Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI,, DIN IASI

FACULTATEA de DREPT

SPECIALIZAREA DREPT

CAIET DE PRACTICĂ

Cadru Didactic,

Asist. univ. Dr. Larisa Druga

Student , Alexandru BRÂNZEI


STUDII DE CAZ ÎNTÂLNITE PE PERIOADA

ACTIVITÎŢII DE PRACTICĂ

1. Speţă : Somaţie de plată.

OG 5/2001 art. 1 si urm.

Situatie de fapt: Creditoarea arată că debitoarea a benefiat de serviciile societăţii


creditoare, sens în care trebuia să achite contravaloarea acestora în sumă de., conform facturii
nr..

Debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, drept pentru care a fost notificată

prin adresă, însă nici în urma acestui demers, debitoarea nu a achitatat debitul.

Pregatirea cererii: pentru a formula cererea de chemare in judecata am avut nevoie de


contractul semnat intre parti, factura fiscala care nu a fost achitata.

1. Redactarea actiunii in 3 exemplare (cate parti se afla in dosar);


2. Inregistrarea cererii. Cererea se inregistreaza la Registratura Judecatoriei
Sector 2 Bucuresti alaturi de inscrisurile doveditoare certificate conform cu
originalul care raman la dosarul instantei iar celelalte exemplare se comunica
paratei-debitoare. Cerere in original a ramas atasata la dosarul intocmit, pe cea
de a 2 cerere am primit viza . Viza contine un numar de ordine si data la care s-
a inregistrat cererea;
3. Odata cu inregistrarea cererii am primit numarul dosarului si termenul de
judecata.
4. Se ataseaza taxa de timbru in valoare de 39 lei si timbru judiciar calculat in
functie de valoarea ceruta prin somatia de plata. Potrivit art. 2 lit. e din Legea
146/1997 privind taxele judiciare de timbru; e)intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611
lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei; Timbru judiciar este in valoare de
3.019,55 lei.
Speta:

Creditoarea SC, a solicitat emiterea unei somatii de plata impotriva debitorului Spitalului
S. in vederea recuperarii sumei de bani, reprezentând contravaloarea materialelor sanitare
furnizate, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

In vederea introducerii cererii de judecata s-a formulat impotriva debitorului Convocarea


in vederea Concilierii Directe, nu ni s-a dat curs solicitarii noastre.

Am formulat Somatia de plata potrivit art. 1 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr.
5/2001.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2
BUCUREŞTI

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa, S.C., cu sediul in Ploiesti, Str. Liliacului, Nr.4, judet Prahova, în


temeiul art. 1 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, cu modificările succesive
formuleaza prezenta:

CERERE DE SOMAŢIE DE PLATĂ

împotriva debitorul SPITALULUI S. , cu sediul în Slatina, Str. Urziceni, nr. 9-11, Judeţul Olt,
cod unic de înregistrare 4398727, prin care, în cazul în care debitorul nu procedează conform
art. 1 alin. 1 ipoteza I raportat la art. 5 din Ordonanţa mai-sus evocată,
SĂ OBLIGAŢI DEBITORUL SPITALUL S.

la plata sumei 35.213,80 RON,

reprezentând contravaloarea materialelor sanitare furnizate.

În baza relaţiilor comerciale derulate am emis facturile menţionate în situaţia de


calcul şi anexate la prezenta cerere în cuantum total de 35.213,80 RON.

Astfel, vă solicităm să obligaţi debitoarea la plata sumei de 35.213,80 RON,


reprezentând contravaloarea debitului pentru următoarele

CONSIDERENTE

ÎN FAPT, între noi părţile s-au derulat raporturi comerciale prin care noi ne-am
obligat să furnizăm produse medicale iar debitoarea s-a obligat să ne plătească contravaloarea
acestora.

Ca urmare a furnizării de produse medicale debitoarei am eliberat facturile fiscale


anexate prezentei, în cuantum total de 35.213,80 RON.
Aceste facturi trebuiau achitate de către debitoare la data scadentei, respectiv în
maxim 30 sau 60 de zile de la emiterea facturii, după caz.

Precizăm totodată că noi ne-am respectat întocmai obligaţia, în sensul că am


furnizat produsele debitoarei, facturile fiind semnate şi ştampilate de debitoare.

Conform art.3 alin.2 din O.G. nr.5/2001, modificată, “La cerere se anexează
contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.”

Înţelesul sintagmei “înscris doveditor” este explicat în art.1 alin.1 al aceluiaşi act
normativ astfel: înscris “însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care
atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.”
În literatura de specialitate s-a precizat că “forma scrisă este o condiţie ad
probationem”, iar asumarea înscrisului de către debitor este o condiţie de validitate :
“Ordonanţa Guvernului nr.5/2001 mai cere însă ca înscrisul, izvor al obligaţiei de plată, să fie
însuşit de debitor prin semnătură ori în alt mod admis de lege. În acest caz, asumarea înscrisului
de către debitor apare ca o condiţie de validitate, fie că înscrisul emană de la debitor, fie că este
recunoscut de acesta.” (Şerban Nicolae, “Procedura somaţiei de plată în lumina Ordonanţei
Guvernului nr.5/2001 şi a modificărilor aduse acesteia prin Legea nr.295/2002”, în revista
“DREPTUL” NR.9/2002, pg.7).

Este evident că facturile fiscale acceptate la plată de debitor (prin semnarea


acestora), îndeplinesc atât condiţiile de validitate, cât şi condiţia probatorie impusă prin art. 1
alin. 1 al O.G. nr.5/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.295/20002, fiind
acceptate de către debitor fără nici o obiecţie.

În cauză sunt, de asemenea, îndeplinite condiţiile de fond pentru emiterea


somaţiei de plată, astfel cum sunt reglementate de art. 1 alin. 1 din ordonanţă, şi anume, creanţa
este certă, lichidă şi exigibilă.

Conform art. 379 alin. 3 C.proc.civ., “creanţa certă este aceea a cărei existenţă
rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor
sau recunoscute de dânsul.”

Mai departe, alin. 4 al aceluiaşi articol defineşte lichiditatea creanţei, ca fiind


situaţia în care “câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este
determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la
debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a
stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o
deosebită socoteală.”

În speţă, atît existenţa creanţei, cît şi câtimea acesteia rezultă indubitabil din
facturile fiscale emise, din recunoaşterea debitului prin semnarea şi ştamilarea acestora.

Condiţia exigibilităţii este, de asemenea, indeplinita, deoarece facturile au


devenit scadenţe în 30, respectiv 60 de zile de la data emiterii.
ÎN DREPT – Ordonanţa nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, aşa cum
a fost succesiv modificată.

Având în vedere toate aceste aspecte, vă solicităm :

• admiterea cererii de chemare în judecată şi, pe cale de consecinţă, în temeiul art.6 alin. 2
din O.G. nr.5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, modificată prin
O.U.G. nr.142/2002 şi prin Legea 195/2004, emiterea ordonanţei care să conţină
somaţia de plată către debitorul SPITALUL S. pentru suma de 35.213,80 RON, şi
termenul de plată, în condiţiile alin. 3 al art. 6;
• în temeiul art. 274 C.proc.civ., obligarea pârâtului-debitor la plata cheltuielilor de
judecată constând în taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial.

PROBE – ÎNSCRISURI

SC

x..................x
DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTOR 2

BUCURESTI

2. Speţă: Contract de Cesiune


Legea 30/1990

La Cabinetul de Avocat mai sus mentionat s-a prezentat subsemnatul Voiculescu


Ion cu asociatii firmei SC NOVA SRL, Voiculescu Ion doreste sa intre in firma SC.
NOVA.SRL . In firma SC NOVA SRL sunt 4 asociati care vor iesi din societate si vor
ceda toate partile sociale Dl Voiculescu. Voiculescu va fi asociatul unic in cadrul SC
NOVA SRL.

Avocatul va redacta urmatoarele documente :

- actul constitutiv actualizat al societatii;


- declaratia de asociat unic;
- hotararea AGA;
- actul aditional;
- contract comodat pentru dovada sediului;
- acordul asociatiei de proprietari;
- acordul vecinilor pe verticala si orizontala;
- contractul de cesiune.
Dupa semnarea actelor, se va intocmi dosarul pentru inregistarea cesiunii
care va contine:

- cererea de inregistrare in original;


- actul constitutiv;
- contractul de cesiune;
- contract comodat pentru dovada sediului;
- acordul asociatiei de proprietari;
- acordul vecinilor pe verticala si orizontala;
- declaratia de asociat unic;
- specimenul de semnatura dat in fata notarului public ;
- certificatul de cazier fiscal ;
- dovezile privind plata taxelor;
- copii dupa CI.
La data specificata, avocatul se va prezenta la Oficiul National Registrul

Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si va ridica certificatul de inregistrare al


societatii comerciale.

3. Speta: Divort
Codul familiei art. 38 si urm.

La cabinet a venit AB care doreste sa divorteze de sotul ei AC

Situatia de fapt: In urma neintelegerilor AB introduce cererea de chemare in judecata


prin care doreste desfacerea casatoriei si pastrarea numelui dobandit in timpul casatoriei.

Pregatirea cererii: pentru a formula cererea de chemare in judecata am avut nevoie de


certificatul de casatorie.

JUDECĂTORIA ....................

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnata, AB, domiciliat în Municipiul ............., str........., nr......, Judetul
........, în calitate de reclamanta, prin prezenta:

CHEM ÎN JUDECATĂ

pe AC , domiciliat in Municipiul ................., str.............., nr........., Judet ................., în calitate


de pârât pentru ca prin hotârărea pe care o veţi pronunţa în urma probelor administrate să
dispuneţi :

➢ Desfacerea căsătoriei încheiate între noi soţii la data de 29.11.1968 in Comuna


.........., Judeţul ........... din culpa exclusivă a pârâtului;
➢ Păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, respectiv acela de „ A ”

M O T I V E :

În fapt, ne-am căsătorit la data de 29.11.1968 in Comuna ..............., Judeţul


.........., conform certificatului de căsătorie în copie legalizată anexat prezentei.

Menţionez că din căsătorie nu au rezultat copii minori.

Desi la inceputul casatoriei relatiile dintre noi erau foarte bune amandoi dorind
sa ne intemeiem o familie bazata pe intelegere si afectiune, pe parcurs intre noi au intervenit
neintelegeri, datorate şi lipsei de comunicare şi nepotrivirii de caracter, astfel ca relatiile
conjugale sunt grav şi iremediabil vatamate, relatiile s-au racit, finalizandu-se cu despartirea
noastra in fapt.
Urmare a acestor neînţelegeri încă de la încheierea căsătoriei, având în vedere că
între noi soţii nu mai există afecţiune, relaţiile au devenit grav şi iremediabil vătămate, astfel
încât am fost nevoit să formulez prezenta cerere de chemare în judecată.

Faţă de toate aceste considerente, solicit instanţei de judecată :

➢ Desfacerea căsătoriei încheiate între noi soţii la data de 29.11.1968 in Comuna .......,
Judeţul ............ din culpa exclusivă a pârâtului;
➢ Păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei, respectiv acela de „ A ”
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 38 si urm C.fam.

Inteleg sa ma folosesc pentru dovedirea sustinerilor mele de proba cu acte,


precum si de proba cu martori.

Timbrez prezenta cerere cu taxa de timbru 39 lei si timbru judiciar 0,3 lei.

Anexez prezentei :

1. certificat casatorie copie legalizata


2. taxa judiciara de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

AB

x..................x
DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI .....................

4. Investire

Prin Sentinta Civila nr. 7836 pronuntata in Sedinta publica la data de 12.08.2010 de
JUDECATORIA SECTOR 2 BUCURESTI, Sectia Civila, in dosarul 11124/300/2010

Solutie: Admite în parte cererea. Obligă pe debitoare la plata către creditoare, în 10 zile
de la comunicarea prezentei ordonanţe, a următoarelor sume: - 8927,79 lei, reprezentând
contravaloare marfă, - dobânda legală calculată pentru suma de 4503,48 lei de la data de
05.12.2009, până la achitarea integrală, - dobânda legală calculată pentru suma de 4.424,31 lei de
la data de 08.01.2010, până la achitarea integrală. Respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. Ia
act că nu s-au solocitat cheltuieli de judecată.Cu drept la cerere în anulare pentru debitoare, în 10
zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 12.08.2010.

Debitoarea nu a formulat cererea in anulare.

Creditoarea doreste recuperarea sumei de bani.

Creditoarea a formulat o cerere prin care doreste investirea cu formula executorie a


Sentintei mai susmentionate.
La cererea de investire se ataseaza taxa de timbru de 6 lei si timbru judiciar de 0,3 lei,
copie dupa Sentinta Civila /Sentinta in original.

Cererea de investire se depune la Arhiva JUDECATORIA SECTOR 2 BUCURESTI,


Sectia Civila, dosarul solicitat la Arhiva va fi dus la Registratura sectiei mai sus mentionat.

Se va verifica copia dupa Sentinta Civila cu cea de la dosar, se ataseaza pe Sentinta taxa
de timbru si timbru judiciar si se va investi cu formula executorie definitiv si irevocabil.

Cu Sentinta investita se face o CERERE DE EXECUTARE SILITA PRIN POPRIRE


catre Biroul Executorului Judecatoresc ales de catre debitoare.

La Cererea de executare se ataseaza :

- taxa de timbru de 10 lei,


- Sentinta Civila investita,
- Imputernicirea avocatiala.
In baza cererii depuse la BEJ se intocmeste un dosar de executare.

S-ar putea să vă placă și