Sunteți pe pagina 1din 9

TEMA 2:

DIZOLVAREA UNEI INTREPRINDERI

Societatea comerciala, ca si tehnica principala de organizare a unei intreprinderi, careia ii confera posibilitatea de a accede la viata juridica, are vocatia durabilitatii. Societatile comerciale, in general, se dizolva prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz fiind necesara consultarea asociatilor de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; declararea nulitatii societatii; hotararea adunarii generale; hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; falimentul societatii; alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. In functie de forma societatii, legiuitorul a prevazut si alte cazuri de dizolvare a acestora.Spre exemplu societatea pe actiuni se dizolva si: in conditiile in care se ajunge ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris; societatea functioneaza cu un singur actionar pe o perioada mai mare de ! luni. cand capitalul social se reduce sub minimul legal "izolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare. #a data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare. "izolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuzionarii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. #ichidarea societatilor comerciale inseamna stingerea obligatiilor acesteia fata de creditori, urmata de lichidarea si repartizarea patrimoniului societatii intre asociati. #ichidarea societatii comerciale este consecinta dizolvarii acesteia. $peratiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional. #ichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa. In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se referat.clopotel.ro

modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind inlocuiti cu lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor prelau gestiunea societatii. "aca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti dedizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe #ista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul #egii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. "izolvarea unei societati comerciale se poate realiza: de drept, prin vointa asociatilor, pe cale judecatoreasca. %a nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, ea continuandu si existenta juridica, insa numai pentru operatiunile de lichidare. "in momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni &ribunalul poate pronunta dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri: societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; societatea nu a depus, in cel mult ' luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; societatea si a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta; societatea nu si a completat capitalul social, in conditiile legii. In cazul in care dizolvarea societatii are loc din vointa proprie a asociatilor, acestia vor putea revenii oricand , cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, cu conditia ca sa nu se fi facut inca nici o repartitie din activ. "izolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in (egistrul )omertului si publicata in *onitorul $ficial al (omaniei partea a I+ a. "ocumentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor cu numire de lichidator sunt: %tapa I ,.)erere de depunere si mentionare acte -original.; /.0otararea adunarii generale a asociatilor1actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorilor -original.; 3.Specimenele de semnatura ale lichidatorilor -original.; 2."aca este cazul: imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale -original.. 3."ovezile privind plata taxelor1tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in *onitorul $ficial al (omaniei, 4artea a I+ a. %tapa a II a referat.clopotel.ro

,.)erere de inregistrare -original.; /."eclaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati -original.; 3."aca este cazul: avizele prealabile prevazute de legile speciale -copie.; imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale -original.. 2."ovezile privind plata taxelor1tarifelor legale taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in *onitorul $ficial al (omaniei, 4artea a I+ a. %tapa a III a ,.)erere de radiere -original.; /.Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului -copie.; 3.)ertificatul de inregistrare si anexa1anexele la acesta -originale.; 2.)ertificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si lacontributiile sociale -original.; 3."aca este cazul: darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor1auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din S5 si S)5 au fost numiti lichidatori -original.; registrele S5 si S)5. '."aca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale-original.; 6."ovezile privind plata taxelor1tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in *onitorul $ficial al (omaniei, 4artea a I+ a. 4rincipalele operatiuni care trebuie efectuate pentru lichidari in situatia dizolvarii societatilor comerciale sunt: Inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale ale societatii care se lichideaza in conformitate cu prevederile legale in viguare Intocmirea bilantului contabil al societatii care se lichideaza Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa se efectuez de catre lichidator in numele societatii +alorificarea elementelor patrimoniale de activ -vanzarea imobilizarilor si stocurilor, incasarea creantelor, titlurilor de plasament, etc. 5chitarea datoriilor societatii catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, terti, salariati, etc Stabilirea rezultatului lichidarii -profit sau pierdere. )alcularea, retinerea si varsarea la buget a impozitului pe profit obtinutin urma operatiunii de lichidare a societatii, precum si orice alte impozite, taxe sau contributii datorate de societatea comeriala Intocmirea bilantului de incepere a partajului referat.clopotel.ro

%fectuarea partajului activului net de lichidare al societatii comerciale in functie de: o 4revederile statutului sau contractului de societate o 0otararea adunarii generale a actonarilor sau asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale o )ota de participare la capitalul social "aca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa l depuna l "784. In continuare vom exemplifica reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind lichidarea societatilor comerciale. 5. *ai intai vom exemplifica lichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala a actionarilor sau asociatiloe in situatia in care se obtine profit prin lichidare I. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se prezinta astfel: *ijloace fixe -valoarea ramasa.: 9.::: um *aterii prime -diminuate cu valoarea provizionului constituit in suma de 9::um. : ,':: um )lienti: /3::um )lienti incerti -diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de /::.: 3::um )onturi la banci in lei: '::um )apital subscris si varsat: 3.:::um (ezerve legale: ,.:::um 8urnizori: 6.:::um II. #ichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii: 5 vandut mijloacele fixe cu !.:::um 5 vandut materiile prime cu ,.22:um 5 incasat /2:um din valoarea totala de 3::um a clientilor incerti, iar pentru incasarea inainte de termen a clientilor certi a acordat sconturi in valoare de 3:um 4entru plata furnizorilor inainte de termen a obtinut sconturi in suma de /::um )heltuielile fectuate cu lichidarea se ridica la 3/:um III. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare +anzarea mijloacelor fixe: 2', ; < ,:.6,: 6393 !.::: 22/6 ,.6,: Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute 3,/, ; 2', ,:.6,: Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute < ; /,3 /:.::: /9, ,/.::: referat.clopotel.ro

'393 9.::: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; 6393 ; ,/, !.::: ,/, ; '393 9.::: +anzarea materiilor prime 2,,, ; < ,.6,3,': 6:6 ,.22: 22/6 /63,': Scaderea din gestiune a materiilor prime vandute 36, ; 3:, /.::: ':6 ; 36, /.::: 4reluarea la venituri a provizionului constituit 3!, ; 69,2 2:: Incasarea contravalorii materiilor prime vandute 3,/, ; 2,,, ,.63',9: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ,/, ; ':6 /.::: < ; ,/, ,.92: 6:6 ,.22: 69,2 2:: Incasarea partiala de la clientii incerti 3,/, ; 2,,9 /2: &recerea pe cheltuieli a clientilor incerti neincasati '32 ; 2,,9 /': 4reluarea la venituri a provizionului constituit 2!, ; 69,2 /:: Incasarea clientilor certi 3,/, ; 2,,, /.23: 5cordarea sconturilor ''6 ; 2,,, 3: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ,/, ; < 3,: ''6 3: '32 /': 69,2 ; ,/, /:: 4lata furnizorilor 2:, ; 3,/, 3.93: Scontul primit 2:, ; 6'6 /:: Inchiderea contului de venituri 6'' ; ,/, /:: )heltuielile de lichidare efectuate '/9 ; 2:, 3/: 2:, ; 3,/, 3/: Inchiderea contului de cheltuieli ,/, ; '/9 3/: referat.clopotel.ro

(egularizarea &+5 22/6 ; 22/3 /./!',9: 4lata &+5 22/3 ; 3,/, /./!',9: Impozitul pe profit datorat '!, ; 22, '3,': Inchiderea contului de cheltuieli ,/, ; '!, '3,': +irarea impozitului pe profit 22, ; 3,/, '3,': I+. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj: )onturi la banci in lei:'.322,2: )apital subscris si varsat:3.::: (ezerve legale: ,.::: 4rofit inainte de lichidare: 322,2: +. 4artajul (estiruierea capitalului social ,:,/ ; 23' 3.::: 23' ; ,3/, 3.::: "econtarea rezervelor legale ,:', ; 23' ,.::: Impozit pe profit aferent rezervelor legale 23' ; 22, ,': 22, ; 3,/, ,': "econtarea profitului din lichidare ,/, ; 23' 322,2: Impozit pe dividende aferent rezervelor legale si profitului din lichidare 23' ; 22' ,9!,3: +irarea impozitului pe dividende 22' ; 3,/, ,9!,3: 4lata dividendelor 23' ; 3,/, !!2,!: =. #ichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala actionarilor sau asociatilor in cazul in care s a obtinut pierdere din lichidare I. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se prezinta astfel: *ijloace fixe -valoarea ramasa.: ,:.::: *arfuri '.::: 4roduse finite 2::: )lienti -diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de 3::.: ,3:: )onturi la banci in lei: 3:: )apital subscris si varsat: 9.::: (ezerve legale: /.::: referat.clopotel.ro

)redite bancare pe termen lung ,:::: 8urnizori: /.:::

II. #ichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii: 5 vandut mijloacele fixe cu !.::: 5 vandut produsele finite cu 3.::: 5 vandut marfurile cu '.::: 5 incasat de la clientul incert ,.::: )heltuielile cu lichidarea sunt in suma de 9:: 5 rambursat intreg creditul bancar 5 achitat furnizorii 5 achitat &+5 ul datorat III. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare +anzarea mijloacelor fixe: 2', ; < ,:.!9: 6393 !.::: 22/6 ,.!9: Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute 3,/, ; 2', ,:.!9: Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute < ; /,3 ,9.::: /9, 9.::: '393 ,:.::: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; 6393 ; ,/, !.::: ,/, ; '393 ,:.::: +anzarea produselor finite 2,,, ; < 3.!3: 6:, 3.::: 22/6 !3: Incasarea contravalorii produselor finite 3,/, ; 2,,, 3.!3: Scaderea din gestiune a produselor finite vandute 6,, ; 323 2.::: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 6:, ; ,/, 3.::: ,/, ; 6,, 2.::: +anzarea marfurilor 2,,, ; < 6.,2: 6:6 '.::: 22/6 ,.,2: Scaderea din gestiune a marfurilor vandute ':6 ; 36, '.::: Incasarea contravalorii marfurilor vandute: 3,/, ; 2,,, 6.,2: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; referat.clopotel.ro

6:6 ; ,/, '.::: ,/, ; ':6 '.::: Incasarea clientilor incerti 3,/, ; 2,,9 ,.::: &recerea pe cheltuieli a diferentei neincasate '32 ; 2,,9 ,.::: 4reluarea la venituri a provizionului constituit 2!, ; 69,2 3:: Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 69,2 ; ,/, 3:: ,/, ; '32 ,.::: )heltuieli cu lichidarea '/9 ; 3,/, 9:: 4lata imprumutului ,'/ ; 3,/, ,:.::: 5chitarea furnizorilor 2:, ; 3,/, /.::: Inchidere conturi de &+5 si plata &+5 22/6 ; 22/3 2.:2: 22/3 ; 3,/, 2.:2: I+. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj: )onturi la banci in lei:9.3:: )apital subscris si varsat:9.::: (ezerve legale; /::: (ezultat ,6:: +. 4artajul Inregistrarea restituirii capitalului social ,:,/ ; 23' 9::: Inregistrarea rezervelor legale cuvenite asociatilor ,:', ; 23' /.::: Impozit pe profit datorat pt rezerve 23' ; 22, 3/: +irarea impozitului pe profit 22, ; 3,/, 3/: Inchiderea pierderii realizate 23' ; ,/, ,.3:: Inregistrarea platii catre asociati 23' ; 3,/, 6.!2:

Bibliografie: Legea societatilor comerciale republicata (L31/90) Precizari privin reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privin fuziunea! izolvarea si lic"i area societatilor comerciale Legea #ontabilitatii nr $%/91 Liviu &ebe! 'alentin (riton )#ontabilitatea si fiscalitatea operatiunilor privin fuziunea si lic"i area societatilor comerciale*! + itura ,ribuna +conomica! Bucuresti

referat.clopotel.ro

referat.clopotel.ro