Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 15465 - Luni, 20.09.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea INVERSOLAR ENERGY SRL .................................................................................................................... 3

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 4


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea ALTES DOI SRL .......................................................................................................................................... 4
2. Societatea VICENTIU SERV DEJ S.R.L. ...................................................................................................................... 5

Județul Bistriţa-Năsăud ................................................................................................................................................... 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea MAKKY ATTY SRL .................................................................................................................................... 6

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea BLUE PLANET INVESTMENTS S.R.L. .................................................................................................... 6

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 7


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea AGRO NICDAR UNIVERSAL SRL............................................................................................................ 7

Județul Iaşi ........................................................................................................................................................................ 8


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea TOTALGAZ INDUSTRIE SRL ................................................................................................................... 8

Județul Ilfov ...................................................................................................................................................................... 9


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea ALFASETT CONSTRUCT S.R.L. ............................................................................................................... 9
2. Societatea GUT IMPEX SRL ......................................................................................................................................... 9
3. Societatea LA HONGKONG RESTAURANT SRL .................................................................................................... 10

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 11


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea HIGHLAND FINE COMPANY SRL ......................................................................................................... 11

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 13


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea DOCTOR UTILAJE SRL ........................................................................................................................... 13

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea OLCIMA COM SRL ................................................................................................................................... 14

Județul Satu Mare .......................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea CAFE CENTER SRL .................................................................................................................................. 15
2. Societatea UTIL COMPANY SRL ............................................................................................................................... 15
3. DANCIU SORIN COSMIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ .................................................................................. 16

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INVERSOLAR ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 29136354
Către:TRIBUNALUL ARAD
Secția civilă
Dosar nr. :3818/108/2017
Termen:18.10.2021
Raport privind activitatea desfășurată de Eurosmart S.P.R.L.
în calitate de lichidator judiciar al SC Inversolar Energy SRL
în perioada 12.07.2021-17.09.2021
Nr. 702 Data: 17.09.2021
În cadrul procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, în calitate de lichidator judiciar al SC INVERSOLAR
ENERGY SRL, numit în dosarul nr. 3818/108/2017, prin Sentința Civilă nr. 51 pronunțată în ședința publică din data
de 31.01.2018 de Tribunalul Arad, Secția a-II-a Civilă, prezentăm următorul raport:
I. Aspecte legate de procedură
 În exercițiul atribuțiilor care ne revin în calitate de lichidator judiciar al SC INVERSOLAR ENERGY SRL am
procedat la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență nr.12.193/13.07.2021 a Raportului de activitate depus la
dosarul cauzei la data de 13.07.2021.
(Depunem la dosarul cauzei dovada publicării în Buleitnul procedurilor de insolvență a Raportului de activitate
nr.594/12.07.2021)
 În cele ce urmează vom prezenta situația dosarelor asociate Dosarului de fond, precum și termenele stabilite pentru
soluționare, după cum urmează:

Nr.Dosar Instanță Obiect Parți Termen/solutie


27.10.2021-instanța a acordat
Antic Mode- un nou termen pentru a se
3818/108/2017/a12 Actiune în anulare- apelant/ depune extrasele de cont
Tribunalul Arad
* rejudecare Inversolar despre care s-a făcut mențiune
Energy-intimat în Raportul de expertiză vizate
de bancă.
04.10.2021-în vederea citării
pârâtului prin curator. S-a
depus întâmpinare, iar
Angajare raspundere art.169
3818/108/2017/a15 Tribunalul Arad Baciu Florin lichidatorul judiciar va depune
Legea nr.85/2014
note scrise cu privire la cele
menționate în cuprinsul
întâmpinării.

 Cu privire la titlul executoriu obținut împotriva SC INVERSOLAR ENGINEERING PROCURMENT &


CONSTRUCTION SRL în dosarul asociat nr.3818/108/2017/a13, ca urmare a demersurilor lichidatorului judiciar a fost
deschis Dosarul execuțional nr.307/2020 la BEJ HORVAT VIOREL. Menționăm faptul că prin dispozițiile Sentinței
civile nr. 125/02.03.2020 pâtâta SC INVERSOLAR ENGINEERING PROCURMENT & CONSTRUCTION SRL a
fost obligată la plata sumei de 1.399.634,92 lei către SC INVERSOLAR ENERGY SRL.
 Prin adresa nr.73/08.02.2021 am solicitat executorului să ne comunice stadiul Dosarului execuțional nr.307/2020.
În răspuns la adresa de mai sus, prin adresa nr.52/15.02.2021, executorul judecătoresc ne-a comunicat faptul că urmare
a demersurilor efectuate la instituțiile publice reprezentate de ANAF-Patrimoniul Venituri, ORC, Directia Fiscala a
Primăriei Vladimirescu, Directia Fiscală a Primăriei Frumușeni, Direcția Regim Permise Auto și Certificate de
Înmatriculare, nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile în patrimoniul debitoarei, iar până la data întocmirii
adresei nu a fost recuperată nicio sumă.
 Prin adresa cu nr. 593/2021 am solicitat executorului din nou să ne comunice stadiul procedurii de executare silită
din Dosarul executional nr.307/2020. Prin adresa înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr.310/14.07.2021 executorul
ne-a comunicat că debitoarea nu figurează cu conturi deschise la bănci și nici cu bunuri mobile sau imobile, iar conform
declarației 394, ultima factură raportată la ANAF este din luna iunie 2017, emisă de către Electro Construct SRL, în
valoare de 10.710 lei. De asemenea, s-a menționat că în baza de date a Direcției Fiscale a Primăriei Vladimirescu și
Frumușeni nu figurează ca înregistrată fiscal cu bunuri mobile sau imobile, iar Serviciul Regim Permise Auto și
Certificare de Înamtriculare a comunicat executorului că debitoarea nu figurează în proprietate cu autovehicule, sens în
care ni s-a comunicat că se va dispune încetarea executării silite și închiderea dosarului executional.
 De altfel, la data de 03.08.2021 ne-a fost comunicată Încheierea din data de 27.07.2021 privitoare la încetarea
executării silite pornită la cererea Inversolar Energy SRL împotriva SC Inversolar Engineering Procurment &
Construction SRL în dosarul executional nr.307/2020, în baza titlului executoriu constituit prin Sentința civilă nr.125
din 02.03.2020a Tribunalului Arad, pronunțată în Dosarul nr.3818/108/2017/a13.
(Atașată corepsondența cu BEJ Horvat)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

II. Demersuri economice


1. Situația încasărilor și a plăților pentru intervalul 01.07.2021-31.08.2021

Perioada de raportare:
01.07.2021-31.08.2021
Încasări Suma
Nu au fost înregistrate încasări în această perioadă
Total Încasări - lei
Plăți Suma
Retributie fixa lichidator 2,380.00 lei
Total Plăți 2,380.00 lei

Sold final 31.08.2021 23,776.28 lei

2. Situația onorariului lichidatorului judiciar la data de 31.08.2021

Situație onorariu cuvenit pentru perioada 01.07.2021-31.08.2021


Explicații Suma Mod de calcul Restanță
Retribuție fixă 01.07.2021-31.08.2021 4,760.00 lei 2.000 lei x 1,19 x 2 luni 2,380.00 lei
Total 4,760.00 lei Total 2,380.00 lei

III. Obiective de realizat până la termenul următor


 Îndeplinirea în continuare a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile art.64 din Legea nr.85/2014 și soluționarea
dosarelor asociate 3818/108/2017/a12* și 3818/108/2017/a15.
Arad
17.09.2021
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) menționăm faptul că vom
prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a
acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate,
utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii
în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Având
în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii
Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că
orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale
Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter
personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne
îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după
finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea
datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către
reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai
multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal, precum și detalii în ceea
ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea
prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente,
vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: gdpr@eurosmart.ro.
EUROSMART S.P.R.L.
- lichidator judiciar -
S.C. INVERSOLAR ENERGY SRL
Practician în insolvență
Ramona Kiss

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALTES DOI SRL, cod unic de înregistrare: 5285162
Raport privind activitatea desfăşurată de administratorul judiciar la debitoarea Altes Doi SRL
Nr. 722, Data emiterii: 17.09.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1236/111/2021, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, judecător sindic: Rădocă
Nicoleta.
2.Debitoare: Altes Doi SRL - în insolvenţă, în insolvency, en procedure generalle, cod de identificare fiscală 5285162,
cu sediul în Oradea, str. Rozmarinului, nr. 4, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerţului J5/808/1994.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

3.Administrator judiciar provizoriu: Prompt Insolv IPURL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 46, ap. 11, jud.
Bihor, CIF RO 21483951.
4.Subscrisa: Prompt Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei Altes Doi SRL, conform
Încheierii nr. 80/F/17.03.2021, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul 1236/111/2021, am
întocmit prezentul raport în conformitate cu dispozițiile art. 59 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, prin
care vă prezentăm activitatea desfășurată de administratorul judiciar provizoriu:
Administratorul judiciar Prompt Insolv IPURL a luat următoarele măsuri cu scopul de a asigura continuarea activității
la cote normale:
Am convocat Adunarea generală a creditorilor prin BPI nr. 8645/17.05.2021, pentru data de 27.05.2021 ora 12:00,
având următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea ofertei de cumpărare înregistrate la sediul administratorului judiciar provizoriu sub nr. 377/17.05.2021.
La AGC din data de 27.05.2021, ora 12:00, nu s-a prezentat niciun creditor și nu au fost transmise puncte de vedere în
scris.
Procesul verbal al AGC a fost depus la registratura Tribunalului Bihor și publicat în BPI nr. 9809/03.06.2021.
Am convocat Adunarea generală a creditorilor prin BPI nr. 6272 din data de 08.04.2021, pentru data de 02.06.2021, ora
12:00, având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situației debitorului,
2. Confirmarea administratorului judiciar și aprobarea onorariului conform ofertei financiare,
3. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3 sau 5 persoane în condiţiile art. 50 alin. 4 şi art. 51 din legea nr.
85/2014,
4. Desemnarea evaluatorului conform ofertelor depuse la dosarul administratorului judiciar în vederea evaluării
patrimoniului.
La AGC din data de 02.06.2021 nu s-a prezentat niciun creditor și nu au fost transmise puncte de vedere în scris.
Procesul verbal al AGC a fost depus la registratura Tribunalului Bihor și publicat în BPI nr. 10120/08.06.2021.
Am întocmit tabelul definitiv de creanțe care a fost depus la registratura Tribunalului Bihor și publicat în BPI nr.
13709/17.08.2021.
Împotriva tabelului definitiv de creanțe a formulat contestație creditorul DGRFP Cluj Napoca – AJFP Bihor, contestație
care face obiectul dosarului asociat 1236/111/2021/a1, care se află în procedura de regularizare.
Propuneri adresate judecătorului sindic:
1. Aprobarea prezentului raport și a demersurilor efectuate de administratorul judiciar provizoriu în prezenta cauză.
2. Acordarea unui nou termen în vederea soluționării contestației la tabelul definitiv al creanțelor.
Prompt Insolv IPURL - Asociat coordonator Paul-Cristian Prada

2. Societatea VICENTIU SERV DEJ S.R.L., cod unic de înregistrare: 35435440


Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Nr. 726, Data emiterii: 20.09.2021
1.Date privind dosarul: Număr dosar 3624/111/2021, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Varga
Iren.
2.Debitor: Vicențiu Serv Dej SRL - în insolvenţă, în insolvency, en procedure generalle, cod de identificare fiscală
35435440, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Ady Endre, nr. 46, biroul nr. 19, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul
Comerţului J5/1938/2021.
3.Administrator judiciar provizoriu: Prompt Insolv IPURL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 46, ap. 11, jud.
Bihor, CIF RO 21483951.
4.Subscrisa: Prompt Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului Vicențiu Serv Dej
SRL, conform Încheierii nr. 316/F/15.09.2021, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul
3624/111/2021, în temeiul art. 71 alin (1), art. 145 lit. A, coroborat cu art. 3 din Legea 85/2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
5. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului Vicențiu Serv Dej SRL prin Încheierea nr.
316/F/15.09.2021, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul 3624/111/2021.
5.1.Debitorul Vicențiu Serv Dej SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
5.2.Creditorii debitorului Vicențiu Serv Dej SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 01.11.2021. În
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le
deţineţi împotriva debitorului.
5.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită de depunere a opoziţiilor la
sentinţa
de deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii notificării. Iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va
depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22.11.2021. Afișarea tabelului definitiv al
creanțelor 17.12.2021, termen de judecată în cauză 07.12.2021, cam. 66, ora 09:00. Adunarea Generală a Creditorilor va
avea loc în data de 29.11.2021, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar provizoriu, din Oradea, str. Ady Endre, nr.
46, ap. 11, jud. Bihor, având ca și ordine de zi: 1. Prezentarea situației debitorului, 2. Confirmarea administratorului
judiciar și aprobarea onorariului conform ofertei financiare, 3. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3 sau 5
persoane în condiţiile art. 50 alin. 4 şi art. 51 din legea nr. 85/2014, 4. Desemnarea evaluatorului conform ofertelor
depuse la dosarul administratorului judiciar în vederea evaluării patrimoniului.
6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bihor. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Prompt Insolv IPURL – asociat coordonator Prada Paul Cristian

Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MAKKY ATTY SRL, cod unic de înregistrare: 31442754
1. Date privind dosarul: Număr dosar 207/112/2019, Tribunalul BISTRITANASAUD.
2.Arhiva/registratura instanței: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, Nr.1, Cod poștal 420178, Jud. Bistrița-Năsăud, Fax:
0263231509, Email: trbndosare@just.ro
3.Debitor: MAKKY ATTY SRL, cu sediul social în Teaca, județul Bistrita-nasaud, cod postal 427345, CUI 31442754,
număr de ordine Reg. Com. J06/196/2013.
4. Lichidator judiciar: Start Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 22297493, sediul social Cluj-Napoca, str. D.
Gherea, nr. 22, ap. 1, număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II-0745, tel./fax 0364/105117,
0746/193019, e-mail: office@startinsolvency.ro
5. Subscrisa: Start Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului MAKKY ATTY SRL, conform
Sentintei Civile nr. 131/08.03.2019 pronunțată de Tribunalul Bistrita - Nasaud în dosarul 207/112/2019, în temeiul art.
59 din Legea nr. 85/2014, depunem prezentul:
Raportul lichidatorului judiciar privind indeplinirea atributiilor pentru debitoarea Makky Atty Srl
Nr. inreg. 2209/14.09.2021
Prin Sentință civilă nr. 381/28.06.2019 pronuntata în dosarul nr. 207/112/2019 al Tribunalului Bistrita - Nasaud, s-a
dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei Makky Atty SRL și confirmarea subscrisei în
calitate de lichidator judiciar.
In indeplinirea atributiilor sale, lichidatorul judiciar Start Insolvency SPRL a formulat cerere de atragere a raspunderii
patrimoniale a fostului administrator statutar al debitoarei, în temeiul art. 169 alin. 1 lit a) și d) din legea 85/2014.
Cererea a facut obiectul dosarului nr. 207/112/2019 /a1 aflat pe rolul Tribunalului Bistrita-Nasaud și a fost admisa prin
Sentință civilă nr. 451/13.11.2020, publicata în BPI nr. 6166 din 07.04.2021, ramasa definitiva prin neapelare.
Avand în vedere ca în patrimoniul societatii nu exista disponibilitati banesti sau bunuri care sa poata fi valorificate
pentru obtinerea lichiditatilor necesare achitarii în continuare a creantelor detinute de catre creditori lichidatorul judiciar
apreciaza ca se impune inchiderea procedurii de faliment a debitorului Makky Atty SRL și radierea societatii debitoare
dîn registrul comerțului Cluj.
Raportat la propunerea lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii de faliment a debitorului Makky Atty SRL
solicităm instanței:
 ca în temeiul art. 174 alin (1) din legea 85/2014 modificată și completată, să aprobați cererea de închidere a
procedurii de faliment a debitorului Makky Atty SRL și să dispuneți închiderea procedurii falimentului debitorului
Makky Atty SRL,
 să dispuneți radierea debitorului din evidențele Registrului Comertului,
 descărcarea lichidatorului judiciar Start Insolvency SPRL de toate îndatoririle și responsabilitățile privitoare la
procedura din dosarul cauzei, conform art. 180 din legea 85/2014
 aprobarea plății din fondul de lichidare conform art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014, a onorariului lichidatorului
judiciar Start Insolvency SPRL în sumă de 5.000 lei plus TVA pentru perioada martie 2019 - decembrie 2020 (22 luni *
299 lei ) și a cheltuielilor materiale ocazionate cu această procedură în sumă de 819,81 lei.
Onorariul lichidatorului judiciar Start Insolvency SPRL a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Creditorilor nr.
973/20.05.2020 publicat în BPI nr. 8693/02.06.2020.
Prezentul raport a fost dat spre publicare în BPI.
Lichidator judiciar,
START INSOLVENCY SPRL

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BLUE PLANET INVESTMENTS S.R.L., cod unic de înregistrare: 16409070
România
Tribunalul Ilfov
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 3645/93/2018/a14
Termen: 19.11.2021 sala 4, ora 11.00, F19.
Citație
emisă la: ziua 16 luna 09 anul 2021.
 debitor
BLUE PLANET INVESTMENTS SRL
București str. Olari nr. 32, mansarda cam. 9, sector 2 CUI 16409070
Prin Administrator judiciar A&A CONSULTANTS SPRL BUCUREȘTI Bd. CAROL I nr.12 et.1 ap.cam.5 sector 3
(denumirea persoanei juridice / numele și prenumele persoanei fizice)
Sediul social/ Domiciliul
Cod identificare fiscală …………………..
 Pârâți
BLUE PLANET INVESTMENTS SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL RĂZVAN PETROVICI
București str. Olari nr. 32, mansarda cam. 9, sector 2
UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL
SNAGOV, INTR. LOTUSULUI, nr. 8, ap. CAM1, CUI 17599142
Cu sediul procesual ales în București, str. Anton Pann nr. 24,parter, ap. 1, sector 3
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, în ziua 19.11.2021 sala 4, ora 11.00, F19 în calitate de creditor-debitor, pentru
Legea 85/2006-procedura insolvenței.
(obiect cauză)
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondentei în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă sau a amânării acesteia, dacă este cazul. În cazul prezentării, există recomandarea purtării echiapamentului de
protectie de catre justitiabili, avocati sau reprezentantii acestora, participantii la procesele civile, pe toata durata în care
se afla în incinta Tribunalului Ilfov.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGRO NICDAR UNIVERSAL SRL, cod unic de înregistrare: 34553188
R a p o r t de activitate
intocmit de administratorul judiciar pentru perioada cuprinsa
intre 21.04.2021 – 22.09.2021
Nr.iesire 783/20.09.2021
1 Dosar nr. 2180/118/2018, Judecător sindic: Iuliana Tudoran,
Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, sediu: Constanța, str. Traian nr. 31,
Program arhivă: Luni – Vineri: 08.30 – 12.30
2 Debitor: AGRO NICDAR UNIVERSAL SRL, în insolventa, în insolvency, en procedure collective,
CUI: 34553188 J13/1078/2015, sediu: sat Ciocarlia de Sus, comuna Ciocarlia,str. Gloriei nr.2,cam.2, jud. Constanța
3 Administrator judiciar: CC Insol SPRL, RFO II 0262, CUI RO 27695147,
sediu: str. Cibinului nr. 8, Constanța, tel./Fax: 0241586601, 0241610270, e-mail: corina@ccinsol.ro
4 Subscrisa, CC Insol S.P.R.L., prin practician în insolvență Curutz Corina, în calitate de administrator judiciar al
debitoarei Agro Nicdar Universal SRL, conform sentinței civile nr. 8497/25.05.2018 pronunțată de Tribunalul
Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2180/118/2018, în conformitate cu dispozițiile art.92 alin 1 din Legea
nr.85/2014 întocmim prezentul raport. Comunica,
În îndeplinirea atribuțiilor ce stau în sarcina sa, administratorul judiciar a publicat în BPI, raportul de activitate depus la
termenul anterior, astfel că depunem anexat prezentului raport dovada publicării.
Astfel cum am arătat anterior, referitor la plângerea penală, pentru furt cu autor necunoscut, formulată de către
lichidatorul judiciar, învederăm că încă nu am primit soluția în dosarele ce s-au format, respectiv nr.
569819/22.10.2018, aflat pe rolul Poliției Ciocârlia și dosar nr.3207/P/2018, aflat pe rolul Parchetului de pe langa
Judecatoria Medgidia.
Invederam instantei ca prin adresele:
- nr.54/21.01.2021, primita de a IPJ Constanta, Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice Medgidia
- nr.286/05.04.2021 AJFP Constanta
ne-au fost solicitate o serie de inscrisuri, subscrisa conformandu-se acestor solicitari, conform inscrisurilor pe care le-
am depus la dosarul cauzei.
Intrucat pana la acest moment nu a fost solutionata plangerea penala formulata de subscrisa, vă solicităm un termen în
acest sens.
Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite în sarcina sa, de la data depunerii raportului de activitate anterior și
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

până în prezent, administratorul judiciar nu a efectuat cheltuieli de procedură


Administrator judiciar
CC INSOL S.P.R.L.
Prin practician în insolvență Curutz Corina

Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TOTALGAZ INDUSTRIE SRL, cod unic de înregistrare: 6658553
Tribunalul Iași, secția a II-a Civilă
Dosar nr. 3516/99/2020
Debitor: TOTALGAZ INDUSTRIE SRL – în insolvență, CUI 6658553
Anunț referitor la depunerea planului de reorganizare a activității debitoarei totalgaz industrie srl – în
insolvență,
si convocatorul sedinței adunării creditorilor
Nr. 4100 data: 17.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3516/99/2020 pe rolul Tribunalului Iași – Secția a II-a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanței: Municipiul Iași, str. Elena Doamna NR. 1A, PALATUL DE JUSTIȚIE,
fax: 0332.435.700, e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro.
3.1. Debitor: TOTALGAZ INDUSTRIE SRL sediul social: cu sediul în mun. Iași, Sos. Păcurari nr. 128, având număr
de ordin la Registrul Comerțului J22/3277/1994 și cod de identificare fiscală 6658553.
3.2. Administrator special: Vâlcescu Edmand-Gabriel
4.Creditori: Lista de creditori depusă de debitor potrivit Tabel definitiv de creanțe.
5.Administrator judiciar: Consorțiul format din KPMG Restructuring SPRL, București, DN1, Șos. București – Ploiești,
nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al UNPIR: 0499, Tel. 40 372 377
800/fax +40 372 377 700 și Eurobusiness LRJ SPRL Filiala Iași, str. Zorilor nr. 11, număr de înregistrare în Registrul
Societăților Profesionale al UNPIR: 0022/2006, Tel/fax: +40 232 220 777.
6.Administratorul judiciar - Consorțiul format din practicieni în insolvență, KPMG Restructuring SPRL cu sediul în
București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, sector 1, Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 377 700, e-mail:
totalgaz.insolventa@kpmg.com, precum și Eurobusiness LRJ SPRL filiala Iași, str. Zorilor nr. 11, tel/fax: 0232-220
777, e-mail: office.is@lrj.ro, în calitate de administrator judiciari al debitorului TOTALGAZ INDUSTRIE SRL,
conform Încheierii de ședință din data de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă în Dosarul nr.
3516/99/2020,
în temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014 – privind procedura insolvenței Anunță/notifică creditorii cu privire la:
 La data de 17.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activității debitoarei Totalgaz Industrie
SRL (in insolvență) elaborat și propusă de Debitoare, prin administratorul special și în colaborare cu administratorul
judiciar.
 Planul de reorganizare a activității Totalgaz Industrie SRL, poate fi comunicat creditorilor interesați, de către
Administratorului judiciar KPMG Restructuring SPRL sau Eurobusiness LRJ SPRL, în baza unei solicitări scrise
transmisă prin e-mail la adresele: totalgaz.insolventa@kpmg.com sau office.is@lrj.ro;
 Conform prevederilor art. 137 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare va putea fi studiat de către toate părțile
interesate:
a. Prin accesarea paginii de internet a Administratorului judiciar KPMG Restructuring SPRL (secțiunea special alocată
Totalgaz Industrie SRL): https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ro/pdf/2021/Totalgaz_Plan-de-reorganizare-
Anexe_inregistrat-la-Trib-Iasi.pdf
b. Parola de acces poate fi obținută adresând o solicitare scrisă transmisă prin e-mail Administratorului judiciar la
adresele: totalgaz.insolventa@kpmg.com, loredanapreda@kpmg.com și acurelea@kpmg.com
c. La sediul Debitoarei Totalgaz Industrie SRL pe cheltuiala solicitantului, precum și
d. La sediul Administratorului judiciar (atât KPMG Restructuring SPRL, cât și Eurobusiness LRJ SPRL), pe cheltuiala
solicitantului.
 Administratorul judiciar convoacă Adunarea Creditorilor în vederea exprimării votului asupra planului de
reorganizare al activității debitoarei Totalgaz mai sus menționată pentru data de 20.10.2021, ora 12:00 la sediul
Administratorului judiciar din București, Sectorul 1, sos. București-Ploiești nr. 69-71. Creditorii vor putea participa la
ședință prin intermediul platformei Microsoft Teams, prin accesarea unei adrese de internet (link) ce va fi comunicata
creditorilor la cerere. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de
creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată
pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului,
administratorului judiciar (fax: 0372 377 700) sau prin e-mail, la adresele menționate mai jos.
Informații suplimentare:
a) KPMG Restructuring SPRL, la sediul din București, București, Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter,
cam.25, cod poștal 013685, sector 1; Tel: 0372 377 800, E-mail: totalgaz.insolventa@kpmg.com,
loredanapreda@kpmg.com și acurelea@kpmg.com

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

b) Eurobusiness LRJ SPRL filiala Iași, str. Zorilor nr. 11, e-mail: office.is@lrj.ro.
KPMG Restructuring SPRL și Eurobusiness LRJ SPRL
Administrator judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE SRL– în insolvență

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALFASETT CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare: 41275297
ROMÂNIA
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII a Civilă
Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, cam. E32
Dosar nr. 18408/3/2021/a18
Termen: 02.11.2021, ora 12:00 C4
Citaţie
emisă la: ziua 20 luna 09 anul 2021
CONTESTATOR
NR TRANS COMPANI ANDREI SRL - com. Maruntei, sat Malu Rosu, Judeţ Olt
“Cu menţiunea de a depune dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, achitaţi în contul unităţii
administrativ teritoriale de la sediul social al creditoarei, în original; sub sancțiunea anularii cererii; împotriva modului
de stabilire a taxei de timbru se poate face cerere de reexaminare în termen de 3 zile de la data comunicării, precum şi
cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării; 1
exemplar de pe cererea de chemare în judecată, semnat în original; înscrisuri certificate “Conform cu originalul” – cele
indicate în contestaţie; dovadă comunicării contestaţiei în condiţiile art. 111 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, sub
sancţiunea amendării; şi dovada calităţii de reprezentat legal al administratorului statutar prin extras ONRC al
creditoarei şi contract de asistenţă juridică”
LICHIDATOR JUDICIAR
NR EUROSMART SPRL cu sediul ales în Bucureşti, str. Maior Gheorghe Şonţu, nr. 6, parter, sector 1
“Cu menţiunea de a depune copie decizie/hotărâre prin care a fost desemnat administrator special, cu respectarea
dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Legea nr. 85/2014”
DEBITOR
ALFASETT CONSTRUCT SRL prin administrator special ATANASIU GABRIEL COSTEL sector 3, Bucureşti,
Chiciurei, nr. 39-45, et. 2, ap. BIR.3
“Cu menţiunea de a depune copie decizie/hotărâre prin care a fost desemnat administrator special, cu respectarea
dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Legea nr. 85/2014”
INTIMAT
NR ENGIE ROMANIA SA - sector 4, Bucureşti, Bd.Marasesti, nr. 4-6
(lista anexă)
este chemat/sunt chemaţi la această instanţă, camera E32 etaj 1 completul C 4 în ziua de 02 luna 11 anul 2021 ora
12.00 în calitate de creditor în proces cu debitoarea ALFASETT CONSTRUCT SRL - sector 3, Bucureşti, Chiciurei, nr.
39-45, et. 2, ap. BIR.3
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
(semnătura şi ştampila)

2. Societatea GUT IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3476468


România
Tribunalul Ilfov
Secția Civilă
Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, județul Ilfov
Dosar nr. 831/93/2020
Termen: 18.11.2021 sala 3, ora 12.00, F18.
Citație
emisă la: ziua 15 luna 09 anul 2021.
 debitor
SC GUT IMPEX SRL, CUI 3476468 cu sediul în oraș Popești-Leordeni, str. Oituz, nr. 90C, județ Ilfov
SC GUT IMPEX SRL prin CII BUZOIANU SERGIU cu sediul în București, str. Prisaca Dornei, nr. 2, bl. D3, sc. 1, et.
6, ap. 248, sector 3
(denumirea persoanei juridice / numele și prenumele persoanei fizice)
Sediul social/ Domiciliul
Cod identificare fiscală …………………..
 creditori
Toți creditorii debitoarei
chemat/sunt chemați la aceasta instanță, Sala 3, completul F18, în ziua de 18, luna 11, anul 2021 ora 12,00, calitate de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

creditor-debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenței –


(obiect cauză)
Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte:…................................
Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, și timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancțiunea anulării cererii.
În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței în format electronic/fax, poștă/curierat;
evitarea prezenței la Tribunalul Ilfov/instanțele arondate dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei
în lipsă, dacă este cazul.
În cazul prezentării există recomandarea purtării echipamentului de protecție de către justițiabili, avocați sau
reprezentanții acestora, participanții la procesele civile, pe toată durata în care se află în incinta Tribunalului Ilfov.
Cu mențiunea de a verifica pe portalul Tribunalului lista de ședință cu ora estimativă pentru dezbateri.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

3. Societatea LA HONGKONG RESTAURANT SRL, cod unic de înregistrare: 31641900


Raport
întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59
din legea nr. 85/2014 pentru debitoarea
La Hongkong Restaurant Srl.
(8)
AA 1147/20.09.2021
Număr dosar: 1531/93/2017* Lichidator judiciar: AA TOTAL INSOLVENCY
Tribunalul Ilfov – Secția civilă IPURL - prin Ec. Ioan NISTOR
Termen: 23.09.2021 Debitor: LA HONGKONG RESTAURANT SRL
în faliment,
în bankruptcy,
en faillite
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
I. PRELIMINARII
La data de 21.06.2018, în dosarul nr. 1531/93/2017*, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, a fost deschisă procedura
simplificată de faliment față de debitoarea LA HONGKONG RESTAURANT SRL societatea AA TOTAL
INSOLVENCY IPURL fiind desemnată în calitate de lichidator judiciar.
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL în această calitate de lichidator judiciar a trecut la aplicarea măsurilor specifice
prevăzute de legea specială în materie.
1.1. Date de identificare a debitoarei:
a) Denumirea societății: LA HONGKONG RESTAURANT SRL
b) sediul societății: Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 48E,
Construcția C1, Județ Ilfov;
c) Număr de înregistrare: J23/1451/2013
d) C.U.I.: 31641900
e) Asociați – persoane fizice:
GHEORGHE MARIUS-COSTIN, conform datelor preluate din evidențele ORC – procent de beneficii și pierderi
1%/1%.
GAO JIN, conform datelor preluate din evidențele ORC – procent de beneficii și pierderi 99%/ 99%.
f) Date despre administrator:
GHEORGHE MARIUS-COSTIN, conform datelor preluate din evidențele ORC
II. DEMERSURI ÎNTREPRINSE
 S-a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8727/18.05.2021 a Raportului depus la
termenul anterior de judecată.
 Conform dispozițiilor instanței de judecata de la termenul anterior, lichidatorul judiciar a revenit cu o solicitare către
AJFP ILFOV prin care a solicitat comunicarea bilanțurilor contabile pe care societatea le are înregistrate la aceasta
instituție. Ca urmare a solicitării subscrisei, AJFP ILFOV a comunicat situații și raportări financiare depuse de societate
în anii 2014-2016, ce au fost depuse la dosarul cauzei.
 De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis adrese către fostul contabil Dona Florentina pe mail conform
informației primite de la asociatul debitoarei prin care s-a solicitat de urgență sa se predea arhiva contabila a societății
însă până în prezent nu a fost primit niciun răspuns.
 Prin adresa cu nr. 555/01.02.2021, parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov ne-a învederat ca dosarul penal cu nr.
189/P/2019 a fost soluționat cu clasare și disjungere și declinare către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.
 Prin adresa înregistrată cu nr. 2718/11.06.2021, Inspectoratul de Politie al Județului Ilfov ne-a comunicat ca la data
de 11.11.2019. în evidentele Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea a fost înregistrat dosarul penal nr. 6593/P/2019,
respectiv nr. 4002563/10.12.2019, efectuându-se în continuare cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prevăzute și pedepsite de art. 244 C.P și 322 C.P.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

 În august 2021, a fost trimisă ultima adresă către parchetul de pe lână Judecătoria Buftea pentru comunicarea
dosarului penal nr. 6593/p/2019, însă nu a fost primit până în prezent niciun răspuns.
 Referitor la dosarul penal 1818/P/2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, prin adresa înregistrată cu nr.
660/04.02.2021, a comunicat faptul că dosarul a fost declinat spre soluționare către Parchetul de pe lângă Judecătoria
Cornetu.
 Lichidatorul judiciar a formulat adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu pentru a solicita stadiul
dosarului penal, însă până în prezent nu a fost primit răspuns.
 Cu privire la dosarul 2783/P/2018, a fost înaintat Judecătoriei Cornetu la data de 18.03.2021, pentru judecarea
plângerii împotriva ordonanței de clasare data în dosarul mai sus menționat.
 Conform răspunsului primit în data de 11.06.2021, în cadrul dosarului penal cu nr. 6593/P/2019 instrumentat de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, se efectuează în continuare cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunile de
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
 Creditorii WANG LU și GAO JIN, au formulat o cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar ce a format obiectul
dosarului cu nr. 1531/93/2017*/a5. În data de 10.06.2021, instanța de judecată a respins sesizarea privind înlocuirea
lichidatorului judiciar. În data de 22.07.202, creditorii au declarat apel, iar până în prezent nu a fost fixat un termen de
judecată.
 Ca urmare a achitării creanței în suma de 34 de lei deținută de Primăria Voluntari, lichidatorul judiciar a procedat la
actualizarea Tabelului de creanțe. Acesta a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 13551/12.08.2021.
 Cu privire la stingerea debitului de 34 de lei lichidatorul judiciar a solicitat mai multe informații de la creditoarea
Primăria Voluntari. Astfel, prin adresa cu nr. 3580/09.09.2021, a fost comunicat că debitul a fost stins prin plata la
casieria instituției.
III. SITUAȚIA RAPORTĂRILOR CONTABILE ȘI A BUNURILOR
 Reprezentanții debitoarei nu au depus la dosarul cauzei documentele contabile și actele prevăzute de art. 67 din
Legea nr. 85/2014, nici până la acest moment.
 Din răspunsurile primite de la instituții până la acest moment, rezultă faptul că debitoarea nu deține bunuri în
patrimoniu sau sume de distribuit.
IV. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC
Solicităm:
 aprobarea prezentului Raport de activitate;
 continuarea procedurii de faliment în vederea soluționării dosarelor penale și a apelului formulat în dosarul nr.
1531/93/2017*/a5 .
Lichidator judiciar,
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL
prin practician în insolvență
Ec. Ioan Nistor

Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea HIGHLAND FINE COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 27397221
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 297/20.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2142/101/2016*, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Sorina Nicoleta Căpitănescu.
2. Arhiva/Registratura instanţei: B-dul Carol I, nr. 14, localitatea Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi, telefon: 0252/311506,
0352/403100.
3. Debitor: SC Highland Fine Company SRL, cod de identificare fiscală 27397221, sediul social în Dr. Tr. Severin,
str. Walter Mărăcineanu, nr. 133, jud. Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/90/2012.
4. Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, sediu social în municipiul
Dr. Tr. Severin, str. Mareşal Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 2, parter, ap. 4, judeţul Mehedinţi, număr de înscriere în
Registrul formelor de organizare RFO II-0248, Tel/Fax 0352/401938, nume şi prenume reprezentant legal lichidator
judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu Constantin şi Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de
identificare fiscală 20841164, sediul social Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi,
membră UNPIR conform legitimaţiei nr. 1B1463, tel/fax 0352/411222, nume şi prenume reprezentant legal lichidator
judiciar persoană fizică autorizată Grădinaru Valentina, asociaţi prin contract, conform sentinţei nr. 79/2018 din data de
01.10.2018 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr. 2142/101/2016*, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
5. Subscrisele: Visal Consulting SPRL și C.I.I. Grădinaru Valentina, asociate prin contract, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC Highland Fine Company SRL, conform sentinţei nr. 79/2018 din data de 01.10.2018
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul
nr. 2142/101/2016*, în temeiul art. 160 alin. 1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

insolvenţă, comunică raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire pentru debitorul SC
Highland Fine Company SRL.
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire
pentru debitorul SC Highland Fine Company SRL
Număr dosar 2142/101/2016*, - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Temei juridic: art. 160 alin. 1) din Legea nr. 85/2014.
Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL și C.I.I. Grădinaru Valentina, asociate prin contract.
Debitor: SC Highland Fine Company SRL, cod de identificare fiscală 27397221, sediul social în
Dr. Tr. Severin, str. Walter Mărăcineanu, nr. 133, jud. Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului
J25/90/2012.
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea averii debitoarei:
În averea debitoareia fost încasată suma de 67 192,57 lei, sumă provenind din transferarea sumelor aflate în contul de
depozit colateral escrow de la Intesa SanPaolo Bank (bancă care a absorbit Veneto Bank la care a fost consemnată suma
respectivă în cont escrow).
2. Mențiuni privind onorariul practicianului în insolvență care a administrat prezenta cauză:
Onorariul administratorului judiciar a fost stabilit în ședința adunării creditorilor din data de 04.09.2019.
De asemenea, prin acest raport va fi avut în vedere și onorariul administratorului judiciar
Casa de Insolvență GMC SPRL Craiova care și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.02.2017 – 29.01.2018 și pentru
care intanța a stabilit prin încheierea de ședintă de la 29.01.2018 un onorariu de 2 500 lei exclusiv TVA, respectiv
2 975 lei cu TVA inclus.
Lichidatorii judiciari asociați Visal Consulting SPRL și C.I.I. Grădinaru Valentina au fost confirmați de adunarea
creditorilor din data de 04.06.2019, ședință în cadrul căreia a fost stabilit și onorariul.
3. Mențiuni privind situația cheltuielilor curente de procedură conform art. 161 din Legea nr. 85/2014:
Prin prezentul raport și plan de distribuire sunt prevăzute spre decontare următoarele cheltuieli:
- taxe furnizare informații O.R.C. – 24,00 lei;
- taxe poștale – 82,30 lei;
- contravaloare publicații anunțuri în presa scrisă – 231,25 lei;
- taxe achitate la D.I.T.L. Dr. Tr. Severin – 20,00 lei;
- cheltuieli expediere documente curier – 18,45 lei;
- taxă certificat constatator O.N.R.C. – 45,00 lei;
- cheltuieli xerocopiere documente din dosare – 33,60 lei;
- cheltuieli cu deplasările – 1 676,00 lei;
- cota de 2% la fondul de lichidare al UNPIR – 1 344,00 lei.
Total cheltuieli – 3 474,60 lei.
De asemenea, arătăm că a fost achitat din averea societății debitoare onorariul expertului evaluator în cuantum
de 2 300 lei aprobat în ședința adunării creditorilor din data de 04.06.2019.
Prin prezentul plan se prevede și restituirea garanției de participare la licitație a domnului Brînzan Dumitru, respectiv
suma de 9 874 lei din care se vor scădea cheltuieli cu publicitatea și comisioane bancare, rezultând suma de 9 424 lei.
4. Alte mențiuni:
Soldul contului unic de insolvență al debitoarei la data întocmirii prezentului raport este de 74 574,67 lei.
În cursul procedurii de faliment a debitoarei SC Highland Fine Company SRL nu au mai fost efectuate alte distribuiri
de sume.
Cuantumul dobânzilor încasate prin contul unic de insolvență este de 238,62 lei.
Valoarea comisioanelor bancare percepute de BRD – GSG SA este de 301,52 lei.
Prin prezentul raport și plan de distribuire nu se prevăd sume de distribuit către creditorii înscriși în tabel.
Anexa nr. 1
Plan de distribuire între creditori
Nr. dosar: 2142/101/2016*, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător
sindic: Sorina Nicoleta Căpitănescu
Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL și C.I.I. Grădinaru Valentina, asociate prin contract.
Debitor: SC Highland Fine Company SRL, cod de identificare fiscală 27397221, sediul social în
Dr. Tr. Severin, str. Walter Mărăcineanu, nr. 133, jud. Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului
J25/90/2012.
Temei juridic art. 161 din Legea nr. 85/2014
1. Mențiuni privind retribuția practicianului în insolvență:
Onorariul administratorului judiciar a fost stabilit în ședința adunării creditorilor din data de 04.09.2019.
De asemenea, prin acest raport va fi avut în vedere și onorariul administratorului judiciar
Casa de Insolvență GMC SPRL Craiova care și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.02.2017 – 29.01.2018 și pentru
care intanța a stabilit prin încheierea de ședintă de la 29.01.2018 un onorariu de 2 500 lei exclusiv TVA, respectiv
2 975 lei cu TVA inclus.
Lichidatorii judiciari asociați Visal Consulting SPRL și C.I.I. Grădinaru Valentina au fost confirmați de adunarea
creditorilor din data de 04.06.2019, ședință în cadrul căreia a fost stabilit și onorariul.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

2. Mențiuni privind cheltuielile prevăzute de art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014:
Prin prezentul raport și plan de distribuire sunt prevăzute spre decontare următoarele cheltuieli:
- taxe furnizare informații O.R.C. – 24,00 lei;
- taxe poștale – 82,30 lei;
- contravaloare publicații anunțuri în presa scrisă – 231,25 lei;
- taxe achitate la D.I.T.L. Dr. Tr. Severin – 20,00 lei;
- cheltuieli expediere documente curier – 18,45 lei;
- taxă certificat constatator O.N.R.C. – 45,00 lei;
- cheltuieli xerocopiere documente din dosare – 33,60 lei;
- cheltuieli cu deplasările – 1 676,00 lei;
- cota de 2% la fondul de lichidare al UNPIR – 1 344,00 lei.
Total cheltuieli – 3 474,60 lei.
De asemenea, arătăm că a fost achitat din averea societății debitoare onorariul expertului evaluator în cuantum
de 2 300 lei aprobat în ședința adunării creditorilor din data de 04.06.2019.
Prin prezentul plan se prevede și restituirea garanției de participare la licitație a domnului Brînzan Dumitru, respectiv
suma de 9 874 lei din care se vor scădea cheltuieli cu publicitatea și comisioane bancare, rezultând suma de 9 424 lei.
3. Sume de distribuit către creditori:
a) Creanţe bugetare
Nr. Valoarea creanţelor
Creditor Sume distribuite Obs.
Crt. acceptate
D.G.R.F.P. Craiova –
1. 82 673,00 lei X –
A.J.F.P. Mehedinţi
2. Primăria Breznița de Ocol 169 300,00 lei X –
3. Primăria Șimian 35 947,00 lei X –
4. Primăria Hinova 31 318,00 lei X –
Total 319 238,00 lei X –
b) Creanţe chirografare
Nr. Valoarea creanţelor
Creditor Sume distribuite Obs.
Crt. acceptate
1. SC Lord House Group SRL 190 000,00 lei X –
Total 190 000,00 lei X –
4. Alte mențiuni:
Sumele previzionate de lichidatorul judiciar pentru acoperirea cheltuielilor viitoare de procedură sunt de 10 833,31 lei și
au fost reținute pentru onorariu lichidator judiciar, comisioane bancare, taxe poștale, consumabile, etc.; în situația în
care, până la închiderea procedurii, vor rămâne sume disponibile, acestea vor fi distribuite creditorilor în ordinea de
preferințe prevăzute de art. 161 din Legea nr. 85/2014.
Prin prezentul raport și plan nu se prevăd sume de distribuit către creditorii înscriși la masa credală.
Nu au mai fost distribuite sume către creditorii înscriși în tabel.
Tabelul definitiv consolidat nu a suferit modificări. Valoarea înregistrată în tabelul definitiv consolidat al creanțelor
depus la dosarul și publicat în BPI nr. 23064/04.12.2018 este de 509 238,00 lei
Notificăm creditorii societății în baza art. 160 alin. 5) din Legea nr. 85/2014 asupra faptului că prezentul raport și plan
de distribuire a fost înregistrat la grefa Tribunalului Mehedinți și trimis spre publicare în BPI.
Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestație la raport și la plan în termen de 15 zile de la
publicarea acestora în BPI.
O copie de pe contestație se comunică de urgență lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar prin reprezentat C.I.I. Grădinaru Valentina

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DOCTOR UTILAJE SRL, cod unic de înregistrare: 30338055
Tabel definitiv de creanțe al debitoarei
Doctor Utilaje SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite)
Nr. de înregistrare: 1751 din 20.09.2021
Date privind dosarul: dosarul nr. 135/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș. Judecător sindic: Flavius Mureșan.
Debitoare: Doctor Utilaje SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Comuna Cristești, sat Cristești, str.
Principală, nr. 562/b, jud. Mureș, având C.U.I. 30338055, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/584/2012.
Lichidator judiciar provizoriu: Hodoș Business Recovery S.P.R.L., cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 15, jud.
Mureș, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei sub nr. RFO II 0409, având CUI RO 26197420, fax:
0371/614.972, e-mail: hbr@hodos.eu;

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

Nr. Creditor Adresa Creanțe Creanțe % din % din


crt. solicitate acceptate grupă total
(lei) (lei)
I. Creanțe bugetare - art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014

1 DGRFP Brașov - Administrația Tîrgu Mureș, str. Gh. 629.180,00 629.180,00 100,00% 100,00%
Județeană a Finanțelor Publice Doja, nr. 1-3, jud.
Mureș Mureș

Total masă credală 629.180,00 629.180,00 100,00%


Lichidator judiciar provizoriu Hodoș Business Recovery S.P.R.L.,
Prin practician în insolvență Daniela Micu

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OLCIMA COM SRL, cod unic de înregistrare: 7823217
Tabel definitiv
Nr. 663/17.09.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar nr. 2709/105/2021, Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic Nicolae
Petre Trache.
2.Arhiva instanței: bld. Republicii, Nr.15, et.3, Ploiești, județ Prahova, Telefon 0244/ 511110, Program Luni -Vineri
10,00 -12.00 .
3.Debitor: SC Olcima Com SRL, Cod de identificare fiscală 7823217, Sediul: sat Buda, com. Râfov, nr. 91, județ
Prahova, număr de ordine în registrul comerțului J29/1608/1995.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență EVDOCHIM MARIANA. Cod de identificare fiscală
R35304401, sediul social: Constanța, str. Alexandru Șteflea, nr. 9, județ Constanța, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență RFO I-3439, Tel. 0727743989, E-mail evdochim.mariana@outlook.com, Nume și prenume
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Evdochim Mariana.
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvență EVDOCHIM MARIANA, în calitate de administrator judiciar al
debitorului SC Olcima Com S.R.L conform Încheierii din data de 22.06.2021, pronunțată de Tribunalul Prahova, secția
a II-a Civilă, în dosarul nr. 2709/105/2021, în temeiul art. 112 din Legea nr.85/2014,
Comunică Tabel definitiv al obligațiilor debitoarei S.C. Olcima Com SRL
Nr. Valoare Valoare
crt Denumire Adresă/sediu creanță creanță Temeiul legal Rangul de
creditor solicitată admisă prioritate
LEI LEI

CREANȚE BUGETARE
1. D.G.R.F.P. Municipiul 1.505.122 lei 1.505.122 Titluri executorii Art. 161, pct.
Ploiești – Ploiești, str. Aurel lei 5
Administrația Vlaicu, nr. 22, jud.
Județeană a Prahova
Finanțelor Publice
Prahova
2. Comuna Râfov Comuna Râfov, 3.955 lei 3.955 lei Notă de plată Art. 161, pct.
sat Moara 5
Domnească, str.
Principală, nr. 55,
jud. Prahova
TOTAL CATEGORIE 1.509.077
lei

CREANȚE CHIROGRAFARE
1. CEC Bank SA București, Calea 6.494,54 lei 6.494,54 lei Contract linie de Art. 161, pct.
Victoriei, nr. 13, credit 8
sector 3 nr.20214.01-
105/21.03.2007
TOTAL CATEGORIE 6.494,54 lei

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

TOTAL GENERAL 1.515.571,54 lei


Administrator judiciar
Cabinet Individual de Insolvență
EVDOCHIM MARIANA

Județul Satu Mare


Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CAFE CENTER SRL, cod unic de înregistrare: 15577911
CAFÉ CENTER SRL
J30/551/2003, CUI 15577911
SATU MARE, STR.DIANA NR.15, JUD.SATU MARE
Nr.10636 / 17.09.2021
Situație financiară finală la 31.08.2021 Sold Sold
INDICATOR 01.01.2021 31.08.2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
TOTAL
II. IMOBILIZARI CORPORALE 8395 0
TOTAL
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 2383 0
TOTAL
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 10778 0
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 198269 0
II. CREANȚE 104460 0
III.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 2066 0
TOTAL 313100 0
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 13463 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 1459633 0
LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE -1141375 0
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1130597 0
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL 200 0
TOTAL
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE 40 0
TOTAL
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117) 1122897 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121) 7940 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 1130597 0
CAPITALURI - TOTAL 1130597 0

Insolvadmin Ro IPURL
Asociat coordonator
Lucian Dimulescu

2. Societatea UTIL COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 22896751


Euro Insolv SPRL practician în insolvență, sediu: str. N. Bălcescu nr. 10, Satu Mare, România, telefon/fax: +40 361 809
460; +40 361 809 462; email: office@euro-insolv.ro; www.euro-insolv.ro, CUI RO 17231786 nr. RFO II 0108/2007
Proces verbal licitație publică și adjudecare.
Nr. 1336/17.09.2021
Încheiat azi, 17.09.2021, de la ora 11.30, la sediul Euro Insolv SPRL, cu datele de identificare din antet, cu ocazia
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

licitatiei publice organizate în vederea vanzarii bunurilor imobile proprietatea debitoarei falite UTIL COMPANY SRL
1. Număr dosar: 5626/83/2013, Tribunal Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
Judecător sindic: Marta Rita Sălăjan.
2. Registratura instanței: Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 8, jud. Satu Mare, cp. 440037.
3.Debitor: UTIL COMPANY SRL - societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în loc. Livada, str.
Oașului, nr. 26, jud. Satu Mare, având număr de înregistrare în Registrul comerțului J30/1606/2007, cod unic de
identificare 22896751.
4. Lichidator judiciar: EURO INSOLV SPRL, cu sediul social Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare,
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0108, cod de identificare fiscală 17231786, tel:
0361/809.462; 0361/809.460, E-mail: office@euro-insolv.ro., reprezentat prin Dragoș Virgil, Iancu Vasile Sorin.
Se licitează urmatoarele bunuri:
- Hală de producție, depozitare și sediu administrativ situate în loc. Negresti Oaș, str. Turului, nr. 137, jud. SM.
Compusă din teren, avand suprafața de 3.289 mp cu nr. top. 3452/189/a Negrești Oaș și construcție, hală de productie
C1 cu nr. top. C1- 3452/189/a Negresti Oaș la prețul de 275.240 lei + tva aplicabil conform prevederilor codului fiscal.
Pentru ședința licitației publice de azi s-a prezentat:
- Pop Irina.
- Impact Petroleum SRL prin Sas Ioan Lucian.
După verificarea actelor necesare începem licitația cu doi participanți. Ofertantii prezenți au luat act de condițiile
prevăzute în caietul de sarcini, se face dovada achitarii avansului de 10% din prețul de pornire al licitatiei, reprezentând
garanție de participare la licitație, astfel îndeplinind toate condițiile pentru participarea la licitație conform caietului de
sarcini.
Lichidatorul judiciar scoate la vînzare prin licitație publică bunurile mai sus descrise, la prețul de pornire de 275.240 lei
+ tva aplicabil conform prevederilor codului fiscal, iar pasul de supraofertare va fi cel prevăzut în caietul de sarcini,
adica 10.000 ron.
Se incepe licitația.
- Lichidatorul strigă prețul de pornire de 275.240 lei. Preț cu care ambii participanti sunt de acord.
- Lichidatorul strigă următorul pas, de 285.240 lei. Preț cu care ambii participanti sunt de acord.
- Lichidatorul strigă următorul pas, de 295.240 lei. Preț cu care Impact Petroleum SRL prin Sas Ioan Lucian, este de
acord iar Pop Irina se retrage.
Declarăm adjudecatar pe Impact Petroleum SRL prin Sas Ioan Lucian, cu datele de identitate de mai sus, la prețul de
295.240 lei urmând, ca în termen de 60 zile, de la data prezentului proces verbal să se achite integral contravaloarea
bunului achiziționat. Suma încasată cu titlu de garantie de participare se reține ca arvună, urmand ca adjudecatarul să
achite diferența în cuantum de 267240 lei. Dacă diferența nu va fi achitată în termenul stabilit de 60 zile, adjudecatarul
va pierde arvuna, iar lichidatorul va organiza o alta licitație.
Bunurile se vând în starea în care se află, unde se afla, cu regimul juridic aferent astfel cum rezultă din extrasele CF.,
fără a se acorda alte garanții. Operațiunile și cheltuielile de preluare (demontare, transport) și orice alte cheltuieli sunt în
sarcina cumpărătorului.
Situatia imobilelor în fapt este urmatoarea:
- Hală de producție, depozitare și sediu administrativ situate în loc. Negresti Oaș, str. Turului, nr. 137, jud. SM.
Compusă din teren, avand suprafața de 3.289 mp cu nr. top. 3452/189/a Negrești Oaș și construcție, hală de productiecu
nr. Cad. C1.
Potrivit art. 91 din legea nr. 85/2014 alin (1)” Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar,
în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci,
gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în
procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse”
Subsemnatul adjudecatar declar că am cunoștință de dispozițiile Legii nr. 677/2001, a R.G.P.D. și legislația de punere în
aplicare a acestuia, de Regulamentul UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consilului privind protecția
persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de asemenea, am consimțit ca Euro Insolv SPRL, să prelucreze datele mele cu caracter personal, în vederea perfectării
prezentului act.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 exemplare cu valoare de original.
Lichidator judiciar
EURO INSOLV SPRL Adjudecatar:
prin Av. Dragoș Virgil Impact Petroleum SRL
prin Sas Ioan Lucian
ec. Iancu Vasile Sorin
Participanti Pop Irina

3. DANCIU SORIN COSMIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, cod unic de înregistrare: 17175490


Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment
Nr. 4325/17.09.2021
1. Date privind dosarul: Nr.26/83/2014, Tribunal Satu Mare, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

2.Arhiva/registratura instanței: Adresa- str. Mihai Viteazu nr. 8, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare; tel 0261-713650;
programul arhivei- în zilele lucrătoare între orele 8:30 – 12:00.
3.1. Debitor: Danciu Sorin Cosmin Întreprindere Familială, în faliment / în bankruptcy / en faillite, CUI 17175490,
având sediul social în loc. Ardud, oraș Ardud, str. Rozelor, nr. 5, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul
Comerțului F30/29/2005.
3.2. Administrator special: Danciu Sorin Cosmin.
4.Creditori: Conform tabelului definitiv consolidat actualizat al creanțelor.
5.Lichidator judiciar: Insolvența SM SPRL, CIF RO26020710, cu sediul social în loc. Satu Mare, str. Crișan, nr. 5, ap.2,
jud. Satu Mare, având numărul RFO II – 0405 la înscrierea în Tabloul practicienilor în insolvență, nr. de tel./fax 0261-
770086, 0745 245 844, e-mail: office@insolventasm.ro, reprezentată legal în această cauză de practician coordonator,
Ion Dohotar.
Subscrisa Insolvența SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Danciu Sorin Cosmin Întreprindere
Familială, conform Sentinței civile nr.855F/ din data de 29.07.2014 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a
civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr.26/83/2014, în temeiul art. 25 din Legea privind procedura
insolvenței, comunică:
Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor în cadrul procedurii de
faliment a Danciu Sorin Cosmin IF
I. Mențiuni cu privire la raportul de activitate anterior întocmit în temeiul art. 25 din Legea nr. 85/2006
În dosarul cu nr. 26/83/2014, în care se derulează procedura de insolvență a debitoarei Danciu Sorin Cosmin
Întreprindere Familială, prin Raportul nostru nr. 2896/24.05.2021, prezentat la instanță în ședința de judecată care a avut
loc cu privire la această cauză la data de 25.05.2021, am informat în mod detaliat cu privire la modul de îndeplinire a
atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor, precum și cu privire la mersul procedurii în această cauză, pentru perioada
22.02.2021-24.05.2021. Raportul nr. 2896/24.05.2021 a fost ulterior atașat la dosarul de insolvență al debitoarei și a fost
comunicat cu toate părțile interesate prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, ediția cu nr.
9118/24.05.2021.
Împotriva măsurilor prezentate în raport nu au fost înregistrate contestații.
II. Termen de judecată în dosar nr. 26/83/2014:
Termenul acordat de instanță pentru continuarea procedurii a fost fixat la data de 21.09.2021.
III. Informații sintetice în perioada de raportare
1. persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 23 din Legea 85/2006: nu au fost angajate persoane de
specialitate.
2. acte de dispoziție asupra averii debitoarei și documente încheiate în acest sens:nu a fost cazul.
3. măsuri privind contractele în care debitoarea este parte: în perioada de raportare nu au fost întocmite acte în acest
sens.
4. situația încasărilor/plăților efectuate de lichidatorul judiciar pentru cheltuieli cu procedura de insolvență:
a. Încasări:
Suma încasată Tip și dată Natura
Nr. crt Denumire client
(lei) document încasării
1. Agro Doli Ardud SRL 3.945,25 Chit. 5/06.07.2021 cv. adjudecare bun
TOTAL 3.945,25
b. Plăți efectuate:
Nr. Denumire Suma (lei) Cota Factura și data Furnizor
crt. cheltuială TVA
TVA inclus
1 TVA 1,278.00 0% OP. 287/18.05.2021 Trezoreria Satu Mare
2 comision UNPIR 67.28 0% OP. 288/18.05.2021 UNPIR Satu Mare

3 comision UNPIR 66.31 0% OP. 458/22.07.2021 UNPIR Satu Mare


4 TVA 630.00 0% OP. 521/16.08.2021 Trezoreria Satu Mare
Total 2.041,59
5. acțiuni promovate în temeiul art. 79, 80 sau art. 138 din Legea 85/2006: nu au fost formulate asemenea acțiuni.
6. măsuri de protecție corespunzătoare creditorilor cu drepturi de preferință:
nu este cazul.
7. stadiul efectuării inventarierii: finalizat.
8. onorariul încasat de lichidatorul judiciar (și modul de calcul):
Tip document Valoare Natura cheltuială Mod de calcul
Număr și dată (lei)
Factura nr. 3.332,00 Onorariu lichidator judiciar ianuarie – 4 luni x 700 lei +
443/12.07.2021 aprilie 2015 TVA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15465/20.09.2021

TOTAL 3.332,00
IV. Activități întreprinse de practicianul în insolvență în cadrul procedurii de faliment
Prin prezentul raport informăm cu privire la activitățile pe care în calitate de lichidator judiciar desemnat în cauză, le-
am efectuat după data de 24.05.2021 până în prezent, în exercitarea atribuțiilor stabilite de lege și de judecătorul sindic
în sarcina noastră.
În perioada de raportare, am continuat activitatea de expunere pe piață a bunurilor, iar anunțul publicitar întocmit cu
privire la vânzare fost publicat sistematic în presa locală Gazeta de Nord-Vest și a fost afișat pe site-ul societății de
insolvență. De asemenea, pe tot parcursul perioadei de raportare, la sediul lichidatorului judiciar din loc. Satu Mare, str.
Crișan nr. 5, ap.2 au fost organizate ședințe bilunare de licitație, acestea fiind ținute în fiecare zi de miercuri.
În cadrul ședinței de licitație din data de 07.07.2021, s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar societatea Agro Doli
Ardud SRL, care la prețul de licitație publică aprobat în cadrul sedinței Adunării Creditorilor din data de 14.04.2021,
respectiv cu suma de 3.945,25 lei tva inclus ) a achiziționat Combinator MASR XL 3 SV – 219,51 lei + tva,Heder /
Accesorii 4,20 M – 2.328,75 lei + tva și Echipament recoltat GHERINGHOFF PCA 47 –767,07 lei + tva.
Urmare licitației din 07.07.2021, a fost întocmit Procesul verbal al licitației publice nr. 3488/07.07.2021. Societatea
Agro Doli Ardud SRL a achitat contravaloarea bunurilor prin chitanța nr.005 din data de 06.07.2021, respectiv suma de
3.945,25 lei tva inclus astfel a fost întocmit Procesul verbal de adjudecare 3489/07.07.2021, actele întocmite fiind
depuse la dosarul cauzei.
Dat fiind faptul că nu a fost manifestat niciun interes în vederea achiziționării bunurilor, am convocat Adunarea
Creditorilor pentru data de 16.08.2021, având ca ordine de zi prezentarea propunerii lichidatorului judiciar de
modificare a strategiei de vânzare prin reducerea cu 10 % a prețului de la care urmează să înceapă licitațiile pentru
bunurile mobile din averea debitoarei.
Urmare ședinței Adunării Creditorilor care a avut loc la data de 16.08.2021, am întocmit Procesul verbal al Adunării
Creditorilor nr. 3919/16.08.2021 în care s-au consemnat voturile exprimate de creditorii debitoarei cu privire la ordinea
de zi. Astfel în acord cu hotărârile creditorilor am întocmit Publicația de vânzare nr. 3920/16.08.2021. Documentele au
fost depuse la instanță pentru a fi atașate la dosarul cauzei și publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
13675/16.08.2021.
V. Situația litigiilor asociate:
- Nu e cazul.
VI. Situația litigiilor conexe:
- Nu e cazul.
VII. Litigii având ca obiect procedura de insolvență în care soc. Danciu Sorin Cosmin IF are calitatea de creditor:
- Nu e cazul.
VIII. Concluziile lichidatorului judiciar
Față de cele de mai sus rugăm judecătorul sindic să aprobe continuarea procedurii de faliment în prezenta cauză, în
vederea valorificării bunurilor rămase în averea debitoarei .
Ion Dohotar - practician în insolvență coordonator

* *

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15465/20.09.2021 conţine 18 pagini. ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18