Sunteți pe pagina 1din 20

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

Dosar nr. 6902/101/2012


Termen de judecată: 20.01.2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ
CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I
Introducere

Paragraful I
Subsemnaţii Ilie Laurenţiu Constantin, cu domiciliul în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Mareşal
Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 1, ap. 4, judeţul Mehedinți şi sediul profesional în municipiul Dr. Tr. Severin,
str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeţul Mehedinți, posesor al carnetului de expert contabil nr.
27290/2011/L eliberat de C.E.C.C.A.R. - Filiala Mehedinți, înscris în lista experţilor contabili a
Tribunalului Mehedinţi la poziţia nr. 59 şi Pîrvan Ion, cu domiciliul în municipiul Dr. Tr. Severin, str.
Aurelian, nr. 65, bl. L1, sc. 2, ap. 6, judeţul Mehedinți, având carnetul de expert contabil nr.
19749/1997/L eliberat de C.E.C.C.A.R. - Filiala Mehedinţi, înscris în lista de experţi contabili ai
Tribunalului Mehedinţi la poziţia nr. 88, am fost numiţi prin încheierea de şedinţă din data de
08.07.2013 în calitate de experţi contabili în dosarul 6902/101/2012 - având ca obiective identificarea
şi inventarierea actelor, constituirilor ori transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi, încheiate
de debitoare în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei SC Izometal Magellan SRL, acte
din care să rezulte existenţa unor fapte prevăzute la art. 80 din Legea nr. 85/2006.
Paragraful II
Părţile implicate în proces:
– SC Izometal Magellan SRL, cu sediul în municipiul Drobeta - Turnu - Severin, B-dul I.C. Brătianu,
nr. 11, parter, camera 2, judeţul Mehedinți, având cod de identificare fiscală RO 6633311 şi înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/276/2012 – prin administrator special Neica Florentina;
– SC Izometal Magellan SRL - în insolvenţă, pin administratori judiciari asociaţi Yna Consulting
SPRL şi Consultant Insolventa SPRL (succesor de drept al C.I.I. Popescu Emil), cu sediul procesual ales în
Drobeta - Turnu - Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinți.
Paragraful III
Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul:
Prin cererea nr. 5260 din 11.04.2013 depusă de creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Mehedinţi la dosarul cauzei, s-a arătat că până la data de 11.04.2013, în dosarul de insolvenţă,
nu s-a depus o situaţie concretă - cu privire la situaţia actelor, constituirilor ori transferurilor de
drepturi patrimoniale către terţi, încheiate de debitoare în perioada cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii insolvenţei SC Izometal Magellan SRL din care să rezulte existenţa unor fapte prevăzute la
art. 80 din Legea nr. 85/2006.
Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 şi având în vedere
interesul creditorilor de a maximiza şansa de recuperare a creanţelor, creditoarea a solicitat instanţei
să dispună efectuarea unei expertize de specialitate.
În drept creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 11 alin. (2), teza 2, şi art. 79, art.
80 şi art. 81 din Legea nr. 85/2006 - privind procedura insolvenţei.
Faţă de aceste susţineri, instanţa a dispus proba cu expertiza contabilă care să lămurească
problemele ridicate de creditoare în prezenta speţă, numind la data de 17.06.2013 în calitate de expert
contabil pe domnul Ilie Laurenţiu Constantin.
La solicitarea expertului contabil desemnat, instanţa a încuviinţat, la termenul din 08.07.2013,
prin încheiere de şedinţă, participarea la lucrarea de specialitate şi a domnului expert contabil Pârvan
Ion, având în vedere complexitatea cauzei.
Paragraful IV
Pentru soluţionarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiză contabilă, căreia i s-au fixat
următoarele obiective:
1
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

1. Identificarea şi inventarierea tuturor actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani
anteriori datei de 23.08.2012 (data deschiderii procedurii);
2. Identificarea şi inventarierea tuturor operaţiunilor comerciale, în care prestaţia SC Izometal
Magellan SRL, depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori datei de 23.08.2012;
3. Identificarea şi inventarierea tuturor actelor încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL - cu intenţia tuturor părţilor implicate în
acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile
creditorilor;.
4. Identificarea şi inventarierea tuturor actelor de transfer de proprietate către creditorii SC
Izometal Magellan SRL - pentru stingerea unor datorii anterioare sau în folosul acestora, efectuate în
cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorii ar fi putut să o obţină în
caz de faliment al debitoarei SC Izometal Magellan SRL - este mai mică decât actul de transfer;
5. Identificarea şi inventarierea tuturor constituirilor ori perfectarea unor garanţii reale pentru
creanţe care erau chirografare, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
6. Identificarea şi inventarierea tuturor plăţilor anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de
zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară
deschiderii procedurii;
7. Identificarea şi inventarierea actelor de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de
debitorul SC Izometal Magellan SRL, într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu
intenţia de a ascunde sau întârzia starea de insolvenţă, ori de a frauda o persoană fizică sau juridică
faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate,
inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui
contract financiar calificat, ori a devenit ulterior debitor, în sensul prezentei legi;
8. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un asociat comanditat şi cu un asociat
deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale SC Izometal Magellan SRL, ori după caz, din
drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor;
9. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un membru sau administrator, atunci
când debitorul este un grup de interes economic;
10. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un acţionar deţinând cel puţin 20%
din acţiunile debitoarei SC Izometal Magellan RSL, ori după caz, din drepturile de vot în adunarea
acţionarilor;
11. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un administrator, director sau un
membru al organelor de supraveghere a debitorului sau societate pe acţiuni cu răspundere limitată;
12. Identificarea şi inventarierea actelor şi operațiunilor cu orice altă persoană fizică ori juridică,
deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale;
13. Identificarea şi inventarierea actelor şi operațiunilor cu un coindivizar asupra unui bun
comun.
Paragraful V
Experţii contabili au discutat telefonic cu administratorul special şi cu directorul economic,
doamna Safciuc Liliana, referitor la locul unde vor fi puse la dispoziţie documentele societăţii şi s-a
convenit ca acestea să fi puse la dispoziţia experţilor la punctul de lucru din Timişoara, str. E. Baader,
nr. 13, judeţul Timiş, deşi sediul social este în municipiul Dr. Tr. Severin, B-dul I.C. Brătianu, nr. 11,
parter, camera 2, judeţul Mehedinți.
În vederea studierii documentelor au efectuat trei deplasări în municipiul Timişoara, în zilele
de 11.09.2013, 24.09.2013 şi 10.12.2013; de asemenea s-a convenit cu directorul economic ca
documentele ce nu au putut fi puse la dispoziţia experţilor la deplasările respective, să fie transmise
ulterior atât prin poştă cât şi prin poșta electronică, lucru care s-a şi întâmplat.
În vederea definitivării lucrărilor de expertiză, în data de 17.12.2013 au fost convocate
părţile, respectiv SC Izometal Magellan SRL prin administrator special şi administratorii judiciari, la
sediul social declarat al societăţii debitoare.
La convocare nu s-a prezentat nici una din părţi.
Dovezile privind convocarea sunt anexate prezentului raport.
Paragraful VI
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:

2
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

- dosarul cauzei nr. 6902/101/2012;


- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- actele şi documentele puse la dispoziţia expertului de către administratorii judiciar ai SC
Izometal Magellan SRL (tabel definitiv al creanțelor, rapoarte lunare de activitate, fişa de evidenţă a
contului 542.01 etc.);
- Buletinul Procedurilor de Insolvenţă editat de ORC;
- documente de evidenţă contabile puse la dispoziţia expertului de către pârâta debitoare SC
Izometal Magellan SRL (balanţe lunare sintetice de verificare, registrul jurnal, fişe de evidenţă
analitică, alte documente de evidenţă analitică, facturi, contracte şi alte documente enumerate la
fiecare obiectiv în parte);
- bibliografie de specialitate.
Paragraful VII
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada 17.12.2013 -
20.12.2013
În acest dosar nu s-a mai efectuat o altă expertiză contabilă care să aibă aceste obiective.
Pentru această expertiză nu s-au utilizat lucrările altor experţi.
Paragraful VIII
Termenul pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixat la 20.01.2014.

Capitolul II
Desfăşurarea expertizei

Obiectivul 1.
Identificarea şi inventarierea tuturor actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani
anteriori datei de 23.08.2012 (data deschiderii procedurii);
Pentru a răspunde la obiectivul 1 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- balanţele lunare de verificare pe perioada ultimilor 3 ani anteriori deschiderii procedurii
insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL (23.08.2012);
- fişa de cont pentru operaţiuni diverse privind contul 6582 „Donaţii şi subvenţii acordate” pe
perioada 2009 - 2012.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm la obiectivul nr. 1 următorul răspuns:
Situaţia actelor de transfer cu titlu gratuit este evidenţiată în contabilitate, prin contul 6582
„Donaţii şi subvenţii acordate”.
Analizând acest cont pe perioada septembrie 2009 - august 2012, experţii desemnaţi de instanţă
au constatat că există sponsorizări efectuate în perioada celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii de
insolvenţă a debitoarei SC Izometal Magellan SRL în sumă de 1 773 925,77 lei, după cum urmează:
- 7 325,82 lei în perioada septembrie 2009 - decembrie 2009;
- 172 313,96 lei în anul 2010;
- 1 263 997,91 lei în anul 2011;
- 330 288,08 lei în perioada ianuarie 2012 - august 2012.
În perioada 2009 - 2010 societatea debitoare era îndreptăţită să le facă realizând profit şi
îndeplinind condiţiile prevăzute de Codul fiscal privind deductibilitatea acestora; în anul 2011
societatea a realizat profit, însă valoarea acestor sponsorizări depășește cota legală pentru a fi
deductibile în întregime.
Sponsorizările făcute reprezintă plăţi către instituţii şi asociaţii umanitare şi non profit, de cult şi
sportive.
Relativ la anul 2012, având în vedere că societatea a înregistrat pierderi în lunile ianuarie, iulie
şi august şi că la finele lunii august contul 121 înregistra pierdere, acestea sunt nedeductibile din punct
de vedere fiscal.
Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea şi mecenatul, se poate transmite de către o
persoană juridică, în baza unui contract de sponsorizare, dreptul de proprietate asupra unor bunuri
materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de
beneficiarul sponsorizării.

3
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

Experţii desemnaţi au constatat că, în cursul perioadei analizate, au fost făcute sponsorizări
către instituţii nonprofit (asociaţii, fundaţii, instituții de cult, sportive, instituţii şi autorităţi publicitare
etc.), către persoane fizice, dar şi către persoane fizice autorizate şi juridice cu scop lucrativ.
În anexa nr. 1 este prezentată situaţia transferurilor cu titlu gratuit pentru care au fost
prezentate contracte de sponsorizare încheiate între societatea debitoare şi beneficiarii acestor acte.
S-au identificat transferuri cu titlu gratuit către persoane fizice în baza unor contracte de
sponsorizare neînsoţite de documente legale, care să justifice efectuarea unei astfel de operaţiuni,
respectiv fără a fi evidenţiate obligaţiile pe care le are persoana fizică respectivă faţă de societatea
Izometal Magellan SRL. Situaţia acestor transferuri este redată în anexa nr. 2.
Transferurile patrimoniale cu titlu gratuit către persoane fizice autorizate sau persoane juridice
având scop lucrativ (contrar dispoziţiilor Legii nr. 32/1994) sunt prezentate în anexa nr. 3.
De asemenea, experţii desemnaţi au constatat că au fost efectuate plăţi reprezentând
sponsorizări înainte de încheierea contractelor de sponsorizare propriu-zise. Exemplificăm astfel prin
contractul de sponsorizare nr. 14484/06.12.2010 încheiat între societatea debitoare, în calitate de
sponsor şi doamna Sindrestean Ioana, beneficiară a sumei de 2 500 lei, pe o perioadă cuprinsă între
data semnării contractului şi data de 30.11.2010 (!).
S-au identificat contracte de sponsorizare fără dată şi număr de înregistrare (exemplu contractul
de sponsorizate cu Clubul Sportiv „Politehnica” Timişoara pentru suma de 5 000 lei evidenţiat în
contabilitate în luna octombrie 2011).
S-a constatat că pentru alte plăţi înregistrate drept sponsorizări nu au fost prezentate contracte,
conform situaţiei din anexa 4.
Obiectivul 2
Identificarea şi inventarierea tuturor operaţiunilor comerciale, în care prestaţia SC Izometal
Magellan SRL, depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori datei de 23.08.2012.
Pentru a răspunde la obiectivul 2 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- balanţele lunare de verificare pe perioada ultimilor 3 ani anteriori deschiderii procedurii
insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL (23.08.2012);
- documente de vânzare, respectiv facturi, contracte de vânzare-cumpărare;
- fişele mijloacelor fixe pentru activele vândute;
- facturi lucrării de reparaţii şi constructe emise de SC C & C MH Confort SRL şi SC Confort SA;
- contracte de cesiune părţi sociale;
- fişe cont 261 „Acţiuni deţinute la entităţi afiliate”;
- contract de fidejusiune solidară nr. 86/20/26.06.2012, încheiat între R.A.A.N. - Dr. Tr. Severin,
SC Confort SA şi SC Izometal Magellan SRL;
- tabelul definitiv al creanţelor în dosarul 6902/101/2012.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 2, următorul răspuns:
♦ În perioada celor 3 ani anterior deschiderii proceduri şi cu precădere în lunile iulie - august
2012, debitoarea a înstrăinat cea mai mare parte a imobilizărilor din patrimoniu, respectiv clădiri,
terenuri, utilaje, mijloace de transport etc., la preţuri sub valoarea rămasă neamortizată a acestor
imobilizări, fără a avea la bază o evaluare care să stabilească valoarea de piaţă a imobilizărilor, la data
tranzacţionării.
Vânzarea s-a făcut cu precădere către o firmă din grup, respectiv MCT Media SRL (devenită
ulterior, prin schimbarea denumirii Bau Center Vest SRL).
Tranzacţiile respective privind imobilele au avut la bază contracte de vânzare - cumpărare între
părţi, autentificate de notarul public, la care data plăţii a fost convenită la un an de la data când
efectuării transferului dreptului de proprietate.
Imobilizările vândute în aceste condiţii sunt următoarele:
Nr. Anul Denumire activ Valoare Valoare Diferența Denumire
Preţ vânzare
crt. inventar rămasă cumpărător
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6 = 5-4) (7)
Teren Nadăş/Recaş MCT Media
1 2012 419 828,76 419 828,76 306 899,26 -112 929,50
41766 mp SRL
Teren Dumbrăviţa
MCT Media
2 2012 str. A. Lăpuşneanu 478 827,00 478 827,00 44 088,39 -434 738,61
SRL
600 mp
3 2012 Teren intrav. loc. Sag 408 547,50 408 547,50 60 254,13 -348 293,37 MCT Media
4
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

16 387 mp SRL
Apartament nr. 14 MCT Media
4 2012 157 159,00 148 895,45 110 220,96 -38 674,49
Stuparilor - Edwina SRL
Teren aferent ap. nr. 1
vândut cu MCT Media
5 2012 Arad, str. Păun 7 642,00 7 642,00 -
apartamentul SRL
Pinciov nr. 10, 37 mp
Apart. nr. 1, str. P. MCT Media
6 2012 185 041,00 175 283,34 139 613,23 -43 312,11
Pinciov nr. 10-1 SRL
Imobil P+M Al.
MCT Media
7 2012 Lăpuşneanu/Dumbră 352 053,00 346 922,00 308 618,70 -38 303,30
SRL
viţa
Imobil Caransebeş,
MCT Media
8 2012 Spaţiu comercial 4 356 270,00 4 018 237,31 183 701,61 -3 834 535,70
SRL
Orşovei, nr. 3 - 5
Imobil Caransebeş nr. MCT Media
9 2012 676 416,00 630 278,05 330 662,90 -299 615,15
7 SRL
Autobasculantă
Scania - Cariera MCT Media
10 2012 15 688,00 9 475,00 2 278,00 -7 197,00
Radnuta - SRL
neînmatriculată
Încărcător frontal tip MCT Media
11 2012 35 000,00 11 672,00 6 838,00 -4 834,00
FR/160 Fiat - bala SRL
Peugeot 107, ss85817,
MCT Media
12 2012 TM-14-WHL - Bella 36 544,91 26 651,91 6 835,00 -19 816,91
SRL
Italia
Peugeot 107, ss85865,
MCT Media
13 2012 TM-14-WHK - Bella 36 544,91 26 651,91 6 835,00 -19 816,91
SRL
Italia
Peugeot 107, ss58844,
MCT Media
14 2012 TM-14-WWO - Bella 36 554,29 26 648,29 6 835,00 -19 813,29
SRL
Italia
Autoutilitară DAF
MCT Media
15 2012 Furgon ss61812 - 26 040,00 14 105,00 2 278,00 -11 827,00
SRL
Radna
Excavator Liebherr MCT Media
16 2012 77 657,00 57 156,00 4 555,80 -52 600,20
944 - Carieră Radnuţa SRL
Concasor fălci Kemco MCT Media
17 2012 46 312,00 34 095,00 14 123,00 -19 972,00
- Carieră Radnuţa SRL
Concasor fălci BWM - MCT Media
18 2012 56 368,00 41 491,00 14 123,00 -27 368,00
Carieră Radnuţa SRL
Excavator tip draglină
MCT Media
19 2012 - Demad 410 - 72 000,00 40 000,00 4 556,00 -35 444,00
SRL
balastieră Aluniş
Draglină Zemag -
MCT Media
20 2012 TACRAF - balastieră 128 500,00 103 789,00 4 556,00 -99 233,00
SRL
Aluniş
Maşină de colorat
MCT Media
21 2012 HA400 (colorare 48 972,00 6 539,00 400,00 -6 139,00
SRL
Cotrus)
Dacia MCV Laureate MCT Media
22 2012 53 044,68 30 944,68 1 800,00 -29 144,68
TM 14 BYI SRL
Dacia Logane F2
MCT Media
23 2012 Luareate 44 305,10 25 855,10 1 800,00 -24 055,10
SRL
TM 14 CNM
Peugeot 4007
MCT Media
24 2012 Premium 2.2 132 632,12 80 135,12 12 500,00 -67 635,12
SRL
TM -14-LYX
Nico
25 2012 Concasor fălci 57 333,00 44 597,00 28 225,80 -16 371,20 Construct
SRL
autoturism
26 2012 Volkswagen TM 13 20 408,40 8 508,00 806,45 -7 701,55 Buia Adrian
WFN, ss. 5913
TOTAL 7 965 688,67 7 222 775,42 1 603 404,23 5 619 371,19

5
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

În urma acestor operaţiuni, activul SC Izometal Magellan SRL a fost drastic diminuat, iar
pierderile înregistrate de societate a fost mărite cu suma de 5 619 371,19 lei.
Mai mult, la data convenită pentru plata preţului, cumpărătorii acestor bunuri nu au achitat
efectiv nici aceste preţuri modice stabilite. Operaţiunea de stingere a obligaţiilor pe care SC Bau Center
Vest SRL le înregistra către SC Izometal Magellan SRL a fost realizată printr-o inginerie financiară,
respectiv printr-un schimb de creanţe.
♦ Tot în această categorie se înscriu şi facturile emise de SC C&C MH Confort SRL şi SC Confort
SA pentru lucrări de reparaţii şi construcţii la active din patrimoniul SC Izometal Magellan SRL.
Astfel, la data de 06.08.2012 a fost emisă de către SC C & C MH Confort SRL factura nr. 518734
pentru SC Izometal Magellan SRL în valoare de 18 929 071,20 lei inclusiv TVA, reprezentând
contravaloare situaţie de lucrări pentru „prestări lucrări - amenajări spaţii comerciale”. Factura nu este
însoţită de situaţii de plată, decontarea făcându-se numai pe baza devizelor ofertă; de asemenea,
experţii desemnaţi au constatat că nu există semnături autorizate şi nu s-au întocmit procese-verbale
de recepţie. Menţionăm că această factură a fost înregistrată la SC Izometal Magellan SRL sub nr.
13980/13.09.2012.
În data de 20.08.2012 a fost emisă de către SC Confort SA Timişoara factura nr. 31673 pentru SC
Izometal Magellan SRL având valoarea de 19 989 173,00 lei inclusiv TVA reprezentând contravaloare
prestări servicii conform situaţie de lucrări. De asemenea, această factură nu este însoţită de situaţii de
plată (cu excepţia lucrărilor efectuate în lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august 2012 la platforma
Giarmata, pentru lunile aprilie, mai, iunie şi iulie la imobilul din str. E. Baader, nr. 13, pentru lucrările
efectuate în perioada aprilie - august 2012 la imobilul din Timişoara, str. Ovidiu Cotruş, pentru
lucrările efectuate în lunile aprilie, mai - situaţii incomplete, iunie, iulie la platforma Demetriade,
precum şi pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august ale anului 2012 la Brithouse 1 şi 2).
Experţii desemnaţi au constatat că nu există semnături autorizate ale executantului lucrării şi
nici ştampila societăţii care a efectuat prestaţia, cât şi a beneficiarului lucrării şi nici nu au fost
întocmite procese-verbale de recepţie pentru lucrările efectuate.
Raportat la valoarea contabilă a imobilelor deţinute în proprietate de SC Izometal Magellan SRL
(90 369 779,99 lei), valoarea acestor lucrări este foarte mare şi nejustificată.
De asemenea, constatăm că aceste lucrări au fost efectuate de două societăţi ce fac parte din
grupul de firme Izometal - Confort cu asociaţi/acţionari comuni chiar în perioada celor 120 zile
anterioare deschiderii procedurii insolvenţei la SC Izometal Magellan SRL.
Acceptarea la plată a celor două facturi în condiţiile mai sus enumerate a permis celor două
societăţi din grup să-și înregistreze creanțele, provenind din respectivele facturi, în tabelul creditorilor
SC Izometal Magellan SRL şi cu aceste sume să majoreze creanţele pe care le deţin faţă de debitoare.
Astfel, în tabelul definitiv al creanţelor SC Izometal Magelan SRL înregistrat la dosarul
6902/101/2012, SC Confort SA figurează cu o creanţă în valoare totală de 365 060 378,90 lei, deţinând
27,74378% din totalul creanţelor, iar SC C&C MH Confort SRL este înregistrat cu o creanță în cuantum
de 84 558 312,00 lei având un procent de 6,42624% din totalul creanțelor înregistrate în tabel.
♦ Tot la acest punct am identificat tranzacţionarea de acțiuni şi părţi sociale deţinute de
debitoarea SC Izometal Magellan SRL la societăţi din cadrul grupului de firme.
Tranzacţionarea s-a efectuat la valoarea nominală a acţiunilor şi părţilor sociale, fără a se calcula
valoarea reală a acestora pe baza capitalurilor proprii ale entităţilor din cadrul grupului la care
debitoarea deţine acţiuni/părţi sociale la data tranzacţionării raportate la numărul total de
acţiuni/părţi sociale.
Aceste tranzacţii s-au efectuat de regulă fără plată efectivă.
Prezentăm în continuare situaţia cesiunilor de părţi sociale / acţiuni tranzacţionate în perioada
mai - iunie 2012:
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 01.06.2012 între SC Izometal Magellan SRL
în calitate de cedent şi SC Confort SA în calitate de cesionar, privind cesiunea unui număr de 50 000
părţi sociale în valoare de 500 000,00 lei, reprezentând 13,351% din capitalul social deţinut de
societatea debitoare la SC Group Met Car SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea
nominală de 10 lei/parte socială, pe când valoarea reală a părţilor sociale la data cesiunii era de 39,53
lei/ parte socială;
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 03.05.2012 între SC Izometal Magellan SRL
în calitate de cedent şi SC Steel Confort SRL în calitate de cesionar, privind cesiunea unui număr de 49
6
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

550 acţiuni, în valoare de 5 500 050,00 lei, acţiuni deţinute de societatea debitoare la SC Conar SA;
tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 111 lei/acţiune, pe când valoarea
reală la data tranzacţionării era de 354,38 lei/acţiune;
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 02.05.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi domnul Cornu Georgică în calitate de cesionar, privind cesiunea unui
număr de 2 153 părţi sociale, în valoare de 107 650,00 lei, deţinute de societatea debitoare la SC Steel
Confort SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 50 lei/parte socială, pe
când valoarea reală a acestora la data tranzacţionarea era de 212,63 lei/parte socială;
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 02.05.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi domnul Caraiman Lucian Nicu în calitate de cesionar, privind cesiunea unui
număr de 923 părți sociale, în valoare de 46 150,00 lei, deţinute de societatea debitoare la SC Steel
Confort SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 50 lei/parte socială, pe
când valoarea reală a acestora la data tranzacţionarea era de 212,63 lei/parte socială;
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 02.05.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi domnul Cornu Georgică în calitate de cesionar, privind cesiunea unui
număr de 140 părţi sociale, în valoare de 1 400,00 lei, deţinute de societatea debitoare la SC Full Print
Banat SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 10 lei/parte socială.
Societatea debitoare nu a pus la dispoziţie balanţa de verificare a SC Full Print Banat SRL a lunii aprilie
2012 pentru a putea stabili valoarea reală a părţilor sociale la data tranzacţionării.
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 02.05.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi domnul Caraiman Lucian Nicu în calitate de cesionar, privind cesiunea unui
număr de 50 părți sociale, în valoare de 500,00 lei, deţinute de societatea debitoare la SC Full Print
Banat SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 10 lei/parte socială.
Societatea debitoare nu a pus la dispoziţie balanţa de verificare a SC Full Print Banat SRL a lunii aprilie
2012 pentru a putea stabili valoarea reală a părţilor sociale la data tranzacţionării.
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 02.05.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi SC MCT Impex SRL în calitate de cesionar, privind cesiunea unui număr de
3 920 000 părți sociale, în valoare de 9 800 000,00 lei, reprezentând 51,58% din capitalul social în
cadrul SC Confort SA; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 2,50 lei/parte
socială, pe când valoarea reală a acestora la data tranzacţionarea era de 24,80 lei/parte socială;
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 04.05.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi SC Confort SA în calitate de cesionar, privind cesiunea unui număr de 1 436
638 părți sociale, în valoare totală de 71 831 900,00 lei, reprezentând 72,06% din capitalul social în
cadrul SC C&C MH Confort SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 50
lei/parte socială, pe când valoarea reală a acestora la data tranzacţionarea era de 67,29 lei/parte
socială;
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 01.06.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi domnul Caraiman Lucian Nicu în calitate de cesionar, privind cesiunea unui
număr de 20 părți sociale, în valoare de 1 000,00 lei, deţinute de societatea debitoare în cadrul SC Izo -
Oil SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 50 lei/parte socială, însă
valoarea reală nu s-a putut determina întrucât nu ni s-a pus la dispoziţie balanţa de verificare pentru
luna mai 2012 a SC Izo - Oil SRL.
- contract de cesiune părţi sociale încheiat la data de 01.06.2012 între SC Izometal Magellan
SRL în calitate de cedent şi domnul Cornu Georgică în calitate de cesionar, privind cesiunea unui
număr de 29 părți sociale, în valoare totală de 1 450,00 lei, deţinute de societatea debitoare în cadrul
SC Izo - Oil SRL; tranzacţionarea părţilor sociale s-a făcut la valoarea nominală de 50 lei/parte socială,
însă valoarea reală nu s-a putut determina întrucât nu ni s-a pus la dispoziţie balanţa de verificare
pentru luna mai 2012 a SC Izo - Oil SRL.
Valoarea părţilor sociale sau acţiunilor deţinute de SC Izometal Magellan SRL în cadrul grupului
de firme cu asociați/acţionari comuni şi înstrăinate fără plată în perioada mai - iunie 2012, la valoarea
nominală (şi nu la cea reală) este de 87 946 957,40 lei; în situaţia în care aceste active ar fi fost
valorificate la valoarea reală la data tranzacţionării, suma obţinută din aceste transferuri ar fi fost mult
mai mare.
♦ Tot la acest articol, am identificat contractul de fidejusiune solidară nr. 8620/26.06.2012,
având ca părţi pe R.A.A.N - Dr. Tr. Severin în calitate de achizitor, SC Confort SA în calitate de furnizor
7
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

şi SC Izometal Magellan SRL în calitate de garant fidejusor, prin care societatea debitoare se obligă să
constituie fidejusiunea solidară în favoarea achizitorului R.A.A.N. - Dr. Tr. Severin, garantând, cu toate
bunurile sale prezente şi viitoare, îndeplinirea de către SC Confort SA a tuturor obligaţiilor
contractuale decurgând din contractul de furnizare nr. 132/F/126/12.05.2009 şi a celor 9 acte
adiţionale (nr. 1/14.05.2009, nr. 2/17.12.2009, nr. 3/02.03.2010, nr. 4/28.06.2010, nr. 5/02.08.2010,
nr. 6/18.04.2011, nr. 7/05.05.2011, nr. 8/11.05.2012 şi nr. 9/26.06.2012), până la concurenţa sumei
de 341 173 334,98 lei exclusiv TVA.
Precizăm că fidejusiunea nu este o operaţiune specifică contractelor de achiziţii publice privind
garanţiile de bună execuţie a lucrărilor, garanţii ce trebuie constituite conform prevederilor
contractuale.
Prin acest contract, debitoarea îşi asumă obligaţii, garantând alături de furnizor, fără a primi nici
o contraprestaţie în schimb pentru lucrările ce urmează să fie executate de către societatea pe care a
garantat-o.
Urmare a acestui contract, R.A.A.N. - Dr. Tr. Severin a fost înscris în tabelul definitiv de creanţe la
SC Izometal Magellan SRL cu suma de 423 054 935,38 lei, reprezentând 32,15123% din totalul
creanţelor înscrise, fără a avea un drept de creanţă cert asupra debitoarei.
Obiectivul 3
Identificarea şi inventarierea tuturor actelor încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii
insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL - cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a
sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile creditorilor.
Pentru a răspunde la obiectivul 3 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- balanţele lunare de verificare pe perioada ultimilor 3 ani anteriori deschiderii procedurii
insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL (23.08.2012);
- documente de vânzare, respectiv facturi;
- fişele mijloacelor fixe pentru activele vândute
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 3, următorul răspuns:
Experţii desemnaţi au constatat că, în perioada iunie 2009 - august 2012 şi cu precădere în
perioada iulie - august 2012, debitoarea Sc Izometal Magellan SRL a înstrăinat cea mai mare parte a
activelor imobilizate din patrimoniu, respectiv mobilier, aparatură birotică, utilaje, mijloace de
transport etc. (altele decât cele prezentate la obiectivul nr. 2) la o valoare apropiată de valoarea
rămasă neamortizată a imobilizărilor, fără a avea la bază o evaluare care să stabilească valoarea de
piaţă a imobilizărilor la data vânzării.
Vânzarea s-a făcut cu precădere către SC MCT Media SRL, devenită la data de 09.01.2013, prin
schimbarea denumirii SC Bau Center Vest SRL.
Activele înstrăinate în aceste condiţii sunt următoarele:
Nr. Anul Denumire activ Valoare Valoare Diferența Denumire
Preţ vânzare
crt. inventar rămasă cumpărător
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6 = 5-4) (7)
Autoturism Daewoo Matiz
1* 2009 22 022,00 4 773,00 6 963,00 2 190,00 Glava Ramona
B48VBF
2* 2009 Autoturism Peugeot 807 91 844,00 0 7 674,00 7 647,00 Birău Manuela
3 2010 Autoturism Nissan B46TUV 40 574,00 8 925,00 18 273,95 9 348,95 Ianas Radu
Container MAN (aferent
Steel Confort
4 2010 autospecializată MAN 5 689,86 0 3 983,00 3 983,00
SRL
TM77MGL)
Manon Lescaut
5 2010 Sistem sonorizare 5 450,00 0 5 450,00 5 450,00
SRL
Manon Lescaut
6 2010 Grătar frigorific 3 029,60 0 3 029,60 3 029,60
SRL
Manon Lescaut
7 2010 Maşină gătit 4 427,92 0 4 427,92 4 427,92
SRL
Manon Lescaut
8 2010 Grup multiplu bar 2 288,16 0 2 288,16 2 288,16
SRL
Manon Lescaut
9 2010 Hotă inox 5 705,84 0 5 705,84 5 705,84
SRL
Manon Lescaut
10 2010 Microcentrală ZIPP 1 816,42 0 1 816,42 1 816,42
SRL
11 2010 Expresor Planet 6 189,24 0 6 189,24 6 189,24 Manon Lescaut

8
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

SRL
Manon Lescaut
12 2010 Masă inox 6 785,45 0 6 785,45 6 785,45
SRL
Autoturism Skoda Octavia
13 2011 54 167,00 0 27 907,20 27 907,20 Rotaru Virgil
TM14AHX
Ivanov
Autoturism VW Passat
14 2011 17 847,48 11 307,48 49 612,80 38 305,32 Lorenlai
TM13WXZ
Edwina
Autoturism Mercedes Benz ss. Adamovici
15 2011 136 576,92 0 22 138,00 22 138,00
27174 Silvana
Autoturism Renault Megane ss. Cionca Răzvan
16 2011 47 696,96 0 500,00 500,00
64490 Florin
17 2011 Autoutilitară Fiat TM22MGL 66 438,00 0 806,45 806,45 Deneş Nicuşor
Boxă ap. nr. 14, str. Stuparilor, MCT Media
18 2012 11 123,00 10 305,75 10 305,00 -0,75
nr. 45A, sc. B SRL
Baracă Oltpan Confort
19 2012 5 778,00 5 428,00 5 428,00 0
2000x2000x2400 Imobiliare SRL
Baracă
MCT Media
20 2012 2000x2000/2400x2200 8 601,00 5 440,78 5 440,00 -0,78
SRL
(pază) Brith
Centrala telefonică Siemens MCT Media
21 2012 4 642,06 4 210,06 4 260,00 49,94
Brithouse 5 SRL
MCT Media
22 2012 Transpalet 2 509,30 1 771,28 1 770,00 -1,28
SRL
Echipament Henson - MCT Media
23 2012 3 935,00 1 318,37 1 320,00 1,63
Demetriade SRL
Echipament Henson- MCT Media
24 2012 3 935,00 1 318,37 1 320,00 1,63
Demetriade SRL
Mașină de îndreptat fier - MCT Media
25 2012 81 931,24 25 033,34 25 033,00 -0,34
Izometal SRL
Mașină de fasonare - MCT Media
26 2012 32 772,50 10 017,40 10 017,00 -0,40
Dumbrăviţa - Izometal SRL
Mașină de tăiat fier beton - MCT Media
27 2012 15 317,58 4 672,38 4 672,00 -0,38
Dumbraviţa SRL
MCT Media
28 2012 Mașină SV (colorare Cotrus) 2 341,00 0 400,00 400,00
SRL
Mașină mixat vopsele MCT Media
29 2012 54 539,00 0 400,00 400,00
(colorare Cotrus) SRL
MCT Media
30 2012 Server - Brithouse 4 24 602,40 17 992,90 17 992,00 -0,90
SRL
Buldozer tractor D5N XL ss. MCT Media
31 2012 1 500,00 1 314,00 20 957,00 19 643,00
AGG01752-C& SRL
Excavator pe pneuri M318C MCT Media
32 2012 1 500,00 1 374,00 18 679,00 17 305,00
H2D00794 CF SRL
Excavator pe şenile M318CL MCT Media
33 2012 1 500,00 1 374,00 27 335,00 25 961,00
s.DAH01164 SRL
Compactor asfalt CB534D MCT Media
34 2012 1 500,00 1 374,00 17 312,00 15 938,00
s.FGH00180 CF SRL
Buldo-excavator JGB 1327619 MCT Media
35 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,00 8 096,00
- Confort SRL
Buldo-excavator JGB 1327193- MCT Media
36 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,24 8 096,24
Conar SRL
Buldo-excavator JGB 1327466 MCT Media
37 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,00 8 096,00
- C&C MH Confort SRL
Buldo-excavator JGB 984860- MCT Media
38 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,00 8 096,00
Confort SRL
Buldo-excavator. JGB 1327546 MCT Media
39 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,00 8 096,00
- Confort SRL
Buldo-excavator JGB 984266 - MCT Media
40 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,00 8 096,00
Conar SRL
Buldo-excavator JGB 1327189 MCT Media
41 2012 5 200,00 4 660,00 12 756,00 8 096,00
- Conar SRL
MCT Media
42 2012 Concasor Appolo 99H02200T 10 500,00 9 770,00 14 123,00 4 353,00
SRL
Scanner mobil Motorola MCT Media
43 2012 3 457,86 2 689,86 2 790,00 100,14
MC3190-B5 Severin SRL
44 2012 Scanner mobil Motorola 3 457,86 2 689,85 2 792,00 100,15 MCT Media

9
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

MC3190-B5 Severin SRL


POS J2 615 ATOM 1.6 GHz - MCT Media
45 2012 3 634,67 2 826,67 2 930,00 103,33
Brith.5 Severi SRL
POS J2 615 ATOM 1.6 Ghz - MCT Media
46 2012 3 634,67 2 826,67 2 930,00 103,33
Brith.5 Severin SRL
POS J2 615 ATOM 1.6 GHZ - MCT Media
47 2012 3 634,67 2 826,67 2 930,00 103,33
Brith.5 Severin SRL
Server HP Proliant DL380- MCT Media
48 2012 15 789,14 12 277,14 12 720,00 442,86
brith.5 Severin SRL
Casa marcat Sapel Service
49 2012 2 937,91 2 754,91 2 937,91 183,00
1211207224-Vânju Mare Danubius SRL
UPS APC Smart 2200va-Vânju MCT Media
50 2012 2 677,48 2 341,48 2 450,00 108,52
Mare SRL
POS J2 615 ATOM 1.6GHz.- MCT Media
51 2012 3 729,28 3 419,28 3 570,00 150,72
Vanju Mare B6 SRL
Scanner mobil Motorola - MCT Media
52 2012 3 547,86 3 251,86 3 400,00 148,14
Vânju Mare B6 SRL
Scanner mobil Motorola MCT Media
53 2012 3 355,14 1 815,14 1 815,00 -0,14
Caransebeș SRL
stornat factură;
vândută apoi la
54 2012 casa marcat Sapel s.7224 2 937,91 2 754,91 2 937,91 183,00
Service
Danubius SRL
Cantar metal - gest. 800 MCT Media
55 2012 5 163,93 1 572,33 1 572,00 -0,33
Izometal SRL
Cantar macara - Dumbrăvița MCT Media
56 2012 6 138,01 3 907,14 3 907,00 -0,14
Izometal SRL
Cantar cu cârlig 6000kg MCT Media
57 2012 3 485,00 2 383,00 2 383,00 0
s.22637 Dobrot SRL
Terminal MC3090WLAN, MCT Media
58 2012 9 056,26 4 534,69 4 522,00 -12,69
Rotating - Brith.4 SRL
Terminal MC3090 WLAN, MCT Media
59 2012 9 056,26 4 534,69 4 522,00 -12,69
Rotating - Brith. SRL
Casa de marcat 1.0 G, 1 GB, 80 MCT Media
60 2012 4 239,56 2 113,30 2 126,00 12,70
G - Brith.4 SRL
Casa de marcat 1.0 G, 1 GB, 80 MCT Media
61 2012 4 239,56 2 113,30 2 126,00 12,70
G - Brith.4 SRL
Casa de marcat Manon -Baader MCT Media
62 2012 7 108,04 2 260,28 2 260,00 -0,28
g. 150 SRL
Casa de marcat Manon -Baader MCT Media
63 2012 7 108,04 2 260,27 2 260,00 -0,27
g. 900 SRL
Autoturism Peugeot ss. 1977,
64 2012 53 769,00 0 22 251,69 22 251,69 Bololoi Liviu
TM49MGL
Autoturism Volkswagen
65 2012 23 494,37 10 767,37 19 444,35 8 676,98 Corlan Daniel
TM77WDW, ss. 9513
Autoturism Peugeot TM13ZDT,
66 2012 46 037,00 0 16 581,53 16 581,53 Radoni Ciprian
ss. 2922
Autoturism Volkswagen
67 2012 23 494,35 9 788,30 19 440,32 9 652,02 Kasler Robert
TM13VIH, ss.138071
Autoturism Volkswagen Golf
68 2012 30 242,00 11 342,31 23 517,47 12 175,16 Lica Adrian
TM13VIJ, ss.138224
Motostivuitor Diesel - MCT Media
69 2012 84 208,48 0 1 000,00 1 000,00
Dumbrăvița SRL
Renault Laguna TM09TFH MCT Media
70 2012 71 922,46 0 1 500,00 1 500,00
(Conar) SRL
Peugeot 206 ONE LINE MCT Media
71 2012 37 640,00 0 500,00 500,00
TM13ZCO Ghilan SRL
Peugeot 206 ONE LINE MCT Media
72 2012 31 280,00 0 500,00 500,00
TM11MGL Savu S SRL
Peugeot 206 ONE LINE
73 2012 31 361,00 0 8 644,94 8 644,94 Harn Flroin
TM16MGL
Peugeot 206 X Design
74 2012 32 112,00 10 700,00 10 700,00 0 Safciuc Liliana
TM13ZGO
Camion Mercedes Atego MCT Media
75 2012 192 059,00 0 14 123,00 14 123,00
B58VWJ SRL
Motostivuitor Caterpillar - B2 MCT Media
76 2012 83 865,60 0 1 000,00 1 000,00
Cotrus SRL

10
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

MCT Media
77 2012 Lift Brith.4 115 678,88 75 503,88 75 503,88 0
SRL
Motostivuitor Caterpillar - MCT Media
78 2012 81 221,00 0 1 000,00 1 000,00
Demetriade SRL
Cisterna transport - Cariera MCT Media
79 2012 1 000,00 601,00 2 278,00 1 677,00
Radnuţa SRL
Camion Iveco neînmatriculat - MCT Media
80 2012 2 000,00 672,00 2 278,00 1 606,00
Balastiera Frumoasa SRL
Încărcător frontal 914 g MCT Media
81 2012 1 500,00 1 314,00 11 390,00 10 076,00
s.PDF00559 CF SRL
Autoturism Volkswagen Golf Bunceanu
82 2012 20 918,63 6 966,63 14 354,84 7 388,21
TM83BDM Dorel
Autotractor DAF 85430 MCT Media
83 2012 1 500,00 1 314,00 12 757,00 11 443,00
ss.701251 CF SRL
Autotractor DAF 85430 MCT Media
84 2012 1 500,00 1 314,00 12 757,00 11 443,00
ss.11111 C&C MH SRL
Semiremorca
MCT Media
85 2012 SCHWARZMULLER NR.25636 1 500,00 1 314,00 8 656,00 7 342,00
SRL
CONAR
Autotractor DAF 85430 MCT Media
86 2012 1 500,00 1 314,00 12 757,00 11 443,00
ss.23034 C&C MH SRL
Autotractor DAF 85430 MCT Media
87 2012 1 500,00 1 314,00 12 757,00 11 443,00
ss24034 C&C MH SRL
Semiremorca
MCT Media
88 2012 SCHWARZMULLER NR.26548 1 500,00 1 314,00 8 656,00 7 342,00
SRL
C& C MH
Semiremorca
MCT Media
89 2012 SCHWARZMULLER NR.30906 1 500,00 1 314,00 8 656,00 7 342,00
SRL
CONAR
Semiremorca
MCT Media
90 2012 SCHWARZMULLER NR.30908 1 500,00 1 314,00 8 656,00 7 342,00
SRL
CONAR
Imprimantă Zebra MCR Media
91 2012 2 655,27 2 215,27 2 270,00 54,73
S4M00200E0100T-B5 Se SRL
Imprimantă carduri cu MCT Media
92 2012 15 478,52 12 902,52 13 220,00 317,48
retransfer - B5 S SRL
Multifuncțional Canon Sensys MCT Media
93 2012 2 241,00 1 865,00 1 910,00 45,00
MF5880-B SRL
Mobilier magazin Brithouse 5 MCT Media
94 2012 561 057,86 486 249,86 495 600,00 9 350,14
Severin SRL
Multifuncțional Kyocera KM MCT Media
95 2012 2 129,40 2 085,40 2 130,00 44,60
FS-1030-vânzare SRL
Multifuncțional Kyocera KM factură
96 2012 2 693,38 – – –
FS-1030 - Dumbrăviţa stornată
MCT Media
97 2012 Mobilier Caransebeş 189 438,00 85 952,00 85 952,00 0
SRL
Mobilier pentru imobil MCT Media
98 2012 41 039,00 36 099,00 36 000,00 -99,00
Dumbrăvița, str. Lăpuşneanu SRL
Sistem de supraveghere MCT Media
99 2012 2 136,96 1 703,40 1 703,00 -0,40
video - Brithouse 3 SRL
MCT Media
100 2012 Rafturi 8 buc.- Brithouse 3 19 984,00 5 663,43 5 664,00 0,57
SRL
MCT Media
101 2012 Rafturi 2 buc.- Brithouse 3 5 938,00 1 681,83 1 682,00 0,17
SRL
Poartă mecanică - MCT Media
102 2012 14 568,00 11 606,28 11 606,00 -0,28
Brithouse 3 SRL
Multifuncțional KM FS- MCT Media
103 2012 2 147,48 962,21 962,00 -0,21
1118 - Brithouse 3 SRL
MCT Media
104 2012 Ușă automată - Brithouse 3 11 185,00 9 325,88 9 326,00 0,12
SRL
Mașină de spălat pardoseli - MCT Media
105 2012 12 500,00 9 194,00 9 194,00 0
Brithouse Lugoj SRL
Rafturi metalice- gest. 150 MCT Media
106 2012 3 847,52 0 1 000,00 1 000,00
Baader 13 SRL
Mobilier raft gondole-Brih.4 MCT Media
107 2012 82 594,64 63 470,81 63 470,00 -0,81
Lugoj SRL
108 2012 Grilaj suspendat pentru 3 356,41 2 581,02 2 581,00 -0,02 MCT Media

11
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

lustre 2x4m-brith SRL


Mobilier rackuri depozit MCT Media
109 2012 31 386,49 24 113,41 24 113,00 -0,41
parter-Brith. SRL
Multifuncționala Canon- MCT Media
110 2012 3 056,32 1 832,57 1 832,00 -0,57
Brith.4 Lugoj SRL
HP Laser Jet P2055DN- MCT Media
111 2012 1 837,46 1 094,96 1 833,00 738,04
brith.4 Lugoj SRL
Zebra TLP2844 Desktop MCT Media
112 2012 2 041,20 1 225,12 1 225,00 -0,12
(imprim. etc)-B4 SRL
Imprimantă Zebra Thermal- MCT Media
113 2012 4 468,44 2 690,54 2 690,00 -0,54
B4 Lugoj SRL
Raft.met.-8
MCT Media
114 2012 buc.6000x500x1950- 17 280,00 12 960,00 12 960,00 0
SRL
Dumbrăviţa
TOTAL 3 018 752,76 1 144 135,55 1 640 070,11 495 934,56

Notă: * vânzări efectuate peste termenul de 3 ani de la data deschiderii procedurii.

Valoarea totală a vânzărilor de active imobilizate efectuate în condiţiile mai sus prezentate, în
perioada celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, se ridică la suma de 1.630.233,11 lei
♦ De asemenea, în lunile iulie şi august 2012, a fost înstrăinat aproape întreg stocul de mărfuri al
societăţii debitoare în baza contractelor de vânzare-cumpărate încheiate între debitoare şi
cumpărătorul SC MCT Media SRL (devenită ulterior prin schimbare de denumire SC Bau Center Vest
SRL).
În baza acestor contracte, debitoarea îşi asumă obligaţia de a livra mărfurile solicitate de către
cumpărător, urmând ca aceasta să se achite de obligaţia de a plăti după vânzarea mărfurilor, dar nu
mai târziu de 3 ani de la data livrării, cu excepţia contractelor 199/B/31.07.2012, 199/C/31.07.201,
nr. 209/A/10.08.2012, la care termenul de plată stabilit este de 7 ani.
În opinia experţilor desemnaţi, contractele de vânzare - cumpărare încheiate în acest scop conţin
clauze abuzive, cum ar fi cele referitoare la termenul de plată şi clauza prezentată la art. 15 din
contracte conform căreia „Transferul dreptului de proprietate asupra mărfurilor se transmite de la
vânzător la cumpărător la data livrării şi recepţionării produselor”.
Contractele de vânzare - cumpărare încheiate de debitoare cu SC MCT Media SRL în perioada
iulie - august 2012 privind fondul de marfă, puse la dispoziţia experţilor de către debitoare sunt
următoarele:
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/1/30.07.2012, în baza căruia s-a emis factura nr.
0010198/31.07.2012 în valoare de 950 553,86 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/2/30.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
0280376/31.07.2012 în valoare de 1 979 272,20 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/3/30.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
0283850/31.07.2012 în valoare totală de 1 731 016,61 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/4/30.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
010200/31.07.2012 în valoare totală de 2 354 787,23 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/5/30.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
0011151/31.07.2012 în valoare totală de 276 300,81 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/6/30.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
0010199/31.07.2012 în valoare de 851 738,60 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 190/B/7/30.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
0011153/31.07.2012 în valoare de 3 859 910,61 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 199/B/31.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
001603/31.07.2012 în valoare de 356 413,89 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 199/C/31.07.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
001604/31.07.2012 în valoare de 166 909,26 lei inclusiv TVA;
- contract de vânzare - cumpărare nr. 209/A/10.08.2012 în baza căruia s-a emis factura nr.
0011222/10.08.2012 în valoare de 2 570 159,48 lei inclusiv TVA.
Valoarea totală a mărfurilor înstrăinate în această modalitate este de 15 097 062,55 lei, sumă ce
include şi TVA în cotă de 24%.

12
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

Deşi în aceste contracte se prevede obligativitatea vânzătorului de a inventaria trimestrial marfa


vândută şi neachitată, aceasta nu şi-a respectat această obligaţie contractuală. Astfel spus, vânzătorul
nu şi-a urmărit bunul vândut pentru a stabili valoarea stocurilor valorificate şi încasarea preţului
vânzării, mai ales că societatea Izometal Magellan SRL a intrat în procedura insolvenţei.
♦ Tot în categoria actelor încheiate de debitoare în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii
insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL cu intenţia tuturor părţilor implicate în aceasta de a
sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile se încadrează
şi operaţiunile de scoatere din funcţiune şi casare a anumitor bunuri.
Arătăm astfel că, în baza referatelor întocmite de comisia de casare numită prin decizia nr.
25/30.12.2010 s-a propus casarea unor mijloace fixe neamortizate integral, fără a fi fundamentate şi
prezentate concluziile comisiei de casare privind starea acestor bunuri, şi motivele scoaterii din
funcţiune a mijloacelor fixe respective.
Între aceste bunuri se găseşte şi un ceas Rolex achiziţionat în luna octombrie 2009 şi având
valoare de intrare de 44 622,23 lei.
Casarea a fost aprobată de administratorul societar domnul Cornu Georgică, în baza referatului
nr. 5865/30.12.2010, prezentat de comisia de casare.
De asemenea, experții desemnaţi au constatat că prin procesul-verbal nr. 3260/31.07.2012,
comisia de casare constituită conform deciziei nr. 25/30.12.2010 a propus casarea unui număr de 18
mijloace fixe având valoare achiziţie de 146 403,00 lei, amortizate în procent de 38,80%, între care se
găsesc şi 3 A.T.V. - uri, un motocultor, trei laptopuri, o tabletă, un televizor, un echipament de bucătărie
şi un dressing, fără a menţiona subansamble, piese sau materiale rezultate din această casare.
Operaţiunea a fost aprobată de administratorul Cornu Georgică.
Operaţiunea de casare nu s-a finalizat, deoarece nu a fost făcută dezmembrarea efectivă a
activelor şi nici nu s-a întocmit procesul-verbal în care să fie înscrise materialele, piesele şi eventualele
deşeuri recuperabile rezultate în urma operaţiunii de dezmembrare.
♦ De asemenea, experţii desemnaţi au constatat existenţa unor contracte de vânzare -
cumpărare încheiate între debitoarea SC Izometal Magellan SRL şi societăţi din grupul de firme (SC
Confort SA, SC C&C MH Confort SRL, SC Conar SA) prin care debitoarea îşi asumă obligaţii de a livra în
viitor, pe parcursul a 2 ani (2013 - 2014) materialele necesare partenerilor contractuali, iar aceştia îşi
asumă obligaţia de a plăti în avans contravaloarea materialelor după cum urmează:
- 70% până cel mai târziu 10.08.2012, iar ceilalţi 30% în rate egale de câte 10% în următoarele
3 luni respectiv septembrie, octombrie şi noiembrie 2012.
Pe baza acestor contracte, au fost emise de către debitoare următoarele facturi:
- factura nr. 001611/03.08.2012 către SC Confort SA reprezentând avans conform contract nr.
105A/18.07.2012 în valoare de 255 501 690,00 lei inclusiv TVA;
- factura nr. 001612/03.08.2012 către SC Conar SA reprezentând avans conform contract nr.
104A/17.07.2012 în valoare de 93 484 592,00 lei inclusiv TVA;
- factura nr. 001605/31.07.2012 către SC C&C MH Confort SRL reprezentând avans conform
contract în valoare de 31 979 972,00 lei inclusiv TVA;
- factura nr. 001606/31.07.2012 către SC C&C MH Confort SRL reprezentând avans conform
contract în valoare de 49 365 206,00 lei inclusiv TVA;
- factura nr. 001607/31.07.2012 către SC Confort SA reprezentând avans conform contract în
valoare de 76 260 310,00 lei inclusiv TVA.
Aceste facturi au fost înregistrate în evidenţele contabile ale debitoarei în contul de creanţe 411
şi contul de obligaţii 419 clienţi în avans.
Clienţii respectivi nu s-au achitat de obligaţia de a plăti şi nu au plătit nici până în prezent,
nerespectându-şi obligaţiile asumate, dar conform evidenţei contabile ale societăţii debitoare, sunt
creditori ai acesteia cu sumele respective.
Înregistrarea în contabilitate a acestor facturi a permis celor 3 societăţi din grupul de firme cu
asociaţi/acţionari comuni să-şi majoreze în mod nejustificat creanțele faţă de debitoarea SC Izometal
Magellan SRL.
Astfel, SC Confort SA figura în tabelul definitiv al creanțelor în dosarul 6902/101/2012 cu o
creanţă în valoare de 365 060 378,90 lei, deținând un procent de 27,74378% din totalul masei credale,
SC Conar SA figura în acelaşi tabel înscrisă cu suma de 75 390 800,00 lei, având un procent de

13
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

5,72953% din totalul pasiv, iar SC C&C MH Confort SRL cu creanţă în valoare de 84 558 312,00 lei şi un
procent de 6,42624% din total masă pasivă.
Se constată că cele trei societăţi din grupul de firme cu asociaţi/acţionari comuni deţine aproape
40% din totalul creanțelor înscrise în tabelul definitiv al creanţelor în dosarul 6902/101/2012, având
astfel un control asupra procedurii în acest dosar.
Obiectivul 4
Identificarea şi inventarierea tuturor actelor de transfer de proprietate către creditorii SC
Izometal Magellan SRL - pentru stingerea unor datorii anterioare sau în folosul acestora, efectuate în
cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorii ar fi putut să o obţină în caz
de faliment al debitoarei SC Izometal Magellan SRL - este mai mică decât actul de transfer.
Pentru a răspunde la obiectivul 4 fixat de instanţă, expertul a examinat următoarele documente:
- documente de plată prin casă şi bancă, extrase de cont, centralizatoare de plăţi;
- contracte de cesiune de creanţă şi fişele contabile privind aceste operațiuni.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 4, următorul răspuns:
În perioada celor 120 zile anterioare deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei SC Izometal
Magelan SRL, experţii contabili desemnaţi au identificat plăţi efectuate de debitoare prin mecanismul
juridic al cesiunii de creanţă.
Astfel, contractul de cesiune nr. 196/31.07.2012, este un contract de cesiune „atipic” şi foarte
greu de înţeles, în sensul că are doi cedenţi, doi cesionari şi doi debitori cedaţi. Adică, primul cedent -
persoana fizică CORNU GEORGICĂ - este şi debitor cedat, iar primul cesionar - SC MCT MEDIA SRL este
şi cedent, iar SC CONFORT SA este debitor cedat.
Valoarea contractului este de 2 367 854 lei, iar în urma înregistrării acestui contract SC Izometal
Magellan RSL renunţă la creanţele ce le are de încasat de la SC MCT Media SRL şi înregistrează o nouă
creanţă de aceeaşi valoare (2 367 854 lei) pe care probabil o va încasa în viitor de la SC Confort SA.
Prin această „cesiune” nu se plăteşte un creditor cu dreptul de creanţă pe care SC Izometal
Magellan SRL îl are asupra unui debitor, ci se schimbă o creanţă cu altă creanţă.
Prin operaţiunea respectivă de schimbare a unei creanţe cu o altă creanţă există suspiciunea de
a se fi renunţat la un debitor solvabil cu unui insolvabil.
Calculând activul net la data de 31.08.2012, ca diferenţa dintre totalul activelor şi datoriile
societăţii rezultă un excedent de 34 612 006,00 lei, ceea ce înseamnă că la acea dată, din valorificarea
activelor societăţii la valorile din evidenţele contabile, sumele băneşti obţinute ar fi fost îndestulătoare
pentru plata tuturor creditorilor SC Izometal Magellan SRL aflaţi în evidenţele societăţii.
Obiectivul 5
Identificarea şi inventarierea tuturor constituirilor ori perfectarea unor garanţii reale pentru
creanţe care erau chirografare, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
Pentru a răspunde la obiectivul 5 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- tabelul definitiv al creanţelor înregistrat în dosarul 6902/101/2012;
- rapoartele lunare de activitate ale administratorului judiciar în dosarul 6902/101/2012.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 5, următorul răspuns:
Acest obiectiv vizează identificarea şi inventarierea tuturor constituirilor ori perfectarea unor
garanţii reale pentru creanţe care erau chirografare, într-un interval scurt de timp, respectiv în
perioada celor 120 zile anterioare deschiderii procedurii.
Textul este aplicabil garanţiilor reale mobiliare reglementate de Legea nr. 99/1999, ipotecilor
convenţionale precum şi ipotecilor execuţionale. Tabelul definitiv al creanţelor cuprinde în categoria
creanţelor garantate pe creditorii D.G.F.P. Mehedinţi, BCR SA, BRD GSG SA, Marfin Bank Romania SA,
Marfin Leasing IFN SA şi Piraeus Bank.
Din verificările experţilor desemnaţi, nu au fost identificate constituiri ori perfectări de garanţii
reale pentru creanţe care erau anterior chirografare în cele 120 zile anterioare datei de 23.08.2012,
când s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Izometal Magellan SRL
Obiectivul 6
Identificarea şi inventarierea tuturor plăţilor anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii
procedurii.
Pentru a răspunde la obiectivul 6 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- extrase de cont bancare;
14
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

- balanțe de verificare;
- contracte comerciale încheiate.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 6, următorul răspuns:
Din verificările documentelor de bancă, experţii contabili desemnaţi nu au identificat plăţi
efectuate de debitoarea SC Izometal Magellan SRL înaintea termenului de scadenţă.
Obiectivul 7
Identificarea şi inventarierea actelor de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitorul
SC Izometal Magellan SRL, într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a
ascunde sau întârzia starea de insolvenţă, ori de a frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la
data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la
îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar
calificat, ori a devenit ulterior debitor, în sensul prezentei legi.
Pentru a răspunde la obiectivul 7 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- balanţe de verificare;
- contracte încheiate.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 7, următorul răspuns:
Contractul financiar calificat este definit la art. 3 pct. 31 drept „orice contract având ca obiect
operațiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pieţele reglementate, pieţe asimilate sau
pieţele la buna înţelegere, astfel cum sunt acestea reglementate”.
Operaţiunea de compensare bilaterală (netting) este definită la art. 3 pct. 33 şi presupune
realizarea în legătură cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau mai multor
dintre operaţiunile enumerate la lit. a) - d).
Acordurile cu compensarea bilaterală (acordurile de netting) sunt definite la art. 3 pct. 34 în
variantele a) - c).
În speţă experţii desemnaţi nu au identificat astfel de operaţiuni cu instrumente financiare
derivate la SC Izometal Magellan SRL în perioada celor 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii
(23.08.2012).
Obiectivul 8
Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un asociat comanditat şi cu un asociat
deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale SC Izometal Magellan SRL, ori după caz, din
drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor.
Pentru a răspunde la obiectivul 8 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- actele şi documentele aflate la dosarul cauzei;
- lista de control a firmei furnizată de ORC;
- lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de societatea debitoare în cele
120 zile anterioare cererii introductive depusă la dosarul cauzei.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 8, următorul răspuns:
Conform informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului la solicitarea experţilor desemnaţi, SC
Izometal Magellan SRL are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 9 229 140 lei, constituit din
922 914 părţi sociale, având valoarea nominală de 10 lei/parte socială.
În calitate de asociaţi figurează la Registrul Comerţului următoarele persoane:
A. Asociaţi persoane juridice:
1. SC M.C.T. IMPEX SRL, identificată prin CUI 17486690 şi număr de ordine în registrul
comerţului J35/1345/2008, având sediul social în municipiul Timişoara, str. Lev N. Tolstoi, nr. 13, ap.
7, judeţul Timiş, figurând cu un capital social integral vărsat de 6 500 000 lei RON, vărsat, compus din
650 000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de participare la beneficii / pierderi de 70,429%.
2. SC TANTAL COMPANY SRL, identificată prin CUI 8303280 şi număr de ordine în registrul
comerţului J35/240/1996, având sediul social în municipiul Timişoara, str. Lev N. Tolstoi, nr. 13, etaj,
Parter, ap. 7, judeţul Timiş, figurând cu un capital social integral vărsat de 680 000 lei RON, vărsat,
compus din 68 000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de participare la beneficii / pierderi de
7,368%.
B. Asociaţi persoane fizice:
1. BIRĂU MANUELA GEORGETA, identificată prin CNP 2720108354771, cu domiciliul în sat
Chişoda, comuna Giroc, str. Izlaz, nr. 31, judeţul Timiş, ce deţine un capital social total de 2 400 lei RON

15
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

integral vărsat, compus din 240 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de participare la beneficii /
pierderi de 0,026%.
2. COJOCARU SILVIU GHEORGHE, identificat prin CNP 1620426354727, cu domiciliul în
municipiul Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 3, ap. 7, judeţul Timiş, ce deţine un capital social
total de 36 250 lei RON integral vărsat, compus din 3 625 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de
participare la beneficii / pierderi de 0,393%.
3. CARAIMAN LAURA ANTOANETA, identificată prin CNP 2730529113688, cu domiciliul în
municipiul Timişoara, str. Petre Ispirescu, nr. 10A, bl. T23, ap. 7, judeţul Timiş, ce deţine un capital
social total de 731 600 lei RON integral vărsa şi total capital în natură în valoare de 1 500 lei RON,
capitalul social vărsat fiind compus din 73 160 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de
participare la beneficii / pierderi de 7,927%.
4. CORNU OANA MARIA, identificată prin CNP 2690425110672, cu domiciliul în municipiul
Timişoara, str. Martirii de la Fântâna Albă, bl. C37, ap. 2, judeţul Timiş, ce deţine un capital social total
de 909 140 lei RON integral vărsa şi total capital în natură 1 500 lei RON, având valoare aport natură 1
500 RON, capitalul social vărsat fiind compus din 90 914 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de
participare la beneficii / pierderi de 9,851%.
5. CORNU GEORGICĂ, identificat prin CNP 1550908354760, cu domiciliul în sat Ghiroda, comuna
Ghiroda, str. Nufărul, nr. 16, judeţul Timiş, ce deţine un capital social total de 369 750 lei RON integral
vărsa şi total capital în natură 3 000 lei RON, având valoare aport natură 3 000 RON, capitalul social
vărsat fiind compus din 36 975 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cu o cotă de participare la beneficii /
pierderi de 4,006%.
Constatăm că, în ceea ce priveşte incidenţa acestui obiectiv trebuie urmărite în speţă actele şi
operaţiunile efectuate de societatea debitoare cu asociatul majoritar SC M.C.T. Impex SRL, ce deţine
70,429% din capitalul societăţii Izometal Magellan SRL (deci peste cota de 20% stabilită în obiectiv).
Menţionăm că SC M.C.T. Impex SRL (asociatul majoritar al SC Izometal Magellan SRL) figurează
la Registrul Comerţului cu următorii asociaţi persoane fizice:
1. CORNU GEORGICĂ, cu un aport la capitalul social de 1 806 540 lei şi o cotă de participare la
beneficii şi pierderi de 70%.
2. CARAIMAN LUCIAN NICU, având un aport la capitalul social de 774 230 lei şi o cotă de
participare la beneficii şi pierderi de 30%.
iar ca administrator cu puteri depline figurează domnul Cornu Georgică, astfel încât societatea
Izometal Magellan SRL este controlată direct / indirect de către domnul Cornu Georgică.
Deşi am solicitat doamnei director ec. Safciuc Liliana, la data de 10.12.2013, lista actelor şi
operaţiunilor efectuate de societăţile ce deţin peste 20% din capitalul social al SC Izometal Magellan
SRL în ultimi 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, arătăm că nu ni s-au pus la dispoziţie
actele şi informaţiile solicitate; motiv pentru care la data de 12.12.2013, am convocat pentru termenul
din 17.12.2013, la sediul social al SC Izometal Magellan SRL din Dr. Tr. Severin, atât administratorul
special, cât şi administratorii judiciari, pentru a ne pune la dispoziţie aceste documente, însă nici una
dintre părţi nu s-a prezentat.
În lipsa informaţiilor ce trebuiau furnizate de debitoare am consultat lista cuprinzând plăţile şi
transferurile patrimoniale efectuate de debitoare în cele 120 zile anterioare cererii introductive, listă
depusă de debitoare odată cu toate actele prevăzute la art. 28 din Legea nr. 85/2006 la dosarul cauzei,
din care rezultă că la poziţia 120, asociatul majoritar al SC Izometal Magellan SRL, respectiv SC M.C.T.
Impex SRL figurează ca beneficiar al plăţilor şi încasărilor patrimoniale cu suma de 56 200,00 lei.
Obiectivul 9
Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un membru sau administrator, atunci
când debitorul este un grup de interes economic.
Pentru a răspunde la obiectivul 9 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele documente:
- balanţe lunare de verificare;
- lista de control a firmei furnizată de ORC.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 9, următorul răspuns:
Potrivit Legii nr. 161/2003, titlul V, art. 118 - 238, grupurile de interes economic reprezintă o
asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată în
scopul înlesnirii sau dezvoltării economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii activităţii

16
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

respective. Grupurile de interes economic sunt înregistrate la Registrul Comerţului, întrucât


înregistrarea este singura modalitate de dobândire a personalităţii juridice.
În speţă, SC Izometal Magelan SRL este constituită şi figurează la Registrul Comerţului ca o
societate comercială cu răspundere limitată în baza Legii nr. 31/1990 şi nu ca un grup de interes
economic.
Obiectivul 10
Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din
acţiunile debitoarei SC Izometal Magellan SRL, ori după caz, din drepturile de vot în adunarea
acţionarilor.
Pentru a răspunde la obiectivul 10 fixat de instanţă, experţi au examinat următoarele
documente:
- balanţe lunare de verificare;
- lista de control a firmei furnizată de ORC.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 10, următorul răspuns:
Acest obiectiv se referă strict la societăţile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990 şi
înregistrate la Registrul Comerţului ca societăţi pe acţiuni.
În speţă, din verificările efectuate s-a constatat că SC Izometal Magellan SRL a fost constituită şi a
funcţionat ca o societate cu răspundere limitată, în ultimi 3 ani anteriori datei de 23.08.2012, când s-a
dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Izometal Magellan SRL, în dosarul nr.
6902/101/2012 al Tribunalului Mehedinți, la cererea acesteia.
Prin urmare, în ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, SC Izometal Magellan
SRL a fost constituită şi a funcționat ca o societate cu răspundere limitată şi nu ca o societate pe
acţiuni.
Obiectivul 11
Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un administrator, director sau un membru
al organelor de supraveghere a debitorului sau societate pe acţiuni cu răspundere limitată.
Pentru a răspunde la obiectivul 11 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele
documente:
- balanţe lunare de verificare;
- fişa de cont pentru operaţii diverse privind contul 542.01 - „Avansuri de trezorerie” ridicate de
domnul Cornu Georgică.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 10, următorul răspuns:
Potrivit informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului societatea debitoare SC
Izometal Magellan SRL a fost administrată de domnul Cornu Georgică, cu domiciliul în sat Ghiroda,
comuna Ghiroda, str. Nufărul, nr. 16, judeţul Timiş, identificat prin CNP 1550908354760, începând cu
data de 02.07.2009, desemnat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 1 din
data de 02.07.2009.
Din documentele puse la dispoziţia experţilor de către administratorul judiciar în data de
18.12.2013, respectiv fişa de cont pentru operaţiuni privind contul 542.01 - „Avansuri de trezorerie” -
analitic distinct, privind pe domnul Cornu Georgică, am constatat că, în perioada septembrie 2009 -
august 2012, acesta a beneficiat de avansuri de trezorerie ridicate din casieria SC Izometal Magellan
SRL în sumă totală de 5 140 693,01 lei, astfel:
- în perioada septembrie 2009 - decembrie 2009 au fost înregistrate avansuri de trezorerie în
cuantum de 553 381,76 lei;
- în cursul anului 2010 au fost înregistrate avansuri de trezorerie ridicate de domnul Cornu
Georgică în valoare totală de 2 216 212,11 lei;
- în anul 2011 s-au consemnat avansuri de trezorerie ridicate de fostul administrator societar,
Cornu Georgică, în cuantum, de 1 687 076,72 lei;
- pe primele 8 (opt) luni ale anului 2012 (an în care societatea debitoare a intrat în procedura
insolvenţei), au fost consemnate avansuri de trezorerie în valoare de 684 022,42 lei.
Conform fişei prezentate, avansurile de trezorerie ridicate au fost stinse pe baza unor deconturi
prin diverse conturi de cheltuieli, cu precădere în contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” - analitic,
distinct 01 şi 02.
Experților desemnaţi nu li s-au pus la dispoziţie documente justificative privind decontarea
acestor avansuri de trezorerie pentru a exprima o opinie cu privire la legalitatea acestor operaţiuni.
17
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

Obiectivul 12
Identificarea şi inventarierea actelor şi operațiunilor cu orice altă persoană fizică ori juridică,
deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale.
Pentru a răspunde la obiectivul 12 fixat de instanţă, experţii au examinat următoarele
documente:
- balanţe lunare de verificare;
- lista de control a firmei furnizate de ORC.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 12, următorul răspuns:
Experţii desemnaţi nu au identificat în prezenta speţă o persoană fizică sau juridică, ce deţine o
poziţie dominantă asupra debitorului SC Izometal Magellan SRL sau a activităţii sale.
Obiectivul 13
Identificarea şi inventarierea actelor şi operațiunilor cu un coindivizar asupra unui bun comun.
Pentru a răspunde la obiectivul 13 fixat de instanţă, experții au examinat următoarele
documente:
- balanţe lunare de verificare;
- lista de control a firmei furnizate de ORC.
În conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. 13, următorul răspuns:
Societatea debitoare nu deţine bunuri aflate în regim de indiviziune cu alte persoane.
Prin urmare, nu au fost identificate acte şi operaţiuni efectuate cu un coindivizar asupra unui
bun comun.

Capitolul III
Concluzii

În conformitate cu materialul documentar examinat, ce a fost menţionat în introducerea şi cuprinsul


prezentului raport de expertiză contabilă, se formulează următoarele concluzii la obiectivele stabilite:
Obiectiv nr. 1: Identificarea şi inventarierea tuturor actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei
3 ani anteriori datei de 23.08.2012 (data deschiderii procedurii).
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, au fost identificate acte de
transfer cu titlu gratuit în perioada celor 3 ani anterior datei deschiderii procedurii insolvenței SC
Izometal Magellan SRL în valoare de 1773925,77 lei.
Situația actelor de transfer cu titlu gratuit pentru care au fost prezentate contracte de
sponsorizare este prezentată în anexa nr. 1 la raport.
Situaţia actelor de transfer cu titlu gratuit efectuate de SC Izometal Magellan SRL în baza unor
contrate de sponsorizare către diverse persoane fizice este prezentată în anexa nr. 2.
Situaţia transferurilor patrimoniale cu titlu gratuit efectuate de SC Izometal Magellan RSL în baza
unor contracte de sponsorizare către persoane fizice autorizate sau persoane juridice este prezentată în
anexa nr. 3
Situația sponsorizărilor la care nu au fost prezentate contracte doveditoare este redată în anexa
nr. 4.
Obiectiv nr. 2: Identificarea şi inventarierea tuturor operaţiunilor comerciale, în care prestaţia SC
Izometal Magellan SRL, depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori datei de 23.08.2012.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, au fost identificate acte de
transfer în care prestaţia SC Izometal Magellan SRL depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani
anterior datei de 23.08.2012, după cum urmează:
- vânzare de active imobilizate la valoarea totală de: 1 603 404,23 lei, deşi valoarea rămasă cu care
erau înregistrate în evidenţele contabile la data vânzării a fost de 7.222.775,42 lei; din aceste operațiuni
s-a înregistrat în evidenţa societăţii debitoare o pierdere în cuantum de 5 619 371,19 lei.
- acceptarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a celor două facturi emise de SC C&C MH Confort
SRL şi SC Confort SA, descrise în capitolul II, fapt ce a dus la asumarea unor obligaţii de plată faţă de cele
două societăţi din grup, în valoare de 38 918 244,20 lei, valoare care a majorat şi poziţiile creditoare ale
celor două societăţi;
- cesionarea părţilor sociale sau acţiunilor deţinute de SC Izometal Magellan SRL în cadrul
societăţilor din cadrul grupului de firme cu asociaţi/acţionari comuni, fără a se fi făcut plata efectivă, la

18
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

valoarea nominală a acestora de 87 946 957,40 lei şi nu la cea reală, care era mult mai mare la data
tranzacţionării, a adus prejudicii societăţii debitoare;
- încheierea contractului de fidejusiune solidară nr. 8620/26.06.2012, având ca părţi pe R.A.A.N -
Dr. Tr. Severin în calitate de achizitor, SC Confort SA în calitate de furnizor şi SC Izometal Magellan SRL
în calitate de garant fidejusor, prin care societatea debitoare îşi asumă obligaţii fără a primi nici o
contraprestaţie în schimb, a dus la înscrierea R.A.A.N. - Dr. Tr. Severin, în tabelul definitiv al creanţelor
SC Izometal Magellan SRL cu suma de 423.054.935,38 lei, fără a avea un drept de creanţă cert asupra
debitoarei.
Obiectiv nr. 3: Identificarea şi inventarierea tuturor actelor încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii debitoarei SC Izometal Magellan SRL - cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a
sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile creditorilor.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, au fost identificate acte de
transfer cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către
creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile după cum urmează:
- vânzarea de active imobilizate, la valoarea totală de 1 630 233,11 lei, efectuate cu precădere
către o societate din cadrul grupului cu asociaţi /acţionari comuni, respectiv SC MCT Media SRL;
- vânzarea stocului de mărfuri în valoare totală de 15 097 062,55 lei inclusiv TVA, către SC MCT
Media SRL;
- operaţiuni nefinalizate de casare a unor mijloace fixe neamortizate, astfel cum au fost prezentate
la obiectivul nr. 3 al expertizei, fără a fi făcută dezmembrarea efectivă a acestora;
- înregistrarea în contabilitate a facturilor emise de societăţi din cadrul grupului de firme cu
asociaţi/acţionari comuni (SC Confort SA, SC Conar SA şi SC C & C MH Confort SRL), prezentate în
capitolul II al expertize, a permis acestor societăţi să-şi majoreze în mod nejustificat creanţele faţă de
debitoarea SC Izometal Magellan SRL.
Obiectiv nr. 4: Identificarea şi inventarierea tuturor actelor de transfer de proprietate către
creditorii SC Izometal Magellan SRL - pentru stingerea unor datorii anterioare sau în folosul acestora,
efectuate în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorii ar fi putut să o
obţină în caz de faliment al debitoarei SC Izometal Magellan SRL - este mai mică decât actul de transfer.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, au fost identificate acte de
transfer de proprietate către creditorii SC Izometal Magellan SRL - pentru stingerea unor datorii
anterioare sau în folosul acestora, efectuate în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma
pe care creditorii ar fi putut să o obţină în caz de faliment al debitoarei SC Izometal Magellan SRL - este
mai mică decât actul de transfer.
Astfel prin contractul de cesiune de creanță nr. 196/31.07.2012, s-a procedat la schimbarea unei
creanţe cu o altă creanţă, existând suspiciunea de a se fi renunţat la un debitor solvabil cu unul
insolvabil.
Obiectiv nr. 5: Identificarea şi inventarierea tuturor constituirilor ori perfectarea unor garanţii
reale pentru creanţe care erau chirografare, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, nu au fost identificate
constituiri ori perfectări de garanţii reale pentru creanţe care erau chirografare, în cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii.
Obiectiv nr. 6: Identificarea şi inventarierea tuturor plăţilor anticipate ale datoriilor, efectuate în
cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată
ulterioară deschiderii procedurii.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, experţii contabili desemnaţi
nu au identificat plăţi efectuate de debitoarea SC Izometal Magellan SRL înaintea termenului de
scadență.
Obiectiv nr. 7: Identificarea şi inventarierea actelor de transfer sau asumarea de obligaţii
efectuate de debitorul SC Izometal Magellan SRL, într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii
procedurii, cu intenţia de a ascunde sau întârzia starea de insolvenţă, ori de a frauda o persoană fizică
sau juridică faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare
derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în
baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior debitor, în sensul prezentei legi.

19
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Dosar 6902/101/2012

Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, nu au fost identificate
operaţiuni cu instrumente financiare derivate la SC Izometal Magellan SRL în perioada celor 2 ani
anteriori datei deschiderii procedurii (23.08.2012).
Obiectiv nr. 8: Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un asociat comanditat şi cu
un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale SC Izometal Magellan SRL, ori
după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, au fost identificate plăţile şi
transferuri patrimoniale efectuate de debitoare în perioada celor 120 zile anterioare deschiderii
procedurii către asociatul majoritar al acesteia, respectiv SC M.C.T. Impex SRL, deţinând 70,429% din
capitalul social al debitoarei, în valoare de 56.200,00 lei.
Menţionăm că am fost în imposibilitatea de a identifica şi inventaria toate plăţile şi transferurile
efectuate către asociatul majoritar al societăţii debitoare în perioada celor 3 ai anteriori deschiderii
procedurii, întrucât nu ni s-au pus la dispoziţie acte şi informații cu privire la aceste plăţi.
Obiectiv nr. 9: Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un membru sau
administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, nu au fost identificate acte şi
operaţiuni din această categorie, întrucât debitoarea SC Izometal Magellan SRL nu este constituită ca
grup de interes economic.
Obiectiv nr. 10: Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un acţionar deţinând cel
puţin 20% din acţiunile debitoarei SC Izometal Magellan RSL, ori după caz, din drepturile de vot în
adunarea acţionarilor.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, nu au fost identificate acte şi
operaţiuni cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile SC Izometal Magellan SRL, sau din
drepturile de vot în adunarea creditorilor întrucât societatea debitoare a fost constituită şi a funcționat
ca o societate comercială cu răspundere limitată în baza Legii nr. 31/1990, modificată în perioada celor
3 ani anterior deschiderii procedurii insolvenţei în dosarul 6902/101/2012 al Tribunalului Mehedinţi.
Obiectiv nr. 11: Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un administrator,
director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului sau societate pe acţiuni cu
răspundere limitată.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, au fost identificate şi
inventariate operaţiuni de ridicare numerar din casieria societăţii Izometal Magellan SRL de către fostul
administrator societar Cornu Georgică în perioada celor 3 ani anteriori deschiderii procedurii
insolvenţei debitoarei în sumă totală de 5 140 693,01 lei; menţionăm că nu ni s-au pus la dispoziţie
documente justificative privind decontarea acestor sume.
Obiectiv nr. 12: Identificarea şi inventarierea actelor şi operațiunilor cu orice altă persoană fizică
ori juridică, deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, nu au fost identificate acte şi
operaţiuni cu persoane fizice sau juridice deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii
sale.
Obiectiv nr. 13: Identificarea şi inventarierea actelor şi operațiunilor cu un coindivizar asupra
unui bun comun.
Aşa cum am arătat în cuprinsul raportului de expertiză, la capitolul II, nu au fost identificate acte şi
operaţiuni efectuate de debitoarea SC Izometal Magellan SRL cu un coindivizar asupra unui bun comun.

Ataşăm prezentului raport dovezi privind convocarea părţilor.

Data: 20.12.2013

Întocmit
Expert contabil
Ilie Laurenţiu Constantin

Expert contabil
Pîrvan Ion

20