Sunteți pe pagina 1din 2

Model

CONTRACT DE COMODAT
Incheiat astazi .................
PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. xxxxxxxx, cu domiciliul in xxxxxxxxxxx, Str. xxxxxxxx nr. xx, bl. xx, sc. x, ap. xx, sector x,
necasatorita, identificata cu C.I., seria xx, nr. xxxxx, eliberata de xxxxxx, la data de xxxxxxxxxx,
cod numeric personal xxxxxxxxxxxxxxxx,
in calitate de COMODANT
si
Art.2. xxxxxxxx, cu sediul in Bucuresti, sector x, str. xxxxxxxx, nr. x, bl. xx, et.x ap. xx, persoana
fizica autorizata in curs de inregistrare si autorizare, identificata cu C.I., seria xx, nr. xxxxxx,
eliberata de xxxxxxx, la data de xxxxxxxxxx, cod numeric personal xxxxxxxxxxxxx in calitate de
COMODATAR,
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.3. Obiectul contractului il constituie folosinta de catre comodatar a unei camere din imobilului
aflat in proprietatea d-nei xxxxxxxxxxxxxxx, in calitate de comodant, situat in xxxxxxx, str.
xxxxxxxxxxxxx, Sector x, str. xxxxxxxxxxx, nr.x, bl.xxxx et. x ap.xxxxx, pe care comodatarul o va
folosi pentru a-si stabili sediul social si pentru a-si desfasura activitatea.
TERMEN
Art. 4. Comodantul acorda comodatarului folosinta camerei pe o durata de x ani, cu incepere de
la data semnarii contractului.
OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5. Comodantul se obliga:
- sa dea comodatarului spre folosinta camera din imobil ce face obiectul prezentului contract.
Art. 6. Comodatarul se obliga:
- sa foloseasca si sa intretina camera din imobil ca un bun proprietar;
- sa foloseasca camera din imobil potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
- sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat;
- sa suporte toate cheltuielile privind intretinerea camerei din imobil precum si cheltuielile
aferente privind energia electrica, gaze, etc.
RASPUNDEREA
Art. 7. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea - in tot sau in parte - a lucrului,
daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este

consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.


DAUNE COMINATORII
Art. 8. In cazul in care comodatarul nu elibereaza camera din imobil la sfarsitul contractului,
acesta este obligat sa plateasca comodantului, daune cominatorii in valoare de 100 lei pentru
fiecare zi de intarziere.
FORTA MAJORA
Art. 9. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia
informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia
adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea
cauzei.
INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la
termenul prevazut in contract.
Art. 11. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantii pot cere rezilierea
contractului.
LITIGII
Art. 12. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila,
vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
Prezentul contract a fost incheiat astazi in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru
fiecare dintre partile contractante.
COMODATANT,

COMODATAR,