Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII AMENAJARI INTERIOARE / DESIGN INTERIOR Intre Adina Mirela Stama P.F.A., cu sediul in Bucuresti, str.

Ciurea, nr. _, apt. 57, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. F__/_____/2007, C.U.I. RO__________, Autorizatia nr. _________/_______ eliberata de Primaria Sector 2 Bucuresti, cont IBAN ____________________ deschis la ________ Sucursala ______, reprezentata legal prin Adina Mirela Stama, denumita in continuare "CONSULTANT", pe de o parte, si ____________________, cu sediul/domiciliul in ___________________, reprezentata legal prin ________ in calitate de Director General [se completeaza numai de persoanele juridice], denumita in continuare "BENEFICIAR", pe de alta parte, a intervenit azi __.__.200_ prezentul contract de prestari servicii, denumit in continuare "Contractul". ART. I OBIECTUL CONTRACTULUI Formeaza obiectul prezentului contract prestarea unor servicii de amenajari interioare si design interior in favoarea BENEFICIARULUI la resedinta acestuia situate in ________________________. In conformitate cu obiectul contractului, gama serviciilor prestate de CONSULTANT in favoarea BENEFICIARULUI va include: Proiecte de amenajare interioara / design interior ( la cheie) pentru spatii rezidentiale / office: a. discutii interactive cu clientul pentru a determina, in functie de preferintele acestuia, structura optima a proiectului; b. prezentarea de solutii de mobilare si decoratiuni interioare; c. supravegherea relatiei cu furnizorii si urmarirea livrarii produselor; d. prezentarea, la cererea clientului, a unor solutii sau subcontractori pentru executarea lucrarilor conexe de amenajare interioara; e. predarea la cheie a proiectului. Proiecte de amenajare interioara pentru case de vacanta; Proiecte de amenajare interioara pentru diferite ocazii (Sarbatorile de Craciun, Paste, zile de nastere);

Partile convin ca prestarea se executa prin grija CONSULTANTULUI care livreaza serviciile ce fac obiectul prezentului contract, n schimbul unui onorariu platit de BENEFICIAR n conditiile legii aplicabile si ale prezentului contract. ART. II DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data semnarii lui si este valabil pe o durata de __ luni. Durata Contractului se va prelungi cu numarul total de zile de intarziere de plati,in cazul in care BENEFICIARUL nu asigura plata produselor necesare proiectului la timpul convenit cu furnizorii. Daca BENEFICIARUL solicita lucrari suplimentare fata de cele detaliate in Anexa 1 la Contract, acestea se vor
Pagina 1 din 5

efectua numai dupa plata integrala catre CONSULTANT a serviciilor effectuate in conformitate cu Anexa 1 si dupa convenirea intre BENEFICIAR si CONSULTANT a unui onorariu suplimentar pentru CONSULTANT si a unei date de finalizare a lucrarilor suplimentare. . ART. III DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 3.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSULTANTULUI: 3.1.1 CONSULTANTUL are urmatoarele obligatii: a. sa ceara BENEFICIARULUI toate informatiile, datele si documentele necesare realizarii obiectivului prezentului contract. b. sa informeze BENEFICIARUL, la cererea scrisa a acestuia, privind stadiul indeplinirii obligatiilor sale din contract. c. sa identifice, sa mobilizeze si sa utilizeze resurse de informare si organizatorice pentru indeplinirea obiectului contractului in afara celor pe care le va cere in mod expres BENEFICIARULUI d. sa pastreze informatia ce i-a fost indicata expres si in forma scrisa de catre BENEFICIAR drept informatie-proprietar si/sau informatie confidentiala si/sau secret profesional, in conditiile legii 3.1.2 CONSULTANTUL are urmatoarele drepturi: a. in orice moment al activitatii sale, sa sugereze BENEFICIARULUI contractanti sau subcontractanti specializati pentru realizarea unor operatiuni necesare indeplinirii obiectului contractului; 3.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 3.2.1 BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii: a. sa furnizeze CONSULTANTULUI toate informatiile, datele si documentele de care dispune, pe care CONSULTANTUL i le poate indica drept necesare realizarii obiectivului prezentului contract, intocmai, la timpul si in modalitatea indicate de CONSULTANT drept oportune; b. BENEFICIARUL isi exprima prin semnarea prezentului contract acordul ca demersurile CONSULTANTULUI sa fie facute potrivit informatiilor furnizate de BENEFICAR; c. sa utilizeze informatiile CONSULTANTULUI pe riscul sau si in conditiile legii si ale prezentului contract; 3.2.2 BENEFICIARUL are urmatoarele drepturi: a. sa fie informat, la cererea sa, asupra stadiului realizarii obiectului contractului decadal; b. sa primeasca detaliile si clarificarile pe care le-a cerut in mod expres in prealabil legate de obiectul contractului; ART. IV PLATA CONSULTANTULUI 4.1. Prile convin c obligaiile de plat ale BENEFICIARULUI se constituie i se sting printr-un onorariu procentual stabilit in functie de valoarea proiectului si aplicat asupra valorii proiectului, reprezentata de totalitatea achizitiilor pentru proiect astfel: a. un avans in suma de __________ la data semnarii contractului; b. ______% din valoarea proiectului, reprezentand achizitii si lucrari efectuate pentru proiect pana la
Pagina 2 din 5

data de __________; c. diferenta pana la totalul onorariului la data finalizarii proiectului. 4.2. Penalizri Pentru fiecare zi de intarziere de la termenele prevzute anterior, BENEFICIARUL va plti o penalizare de 0,15% din valoarea obligaiei de plat neonorate. Calculul i plata acestora se fac pe rspunderea BENEFICIARULUI. ART. V LEGEA APLICABILA 5.1 Prezentul contract este guvernat si interpretat in conformitate cu prevederile legislatiei romane. ART. VI LITIGII 6.1 - Eventualele litigii privind incheierea, modificarea, ncetarea si interpretarea obligatiilor prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. 6.2 Daca litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila sau daca una din parti renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente. ART. VII MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 7.1 MODIFICAREA CONTRACTULUI Orice modificare a prezentului contract va putea fi facuta numai cu acordul expres al ambelor parti contractante, consacrat printr-un act aditional ce va face parte integranta din contract. 7.2 INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a. Expirarea Expirarea duratei prevazute la art. II al prezentului contract. b. Rezilierea Oricare parte care constata ca cealalta parte este responsabila pentru neexecutarea si/sau executarea partiala si/sau defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract are dreptul sa-l rezilieze ndeplinind urmatoarele proceduri: 1. Sa emita o notificare datata, semnata si motivata cu indicarea obligatiilor neexecutate sau si/sau executate partial si/sau defectuos, cernd ndreptarea situatiei; 2. Daca notificarea nu prevede expres un termen pentru ndeplinirea obligatiei de a ndrepta sitautia, se considera ca acesta este de 3 zile de la data emiterii notificarii. 3. Notificarea se remite recomandat cu confirmare de primire. 4. Contractul este reziliat n a 2-a zi, sau n ziua urmatoare termenului prevazut la pct. a sau b, dupa caz. c. Rezilierea datorata fortei majore Prezentul contract se considera reziliat datorita fortei majore daca aparitia fortei majore face ca una din parti sa fie in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul contract pe durata unei perioade mai mari de 5 de zile de la data declansarii fortei majore cu aplicarea prevederilor art. VIII.
Pagina 3 din 5

ART. VIII FORTA MAJORA 8.1 Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial sau total executarea prezentului contract de catre oricare dintre parti, partea afectata va fi exonerata de indeplinirea obligatiilor dar numai la nivelul si pe durata pentru care indeplinirea obligatiilor ei a fost afectata de situatia de forta majora. 8.2 Partile isi vor conjuga eforturile pentru a reduce cat mai mult posibil intarzierile datorate fortei majore. 8.3 Prin forta majora se inteleg toate imprejurarile aflate in afara controlului oricarei parti sau pot fi previzibile dar nu pot fi impiedicate si care, aparute dupa data incheierii prezentului contract, impiedica sau intarzie total sau partial indeplinirea obligatiilor derivand din acest contract (incendii, inundatii, razboi civil, revolutie, calamitati,acte guvernamentale etc.). 8.4 Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in scris cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz, cu aplicarea art. VII pct. 7.2.3. 8.5 Daca nu se procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen. ART. IX DISPOZITII FINALE 9.1 Clauza de confidentialitate Fiecare parte convine ca executa obligatiile si profita de drepturile prevazute n prezentul contract pastrand confidentialitatea lucrarilor efectuate cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare. 9.2 Obligatii de notificare Partile convin ca si asuma obligatii de notificare conforma ca parte integranta din prezentul contract, astfel: 9.2.1 notificarea conforma cu prevederile prezentului este cea facuta obligatoriu cu respectarea urmatoarelor elemente minimale: este redactata n forma scrisa, are data si semnatura unei persoane care angajeaza valabil partea emitenta si este remisa pe canal postal recomandat cu confirmare de primire pe adresa prevazuta la pct. 9.2.2. 9.2.2 adresa pentru remiterea de notificari conforme este cea prevazuta n prezentul contract; orice modificare a adresei va fi comunicata pe raspunderea partii n cauza printr-o notificare conforma n interesul ndeplinirii ntocmai si la timp a obligatiilor contractuale. 9.2.3 Orice mesaj fara respectarea celor prevazute la pct. 9.2.1 si 9.2.2 emis si adresat unei parti de catre cealalta parte sau n legatura cu aceasta nu va fi considerat comunicare conforma si atrage raspunderea emitentului pentru neconformare cu obligatiile de notificare conforma. 9.3 Partile convin ca prezentul contract reprezinta titlu executoriu urmand a se proceda la executarea silita fara somatie si fara acordarea unui termen de gratie fata de partea care nu si-a respectat obligatiile. 9.4 Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si toate documentele emise in legatura cu acesta. Prezentul contract a fost incheiat astazi __________, la Bucuresti, in doua exemplare originale, avand fiecare aceeasi valoare juridica, fiind semnat de persoanele indreptatite sa reprezinte in mod legal partile contractante.
Pagina 4 din 5

CONSULTANT Stama Adina Mirela P.F.A. Adina Mirela Stama

BENEFICIAR __________________ ____________ Director General [numai in cazul persoanelor juridice]

Pagina 5 din 5