Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PUBLICITATE

nr….. din …………

CAP.1 PARTILE CONTRACTANTE:

S.C. ...................... cu sediul în ........................, nr..........., judet..................., tel.....................,


înregistrata la Registrul Comerţului sub nr....................., având cod unic de identificare
RO...................., conT bancar ......................................, deschis la
banca ........................................., Sucursala ...................................... ,
reprezentată prin dl ................................. în calitate de .............................................. denumită în
continuare Prestator

Si

S.C .......................................... cu sediul in .............................................., inregistrata la Registrul


Comertului sub.........................................., cod unic de inregistrare ............................, atribut fiscal
RO, cont bancar nr............................................. deschis la ............................ – Sucursala................,
telefon.................. reprezentata prin dl............................., in calitate de..............................., denumita
in continuare Beneficiar

au hotarat, de comun acord, urmatoarele:

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului consta in :.....................

CAP.3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe perioada: ........

CAP.4 OBLIGATIILE PARTILOR

Art.1 Prestatorul are urmatoarele obligatii:………………………….

- va comunica Beneficiarului cu cel putin 3 zile inainte eventuala modificare a numarului de cont
bancar, a adresei sau a numerelor de telefon, sau oricare alta informatie cu consecinta directa
asupra derularii normale a prezentului contract.

Art.2 Beneficiarul are urmatoarele obligatii:


…………………
- va comunica Prestatorului cu cel putin 3 zile inainte eventuala modificare a numarului de cont
bancar, a adresei sau a numerelor de telefon, sau oricare alta informatie cu consecinta directa
asupra derularii normale a prezentului contract, informatie ce nu poate fi considerata ca rezultat
direct al clauzei de forta majora.

CAP.5 CLAUZE SPECIALE

Art.1 Prestatorul are dreptul sa refuze materialul publicitar ce nu indeplineste conditiile tehnice
prevazute in oferta de publicitate precum si materialele publicitare care nu corespund tematicii si
editarea lor este in contradictie cu interesele editorului.
CAP.6 VALOAREA CONTRACTULUI

Art.1 Valoarea totala a contractului este .................


Art.2 Tariful de publicitate este stabilit in Euro si nu include TVA ; se va plati echivalentul in lei.

CAP.7 MODALITATE DE PLATA

Art.1 Plata se va efectua in doua sau trei rate lunare..................


Art.2 Factura fiscala se va exprima in lei, la cursul de schimb leu/Euro al BNR din ziua emiterii sale.
Art.3 Facturile fiscale vor fi predate angajatului/reprezentantului Beneficiarului insarcinat cu primirea
acestora sau vor fi expediate prin posta ,cu confirmare de primire la sediul indicat de
Beneficiar,respectiv in contract. In cazul in care Beneficiarul nu contesta facturile primite in 24 de ore
de la primirea acestora, respectivele facturi vor fi considetare acceptate de catre Beneficiar chiar daca
nu au fost semnate de reprezentantii legali ai beneficiarului si/sau nu poarta stampila Beneficiarului.
Art.4 Facturile fiscale emise de Prestator se achita in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii
acestora.

CAP.8 REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.1 Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea termenului stipulat la Cap.3, daca nici una
dintre parti nu solicita in mod expres prelungirea lui cu cel putin 10 zile inainte de expirarea duratei,
anuntul fiind efectuat in scris;
Art.2 Contractul inceteaza de plin drept fara a fi necesara interventia instantei de judecata in urma
rezilierii lui de catre una dintre parti astfel:
- in caz de faliment sau de lichidare a celeilalte parti;
- isi inceteaza fara succesor existenta ca persoana juridica

Prevederile acestui capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

CAP.9 FORTA MAJORA

Art.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in
mod necorespunzator-total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
Art.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
Art.3 Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul
sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese.

CAP.10 NOTIFICARILE INTRE PARTI

Art.1 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
Art.2 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata
de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare;
Art.3 Daca notificarea se transmite prin fax sau telex ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata;
Art.4 Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente;
Art.5 Partea care invoca neexecutarea obligatiilor contractuale are obligatia de a notifica cealalta
parte in termen de 10 zile de la aparitiei obligatiei neexecutate;
Art.6 Partea notificata este obligata sa raspunda in termen de 10 zile de la primirea notificarii.
CAP.11 LITIGII

Art.1Litigiile de orice natura intervenite intre partile contractante, referitoare la interpretarea sau
executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila sau cu respectarea dispozitiilor
prevazute in cadrul contractului.
Art.2 In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse
spre solutionare instantei judecatoresti, cheltuielile urmand a fi suportate de partea care pierde
procesul.

CAP.12 CLAUZE FINALE

Art.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art.2 In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase
valabile vor continua sa-si produca efectele cu exceptia cazurilor in care clauza anulata ar fi de esenta
contractului. Sunt considerate esentiale clauzele capitolelor 2,4,6 de mai sus.
Art.2 Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta neintelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Art.3Pentru neexecutarea conditiilor sau modalitatilor prevazute in acest contract sau executarea
partiala (incompleta) a obligatiilor, partile datoreaza despagubiri
Art.4 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei nu
inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau in termenul de prescriptie.
Art.5 Prezentul contract intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre ambele parti stipulate si nici
o alta interpretare verbala sau scrisa nu va afecta obligatiile partilor;
Art.6 Partile au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului prezentului contract si al
operatiunilor comerciale ce decurg din acesta.
Art.6 Prezentul contract a fost redactat si semnat azi,......................, intr-un numar de 2 exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR, BENEFICIAR,

S.C. S.C.

S-ar putea să vă placă și