Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

nr……... / 06/06/2020

Incheiat astazi, 26 / 06 / 2020, intre:

S.C. MELAROX COM S.R.L, cu sediul in Str. Vasile Petri Nr. 1, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J06/984/1993 cod de inregistrare fiscala RO5290584, avand contul nr. RO43 RZBR
0000 0600 1249 7390 reprezentata legal prin ………………, in calitate de administrator, in continuare numita
FURNIZOR.

si

STUDIO-MATRIX MDK SRL, cu sediul in localitatea Borsa, Str. Libertatii Nr. 22, Judet Maramures,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J24/898/2018, Cod unic de inregistrare(CUI)
39509604, reprezentata de catre D-nul Moldovan Dumitru - in calitate de Administrator, denumita in
prezentul contract CUMPARATOR, au incheiat de comun acord prezentul contract.

Au convenit sa incheie prezentul contract de colaborare cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1 Furnizorul va vinde iar Beneficiarul va cumpara urmatoarele produse:
ASPIRATOR MPM BORA ECO MOD-17/8 5324186
Art. 2 DURATA CONTRACTULUI
2.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de ambele parti si este valabil pentru o
perioada de 12 luni.

Art. 3 PRETUL CONTRACTULUI


3.1. Preturile unitare pentru produsele furnizate conform prezentului contract sunt cele mentionate in
facture proforma comunicata de Furnizor Beneficiarului.
3.2. Furnizorul va comunica Beneficiarului oferta de preturi, precum si orice preturi special si oferte
promotionale.
3.3 Valoarea totala a prezentului contract este egala cu valoarea totala a produselor acceptate formal si
cumparate de Beneficiar, conform facturii fiscale emise de Furnizor.

Art. 4 MODALITATI DE PLATA


4.1. Preturile sunt exprimate in RON si includ TVA.
4.2. Beneficiarul va face plata prin virament bancar in contul Furnizorului nr. contul nr. RO43 RZBR 0000
0600 1249 7390, deschis la RAIFFEISEN BANK.

1
Art. 5 CONDITII DE LIVRARE SI GARANTIE
5.1. Produsele vor fi livrate de Furnizor incepand cu data platii produselor in termen de maxim 30 zile,
direct beneficiarului sau prin intermediul unui curier rapid. Prin aceasta se intelege faptul ca furnizorul
s-a achitat de obligatia de livrare in momentul in care au fost predate produsele beneficiarului.
Beneficiarul are obligatia de a verifica produsele in momentul receptii iar in cazul in care constata ca
exista urme de deteriorare sau produsele nu corespund cu cele comandate se refuza preluarea lor de la
curier.Se intocmeste un process verbal de deteriorare cu agentul firmei de curierat .
5.2 Cheltuielile de transport sunt suportate de catre Beneficiar, in situatia expedierii prin curier rapid.
5.3 Termenele si conditiile de garantie sunt cele specificate in Certificatul de garantie ce insoteste
produsele si componentele,termen de garantie 12 luni.

Art. 6 OBLIGATIILE PARTILOR


6.1. Beneficiarul se obliga:
- sa achite pretul produselor care fac obiectul acestui contract, inainte de livrarea acestora, dupa
primirea facturii proforme, in termen de aprox 5 zile lucratoare.
- sa respecte conditiile certificatului de garantie;
- sa respecte obligatiile contractuale asumate prin prezentul contract;
6.2. Furnizorul se obliga:
- sa confirme Beneficiarului primirea specificatiei (comenzii) in termen de maxim 24 de ore de la
trimiterea acesteia;
- sa transmita Beneficiarului Oferta de produse si preturi
- sa emita factura fiscala pentru bunurile livrate conform prevederilor legale si conditiilor din prezentul
contract;
- sa livreze produsele stabilite impreuna cu Beneficiarul in termenul stabilit de comun acord, dar
numai dupa achitarea contravalorii acestora;

Art. 7 INCETAREA CONTRACTULUI


7.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
- denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti cu un preaviz de 15 de zile;
- prin acordul de vointa al partilor, la termenul convenit de acestea;
- prin reziliere de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante
judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;
7.2 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

2
7.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
7.4 Prevederile privitoare la reziliere nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

Art. 8 CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE


8.1. Partile convin anticipat si in mod expres sa considere confidentiale toate informatiile, datele si
documentele obtinute, legate de indeplinirea obiectului prezentului contract si se obligasa nu le divulge
sau sa le transmita tertilor pe toata durata prezentului contract si ulterior terminarii acestuia, decat cu
acordul scris al celeilal teparti.
8.2. Partile prezentului contract au obligatia de a pastra fata de terte parti confidentialitatea tuturor
informatiilor referitoare la relatia lor contractuala, dupa cum se stipuleaza in contract. Partile nu vor
divulga informatiile contractuale decat cu acordul scris al celeilalte parti. Daca una din parti divulga
anumite informatii si prin aceasta prejudiciaza cealalta parte contractuala, prima parte va avea obligatia
de a plati despagubiri/daune interese conform pagubei produse.
8.3. Prevederile alineatului precedent nu se aplica in cazul in care aceste informatii sunt solicitate conform
legii sau sunt solicitate de catre institutiile publice in baza unor prevederi legale obligatorii.

Art. 9. FORTA MAJORA


9.1 Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, niciuna dintre partile contractante nu
raspunde de neexecutarea la termen sau executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a
oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
(Imprejurare de fapt absolute imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica, in mod obiectiv si fara nicio
culpa din partea debitorului, executarea obligatiei contractuale a acestuia).
9.2 Partea care invoca forta majora este obligate sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care-I stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor acesteia.
9.3 Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract, fara ca vreuna dintre
ele sa poata pretinde celeilalte daune-interes
9.4 Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii
obligatiilor prin inscrisuri eliberate de Camera de Comert si Industrie sau alte institutii abilitate in acest
sens, in termen de 10 (zece) zile de la data producerii evenimentului de forta majora.

Art. 10. PENALITATI SI LITIGII


10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui, nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti competente potrivit legii.
.

3
Art. 11 CLAUZE FINALE
12.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3 Prevederile prezentului contract sunt separate iar lipsa de valabilitate a oricareia dintre prevederi nu
va afecta in niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.
12.4 Specificatia (Comenzile) Beneficiarului si Oferta Furnizorului constituie anexe si fac parte integranta
din prezentul contract.
12.5 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, 26.06.2020, astazi, data
semnarii lui.

S.C. MELAROX COM S.R.L CUMPARAT

Reprezentant STUDIO- MATRIX MDK SRL

…………

S-ar putea să vă placă și