Sunteți pe pagina 1din 9

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PROCEDURA
PRIVIND
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD: PS-FC-01

EX: ....

Procedura realizata in conformitate cu OMEN 4619/22.09.2014

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.1/8

ELABORAT

VERIFICAT

AVIZAT
CEAC

APROBAT

Roscovaru Adina

Draghici
Mihaela

Dumitrache
Mirela

Cirlig Marian

DATA
INTRRII N
VIGOARE
01.10.2014

NIVELUL DE
VIZIBILITATE
0

P
X

1.Scopul procedurii: Modalitatea de constituire a Consiliului de Administratie al SGDIG


2. Domeniul de aplicare: Procedura se aplica pentru constituirea Consiliului de Administratie al
SGDIG
3. Definiii i abrevieri:
3.1 Definiii:
Consiliul profesoral totalitatea cadrelor didactice din scoala
Consiliul de Administratie- organul de conducere al unitatii de invataman t
Comitetul Reprezentativ al Parintilor -toti presedintii comitetelor de parinti de la fiecare grupa de
prescolari si clasa de elevi din gradinita si scoala
Consiliul Local- organul de decizie al localitatii, constituit din toti consilierii locali
Primar- persoana aleasa de comunitate pentru gestionarea localitatii
3.2 Abrevieri:
OMEN Ordinul ministrului educatiei nationale
ISJ CL Inspectoratul scolar judetean Calarasi
CA Consiliul de Administratie
CL Consiliul local
HCL- Hotarare a Consiliului Local
HCA Hotarare a consiliului de administratie
ROF Regulament de organizare si functionare
SGDIG Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica
HCP Hotararea Consiliului profesoral
CRP Consiliul reprezentativ al parintilor
4. Documente de referin:
Legea nr. 1/2011 Legea Educatiei Nationale;
OMEN nr. 3818 din 2013 privind structura anului scolar 2014 -2015;
OMEN nr. 4619/22,09.2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a
consiliului de administratie din unitatile de invatamant p reuniversitar
ROF al Consiliului de Administratie ;
Adresa 4503/26.09.2014 a I.S.J. Calarasi privind constituirea CA in unitatile de invatamant
preuniversitar din judetul Calarasi
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniv ersitar
5. Descrierea procedurii:
1 septembrie Consiliul de Administratie in exercitiu declanseaza procedura de constituire a
noului CA
15 septembrie Directorul unitatii de invatamant solicita in scris CL, primarului si CRP

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.2/8

desemnarea reprezentantilor in CA 2 reprezentanti ai CL (dovada - HCA de numire a reprezentantilor


in CA al SGDIC), primarul sau un repreze ntant al acestuia (dovada decizia primarului), 2
reprezentanti ai CRP (dovada procesul-verbal al sedintei CRP de numire a reprezentantilor in CA);
CL, primarul si CRP au obligatia ca in 10 zile lucratoare sa raspunda in scris la adrea primita)
pana la 18 septembrie - convocarea CP pentru alegerea celor 4 cadre didactice in CA prin vot
secret, in ordinea descrescatoare a voturilor (directorul este membru de drept din cota aferenta cadrelor
didactice)
pana la 25 septembrie emiterea de catre director a deciziei de constituire a noului CA pentru
anul scolar in curs
pana la 25 septembrie comunicarea deciziei de constiuire membrilor CA, organizatiei
sndicale din scoala si afisarea acesteia in cancelarie, la afisierul de pe hol sip e site scoala la pagin a
Management
in cursul anului scolar component CA se modifica in situatiile prevazute de lege si de ROF
CA SGDIG si cu respectarea art. 5 din OMEN 4619/22.09.2014
6. Documente dovedtitare:
1. Copie dupa HCL de numire a membrilor in CA al SGDIG, Conform cu originalul
2. HCP de numire a membrilor in CA
3. Copie dupa procesul-verbal de sedinta al CRP de numire in CA
4. Decizia directorului SGDIG de constituire a CA
7. Responsabiliti:
Secretarul CA : redactarea adreselor catre CL, primar si CRP
Secretarul CP: emiterea HCP de numire in CA a membrilor din partea CP in CA
Directorul: convocarea CP pentru alegerea membrilor in CA si emiterea deciziei de constituire a
noului CA
CL: emiterea in 10 zile lucratoare de la primirea adresei a HCL de numire a membrilor in CA s i
transmierea unui exemplar catre scoala
Primarul: emiterea in 10 zile lucratoare de l a primirea adresei a deciziei de numire a primarului
sau a unui reprezentant al acestuia in CA si transmiterea unui exemplar catre scoala
CRP: tramsmiterea unei copii a procesului-verbal de constituire si de numire a membrilor in CA

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.3/8

7. nregistrri:
7.1 nregistrarea 1 - Lista de difuzare, cod: PS-FC-01-I1;
Nr.
crt.

Ediia

Nr.
/data
reviziei

Nr.
ex.
difuzat

Difuzat
Numele i prenumele
Funcia
Data
Semntura
Cirlig Marian
Director

Primit
Numele i prenumele
Functia
Data
Semntura
Cirlig Marian
Director

Cirlig Marian
Director

Barbu Florina
Secretar CA

Cirlig Marian
Director

Dobrescu Vasilica
Primar

8. Formulare:
8.1 Formularul 1 Adresa catre CL pentru numire membri: PS -FC-01-F1;
Nr.. din .
Catre,
Consiliul Local Radovanu

In conformitate cu:
-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de adm inistratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
Va rugam sa desemnati doi reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al
Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghic aRadovanu pentru anul scolar 2014 -2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea HCL si transmiterea ei catre scoala
trebuie sa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din momentul primirii acestei adrese.
Va multumim pentru colabo rare!
Director,

Secretar,

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.4/8

8.2 Formularul 2 Adresa catre Primar pentru decizie in CA scoala: PS -FC-01-F2;


Catre,
Primarul localitatii Radovanu

In conformitate cu:
-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din u nitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
Va rugam sa emiteti decizia de numire a dumneavoastra sau a unui reprezentant numit in
consiliul de administratie al scolii pentru anul scolar 201 4-2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea deciziei si transmiterea ei catre scoala
trebuie sa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din momentul primirii acestei adrese.
Va multumim pentru colaborare!
Director,

Secretar,

8.3 Formularul 3 Adresa catre CRP pentru numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F3;
Catre,
Comitetul Reprezentativ al Parintilor din Scoala Radovanu
In conformitate cu:
-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) si art. 10 din OMEN 461 9/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
Va rugam sa emiteti HCRP de numire a doi reprezentanti in consiliul de administratie al scolii
pentru anul scolar 2014-2015.
Mentionam ca potrivit OMEN 4619/22.09.2014 emiterea hotararii si transmiterea ei catre
scoala trebuie sa se realizeze in termen de zece zile calendaristice din mo mentul primirii acestei adrese.
Va multumim pentru colaborare!
Director,

Secretar,

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.5/8

8.4 Formularul 4 Convocator pentru CP numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F4;

DIRECTORUL SCOLII GIMNAZIALE DIMITRIE ION GHICA


In conformitate cu:
-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. b) si art. 10 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
-art. 98 alin. 1 si alin 2 lit. j)
-Decizia 555/8.2014
CONVOACA CONSILIUL PROFESORAL
in sedinta extraordinara in data de .. ora.
Ordinea de zi:
-Alegerea membrilor in consiliul de administratie al scolii pentru anul scolar 2014 -2015
Nr.
crt.

Numele si prenumele

Semnatura

Director,

Secretar CP,

Observatii

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.6/8

8.5 Formularul 5 Model HCP numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F5;


HOTARAREA ........./.................
Consiliul Profesoral al Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghica, intrunit in sedinta
ordinara/extraordinara din data de.................
In conformitate cu:
-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. b) din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) si art. 98 alin. 1 si alin. 2 lit. j) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioa re
-ROF Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion GhicaRadovanu
-Procesul-verbal de sedinta al CP
-Decizia 555/8.2014
HOTARASTE
Art. 1 Se desemneaza ca membri din partea Consiliului Profesoral in Consiliul de Administratie al
scolii pentru anul scolar 2014 -2015 urmatoarele cadre didactice:
1.Directorul unitatii de invatamant
2..
3...
4..
Art. 2 Secretarul Consiliului Profesoral comunica prezenta hotarare compartimentului secretariat spre a
fi transmisa Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului Profesoral,

Voturi
Pentru .........
Abtineri ..........
Impotriva ........

Secretar Consiliu,

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.7/8

8.6 Formularul 6 Model HCRP numire membri in CA scoala: PS -FC-01-F6;


HOTARAREA ........./.................
Consiliul Reprezentativ al Parintilor din Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica, intrunit in
sedinta ordinara/extraordinara din data de..... ............
In conformitate cu:
-art. 4 lit. b) si art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar;
-ROF Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion GhicaRadovanu
-Procesul-verbal de sedinta al CRP
HOTARASTE
Art. 1 Se desemneaza ca membri din partea Consiliului Reprezentativ al Parintilor in Consiliul de
Administratie al scolii pentru an ul scolar 2014-2015 urmatoarii parinti:
1...
2..
Art. 2 Secretarul Consiliului reprezentativ al Parintilor comunica prezenta hotarare compartimentului
secretariat spre a fi transmisa Consiliului de Administratie.

Presedintele CRP,

Voturi
Pentru .........
Abtineri ..........
Impotriva ........

Secretar CRP,

Scoala Gimnaziala
Dimitrie Ion Ghica
Radovanu

PS
CONSTITUIREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

COD
PS-FC-01

Editia 1
Revizia 0
Pag.8/8

8.7 Formularul 7 Model decizie director numire CA scoala : PS-FC-01-F7;


DECIZIA ......../...............
Directorul Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghica Radovanu, numit prin Decizia I.S.J. Calarasi
nr. 555/.........................
in conformitate cu:
-art. 4 lit. b), art. 5 alin. 1, alin. 2 lit. c), alin. 3 si art. 10 alin. 1 din OMEN 4619/22.09.2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile
de invatamant preuniversitar;
-art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea 1/2011 cu completarile ulterioare
-ROF Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion GhicaRadovanu
-HCP nr../ de desemnare a membrilor corpului profesoral in CA
-HCL nr./. de desemnare a reprezentantilor Consilului Local in CA
-Deciziei nr./ a primarului localitatii Radovanu de numire a sa sau a reprezentantului
acestuia in CA
-HCRP nr/. de desemnare a reprezentantilor parintilor in CA
DECIDE
Art. 1 Incepand cu data prezentei decizii structura Consiliului de Administratie pentru anul scolar
2014-2015 este urmatoarea:
1. Cirlig Marian director
2. - reprezentant cadre didactice
3. - reprezentant cadre didactice
4. - reprezentant cadre didactice
5. .- reprezentant CL
6. ..- reprezentant CL
7. ..- primar sau reprezentant primar
8. ..- reprezentant CRP
9. ..- reprezentant CRP
Art. 2 Incepand cu data prezentei decizii se dizolva CA anterior.
Art. 3 Secretarul CA afiseaza cate un exemplar din aceasta decizie in cancelarie, pe hol sip e siteul
scolii.
Art. 4 Secretarul unitatii de invatamant comunica prezenta decizie su b semnatura membrilor CA.

Director,

Secretar,

S-ar putea să vă placă și