Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. 10
1. Partile contractante:

S.C. BABEL BIT SRL cu sediul social in Zalau, str. Avram Iancu nr. 24, bl. G4, ap.1,
judetul Salaj inregistrat la Registrul Comertului sub nr. 31J/109/2001 avand codul fiscal R13886856,
prin reprezentantul sau legal ing. Popovici Silviu, in calitate de PRESTATOR
SI
S.C ZM Building Wall S.R.L., cu sediul social in Sarmasag., str. Salajului nr. 116A., judetul
Salaj., inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J31/298/2010 avand codul fiscal.RO27386311 ,
prin reprezentantul sau legal Szabo Zoltan in calitate de RECEPTOR
Au convenit incheierea prezentului contract
Cu respectarea urmatoarelor clauze

2. Obiectul contractului :

PRESTATORUL va presta pentru RECEPTOR activitatea de Responsabil Tehnic cu


Executia pentru lucrarile de constructii executate de catre S.C. ZM Building Wall S.R.L. ;

3. Durata contractului :

Contractul se va derula efectiv pe durata executiei lucrarilor, incepand cu data de 01.09.2014


, si se va putea prelungi prin act aditional.

4. Obligatiile partilor ;

PRESTATORUL este obligat :


Sa respecte in tocmai solicitarile RECEPTORULUI.
Sa predea documentele care sunt in responsabilitatea lui la termenele stabilite.
Sa reprezinte pozitia RECEPTORULUI in contact cu alte parti.

RECEPTORUL este obligat :


4.2.1 Sa achite PRESTATORULUI la incheierea contractului un avans de 500 lei.
Contravaloarea serviciilor se vor achita lunar in termen de 10 zile de la predarea facturii.
Factura se va inainta la sfarsitul fiecarei luni de activitate.

5. Valoarea si modalitatea de plata :


RECEPTORUL este de acord sa plateasca PRESTATORULUI suma 3500 lei. Pretul nu
contine TVA
RECEPTORUL va plati PRESTATORULUI contravaloarea facturii asa cum este prevazut la
pct. 4.2.1.
RECEPTORUL este de acord sa rambursez PRESTATORULUI cheltuielile pe care acesta le
face in numele RECEPTORULUI si cu care RECEPTORUL este de acord in prealabil.
PRESTATORUL raspunde de plata tuturor impozitelor, taxelor pentru asigurari sociale si a
oricaror alte plati prevazute de lege.
6. Confidentialitate :
PRESTATORUL este obligat sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor pe
care le detine prin natura activitatii sale.

7. Rezilierea contractului :
Contractul poate fi reziliat dupa cum urmeaza :
La expirarea duratei contractuale ;
Prin acceptarea mutuala de catre ambele parti ;
Prin nerespectarea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de catre una din partile
contractante ;
In situatia lichidarii, falimentului.

Acest contract a fost incheiat in doua exemplare identice, cate unul pentru fiecare parte
contractanta, in Zalau la data de 01.09.2014 .

PRESTATOR RECEPTOR