Sunteți pe pagina 1din 8

Contract de Prestari Servicii de Prevenire si Protectie

Nr. 21/08.10.2018

I. Partile

Art. 1

SC CASA DRAGUSOIU SRL cu sediul in Barcanesti, Sat Tatarani nr 774, inregistrata in Registrul
Comertului, cu nr. J29/1112/2017, 37589461 cont RO41BRDE300SV53369403000 deschis la Banca
Romana de Dezvoltare reprezentata legal deDragusoiu Bogdan Constantin, in calitate de
BENEFICIAR,

si

SC VALTECH TRADING SRL cu sediul in com Blejoi, sat Tantareni nr 415 R, judet Prahova, inregistrata
in Registrul Comertului J29/1331/2006, RO 18776773, cont RO71BTRL03001202A83020XX deschis la
banca Transilvania Ploiesti, tel 0746110080, email: office@valtech-trading.ro, reprezentata legal de
Serbanescu Nicolae, CNP 1690326293184 in calitate de PRESTATOR, au convenit incheierea
prezentului contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Prestatorul asigura beneficiarului urmatoarele servicii:

II.1 Prestari servicii privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca conform anexei
nr 1 parte integranta din contract.
II.2 Consultanta in organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor conform anexei nr 2
parte integranta din contract.

III DURATA CONTRACTULUI SI TERMENELE DE EXECUTIE

Art. 3 Durata contractului este de 12 luni, cu incepere de la data 08.10.2018 pana la data 08.10.2019

Art. 4 Durata contractului se poate prelungi prin act aditional, intocmit cu cel putin 15 zile inainte de
expirarea termenului de valabilitate.

Art. 5 Activitatile de prevenire si protectie care nu sunt prevazute in contract la art. 2 pot fi solicitate
de beneficiar contra cost prestatorului in baza unui act aditional la prezentul contract.

Art. 6 Termenii de prestare a serviciilor, frecventa si durata prestatiei se pot modifica numai cu
acordul scris al ambelor parti, prin act additional la prezentul contact.

IV VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Art. 7 Pentru serviciile de la articolul 2 beneficiarul va achita prestatorului contravaloarea serviciilor


asa cum sunt detaliate mai jos:

Page 1 of 8
7.1 Pentru serviciile prestate si al lucrarilor efectuate conform anexelor 1 si 2 este de 25 lei fara
TVA/luna
7.2 Pretul pentru intocmirea planului de prevenire si protectie si evaluarea riscurilor este de 100
lei fara TVA
7.3 Pretul serviciilor prestate conform punctului 7.1 se va modifica in functie de numarul de
angajati.
7.4 Plata pentru serviciile prestate la punctul 7.1 se va efectua lunar pe baza facturii fiscale
emise de SC Valtech Trading SRL in termen de 5 zile de la predarea facturii.
7.5 Plata pentru serviciile prestate la punctul 7.2 se va efectua pe baza facturii fiscale emise de
SC Valtech Trading SRL odata cu predarea facturii. Pentru nerespectarea de catre beneficiar
a prevederilor art 7.2 din prezentul contract SC Valtech Trading SRL nu va raspunde in fata
organelor de control abilitate pentru neprezentarea lucrarii.

V. PENALITATI

Art. 8 Pentru neplata la termen a facturilor, beneficiarul va plati prestatorului penalitati de 0,05% din
valoarea facturilor pentru fiecare zi de intarziere.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.9 Prestatorul se obliga:

 Sa pastreze pe timp nelimitat confidentialitatea asupra informatiilor primite de la beneficiar;


 Sa presteze serviciul contractat, conform legislatiei in vigoare;
 Sa prezinte beneficiarului, spre contrasemnare, documentele intocmite;

Art.10 Beneficiarul se obliga:

 Sa puna la dispozitia prestatorului in timp util toate datele pe care acesta le solicita in legatura
cu obiectul contractului asumandu-si raspunderea pentru conformitatea cu originalul a datelor
furnizate prin semnatura si stampila;
 Sa puna la dispozitia prestatorului documentele necesare realizarii lucrarilor;
 Sa asigure cooperarea personalului propriu si a serviciului medical de medicina muncii cu care
colaboreaza, cu personalul prestatorului, pe tot parcursul derularii contactului;
 Sa verifice si sa contrasemneze documentele intocmite de prestator;
 Sa anunte in scris prestatorul despre orice modificare efectuata in structura sa de personal sau
in structura locurilor sale de munca cu cel putin 3 zile inainte;
 Sub actiunea platii de daune interese, sa nu puna la dispozitia vreunui tert, documentele
rezultate din contract;
 Sa achite contravaloarea serviciului contractat la termenul stabilit.
 Sa ia toate masurile pentru asigurarea prezentei salariatilor la toate formele de instruire pe linia
securitatii si sanatatii in munca.
 Sa asigure dotarile si necesarul de materiale de protectie;
 Sa desemneze o persoana pentru comunicarea cu prestatorul pentru activitatea de Securitate si
sanatate in munca;
 Sa anunte prestatorul imediat, de producerea oricarui eveniment legat de procesul de munca;

Page 2 of 8
 Sa numeasca lucratorii desemnati in cadrul societatii sale pentru Securitate si sanatate , in
numarul adecvat marimii si riscurilor specific unitatii urmand ca acestea sa fie avizate de catre
prestator;
 Sa asigure serviciu de mentenanta a echipamentelor de munca si/sau sistemelor de alarmare ,
avertizare, semnalizare de urgenta precum si a sistemelor de siguranta;
 Sa asigure serviciul de medicina muncii pentru acoperirea punctelor specific serviciului de
medicina muncii;
 Sa asigure accesul prestatorului pe intreg teritoriul unitatii, la solicitarea acestuia;
 Sa trimita salariatii la sediul firmei prestatorului pentru efectuarea instruirii introductive
generale in prima zi de lucru a salariatului pentru SSM si a doua zi de lucru pentru pentru SU;
 Sa asigure instruirea periodica a salariatilor , pe baza tematicilor de instruire intocmite de
prestator;
 Sa anunte prestatorul de eventualele controale din partea organelor statului abilitate in acest
sens si sa partice la efectuarea acestora ;
 Sa asigure datarea spatiilor cu mijloace de prima interventie;
 Sa autorizeze din punct de vedere al SSM si PSI activitatile desfasurate conform legislatiei in
vigoare;
 Sa efectueze verificarea periodica a mijloacelor de prima interventie;

Art.11 Beneficiarul prin administrator sau lucratorii desemnati cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca au obligatia sa ajute lucratorii sa inteleaga si sa respecte masurile de
Securitate si sanatate in munca stabilite in conformitate cu prezentul contract;

VII COMUNICARI/NOTIFICARI

Art.12 Orice modificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca expeditorul
detine un raspuns de confirmare din partea destinatarului.

VIII FORTA MAJORA

Art.13 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii.

Art.14 Partea care invoca forta majora, este obligata sa modifice in scris celeilalte parti, atat aparitia
cazului de forta majora, cat si incetarea acestuia in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

IX INCETAREA CONTRACTULUI

Art.15 Prezentul contract inceteaza in cazul in care:

 Partile convin de comun acord incetarea contractului, print-un accord scris si semnat;
 In cazul in care una din parti refuza sistematic sa-si indeplineasca obligatiile contractuale
asumate, contractual inceteaza in termen de 10 zile de la instiintarea partii vizate, asupra
obligatiilor neindeplinite.

Art.16 Rezilierea unilaterala a contractului de una din parti se face cu anuntarea pealabila in scris,
transmisa cu confirmare de primire a celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile anterior datei in vigoare a
rezilierii.

Page 3 of 8
X LITIGII

Art.17 Litigiile de orice natura decurgand din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o solutie ageata de ambele parti, litigiul se supune
instantelor judecatoresti competente.

XI CLAUZE FINALE

Art.18 Modificarea dispozitiilor prezentului contract fara acordul ambelor parti va fi lipsita de efecte
juridice, acesta putand fi modificat si/sau completat doar prin act aditional semnat de ambele parti.

Art.19 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestia, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.

Art.20 Prestatorul isi rezeva dreptul de autor asupra tuturor materialelor transmise beneficiarului sau
generate in alt mod.

Art.21 Beneficiarului ii este interzisa instrainarea, publicarea, sau difuzarea documentatiei in alte
scopuri decat cele din contract.

Art.22 Limba care guverneaza contractual este limba romana;

Art.23 Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul isi exprima acordul explicit ca datele sale de
identificare sa fie utilizate de prestator cu scop de promovare a serviciilor sale.

Art.24 Raspunderea prestatorului incepe odata cu semnarea contractului. Pentru documentele


incheiate anterior raspunderea cade in sarcina beneficiarului .

Art.25 Continutul prezentului contract se asuma integral prin semnarea sa de catre ambele parti prin
semnarea fiecarei pagini, aceasta devenind marturie asupra intelegerii si asumarii integrale a
contractului de catre ambele parti.

Art.26 Prezentul contract s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cu caracter original, cate unul pentru
fiecare parte, astazi 03.07.2018 in localitatea Ploiesti, producandu-si efectele de la data semnarii lui.

BENEFICIAR PRESTATOR

Page 4 of 8
Anexa 1 la contractual de prestari servicii nr 21/08.10.2018

Activitati de prevenire si protectie desfasurate de prestator, in conformitate cu prevederile art 15,


alin 1, din HG 1425/2006

- Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de


munca, respectie executant, sarcina de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe
locuri de munca/posturi de lucru;- la solicitarea in scris a beneficiarului iar pretul va fi stabilit
prin act aditional la prezentul contract
- Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale
unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru si difuzarea acestora
in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;
- Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin
lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu
aprobarea angajatorului;
- Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiunilor si responsabilitatilor ce
le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca prin fisa postului;
- Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire in
domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea in scris a periodicitatii instruirii
proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
- Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
- Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor
art 101-107 din HG nr 1425/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea
lui;
- Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor;
- Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea , in scris a angajatorului
asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
- Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din
intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de
protectie, conform prevederilor HG nr 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca;
- Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere
si/sau unitate in conformitate cu prevederile art 12, alin 1, lit d, din legea 319/2006;
- Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de
control si al cercetarilor evenimentelor;
- Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si
protectie, medical de medicina muncii in vederea coordonarii masurilor de prevenire si
protectie;

Page 5 of 8
- Colaborarea cu lucratorii desmnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in
situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
- Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori , pe criteriul indeplinirii obligatiilor si
atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de
prestari servicii cu alti angajatori;
- Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;
- Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

Obligatiile beneficiarului cu privire la activitatea de prevenire si protectie, in conformitate cu


prevederile art 15 alin 1 din HG 1425/2006

Obligatiile beneficiarului:

- Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului
de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr 971/2006 privind cerintele
minime pentru Securitate si/sau sanatate la locul de munca;
- Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art 101-107 din HG 1425/2006;
- Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
- Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
- Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in
mediul de munca;
- Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta;
- Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si daca este cazul
incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie effectuate de personae competente,
conform prevederilor din HG nr 1146/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de
protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite precum si in celelalte situatii prevazute de HG nr
1048/2006;
- Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art 108-177 din
HG nr 1425/2006;
- Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau
incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuaue la timp si de catre persoane
competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor HG nr 1058/2006 privind cerintele
minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui
potential risc datorat atmosferelor explozive;
- Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art 108-177 din HG 1425/2006;
- Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de
evacuare;
- Indeplinirea , monitorizarea planului de prevenire si protectie

Page 6 of 8
- Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotaririlor Guvernului emise in temeiul art
51, alin. 1, lit b, din legea nr 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si
santiere temporare si mobile;

PRESTATOR BENEFICIAR

Page 7 of 8
Anexa 2 la contractul de prestari servicii nr 21/08.10.2018

Consultanta privind activitatile de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu prevederile


Ord. 163/2007

- Dispozitie privind organizarea instruirii personalului – model


- Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc si a fumatului – model
- Registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu foc – model
- Consultanta privind intocmirea si organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca
- Elaborarea intructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiunilor ce le revin
salariatilor la locurile de munca
- Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii
- Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul
apararii impotriva incendiilor conform legii – model
- Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea
impotriva incendiilor – model

PRESTATOR BENEFICIAR

Page 8 of 8

S-ar putea să vă placă și