Sunteți pe pagina 1din 6

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata(ul) ........................, domiciliat(a) in ............., str. .........., nr. ..., chem in


judecata pe sotul(ia) meu(a) ......................, domiciliat(a) in ............, str. .........., nr. ..., pentru divort,
urmand ca, pe baza probelor ce vor fi administrate in cauza, instanta sa hotarasca:
1. in temeiul art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei incheiata intre noi si inregistrata sub
nr. ....... din ............. la ............. din vina paratului(ei);
2. in temeiul art. 42 alin. 1 C. fam., sa-mi fie incredintat spre crestere si educare copilul
minor ......................, nascut la data de ............., conform certificatului de nastere nr. ........,
inregistrat la ............;
3. in temeiul art 42 alin. 3 C. fam., obligarea paratului(ei) sa contribuie la cheltuielile de crestere,
invatatura, educare si pregatire profesionala a copilului, potrivit art. 94 C. fam.;
4. in temeiul art. 36 alin. 1 C. fam., impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei;
5. in temeiul art. 40 C. fam., sa reluam numele avute inainte de casatorie.
Rog ca paratul(a) sa fie obligat(a) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest
proces.
MOTIVELE ACTIUNII:
In fapt, .................................................
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 37 alin. 2 si art. 38 C. fam., cat si pe
dispozitiile celorlalte texte enuntate mai sus.
In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu acte si proba cu urmatorii martori:
1. ............................, domiciliat in .........., str. .............., nr. ...;
2. ............................, domiciliat in .........., str. .............., nr. ...;
3. ............................, domiciliat in .........., str. .............., nr. ....
Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar, certificatul de casatorie si
copia certificatului de nastere al copilului minor.
Pentru stabilirea taxei de timbru depun adeverinta privind veniturile din munca realizate in
ultimele 12 luni, certificatul de la primaria ................. privind starea materiala si declaratia autentica
de la Notarul public privind veniturile realizate in ultimele 12 luni.
Depun timbrul judiciar in valoare de ................ lei.

Data ...............

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .....................

Semnatura,
....................

INSTANTA......................

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ............................., domiciliat in ............, str. .........., nr. ..., bl. ..., ap. ...,
judetul ............, declar apel in termen legal impotriva sentintei civile nr. ..... pronuntata la data
de ..........., de catre .................. in dosar nr. ..../..........., pentru .................. .
MOTIVELE DE APEL:
In sentinta civila nr. .... pronuntata de catre ................ la data de .......... in dosar
nr. ..../............, s-a dispus ................... Consider ca sentinta civila sus-mentionata este nelegala
pentru ca: ........................................ .
Pentru aceste motive, va rog sa admiteti prezentul apel si sa modificati sentinta civila susmentionata.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 282 si urmatoarele din C. de procedura
civila.
In sustinerea apelului, inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe: ..................

Data ................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...........................

Semnatura apelantului
..................

INSTANTA......................

DOMNULE PRESEDINTE,
Subscrisa S.C. .........................., cu sediul in ................................., str. ............. nr. ...........,
bloc ..........., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, cod unic de
inregistrare ..................................., atribut fiscal .................., numar de ordine in registrul
comertului ..../........../..............., cont deschis la Banca ............................., sucursala .......................,
cu numarul ................................., reprezentata prin avocat ................................., cu sediul
profesional in ..................................., str. ..............................., nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet ................, in termen legal declaram
RECURS
impotriva ....................... nr. .........., pronuntata la data de ................, de catre .........................., in
dosarul nr. ............/.......... avand ca obiect .................................................., in contradictoriu cu
intimata .........................................., domiciliata in .............................., str. ....................... nr. ......,
bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., si va solicitam sa admiteti
recursul declarat de subscrisa, sa casati in intregime hotararea atacata si pe cale de consecinta,
rejudecand cauza in fond sa admiteti actiunea subscrisei reclamante- apelante-recurente prin
care am solicita ..........................................................................., in contradictoriu cu parataintimata ..................................... .

Data ..

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ..............................

Semnatura recurentului,

INSTANTA ..........................
DOSAR NR. ........../...............
TERMEN ...............................

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ..............................., domiciliat(a) in..............................., str...........,


nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..................................., reprezentat prin
avocat ............................, cu sediul profesional in .............., str. ................................ nr. ......,
bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................, parat in actiunea ce formeaza
obiectul dosarului nr. ................/............, in contradictoriu cu reclamantul ..............................,
domiciliat in ......................................, str. ............................. nr. ....., bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet .........................., in conformitate cu dispozitiile art. 119 Cod procedura
civila, in termen legal3) formulez prezenta
CERERE RECONVENTIONALA
impotriva reclamantului pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l
sa ................................................................................................................................... .

obligati

Va solicit de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa


obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces
Depun actiunea in dublu exemplar: unul pentru instanta, iar celalalt pentru a i se comunica
reclamantului.
Anexez la prezenta chitanta nr. ...... din ........... in valoare de ............ lei, reprezentand taxa
de timbru si timbrul judiciar in valoare de ............. lei.

Data ..............

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......................

Semnatura,
...................

INSTANTA ..........................
DOSAR NR. ........../................
TERMEN ..............................

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ..........................., domiciliat in2) ........................, str. ................ nr. ......,


bloc ......, scara ....., etaj ........., apart. ...................., sector/judet ..................., reprezentat prin
avocat ........................, cu sediul profesional in ......................, str. .............. nr. ......,bloc ......,
scara ....., etaj ...., apart., sector/judet ................, parat in actiunea ce formeaz aobiectul dosarului
nr. ......../.................., in contradictoriu cu reclamantul ........................., domiciliat
in ........................ ..., str. ............... nr. ......,bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .....,
sector/judet .................., in conformitate cu dispozitiile art. 115 Cod procedura civila, in termen
legal formulez prezenta
INTAMPINARE
si pe baza probelor ce vor fi administrate, va rog sa respingeti actiunea reclamantului si sa-l obligati
sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face.
Va solicit de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa
obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.
MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI:
In fapt, subsemnatul.. am fost chemat in judecata de catre reclamant
pentru ................................................................................................................. .
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 115 - art. 119 C. proc. civ.
Dovada o fac cu acte, expertiza, martori.
Depun intampinarea in dublu exemplar pentru a se comunica reclamantului.

Data ..

Semnatura,
...................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .....................

S-ar putea să vă placă și