Sunteți pe pagina 1din 8

CERERE DE RESTITUIRE

Către(organul fiscal competent) __________________________________________


Subsemnatul/Subscrisa _________________________________ (numele şi
prenumele persoanei fizice / denumirea contribuabilului), cu domiciliul / sediul în
localitatea ________________, str. _________ nr. __, bl. ___, sc. ___, ap. __,
judeţul/sectorul ________________, având C.N.P./C.U.I. ____________________,
în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, solicit/solicităm restituirea
sumei reprezentând1):
( ) diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru
autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind
taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) valoarea reziduală a taxei pe poluare, autovehiculul pentru care s-a plătit
taxa fiind scos între timp din parcul auto naţional;
( ) diferenţe calculate în urma contestării taxei pe poluare achitate anterior.
Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru
autoturisme şi autovehicule/ taxă pe poluare, prin chitanţa / O.P.T. nr. ______ /
______, în cuantum de _________lei, a fost achitată pentru înmatricularea
autoturismului/autovehiculului marca _________, tip/variantă __________, fabricat
în anul ____, având nr. de înmatriculare ___________, nr. de identificare
_____________________, seria cărţii de identitate _____________.2)
Faţă de acestea vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii
reziduale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu menţiunea că am luat
cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate, de către organul fiscal
competent, eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.
Solicit/solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se
efectueze3):
( ) în contul bancar nr. ___________________ deschis la
_______________________;
( ) în numerar, la ghişeul unităţii trezoreriei statului, în baza Notei privind
restituirea.
Solicitant/Reprezentant legal al contribuabilului
Nume şi prenume
Semnătura
L.S.
Data

In urma nesolutionarii prin aceasta procedura, dumneavoastra actionati in instanta, pentru


recuperarea acestei taxe, tot ANFP Prahova, anexand la cererea de chemare in judecata si
dovada indeplinirii procedurii prealabile.
Model cerere chemare in judecata :

Către,
Judecătoria …………
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul, ………………, domiciliat in …………….,
în contradictoriu cu
Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul in .....................................,
formulăm prezenta
Cerere de chemare în judecată
prin care solicit instanţei, în baza art. 992-997 şi 1092 C. civ., să oblige Ministerul
Finanţelor Publice să îmi restituie contravaloarea taxei de primă înmatriculare, în
cuantum de ………. RON, pe care am achitat-o, odată cu achiziţionarea unui automobil,
din eroare şi forţat de imperativul înregistrării la poliţie a automobilului pentru a putea fi
pus în circulaţie.
Vă solicit să observaţi că am achiziţionat în cursul lunii …… anul…….. autoturismul
……., fabricat în anul ………, iar pentru a-l înmatricula în România am fost obligat să
plătesc o taxă de primă înmatriculare în cuantum de ………….. RON. Taxa a fost
percepută în temeiul art. 2141-2143 C. fisc, fiind plătită prin chitanţa seria …… nr.…….
Pe fondul cererii de chemare în judecată, se impune a se observa că taxa de primă
înmatriculare este ilegală,aceasta fiind percepută în baza unor texte legale inaplicabile în
dreptul intern.
Potrivit art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, României îi revine obligaţia de a aplica cu
prioritate dreptul comunitar, în speţă art. 90 parag. 1 din Tratatul CE. Prevederile art.
2141-2143 C. fisc. sunt contrare prevederilor de la art. 148 alin. (2) din Constituţie, fiind
abrogate implicit din momentul aderării României la UE.
Ca urmare a efectului direct al art. 90 parag. 1 din Tratat, instanţa este datoare să constate
că art. 2141-2143 C. fisc. nu mai pot fi considerate ca fiind in vigoare după aderarea
României la UE.
Neputând fi aplicate în dreptul intern aceste reglementări, se impune concluzia că taxa
specială achitată pentru înmatricularea automobilului subsemnatului a fost încasată in
mod ilegal, ca este o plata nedatorata de subsemnatul si ca a fost plătit din eroare si în
mod forţat, plata taxei fiind singura modalitate de a putea pune în circulaţie maşina
respectiva.
Aşadar, obligaţia de plată a taxei de primă înmatriculare este inexistentă.
Întrucât plata sumei de ……… RON a fost efectuată în temeiul unor prevederi
inaplicabile si, de altfel, neconstituţionale, devin aplicabile prevederile art. 1092 C. civ.,
conform carora „ceea ce s-a plătit fără să fie debit este supus repetiţiunii”.
Doctrina de drept civil1 a stabilit că pentru a se naşte raportul juridic în temeiul căruia
accipiensul va fi obligat la restituirea către solvens a ceea ce a primit ca plată nedatorată,
este necesară întrunirea a
2 condiţii:
A. Prestaţia pe care solvensul a executat-o trebuie să fi avut semnificaţia operaţiei
juridice a unei plăţi, să fie aşadar cu titlu de plată. Din câte se poate observa cu uşurinţă,
raportul juridic ce este dedus judecăţii în prezentul dosar îndeplineşte această condiţie.
Plata a fost făcută în schimbul chitanţei seria ……. nr. ……., suma de …….. RON
intrând în contul trezoreriei Ministerului
finanţelor publice;
B. Datoria în vederea căreia s-a făcut plata să nu existe din punct de vedere juridic în
raporturile dintre solvens şi accipiens. În speţa de faţă raportul juridic dedus judecăţii s-a
născut din momentul în care a fost efectuată plata, deoarece prevederile din Codul fiscal
art. 2141-2143 sunt implicit abrogate.
Demonstrând că îndeplinim condiţiile pentru existenţa plăţii nedatorate, considerăm că
pârâtul , Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia să ne restituie suma de ……… RON,
întrucât prin plata pe care subsemnatul a efectuat-o în contul acestuia, patrimoniul
Ministerului Finanţelor Publice s-a mărit pe seama patrimoniului subsemnatului, fără ca
pentru aceasta să existe un temei
juridic.
În baza acestor considerente, vă solicit să dispuneţi restituirea sumei de …………. RON
ce a fost plătită cu titlu de taxă de primă înmatriculare, cu cheltuieli de judecata.
În drept, invocăm dispoziţiile art. 1092, art. 992-997 C.civ., precum şi dispoziţiile art. 90
din Tratatul CE.
În probaţiune, înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri.
Cu stimă,

Va salut !

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum


%7CdisplayTopicPage/topicID_74965/taxa-poluare.html#ixzz1NkafgjUr

MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA


PLATII NEDATORATE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social în


…………….... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data
de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na …………………………
chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul
social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate
sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care :

- sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre


societatea noastra, reprezentând plata nedatorata;

- sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.


Motivele actiunii sunt urmatoarele :

În fapt, la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare


suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr. ………….

Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte, între


societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale
asumate în baza contractului ……….. din ……..

Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati


societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………. lei,
reprezentând plata nedatorata.

Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte, martori si interogatoriul societatii


pârâte.

În drept, ne întemeiem actiunea pe prevederile art. 992 Cod civil.

Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare, dintre care, un
exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat
pârâtului.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala …………………………

reprezentata de dl/dna …………………………

Semnatura reprezentantului …………………….


CERERE DE CHEMARE IN JUDECATĂ

a pârâtei Prefectura Judeţului ..., reprezentanta teritorială a Guvernului României, pentru


incălcarea gravă a articolelor de lege mai jos menţionate prin impunerea la plata a asa
zisei taxe de poluare necesară pentru înmatricularea autoturismului pe care l-am
achiziţionat cu contract de vânzare cumpărare din ..... in scopul folosirii in interes
personal.
Pentru aceasta, in spiritul legii vă rog sa judecaţi legalitatea acestei taxe si să dispuneţi
scutirea de la plata acesteia, in caz favorabil mie.
Solicit de asemenea, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt, la data de ....... am achiziţionat din ......, stat membru al Uniunii Europene prin
contract de vânzare cumpărare (copia anexată) un autovehicul marca ......... Pentru
înmatricularea autovehicului pe teritoriul României ar trebui sa plătesc o taxă de poluare,
conform prevederilor OUG 50/2008 modificată prin OUG 218/2008.
Deoarece consider aceasta taxă discriminatorie si ilegală in data de ....... am depus la
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului ..........Cererea nr: .... prin care am
solicitat scutirea de la plata acestei taxe de poluare si răspunsul in baza Legii nr:
544/2001. Pâna in prezent nu am primit nici un raspuns.
Pentru a nu fi pus in imposibilitatea de a mă deplasa de la domiciliu la locul de munca
solicit ca pe toata perioada derulării procesului să mi se permita eliberarea de numere
provizorii, in caz contrar voi solicita despăgubiri.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe următoarele dispoziţii legale:


Conform Constituţiei Romaniei - art.21
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil.

Conform Constituţiei Romaniei - art.11


(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i
revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii
contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

Conform Constituţiei Romaniei - art.16


(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
Având in vedere ca de la data de 01.01.2007 România este stat membru al Uniunii
Europene şi semnatara a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana înţeleg ca trebuie sa
se supuna prevederilor acestuia. Acest Tratat în Partea I, Principii, Articolul 2 prevede:
De la data aderarii, dispoziţiile Constituţiei, ale Tratatului CEEA si actele adoptate de
institutii inainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria si România si se aplica in
aceste state in conditiile stabilite prin Constituţie, prin Tratatul CEEA şi prin prezentul
protocol.
(conf. art.1 alin.1 din Tratat este vorba despre Constitutia europeana)

În Constituţia Europeana la Secţiunea III, LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR,


Subsectiunea 1, Uniunea vamala, Articolul III – 151 prevede:
alin.1 Uniunea cuprinde o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de
mărfuri si care implica interzicerea, in relaţiile dintre statele membre, a taxelor vamale la
import si la export şi a oricaror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif
vamal comun în relaţiile cu ţările terţe.
alin.4 Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele
cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica şi taxelor vamale cu caracter fiscal.

Aceleaşi prevederi se regăsesc şi în: Tratatul de instituire a Comunitatii Economice


Europene / 1957 -art.95, Versiunea consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana si
a Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene (Jurnalul Oficial C115 /9.05.2008) -
art.28(ex articolul 23 TCE) si art.30(ex articolul 25 TCE)

Deoarece aceasta taxa se aplica datorită faptului ca masina am achizitionat-o din afara
ţării şi nu s-ar fi aplicat daca masina ar fi fost inmatriculată în ţară şi aş fi cumparat-o de
aici, este evident şi logic ca este o taxă vamală mascată. Deci este ilegala.

Conform Constituţiei Romaniei - art.139 alin.1


(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului
asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

Deoarece taxa de poluare a fost instituita prin Ordonanţă de guvern o consider din nou
ilegală.

Dovada acţiunii înteleg sa o fac cu copiile actelor pe care le anexez

Depun prezenta acţiune în 2 exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru a se comunica
parâtei.

Anexez următoarele:
Copie carte de identitate
Copie contract de vânzare cumpărare autovehicul.
Copie după Cartea de identitate a autovehicului achizitionat
Copie Cerere .... din ....... adresata Administraţiei Finanţelor Publice a
Municipiului ...........
Chitanţa nr………… - dovada achitării taxei de timbru judiciar;
Data,
……………….. Semnatura,

Se mai poate pune si o completare...

CATRE
TRIBUNALUL ........................

Subsemnatul .........., domiciliat in ................................................ in calitate de reclamant,


cu respect formulez prezenta:

COMPLETARE LA CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA


NR: ......./...../.......

Deoarece dupa depunerea cererii de chemare in judecata a fost emisa Ordonanta de


urgenta nr: 7 din 18.02.2009 aparuta in Monitorul Oficial nr: 103 din 19.02.2009,
precizez urmatoarele:
Masina pe care am achizitionat-o din ....... nu este noua, este second-hand, prima
inmatriculare fiind facuta in anul .... pe teritoriul ...............
Ordonanta de Urgenta nr 50/2008 prin care se instituie taxa de poluare este
discriminatorie fiind aplicata la momentul inmatricularii pentru prima oara a unui
autovehicul pe teritoriul Romaniei nefiind aplicabila autovehiculelor deja inmatriculate la
noi in tara.
Caracterul discriminatoriu si de taxa de import mascata este dat clar in Ordonanta
50/2008:
“Art. 4. - Obligatia de plata a taxei intervine:
a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;”
Deoarece masina pe care am achizitionat-o a fost inmatriculata pe teritoriul ......., (pentru
aceasta fostii proprietari platind taxele aferente statului austriac), faptul ca sunt obligat sa
platesc taxa de poluare fapt ce nu s-ar intampla daca as achizitiona o masina ce a fost deja
inmatriculata in tara arata ca Ordonanta 50/2008 cu toate modificarile ulterioare,
ingradeste libera circulatie a marfurilor garantata prin aderarea la Uniunea Europeana.
Pentru a camufla intentia vadita de taxare la importul de astfel de autovehicule in
Ordonanta se specifica faptul ca sunt taxate si autovehiculele noi, insa in anexele acesteia
se observa ca taxa este zero pentru autovehiculele cu norma de poluare EURO 5 si partial
la autovehiculele cu norma de poluare EURO 4. Faptul ca in prezent producatorii de
autovehicule fabrica doar masini cu norma de poluare EURO 4 si EURO5 , face ca
aceasta Ordonanta sa nu se adreseze acestora, sau sa fie avantajati prin faptul ca sumele
de plata sunt pur si simplu ridicole in comparatie cu suma pe care trebuie sa o platesc eu.
Mai mult decat atat aceste Ordonante modifica Codul Fiscal (Legea 571/2003) prin faptul
ca abroga articolul 214 din Codul Fiscal, fapt ce contravine art.4 alin 1 din codul fiscal si
art.139 din Constitutie.
In drept la pronuntarea sentintei pe care o veti da invoc:
1. prevederile art.148 alin 2 din Constitutie: “Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu
caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actului de aderare.”
2. principiul puterii lucrului judecat in sensul ca: “drepturile recunoscute unei parti sau
constatarile facute printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sa nu fie contrazise printr-o
alta hotarare judecatoreasca data intr-un alt proces, deoarece altfel nu s-ar realiza
administrarea uniforma a justitiei” (Trib. Suprem, sectia civila, dec. nr. 631/10.03.1973,
nepublicata).”

Depun prezenta in doua exemplare, unul pentru instanta si unul pentru a se comunica
paratei.
Anexez chitanta nr: ……………………. dovada achitarii taxei de timbru judiciar.

Data, Semnatura,
……………… ………………