, camera 5, apartament. 1, Sectorul 2
cod de identificare fiscală 17651283, număr de ordine în registrul comerțului J40/9932/2005.
4. Lichidator judiciar: S.O.S. Insolv SPRL, cu sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 102-110, bloc 2, scara B,
apartament 62, sector 1, membră UNPIR – Filiala București, RFO II – 0838/2016, Tel: 0764.449.632, email:
sos.insolv@gmail.com, reprezentată de Drăgulin Marius-Ionuț.
5. Subscrisa: S.O.S. Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Lida Exclusiv SRL în dosarul nr.
41506/3/2017, pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, în temeiul art. 42 din Legea 85/2014,
Comunică
Creditorilor Raport de informare prin care aducem la cunoștință faptul că Adunarea creditorilor a fost convocată la data
de 17.11.2021, ora 12.00, având pe ordinea de zi:
1. Prezentare stadiu procedură.
2. Stabilire nou regulament de vânzare.
1. Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv Prezentare stadiu pocedura, va invederam urmatoarele:
In conformitate cu regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 25.02.2021, în vederea
valorificarii bunurilor din patrimoniul societatii falite – stoc marfa, au fost organizate licitatii publice astfel:
I. La datele de 23.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021 și 18.05.2021 au fost organizate licitatii publice în
vederea vanzarii bunurilor plecand de la pretul de 30% din pretul prevazut în Raportul de Evaluare, publicitatea fiind
facuta în conformitate cu regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor.
II. La datele de 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021 și 05.08.2021 au fost organizate licitatii publice în
vederea vanzarii bunurilor plecand de la pretul de 25% din pretul prevazut în Raportul de Evaluare, publicitatea fiind
facuta în conformitate cu regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor.
III. La datele de 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021 și 22.10.2021 au fost organizate licitatii publice în
vederea vanzarii bunurilor plecand de la pretul de 20% din pretul prevazut în Raportul de Evaluare, publicitatea fiind
facuta în conformitate cu regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor.
Mentionam faptul ca la datele, ora și locul mentionate în publicatiile de vanzare nu s-a prezentat niciun participant și nu
a fost depusa nicio oferta.
2. Cu privire la al doilea punct aflat pe ordinea de zi, respectiv Stabilire nou regulament de vânzare, propunerea
subscrisei este valorificarea bunurilor conform Codului de procedura civila completat cu dispozitiile Legii 85/2014.
In acest sens propunem urmatorul regulament de vanzare:
Vanzarea bunurilor se va efectua în bloc, prin licitatie publica ce va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.
Sedintele de licitatie se vor tine dupa cum urmeaza:
- se vor organiza 5 (cinci) sedinte de licitatie (din doua în doua saptamani) plecand de la pretul de 20% din pretul
prevazut în Raportul de Evaluare.
- în caz de neadjudecare, se vor organiza alte 5 (cinci) sedinte de licitatie (din doua în doua saptamani) plecand de la
pretul de 15% din pretul prevazut în Raportul de Evaluare.
- în caz de neadjudecare, se vor organiza alte 5 (cinci) sedinte de licitatie (din doua în doua saptamani) plecand de la
pretul de 10% din pretul prevazut în Raportul de Evaluare.
- în cazul în care exista o oferta de cumparare care nu se incadreaza în prezentul regulament de vanzare, lichidatorul
judiciar va convoca Adunarea Creditorilor pentru a fi pusa în discutie respectiva oferta;
- în cazul în care bunurile nu sunt adjudecate în urma celor 15 (cincisprezece) sedinte de licitatie, va fi convocata o noua
adunare a creditorilor.
Publicitatea vanzarii se realizeaza astfel:
- publicatia de vanzare se afiseaza: la sediul Tribunalului București, la sediul Primariei Sectorului 2 București, și la
sediul lichidatorului judiciar,
- afisarea pe site-ul UNPIR a unui anunt privind vanzarea bunurilor mobile – stoc marfa.
Termen procedural: 17.11.2021.
Semnătura: S.O.S. Insolv SPRL
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

3. Societatea LORA GAZ PLUS SRL, cod unic de înregistrare: 25733368


Raport de activitate
Nr.: 776
Data emiterii: 29.10.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 12987/3/2020, Tribunalul București, Secția a VII-a Civila
2.Arhiva/registratura instanței: Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6, București
3.Debitor: LORA GAZ PLUS SRL-in faliment, Cod de identificare fiscală: 25733368, sediul social în București
Sectorul 1, Calea FLOREASCA, nr. 87, Etaj 2, ap. 3; Număr de ordine în registrul comerțului: J40/7464/2009.
4. Lichidator judiciar: SHILO INSOLV SPRL, Cod de identificare fiscală RO 34020738, sediul social: București, str.
Eroii Sanitari nr. 37, ap. 1, sector 5, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO - 0784; Telefon
021/3350388; Fax 021/4100188, E-mail: office@shiloinsolv.ro. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică: Stoica Mariana și Niculae-Duminicescu Mihaela
1. Organizarea unei selectii în vederea desemnarii evaluatorului autorizat care va proceda la evaluarea bunurilor
debitoarei
Avand în vedere faptul ca desi lichidatorul judiciar a procedat la organizarea unei selectii în vederea desemnarii
evaluatorului autorizat care va proceda le evaluare bunurilor debitoarei, insa nu s-a primit nicio oferta – s-a procedat la
publicarea a alte doua noi anunturi, insa nici pana la data stabilita în cadrul acestuia, 27.08.2021, nu s-a primit nicio
oferta în vederea preluarii calitatii de evaluator al bunurilor.
In data de 02.09.2021, în ziarul BURSA nr. 169 a fost publicat un nou anunt privind selectia de oferte de evaluare.
Precizam ca nici pana la data stabilita în anunt, respectiv 10.09.2021 nu a fost primita nicio oferta de evaluare.
In data de 15.09.2021, în ziarul BURSA nr. 178 a fost publicat un nou anunt privind selectia de oferte de evaluare.
Precizam ca nici pana la data stabilita în anunt, respectiv 23.09.2021 nu a fost primita nicio oferta de evaluare.
2. Convocarea Adunarii Creditorilor din data de 19.10.2021
Avand în vedere ca dupa publicarea a peste 5 anunturi cu privire la organizarea selectiei pentru desemnarea
evaluatorului autorizat membru ANEVAR care va proceda la evaluarea bunurilor debitoarei, nu s-a primit nicio oferta
de evaluare, și avand în vedere cheltuielile cu conservarea bunurilor, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea
Adunarii Creditorilor pentru data de 19.10.2021 avand urmatoarea ordine de zi:
“Avand în vedere urmatoarele:
- faptul ca pana la acest moment lichidatorul judiciar a procedat la organizarea mai multor selectii de oferte (5 selectii)
în vederea desemnarii evaluatorului autorizat membru ANEVAR ce va proceda la evaluarea a: 2 autovehicule; 23 de
elemente de mijloace fixe și obiecte de inventar; 12 elemente de stocuri și 5 elemente de licente software;
- faptul ca dupa publicarea tuturor anunturilor nu a fost primita nicio oferta de evaluare;
- faptul ca procedura de lichidare nu poate continua pana la momentul la care nu exista intocmite rapoartele de evaluare
ale bunurilor debitoarei, iar costul lunar al depozitarii bunurilor este de peste 300 ron;
1. Supunem aprobarii creditorilor efectuarea evaluarii tuturor bunurilor debitoarei de catre evaluator propriu al
lichidatorului judiciar, autorizat membru ANEVAR, cu un onorariu de 1.000 lei și un termen de realizare a raportului de
20 zile (termenul minim stabilit de reglementarile ANEVAR raportat la natura bunurilor - functie de necesitati, raportul
putand fi finalizat mai rapid).”
Conform procesului verbal al Adunarii Creditorilor din data de 19.10.2021, Adunarea Creditorilor LORA GAZ PLUS
SRL-in faliment a aprobat propunerea privind efectuarea evaluarii bunurilor debitoarei de catre evaluator propriu al
lichidatorului judiciar, autorizat membru ANEVAR.
Precizam ca procesul verbal al Adunarii Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
17770/21.10.2021.
3. Prezentarea litigiilor în care este implicata debitoarea LORA GAZ PLUS SRL-in faliment
Mentionam faptul ca pe rolul Tribunalului București, Sectia a VII-a Civila este dosarul nr. 12987/3/2020/a2 avand ca
obiect contestatia formulata de catre SERES IOANA impotriva tabelului preliminar, dosar la care a fost conexata și
contestatia formulata de catre DRAGOMIR IONELA impotriva tabelului preliminar, ce a format obiectul dosarului nr.
12987/3/2020/a3. Termenul acordat în cauza este la data de 18.11.2021.
4. Prezentarea cheltuielilor de procedura
Precizam ca de la ultima raportare și pana în prezent, au fost efectuate cheltuieli de procedura în suma de 328.54 ron,
conform centralizatorului de mai jos:
Nr. Crt. Denumire Data Suma
1 Chirie depozitare 26.10.2021 328.54
Semnatura
SHILO INSOLV SPRL

4. Societatea TIPOMEDIA PROD SRL, cod unic de înregistrare: 5538184


România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B, sala E32
Dosar nr. 6081/3/2013
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Termen 07.03.2022 C11, ORA 09.00


Citație
emisă la: ziua 04 luna 11 anul 2021
(denumirea persoanei juridice / numele și prenumele persoanei fizice)
 Debitor
1. NR TIPOMEDIA PROD SRL-sector 2, București, STR.FABRICA DE GLUCOZA, nr. 21
Lichidator
2. NR GENERAL GROUP EXPERT SPRL-București,Șos. MIHAI BRAVU nr.107-119 bl.E1 sc.4 et.2 ap.107 sector 2
PARTICIPANT-CREDITOR
3. NR DGFP București-București, sector 2, STR.PROF.DR.DIMITRIE GEROTA, nr. 13
4. NR JW CAPPELEN GMBH WIEN la seiul ales la Dessewffy & Hobincu și Asociații-București, sector 3, B-DUL
OCTAVIAN GOGA, nr. 23, bl. M 106, sc. 5, ap. 135 P
5. NR SC CEMPS SA-București, sector 6, B-dul Preciziei, nr. 3
6. NR SC VALKANOV ROTARY TRADE COMPANY SRL-București, sector 2, SOS.MIHAI BRAVU, nr. 64-68, bl.
P7, sc. 1, et. 3, ap. 14,cam.1
7. NR SC SANADOR SRL-București, sector 1, Dr. Iacob Felix, nr. 32
8. NR E.ON ENERGIE România SA TARGU MURES-TARGU MURES, Justitiei, nr. 12, Județ MUREȘ
9. NR SC TONYA TRANS CO SRL-București, sector 4, TURNU MĂGURELE, nr. 5, bl. C1B, sc. 5, et. 4, ap. 183
10. NR SC FLUX SRL-IASI, ION CREANGA, nr. 104, et. 1, Județ IAȘI
11. NR UPM-Kymmene Seven Seas Ltd.cu sediul ales-București, sector 1, str. Gheorghe Polizu (Bucharest Corporate
Centre), nr. 58-60, et. 13
12. TC B + O BOHME OELBERMANN Rechtsanwalte Insolvenzerwalter-
13. NR UPM-KYMMENE SEVEN SEAS SRL-București, SEIDUL ALES LA CAB.AV.SCA WOLF THEISS
STR.GHEORGHE POLIZU NR.58-60, CLADIREA BUCHAREST CORPORATE CENTER, SECTOR 1
14. NR E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA-TARGU-MURES, Piata Trandafirilor, nr. 21, Județ MUREȘ
15. NR SC SALUBRIS SA-IASI, Sos. Nationala, nr. 43, Județ IAȘI
16. NR GRAFITEC SRL-ORADEA, ECATERINA TEODOROIU, nr. 28, Județ BIHOR
17. NR SC Adevarul Holding SRL prin adm.jud.Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL-București, BUCURESTI,
STR.TURTURELELOR NR.11A, MODUL 17, BLOC C, ET.5, SECTOR 3
18. NR SC Adevarul Holding SRL-București, BUCURESTI, STR.FABRICA DE GLUCOZĂ NR.21, SECTOR 2
19. NR SC NEWS & MORE SRL-București, BUCURESTI, STR.FABRICA DE GLUCOZĂ NR.21, PARTER,
BIROURILE 19, 20 SI ET.1, BIROUL 21, SECTOR 2
20. NR SC EAST EUROPE MEDIA DISTRIBUTION SRL-București, BUCURESTI, STR.FABRICA DE GLUCOZĂ
NR.21, PARTER, SECTOR 2
21. NR SC GLOBAL ECO CENTER SRL-IASI, PLOPII FARA SOT, nr. 23, Județ IAȘI
22. NR SC AMERICAN TIPO BUSINESS SRL-TARGU MURES, BD.PANDURILOR, nr. 72/9, Județ MUREȘ
23. NR SC TESA TAPE SRL-CLUJ-NAPOCA, OBSERVATORULUI, nr. 113A, ap. 3, 4, 5, Județ CLUJ
24. NR CNCIR-București, sector 1, FLUVIULUI, nr. 16
25. NR EON GAZ DISTRIBUTIE SA-TG.MURES, PIATA TRANDAFIRILOR, nr. 21, Județ MUREȘ
26. NR SC ELECTROAWA SRL-IASI, GHEORGHE DOJA, nr. 8, bl. 817, sc. A, et. 2, ap. 11, Județ IAȘI
27. NR TIME TRADE LIMITED-București, SEDIUL ALES LA CAB.AV.POPESCU BD.UNIRII NR.71, BL.G2C,
SC.2, ET.8, AP.62, SECTOR 3
28. NR SC EASTERN EUROPE LOGISTICS & MANAGEMENT SRL-București, SEDIUL ALES BD.UNIRII
NR.73, BL.G3, SC.1, ET.1, AP.3, SECTOR 3
29. NR SC LIFTCON GRAPHICS SRL-București, SEDIUL PROC.ALES LA SCPA RADU IN BD.OCTAVIAN
GOGA NR.5, BL.M25, SC.3, ET.1, AP.54, SECTOR 3
30. NR BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA SA-București, sector 3, B-DUL REGINA ELISABETA, nr. 5
31. NR LANTZIS România SRL-București, sector 2, MAIOR BACILA VASILE, nr. 1, bl. 99, sc. 1, et. PARTER, ap. 4
32. NR SCA VILAU & MITEL-București, sector 1, CALEA GRIVITEI, nr. 143, et. mezanin
33. NR SC SILCOREX SA-București, sector 2, RADU CAPTARIU, nr. 13
34. NR SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.-București, șos. București-Ploiești, nr. 9-13, clădirea PC Center,
et. 6, biroul 5, sector 1
35. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI-București, sector 2,
STR.SPERANTEI, nr. 40
36. NR E.ON ENERGIE România SA CU SEDIUL ALES-București, BD DIMITRIE POMPEI, NR 10A, CLADIREA
C3, ETAJ 7, SECTOR 2
37. NR MEDIA CENTER OFFICES SRL-cu sediul ales la Kinstellar S.P.A.R.L.-București, sector 1, str. Nicolae Iorga,
nr. 8-10
38. NR GRAFITEC SRL-ORADEA, STR. ECATERINA TEODOROIU, nr. 28, Județ BIHOR
39. NR PRINTMAN SRL-sediul ales-București, sector 1, SR.ION OTETELESANU, nr. 5, ap. 10
40. NR POLYGRAFSNAB BUCURESTI SRL-București, sector 2, str. Nicolae Filipescu, nr. 32-34, et. parter, ap. 1
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

(lista anexă)
 Sunt chemați la această instanță, camera E32 etaj 1 completul C 11 în ziua de 07 luna 03 anul 2022, ora 09:00, în
calitate de creditor în proces cu debitoarea
 S.C. Tipomedia Prod SRL cu sediul în București, sector 2, str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, et. P, CUI 5538184.
(obiect cauză)
sediul instanței: București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B, sala E32
Parafa președintelui instanței, Grefier,

5. Societatea ROIS SA, cod unic de înregistrare: 6646257


România
Tribunalul București
Secția a VII a CIVILA
Str. Splaiul Independenței nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar nr. 33276/3/2017/a2
Termen 18.03.2022, ora 09:00
Citație
emisă la: ziua 08 luna 11 anul 2021
PÂRÂT
1. NR QUEEN INVESTMENTS INC.-Afișare la ușa instanței
Majuro, str. Ree Comercial Center Delap, nr.201, Insulele MarshallOceania
Reclamant
2. NR DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA
ADMINISTRAȚIEI SECTOR 3 A FINANȚELOR PUBLICE-București, sector 2, Speranței, nr. 40
Notă: pune în vedere reclamantei să indice în clar numele, denumirea și adresele pârâților împotriva cărora formuleză
cerere de atragere a răspunderii, în ipoteza în care există pârâți cu adresa în străinătate, va pune în vedere reclamantei să
efectueze traducerea în limba oficială din statul unde solicită a fi citați respectivii pârâți și să o înainteuze instanței în
termen de 5 zile de la primirea citației, precum și un certificat ONRC cu informații recente privind societatea debitoare,
sub sancțiunea suspendării.
Pârât
3. NR FREDY ROBINSON-Holon, Korciag, nr. 3, Israel-
4. NR MEIR MAOR-Afișare la ușa instanței
Holon, Aivim, nr. 8, ap. 30, Israel
Sunt chemați la această instanță, camera E32, etaj 1, completul C10, în data de 18.03.2022, ora 09:00, în calitate de
părți, privind pe debitorul SC ROIS SA PRIN EURO INSOL SPRL-București, BUCURESTI, OPERA CENTER,
STR.COSTACHE NEGRI NR.1-5, ET.3, SECTOR 5
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
(semnătura și ștampilă)

Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA, cod unic de înregistrare: 2135187
Convocare adunarea creditorilor
Număr: 8901, data emiterii: 08.11.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6385/97/2014, Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic: Duca Corina.
2.Arhiva/registratura instanței: Deva, Calea Zărandului, nr. 73, Jud. Hunedoara, Număr de telefon 0254.211.574.
Programul arhivei/registraturii instanței: 08-10, 12-14.
3.Debitor: Compania Națională a Huilei SA, Cod de identificare fiscală: RO2135187, cu sediul social în Petroșani, str.
Timișoara, nr. 2, Jud. Hunedoara, Număr de ordine în registrul comerțului J20/387/1999.
4. Lichidator judiciar: Expert Insolvență SPRL, cod de identificare fiscală RO 21287718, cu sediul în Deva, str. Iuliu
Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II
0202/2006, Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, e-mail: office@expertinsolventa.ro.
5. Subscrisa Expert Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Compania Națională a Huilei SA,
conform încheierii nr. 385/F/2015 pronunțată în data de 28.04.2015, în dosarul nr. 6385/97/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Hunedoara, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 47 din Legea nr.
85/2014,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

convoacă adunarea creditorilor


debitorului COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA
Ședința adunării creditorilor va avea loc în data de 17.11.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str.
Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea ofertelor primite pentru serviciile de arhivare a documentelor debitoarei.
2. Aprobarea uneia dintre ofertele prezentate.
Conform art. 48, alin. (3) și (4) din Legea nr. 85/2014, creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu
procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de
conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de
creditor sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată
pe un certificat valabil, pot fi comunicate lichidatorului judiciar prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru
exprimarea votului.
Lichidator judiciar Expert Insolvență SPRL
Creditor Adresa
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă DEVA, Piața Unirii, nr.2, Jud. Hunedoara
Hunedoara
Agenția Națională de Administrare Fiscală BUCUREȘTI, str. Apolodor, nr.17, sector 5
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul BUCUREȘTI, str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2
Energiei
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA TIMIȘOARA, str. Gării, nr.2, Jud. Timiș
Comexim R SRL LUPENI, str. Bărbăteni, nr.163A, Jud. Hunedoara
Dan Adriana Maria -
FORMENERG SA BUCUREȘTI, Bd. Gheorghe Șincai, nr.3, sector 4
Image Service Prodcom SRL BUCUREȘTI, str. Baicului, nr.82, Hala Galvanizare C1.1,
sector 2
Heral Consult IPURL pentru Jieț Comimpex SRL ORĂȘTIE, str. Nicolae Bălcescu, nr.4, parter, Jud.
Hunedoara
Ministerul Finanțelor Publice BUCUREȘTI, str. Apolodor, nr.17, sector 5
Municipiul Brad BRAD, str. Independenței, nr.2, Jud. Hunedoara
Municipiul Vulcan VULCAN, Bd. Mihai Viteazu, nr.31, Jud. Hunedoara
Municipiul Lupeni LUPENI, str. Revoluției, nr.2, Jud. Hunedoara
Orașul Petrila PETRILA, str. Republicii, nr.196, Jud. Hunedoara
Activ Insolv Expert IPURL pentru Protector DEVA, Bd. Iuliu Maniu, bl.1A-B, ap.2, Jud. Hunedoara
Internațional SRL
SNTFM CFR Marfă SA TIMIȘOARA, str. General Dragalina, nr.38A, Jud. Timiș
Societatea Telecomunicații CFR SA BUCUREȘTI, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, BUCUREȘTI, Calea Griviței, nr.218, sector 1
Reparatorie și Arsuri București
SSE Explo România SRL CLUJ-NAPOCA, str. Straja, nr.2A, Jud. Cluj
Stoian Nadia Rodica pentru Stoian Cătălina Mihaela -
Velea Elena pentru Șipoș Antonia Elena -
Contaudit Insolvent SPRL pentru UMIROM SA și DEVA, Bd. Decebal, bl. P, sc. C, parter, Jud. Hunedoara
ICPM SA
ART Insolv SPRL pentru UPSROM SA CRAIOVA, str. Unirii, nr.32, et.1, Jud. Dolj
URETEK RO SRL SFÂNTU GHEROGHE, str. General Grigore Bălan, nr.30,
bl.65, sc. A, ap.2, Jud. Covasna
Lichidator judiciar Expert Insolvență SPRL.

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BLUETERM SRL, cod unic de înregistrare: 15721480
Convocare Adunarea Creditorilor Sc Blueterm Srl
Număr: 01/Data emiterii: 08/11/2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar:344/1371 Anul 2016, Tribunalul Specializat Mureș, Judecător-sindic Tudorita
Manta;
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Târgu Mureș, str. Justiției, nr.1, jud. Mureș, Număr de telefon 0265-262010,
programul arhivei/registraturii instanței 8.00-12.00;
3.Debitor: SC Blueterm SRL, Cod de identificare fiscală RO 15721480, sediul social în Reghin, str. Bradului, nr.3, jud.
Mureș, Număr de ordine în registrul comerțului J26/1110/2003.
4.Administrator special: Zarecki Zoltan Janos
5.Creditor: conform tabel publicat în BPI;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

6.Lichidator judiciar: Societatea Profesională Insolv 2007 SPRL, Cod de identificare fiscală 20653900, sediul social,
Zalău, alea Nucilor nr.3, bloc K2, scara A, etaj 1, ap.3, județul Sălaj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO II-0103/31.12.2006, Tel/Fax: 0742017430, 0260-632561, E-mail:insolv2007zalau@yahoo.com, nume
și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică asociat coordonator Cosma Rareș.
7.Subscrisa: Societatea Insolv 2007 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Blueterm SRL, conform
Sentintei Civile nr.688 din data de 29/11/2017 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr.
344/1371/2016, în temeiul art.47 din Legea nr.85/2014,
Convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Blueterm SRL
Adunarea Creditorilor va avea loc în Cluj Napoca, str. Ion C. Brătianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj, la data de 16.11.2021
orele 12.00.
Ordinea de zi
1.Aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor debitoarei;
Creditorii pot fi reprezentați în ședință prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari
și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii vor putea vota și prin
corespondență. Scrisoarea prin care iși exprimă votul, semnată de creditor sau înscris în format electronic, căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin
orice mijloace, până în ziua fixată pentru expirarea votului, lichidatorului judiciar,
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa :-lichidator judiciar;
Semnătura: Insolv 2007 SPRL, asociat coordonator Cosma Rareș.

2. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193


RO M Â N I A
Tribunalul Specializat Mureș
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, județ Mureș
Tel: 0265-262010 Fax: 0265-311827
Dosar nr.50/1371/2017/a 184
Comunicare
Sentința nr.416
Pronunțată la data de 28.10.2021
CĂTRE,
RECLAMANT CREDITOR
1. VALTECIA DEVELOPMENT SRL REPREZENTATĂ CONVENȚIONAL DE SCA TUCA
ZBÂRCEA&ASOCIAȚII-com. sector 1, București, Șos.Nicolae Titulescu, Clădirea America House, Ar, nr. 4-8, et. 8,
Cod postal 011141
ADMINISTRATOR JUDICIAR
2. RTZ & PARTNERS SPRL-Cluj-Napoca, aleea Detunata, nr. 4, Județ CLUJ
PÂRÂT-DEBITOR
3.. ROMCAB SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PROSSZER ZOLTAN-Tâgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35,
Județ MUREȘ
Se comunică alăturat Sentința nr.416 pronunțată la data de 28.10.2021 în dosarul cu nr.50/1371/2017/a184 privind pe
debitoarea societatea ROMCAB SA, cu sediul în Tg. Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, județul Mureș, înmatriculată sub
nr. J26/764/1995 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, CUI RO 7947193.
Parafa președintelui instanței, Grefier
Georgeta Oroian
*
România
Tribunalul Specializat Mureș
Dosar nr. 50/1371/2017/a184
FALIMENTE
Sentința nr.416
Ședința publică din data de 28.10.2021
Completul constituit din:
Judecător sindic: Nagy Csilla-Noémi
Grefier: Oroian Georgeta
Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de către creditoarea reclamantă Valtecia
Development SRL în contradictoriu cu debitoarea Romcab SA. prin administrator special Prosszer Zoltan și Rtz &
Partners SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului, cerere având ca obiect rezilierea contractului de
locațiune din data de 14/10/2010 încheiat între Valtecia Development SRL și debitoare.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă pentru creditorul contestator Valtecia Development SRL d-na
avocat Gușatu Alina, pentru debitoarea pârâtă Romcab SA avocat Alexandru Mitre, lipsă fiind administratorul judiciar
RTZ & PARTNERS SPRL.
Procedura de citare este legal îndeplinită, părțile având termen în cunoștință.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că la termenul anterior s-a admis cererea de
amânare a cauzei formulată de către reclamantă prin avocat, și s-a stabilit termen pe data de astăzi pentru ca reclamanta
să depună la dosar cererea de renunțare la judecată.
În data de 26/10/2021 reclamanta a depus la dosarul cauzei cererea de renunțare la judecată.
În data de 27/10/2021 administratorul judiciar a transmis prin e-mail solicitare de a se lua act de renunțarea reclamantei
la judecarea cererii.
Instanța pune în discuție competența.
Părțile prezente la dezbateri prin reprezentanți arată că nu au obiecțiuni în ceea ce privește competența de soluționare a
prezentei cauze.
Verificându-și din oficiu competența în temeiul art. 131 Cod procedură civilă nou, judecătorul sindic constată că este
competent material, teritorial și general pentru soluționarea prezentei cereri în temeiul art. 45 alin. 2 Legea nr. 85/2014.
Judecătorul-sindic, mai reține că taxa de timbru aferentă cererii în cuantum de 200 lei a fost achitată conform dovezii de
la f. 63 din dosar.
Mai constată că s-a depus de către reclamantă cererea de renunțare la judecată pe care o supune dezbaterii părților.
Reprezentanta reclamantei avocat Gușatu Alina solicită a se lua act de renunțarea la judecarea cererii.
Reprezentantul pârâtei Romcab SA avocat Alexandru Mitre solicită a se lua act de cererea de renunțare la judecată a
reclamantei, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.
Judecătorul-sindic, reține cererea de renunțare spre soluționare.
Judecătorul-sindic,
Deliberând, constată că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Mureș la data de 24.05.2021,
reclamanta VALTECIA DEVELOPMENT SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta ROMCAB SA să se dispună
rezilierea Contractului de Locațiune din data de 14.10.2010 încheiat între Valtecia Development și Romcab.
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile generale reglementate de Codul CMI, cât și pe dispozițiile speciale
reglementate de Legea nr. 85/2014.
Împotriva acestei cereri pârâta ROMCAB SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii
introductive, ca nefondată și obligarea reclamantei la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea
prezentei cauze.
La data de 27.10.2021 reclamanta Valtecia Development SRL a depus la dosar cerere de renunțare la judecată, față de
care pârâta prin reprezentant convențional și-a arătat acordul în sensul admiterii cererii de renunțare la termenul de
judecată din data de 28.10.2021.
Analizând manifestarea de voință a reclamantei Valtecia Development SRL, în sensul renunțării la judecarea cererii de
reziliere contract formulată în contradictoriu cu pârâta Romcab SA, judecătorul sindic reține că, potrivit dispozițiilor art.
406 alin 1 Cod procedură civilă: Reclamantul poate să renunțe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în
ședință de judecată, fie prin cerere scrisă, iar potrivit alin.4 a aceluiași articol Dacă reclamantul renunță la judecată la
primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renunțarea nu se poate face decât cu acordul
expres sau tacit al celeilalte părți.
În cauză, instanța a reține că cererea de renunțare la judecată a fost formulată de către reclamantă la data de 27.10.2021
și a fost pusă în discuția părților în cadrul ședinței de judecată din data de 28.10.2021, termen la care pârâta prin
reprezentant convențional a arătat că își exprimă acordul privind renunțarea la judecată formulată de către reclamantă.
Față de cele arătate, judecătorul sindic va lua act de renunțarea la judecarea acțiunii de reziliere contract formulată de
către reclamanta VALTECIA DEVELOPMENT SRL împotriva debitoarei ROMCAB SA, pe seama căreia este
desemnat administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Ia act de renunțarea la judecarea acțiunii de reziliere contract formulată de către reclamanta VALTECIA
DEVELOPMENT SRL, având CUI 39904352 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J26/599/2019, cu
sediul în mun. Târgu-Mureș, str. Călărașilor, nr. 16, Mansarda, ap. 1, jud. Mureș, împotriva debitoarei ROMCAB SA, în
insolvență, având CUI 7947193 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J26/764/1995, cu sediul în mun. Târgu-
Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, pe seama căreia este desemnat administratorul judiciar RTZ & Partners
SPRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Aleea Detunata nr. 4, jud. Cluj.
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Specializat Mureș.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 28 octombrie 2021.
Judecător-sindic, Grefier,
Nagy Csilla-Noémi Oroian Georgeta

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea HAUSPLAN DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 18786858

TRIBUNALUL PRAHOVA
SECȚIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Dosar nr. 3684/105/2021
Termen 11.11.2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Raport întocmit de administratorul judiciar în baza art. 97 din Legea nr. 85/2014 asupra cauzelor și
imprejurarilor care au dus la aparitia insolvenței debitorului
HAUSPLAN DESIGN SRL SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3684/105/2021, Tribunal Prahova, Secția a II-a Civila, de Contencios
Administrativ și Fiscal
Presedinte-Judecător sindic Nicolae Petre Trache
2.Arhiva/registratura instanței: Jud. Prahova, Strada Gheorghe Doja nr. 42, Ploiești. Program cu publicul: Zilnic – orele
09:00 - 13:00, Tel. Centrala: 0244/ 544781, 0244/ 544598, 0244/ 544230, 0244/ 511110, Registratura: Fax: - 0244/
529107, E-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
3.1. Debitor: HAUSPLAN DESIGN SRL,
Cod de identificare fiscală: 18786858
Sediul social: Mun. Ploiesti, str. Pinului nr. 8A, Județul Prahova
Număr de ordine în registrul comerțului J29/1354/2006
3.2. Administrator Special – Nu a fost desemnat.
4.Creditori: SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL, CUI 9429864, J40/6565/2008
Mun. București, Piata Unirii nr. 1, Magazin Unirea, Corpul Calarasi, et. 5, sector 3
5.Administrator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDOROIU STEFAN
Sediu profesional: București, Sos. Pantelimon nr. 260, Bl. 46, sc.1, Parter, ap. 4, sector 2, Tel. / Fax: 0314178083;
Mobil: 0723242670, CIF RO 38355620, R-FOI – 4764, E-mail: office@tudoroiu.ro
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar: Tudoroiu Stefan
6. CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDOROIU STEFAN, în calitate de administrator judiciar al
debitorului HAUSPLAN DESIGN SRL, conform Sentință civilă nr. 410/2021 din 24.09.2021 pronunțată de Tribunalul
Prahova, Secția a II-a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 3684/105/2021
în temeiul art. 58 alin. (1) lit. b) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență am intocmit:
- Raportul administratorului judiciar asupra cauzelor și imprejurarilor care au dus la aparitia insolvenței debitorului
I. Prezentarea societății debitoarei.
I.1 Datele de identificare ale societății.
 Denumire: HAUSPLAN DESIGN SRL SRL
 Forma juridică: Societate cu răspundere limitată
 Sediu: Municipiul Ploiești, str. PINULUI, nr. 8A, Judet Prahova
 Cod unic de înregistrare: 18786858
 Număr de ordine în registrul comerțului: J29/1354/2006
1.2. Structura Asociativă. Capitalul social.
Capitalul social subscris și vărsat integral la data prezentului raport este de 200 RON, împărțit în 20 parti sociale cu o
valoare nominală fiecare de 10 lei deținute de asociatii:
- PATRAȘCU TITI, aport vărsat total la capital: 10 lei, număr parți sociale: 1, cota de participare la beneficii și pierderi:
5% / 5%
- TEODORESCU IOANA MIHAELA, aport vărsat total la capital: 190 lei, număr parți sociale: 19, cota de participare
la beneficii și pierderi: 95% / 95%
1.3. Obiectul de activitate.
Obiectul principal de activitate al societății debitoare este 7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
consultanță tehnică legate de acestea
Administrator
Administrator al societății este asociatul TEODORESCU IOANA MIHAELA.
2. Desemnarea administratorului special
Nu s-a numit administrator special.
II. ISTORICUL SOCIETATII
Conform informatiilor furnizate de catre Oficiul Registrul Comertului Prahova, debitoarea a fost autorizata sa
desfasoare activitati la:
1. Sediul social din Municipiul Ploiești, str. PINULUI, nr. 8A, Judet Prahova unde desfășoară activități proprii de birou
pentru societate;
2. Sediu secundar din Municipiul Ploiești, str. I.L.CARAGIALE, Bloc 44A, Etaj P, ap. 3, Judet Prahova unde a
declarat ca desfășoară 7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.
Structura capitalului social și a actionariatului debitoarei nu s-a modificat în ultimii 3 ani anteriori deschiderii
procedurii.
Societatea are declarata durata nelimitata a valabilitatii sediului și si-a declarat în vederea autorizarii activitatile
comerciale.
III. Analiza rezultatelor economico-financiare ale societatii debitoare
PREMISE
Administratorul judiciar în vederea intocmirii prezentului raport a notificat debitoarea cat și administratorul statutar al
acesteia sa depuna la dosar în termenul legal actele și informatiile prevazute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 și i-a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

informat asupra obligatiilor legale ce le revin ca urmare a deschiderii procedurii insolventei.


Administratorul statutar pana la acest moment nu a raspuns solicitarilor administratorului judiciar.
DGRAFP Ploiesti a transmis în data de 20.10.2021 informatiile fiscale solicitate administratorului judiciar.
La data de 13.10.2021 Serviciul Public Finante Locale din cadrul Primariei Ploiesti a raspuns solicitarii
administratorului judiciar și a comunicat acestuia dosarul fiscal al societatii.
La momentul intocmirii prezentului raport informatiile detinute de administratorul judiciar despre debitoare și situatia
financiara a acesteia sunt obtinute prin consultarea informatiilor publicate pe site-ul www.mfinante.ro, respectiv în
registrul comerțului Prahova și a raspunsurilor primite de la Serviciul Public Finante Locale al Primariei Prahova, AJFP
Prahova, SPCRPCIV PRAHOVA, partial banci.
Informatiile fiscale obtinute de administratorul judiciar sunt aferente anilor 2016-2020. Pana la acest moment
administratorul statutar nu a raspuns solicitarilor administratorului judiciar. Arhiva societatii respectiv bunurile acesteia
se afla în continuare la administratorul statutar. Avand în vedere situatia descrisa mai sus administratorul judiciar a
analizat istoricul cunoscut al societatii respectiv perioada 2016-2020.
ACTIVE IMOBILIZATE
Activele imobilizate reprezinta bunurile și valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an și care nu se consuma la
prima utilizare. Evidenta contabila a activelor imobilizate se face pentru urmatoarele trei categorii: imobilizari
necorporale, imobilizari corporale și imobilizari financiare.
ACTIVE CIRCULANTE
Activele circulante (curente) sunt bunuri și valori care participa la un singur circuit economic, fiind detinute pe termen
scurt (mai mic de un an) de catre societate. Aceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta a
activitatii unei companii. Din punct de vedere al structurii, activele circulante se impart in: stocuri, creante, investitii pe
termen scurt, casa și conturi la banci.
Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate în proprietatea societatii detinute cu scopul de a fi vandute (marfuri) sau
pentru a fi folosite în procesul de productie (materii prime, materiale consumabile).
Creantele reprezinta sumele pe care societatea le are de incasat de la diversi debitori.
DATORII
Societatea figura cu datorii la sfarsitul fiecarui an din perioada analizata.
Prezentam mai jos evolutia activelor și datoriilor pentru perioada analizata:

DENUMIRE 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020


INDICATOR
ACTIVE 443714 443714 443713 443713 443713
IMOBILIZATE
ACTIVE 127572 127572 127572 123642 86999
CIRCULANTE
DATORII 204324 204324 204324 201543 164900

Observam ca datoriile societatii pe toata perioada analizata au depasit disponibilitatile banesti ale acesteia.
Lichiditatea și solvabilitatea financiara arata capacitatea unei societati de a face fata platilor scadente.
Lichiditatea financiara indica capacitatea societatii de a face fata datoriilor pe termen scurt, iar solvabilitatea financiara
vizeaza capacitatea acesteia de a suporta pe termen lung și mediu datoriile societatii.
Indicatorii de lichiditate generala se calculeaza dupa urmatoarea formula de calcul:
Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente
Lichiditatea rapida = Active curente - Stocuri / Pasive curente
Solvabilitate societate = Active totale /Datorii totale
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti
Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci și datorii, etc
Valorile minime ale lichiditatii generale trebuie sa fie superioare valorii de 1 sau 1,5.
Valorile lichiditatii rapide trebuie sa fie superioare valorii de în limitele 0.8 și 1.
Intervalul de siguranta financiara al solvabilitatii: [150%-300%]
Mai jos am evidentiat valorile lichiditatii generale la sfarsitul fiecarui an din perioada analizata:
DENUMIRE INDICATOR 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
31.12.2016
LICHIDITATE RAPIDA 0.624 0.624 0.613 0.52
0.624
LICHIDITATE GENERALA 0.624 0.624 0.613 0.52
0.624
SOLVABILITATE 279,6% 279,6% 279,6% 281.51% 321.83%

Asa cum se poate observa în tabelul de mai sus atat ratele de lichiditate rapida, lichiditate generala evolueaza incepand
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

cu anul 2016 sub minimul recomandat de specialistii, minim care indica sanatatea financiara a societatii.
Se poate observa ca societatea la sfarsitul fiecarui an fiscal analizat s-a aflat totusi din punctul de vedere al indicatorilor
solvabilitatii în valorile recomandate. Riscul semnificativ de incapacitate de plata a datoriilor scadente ale societatii
raportat la indicatorii lichiditatii generale și al solvabilitatii trebuie sa fi aparut ulterior anului 2020, an în care societatea
a și intrat în procedura insolventei.
Analiza structurala a situatiei financiare a societatii
Rata structura activ u.m. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
31.12.2016
Rata activelor % 77.67 77.67 77.67 78.21 83.61
imobilizate
Rata activelor % 22.33 22.33 22.33 21.79 16.39
circulante
Rata activelor imobilizate masoara ponderea activelor imobilizate (permanente) în totalul activelor. Aceasta rata mai
arata gradul de investire a capitalului în firma și gradul de imobilizare a capitalului. Se considera ca pentru o firma un
nivel al acesteia de 60% este favorabil. Rata activelor imobilizate la sfarsitul fiecarui an analizat a fost peste cel
considerat optim.
Analiza structurii activelor curente se face cu ajutorul ratei activelor circulante care arata ponderea activului circulant în
total activ aratand nivelul capitalului imobilizat în activitatea de exploatare. Aceasta rata masoara indirect gradul de
lichiditate al patrimoniului depinzand mult de specificul activitatii. Se considera ca pentru o firma din domeniul
comertului o valoare de 40% este sanatoasa.
CIFRA DE AFACERI SI PROFITUL
AN FISCAL 2016 2017 2018 2019 2020
Cifra Afaceri 250 - - - -
Profit Net 250 - - -
Capitaluri proprii 366962 366962 366962 366963 366963
Societatea incepand cu anul 2017 nu a mai incasat, efectuat nici o operatiune care sa genereze venituri respectiv profit,
acestea fiind zero. Profitul societatii pe ultimii trei ani a fost 0.
Analizand și cererea de deschidere a procedurii insolvenței observam faptul ca societatea a fost obligata prin Sentință
civilă 380/25.01.2017 pronuntata de Judecatoria Ploiesti și ramasa definitiva în data de 19.02.2018. la plata sumelor de
11779,52Lei, respectiv 27684,04Lei la care s-au adaugat penalitati în cuantum de 1%/zi de intarziere ce au generat o
datorie totala de 548913,51Lei. Aceasta sentinta a fost pusa în executare de catre BEJ Musat Ioan astfel ca în luna iunie
2021 au fost valorificate activele identificate în patrimoniul debitoarei și a ramas de plata o creanta în cuantum de
300955,36Lei.
Societatea în urma executarii silite a activelor acesteia în anul 2021 a inregistrat o scadere drastica a capitalurilor pana
cand acestea au ajuns la o valoare negativa.
IV. Concluzii privind cauzele care au condus la starea de insolventa.
Din informatiile detinute pana în prezent societatea a avut autorizate activitati de arhitectură, inginerie și servicii de
consultanță tehnică legate de acestea, activitati ce nu necesita capitaluri în vederea achizitiei marfurilor și a mentinerii
unui rulaj care sa ii permita obtinerea de venituri. Totusi societatea nu a mai desfasurat din anul 2016 activitatea
autorizata și declarata veniturile și profitul acesteia fiind zero.
Societatea în cursul anului 2021 a fost executata silit activele totale ale acesteia fiind insuficiente sa acopere datoria.
Pana la acest moment nu a fost identificat un singur bun în patrimoniul societatii debitoare, un autoturism Peugeot 307
fabricat anul 2005, restul bunurilor fiind executate silit în luna iunie 2021.
Lipsa totala a activitatii societatii pe perioada analizata și neplata la timp a datoriilor acesteia au generat penalitati care
în final au depasit în valoare activlele aflate în patrimoniul societatii.
Se poate observa ca au existat active care valorificate voluntar și la timp puteau acoperi datoriile societatii inainte ca
acestea sa genereze penalitati superioare acestor active.
Desi administratorul judiciar a identificat persoanele ce au detinut functii de conducere(administrator si/sau asociat) al
societatii debitoare în ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii, la acest moment nu detine suficiente informatii
care sa permita atragerea raspunderii acestora.
În raport de toate acestea, vă solicităm:
-să luați act de prezentul raport elaborat conform prevederilor art. 58 alin.(1) lit b coroborate cu prevederile art. 97
alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Administrator judiciar,
TUDOROIU STEFAN

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALCO KRAFT S.R.L., cod unic de înregistrare: 17820471
România
Tribunalul Timiș
Secția a II-a Civilă
Mun. Timișoara, str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A, jud. Timiș
Dosar nr. 2404/30/2020
Citație
Emisă la data de 08.11.2021
Către,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: mun. Timișoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiș
Cod de identificare fiscală: 14942091
Debitor
Alco Kraft SRL, cu sediul în Dumbrăvița, str. Gheorghe Doja, nr. 6, jud. Timiș, J35/816/16.03.2020, CUI 17820471
Administrator judiciar:
Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Albinelor, nr. 70A-B, jud. Timiș, CIF 21284487, RFO
0235/2006
Creditori:
Tekno-Esad SRL, cu sediul în Italia, Torino, str. Muratori, nr. 20, având codul unic de înregistrare fiscală: 03803510019
și numărul de înmatriculare în registrul comerțului 588234, cu sediul procesual ales în Arad, Bd. Revoluției, nr. 78, ap.
29, jud. Arad
Banca Comercială Română SA, cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A,
et. 6, sector 6, J40/90/1991, CUI 361757
Raiffeisen Leasing IFN SA, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 246D, et. 6, Zona A, sector 1, J40/6468/1999,
CUI 11972373
Binchici Gheorghe Liviu PFA, cu sediul în Arad, Bd. Gen. Gheorghe Magheru, bl. 304, sc. B, ap. 20, jud. Arad,
F02/551/2017, CUI 37595692,
Direct Line Inox Impex SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Baciului, nr. 1-3, jud. Cluj, J12/1817/1995, CIF 7727821,
Bogner Edelstahl SRL, cu sediul în sat. Șura Mică, com. Șura Mică, Parcul Industrial P6, jud. Sibiu, J32/198/2005, CUI
17219030
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud.
Timiș,
BRD Sogelease IFN SA, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, et. 12, bl. Turn BRD, sector 1,
J40/0764/2001, CUI 14080565, cu sediul procedural ales în București, str. Grigore Mora, nr. 31, sector 1, la Rădulescu
& Mușoi SPARL
ASSA Abloy Entrace Systems Production România SRL, cu sediul în Hunedoara, str. Pestisu Mare, nr. 363, jud.
Hunedoara, J20/1295/2005, CUI 17857020, cu sediul procedural ales în Hunedoara, str. Revoluției, nr. 14, jud.
Hunedoara, la av. Lucaciu Tatiana Ileana
Metal Star SRL, cu sediul în Ciugad, str. Principală, nr. 57, jud. Alba, J01/212/1998, CUI 10530586, cu sediul
procedural ales în București, str. Feleacu, nr. 29, bl. 13C, sc. 1, ap. 1, sector 1, la av. Suciu Samuel Simion
Orașul Lipova, cu sediul în Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud. Arad, CUI 3519224
Brammer România SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Bd. Muncii, nr. 257, jud. Cluj, J12/1753/2016, CUI 33738900
Schunk Intec SRL, cu sediul în Sibiu, str. Magheranului, nr. 113, jud. Sibiu, J32/116/2017, CUI 37017095
Auto Power 2000 SRL, cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr. 232, jud. Arad, J02/801/2003, CUI 15573065, cu sediul
procedural ales în Arad, Bd. General Vasile Milea, nr. 5-7, sc. A, et. III, ap. 31, jud. Arad, la av. Dumnici Csaba
Adix Technik SRL, cu sediul în Oradea, str. Matei Corvin, nr. 30, jud. Bihor, J5/302/2009, cui 25191470, cu sediul
procedural ales în Oradea, str. Ady Endre, nr. 46, jud. Bihor
Frankstahl România SRL, cu sediul în București, Șoseaua Berceni, nr. 108, sector 4, J40/5496/2008, CUI 23581310
Swiss Solutions SRL, cu sediul în Timișoara, str. Ioan Cristoreanu, nr. 4, jud. Timiș, J35/2362/2004, CUI 16690284, cu
sediul procedural ales în Timișoara, Bd. Revoluției, nr. 5, ap. 6, jud. Timiș, la av. Cernuș Raul Ștefan
Knuth Allmetech SRL, cu sediul în Iași, str. Morilor, nr. 36, jud. Iași, J22/2467/2004, CUI 16928654, cu sediul
procedural ales în Iași, str. Armeana, nr. 12, jud. Iași, la av. Reznic Mihaela
Compania de Apă Arad SA, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad, J02/110/1991, CUI 1683483
Galvanica Industriale Italia SRL, cu sediul în Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, ap. 1+2, jud. Arad, J02/916/2011, CUI 28937834
Jifa SRL, cu sediul în Avrig, str. Unirii, nr. 73, jud. Sibiu, J32/1502/2005, CUI 18048621, cu sediul procedural ales în
Sibiu, str. Drumul Taberei, nr. 4, jud. Sibiu
Amari România SRL, cu sediul în Oradea, str. Piața Ignație Dărăbant, nr. 15, jud. Bihor, J05/81/2003, CUI 15171700,
cu sediul procedural ales în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 6, ap. 1, jud. Bihor, la av. Pop Adrian
Wurth România SRL, cu sediul în Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni, nr. 25 – 35, jud. Ilfov, J23/1427/2005, CUI
5175127
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Oerlikon Balzers Coating Austria GMBH Kapfenberg Austria – Sucursala Mărăcineni, cu sediul în com. Mărăcineni,
sat. Argeșelul, nr. 537 Bis, Platforma Europa 2, Hala nr. 5, jud. Argeș, J03/1325/2007, CUI 22040375, cu sediul
procedural ales în București, str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3, bl. 108, sc. 2, et. 1, ap. 50, sector 6, la av. Ramulescu
Georgian
SMC România SRL, cu sediul în București, str. Frunzei, nr. 29, sector 2, J40/7818/1996, CUI 8808380, cu sediul
procedural ales în București, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 9, birou L2, sector 4, la SCA Bădiță & Pop
Westmetal SRL, cu sediul în Timișoara, str. A. P. Podeanu, nr. 146A, Birou 1, jud. Timiș, J35/2101/1994, CUI 6049054
Siad România SRL, cu sediul în București, str. Drumul Osiei, nr. 75 – 79, sector 6, J40/1056/1996, CUI 8184529, cu
sediul procedural ales în Cluj Napoca, str. Onisfor Ghibu, nr. 1, ap. 8, jud. Cluj, la av. Andrei Marian
Gica Import – Export Italia SRL, cu sediul în Arad, Zona Industrială Vest, str. II, nr. 5, jud. Arad, J02/239/1996, CUI
8375570, cu sediul procedural ales în Arad, Bd. General Vasile Milea, nr. 5-7, sc. A, ap. 10, jud. Timiș, la av. Costea
Mihai Ioan
Metal Inox Import Export SRL, cu sediul în București, str. Cernișoara, nr. 88, sector 6, J40/11877/2000, CUI 13612737,
cu sediul procedural ales la punctul de lucru din București, str. Mehadiei, nr. 41, sector 6
Plastique Forme România SRL, cu sediul în Timișoara, Calea Moșniței, nr. 2, jud. Timiș, J35/533/2002, CUI 14572703,
cu sediul procedural ales în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 4, jud. Timiș
4 Industry SRL, cu sediul în Brașov, str. Grigore Ureche, nr. 16, et. 1, jud. Brașov, J08/1174/2010, CUI 27597653
Cleanlux Profesional SRL, cu sediul în sat. Ghiroda, str. Ghioceilor, nr. 10/A, cam. 2, jud. Timiș, J35/2886/2012, CUI
30942824
Tool One SRL, cu sediul în Brașov, str. CD Ghereanu, nr. 4bis, ap. 7, jud. Brașov, J08/2967/2004, CUI 17036823
Kaiser + Kraft SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr. 15A, birou E22, Clădirea „Centrul de afaceri
Flandra – Vâlcea”, jud. Vâlcea, J38/66/2011, CUI 17517690, cu sediul procedural ales în București, str. Sg. Apostol
Gheorghe Constantin, nr. 8 – 10, et. 4, birou 4-5, sector 6
Tente Ro SRL, cu sediul în Oradea, str. Doina, nr. 7, bl. PB78, ap. 2, jud. Bihor, J05/1967/2013, CUI 32553289
Jera Metall – Filială a Amari Metall GmgH, cu sediul în Germania, 90411, Nurnberg, Hahnenbalz 35, CIF
DE161509003, cod fiscal 1129206241, cu sediul procedural ales la biroul de lucru în Oradea, str. M. Kogălniceanu, nr.
6, ap. 1, parter, jud. Bihor
Întreprindere Individuală AV – Elektronika, cu sediul în Schallershofer, str. 53A, 91056, Erlangern, Germania, CIF
DE229325398
Buttner Mould Parts SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Vizigotok, nr. 4, jud. Harghita, J19/652/2004, CUI
16576809,
Original Express SRL, cu sediul în Sibiu, Bd. C. Coposu, nr. 10/55, jud. Sibiu, J32/143/2003, CUI 9832467
Meraxis AG, cu sediul în Worbstrasse 50, 3074 Muri b. Bern, Elveția, nr. CH 035.4.001.020-0/b, cu sediul procedural
ales în București, str. General Constantin Budișteanu, nr. 28C, sector 1, la SPRL Menzer & Bachmann – Noerr
Lions United SRL, cu sediul în sat. Giroc, str. Anemonei, nr. 3, et. 1, ap. 6, jud. Timiș, J35/517/2012, CUI 29866170
Albert Bruno Christian, cu domiciliul în Germania, Furth, str. Friedlandstrasse, nr. 13, cu rezidența în sat. Dumbrăvița,
com. Dumbrăvița, str. Gheorghe Doja, nr. 6,
Neogard Systems SRL, cu sediul în Lipova, str. Iancu Jianu, nr. 25G, jud. Arad, J2/1973/2019, CUI 41996986
BN Business SRL, cu sediul în Arad, str. Cerbului, nr. I, jud. Arad, J02/521/1998, CUI 010933694
Tech – Con Industry SRL, cu sediul în București, Bd. Constructorilor, nr. 16A, Hala forja 1600 TF. (Hala 96), et. com.
3, sector 6, J40/12130/2006, CUI 18886172
Seco Tools România SRL, cu sediul în Brașov, str. Traian Grozăvescu, nr. 9, jud. Brașov, J08/1581/2002, CUI
15024350, cu sediul procedural ales în Brașov, str. Bisericii Române, nr. 90-A, jud. Brașov, la av. Florin Juncu
Gilinox SRL, cu sediul în Otopeni, str. Maramureș, nr. 38, jud. Ilfov, J23/1941/2007, CIF 17478221,
Festo SRL, cu sediul în București, str. Sfântul Constantin, nr. 17, sector 1, J40/25908/1994, CUI 6812058, cu sediul
procedural ales în București, str. Carol Davila, nr. 93, sc. A, ap. 2, sector 5, la a v. Alina Letia
OK Frații SRL, cu sediul în Lipova, str. Calea Aradului, nr. 451, jud. Arad, J02/775/1992, CUI 1685026
Atlas Copco s.r.o., cu sediul în Slovacia, Bratislava, Elektrarenska, nr. 4, ID 36289 833, CIF SK 2022175595, cu sediul
procedural ales în București, str. Școala Floreasca, nr. 3A, sector 1,
PP-Tech Components GmbH, cu sediul în 35 Daimlerstrasse, 76316 Malsch, Germania, cu sediul procedural ales în
București, str. Lt. Av. Vasile Fuică, nr. 15, sector 1, la SPARL Stalfort & Someșan
Cassia Business SRL, cu sediul în Cârcea, str. Silozului, nr. 13, jud. Dolj, J16/169/1993, CUI 4518979
Bikar Metalle GmbH, cu sediul în Industriestrasse, 3 – 17, 57319 Bad Berleburg, Germania, HRB 6503
Sunt citați, pentru termenul din data de 11.11.2021, la sediul Tribunalului Timiș, în Timișoara, str. P-ța Țepeș Vodă, nr.
2A, sala 174, ora 12:00, în calitate de creditori în dosarul nr. 2404/30/2020 al Tribunalului Timiș, Secția a II –a Civilă,
privind pe debitoarea Alco Kraft SRL, cu sediul în Dumbrăvița, str. Gheorghe Doja, nr. 6, jud. Timiș,
J35/816/16.03.2020, CUI 17820471, cu mențiunea că pentru termenul acordat se va pune în discuție cererea de intrare
în faliment a debitoarei formulată de către creditoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.
În caz de neprezentare a părților, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

2. Societatea INK. ART SRL, cod unic de înregistrare: 12434356


România
Tribunalul Timiș
Secția a II-a Civilă
Mun. Timișoara, str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A, jud. Timiș
Dosar nr. 4277/30/2020
Comunicare
Sentință civilă nr. 1065 pronunțată la 28.10.2021
Către,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: mun. Timișoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiș
Cod de identificare fiscală: 14942091
Debitor:
S.C. INK – ART SRL, cu sediul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș, și sediul procedural ales în
Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap.7, jud. Timiș, nr. de ordine în registrul comerțului J35/590/1999, CUI RO12434356
Practician în insolvență:
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GOLBAN SORINEL GHEORGHE, cu sediul în Timișoara, str. F.
Mercy, nr. 7, ap. 7, jud. Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. RFO I-4060, având CIF 21183067
Creditori:
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr,
nr. 9B, jud. Timiș;
DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul M. Eminescu, nr. 2B, jud.
Timiș;
UCMR – ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, cu sediul în București, str. Ostașilor, nr. 12,
sector 1, CIF: RO 8887006
TOMOIAGA GAVRILA, cu domiciliul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș
Se comunică, alăturat, copia Sentinței civile nr. 1065 din data de 28.10.2021, pronunțată în dosarul 4277/30/2020 de
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă-prin Judecător-sindic, privind debitoarea SC INK – ART SRL, cu sediul în
Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș, și sediul procedural ales în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap.7, jud.
Timiș, nr. de ordine în registrul comerțului J35/590/1999, CUI RO12434356.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBTIM:2021:031.001065
Dosar nr. 4277/30/2020
România
Tribunalul Timiș-Secția a II-a Civilă
Sentința civilă nr. 1065/2021
Ședința publică din data de 28.10.2021
Instanța constituită:
Președinte-Judecător-sindic: LOREDANA NEAMȚU
Grefier: IOANA IULIA APOSTIU
Pe rol se află judecarea cauzei privind administrarea procedurii insolvenței prevăzută de Legea 85/2014 față de
debitoarea SC INK – ART SRL, cu sediul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș, și sediul procedural ales
în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap.7, jud. Timiș, J35/590/1999, CUI RO12434356, reprezentată de practicianul în
insolvență CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GOLBAN SORINEL GHEORGHE, cu sediul în Timișoara,
str. F. Mercy, nr. 7, ap. 7, jud. Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. RFO I-4060, având CIF 21183067, în
contradictoriu cu creditorii ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ, cu sediul în
Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș; DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul
în Timișoara, B-dul M. Eminescu, nr. 2B, jud. Timiș; UCMR – ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a
Compozitorilor, cu sediul în București, str. Ostașilor, nr. 12, sector 1, CIF: RO 8887006; TOMOIAGA GAVRILA, cu
domiciliul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș.
La apelul nominal făcut în ședința publică, se constată lipsa părților.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că, pentru acest termen de judecată creditorii au
fost citați prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, cu mențiunea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la
propunerea de închidere a procedurii insolvenței debitoarei formulată de lichidatorul judiciar la data de 02.03.2021,
precum și de a preciza dacă înțeleg să avanseze sume în vederea continuării procedurii, astfel cum rezultă din dovada
depusă la dosar la fila 136 VOL. II dosar, după care,
Nemaifiind alte cereri de formulat sau alte probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată,
și o reține spre soluționare.
În deliberare,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Judecătorul-sindic,
Asupra cauzei de față,
Constatând că la data de 02.03.2021 practicianul în insolvență CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GOLBAN
SORINEL GHEORGHE, cu sediul în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap. 7, jud. Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr.
RFO I-4060, având CIF 21183067, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC INK – ART SRL, cu
sediul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș, și sediul procedural ales în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7,
ap.7, jud. Timiș, J35/590/1999, CUI RO12434356, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei
bunurilor în averea acesteia,
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin Încheierea civilă nr. 974/12.11.2020,
Constatând că s-au întocmit și comunicat notificările în condițiile art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență,
Constatând că notificarea a fost publicată conform art. 99 alin. 3 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență,
Având în vedere că nici unul din creditori nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare continuării procedurii și
acoperirii cheltuielilor administrative,
În temeiul art. 174 din legea privind procedura insolvenței va dispune închiderea procedurii insolvenței, radierea
debitoarei din registrul comerțului și descărcarea practicianului în insolvență de orice îndatoriri și responsabilități.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În temeiul disp. art.174 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Închide procedura insolvenței față de debitoarea SC INK – ART SRL, , cu sediul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap.
1, jud. Timiș, și sediul procedural ales în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap.7, jud. Timiș, J35/590/1999, CUI
RO12434356, reprezentată de practicianul în insolvență CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GOLBAN
SORINEL GHEORGHE, cu sediul în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap. 7, jud. Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr.
RFO I-4060, având CIF 21183067,în contradictoriu cu creditorii ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR
PUBLICE TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș; DIRECȚIA FISCALĂ A
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul M. Eminescu, nr. 2B, jud. Timiș; UCMR – ADA,
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, cu sediul în București, str. Ostașilor, nr. 12, sector 1, CIF: RO
8887006; TOMOIAGA GAVRILA, cu domiciliul în Timișoara, str. Cireșului, nr. 23, ap. 1, jud. Timiș.
Dispune radierea debitoarei SC INK – ART SRL, din registrul comerțului.
În temeiul disp. art.180 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Descarcă practicianul în insolvență CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ GOLBAN SORINEL GHEORGHE,
cu sediul în Timișoara, str. F. Mercy, nr. 7, ap. 7, jud. Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. RFO I-4060, având CIF
21183067, de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de
garanții, acționari sau asociați.
În temeiul disp. art.179 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune notificarea prezentei sentințe Direcției Teritoriale a Finanțelor Publice și Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Timiș, pentru efectuarea mențiunii de radiere, precum și comunicarea acesteia debitoarei,
creditorilor și practicianului în insolvență și publicarea, în acest scop, în Buletinul procedurilor de insolvență.
Executorie.
Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiș.
Pronunțată în ședința publică de la 28.10.2021.
Președinte-Judecător-sindic: Grefier:
Loredana Neamțu Ioana Iulia Apostiu
Red. L.N./Dact. I.I.A./ 4 ex./01.11.2021
Comunicat 2 ex. către ORC Timiș pentru efectuarea mențiunii de radiere și realizarea procedurii de comunicare cu
părțile, prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

3. Societatea MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cod unic de înregistrare: 37034860


România
Tribunalul Timiș
Secția a II-a Civilă
Mun. Timișoara, str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A, jud. Timiș
Dosar nr. 3833/30/2021
Comunicare
Sentința civilă nr. 1070 pronunțată la 28.10.2021
Către,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: mun. Timișoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiș
Cod de identificare fiscală: 14942091
Creditor:
UCMR – ADA, ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR, cu sediul în București, str.
Ostașilor, nr. 12, sector 1, CIF: RO 8887006
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Debitor:
MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș,
J35/344/2017, CUI RO 37034860.
Practician în insolvență:
C.I.I. BANTAȘ ROMANA – DIANA, cu sediul în Timișoara, str. Soarelui, nr. 2, Bl. B13, sc.A, et. Parter, ap. 4, Jud.
Timiș, nr. Înregistrare RFO I-4330, CIF 36069380
Se comunică, alăturat, copia sentinței nr. 1070 din data de 28.10.2021, pronunțată în dosarul 3833/30/2021 de
Tribunalul Timiș, Secția a II –a Civilă – prin Judecător-sindic, privind debitorul MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu
sediul în Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș, J35/344/2017, CUI RO 37034860.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
*
Document finalizat
Cod ECLI
Dosar nr. 3833/30/2021
România
Tribunalul Timiș-Secția a II-a Civilă
Sentința civilă nr. 1070/2021
Ședința publică din data de 28.10.2021
Instanța constituită din:
Președinte – Judecător-sindic: LOREDANA NEAMȚU
Grefier: IOANA IULIA APOSTIU
Pe rol se află judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul UCMR – ADA,
ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR, cu sediul în București, str. Ostașilor, nr. 12,
sector 1, CIF: RO 8887006, în contradictoriu cu debitoarea MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu sediul în Municipiul
Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș, J35/344/2017, CUI RO 37034860 .
La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care se constată că prin serviciul Registratură s-a depus:
-de către creditorul UCMR – ADA, ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR, cerere
judecată cauză în lipsă, cerere comunicare înscrisuri depuse la dosar, pentru a putea formula apărările necesare;
-oferte de preluare a poziției de administrator/ lichidator judiciar din partea practicienilor în insolvență și certificat
constatator ORC privind debitoarea.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau alte probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată,
și o reține spre soluționare.
După deliberare,
Judecătorul-Sindic
Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș la data de 25.08.2021, sub dosar nr. 3833/30/2021, creditorul
UCMR – ADA, ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR, cu sediul în București, str.
Ostașilor, nr. 12, sector 1, CIF: RO 8887006, a solicitat:
I. Deschiderea procedurii de insolvență față de debitoarea MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu sediul în
Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș, J35/344/2017, CUI RO 37034860;
II. Înscrierea în tabelul de creanțe al debitoarei MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu sediul în Municipiul
Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș, J35/344/2017, CUI RO 37034860, cu suma de 161 844,41
RON, compusă din:
 66 850 lei, remunerație datorată cu titlu de drepturi de autor comunicarea publică de opere muzicale în
spectacolele Festival Music Travel”, desfășurate în perioada 23 – 25.06.2017 la Arena Aqua Sport din Timișoara;
 93 024,41 lei, penalități de întârziere datorate de la scadență și până la data de 03.08.2021 pentru întârzierea
plății remunerației în cuantum de 66 850 lei, datorate pentru comunicarea publică de opere muzicale în spectacolele
desfășurate, menționate în titlul executoriu, sus – numit;
 1 494 lei, cheltuieli de judecată;
 476 lei, cheltuieli de executare silită (avans onorariu).
III. Desemnarea, potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014, în calitate de administrator judiciar al debitoarei, a
unui practician în insolvență desemnat din cei înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din
România.
În motivare, creditoarea a susținut faptul că,
Este organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, așa cum rezultă și din
Decizia ORDA nr. 3/1997 publicată în M. Of. al României Partea I nr. 58/1997.
Debitoarea MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, desfășoară activități de organizare a spectacolelor muzicale, spectacole
în cadrul cărora sunt comunicate opere muzicale pentru care debitoarea datorează plata remunerațiilor.
Debitoarea a organizat și a desfășurat spectacole fără a achita remunerația prevăzută de Metodologia publicată prin
Decizia ORDA nr. 189/2010 cu modificările publicate prin Decizia ORDA nr. 203/2011, autorizațiile licență
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

neexclusivă încheiate cu aceasta și Legea nr. 8/1996.


Întrucât debitoarea nu și-a adus la îndeplinire obligația de plată a remunerațiilor, a formulat cerere de chemare în
judecată a debitoarei, cerere care a fost soluționată definitiv prin Sentința Civilă nr. 614/16.06.2020 pronunțată în
dosarul nr. 3894/3/2018 de Tribunalul București, Secția a III-a Civilă.
A pus în executare Sentința Civilă nr. 614/16.06.2020, prin intermediul BEJ Floricescu Valentin Florian, căruia i-a
achitat cu titlu de avans onorariu executor judecătoresc, suma de 476 RON.
Până în prezent, debitoarea nu a înțeles să își îndeplinească obligația de plată a sumelor stabilite prin titlul executoriu,
sume scadente încă de la momentul pronunțării hotărârii.
Starea de insolvabilitate a debitoarei rezultă și din faptul că până la data formulării prezentei cereri de deschidere a
procedurii de insolvență, executorul judecătoresc nu a recuperat nici o sumă de bani care să fie scăzută din debitul
datorat.
Consideră că deține împotriva debitoarei o creanță certă, lichidă și exigibilă, a cărei valoare depășește pragul minim
prevăzut de art. 70 alin. 1 coroborat cu art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.
În probațiune, înscrisuri, și orice alte probe a căror necesitate ar rezulta din cercetarea judecătorească.
În drept, s-au invocat dispozițiile Legii nr. 85/2014, actele normative incidente în cauză.
La cerere s-au atașat înscrisurile prevăzute de art. 70 alin. 2 din Legea insolvenței, respectiv:
 Sentința civilă nr. 1877SC/02.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 2794/3/2018 de Tribunalul București, Secția a
IV-a Civilă;
 Cererea de începere a executării silite înaintată către BEJ Floricescu Valentin Florian în vederea executării
silite a creanței datorată;
 Încheierea emisă în data de 26.08.2020 de BEJ Floricescu Valentin Florian prin care s-a admis cererea de
începere a executării silite, în dosarul execuțional nr. 1245/2020;
 Dovada calității de reprezentant legal UCMR – ADA;
 Anexă calcul penalități de întârziere calculat conform titlului executoriu;
 Factura nr. 186052/26.08.2020 emisă de BEJ Floricescu Valentin Florian.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru fila 8 din dosar.
Debitoarea MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, nu și-a exprimat poziția procesuală în cauză prin întâmpinare și nici nu
a formulat contestație, în conformitate cu art. 72 al. 3 din Legea nr. 85/2014.
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum și dispozițiile legale aplicabile în cauză, judecătorul sindic reține
următoarele:
Cererea formulată la data de 25.08.2021 de creditorul UCMR – ADA, ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI DE
AUTOR A COMPOZITORILOR, cu sediul în București, str. Ostașilor, nr. 12, sector 1, CIF: RO 8887006, având ca
obiect deschiderea procedurii insolvenței, a fost comunicată debitoarei și nu s-a formulat contestație în legătură cu
existența sau inexistența stării de insolvență, potrivit disp. art. 72 alin. (6) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență,
Debitoarea se află în încetare de plăți, stare de fapt dovedită cu înscrisuri depuse în copie la dosarul cauzei (filele 9-29
dosar),
Creditorul are o creanță comercială, certă, lichidă și exigibilă împotriva debitorului (art. 5 pct. 20 din Legea 85/2014),
superioară valorii prag prevăzută de disp. art. 5 pct. 72 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, și de la a cărei scadență au trecut mai mult de 60 de zile,
Sunt îndeplinite condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, astfel că
judecătorul – sindic va admite cererea.
Referitor la desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvență, judecătorul sindic
reține următoarele:
Creditoarea a solicitat desemnarea unui practician în insolvență dintre cei înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România, debitoarea nu și-a exprimat poziția în cauză.
Potrivit art. 45 alin. 1 lit. d) teza a II-a din Lg. 85/2014, Judecătorul – sindic va desemna administratorul judiciar
provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu, în lipsa unei propuneri motivate, făcute de către debitor sau de către oricare
dintre creditori, pe unul dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în
Insolvență din România, care și-au depus ofertă la dosar.
Potrivit art. 57 alin. 1, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 88/27.09.2018 publicată în Monitorul Oficial
840/02.10.2018 Practicienii în insolvență interesați vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziției de administrator
judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calității de practician în insolvență și o copie de pe polița de
asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvență interesat va arăta și disponibilitatea de timp și de resurse
umane, precum și experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și bunei administrări a cazului. În cazul
în care nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor,
un practician în insolvență ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din
România.”
Astfel, doar în lipsa unei solicitări exprese în acest sens, sau în lipsa ofertelor practicienilor în insolvență, practicianul în
insolvență se desemnează aleatoriu.
În speță, practicianul în insolvență a înregistrat ofertă de preluare a dosarului și, în consecință, făcând aplicarea disp. art.
45 alin. 1 lit. d) teza a II-a din Lg. 85/2014, judecătorul sindic va desemna, din ofertele depuse la dosar de practicienii în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

insolvență, în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență C.I.I. BANTAȘ ROMANA –
DIANA, cu sediul în Timișoara, str. Soarelui, nr. 2, Bl. B13, sc.A, et. Parter, ap. 4, Jud. Timiș, nr. Înregistrare RFO I-
4330, CIF 36069380.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
Admite cererea formulată de creditorul UCMR – ADA, ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A
COMPOZITORILOR, cu sediul în București, str. Ostașilor, nr. 12, sector 1, CIF: RO 8887006, pentru deschiderea
procedurii insolvenței împotriva debitoarei MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, str.
Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș, J35/344/2017, CUI RO 37034860.
În temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Deschide procedura generală de insolvență împotriva debitoarei MUSIC TRAVEL FESTIVAL SRL, cu sediul în
Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 53, Jud. Timiș, J35/344/2017, CUI RO 37034860.
În temeiul disp. art. 73 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Numește administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență C.I.I. BANTAȘ ROMANA – DIANA, cu sediul în
Timișoara, str. Soarelui, nr. 2, Bl. B13, sc.A, et. Parter, ap. 4, Jud. Timiș, nr. Înregistrare RFO I-4330, CIF 36069380,
care va îndeplini atribuțiile prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, stabilind pentru acesta un onorariu de 5.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile
speciale aflate în administrarea UNPIR TIMIȘ, în temeiul disp. art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014 și se va trimite adresă
către UNPIR TIMIȘ în acest sens.
În temeiul disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului /Registrului
Societăților Agricole / Registrului Asociațiilor și Fundațiilor / altor registre, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență,
în vederea efectuării mențiunii în temeiul disp. art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență,
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prev. de disp. art. 92 din Legea 85/2014 la 17.11.2021.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 13.12.2021.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanțelor la 03.01.2022.
Debitorul, creditorii și orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestații la tabelul preliminar al creanțelor, în
termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a acestui tabel.
Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 21.01.2022.
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenței la data de 07.12.2021.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 06.01.2022 la sediul administratorului judiciar și convoacă
creditorii debitorului.
Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii, de către administratorul judiciar.
În temeiul disp. art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către
administratorul judiciar.
Stabilește termen administrativ de control la data de 03.03.2022, pentru când administratorul judiciar se va conforma
dispozițiilor instanței în sensul de a întocmi, conform disp. art. 59 al. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, și va depune la dosar raportul de activitate, cu cel puțin 7 zile înainte de
termenul acordat.
Pune în vedere administratorului judiciar să verifice și să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în
duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze și să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le
comunice cu petenții și să le publice în B.I.P., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le
depune la dosar.
Executorie.
Cu apel în 7 zile de la comunicare hotărârii realizată prin publicarea în BPI, care se va depune la Tribunalul Timiș.
Pronunțată în ședința publică de la 28.10.2021.
Președinte-Judecător-sindic: Grefier:
Loredana Neamțu Ioana Iulia Apostiu
Red. L.N./Tehn. I.I.A.
11 ex. – 01.11.2021
com. 9 ex.
-debitoare
-creditor
-lich. judiciar
-ORC
-Buletinul Procedurilor de Insolvență
-UNPIR
-Judecătoria Timișoara, Tribunalul Timiș, Curtea de Apel Timișoara

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROLION SRL, cod unic de înregistrare: 2371269
România Tribunalul Tulcea
Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, jud. Tulcea
Dosar nr. 2210/88/2016 js - NL
Termen: 12 noiembrie 2021
Citaţie
Emisă la: ziua 04 luna octombrie anul 2021
Către:
Creditori:
- B.R.D. Groupe Societe Generale SA – Sucursala Dorobanţi, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,
sector 1 – Sucursala Dorobanţi – mun. Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 135, sector 1;,
- D.G.R.F.P. Galaţi - Administrația Județeană A Finanțelor Publice Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis,
jud. Tulcea;
- U.A.T Municipiul Tulcea – Serviciul Taxe Şi Impozite, cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr. 20, jud. Tulcea ;
- Consiliul Local Al Municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii nr. 20, jud. Tulcea;
- Popa Daniel, cu domiciliul în București, Șoseaua Berceni, nr.11, bl.14, sc.1, AP.47, Sector 4.
– Patria Bank SA ( fostă Nextebank SA ), cu sediul în oraş Voluntati, b-dul. Pipera, nr. 1 B, et. 7, jud. Ilfov;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul CS 9 JS-NL în ziua de 12, luna noiembrie, anul 2021, ora 10,00,
în calitate de creditori în proces cu S.C. Rolion S.R.L. cu sediul în Tulcea, str. Faleză nr. 1, având număr de ordine în
Registrul Comerţului J36/333/1991 şi cod unic de înregistrare fiscală 2371269, prin lichidator judiciar Pro Capital
Restructuring I.P.U.R.L., cu sediul în mun. Bucuresti, str. V. V. Stanciu, nr. 5, bl. 90, sc. 1, ap. 1, sector 4, pentru
închidere procedură insolvență debitoare.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier

2. Societatea VEFLA SRL, cod unic de înregistrare: 16856248


România Tribunalul Tulcea
Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, jud. Tulcea
Dosar nr. 1533/88/2012 (142/2012) js - NL
Termen: 12 noiembrie 2021
Citaţie
emisă la: ziua 04 noiembrie anul 2021
Către:
Creditori:
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str. Babadag nr. 163 Bis, jud. Tulcea;
- Primăria Mun. Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea;
- S.C. Ital Invest S.R.L. prin Lichidator Judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. cu sediul în Iaşi,
Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7, completul CS9 JS-NL în ziua de 12, luna noiembrie, anul 2021, ora 10,00, în
calitate de creditori în proces cu debitoarea S.C. Vefla SRL, cu sediul cu sediul în mun. Tulcea, str. Constructorilor nr. 2
bis, parte din spaţiul comercial nr. 3, bl. Xenon, sc. A, et. P, jud. Tulcea, cu nr. de înregistrare în registrul comerţului
J36/390/2004, CUI 16856248, prin lichidator judiciar Rominsol I.P.U.R.L. cu sediul în Bucureşti, Calea Apeductului,
nr. 15, bl. A3A, sc. 2, ap. 21, sector 6 şi cu sediul ales în Tulcea, str. Babadag nr. 159, bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud.
Tulcea, CIF RO 15539802, pentru a se pune în discuția părților repunerea pe rol a cauzei.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier

3. Societatea VG SURFACE PROTECTION S.R.L., cod unic de înregistrare: 10138222


Romania Tribunalul Tulcea, judetul Tulcea
Str. Toamnei, nr. 15, jud. Tulcea
Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 811/88/2018/a5
Termen: 12 noiembrie 2021
Citaţie
Emisa in ziua de 04, luna noiembrie, anul 2021
Către,
Reclamant:
- A.N.A.F. – Direcția Generală Regională A Finanțelor Publice Galaţi - Administraţia Județeană A Finanțelor Publice
Tulcea, cu sediul în mun.Tulcea, str. Babadag, nr,263 bis, jud. Tulcea
Pârâți:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

Stefan Bastiaan De Breejen și Bastiaan De Breejen, ambii cu domiciliul procesual ales în mun. Constanța, str.
Alexandru cel Bun, nr. 60, jud. Constanța la avocat Alexandra Frangeti.
Sunt chemati la aceasta instanta, camera 7, completul CS9 js NL, in ziua de 12, luna noiembrie, anul 2021, ora 10,00, in
calitate de reclamantă, respectiv pârâți în dosarul nr.811/88/2018/a5 având ca obiect antrenarea răspunderii.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier

Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIREDIVIS PLANT SRL, cod unic de înregistrare: 37968821
România, Tribunalul Vrancea,
B-dul Independenței, nr. 19-21, Focșani,
nr. Registru ANSPDCP 5228
Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal
Destinatar: ORC Vrancea Focșani, județul Vrancea
Dosarul nr. 1531/91/2021
Materia: Faliment
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: procedura insolvenței-societăți cu răspundere limitată
Complet: fond faliment ff9
Comunicare hotărâre civilă nr. 260/2021 din data de 01 noiembrie 2021
Stimată doamnă/Stimate domn,
vă comunicăm, alăturat copia hotărârii civile nr. 260/2021, pronunțată la data de 01 noiembrie 2021, de către Tribunalul
Vrancea Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal.
Parafa șefului instanței, Semnătura grefier,
(ștampila)
*
Dosar nr. 1531/91/2021
România Tribunalul Vrancea
Sectia a II-a civila și de contencios administrativ fiscal
Sentință civilă nr. 260/2021
Ședința publică de la 01 Noiembrie 2021
Completul compus din:Președinte Mariana Gradinescu
Grefier Veta Agache
Pe rol judecarea cererii de deschidere a proceduriii insolvenței în forma simplificata formulata de creditoarea DGRFP
Galati prin AJFP Vrancea, cu sediul în Focsani, jud Vrancea impotriva debitoarei Miredivis Plant SRL, cu sediul în
Focsani, str B-dul Unirii, nr.6, bl.A3, sc.2, et.9, ap.37, jud Vrancea, avand CUI 37968821 și J39/763/2017. La apelul
nominal făcut în ședința publică au lipsit partile inscrise în citativ. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei
de către grefier care învederează instantei ca procedura de citare este legal indeplinita, dupa care
În temeiul dispozițiile art.131 Cod.pr.civilă judecătorul-sindic procedează la verificarea competenței și, față de
dispozițiile art. 95 Cod pr.civilă raportat la art.41 din Legea nr.85/2014, constată că este competent general, material și
teritorial în soluționarea cauzei. În temeiul disp. art.238 N.C.pr.civilă instanța constată că probatoriu este complet. În
temeiul disp. art. 244 NCPC instanța constată încheiată cercetarea judecătorească, reține cauza spre soluționare în
această ședință, declară dezbaterile închise și lasă cauza în pronunțare la sfârșitul ședinței de judecată.
Instanța,
Deliberand asupra cererii de fata, Judecatorul sindic retine urmatoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Vrancea sub nr. 1531/91/2021, creditorul DGRFP Galați-AJFP Vrancea a
solicitat, în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de insolvență, deschiderea
procedurii insolvenței în forma simplificata fata de debitoarea Miredivis Plant SRL, cu sediul în Focsani, str B-dul
Unirii, nr.6, bl.A3, sc.2, et.9, ap.37, jud Vrancea, avand CUI 37968821 și J39/763/2017. În motivare a arătat că
debitoarea are obligații către bugetul consolidat al statului de 263.030 lei, creanță certă, lichidă și exigibilă,
reprezentând obligatii catre bugetul general consolidat. A arătat că au fost îndeplinite o serie de măsuri de executare
însă nu s-au putut recupera obligațiile datorate bugetului de stat și că debitoarea nu figurează înregistrată cu bunuri
mobile sau imobile ce ar putea fi supuse procedurii de valorificare. A solicitat deschiderea procedurii insolvenței în
formă simplificată, în temeiul disp. art. 5 punct 47 rap.la art. 38 alin.2 lit.c punct 1 din Legea 85/2014. În susținerea
cererii a depus înscrisuri. Examinând cererea, judecătorul sindic reține următoarele:
Creditorul DGRFP Galați a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, în formă simplificată pentru debitorul Miredivis
Plant SRL, cu sediul în Focsani, str B-dul Unirii, nr.6, bl.A3, sc.2, et.9, ap.37, jud Vrancea, avand CUI 37968821 și
J39/763/2017, pentru o creanță certă, lichidă și exigibilă de 263.030 lei, creanță certă, lichidă și exigibilă, reprezentând
obligatii catre bugetul general consolidat În susținerea cererii a depus înscrisuri. Debitoarea, desi legal citata nu a
formulat contestatie. Analizând cererea formulată, în raport cu actele dosarului și dispozițiile legale incidente în cauză,
judecătorul-sindic reține următoarele:
Conform dispozițiilor art.65 din lege, (1) Procedura începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

către unul sau mai mulți creditori, ori de către persoanele sau instituțiile prevăzute expres de lege iar, potrivit
dispozițiilor art.66, (1) Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru afi
supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență. La cererea
adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a
procedurii insolvenței.
Potrivit dispozițiilor art.5 pct 29 din Legea nr.85/2014, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:
a) datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;
b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile
angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței iar, potrivit dispozițiilor pct.72 din același act normativ,
valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de
insolvență. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate
de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute
pe economie/salariat.
Analizând cererea creditoarei, în raport cu probatoriul efectuat și dispozițiile legale incidente în cauză, judecătorul-
sindic reține că starea de insolvență este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență
datoriile exigibile angajate, superioare valorii prag de 40.000 lei, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței,
starea economică deficitară a patrimoniului unui debitor manifestându-se în exterior prin neputința acestuia de a-și plăti
la termen creditorii. În același timp însă, lipsa lichidităților la data scadenței unor obligații nu trebuie confundată cu
insolvabilitatea debitorului. Insolvabilitatea exprimă dezechilibrul financiar al patrimoniului debitorului, caracterizat
prin preponderența pasivului față de activ, în timp ce incapacitatea de plată reprezintă absența fondurilor bănești
necesare plății obligației scadente. Astfel, solvabilitatea debitorului nu reprezintă o piedică în vederea admiterii cererii
de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către creditor, atâta timp cât, potrivit Legii nr. 85/2014 insolvența,
prezumată sau iminentă, reprezintă cauza unica ce determină aplicarea procedurii insolvenței. Cum, cu actele depuse în
dovedire, creditoarea a făcut dovada îndeplinirii cerințelor cumulative prevăzute de lege, judecătorul-sindic va admite
cererea formulată de creditoare și va dispune deschiderea procedurii insolvenței în formă simplificată.
Va fi desemnat lichidator judiciar Est Consult IPURL în condițiile art.73 din Legea nr.85 din 2014 și i se va stabili
onorariul lunar de 150 lei și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor. Vor fi dispuse măsurile
prevăzute de Lege. Se va stabili în cauza un termen pentru verificarea activitatii practicianului desemnat.
Vazand cererea legal timbrata;
Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște
Admite cererea creditoarei DGRFP Galați-AJFP Vrancea și în consecinta:
În temeiul dispozitiilor art.70 în referire la art.38 alin.2 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii
simplificate a insolvenței fata de debitoarea Miredivis Plant SRL, cu sediul în Focsani, str B-dul Unirii, nr.6, bl.A3,
sc.2, et.9, ap.37, jud Vrancea, avand CUI 37968821 și J39/763/2017. În temeiul dispozitiilor art.72 alin.6 din Legea
85/2014 desemneaza lichidator judiciar Est Consult IPURL și un onorariu de 150 de lei și un onorariu de succes de 1 %
din sumele distribuite creditorilor. Conform art.145 alin.2 din Lege pronunta Dizolvarea societatii debitoare, mentiune
care se va inscrie din oficiu în registrul comerțului. Ridica dreptul de administrare al debitoarei. Stabileste în sarcina
debitoarei obligatia ca în conformitate cu dispozitiile art.74 din Lege sa depuna la dosar actele și informatiile prevazute
de art.67 alin.1 din Lege, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii. Da dispozitie lichidatorului sa emita, sa
comunice și sa publice Notificarile prevazute de art.147 din Lege, pentru care va stabili și termenele limita. În temeiul
dispozitiilor art.75 din Lege constata ca de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare,
extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitoarei sens în care, potrivit
dispozitiilor art.76 din lege, coroborat cu art.58 alin.2 din Lege lichidatorul judiciar va emite Notificari tuturor
instantelor judecatoresti în a caror jurisdictie se afla sediul declarat al debitoarei, precum și Bancilor la care debitoarea
are conturi.
Constata ca potrivit dispozitiilor art.79 din Lege deschiderea procedurii dispusa prin prezenta suspenda orice termene de
prescriptie a actiunilor prevazute la art.75 alin.1 din Lege. Atrage atentia debitoarei asupra dispozitiilor art.82 din Lege.
Da dispozitie lichidatorului judiciar ca în termen de maxim 40 de zile de la desemnarea sa sa depuna la dosar Raportul
asupra cauzelor și imprejurarilor care au condus la insolventa debitoarei, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi
imputabila, conform dispozitiilor art.97 din Lege, Raport care va fi supus aprobarii Adunarii Generale. Da dispozitie
lichidatorului judiciar ca în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii sa efectueze procedura de inventariere
a bunurilor din averea debitoarei în conditiile reglementate de art.101 din Lege. Atrage atentia lichidatorului asupra
obligatiei de a respecta dispozitiile art.18 alin.1-5 din Legea nr.16/1996 privind Arhivele Nationale. Stabileste termen
pentru verificarea activitatii lichidatorului judiciar, pentru ca acesta sa faca dovada asigurarii de risc profesional, sa
depuna Tabel preliminar și definitiv de creante, pentru dezbaterea Raportului prevazut de art.97 din Lege și pentru a
depune un program de administrare a procedurii de lichidare la data de 07.02.2022 Cu apel în 30 zile de la comunicare.
Executorie. Pronunțată în ședința publică de la 01 Noiembrie 2021
Președinte, Grefier,
Mariana Gradinescu Veta Agache

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 18892/08.11.2021

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18892/08.11.2021 conţine 24 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24