Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Ctre,
INSPECTORATUL N CONSTRUCTII
AL JUDEULUI SALAJ

Subsemnatul(1) NEMETI GERGELY, in calitate de reprezentant al S.C


BOGLAR CHAMP S.R.L. nr. O.R.C. J31/46/2002 C.U.I. RO. 14475123 avand functia
ADMINISTRATOR, sediul(2) in municipiul ZALAU, str. GHERGHE DOJA, nr.117/D,
judetul SALAJ, telefon 0260 616642 .email.............................., titular al Autorizatiei
de construire/desfiintare nr. 52 din 30.12.2016, emis de PRIMARIA NUSFALAU, jud.
SALAJ, ca urmare a finalizarii lucrarilor de constructii la obiectivul HALA
PRODUCTIE CIUPERCI, situat in judetul SALAJ, satul NUSFALAU, comuna
NUSFALAU, cod postal ............ strada GARII nr. 30/J, cu o valoare finala de
.................... lei, a caror incepere a fost comunicata Inspectoratului Judetean in
Constructii SALAJ prin adresa inregistrata cu nr. ............... si pentru care executantul
lucrarilor de constructii S.C. TINICHIGERIA S.R.L., ne-a transmis notificarea de
finalizare, inregistrata cu nr. ...... din data de ............... , in vederea efectuarii receptiei
la terminarea lucrarilor, conform prevederilor art.14 lit.f) din Regulamentul de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente, aprobat prin H.G. nr.273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare, va solicit eliberarea unei adeverinte care sa
confirme ca am achitat integral cotele legale datorate I.S.C.
Atasez in copie la prezenta urmatoarele documente:
- notificarea executantului de finalizare a lucrarilor de constructii;
- Nota Contabila privind valoarea real (finala) a lucrrilor. finala
In cazul in care, din verificarea documentelor depuse rezulta neconcordante,
doresc sa fiu notificat in scris la adresa pentru
completarea sau ridicarea documentelor, in vederea completarii.

Data Semnatura
L.S.