Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,
JUDECĂTORIA CONSTANŢA

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A., cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1, judeţul
Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/1317/1997, având cont bancar nr. RO54RNCB0205044861500001 deschis la - B.C.R. Ploiesti,
C.U.I. R9921025, reprezentată legal prin Administrator Unic – ing. Ungureanu Cristian, în calitate de
CREDITOARE, în contradictoriu cu DEBITOAREA noastră S.C. WIART GROUP S.R.L., cu sediul
în Constanţa, str. Sarmisegetuza nr. 14, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/8422/2004, având cont bancar nr.
RO42CRDZ021A015660476001 deschis la Romexterra Bank – Sucursala Constanţa, C.U.I.
RO16979186, în temeiul prevederilor O.G. nr. 5/2001, privind procedura somaţiei de plată cu
modificările şi completările ulterioare, formulează prezenta cerere de:

EMITERE A SOMAŢIEI DE PLATĂ

Prin care solicităm obligarea debitoarei noastre S.C. WIART GROUP S.R.L. la plata
sumei de:

- 18.462,68 lei reprezentând c/val furnizare de servicii de Lucrări de finisaje interioare şi


exterioare CET2;
- 12.237,68 lei reprezentând c/val dobânzii comerciale calculate la nivelul ratei
scontului bancar practicat de B.N.R., conform O.G. nr. 9/2000, sume ce vor fi reactualizate în raport cu
rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective plus
- 39 lei cheltuieli de judecată şi timbru judiciar în valoare de 5 lei.

În drept, ne întemeiem prezenta cerere pe prevederile O.G. nr. 5/2001, cu


modificările şi completările ulterioare, art. 43 Cod comercial şi art. 1073 Cod civil.

În fapt, ca urmare a relaţiilor comerciale existente între societatea noastră şi S.C. WIART
GROUP S.R.L., aceasta ne-a solicitat furnizarea de servicii de Lucrări de finisaje interioare şi exterioare
CET2 încheindu-se astfel contractul de subantrepriză nr. 71/21.10.2009.
După încheierea contractului de subantrepriză nr. 71/21.10.2009 semnat de debitoare a
fost întocmită factura nr. 260/29.10.2009, debitoarea refuzând să accepte şi să semneze factura
considerând în mod eronat că aceasta nu este întocmită în mod legal potrivit legislaţiei în vigoare.
Societatea noastră a întreprins nenumărate demersuri pentru a determina debitoarea să semneze factura,
trimiţându-i adrese prin care le solicitam semnarea acesteia, adrese însoţite de legislaţia care
reglementează facturarea în sistem electronic.
Debitoarea a confirmat într-un târziu factura pe data de 24.03.2010, manifestând astfel o
rea-credinţă în condiţiile în care societatea noastră a terminat lucrarea ce forma obiectul contractului nr.
71/21.10.2009 respectând întocmai termenul stipulat în capitolul III pct. 3.1.
De asemenea a fost întocmit devizul ofertă nr. 130017 - lucrări de reparaţii CET semnat
de debitoare, urmând ca după aceea să se încheie şi borderoul centralizator al situaţiilor de plată şi acesta
semnat de debitoare.
Societatea noastră a onorat pretenţia debitoarei aşa cum rezultă şi din factura nr.
260/29.10.2009, factură depusă la dosarul cauzei.
Deşi societatea noastră a manifestat toleranţă faţă de modalitatea de efectuare a plăţii
datoriei, şi în prezent debitoarea figurează în evidenţele noastre financiar-contabile cu debitul menţionat
anterior.
Menţionăm de asemenea că societatea noastră a pus în vedere debitoarei S.C. WIART
GROUP S.R.L. faptul că figurează în evidenţele noastre contabile cu debitul în sumă de 18.462,68 lei
prin notificarea nr. 55/24.02.2010.
Deşi notificată în conformitate cu prevederile legale, debitoarea nici până în prezent nu
şi-a achitat datoria faţă de societatea noastră, manifestând astfel un real dezinteres şi o vădită rea-
credinţă.
În dovedirea transmiterii notificării nr. 55/24.02.2010 către debitoarea noastră, anexăm
prezentei cereri copie de pe confirmarea de primire din data de 24.02.2010.

Învederăm instanţei că datoria este certă, lichidă şi exigibilă.

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă solicităm să dispuneţi:

- EMITEREA UNEI ORDONANŢE care să conţină SOMAŢIE DE PLATĂ


către S.C. WIART GROUP S.R.L. prin care să fie obligată să ne plătească debitul neonorat şi anume:
18.462,68 lei reprezentând c/val furnizare de servicii de Lucrări de finisaje interioare şi exterioare CET2,
plus 12.237,68 lei reprezentând c/val dobânzii comerciale calculate la nivelul ratei scontului bancar
practicat de B.N.R., conform O.G. nr. 9/2000, sume ce vor fi reactualizate în raport cu rata inflaţiei
aplicabilă la data plăţii efective, precum şi cheltuielile de judecată în valoare de 44 lei (taxă judiciară
de timbru şi timbru judiciar) conform art. 272 Cod proc. Civ.

Anexăm în dovedirea prezentei cereri copii de pe următoarele acte:

- contractul de subantrepriză nr. 71/21.10.2009 ;


- factura nr. 260/29.10.2009;
- notificarea nr. 55/24.02.2010;
- dovada comunicării notificării nr. 55/24.02.2010;
- borderou centralizator al situaţiilor de plată ;
- deviz ofertă 130017 lucrări reparaţii - CET ;
- anexa nr. 1 la contractul de subantrepriză nr. 71/21.10.2009 ;
- calculul dobânzii comerciale la data de 31.08.2010;
- taxă judiciară de timbru de 39 lei, conform chitanţei seria………, nr……… şi
5 lei timbru judiciar.

Depunem prezenta cerere şi actele doveditoare în două exemplare pentru instanţă şi


pentru a fi comunicate debitoarei noastre.

În caz că nu e putem prezenta în instanţă solicităm judecarea şi în lipsă, în conformitate


cu prevederile art.242 Cod proc. civ.

Administrator unic, Contabil şef, Compartiment juridic,


Ing. Ungureanu Cristian Ec. Pătulea Venera Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Constanţa

S-ar putea să vă placă și