Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA

JUDEŢUL DOLJ
COMUNA CARCEA
CONSILIUL LOCAL CARCEA
-PROIECT-
HOTĂRÂREA NR. _____
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Carcea în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea pentru anul școlar
2021-2022
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Cârcea privind proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului local Carcea în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic
”Constantin Ianculescu” Cârcea pentru anul școlar 2021-2022;
-raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei Carcea privind desemnarea
reprezentantului Consiliului local Carcea în Consiliul de administraţie al Liceul Tehnologic ”Constantin
Ianculescu” Cârcea pentru anul scolar 2021-2022;
-adresa Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea nr. 921/2021, înregistrată la instituția
noastră sub nr. 10362/2021;
Ținând cont de prevederile:
-art.1-5, art. 7 din anexa la Ordinul nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu
modificările și completările ulterioare;
-dispozițiile art.87 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei
-art 96 din Legea nr.1/2011 privind Educatia Natională;
-art.129 alin.7 pct.a din OUG NR.57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art.129 alin.2 lit.c) pct.7 lit.d și art 139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local al Comunei Cârcea, adoptă prenta

HOTĂRÂRE:
ART.1. Se aprobă desemnarea următorilor membrii, ca reprezentanti al Consiliului Local al
comunei Cârcea în cadrul Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu”
Cârcea, pentru anul școlar 2021-2022:
-__________________________________
-__________________________________
-__________________________________
ART.2. Persoanele desemnate la art.1 vor aduce la ndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3- Prezenta hotârâre poate fi contestată la Tribunalul Dolj-Secția Contencios


Administrativ în termenele și condițiile prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
.
ART.4. Secretarul General U.A.T. Cârcea va comunica prezenta hotărâre : - Persoanelor
desemnate la art.1, Primarului comunei Cârcea, Liceul Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea si
Instituţiei Prefectului- Judeţul Dolj.

INIȚIATOR, AVIZAT DE LEGALITATE,


PRIMAR SECRETAR GENERAL
PUPĂZĂ VALERICĂ TOTORA CRISTINA-FLORINA
COMUNA CÂRCEA
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206
Tel. / Fax: 0251 458121; 0251458107
CUI 16346370
E-mail: carceaprimaria@gmail.com
JUDEŢUL DOLJ

Nr. 10362/09.09.2021

REFERAT DE APROBARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Carcea în Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea pentru anul școlar
2021-2022
Potrivit Ordonatei de Urgenta privind Codul Administrativ, consiliul local are iniţiativă
şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa,
asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind educaţia.
Conform legislaţiei în domeniul educaţiei, respectiv prevederile art.1-5, art. 7 din anexa
la Ordinul nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, la nivelul
fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie un consiliu de administraţie, care
este organul de conducere al unităţii de învăţământ.
La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul
de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu
de administraţie.
În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, directorul unităţii de
învăţământ derulează următoarea procedură:
-solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, consiliului reprezentativ al
părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data solicitării.
-emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs.

Având in vedere că, prin adresa nr. 921/2021 înregistrată la instituția noastră sub nr.
10362/2021, directorul Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea a solicitat
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cârcea in Consiliul de Administratie al unitatii
scolare pentru anul școlar 2021-2022, atributie ce apartine in mod excusiv consiliului local,
rog adoptarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR
PUPAZA VALERICA
COMUNA CÂRCEA
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206
Tel. / Fax: 0251 458121; 0251458107
CUI 16346370
E-mail: carcea@cjdolj.ro
JUDEŢUL DOLJ

NR.10362/09.09.2021
SE APROBĂ
PRIMAR
PUPAZA VALERICA

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Carcea
în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea
pentru anul școlar 2021-2022

Potrivit art.1-5 și art. 7 din Anexa Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificarile aduse prin ORDINUL
nr. 3160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014:
Art. 1 ,,Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în
continuare unităţi de învăţământ, sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi,
după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie
şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu
autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 2 Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în
continuare, în cuprinsul prezentei metodologii, consiliu de administraţie, este organul de
conducere al unităţii de învăţământ.
Art. 3 Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei
unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea
prevederilor prezentei metodologii, numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru
fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ
până la începutul fiecărui an şcolar.
Art. 4(1)Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum
urmează:
a)în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre
didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau
un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor
didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
a1)în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi
tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 7
membri, 3 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un
reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al operatorilor
economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi
desemnează reprezentantul în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să
desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă;
b1)în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi
tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 9
membri, 4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un
reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor
economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi
desemnează reprezentanţii în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să
desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de
învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor
didactice din unitate;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului
local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă.
d)în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi
tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 13
membri, 6 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2
reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai operatorilor
economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia îşi
desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma
un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor
economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate.
(...)
(3)În unităţile de învăţământ particular şi confesional, consiliul de administraţie se
constituie conform prevederilor art. 96 alin. (5) şi al art. 96 1 alin. (3) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, constituite
potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi c), respectiv alin. (2) lit. a), b) şi c), din cota rezervată
părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit
vârsta de 18 ani.
(5)În unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual,
consiliul de administraţie este constituit din 7, 9 sau 13 membri cu drept de vot, din care
minimum 2 şi maximum 5 membri din partea cadrelor didactice, minimum 2 şi maximum 5
membri reprezentanţi ai operatorilor economici, la paritate cu numărul de membri din partea
cadrelor didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului
local şi un reprezentant al părinţilor. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia
vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma
un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor
economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(6)În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar în a căror organigramă există funcţia
de director adjunct, se recomandă ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjuncţi, după
caz, să fie membru al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din
unitate.,,
Art.5
(1)La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul
de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de
administraţie.
(2)În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4,
directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:
a)solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, operatorului economic/operatorilor
economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de
învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ
profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al
părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu
învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să
desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba
maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile
minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română
b)convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea
alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;
c)emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ,
precum şi în toate structurile acesteia.
(3)La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.,,
ART. 7
(1)Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum
urmează:
a)reprezentanţii personalului didactic de predare şi de instruire practică sunt aleşi, prin
vot secret, de către consiliul profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute de candidaţi, din rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învăţământ cu
contract individual de muncă; hotărârea consiliului profesoral se adoptă cu majoritatea
voturilor membrilor acestuia. Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu
numărul de clase în consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de competenţă
profesională, potrivit legii. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare
în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba
română;
b)reprezentanţii consiliului local, consiliului judeţean/ Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sunt desemnaţi de acesta;
c)primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; preşedintele consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, pentru
unităţile de învăţământ special de stat;
d)reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor,
dintre membrii acestuia care, la data desemnării, au copii în unitatea de învăţământ. Se
recomandă ca reprezentanţii părinţilor în consiliul administraţie să nu fie cadre didactice în
unitatea de învăţământ respectivă şi să nu ocupe o funcţie de conducere, îndrumare şi control în
inspectoratul şcolar.
e)reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, este ales prin vot secret de
către toţi elevii unităţii de învăţământ, alegerile fiind organizate de către consiliul elevilor.
Consiliul Naţional al Elevilor alături de asociaţiile reprezentative ale elevilor elaborează
procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar, care va fi ulterior aprobată de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
f)reprezentantul/reprezentanţii operatorului economic/operatorilor economici sunt
desemnaţi de către operatorul economic partener/operatorii economici parteneri sau de către
consiliul reprezentativ al operatorilor economici parteneri.
(2)Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul unităţilor de învăţământ special de stat.
(3)Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea
mandatului.
(4)Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei,
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c)condamnarea penală.,,
Prin adresa nr. 921/2021 înregistrată la instituția noastră sub nr. 10362/2021, directorul
Liceului Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea, a solicitat desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local Cârcea in Consiliul de Administratie al unitatii scolare.
Potrivit dispozițiilor art.87 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei
Art. 88. - (1) Functia de consilier local sau consilier judetean este incompatibila cu exercitarea
urmatoarelor functii sau calitati:

"a) functia de primar;"


b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in
aparatul propriu al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului
judetean ori al prefecturii din judetul respectiv;
"d functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator,
membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome si societatile reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de interes judetean ori
infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului judetean sau la regiile autonome si societatile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de interes
national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, cu
exceptia reprezentantilor in adunarea generala a actionarilor la societatile reglementate de Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a membrilor in consiliile de
administratie ale unitatilor si institutiilor de invatamant de stat sau confesionale si ale spitalelor publice
din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor publice din
subordinea unitatilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritoriala respectiva
detine participatie, in cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome si societatile reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de interes local infiintate sau
aflate sub autoritatea consiliului local, precum si la regiile autonome si societatile reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de interes national care isi au sediul
sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, cu exceptia reprezentantilor in
adunarea generala a actionarilor la societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, a membrilor in consiliile de administratie ale unitatilor si
institutiilor de invatamant de stat sau confesionale si ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor
administratiei publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea unitatilor
administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritoriala respectiva detine participatie, in
cazul consilierului judetean;"

e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau


asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de
interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativteritoriala respectiva;
f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori
care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate
acestora.
"(11) Activitatea desfasurata de consilierul local sau consilierul judetean, in calitate de membru al
consiliilor de administratie al unei entitati economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-
teritoriala pe care o conduce detine participatie, la unitatile si institutiile de invatamant de stat sau
confesionale si la spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sau a altor
reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale nu este
retribuita."
(2) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un
mandat de consilier judetean.
Art. 89
(1) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate
comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean.
(2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale alesului local detin
calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la alin. (1).
(3) Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor
actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera cel
putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
Art. 90
(1) Consilierii locali si consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general,
director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de
conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu
capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale nu pot incheia contracte
comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de
asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile
autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean respectiv
ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respective sunt detinute de
sotul sau rudele de gradul I ale alesului local.

Concluzionând ,în temeiul dispozițiilor legale invocte anterior se constată ca


proiectul de hotarare îndeplineste conditiile de legalitate, oportunitate si necesitate,
astfel că propun în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, desemnarea reprezentantilor Consiliului local Carcea în Consiliul de
administraţie al Liceul Tehnologic ”Constantin Ianculescu” Cârcea pentru anul scolar
2021-2022.

SECRETAR GENERAL,
TOTORA CRISTINA-FLORINA