Sunteți pe pagina 1din 6

ACT CONSTITUTIV AL SC "-------- S.R.L.

Numar de ordine in Registrul Comertului --------Cod unic de Inregistrare --------Atribut fiscal RO ASOCIATUL UNIC: ------------., avand sediul in ., persoana juridica de drept .., inregistrata sub nr. , reprezentata de .. Adopta acest Act constitutiv in forma actualizata in vederea actualizarii impuse de art 204 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare: ARTICOLUL 1 DENUMIREA SOCIETATII Denumirea societatii este SC ------ SRL conform disponibilitatii si rezervarii de denumire nr. ----------- eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si Acordului privind folosirea firmei SC -------- SRL nr. ----- din ------ eliberata de Secretariatul General al Guvernului. ARTICOLUL 2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII 2.1. Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic si isi desfasoara activitatea in conformitate cu acest Act Constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale astfel cum a fost modificata si legislatia romana in vigoare. ARTICOLUL 3 SEDIUL SOCIETATII 3.1. Sediul social al societatii este in ., in ------------. Acest sediu va putea fi transferat in orice alt loc din . in baza Hotararii Asociatului Unic. 3.2. In functie de necesitati, societatea va putea deschide si inchide sucursale, filiale, agentii sau birouri si puncte de lucru / depozite in Romania sau in strainatate, pe baza Hotararii Asociatului Unic. ARTICOLUL 4 DURATA SOCIETATII 4.1. Durata societatii este nelimitata incepand cu data inregistrarii in Registrul Comertului. ARTICOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE 5.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate: Comert cu ridicata al bunurilor de consum COD CAEN 464. 5.2. Activitatea principala a societatii este: Comert cu ridicata al produselor farmaceutice - COD CAEN 4646.

5.3. Alte activitati desfasurate de societate: 1039: Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.; 4612: Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie; 4618: Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specializat, n.c.a.; 4619: Intermedieri in comertul cu produse diverse; 4621: Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; 4673: Comert cu ridicata al materialului lemons si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare; 4675: Comert cu ridicata al produselor chimice; 4676: Comert cu ridicata al altor produse intermediare; 4690: Comert cu ridicata nespecializat; 4721: Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4729: Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate; 4741: Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate; 4742: Comert cu amanuntul al echipamentelor pentru telecomunicatii in magazine specializate; 4753: Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate; 4759: Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate; 4773: Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate; 4939: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.; 4941: Transporturi rutiere de marfuri; 4942: Servicii de mutare; 5210: Depozitari; 5510: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; 5610: Restaurante; 6820: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 7430: Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti); 7911: Activitati ale agentiilor turistice; 7912: Activitati ale tur-operatorilor; 7990: Alte servicii de rezervare si asistenta turistica; 8211: Activitati combinate de secretariat; 8219: Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat; 8299: Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.. Activitati de import export si alte activitati de comert exterior, in nume propriu sau prin intermediul altor societati, cu toate produsele permise de lege, si in special cu produsele mentionate mai sus. 5.4. Societatea poate participa la orice alta activitate comerciala, de publicitate, reclama si financiara precum si in domeniul imobiliar si al bunurilor mobile, si orice alte

activitati care contribuie direct sau indirect la indeplinirea obiectului de activitate mentionat mai sus, inclusiv participarea la alte societati din Romnia sau din strainatate. Societatea va desfasura activitatile sus-mentionate numai cu aprobarile si autorizatiile prealabile ale autoritatilor romane competente in cazul in care aceste aprobari si autorizatii sunt necesare in conformitate cu legislatia romana aplicabila. ARTICOLUL 6 CAPITALUL SOCIAL 6.1. Capitalul social al societatii este de ------- RON, reprezentand integral contributie in numerar, din care ----------. 6.2. Capitalul social este impartit in parti sociale indivizibile si nominative, in valoare nominala de .. lei fiecare parte sociala. 6.3. Capitalul social al societatii este in intregime subscris si varsat de catre Asociatul Unic. 6.4. Partile sociale sunt numerotate de la . la . ARTICOLUL 7 PARTILE SOCIALE 7.1. Partile sociale vor avea regimul juridic prevazut de legile romane. ARTICOLUL 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 8.1. Capitalul social poate fi majorat in baza Hotararii Asociatului Unic. Majorarea capitalului social poate fi realizata numai in concordanta cu legile romane in vigoare, prin aporturi noi ale Asociatului Unic, in numerar sau in natura, sau prin aportul altor persoane care ar putea deveni asociati. ARTICOLUL 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 9.1. Capitalul social poate fi redus in caz de pierderi sau in alte cazuri prevazute de lege, in baza Hotararii Asociatului Unic. ARTICOLUL 1O DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE 10.1 Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera dreptul la un vot in organul decizional al societatii, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului potrivit prevederilor prezentului Act Constituiv. 10.2. Detinerea de parti sociale implica de drept adeziunea deplina la Actul Constitutiv, cu toate modificarile subsecvente.

10.3. Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea unei parti sociale se transmit odata cu acea parte sociala in cazul in care ajunge in proprietatea altei persoane fizice sau juridice. ARTICOLUL 11 CESIUNEA PARTILOR SOCIALE 11.1. Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale catre terti se poate face numai pe baza Hotararii Asociatului Unic. 11.2. Cesiunea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in Registrul Comertului. ARTICOLUL 12 ASOCIATUL UNIC 12.1. La data prezentului Act Constitutiv, atributiile Adunarii Generale a Asociatilor sunt exercitate de catre Asociatul Unic, care decide asupra aspectelor celor mai importante ale activitatii Societatii precum si asupra politicii ei economice si comerciale. 12.2. Asociatul Unic are, conform Legii nr. 31/1990, urmatoarele atributii principale: - Numeste Administratorii Societatii si, daca este cazul, Cenzorul si Directorii Societatii, le stabileste remuneratia, respectiv indemnizatiile, ii descarca de gestiune si/sau ii revoca, stabilindu-le atributiile; - Aproba si modifica structura activitatilor si bugetul Societatii; - Examineaza, aproba, respinge sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea raportului intocmit de Administratori sau a celui intocmit de catre expertul auditor; - Decide cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social si la cesiunea partilor sociale; - Decide cu privire la adaptarea si/sau modificarea organizarii si functionarii Societatii, precum si la transformarea formei juridice a Societatii; - Decide cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea Societatii; - Decide cu privire la actionarea in justitie a Administratorilor, Directorilor Societatii si, dupa caz, a Cenzorului, pentru pagube pricinuite Societatii; - Decide cu privire la orice alte probleme importante privind Societatea. 12.3. Asociatul Unic poate delega competentele si atributiile sale Administratorului Societatii. ARTICOLUL 13 - ADMINISTRAREA SOCIETATII 13.1. Administrarea Societatii este realizata de un Administrator Unic numit de Asociatul Unic pentru o perioada de 4 ani. La sfarsitul fiecarei perioade de 4 ani, mandatul administratorului va fi prelungit automat pentru o perioada de inca doi ani, in cazul in care Asociatul Unic nu hotaraste expres altfel.

13.2. Administratorul poate fi cetatean roman sau strain, fara restrictii, si acesta/aceasta poate fi inlocuit(a) sau revocat(a) oricand de catre Asociatul Unic. 13.3. La data prezentului Act Constitutiv, Administratorul Unic al Societatii este .., cetatean , cu domiciliul in ., nascut la data de . in .., identificat cu .. seria . nr. .. eliberat de .., la data de . 13.4. In relatiile sale cu tertele persoane, Societatea va fi angajata si reprezentata de Administratorul Unic care are puteri depline de reprezentare si angajare a Societatii. Administratorul poate imputernici alte persoane sa reprezinte Societatea, in cazuri sau ocazii speciale, sau pentru operatii bine determinate si pentru perioade de timp limitate. 13.5. Administratorul are datoria de a indeplini cat mai bine orice activitate legata de administrarea Societatii, spre interesul si profitul acesteia, in cadrul atributiilor ce i-au fost incredintate. 13.6. Administratorul are obligatia de a pune la dispozitia Asociatului Unic si a organului de control al Societatii, la cererea acestora, toate documentele Societatii. 13.7. Administratorul este raspunzator fata de Societate pentru pagubele rezultate din incalcarea si nerespectarea prevederilor legale in vigoare sau ale Actului Constitutiv, precum si pentru greselile sau actiunile inadecvate in administrarea Societatii. In asemenea cazuri, administratorul poate fi revocat prin decizia Asociatului Unic. ARTICOLUL 14 - ORGANUL DE CONTROL AL SOCIETATII 14.1. Gestiunea Societatii este controlata de catre Asociatul Unic. Asociatul Unic va putea oricand va considera necesar sa desemneze un cenzor stabilind atributiile si remuneratia acestuia. Auditorul isi va desfasura activitatea conform prevederilor Legii nr. 31/1990. ARTICOLUL 15 CALCULAREA SI DISTRIBUIREA PROFITULUI 15.1. Profitul Societatii va fi stabilit prin bilantul aprobat de catre Asociatul Unic, in conformitate cu prevederile legislatiei romane. 15.2. Profitul calculat conform legislatiei romane fie va fi platit Asociatului Unic sub forma de dividende, fie va fi reinvestit in Societate, dupa cum va decide Asociatul Unic. ARTICOLUL 16 DIZOLVAREA SOCIETATII 16.1. Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea Societatii: - Siituatiile prevazute de Legislatia in vigoare; - Hotararea Asociatului Unic. ARTICOLUL 17 - LICHIDAREA SOCIETATII 17.1. Lichidarea se va efectua conform Legii 31/1990.

Acest act constitutiv inlocuieste actele constitutive anterioare. Semnat in Bucuresti, in () exemplare originale. ASOCIATUL UNIC: .. Prin .